Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:14, 02 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: rozpoczął się proces Bialackiego

Proces białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego rozpoczął się dziś w Mińsku. Szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" i wiceszef Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH) jest oskarżony przez władze o przestępstwa podatkowe.

Na salę rozpraw przyszli dyplomaci państw UE i USA, m.in. ambasador Polski na Białorusi Leszek Szerepka, a także działacze opozycyjni, m.in. były kandydat na prezydenta Uładzimir Niaklajeu i lider Ruchu "O Wolność" Alaksandr Milinkiewicz oraz obrońcy praw człowieka. Oskarżenie Bialackiego było możliwe po przekazaniu władzom Białorusi danych o jego kontach bankowych za granicą przez Polskę i Litwę. Kwoty, które Bialacki przechowywał na tych rachunkach, były według "Wiasny" przeznaczone na pomoc osobom prześladowanym na Białorusi z przyczyn politycznych.

Bialacki został zatrzymany w Mińsku 4 sierpnia; przebywa w stołecznym areszcie, wnioski o zwolnienie go w zamian za podpisanie zobowiązania do niewyjeżdżania z kraju zostały odrzucone. Działacz jest oskarżony na podstawie paragrafu mówiącego o zatajeniu dochodów w szczególnie wysokiej kwocie. Maksymalna możliwa kara za to przestępstwo to siedem lat pozbawienia wolności. Możliwa jest też kara łagodniejsza - ograniczenia wolności. Wyrok może, ale nie musi, przewidywać konfiskatę mienia, zakaz obejmowania pewnych stanowisk i prowadzenia pewnego rodzaju działalności.

"Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi. Istnieje od 1998 roku, działała jako organizacja społeczna, ale w 2003 roku została zlikwidowana decyzją białoruskiego Sądu Najwyższego z powodu udziału jej działaczy w monitorowaniu wyborów prezydenckich w 2001 roku. Później działacze próbowali zarejestrować organizację trzykrotnie, za każdym razem spotykali się z odmową.

Przekazanie informacji o kontach Bialackiego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Wilnie i polską Prokuraturę Generalną w ramach mechanizmu pomocy prawnej spotkało się z ostrą reakcją w obu krajach. W konsekwencji szef polskiej prokuratury Andrzej Seremet wypowiedział porozumienie o bezpośredniej wymianie wniosków o pomoc prawną między prokuraturami Polski i Białorusi. Teraz białoruskie wnioski będą trafiały do Prokuratury Generalnej.

Białoruscy obrońcy praw człowieka oceniają areszt Bialackiego jako uderzenie we wszystkie środowiska opozycyjne na Białorusi. Z kolei władze przedstawiają dochodzenie przeciwko Bialackiemu jako sprawę dotyczącą wyłącznie przestępstw podatkowych.

Uwolnienia Bialackiego żądają międzynarodowe organizacje praw człowieka, Unia Europejska, Parlament Europejski. Unia niedawno rozszerzyła swoją "czarną listę" przedstawicieli Białorusi objętych zakazem wjazdu do UE o urzędników związanych ze sprawą Bialackiego. Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch wydała we wtorek oświadczenie, w którym wzywa władze Białorusi do wycofania oskarżeń wobec Bialackiego i zwolnienia go z aresztu.

>>>>>

Oczywiscie oskarzenie go o machinacje finansowe za chitry plana moga uznac tylko matoly z rezimu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:22, 02 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: Bialacki nie przyznaje się do winy

Pro­ces bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go roz­po­czął się dziś w Miń­sku. Szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" i wi­ce­szef Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Praw Czło­wie­ka (FIDH), oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, nie przy­znał się do winy.

We­dług aktu oskar­że­nia Bia­lac­ki otrzy­mał na za­gra­nicz­ne konta 560 tys. euro, uchy­lił się od za­pła­ce­nia po­dat­ków na łącz­ną kwotę ponad 352 mln rubli (obec­nie rów­no­war­tość ponad 120 tys. zło­tych) i tym samym wy­rzą­dził pań­stwu szko­dę o szcze­gól­nym roz­mia­rze. Pro­ku­ra­tor od­czy­tał nu­me­ru ra­chun­ków w li­tew­skim Nord­bank i pol­skim Banku Ślą­skim. Bia­lac­ki nie przy­znał się do winy. Po­wie­dział w są­dzie, że oskar­żo­no go z po­wo­dów po­li­tycz­nych, za dzia­łal­ność w sfe­rze obro­ny praw czło­wie­ka.

Kwoty, które Bia­lac­ki prze­cho­wy­wał na ra­chun­kach za gra­ni­cą, były we­dług "Wia­sny" prze­ka­zy­wa­ne przez za­gra­nicz­ne fun­da­cje na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym pomoc oso­bom prze­śla­do­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych. Oskar­że­nie Bia­lac­kie­go było moż­li­we po prze­ka­za­niu wła­dzom Bia­ło­ru­si da­nych o jego kon­tach przez Pol­skę i Litwę.

Na roz­pra­wę przy­szli dy­plo­ma­ci USA i UE, w tym am­ba­sa­do­rzy Pol­ski i Litwy na Bia­ło­ru­si - Le­szek Sze­rep­ka i Ed­mi­nas Bag­do­nas. Sze­rep­ka po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom, że w spra­wie Bia­lac­kie­go po­ro­zu­mie­nie z Pol­ską o po­mo­cy praw­nej zo­sta­ło wy­ko­rzy­sta­ne przez wła­dze w Miń­sku: - Umowa, którą pod­pi­sa­li­śmy ze stro­ną bia­ło­ru­ską, do­ty­czy­ła prze­stępstw kry­mi­nal­nych. Stro­na bia­ło­ru­ska wy­ko­rzy­sta­ła ją do zwal­cza­nia nawet nie opo­zy­cji, a obroń­ców praw czło­wie­ka - za­uwa­żył.

Były kan­dy­dat opo­zy­cji w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu, który po­ja­wił się na pro­ce­sie, oce­nił, że pro­ces Bia­lac­kie­go "jest kon­ty­nu­acją re­pre­sji władz wobec spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go". Jego zda­niem, "w za­leż­no­ści od tego, co zo­sta­nie po­sta­no­wio­ne - czy Bia­lac­ki trafi do wię­zie­nia, czy po­nie­sie ła­god­niej­szą karę, na przy­kład w za­wie­sze­niu - bę­dzie można prze­wi­dzieć dal­szy bieg wy­pad­ków w sto­sun­kach Bia­ło­ru­si z Za­cho­dem".

Nia­kla­jeu po­wie­dział, że Bia­lac­ki wspie­ra­jąc ro­dzi­ny osób aresz­to­wa­nych po ze­szło­rocz­nych pro­te­stach po­wy­bor­czych "po­ma­gał wszyst­kim uwię­zio­nym po­zo­stać sobą". - Kiedy sie­dzisz w wię­zie­niu i wiesz, że twoja ro­dzi­na nie gło­du­je, to nie idziesz na kom­pro­mi­sy. A jeśli masz w tej spra­wie wąt­pli­wo­ści, to mo­żesz dać się zła­mać - mówił były kan­dy­dat.

Pod­czas roz­pra­wy sąd od­rzu­cił wnio­ski Bia­lac­kie­go o pro­wa­dze­nie pro­ce­su po bia­ło­ru­sku. Przy­po­mniał, że przy­słu­gu­je mu prawo do tłu­ma­cza i we­zwał tłu­macz­kę, która już znaj­do­wa­ła się na sali.

Na od­mo­wę zwró­cił uwagę w roz­mo­wie z dzien­ni­ka­rza­mi dzia­łacz opo­zy­cji Win­cuk Wia­czor­ka. - Mamy dwa ję­zy­ki pań­stwo­we, ale sę­dzia od­ma­wia pro­wa­dze­nia pro­ce­su po bia­ło­ru­sku - za­uwa­żył. Jak oce­nił, "od pierw­szych minut pro­ce­su sę­dzia mówi zbyt ci­chym gło­sem; świad­czy to o tym, iż nie chce być do­słow­nie cy­to­wa­ny przez prasę i ob­ser­wa­to­rów".

Sąd dwu­krot­nie od­rzu­cił wnio­ski o zwol­nie­nie oskar­żo­ne­go z aresz­tu i za­sto­so­wa­nie in­ne­go środ­ka za­po­bie­gaw­cze­go. Roz­po­czął prze­słu­chi­wa­nie Bia­lac­kie­go, które bę­dzie kon­ty­nu­owa­ne w dru­giej czę­ści roz­pra­wy po po­łu­dniu.

Mak­sy­mal­na moż­li­wa kara za prze­stęp­stwo, o które Bia­lac­ki jest oskar­żo­ny, to sie­dem lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Moż­li­wa jest też kara ła­god­niej­sza - ogra­ni­cze­nia wol­no­ści. Wyrok może, ale nie musi, prze­wi­dy­wać kon­fi­ska­tę mie­nia, zakaz obej­mo­wa­nia pew­nych sta­no­wisk i pro­wa­dze­nia pew­ne­go ro­dza­ju dzia­łal­no­ści.

W na­stęp­stwie aresz­to­wa­nia Bia­lac­kie­go szef pol­skiej Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej An­drzej Se­re­met wy­po­wie­dział po­ro­zu­mie­nie o bez­po­śred­niej wy­mia­nie wnio­sków o pomoc praw­ną mię­dzy pro­ku­ra­tu­ra­mi Pol­ski i Bia­ło­ru­si. Teraz bia­ło­ru­skie wnio­ski będą tra­fia­ły do Pro­ku­ra­tu­ry Ge­ne­ral­nej.

Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją pro­ces Bia­lac­kie­go jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne. Wła­dze przed­sta­wia­ją do­cho­dze­nie prze­ciw­ko dzia­ła­czo­wi jako spra­wę do­ty­czą­cą wy­łącz­nie prze­stępstw po­dat­ko­wych. Uwol­nie­nia Bia­lac­kie­go żą­da­ją mię­dzy­na­ro­do­we or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka, Unia Eu­ro­pej­ska, Par­la­ment Eu­ro­pej­ski. Unia nie­daw­no roz­sze­rzy­ła swoją "czar­ną listę" przed­sta­wi­cie­li Bia­ło­ru­si ob­ję­tych za­ka­zem wjaz­du do UE o osoby zwią­za­ne ze spra­wą Bia­lac­kie­go.

>>>>>

Oczywiscie te zarzuty to bezczelnosc ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:23, 02 Lis 2011    Temat postu:

Litewskie ministerstwo sprawiedliwości o procesie Bialackiego

Prze­ka­za­ne przez Litwę dane na temat obroń­cy praw czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si Ale­sia Bia­lac­kie­go nie mogą sta­no­wić do­wo­du w pro­ce­sie są­do­wym - oświad­czy­ło Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści Litwy.

- Przed pa­ro­ma mie­sią­ca­mi ofi­cjal­nie in­for­mo­wa­li­śmy wła­dze bia­ło­ru­skie, że wy­co­fu­je­my dane prze­ka­za­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści Litwy na pod­sta­wie po­ro­zu­mie­nia o po­mo­cy praw­nej i że te dane nie mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako praw­ne do­wo­dy przed sądem - czy­ta­my oświad­cze­niu mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści Litwy Re­mi­gi­ju­sa Szi­ma­sziu­sa. Za­zna­cza się w nim, że "po­ro­zu­mie­nia praw­ne i sys­tem współ­pra­cy mię­dzy­na­ro­do­wej służą wy­kry­wa­niu ter­ro­ry­stów i śle­dze­niu prze­stęp­ców oraz za­pew­nie­niu więk­sze­go bez­pie­czeń­stwa i nie mogą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne w ce­lach po­li­tycz­nych".

Pro­ces Bia­lac­kie­go, za­trzy­ma­ne­go na po­cząt­ku sierp­nia i oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, roz­po­czął się w środę w Miń­sku. Szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" i wi­ce­szef Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Praw Czło­wie­ka (FIDH) nie przy­znał się do winy. Bia­lac­ki jest oskar­żo­ny przez wła­dze o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we. Oskar­że­nie go było moż­li­we po prze­ka­za­niu wła­dzom Bia­ło­ru­si da­nych o jego kon­tach ban­ko­wych przez Pol­skę i Litwę.

Litwa i Pol­ska ogło­si­ły, że Bia­ło­ruś w tym przy­pad­ku nad­uży­ła me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej. Oba kraje prze­pro­si­ły też bli­skich Bia­lac­kie­go. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją pro­ces Bia­lac­kie­go jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne. Wła­dze przed­sta­wia­ją na­to­miast do­cho­dze­nie prze­ciw­ko dzia­ła­czo­wi jako spra­wę do­ty­czą­cą wy­łącz­nie prze­stępstw po­dat­ko­wych.

>>>>>

Oni nie potrzebuja dowodow . Oni chca jakichkolwiek papierow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:39, 03 Lis 2011    Temat postu:

Mogą stracić głowę - wojewodowie zostali generałami.

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka postanowił nadać stopnie generalskie wszystkim gubernatorom i merowi stolicy. Tym samym Białoruś ma już o siedmiu generałów więcej.

Aleksander Łukaszenka poinformował o nadaniu stopnia generała-majora szefom obwodów, czyli miejscowym wojewodom, w trakcie manewrów sztabowych obrony terytorialnej w stolicy Białorusi. Zwracając się do mera Mińska prezydent powiedział, że teraz "odpowiada on głową za obronę terytorialną" w swym mieście.

Białoruskie media przypominają, że szefowie obwodów, czyli inaczej mówiąc gubernatorzy, są dowódcami Rad Obrony Terytorialnej w swoich regionach.

Łukaszenka oświadczył , że na Białorusi nie ma możliwości i potrzeby utrzymywania dużej armii. Dlatego trzeba przygotować ludność, by w razie potrzeby mogła wypełniać swoje funkcje - To będzie najbardziej efektywna obrona naszego państwa - powiedział białoruski prezydent.

>>>>

Genialne ! To tak wzmocnilo armie za kto wie czy ona teraz nie najsliniejsza na swiecie !? Tym bardziej z TAKIM GENARALISSIMUSEM ! Wiekszym nawet od Stalina !
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 19:40, 03 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:25, 04 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: zakaz Karty Polaka dla urzędników państwowych

Poprawki do ustawy, mówiące o zakazie przyjmowania przez białoruskich urzędników państwowych Karty Polaka, uchwaliła dziś w pierwszym czytaniu Izba Reprezentantów, niższa izba parlamentu, Białorusi - podała państwowa agencja BiełTA.

Poprawki do ustawy o służbie państwowej przewidują zakaz przyjmowania ulg i przywilejów od obcych państw w związku z poglądami politycznymi, religijnymi i przynależnością narodową oraz zakaz przyjmowania dokumentów, dających takie ulgi.

>>>>

No to amamy radziecki apartheid !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:01, 06 Lis 2011    Temat postu:

Pokazy filmów o sytuacji na Białorusi, Ukrainie, w Czeczenii i Tybecie

Pokazy filmów dokumentalnych o sytuacji na Białorusi, Ukrainie, w Czeczenii i Tybecie zaplanowano w ramach festiwalu "A na wschodzie bez zmian...?", który w listopadzie odbędzie się w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach.

Spotkania będą dla kielczan okazją do dyskusji z osobami znającymi sytuację w tych krajach z autopsji – ich mieszkańcami, podróżnikami, osobami działającymi w organizacjach pozarządowych. Będą wśród nich – jak poinformowała PAP organizatorka imprezy, Barbara Biskup z Centrum Wolontariatu - dwaj młodzi białoruscy opozycjoniści, którzy po relegowaniu z uczelni rozpoczęli studia na Politechnice Świętokrzyskiej. 8 listopada zaprezentowany zostanie film „Lekcja białoruskiego” oraz materiały Inicjatywy Wolna Białoruś. 9 listopada odbędzie się pokaz filmu „Krasnoludki jadą na Ukrainę” i materiałów Stowarzyszenia Integracja Europa–Wschód.

15 listopada wieczór poświęcony będzie Czeczenii; organizatorzy pokażą film „Cena prawdy” oraz materiały Fundacji Kaukaz.net. Dzień później kielczanie zobaczą film o Tybecie „Krzyk śnieżnego lwa”.

Organizatorami festiwalu są Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Dom Środowisk Twórczych. Festiwal finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Biskup powiedziała, że festiwal organizowany jest w ramach działań Centrum Wolontariatu związanych z tematyką praw człowieka. Planowane są warsztaty, spotkania z dysydentami i maraton pisania listów w sprawie więźniów sumienia.

>>>>>

Pokaz fajny tylko tytul dziwny . Bo zmiany to sa i to olbrzymie ! I na wschodzie bliskim i dalekim ! :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:26, 08 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: tydzień aresztu za rzucanie w pomnik jajkami

Sąd w Miń­sku ska­zał na kary od 7-10 dni aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go trzech dzia­ła­czy nie­za­re­je­stro­wa­nej or­ga­ni­za­cji opo­zy­cyj­nej Młody Front, któ­rzy dzień wcze­śniej rzu­ca­li ja­ja­mi w po­mnik Le­ni­na w cen­trum sto­li­cy.

Sąd uznał ich za win­nych drob­ne­go chu­li­gań­stwa. Ak­ty­wi­ści zo­sta­li za­trzy­ma­ni w po­nie­dzia­łek, kiedy pod po­mnik przy­szli człon­ko­wie pro­rzą­do­wej Ko­mu­ni­stycz­nej Par­tii Bia­ło­ru­si (KPB) z oka­zji rocz­ni­cy prze­wro­tu bol­sze­wic­kie­go 1917 roku. Dzia­ła­cze Mło­de­go Fron­tu pró­bo­wa­li ob­rzu­cić po­mnik ja­ja­mi, krzy­cząc: "Za­trzy­mać ko­mu­nizm!" i "Ko­mu­nizm pod sąd!".

Na Bia­ło­ru­si 7 li­sto­pa­da jest ob­cho­dzo­ny jako świę­to - Dzień Re­wo­lu­cji Paź­dzier­ni­ko­wej. Pod po­mnik Le­ni­na na Placu Nie­pod­le­gło­ści (daw­niej: Le­ni­na) przy­szli zło­żyć kwia­ty dzia­ła­cze KPB, de­pu­to­wa­ni do par­la­men­tu oraz dzia­ła­cze opo­zy­cyj­nej le­wi­cy - par­tii "Spra­wie­dli­wy Świat". Młody Front, opo­zy­cyj­na or­ga­ni­za­cja mło­dzie­żo­wa, nie ma re­je­stra­cji w bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwie Spra­wie­dli­wo­ści. Wie­lo­krot­nie pró­bo­wał się ofi­cjal­nie za­re­je­stro­wać jako or­ga­ni­za­cja, ale za każ­dym razem spo­ty­kał się z od­mo­wą władz. Osta­tecz­nie za­re­je­stro­wał się w Cze­chach.

>>>>

HEHE ! Lenin wiecznie zywy ! Trzeba go chronic !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:31, 09 Lis 2011    Temat postu:

Dewizy na Białorusi tylko z dokumentem tożsamości

Białoruś wprowadza w życie obowiązek legitymowania się dokumentem tożsamości, czyli paszportem, przy zakupie dewiz. Dziennik "Komsomolskaja Prawda w Biełorussii" zastanawia się, czy dane osób kupujących dewizy będą przekazywane służbom podatkowym.

Oficjalnie, jak pisze gazeta, obowiązek legitymowania się przy kupnie dewiz wprowadzono "w celu uporządkowania operacji walutowych dokonywanych przez osoby fizyczne, zapobieżenia legalizacji dochodów uzyskanych nielegalnymi sposobami i finansowaniu działalności terrorystycznej". Banki będą zapisywać dane osobowe kupujących dewizy i wprowadzać je do specjalnego systemu. Rejestrowana będzie także informacja przy pobieraniu dewiz kartą bankomatową (jeśli konto jest w krajowej walucie, ale właściciel wypłaca kwotę w dewizach). Zasady te dotyczą również cudzoziemców.

Jak informuje Bank Narodowy, zgromadzone dane mogą być przekazane organom kontroli i ścigania, jeśli będą się tego domagać. A przedstawiciel jednego z banków komercyjnych cytowany przez "Komsomolską Prawdę" wyjaśnia, że od osób, które "kupują zbyt dużo dewiz" służby podatkowe mogą zażądać deklaracji o dochodach.

"Komsomolskaja Prawda" przypomina, że podobne regulacje wprowadziła też Ukraina. Na Białorusi fala wzmożonego popytu na dewizy w pierwszych miesiącach roku spowodowała ich deficyt na rynku. Białorusini masowo wykupywali obce waluty w obawie przed spadkiem wartości rubla i wzrostem cen. Wiosną i jesienią nastąpiły dwie dewaluacje, po których, w porównaniu z początkiem roku, rubel stracił na wartości 189 procent.

>>>>>

Akurat faktycznie na Bialorus moga naplywac brudne pieniadze do prania i takie srodki ostroznosci byly by normalne ... GDYBY NIE TO ZE CELEM TYCH POSUNIEC JEST OBCIECIE POMOCY Z ZAGRANICY DLA OPOZYCJI ... Poniewaz Lukaszenko to komuch wiec wierzy jedynie w kase . Skoro jest opozycja znaczitsia za dulary ... Obciac doplyw dularow opozycji nie budiet ... Zdrowa marksistowsko leninowsko stalinowska analiza zjawisk spolecznych ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:37, 10 Lis 2011    Temat postu:

Nowe zarzuty w procesie Bialackiego

W trwa­ją­cym w Miń­sku pro­ce­sie obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go pro­ku­ra­tor za­po­wie­dział przy­go­to­wa­nie no­wych za­rzu­tów. Ob­ser­wa­to­rzy nie wy­klu­cza­ją, że nowe oskar­że­nie może do­ty­czyć dzia­łal­no­ści w imie­niu nie­za­re­je­stro­wa­nej or­ga­ni­za­cji.

Na dzi­siej­szej roz­pra­wie pro­ku­ra­tor po­pro­sił sąd o prze­rwę, by móc przy­go­to­wać nowe oskar­że­nie. Pro­ces zo­sta­nie wzno­wio­ny 16 li­sto­pa­da. Ad­wo­kat Paweł Sa­pioł­ka po­wie­dział nie­za­leż­nej ga­ze­cie in­ter­ne­to­wej "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti", że zmia­na za­rzu­tów może wią­zać się z inną kwa­li­fi­ka­cją albo innym za­kre­sem prze­stęp­stwa za­rzu­ca­ne­go Bia­lac­kie­mu. Sa­pioł­ka, obroń­ca dzia­ła­czy opo­zy­cyj­nych, po­zba­wio­ny w tym roku li­cen­cji ad­wo­kac­kiej, za­uwa­żył, że w prak­ty­ce nowe za­rzu­ty z re­gu­ły ozna­cza­ją zmia­nę na gor­sze dla oskar­żo­ne­go.

Bia­lac­ki, szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" zo­stał za­trzy­ma­ny 4 sierp­nia. Dotąd za­rzu­ty wobec niego do­ty­czy­ły za­ta­je­nia do­cho­dów w szcze­gól­nie wy­so­kiej kwo­cie. Cho­dzi­ło o pie­nią­dze prze­cho­wy­wa­ne przez niego na kon­tach ban­ko­wych w Pol­sce i na Li­twie. We­dług "Wia­sny" prze­ka­zy­wa­ły je fun­da­cje za­gra­nicz­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym obro­nę osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

"Wia­sna" jest jedną z naj­bar­dziej zna­nych or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych na Bia­ło­ru­si. Ist­nie­je od 1998 roku, dzia­ła­ła jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale w 2003 roku zo­sta­ła zli­kwi­do­wa­na de­cy­zją bia­ło­ru­skie­go Sądu Naj­wyż­sze­go z po­wo­du udzia­łu jej dzia­ła­czy w ob­ser­wa­cji wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w 2001 roku. Póź­niej dzia­ła­cze pró­bo­wa­li za­re­je­stro­wać or­ga­ni­za­cję trzy­krot­nie, za każ­dym razem spo­ty­ka­li się z od­mo­wą. Z po­wo­du braku re­je­stra­cji na Bia­ło­ru­si "Wia­sna" utrzy­my­wa­ła konta za gra­ni­cą. Uwol­nie­nia Bia­lac­kie­go żą­da­ją mię­dzy­na­ro­do­we or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka, Unia Eu­ro­pej­ska i USA.

>>>>>

Znecaja sie sadystycznie ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:23, 11 Lis 2011    Temat postu:

Łukaszenka: Należy przygotowywać ludność do partyzantki

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka powiedział dzisiaj, że w jego kraju należy przygotowywać ludność do partyzantki, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ocenił, że armia powinna być gotowa do odpierania ataków rakietowych oraz do współczesnych metod walki.

Łukaszenka mówił o tym, przyjmując w piątek sprawozdanie z rozwoju armii w bieżącym roku i nawiązując do swoich wcześniejszych słów o potrzebie rozwoju obrony terytorialnej. - Ruch oporu, partyzantka - to nieodłączny element walki narodu białoruskiego. I dziś powinniśmy przygotowywać do tego ludność, jeśli nagle tak się zdarzy - powiedział szef państwa, cytowany przez państwową agencję BiełTA.

Zauważył, że wydarzenia w bieżącym roku dowiodły, iż niektóre mocarstwa kierują się w swojej polityce zasadą siły wojskowej. - Dlatego nasze zadanie jest oczywiste - w żadnym stopniu nie pozwalać na obniżenie naszego bezpieczeństwa wojskowego - ocenił.

Dodał: "W żadnym wypadku nie powinniśmy się uspokajać się przekonaniem, że mamy samoloty, śmigłowce i że nasza tarcza jest mocna, jak nigdy. Widzicie dzisiaj, że samoloty i czołgi mogą okazać się nieprzydatne w warunkach współczesnej wojny. Dostrzegamy to na gorzkim przykładzie wojen w innych państwach. Główne zadania wykonują dziś rakiety. Trzeba umieć bronić się przed rakietami przeciwnika. Potrzebne są i inne sposoby prowadzenia walki zbrojnej, czerpiące z naszych warunków, mentalności, doświadczenia i tego, co dzieje się na świecie". Według jego słów w przyszłym roku należy położyć szczególny nacisk na praktyczne przeszkolenie armii w sferze współczesnych metod walki, a także na pracę ideologiczną i wychowanie patriotyczne w wojsku.

>>>>

Tak jest ! Trzeba do lasu - partyznatke robic ! Wojna bedzie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:48, 11 Lis 2011    Temat postu:

Białoruska prasa: Łukaszenka nie rozumie kto jest winny

- Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka nie zrozumiał, kto jest winny kryzysu gospodarczego w kraju - oceniła w piątek opozycyjna gazeta "Narodnaja Wola", komentując w ten sposób ostre słowa krytyki pod adresem rządu, które Łukaszenka wygłosił dzień wcześniej.

- Nawet doprowadziwszy kraj do światowych rekordów niewypłacalności, Alaksandr Łukaszenka nie zrozumiał, kto jest temu winien. Wygląda na to, że winnymi zostaną ogłoszeni ci, którzy próbowali choćby w jakimś stopniu przestawić Białoruś na tory gospodarki rynkowej - pisze opozycyjny dziennik. Jak odnotowuje, w czwartek Łukaszenka ostrzegł rząd premiera Michaiła Miasnikowicza, że praca gabinetu wywołuje jego coraz większe zaniepokojenie. - Jeżeli chcecie wszystkich i wszystko przestawić na wolny rynek, to dla nas taka polityka jest nie do zaakceptowania - podkreślił Łukaszenka.

Na posiedzeniu rządu Miasnikowicz tłumaczył, że w poprzednich latach stosowano emisyjne metody finansowania programów państwowych, i to właśnie spowodowało obecne problemy. Stało się to przedmiotem sporu między nim a doradcą prezydenta Siarhiejem Tkaczouem - wskazuje "Narodnaja Wola".

Miasnikowicz przypomniał, że głównymi problemami kraju są teraz: deficyt budżetowy, deficyt balansu płatniczego, nierealny kurs wymiany rubla do obcych walut i brak realnych źródeł finansowania budownictwa mieszkaniowego i innych programów państwowych - relacjonuje opozycyjna gazeta. W reakcji na wystąpienie premiera Łukaszenka ostro skrytykował rząd i jego pracę.

Przed zeszłorocznymi wyborami prezydenckimi "szastano pieniędzmi, by udowodnić, jak dobrze żyje się Białorusinom. Teraz nowy rząd musi za to wszystko zapłacić - i to on jest winny" - wskazuje "Narodnaja Wola". Szefowi państwa nie na długo starczyło zapału, by stanowczo prowadzić kraj według zasady: "ile zarobiliśmy, tyle wydamy" - konkluduje gazeta.

Z kolei główny dziennik państwowy "SB. Biełaruś Siegodnia" podkreśla, że Łukaszenka "postawił przed rządem zadanie, by do maja 2012 roku społeczeństwo zaczęło odczuwać poprawę sytuacji" i zażądał, by do tego czasu nastroje zdecydowanie się zmieniły. - Rezygnacja z wyznaczonego kursu oznacza zdanie się na los - zaznacza "SB", organ prasowy administracji prezydenta.

>>>>

On wie kto jest winny ale sie przeciez nie przyzna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:49, 13 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: kilkadziesiąt osób zatrzymanych podczas Zjazdu Narodowego

Białoruska milicja zatrzymała kilkadziesiąt osób - uczestników opozycyjnego wiecu o nazwie Zjazd Narodowy. W Mińsku milicja zatrzymała, a potem zwolniła działaczy opozycji: Wiktara Iwaszkiewicza i Wincuka Wiaczorkę.

Wiece, które zwołała opozycja, miały być kontynuacją Zjazdu Narodowego z 8 października. Jak zauważa niezależna gazeta internetowa "Biełorusskije Nowosti", tym razem były mniej liczne. Mimo to liczbę zatrzymanych Radio Swaboda szacuje na kilkadziesiąt osób. Milicja zatrzymała działaczy w Mińsku, Witebsku, Homlu, Lidzie i Baranowiczach.

W Mińsku koło parku przy Placu Bangalur, gdzie miał odbyć się zjazd, zgromadzono liczne siły milicji; milicjanci informowali nadchodzących ludzi, że wiec został odwołany. Zatrzymany został Iwaszkiewicz, który był jednym z organizatorów zjazdu oraz Wiaczorka. Około dwóch godzin po wiecu zwolniono ich z komisariatu.

Wiece miały być kontynuacją zgromadzeń z 8 października, na których opozycjoniści ustalili żądania wobec władz, m.in. powstrzymanie wzrostu cen, a także uwolnienie skazanych opozycjonistów. W październiku na Zjazd Narodowy przyszło łącznie około 2 tys. osób, w tym do tysiąca w Mińsku. Iwaszkiewicz za organizację tego zgromadzenia został skazany na grzywnę.

Według białoruskiego prawa dotyczącego masowych zgromadzeń ich inicjatorzy muszą ubiegać się o zgodę władz lokalnych na zgromadzenie, inaczej grozi im, jak i uczestnikom, odpowiedzialność administracyjna i karna.

Tymczasem opozycjoniści zwołali Zjazd Narodowy, powołując się na przepisy o zebraniach obywateli. O takich zebraniach mowa jest w konstytucji i ustawie o zebraniach lokalnych i krajowych. Zgromadzenia mogą odbywać się w celu debaty o problemach życia społecznego z inicjatywy co najmniej 10 proc. osób mieszkających stale na danym terenie i nie jest potrzebne na nie zezwolenie władz.

>>>>>

I znowu atak psychopatow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:25, 14 Lis 2011    Temat postu:

Białoruś: drożeją telefony i usługi poczty

Na Bia­ło­ru­si dro­że­ją od 15 li­sto­pa­da kosz­ty po­łą­czeń te­le­fo­nicz­nych i usług pocz­to­wych; pod­wyż­ki się­ga­ją 25-50 pro­cent - po­da­ła nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Kosz­ty abo­na­men­tu te­le­fo­nicz­ne­go wzro­sną dla osób fi­zycz­nych o 50 pro­cent, do 4600 rubli (ok. 1,3 zł) mie­sięcz­nie. Koszt mi­nu­ty po­łą­cze­nia w roz­mo­wach miej­sco­wych wzro­śnie do 15 rubli (są to ułam­ki gro­szy). Na Bia­ło­ru­si te­le­fo­ny i pocz­ta są tanie, ale pod­wyż­ki wpi­su­ją się w falę wzro­stu cen na to­wa­ry i usłu­gi, którą kraj prze­ży­wa od mie­się­cy. Mi­ni­ster­stwo Go­spo­dar­ki pod­ję­ło de­cy­zję o pod­wyż­kach z po­wo­du wzro­stu kosz­tów usług łącz­no­ści, a także "w celu stop­nio­wej li­kwi­da­cji nie­ren­tow­no­ści" tych usług - pisze pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA.

>>>>

Tam wszelkie proporcje sa basurdalne . Trzeba przywrocic rynek !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:28, 16 Lis 2011    Temat postu:

Nowy-stary akt oskarżenia ws. słynnego opozycjonisty.

Na procesie białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego prokurator przedstawił nowe zarzuty, dotyczące podobnie jak poprzednie zatajenia dochodów w szczególnie wysokiej kwocie, po czym na wniosek adwokata ogłoszono przerwę do 22 listopada.

Według nowego aktu oskarżenia, Bialacki miał otrzymywać część dochodów z funduszy przekazywanych na jego konta za granicą przez zagraniczne fundacje. Wcześniej wszystkie fundusze na tych kontach były w akcie oskarżenia ocenione jako osobisty dochód Bialackiego.

Kierowane przez Bialackiego Centrum Praw Człowieka "Wiasna" ocenia, że nowe zarzuty różnią się od poprzednich tylko frazą, mówiącą o tym, że dochody Bialacki otrzymywał "w związku z wykonaniem wcześniej zawartych porozumień". "Wiasna" zauważa, że nie zmienia to grożącej Bialackiemu kary - do siedmiu lat pozbawienia wolności z konfiskatą majątku.

Na poprzedniej rozprawie prokurator zapowiadał istotną zmianę zarzutów wobec Bialackiego. Wówczas obserwatorzy procesu przypuszczali, że nowe zarzuty będą związane z działalnością w imieniu niezarejestrowanej organizacji, jaką jest "Wiasna".

Bialacki został zatrzymany 4 sierpnia. Jego aresztowanie umożliwiło przekazanie przez Polskę i Litwę władzom Białorusi danych o jego kontach bankowych w obu krajach. Podczas procesu Bialacki argumentował, że założył konta na swoje nazwisko jako szef organizacji, która nie ma rejestracji, a więc nie może mieć konta na Białorusi. Mówił też, że przekazywał kwoty z obu kont na działalność w sferze praw człowieka.

"Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych organizacji pozarządowych na Białorusi. Istnieje od 1998 roku, działała jako organizacja społeczna, ale w 2003 roku została zlikwidowana decyzją białoruskiego Sądu Najwyższego z powodu udziału jej działaczy w obserwacji wyborów prezydenckich w 2001 roku. Później działacze próbowali zarejestrować organizację trzykrotnie, za każdym razem spotykali się z odmową.

>>>>>

Znecaja sie coraz mocniej !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88473
Przeczytał: 173 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:31, 17 Lis 2011    Temat postu:

Andrej Sannikau w areszcie przejściowym

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si An­drej San­ni­kau jest w aresz­cie przej­ścio­wym w Mo­hy­le­wie - po­wia­do­mi­ła jego ad­wo­kat­ka Ma­ry­na Ka­wa­leu­ska­ja. W środę miej­sce jego po­by­tu było nie­zna­ne po tym, jak opu­ścił ko­lo­nię karną w Bo­bruj­sku.

San­ni­kau od­by­wa karę pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej. Jak po­da­je Radio Swa­bo­da, ad­wo­kat­ce dotąd od­mó­wio­no spo­tka­nia z po­li­ty­kiem w aresz­cie. Więź­nio­wie, któ­rzy są prze­no­sze­ni z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do innej, tra­fia­ją po dro­dze do aresz­tu przej­ścio­we­go. Tam cze­ka­ją na prze­sła­nie do na­stęp­nej ko­lo­nii kar­nej.

W środę oka­za­ło się, że opo­zy­cjo­ni­sty nie ma w ko­lo­nii kar­nej w Bo­bruj­sku, gdzie dotąd prze­by­wał. Ro­dzi­na San­ni­kaua i obroń­cy praw czło­wie­ka nie mogli usta­lić miej­sca jego po­by­tu. W De­par­ta­men­cie MSW ds. wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków po­in­for­mo­wa­no ich, że po­li­tyk zo­stał wy­sła­ny do ko­lo­nii kar­nej w ob­wo­dzie wi­teb­skim. W tym ob­wo­dzie jest pięć ko­lo­nii kar­nych.

We wrze­śniu San­ni­kau zo­stał już raz prze­nie­sio­ny - z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do Bo­bruj­ska. Przej­ścio­wo tra­fił wów­czas do aresz­tu w Mo­hy­le­wie. Jak in­for­mo­wa­ła wów­czas jego żona Iryna Cha­lip, w aresz­cie po­li­tyk tra­fił na współ­więź­niów, któ­rzy prze­ko­ny­wa­li go, że grożą mu po­waż­ne pro­ble­my i może nie wyjść żywy z ko­lo­nii kar­nej. Bli­scy opo­zy­cjo­ni­sty oce­ni­li te su­ge­stie jako groź­by i wy­wie­ra­nie pre­sji na by­łe­go kan­dy­da­ta. San­ni­kau zo­stał ska­za­ny w związ­ku z opo­zy­cyj­ną de­mon­stra­cją w Miń­sku w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia ze­szłe­go roku. Sąd uznał go za win­ne­go or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek. W serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych de­mon­stra­cji sądy ska­za­ły ponad 40 osób, w tym ponad po­ło­wę - na kary od dwóch do czte­rech lat ko­lo­nii kar­nej. Nie­mal wszy­scy ska­za­ni zo­sta­li uła­ska­wie­ni w sierp­niu i wrze­śniu, ale w ko­lo­nii kar­nej wciąż po­zo­sta­je San­ni­kau i inny kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, który otrzy­mał wyrok sze­ściu lat.

>>>>>

Kolejne wyskoki sadyzmu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 25 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy