Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:33, 08 Sie 2013    Temat postu:

Żona obalonego prezydenta Egiptu po raz pierwszy wystąpiła publicznie

Żona prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego, Nagla Mahmud po raz pierwszy od jego odsunięcia od władzy 3 lipca pokazała się publicznie, zwracając się do tysięcy zwolenników męża i obiecując, że jego obóz polityczny zwycięży.

- Bóg da, że on (Mursi) wróci! - powiedziała Mahmud do tłumu zebranego w Kairze.

- Odnosimy zwycięstwo - zapewniała żona byłego prezydenta, podkreślając z mocą, że "Egipt jest państwem islamskim".

Zwolennicy Mursiego organizują od jego obalenia siedzące protesty, dwa największe z nich odbywają się przed kairskim meczetem Rabaa al-Adawija i uniwersytetem Al-Nahda.

Tymczasowy rząd Egiptu zapowiedział w środę po raz kolejny, że rozproszy tłum, który gromadzi się w tych miejscach.

Mimo to dzisiaj, na zakończenie ramadanu, w święto Id al-Fitr tysiące islamistów domagających się powrotu Mursiego manifestowały w Kairze, Aleksandrii i na południu kraju w Kinie.

Mohammed Mursi, pierwszy prezydent Egiptu wyłoniony w demokratycznych wyborach, został 3 lipca pozbawiony władzy przez wojsko. Od tego czasu w kraju wciąż dochodzi do niepokojów, a starcia islamistów z siłami bezpieczeństwa pociągnęły za sobą śmierć około 300 osób.

Wysłannicy Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich próbowali doprowadzić do rozładowania kryzysu i zapobiec w ten sposób dalszemu przelewowi krwi. Cały ten "balet dyplomatyczny" - jak pisze AFP - nie doprowadził do kompromisu. W środę, po fiasku rozmów, z Egiptu powrócili specjalny wysłannik UE ds. południowego regionu Morza Śródziemnego Bernardino Leon i zastępca sekretarza stanu USA Bill Burns.

Tymczasowy premier Egiptu Hazim el-Biblawi ostrzegł wczoraj, że rząd nie cofnie się przed rozbiciem dwóch protestów siedzących organizowanych przez zwolenników Mursiego w Kairze. Dodał, że cierpliwość rządzących niemal się wyczerpała.

>>>>

Wolnosc zwyciezy w Egipcie . Tak mowi Biblia a to jest nieodwolane . Bo slowo Boga jest ostateczne .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:06, 09 Sie 2013    Temat postu:

"NYT": nieustępliwość armii Egiptu może tylko pogorszyć sytuację

Sy­tu­acja w Egip­cie może ulec po­gor­sze­niu, jeśli armia bę­dzie ob­sta­wać przy ra­dy­kal­nych dzia­ła­niach. Dla­te­go też Za­chód musi być przy­go­to­wa­ny na sta­now­cze dzia­ła­nia wobec woj­sko­wych, jeśli znów doj­dzie do roz­le­wu krwi - oce­nia "New York Times".

No­wo­jor­ski dzien­nik przy­po­mi­na w ko­men­ta­rzu re­dak­cyj­nym, że egip­skie woj­sko prze­sta­ło pró­bo­wać osią­gnąć kom­pro­mis z obo­zem oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go, a w za­mian za­po­wie­dzia­ło roz­pro­sze­nie siłą de­mon­stra­cji jego zwo­len­ni­ków w Ka­irze. W po­li­tycz­nej za­wie­ru­sze, która na­sta­ła wraz z od­su­nię­ciem Mur­sie­go od wła­dzy zgi­nę­ło już bli­sko 300 osób, a tym­cza­so­wy rząd wy­zna­czo­ny przez woj­sko­wych więzi Mur­sie­go w nie­zna­nym miej­scu i roz­pra­wił się z Brac­twem Mu­zuł­mań­skim.

Egip­scy woj­sko­wi nie od­po­wie­dzie­li na wy­sił­ki ne­go­cja­cyj­ne USA i UE mimo ostrze­żeń, że ich nie­ustę­pli­wość może po­zba­wić ich kraj ame­ry­kań­skiej po­mo­cy za­gra­nicz­nej war­tej 1,5 mld do­la­rów.

"Trud­no zro­zu­mieć, dla­cze­go armia, która po­strze­ga sie­bie jako opie­ku­na na­ro­du, myśli, że re­pre­sjo­no­wa­nie Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go po­mo­że kra­jo­wi" - za­uwa­ża "NYT", do­da­jąc: "Egipt utrzy­mu­je się na po­wierzch­ni dzię­ki da­ro­wi­znom od państw Za­to­ki Per­skiej, choć po­wi­nien od­bu­do­wy­wać silną go­spo­dar­kę, która da oby­wa­te­lom sta­no­wi­ska pracy, miesz­ka­nia i wy­kształ­ce­nie. Tu­ry­sty­ka i za­gra­nicz­ne in­we­sty­cje nigdy nie od­bi­ją się od dna, jeśli prze­moc i chaos będą się utrzy­my­wać".

"NYT" pod­kre­śla, że mimo do­tych­cza­so­wych do­świad­czeń Egip­tu pro­ces de­mo­kra­tycz­ny to "je­dy­ny spo­sób na osią­gnię­cie trwa­łej sta­bil­no­ści".

"USA muszą w dal­szym ciągu do­ma­gać się po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia w Egip­cie, a wraz z Eu­ro­pą i świa­tem arab­skim muszą być przy­go­to­wa­ne na po­tę­pie­nie armii i roz­wa­że­nia bar­dziej sta­now­czych dzia­łań, jeśli doj­dzie do po­now­ne­go roz­le­wu krwi" - kon­klu­du­je "New York Times".

>>>>

No prosze ! Nawet komunistyczna prasa USA mowi ze z rezimem trzeba twardo . JAK REGAN w latach 80 tych !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:20, 09 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: starcia pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Mursiego

Dzie­siąt­ki ty­się­cy zwo­len­ni­ków Mo­ham­me­da Mur­sie­go, od­su­nię­te­go przez armię od wła­dzy pre­zy­den­ta Egip­tu, de­mon­stro­wa­ło w pią­tek do­ma­ga­jąc się jego po­wro­tu do wła­dzy. W Fajum, na po­łu­dnie od Kairu, star­li się zwo­len­ni­cy i prze­ciw­ni­cy Mur­sie­go.

W zaj­ściach tych ran­nych zo­sta­ło kil­ka­dzie­siąt osób - po­da­ła agen­cja pra­so­wa MENA. Siły bez­pie­czeń­stwa użyły w Fajum gazu łza­wią­ce­go.

Do starć mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi i prze­ciw­ni­ka­mi Mur­sie­go oraz si­ła­mi bez­pie­czeń­stwa do­szło także w co naj­mniej dwóch in­nych miej­sco­wo­ściach w Egip­cie.

Pro­te­sty i na­pię­cia nie usta­ją od 3 lipca, gdy armia od­su­nę­ła Mur­sie­go od wła­dzy. Rząd Egip­tu ostrzegł w środę, że po upły­wie w tym ty­go­dniu mie­sią­ca postu - ra­ma­da­nu, nie cof­nie się przed roz­bi­ciem dwóch pro­te­stów sie­dzą­cych, zor­ga­ni­zo­wa­nych w Ka­irze przez zwo­len­ni­ków Mur­sie­go.

>>>>

Popieramy protesty ale POKOJOWE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:51, 10 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: Ban Ki Mun apeluje o pojednanie


Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zaapelował w piątek, z okazji święta muzułmańskiego Id al- Fitr, obchodzonego na końcu ramadanu - miesiąca postu, o pojednanie narodowe w Egipcie i powstrzymanie się od aktów przemocy.

Ban Ki Mun "jest bardzo zaniepokojony utrzymywaniem się impasu politycznego w Egipcie" i wyraził po raz kolejny "gotowość wsparcia rozwiązań realizujących aspiracje narodu egipskiego" - oświadczył rzecznik sekretarza generalnego Martin Nesirky.

Ban Ki Mun zaapelował do stron konfliktu, zarówno do władz jak i do manifestantów na ulicach, do powstrzymania się od prowokacji i do rozpoczęcia "procesu politycznego opartego na pojednaniu".

Tymczasem w piątek doszło na ulicach Kairu do nowych demonstracji. Dziesiątki tysięcy zwolenników Mohammeda Mursiego, odsuniętego przez armię od władzy prezydenta Egiptu, demonstrowało domagając się jego powrotu. W Fajum, na południe od Kairu, starli się zwolennicy i przeciwnicy Mursiego. W zajściach rannych zostało kilkadziesiąt osób. Siły bezpieczeństwa użyły w Fajum gazu łzawiącego.

Protesty i napięcia nie ustają od 3 lipca, kiedy armia obaliła Mursiego.

...

Pojednanie tak ale tylko oparte na prawdzie!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:55, 11 Sie 2013    Temat postu:

W poniedziałek akcja policji wobec protestujących w Kairze

W poniedziałek rozpocznie się usuwanie dwóch obozów w Kairze, gdzie od kilku tygodni zwolennicy prezydenta Mohammeda Mursiego protestują przeciw odsunięciu go od władzy przez wojsko - podały źródła rządowe i w siłach bezpieczeństwa.

Siły bezpieczeństwa będą interweniować stopniowo, aby uniknąć rozlewu krwi. Funkcjonariusze mają otoczyć place przed meczetem Rabaa al-Adawija i uniwersytetem Al-Nahda, zablokować dojścia do nich, wstrzymać dostarczanie żywności demonstrującym, a następne użyć armatek wodnych do rozproszenia tłumu - powiedział pragnący zachować anonimowość przedstawiciel egipskiego MSW, na którego powołuje się na agencja dpa.

Akcja prawdopodobnie zacznie się o świcie w poniedziałek, w pierwszym dniu po zakończeniu ramadanu. Siły bezpieczeństwa przygotowują się na ewentualny wybuch zamieszek.

Obozy protestujących na obu kairskich placach przypominają fortece; ich granice wytaczają ściany zbudowane z dużych kamieni i worków z piaskiem. Bezpieczeństwa strzegą wyznaczeni strażnicy.

Tymczasowy rząd premiera Hazima el-Biblawiego zapowiedział w środę, że nie cofnie się przed rozbiciem dwóch protestów. Biblawi w przemówieniu telewizyjnym mówił, że akcji nie podjęto wcześniej ze względu na szacunek dla ramadanu.

Według źródeł w siłach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Reutera, dowódca egipskich sił zbrojnych, generał Abd el-Fatah Said es-Sisi jest pod presją konserwatywnych oficerów, którzy domagają się zdecydowanych działań wobec protestujących.

Decyzję o planowanym rozbiciu największych protestów w Kairze podjęto na niedzielnym posiedzeniu ministerstwa spraw wewnętrznych - podają niektóre źródła.

Od obalenia Mursiego 3 lipca w starciach islamistów z siłami bezpieczeństwa zginęło około 300 osób. Dalszy rozlew krwi niemal na pewno pogłębi kryzys polityczny, w jakim znajduje się Egipt, i odsunie na dalszy plan palące problemy, takie jak zły stan gospodarki - zauważa Reuters.

....

Beda zbrodnie beda Trybunaly Karne . Rezim wojskowy upadnie . Nigdy nigdzie zreszta sie nie utrzymal ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:49, 12 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: władze odraczają akcję rozpędzenia zwolenników Mursiego

Przedstawiciel sił bezpieczeństwa Egiptu powiedział, że władze odroczyły zaplanowaną na dziś akcję usunięcia stronników obalonego w lipcu prezydenta Mohammeda Mursiego, obozujących w dwóch miejscach w Kairze, gdyż chcą uniknąć rozlewu krwi.

Wczoraj źródła w nowym rządzie i w siłach bezpieczeństwa Egiptu informowały, że likwidacja obozów rozpocznie się dziś nad ranem.

Cytowany przez agencję Associated Press przedstawiciel sił bezpieczeństwa oświadczył, że decyzję o rozproszeniu uczestników protestu odroczono także dlatego, że plany jej przeprowadzenia przeciekły do mediów. Pragnący zachować anonimowość rozmówca AP powiedział, że siły bezpieczeństwa planowały otoczyć w poniedziałek nad ranem obozy zwolenników Mursiego.

Wywodzący się z islamistycznego Bractwa Muzułmańskiego Mursi został odsunięty od władzy przez wojsko 3 lipca. W starciach, do jakich doszło potem między wspierającymi Mursiego islamistami a siłami bezpieczeństwa, zginęło ok. 300 osób. Protesty nie ustają. Rząd Egiptu ostrzegł w minionym tygodniu, że po zakończeniu ramadanu nie cofnie się przed rozbiciem protestów zorganizowanych w Kairze przez zwolenników Mursiego.

Poniedziałek jest pierwszym dniem po zakończeniu ramadanu.

????

Czyzby rozum wracal ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:02, 12 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: sąd przedłużył o 15 dni areszt dla Mursiego

Sąd w Kairze ogłosił w poniedziałek, że przedłużył o 15 dni areszt dla obalonego 3 lipca przez wojsko prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego. Mursi, który 26 lipca został formalnie zatrzymany, przebywa w tajnym miejscu.

Od czasu odsunięcia od władzy prezydenta w Egipcie nasiliły się zamieszki, a starcia islamistów z przeciwnikami Mursiego i siłami bezpieczeństwa pociągnęły za sobą śmierć około 300 osób.

Mursiemu przedstawiono listę zarzutów związanych z jego ucieczką z więzienia Wadi an-Natrun, spiskowanie z palestyńskim Hamasem i libańskim Hezbollahem, zabicie żołnierzy, ataki na posterunki policji, podpalenie więzienia i umożliwienie ucieczki innym więźniom. Do ucieczki Mursiego doszło w 2011 roku przed obaleniem w Egipcie reżimu Hosniego Mubaraka.

Mursi zapewniał wtedy, że to "lokalna ludność otworzyła drzwi" więzienia i pomogła jemu i 33 innym członkom Bractwa Muzułmańskiego wydostać się na wolność. Jednak według sił bezpieczeństwa tysiące skazańców rzuciło się na strażników i obezwładniło ich, a następnie uciekło, kryjąc się w okolicznych wioskach. Egipskie media powszechnie przypisywały ucieczkę członków Bractwa z więzienia współpracy z radykałami z Hamasu i Hezbollahu.

25 sierpnia ma rozpocząć się proces członków Bractwa Muzułmańskiego. Sądzeni będą przywódca Bractwa Mohammed Badie i jego zastępcy Chairat el-Szater i Raszad el-Bajumi. Badie, poszukiwany przez policję, i jego zastępcy przebywający w areszcie, będą odpowiadać według egipskiej agencji MENA za podżeganie do zabójstwa.

Chodzi o demonstracje, podczas których zginęło ośmiu manifestantów, odbywające się przed główną siedzibą Bractwa w Kairze 30 czerwca, na trzy dni przed obaleniem wywodzącego się z tego ugrupowania prezydenta Mursiego.

Pozostali oskarżeni w tej sprawie członkowie Bractwa Muzułmańskiego to: Mustafa Abdelazim el-Beszlawi, Mohamed Abdelazim el-Beszlawi i Abdulialil es-Samri.

....

To ma byc sad ? Areszt za bycie wybranym przez ludzi ?!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:56, 13 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: doszło do starć między zwolennikami Mursiego a ich oponentami

W centrum Kairu we wtorek doszło do starć między demonstrującymi zwolennikami odsuniętego od władzy prezydenta Mohammeda Mursiego a ich oponentami. Policja użyła gazu, by rozproszyć tłum, i zdołała przywrócić ruch uliczny w centrum stolicy.

Zwolennicy rządu tymczasowego, powołanego po obaleniu przez armię Mursiego, obrzucili kamieniami i butelkami maszerujących ku siedzibie ministerstwa spraw wewnętrznych demonstrantów, którzy domagają się przywrócenia byłego prezydenta.

Według Reutera butelki i kamienie poleciały na manifestantów z balkonów, jednak EFE podaje, że rzucali je młodzi ludzie, którzy wmieszali się w grupę przeciwników .

Reuters podaje ponadto, że zwolennicy Mursiego byli zaczepiani przez swych oponentów, którzy nazywali ich terrorystami i krzyczeli do nich, że nie są mile widziani w tej okolicy.

Manifestanci odpowiedzieli na zaczepki, rzucając kamieniami.

EFE podaje, że gdy policja użyła gazu łzawiącego, tłum rozproszył się, a demonstrantom nakazano wycofać się do kairskiej dzielnicy Nasr City, położonej na obrzeżach miasta, gdzie zwolennicy Mursiego mają od dłuższego czasu rozbite namioty.

Po interwencji policji przywrócono ruch uliczny i otwarto część sklepów, które zostały zamknięte, gdy doszło do starć.

>>>>

takie sa skutki zamachu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:57, 13 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: Bractwo Muzułmańskie gotowe do podjęcia rozmów

Bractwo Muzułmańskie, które domaga się przywrócenia do władzy obalonego prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego, gotowe jest do podjęcia rozmów w sprawie zażegnania kryzysu politycznego w kraju - poinformował rzecznik Bractwa Gehad el-Haddad.

Bractwo Muzułmańskie skłonne jest podjąć negocjacje, w których rolę mediatora odegrają przedstawiciele kairskiego meczetu Al-Azhar, najważniejszej sunnickiej instytucji religijnej w kraju.

Po fiasku rozmów, w których pośredniczyli zagraniczni dyplomaci, przedstawiciele Al-Azhar poinformowali w ubiegłym tygodniu, że wezwą strony konfliktu do zorganizowania spotkania, mającego zażegnać kryzys polityczny w kraju.

Jak dotąd jest to jedyna publicznie zgłoszona inicjatywa, która ma rozładować rosnące napięcia między elektoratem Mursiego a zwolennikami nowego, tymczasowego rządu, powołanego po obaleniu prezydenta.

Haddad zastrzegł jednak, że Bractwo Muzułmańskie nie zaakceptuje żadnych pojednawczych inicjatyw, których autorem będzie wielki imam meczetu Al-Azhar, szejk Ahmed al-Tajeb, ponieważ poparł on odsunięcie od władzy Mursiego. Rzecznik Bractwa dodał też, że kontaktowało się ono z innymi przedstawicielami Al-Azhar.

Również we wtorek doszło do starć między demonstrantami domagającymi przywrócenia Mursiego a zwolennikami nowego rządu, którzy obrzucili kamieniami marsz . Policja użyła gazu łzawiącego, by rozproszyć tłum.

Od czasu odsunięcia od władzy Mursiego w Egipcie Bractwo Muzułmańskie i inni zwolennicy prezydenta islamisty prowadzą mniej lub bardziej pokojowe protesty. Starcia islamistów z przeciwnikami Mursiego i siłami bezpieczeństwa pociągnęły za sobą śmierć około 300 osób.

25 sierpnia ma rozpocząć się proces członków Bractwa Muzułmańskiego. Sądzeni będą przywódca Bractwa Mohammed Badie i jego zastępcy Chairat el-Szater i Raszad el-Bajumi. Badie, poszukiwany przez policję, i jego zastępcy przebywający w areszcie, będą odpowiadać według egipskiej agencji MENA za podżeganie do zabójstwa. Pozostali oskarżeni w tej sprawie członkowie Bractwa Muzułmańskiego to: Mustafa Abdelazim el-Beszlawi, Mohamed Abdelazim el-Beszlawi i Abdulialil es-Samri.

>>>>

Rozmowy moga byc tylko o przywroceniu demokracji . I farsowe pseudoprocesy maja sie SKONCZYC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:23, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: prezydent mianował 20 nowych gubernatorów

Tym­cza­so­wy pre­zy­dent Egip­tu Adli Man­sur mia­no­wał 20 no­wych gu­ber­na­to­rów, z któ­rych sied­miu to woj­sko­wi. De­cy­zja ta jest po­strze­ga­na jako próba umoc­nie­nia wpły­wów armii i od­su­nię­cia od wła­dzy ludzi mia­no­wa­nych przez by­łe­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go.

Zgod­nie z tra­dy­cją mia­no­wa­ni gu­ber­na­to­ra­mi ge­ne­ra­ło­wie w sta­nie spo­czyn­ku ob­ję­li sta­no­wi­ska w przy­gra­nicz­nych pro­win­cjach (mu­ha­fa­zach), ale dwóch z nich bę­dzie za­rzą­dzać Port Sa­idem i Alek­san­drią, gdzie do­szło do szcze­gól­nie in­ten­syw­nych starć mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi Mur­sie­go a ich opo­nen­ta­mi.

Zmia­ny w ad­mi­ni­stra­cji 29 gu­ber­na­torstw Egip­tu po­cią­gnę­ły za sobą usu­nię­cie 10 gu­ber­na­to­rów wy­wo­dzą­cych się Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, mia­no­wa­nych za rzą­dów Mur­sie­go.

Tuż przed falą ogól­no­kra­jo­wych pro­te­stów, które do­pro­wa­dzi­ły do jego oba­le­nia, Mursi mia­no­wał 17 no­wych gu­ber­na­to­rów, co było in­ter­pre­to­wa­ne jako ma­newr ma­ją­cy umoc­nić wła­dzę is­la­mi­stów we wła­dzach re­gio­nal­nych.

Źró­dłem kon­tro­wer­sji było mia­no­wa­nie przez by­łe­go pre­zy­den­ta gu­ber­na­to­rem Luk­so­ru człon­ka Dża­maa al-Is­la­mi­ja, grupy ra­dy­kal­nych is­la­mi­stów od­po­wie­dzial­nej mię­dzy in­ny­mi za za­bi­cie 58 tu­ry­stów w za­ma­chu w 1997 roku.

Przej­ścio­wy ga­bi­net ma rzą­dzić kra­jem do czasu roz­pi­sa­nia wy­bo­rów par­la­men­tar­nych i wy­ło­nie­nia cy­wil­ne­go ga­bi­ne­tu. Po­ja­wia­ją się jed­nak głosy, że woj­sko­wi nie chcą re­zy­gno­wać z wpły­wów po­li­tycz­nych, a we­dług "The Eco­no­mist" praw­do­po­dob­ne jest, że do­wód­ca egip­skich sił zbroj­nych ge­ne­rał Abd el-Fa­tah Said es-Si­si sam jest za­in­te­re­so­wa­ny fo­te­lem pre­zy­denc­kim.

Man­sur wydał de­kret o prze­pro­wa­dze­niu wy­bo­rów par­la­men­tar­nych na po­cząt­ku przy­szłe­go roku, naj­praw­do­po­dob­niej w po­ło­wie lub w końcu lu­te­go; po nich nowy par­la­ment ma ogło­sić ter­min wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Wcze­śniej Egip­cja­nie mają gło­so­wać w re­fe­ren­dum nad po­praw­ka­mi do kon­sty­tu­cji, które opra­cu­ją spe­cjal­ne ko­mi­sje po­wo­ła­ne przez Man­su­ra.

>>>>

Jak za Jaruzela . Wszedzie mundury .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:24, 14 Sie 2013    Temat postu:

Krew na ulicach Egiptu, są ofiary starcia z policją

Ponad 250 osób zgi­nę­ło pod­czas za­mie­szek w Egip­cie. Do star­cia do­szło pod­czas li­kwi­do­wa­nia przez po­li­cję dwóch obo­zów zwo­len­ni­ków oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Egip­tu Mo­ham­me­da Mur­sie­go, któ­rzy od około mie­sią­ca do­ma­ga­ją się w Ka­irze jego po­wro­tu do wła­dzy - po­in­for­mo­wa­ło Brac­two Mu­zuł­mań­skie, z któ­re­go wy­wo­dzi się Mursi.

Brac­two, z któ­re­go wy­wo­dzi się Mursi, we­zwa­ło Egip­cjan do wyj­ścia na ulice, by "po­wstrzy­mać ma­sa­krę". - To nie jest próba roz­pę­dze­nia pro­te­stu­ją­cych, lecz krwa­wa próba znisz­cze­nia każ­de­go, kto sprze­ci­wia się woj­sko­we­mu za­ma­cho­wi stanu - na­pi­sał Had­dad. Mursi zo­stał od­su­nię­ty od wła­dzy przez woj­sko 3 lipca.

Jak in­for­mu­je spe­cjal­ny wy­słan­nik Pol­skie­go Radia w Ka­irze Mi­chał Ża­kow­ski, rano na teren oku­po­wa­ne­go placu przy me­cze­cie Rabaa al-Ada­wiya wje­chał opan­ce­rzo­ny bul­do­żer. Po­li­cja za­blo­ko­wa­ła rów­nież oko­licz­ne ulice, użyto gazu łza­wią­ce­go wobec pro­te­stu­ją­cych zwo­len­ni­ków Mur­sie­go. Nad pla­cem la­ta­ją woj­sko­we he­li­kop­te­ry. W oko­li­cy są rów­nież po­jaz­dy woj­sko­we, bro­nią­ce do niego do­stę­pu.

We­dług pań­stwo­wej te­le­wi­zji siły bez­pie­czeń­stwa za­koń­czy­ły ope­ra­cję li­kwi­do­wa­nia mniej­sze­go obozu zwo­len­ni­ków Mur­sie­go przy placu Al-Na­hda koło uni­wer­sy­te­tu ka­ir­skie­go. Po­li­cja za­blo­ko­wa­ła wej­ścia do obozu i prze­szu­ku­je na­mio­ty pro­te­stu­ją­cych.

!!!!!

KRWAWA ŚRODA !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:25, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: władze twierdzą, że pozwolą protestującym opuścić obozy

Egip­skie MSW za­pew­ni­ło w środę, że umoż­li­wi pro­te­stu­ją­cym zwo­len­ni­kom oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go bez­piecz­ne opusz­cze­nie obo­zów, które rano za­czę­ła li­kwi­do­wać po­li­cja i gdzie od pra­wie mie­sią­ca od­by­wa­ły się pro­te­sty sie­dzą­ce.

W ko­mu­ni­ka­cie mi­ni­ster­stwo po­in­for­mo­wa­ło, że de­mon­stran­ci, któ­rzy do­ma­ga­ją się po­wro­tu Mur­sie­go do wła­dzy, będą mogli wy­do­stać się z placu przed me­cze­tem Rabaa al-Ada­wi­ja i placu Al-Na­hda koło uni­wer­sy­te­tu ka­ir­skie­go.

We­dług świad­ków oraz dzien­ni­ka­rza agen­cji AFP pod­czas li­kwi­da­cji obozu przy Rabaa al-Ada­wi­ja zgi­nę­ło co naj­mniej 15 osób. Zda­niem Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go ofia­ra­mi śmier­tel­ny­mi po­li­cyj­nej ope­ra­cji jest pię­ciu ludzi.

????

Opuscic obozy na tamten swiat ???Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:26, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: policja użyła gazu łzawiącego przeciw zwolennikom Mursiego

Egip­skie siły bez­pie­czeń­stwa użyły w środę w Ka­irze gazu łza­wią­ce­go, by roz­pę­dzić zwo­len­ni­ków oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go, któ­rzy od kilku ty­go­dni pro­wa­dzą pro­test sie­dzą­cy w dwóch miej­scach w Ka­irze.

W nie­dzie­lę źró­dła w nowym rzą­dzie i w si­łach bez­pie­czeń­stwa Egip­tu in­for­mo­wa­ły, że li­kwi­da­cja dwóch obo­zów stron­ni­ków Mur­sie­go roz­pocz­nie się w po­nie­dzia­łek nad ranem. Jed­nak tego dnia wła­dze od­ro­czy­ły akcję, by unik­nąć roz­le­wu krwi.

>>>>

Teraz juz polala sie krew .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:27, 14 Sie 2013    Temat postu:

Setki ofiar krwawych zamieszek w Egipcie. Minister twierdzi, że nikt nie zginął

Licz­ba ofiar krwa­wych za­mie­szek w Ka­irze cią­gle ro­śnie. Jest już ponad 250 za­bi­tych i 5 ty­się­cy ran­nych. Tym­cza­sem CNN in­for­mu­je, że Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia Egip­tu ogło­si­ło, że w star­ciach nie ma żad­nych ofiar śmier­tel­nych, a za­le­d­wie 26 osób jest ran­nych.

Ko­re­spon­dent AFP, który wi­dział ciała w pro­wi­zo­rycz­nej kost­ni­cy na placu Rabaa al-Ada­wiya, twier­dzi, że wielu za­bi­tych miało rany po­strza­ło­we. Nad pla­cem unosi się gęsty dym, można rów­nież za­uwa­żyć krą­żą­ce he­li­kop­te­ry woj­sko­we.

"To naj­więk­sza ma­sa­kra od za­ma­chu stanu (z 3 lipca, kiedy woj­sko od­su­nę­ło od wła­dzy Mur­sie­go - red.)" - na­pi­sał na Twit­te­rze rzecz­nik Brac­twa Gehad el-Had­dad, rów­nież in­for­mu­jąc, że pro­te­stu­ją­cy mają rany po­strza­ło­we.

Za­le­d­wie dwie go­dzi­ny po roz­po­czę­ciu akcji MSW Egip­tu po­da­ło, że obóz na placu Al-Na­hda jest pod kon­tro­lą sił bez­pie­czeń­stwa. Po­li­cja za­blo­ko­wa­ła wej­ścia do obozu i prze­szu­ki­wa­ła na­mio­ty pro­te­stu­ją­cych. Rzecz­nik Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, z któ­re­go wy­wo­dzi się Mursi, Gehad el-Had­dad twier­dzi, że po­li­cyj­ni snaj­pe­rzy strze­la­li do pro­te­stu­ją­cych z da­chów bu­dyn­ków, czemu za­prze­cza­ją wła­dze.

MSW na­pi­sa­ło na Fa­ce­bo­oku, że "uzbro­je­ni męż­czyź­ni w obu obo­zach strze­la­li do po­li­cjan­tów, gdy za­czę­li oni roz­pę­dzać pro­te­stu­ją­cych". Re­sort spraw we­wnętrz­nych za­strzegł, że "po­li­cja uży­wa­ła tylko gazu łza­wią­ce­go, choć była ostrze­li­wa­na przez pro­te­stu­ją­cych z uży­ciem ostrej amu­ni­cji". We­dług władz funk­cjo­na­riu­szom udało się "prze­jąć kon­tro­lę nad Al-Na­hdą, ale w oko­li­cach wciąż trwa­ją walki".

Pań­stwo­wa te­le­wi­zja egip­ska po­da­je, że po­li­cja wy­ła­pu­je zwo­len­ni­ków Mur­sie­go rów­nież na uli­cach w po­bli­żu me­cze­tu Rabaa al-Ada­wi­ja.

Zdję­cia z obo­zów is­la­mi­stów przed­sta­wia­ją znisz­czo­ne na­mio­ty i po­rzu­co­ne sa­mo­cho­dy. Nad obo­za­mi uno­szą się kłęby dymu. We­dług te­le­wi­zji po­li­cjan­ci usu­nę­li ba­ry­ka­dy, które ma­ni­fe­stu­ją­cy usta­wi­li m.​in. w po­bli­żu me­cze­tu. MSW po­da­ło, że w ope­ra­cjach prze­ciw­ko zwo­len­ni­kom Mur­sie­go zgi­nę­ło dwóch funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa, a sze­ściu zo­sta­ło ran­nych.

Egip­ski re­sort spraw we­wnętrz­nych za­zna­czył, że bez­piecz­ne opusz­cze­nie obo­zo­wisk zo­sta­ło za­gwa­ran­to­wa­ne pro­te­stu­ją­cym z wy­jąt­kiem tych "po­szu­ki­wa­nych przez pro­ku­ra­tu­rę".

Po­cząt­ko­wo egip­skie wła­dze zde­cy­do­wa­ły, że akcja usu­wa­nia de­mon­stran­tów od­bę­dzie się w po­nie­dzia­łek. Ta de­cy­zja zo­sta­ła od­ro­czo­na ze wzglę­du na chęć unik­nię­cia roz­le­wu krwi.

>>>>

Zadnych ofiar ! A Kerry co na to ?
Demokracaj w Egopcie kfitnie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:28, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipski resort zdrowia: 56 zabitych, ok. 520 rannych w całym kraju

56 osób zgi­nę­ło, a 526 od­nio­sło ob­ra­że­nia w star­ciach mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi oba­lo­ne­go is­la­mi­stycz­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go a si­ła­mi bez­pie­czeń­stwa w Egip­cie - po­da­ło w środę egip­skie mi­ni­ster­stwo zdro­wia.

Do­nie­sie­nia o ran­nych i za­bi­tych - czę­sto sprzecz­ne - na­pły­wa­ją z róż­nych źró­deł.

Pań­stwo­wa sta­cja te­le­wi­zyj­na Nile TV, po­wo­łu­jąc się na mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych, po­da­ła, że sze­ściu człon­ków egip­skich sił bez­pie­czeń­stwa zgi­nę­ło, a 66 od­nio­sło ob­ra­że­nia w środę pod­czas roz­bi­ja­nia obo­zów is­la­mi­stów w Ka­irze.

Co naj­mniej 124 zwo­len­ni­ków Mur­sie­go, oba­lo­ne­go przez woj­sko na po­cząt­ku lipca, zgi­nę­ło w środę na placu przed me­cze­tem Rabaa al-Ada­wi­ja w Ka­irze - po­in­for­mo­wał dzien­ni­karz AFP, który zdo­łał po­li­czyć ciała zło­żo­ne w trzech pro­wi­zo­rycz­nych kost­ni­cach. Ma­ni­fe­stan­ci mówią o ponad 2200 za­bi­tych i ok. 10 tys. ran­nych, jed­nak agen­cja za­zna­cza, że liczb tych nie można zwe­ry­fi­ko­wać z nie­za­leż­nych źró­deł.

Dwa ka­ir­skie place - przed me­cze­tem Rabaa al-Ada­wi­ja oraz Al-Na­hda przed uni­wer­sy­te­tem - to miej­sca, gdzie od ponad mie­sią­ca trwa­ją naj­więk­sze de­mon­stra­cje zwo­len­ni­ków od­su­nię­te­go od wła­dzy pre­zy­den­ta, do­ma­ga­ją­cych się jego po­wro­tu do wła­dzy.

Egip­skie siły bez­pie­czeń­stwa przy­stą­pi­ły w środę do li­kwi­do­wa­nia obu tych obo­zów.

Tym­cza­sem co naj­mniej 17 osób zgi­nę­ło w pro­win­cji Fajum, na po­łu­dnio­wy za­chód od Kairu, w star­ciach, jakie wy­wią­za­ły się mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi Mur­sie­go a si­ła­mi bez­pie­czeń­stwa - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja MENA. Jak re­la­cjo­no­wa­li świad­ko­wie, is­la­mi­ści za­ata­ko­wa­li co naj­mniej dwa ko­mi­sa­ria­ty po­li­cyj­ne i pod­pa­li­li za­par­ko­wa­ne przed nimi ra­dio­wo­zy. Do kon­fron­ta­cji do­szło rów­nież pod sie­dzi­bą gu­ber­na­to­ra pro­win­cji.

Co naj­mniej pięć osób zgi­nę­ło w mie­ście Suez, na pół­no­cy kraju, pod­czas sztur­mu is­la­mi­stów na rzą­do­wy bu­dy­nek. Świad­ko­wie po­da­li, że pod­pa­lo­no trans­por­ter opan­ce­rzo­ny.

We­dług agen­cji AP star­cia wy­bu­chły w Alek­san­drii, na pół­no­cy kraju, a także w po­ło­żo­nych w Del­cie Nilu pro­win­cjach Al-Bu­haj­ra i Asz-Szar­kij­ja.

Urząd pre­zy­den­ta ogło­sił, że od godz. 16 w środę przez mie­siąc w całym kraju bę­dzie obo­wią­zy­wał stan wy­jąt­ko­wy.

>>>>

Klopoty z liczeniem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 47 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy