Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:09, 12 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: rosyjska baza to Waterloo Łukaszenki

Pla­no­wa­ne roz­miesz­cze­nie na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si ro­syj­skiej bazy lot­ni­czej to Wa­ter­loo bia­ło­ru­skie­go pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki - oce­nia w śro­do­wym nu­me­rze nie­za­leż­ne­go ty­go­dni­ka "Swo­bod­ny­je No­wo­sti Plus" ana­li­tyk Waler Kar­ba­le­wicz.

- Po­ja­wie­nie się na Bia­ło­ru­si ro­syj­skiej bazy lot­ni­czej ozna­cza ja­ko­ścio­wą zmia­nę sta­tu­su geo­po­li­tycz­ne­go Bia­ło­ru­si - oce­nia Kar­ba­le­wicz.

Ar­gu­men­tu­je, że choć na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si już od wielu lat znaj­du­ją się dwa ro­syj­skie obiek­ty woj­sko­we - sta­cja ra­dio­lo­ka­cyj­na "Wołga" pod Han­ce­wi­cza­mi ma­ją­ca uprze­dzać o ataku ra­kie­to­wym oraz cen­trum łącz­no­ści ro­syj­skiej ma­ry­nar­ki wo­jen­nej pod Wi­lej­ką - to do­tych­czas nie było ro­syj­skiej broni ani środ­ków słu­żą­cych do jej prze­no­sze­nia.

Kar­ba­le­wicz pod­kre­śla, że 20 wy­po­sa­żo­nych w ra­kie­ty sa­mo­lo­tów Su-30CM ma zo­stać roz­miesz­czo­nych na Bia­ło­ru­si do 2015 r., a ma­szy­ny te mogą jed­no­cze­śnie peł­nić funk­cję sa­mo­lo­tu prze­chwy­tu­ją­ce­go oraz my­śliw­ca bom­bar­du­ją­ce­go. Mia­ła­by to być od­po­wiedź - przy­wo­łu­je Kar­ba­le­wicz opi­nię eks­per­tów - na plany roz­miesz­cze­nia w Pol­sce do końca 2013 r. 24 ame­ry­kań­skich my­śliw­ców F-16.

We­dług niego Rosja bę­dzie teraz mogła wcią­gnąć Bia­ło­ruś w wojnę wbrew jej woli i wbrew bia­ło­ru­skim in­te­re­som na­ro­do­wym. - Sta­nie­my się za­kład­ni­ka­mi wiel­ko­mo­car­stwo­wych am­bi­cji Rosji, a jed­no­cze­śnie celem ude­rze­nia od­we­to­we­go - ostrze­ga.

- In­ny­mi słowy, ogra­ni­cze­niu ule­gnie woj­sko­wa su­we­ren­ność Bia­ło­ru­si. Bia­ło­ru­skie pań­stwo stra­ci pełną kon­tro­lę nad swoim te­ry­to­rium w naj­bar­dziej new­ral­gicz­nej sfe­rze - obro­ny - pisze Kar­ba­le­wicz.

Jego zda­niem dla Łu­ka­szen­ki jest to nie­zwy­kle istot­ny ru­bi­kon po­li­tycz­ny i psy­cho­lo­gicz­ny. - Wi­ze­ru­nek obroń­cy su­we­ren­no­ści, zde­cy­do­wa­nie od­pie­ra­ją­ce­go rosz­cze­nia za­rów­no Za­cho­du, jak i Wscho­du, od­cho­dzi w prze­szłość. Świad­czy to o po­waż­nym osła­bie­niu po­li­tycz­nym bia­ło­ru­skie­go przy­wód­cy - oce­nia ana­li­tyk.

Pro­gno­zu­je on, że roz­miesz­cze­nie ro­syj­skiej bazy umoc­ni na świe­cie wi­ze­ru­nek Bia­ło­ru­si jako ro­syj­skie­go sa­te­li­ty i po­now­nie obu­dzi w za­chod­nich sto­li­cach myśl, że roz­wią­za­nia "kwe­stii bia­ło­ru­skiej" na­le­ży szu­kać w Mo­skwie; stwo­rzy także nową linię po­dzia­łu mię­dzy Bia­ło­ru­sią i Za­cho­dem.

Kar­ba­le­wicz uważa, że moż­li­wo­ści sprze­ci­wia­nia się przez Łu­ka­szen­kę Rosji ogra­ni­cza trud­na sy­tu­acja w bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ce, która nie jest pod­da­wa­na nie­zbęd­nym re­for­mom, a za ogrom­ną pomoc go­spo­dar­cza ze stro­ny Rosji trze­ba czymś pła­cić.

- Jak wia­do­mo, każdy Na­po­le­on ma swoje Wa­ter­loo - pod­kre­śla ana­li­tyk.

Mi­ni­ster obro­ny Rosji Sier­giej Szoj­gu za­po­wie­dział, że do końca czerw­ca ma zo­stać wy­bra­ne lot­ni­sko, na któ­rym zo­sta­nie roz­miesz­czo­na ro­syj­ska baza lot­ni­cza na Bia­ło­ru­si. Wcze­śniej mówił, że Rosja do­star­czy Bia­ło­ru­si czte­ry dy­wi­zjo­ny ra­kie­to­wych sys­te­mów prze­ciw­lot­ni­czych S-300. Już w 2013 r. pla­no­wa­ne jest utwo­rze­nie na Bia­ło­ru­si do­wódz­twa lot­ni­cze­go oraz roz­miesz­cze­nie pierw­szej, dy­żur­nej grupy my­śliw­ców bo­jo­wych.

>>>>

Czekamy na upadek wampira .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:33, 13 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: skierowano do sądu sprawę przeciwko szefowi ZBP

Przeciwko prezesowi nieuznawanego przez władze białoruskie Związku Polaków na Białorusi Mieczysławowi Jaśkiewiczowi skierowano sprawę do sądu w związku z ustawieniem krzyża upamiętniającego żołnierzy AK. Jaśkiewicz został o tym powiadomiony listownie.

- Na poczcie otrzymałem protokół z milicji szczuczyńskiej. Było tam tylko napisane, że 12 maja odbyła się uroczystość w miejscowości Raczkowszczyzna i postawiono krzyż. Zakwalifikowano to jako nielegalny wiec - powiedział Jaśkiewicz. Jak dodał, w protokole napisano, że sprawa została skierowana do sądu.

Jaśkiewicz wyjaśnił, że list dotarł na pocztę 4 czerwca, ale ponieważ on sam cały tydzień był w Polsce, odebrał go dopiero we wtorek. - Na razie nie mam wezwania do sądu - dodał.

ZPB ustawił 12 maja w miejscowości Raczkowszczyzna w obwodzie grodzieńskim krzyż upamiętniający ostatniego dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola Radziwonika ps. "Olech", który wraz z oddziałem zginął w walkach z NKWD w 1949 roku. Na uroczystości tej było ponad sto osób, w tym kilku byłych żołnierzy AK oraz konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

- Wiem, że w tej miejscowości chodziła już milicja, przesłuchują ludzi. Pytają, jak to było - powiedział Jaśkiewicz.

Wcześniej zawiadomienie o przekazaniu do sądu sprawy przeciwko niej dostała prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi Weronika Sebastianowicz. Postawiono jej zarzut zorganizowania nielegalnego zgromadzenia.

Jaśkiewicz podkreśla, że krzyż postawiono na terenie prywatnym, a jego właściciel wyraził na to zgodę.

>>>

Lukaszenkowsie bestie znowu szaleja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:11, 14 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: trzeci w tym roku wyrok śmierci

Bia­ło­ru­ski sąd ska­zał w pią­tek na karę śmier­ci przez roz­strze­la­nie 25-let­nie­go męż­czy­znę, któ­re­go sę­dzio­wie uzna­li za win­ne­go za­bój­stwa ze szcze­gól­nym okru­cień­stwem. Prze­ciw­ko wy­ro­ko­wi, trze­cie­mu w tym roku, za­pro­te­sto­wa­ło Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna".

Do za­bój­stwa do­szło w nocy z 19 na 20 wrze­śnia ze­szłe­go roku. Wra­ca­ją­cej do domu mło­dej dziew­czy­nie za­da­no wiele cio­sów nożem, w wy­ni­ku czego wy­krwa­wi­ła się na śmierć. Na pro­ce­sie oskar­żo­ny przy­znał się do winy; w ostat­nim sło­wie po­pro­sił o prze­ba­cze­nie matkę za­bi­tej. Wcze­śniej, w 2005 roku, zo­stał ska­za­ny na 8 lat wię­zie­nia za śmier­tel­ne po­bi­cie part­ne­ra swo­jej matki.

- Nie oce­nia­jąc stop­nia winy ani w tym, ani we wszyst­kich po­przed­nich wy­pad­kach wy­da­nia wy­ro­ku śmier­ci, uwa­ża­my sam fakt orze­cze­nia ta­kiej kary za ab­so­lut­nie nie­do­pusz­czal­ny we współ­cze­snej spo­łecz­no­ści eu­ro­pej­skiej - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel "Wia­sny" Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz.

Dodał, że "Wia­sna" do­ma­ga się od władz bia­ło­ru­skich co naj­mniej wpro­wa­dze­nia mo­ra­to­rium na karę śmier­ci, a naj­le­piej jej znie­sie­nia.

To już trze­ci wyrok śmier­ci, o któ­rym po­in­for­mo­wa­no w tym roku na Bia­ło­ru­si. W środę sąd w Grod­nie orzekł taką karę wobec 23-let­nie­go męż­czy­zny za po­dwój­ne mor­der­stwo - swej żony i jej do­mnie­ma­ne­go ko­chan­ka. Pod ko­niec kwiet­nia ska­za­no na śmierć osa­dzo­ne­go, który zabił współ­więź­nia.

Bia­ło­ruś jest obec­nie je­dy­nym kra­jem w Eu­ro­pie, gdzie orze­ka się i wy­ko­nu­je karę śmier­ci. Nie ma jed­nak do­stę­pu do ofi­cjal­nych sta­ty­styk, gdyż w dal­szym ciągu są one kla­sy­fi­ko­wa­ne jako ta­jem­ni­ca pań­stwo­wa.

>>>>

Takie ,,sady" to nie wiadomo kogo skazuja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:15, 14 Cze 2013    Temat postu:

Doktorant UMK, może zostać deportowany. ABW twierdzi, że "zagraża państwu"

"Ga­ze­ta Po­mor­ska": - Nadal nie wiem, jaki błąd mo­głem po­peł­nić - mówi po­cho­dzą­cy z Bia­ło­ru­si Paweł Jusz­kie­wicz, dok­to­rat z UMK. Wczo­raj spec­ko­mi­sja uzna­ła, że ABW nie na­ru­szy­ła wobec niego prawa.

Paweł Jusz­kie­wicz, dok­to­rant z UMK od 10 lat jest w Pol­sce. W ubie­głym roku zło­żył wnio­sek o oby­wa­tel­stwo. Wo­je­wo­da wiel­ko­pol­ski po­pro­sił o opi­nię AWB. Służ­by stwier­dzi­ły, że Paweł za­gra­ża bez­pie­czeń­stwu na­ro­do­we­mu Pol­ski. Uza­sad­nie­nie tego sta­no­wi­ska jest tajne. Nie po­znał go nawet sam za­in­te­re­so­wa­ny.

Wczo­raj po­zna­ła je na­to­miast sej­mo­wa ko­mi­sja ds. służb spe­cjal­nych. Wnio­sko­wał o to poseł PO Krzysz­tof Brej­za.

- Spe­cy­fi­ka spraw tej ko­mi­sji nie po­zwa­la mi zbyt sze­ro­ko ko­men­to­wać tej spra­wy - mówi. - Ale praw­dą jest, że szef ABW przed­sta­wił nam szcze­gó­ło­we dane na temat pana Pawła i mogę je­dy­nie po­wie­dzieć, że z tej in­for­ma­cji nie wy­ni­ka, aby ABW na­ru­szy­ła obo­wią­zu­ją­ce w Pol­sce prawo.

Paweł Jusz­kie­wicz jest zszo­ko­wa­ny: - Spec­ko­mi­sja wy­słu­cha­ła tylko jed­nej stro­ny, nie dając mi moż­li­wo­ści od­nie­sie­nia się. To nie­rów­ność sił. A ja nadal nie wiem, o co cho­dzi.

Dok­to­ran­to­wi grozi de­por­ta­cja.

>>>>

COO JEST GRANE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:11, 16 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: strajkują sprzedawcy targowisk w Grodnie

Sprzedawcy dwóch największych targowisk w Grodnie strajkują przeciwko wprowadzeniu przez władze Białorusi od 1 lipca obowiązkowej certyfikacji towarów, wymaganej w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

- Strajk ogłoszono na razie tylko na jeden dzień. Ma on charakter ostrzegawczy. We wtorek zamierzamy wrócić do pracy, ale jeśli do 24 czerwca problem nie zostanie rozwiązany, protesty mogą być kontynuowane - powiedział jeden z przedsiębiorców, cytowany przez portal Karta’97.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu przedsiębiorcy muszą mieć certyfikaty jakości sprzedawanych towarów i dotyczy to także towarów wwożonych na Białoruś z Rosji. Certyfikat można uzyskać albo potwierdzając rosyjską certyfikację, albo oddając do ekspertyzy w specjalnych ośrodkach co najmniej 5 egzemplarzy danego produktu.

Zdaniem przedsiębiorców koszty ekspertyzy są zbyt wysokie i doprowadzą do wyparcia z rynku tanich towarów oraz znacznego wzrostu cen pozostałych, co z kolei zmusi wielu drobnych przedsiębiorców do zaprzestania działalności.

Przepisy te miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia, ale w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców ich wejście w życie odroczono do 1 lipca.

Jednodniowy strajk przeciwko nowym przepisom przeprowadziła wcześniej część przedsiębiorców z Witebska.

...

Popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:04, 18 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: emerytura Szuszkiewicza wynosi 37 centów

Emerytura byłego przewodniczącego Rady Najwyższej (parlamentu) niepodległej Białorusi Stanisława Szuszkiewicza wynosi 3200 rubli białoruskich, czyli równowartość 37 centów - informuje we wtorek niezależna gazeta białoruska "Narodnaja Wola".

- Moja emerytura jest wskaźnikiem tego, jak rozwija się gospodarka Białorusi. (Prezydent Alaksandr) Łukaszenka dekretem z 1997 r. pozostawił ją na poziomie z 1996 r., ale wtedy była ona warta 300 dolarów, a teraz - 37 centów! Nasz rubel osłabił się 800-krotnie - oświadczył Szuszkiewicz.

Do 1997 r. obowiązywała na Białorusi uchwała parlamentu, że byli premierzy i szefowie państwa - a więc także Szuszkiewicz, który w latach 1991-1994 był przewodniczącym Rady Najwyższej - otrzymują 70-75 proc. pensji zasadniczej wypłacanej obecnemu premierowi i szefowi parlamentu. Łukaszenka unieważnił ten przepis dekretem o "uregulowaniu emerytur za szczególne zasługi wobec narodu białoruskiego". Jak pisze "Narodnaja Wola", de facto osobiście zdecydował, komu należą się wysokie emerytury.

W rezultacie wysokie emerytury przyznano głównie przywódcom sowieckiej Białorusi, np. b. szefom partii komunistycznej Mikałajowi Sluńkouowi oraz Jafremowi Sakałouowi. Pięciu byłym przywódcom niezależnej Białorusi - w tym Szuszkiewiczowi, Mieczysłauowi Hrybowi, którzy przewodniczył Radzie Najwyższej po nim, oraz b. premierowi Michaiłowi Czyhirowi - pozostawiono emerytury na wcześniejszym poziomie.

W 1997 r. było to 3 mln 196 tys. rubli białoruskich, ale po denominacji z 1999 r. suma ta przeobraziła się w 3200 rubli, czyli 37 centów według obecnego kursu dolara. Tyle właśnie otrzymuje obecnie Szuszkiewicz, który jako przywódca Białorusi w grudniu 1991 r. wraz z prezydentami Rosji i Ukrainy, Borysem Jelcynem i Leonidem Krawczukiem, podpisał porozumienie białowieskie w sprawie likwidacji ZSRR i utworzenia Wspólnoty Niepodległych Państw.

Były szef parlamentu próbował w 2002 r. domagać się sprawiedliwości drogą sądową, ale sąd pierwszej instancji, a potem Sąd Najwyższy orzekły, że wszystko jest zgodne z obowiązującym prawodawstwem. Bez odpowiedzi pozostał także jego apel z 2010 r. w tej sprawie do ówczesnych przywódców, w tym premiera Siarhieja Sidorskiego i szefów obu izb parlamentu.

Hryb i Czyhir zrzekli się emerytury "za szczególne zasługi". Pierwszy, który jest generałem milicji, otrzymuje emeryturę mundurową, a drugi od pięciu lat zwykłą emeryturę za wysługę lat. Szuszkiewicz emerytury "za szczególne zasługi" się nie zrzekł. 3200 rubli co miesiąc przynosi mu listonosz.

- Jeśli chodzi o mnie, to Bogu dzięki zdrowie mi dopisuje i mogę zarabiać na życie. Teraz akurat czytam prace roczne i dyplomowe studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykładam. W tym roku miałem wykłady w Polsce, Korei Południowej i w Austrii - oświadczył Szuszkiewicz.

...

Ale odlot ! Przynajmniej powinno byc jakies minimum aby nie umrzec .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:34, 19 Cze 2013    Temat postu:

Proces szefa ZPB i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK

Przed sądem w Szczu­czy­nie, w ob­wo­dzie gro­dzień­skim, roz­po­czął się w środę pro­ces szefa nie­uzna­wa­ne­go przez wła­dze w Miń­sku Związ­ku Po­la­ków na Bia­ło­ru­si (ZPB) Mie­czy­sła­wa Jaś­kie­wi­cza oraz pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Żoł­nie­rzy AK w tym kraju We­ro­ni­ki Se­ba­stia­no­wicz.

Są oni oskar­że­ni o zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia.

ZPB usta­wił 12 maja w miej­sco­wo­ści Racz­kowsz­czy­zna w ob­wo­dzie gro­dzień­skim krzyż upa­mięt­nia­ją­cy ostat­nie­go do­wód­cę AK po­łą­czo­nych sił Szczu­czyn-Li­da, Ana­to­la Ra­dzi­wo­ni­ka ps. "Olech", który wraz z od­dzia­łem zgi­nął w wal­kach z NKWD w 1949 roku. Na uro­czy­sto­ści tej było ponad 100 osób, w tym Se­ba­stia­no­wicz, kilku in­nych by­łych żoł­nie­rzy AK oraz kon­sul ge­ne­ral­ny RP w Grod­nie An­drzej Chod­kie­wicz.

W związ­ku z tym wy­da­rze­niem prze­ciw Jaś­kie­wi­czo­wi oraz Se­ba­stia­no­wicz skie­ro­wa­no spra­wy do sądu. Oboj­gu za­rzu­ca się zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia, za co grozi kara do 15 dni aresz­tu lub kara grzyw­ny. Jaś­kie­wicz pod­kre­śla, że krzyż po­sta­wio­no na te­re­nie pry­wat­nym, a jego wła­ści­ciel wy­ra­ził na to zgodę.

Na śro­do­wą roz­pra­wę przy­by­ło kil­ku­dzie­się­ciu dzia­ła­czy mniej­szo­ści pol­skiej, dzia­ła­cze praw czło­wie­ka, dzien­ni­ka­rze oraz kon­sul pol­ski z Grod­na Adam Chmu­ra.

Se­ba­stia­nowcz po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że nie czuje się winna. - Krzyż jest świę­ty i na­le­ży się po­śmiert­nie każ­de­mu czło­wie­ko­wi, który się na­ro­dził - oznaj­mi­ła. W roz­mo­wie do­da­ła, że cie­szy się, iż krzyż upa­mięt­nia­ją­cy Ra­dzi­wo­ni­ka i in­nych AK-owców nadal stoi. - Muszę zna­leźć jesz­cze brata swo­je­go i też po­sta­wić mu krzyż. Do dziś nie wiem, gdzie leży. Też był w AK - pod­kre­śli­ła.

W całej spra­wie pol­skie MSZ wy­da­ło 13 czerw­ca oświad­cze­nie. Na­pi­sa­ło w nim, że próba oskar­że­nia Se­ba­stia­no­wicz i Jaś­kie­wi­cza "za upa­mięt­nie­nie do­wód­cy AK i rze­ko­me zor­ga­ni­zo­wa­nie nie­le­gal­ne­go zgro­ma­dze­nia przy­po­mi­na re­pre­sje z mrocz­nych cza­sów, które po­win­ny dawno odejść w całej Eu­ro­pie w prze­szłość". - Mniej­szo­ści na­ro­do­we mają w całej Eu­ro­pie, w tym w Pol­sce, prawo do kul­ty­wo­wa­nia swej toż­sa­mo­ści i hi­sto­rii. Ocze­ku­je­my także od Bia­ło­ru­si re­spek­to­wa­nia tego prawa - pod­kre­ślo­no.

Kon­sul Chod­kie­wicz sza­cu­je licz­bę miejsc upa­mięt­nień żoł­nie­rzy AK w swoim okrę­gu na około 30-40, przy czym cza­sa­mi są to całe kwa­te­ry, a cza­sa­mi ta­blicz­ki na cmen­ta­rzach pa­ra­fial­nych czy ko­mu­nal­nych in­for­mu­ją­ce, że w tym miej­scu spo­czy­wa żoł­nierz AK.

We­dług in­for­ma­cji Se­ba­stia­no­wicz na Bia­ło­ru­si żyje obec­nie około 70 by­łych żoł­nie­rzy AK, przy czym więk­szość jest już przy­ku­ta do łóżek.

>>>>

Co to ma byc ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:21, 19 Cze 2013    Temat postu:

Grzywny dla szefa Związku Polaków na Białorusi i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK

Szef nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi (ZPB) Mieczysław Jaśkiewicz oraz prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK w tym kraju Weronika Sebastianowicz skazani zostali na kary grzywny.

Sąd w Szczuczynie w obwodzie grodzieńskim skazał prezesa ZPB na grzywnę wysokości 4 mln rubli białoruskich (1,5 tys. zł), a Sebastianowicz na 2,5 mln (900 zł).

Uznano ich za winnych złamania zasad przeprowadzania zgromadzeń masowych, gdyż nie uzyskali zgody władz na organizowaną przez siebie akcję - powiedział adwokat oskarżonych Uładzimir Kisialewicz.

Chodzi o wydarzenie z 12 maja tego roku, kiedy to ZPB ustawił we wsi Raczkowszczyzna w obwodzie grodzieńskim krzyż upamiętniający ostatniego dowódcę AK połączonych sił Szczuczyn-Lida, Anatola Radziwonika ps. "Olech", który wraz z oddziałem zginął w walkach z NKWD w 1949 roku. Na uroczystości było ponad 100 osób, w tym Sebastianowicz, kilku innych byłych żołnierzy AK oraz konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz.

- Uważam, że wyrok jest niezgodny z prawem, bo w działaniach Jaśkiewicza i Sebastianowicz brak znamion wykroczenia administracyjnego. Nie powinny one podpadać pod ustawę o zgromadzeniach masowych, po pierwsze dlatego, że nie mieli intencji zorganizowania masowego zgromadzenia - powiedział Kisialewicz. Dodał, że uważa wyrok za "czyste prześladowanie polityczne".

Jaśkiewicz podkreślał, że krzyż postawiono na terenie prywatnym, a jego właściciel wyraził na to zgodę. Podkreślał też, że zebrani uczestniczyli w modlitwie. Po wyroku oświadczył, że uważa za pozytywny skutek procesu to, iż teraz zapewne wszyscy w Szczuczynie wiedzą już, że Radziwonik mieszkał pod Szczuczynem, był przed wojną nauczycielem języka polskiego i zginął za swoją ziemię.

- Niedaleko stąd urodził się Czesław Niemen, który w swoich piosenkach opiewał piękno tej ziemi. Powiedział, że dziwny jest ten świat. Dla mnie to niezrozumiałe, że ci, którzy niszczyli patriotów, zostali bohaterami i mają pomniki z napisem "polegli za ojczyznę, chociaż rodzili się 2-3 tys. km stąd. A ci, który walczyli o swój dom i ziemię, zostali bandytami - dodał.

Sebastianowcz mówiła dziennikarzom, że nie czuje się winna. - Krzyż jest święty i należy się pośmiertnie każdemu człowiekowi, który się narodził - oznajmiła. Dodała, że cieszy się, iż krzyż upamiętniający Radziwonika i innych AK-owców nadal stoi. - Muszę znaleźć jeszcze brata swojego i też postawić mu krzyż. Do dziś nie wiem, gdzie leży. Też był w AK - podkreśliła.

Na rozprawie było obecnych kilkudziesięciu działaczy mniejszości polskiej, obrońcy praw człowieka, dziennikarze oraz konsul polski z Grodna Adam Chmura.

W całej sprawie polskie MSZ wydało 13 czerwca oświadczenie. Napisało w nim, że próba oskarżenia Sebastianowicz i Jaśkiewicza "za upamiętnienie dowódcy AK i rzekome zorganizowanie nielegalnego zgromadzenia przypomina represje z mrocznych czasów, które powinny dawno odejść w całej Europie w przeszłość". "Mniejszości narodowe mają w całej Europie, w tym w Polsce, prawo do kultywowania swej tożsamości i historii. Oczekujemy także od Białorusi respektowania tego prawa" - podkreślono.

Konsul generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz szacuje liczbę miejsc upamiętnień żołnierzy AK w swoim okręgu na około 30-40, przy czym czasami są to całe kwatery, a czasami tabliczki na cmentarzach parafialnych czy komunalnych informujące, że w tym miejscu spoczywa żołnierz AK.

Według informacji Sebastianowicz na Białorusi żyje obecnie około 70 byłych żołnierzy AK, starszych ludzi, których większość jest przykuta do łóżek.

>>>>

Sady radzieckie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:24, 20 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: polscy działacze skazani za ustawienie krzyża upamiętniającego AK

Wysokie grzywny dla polskich działaczy na Białorusi za ustawienie krzyża upamiętniającego śmierć żołnierzy AK. Sąd rejonowy w Szczuczynie skazał Mieczysława Jaśkiewicza, prezesa nieuznawanego przez białoruskie władze Związku Polaków na grzywnę w wysokości 4 milionów rubli, czyli około półtora tysiąca złotych. Zaś Weronika Sebastianowicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi musi zapłacić 2,5 miliona, czyli około tysiąca złotych.

Zdaniem sądu, polscy działacze naruszyli zasady przeprowadzania imprez masowych, gdyż brali udział w akcji, na którą nie było zgody władz.

Weronika Sebastianowicz i Mieczysław Jaśkiewicz 12 maja uczestniczyli w pobliskiej miejscowości Raczkowszczyzna w uroczystości ustawienia i poświęcenia krzyża upamiętniającego śmierć ostatniego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego na Białorusi podporucznika Anatola Radziwonika, który zginął w 1949 roku podczas sowieckiej obławy.

Jaśkiewicz i Sebastianowicz na procesie tłumaczyli, że ustawienie krzyża nie było masowym zgromadzeniem lecz miejscem modlitwy. Zaś ich grodzieński adwokat Uładzimir Kisialewicz w mowie końcowej zwrócił uwagę, że krzyż został ustawiony na prywatnej działce która nie jest miejscem publicznym.

Zdaniem mecenasa, działacze są prześladowani za swoje poglądy polityczne. Po procesie Weronika Sebastianowicz powiedziała, że jest rzeczą śmieszną, by ją, 82-letnią kobietę, sądzono za krzyż i skazano "za to, że postawiono krzyż oraz modlono się za tych ludzi co walczyli i zginęli za Ojczyznę".
Z kolei Mieczysław Jaśkiewicz stwierdził, że wyrok uważa za absurdalny i niesprawiedliwy. Jednak - jak mówi - cała sprawa ma też jeden duży plus gdyż "teraz wszyscy wiedzą gdzie zginął Anatol Radziwonik i jego oddział". Jaśkiewicz powiedział, że raczej nie będzie odwoływać się od wyroku, gdyż nie czuje się winny.

....

Przestepcy udaja sedziow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:57, 27 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: strajk drobnych handlarzy

Białoruscy drobni handlarze rozpoczęli w czwartek w niektórych miastach strajk w proteście przeciwko planowanemu wejściu w życie obowiązkowej certyfikacji towarów, wymaganej w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu.

Do pracy - według doniesień niezależnych mediów - nie przystąpiła m.in. część handlarzy w Grodnie, Połocku, Baranowiczach, Nowopołocku, Mozyrzu i na targowisku "Żdanowicze" w Mińsku. W Mohylewie zamknięte jest nie tylko miejskie targowisko, ale też wszystkie centra handlowe.

"Strajk ma charakter ostrzegawczy i na razie potrwa jeden dzień" - oświadczył lider niezależnego zrzeszenia przedsiębiorców "Perspektywa" Anatol Szumczanka.

Strajkujący domagają się prawa sprzedawania towarów bez certyfikatów, argumentując, że od rosyjskich sprzedawców - choć Rosja też jest w Unii Celnej - nikt ich nie wymaga. Grożą, że jeśli władze nie spełnią ich postulatu, rozpoczną zbieranie podpisów pod wnioskiem o wystąpienie Białorusi z Unii Celnej.

"Nie jest nam potrzebna taka unia, gdzie z powodu nieprzemyślanych decyzji stwarza się zagrożenie dla interesów białoruskiego biznesu. W Rosji panuje nieład, większość przedsiębiorców pracuje bez dokumentów, a nasz biznes cierpi" - napisało Forum Przedsiębiorców w swoim oświadczeniu.

Forum zażądało też od prezydenta Alaksandra Łukaszenki, by "bronił narodowych interesów Republiki Białoruś w Unii Celnej i nie podejmował decyzji, które stwarzają zagrożenie dla sytuacji obywateli naszego kraju".

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu przedsiębiorcy muszą mieć certyfikaty jakości sprzedawanych towarów i dotyczy to także towarów wwożonych na Białoruś z Rosji. Certyfikat można uzyskać albo potwierdzając rosyjską certyfikację, albo oddając do ekspertyzy w specjalnych ośrodkach co najmniej 5 egzemplarzy danego produktu.

Zdaniem przedsiębiorców koszty ekspertyzy są zbyt wysokie i doprowadzą do wyparcia z rynku tanich towarów oraz znacznego wzrostu cen pozostałych, co z kolei zmusi wielu drobnych przedsiębiorców do zaprzestania działalności.

Przepisy te miały początkowo obowiązywać od 1 stycznia, ale w związku z niezadowoleniem przedsiębiorców ich wejście w życie odroczono najpierw do 1 lipca tego roku, a potem do 1 lipca przyszłego roku.

Wcześniej w niektórych miastach Białorusi odbyło się kilka jednodniowych strajków ostrzegawczych.

>>>>

Popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:55, 28 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: przeprowadzanie nielegalnych sondaży będzie karane grzywną

Izba Re­pre­zen­tan­tów, niż­sza izba bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, przy­ję­ła po­praw­ki do ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, zgod­nie z któ­ry­mi prze­pro­wa­dza­nie bez ze­zwo­le­nia son­da­ży opi­nii pu­blicz­nej m.​in. w spra­wie wy­bo­rów bę­dzie ka­ra­ne grzyw­ną.

"Prze­pro­wa­dza­nie badań i pu­bli­ko­wa­nie wy­ni­ków badań opi­nii pu­blicz­nej do­ty­czą­cych sy­tu­acji spo­łecz­no-po­li­tycz­nej w kraju, re­pu­bli­kań­skich re­fe­ren­dów, wy­bo­rów pre­zy­den­ta Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś i de­pu­to­wa­nych Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go Re­pu­bli­ki Bia­ło­ruś bez otrzy­ma­nia od­po­wied­niej akre­dy­ta­cji pod­le­ga grzyw­nie" - na­pi­sa­no w jed­nej z przy­ję­tych po­pra­wek, którą cy­tu­je w pią­tek por­tal Karta'97.

Grzyw­ny będą wy­no­sić do 2 mln rubli bia­ło­ru­skich (760 zł) dla osób fi­zycz­nych i do 10 mln (3800 zł) dla osób praw­nych. W razie po­now­ne­go prze­wi­nie­nia w ciągu roku wy­nio­są od­po­wied­nio 1-5 mln oraz 2-20 mln rubli.

Obroń­ca praw czło­wie­ka Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz po­wie­dział Kar­cie'97, że wpro­wa­dza­nie ta­kich za­pi­sów do ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go świad­czy o tym, iż wła­dze są za­nie­po­ko­jo­ne swo­imi obec­ny­mi no­to­wa­nia­mi.

- Widać, że wła­dze roz­po­czę­ły przy­go­to­wa­nia do kam­pa­nii przed wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi 2015 roku. Ta usta­wa po­ka­zu­je, czego w isto­cie naj­bar­dziej się boją - praw­dy o swo­jej rze­czy­wi­stej po­pu­lar­no­ści - oznaj­mił.

Łab­ko­wicz za­zna­czył, że wielu eks­per­tów już od dawna twier­dzi, iż nie­za­leż­ne son­da­że so­cjo­lo­gicz­ne są na Bia­ło­ru­si nie­moż­li­we. Zga­dza­ją się z tym sami so­cjo­lo­go­wie, kwe­stio­nu­jąc moż­li­wość pro­wa­dze­nia ta­kich badań w kra­jach o wy­so­kim stop­niu spo­łecz­ne­go lęku.

Naj­bar­dziej zna­nym nie­za­leż­nym in­sty­tu­tem ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si jest za­re­je­stro­wa­ny na Li­twie ośro­dek NI­SE­PI.

Mar­co­wy son­daż NI­SE­PI wy­ka­zał m.​in., że pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce ufa 43,4 proc. an­kie­to­wa­nych, a nie ufa 43,2 proc. 33,4 proc. twier­dzi, że są go­to­wi oddać na niego głos w wy­bo­rach. Przy tym za­ufa­nie do opo­zy­cji jest bar­dzo ni­skie. Nie ufa jej 60,9 proc. re­spon­den­tów, a ufa tylko 13,1 proc.

>>>>

Niedlugo oddychanie bedzie karalne .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:56, 28 Cze 2013    Temat postu:

Białoruś: samochody będą konfiskowane za powtórną jazdę po pijanemu

Kon­fi­ska­tę sa­mo­cho­du w razie jazdy po pi­ja­ne­mu po raz drugi w ciągu roku prze­wi­du­je usta­wa przy­ję­ta w pią­tek przez wyż­szą izbę bia­ło­ru­skie­go par­la­men­tu, Radę Re­pu­bli­ki.

Usta­wa ma na celu za­ostrze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za kie­ro­wa­nie po­jaz­dem w sta­nie upo­je­nia al­ko­ho­lo­we­go, pod wpły­wem nar­ko­ty­ków, środ­ków psy­cho­tro­po­wych lub in­nych sub­stan­cji odu­rza­ją­cych. Prze­wi­du­je ona m.​in. zwięk­sze­nie grzyw­ny oraz za­ostrze­nie od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej za jazdę po pi­ja­ne­mu, prze­ka­za­nie kie­ro­wa­nia po­jaz­dem oso­bie bę­dą­cej w takim sta­nie lub od­mo­wę pod­da­nia się ba­da­niu al­ko­ma­tem.

Przy tym po­jazd, kie­ro­wa­ny przez osobę, która po­peł­ni­ła takie wy­kro­cze­nie po raz drugi w ciągu roku, pod­le­ga kon­fi­ska­cie. Wy­jąt­kiem będą je­dy­nie po­jaz­dy użyt­ko­wa­ne wbrew woli wła­ści­cie­la albo prze­ję­te w wy­ni­ku dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem, np. kra­dzie­ży.

Przed­sta­wia­jąc pro­jekt usta­wy, pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­ny Alak­sandr Ka­niuk pod­kre­ślił, że dzia­ła­nia pi­ja­nych kie­row­ców bę­dą­cych spraw­ca­mi wy­pad­ków dro­go­wych, w wy­ni­ku któ­rych zgi­nę­li lu­dzie, nie­któ­rzy spe­cja­li­ści skłon­ni są kwa­li­fi­ko­wać jako "za­bój­stwo trans­por­to­we".

W roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi za­zna­czył, że usta­wa bę­dzie po wej­ściu w życie do­ty­czyć nie tylko Bia­ło­ru­si­nów, ale też oby­wa­te­li in­nych państw.

19 czerw­ca pro­jekt usta­wy zo­stał przy­ję­ty przez niż­szą izbę par­la­men­tu, Izbę Re­pre­zen­tan­tów, od razu w dwóch czy­ta­niach.

We­dług da­nych bia­ło­ru­skie­go MSW co roku na Bia­ło­ru­si jest za­trzy­my­wa­nych za jazdę w sta­nie nie­trzeź­wym 50-55 tys. kie­row­ców. Licz­ba osób są­dzo­nych rocz­nie za kie­ro­wa­nie po­jaz­dem po pi­ja­ne­mu wię­cej niż raz w ciągu roku wy­no­si­ła w ostat­nich la­tach około 4,5 tys.

>>>>

Ale kara !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:13, 01 Lip 2013    Temat postu:

Białoruś: 1,5 roku kolonii dla młodego opozycjonisty

Sąd w Witebsku skazał w poniedziałek na 1,5 roku kolonii karnej 23-letniego opozycjonistę Andreja Hajdukoua. Uznano go za winnego próby kontaktu z agentami zagranicznych służb specjalnych. Według obrońców praw człowieka wyrok ma związek z jego działalnością społeczną.

Adwokat skazanego zapowiedział apelację, gdyż jego zdaniem wyrok jest zbyt wysoki.

Na ogłoszeniu wyroku obecni byli m.in. przedstawiciel ambasady Wielkiej Brytanii oraz studenci. Kierownictwo Białoruskiego Komitetu Helsińskiego zwracało się z wnioskiem o umożliwienie obrońcy praw człowieka Pawłowi Lewinauowi obecności na procesie, jednakże został on odrzucony bez podania przyczyn.

Proces toczył się przy drzwiach zamkniętych. Początkowo Hajdukou był oskarżony z artykułu o zdradzie ojczyzny poprzez prowadzenie działalności agenturalnej, za co grozi kara od 7 do 15 lat pozbawienia wolności. Pod koniec czerwca prokurator generalny Alaksandr Kaniuk poinformował jednak o przekwalifikowaniu zarzutów i dodał, że oskarżenie zażądało dla Hajdokoua 2 lat więzienia.

Centrum Praw Człowieka "Wiasna" podkreśliło na swojej stronie internetowej, że artykuł, z którego skazano Hajdukoua, dotyczy wykroczeń nieprzedstawiających znacznego zagrożenia społecznego, jakie wobec tego nie powinny być karane pozbawieniem wolności.

Hajdukou został zatrzymany 8 listopada ubiegłego roku. Według materiałów śledztwa doszło do tego "w momencie zakładania skrytki z informacjami interesującymi zagraniczne służby specjalne".

W liście wysłanym do obrończyni praw człowieka Tacciany Siewiaryniec Hajdukou podkreślał jednak, że "żadnych zagranicznych przedstawicieli faktycznie w tej sprawie kryminalnej nie ma".

Hajdukou jest liderem niezarejestrowanej organizacji społecznej "Związek Młodych Intelektualistów" oraz działaczem komitetu organizacyjnego na rzecz utworzenia partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja. Podczas wyborów prezydenckich w 2010 r. działał w sztabie opozycyjnego kandydata Andreja Sanniakua, a później uczestniczył w "milczących protestach", podczas których zbierano się na centralnych placach miast, nie wznosząc żadnych haseł.

>>>

Zwyrodnialcy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:45, 09 Lip 2013    Temat postu:

Białoruś: spadają zasiłki chorobowe

Znaczną obniżkę zasiłków chorobowych, wynikającą ze zmiany sposobu ich naliczania, zatwierdziła białoruska Rada Ministrów - informuje białoruski dziennik "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii".

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które ma wejść w życie jeszcze w tym tygodniu, zasiłek chorobowy w ciągu pierwszych 10 dni choroby będzie wynosił 80 proc. dziennego zarobku z ostatnich sześciu miesięcy, a w następnych wzrośnie do 100 proc. Do tej pory 80-procentową stawkę stosowano tylko przez pierwszych sześć dni zwolnienia.

Zmienia się także sposób obliczania zasiłku w przypadku młodych ludzi idących na zwolnienie w ciągu pierwszych 6 miesięcy pracy oraz osób, które znalazły się na zwolnieniu z powodu doznania urazu w stanie nietrzeźwym.

Według wyliczeń "Komsomolskiej Prawdy w Biełorusii" zgodnie z nowymi przepisami osoba zarabiająca 5 mln rubli białoruskich (1,9 tys. zł) i idąca na 10 dni zwolnienia od wtorku otrzyma 1,34 mln rubli zasiłku (505 zł), gdy wcześniej przysługiwało jej 2,1 mln rubli (790 zł).

Młody człowiek pracujący od mniej niż 6 miesięcy otrzyma w takiej sytuacji 162 tys. rubli (61 zł), podczas gdy wcześniej dostawał 2,1 mln (790 zł). Natomiast chory z powodu wypadku doznanego po pijanemu dostanie 334 tys. rubli (126 zł), gdy wcześniej był to milion rubli (390 zł).

>>>

No prosze ! Nasladuja Vin centa !


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 18:46, 09 Lip 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:24, 11 Lip 2013    Temat postu:

Na Białorusi drożeją alkohol, chleb i cukier

Ceny alkoholu, chleba i cukru zostaną podniesione od piątku na Białorusi - poinformowała w czwartek na państwowa agencja BiełTA.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Gospodarki ceny alkoholu o stężeniu ponad 28 proc. wzrosną o 25,6 proc. Oznacza to, że np. minimalna cena sprzedaży pół litra 40-procetowego alkoholu będzie wynosić (bez VAT) 27 tys. rubli białoruskich (10 zł). W przypadku alkoholu importowanego minimalna cena wyniesie 54 tys. rubli białoruskich (20 zł). Jak wyjaśniono w resorcie, podwyżka jest związana ze wzrostem akcyzy.

O 10 proc. wzrośnie maksymalna cena sprzedaży chleba. Przykładowo chleb żytni bez dodatków będzie kosztować najwyżej 2576 rubli (96 gr.) za kilogram. W tym przypadku podwyżkę uzasadniono wzrostem cen surowca.

Ponadto średnio o 5 proc. wzrosną ceny cukru. Kilogram cukru sypkiego bez dodatków wyniesie 7900 rubli (2,95 zł) za kilogram.

Pieczywo i cukier należą na Białorusi do towarów, których ceny są limitowane przez państwo.

Według danych głównego urzędu statystycznego Biełstat inflacja wyniosła na Białorusi w ciągu pierwszego półrocza tego roku 7 proc. W całym 2012 roku wyniosła 21,8 proc., a rząd zapowiadał na ten rok obniżenie jej do 12 proc.

W 2011 roku Białoruś przeszła najpoważniejszy kryzys finansowy od dojścia do władzy prezydenta Alaksandra Łukaszenki w 1994 roku. Inflacja roczna wyniosła 108,7 proc., a władze zmuszone były przeprowadzić znaczące dewaluacje, które obniżyły kurs rubla o 187,3 proc. w skali roku.

Media opozycyjne pisały wówczas, że kłopoty gospodarcze, z którymi boryka się kraj, są związane z podwyżkami pensji i emerytur przed wyborami prezydenckimi w 2010 roku i z emisją pieniądza w celu finansowania programów państwowych.

Z Mińska Małgorzata Wyrzykowska

>>>>

Zamiast rynku po radziecku ustalaja ceny .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 57 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy