Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:30, 13 Paź 2011    Temat postu:

Białoruski opozycjonista Zjazdu Narodowego zatrzymany

W Miń­sku za­trzy­ma­ny zo­stał opo­zy­cjo­ni­sta Wik­tar Iwasz­kie­wicz, jeden z or­ga­ni­za­to­rów wiecu o na­zwie Zjazd Na­ro­do­wy, który odbył się w so­bo­tę. We­dług Radia Swa­bo­da bę­dzie są­dzo­ny w spra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nej za or­ga­ni­za­cję zgro­ma­dze­nia bez ze­zwo­le­nia.

W wie­cach, które od­by­ły się w so­bo­tę w Miń­sku, mia­stach ob­wo­do­wych i nie­któ­rych re­jo­no­wych, wzię­ło udział łącz­nie około 2 tys. ludzi. Uczest­ni­cy żą­da­li po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen, a także uwol­nie­nia ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów. Opo­zy­cja zwo­ła­ła Zjazd Na­ro­do­wy, po­wo­łu­jąc się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła jesz­cze przed zjaz­dem, że na­ru­sza on prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom

>>>>>

I znowu bezczelne represje upadajace rezimu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:33, 13 Paź 2011    Temat postu:

Rezim zaostrza przepisy dotyczące pomocy z zagranicy

Na Bia­ło­ru­si przy­go­to­wa­no prze­pi­sy za­ostrza­ją­ce już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne - po­da­ła dzi­siaj nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Jak za­uwa­ża ga­ze­ta, na mocy po­pra­wek do usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się prze­stęp­stwem. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. We­dług po­pra­wek "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest pomoc oby­wa­te­lom Bia­ło­ru­si w otrzy­ma­niu, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi, lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też o tym, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne, lo­kal­ne i kra­jo­we, otrzy­mu­ją zakaz "prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych, me­ta­li szla­chet­nych i in­nych war­to­ścio­wych przed­mio­tów w ban­kach i or­ga­ni­za­cjach kre­dy­to­wo-fi­nan­so­wych znaj­du­ją­cych się na te­re­nie ob­cych państw".

Po­praw­ki za­ka­zu­ją otrzy­my­wa­nia jak i prze­cho­wy­wa­nia środ­ków z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność eks­tre­mi­stycz­ną "lub inną dzia­łal­ność za­bro­nio­ną przez prawo", a także fi­nan­so­wa­nia par­tii po­li­tycz­nych, przy­go­to­wa­nia wy­bo­rów, or­ga­ni­za­cji mi­tyn­gów, de­mon­stra­cji, pi­kiet.

Środ­ki fi­nan­so­we i inny ma­ją­tek, który par­tie po­li­tycz­ne i or­ga­ni­za­cje do­sta­ły ze źró­deł za­bro­nio­nych na mocy no­wych prze­pi­sów po­win­ny być prze­ka­za­ne pań­stwu. W razie od­mo­wy prze­ka­za­nia ich do­bro­wol­nie pod­le­ga­ją ode­bra­niu w try­bie są­do­wym na wio­sek or­ga­nów pań­stwo­wych zaj­mu­ją­cych się kon­tro­lą wy­ko­rzy­sta­nia po­mo­cy za­gra­nicz­nej.

Po­praw­ki do usta­wy opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ły na pań­stwo­wym por­ta­lu praw­nym z ad­no­ta­cją, że do­ku­ment zo­stał przy­ję­ty przez obie izby par­la­men­tu 3 paź­dzier­ni­ka. Z kolei służ­by pra­so­we par­la­men­tu za­prze­czy­ły, by 3 paź­dzier­ni­ka roz­pa­try­wa­ne były ja­kie­kol­wiek pro­jek­ty ustaw. Oświad­czy­ły też, że tech­nicz­nie nie­moż­li­we jest przy­ję­cie pro­jek­tu jed­ne­go dnia przez obie izby - po­da­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ga­ze­ta za­uwa­ża, że nie­daw­no de­pu­to­wa­ni pod nie­obec­ność me­diów przy­ję­li nowe, ostrzej­sze prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń. "Tajne two­rze­nie ustaw na Bia­ło­ru­si staje się zwy­kłym zja­wi­skiem" - ko­men­tu­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Po­nad­to, rząd Bia­ło­ru­si wnosi o roz­sze­rze­nie peł­no­moc­nictw Ko­mi­te­tu Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwo­we­go (KGB). Mówi o tym rów­nież opu­bli­ko­wa­ny na por­ta­lu praw­nym pro­jekt usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go, wnie­sio­ny przez rząd do par­la­men­tu. Funk­cjo­na­riu­sze KGB otrzy­ma­ją m.​in. prawo prze­szu­ka­nia osób za­trzy­ma­nych i ode­bra­nia im rze­czy, które uzna­ją za do­wo­dy rze­czo­we, a także wcho­dze­nia o do­wol­nym cza­sie do miesz­kań i po­miesz­czeń, jeśli uzna­ją, że do­cho­dzi w nich do prze­stęp­stwa lub ukry­wa się tam osoba po­szu­ki­wa­na. Ten prze­pis nie do­ty­czy tylko obiek­tów ob­ję­tych im­mu­ni­te­tem dy­plo­ma­tycz­nym. Po­praw­ki dają też prawo uży­cia siły fi­zycz­nej i środ­ków przy­mu­su, w tym broni, "w za­leż­no­ści od za­ist­nia­łej sy­tu­acji" i "na­tu­ral­nie w gra­ni­cach usta­wo­daw­stwa" - za­uwa­ża­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

>>>>>

Wszystko mierza wlasna plugawa miarka... Poniewaz oni opieraja sie tylko na kasie to zdaje im sie ze opozycja tez . Starczy ja odciac od kasy i sprawa ,,sie rozwiaze'' ... Debile ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:50, 14 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś planuje ujednolicenie kursu wymiany rubla do końca miesiąca

Bia­ło­ru­ski Bank Na­ro­do­wy pla­nu­je ujed­no­li­ce­nie kursu wy­mia­ny rubla wobec ob­cych walut do końca paź­dzier­ni­ka - po­wia­do­mił w pią­tek wi­ce­szef banku Taras Na­dol­ny.

Po­in­for­mo­wał on, że bank sta­wia sobie za cel przej­ście nie póź­niej niż do 1 li­sto­pa­da do jed­nej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej i do jed­no­li­te­go kursu wy­mia­ny. Oce­nił, że do­dat­ko­wa sesja wpro­wa­dzo­na na gieł­dzie mie­siąc temu ode­gra­ła swoją rolę. "Teraz głów­nym za­da­niem jest za­spo­ko­je­nie po­py­tu na de­wi­zy na gieł­dzie. Taki przy­pływ bę­dzie można za­pew­nić kosz­tem zla­nia kur­sów na za­sa­dach ryn­ko­wych" - po­wie­dział Na­dol­ny. Od po­ło­wy wrze­śnia na gieł­dzie od­by­wa­ją się dwie sesje han­dlu de­wi­za­mi. Na sesji pod­sta­wo­wej obo­wią­zu­je kurs ofi­cjal­ny rubla wobec ob­cych walut usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy - obec­nie wy­no­si on 5,7 tys. rubli za do­la­ra. Na do­dat­ko­wej sesji wa­lu­ty są sprze­da­wa­ne i ku­po­wa­ne na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu, a więc po kur­sie ryn­ko­wym.

Od po­cząt­ku funk­cjo­no­wa­nia do­dat­ko­wej sesji kurs ob­cych walut był na niej wyż­szy niż ofi­cjal­ny, a od ze­szłe­go ty­go­dnia rubel jesz­cze bar­dziej osłabł. W czwar­tek za do­la­ra trze­ba było pła­cić ponad 9 tys. rubli, co nie­za­leż­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we na­zwa­ły prze­kro­cze­niem "psy­cho­lo­gicz­nej ba­rie­ry" w wy­so­ko­ści kursu.

Uwol­nie­nie kursu rubla było ele­men­tem stra­te­gii wpro­wa­dza­nej przez wła­dze w celu usta­le­nia zrów­no­wa­żo­ne­go kursu i wyj­ścia z kry­zy­su wa­lu­to­we­go, z któ­rym Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od mie­się­cy. W maju Bank Na­ro­do­wy prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację kra­jo­wej wa­lu­ty o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku dolar kosz­to­wał nieco ponad 3 tys. rubli.

>>>>>

Towarzysze na bialorusi byli oporni ale jednak rynek zwyciezl :O))))
Upor towarzyszy przypomina upor ludzi ktorzy uparcie lamia przykazania Boga cierpia i dalej lamia... Towarzysze to po prostu patologia grzechu do kwadratu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:15, 14 Paź 2011    Temat postu:

"KGB poza prawem".

Nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we za­pro­te­sto­wa­ły prze­ciw­ko po­praw­kom do ustaw, które za­ostrza­ją kary za przyj­mo­wa­nie po­mo­cy za­gra­nicz­nej oraz roz­sze­rza­ją upraw­nie­nia służb bez­pie­czeń­stwa (KGB).

Zmia­ny w pra­wie mają na celu ogra­ni­cze­nie praw i swo­bód oby­wa­te­li, "prze­szka­dza­ją w nor­mal­nym dia­lo­gu spo­łecz­nym i za­ostrza­ją kon­fron­ta­cję na Bia­ło­ru­si" - głosi oświad­cze­nie, pod­pi­sa­ne m.in. przez Bia­ło­ru­ski Ko­mi­tet Hel­siń­ski i Bia­ło­ru­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ). Zda­niem or­ga­ni­za­cji, pro­po­zy­cje no­wych prze­pi­sów do­ty­czą­cych upraw­nień KGB "znacz­nie po­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje służb spe­cjal­nych, uwal­nia­ją je od kon­tro­li i sta­wia­ją je fak­tycz­nie poza pra­wem".

Bia­ło­ru­scy dzia­ła­cze zwra­ca­ją uwagę, że po­praw­ki do ustaw oraz od­po­wied­nie zmia­ny w ko­dek­sie kar­nym i ad­mi­ni­stra­cyj­nym zo­sta­ły za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w czerw­cu. Oce­nia­ją, że te "nad­zwy­czaj ważne akty praw­ne" zo­sta­ły przy­ję­te bez de­ba­ty spo­łecz­nej, "w try­bie nie­przej­rzy­stym i nie­pu­blicz­nie".

Zwra­ca­ją się z ape­lem do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li.

Pod ape­lem pod­pi­sa­ły się rów­nież: Bia­ło­ru­ski PEN-Centr, Rada In­te­li­gen­cji Bia­ło­ru­skiej i or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka.

Po­praw­ki do ustaw, o któ­rych na­pi­sa­ły w czwar­tek nie­za­leż­ne media, za­ostrza­ją już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne. Za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się ści­ga­ne kar­nie. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. Inne po­praw­ki roz­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje funk­cjo­na­riu­szy KGB, a wcze­śniej par­la­ment Bia­ło­ru­si za­ostrzył prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych", także w przy­pad­ku zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net.

>>>>>

Tak jest to skandal !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:59, 15 Paź 2011    Temat postu:

Potężna inflacja na Białorusi
Na Białorusi inflacja przekroczyła 80 procent

Na Białorusi w pierwszej dekadzie października inflacja wzrosła o 3,4 procent. Tym samym od początku roku inflacja u naszego wschodniego sąsiada przekroczyła już 80 procent.- podał w piątek portal Telegraf.by, powołując się na dane narodowego urzędu statystycznego.

Za podstawę wyliczeń przyjęto ceny konsumpcyjne 155 rodzajów towarów i usług w 31 miastach Białorusi.

Według białoruskiego urzędu statystycznego w tym miesiącu najbardziej zdrożały płatki owsiane - o ponad 20 procent i masło - o prawie 17 procent. W granicach 5 procent zdrożały produkty mleczne, wódka i benzyna.Ponadto o ponad 15 proc. wzrosły opłaty za energię elektryczną, podrożały usługi komunalne i medyczne.


Między innymi z powodu dużej inflacji traci na wartości białoruski rubel.
Sytuacja gospodarcza Białorusi pogorszyła się znacznie w ostatnich miesiącach w wyniku spadku wartości krajowego rubla, niskich rezerw walutowych i ujemnego bilansu handlowego. W maju Białoruś przeprowadziła dewaluację krajowej waluty w stosunku do obcych walut o ponad 50 procent.

Na początku roku za dolara płacono 3 tysiące rubli, obecnie zaś w kantorach można za niego dostać 9 tysięcy rubli. Natomiast według kursu Banku Narodowego dolar wart jest niespełna 6 tysięcy rubli. Białoruski Bank Narodowy dążąc do stabilizacji kursu ojczystej waluty zamierza pod koniec tego miesiąca ujednolicić kurs oficjalny rubla i kurs kantorowy, który ustalany jest na podstawie wyników handlu walutami na tak zwanej dodatkowej sesji giełdy w Mińsku.

>>>>>

I znow gadaka o ,,inflacji'' ... Nie pojmuja ze to nie jest gospodarka rynkowa ... Łukaszenko wyciagal doray od Moskwy i zachodu i za nie kupowali towary . Na skutek kryzysu swiatowego a takze brutalnego ataku na opozycje doplyw dolarow sie skonczyl i na rynku zniknely towary z importu a takze dolary . Bo zanikl ich naplyw aby to wyrownac trzeba bylo podniesc kurs a takze i ceny. Wzrost cen wypelnil luke podazowa . I nastapila stabilizacja na niskim poziomie . To nie jest inflacja tak jak na zachodzie tylko wypelnianie luki podazowej . W szkolach o tym nie ucza bo to sie nazywalo ,,ekonomia polityczna socjalizmu'' i teraz tego nie ucza ... Wiec nie rozumieja . Ja to oczywiscie znam to podstawa ! Wrecz nie mozna poznac gospodarki normlanej jesli sie nie pozna jak nie funkcjonuje ekonomia typu radzieckiego ! To pomaga znakomicie ! Zachod zagubil sie w spekulacjach w finansach w opcjach w kreatywnej ksiegowosci . FIKCJA . Brak realnej gospodarki... Tymczasem gospodarka radziecka jest odwrotna - tam nie ma pieniadza . Wszystko jest gospodarka wymienna towar za towar ! Ekonomika pierwotna... Ale dzieki temu tez uczy bo nie ma nic wirtualnego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:39, 18 Paź 2011    Temat postu:

Ministerstwo prosi o pomoc ws. Białorusina

Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści nada­ło bieg wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si w spra­wie są­dzo­ne­go w Pol­sce oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si An­drie­ja Żu­kow­ca. Wnio­sek zo­stał prze­sła­ny do mi­ni­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści tego kraju - po­in­for­mo­wa­ło biuro pra­so­we re­sor­tu.

Pro­ces Żu­kow­ca toczy się od wielu mie­się­cy przed Sądem Re­jo­no­wym w Bia­łym­sto­ku. Bia­ło­ru­sin jest oskar­żo­ny o oszu­stwo przy uzy­ska­niu pra­wie 700 tys. do­la­rów kre­dy­tów w bia­ło­ru­skich ban­kach. Śledz­two pro­wa­dzi­ła Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Bia­łym­sto­ku na pod­sta­wie ma­te­ria­łów na­de­sła­nych z Bia­ło­ru­si po tym, jak pol­ski sąd od­mó­wił wy­da­nia oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si wła­dzom tego kraju.

W po­stę­po­wa­niu eks­tra­dy­cyj­nym oce­nił bo­wiem, że czeka go tam nie­spra­wie­dli­wy pro­ces, w związ­ku z tym, iż był on zwią­za­ny z opo­zy­cją. Żu­ko­wiec za­prze­cza za­rzu­tom i prze­ko­nu­je, że do­wo­dy prze­ciw­ko niemu są sfał­szo­wa­ne, a cała spra­wa ma zwią­zek wła­śnie z jego dzia­łal­no­ścią w an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej opo­zy­cji.

Pro­ces cią­gnie się m.​in. z tego po­wo­du, że nie sta­wia­ją się na roz­pra­wy w Bia­łym­sto­ku świad­ko­wie zza wschod­niej gra­ni­cy. Świad­ków z Łotwy sąd prze­słu­chu­je w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji (naj­bliż­sza pla­no­wa­na jest na 26 paź­dzier­ni­ka), świad­ków z Bia­ło­ru­si sąd chce prze­słu­chać w dro­dze po­mo­cy praw­nej.

Dla­te­go wy­stą­pił z takim wnio­skiem, chce prze­słu­cha­nia 15 osób, ale także zgody na to, by prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go i tłu­macz mogli wziąć udział w tych czyn­no­ściach. Do każ­de­go ze świad­ków jest lista pytań sądu i pro­ku­ra­tu­ry.

Wnio­sek prze­szedł drogę przez Sąd Okrę­go­wy w Bia­łym­sto­ku do Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści RP. Biuro pra­so­we re­sor­tu po­in­for­mo­wa­ło we wto­rek, że zde­cy­do­wa­no o nada­niu wnio­sko­wi biegu i prze­sła­niu go Mi­ni­ster­stwu Spra­wie­dli­wo­ści Bia­ło­ru­si.

An­driej Żu­ko­wiec prze­ciw­ny jest wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si. Na wrze­śnio­wej roz­pra­wie zło­żył wnio­sek pro­sząc, by sąd z po­mo­cy praw­nej na Bia­ło­ru­si zre­zy­gno­wał.

Wy­jazd sę­dzie­go jest skan­da­lem i ab­sur­dem - mówił wów­czas Żu­ko­wiec. Prze­ko­ny­wał, że in­sty­tu­cje bia­ło­ru­skie nie są in­sty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi w zna­cze­niu praw­nym. Dodał, że dla opo­zy­cji bia­ło­ru­skiej jest "nie­przy­jem­ne", że pol­ski rząd de­kla­ru­je pełne po­par­cie dla tej opo­zy­cji, a pol­skie sądy i pro­ku­ra­tu­ry współ­pra­cu­ją z re­żi­mem.

Prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go, sę­dzia Szczę­sny Szy­mań­ski wy­ja­śniał, że jego obec­ność przy tych czyn­no­ściach jest po­trzeb­na wła­śnie do oceny tego, jak sąd na Bia­ło­ru­si bę­dzie do­ko­ny­wał tych prze­słu­chań. Dodał, że gdyby Bia­ło­ruś była pra­wo­rząd­na, to sąd "nie fa­ty­go­wał­by się", żeby zo­ba­czyć, czy są za­cho­wa­ne wy­mo­gi wy­ni­ka­ją­ce z pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go.

Spra­wa Żu­kow­ca to jedna z naj­dłuż­szych spraw pro­wa­dzo­nych przez bia­ło­stoc­ki wy­miar spra­wie­dli­wo­ści; trwa już 10 lat. Żu­ko­wiec był po­szu­ki­wa­ny na Bia­ło­ru­si li­stem goń­czym. Gdy w cza­sie kon­tro­li dro­go­wej w 2001 roku za­trzy­ma­no go w Bia­łym­sto­ku, tra­fił do aresz­tu i gro­zi­ła mu eks­tra­dy­cja.

Przed sądem zaj­mu­ją­cym się wnio­skiem o wy­da­nie go Bia­ło­ru­si Żu­ko­wiec przed­sta­wił jed­nak do­wo­dy na swoje związ­ki z opo­zy­cją an­ty­łu­ka­szen­kow­ską, a sąd uznał, że w tej sy­tu­acji wy­da­nie go Bia­ło­ru­si jest praw­nie nie­do­pusz­czal­ne. Bia­ło­ru­si­ni prze­ka­za­li więc ma­te­ria­ły w jego spra­wie Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Bia­łym­sto­ku, a ta oskar­ży­ła Żu­kow­ca. Od kilku lat spra­wy w są­dzie nie można jed­nak za­koń­czyć nawet w pierw­szej in­stan­cji.

An­driej Żu­ko­wiec zga­dza się na po­da­wa­nie w me­diach jego da­nych i wi­ze­run­ku.

?????

Opozycjonisci na Bialorusi - znacie takiego ? To wasz kolega ??? Bo my nie wiemy!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:51, 19 Paź 2011    Temat postu:

Nie wydadzą kandydata na prezydenta Białorusi

Re­pu­bli­ka Cze­ska nie wyda Bia­ło­ru­si ści­ga­ne­go przez bia­ło­ru­ski reżim by­łe­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Ale­sia Mi­cha­le­wi­cza, ar­gu­men­tu­jąc, iż sta­wia­ne mu w Miń­sku za­rzu­ty mają "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter" - po­in­for­mo­wał sąd w Pra­dze.

Wła­dze bia­ło­ru­skie ści­ga­ją Mi­cha­le­wi­cza za or­ga­ni­za­cję ma­so­wych pro­te­stów po ogło­sze­niu wy­ni­ków wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w grud­niu 2010 roku. Grozi mu za to kara do 15 lat wię­zie­nia. Bia­ło­ru­ska pro­ku­ra­tu­ra w ostat­nich mie­sią­cach wy­stą­pi­ła do Czech z wnio­skiem o eks­tra­dy­cję Mi­cha­le­wi­cza. Cze­ski sąd w ubie­głym ty­go­dniu uznał, iż speł­nie­nie żą­da­nia jest nie­do­pusz­czal­ne.

- Mi­cha­le­wicz oraz pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­na zre­zy­gno­wa­li z prawa do zło­że­nia skar­gi, więc dziś de­cy­zja sądu na­bra­ła mocy praw­nej - po­da­ła rzecz­nicz­ka sądu okrę­go­we­go Mar­ti­na Lho­ta­ko­va.

Sąd - we­dług niej - miał kilka po­wo­dów do od­mó­wie­nia eks­tra­dy­cji. Jak uza­sad­niał - tłu­ma­czy­ła - Praga nie może zgo­dzić się na wy­da­nie Mi­cha­le­wi­cza, gdyż otrzy­mał on w Cze­chach azyl po­li­tycz­ny, a po­stę­po­wa­nie, które prze­ciw niemu toczy się na Bia­ło­ru­si, ma "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter".

Oba­wia­no się - do­da­ła rzecz­nicz­ka - że za­rów­no prze­bieg po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, jak i ewen­tu­al­na kara wię­zie­nia, nie speł­nia­ły­by po­sta­no­wień Eu­ro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka. Sąd okrę­go­wy w Pra­dze miał także "uza­sad­nio­ne obawy", że Mi­cha­le­wicz byłby na Bia­ło­ru­si prze­śla­do­wa­ny za swoje po­glą­dy po­li­tycz­ne - za­zna­czy­ła Lho­ta­ko­va.

Bia­ło­ru­ska KGB za­trzy­ma­ła Mi­cha­le­wi­cza po de­mon­stra­cji w Miń­sku w dniu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 roku, które bia­ło­ru­ska opo­zy­cja uzna­ła za sfał­szo­wa­ne na ko­rzyść urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki. Wła­dze po­sta­wi­ły mu oraz kil­ku­dzie­się­ciu innym oso­bom za­rzu­ty zor­ga­ni­zo­wa­nia ma­so­wych za­mie­szek, w trak­cie któ­rych do­szło do na­pa­ści na funk­cjo­na­riu­szy służb pań­stwo­wych i znisz­cze­nia ma­jąt­ku o war­to­ści kil­ku­na­stu mi­lio­nów bia­ło­ru­skich rubli.

Przez około 2 mie­sią­ce trzy­ma­no go w aresz­cie. Po wyj­ściu na wol­ność opo­zy­cjo­ni­sta ogło­sił, że był tor­tu­ro­wa­ny. Ogło­sił też pu­blicz­nie, że aby wy­do­stać się z aresz­tu, pod­pi­sał zo­bo­wią­za­nie do współ­pra­cy z KGB, ale je zrywa. W nocy z 13 na 14 marca, wbrew wy­da­ne­mu przez wła­dze za­ka­zo­wi wy­jaz­du z kraju, Mi­cha­le­wicz opu­ścił Bia­ło­ruś. Przez Pol­skę prze­do­stał się do Czech, gdzie około ty­go­dnia po przy­by­ciu otrzy­mał azyl po­li­tycz­ny.

>>>>>

Tak jest i tak trzymac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:42, 19 Paź 2011    Temat postu:

Odmówiono rejestracji "Mów Prawdę!"

Sąd Naj­wyż­szy Bia­ło­ru­si od­rzu­cił dziś ape­la­cję kam­pa­nii spo­łecz­nej "Mów Praw­dę!", do­wo­dzo­nej przez opo­zy­cjo­ni­stę Uła­dzi­mi­ra Nia­kla­jeua, od de­cy­zji Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści, które wcze­śniej od­mó­wi­ło za­re­je­stro­wa­nia jej jako or­ga­ni­za­cji.

Sąd po­wo­łał się na błąd w do­ku­men­cie, który przed­sta­wił wła­ści­ciel lo­ka­lu, gdzie "Mów Praw­dę!" miało mieć adres re­je­stra­cji. Dzia­ła­cze uwa­ża­ją, że de­cy­zja od­mow­na wy­ni­ka z po­wo­dów po­li­tycz­nych. "Mów Praw­dę!" chcia­ło za­re­je­stro­wać się jako sto­wa­rzy­sze­nie ba­daw­czo-edu­ka­cyj­ne. Nia­kla­jeu, poeta i były kan­dy­dat opo­zy­cji w gru­dnio­wych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich oce­nił, że od­rzu­ce­nie ape­la­cji do­wo­dzi stron­ni­czo­ści Sądu Naj­wyż­sze­go. Za­po­wie­dział, że wraz ze swymi zwo­len­ni­ka­mi po­dej­mie trze­cią próbę za­ło­że­nia i re­je­stra­cji swo­jej kam­pa­nii jako or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej. "Mów Praw­dę!" po­wsta­ło przed ze­szło­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi, które za­koń­czy­ły się de­mon­stra­cją opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska, roz­bi­tą przez mi­li­cję. Nia­kla­jeu, tak jak więk­szość opo­zy­cyj­nych kan­dy­da­tów, tra­fił do aresz­tu, a na­stęp­nie sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją. Za "przy­go­to­wy­wa­nie dzia­łań po­waż­nie na­ru­sza­ją­cych po­rzą­dek pu­blicz­ny" on i jego współ­pra­cow­ni­cy z "Mów Praw­dę!" zo­sta­li ska­za­ni na wy­ro­ki w za­wie­sze­niu. Były kan­dy­dat za­po­wie­dział po pro­ce­sie, że nie wy­co­fa się z po­li­ty­ki.

>>>>>

To jest sad najnizszy !
mikroskopijny...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:31, 19 Paź 2011    Temat postu:

Człowiek Bialackiego zapłaci 4,75 mln rubli grzywny

Na 4,75 mln rubli bia­ło­ru­skich grzyw­ny (ponad 1600 zł) ska­za­ła dzi­siaj in­spek­cja po­dat­ko­wa Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, dzia­ła­cza Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" i za­stęp­cę aresz­to­wa­ne­go szefa tej or­ga­ni­za­cji Ale­sia Bia­lac­kie­go.

Jak po­wie­dział Ste­fa­no­wicz, za­mie­rza on od­wo­ły­wać się od tej de­cy­zji do sądu. In­spek­cja na­ło­ży­ła na niego karę za na­ru­sze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, uzna­jąc, że nie wska­zał sumy do­cho­dów pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu w la­tach 2009-2010. Jed­no­cze­śnie in­spek­cja po­da­ła, że chce od­zy­skać od niego całą kwotę po­dat­ków wraz z od­set­ka­mi - łącz­nie ponad 37 mln rubli (ok. 13 tys. zło­tych). Zda­niem obroń­cy praw czło­wie­ka, grzyw­nę wy­mie­rzo­no mu z na­ru­sze­niem pro­ce­du­ry. - Po­sta­no­wie­nie (o grzyw­nie) dano mi do pod­pi­su (...), kiedy spo­rzą­dzo­no pro­to­kół o tym, że po­peł­ni­łem wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, a więc zanim jesz­cze sama spra­wa do­ty­czą­ca tego wy­kro­cze­nia zo­sta­ła roz­pa­trzo­na - wska­zał.

Kiedy zwró­cił na to uwagę, po­wie­dzia­no mu, że jest to pro­jekt po­sta­no­wie­nia i jest pro­szo­ny o po­twier­dze­nie, że za­zna­jo­mił się z nim. - Nasze prawo nie prze­wi­du­je ta­kich do­ku­men­tów jak pro­jekt po­sta­no­wie­nia, (...) to tak samo, jakby ska­za­ne­go wcze­śniej za­zna­jo­mio­no z wy­ro­kiem. Uwa­żam, że było to po­waż­nym na­ru­sze­niem norm pro­ce­du­ral­nych - po­wie­dział dzia­łacz.

Jak in­for­mo­wa­ła "Wia­sna" po za­trzy­ma­niu Bia­lac­kie­go w sierp­niu i oskar­że­niu go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, rów­nież Ste­fa­no­wicz miał konta za gra­ni­cą, o któ­rych do­wie­dzia­ły się bia­ło­ru­skie służ­by. Cho­dzi o sumy, które we­dług "Wia­sny" były prze­ka­zy­wa­ne przez fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Dane o kon­cie Bia­lac­kie­go umoż­li­wia­ją­ce jego aresz­to­wa­nie prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si Litwa; potem oka­za­ło się, że zro­bi­ła to rów­nież Pol­ska. Szef "Wia­sny" czeka w aresz­cie na pro­ces, grozi mu do sied­miu lat wię­zie­nia. Kwoty na kon­cie Ste­fa­no­wi­cza były niż­sze niż w przy­pad­ku Bia­lac­kie­go.

>>>>>

Złodzieje !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:40, 20 Paź 2011    Temat postu:

Rubel białoruski mocno stracił na wartości

8680 rubli za do­la­ra - tyle wy­niósł w czwar­tek jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej w Miń­sku. Tym samym rubel stra­cił na war­to­ści o ok. 52 proc. w sto­sun­ku do do­tych­cza­so­we­go ofi­cjal­ne­go kursu wy­zna­czo­ne­go przez bank cen­tral­ny na Bia­ło­ru­si.

Do czwart­ku na Bia­ło­ru­si funk­cjo­no­wa­ły dwa kursy: ofi­cjal­ny po­da­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy i wyż­szy kurs ryn­ko­wy usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie. Teraz dwie sesje zo­sta­ły po­łą­czo­ne w jedną i usta­lo­no jeden kurs. Ofi­cjal­nie jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skie­go rubla ogło­si na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w czwar­tek sze­fo­wa Banku Na­ro­do­we­go Na­dzie­ja Jer­ma­ko­wa.

Do czwart­ku kurs ofi­cjal­ny bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty usta­la­ny przez bank cen­tral­ny wy­no­sił 5712 rubli za do­la­ra, tak więc nowy kurs ozna­cza de­wa­lu­ację o 52 pro­cent.

Ale jed­no­cze­śnie bia­ło­ru­ska wa­lu­ta, bio­rąc pod uwagę jej kurs ryn­ko­wy z do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie, nieco się umoc­ni­ła. Na ostat­niej ta­kiej sesji w środę pła­co­no 8790 rubli za do­la­ra.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się z ro­sną­cym de­fi­cy­tem han­dlo­wym i spad­kiem re­zerw wa­lu­to­wych. Stąd na po­cząt­ku roku Bia­ło­ru­si­ni ma­so­wo za­czę­li wy­ku­py­wać de­wi­zy.

W od­po­wie­dzi Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dzał ogra­ni­cze­nia, by po­wstrzy­mać od­pływ dewiz. Przej­ścio­wo po­zwa­lał też na funk­cjo­no­wa­nie wielu kur­sów walut. Na­stęp­nie w maju, prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację rubla o ponad 50 proc., usta­la­jąc jego kurs ofi­cjal­ny na 5 tys. rubli za do­la­ra, dla po­rów­na­nia na po­cząt­ku roku było to ok. 3 tys. rubli za dol.

Dzia­ła­nia banku nie przy­nio­sły spo­dzie­wa­nych efek­tów, za to po­wstał "czar­ny" rynek han­dlu wa­lu­tą. Kursy się­ga­ły nawet do 10 tys. rubli za do­la­ra.

Go­spo­dar­ka Bia­ło­ru­si jest sil­nie za­leż­na od im­por­tu i mimo ofi­cjal­ne­go niż­sze­go kursu, Bia­ło­ru­si­ni żyli we­dług kursu czar­no­ryn­ko­we­go, bo po takim przed­się­bior­cy sprze­da­wa­li im swoje to­wa­ry i usłu­gi.

Od po­ło­wy wrze­śnia Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dził do­dat­ko­we sesje na gieł­dzie, by na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu usta­lać ryn­ko­wą war­tość kra­jo­wej wa­lu­ty. Na pierw­szej ta­kiej sesji kurs ryn­ko­wy wy­niósł 8,6 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­cze­śnie de­wi­zy po­wró­ci­ły na gieł­dę i do kan­to­rów.

Rów­no­le­gle funk­cjo­no­wa­ła na gieł­dzie sesja pod­sta­wo­wa, na któ­rej han­del wa­lu­ta­mi od­by­wał się po kur­sie ofi­cjal­nym. Na tej sesji de­wi­zy ku­po­wa­li np. do­staw­cy leków i przed­się­bior­stwa, które muszą roz­li­czyć się za gaz. Po niż­szym, ofi­cjal­nym kur­sie sprze­da­wa­no też de­wi­zy na cele so­cjal­ne, np. le­cze­nie, czy stu­dia za gra­ni­cą.

Po ponad mie­sią­cu dzia­ła­nia dwóch sesji na gieł­dzie Bank Na­ro­do­wy za­de­cy­do­wał o po­wro­cie do jed­nej, na któ­rej jed­no­li­ty kurs jest kształ­to­wa­ny na za­sa­dach ryn­ko­wych.

Po­nad­to od 8 li­sto­pa­da Bia­ło­ruś wpro­wa­dza sprze­daż dewiz w kan­to­rach za oka­za­niem pasz­por­tu.

>>>>>

No ! Normalnosc przywrocona ! Jest rownowaga nie trzeba juz pozyczek ... NIE TRZEBA WYPRZEDAWAC MAJATKU !!! Niech tych tylko cos sprzedadza !!! Widzimy czym jest rynek...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:47, 20 Paź 2011    Temat postu:

Bronił praw człowieka na Białorusi - teraz czeka go proces.

Proces białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, oskarżonego o przestępstwa podatkowe, rozpocznie się 2 listopada w Mińsku - powiadomiło kierowane przez Bialackiego Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Współpracownik Bialackiego Walancin Stefanowicz powiedział Radiu Swaboda, że brak na razie informacji, by proces miał toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Wskazał też, że wnioski o zamianę środka zapobiegawczego wobec Bialackiego z aresztu na zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju zostały odrzucone. - Oznacza to, że władze są nastawione na surową karę - uważa Stefanowicz.

Za przestępstwo, o które oskarżany jest szef "Wiasny" - zatajenie bardzo wysokich dochodów - grozi na Białorusi kara do siedmiu lat więzienia.

Szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" Bialacki został zatrzymany 4 sierpnia. Przebywa w areszcie w Mińsku. Jest oskarżony o niepłacenie podatków od kwot, które przechowywał na koncie bankowym na Litwie. Według "Wiasny" chodzi o środki z fundacji zagranicznych przekazywane na działalność tej organizacji, w tym na wsparcie osób prześladowanych na Białorusi z powodów politycznych.

Informacji o kontach Bialackiego w bankach na Litwie udzieliło służbom białoruskim Ministerstwo Sprawiedliwości w Wilnie. Dane o Bialackim przekazała Białorusi również polska Prokuratura Generalna.

Białoruscy obrońcy praw człowieka oceniają aresztowanie Bialackiego jako uderzenie we wszystkie środowiska opozycyjne na Białorusi. "Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi, a Bialacki jest jednocześnie wiceszefem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH).

>>>>>

Kanaliowaty rezim ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:15, 20 Paź 2011    Temat postu:

MBł / Radio Rzeszów Nie będzie ekstradycji białoruskiego
opozycjonistyPro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Prze­my­ślu za­koń­czy­ła po­stę­po­wa­nie eks­tra­dy­cyj­ne wobec bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Pi­mie­nau - in­for­mu­je Radio Rze­szów.

W sierp­niu tego roku zo­stał on za­trzy­ma­ny na pol­sko - ukra­iń­skim przej­ściu w Kor­czo­wej na pod­sta­wie na­ka­zu wy­da­ne­go w stycz­niu 2001 r. przez pro­ku­ra­tu­rę w Wi­teb­sku (Bia­ło­ruś) za po­bi­cie dwóch męż­czyzn. Po prze­słu­cha­niu opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał zwol­nio­ny do domu, ale prze­my­ska pro­ku­ra­tu­ra roz­po­czę­ła po­stę­po­wa­nie w tej spra­wie. Jak po­in­for­mo­wał Radio Rze­szów pro­ku­ra­tor Ma­rian Haśko, zo­sta­ło ono za­mknię­te, gdyż stro­na bia­ło­ru­ska od­wo­ła­ła list goń­czy za opo­zy­cjo­ni­stą. Taka in­for­ma­cja do­tar­ła w czwar­tek do prze­my­skiej pro­ku­ra­tu­ry za po­śred­nic­twem Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji. W związ­ku z tym pro­ces eks­tra­dy­cyj­ny uzna­no za bez­przed­mio­to­wy i pro­ku­ra­tu­ra go za­koń­czy­ła.

Źmi­cier Pi­mie­nau jest człon­kiem opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF). Po wy­jeź­dzie z Bia­ło­ru­si 11 lat temu, uzy­skał azyl w Bel­gii i po­słu­gi­wał się tzw. pasz­por­tem ge­new­skim.

>>>>>

Decyzja oczywista ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:19, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: milicja aresztowała opozycjonistów przed demonstracją

Mi­li­cja w Miń­sku przy­stą­pi­ła dziś do za­trzy­my­wa­nia opo­zy­cjo­ni­stów przed za­po­wie­dzia­nym na wie­czór przez or­ga­ni­za­cję "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" zgro­ma­dze­niem w obro­nie uwię­zio­nych dzia­ła­czy - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Rano mi­li­cja za­bra­ła z miesz­ka­nia Fio­da­ra Mi­rzo­ja­naua, uczest­ni­ka gru­dnio­wych pro­te­stów po­wy­bor­czych, ska­za­ne­go trzy lata ko­lo­nii kar­nej za udział w pro­te­stach i uła­ska­wio­ne­go we wrze­śniu. Jego ro­dzi­com po­wie­dzia­no, że Mi­rzo­ja­nau jest świad­kiem w spra­wie kar­nej. Męż­czyź­ni w cy­wi­lu za­trzy­ma­li ko­or­dy­na­to­ra "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" Mak­si­ma Wi­niar­skie­go. Trzech mi­li­cjan­tów przy­szło do miesz­ka­nia Dźmi­try­ja Draz­da, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną za pro­te­sty po­wy­bor­cze. Nie za­sta­li go jed­nak w domu.

"Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", któ­rej sze­fem jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, za­po­wie­dzia­ła prze­pro­wa­dze­nie de­mon­stra­cji w Miń­sku o godz. 19 (godz. 18 czasu pol­skie­go). Celem zgro­ma­dze­nia ma być żą­da­nie uwol­nie­nia po­zo­sta­ją­cych w wię­zie­niach opo­zy­cjo­ni­stów, w tym San­ni­kaua.

Mi­rzo­ja­nau i Drazd zo­sta­li ska­za­ni na ko­lo­nię karną w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych de­mon­stra­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy 19 grud­nia ze­szłe­go roku. Opo­zy­cja pro­te­sto­wa­ła wów­czas prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji zo­sta­ła uła­ska­wio­na w sierp­niu i wrze­śniu. San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, nie zo­stał zwol­nio­ny.

>>>>>

Rezim znowu szaleje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:46, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś wprowadza "demokratyczne" prawo

Bia­ło­ru­ska Rada Re­pu­bli­ki (izba wyż­sza par­la­men­tu) przy­ję­ła w pią­tek po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, za­ostrza­ją­ce do­tych­cza­so­we prawo; za­ak­cep­to­wa­ła też nowe prze­pi­sy do­ty­czą­ce dzia­łal­no­ści po­li­tycz­no-spo­łecz­nej.

We­dług po­pra­wek na każde zgro­ma­dze­nie - za­rów­no de­mon­stra­cję, jak i akcje ulicz­ne w ro­dza­ju flash mobów - po­trzeb­na jest zgoda władz lo­kal­nych. Do­ty­czy to rów­nież zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net. Do czasu otrzy­ma­nia ze­zwo­le­nia or­ga­ni­za­to­rzy nie mają prawa in­for­mo­wać o cza­sie i miej­scu zgro­ma­dze­nia. Uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom zgro­ma­dzeń od­by­wa­ją­cych się bez ze­zwo­le­nia grozi na Bia­ło­ru­si od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna. Rada Re­pu­bli­ki przy­ję­ła też prze­pi­sy, we­dług któ­rych za nie­zgod­ną z pra­wem pomoc fi­nan­so­wą z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność po­li­tycz­no-spo­łecz­ną grozi od­po­wie­dzial­ność karna. Wcze­śniej było to ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie.

We­dług no­we­go prawa "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest wspar­cie w otrzy­ma­niu przez oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne otrzy­mu­ją zakaz prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych w ban­kach za gra­ni­cą.

Szef MSW Bia­ło­ru­si Ana­tol Ku­le­szou przed­sta­wia­jąc po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach oce­nił, że ich celem jest - za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Oznaj­mił, że w pra­cach nad usta­wą przy­glą­da­no się ana­lo­gicz­nym prze­pi­som w in­nych kra­jach. Bia­ło­ru­ska usta­wa jest - naj­bar­dziej de­mo­kra­tycz­na w po­rów­na­niu z tymi, jakie obo­wią­zu­ją w roz­wi­nię­tych kra­jach de­mo­kra­tycz­nych - oświad­czył.

Po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach rząd za­pro­po­no­wał w lipcu. Obroń­cy praw czło­wie­ka oce­ni­li je wów­czas jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów, które od­by­wa­ły się co środy w mia­stach Bia­ło­ru­si i były zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net.

Prze­ciw­ko po­praw­kom do­ty­czą­cym zgro­ma­dzeń oraz po­mo­cy za­gra­nicz­nej za­pro­te­sto­wa­ły nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we, oce­nia­jąc, że prze­pi­sy zo­sta­ły przy­ję­te w nie­przej­rzy­stym try­bie. Or­ga­ni­za­cje za­ape­lo­wa­ły do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki, by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li. Niż­sza izba par­la­men­tu przy­ję­ła nowe prze­pi­sy na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka, na za­mknię­tym po­sie­dze­niu i od razu w dwóch czy­ta­niach.

>>>>>

Zalosne ... Przed kim oni udaja ,,prawo'' ... Smieszne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:54, 22 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany opozycjonista ogłosił głodówkę

Za­trzy­ma­ny w pią­tek przez mi­li­cję, pod­czas akcji pro­te­stu w Miń­sku, opo­zy­cyj­ny ak­ty­wi­sta Alak­sandr Wa­lan­ce­wicz, ogło­sił gło­dów­kę w aresz­cie - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Wa­lan­ce­wicz, który na­le­ży do kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", jest w aresz­cie w Miń­sku; w po­nie­dzia­łek ma się odbyć jego pro­ces. Zo­stał za­trzy­ma­ny w pią­tek wie­czo­rem, pod­czas akcji so­li­dar­no­ści z opo­zy­cjo­ni­sta­mi ska­za­ny­mi na Bia­ło­ru­si za pro­te­sty po ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Mię­dzy in­ny­mi wyrok pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej od­by­wa były kan­dy­dat w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, który jest sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si".

Akcja so­li­dar­no­ści zgro­ma­dzi­ła we­dług róż­nych ocen 20-50 uczest­ni­ków. We­dług "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" za­trzy­ma­no na niej jesz­cze dwie osoby, ale ich na­zwi­ska nie są znane.

Jesz­cze przed nią mi­li­cja za­trzy­my­wa­ła w Miń­sku opo­zy­cyj­nych dzia­ła­czy, w tym człon­ków "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si". Zo­sta­li oni wy­pusz­cze­ni w pią­tek wie­czo­rem.

>>>>>

Widzimy jak kanalie drecza ludzi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 23 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy