Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:30, 13 Paź 2011    Temat postu:

Białoruski opozycjonista Zjazdu Narodowego zatrzymany

W Miń­sku za­trzy­ma­ny zo­stał opo­zy­cjo­ni­sta Wik­tar Iwasz­kie­wicz, jeden z or­ga­ni­za­to­rów wiecu o na­zwie Zjazd Na­ro­do­wy, który odbył się w so­bo­tę. We­dług Radia Swa­bo­da bę­dzie są­dzo­ny w spra­wie ad­mi­ni­stra­cyj­nej za or­ga­ni­za­cję zgro­ma­dze­nia bez ze­zwo­le­nia.

W wie­cach, które od­by­ły się w so­bo­tę w Miń­sku, mia­stach ob­wo­do­wych i nie­któ­rych re­jo­no­wych, wzię­ło udział łącz­nie około 2 tys. ludzi. Uczest­ni­cy żą­da­li po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen, a także uwol­nie­nia ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów. Opo­zy­cja zwo­ła­ła Zjazd Na­ro­do­wy, po­wo­łu­jąc się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła jesz­cze przed zjaz­dem, że na­ru­sza on prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom

>>>>>

I znowu bezczelne represje upadajace rezimu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:33, 13 Paź 2011    Temat postu:

Rezim zaostrza przepisy dotyczące pomocy z zagranicy

Na Bia­ło­ru­si przy­go­to­wa­no prze­pi­sy za­ostrza­ją­ce już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne - po­da­ła dzi­siaj nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Jak za­uwa­ża ga­ze­ta, na mocy po­pra­wek do usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się prze­stęp­stwem. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. We­dług po­pra­wek "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest pomoc oby­wa­te­lom Bia­ło­ru­si w otrzy­ma­niu, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi, lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też o tym, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne, lo­kal­ne i kra­jo­we, otrzy­mu­ją zakaz "prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych, me­ta­li szla­chet­nych i in­nych war­to­ścio­wych przed­mio­tów w ban­kach i or­ga­ni­za­cjach kre­dy­to­wo-fi­nan­so­wych znaj­du­ją­cych się na te­re­nie ob­cych państw".

Po­praw­ki za­ka­zu­ją otrzy­my­wa­nia jak i prze­cho­wy­wa­nia środ­ków z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność eks­tre­mi­stycz­ną "lub inną dzia­łal­ność za­bro­nio­ną przez prawo", a także fi­nan­so­wa­nia par­tii po­li­tycz­nych, przy­go­to­wa­nia wy­bo­rów, or­ga­ni­za­cji mi­tyn­gów, de­mon­stra­cji, pi­kiet.

Środ­ki fi­nan­so­we i inny ma­ją­tek, który par­tie po­li­tycz­ne i or­ga­ni­za­cje do­sta­ły ze źró­deł za­bro­nio­nych na mocy no­wych prze­pi­sów po­win­ny być prze­ka­za­ne pań­stwu. W razie od­mo­wy prze­ka­za­nia ich do­bro­wol­nie pod­le­ga­ją ode­bra­niu w try­bie są­do­wym na wio­sek or­ga­nów pań­stwo­wych zaj­mu­ją­cych się kon­tro­lą wy­ko­rzy­sta­nia po­mo­cy za­gra­nicz­nej.

Po­praw­ki do usta­wy opu­bli­ko­wa­ne zo­sta­ły na pań­stwo­wym por­ta­lu praw­nym z ad­no­ta­cją, że do­ku­ment zo­stał przy­ję­ty przez obie izby par­la­men­tu 3 paź­dzier­ni­ka. Z kolei służ­by pra­so­we par­la­men­tu za­prze­czy­ły, by 3 paź­dzier­ni­ka roz­pa­try­wa­ne były ja­kie­kol­wiek pro­jek­ty ustaw. Oświad­czy­ły też, że tech­nicz­nie nie­moż­li­we jest przy­ję­cie pro­jek­tu jed­ne­go dnia przez obie izby - po­da­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ga­ze­ta za­uwa­ża, że nie­daw­no de­pu­to­wa­ni pod nie­obec­ność me­diów przy­ję­li nowe, ostrzej­sze prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń. "Tajne two­rze­nie ustaw na Bia­ło­ru­si staje się zwy­kłym zja­wi­skiem" - ko­men­tu­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Po­nad­to, rząd Bia­ło­ru­si wnosi o roz­sze­rze­nie peł­no­moc­nictw Ko­mi­te­tu Bez­pie­czeń­stwa Pań­stwo­we­go (KGB). Mówi o tym rów­nież opu­bli­ko­wa­ny na por­ta­lu praw­nym pro­jekt usta­wy o or­ga­nach bez­pie­czeń­stwa pań­stwo­we­go, wnie­sio­ny przez rząd do par­la­men­tu. Funk­cjo­na­riu­sze KGB otrzy­ma­ją m.​in. prawo prze­szu­ka­nia osób za­trzy­ma­nych i ode­bra­nia im rze­czy, które uzna­ją za do­wo­dy rze­czo­we, a także wcho­dze­nia o do­wol­nym cza­sie do miesz­kań i po­miesz­czeń, jeśli uzna­ją, że do­cho­dzi w nich do prze­stęp­stwa lub ukry­wa się tam osoba po­szu­ki­wa­na. Ten prze­pis nie do­ty­czy tylko obiek­tów ob­ję­tych im­mu­ni­te­tem dy­plo­ma­tycz­nym. Po­praw­ki dają też prawo uży­cia siły fi­zycz­nej i środ­ków przy­mu­su, w tym broni, "w za­leż­no­ści od za­ist­nia­łej sy­tu­acji" i "na­tu­ral­nie w gra­ni­cach usta­wo­daw­stwa" - za­uwa­ża­ją "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

>>>>>

Wszystko mierza wlasna plugawa miarka... Poniewaz oni opieraja sie tylko na kasie to zdaje im sie ze opozycja tez . Starczy ja odciac od kasy i sprawa ,,sie rozwiaze'' ... Debile ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:50, 14 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś planuje ujednolicenie kursu wymiany rubla do końca miesiąca

Bia­ło­ru­ski Bank Na­ro­do­wy pla­nu­je ujed­no­li­ce­nie kursu wy­mia­ny rubla wobec ob­cych walut do końca paź­dzier­ni­ka - po­wia­do­mił w pią­tek wi­ce­szef banku Taras Na­dol­ny.

Po­in­for­mo­wał on, że bank sta­wia sobie za cel przej­ście nie póź­niej niż do 1 li­sto­pa­da do jed­nej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej i do jed­no­li­te­go kursu wy­mia­ny. Oce­nił, że do­dat­ko­wa sesja wpro­wa­dzo­na na gieł­dzie mie­siąc temu ode­gra­ła swoją rolę. "Teraz głów­nym za­da­niem jest za­spo­ko­je­nie po­py­tu na de­wi­zy na gieł­dzie. Taki przy­pływ bę­dzie można za­pew­nić kosz­tem zla­nia kur­sów na za­sa­dach ryn­ko­wych" - po­wie­dział Na­dol­ny. Od po­ło­wy wrze­śnia na gieł­dzie od­by­wa­ją się dwie sesje han­dlu de­wi­za­mi. Na sesji pod­sta­wo­wej obo­wią­zu­je kurs ofi­cjal­ny rubla wobec ob­cych walut usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy - obec­nie wy­no­si on 5,7 tys. rubli za do­la­ra. Na do­dat­ko­wej sesji wa­lu­ty są sprze­da­wa­ne i ku­po­wa­ne na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu, a więc po kur­sie ryn­ko­wym.

Od po­cząt­ku funk­cjo­no­wa­nia do­dat­ko­wej sesji kurs ob­cych walut był na niej wyż­szy niż ofi­cjal­ny, a od ze­szłe­go ty­go­dnia rubel jesz­cze bar­dziej osłabł. W czwar­tek za do­la­ra trze­ba było pła­cić ponad 9 tys. rubli, co nie­za­leż­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we na­zwa­ły prze­kro­cze­niem "psy­cho­lo­gicz­nej ba­rie­ry" w wy­so­ko­ści kursu.

Uwol­nie­nie kursu rubla było ele­men­tem stra­te­gii wpro­wa­dza­nej przez wła­dze w celu usta­le­nia zrów­no­wa­żo­ne­go kursu i wyj­ścia z kry­zy­su wa­lu­to­we­go, z któ­rym Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od mie­się­cy. W maju Bank Na­ro­do­wy prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację kra­jo­wej wa­lu­ty o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku dolar kosz­to­wał nieco ponad 3 tys. rubli.

>>>>>

Towarzysze na bialorusi byli oporni ale jednak rynek zwyciezl :O))))
Upor towarzyszy przypomina upor ludzi ktorzy uparcie lamia przykazania Boga cierpia i dalej lamia... Towarzysze to po prostu patologia grzechu do kwadratu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:15, 14 Paź 2011    Temat postu:

"KGB poza prawem".

Nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we za­pro­te­sto­wa­ły prze­ciw­ko po­praw­kom do ustaw, które za­ostrza­ją kary za przyj­mo­wa­nie po­mo­cy za­gra­nicz­nej oraz roz­sze­rza­ją upraw­nie­nia służb bez­pie­czeń­stwa (KGB).

Zmia­ny w pra­wie mają na celu ogra­ni­cze­nie praw i swo­bód oby­wa­te­li, "prze­szka­dza­ją w nor­mal­nym dia­lo­gu spo­łecz­nym i za­ostrza­ją kon­fron­ta­cję na Bia­ło­ru­si" - głosi oświad­cze­nie, pod­pi­sa­ne m.in. przez Bia­ło­ru­ski Ko­mi­tet Hel­siń­ski i Bia­ło­ru­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy (BAŻ). Zda­niem or­ga­ni­za­cji, pro­po­zy­cje no­wych prze­pi­sów do­ty­czą­cych upraw­nień KGB "znacz­nie po­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje służb spe­cjal­nych, uwal­nia­ją je od kon­tro­li i sta­wia­ją je fak­tycz­nie poza pra­wem".

Bia­ło­ru­scy dzia­ła­cze zwra­ca­ją uwagę, że po­praw­ki do ustaw oraz od­po­wied­nie zmia­ny w ko­dek­sie kar­nym i ad­mi­ni­stra­cyj­nym zo­sta­ły za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w czerw­cu. Oce­nia­ją, że te "nad­zwy­czaj ważne akty praw­ne" zo­sta­ły przy­ję­te bez de­ba­ty spo­łecz­nej, "w try­bie nie­przej­rzy­stym i nie­pu­blicz­nie".

Zwra­ca­ją się z ape­lem do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li.

Pod ape­lem pod­pi­sa­ły się rów­nież: Bia­ło­ru­ski PEN-Centr, Rada In­te­li­gen­cji Bia­ło­ru­skiej i or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka.

Po­praw­ki do ustaw, o któ­rych na­pi­sa­ły w czwar­tek nie­za­leż­ne media, za­ostrza­ją już ist­nie­ją­ce ogra­ni­cze­nia w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy z za­gra­ni­cy przez or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne. Za­gra­nicz­ne fi­nan­so­wa­nie or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych (NGOs) staje się ści­ga­ne kar­nie. Wcze­śniej było ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie. Inne po­praw­ki roz­sze­rza­ją kom­pe­ten­cje funk­cjo­na­riu­szy KGB, a wcze­śniej par­la­ment Bia­ło­ru­si za­ostrzył prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych", także w przy­pad­ku zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net.

>>>>>

Tak jest to skandal !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:59, 15 Paź 2011    Temat postu:

Potężna inflacja na Białorusi
Na Białorusi inflacja przekroczyła 80 procent

Na Białorusi w pierwszej dekadzie października inflacja wzrosła o 3,4 procent. Tym samym od początku roku inflacja u naszego wschodniego sąsiada przekroczyła już 80 procent.- podał w piątek portal Telegraf.by, powołując się na dane narodowego urzędu statystycznego.

Za podstawę wyliczeń przyjęto ceny konsumpcyjne 155 rodzajów towarów i usług w 31 miastach Białorusi.

Według białoruskiego urzędu statystycznego w tym miesiącu najbardziej zdrożały płatki owsiane - o ponad 20 procent i masło - o prawie 17 procent. W granicach 5 procent zdrożały produkty mleczne, wódka i benzyna.Ponadto o ponad 15 proc. wzrosły opłaty za energię elektryczną, podrożały usługi komunalne i medyczne.


Między innymi z powodu dużej inflacji traci na wartości białoruski rubel.
Sytuacja gospodarcza Białorusi pogorszyła się znacznie w ostatnich miesiącach w wyniku spadku wartości krajowego rubla, niskich rezerw walutowych i ujemnego bilansu handlowego. W maju Białoruś przeprowadziła dewaluację krajowej waluty w stosunku do obcych walut o ponad 50 procent.

Na początku roku za dolara płacono 3 tysiące rubli, obecnie zaś w kantorach można za niego dostać 9 tysięcy rubli. Natomiast według kursu Banku Narodowego dolar wart jest niespełna 6 tysięcy rubli. Białoruski Bank Narodowy dążąc do stabilizacji kursu ojczystej waluty zamierza pod koniec tego miesiąca ujednolicić kurs oficjalny rubla i kurs kantorowy, który ustalany jest na podstawie wyników handlu walutami na tak zwanej dodatkowej sesji giełdy w Mińsku.

>>>>>

I znow gadaka o ,,inflacji'' ... Nie pojmuja ze to nie jest gospodarka rynkowa ... Łukaszenko wyciagal doray od Moskwy i zachodu i za nie kupowali towary . Na skutek kryzysu swiatowego a takze brutalnego ataku na opozycje doplyw dolarow sie skonczyl i na rynku zniknely towary z importu a takze dolary . Bo zanikl ich naplyw aby to wyrownac trzeba bylo podniesc kurs a takze i ceny. Wzrost cen wypelnil luke podazowa . I nastapila stabilizacja na niskim poziomie . To nie jest inflacja tak jak na zachodzie tylko wypelnianie luki podazowej . W szkolach o tym nie ucza bo to sie nazywalo ,,ekonomia polityczna socjalizmu'' i teraz tego nie ucza ... Wiec nie rozumieja . Ja to oczywiscie znam to podstawa ! Wrecz nie mozna poznac gospodarki normlanej jesli sie nie pozna jak nie funkcjonuje ekonomia typu radzieckiego ! To pomaga znakomicie ! Zachod zagubil sie w spekulacjach w finansach w opcjach w kreatywnej ksiegowosci . FIKCJA . Brak realnej gospodarki... Tymczasem gospodarka radziecka jest odwrotna - tam nie ma pieniadza . Wszystko jest gospodarka wymienna towar za towar ! Ekonomika pierwotna... Ale dzieki temu tez uczy bo nie ma nic wirtualnego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:39, 18 Paź 2011    Temat postu:

Ministerstwo prosi o pomoc ws. Białorusina

Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści nada­ło bieg wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si w spra­wie są­dzo­ne­go w Pol­sce oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si An­drie­ja Żu­kow­ca. Wnio­sek zo­stał prze­sła­ny do mi­ni­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści tego kraju - po­in­for­mo­wa­ło biuro pra­so­we re­sor­tu.

Pro­ces Żu­kow­ca toczy się od wielu mie­się­cy przed Sądem Re­jo­no­wym w Bia­łym­sto­ku. Bia­ło­ru­sin jest oskar­żo­ny o oszu­stwo przy uzy­ska­niu pra­wie 700 tys. do­la­rów kre­dy­tów w bia­ło­ru­skich ban­kach. Śledz­two pro­wa­dzi­ła Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Bia­łym­sto­ku na pod­sta­wie ma­te­ria­łów na­de­sła­nych z Bia­ło­ru­si po tym, jak pol­ski sąd od­mó­wił wy­da­nia oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si wła­dzom tego kraju.

W po­stę­po­wa­niu eks­tra­dy­cyj­nym oce­nił bo­wiem, że czeka go tam nie­spra­wie­dli­wy pro­ces, w związ­ku z tym, iż był on zwią­za­ny z opo­zy­cją. Żu­ko­wiec za­prze­cza za­rzu­tom i prze­ko­nu­je, że do­wo­dy prze­ciw­ko niemu są sfał­szo­wa­ne, a cała spra­wa ma zwią­zek wła­śnie z jego dzia­łal­no­ścią w an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej opo­zy­cji.

Pro­ces cią­gnie się m.​in. z tego po­wo­du, że nie sta­wia­ją się na roz­pra­wy w Bia­łym­sto­ku świad­ko­wie zza wschod­niej gra­ni­cy. Świad­ków z Łotwy sąd prze­słu­chu­je w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji (naj­bliż­sza pla­no­wa­na jest na 26 paź­dzier­ni­ka), świad­ków z Bia­ło­ru­si sąd chce prze­słu­chać w dro­dze po­mo­cy praw­nej.

Dla­te­go wy­stą­pił z takim wnio­skiem, chce prze­słu­cha­nia 15 osób, ale także zgody na to, by prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go i tłu­macz mogli wziąć udział w tych czyn­no­ściach. Do każ­de­go ze świad­ków jest lista pytań sądu i pro­ku­ra­tu­ry.

Wnio­sek prze­szedł drogę przez Sąd Okrę­go­wy w Bia­łym­sto­ku do Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści RP. Biuro pra­so­we re­sor­tu po­in­for­mo­wa­ło we wto­rek, że zde­cy­do­wa­no o nada­niu wnio­sko­wi biegu i prze­sła­niu go Mi­ni­ster­stwu Spra­wie­dli­wo­ści Bia­ło­ru­si.

An­driej Żu­ko­wiec prze­ciw­ny jest wnio­sko­wi o pomoc praw­ną na Bia­ło­ru­si. Na wrze­śnio­wej roz­pra­wie zło­żył wnio­sek pro­sząc, by sąd z po­mo­cy praw­nej na Bia­ło­ru­si zre­zy­gno­wał.

Wy­jazd sę­dzie­go jest skan­da­lem i ab­sur­dem - mówił wów­czas Żu­ko­wiec. Prze­ko­ny­wał, że in­sty­tu­cje bia­ło­ru­skie nie są in­sty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi w zna­cze­niu praw­nym. Dodał, że dla opo­zy­cji bia­ło­ru­skiej jest "nie­przy­jem­ne", że pol­ski rząd de­kla­ru­je pełne po­par­cie dla tej opo­zy­cji, a pol­skie sądy i pro­ku­ra­tu­ry współ­pra­cu­ją z re­żi­mem.

Prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go, sę­dzia Szczę­sny Szy­mań­ski wy­ja­śniał, że jego obec­ność przy tych czyn­no­ściach jest po­trzeb­na wła­śnie do oceny tego, jak sąd na Bia­ło­ru­si bę­dzie do­ko­ny­wał tych prze­słu­chań. Dodał, że gdyby Bia­ło­ruś była pra­wo­rząd­na, to sąd "nie fa­ty­go­wał­by się", żeby zo­ba­czyć, czy są za­cho­wa­ne wy­mo­gi wy­ni­ka­ją­ce z pol­skie­go po­rząd­ku praw­ne­go.

Spra­wa Żu­kow­ca to jedna z naj­dłuż­szych spraw pro­wa­dzo­nych przez bia­ło­stoc­ki wy­miar spra­wie­dli­wo­ści; trwa już 10 lat. Żu­ko­wiec był po­szu­ki­wa­ny na Bia­ło­ru­si li­stem goń­czym. Gdy w cza­sie kon­tro­li dro­go­wej w 2001 roku za­trzy­ma­no go w Bia­łym­sto­ku, tra­fił do aresz­tu i gro­zi­ła mu eks­tra­dy­cja.

Przed sądem zaj­mu­ją­cym się wnio­skiem o wy­da­nie go Bia­ło­ru­si Żu­ko­wiec przed­sta­wił jed­nak do­wo­dy na swoje związ­ki z opo­zy­cją an­ty­łu­ka­szen­kow­ską, a sąd uznał, że w tej sy­tu­acji wy­da­nie go Bia­ło­ru­si jest praw­nie nie­do­pusz­czal­ne. Bia­ło­ru­si­ni prze­ka­za­li więc ma­te­ria­ły w jego spra­wie Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Bia­łym­sto­ku, a ta oskar­ży­ła Żu­kow­ca. Od kilku lat spra­wy w są­dzie nie można jed­nak za­koń­czyć nawet w pierw­szej in­stan­cji.

An­driej Żu­ko­wiec zga­dza się na po­da­wa­nie w me­diach jego da­nych i wi­ze­run­ku.

?????

Opozycjonisci na Bialorusi - znacie takiego ? To wasz kolega ??? Bo my nie wiemy!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:51, 19 Paź 2011    Temat postu:

Nie wydadzą kandydata na prezydenta Białorusi

Re­pu­bli­ka Cze­ska nie wyda Bia­ło­ru­si ści­ga­ne­go przez bia­ło­ru­ski reżim by­łe­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Ale­sia Mi­cha­le­wi­cza, ar­gu­men­tu­jąc, iż sta­wia­ne mu w Miń­sku za­rzu­ty mają "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter" - po­in­for­mo­wał sąd w Pra­dze.

Wła­dze bia­ło­ru­skie ści­ga­ją Mi­cha­le­wi­cza za or­ga­ni­za­cję ma­so­wych pro­te­stów po ogło­sze­niu wy­ni­ków wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w grud­niu 2010 roku. Grozi mu za to kara do 15 lat wię­zie­nia. Bia­ło­ru­ska pro­ku­ra­tu­ra w ostat­nich mie­sią­cach wy­stą­pi­ła do Czech z wnio­skiem o eks­tra­dy­cję Mi­cha­le­wi­cza. Cze­ski sąd w ubie­głym ty­go­dniu uznał, iż speł­nie­nie żą­da­nia jest nie­do­pusz­czal­ne.

- Mi­cha­le­wicz oraz pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­na zre­zy­gno­wa­li z prawa do zło­że­nia skar­gi, więc dziś de­cy­zja sądu na­bra­ła mocy praw­nej - po­da­ła rzecz­nicz­ka sądu okrę­go­we­go Mar­ti­na Lho­ta­ko­va.

Sąd - we­dług niej - miał kilka po­wo­dów do od­mó­wie­nia eks­tra­dy­cji. Jak uza­sad­niał - tłu­ma­czy­ła - Praga nie może zgo­dzić się na wy­da­nie Mi­cha­le­wi­cza, gdyż otrzy­mał on w Cze­chach azyl po­li­tycz­ny, a po­stę­po­wa­nie, które prze­ciw niemu toczy się na Bia­ło­ru­si, ma "wy­łącz­nie po­li­tycz­ny cha­rak­ter".

Oba­wia­no się - do­da­ła rzecz­nicz­ka - że za­rów­no prze­bieg po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, jak i ewen­tu­al­na kara wię­zie­nia, nie speł­nia­ły­by po­sta­no­wień Eu­ro­pej­skiej Kon­wen­cji Praw Czło­wie­ka. Sąd okrę­go­wy w Pra­dze miał także "uza­sad­nio­ne obawy", że Mi­cha­le­wicz byłby na Bia­ło­ru­si prze­śla­do­wa­ny za swoje po­glą­dy po­li­tycz­ne - za­zna­czy­ła Lho­ta­ko­va.

Bia­ło­ru­ska KGB za­trzy­ma­ła Mi­cha­le­wi­cza po de­mon­stra­cji w Miń­sku w dniu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich 19 grud­nia 2010 roku, które bia­ło­ru­ska opo­zy­cja uzna­ła za sfał­szo­wa­ne na ko­rzyść urzę­du­ją­ce­go pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki. Wła­dze po­sta­wi­ły mu oraz kil­ku­dzie­się­ciu innym oso­bom za­rzu­ty zor­ga­ni­zo­wa­nia ma­so­wych za­mie­szek, w trak­cie któ­rych do­szło do na­pa­ści na funk­cjo­na­riu­szy służb pań­stwo­wych i znisz­cze­nia ma­jąt­ku o war­to­ści kil­ku­na­stu mi­lio­nów bia­ło­ru­skich rubli.

Przez około 2 mie­sią­ce trzy­ma­no go w aresz­cie. Po wyj­ściu na wol­ność opo­zy­cjo­ni­sta ogło­sił, że był tor­tu­ro­wa­ny. Ogło­sił też pu­blicz­nie, że aby wy­do­stać się z aresz­tu, pod­pi­sał zo­bo­wią­za­nie do współ­pra­cy z KGB, ale je zrywa. W nocy z 13 na 14 marca, wbrew wy­da­ne­mu przez wła­dze za­ka­zo­wi wy­jaz­du z kraju, Mi­cha­le­wicz opu­ścił Bia­ło­ruś. Przez Pol­skę prze­do­stał się do Czech, gdzie około ty­go­dnia po przy­by­ciu otrzy­mał azyl po­li­tycz­ny.

>>>>>

Tak jest i tak trzymac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:42, 19 Paź 2011    Temat postu:

Odmówiono rejestracji "Mów Prawdę!"

Sąd Naj­wyż­szy Bia­ło­ru­si od­rzu­cił dziś ape­la­cję kam­pa­nii spo­łecz­nej "Mów Praw­dę!", do­wo­dzo­nej przez opo­zy­cjo­ni­stę Uła­dzi­mi­ra Nia­kla­jeua, od de­cy­zji Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści, które wcze­śniej od­mó­wi­ło za­re­je­stro­wa­nia jej jako or­ga­ni­za­cji.

Sąd po­wo­łał się na błąd w do­ku­men­cie, który przed­sta­wił wła­ści­ciel lo­ka­lu, gdzie "Mów Praw­dę!" miało mieć adres re­je­stra­cji. Dzia­ła­cze uwa­ża­ją, że de­cy­zja od­mow­na wy­ni­ka z po­wo­dów po­li­tycz­nych. "Mów Praw­dę!" chcia­ło za­re­je­stro­wać się jako sto­wa­rzy­sze­nie ba­daw­czo-edu­ka­cyj­ne. Nia­kla­jeu, poeta i były kan­dy­dat opo­zy­cji w gru­dnio­wych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich oce­nił, że od­rzu­ce­nie ape­la­cji do­wo­dzi stron­ni­czo­ści Sądu Naj­wyż­sze­go. Za­po­wie­dział, że wraz ze swymi zwo­len­ni­ka­mi po­dej­mie trze­cią próbę za­ło­że­nia i re­je­stra­cji swo­jej kam­pa­nii jako or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej. "Mów Praw­dę!" po­wsta­ło przed ze­szło­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi, które za­koń­czy­ły się de­mon­stra­cją opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska, roz­bi­tą przez mi­li­cję. Nia­kla­jeu, tak jak więk­szość opo­zy­cyj­nych kan­dy­da­tów, tra­fił do aresz­tu, a na­stęp­nie sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją. Za "przy­go­to­wy­wa­nie dzia­łań po­waż­nie na­ru­sza­ją­cych po­rzą­dek pu­blicz­ny" on i jego współ­pra­cow­ni­cy z "Mów Praw­dę!" zo­sta­li ska­za­ni na wy­ro­ki w za­wie­sze­niu. Były kan­dy­dat za­po­wie­dział po pro­ce­sie, że nie wy­co­fa się z po­li­ty­ki.

>>>>>

To jest sad najnizszy !
mikroskopijny...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:31, 19 Paź 2011    Temat postu:

Człowiek Bialackiego zapłaci 4,75 mln rubli grzywny

Na 4,75 mln rubli bia­ło­ru­skich grzyw­ny (ponad 1600 zł) ska­za­ła dzi­siaj in­spek­cja po­dat­ko­wa Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, dzia­ła­cza Cen­trum Obro­ny Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" i za­stęp­cę aresz­to­wa­ne­go szefa tej or­ga­ni­za­cji Ale­sia Bia­lac­kie­go.

Jak po­wie­dział Ste­fa­no­wicz, za­mie­rza on od­wo­ły­wać się od tej de­cy­zji do sądu. In­spek­cja na­ło­ży­ła na niego karę za na­ru­sze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, uzna­jąc, że nie wska­zał sumy do­cho­dów pod­le­ga­ją­cych opo­dat­ko­wa­niu w la­tach 2009-2010. Jed­no­cze­śnie in­spek­cja po­da­ła, że chce od­zy­skać od niego całą kwotę po­dat­ków wraz z od­set­ka­mi - łącz­nie ponad 37 mln rubli (ok. 13 tys. zło­tych). Zda­niem obroń­cy praw czło­wie­ka, grzyw­nę wy­mie­rzo­no mu z na­ru­sze­niem pro­ce­du­ry. - Po­sta­no­wie­nie (o grzyw­nie) dano mi do pod­pi­su (...), kiedy spo­rzą­dzo­no pro­to­kół o tym, że po­peł­ni­łem wy­kro­cze­nie ad­mi­ni­stra­cyj­ne, a więc zanim jesz­cze sama spra­wa do­ty­czą­ca tego wy­kro­cze­nia zo­sta­ła roz­pa­trzo­na - wska­zał.

Kiedy zwró­cił na to uwagę, po­wie­dzia­no mu, że jest to pro­jekt po­sta­no­wie­nia i jest pro­szo­ny o po­twier­dze­nie, że za­zna­jo­mił się z nim. - Nasze prawo nie prze­wi­du­je ta­kich do­ku­men­tów jak pro­jekt po­sta­no­wie­nia, (...) to tak samo, jakby ska­za­ne­go wcze­śniej za­zna­jo­mio­no z wy­ro­kiem. Uwa­żam, że było to po­waż­nym na­ru­sze­niem norm pro­ce­du­ral­nych - po­wie­dział dzia­łacz.

Jak in­for­mo­wa­ła "Wia­sna" po za­trzy­ma­niu Bia­lac­kie­go w sierp­niu i oskar­że­niu go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, rów­nież Ste­fa­no­wicz miał konta za gra­ni­cą, o któ­rych do­wie­dzia­ły się bia­ło­ru­skie służ­by. Cho­dzi o sumy, które we­dług "Wia­sny" były prze­ka­zy­wa­ne przez fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Dane o kon­cie Bia­lac­kie­go umoż­li­wia­ją­ce jego aresz­to­wa­nie prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si Litwa; potem oka­za­ło się, że zro­bi­ła to rów­nież Pol­ska. Szef "Wia­sny" czeka w aresz­cie na pro­ces, grozi mu do sied­miu lat wię­zie­nia. Kwoty na kon­cie Ste­fa­no­wi­cza były niż­sze niż w przy­pad­ku Bia­lac­kie­go.

>>>>>

Złodzieje !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:40, 20 Paź 2011    Temat postu:

Rubel białoruski mocno stracił na wartości

8680 rubli za do­la­ra - tyle wy­niósł w czwar­tek jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej w Miń­sku. Tym samym rubel stra­cił na war­to­ści o ok. 52 proc. w sto­sun­ku do do­tych­cza­so­we­go ofi­cjal­ne­go kursu wy­zna­czo­ne­go przez bank cen­tral­ny na Bia­ło­ru­si.

Do czwart­ku na Bia­ło­ru­si funk­cjo­no­wa­ły dwa kursy: ofi­cjal­ny po­da­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy i wyż­szy kurs ryn­ko­wy usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie. Teraz dwie sesje zo­sta­ły po­łą­czo­ne w jedną i usta­lo­no jeden kurs. Ofi­cjal­nie jed­no­li­ty kurs bia­ło­ru­skie­go rubla ogło­si na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w czwar­tek sze­fo­wa Banku Na­ro­do­we­go Na­dzie­ja Jer­ma­ko­wa.

Do czwart­ku kurs ofi­cjal­ny bia­ło­ru­skiej wa­lu­ty usta­la­ny przez bank cen­tral­ny wy­no­sił 5712 rubli za do­la­ra, tak więc nowy kurs ozna­cza de­wa­lu­ację o 52 pro­cent.

Ale jed­no­cze­śnie bia­ło­ru­ska wa­lu­ta, bio­rąc pod uwagę jej kurs ryn­ko­wy z do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie, nieco się umoc­ni­ła. Na ostat­niej ta­kiej sesji w środę pła­co­no 8790 rubli za do­la­ra.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się z ro­sną­cym de­fi­cy­tem han­dlo­wym i spad­kiem re­zerw wa­lu­to­wych. Stąd na po­cząt­ku roku Bia­ło­ru­si­ni ma­so­wo za­czę­li wy­ku­py­wać de­wi­zy.

W od­po­wie­dzi Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dzał ogra­ni­cze­nia, by po­wstrzy­mać od­pływ dewiz. Przej­ścio­wo po­zwa­lał też na funk­cjo­no­wa­nie wielu kur­sów walut. Na­stęp­nie w maju, prze­pro­wa­dził de­wa­lu­ację rubla o ponad 50 proc., usta­la­jąc jego kurs ofi­cjal­ny na 5 tys. rubli za do­la­ra, dla po­rów­na­nia na po­cząt­ku roku było to ok. 3 tys. rubli za dol.

Dzia­ła­nia banku nie przy­nio­sły spo­dzie­wa­nych efek­tów, za to po­wstał "czar­ny" rynek han­dlu wa­lu­tą. Kursy się­ga­ły nawet do 10 tys. rubli za do­la­ra.

Go­spo­dar­ka Bia­ło­ru­si jest sil­nie za­leż­na od im­por­tu i mimo ofi­cjal­ne­go niż­sze­go kursu, Bia­ło­ru­si­ni żyli we­dług kursu czar­no­ryn­ko­we­go, bo po takim przed­się­bior­cy sprze­da­wa­li im swoje to­wa­ry i usłu­gi.

Od po­ło­wy wrze­śnia Bank Na­ro­do­wy wpro­wa­dził do­dat­ko­we sesje na gieł­dzie, by na pod­sta­wie po­da­ży i po­py­tu usta­lać ryn­ko­wą war­tość kra­jo­wej wa­lu­ty. Na pierw­szej ta­kiej sesji kurs ryn­ko­wy wy­niósł 8,6 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­cze­śnie de­wi­zy po­wró­ci­ły na gieł­dę i do kan­to­rów.

Rów­no­le­gle funk­cjo­no­wa­ła na gieł­dzie sesja pod­sta­wo­wa, na któ­rej han­del wa­lu­ta­mi od­by­wał się po kur­sie ofi­cjal­nym. Na tej sesji de­wi­zy ku­po­wa­li np. do­staw­cy leków i przed­się­bior­stwa, które muszą roz­li­czyć się za gaz. Po niż­szym, ofi­cjal­nym kur­sie sprze­da­wa­no też de­wi­zy na cele so­cjal­ne, np. le­cze­nie, czy stu­dia za gra­ni­cą.

Po ponad mie­sią­cu dzia­ła­nia dwóch sesji na gieł­dzie Bank Na­ro­do­wy za­de­cy­do­wał o po­wro­cie do jed­nej, na któ­rej jed­no­li­ty kurs jest kształ­to­wa­ny na za­sa­dach ryn­ko­wych.

Po­nad­to od 8 li­sto­pa­da Bia­ło­ruś wpro­wa­dza sprze­daż dewiz w kan­to­rach za oka­za­niem pasz­por­tu.

>>>>>

No ! Normalnosc przywrocona ! Jest rownowaga nie trzeba juz pozyczek ... NIE TRZEBA WYPRZEDAWAC MAJATKU !!! Niech tych tylko cos sprzedadza !!! Widzimy czym jest rynek...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:47, 20 Paź 2011    Temat postu:

Bronił praw człowieka na Białorusi - teraz czeka go proces.

Proces białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego, oskarżonego o przestępstwa podatkowe, rozpocznie się 2 listopada w Mińsku - powiadomiło kierowane przez Bialackiego Centrum Praw Człowieka "Wiasna".

Współpracownik Bialackiego Walancin Stefanowicz powiedział Radiu Swaboda, że brak na razie informacji, by proces miał toczyć się za zamkniętymi drzwiami. Wskazał też, że wnioski o zamianę środka zapobiegawczego wobec Bialackiego z aresztu na zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju zostały odrzucone. - Oznacza to, że władze są nastawione na surową karę - uważa Stefanowicz.

Za przestępstwo, o które oskarżany jest szef "Wiasny" - zatajenie bardzo wysokich dochodów - grozi na Białorusi kara do siedmiu lat więzienia.

Szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" Bialacki został zatrzymany 4 sierpnia. Przebywa w areszcie w Mińsku. Jest oskarżony o niepłacenie podatków od kwot, które przechowywał na koncie bankowym na Litwie. Według "Wiasny" chodzi o środki z fundacji zagranicznych przekazywane na działalność tej organizacji, w tym na wsparcie osób prześladowanych na Białorusi z powodów politycznych.

Informacji o kontach Bialackiego w bankach na Litwie udzieliło służbom białoruskim Ministerstwo Sprawiedliwości w Wilnie. Dane o Bialackim przekazała Białorusi również polska Prokuratura Generalna.

Białoruscy obrońcy praw człowieka oceniają aresztowanie Bialackiego jako uderzenie we wszystkie środowiska opozycyjne na Białorusi. "Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi, a Bialacki jest jednocześnie wiceszefem Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH).

>>>>>

Kanaliowaty rezim ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:15, 20 Paź 2011    Temat postu:

MBł / Radio Rzeszów Nie będzie ekstradycji białoruskiego
opozycjonistyPro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Prze­my­ślu za­koń­czy­ła po­stę­po­wa­nie eks­tra­dy­cyj­ne wobec bia­ło­ru­skie­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Pi­mie­nau - in­for­mu­je Radio Rze­szów.

W sierp­niu tego roku zo­stał on za­trzy­ma­ny na pol­sko - ukra­iń­skim przej­ściu w Kor­czo­wej na pod­sta­wie na­ka­zu wy­da­ne­go w stycz­niu 2001 r. przez pro­ku­ra­tu­rę w Wi­teb­sku (Bia­ło­ruś) za po­bi­cie dwóch męż­czyzn. Po prze­słu­cha­niu opo­zy­cjo­ni­sta zo­stał zwol­nio­ny do domu, ale prze­my­ska pro­ku­ra­tu­ra roz­po­czę­ła po­stę­po­wa­nie w tej spra­wie. Jak po­in­for­mo­wał Radio Rze­szów pro­ku­ra­tor Ma­rian Haśko, zo­sta­ło ono za­mknię­te, gdyż stro­na bia­ło­ru­ska od­wo­ła­ła list goń­czy za opo­zy­cjo­ni­stą. Taka in­for­ma­cja do­tar­ła w czwar­tek do prze­my­skiej pro­ku­ra­tu­ry za po­śred­nic­twem Ko­men­dy Głów­nej Po­li­cji. W związ­ku z tym pro­ces eks­tra­dy­cyj­ny uzna­no za bez­przed­mio­to­wy i pro­ku­ra­tu­ra go za­koń­czy­ła.

Źmi­cier Pi­mie­nau jest człon­kiem opo­zy­cyj­nej Par­tii Kon­ser­wa­tyw­no-Chrze­ści­jań­skiej Bia­ło­ru­ski Front Na­ro­do­wy (PKCh-BNF). Po wy­jeź­dzie z Bia­ło­ru­si 11 lat temu, uzy­skał azyl w Bel­gii i po­słu­gi­wał się tzw. pasz­por­tem ge­new­skim.

>>>>>

Decyzja oczywista ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:19, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: milicja aresztowała opozycjonistów przed demonstracją

Mi­li­cja w Miń­sku przy­stą­pi­ła dziś do za­trzy­my­wa­nia opo­zy­cjo­ni­stów przed za­po­wie­dzia­nym na wie­czór przez or­ga­ni­za­cję "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" zgro­ma­dze­niem w obro­nie uwię­zio­nych dzia­ła­czy - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Rano mi­li­cja za­bra­ła z miesz­ka­nia Fio­da­ra Mi­rzo­ja­naua, uczest­ni­ka gru­dnio­wych pro­te­stów po­wy­bor­czych, ska­za­ne­go trzy lata ko­lo­nii kar­nej za udział w pro­te­stach i uła­ska­wio­ne­go we wrze­śniu. Jego ro­dzi­com po­wie­dzia­no, że Mi­rzo­ja­nau jest świad­kiem w spra­wie kar­nej. Męż­czyź­ni w cy­wi­lu za­trzy­ma­li ko­or­dy­na­to­ra "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" Mak­si­ma Wi­niar­skie­go. Trzech mi­li­cjan­tów przy­szło do miesz­ka­nia Dźmi­try­ja Draz­da, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną za pro­te­sty po­wy­bor­cze. Nie za­sta­li go jed­nak w domu.

"Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", któ­rej sze­fem jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, za­po­wie­dzia­ła prze­pro­wa­dze­nie de­mon­stra­cji w Miń­sku o godz. 19 (godz. 18 czasu pol­skie­go). Celem zgro­ma­dze­nia ma być żą­da­nie uwol­nie­nia po­zo­sta­ją­cych w wię­zie­niach opo­zy­cjo­ni­stów, w tym San­ni­kaua.

Mi­rzo­ja­nau i Drazd zo­sta­li ska­za­ni na ko­lo­nię karną w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych de­mon­stra­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy 19 grud­nia ze­szłe­go roku. Opo­zy­cja pro­te­sto­wa­ła wów­czas prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji zo­sta­ła uła­ska­wio­na w sierp­niu i wrze­śniu. San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, nie zo­stał zwol­nio­ny.

>>>>>

Rezim znowu szaleje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:46, 21 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś wprowadza "demokratyczne" prawo

Bia­ło­ru­ska Rada Re­pu­bli­ki (izba wyż­sza par­la­men­tu) przy­ję­ła w pią­tek po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, za­ostrza­ją­ce do­tych­cza­so­we prawo; za­ak­cep­to­wa­ła też nowe prze­pi­sy do­ty­czą­ce dzia­łal­no­ści po­li­tycz­no-spo­łecz­nej.

We­dług po­pra­wek na każde zgro­ma­dze­nie - za­rów­no de­mon­stra­cję, jak i akcje ulicz­ne w ro­dza­ju flash mobów - po­trzeb­na jest zgoda władz lo­kal­nych. Do­ty­czy to rów­nież zgro­ma­dzeń zwo­ły­wa­nych przez in­ter­net. Do czasu otrzy­ma­nia ze­zwo­le­nia or­ga­ni­za­to­rzy nie mają prawa in­for­mo­wać o cza­sie i miej­scu zgro­ma­dze­nia. Uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom zgro­ma­dzeń od­by­wa­ją­cych się bez ze­zwo­le­nia grozi na Bia­ło­ru­si od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna. Rada Re­pu­bli­ki przy­ję­ła też prze­pi­sy, we­dług któ­rych za nie­zgod­ną z pra­wem pomoc fi­nan­so­wą z za­gra­ni­cy na dzia­łal­ność po­li­tycz­no-spo­łecz­ną grozi od­po­wie­dzial­ność karna. Wcze­śniej było to ka­ra­ne ad­mi­ni­stra­cyj­nie.

We­dług no­we­go prawa "za­bro­nio­na jest dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych i związ­ków, któ­rej celem jest wspar­cie w otrzy­ma­niu przez oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, z na­ru­sze­niem prawa, ulg i przy­wi­le­jów od ob­cych państw w związ­ku z po­glą­da­mi po­li­tycz­ny­mi, re­li­gij­ny­mi lub przy­na­leż­no­ścią na­ro­do­wą". Po­praw­ki mówią też, że or­ga­ni­za­cje spo­łecz­ne otrzy­mu­ją zakaz prze­cho­wy­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych w ban­kach za gra­ni­cą.

Szef MSW Bia­ło­ru­si Ana­tol Ku­le­szou przed­sta­wia­jąc po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach oce­nił, że ich celem jest - za­pew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ca­łe­go spo­łe­czeń­stwa. Oznaj­mił, że w pra­cach nad usta­wą przy­glą­da­no się ana­lo­gicz­nym prze­pi­som w in­nych kra­jach. Bia­ło­ru­ska usta­wa jest - naj­bar­dziej de­mo­kra­tycz­na w po­rów­na­niu z tymi, jakie obo­wią­zu­ją w roz­wi­nię­tych kra­jach de­mo­kra­tycz­nych - oświad­czył.

Po­praw­ki do usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach rząd za­pro­po­no­wał w lipcu. Obroń­cy praw czło­wie­ka oce­ni­li je wów­czas jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów, które od­by­wa­ły się co środy w mia­stach Bia­ło­ru­si i były zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net.

Prze­ciw­ko po­praw­kom do­ty­czą­cym zgro­ma­dzeń oraz po­mo­cy za­gra­nicz­nej za­pro­te­sto­wa­ły nie­za­leż­ne bia­ło­ru­skie or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we, oce­nia­jąc, że prze­pi­sy zo­sta­ły przy­ję­te w nie­przej­rzy­stym try­bie. Or­ga­ni­za­cje za­ape­lo­wa­ły do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki, by nie pod­pi­sy­wał ustaw, a do Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go - by sko­rzy­stał ze swo­je­go prawa do za­po­bie­ga­nia na­ru­sze­niom kon­sty­tu­cyj­nych praw i swo­bód oby­wa­te­li. Niż­sza izba par­la­men­tu przy­ję­ła nowe prze­pi­sy na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka, na za­mknię­tym po­sie­dze­niu i od razu w dwóch czy­ta­niach.

>>>>>

Zalosne ... Przed kim oni udaja ,,prawo'' ... Smieszne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:54, 22 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: zatrzymany opozycjonista ogłosił głodówkę

Za­trzy­ma­ny w pią­tek przez mi­li­cję, pod­czas akcji pro­te­stu w Miń­sku, opo­zy­cyj­ny ak­ty­wi­sta Alak­sandr Wa­lan­ce­wicz, ogło­sił gło­dów­kę w aresz­cie - po­da­ło Radio Swa­bo­da.

Wa­lan­ce­wicz, który na­le­ży do kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", jest w aresz­cie w Miń­sku; w po­nie­dzia­łek ma się odbyć jego pro­ces. Zo­stał za­trzy­ma­ny w pią­tek wie­czo­rem, pod­czas akcji so­li­dar­no­ści z opo­zy­cjo­ni­sta­mi ska­za­ny­mi na Bia­ło­ru­si za pro­te­sty po ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Mię­dzy in­ny­mi wyrok pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej od­by­wa były kan­dy­dat w wy­bo­rach An­drej San­ni­kau, który jest sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si".

Akcja so­li­dar­no­ści zgro­ma­dzi­ła we­dług róż­nych ocen 20-50 uczest­ni­ków. We­dług "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" za­trzy­ma­no na niej jesz­cze dwie osoby, ale ich na­zwi­ska nie są znane.

Jesz­cze przed nią mi­li­cja za­trzy­my­wa­ła w Miń­sku opo­zy­cyj­nych dzia­ła­czy, w tym człon­ków "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si". Zo­sta­li oni wy­pusz­cze­ni w pią­tek wie­czo­rem.

>>>>>

Widzimy jak kanalie drecza ludzi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:32, 23 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: emerytury "wzrosną o 20 proc."

Te­le­wi­zja w Miń­sku po­in­for­mo­wa­ła, że od 1 li­sto­pa­da o 20 pro­cent wzro­sną eme­ry­tu­ry na Bia­ło­ru­si. Cho­ciaż czę­ścio­wo zre­kom­pen­su­je to star­szym lu­dziom ostat­nie zna­czą­ce pod­wyż­ki cen to­wa­rów i pro­duk­tów. Na Bia­ło­ru­si w tym roku in­fla­cja prze­kro­czy­ła już 83 pro­cent. Zaś rubel uległ de­wa­lu­acji o 289 pro­cent.

Takie za­wi­ro­wa­nia w bia­ło­ru­skiej go­spo­dar­ce szcze­gól­nie od­czu­wa­ją wła­śnie eme­ry­ci. Pani Lud­mi­ła, eme­ry­to­wa­na na­uczy­ciel­ka z Miń­ska po­wie­dzia­ła Pol­skie­mu Radiu, że na po­cząt­ku tego roku przed de­wa­lu­acją jej eme­ry­tu­ra wy­no­si­ła 750 ty­się­cy rubli, czyli rów­no­war­tość 250 do­la­rów. Obec­nie po de­wa­lu­cji eme­ry­tu­ra wy­no­si 930 ty­się­cy rubli, czyli rów­no­war­tość 110 do­la­rów.

"Eme­ry­tu­ra jest re­al­nie dwu­krot­nie niż­sza, a ceny na pro­duk­ty wzro­sły 2-3 krot­nie" - mówi pani Lud­mi­ła. Zwra­ca uwagę, że na przy­kład wcze­śniej ki­lo­gram chu­de­go twa­ro­gu kosz­to­wał 8-10 ty­się­cy rubli, obec­nie - ponad 20 ty­się­cy rubli, czyli rów­no­war­tość około 8 zło­tych. Tym samym na po­cząt­ku roku za taką eme­ry­tu­rę można było kupić 75 ki­lo­gra­mów twa­ro­gu, a obec­nie tylko 46 ki­lo­gra­mów. Eme­ry­ci muszą więc żyć bar­dziej oszczęd­nie.

Na Bia­ło­ru­si wkrót­ce wzro­sną ceny paliw, le­karstw, elek­trycz­no­ści i opłat ko­mu­nal­nych.

>>>>>

Trzeba wszystko zbilansowac . W wyniku upadku szalonej antyekonomii opartej na doplywie $ z zagranicy narosly nierownosci . Teraz kurs $ jest zbilansowany ale trzeba wyrownac parytety dochodowe . Bo jedni zbiednieli bardziej inni mniej . Glownie zbiednieli zalezni od budzetu .
Trzeba sprawiedliwie rozlozyc wszystko .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:16, 24 Paź 2011    Temat postu:

Wyrok sądu za piątkowe manifestacje w Mińsku

Na kary sied­miu oraz pię­ciu dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go ska­zał dziś sąd w Miń­sku Alak­san­dra Wa­lan­ce­wi­cza i Siar­hie­ja Czar­wia­ka, za udział piąt­ko­wej akcji so­li­dar­no­ści ze ska­za­ny­mi za pro­te­sty po­wy­bor­cze.

Sąd uznał, że na­ru­szy­li oni prze­pi­sy do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji i prze­bie­gu ma­so­wych zgro­ma­dzeń. Akcja so­li­dar­no­ściw pia­tek w cen­trum Miń­ska zgro­ma­dzi­ła we­dług róż­nych ocen od 20-50 uczest­ni­ków. Prócz Wa­lan­ce­wi­cza i Czar­wia­ka mi­li­cja za­trzy­ma­ła ko­bie­tę, która przy­szła na de­mon­stra­cję, ale potem ją zwol­nio­no.

W so­bo­tę nie­za­leż­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we po­da­ły, że Wa­lan­ce­wicz ogło­sił w aresz­cie gło­dów­kę. Jest on dzia­ła­czem kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", która zwo­ła­ła piąt­ko­wą de­mon­stra­cję. Za udział w pro­te­stach po ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich ska­za­ny zo­stał m.​in. były kan­dy­dat opo­zy­cji An­drej San­ni­kau, który jest sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si". Nie ob­ję­ły go nie­daw­ne uła­ska­wie­nia uczest­ni­ków pro­te­stów i od­by­wa karę pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej.

>>>>>

Wciaz szaleja!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:53, 24 Paź 2011    Temat postu:

Białoruski rząd zmienia zdanie, wielkie podwyżki

Na Bia­ło­ru­si po raz piąty w bie­żą­cym roku ro­śnie cena cukru, tym razem o ok. 17 proc. - podał w nie­dzie­lę por­tal in­ter­ne­to­wy Telegraf.​by, po­wo­łu­jąc się na de­cy­zję mi­ni­ster­stwa go­spo­dar­ki da­to­wa­ną na so­bo­tę.

Wpro­wa­dza­nie no­wych cen za­cznie się od po­nie­dział­ku. Po raz ostat­ni ceny cukru wzro­sły we wrze­śniu, o 20 pro­cent. Wcze­śniej zdro­żał on w stycz­niu, lutym i maju. Latem po­gło­ski o pod­wyż­ce wy­wo­ła­ły gwał­tow­ny popyt na cu­kier w skle­pach. Rząd za­pew­nił wów­czas, że do pod­wy­żek nie doj­dzie, aż do prze­ro­bu te­go­rocz­nych upraw bu­ra­ka cu­kro­we­go, które ze­bra­no we wrze­śniu. Ceny pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych i usług rosną na Bia­ło­ru­si od mie­się­cy wraz ze spad­kiem war­to­ści rubla. Od po­cząt­ku roku de­wa­lu­acja wy­nio­sła 189 pro­cent, a in­fla­cja po pierw­szej de­ka­dzie paź­dzier­ni­ka prze­kro­czy­ła 80 pro­cent.

?????

No zamiast rynku to tak sobie reguluja Pi razy drzwi ale cukru to nie ma bo Bruksela likwidowala ostatnio cukrownictwo zatem i na Bialorus dotarlo...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:50, 25 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: uczestnik akcji solidarności z uwięzionymi skazany na areszt

Na karę 10 dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go ska­zał sąd w Miń­sku Mak­si­ma Wi­niar­skie­go, za­trzy­ma­ne­go pod­czas po­nie­dział­ko­wej akcji so­li­dar­no­ści ze ska­za­ny­mi za pro­te­sty po­wy­bor­cze. Wcze­śniej kary aresz­tu do­sta­li dwaj uczest­ni­cy po­dob­nej akcji w pią­tek.

Sąd w spra­wie Wi­niar­skie­go po­wo­łał się na pa­ra­graf mó­wią­cy o po­now­nym na­ru­sze­niu prze­pi­sów o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach. Wi­niar­ski, dzia­łacz opo­zy­cyj­nej kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś", był jed­nym z or­ga­ni­za­to­rów po­nie­dział­ko­we­go pro­te­stu. Po­dob­na akcja w tym samym miej­scu - na Placu Paź­dzier­ni­ko­wym w cen­trum Miń­ska - od­by­ła się w mi­nio­ny pią­tek wie­czo­rem. Mi­li­cja za­trzy­ma­ła dwóch jej uczest­ni­ków, a sąd ska­zał ich na pięć oraz sie­dem dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w grud­niu ze­szłe­go roku An­drej San­ni­kau. Zo­stał on ska­za­ny go na pięć lat ko­lo­nii kar­nej w związ­ku de­mon­stra­cją opo­zy­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy. Cho­ciaż więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji uła­ska­wio­no w sierp­niu i wrze­śniu, San­ni­kau, a także inny były kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz wciąż od­by­wa­ją wyrok.

>>>>>
Lukaszenko znowu sobie poszalal...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:52, 26 Paź 2011    Temat postu:

Mińsk: kolejne zatrzymania uczestników akcji solidarności z opozycjonistami

Co najmniej sześć osób zatrzymała milicja w Mińsku wieczorem podczas kolejnej akcji solidarności z opozycjonistami odbywającymi wyroki więzienia za protesty powyborcze.

To kolejna taka akcja w Mińsku w ostatnich dniach, ale tym razem zatrzymania są liczniejsze. Tuż po godz. 19 (godz. 18 czasu polskiego) milicjanci zatrzymali czterech aktywistów, którzy wyciągnęli zdjęcia uwięzionych opozycjonistów i zaczęli skandować: "Wolność dla więźniów politycznych!". Podbiegli do nich milicjanci w cywilu, podarli kartki ze zdjęciami i siłą zaciągnęli ich do aut - relacjonuje Radio Swaboda.

Wśród zatrzymanych jest skazany za protesty powyborcze Siarhiej Kazakou, który wyszedł z kolonii karnej na fali ułaskawień w ostatnich miesiącach. Później zatrzymano jeszcze kobietę i mężczyznę, którzy przyszli na Plac Październikowy w centrum miasta, gdzie odbywała się akcja.

Podczas poprzednich zgromadzeń, w piątek i poniedziałek, zatrzymano łącznie cztery osoby. Trzy zostały skazane na kary od 5 do 10 dni aresztu administracyjnego. W protestach brało udział w poprzednich dniach od kilku do kilkudziesięciu osób, wśród nich - bliscy skazanych opozycjonistów i działacze opozycyjnej kampanii "Europejska Białoruś".

Szefem "Europejskiej Białorusi" jest były kandydat opozycji w wyborach prezydenckich w grudniu zeszłego roku Andrej Sannikau. Został on skazany na pięć lat kolonii karnej w związku demonstracją opozycji w Mińsku w wieczór wyborczy. Chociaż większość uczestników demonstracji ułaskawiono, Sannikau, a także inny były kandydat opozycji Mikoła Statkiewicz wciąż odbywają wyroki.

>>>>>

Jak widzimy co oni chca zniszczyc ? SOLIDARNOŚĆ ! To w nia uderza szatan swomi marionetkami ... Widzimy wiec dlaczego Solidarność nazywala sie Solidraność . Z natchnienia nieba :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:13, 26 Paź 2011    Temat postu:

Mińsk: zatrzymano organizatora Zjazdu Narodowego

Białoruski działacz związkowy Hienadź Fiadynicz został zatrzymany na lotnisku w Mińsku i przewieziony do sądu. Fiadynicz był jednym z organizatorów opozycyjnego wiecu o nazwie Zjazd Narodowy (Narodny Schod) 8 października.

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację wiecu 12 listopada. Według Radia Swaboda Fiadynicz będzie sądzony za organizację i przeprowadzenie zgromadzenia bez zezwolenia. Działacz, szef niezależnego Związku Zawodowego Przemysłu Radioelektronicznego (REP), został zatrzymany, gdy miał lecieć do Pragi na posiedzenie komitetu Międzynarodowej Federacji Metalowców.

Drugi z organizatorów zjazdu, Wiktar Iwaszkiewicz, został skazany 13 października na karę grzywny w wysokości 1,4 mln rubli białoruskich (równowartość ok. 540 zł) za organizację zgromadzenia bez zezwolenia.

Według białoruskiego prawa dotyczącego masowych zgromadzeń ich inicjatorzy muszą ubiegać się o zgodę władz lokalnych na zgromadzenie, inaczej grozi im, jak i uczestnikom, odpowiedzialność administracyjna i karna.

Tymczasem opozycjoniści zwołali Zjazd Narodowy, powołując się na przepisy o zebraniach obywateli. O takich zebraniach mowa jest w konstytucji i ustawie o zebraniach lokalnych i krajowych. Zgromadzenia mogą odbywać się w celu debaty o problemach życia społecznego z inicjatywy co najmniej 10 proc. osób mieszkających stale na danym terenie i nie jest potrzebne na nie zezwolenie władz.

>>>>>

Lotrowie beda szalec do czasu krachu - jak to bylo z Kadafim ...

Na wiecach, które odbyły się 8 października w Mińsku, Homlu, Witebsku, Mohylewie i niektórych miastach rejonowych, żądano powstrzymania wzrostu cen, a także uwolnienia skazanych opozycjonistów. Przyszło na nie łącznie około 2 tys. osób, w tym do tysiąca w Mińsku.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:03, 26 Paź 2011    Temat postu:

Proces Białorusina, przesłuchania świadków

Bia­ło­stoc­ki sąd re­jo­no­wy w pro­ce­sie oby­wa­te­la Bia­ło­ru­si An­drie­ja Żu­kow­ca prze­słu­chi­wał - po­przez te­le­kon­fe­ren­cję z sądem w Rydze - świad­ków z Łotwy. Jest on oskar­żo­ny o oszu­stwo przy uzy­ska­niu pra­wie 700 tys. do­la­rów kre­dy­tów w bia­ło­ru­skich ban­kach.

Na po­cząt­ku śro­do­wej roz­pra­wy Żu­ko­wiec po raz ko­lej­ny zło­żył wnio­ski o wy­łą­cze­nie sę­dzie­go. Takie wnio­ski skła­dał już kilka razy wcze­śniej, uza­sad­nia­jąc je po­dob­nie: w jego oce­nie sę­dzia "nie jest bez­stron­ny w orze­ka­niu" w jego spra­wie. Tym razem jeden wnio­sek wy­słał pocz­tą do pre­ze­sa Sądu Re­jo­no­we­go w Bia­łym­sto­ku, drugi zło­żył bez­po­śred­nio do akt spra­wy. Pierw­szym sąd zaj­mie się, gdy wnio­sek do niego do­trze, drugi nie zo­stał uwzględ­nio­ny.

Spra­wa Żu­kow­ca jest jedną z naj­dłuż­szych pro­wa­dzo­nych przez bia­ło­stoc­ki wy­miar spra­wie­dli­wo­ści. Żu­ko­wiec był po­szu­ki­wa­ny na Bia­ło­ru­si li­stem goń­czym. Gdy w cza­sie kon­tro­li dro­go­wej w 2001 roku za­trzy­ma­no go w Bia­łym­sto­ku, tra­fił do aresz­tu i gro­zi­ła mu eks­tra­dy­cja.

Przed sądem zaj­mu­ją­cym się wnio­skiem o wy­da­nie go Bia­ło­ru­si Żu­ko­wiec przed­sta­wił jed­nak do­wo­dy na swoje związ­ki z opo­zy­cją an­ty­łu­ka­szen­kow­ską, a sąd uznał, że w tej sy­tu­acji wy­da­nie go Bia­ło­ru­si jest praw­nie nie­do­pusz­czal­ne.

Bia­ło­ru­si­ni prze­ka­za­li więc ma­te­ria­ły w jego spra­wie Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Bia­łym­sto­ku, a ta oskar­ży­ła Żu­kow­ca, kie­ru­jąc akt oskar­że­nia do bia­ło­stoc­kie­go sądu re­jo­no­we­go.

Bia­ło­ru­sin do za­rzu­tów nie przy­zna­je się. Prze­ko­nu­je, że do­wo­dy prze­ciw­ko niemu są sfał­szo­wa­ne, a cała spra­wa ma zwią­zek z jego dzia­łal­no­ścią w an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej opo­zy­cji.

Pro­ces cią­gnie się m.​in. z tego po­wo­du, że nie sta­wia­ją się świad­ko­wie zza wschod­niej gra­ni­cy. Świad­ków z Łotwy sąd prze­słu­chu­je w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji. Takie te­le­kon­fe­ren­cje za­pla­no­wa­ne są także na czwar­tek i pią­tek. Z in­for­ma­cji prze­ka­za­nej na za­koń­cze­nie roz­pra­wy przez sąd w Rydze wy­ni­ka jed­nak, że - z przy­czyn nie­zna­nych są­do­wi w Bia­łym­sto­ku - nie zdo­ła­no we­zwać dwóch świad­ków za­pla­no­wa­nych na pią­tek.

Pięt­na­stu świad­ków z Bia­ło­ru­si chce prze­słu­chać w dro­dze po­mo­cy praw­nej, czyli prze­słu­cha­nia mu­siał­by prze­pro­wa­dzić sąd bia­ło­ru­ski w Miń­sku.

W ubie­głym ty­go­dniu pol­skie mi­ni­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści in­for­mo­wa­ło PAP, że ta­kie­mu wnio­sko­wi o pomoc praw­ną sądu w Bia­łym­sto­ku nada­no bieg, czyli zo­stał prze­sła­ny stro­nie bia­ło­ru­skiej. Ter­min prze­słu­chań na Bia­ło­ru­si nie jest na razie znany.

An­driej Żu­ko­wiec jest prze­ciw­ny wnio­sko­wi o pomoc praw­ną. Uważa, że in­sty­tu­cje bia­ło­ru­skie nie są in­sty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi w zna­cze­niu praw­nym i nie po­win­no się z nimi współ­pra­co­wać.

We wrze­śniu przed bia­ło­stoc­kim sądem pro­te­sto­wa­ła grupa kil­ku­na­stu dzia­ła­czy opo­zy­cji bia­ło­ru­skiej, do­ma­ga­ją­cych się, by spra­wa Żu­kow­ca zo­sta­ła prze­ka­za­na do in­ne­go sądu w Pol­sce, np. do War­sza­wy. Żu­ko­wiec przed sądem broni się sam; na tyle do­brze mówi po pol­sku, że pra­wie nie ko­rzy­sta z po­mo­cy tłu­ma­cza. Zga­dza się na po­da­wa­nie da­nych i po­ka­zy­wa­nie wi­ze­run­ku.

?????

Co tu sie wyprawia ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:05, 26 Paź 2011    Temat postu:

Łukaszenka: ODKB to "rzecz święta"

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka oznaj­mił, że mimo nie­po­ro­zu­mień z Rosją dla jego kraju "rze­czą świę­tą" po­zo­sta­je współ­pra­ca w po­ra­dziec­kiej Or­ga­ni­za­cji Ukła­du o Bez­pie­czeń­stwie Zbio­ro­wym (ros. ODKB) - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA.

- Wiele razy zda­rza­ło się, że nie ro­zu­mie­li­śmy się z wła­dza­mi Rosji. Zda­rza­ło się wszyst­ko, ale je­ste­śmy brać­mi i przy­ja­ciół­mi, a ODKB i wszyst­ko, co się w niej dzie­je, to rzecz świę­ta. Tutaj nigdy nie było braku po­ro­zu­mie­nia - pod­kre­ślił Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu Rady Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go ODKB w Miń­sku. - Ro­bi­my wszyst­ko, nigdy nie oszczę­dza­li­śmy na tym, by umoc­nić nasze, jeśli można tak po­wie­dzieć, wspól­ne gra­ni­ce - cy­tu­je szefa pań­stwa Radio Swa­bo­da.

Łu­ka­szen­ka oświad­czył też pod­czas spo­tka­nia, że jego kraj na­uczył się wal­czyć z "re­wo­lu­cja­mi po­przez sieci spo­łecz­ne". Oce­nił, że na­le­ży zwró­cić uwagę na współ­cze­sną prze­strzeń in­for­ma­cyj­ną, bo "w nie­któ­rych kie­run­kach" są w niej pro­wa­dzo­ne próby "zde­sta­bi­li­zo­wa­nia sy­tu­acji w po­szcze­gól­nych pań­stwach".

- Nie można my­śleć o tym, że to jest da­le­kie od nas, że to nas nie do­ty­czy - wska­zał. - W żad­nym wy­pad­ku nie za­my­ka­my in­ter­ne­tu. (...) Ale w przy­pad­ku dzia­łań sprzecz­nych z pra­wem, po­dej­mu­je­my od­po­wied­nie dzia­ła­nia - za­pew­nił.

ODKB, po­ra­dziec­ką or­ga­ni­za­cję woj­sko­wo-po­li­tycz­ną, two­rzą obec­nie: Rosja, Bia­ło­ruś, Ka­zach­stan, Ar­me­nia, Kir­gi­stan i Ta­dży­ki­stan.

"Re­wo­lu­cja Po­przez Sieci Spo­łecz­ne" to nazwa grupy in­ter­ne­to­wej, która zwo­ły­wa­ła latem na Bia­ło­ru­si akcje mil­czą­ce­go pro­te­stu prze­ciw po­li­ty­ce władz. Grupę utwo­rzo­no na ro­syj­skim por­ta­lu in­ter­ne­to­wym Vkon­tak­te i uczest­ni­cy pro­te­stu uma­wia­li się po­przez jej stro­nę.

>>>>>

Kazdy ma takie swietosci na jakie zasluzyl ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:08, 26 Paź 2011    Temat postu:

Solidaryzowali się z uwięzionymi opozycjonistami. Teraz sami trafili do aresztu

Na kary od 7 do 10 dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go ska­zał sąd w Miń­sku uczest­ni­ków wtor­ko­wej akcji so­li­dar­no­ści z opo­zy­cjo­ni­sta­mi ska­za­ny­mi za pro­te­sty po­wy­bor­cze. Są to ko­lej­ne kary aresz­tów za udział w ak­cjach, trwa­ją­cych od piąt­ku.

Naj­wię­cej, dzie­sięć dni aresz­tu, do­stał Siar­hiej Ka­za­kou, sam ska­za­ny za pro­te­sty po­wy­bor­cze, ale uła­ska­wio­ny w ostat­nich mie­sią­cach. Czte­ry osoby ska­za­no na sie­dem dni. Wcze­śniej trzy osoby zo­sta­ły ska­za­ne na areszt za udział w ak­cjach, zwo­ły­wa­nych przez opo­zy­cyj­ną kam­pa­nię "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś". Od­by­ły się one w Miń­sku w pią­tek, po­nie­dzia­łek i wto­rek; ko­lej­na ma odbyć się w środę wie­czo­rem.

W pro­te­stach brało udział w po­przed­nich dniach od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu osób, wśród nich - bli­scy ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów i dzia­ła­cze "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si". Sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w grud­niu ze­szłe­go roku An­drej San­ni­kau. Zo­stał on ska­za­ny na pięć lat ko­lo­nii kar­nej w związ­ku de­mon­stra­cją opo­zy­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy. Cho­ciaż więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji uła­ska­wio­no w sierp­niu i wrze­śniu, San­ni­kau, a także inny były kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz wciąż od­by­wa­ją wy­ro­ki.

>>>>

Bandyci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:23, 27 Paź 2011    Temat postu:

Nie udało się zidentyfikować świadków ws. Białorusina

Ło­tew­skie­mu są­do­wi w Rydze nie udało się zi­den­ty­fi­ko­wać i we­zwać na prze­słu­cha­nie w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji dwóch świad­ków, któ­rzy mieli ze­zna­wać w spra­wie Bia­ło­ru­si­na An­drie­ja Żu­kow­ca, oskar­żo­ne­go przed sądem w Bia­łym­sto­ku o oszu­stwo kre­dy­to­we na Bia­ło­ru­si.

Żu­ko­wiec, który od po­cząt­ku prze­ko­nu­je, że do­wo­dy prze­ciw­ko niemu są sfał­szo­wa­ne, a cała spra­wa ma zwią­zek z jego dzia­łal­no­ścią w an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej opo­zy­cji, za­po­wie­dział, iż złoży do pro­ku­ra­tu­ry za­wia­do­mie­nie o two­rze­niu w jego spra­wie fik­cyj­nych do­wo­dów. Jest on oskar­żo­ny o oszu­stwo przy uzy­ska­niu pra­wie 700 tys. do­la­rów kre­dy­tów w bia­ło­ru­skich ban­kach. W 2001 roku zo­stał za­trzy­ma­ny w Bia­łym­sto­ku, bo był po­szu­ki­wa­ny na Bia­ło­ru­si li­stem goń­czym.

Przed sądem zaj­mu­ją­cym się wnio­skiem o wy­da­nie go wła­dzom Bia­ło­ru­si, przed­sta­wił jed­nak do­wo­dy na swoje związ­ki z opo­zy­cją an­ty­łu­ka­szen­kow­ską, a sąd uznał, że w tej sy­tu­acji wy­da­nie go Bia­ło­ru­si jest praw­nie nie­do­pusz­czal­ne.

Bia­ło­ru­si­ni prze­ka­za­li więc ma­te­ria­ły w jego spra­wie Pro­ku­ra­tu­rze Okrę­go­wej w Bia­łym­sto­ku, a ta oskar­ży­ła Żu­kow­ca, kie­ru­jąc akt oskar­że­nia do bia­ło­stoc­kie­go sądu re­jo­no­we­go.

Pro­ces trwa od wielu mie­się­cy. W czwar­tek sąd kon­ty­nu­ował prze­słu­cha­nia świad­ków z Łotwy, w dro­dze te­le­kon­fe­ren­cji z sądem w Rydze. Oka­za­ło się jed­nak, że dwóch świad­ków nie udało się są­do­wi we­zwać, bo nie ma ich w miej­scu za­miesz­ka­nia, a no­we­go nie usta­lo­no, a dwóch ko­lej­nych - nawet zi­den­ty­fi­ko­wać.

Jak po­wie­dział PAP An­driej Żu­ko­wiec, w ak­tach spra­wy ci świad­ko­wie oskar­że­nia to byli po­li­cjan­ci ło­tew­scy. We­dług niego cała sy­tu­acja ozna­cza, że są to fik­cyj­ne osoby, a do­ku­men­ty prze­ciw­ko niemu były fał­szo­wa­ne.

Biuro pra­so­we Sądu Okrę­go­we­go w Bia­łym­sto­ku na py­ta­nie do­ty­czą­ce nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych świad­ków, od­po­wie­dzia­ło w ko­mu­ni­ka­cie prze­ka­za­nym PAP: "Ich imio­na i na­zwi­ska są na Ło­twie bar­dzo po­pu­lar­ne. Znaj­du­ją­ce się w ak­tach spra­wy dane oso­bo­we do­ty­czą­ce dat uro­dze­nia oka­za­ły się błęd­ne i na ich pod­sta­wie świad­ko­wie nie mogli zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wa­ni". W ko­mu­ni­ka­cie za­zna­czo­no też, że w chwi­li obec­nej sąd nie zaj­mu­je sta­no­wi­ska co do tego, czy świad­ko­wie ci ist­nie­ją, czy nie.

Na roz­pra­wie w pią­tek sąd po­dej­mie de­cy­zję wobec wnio­sków stron do­ty­czą­cych od­czy­ta­nia ze­znań tych świad­ków, któ­rzy się nie sta­wi­li.

Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Bia­łym­sto­ku, która na pod­sta­wie ma­te­ria­łów z Bia­ło­ru­si przy­go­to­wy­wa­ła akt oskar­że­nia prze­ciw­ko Żu­kow­co­wi, nie chce spra­wy ko­men­to­wać ani oce­niać ma­te­ria­łu do­wo­do­we­go. Pod­kre­śla je­dy­nie, że to ma­te­ria­ły na­de­sła­ne z Bia­ło­ru­si w dro­dze po­mo­cy praw­nej.

An­driej Żu­ko­wiec uważa tym­cza­sem, że w jego spra­wie "ktoś pod­ło­żył" fał­szy­we do­wo­dy, w po­sta­ci ze­znań "nie­ist­nie­ją­cych świad­ków". - Dzi­siaj sąd w Rydze po­twier­dził, że tacy świad­ko­wie, któ­rych prze­słu­cha­nia żądał pol­ski sąd, w ogóle nie ist­nie­ją, nigdy nie za­miesz­ki­wa­li na te­ry­to­rium Łotwy - oce­nił.

Jego zda­niem, po­peł­nio­ne zo­sta­ło prze­stęp­stwo two­rze­nia fał­szy­wych do­wo­dów i fał­szo­wa­nia do­ku­men­tów, a po­szko­do­wa­ny zo­stał nie tylko on, ale i pol­ski wy­miar spra­wie­dli­wo­ści. Uważa, że po­win­na się tym zająć pro­ku­ra­tu­ra, z wy­łą­cze­niem bia­ło­stoc­kich śled­czych.

Dodał, że z dzia­ła­cza­mi opo­zy­cji an­ty­łu­ka­szen­kow­skiej prze­by­wa­ją­cy­mi w Pol­sce pla­nu­je akcje pro­te­sta­cyj­ne m.​in przed Pro­ku­ra­tu­rą Ge­ne­ral­ną w War­sza­wie, złoży też za­wia­do­mie­nie o po­dej­rze­niu po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa.

Za­strzegł, iż nie za­rzu­ca, że to ktoś z pol­skiej pro­ku­ra­tu­ry fał­szo­wał do­ku­men­ty. - Mam wię­cej po­dej­rzeń, że to ze stro­ny bia­ło­ru­skiej wpły­nę­ły takie do­ku­men­ty. Za­wsze twier­dzi­łem, że do­ku­men­ty z Bia­ło­ru­si po­win­ny pod­le­gać we­ry­fi­ka­cji z pol­skiej stro­ny. To ko­lej­ny dowód na to, że nie wolno do­pusz­czać do ob­ro­tu praw­ne­go do­ku­men­tów z Bia­ło­ru­si - dodał Żu­ko­wiec.

Nie­wy­klu­czo­ne, że w jego spra­wie sąd bę­dzie ko­rzy­stał z po­mo­cy praw­nej na Bia­ło­ru­si. Pol­skie Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści prze­sła­ło już bo­wiem stro­nie bia­ło­ru­skiej wnio­sek o prze­słu­cha­nie w dro­dze po­mo­cy praw­nej pięt­na­stu świad­ków z tego kraju. Prze­wod­ni­czą­cy skła­du sę­dziow­skie­go w spra­wie Żu­kow­ca chce brać udział w tych czyn­no­ściach i po­je­chać na Bia­ło­ruś z tłu­ma­czem.

>>>>

Jesli sad ,,wspolpracuje z Bialorusia'' to rzecz jasna nic sie nie da wyjasnic . Wiadomo jakie tamtejsi ,,fachowcy od prawa'' wyksztalceni przez Andrieja Wyszynskiego dostarcza ,,materialy'' - prosto z KGB ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:46, 27 Paź 2011    Temat postu:

Ostrzeżenie dla dziennikarki współpracującej z TV Bielsat

Bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka Alina Ra­da­czyń­ska zo­sta­ła ostrze­żo­na dzi­siaj przez Pro­ku­ra­tu­rę Ge­ne­ral­ną, by nie współ­pra­co­wa­ła z pol­skim ka­na­łem Bieł­sat. Pro­ku­ra­tu­ra po­wo­ła­ła się na prze­pis za­ka­zu­ją­cy pracy bez akre­dy­ta­cji dzien­ni­ka­rzom me­diów za­gra­nicz­nych.

- Od­czy­ta­no mi ofi­cjal­ne ostrze­że­nie o tym, że nie wolno na­ru­szać prawa bia­ło­ru­skie­go, a kon­kret­nie prze­pi­su mó­wią­ce­go o tym, że wy­ko­ny­wa­nie pracy na te­ry­to­rium Bia­ło­ru­si przez dzien­ni­ka­rzy me­diów za­gra­nicz­nych bez akre­dy­ta­cji jest za­bro­nio­ne - po­wie­dzia­ła Ra­da­czyń­ska nie­za­leż­nej ga­ze­cie "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti". Jak wy­ja­śni­ła, ostrze­że­nie na­stą­pi­ło z po­wo­du jej współ­pra­cy z Bieł­sa­tem, m.​in. wy­emi­to­wa­nych przez sta­cję ma­te­ria­łów jej au­tor­stwa. Dzien­ni­kar­ka praw­do­po­dob­nie za­skar­ży de­cy­zję pro­ku­ra­tu­ry.

Ra­da­czyń­ska zo­sta­ła ofi­cjal­nie we­zwa­na do pro­ku­ra­tu­ry w celu zło­że­nia wy­ja­śnień. Na spo­tka­niu od­mó­wi­ła skła­da­nia ze­znań prze­ciw­ko sobie. Tak samo po­stą­pił inny we­zwa­ny dzien­ni­karz Aleh Raż­kou; jemu nie udzie­lo­no ostrze­że­nia. Na spo­tka­nie w pro­ku­ra­tu­rze czeka trze­ci we­zwa­ny dzien­ni­karz Aleś Ba­za­ren­ka. Kanał Bieł­sat po­wstał na mocy po­ro­zu­mie­nia pod­pi­sa­ne­go przez pol­skie MSZ i Te­le­wi­zję Pol­ską w 2007 roku. Roz­po­czął nada­wa­nie w grud­niu 2007 roku, jego celem jest do­star­cza­nie nie­za­leż­nej in­for­ma­cji Bia­ło­ru­si­nom. Z ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go w grud­niu 2010 roku wy­ni­ka, że 5,5 proc. Bia­ło­ru­si­nów de­kla­ru­je, że jest sta­ły­mi wi­dza­mi tej sta­cji; licz­ba ta od kwiet­nia do grud­nia ubie­głe­go roku wzro­sła ponad dwu­krot­nie. Oglą­da­nie TV Bieł­sat "od czasu do czasu" za­de­kla­ro­wa­ło 6,7 proc. ba­da­nych. Ozna­cza to 420 tys. sta­łych wi­dzów i 510 tys. oglą­da­ją­cych Bieł­sat nie­re­gu­lar­nie.

>>>>

Ostrzegac to oni se moga . To ja ich ostrzegam ! Niech pomysla co z nimi bedzie po smierci .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:20, 27 Paź 2011    Temat postu:

Zatrzymano działaczy "Europejskiej Białorusi"

Trzech dzia­ła­czy opo­zy­cyj­nej kam­pa­nii "Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" zo­sta­ło za­trzy­ma­nych wie­czo­rem w Miń­sku pod­czas ko­lej­nej zwo­ła­nej przez tę grupę akcji so­li­dar­no­ści z opo­zy­cjo­ni­sta­mi ska­za­ny­mi za pro­te­sty po­wy­bor­cze.

Radio Swa­bo­da po­da­je na­zwi­ska za­trzy­ma­nych; są to: Mi­ki­ta Ka­wa­len­ka, Alak­sandr Wia­licz­czan­ka i Siar­hiej Ły­skou. Krót­ko po godz. 19 (godz. 18 czasu pol­skie­go), gdy za­czę­ła się akcja na Placu Paź­dzier­ni­ko­wym w cen­trum Miń­ska, ak­ty­wi­ści za­czę­li skan­do­wać: "Wol­ność dla więź­niów po­li­tycz­nych!". Pod­bie­gli do nich męż­czyź­ni w cy­wi­lu, za­bra­li ich do mi­kro­bu­su i wy­wieź­li autem - po­da­je nie­za­leż­na ga­ze­ta "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Na placu i przy­le­głych po­dwór­kach, a także w me­trze dy­żu­ro­wa­ło wielu mi­li­cjan­tów, w mun­du­rach i po cy­wil­ne­mu; przy­je­cha­ły mi­kro­bu­sy bez nu­me­rów, któ­ry­mi za­zwy­czaj mi­li­cja wy­wo­zi de­mon­stran­tów.

Przy­szli też dzien­ni­ka­rze. Zo­sta­li ostrze­że­ni przez mi­li­cję, że mają za­ło­żyć iden­ty­fi­ka­to­ry i trzy­mać się w pew­nej od­le­gło­ści.

Po za­trzy­ma­niach jesz­cze przez 20 minut na placu stały grupy uczest­ni­ków akcji. Byli wśród nich ska­za­ni za pro­te­sty po­wy­bor­cze, któ­rzy wy­szli z ko­lo­nii kar­nych w dro­dze uła­ska­wień.

We­dług Radio Swa­bo­da inna, dzie­się­cio­oso­bo­wa grupa de­mon­stro­wa­ła wie­czo­rem przez kilka minut przed miń­skim dwor­cem ko­le­jo­wym. Przed wej­ściem ak­ty­wi­ści roz­wi­nę­li zdję­cia uwię­zio­nych opo­zy­cjo­ni­stów.

"Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś" od piąt­ku zwo­łu­je w Miń­sku akcje so­li­dar­no­ści. Przy­cho­dzi na nie od kilku do kil­ku­dzie­się­ciu osób. Pod­czas trzech po­przed­nich zgro­ma­dzeń za­trzy­ma­nych zo­sta­ło łącz­nie 10 osób, naj­wię­cej we wto­rek. Osiem z nich sądy ska­za­ły na kary od 5 do 10 dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Sze­fem "Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si" jest były kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w grud­niu ze­szłe­go roku An­drej San­ni­kau. Zo­stał on ska­za­ny na pięć lat ko­lo­nii kar­nej w związ­ku de­mon­stra­cją opo­zy­cji w Miń­sku w wie­czór wy­bor­czy. Cho­ciaż więk­szość uczest­ni­ków de­mon­stra­cji uła­ska­wio­no, San­ni­kau, a także inny były kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz wciąż od­by­wa­ją wy­ro­ki.

>>>>>

Kolejni wiezniowie sumienia!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:26, 29 Paź 2011    Temat postu:

Fotograficzna opowieść o warzywach odsłania białoruską mentalność

Wystawa fotograficzna, której tematem są warzywa, stała się dla grafika i poety Michała Aniempadystaua pretekstem do rozważań o białoruskiej kulturze i charakterze narodowym. Jego zdjęcia można zobaczyć w galerii Białoruskiego Związku Projektantów Graficznych.

Na fotogramach Aniempadystaua niektóre warzywa można rozpoznać od razu: buraki, ziemniaki, rzodkiewkę, rzepę, marchew, pietruszkę, boćwinę. Inne są mniej powszednie, jak wężymord (inaczej skorzonera - roślina warzywna o wąskich liściach, jadalnym korzeniu o ciemnobrunatnej lub czarnej skórce i białym miąższu) i topinambur (roślina o grubej łodydze i jadalnych bulwach na podziemnych pędach). Na swych bohaterów artysta wybrał warzywa, które po białorusku mają nazwę "karniapłody". Po polsku można powiedzieć o nich "bulwy". "Co pasuje do naszego charakteru narodowego - zadziorny burak z ciemnokarmazynowym wnętrzem i ogonkiem-czubem? Czy bezkształtny ziemniak, w środku żółtawy i krochmalny? Czy też jesteśmy różni - i tacy, i tacy?" - pyta autor w tekście do wystawy.

Jak opowiada, Białorusinów w różnych epokach określano nazwami związanymi z bulwami. W Wielkim Księstwie Litewskim szlachta z Korony na tę z Litwy mówiła "boćwiniarze". A w końcu XVIII wieku "nazywano nas już nie boćwiniarzami, a buraczkami" - mówi Aniempadystau. Burak to "szlachecki czub, a w środku intensywny karmazynowy kolor - symboliczny kolor szlachty w Rzeczpospolitej".

Tyle, że w XVIII wieku "tradycja szlachecka z kolorem karmazynowym" odchodziła już w przeszłość. Potem kulturę szlachecką przejęła Polska, a Białoruś została bez wysokiej kultury. Ale kiedy pod koniec XIX wieku poeta Franciszak Bahuszewicz wydaje książkę "Dudka Białoruska", zawierającą główne postulaty kultury białoruskiej, używa pseudonimu Maciej Buraczok (po polsku - buraczek - red.).

Zaś w XX wieku "dostaliśmy nowe przezwisko - bulbasze, czyli ludzie ziemniaków. I teraz to ono nas charakteryzuje" - opowiada Aniempadystau. Określenie "bulbasz" pojawia się najpierw w radzieckim wojsku; na przełomie lat 80. i 90. "na ironię losu stało się przezwiskiem współczesnych Białorusinów". Mówi przede wszystkim o powszechnym na Białorusi spożyciu ziemniaka.

Aniempadystau zauważa, że przezwisko "bulbasz" jest obraźliwe, ale przez samych Białorusinów zostało zaakceptowane. "Białorusini mają poczucie ironii - i to dobrze" - przyznaje artysta.

Ale bulwy to nie tylko historia stereotypów, to też dzieje kontaktów kulturowych. Marchew przyszła na Białoruś z Bizancjum, chrzan z Krymu i Kaukazu. Rzodkiewkę hodowali Tatarzy, którzy w Wielkim Księstwie Litewskim słynęli z uprawy warzyw. Dziś pierwsza rzodkiewka, która na wiosnę pojawia się na mińskich bazarach, przyjeżdża z Iwia na Grodzieńszczyźnie, gdzie Tatarzy mieszkają do dziś.

Historia bulw to też opowieść o znaczeniach i symbolach, bo warzywa te towarzyszą ludziom od neolitu, pojawiają się w legendach, folklorze, przysłowiach. "Tworzą sieć kulturowych linków, które na wskroś i na różnych poziomach przecinają i przerastają naszą przestrzeń kulturową" - pisze Aniempadystau.

Przy tym wszystkim - dodaje - "to nawet nie owoce, które uważamy za swego rodzaju dar, za coś pięknego. Bulwy są czymś najprostszym, brudnym, przechowywanym w najciemniejszym miejscu, sprzedawanym na kilogramy i worki, co świadczy o ich braku wartości".

Artysta zaznacza, że nie prowadzi badań naukowych, chociaż chciałby poprzez swoje poszukiwania stworzyć coś w rodzaju białoruskiego "znaku firmowego". Dla niego warzywa, które fotografował, są po prostu piękne, mają piękne formy.

Na zdjęciach widać je ułożone w stosach, związane w pęczki, niektóre przekrojone, inne o splątanych korzeniach. Faktura ich jest wyraźna; kolory to odcienie bieli, szarości, brązów i beżów. Jedne oblewa miękkie dzienne światło, inne błyszcząc wynurzają się z ciemnego tła. To "z jednej strony martwe natury, ale i portrety", "portrety metafizyczne" - mówi Aniempadystau.

"Pochodzą z tamtego, podziemnego świata. Ziemia, gleba, grunt to ich przestrzeń i krajobraz metafizyczny. Rosną w dół, sięgają do głębi" - pisze autor wystawy zatytułowanej "Under Ground" (ang. pod ziemią).

Czy więc Białorusini są jak buraki, czy jak ziemniaki? - używając przeciwstawienia, które sam autor nazywa uproszczeniem. "Białorusini są bardzo różni. Nie jesteśmy jak monolit, tak się tylko zdaje" - ocenia Aniempadystau. "Właśnie w tym jesteśmy podobni do bulw, że nie pokazujemy swego wnętrza" - kwituje.

>>>>>

Przede wszystkim widac tu białoruski humor . A jak widac bija rekordy swiata jesli chodzi o absurd ! wszak ,,milczące protesty'' kto wymyslil ???
Zmusza to rezim do posuniec szalonych ...
To ze szlachta rozeszla sie z ludem to skutek rozbiorow . Gdyby nie one nic takiego by nie nastapilo ! Zreszta co to niby za rozejscie ? Jedzie Polak na Bilorus i jakby nie opuszczal Polski . Roznica jest tylko w stopniu sowietyzacji . Ale mlodzi juz nie maja tego w sobie i roznic nie widac ...
To co ,,radzieckie'' wymrze smiercia naturalna a to co zostanie bedzie tym co przed rozbiorami ! Bo tylko to ma wartosc ! Wszal Wielkie Księstwo Litewskie to oaza wolnosci ! Panstwo DOBROWOLNE ! Rosja to przeciwienstwo ! Starcie Litwy z Rosja to byla walka skrajnej wolnosci ze skrajnym niewolnictwem ... Niewolnictwo przegralo . A teraz przegrywa na swiecie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 11:23, 31 Paź 2011    Temat postu:

Polacy na Białorusi odwiedzają groby polskich bohaterów

Groby na miejskich cmentarzach, mogiły na skraju wsi i wybudowane w polu; miejsca pochówku powstańców styczniowych, żołnierzy 1920 i 1939 roku, AK, ofiar pacyfikacji hitlerowskich - te miejsca odwiedzają Polacy na Białorusi z okazji Dnia Wszystkich Świętych.

Mogił żołnierskich jest na Białorusi może najwięcej wśród miejsc związanych z polską historią. Jak mówi Andrzej Poczobut ze Związku Polaków na Białorusi (ZBP), zorganizowana opieka nad nimi stała się możliwa w końcu lat 80. Mimo konfliktu wokół ZPB w 2005 r., po którym związek uznawany przez Polskę nie jest uznawany przez władze w Mińsku, jego działacze opiekują się polskimi grobami. W tym roku z okazji Wszystkich Świętych odwiedzają ponad 40 miejsc na Grodzieńszczyźnie.

W Lerypolu Jan Radziwonowski dba o mogiłę polskich osadników zabitych przez komunistyczną milicję w 1939 r. Opowiada, że najpierw stał na niej żelazny krzyż, w 1990 r. grób uporządkowano, potem postawiono nagrobek z nazwiskami ofiar. Przypomina, że podobna tragedia wydarzyła się w pobliskiej Żydomli. Tam ustalono nazwiska osadników, ale nieznane jest nazwisko białoruskiego policjanta, który próbował ich bronić.

Groby odwiedza w tych dniach Weronika Stankiewicz, łączniczka AK i więźniarka łagrów. Przy grobie żołnierzy 1920 r. w Szczuczynie opowiada zgromadzonym, że w tych dniach najtrudniejsze dla niej jest to, iż nie może zapalić znicza na grobie swojego brata. Również żołnierz AK, wpadł w zasadzkę i zastrzelił się; nie wiadomo, gdzie jest pochowany.

W Wawerce wychodzą powitać panią Weronikę inni kombatanci AK. Razem zapalają znicze na kwaterze żołnierzy por. Jana Piwnika (ps. "Ponury"), poległych w walce z Niemcami pod Jewłaszami w 1944 r. Na cmentarzu, który wita odwiedzających napisem na bramie: "Tu kres podróży, tu koniec biedy", spoczywał także sam "Ponury". W latach 80. jego prochy przeniesiono do Polski.

- Doglądamy te groby cały czas. Jeździmy i na inne groby akowskie do Nieciecza, Surkontów - opowiada Alfons Rodziewicz, który walczył w AK pod Lidą.

W Surkontach leży oddział ppłk. Macieja Kalenkiewicza (ps. Kotwicz), żołnierze polegli w starciu z NKWD w 1944 r. - To jedyne miejsce, gdzie w należyty sposób upamiętnieni są żołnierze AK, którzy walczyli z władzą radziecką - podkreśla Poczobut. Pod koniec lat 80. udało się przy przychylności miejscowego przewodniczącego kołchozu przeprowadzić należyty pochówek; cmentarz otworzono na początku lat 90. Jak opowiada Poczobut zgromadzonym, rodzina Kalenkiewicza nie chciała przeniesienia jego ciała do Polski, uznając, że tu "leży wśród swoich żołnierzy, i niech tak zostanie".

W Raduniu Polacy pamiętają o żołnierzach AK zabitych podstępem przez oddział NKWD. Po śmierci ciała ich zostały rzucone na pokaz w Raduniu. - Czerwoni we wsi Piaskowce napadli na śpiących jak wilki na owce; potem ich zebrali na furę żebraczą, wieźli do Radunia, niechaj ludzie patrzą - śpiewa piosenkę o tych wydarzeniach Kazimierz Rodziewicz, który przyszedł zapalić znicze.

Piosenka kończy się słowami: - A jak Bóg pozwoli i czas lepszy stanie, każda matka syna na wierzch wydostanie -. Ciała, wcześniej pochowane potajemnie, ekshumowano w latach 90; spoczywają na cmentarzu w Raduniu.

Konsul generalny w Grodnie Andrzej Chodkiewicz zauważa, że na spotkania na cmentarze przychodzi coraz liczniej młode pokolenie białoruskich Polaków. Senator Łukasz Abgarowicz, który odwiedza cmentarze razem z ZPB, podkreśla, że to wysiłkom i poświęceniu poległych na Białorusi żołnierzy "zawdzięczamy dziś wolną ojczyznę".

Jak zaznacza prezes ZPB Andżelika Orechwo, znicze na polskich grobach zapłoną nie tylko na Grodzieńszczyźnie, gdzie jest ich najwięcej, ale na całej Białorusi, w miejscach, gdzie spoczywają wybitni Polacy.

W Grodnie to m.in. groby Elizy Orzeszkowej i pierwszego prezydenta miasta Edwarda Listowskiego. W Horodnikach koło Oszmiany uczczona zostanie pamięć pochowanego tam Jędrzeja Śniadeckiego, nazywanego ojcem chemii polskiej. W Mińsku Polacy odwiedzają Cmentarz Kalwaryjski, określany jako "cmentarz szlachty polskiej", choć pochowani są na nim i wybitni Białorusini. Na tej nekropolii spoczywają przedstawiciele wielkich rodów: Eysymonttów, Czeczottów, Woyniłłowiczów, zasłużonych dla historii Polski i Białorusi.

>>>>

Tak . Pamietajmy ze slowo Polak co innego znacylo przed rozbiorami co innego podczas rozbiorow co innego przed wojna . Co innego w PRL i teraz . Traktowanie tych z przeszlosci jakby byli ,,produktami'' PRL jest absurdem ... Kazda epoke nalezy rozumiec tak jak kazdy kraj . Jak jedziecie do Amazonii to nie oceniacie tych ludzi tak jak sie ocenia mieszkancow Njujorku czy Londynu . Podobnie jest z podroz w przeszlosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:51, 31 Paź 2011    Temat postu:

Wielka kleska rezimu !

Zmiany w białoruskiej TV. "Toczy się wojna"Na zapowiedź "wielkich zmian" w białoruskiej telewizji państwowej zwraca uwagę niezależny tygodnik "Biełgazieta", wybijając w tytule słowa szefa telewizji Hienadzia Dawydźki o tym, że "trzecia wojna światowa toczy się na polach naszych dusz".

Zgodnie z planami ogłoszonymi pod koniec zeszłego tygodnia, państwowe kanały telewizyjne otrzymają wspólną nazwę: Biełaruś. Od 5 listopada Kanałem Biełaruś-1 stanie się dotychczasowy Kanał 1., Biełaruś-2 - dotychczasowy Kanał Ład. Telewizja planuje uruchomienie za rok Biełaruś-3, na którym pokazywane będą programy kulturalne w języku białoruskim. Jednocześnie, w miejsce dotychczasowego kanału dla zagranicy Biełaruś-TV pojawi się całodobowy kanał informacyjny Biełaruś-24. "Rebranding na wielką skalę stał się możliwy dzięki »wytężonej wspólnej pracy« administracji prezydenta, Ministerstwa Informacji i Państwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej (NDTRK)" - wskazuje "Biełgazieta". Jak zauważa, Dawydźko przyznał, że zmiany wprowadzane są z opóźnieniem z powodu "pewnych problemów finansowych w świecie i Europie, i w konsekwencji w naszym kraju oraz w NDTRK".

Tygodnik zwraca uwagę na zapowiedź stworzenia agencji informacyjnej w ramach kanału Biełaruś-24. "Chcemy stworzyć telewizyjną agencję informacyjną, aby w pewnym stopniu stać się konkurencją dla agencji informacyjnych działających na Białorusi. (...) Chcielibyśmy, aby ludzie, którzy chcą przeczytać wiadomości, nie włączali internetu, nie wchodzili do niego przez telefon komórkowy, żeby w tym telefonie był kanał Biełaruś-24" - powiedział cytowany przez "Biełgazietę" dyrektor kanału Kirył Kazakou.

Dawydźko wyraził pragnienie, by "nowe kanały były uczciwe, nie bały się żadnych drażliwych kwestii, z zaufaniem rozmawiały z ludźmi". "Krajowe kanały z chęcią pomogą zwykłemu człowiekowi zorientować się, o co chodzi, jeśli on zgodzi się im zaufać" - podsumowuje "Biełgazieta".

Białoruski Kanał 1. jest głównym nadawcą programów informacyjnych i publicystycznych prezentujących punkt widzenia oficjalnego Mińska. To głównie w tym programach przedstawiana jest w negatywnym świetle opozycja polityczna, która na Białorusi nie ma dostępu do państwowych mediów i krytykowany Zachód za sankcje wobec Białorusi.

Z państwowymi kanałami konkuruje telewizja rosyjska, którą Białorusini odbierają przez łącza kablowe. Rosyjskie stacje pokazują niekiedy materiały ostro krytykujące prezydenta Alaksandra Łukaszenkę. W ostatnich miesiącach nadawały reportaże z Białorusi o kryzysie gospodarczym. Na Białoruś nadaje także wspierany przez Polskę białoruskojęzyczny kanał Biełsat, którego stałą widownię stanowiło według danych z zeszłego roku 5,5 proc. Białorusinów.

Dawydźko został mianowany szefem NDTRK przez Łukaszenkę krótko po zeszłorocznych wyborach prezydenckich. Na tym stanowisku oczekiwano od niego przede wszystkim zreformowania kanału międzynarodowego. Chodziło o to, by stał się on "źródłem kompetentnej informacji o życiu Białorusi, co jest ważne dla jej wizerunku i przede wszystkim dla rozpowszechniania prawdziwej informacji na terytorium Rosji, gdzie jesteśmy oglądani" - mówił niedawno Dawydźko w wywiadzie dla głównego państwowego dziennika "SB.Biełaruś Siegodnia".

Zapowiedział w nim ponadto, że kanał międzynarodowy Biełaruś-24 będzie nadawany po rosyjsku z angielskimi napisami.

>>>>

Czyli Lukasz likwiduje praktycznie swoje szczekaczki i powstaja nowe media ...
Jest to akt kapitulacji ... Rezim przyznaje ze nikt juz nie oglada progarmow Lukaszenki . Ludzie siedza w internecie i w zagranicznych kanalach ... Propagandy nikt nie oglada ...
KLESKA TOTALNA !
Oczywiscie zmiany te ciesza . Zobaczymy na ile obiektywne beda nowe media . Jesli tak samo jak stare to znowu beda musieli likwidowac :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 12 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy