Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:50, 22 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejny milczący protest w Mińsku, tym razem bez zatrzymań

Mil­czą­cy pro­test prze­ciw­ko po­li­ty­ce władz Bia­ło­ru­si odbył się dziś wie­czo­rem w cen­trum Miń­ska. Cho­ciaż pod­czas zgro­ma­dze­nia jego uczest­ni­cy wie­lo­krot­nie kla­ska­li, mi­li­cja tym razem ni­ko­go nie za­trzy­ma­ła.

Licz­bę uczest­ni­ków pro­te­stu trud­no okre­ślić, bo w tłu­mie, który ze­brał się na rogu Pro­spek­tu Nie­pod­le­gło­ści i ulicy Le­ni­na, było wielu mi­li­cjan­tów w cy­wi­lu i licz­ni dzien­ni­ka­rze. Zgro­ma­dze­ni kil­ka­krot­nie kla­ska­li, aby za­de­mon­stro­wać sprze­ciw wobec po­li­ty­ki władz, ostat­nie okla­ski tuż przed go­dzi­ną 20 (19 czasu pol­skie­go) trwa­ły bez prze­rwy przez kilka minut. Potem uczest­ni­cy trwa­ją­ce­go około go­dzi­ny pro­te­stu się ro­ze­szli.

- Jeśli lu­dzie na Bia­ło­ru­si się nie obu­dzą, to nic się nie zmie­ni - po­wie­dział młody uczest­nik pro­te­stu. Wy­ja­śnił, że uważa sy­tu­ację w kraju za opła­ka­ną, ale jego zda­niem nie można jej zmie­nić z ze­wnątrz, np. sank­cja­mi. Oce­nił, że pro­test prze­bie­ga ła­god­nie, czyli bez za­trzy­mań, bo wła­dze "po­trze­bu­ją kre­dy­tu" z Za­cho­du.

Na po­cząt­ku wrze­śnia bia­ło­ru­ska grupa opo­zy­cyj­na Re­wo­lu­cja Po­przez Sieci Spo­łecz­ne za­po­wie­dzia­ła po­wrót mil­czą­cych pro­te­stów na 21 wrze­śnia. Mil­czą­ce pro­te­sty, któ­rych uczest­ni­cy uma­wia­li się po­przez in­ter­net, od­by­wa­ły się na Bia­ło­ru­si w czerw­cu i lipcu co środę. Ich uczest­ni­cy przy­cho­dzi­li wie­czo­rem na cen­tral­ne place swo­ich miast. Sy­gna­łem pro­te­stu prze­ciw po­li­ty­ce władz było wspól­ne kla­ska­nie, cza­sa­mi tu­pa­nie. Nie wzno­szo­no żad­nych haseł, nie na­wią­zy­wa­no do za­bro­nio­nej opo­zy­cyj­nej sym­bo­li­ki na­ro­do­wej. Z cza­sem mi­li­cja za­czę­ła za­trzy­my­wać, czę­sto w spo­sób bru­tal­ny, uczest­ni­ków tych akcji, a sądy ska­zy­wa­ły ich na areszt ad­mi­ni­stra­cyj­ny.

>>>>

Popieramy protesty ! Kraj upada i musza byc ludzie ktorzy go uratuja a tego moga dokonac tylko odwazni!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:32, 23 Wrz 2011    Temat postu:

Lukaszenka chce wtobic opozycje w ,,terroryzm'' :

Białoruś: główny oskarżony o zamach w metrze chciał zmiany władzy

We­dług ze­znań od­czy­ta­nych na pro­ce­sie w spra­wie za­ma­chu w miń­skim me­trze z 11 kwiet­nia br. głów­ny oskar­żo­ny o do­ko­na­nie za­ma­chu Dźmi­try Ka­na­wa­łau chciał zde­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację w kraju w celu zmia­ny wła­dzy.

Mówi o tym pro­to­kół jed­ne­go z prze­słu­chań Ka­na­wa­łaua pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa. Ka­na­wa­łau ze­znał wów­czas, że w 2008 roku po­sta­no­wił zde­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację na Bia­ło­ru­si, a celem, który chciał osią­gnąć, było prze­stra­sze­nie spo­łe­czeń­stwa. W jego oce­nie, było to po­trzeb­ne do zmia­ny wła­dzy. W lipcu 2008 roku na kon­cer­cie ple­ne­ro­wym w Miń­sku wy­buchł pod­ło­żo­ny ła­du­nek, ra­niąc kil­ka­dzie­siąt osób. Ka­na­wa­łau po za­trzy­ma­niu go w spra­wie za­ma­chu w me­trze przy­znał się do prze­pro­wa­dze­nia tej eks­plo­zji.

Jak wy­ni­ka z pro­to­ko­łu, na py­ta­nie śled­cze­go, dla­cze­go nie dzia­łał w żad­nej par­tii po­li­tycz­nej, by zmie­nić wła­dzę drogą kon­sty­tu­cyj­ną, Ka­na­wa­łau od­parł, że gdyby był w ja­kiejś par­tii, zo­stał­by szyb­ko zła­pa­ny, bo służ­by spe­cjal­ne po po­dob­nych in­cy­den­tach spraw­dza­ją przede wszyst­kim dzia­ła­czy par­tii i in­nych or­ga­ni­za­cji.

Dodał pod­czas prze­słu­cha­nia, że dwa ła­dun­ki pod­ło­żo­ne na kon­cer­cie w Miń­sku w 2008 roku, z któ­rych jeden nie eks­plo­do­wał, miały tylko ranić, a nie zabić ludzi. Ka­na­wa­łau mówił też w ze­zna­niach, że li­czył na to, iż nie zo­sta­nie zła­pa­ny.

Pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa przy­znał też, że roz­po­zna­je sie­bie na zdję­ciach z kamer mo­ni­to­rin­gu w me­trze i przy wyj­ściu z niego, za­re­je­stro­wa­nych 11 kwiet­nia przed za­ma­chem oraz po za­ma­chu.

Po­nad­to w jed­nym z od­czy­ta­nych w czwar­tek ze­znań Ka­na­wa­łau mówił o swoim dzie­ciń­stwie, szko­le i pracy. Po­wie­dział, że dwu­krot­nie pró­bo­wał po­peł­nić sa­mo­bój­stwo, ale od­mó­wił wy­ja­śnień, z ja­kich po­wo­dów.

Pod­czas trwa­ją­ce­go od ty­go­dnia pro­ce­su głów­ny po­dej­rza­ny od­mó­wił ze­zna­wa­nia, po­wo­łu­jąc się na prawo do nie­skła­da­nia ze­znań prze­ciw­ko sobie. Na sali są­do­wej od­czy­ty­wa­ne są więc pro­to­ko­ły z jego prze­słu­chań pod­czas wstęp­ne­go śledz­twa.

W ze­zna­niach z 18 kwiet­nia Ka­na­wa­łau po­wie­dział, że mi­li­cjan­ci pod­czas prze­słu­cha­nia pięć dni wcze­śniej znę­ca­li się nad nim i wów­czas pod pre­sją przy­znał się do prze­pro­wa­dze­nia wy­bu­chów w Wi­teb­sku w 2005 roku. Jed­no­cze­śnie tego dnia (18 kwiet­nia) przy­znał się do udzia­łu w eks­plo­zjach w Miń­sku w 2008 i 2011 roku.

Sąd w czwar­tek za­koń­czył od­czy­ty­wa­nie jego ze­znań i przy­stą­pił do prze­słu­chi­wa­nia osób po­szko­do­wa­nych w za­ma­chu. 11 kwiet­nia ok. godz. 17.45 (godz. 16.45 czasu pol­skie­go) eks­plo­do­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy na sta­cji metra Oktia­br­ska­ja (biał. Ka­strycz­nic­ka­ja) w cen­trum Miń­ska. Zgi­nę­ło 11 osób, ko­lej­ne czte­ry zmar­ły w na­stęp­nych dniach i ty­go­dniach w szpi­ta­lach. Ran­nych zo­sta­ło kil­ka­set osób.

>>>>

Wlasnie na to czekalismy - kiedy Lukaszenka oskarzy opozycje o podkladanie bomb . I widzimy ! Sowieckie prostactwo nie trudno rozszyfrowac !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:40, 24 Wrz 2011    Temat postu:

Łukaszenka spotkał się z szefem Gazpromu

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka po­wie­dział na spo­tka­niu z sze­fem ro­syj­skie­go kon­cer­nu Gaz­prom Alek­sie­jem Mil­le­rem, że Gaz­prom prócz akcji ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­ga­zu mógł­by kupić akcje in­nych bia­ło­ru­skich firm.

- Jest nie­ma­ło pro­jek­tów. Ab­so­lut­nie nie wy­klu­czam, że jedna z tych kwe­stii to prze­kształ­ce­nie w spół­kę ak­cyj­ną i kupno akcji Bieł­trans­ga­zu, może też in­nych przed­się­biorstw, które będą in­te­re­so­wać Gaz­prom - jeśli Gaz­prom zgo­dzi się na wa­run­ki ofe­ro­wa­ne dziś na Bia­ło­ru­si - po­wie­dział Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu w Miń­sku. Wska­zał, że "już bar­dzo dawno" była mowa o tym, że Bia­ło­ruś po­win­na roz­sze­rzać współ­pra­cę z Gaz­pro­mem. - Mowa była o in­te­re­su­ją­cych pro­jek­tach. Je­stem skłon­ny o nich po­dy­sku­to­wać - dodał. Wy­ja­śnił, że cho­dzi mię­dzy in­ny­mi o pro­jek­ty, w któ­rych gaz jest su­row­cem uży­wa­nym w pro­duk­cji.

Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził na­dzie­ję na "ope­ra­tyw­ne" roz­strzy­gnię­cie kwe­stii cen do­staw ro­syj­skie­go gazu na Bia­ło­ruś. W sierp­niu Rosja i Bia­ło­ruś uzgod­ni­ły, że Mińsk do­sta­nie rabat w cenie gazu uwzględ­nia­ją­cy po­stę­py w jej in­te­gra­cji go­spo­dar­czej z Rosją. Stro­na ro­syj­ska chce, aby wpro­wa­dza­nie tej zniż­ki było zsyn­chro­ni­zo­wa­ne z przej­mo­wa­niem przez Gaz­prom Bieł­trans­ga­zu, w któ­rym ro­syj­ski kon­cern ma już 50 proc. udzia­łów.

>>>>

Lukaszenko zanim padnie odda kraj kremlowskiemu KGb taka kanalia ...
Ale nic nowego taka jest mentalnosc sowiecka... jak traca wladze to tylko gdy zostaja riuny i masa syfu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:51, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Białoruś: inflacja wyniosła prawie 70 procent

Na Bia­ło­ru­si in­fla­cja od po­cząt­ku roku wy­nio­sła 69,7 proc. - podał dzi­siaj por­tal Telegraf.​by, po­wo­łu­jąc się na dane pań­stwo­we­go urzę­du sta­ty­stycz­ne­go (Bieł­sta­tu). Ceny to­wa­rów i usług w dniach 1-20 wrze­śnia wzro­sły w po­rów­na­niu z sierp­niem o 10,5 proc.

We wrze­śniu naj­bar­dziej po­dro­ża­ły wy­ro­by ty­to­nio­we (o 35 proc.), wódka (o 31 proc.), wie­przo­wi­na i pół­fa­bry­ka­ty z wo­ło­wi­ny (o 24-25 proc.). W ze­szłym ty­go­dniu Mi­ni­ster­stwo Go­spo­dar­ki po­zwo­li­ło pro­du­cen­tom po raz ko­lej­ny pod­nieść ceny chle­ba, mięsa i mleka. Sy­tu­acja go­spo­dar­cza Bia­ło­ru­si po­gor­szy­ła się w ostat­nich mie­sią­cach w związ­ku ze spad­kiem war­to­ści bia­ło­ru­skie­go rubla, ni­ski­mi re­zer­wa­mi wa­lu­to­wy­mi i ujem­nym bi­lan­sem han­dlo­wym. W maju Bia­ło­ruś prze­pro­wa­dzi­ła de­wa­lu­ację kra­jo­wej wa­lu­ty o ponad 50 pro­cent.

W celu po­pra­wy sy­tu­acji na rynku wa­lu­to­wym od po­ło­wy wrze­śnia od­by­wa­ją się do­dat­ko­we sesje na gieł­dzie, na któ­rych usta­la­ny jest ryn­ko­wy kurs do­la­ra. Wy­no­si on obec­nie nie­ca­łe 8 tys. rubli za do­la­ra. Ofi­cjal­ny kurs Banku Na­ro­do­we­go to nieco ponad 5 tys. rubli za do­la­ra.

We­dług obec­ne­go ryn­ko­we­go kursu śred­nia pen­sja w ciągu pierw­sze­go pół­ro­cza wy­no­si­ła na Bia­ło­ru­si 182 do­la­ry (1,56 mln rubli), śred­nia eme­ry­tu­ra - 70 do­la­rów (ponad 600 tys. rubli).

Pań­stwo roz­po­czę­ło wy­pła­ca­nie spe­cjal­nej, jed­no­ra­zo­wej za­po­mo­gi w wy­so­ko­ści 500 tys. rubli (ok. 92 do­la­rów we­dług ofi­cjal­ne­go kursu Banku Na­ro­do­we­go i ok. 60 do­la­rów we­dług kursu ryn­ko­we­go), prze­zna­czo­nej na zakup wa­rzyw i owo­ców. Otrzy­ma­ją ją nie­pra­cu­ją­cy eme­ry­ci i nie­któ­re inne ka­te­go­rie osób otrzy­mu­ją­cych świad­cze­nia so­cjal­ne. Jed­no­cze­śnie Bia­ło­ruś po­szu­ku­je wspar­cia fi­nan­so­we­go z ze­wnątrz. Za­po­wie­dzia­ła m.​in. sprze­daż ro­syj­skie­mu Gaz­pro­mo­wi po­zo­sta­łej czę­ści akcji pań­stwo­we­go ope­ra­to­ra ga­zo­cią­gów Bieł­trans­gaz (50 proc. Ro­sja­nie już mają), a także wy­sta­wie­nie na sprze­daż pań­stwo­wych akcji ope­ra­to­ra te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej MTS.

>>>>

To nie jest inflacja tylko wyrownanie luki popytowej . Po prostu brali kredyty i pieniedzy bylo na tyle aby konsumowac to co produkowali PLUS to co z kredytow ... Gdy zniknela kasa z kredytow pojawila sie luka na rynku ktora musial zlikwidowac wzrost cen... Mimo ograniczen rynek tak czy inaczej dziala na Bialorusi bo rynek jest czescia natury ... Wystepuje nawet w obozach zaglady i tam ludzie czyms sie wymieniaja poki ich nie zamorduja...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:48, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejne zatrzymania opozycjonistów na Białorusi

W Miń­sku zo­stał za­trzy­ma­ny bia­ło­ru­ski obroń­ca praw czło­wie­ka Uła­dzi­mir Łab­ko­wicz, dzia­łacz Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna". Za­trzy­ma­no go po akcji so­li­dar­no­ści z aresz­to­wa­nym sze­fem "Wia­sny" Ale­siem Bia­lac­kim, który ob­cho­dzi w nie­dzie­lę uro­dzi­ny.

Przy­ja­cie­le i zwo­len­ni­cy Bia­lac­kie­go roz­da­wa­li prze­chod­niom w cen­trum Miń­ska pocz­tów­ki, pro­sząc o na­pi­sa­nie mu ży­czeń uro­dzi­no­wych i wy­ra­zów po­par­cia. Około godz. 13 (godz. 12 czasu pol­skie­go), gdy akcja się skoń­czy­ła, do Łab­ko­wi­cza po­de­szli puł­kow­nik mi­li­cji, męż­czy­zna w cy­wi­lu i funk­cjo­na­riusz­ka w mun­du­rze. Spraw­dzi­li jego toż­sa­mość, po czym za­bra­li go na ko­mi­sa­riat. Bia­lac­ki, aresz­to­wa­ny na po­cząt­ku sierp­nia szef "Wia­sny", jest oskar­żo­ny o nie­pła­ce­nie po­dat­ków od kwot, które prze­cho­wy­wał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług or­ga­ni­za­cji cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność tej or­ga­ni­za­cji, w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych. Bia­lac­kie­mu grozi kara do sied­miu lat wię­zie­nia.

In­for­ma­cji o kon­tach dzia­ła­cza na Li­twie udzie­li­ło służ­bom bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w Wil­nie. Dane o Bia­lac­kim prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją aresz­to­wa­nie szefa "Wia­sny" jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Swiry jeszcze szaleja!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:02, 26 Wrz 2011    Temat postu:

Agencja ratingowa S&P obniżyła Białorusi ocenę

Agen­cja ra­tin­go­wa Stan­dard & Poor's po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj, że ob­ni­ży­ła ocenę wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej Bia­ło­ru­si z "B" do "B minus (-)" czyli do po­zio­mu, który coraz bar­dziej grozi ban­kruc­twem tego kraju - po­da­ła agen­cja AFP.

Ocenę Bia­ło­ru­si ob­ni­żo­no z po­wo­du "nie­pew­no­ści co do zdol­no­ści fi­nan­so­wych" - oświad­czy­ła agen­cja Stan­dard & Poor's, do­da­jąc, że per­spek­ty­wy są "ne­ga­tyw­ne". Li­czą­ca 10 mln miesz­kań­ców Bia­ło­ruś prze­ży­wa obec­nie naj­po­waż­niej­szy kry­zys go­spo­dar­czy od doj­ścia do wła­dzy pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki w 1994 r. Bo­ry­ka się z ogrom­nym de­fi­cy­tem han­dlo­wym i bra­kiem dewiz.

?????

Co ??? Lukaszenko ma rajting B ???? Taki wysoki ??? To skandal ! Standardowi biedacy robia obciach ! Takirezim to powinien miec rajting ZZZ - potrojne Zet !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:38, 27 Wrz 2011    Temat postu:

"Inflacja pobiła wszelkie rekordy"

Białoruskie media zastanawiają się nad kondycją ojczystego rubla. Średni zarobek Białorusina to około 2 milionów rubli, porządne mieszkania kosztuje zaś około miliarda.

Opozycyjny dziennik "Narodnaja Wola" zwraca uwagę, że na Białorusi "inflacja pobiła wszelkie rekordy" - wynosi obecnie około 70 procent. Tylko we wrześniu niektóre towary podrożały o jedną czwartą. Z kolei gazeta "Komsomolskaja Prawda Białorusi" zastanawia się, czy pojawi się banknot o nominale miliona rubli. Podkreśla, że "Białorusini zdążyli się już przyzwyczaić, że cenny towarów w sklepach czasami przypominają numery telefonów".

Obcokrajowcy, którzy odwiedzają Białoruś, mogą mieć problemy w rozliczaniu sie rublami właśnie z powodu dużej ilości zer. Obecnie banknot o największym nominale to 100 tysięcy rubli. Na razie Bank Narodowy Białorusi nie planuje jednak wprowadzania do obiegu banknotów o większym nominale.

Z powodu wysokiej inflacji nie ma też sensu przeprowadzanie denominacji białoruskiego rubla.

>>>>>

I znowu majacaza o inflacji a jest to wyrownanie ,,luki podazowej''... Zjawisko znane z gospodarek nie w pelni rynkowych ...
Co do denominacji to faktycznie operacja jest bez sensu ...
Aby uniknac zer mozna pisac slownie tysiac ... Na przyklad 10 t. czyli 10 000 a banknot ten sam. W ten sposob nie robimy rewolucji z nowymi obrazkami a obcinamy niepotrzebne zera . Na Bialorusi nie trzeba obcinac wiecej niz 3 zera ... Wprowadzanie ,,nowych'' i ,,starych'' pieniedzy tworzy tylko niepotrzebny zamet . Z czasem zamiast 10 t. mozna pisac 10 . a nastepnie oglosic ze od dzis 10. znaczy 10 i tym samym denominacja nastapi nie wiadomo kiedy... Ludzie nawet nie zauwaza !
Ale problemem jest stworzenie normalnej gospodarki a nie zabawa w zera ... Bo niedlugo na Bialorusi zaklady beda w obcych rekach a Bialorusini beda nedzarzami ! Walsnosc musi byc w rekach ludzi a gospodrak rynkowa to jedyna ,,reforma'' z sensem ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:49, 27 Wrz 2011    Temat postu:

Kolejny zakaz dla Poczobuta

Białoruskie MSW zabroniło działaczowi polonijnemu Andrzejowi Poczobutowi opuszczania kraju w związku z wymierzonym mu przez sąd wyrokiem w zawieszeniu za zniesławienie prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Poczobut powiedział dzisiaj, że o tym ograniczeniu dowiedział się wczoraj w podlegającej MSW inspekcji wykonywania wyroków. Zostałem wezwany do inspekcji, tam pobrano ode mnie po raz kolejny odciski palców i poinformowano, że mam zakaz opuszczania kraju. Prócz tego muszę meldować się na milicji trzy razy w miesiącu. Mam też zakaz zmiany miejsca zamieszkania bez zgody MS - powiedział .

Wskazał, że dwa ostatnie ograniczenia wynikały z wyroku trzech lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata, który zapadł na jego procesie w lipcu.

Spodziewałem się, że będzie ograniczenie wyjazdów za granicę, dlatego zdążyłem wcześniej wyjechać do Polski - powiedział Poczobut, który w zeszłym tygodniu był w Warszawie, gdzie spotkał się z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

W inspekcji poinformowano też ,że jeśli dopuści się trzech naruszeń porządku publicznego, to wyrok zostanie odwieszony.

Dla mnie najważniejsze jest, że mogę poruszać się po Białorusi - to znaczy, że moja praca (dziennikarska) nie będzie ograniczona tym wyrokiem, będę nadal pracował - powiedział Poczobut, komentując te ograniczenia.

W zeszłym tygodniu sąd w Grodnie odrzucił apelację i lipcowy wyrok stał się prawomocny.

Poczobut został aresztowany na początku kwietnia. Sprawę przeciwko niemu wszczęła prokuratura obwodu grodzieńskiego z powodu jego artykułów na opozycyjnym portalu internetowym Biełorusskij Partizan i na prywatnym blogu. Dziennikarzowi wytoczono proces o znieważenie i zniesławienie głowy państwa. Z zarzutów o znieważenie został jednak oczyszczony. W obronie wypowiadali się przedstawiciele Unii Europejskiej, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, polskie władze i politycy opozycji.

>>>>>

Wyglada na to ze to ,,osobisty wrog'' Lukaszenki ... Stad taki sadyzm ... Wodz traktuje sprawe osobiscie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:21, 27 Wrz 2011    Temat postu:

Litewski minister: Oszukano nas. To był pretekst

- Stro­na li­tew­ska zo­sta­ła oszu­ka­na w spra­wie prze­ka­za­nia Bia­ło­ru­si da­nych o kon­cie ban­ko­wym bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go, które po­słu­ży­ły jako pre­tekst do jego za­trzy­ma­nia - po­wie­dział mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Litwy Re­mi­gi­jus Szi­ma­szius.

- Me­cha­nizm, który miał słu­żyć wy­kry­wa­niu prze­stęp­ców, stał się pre­tek­stem do za­trzy­ma­nia dzia­ła­cza opo­zy­cyj­ne­go. Dla­te­go też naj­więk­sza od­po­wie­dzial­ność za to spada na po­my­sło­daw­ców tej ope­ra­cji, któ­rych szu­kać na­le­ży nie na Li­twie - oświad­czył Szi­ma­szius, od­po­wia­da­jąc w li­tew­skim Sej­mie na py­ta­nia po­słów do­ty­czą­ce oko­licz­no­ści prze­ka­za­nia da­nych z konta Bia­lac­kie­go. Mi­ni­ster przy­znał jed­nak, że wnio­sek w spra­wie Bia­lac­kie­go w za­le­wie po­dob­nych wnio­sków nie zo­stał przez li­tew­skich urzęd­ni­ków oce­nio­ny jako wy­jąt­ko­wy.

- W ciągu roku mi­ni­ster­stwo roz­pa­tru­je około 5 tys. wnio­sków o pomoc praw­ną, 10 proc. z nich po­cho­dzi z Bia­ło­ru­si.(...) To jest ru­ty­na i w trak­cie tych dzia­łań Bia­lac­ki nie zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wa­ny jako osoba wy­jąt­ko­wa. Z tego po­wo­du dzi­siaj mo­że­my je­dy­nie ubo­le­wać. Do czerw­ca 2011 roku nie było żad­ne­go sy­gna­łu, by umowa o po­mo­cy praw­nej była nie­wła­ści­wie re­ali­zo­wa­na - po­wie­dział mi­ni­ster.

Na po­cząt­ku sierp­nia w Miń­sku za­trzy­ma­no bia­ło­ru­skie­go obroń­cę praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go, oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we. Za­trzy­ma­nie dzia­ła­cza umoż­li­wi­ły dane o jego kon­cie ban­ko­wym prze­ka­za­ne wła­dzom bia­ło­ru­skim przez li­tew­ski re­sort spra­wie­dli­wo­ści. Póź­niej oka­za­ło się, że in­for­ma­cji o prze­pły­wach na kon­cie Bia­lac­kie­go udzie­li­ła rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na.

Litwa i Pol­ska ogło­si­ły, że Bia­ło­ruś w tym przy­pad­ku nad­uży­ła me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej.

Współ­pra­ca praw­na po­mię­dzy Litwą a Bia­ło­ru­sią jest re­ali­zo­wa­na od 1992 roku. Po za­trzy­ma­niu Bia­lac­kie­go me­cha­nizm współ­pra­cy li­tew­skich in­sty­tu­cji w dzie­dzi­nie po­mo­cy praw­nej z Bia­ło­ru­sią zo­stał udo­sko­na­lo­ny. Szcze­gó­łów udo­sko­na­lo­ne­go me­cha­ni­zmu nie po­da­no do wia­do­mo­ści pu­blicz­nej.

>>>>>

O juz tak - biedni naiwniacy - oszukali ich ... Myslal by kto ze w kraju radzieckim nie zyli i metod nie znaja...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:55, 27 Wrz 2011    Temat postu:

W Warszawie otwarto Dom Białoruski

W War­sza­wie otwar­to Dom Bia­ło­ru­ski. Ma on słu­żyć jako ośro­dek jed­no­czą­cy Bia­ło­ru­si­nów z Pol­ski, ale też jako cen­trum in­for­mu­ją­ce pol­ską opi­nię pu­blicz­ną o tym, co się dzie­je na Bia­ło­ru­si - po­in­for­mo­wa­li na otwar­ciu tej pla­ców­ki jej or­ga­ni­za­to­rzy.

W Domu Bia­ło­ru­skim będą dzia­łać: Bia­ło­ru­ski Dom In­for­ma­cyj­ny, który sta­wia sobie za cel stwo­rze­nie Bia­ło­ru­si­nom forum dla wy­mia­ny po­glą­dów oraz po­sze­rza­nie wie­dzy o Bia­ło­ru­si w świa­to­wych me­diach; spo­łecz­na or­ga­ni­za­cja Eu­ro­pej­ska Bia­ło­ruś, dzia­ła­ją­ca na rzecz przy­stą­pie­nia Bia­ło­ru­si do Unii Eu­ro­pej­skiej oraz sto­wa­rzy­sze­nie mi­ło­śni­ków kul­tu­ry bia­ło­ru­skiej Am­ba­sa­da Kul­tu­ry. Jak za­zna­czył pre­zes Bia­ło­ru­skie­go Domu In­for­ma­cyj­ne­go Aleś Za­rem­biuk, który jest bli­skim współ­pra­cow­ni­kiem kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2006 r. Alak­san­dra Mi­lin­kie­wi­cza, Dom Bia­ło­ru­ski chce za­pew­niać pomoc praw­ną Bia­ło­ru­si­nom, któ­rzy tu przy­jeż­dża­ją. Ma być także miej­scem dys­ku­sji o de­mo­kra­tycz­nej przy­szło­ści Bia­ło­ru­si.

- Chce­my też po­ma­gać tym, któ­rzy po­zo­sta­li na Bia­ło­ru­si. Nie mo­że­my obec­nie wró­cić, ale będąc na Bia­ło­ru­si otrzy­my­wa­li­śmy nie­oce­nio­ną pomoc Za­cho­du. Bę­dzie­my wspie­rać de­mo­kra­tycz­ną opo­zy­cję na Bia­ło­ru­si - za­de­kla­ro­wał pre­zes Eu­ro­pej­skiej Bia­ło­ru­si, bli­ski współ­pra­cow­nik kan­dy­da­ta w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z 2010 r. An­dre­ja San­ni­kaua, Źmi­cier Ba­rod­ka.

Za­py­ta­ny o naj­bliż­sze plany, Za­rem­biuk od­parł: - Chce­my zor­ga­ni­zo­wać dla dzie­ci Bia­ło­ru­si­nów, któ­rzy tu miesz­ka­ją, bia­ło­ru­ską cho­in­kę, a także ob­cho­dy in­nych świąt. Chcie­li­by­śmy też, żeby od­by­wa­ły się tu spo­tka­nia przy bia­ło­ru­skiej her­ba­cie i bia­ło­ru­skim piwie.

- W naj­bliż­szych pla­nach jest też za­ło­że­nie stro­ny in­ter­ne­to­wej Domu Bia­ło­ru­skie­go w War­sza­wie, żeby był por­tal in­for­ma­cyj­ny o tym, czym się tu zaj­mu­je­my, o dzia­ła­niach bia­ło­ru­skiej emi­gra­cji w Pol­sce - dodał Ba­rod­ka.

Za­rem­biuk w imie­niu pro­de­mo­kra­tycz­nych dzia­ła­czy na Bia­ło­ru­si po­dzię­ko­wał wła­dzom Pol­ski za wspar­cie. - Żaden kraj w całej Eu­ro­pie nie wspie­rał nas tak jak Po­la­cy (...). Je­stem bar­dzo wdzięcz­ny, że ten biały pol­ski orzeł przy­gar­nął nas swoim skrzy­dłem tutaj w War­sza­wie - po­wie­dział.

O licz­nych pla­nach pre­zen­to­wa­nia kul­tu­ry bia­ło­ru­skiej mówił pre­zes Am­ba­sa­dy Kul­tu­ry Igor Znyk. - Je­ste­śmy w trak­cie re­ali­za­cji pro­jek­tu z pol­ski­mi mu­zy­ka­mi pod ty­tu­łem Ruta na Wschód. Cho­dzi o tra­dy­cyj­ne pie­śni buntu i nie­do­li od XVI w. w no­wo­cze­snych aran­ża­cjach. To pierw­szy taki pro­jekt pol­sko-bia­ło­ru­ski. Zo­sta­nie na­gra­na płyta.

Za­po­wie­dział też: - Bę­dzie­my or­ga­ni­zo­wa­li mnó­stwo kon­cer­tów, wy­sta­wy, za­rów­no fo­to­gra­fi­ków, jak i pla­sty­ków. Już pra­wie do­gra­ny jest pro­jekt ścią­gnię­cia tu stre­et-ar­tow­ców z Bia­ło­ru­si. Pla­nu­je­my też pe­wien pro­jekt zwią­za­ny z Bia­ło­ru­sią z Paw­łem Al­tha­me­rem. Na pewno bę­dzie o tym gło­śno.

- Chce­my po­ka­zać bia­ło­ru­ską kul­tu­rę we wszyst­kich po­sta­ciach, od tej tra­dy­cyj­nej, lu­do­wej, po no­wo­cze­sną, która wcale nie jest gor­sza od tego, co dzie­je się na Za­cho­dzie, a jed­no­cze­śnie wcale nie stra­ci­ła swo­jej bia­ło­ru­sko­ści - mówił.

Obec­ny na otwar­ciu Domu opo­zy­cyj­ny po­li­tyk, były prze­wod­ni­czą­cy par­la­men­tu Bia­ło­ru­si Sta­ni­sław Szusz­kie­wicz po­wie­dział: - Bar­dzo się cie­szę, że ten dom po­wstał. Jest jak naj­bar­dziej po­trzeb­ny Bia­ło­ru­si­nom. Je­że­li będę po­trzeb­ny, to za­wsze mogą mnie za­pro­sić.

Uro­czy­stość otwar­cia Domu uświet­nił wy­stęp a ca­pel­la lau­re­at­ki Fe­sti­wa­lu Fol­ko­we­go Pol­skie­go Radia "Nowa Tra­dy­cja" z 2009 r. Nasty Nia­kra­sa­wej. Dom Bia­ło­ru­ski dzia­ła przy ul. Wiej­skiej 13 m. 3.

>>>>>

Brawo ! Taki dom cieszy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:56, 28 Wrz 2011    Temat postu:

Białoruś: według żony Sannikaua jego życie jest zagrożone

Iryna Cha­lip, bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­na i żona by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach An­dre­ja San­ni­kaua, ogło­si­ła dzi­siaj, że życie po­li­ty­ka, od­by­wa­ją­ce­go karę pię­ciu lat ko­lo­nii kar­nej, jest po­waż­nie za­gro­żo­ne.

Prze­ka­za­ła też, że San­ni­kau przez ad­wo­ka­ta we­zwał do "ra­to­wa­nia wszel­ki­mi spo­so­ba­mi" in­ne­go opo­zy­cjo­ni­sty Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza. Lider or­ga­ni­za­cji Młody Front rów­nież jest w ko­lo­nii kar­nej. O sy­tu­acji obu więź­niów Cha­lip i obroń­czy­ni praw czło­wie­ka Alona Tan­ka­czo­wa mó­wi­ły na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Wcze­śniej opo­zy­cyj­ne por­ta­le in­ter­ne­to­we po­da­ły, że San­ni­kau ma być prze­nie­sio­ny z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do innej - w Bo­bruj­sku. Jed­nak przez kilka ostat­nich dni Cha­lip nie mogła uzy­skać in­for­ma­cji, gdzie znaj­du­je się jej mąż.

Jak wy­ja­śni­ła, przed­wczo­raj ad­wo­kat San­ni­kaua do­wie­dział się, że były kan­dy­dat jest w aresz­cie w Mo­hy­le­wie i we wto­rek się z nim spo­tkał. San­ni­kau prze­ka­zał, że wcze­śniej był w aresz­cie w Wi­teb­sku, gdzie był też Dasz­kie­wicz. Współ­więź­nio­wie opo­zy­cjo­ni­stów prze­ko­ny­wa­li ich, że grożą im po­waż­ne pro­ble­my, mogą nie wyjść żywi z ko­lo­nii kar­nych, zo­stać po­bi­ci lub za­bi­ci przez in­nych ska­za­nych.

Ad­wo­kat na­pi­sał oświad­cze­nie o za­gro­że­niu dla życia i zdro­wia po­li­ty­ka, po czym San­ni­kaua prze­nie­sio­no do po­je­dyn­czej celi.

Alona Ton­ka­czo­wa wska­za­ła, że in­for­ma­cja o po­waż­nym za­gro­że­niu dla bez­pie­czeń­stwa i być może życia Dasz­kie­wi­cza po­cho­dzi z kilku źró­deł. W środę z li­de­rem Mło­de­go Fron­tu ma spo­tkać się ad­wo­kat.

Zwró­ci­ła się do obec­nych na kon­fe­ren­cji dy­plo­ma­tów, okre­śla­jąc swój apel jako krzyk, by "pod­ję­li wszel­kie moż­li­we dzia­ła­nia, aby do­stać się do Dasz­kie­wi­cza i prze­ko­nać się o jego sta­nie".

Cha­lip i Ton­ka­czo­wa wska­za­ły, że od dwóch ty­go­dni nie ma wia­do­mo­ści od in­ne­go opo­zy­cyj­ne­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Mi­ko­ły Stat­kie­wi­cza, ska­za­ne­go na sześć lat ko­lo­nii kar­nej. Inny kan­dy­dat, przed­się­bior­ca Dźmi­try Wus, ska­za­ny na 5,5 roku, zo­stał ostat­nio prze­wie­zio­ny z ko­lo­nii kar­nej w Mo­hy­le­wie do szpi­ta­la wię­zien­ne­go w Miń­sku.

"Ro­zu­mie­my, że w od­nie­sie­niu do tej grupy ludzi coś się dzie­je, ale nie ro­zu­mie­my, co" - mó­wi­ła Ton­ka­czo­wa. "Stwier­dza­my, że wzro­sła pre­sja (na nich), co wy­wo­łu­je nasze ogrom­ne za­nie­po­ko­je­nie" - do­da­ła.

San­ni­kau, Stat­kie­wicz i Wus zo­sta­li ska­za­ni w serii pro­ce­sów do­ty­czą­cych opo­zy­cyj­nej de­mon­stra­cji w Miń­sku, która od­by­ła się 19 grud­nia wie­czo­rem, w dniu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Sądy uzna­ły ich za win­nych or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek. Dasz­kie­wicz, aresz­to­wa­ny przed wy­bo­ra­mi, był oskar­żo­ny o po­bi­cie wraz z innym dzia­ła­czem Mło­de­go Fron­tu dwóch męż­czyzn w Miń­sku. Zo­stał ska­za­ny na dwa lata ko­lo­nii kar­nej. Pod­czas pro­ce­su twier­dził, że bójka była za­in­sce­ni­zo­wa­na, a ska­za­no go z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

>>>>>

Mordercy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:16, 28 Wrz 2011    Temat postu:

Rosyjski Sbierbank pożyczy Białorusi 1 mld USD

Am­ba­sa­dor Rosji na Bia­ło­ru­si Alek­sandr Su­ri­kow po­wie­dział, że osią­gnię­to po­ro­zu­mie­nie w spra­wie kre­dy­tu w wy­so­ko­ści 1 mld do­la­rów dla Bia­ło­ru­si z ro­syj­skie­go Sbier­ban­ku i trwa­ją roz­mo­wy na temat wa­run­ków po­życz­ki.

Wcze­śniej, 12 wrze­śnia, wi­ce­pre­mier rządu w Miń­sku Siar­hiej Rumas ogło­sił, że Sbier­bank zgo­dził się przy­znać 1 mld do­la­rów kre­dy­tu bia­ło­ru­skie­mu kon­cer­no­wi Bie­ła­ruś­ka­lij, z prze­zna­cze­niem na sta­bi­li­za­cję sy­tu­acji na rynku wa­lu­to­wym Bia­ło­ru­si. Stro­na ro­syj­ska w sierp­niu mó­wi­ła o 2 mld do­la­rów kre­dy­tu, któ­re­go za­bez­pie­cze­niem miało być m.​in. 35 proc. akcji Bie­ła­ruś­ka­li­ja, jed­ne­go z naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów soli po­ta­so­wej. Po­życz­ki tej miały udzie­lić wspól­nie Sbier­bank i nie­miec­ki Deut­sche Bank.

Jed­nak taki wa­ru­nek - akcje jako za­bez­pie­cze­nie kre­dy­tu - nie za­do­wa­lał stro­ny bia­ło­ru­skiej, o czym po­wia­do­mił szef Bie­ła­ruś­ka­li­ja Wa­le­ry Ki­ry­jen­ka. Przy­po­mniał on, że ko­rzyst­niej­szy kre­dyt kon­cern otrzy­mał od Azer­bej­dża­nu. Bie­ła­ruś­ka­lij do­stał od tego kraju 300 mln do­la­rów, które za­si­li­ły re­zer­wy wa­lu­to­we kraju, bo kon­cern kupił od Mi­ni­ster­stwa Fi­nan­sów ob­li­ga­cje na tę sumę.

Rumas za­pew­nił 12 wrze­śnia, że za­bez­pie­cze­niem jed­no­mi­liar­do­we­go kre­dy­tu ze Sbier­ban­ku nie będą akcje kon­cer­nu, a Su­ri­kow przy­znał, że nie ma już mowy o wspól­nym kre­dy­cie nie­miec­ko-ro­syj­skim. Bie­ła­ruś­ka­lij, po­zo­sta­ją­cy w rę­kach pań­stwa, jest jed­nym z naj­więk­szych bia­ło­ru­skich przed­się­biorstw i jed­nym z cen­niej­szych ak­ty­wów pań­stwo­wych. Gdy Bia­ło­ruś wpa­dła na po­cząt­ku roku w kry­zys fi­nan­so­wy, ob­ser­wa­to­rzy spo­dzie­wa­li się moż­li­wej pry­wa­ty­za­cji za­kła­dów.

>>>>>

Ile kraju trzeba bylo za ten zalosny kredyt sprzedac ?!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:15, 30 Wrz 2011    Temat postu:

Litwa: apel MSZ do obrońcy praw człowieka

Li­tew­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Au­dro­nius Ażu­ba­lis za­ape­lo­wał do prze­by­wa­ją­ce­go na Li­twie bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza, by zre­zy­gno­wał z po­wro­tu do Miń­ska, gdzie grozi mu aresz­to­wa­nie.

Rzecz­nicz­ka Ażu­ba­li­sa Re­na­ta Laz­din po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj agen­cję BNS, że Ste­fa­no­wi­czo­wi, na­le­żą­ce­mu do bia­ło­ru­skie­go Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", prze­ka­za­no za­nie­po­ko­je­nie szefa li­tew­skiej dy­plo­ma­cji. Bio­rąc pod uwagę za­sa­dy funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu praw­ne­go na Bia­ło­ru­si, sy­tu­ację po­li­tycz­ną w tym kraju i do­świad­cze­nia in­nych dy­sy­den­tów to po­wrót nie jest kro­kiem ra­cjo­nal­nym. Ufa­nie bia­ło­ru­skie­mu sys­te­mo­wi praw­ne­mu i li­cze­nie na jego spra­wie­dli­wość jest co naj­mniej na­iw­ne - po­wie­dział mi­ni­ster Ażu­ba­lis, któ­re­go słowa prze­ka­za­ła Laz­din.

W ra­mach po­mo­cy praw­nej Litwa prze­sła­ła Bia­ło­ru­si dane o kon­tach ban­ko­wych Wa­lan­ci­na Ste­fa­no­wi­cza i in­ne­go bia­ło­ru­skie­go obroń­cy praw czło­wie­ka Ale­sia Bia­lac­kie­go. Li­tew­scy urzęd­ni­cy prze­pro­si­li za swoje dzia­ła­nia, za­zna­cza­jąc, że nie wie­dzie­li, iż prze­ka­zy­wa­ne in­for­ma­cje do­ty­czą obroń­ców praw czło­wie­ka.

Na po­cząt­ku sierp­nia Bia­lac­kie­go za­trzy­ma­no w Miń­sku i oskar­żo­no o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we. Aresz­to­wa­nie dzia­ła­cza umoż­li­wi­ły wła­śnie dane o jego kon­cie ban­ko­wym prze­ka­za­ne przez li­tew­ski re­sort spra­wie­dli­wo­ści. Póź­niej oka­za­ło się, że in­for­ma­cji o prze­pły­wach na kon­cie Bia­lac­kie­go udzie­li­ła rów­nież pol­ska pro­ku­ra­tu­ra. Litwa i Pol­ska ogło­si­ły, że Bia­ło­ruś w tym przy­pad­ku nad­uży­ła me­cha­ni­zmu po­mo­cy praw­nej.

>>>>>

Jest to zawsze decyzja opozycjonisty co robic ! To jego zycie jego ZASLUGI ! Pamietajmy ze przesladowania sa zasluga a wiec kapitalem dobra ktory sie zgromadzilo!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:17, 01 Paź 2011    Temat postu:

Opozycjonista zatrzymany po wizycie w Polsce

Szef Zjed­no­czo­nej Par­tii Oby­wa­tel­skiej opo­zy­cji Ana­tol La­biedź­ka uważa, że jego za­trzy­ma­nie w so­bo­tę w Miń­sku po po­wro­cie ze szczy­tu Part­ner­stwa Wschod­nie­go w War­sza­wie jest re­ak­cją na udział bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji w szczy­cie.

- Za­trzy­ma­li mnie i zbili - po­wie­dział La­biedź­ka, do­da­jąc, że był prze­trzy­my­wa­ny na po­li­cji około go­dzi­ny. We­dług jego słów, była to re­ak­cja na "udaną pracę w War­sza­wie" bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji.

- W stu pro­cen­tach to za­trzy­ma­nie ma bez­po­śred­ni zwią­zek z moim udzia­łem w szczy­cie w War­sza­wie. Łu­ka­szen­ka bar­dzo bo­le­śnie od­czuł to, że nie zo­stał za­pro­szo­ny, a była obec­na opo­zy­cja i to ona mó­wi­ła w imie­niu Bia­ło­ru­si o moż­li­wej po­mo­cy go­spo­dar­czej czy fi­nan­so­wej. To ner­wo­wa re­ak­cja na to, że on (Łu­ka­szen­ka) stra­cił nawet to wspar­cie nie­któ­rych lob­by­stów na Za­cho­dzie, które jesz­cze miał - oce­nił opo­zy­cjo­ni­sta.

La­biedź­ka po­wie­dział, że kiedy przy­je­chał z żoną z lot­ni­ska do domu, już na niego cze­ka­li lu­dzie w cy­wi­lu. - Nie przed­sta­wi­li się i nie po­wie­dzie­li, jakie struk­tu­ry si­ło­we re­pre­zen­tu­ją. Po­wie­dzie­li, że mam iść z nimi, a ja od­mó­wi­łem. Użyli siły, po­rwa­li moje ubra­nie - re­la­cjo­no­wał.

Jak pod­kre­ślił, na szczę­ście wsta­wi­li się za nim prze­chod­nie, któ­rzy byli świad­ka­mi tego zda­rze­nia, i we­zwa­li po­li­cję.

- Przy­je­cha­li po­li­cjan­ci w mun­du­rach i po­je­cha­łem z nimi. Na ko­men­dzie po­wie­dzie­li mi, że łamię usta­wę do­ty­czą­cą prze­kra­cza­nia gra­ni­cy - opo­wia­dał La­biedź­ka.

Wy­ja­śnił, że wra­cał do Miń­ska przez Rosję, po­nie­waż Ro­sja­nie ho­no­ru­ją jego stary pasz­port, gdzie ma ważne wizy, w tym schen­geń­ską. No­we­go pasz­por­tu nie od­da­no mu po 4 mie­sią­cach prze­trzy­my­wa­nia w aresz­cie śled­czym KGB, skąd zo­stał zwol­nio­ny w kwiet­niu.

Jak oznaj­mił Ła­biedź­ka, za­po­wie­dział po­li­cjan­tom, że na znak pro­te­stu nie powie ani słowa. - Oni po­szli i długo się na­ra­dza­li, a potem po­wie­dzie­li, że na razie je­stem wolny, ale póź­niej zo­sta­nę jesz­cze pi­sem­nie we­zwa­ny na po­li­cję - po­wie­dział.

- Na pewno bę­dzie jesz­cze kon­ty­nu­acja, ale mam na­dzie­ję, że już bar­dziej po­ko­jo­we i cy­wi­li­zo­wa­ne - dodał.

>>>>>

A Lukszenka znowu to samo ... To juz kieruje demon on starcil rozum ... Jak z Hitlerem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:12, 02 Paź 2011    Temat postu:

Niaklajeu wezwany do inspekcji wykonywania wyroków MSW

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu zo­stał we­zwa­ny do pod­le­ga­ją­cej MSW in­spek­cji wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków. Jego zda­niem, we­zwa­nie może mieć zwią­zek z jego wy­jaz­dem do Pol­ski na szczyt Part­ner­stwa Wschod­nie­go. Wcze­śniej sąd za­bro­nił by­łe­mu kan­dy­da­to­wi wy­jaz­dów za gra­ni­cę.

Nia­kla­jeu przy­pusz­cza, że w in­spek­cji, gdzie ma sta­wić się w po­nie­dzia­łek, bę­dzie mu­siał zło­żyć wy­ja­śnie­nia w związ­ku z wy­jaz­dem do War­sza­wy. Wska­zał, że pod jego nie­obec­ność do miesz­ka­nia przy­cho­dzi­li mi­li­cjan­ci, któ­rzy roz­ma­wia­li z jego żoną i są­sia­da­mi. Nie wy­klu­czył, że zo­sta­ną na niego na­ło­żo­ne nowe ogra­ni­cze­nia. Były kan­dy­dat zo­stał w maju ska­za­ny na dwa lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata w związ­ku z po­wy­bor­czy­mi pro­te­sta­mi opo­zy­cji. Zakaz wy­jaz­dów za gra­ni­cę, a także obo­wią­zek prze­by­wa­nia w domu od godz. 20 do 6 rano oraz inne ogra­ni­cze­nia zo­stał na niego na­ło­żo­ny we wrze­śniu.

Inny dzia­łacz opo­zy­cji, który uczest­ni­czył w szczy­cie PW, Ana­tol La­biedź­ka, zo­stał po po­wro­cie do Miń­ska za­trzy­ma­ny. Męż­czyź­ni w cy­wi­lu z nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych struk­tur za­żą­da­li, by udał się z nimi, a gdy od­mó­wił, użyli siły. Prze­chod­nie we­zwa­li mi­li­cję i po­li­tyk po­je­chał na ko­mi­sa­riat. Jego zda­niem, zaj­ście było re­ak­cją na udział przed­sta­wi­cie­li opo­zy­cji w szczy­cie w War­sza­wie. La­biedź­ka zwo­łał na po­nie­dzia­łek kon­fe­ren­cję pra­so­wą. Wspól­nie z nim ma wziąć w niej udział dwóch in­nych dzia­ła­czy śro­do­wisk in­te­li­gen­cji i opo­zy­cji: Wa­cłau Aresz­ka i Waler Uhna­lou, któ­rzy zo­sta­li na­pad­nię­ci i ob­ra­bo­wa­ni w nocy 30 wrze­śnia, gdy je­cha­li sa­mo­cho­dem na tra­sie Wil­no-Mińsk.

>>>>>

Takie sa skutki opetania wladzy ... Oddaje sie diablu a pozniej juz jest ,,jazda''... Tyran nie kontroluje juz niczego ... Diabel popedza ... A koniec jak u Hitlera ... Bo takie ,,atarkcje'' daje diabel...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:20, 03 Paź 2011    Temat postu:

Mocne słowa dziennikarki: chcą, bym była wdową

Iryna Cha­lip, bia­ło­ru­ska dzien­ni­kar­ka opo­zy­cyj­na i żona by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w ze­szło­rocz­nych wy­bo­rach An­dre­ja San­ni­kaua, zwró­ci­ła się w li­ście otwar­tym do żon ro­syj­skie­go pre­mie­ra i pre­zy­den­ta, twier­dząc, że życie jej męża jest za­gro­żo­ne.

"Sy­tu­acja jest kry­tycz­na. Bia­ło­ru­skie służ­by spe­cjal­ne robią wszyst­ko, żebym zo­sta­ła wdową, a nasz syn - sie­ro­tą" - na­pi­sa­ła Cha­lip w li­ście ad­re­so­wa­nym do Swie­tła­ny Mie­dwie­die­wej i Lud­mi­ły Putin. List opu­bli­ko­wa­ła w po­nie­dzia­łek opo­zy­cyj­na ro­syj­ska "No­wa­ja Ga­zie­ta". "Pro­szę, by­ście prze­ko­na­ły mał­żon­ków, by zro­bi­li wszyst­ko, co moż­li­we, aby za­po­biec fi­zycz­nej li­kwi­da­cji mo­je­go męża i wymóc na pre­zy­den­cie (Alak­san­drze) Łu­ka­szen­ce uwol­nie­nie jego, a także in­nych więź­niów po­li­tycz­nych" - na­pi­sa­ła.

Iryna Cha­lip wy­sła­ła ana­lo­gicz­ne listy także do mał­żo­nek pre­zy­den­tów Fran­cji, USA i Pol­ski, a także bry­tyj­skie­go pre­mie­ra - na­pi­sa­ła ga­ze­ta, któ­rej Cha­lip jest ko­re­spon­dent­ką na Bia­ło­ru­si.

21 wrze­śnia opo­zy­cyj­ne por­ta­le bia­ło­ru­skie in­for­mo­wa­ły, że San­ni­kau, ska­za­ny za pro­te­sty po­wy­bor­cze, zo­stał prze­nie­sio­ny z ko­lo­nii kar­nej w No­wo­po­łoc­ku do innej, w Bo­bruj­sku. San­ni­kau nie tra­fił jed­nak do Bo­bruj­ska, a przez kilka na­stęp­nych dni Cha­lip nie mogła uzy­skać in­for­ma­cji, gdzie znaj­du­je się jej mąż.

Ty­dzień temu ad­wo­kat San­ni­kaua do­wie­dział się, że były kan­dy­dat jest w aresz­cie w Mo­hy­le­wie; we wto­rek się z nim spo­tkał.

19 grud­nia ze­szłe­go roku ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, do aresz­tów tra­fi­ło ponad 600 osób.

W serii pro­ce­sów sądy ska­za­ły ponad 40 osób, w tym ponad po­ło­wę - na kary od dwóch do czte­rech lat ko­lo­nii kar­nej. Nie­mal wszy­scy ska­za­ni zo­sta­li uła­ska­wie­ni w sierp­niu i wrze­śniu.

W ko­lo­nii kar­nej wciąż po­zo­sta­je wła­śnie San­ni­kau, ska­za­ny na pięć lat, i inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, który otrzy­mał wyrok sze­ściu lat.

W so­bo­tę na wol­ność wy­szedł przed­się­bior­ca, były kan­dy­dat w wy­bo­rach Dźmi­try Wus, któ­re­go w maju sąd ska­zał na 5,5 roku ko­lo­nii kar­nej w związ­ku z po­wy­bor­czy­mi pro­te­sta­mi opo­zy­cji.

>>>>>

To jest demoniczne opetanie ... Oni juz stracili kontrole nad soba ... Ida na smyczy demonow ... Tak jest gdy czlowiek wybiera zlo...Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 14:01, 03 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:00, 03 Paź 2011    Temat postu:

Wyrzekli się go rodzice za to, że... klaskał w dłonie

Za poglądy polityczne na Białorusi studentów z uczelni wyższych wyganiają nagminnie. Jednak żeby niepełnoletnią osobę wyrzucili z liceum – tego jeszcze nie było. 16-letni Roman Protasiewicz był uczniem jednego z najbardziej prestiżowych liceów w Mińsku, laureatem licznych olimpiad z fizyki i matematyki. Z tego powodu przyznano mu specjalne stypendium prezydenta Białorusi (potocznie „stypendium Łukaszenki”), którym obdarowuje się na Białorusi wybranych i zdolnych młodych ludzi.

Jednak niemal w mgnieniu oka wszystko to stracił. Powodem stało się zatrzymanie Romana podczas akcji „milczącego protestu”. (Jest to powstała latem inicjatywa, organizowana przez młodzież na białoruskich portalach społecznościowych. Co środę ludzie zbierają na głównym placu swojego miasta. Nie wykrzykują żadnych haseł, nie przynoszą ze sobą żadnych symboli. Po prostu milczą, a po trzydziestu minutach (o umówionej godzinie) zaczynają klaskać. Na początku władze nie reagowały na te akcje. Jednak kiedy w Mińsku i dziesiątkach innych miast zaczęło przychodzić po kilka tysięcy osób – zaczęły się brutalne zatrzymania. Przy czym formuła akcji uwypukliła absurdalność działań służb – człowieka na Białorusi aresztują teraz nawet za milczenie i klaskanie).

Na jednej z takich akcji schwytano również Romana. Ale ze względu na niepełnoletniość nie wsadzono prewencyjnie do więzienia. Jednak po tym zajściu zaczął mieć problemy w liceum. Wzywano go niejednokrotnie do dyrektorki i wymuszano „wyrzeczenie opozycyjnych poglądów”. Wzywano również jego rodziców. Jednak chłopak obstawał przy swoim.

W zeszłym tygodniu wyrzucili go z liceum. Przy czym, jak się okazało, dyrektorka dysponowała zapisem jego prywatnych rozmów telefonicznych, w których umawiał się z kolegami na udział w kolejnym proteście (dostała je prawdopodobnie od KGB).

Ale to nie koniec problemów. Po wyrzuceniu ze szkoły Romana wyrzucono również z domu. Okazało się, że jego rodzice są ideowymi zwolennikami Łukaszenki, a ojciec jest wojskowym – pracuje w Białoruskiej Akademii Wojskowej (na stanowisku „zastępcy rektora ds. ideologii”) Od dłuższego czasu cisnęli Romana, żeby zaprzestał udziału w protestach i aktywności w Internecie. Dochodziło do rękoczynów.

Ojca wzywano na dywanik w pracy i mówiono, że „źle wychował syna”. Matka woziła Romana do prawosławnego popa, który z niego „wyganiał biesów” (to się jeszcze nazywa „sesja egzorcyzmów”). Po wyrzuceniu z liceum kazali mu w końcu „zbierać rzeczy”. 16-letni chłopak znalazł się na ulicy.

Dzięki rezonansowi w Internecie znaleźli się ludzie, którzy wykazali się solidarnością i tymczasowo zapewnili Romanowi jedzenie i dach nad głową. Wzięli go również pod opiekę obrońcy praw człowieka. Jednak dalsza edukacja i w ogóle przyszłość chłopaka zostają pod znakiem zapytania.

Aleh Barcewicz

>>>>>

Wot przykladna radziecka rodzina ! Radziecka rodzina powinna zachowywac czujnosc i jak nauczal towarzysz Stalin donosic jakby co na KGB ... Rodzice na siebie dzieci na rodzicow i na odwrot ! Jak widac nauka nie poszla w las !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:36, 03 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Niaklajeu ostrzeżony przez inspekcję MSW za wyjazd do Polski

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Uła­dzi­mir Nia­kla­jeu do­stał ostat­nie ostrze­że­nie od pod­le­ga­ją­cej MSW in­spek­cji za nie­prze­strze­ga­nie ogra­ni­czeń wy­ro­ku są­do­we­go w za­wie­sze­niu. Po­wo­dem jest jego wy­jazd do War­sza­wy na szczyt Part­ner­stwa Wschod­nie­go.

Sąd za­bro­nił opo­zy­cjo­ni­ście, ska­za­ne­mu na dwa lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi, wy­jaz­dów za gra­ni­cę. Ostrze­że­nie od in­spek­cji wy­ko­ny­wa­nia wy­ro­ków otrzy­ma­ła dzi­siaj rów­nież wi­ce­sze­fo­wa opo­zy­cyj­nej or­ga­ni­za­cji mło­dzie­żo­wej Nasta Pa­ła­żan­ka.

Od Nia­kla­jeua in­spek­cja za­żą­da­ła wy­ja­śnień, dla­cze­go bez po­zwo­le­nia wy­je­chał z kraju i w dniach 27-30 wrze­śnia znaj­do­wał się w War­sza­wie. - Moje wy­ja­śnie­nia były krót­kie (...): nie przy­zna­ję się do winy i nie za­mie­rzam od­gry­wać roli prze­stęp­cy, którą na­rzu­ca­ją mi wła­dze. (...) Dla­te­go byłem w War­sza­wie na szczy­cie Part­ner­stwa Wschod­nie­go, na który za­pro­si­li mnie or­ga­ni­za­to­rzy - pol­ski rząd - po­wie­dział Nia­kla­jeu.

Były kan­dy­dat zo­stał po­in­for­mo­wa­ny, że jest to ostat­nie ostrze­że­nie i w przy­pad­ku ko­lej­ne­go na­ru­sze­nia od­bę­dzie się roz­pra­wa są­do­wa. Nia­kla­jeu może wów­czas zo­stać skie­ro­wa­ny do od­by­wa­nia kary w ko­lo­nii kar­nej.

Ostrze­że­nie dla Pa­ła­żan­ki, na któ­rej ciąży wyrok roku po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na jeden rok, jest zwią­za­ne z tym, że była dwu­krot­nie w ciągu ostat­nich dwóch mie­się­cy ska­za­na na kary aresz­tu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go. Pa­ła­żan­ka brała udział w pi­kie­tach w obro­nie ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną li­de­ra Mło­de­go Fron­tu Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza.

Nia­kla­jeu, poeta i szef kam­pa­nii "Mów Praw­dę!" kan­dy­do­wał w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy zo­stał po­bi­ty przez nie­zna­nych spraw­ców, we­dług opo­zy­cji - struk­tu­ry si­ło­we. Tra­fił do szpi­ta­la i nie brał udzia­łu w de­mon­stra­cji opo­zy­cji w cen­trum Miń­ska po za­koń­cze­niu gło­so­wa­nia. Pro­te­sto­wa­no pod­czas niej prze­ciw­ko ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. W noc po de­mon­stra­cji Nia­kla­jeu zo­stał upro­wa­dzo­ny ze szpi­ta­la i prze­nie­sio­ny do aresz­tu śled­cze­go KGB, potem na­ło­żo­no na niego areszt do­mo­wy. Tak jak więk­szość kan­dy­da­tów opo­zy­cji, sta­nął przed sądem w związ­ku z de­mon­stra­cją i w maju otrzy­mał karę dwóch lat w za­wie­sze­niu na dwa lata. Na tym samym pro­ce­sie zo­sta­ła ska­za­na Pa­ła­żan­ka.

>>>>>

Glupawy rezim szaleje coraz bardziej ... Juz ostrzezenia wysylaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:50, 04 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi zaostrzają kolejne przepisy

Bia­ło­ru­ska Izba Re­pre­zen­tan­tów (niż­sza izba par­la­men­tu) za­ostrzy­ła prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach - podał dzi­siaj por­tal Telegraf.by. Nowe prawo zrów­nu­je z pi­kie­tą "ma­so­wą obec­ność oby­wa­te­li" w miej­scu pu­blicz­nym "w celu wy­ra­że­nia pro­te­stu".

Cho­dzi o po­praw­ki za­pro­po­no­wa­ne przez rząd w lipcu, oce­nia­ne wów­czas przez obroń­ców praw czło­wie­ka jako od­po­wiedź władz na falę mil­czą­cych pro­te­stów. Usta­wa mówi o "wspól­nej ma­so­wej obec­no­ści oby­wa­te­li w okre­ślo­nym z góry miej­scu pu­blicz­nym, w tym pod otwar­tym nie­bem, i o usta­lo­nym cza­sie, w celu prze­pro­wa­dze­nia z góry okre­ślo­nych czy­nów". Cho­dzi o zgro­ma­dze­nia "zwo­ły­wa­ne przez in­ter­net i inne sieci in­for­ma­cyj­ne w celu pu­blicz­ne­go wy­ra­że­nia na­stro­jów po­li­tycz­no-spo­łecz­nych lub pro­te­stu". W pro­jek­cie rzą­do­wym było sfor­mu­ło­wa­nie: "z góry okre­ślo­ne dzia­ła­nia lub brak dzia­łań", co spra­wi­ło, że nie­za­leż­ne por­ta­le na­zwa­ły pro­po­no­wa­ne po­praw­ki "usta­wą o braku dzia­łań". Osta­tecz­nie słowa o "braku dzia­łań" wy­pa­dło z tek­stu, a zna­la­zło się w nim słowo "czyny".

Zrów­na­nie ta­kich zgro­ma­dzeń z pi­kie­tą ozna­cza, że po­trzeb­na na nie bę­dzie zgoda władz lo­kal­nych. Ina­czej od­by­wa­ją się bez ze­zwo­le­nia i ich uczest­ni­kom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem.

Wcze­śniej mil­czą­ce pro­te­sty prze­ciw po­li­ty­ce władz for­mal­nie nie były nie­zgod­ne z pra­wem, po­nie­waż ich uczest­ni­cy nie wzno­si­li haseł, nie uży­wa­li sym­bo­li ani trans­pa­ren­tów, a je­dy­nie przy­cho­dzi­li o umó­wio­nej porze na place w cen­trum miast i wspól­nie kla­ska­li. In­for­ma­cje o pro­te­stach były umiesz­cza­ne w in­ter­ne­cie.

Jak po­da­je opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97, ponad 2 tys. osób zo­sta­ło ska­za­nych na kary aresz­tu od kilku do 15 dni za udział w tych pro­te­stach.

Biuro In­sy­tu­cji De­mo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka (ODiHR) OBWE w sierp­niu wy­ra­zi­ło za­nie­po­ko­je­nie pla­no­wa­ny­mi zmia­na­mi w bia­ło­ru­skim usta­wo­daw­stwie. Oce­ni­ło, że obec­nie obo­wią­zu­ją­ce na Bia­ło­ru­si prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń na­ru­sza­ją normy mię­dzy­na­ro­do­we.

Z kolei we­dług wi­ce­sze­fa sta­łej ko­mi­sji ds. praw czło­wie­ka w Izbie Re­pre­zen­tan­tów Ana­to­la Hłaza pro­jekt ma na celu wzmoc­nie­nie środ­ków bez­pie­czeń­stwa pod­czas zgro­ma­dzeń. De­pu­to­wa­ni roz­pa­trzy­li pro­jekt i przy­ję­li go w pierw­szym i dru­gim czy­ta­niu w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem. We­dług Radia Swa­bo­da stało się to w cza­sie, gdy wy­łą­czo­no w par­la­men­cie trans­mi­sję obrad dla dzien­ni­ka­rzy....

>>>>

Hehe ! Matoly chca wprowadzic karalnosc publiczenego milczenia i nic nie robienia ! Genialne ! To podroz koleja bedzie karalna nie mowiac o takiej zbrodni jak gromadzenie sie na targu ! Ale swiry ! Tak demon degeneruje osobnikow ktorzy mu sie oddaja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:08, 05 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: b. kandydat na prezydenta w kolonii karnej

Były opo­zy­cyj­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si An­drej San­ni­kau zo­stał prze­nie­sio­ny do ko­lo­nii kar­nej w Bo­bruj­sku, gdzie od­wie­dził go ad­wo­kat - podał w środę opo­zy­cyj­ny por­tal Karta'97.

Jak prze­ka­za­ła żona San­ni­kaua, opo­zy­cyj­na dzien­ni­kar­ka Iryna Cha­lip, były kan­dy­dat tra­fił do po­je­dyn­czej celi. Wy­da­no mu zi­mo­wą czap­kę i ku­faj­kę, co zda­niem Cha­lip ozna­cza, że wła­dze liczą, iż zo­sta­nie on na długo w ko­lo­nii kar­nej. Po­li­tyk od­by­wa wyrok 5 lat ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze w związ­ku z pro­te­sta­mi po­wy­bor­czy­mi. W ze­szłym ty­go­dniu jego bli­scy i obroń­cy praw czło­wie­ka ogło­si­li, że ist­nie­je po­waż­ne za­gro­że­nie dla jego życia. Przez dłuż­szy czas nie mogli uzy­skać o nim in­for­ma­cji, bo San­ni­kau był prze­wo­żo­ny mię­dzy róż­ny­mi za­kła­da­mi kar­ny­mi. W jed­nym z nich, jak potem prze­ka­zał, ostrze­ga­no go, że może zo­stać po­bi­ty lub wręcz za­bi­ty w trak­cie od­by­wa­nia wy­ro­ku.

W maju sąd uznał opo­zy­cjo­ni­stę za win­ne­go or­ga­ni­za­cji ma­so­wych za­mie­szek 19 grud­nia ze­szłe­go roku, w wie­czór po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. Ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ły wów­czas w Miń­sku prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. gło­sów ubie­ga­ją­ce­mu się o re­elek­cję Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do gma­chu rządu; we­dług opo­zy­cji była to pro­wo­ka­cja. Mi­li­cja roz­bi­ła de­mon­stra­cję, a jej uczest­ni­cy, w tym byli kan­dy­da­ci, sta­nę­li przed sądem. W sierp­niu i wrze­śniu br. więk­szość ska­za­nych zo­sta­ła uła­ska­wio­na. W mi­nio­ną so­bo­tę wy­szedł na wol­ność jeden z by­łych kan­dy­da­tów, przed­się­bior­ca Dźmi­try Wus. San­ni­kau oraz inny kan­dy­dat opo­zy­cji Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, ska­za­ny na sześć lat, wciąż po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych .

>>>>>

A wiec psychole sadystycznie mecza pozycje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:53, 05 Paź 2011    Temat postu:

Apel ws. białoruskich opozycjonistów

Mię­dzy­na­ro­do­wa Or­ga­ni­za­cja na rzecz Praw Czło­wie­ka (FIDH) za­pro­te­sto­wa­ła prze­ciw trak­to­wa­niu bia­ło­ru­skich opo­zy­cjo­ni­stów ska­za­nych na kary ko­lo­nii kar­nej, do­da­jąc, że wła­dze za­stra­sza­ją tych więź­niów, wy­wie­ra­ją na nich pre­sję psy­cho­lo­gicz­ną i fi­zycz­ną.

- Godne za­ufa­nia źró­dła wska­zu­ją, że na więź­niów po­li­tycz­nych po­zo­sta­ją­cych w bia­ło­ru­skich wię­zie­niach nadal jest wy­wie­ra­na pre­sja psy­cho­lo­gicz­na i fi­zycz­na - głosi oświad­cze­nie FIDH. Mowa jest w nim m.in. o prze­nie­sie­niu by­łe­go kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta An­dre­ja San­ni­kaua z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej. Jak ogło­si­li nie­daw­no bli­scy San­ni­kaua, pod­czas tej pro­ce­du­ry przez kilka dni nie mogli do­wie­dzieć się, co się z nim dzie­je. W trak­cie prze­wo­że­nia po­li­tyk tra­fił na współ­więź­niów, któ­rzy prze­ko­ny­wa­li go, że może nie wyjść żywy z ko­lo­nii kar­nej.

FIDH wska­zu­je, że pod­czas pro­ce­du­ry prze­no­sze­nia z jed­nej ko­lo­nii kar­nej do dru­giej "pre­sja psy­cho­lo­gicz­na jest bar­dzo mocna". Bli­scy San­ni­kaua uwa­ża­ją - pisze FIDH - że groź­by śmier­ci, z ja­ki­mi się spo­tkał "to część roz­myśl­nej stra­te­gii za­stra­sza­nia" i od­po­wiedź na żą­da­nia spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej, do­ma­ga­ją­cej się zwol­nie­nia opo­zy­cjo­ni­stów.

Or­ga­ni­za­cja zwra­ca też uwagę na zły stan zdro­wia Źmi­cie­ra Ban­da­ren­ki, współ­pra­cow­ni­ka San­ni­kaua, rów­nież ska­za­ne­go na ko­lo­nię karną. - Obec­ny stan zdro­wia Ban­da­ren­ki (...) nie po­zwa­la mu sie­dzieć, a po­nie­waż le­że­nie za dnia jest w wię­zie­niu za­bro­nio­ne, Ban­da­ren­ka musi zno­sić ca­ło­dzien­ne sta­nie - za­uwa­ża FIDH w oświad­cze­niu.

Wska­zu­je po­nad­to, że od in­nych ska­za­nych opo­zy­cjo­ni­stów do­cho­dzą ostat­nio skąpe in­for­ma­cje. Żona by­łe­go kan­dy­da­ta Mi­ko­ły Stat­kie­wi­cza nie ma wie­ści od niego od ponad trzech ty­go­dni. Bli­scy Ale­sia Bia­lac­kie­go, szefa Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", który czeka na pro­ces, nie mogą się z nim spo­tkać w aresz­cie - do­da­je fe­de­ra­cja.

Opo­zy­cjo­ni­ści, o któ­rych pisze FIDH, zo­sta­li ska­za­ni na kary od dwóch do sze­ściu lat ko­lo­nii kar­nych po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich na Bia­ło­ru­si 19 grud­nia ze­szłe­go roku. W wie­czór wy­bor­czy na de­mon­stra­cji opo­zy­cji w Miń­sku pro­te­sto­wa­no prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom, da­ją­cym nie­mal 80 proc. ubie­ga­ją­ce­mu się o czwar­tą ka­den­cję pre­zy­denc­ką Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło do ataku grupy ludzi na drzwi do bu­dyn­ku rządu - zda­niem opo­zy­cji, spro­wo­ko­wa­ne­go. Wła­dze uzna­ły te zaj­ścia za ma­so­we za­miesz­ki i w serii pro­ce­sów ska­za­ły uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, w tym czte­rech by­łych kan­dy­da­tów w wy­bo­rach, na kil­ku­let­nie wy­ro­ki ko­lo­nii kar­nej. Choć więk­szość z nich zo­sta­ła ostat­nio uła­ska­wio­na i zwol­nio­na, to San­ni­kau, Stat­kie­wicz i Ban­da­ren­ka po­zo­sta­ją w ko­lo­niach kar­nych.

Oświad­cze­nie FIDH sy­gno­wa­ło ró­wież bia­ło­ru­skie Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", któ­re­go sze­fem, a jed­no­cze­ście wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym FIDH jest Bia­lac­ki. Dzia­łacz jest oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we z po­wo­du sum, jakie miał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług "Wia­sny" cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność or­ga­ni­za­cji, w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych. FIDH ma sie­dzi­bę w Pa­ry­żu i we­dług in­for­ma­cji z jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zrze­sza 164 or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka z róż­nych kra­jów świa­ta.

>>>>>

Taka jest sytuacja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:45, 05 Paź 2011    Temat postu:

Spra­wa aresz­to­wa­ne­go bia­ło­ru­skie­go dzia­ła­cza Ale­sia Bia­lac­kie­go, oskar­żo­ne­go o prze­stęp­stwa po­dat­ko­we, zo­sta­ła prze­ka­za­na do sądu w Miń­sku - po­wie­dział współ­pra­cow­nik Bia­lac­kie­go z Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna" Wa­lan­cin Ste­fa­no­wicz.

- Ad­wo­kat Bia­lac­kie­go po­twier­dził, że ma­te­ria­ły spra­wy kar­nej zo­sta­ły prze­ka­za­ne do sądu. Stało się to 4 paź­dzier­ni­ka - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz. Wy­ra­ził przy­pusz­cze­nie, że do pro­ce­su szefa "Wia­sny" może dojść naj­da­lej pod ko­niec paź­dzier­ni­ka. - Myślę, że pro­ces od­bę­dzie się w prze­cią­gu mie­sią­ca, naj­praw­do­po­dob­niej, są­dząc z prak­ty­ki w po­dob­nych spra­wach, bę­dzie to w dru­giej po­ło­wie czy pod ko­niec mie­sią­ca - po­wie­dział Ste­fa­no­wicz.

Bia­lac­ki zo­stał za­trzy­ma­ny 4 sierp­nia, prze­by­wa w aresz­cie w Miń­sku. Jest oskar­żo­ny o nie­za­pła­ce­nie po­dat­ków od kwot, które prze­cho­wy­wał na kon­cie ban­ko­wym na Li­twie. We­dług jego współ­pra­cow­ni­ków cho­dzi o środ­ki z fun­da­cji za­gra­nicz­nych prze­ka­zy­wa­ne na dzia­łal­ność "Wia­sny", w tym na wspar­cie osób prze­śla­do­wa­nych na Bia­ło­ru­si z po­wo­dów po­li­tycz­nych.

Za prze­stęp­stwa, o które oskar­żo­ny jest Bia­lac­ki, grozi na Bia­ło­ru­si kara do sied­miu lat wię­zie­nia. In­for­ma­cji o kon­tach dzia­ła­cza w ban­kach na Li­twie udzie­li­ło służ­bom bia­ło­ru­skim Mi­ni­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści w Wil­nie. Dane o Bia­lac­kim prze­ka­za­ła Bia­ło­ru­si rów­nież pol­ska Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na. Bia­ło­ru­scy obroń­cy praw czło­wie­ka oce­nia­ją areszt Bia­lac­kie­go jako ude­rze­nie we wszyst­kie śro­do­wi­ska opo­zy­cyj­ne na Bia­ło­ru­si.

>>>>>

I znowu matacza !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:59, 06 Paź 2011    Temat postu:

Niezależny socjolog zatrzymany w Mińsku

Nie­za­leż­ny bia­ło­ru­ski so­cjo­log pro­fe­sor Aleh Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w Miń­sku przed spo­tka­niem, na któ­rym miał przed­sta­wić re­zul­ta­ty badań na temat na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si.

Spo­tka­nie miało odbyć się w pol­skiej am­ba­sa­dzie z udzia­łem dy­plo­ma­tów państw UE. Ma­na­jeu miał na nim mówić m.​in. o wy­ni­kach ostat­nie­go son­da­żu nie­za­leż­ne­go ośrod­ka NI­SE­PI, we­dług któ­rych po­pu­lar­ność pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki bez­pre­ce­den­so­wo spa­dła. Am­ba­sa­dor RP Le­szek Sze­rep­ka na­zwał za­trzy­ma­nie Ma­na­jeua nie­zro­zu­mia­łym. Wska­zał, że wy­ni­ki badań NI­SE­PI zdą­ży­ła już opu­bli­ko­wać prasa opo­zy­cyj­na, a po­dob­ne spo­tka­nia od­by­wa­ją się cy­klicz­nie. Po­przed­nie prze­pro­wa­dzo­no w am­ba­sa­dzie Wiel­kiej Bry­ta­nii, tym razem swo­ich po­miesz­czeń udzie­li­ła pol­ska pla­ców­ka.

Ma­na­jeu zo­stał za­trzy­ma­ny w dro­dze na spo­tka­nie, nie­da­le­ko bu­dyn­ku am­ba­sa­dy. Przez te­le­fon po­wie­dział, że funk­cjo­na­riu­sze sił spe­cjal­nych mi­li­cji OMON "szu­ka­ją broni i nar­ko­ty­ków" - po­da­ła nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti".

Ko­le­ga Ma­na­jeua, so­cjo­log Alak­sandr Sa­snou, który zdą­żył się do niego do­dzwo­nić, oce­nił, że za­trzy­ma­nie ba­da­cza "ma zwią­zek z na­si­le­niem na Bia­ło­ru­si re­pre­sji prze­ciw­ko wszyst­kim".

Na spo­tka­niu Ma­na­jeu miał przed­sta­wić swoją in­ter­pre­ta­cję i ko­men­tarz do kwar­tal­nych badań na­stro­jów spo­łecz­nych na Bia­ło­ru­si. Son­daż NI­SE­PI, który opu­bli­ko­wa­ła prasa, mówił m.​in. o tym, że we­dług badań z wrze­śnia więk­szość spo­łe­czeń­stwa obar­cza winą pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­kę za kry­zys go­spo­dar­czy w kraju.

Gdyby wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­by­ły się w naj­bliż­szych dniach, to na Łu­ka­szen­kę za­gło­so­wa­ło­by we­dług son­da­żu 20,5 proc. Bia­ło­ru­si­nów. Za­ra­zem nie wzro­sło, jak wska­zu­je wrze­śnio­we ba­da­nie, po­par­cie dla po­li­tycz­nej opo­zy­cji. Ma­na­jeu jest za­ło­ży­cie­lem NI­SE­PI - Nie­za­leż­ne­go In­sty­tu­tu Badań Spo­łecz­no-Eko­no­micz­nych i Po­li­tycz­nych. Ośro­dek po­wstał w 1992 roku, a w 2005 roku zo­stał zli­kwi­do­wa­ny de­cy­zją Sądu Naj­wyż­sze­go Bia­ło­ru­si. Obec­nie jest za­re­je­stro­wa­ny na Li­twie jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale pro­wa­dzi ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na Bia­ło­ru­si.

>>>>

Kolejne debilne represje!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 10:48, 07 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: opozycyjny Zjazd Narodowy nielegalny

Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na Bia­ło­ru­si oznaj­mi­ła, że Zjazd Na­ro­do­wy (biał. Na­rod­ny Schod), zwo­ły­wa­ny przez opo­zy­cję na naj­bliż­szą so­bo­tę w róż­nych mia­stach kraju, jest nie­le­gal­ny i ostrze­gła oby­wa­te­li przed udzia­łem w nim.

- Pro­ku­ra­tu­ra zwra­ca się do oby­wa­te­li, by nie ule­ga­li pro­wo­ka­cyj­nym ape­lom i nie brali udzia­łu w tych przed­się­wzię­ciach, które są sprzecz­ne z nor­ma­mi prawa - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel pro­ku­ra­tu­ry Pawał Ra­dzi­wo­nau, cy­to­wa­ny przez pań­stwo­wą agen­cję Bieł­TA. In­for­ma­cję tę po­da­no po tym, jak w ciągu dnia ini­cja­to­rzy akcji, Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz, zo­sta­li we­zwa­ni do pro­ku­ra­tu­ry. Ostrze­żo­no ich tam przed ła­ma­niem prze­pi­sów o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach.

Tym­cza­sem opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­łu­ją się na inne prze­pi­sy, do­ty­czą­ce ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia oby­wa­tel­skie można zwo­ły­wać w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie.

- Po­wie­dzie­li nam w pro­ku­ra­tu­rze, że usta­wo­daw­stwo w spo­sób nie­ja­sny roz­róż­nia prze­pi­sy do­ty­czą­ce ma­so­wych zgro­ma­dzeń i ze­brań lo­kal­nych. Po­ra­dzi­li­śmy pro­ku­ra­tu­rze, by zwró­ci­ła się do Rady Re­pre­zen­tan­tów (niż­szej izby par­la­men­tu) w celu uzy­ska­nia od­po­wied­nich wy­ja­śnień - po­wie­dział Iwasz­kie­wicz.

Jed­nak zda­niem pro­ku­ra­tu­ry, prze­pi­sy usta­wy o ze­bra­niach lo­kal­nych "nie sto­su­ją się do tak zwa­ne­go Zjaz­du Na­ro­do­we­go" - po­da­ła Bieł­TA. Jak do­da­je, pro­ku­ra­tu­ra uzna­ła za nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę pod­pi­sów ze­bra­nych w Miń­sku, gdzie or­ga­ni­za­to­rzy wy­bra­li na miej­sce zgro­ma­dze­nia Plac Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re). Tam za­zwy­czaj wła­dze lo­kal­ne kie­ru­ją de­mon­stra­cje opo­zy­cji, by nie od­by­wa­ły się w cen­trum mia­sta.

- Kil­ka­set pod­pi­sów ze­bra­nych w po­szcze­gól­nych klat­kach domów przy­le­ga­ją­cych do Placu Ban­ga­lur i kilku domów w dziel­ni­cy Sie­re­brian­ka nie wy­star­cza­ją do tego, by de­ba­to­wać o spra­wach życia spo­łecz­ne­go - po­wie­dział Ra­dzi­wo­nau. - Od­no­si­my się z sza­cun­kiem do prawa oby­wa­te­li do prze­pro­wa­dza­nia zgro­ma­dzeń, ale uwa­ża­my za nie­do­pusz­czal­ne igno­ro­wa­nie norm prawa i ma­ni­pu­lo­wa­nie nimi - dodał.

Iwasz­kie­wicz i Fia­dy­nicz zo­sta­li we­zwa­ni na pią­tek rano na spo­tka­nie z ad­mi­ni­stra­cją Miń­ska.

Od lata ko­mi­tet or­ga­ni­za­cyj­ny Zjaz­du Na­ro­do­we­go zbie­rał pod­pi­sy i in­for­mo­wał o akcji po­przez in­ter­net. We­dług ostat­nich pla­nów zgro­ma­dze­nia miały odbyć się o godz. 13 (godz. 12 czasu pol­skie­go) w so­bo­tę w 28 mia­stach Bia­ło­ru­si, w tym we wszyst­kich sze­ściu mia­stach ob­wo­do­wych (wo­je­wódz­kich). Prze­pi­sy usta­wy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach wy­ma­ga­ją, by or­ga­ni­za­to­rzy mieli zgodę władz lo­kal­nych. W prze­ciw­nym wy­pad­ku, gdy akcja zo­sta­nie uzna­na za od­by­wa­ją­cą się bez ze­zwo­le­nia, ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grożą kary ad­mi­ni­stra­cyj­ne, włącz­nie z aresz­tem. Par­la­ment Bia­ło­ru­si nie­daw­no za­ostrzył prze­pi­sy tej usta­wy.

>>>>

Komedianci ... Prokuratura oznajamia ze zjazdy sa nielegalne ! Ale ,,praworzadnosc''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 9:29, 08 Paź 2011    Temat postu:

Na Białorusi za miesiąc dewizy kupić będzie można tylko z dowodem

Na Bia­ło­ru­si w li­sto­pa­dzie wej­dzie w życie obo­wią­zek le­gi­ty­mo­wa­nia się do­wo­dem oso­bi­stym (pasz­por­tem) przy kup­nie dewiz w kan­to­rach, a dane oso­bo­we osób ku­pu­ją­cych de­wi­zy będą re­je­stro­wa­ne - po­da­ła w pią­tek pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA.

Od­po­wied­ni de­kret pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka pod­pi­sał w czwar­tek, a wej­dzie on w życie mie­siąc po ofi­cjal­nym opu­bli­ko­wa­niu. Re­je­stro­wa­ne będą dane osób fi­zycz­nych ku­pu­ją­cych de­wi­zy za­rów­no za go­tów­kę, jak i w for­mie bez­go­tów­ko­wej w kan­to­rach i ka­sach ban­ków. Przy ope­ra­cjach prze­pro­wa­dza­nych kar­ta­mi ban­ko­wy­mi dane po­twier­dza­ją­ce toż­sa­mość wła­ści­cie­la będą po­bie­ra­ne z bazy banku, który wydał kartę.

Bia­ło­ruś bo­ry­ka się od kilku mie­się­cy z kry­zy­sem na rynku wa­lu­to­wym.

Bia­ło­ru­ski rubel, któ­re­go kurs ryn­ko­wy usta­la­ny jest na do­dat­ko­wych se­sjach na gieł­dzie, ostat­nio nieco spadł na war­to­ści. Po wpro­wa­dze­niu do­dat­ko­wych sesji w po­ło­wie wrze­śnia kurs wobec do­la­ra wy­no­sił 8,6 tys. rubli za do­la­ra, potem bia­ło­ru­ska wa­lu­ta się umac­nia­ła, ale obec­nie kurs zbli­żył się do 8 tys. rubli za do­la­ra. Rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ofi­cjal­ny, re­gu­lo­wa­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­szą­cy nie­ca­łe 5800 rubli za do­la­ra. Za­mia­rem banku jest stop­nio­we zbli­ża­nie obu kur­sów i w ciągu pół­to­ra-dwóch mie­się­cy usta­le­nie jed­no­li­te­go kursu.

>>>>>

No wreszcie rozum powoli zwyciezyl aby byl jeden kurs .. Trzeba bylo od razu . Ale z tymi dowodami to jest powrot do metod czekistowskich ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:34, 09 Paź 2011    Temat postu:

Zjazd Narodowy białoruskiej opozycji, są zatrzymani

Zjazd Na­ro­do­wy zwo­ła­ny przez opo­zy­cję bia­ło­ru­ską w pro­te­ście prze­ciw sy­tu­acji go­spo­dar­czej zgro­ma­dził w Miń­sku do ty­sią­ca osób. Mniej licz­ne akcje od­by­ły się w re­gio­nach kraju. Mi­li­cja za­trzy­ma­ła wię­cej niż 20 osób.

Opo­zy­cja za­po­wie­dzia­ła, że dal­sza część zjaz­du od­bę­dzie się 12 li­sto­pa­da. Choć wła­dze ostrze­gły, że uzna­ją zgro­ma­dze­nie za nie­zgod­ne z pra­wem i mimo nie­prze­rwa­ne­go desz­czu, w Miń­sku do parku przy Placu Ban­ga­lur (Ban­ga­lo­re) przy­szły setki ludzi w róż­nym wieku. Dzia­ła­cze opo­zy­cyj­ni: Wik­tar Iwasz­kie­wicz i Hie­nadź Fia­dy­nicz ogło­si­li żą­da­nia pod ad­re­sem władz, m.in.: za­ha­mo­wa­nie wzro­stu cen, za­pew­nie­nie do­cho­dów i eme­ry­tur na po­zio­mie z po­cząt­ku roku oraz odej­ście od prak­ty­ki za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty.

Pod­czas mi­tyn­gu zgro­ma­dze­ni żą­da­li także uwol­nie­nia ska­za­nych po wy­bo­rach opo­zy­cjo­ni­stów oraz prze­pro­wa­dze­nia no­wych wy­bo­rów pod kon­tro­lą OBWE. Or­ga­ni­za­to­rzy za­po­wie­dzie­li, że prze­ka­żą żą­da­nia wła­dzom. Zgro­ma­dze­nie trwa­ło około 45 minut.

We­dług nie­za­leż­nych por­ta­li in­ter­ne­to­wych w Miń­sku za­trzy­ma­no kilka osób, głów­nie anar­chi­stów, a poza sto­li­cą - co naj­mniej kil­ka­na­ście, w tym or­ga­ni­za­to­rów zjaz­du i dzia­ła­czy za­re­je­stro­wa­nych par­tii opo­zy­cyj­nych.

Około 200 osób uczest­ni­czy­ło w pro­te­ście w Homlu, ponad 150 w Brze­ściu oraz Wi­teb­sku, około stu w Mo­hy­le­wie, kil­ka­dzie­siąt w Grod­nie. W mniej­szych mia­stach zgro­ma­dze­nia były mało licz­ne, w nie­któ­rych or­ga­ni­za­to­rzy je od­wo­ła­li.

W nie­któ­rych miej­sco­wo­ściach wła­dze ogło­si­ły so­bo­tę w za­kła­dach pracy i szko­łach dniem czynu spo­łecz­ne­go.

Zwo­łu­jąc zjazd opo­zy­cjo­ni­ści po­wo­ły­wa­li się na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych na zgro­ma­dze­nia. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

I kolejne absuradlne represje opetanej wladzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:18, 11 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś podpisała z Rosją kontrakt ws. budowy elektrowni atomowej

Bia­ło­ruś pod­pi­sa­ła z Rosją kon­trakt ws. bu­do­wy elek­trow­ni ato­mo­wej w ob­wo­dzie gro­dzień­skim - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja Bieł­TA, po­wo­łu­jąc się na ro­syj­ski kon­cern Atom­stroj­pro­jekt, który ma zbu­do­wać si­łow­nię.

Po­ro­zu­mie­nie o bu­do­wie dwóch blo­ków ener­ge­tycz­nych o ogól­nej mocy do 2400 MW pod­pi­sa­ły z ro­syj­skiej stro­ny wła­dze Atom­stroj­pro­jek­tu, a z bia­ło­ru­skiej - dy­rek­cja bu­do­wy elek­trow­ni. Si­łow­nia ato­mo­wa, pierw­sza na Bia­ło­ru­si, bę­dzie opar­ta na ro­syj­skim pro­jek­cie AES-2006. Po­wsta­nie w Ostrow­cu (biał. Astra­wiec) w ob­wo­dzie gro­dzień­skim. Pierw­szy blok ma być wpro­wa­dzo­ny do użyt­ku w 2017 roku, drugi - rok póź­niej. Koszt bu­do­wy elek­trow­ni wy­no­si ponad 9 mld do­la­rów. Bia­ło­ruś za­bie­ga o 25-let­ni kre­dyt od Rosji na ten cel. We­dług agen­cji Bieł­TA, roz­mo­wy na temat kre­dy­tu są w fazie koń­co­wej.

Za­nie­po­ko­je­nie bu­do­wą elek­trow­ni na Bia­ło­ru­si w po­bli­żu swo­ich gra­ni­cy wy­ra­ża­ła Litwa. Rów­nież na Bia­ło­ru­si są prze­ciw­ni­cy bu­do­wy si­łow­ni, ze wzglę­du na pa­mięć o ka­ta­stro­fie elek­trow­ni w Czar­no­by­lu, w któ­rej Bia­ło­ruś mocno ucier­pia­ła. W lutym pre­zy­dent Alak­sandr Łu­ka­szen­ka za­żą­dał, by bu­do­wę elek­trow­ni przy­spie­szyć i w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat jej re­ali­za­cję "roz­wi­nąć na pełną skalę". Łu­ka­szen­ka po­wtó­rzył we wto­rek, że jego kraj zbu­du­je si­łow­nię i oce­nił de­cy­zję o pod­pi­sa­niu kon­trak­tu jako "wiel­kie osią­gnię­cie".

>>>>>

To kolosalne osiagniecie ! Zwlaszcza ze projekt nosi nazwe Czarnobyl 2 .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 11:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Dolar znów drożeje, ale deficytu dewiz nie będzieB

ia­ło­ru­ska prasa pro­gno­zu­je w środę dal­szy wzrost w krót­ko­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie kursu do­la­ra na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wej. Nie spo­dzie­wa się jed­nak po­wtó­rze­nia się gwał­tow­ne­go po­py­tu na de­wi­zy, który wio­sną przy­niósł ich de­fi­cyt na Bia­ło­ru­si.

"Kom­so­mol­ska­ja Praw­da" za­uwa­ża, że dolar za­czął dro­żeć już w ze­szłym ty­go­dniu. Teraz za 1 do­la­ra trze­ba za­pła­cić 8220 rubli. Zda­niem dzien­ni­ka, słowa sze­fo­wej Banku Na­ro­do­we­go Na­dziei Jer­ma­ko­wej o spo­dzie­wa­nym wzro­ście kursu w paź­dzier­ni­ku stały się sy­gna­łem dla ku­pu­ją­cych i sprze­da­ją­cych de­wi­zy na gieł­dzie. W ślad za wzro­stem kursu na sesji dolar po­dro­żał w kan­to­rach. Eko­no­mist­ka Ka­ta­ry­na Bar­nu­ko­wa oce­nia jed­nak, że Bia­ło­ru­si­ni nie będą znów wy­ku­py­wać dewiz w kan­to­rach, bo teraz banki, ina­czej niż wio­sną, mogą swo­bod­nie ku­po­wać obce wa­lu­ty na gieł­dzie, by za­spo­ko­ić na nie popyt.

Rzą­do­wa "Re­spu­bli­ka" za­uwa­ża, że ro­sną­cy kurs ob­cych dewiz "znów za­czy­na po­py­chać Bia­ło­ru­si­nów do kan­to­rów". Szef za­rzą­du banku WTB Uła­dzi­mir Iwa­nou przy­zna­je, że licz­ba ku­pu­ją­cych obce wa­lu­ty ro­śnie, i w ostat­nich dniach "tyle samo osób sprze­da­je de­wi­zy, ile ku­pu­je".

"Ban­kie­rzy uspo­ka­ja­ją przy tym, że ta­kie­go na­pły­wu ludzi, chcą­cych za­mie­nić swoje pie­nią­dze w ru­blach na rów­no­war­tość w de­wi­zach, jak było to wio­sną, ra­czej już nie bę­dzie. To mniej praw­do­po­dob­ne (...), bo dolar jest już droż­szy i nie uda się kupić więk­szych sum" - pod­kre­śla "Re­spu­bli­ka". Za­pew­nia też, że "de­wi­zo­we wa­ha­dło może cof­nąć się w prze­ciw­nym kie­run­ku". Pro­ble­my na rynku wa­lu­to­wym Bia­ło­ru­si do­pro­wa­dzi­ły w maju do de­wa­lu­acji bia­ło­ru­skie­go rubla w sto­sun­ku do ob­cych walut o ponad 50 pro­cent. Na po­cząt­ku bie­żą­ce­go roku ofi­cjal­ny kurs, usta­la­ny przez Bank Na­ro­do­wy, wy­no­sił ponad 3 tys. rubli za do­la­ra, po ma­jo­wej de­wa­lu­acji - około 5 tys. rubli za do­la­ra. Obec­nie nadal obo­wią­zu­je ofi­cjal­ny kurs banku cen­tral­ne­go wy­no­szą­cy nieco ponad 5 tys. rubli, ale rów­no­le­gle funk­cjo­nu­je kurs ryn­ko­wy, usta­la­ny na do­dat­ko­wej sesji na gieł­dzie wa­lu­to­wo-ka­pi­ta­ło­wej.

>>>>>>

A wiec widzicie problem ZNIKNAL !!! Co byl za szał poprzednio gdy obowiazywal urzedowy kurs typu radzieckiego ... Dzis jest rynek I PROBLEM ZNIKNAL ! Raz w gore raz w dol ALE PORZADEK JEST !
To jest wlasnie najlepszy mozliwy system bo rynkowy ... Plynny kurs walutowy . Kraje ktore go nie maja padaja jak Bailorus poprzednio czy strefa euro ... To jest natura ... gwalt na naturze konczy sie upadkiem jak to bylo ze starozytnymi Grecja i Rzymem ktore sie homoseksualizowaly czy z radzieckimi ktorzy wszystko mieli przeciw naturze czy teraz z zachodem ktory powtarza droge Grecji i Rzymu zbaczajac ... A za zachodem bezmyslnie ida do upadku nadwislnascy matołkowie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:52, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Opozycjoniści przekazali rządowi rezolucję Zjazdu Narodowego

Ini­cja­to­rzy opo­zy­cyj­ne­go wiecu - Zjaz­du Na­ro­do­we­go, który odbył się na Bia­ło­ru­si w so­bo­tę i zgro­ma­dził ok. dwóch ty­się­cy osób, prze­ka­za­li w środę rzą­do­wi przy­ję­tą pod­czas zgro­ma­dze­nia re­zo­lu­cję.

Za­wie­ra ona m.​in. żą­da­nia po­wstrzy­ma­nia wzro­stu cen na żyw­ność, znie­sie­nia sys­te­mu za­trud­nia­nia na obo­wiąz­ko­we krót­ko­ter­mi­no­we kon­trak­ty, a także zwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych. Jeden z ini­cja­to­rów zjaz­du Wik­tar Iwasz­kie­wicz wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że choć w zgro­ma­dze­niach w so­bo­tę w całym kraju wzię­ło udział 2-3 tys. osób, to żą­da­nia za­war­te w re­zo­lu­cji po­pie­ra 80 pro­cent Bia­ło­ru­si­nów.

Opo­zy­cjo­ni­ści za­po­wie­dzie­li, że Zjazd Na­ro­do­wy bę­dzie kon­ty­nu­owa­ny 12 li­sto­pa­da. W so­bo­tę naj­wię­cej ludzi przy­szło na wiec w Miń­sku - do ty­sią­ca osób, mniej licz­ne zgro­ma­dze­nia od­by­ły się w Homlu, Wi­teb­sku, Mo­hy­le­wie oraz mia­stach re­jo­no­wych (po­wia­to­wych).

W kan­ce­la­rii rządu po­in­for­mo­wa­no, że od­po­wie­dzi na re­zo­lu­cję można ocze­ki­wać w ciągu mie­sią­ca.

Zwo­łu­jąc zjazd, opo­zy­cjo­ni­ści wska­zy­wa­li na prawo do or­ga­ni­zo­wa­nia ze­brań oby­wa­te­li, o ja­kich mowa jest w kon­sty­tu­cji i usta­wie o ze­bra­niach lo­kal­nych i kra­jo­wych. Takie zgro­ma­dze­nia mogą od­by­wać się w celu de­ba­ty o pro­ble­mach życia spo­łecz­ne­go z ini­cja­ty­wy co naj­mniej 10 proc. osób miesz­ka­ją­cych stale na danym te­re­nie. Z kolei Pro­ku­ra­tu­ra Ge­ne­ral­na oce­ni­ła w czwar­tek, że zjazd na­ru­sza prze­pi­sy o ma­so­wych zgro­ma­dze­niach, które wy­ma­ga­ją zgody władz lo­kal­nych. Bez tej zgody akcje takie uzna­wa­ne są za od­by­wa­ją­ce się bez ze­zwo­le­nia, a ich uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom grozi od­po­wie­dzial­ność ad­mi­ni­stra­cyj­na i karna.

>>>>>

Oczywiscie popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91030
Przeczytał: 194 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:56, 12 Paź 2011    Temat postu:

Białoruś: Kolejny wyrok za udział w protestach powyborczych

Na trzy lata ogra­ni­cze­nia wol­no­ści sąd w Miń­sku ska­zał w środę bu­dow­lań­ca Świa­ta­sła­wa Ba­ra­no­wi­cza za udział w de­mon­stra­cji opo­zy­cji 19 grud­nia, w wie­czór wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Wyrok za­padł kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach zwią­za­nych z de­mon­stra­cją.

Sąd uznał 25-let­nie­go Ba­ra­no­wi­cza, pra­cu­ją­ce­go w sto­li­cy, za win­ne­go udzia­łu w ma­so­wych za­miesz­kach. Wy­mie­rzył mu karę ogra­ni­cze­nia wol­no­ści bez skie­ro­wa­nia do za­kła­du kar­ne­go. Oskar­żo­ny przy­znał, że w trak­cie de­mon­stra­cji znaj­do­wał się na scho­dach do gma­chu rządu, a także, że ude­rzał w tar­cze tłu­mią­cych pro­test mi­li­cjan­tów. Jak prze­ko­ny­wał, za­re­ago­wał tak na silny cios mi­li­cjan­ta, który roz­ciął mu głowę, chciał też po­wstrzy­mać funk­cjo­na­riu­szy przed bi­ciem ludzi.

Jako ma­so­we za­miesz­ki wła­dze bia­ło­ru­skie okre­śla­ją de­mon­stra­cję, pod­czas któ­rej ty­sią­ce ludzi pro­te­sto­wa­ło w cen­trum Miń­ska prze­ciw ofi­cjal­nym wy­ni­kom wy­bo­rów, da­ją­cym nie­mal 80 proc. urzę­du­ją­ce­mu pre­zy­den­to­wi Alak­san­dro­wi Łu­ka­szen­ce. Do­szło wów­czas do ataku grupy ludzi, zda­niem opo­zy­cji spro­wo­ko­wa­ne­go, na drzwi do bu­dyn­ku rządu, gdzie mie­ści się także cen­tral­na ko­mi­sja wy­bor­cza. Po roz­bi­ciu de­mon­stra­cji i aresz­to­wa­niu jej uczest­ni­ków, w tym opo­zy­cyj­nych po­li­ty­ków kan­dy­du­ją­cych w wy­bo­rach, wła­dze wsz­czę­ły spra­wę karną o ma­so­we za­miesz­ki.

Pro­ces Ba­ra­no­wi­cza odbył się kilka mie­się­cy po ostat­nich pro­ce­sach w tej spra­wie. Więk­szość ska­za­nych, któ­rzy w ich wy­ni­ku tra­fi­li do ko­lo­nii kar­nych, jest obec­nie uła­ska­wio­na i zwol­nio­na. Na wol­ność wciąż nie wy­szli dwaj byli kan­dy­da­ci opo­zy­cji na pre­zy­den­ta: Mi­ko­ła Stat­kie­wicz i An­drej San­ni­kau.

>>>>>

I znowu psychole podskakuja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41  Następny
Strona 11 z 41

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy