Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:50, 22 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejny milczący protest w Mińsku, tym razem bez zatrzymań

Mil­czą­cy pro­test prze­ciw­ko po­li­ty­ce władz Bia­ło­ru­si odbył się dziś wie­czo­rem w cen­trum Miń­ska. Cho­ciaż pod­czas zgro­ma­dze­nia jego uczest­ni­cy wie­lo­krot­nie kla­ska­li, mi­li­cja tym razem ni­ko­go nie za­trzy­ma­ła.

Licz­bę uczest­ni­ków pro­te­stu trud­no okre­ślić, bo w tłu­mie, który ze­brał się na rogu Pro­spek­tu Nie­pod­le­gło­ści i ulicy Le­ni­na, było wielu mi­li­cjan­tów w cy­wi­lu i licz­ni dzien­ni­ka­rze. Zgro­ma­dze­ni kil­ka­krot­nie kla­ska­li, aby za­de­mon­stro­wać sprze­ciw wobec po­li­ty­ki władz, ostat­nie okla­ski tuż przed go­dzi­ną 20 (19 czasu pol­skie­go) trwa­ły bez prze­rwy przez kilka minut. Potem uczest­ni­cy trwa­ją­ce­go około go­dzi­ny pro­te­stu się ro­ze­szli.

- Jeśli lu­dzie na Bia­ło­ru­si się nie obu­dzą, to nic się nie zmie­ni - po­wie­dział młody uczest­nik pro­te­stu. Wy­ja­śnił, że uważa sy­tu­ację w kraju za opła­ka­ną, ale jego zda­niem nie można jej zmie­nić z ze­wnątrz, np. sank­cja­mi. Oce­nił, że pro­test prze­bie­ga ła­god­nie, czyli bez za­trzy­mań, bo wła­dze "po­trze­bu­ją kre­dy­tu" z Za­cho­du.

Na po­cząt­ku wrze­śnia bia­ło­ru­ska grupa opo­zy­cyj­na Re­wo­lu­cja Po­przez Sieci Spo­łecz­ne za­po­wie­dzia­ła po­wrót mil­czą­cych pro­te­stów na 21 wrze­śnia. Mil­czą­ce pro­te­sty, któ­rych uczest­ni­cy uma­wia­li się po­przez in­ter­net, od­by­wa­ły się na Bia­ło­ru­si w czerw­cu i lipcu co środę. Ich uczest­ni­cy przy­cho­dzi­li wie­czo­rem na cen­tral­ne place swo­ich miast. Sy­gna­łem pro­te­stu prze­ciw po­li­ty­ce władz było wspól­ne kla­ska­nie, cza­sa­mi tu­pa­nie. Nie wzno­szo­no żad­nych haseł, nie na­wią­zy­wa­no do za­bro­nio­nej opo­zy­cyj­nej sym­bo­li­ki na­ro­do­wej. Z cza­sem mi­li­cja za­czę­ła za­trzy­my­wać, czę­sto w spo­sób bru­tal­ny, uczest­ni­ków tych akcji, a sądy ska­zy­wa­ły ich na areszt ad­mi­ni­stra­cyj­ny.

>>>>

Popieramy protesty ! Kraj upada i musza byc ludzie ktorzy go uratuja a tego moga dokonac tylko odwazni!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:32, 23 Wrz 2011    Temat postu:

Lukaszenka chce wtobic opozycje w ,,terroryzm'' :

Białoruś: główny oskarżony o zamach w metrze chciał zmiany władzy

We­dług ze­znań od­czy­ta­nych na pro­ce­sie w spra­wie za­ma­chu w miń­skim me­trze z 11 kwiet­nia br. głów­ny oskar­żo­ny o do­ko­na­nie za­ma­chu Dźmi­try Ka­na­wa­łau chciał zde­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację w kraju w celu zmia­ny wła­dzy.

Mówi o tym pro­to­kół jed­ne­go z prze­słu­chań Ka­na­wa­łaua pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa. Ka­na­wa­łau ze­znał wów­czas, że w 2008 roku po­sta­no­wił zde­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację na Bia­ło­ru­si, a celem, który chciał osią­gnąć, było prze­stra­sze­nie spo­łe­czeń­stwa. W jego oce­nie, było to po­trzeb­ne do zmia­ny wła­dzy. W lipcu 2008 roku na kon­cer­cie ple­ne­ro­wym w Miń­sku wy­buchł pod­ło­żo­ny ła­du­nek, ra­niąc kil­ka­dzie­siąt osób. Ka­na­wa­łau po za­trzy­ma­niu go w spra­wie za­ma­chu w me­trze przy­znał się do prze­pro­wa­dze­nia tej eks­plo­zji.

Jak wy­ni­ka z pro­to­ko­łu, na py­ta­nie śled­cze­go, dla­cze­go nie dzia­łał w żad­nej par­tii po­li­tycz­nej, by zmie­nić wła­dzę drogą kon­sty­tu­cyj­ną, Ka­na­wa­łau od­parł, że gdyby był w ja­kiejś par­tii, zo­stał­by szyb­ko zła­pa­ny, bo służ­by spe­cjal­ne po po­dob­nych in­cy­den­tach spraw­dza­ją przede wszyst­kim dzia­ła­czy par­tii i in­nych or­ga­ni­za­cji.

Dodał pod­czas prze­słu­cha­nia, że dwa ła­dun­ki pod­ło­żo­ne na kon­cer­cie w Miń­sku w 2008 roku, z któ­rych jeden nie eks­plo­do­wał, miały tylko ranić, a nie zabić ludzi. Ka­na­wa­łau mówił też w ze­zna­niach, że li­czył na to, iż nie zo­sta­nie zła­pa­ny.

Pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa przy­znał też, że roz­po­zna­je sie­bie na zdję­ciach z kamer mo­ni­to­rin­gu w me­trze i przy wyj­ściu z niego, za­re­je­stro­wa­nych 11 kwiet­nia przed za­ma­chem oraz po za­ma­chu.

Po­nad­to w jed­nym z od­czy­ta­nych w czwar­tek ze­znań Ka­na­wa­łau mówił o swoim dzie­ciń­stwie, szko­le i pracy. Po­wie­dział, że dwu­krot­nie pró­bo­wał po­peł­nić sa­mo­bój­stwo, ale od­mó­wił wy­ja­śnień, z ja­kich po­wo­dów.

Pod­czas trwa­ją­ce­go od ty­go­dnia pro­ce­su głów­ny po­dej­rza­ny od­mó­wił ze­zna­wa­nia, po­wo­łu­jąc się na prawo do nie­skła­da­nia ze­znań prze­ciw­ko sobie. Na sali są­do­wej od­czy­ty­wa­ne są więc pro­to­ko­ły z jego prze­słu­chań pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa.

W ze­zna­niach z 18 kwiet­nia Ka­na­wa­łau po­wie­dział, że mi­li­cjan­ci pod­czas prze­słu­cha­nia pięć dni wcze­śniej znę­ca­li się nad nim i wów­czas pod pre­sją przy­znał się do prze­pro­wa­dze­nia wy­bu­chów w Wi­teb­sku w 2005 roku. Jed­no­cze­śnie tego dnia (18 kwiet­nia) przy­znał się do udzia­łu w eks­plo­zjach w Miń­sku w 2008 i 2011 roku.

Sąd w czwar­tek za­koń­czył od­czy­ty­wa­nie jego ze­znań i przy­stą­pił do prze­słu­chi­wa­nia osób po­szko­do­wa­nych w za­ma­chu. 11 kwiet­nia ok. godz. 17.45 (godz. 16.45 czasu pol­skie­go) eks­plo­do­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy na sta­cji metra Oktia­br­ska­ja (biał. Ka­strycz­nic­ka­ja) w cen­trum Miń­ska. Zgi­nę­ło 11 osób, ko­lej­ne czte­ry zmar­ły w na­stęp­nych dniach i ty­go­dniach w szpi­ta­lach. Ran­nych zo­sta­ło kil­ka­set osób.

>>>>

Wlasnie na to czekalismy - kiedy Lukaszenka oskarzy opozycje o podkladanie bomb . I widzimy ! Sowieckie prostactwo nie trudno rozszyfrowac !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:40, 24 Wrz 2011    Temat postu:

Łukaszenka spotkał się z szefem Gazpromu

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka po­wie­dział na spo­tka­niu z sze­fem ro­syj­skie­go kon­cer­nu Gaz­prom Alek­sie­jem Mil­le­rem, że Gaz­prom prócz akcji ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­ga­zu mógł­by kupić akcje in­nych bia­ło­ru­skich firm.

- Jest nie­ma­ło pro­jek­tów. Ab­so­lut­nie nie wy­klu­czam, że jedna z tych kwe­stii to prze­kształ­ce­nie w spół­kę ak­cyj­ną i kupno akcji Bieł­trans­ga­zu, może też in­nych przed­się­biorstw, które będą in­te­re­so­wać Gaz­prom - jeśli Gaz­prom zgo­dzi się na wa­run­ki ofe­ro­wa­ne dziś na Bia­ło­ru­si - po­wie­dział Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu w Miń­sku. Wska­zał, że "już bar­dzo dawno" była mowa o tym, że Bia­ło­ruś po­win­na roz­sze­rzać współ­pra­cę z Gaz­pro­mem. - Mowa była o in­te­re­su­ją­cych pro­jek­tach. Je­stem skłon­ny o nich po­dy­sku­to­wać - dodał. Wy­ja­śnił, że cho­dzi mię­dzy in­ny­mi o pro­jek­ty, w któ­rych gaz jest su­row­cem uży­wa­nym w pro­duk­cji.

Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził na­dzie­ję na "ope­ra­tyw­ne" roz­strzy­gnię­cie kwe­stii cen do­staw ro­syj­skie­go gazu na Bia­ło­ruś. W sierp­niu Rosja i Bia­ło­ruś uzgod­ni­ły, że Mińsk do­sta­nie rabat w cenie gazu uwzględ­nia­ją­cy po­stę­py w jej in­te­gra­cji go­spo­dar­czej z Rosją. Stro­na ro­syj­ska chce, aby wpro­wa­dza­nie tej zniż­ki było zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z przej­mo­wa­niem przez Gaz­prom Bieł­trans­ga­zu, w któ­rym ro­syj­ski kon­cern ma już 50 proc. udzia­łów.

>>>>

Lukaszenko zanim padnie odda kraj kremlowskiemu KGb taka kanalia ...
Ale nic nowego taka jest mentalnosc sowiecka... jak traca wladze to tylko gdy zostaja riuny i masa syfu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:51, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Białoruś: inflacja wyniosła prawie 70 procent

Na Bia­ło­ru­si in­fla­cja od po­cząt­ku roku wy­nio­sła 69,7 proc. - podał dzi­siaj por­tal Telegraf.​by, po­wo­łu­jąc się na dane pań­stwo­we­go urzę­du sta­ty­stycz­ne­go (Bieł­sta­tu). Ceny to­wa­rów i usług w dniach 1-20 wrze­śnia wzro­sły w po­rów­na­niu z sierp­niem o 10,5 proc.

We wrze­śniu naj­bar­dziej po­dro­ża­ły wy­ro­by ty­to­nio­we (o 35 proc.), wódka (o 31 proc.), wie­przo­wi­na i pół­fa­bry­ka­ty z wo­ło­wi­ny (o 24-25 proc.). W ze­szłym ty­go­dniu Mi­ni­ster­stwo Go­spo­dar­ki po­zwo­li­ło pro­du­cen­tom po raz ko­lej­ny pod­nieść ceny chle­ba, mięsa i mleka. Sy­tu­acja go­spo­dar­cza Bia­ło­ru­si po­gor­szy­ła się w ostat­nich mie­sią­cach w związ­ku ze spad­kiem war­to­ści bia­ło­ru­skie­go rubla, ni­ski­mi re­zer­wa­mi wa­lu­to­wy­mi i ujem­nym bi­lan­sem han­dlo­wym. W maju Bia­ło­ruś prze­pro­wa­dzi­ła de­wa­lu­ację kra­jo­wej wa­lu­ty o ponad 50 pro­cent.

W celu po­pra­wy sy­tu­acji na rynku wa­lu­to­wym od po­ło­wy wrze­śnia od­by­wa­ją się do­dat­ko­we sesje na gieł­dzie, na któ­rych usta­la­ny jest ryn­ko­wy kurs do­la­ra. Wy­no­si on obec­nie nie­ca­łe 8 tys. rubli za do­la­ra. Ofi­cjal­ny kurs Banku Na­ro­do­we­go to nieco ponad 5 tys. rubli za do­la­ra.

We­dług obec­ne­go ryn­ko­we­go kursu śred­nia pen­sja w ciągu pierw­sze­go pół­ro­cza wy­no­si­ła na Bia­ło­ru­si 182 do­la­ry (1,56 mln rubli), śred­nia eme­ry­tu­ra - 70 do­la­rów (ponad 600 tys. rubli).

Pań­stwo roz­po­czę­ło wy­pła­ca­nie spe­cjal­nej, jed­no­ra­zo­wej za­po­mo­gi w wy­so­ko­ści 500 tys. rubli (ok. 92 do­la­rów we­dług ofi­cjal­ne­go kursu Banku Na­ro­do­we­go i ok. 60 do­la­rów we­dług kursu ryn­ko­we­go), prze­zna­czo­nej na zakup wa­rzyw i owo­ców. Otrzy­ma­ją ją nie­pra­cu­ją­cy eme­ry­ci i nie­któ­re inne ka­te­go­rie osób otrzy­mu­ją­cych świad­cze­nia so­cjal­ne. Jed­no­cze­śnie Bia­ło­ruś po­szu­ku­je wspar­cia fi­nan­so­we­go z ze­wnątrz. Za­po­wie­dzia­ła m.​in. sprze­daż ro­syj­skie­mu Gaz­pro­mo­wi po­zo­sta­łej czę­ści akcji pań­stwo­we­go ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­gaz (50 proc. Ro­sja­nie już mają), a także wy­sta­wie­nie na sprze­daż pań­stwo­wych akcji ope­ra­to­ra te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej MTS.

>>>>

To nie jest inflacja tylko wyrownanie luki popytowej . Po prostu brali kredyty i pieniedzy bylo na tyle aby konsumowac to co produkowali PLUS to co z kredytow ... Gdy zniknela kasa z kredytow pojawila sie luka na rynku ktora musial zlikwidowac wzrost cen... Mimo ograniczen rynek tak czy inaczej dziala na Bialorusi bo rynek jest czescia natury ... Wystepuje nawet w obozach zaglady i tam ludzie czyms sie wymieniaja poki ich nie zamorduja...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:48, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejne zatrzymania opozycjonistów na Białorusi

W Miń­sku zo­stał za­trzy­ma­ny bia­ło­ru­ski obroń­ca praw czło­wie­ka Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz, dzia­łacz Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna". Za­trzy­ma­no go po akcji so­li­dar­no­ści z aresz­to­wa­nym sze­fem "Wia­sny" Ale­siem Bia­lac­kim, który ob­cho­dzi w nie­dzie­lę uro­dzi­ny.

Przy­ja­cie­le i zwo­len­ni­cy Bia­lac­kie­go roz­da­wa­li prze­chod­niom w cen­trum Miń­ska pocz­tów­ki, pro­sząc o na­pi­sa­nie mu ży­czeń uro­dzi­no­wych i wy­ra­zów po­par­cia. Około godz. 13 (godz. 12 czasu pol­skie­go), gdy akcja się skoń­czy­ła, do Łab­ko­wi­cza po­de­szli puł­kow­nik mi­li­cji, męż­czy­zna w cy­wi­lu i funk­cjo­na­riusz­ka w mun­du­rze. Spraw­dzi­li jego toż­sa­mość, po czym za­bra­li go na ko­mi­sa­riat. Bia­lac­ki, aresz­to­wa­ny na po­cząt­ku sierp­nia szef "Wia­sny", jest oskar­żo­ny o nie­pła­ce­nie po­dat­ków od kwot, które prze­cho­wy­wał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług or­ga­ni­za­cji cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność tej or­ga­ni­za­cji, w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych. Bia­lac­kie­mu grozi kara do sied­miu lat wię­zie­nia.

In­for­ma­cji o kon­tach dzia­ła­cza na Li­twie udzie­li­ło służ­bom bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w Wil­nie. Dane o Bia­lac­kim prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją aresz­to­wa­nie szefa "Wia­sny" jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Swiry jeszcze szaleja!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:02, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Agencja ratingowa S&P obniżyła Białorusi ocenę

Agen­cja ra­tin­go­wa Stan­dard & Poor's po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj, że ob­ni­ży­ła ocenę wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej Bia­ło­ru­si z "B" do "B minus (-)" czyli do po­zio­mu, który coraz bar­dziej grozi ban­kruc­twem tego kraju - po­da­ła agen­cja AFP.

Ocenę Bia­ło­ru­si ob­ni­żo­no z po­wo­du "nie­pew­no­ści co do zdol­no­ści fi­nan­so­wych" - oświad­czy­ła agen­cja Stan­dard & Poor's, do­da­jąc, że per­spek­ty­wy są "ne­ga­tyw­ne". Li­czą­ca 10 mln miesz­kań­ców Bia­ło­ruś prze­ży­wa obec­nie naj­po­waż­niej­szy kry­zys go­spo­dar­czy od doj­ścia do wła­dzy pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki w 1994 r. Bo­ry­ka się z ogrom­nym de­fi­cy­tem han­dlo­wym i bra­kiem dewiz.

?????

Co ??? Lukaszenko ma rajting B ???? Taki wysoki ??? To skandal ! Standardowi biedacy robia obciach ! Takirezim to powinien miec rajting ZZZ - potrojne Zet !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:38, 27 Wrz 2011    Temat postu:

"Inflacja pobiła wszelkie rekordy"

Białoruskie media zastanawiają się nad kondycją ojczystego rubla. Średni zarobek Białorusina to około 2 milionów rubli, porządne mieszkania kosztuje zaś około miliarda.

Opozycyjny dziennik "Narodnaja Wola" zwraca uwagę, że na Białorusi "inflacja pobiła wszelkie rekordy" - wynosi obecnie około 70 procent. Tylko we wrześniu niektóre towary podrożały o jedną czwartą. Z kolei gazeta "Komsomolskaja Prawda Białorusi" zastanawia się, czy pojawi się banknot o nominale miliona rubli. Podkreśla, że "Białorusini zdążyli się już przyzwyczaić, że cenny towarów w sklepach czasami przypominają numery telefonów".

Obcokrajowcy, którzy odwiedzają Białoruś, mogą mieć problemy w rozliczaniu sie rublami właśnie z powodu dużej ilości zer. Obecnie banknot o największym nominale to 100 tysięcy rubli. Na razie Bank Narodowy Białorusi nie planuje jednak wprowadzania do obiegu banknotów o większym nominale.

Z powodu wysokiej inflacji nie ma też sensu przeprowadzanie denominacji białoruskiego rubla.

>>>>>

I znowu majacaza o inflacji a jest to wyrownanie ,,luki podazowej''... Zjawisko znane z gospodarek nie w pelni rynkowych ...
Co do denominacji to faktycznie operacja jest bez sensu ...
Aby uniknac zer mozna pisac slownie tysiac ... Na przyklad 10 t. czyli 10 000 a banknot ten sam. W ten sposob nie robimy rewolucji z nowymi obrazkami a obcinamy niepotrzebne zera . Na Bialorusi nie trzeba obcinac wiecej niz 3 zera ... Wprowadzanie ,,nowych'' i ,,starych'' pieniedzy tworzy tylko niepotrzebny zamet . Z czasem zamiast 10 t. mozna pisac 10 . a nastepnie oglosic ze od dzis 10. znaczy 10 i tym samym denominacja nastapi nie wiadomo kiedy... Ludzie nawet nie zauwaza !
Ale problemem jest stworzenie normalnej gospodarki a nie zabawa w zera ... Bo niedlugo na Bialorusi zaklady beda w obcych rekach a Bialorusini beda nedzarzami ! Walsnosc musi byc w rekach ludzi a gospodrak rynkowa to jedyna ,,reforma'' z sensem ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:49, 27 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejny zakaz dla Poczobuta

Białoruskie MSW zabroniło działaczowi polonijnemu Andrzejowi Poczobutowi opuszczania kraju w związku z wymierzonym mu przez sąd wyrokiem w zawieszeniu za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Poczobut powiedział dzisiaj, że o tym ograniczeniu dowiedział się wczoraj w podlegającej MSW inspekcji wykonywania wyroków. Zostałem wezwany do inspekcji, tam pobrano ode mnie po raz kolejny odciski palców i poinformowano, że mam zakaz opuszczania kraju. Prócz tego muszę meldować się na milicji trzy razy w miesiącu. Mam też zakaz zmiany miejsca zamieszkania bez zgody MS - powiedział .

Wskazał, że dwa ostatnie ograniczenia wynikały z wyroku trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, który zapadł na jego procesie w lipcu.

Spodziewałem się, że będzie ograniczenie wyjazdów za granicę, dlatego zdążyłem wcześniej wyjechać do Polski - powiedział Poczobut, który w zeszłym tygodniu był w Warszawie, gdzie spotkał się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

W inspekcji poinformowano też ,że jeśli dopuści się trzech naruszeń porządku publicznego, to wyrok zostanie odwieszony.

Dla mnie najważniejsze jest, że mogę poruszać się po Białorusi - to znaczy, że moja praca (dziennikarska) nie będzie ograniczona tym wyrokiem, będę nadal pracował - powiedział Poczobut, komentując te ograniczenia.

W zeszłym tygodniu sąd w Grodnie odrzucił apelację i lipcowy wyrok stał się prawomocny.

Poczobut został aresztowany na początku kwietnia. Sprawę przeciwko niemu wszczęła prokuratura obwodu grodzieńskiego z powodu jego artykułów na opozycyjnym portalu internetowym Biełorusskij Partizan i na prywatnym blogu. Dziennikarzowi wytoczono proces o znieważenie i zniesławienie głowy państwa. Z zarzutów o znieważenie został jednak oczyszczony. W obronie wypowiadali się przedstawiciele Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, polskie władze i politycy opozycji.

>>>>>

Wyglada na to ze to ,,osobisty wrog'' Lukaszenki ... Stad taki sadyzm ... Wodz traktuje sprawe osobiscie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:21, 27 Wrz 2011    Temat postu:

Litewski minister: Oszukano nas. To był pretekst

- Stro­na li­tew­ska zo­sta­ła oszu­ka­na w spra­wie prze­ka­za­nia Bia­ło­ru­si da­nych o kon­cie ban­ko­wym bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go, które po­słu­ży­ły jako pre­tekst do jego za­trzy­ma­nia - po­wie­dział mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Litwy Re­mi­gi­jus Szi­ma­szius.

- Me­cha­nizm, który miał słu­żyć wy­kry­wa­niu prze­stęp­ców, stał się pre­tek­stem do za­trzy­ma­nia dzia­ła­cza opo­zy­cyj­ne­go. Dla­te­go też naj­więk­sza od­po­wie­dzial­ność za to spada na po­my­sło­daw­ców tej ope­ra­cji, któ­rych szu­kać na­le­ży nie na Li­twie - oświad­czył Szi­ma­szius, od­po­wia­da­jąc w li­tew­skim Sej­mie na py­ta­nia po­słów do­ty­czą­ce oko­licz­no­ści prze­ka­za­nia da­nych z konta Bia­lac­kie­go. Mi­ni­ster przy­znał jed­nak, że wnio­sek w spra­wie Bia­lac­kie­go w za­le­wie po­dob­nych wnio­sków nie zo­stał przez li­tew­skich urzęd­ni­ków oce­nio­ny jako wy­jąt­ko­wy.

- W ciągu roku mi­ni­ster­stwo roz­pa­tru­je około 5 tys. wnio­sków o pomoc praw­ną, 10 proc. z nich po­cho­dzi z Bia­ło­ru­si.(...) To jest ru­ty­na i w trak­cie tych dzia­łań Bia­lac­ki nie zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wa­ny jako osoba wy­jąt­ko­wa. Z tego po­wo­du dzi­siaj mo­że­my je­dy­nie ubo­le­wać. Do czerw­ca 2011 roku nie było żad­ne­go sy­gna­łu, by umowa o po­mo­cy praw­nej była nie­wła­ści­wie re­ali­zo­wa­na - po­wie­dział mi­ni­ster.

Na po­cząt­ku sierp­nia w Miń­sku za­trzy­ma­no bia­ło­ru­skie­go obroń­cę praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go, oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we. Za­trzy­ma­nie dzia­ła­cza umoż­li­wi­ły dane o jego kon­cie ban­ko­wym prze­ka­za­ne wła­dzom bia­ło­ru­skim przez li­tew­ski re­sort spra­wie­dli­wo­ści. Póź­niej oka­za­ło się, że in­for­ma­cji o prze­pły­wach na kon­cie Bia­lac­kie­go udzie­li­ła rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na.

Litwa i Pol­ska ogło­si­ły, że Bia­ło­ruś w tym przy­pad­ku nad­uży­ła me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej.

Współ­pra­ca praw­na po­mię­dzy Litwą a Bia­ło­ru­sią jest re­ali­zo­wa­na od 1992 roku. Po za­trzy­ma­niu Bia­lac­kie­go me­cha­nizm współ­pra­cy li­tew­skich in­sty­tu­cji w dzie­dzi­nie po­mo­cy praw­nej z Bia­ło­ru­sią zo­stał udo­sko­na­lo­ny. Szcze­gó­łów udo­sko­na­lo­ne­go me­cha­ni­zmu nie po­da­no do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej.

>>>>>

O juz tak - biedni naiwniacy - oszukali ich ... Myslal by kto ze w kraju radzieckim nie zyli i metod nie znaja...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:55, 27 Wrz 2011    Temat postu:

W Warszawie otwarto Dom Białoruski

W War­sza­wie otwar­to Dom Bia­ło­ru­ski. Ma on słu­żyć jako ośro­dek jed­no­czą­cy Bia­ło­ru­si­nów z Pol­ski, ale też jako cen­trum in­for­mu­ją­ce pol­ską opi­nię pu­blicz­ną o tym, co się dzie­je na Bia­ło­ru­si - po­in­for­mo­wa­li na otwar­ciu tej pla­ców­ki jej or­ga­ni­za­to­rzy.

W Domu Bia­ło­ru­skim będą dzia­łać: Bia­ło­ru­ski Dom In­for­ma­cyj­ny, który sta­wia sobie za cel stwo­rze­nie Bia­ło­ru­si­nom forum dla wy­mia­ny po­glą­dów oraz po­sze­rza­nie wie­dzy o Bia­ło­ru­si w świa­to­wych me­diach; spo­łecz­na or­ga­ni­za­cja Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś, dzia­ła­ją­ca na rzecz przy­stą­pie­nia Bia­ło­ru­si do Unii Eu­ro­pej­skiej oraz sto­wa­rzy­sze­nie mi­ło­śni­ków kul­tu­ry bia­ło­ru­skiej Am­ba­sa­da Kul­tu­ry. Jak za­zna­czył pre­zes Bia­ło­ru­skie­go Domu In­for­ma­cyj­ne­go Aleś Za­rem­biuk, który jest bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2006 r. Alak­san­dra Mi­lin­kie­wi­cza, Dom Bia­ło­ru­ski chce za­pew­niać pomoc praw­ną Bia­ło­ru­si­nom, któ­rzy tu przy­jeż­dża­ją. Ma być także miej­scem dys­ku­sji o de­mo­kra­tycz­nej przy­szło­ści Bia­ło­ru­si.

- Chce­my też po­ma­gać tym, któ­rzy po­zo­sta­li na Bia­ło­ru­si. Nie mo­że­my obec­nie wró­cić, ale będąc na Bia­ło­ru­si otrzy­my­wa­li­śmy nie­oce­nio­ną pomoc Za­cho­du. Bę­dzie­my wspie­rać de­mo­kra­tycz­ną opo­zy­cję na Bia­ło­ru­si - za­de­kla­ro­wał pre­zes Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si, bli­ski współ­pra­cow­nik kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 r. An­dre­ja San­ni­kaua, Źmi­cier Ba­rod­ka.

Za­py­ta­ny o naj­bliż­sze plany, Za­rem­biuk od­parł: - Chce­my zor­ga­ni­zo­wać dla dzie­ci Bia­ło­ru­si­nów, któ­rzy tu miesz­ka­ją, bia­ło­ru­ską cho­in­kę, a także ob­cho­dy in­nych świąt. Chcie­li­by­śmy też, żeby od­by­wa­ły się tu spo­tka­nia przy bia­ło­ru­skiej her­ba­cie i bia­ło­ru­skim piwie.

- W naj­bliż­szych pla­nach jest też za­ło­że­nie stro­ny in­ter­ne­to­wej Domu Bia­ło­ru­skie­go w War­sza­wie, żeby był por­tal in­for­ma­cyj­ny o tym, czym się tu zaj­mu­je­my, o dzia­ła­niach bia­ło­ru­skiej emi­gra­cji w Pol­sce - dodał Ba­rod­ka.

Za­rem­biuk w imie­niu pro­de­mo­kra­tycz­nych dzia­ła­czy na Bia­ło­ru­si po­dzię­ko­wał wła­dzom Pol­ski za wspar­cie. - Żaden kraj w całej Eu­ro­pie nie wspie­rał nas tak jak Po­la­cy (...). Je­stem bar­dzo wdzięcz­ny, że ten biały pol­ski orzeł przy­gar­nął nas swoim skrzy­dłem tutaj w War­sza­wie - po­wie­dział.

O licz­nych pla­nach pre­zen­to­wa­nia kul­tu­ry bia­ło­ru­skiej mówił pre­zes Am­ba­sa­dy Kul­tu­ry Igor Znyk. - Je­ste­śmy w trak­cie re­ali­za­cji pro­jek­tu z pol­ski­mi mu­zy­ka­mi pod ty­tu­łem Ruta na Wschód. Cho­dzi o tra­dy­cyj­ne pie­śni buntu i nie­do­li od XVI w. w no­wo­cze­snych aran­ża­cjach. To pierw­szy taki pro­jekt pol­sko-bia­ło­ru­ski. Zo­sta­nie na­gra­na płyta.

Za­po­wie­dział też: - Bę­dzie­my or­ga­ni­zo­wa­li mnó­stwo kon­cer­tów, wy­sta­wy, za­rów­no fo­to­gra­fi­ków, jak i pla­sty­ków. Już pra­wie do­gra­ny jest pro­jekt ścią­gnię­cia tu stre­et-ar­tow­ców z Bia­ło­ru­si. Pla­nu­je­my też pe­wien pro­jekt zwią­za­ny z Bia­ło­ru­sią z Paw­łem Al­tha­me­rem. Na pewno bę­dzie o tym gło­śno.

- Chce­my po­ka­zać bia­ło­ru­ską kul­tu­rę we wszyst­kich po­sta­ciach, od tej tra­dy­cyj­nej, lu­do­wej, po no­wo­cze­sną, która wcale nie jest gor­sza od tego, co dzie­je się na Za­cho­dzie, a jed­no­cze­śnie wcale nie stra­ci­ła swo­jej bia­ło­ru­sko­ści - mówił.

Obec­ny na otwar­ciu Domu opo­zy­cyj­ny po­li­tyk, były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Bia­ło­ru­si Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz po­wie­dział: - Bar­dzo się cie­szę, że ten dom po­wstał. Jest jak naj­bar­dziej po­trzeb­ny Bia­ło­ru­si­nom. Je­że­li będę po­trzeb­ny, to za­wsze mogą mnie za­pro­sić.

Uro­czy­stość otwar­cia Domu uświet­nił wy­stęp a ca­pel­la lau­re­at­ki Fe­sti­wa­lu Fol­ko­we­go Pol­skie­go Radia "Nowa Tra­dy­cja" z 2009 r. Nasty Nia­kra­sa­wej. Dom Bia­ło­ru­ski dzia­ła przy ul. Wiej­skiej 13 m. 3.

>>>>>

Brawo ! Taki dom cieszy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:56, 28 Wrz 2011    Temat postu:

Białoruś: według żony Sannikaua jego życie jest zagrożone

Iryna Cha­lip, bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­na i żona by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach An­dre­ja San­ni­kaua, ogło­si­ła dzi­siaj, że życie po­li­ty­ka, od­by­wa­ją­ce­go karę pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej, jest po­waż­nie za­gro­żo­ne.

Prze­ka­za­ła też, że San­ni­kau przez ad­wo­ka­ta we­zwał do "ra­to­wa­nia wszel­ki­mi spo­so­ba­mi" in­ne­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza. Lider or­ga­ni­za­cji Młody Front rów­nież jest w ko­lo­nii kar­nej. O sy­tu­acji obu więź­niów Cha­lip i obroń­czy­ni praw czło­wie­ka Alona Tan­ka­czo­wa mó­wi­ły na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Wcze­śniej opo­zy­cyj­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we po­da­ły, że San­ni­kau ma być prze­nie­sio­ny z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do innej - w Bo­bruj­sku. Jed­nak przez kilka ostat­nich dni Cha­lip nie mogła uzy­skać in­for­ma­cji, gdzie znaj­du­je się jej mąż.

Jak wy­ja­śni­ła, przed­wczo­raj ad­wo­kat San­ni­kaua do­wie­dział się, że były kan­dy­dat jest w aresz­cie w Mo­hy­le­wie i we wto­rek się z nim spo­tkał. San­ni­kau prze­ka­zał, że wcze­śniej był w aresz­cie w Wi­teb­sku, gdzie był też Dasz­kie­wicz. Współ­więź­nio­wie opo­zy­cjo­ni­stów prze­ko­ny­wa­li ich, że grożą im po­waż­ne pro­ble­my, mogą nie wyjść żywi z ko­lo­nii kar­nych, zo­stać po­bi­ci lub za­bi­ci przez in­nych ska­za­nych.

Ad­wo­kat na­pi­sał oświad­cze­nie o za­gro­że­niu dla życia i zdro­wia po­li­ty­ka, po czym San­ni­kaua prze­nie­sio­no do po­je­dyn­czej celi.

Alona Ton­ka­czo­wa wska­za­ła, że in­for­ma­cja o po­waż­nym za­gro­że­niu dla bez­pie­czeń­stwa i być może życia Dasz­kie­wi­cza po­cho­dzi z kilku źró­deł. W środę z li­de­rem Mło­de­go Fron­tu ma spo­tkać się ad­wo­kat.

Zwró­ci­ła się do obec­nych na kon­fe­ren­cji dy­plo­ma­tów, okre­śla­jąc swój apel jako krzyk, by "pod­ję­li wszel­kie moż­li­we dzia­ła­nia, aby do­stać się do Dasz­kie­wi­cza i prze­ko­nać się o jego sta­nie".

Cha­lip i Ton­ka­czo­wa wska­za­ły, że od dwóch ty­go­dni nie ma wia­do­mo­ści od in­ne­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Mi­ko­ły Stat­kie­wi­cza, ska­za­ne­go na sześć lat ko­lo­nii kar­nej. Inny kan­dy­dat, przed­się­bior­ca Dźmi­try Wus, ska­za­ny na 5,5 roku, zo­stał ostat­nio prze­wie­zio­ny z ko­lo­nii kar­nej w Mo­hy­le­wie do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

"Ro­zu­mie­my, że w od­nie­sie­niu do tej grupy ludzi coś się dzie­je, ale nie ro­zu­mie­my, co" - mó­wi­ła Ton­ka­czo­wa. "Stwier­dza­my, że wzro­sła pre­sja (na nich), co wy­wo­łu­je nasze ogrom­ne za­nie­po­ko­je­nie" - do­da­ła.

San­ni­kau, Stat­kie­wicz i Wus zo­sta­li ska­za­ni w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych opo­zy­cyj­nej de­mon­stra­cji w Miń­sku, która od­by­ła się 19 grud­nia wie­czo­rem, w dniu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Sądy uzna­ły ich za win­nych or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek. Dasz­kie­wicz, aresz­to­wa­ny przed wy­bo­ra­mi, był oskar­żo­ny o po­bi­cie wraz z innym dzia­ła­czem Mło­de­go Fron­tu dwóch męż­czyzn w Miń­sku. Zo­stał ska­za­ny na dwa lata ko­lo­nii kar­nej. Pod­czas pro­ce­su twier­dził, że bójka była za­in­sce­ni­zo­wa­na, a ska­za­no go z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

>>>>>

Mordercy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:16, 28 Wrz 2011    Temat postu:

Rosyjski Sbierbank pożyczy Białorusi 1 mld USD

Am­ba­sa­dor Rosji na Bia­ło­ru­si Alek­sandr Su­ri­kow po­wie­dział, że osią­gnię­to po­ro­zu­mie­nie w spra­wie kre­dy­tu w wy­so­ko­ści 1 mld do­la­rów dla Bia­ło­ru­si z ro­syj­skie­go Sbier­ban­ku i trwa­ją roz­mo­wy na temat wa­run­ków po­życz­ki.

Wcze­śniej, 12 wrze­śnia, wi­ce­pre­mier rządu w Miń­sku Siar­hiej Rumas ogło­sił, że Sbier­bank zgo­dził się przy­znać 1 mld do­la­rów kre­dy­tu bia­ło­ru­skie­mu kon­cer­no­wi Bie­ła­ruś­ka­lij, z prze­zna­cze­niem na sta­bi­li­za­cję sy­tu­acji na rynku wa­lu­to­wym Bia­ło­ru­si. Stro­na ro­syj­ska w sierp­niu mó­wi­ła o 2 mld do­la­rów kre­dy­tu, któ­re­go za­bez­pie­cze­niem miało być m.​in. 35 proc. akcji Bie­ła­ruś­ka­li­ja, jed­ne­go z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów soli po­ta­so­wej. Po­życz­ki tej miały udzie­lić wspól­nie Sbier­bank i nie­miec­ki Deut­sche Bank.

Jed­nak taki wa­ru­nek - akcje jako za­bez­pie­cze­nie kre­dy­tu - nie za­do­wa­lał stro­ny bia­ło­ru­skiej, o czym po­wia­do­mił szef Bie­ła­ruś­ka­li­ja Wa­le­ry Ki­ry­jen­ka. Przy­po­mniał on, że ko­rzyst­niej­szy kre­dyt kon­cern otrzy­mał od Azer­bej­dża­nu. Bie­ła­ruś­ka­lij do­stał od tego kraju 300 mln do­la­rów, które za­si­li­ły re­zer­wy wa­lu­to­we kraju, bo kon­cern kupił od Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów ob­li­ga­cje na tę sumę.

Rumas za­pew­nił 12 wrze­śnia, że za­bez­pie­cze­niem jed­no­mi­liar­do­we­go kre­dy­tu ze Sbier­ban­ku nie będą akcje kon­cer­nu, a Su­ri­kow przy­znał, że nie ma już mowy o wspól­nym kre­dy­cie nie­miec­ko-ro­syj­skim. Bie­ła­ruś­ka­lij, po­zo­sta­ją­cy w rę­kach pań­stwa, jest jed­nym z naj­więk­szych bia­ło­ru­skich przed­się­biorstw i jed­nym z cen­niej­szych ak­ty­wów pań­stwo­wych. Gdy Bia­ło­ruś wpa­dła na po­cząt­ku roku w kry­zys fi­nan­so­wy, ob­ser­wa­to­rzy spo­dzie­wa­li się moż­li­wej pry­wa­ty­za­cji za­kła­dów.

>>>>>

Ile kraju trzeba bylo za ten zalosny kredyt sprzedac ?!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:15, 30 Wrz 2011    Temat postu:

Litwa: apel MSZ do obrońcy praw człowieka

Li­tew­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Au­dro­nius Ażu­ba­lis za­ape­lo­wał do prze­by­wa­ją­ce­go na Li­twie bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, by zre­zy­gno­wał z po­wro­tu do Miń­ska, gdzie grozi mu aresz­to­wa­nie.

Rzecz­nicz­ka Ażu­ba­li­sa Re­na­ta Laz­din po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj agen­cję BNS, że Ste­fa­no­wi­czo­wi, na­le­żą­ce­mu do bia­ło­ru­skie­go Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", prze­ka­za­no za­nie­po­ko­je­nie szefa li­tew­skiej dy­plo­ma­cji. Bio­rąc pod uwagę za­sa­dy funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu praw­ne­go na Bia­ło­ru­si, sy­tu­ację po­li­tycz­ną w tym kraju i do­świad­cze­nia in­nych dy­sy­den­tów to po­wrót nie jest kro­kiem ra­cjo­nal­nym. Ufa­nie bia­ło­ru­skie­mu sys­te­mo­wi praw­ne­mu i li­cze­nie na jego spra­wie­dli­wość jest co naj­mniej na­iw­ne - po­wie­dział mi­ni­ster Ażu­ba­lis, któ­re­go słowa prze­ka­za­ła Laz­din.

W ra­mach po­mo­cy praw­nej Litwa prze­sła­ła Bia­ło­ru­si dane o kon­tach ban­ko­wych Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza i in­ne­go bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go. Li­tew­scy urzęd­ni­cy prze­pro­si­li za swoje dzia­ła­nia, za­zna­cza­jąc, że nie wie­dzie­li, iż prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje do­ty­czą obroń­ców praw czło­wie­ka.

Na po­cząt­ku sierp­nia Bia­lac­kie­go za­trzy­ma­no w Miń­sku i oskar­żo­no o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we. Aresz­to­wa­nie dzia­ła­cza umoż­li­wi­ły wła­śnie dane o jego kon­cie ban­ko­wym prze­ka­za­ne przez li­tew­ski re­sort spra­wie­dli­wo­ści. Póź­niej oka­za­ło się, że in­for­ma­cji o prze­pły­wach na kon­cie Bia­lac­kie­go udzie­li­ła rów­nież pol­ska pro­ku­ra­tu­ra. Litwa i Pol­ska ogło­si­ły, że Bia­ło­ruś w tym przy­pad­ku nad­uży­ła me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej.

>>>>>

Jest to zawsze decyzja opozycjonisty co robic ! To jego zycie jego ZASLUGI ! Pamietajmy ze przesladowania sa zasluga a wiec kapitalem dobra ktory sie zgromadzilo!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:17, 01 Paź 2011    Temat postu:

Opozycjonista zatrzymany po wizycie w Polsce

Szef Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej opo­zy­cji Ana­tol La­biedź­ka uważa, że jego za­trzy­ma­nie w so­bo­tę w Miń­sku po po­wro­cie ze szczy­tu Part­ner­stwa Wschod­nie­go w War­sza­wie jest re­ak­cją na udział bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji w szczy­cie.

- Za­trzy­ma­li mnie i zbili - po­wie­dział La­biedź­ka, do­da­jąc, że był prze­trzy­my­wa­ny na po­li­cji około go­dzi­ny. We­dług jego słów, była to re­ak­cja na "udaną pracę w War­sza­wie" bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji.

- W stu pro­cen­tach to za­trzy­ma­nie ma bez­po­śred­ni zwią­zek z moim udzia­łem w szczy­cie w War­sza­wie. Łu­ka­szen­ka bar­dzo bo­le­śnie od­czuł to, że nie zo­stał za­pro­szo­ny, a była obec­na opo­zy­cja i to ona mó­wi­ła w imie­niu Bia­ło­ru­si o moż­li­wej po­mo­cy go­spo­dar­czej czy fi­nan­so­wej. To ner­wo­wa re­ak­cja na to, że on (Łu­ka­szen­ka) stra­cił nawet to wspar­cie nie­któ­rych lob­by­stów na Za­cho­dzie, które jesz­cze miał - oce­nił opo­zy­cjo­ni­sta.

La­biedź­ka po­wie­dział, że kiedy przy­je­chał z żoną z lot­ni­ska do domu, już na niego cze­ka­li lu­dzie w cy­wi­lu. - Nie przed­sta­wi­li się i nie po­wie­dzie­li, jakie struk­tu­ry si­ło­we re­pre­zen­tu­ją. Po­wie­dzie­li, że mam iść z nimi, a ja od­mó­wi­łem. Użyli siły, po­rwa­li moje ubra­nie - re­la­cjo­no­wał.

Jak pod­kre­ślił, na szczę­ście wsta­wi­li się za nim prze­chod­nie, któ­rzy byli świad­ka­mi tego zda­rze­nia, i we­zwa­li po­li­cję.

- Przy­je­cha­li po­li­cjan­ci w mun­du­rach i po­je­cha­łem z nimi. Na ko­men­dzie po­wie­dzie­li mi, że łamię usta­wę do­ty­czą­cą prze­kra­cza­nia gra­ni­cy - opo­wia­dał La­biedź­ka.

Wy­ja­śnił, że wra­cał do Miń­ska przez Rosję, po­nie­waż Ro­sja­nie ho­no­ru­ją jego stary pasz­port, gdzie ma ważne wizy, w tym schen­geń­ską. No­we­go pasz­por­tu nie od­da­no mu po 4 mie­sią­cach prze­trzy­my­wa­nia w aresz­cie śled­czym KGB, skąd zo­stał zwol­nio­ny w kwiet­niu.

Jak oznaj­mił Ła­biedź­ka, za­po­wie­dział po­li­cjan­tom, że na znak pro­te­stu nie powie ani słowa. - Oni po­szli i długo się na­ra­dza­li, a potem po­wie­dzie­li, że na razie je­stem wolny, ale póź­niej zo­sta­nę jesz­cze pi­sem­nie we­zwa­ny na po­li­cję - po­wie­dział.

- Na pewno bę­dzie jesz­cze kon­ty­nu­acja, ale mam na­dzie­ję, że już bar­dziej po­ko­jo­we i cy­wi­li­zo­wa­ne - dodał.

>>>>>

A Lukszenka znowu to samo ... To juz kieruje demon on starcil rozum ... Jak z Hitlerem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:12, 02 Paź 2011    Temat postu:

Niaklajeu wezwany do inspekcji wykonywania wyroków MSW

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu zo­stał we­zwa­ny do pod­le­ga­ją­cej MSW in­spek­cji wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków. Jego zda­niem, we­zwa­nie może mieć zwią­zek z jego wy­jaz­dem do Pol­ski na szczyt Part­ner­stwa Wschod­nie­go. Wcze­śniej sąd za­bro­nił by­łe­mu kan­dy­da­to­wi wy­jaz­dów za gra­ni­cę.

Nia­kla­jeu przy­pusz­cza, że w in­spek­cji, gdzie ma sta­wić się w po­nie­dzia­łek, bę­dzie mu­siał zło­żyć wy­ja­śnie­nia w związ­ku z wy­jaz­dem do War­sza­wy. Wska­zał, że pod jego nie­obec­ność do miesz­ka­nia przy­cho­dzi­li mi­li­cjan­ci, któ­rzy roz­ma­wia­li z jego żoną i są­sia­da­mi. Nie wy­klu­czył, że zo­sta­ną na niego na­ło­żo­ne nowe ogra­ni­cze­nia. Były kan­dy­dat zo­stał w maju ska­za­ny na dwa lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata w związ­ku z po­wy­bor­czy­mi pro­te­sta­mi opo­zy­cji. Zakaz wy­jaz­dów za gra­ni­cę, a także obo­wią­zek prze­by­wa­nia w domu od godz. 20 do 6 rano oraz inne ogra­ni­cze­nia zo­stał na niego na­ło­żo­ny we wrze­śniu.

Inny dzia­łacz opo­zy­cji, który uczest­ni­czył w szczy­cie PW, Ana­tol La­biedź­ka, zo­stał po po­wro­cie do Miń­ska za­trzy­ma­ny. Męż­czyź­ni w cy­wi­lu z nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych struk­tur za­żą­da­li, by udał się z nimi, a gdy od­mó­wił, użyli siły. Prze­chod­nie we­zwa­li mi­li­cję i po­li­tyk po­je­chał na ko­mi­sa­riat. Jego zda­niem, zaj­ście było re­ak­cją na udział przed­sta­wi­cie­li opo­zy­cji w szczy­cie w War­sza­wie. La­biedź­ka zwo­łał na po­nie­dzia­łek kon­fe­ren­cję pra­so­wą. Wspól­nie z nim ma wziąć w niej udział dwóch in­nych dzia­ła­czy śro­do­wisk in­te­li­gen­cji i opo­zy­cji: Wa­cłau Aresz­ka i Waler Uhna­lou, któ­rzy zo­sta­li na­pad­nię­ci i ob­ra­bo­wa­ni w nocy 30 wrze­śnia, gdy je­cha­li sa­mo­cho­dem na tra­sie Wil­no-Mińsk.

>>>>>

Takie sa skutki opetania wladzy ... Oddaje sie diablu a pozniej juz jest ,,jazda''... Tyran nie kontroluje juz niczego ... Diabel popedza ... A koniec jak u Hitlera ... Bo takie ,,atarkcje'' daje diabel...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 21 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy