Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Ukraina drugi pomarańczowy bunt młodych !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 264, 265, 266  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:37, 19 Lut 2014    Temat postu:

Podkarpacie przygotowane na ewentualne przyjęcie Ukraińców

Wo­je­wo­da Mał­go­rza­ta Cho­mycz-Śmi­giel­ska za­pew­ni­ła, że wo­je­wódz­two pod­kar­pac­kie jest przy­go­to­wa­ne pod wzglę­dem in­fra­struk­tu­ry i lo­gi­sty­ki na przy­ję­cie Ukra­iń­ców, któ­rzy mo­gli­by prze­kra­czać gra­ni­cę.

- Mamy przy­go­to­wa­ną całą in­fra­struk­tu­rę i lo­gi­sty­kę na przy­ję­cie osób po­szko­do­wa­nych, ran­nych, po­trze­bu­ją­cych po­mo­cy i rów­nież osób, które ze­chcia­ły­by sta­rać się o sta­tus uchodź­cy – po­wie­dzia­ła wo­je­wo­da na brie­fin­gu.

Za­zna­czy­ła, że na te­re­nie wo­je­wódz­twa wy­ty­po­wa­nych zo­sta­ło 6 szpi­ta­li do ho­spi­ta­li­za­cji Ukra­iń­ców, któ­rzy po­trze­bo­wa­li­by po­mo­cy me­dycz­nej, i dwa punk­ty zbor­ne, w któ­rym osoby te mo­gły­by zo­stać tym­cza­so­wo za­kwa­te­ro­wa­ne. Przy­go­to­wa­no punk­ty do za­kwa­te­ro­wa­nia matek z dzieć­mi, ko­biet i męż­czyzn.

Jak pod­kre­śli­ła wo­je­wo­da, ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo nie wska­zu­je kon­kret­nych pla­có­wek.

Zde­men­to­wa­ła wcze­śniej­sze in­for­ma­cje po­da­ne me­diom przez człon­ka za­rzą­du wo­je­wódz­twa Ta­de­usza Piórę, który mówił, że trzy szpi­ta­le pod­le­głe sa­mo­rzą­do­wi woj. pod­kar­pac­kie­go są go­to­we na przy­ję­cie cho­rych lub po­szko­do­wa­nych z Ukra­iny.

Cho­mycz-Śmi­giel­ska wy­ja­śni­ła, że "w tego typu sy­tu­acjach urząd mar­szał­kow­ski nie jest kom­pe­tent­nym or­ga­nem do pro­wa­dze­nia ja­kiej­kol­wiek akcji po­mo­co­wej" i wska­zy­wa­nia, w któ­rych szpi­ta­lach bę­dzie ewen­tu­al­nie udzie­la­na pomoc Ukra­iń­com. Do­da­ła, że je­dy­nym or­ga­nem kom­pe­tent­nym w ta­kich sy­tu­acjach jest wo­je­wo­da.

Za­zna­czy­ła też, że wska­za­ne przez Piórę pla­ców­ki to nie te same, które wy­ty­po­wał Wo­je­wódz­ki Ze­spół Za­rzą­dza­nia Kry­zy­so­we­go przy wo­je­wo­dzie pod­kar­pac­kim. Od­nio­sła się też do in­for­ma­cji Pióry, ja­ko­by ka­ret­ki po­go­to­wia miały prze­wo­zić pa­cjen­tów do szpi­ta­li lub mię­dzy szpi­ta­la­mi. -Ab­so­lut­nie po­go­to­wie ra­tun­ko­we i ka­ret­ki pań­stwo­we­go sys­te­mu ra­tow­nic­twa me­dycz­ne­go nie będą wy­ko­rzy­sty­wa­ne (…) do prze­wo­że­nia osób ran­nych i po­szko­do­wa­nych mię­dzy szpi­ta­la­mi – za­zna­czy­ła.

Pod­czas spo­tka­nia z dzien­ni­ka­rza­mi wo­je­wo­da za­pew­ni­ła, że wszyst­kie służ­by są go­to­we do pod­ję­cia dzia­łań. Pod­kre­śli­ła jed­no­cze­śnie, że pro­ce­du­ry i in­fra­struk­tu­ra zo­sta­ły przy­go­to­wa­ne na sy­tu­ację, gdyby do­szło do ma­so­we­go prze­kra­cza­nia przez Ukra­iń­ców gra­ni­cy.

- Przy­go­to­wa­li­śmy sce­na­riu­sze na taką sy­tu­ację, kiedy prze­kra­cza gra­ni­cę kil­ka­dzie­siąt osób, kil­ka­set osób i nawet po­wy­żej ty­sią­ca – za­pew­ni­ła wo­je­wo­da. Do­da­ła jed­no­cze­śnie, że na chwi­lę obec­ną nie ma ta­kiej sy­tu­acji. Sy­tu­acja w re­gio­nie - jej zda­niem - jest pod kon­tro­lą i "nie ma eska­la­cji zja­wisk ne­ga­tyw­nych".

W ostat­nim ty­go­dniu przej­ścia gra­nicz­ne w re­gio­nie prze­kro­czy­ło je­dy­nie 6 osób, które po­trze­bo­wa­ły po­mo­cy me­dycz­nej. Wo­je­wo­da przy­po­mnia­ła, że przy po­je­dyn­czych prze­kro­cze­niach gra­ni­cy Ukra­iń­cy mają wizy, w związ­ku z tym mogą sami wy­brać do­wol­ny szpi­tal.

>>>

Coz za dobra wola !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 19 Lut 2014    Temat postu:

Niemcy: Steinmeier grozi przedstawicielom władzy w Kijowie sankcjami .

Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier zagroził dziś sankcjami politykom odpowiedzialnym za rozlew krwi na Ukrainie. Niemieckie władze dotychczas nie wykluczały sankcji, zastrzegając, że nie nadszedł jeszcze czas na ich zastosowanie.

- Ten, kto odpowiada za decyzje, które prowadzą do rozlewu krwi w centrum Kijowa i innych częściach Ukrainy, musi liczyć się z tym, że Europa będzie musiała przemyśleć swoją dotychczasową wstrzemięźliwość w stosowaniu sankcji wobec osób - oświadczył Steinmeier.

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzegł przed użyciem siły, zaznaczając, że ultimatum nie jest właściwą drogą do rozwiązania kryzysu.

Jego zdaniem ukraińskie siły bezpieczeństwa mają do odegrania szczególną rolę w koniecznej w tej sytuacji deeskalacji.

Steinmeier wezwał wszystkich uczestników konfliktu do powstrzymania się od prowokacji. - Eskalacja przemocy jest ostatnią rzeczą, jaka jest Ukrainie obecnie potrzebna - podkreślił szef MSZ w oświadczeniu opublikowanym wieczorem na stronie internetowej MSZ w Berlinie.

....

To czekamy .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:25, 19 Lut 2014    Temat postu:

Krwawe starcia w Kijowie. Ukraina na krawędzi wojny domowej?

Wczoraj doszło do krwawych starć w Kijowie - oddziały specjalne milicji kilkukrotnie przypuszczały szturm na Majdan. Dokładny bilans ofiar nie jest znany. Według szacunkowych danych zginęły co najmniej 22 osoby, rannych jest niemal tysiąc. Wśród ofiar śmiertelnych jest dziewięciu milicjantów. Po dramatycznych wydarzeniach w stolicy kraju opozycja w kilku miastach zachodniej Ukrainy zaczęła atakować budynki rządowe.

W stolicy Ukrainy przez całą noc dochodziło do prób ugaszenia płonących barykad. Siły milicyjne użyły w tym celu armatek wodnych.

W Kijowie oddziały Berkutu szczelnie otoczyły Majdan. Milicjanci używali broni gładkolufowej, armatek wodnych i granatów hukowych. Ze strony demonstrantów leciały kamienie i butelki z benzyną.

Na Majdanie do rana płonęły opony i namioty ustawione tam wcześniej przez protestujących. Po godzinie jedenastej czasu miejscowego, na placu zgasło światło elektryczne. Po tym zdarzeniu nastąpił ostatni większy szturm oddziałów specjalnych, został on jednak odparty przez demonstrantów. Przez noc milicja kilkukrotnie przypuszczała pomniejsze ataki, jednak nie udało jej się przerwać barykad.

Witalij Kliczko, szef partii UDAR, który jako pierwszy opuścił nocne spotkanie liderów opozycji z ukraińskim prezydentem, powiedział, że rozmowa "nie miała sensu". Według jego relacji, Janukowycz zażądał od demonstrujących bezwarunkowego opuszczenia Majdanu i udania się do domów. - Powiedziałem mu, że Majdan powinien pozostać - dodał Kliczko.

- Janukowycz domagał się, by liderzy opozycji wezwali ludzi na Majdanie do przerwania protestu i złożenia broni. Ja mu powiedziałem, że władza powinna natychmiast wycofać siły bezpieczeństwa i przerwać rozlew krwi, bo giną ludzie. Ale nie znalazłem zrozumienia - mówił Kliczko.

Według doniesień agencyjnych, Wiktor Janukowycz miał odmówić wstrzymania szturmu na obozowisko opozycji w centrum Kijowa. Źródła opozycyjne informują także, że Witalij Kliczko i Arsenij Jaceniuk oświadczyli na Majdanie, iż Rada Najwyższa planuje wprowadzenie stanu wyjątkowego.

O północy czasu ukraińskiego Kijów został zamknięty. Do miasta nie wolno przyjeżdżać ani go opuszczać.

Na Majdanie, gdzie jak podaje opozycja, znajdowało się do 30 tysięcy osób, w płomieniach stanął budynek związków zawodowych. Według protestujących, budynek zapalili milicjanci. Siedziba związków zawodowych znajduje się kilkadziesiąt metrów od sceny Majdanu. Budynek był zajęty przez protestujących od długiego czasu. Znajdowała się tam m.in. kuchnia Majdanu i centrum prasowe.

Na ustawionej na placu scenie przez całą noc przemawiali przywódcy opozycji. Ze sceny wygłaszane były też komunikaty i apele o zachowanie spokoju i nie poddawanie się panice. Duchowni przez cały czas głośno odmawiali modlitwy.

Opozycja zaapelowała do ukraińskich sportowców o wycofanie się z udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Soczi na znak protestu i żałoby.

Według niepotwierdzonych informacji, Ukrainę, samolotem czarterowym syna byłego premiera Mykoły Azarowa, opuściło około dwudziestu deputowanych Partii Regionów.

Do kijowskich szpitali trafiło około tysiąca rannych w protestach. Jak mówiła w wywiadzie dla Kanału.5 jedna z lekarek, w każdym szpitalu przebywa około stu rannych. Brakuje szpitalnych łóżek. Ci, którzy doznali lekkich obrażeń, są szybko wypisywani, by zrobić miejsce dla ciężko rannych. A te ciężkie przypadki to między innymi urazy kończyn, niektórzy stracili jedno bądź parę oczu.

Manifestanci zajęli budynki rządowe na zachodniej Ukrainie. Doszło do tego między innymi we Lwowie, Iwano-Frankiwsku i Tarnopolu.

We Lwowie i Iwano-Frankiwsku zajęto siedziby lokalnych władz. Manifestanci opanowali we Lwowie prokuraturę okręgową, siedzibę Służby Bezpieczeństwa i jednostkę wojsk wewnętrznych. Najpierw zaatakowali komendę milicji. Wrzucili do środka koktajle Mołotowa, a budynek zajął się ogniem.

W Iwano-Frankiwsku tłum zaatakował siedzibę delegatury MSW, a w Tarnopolu podpalono miejską komendę milicji. Według działacza partii Swoboda Ołeksanda Arońca, demonstranci wtargnęli też do siedziby prokuratury i zniszczyli akta spraw przeciwko uczestnikom protestów.

....

Krwawy poniedzialek .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:37, 19 Lut 2014    Temat postu:

Krwawe zamieszki na Ukrainie, są ofiary


Nie ustają krwawe starcia w Kijowie. W nocy demonstranci usiłowali odgrodzić się od milicji ścianą ognia z płonących barykad, jednak nad ranem milicja dokonała kolejnego ataku. Rozmowy opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem zakończyły się bez rezultatu. Janukowycz oskarżył opozycję o próbę przewrotu. Starcia demonstrantów z milicją rozpoczęły się wczoraj rano przed siedzibą parlamentu, a następnie przeniosły się pod barykady na Majdanie Niepodległości. Ochotnicze służby medyczne na Majdanie podają, że zginęło w nich dotychczas 20 osób, a ok. 500 zostało rannych.

Litwa: MSZ potępia przemoc na Ukrainie i apeluje o dialog

Eskalacja zamieszek w Kijowie

MSZ Litwy potępiło najnowszy wybuch przemocy na Ukrainie i zaapelowało do stron konfliktu o wznowienie rozmów na temat utworzenia nowego rządu i wprowadzenia zmian w konstytucji. Zaproponowano również rozważenie sankcji wobec odpowiedzialnych za użycie siły.

- Żądamy natychmiastowego powstrzymania przemocy i dogłębnego zbadania wszystkich incydentów, które pociągnęły za sobą ofiary śmiertelne i rannych, a także postawienia sprawców przed sądem - głosi oświadczenie MSZ.

Resort dyplomacji "po raz kolejny" wezwał też państwa członkowskie UE do "przedyskutowania konkretnych działań wobec osób odpowiedzialnych za użycie siły".

MSZ Litwy zwraca uwagę, że brak porozumienia między rządem w Kijowie i opozycją przedłuża kryzys, który może wymknąć się spod kontroli. Apeluje do obu stron o "natychmiastowe wznowienie negocjacji w sprawie sformowania nowego rządu i wdrożenia reformy konstytucyjnej".

- Przyszłość Ukrainy rozstrzyga się na ulicach Kijowa. (...) Tylko konstruktywny dialog może powstrzymać przemoc i dalsze prowokacje - podkreśla litewskie MSZ.

Na Ukrainie od listopada trwają masowe protesty wywołane decyzją rządu, który przerwał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Wczoraj w Kijowie konflikt eskalował - doszło do zamieszek i starć demonstrantów z siłami MSW, w których zginęło co najmniej 25 osób. Liczbę rannych szacuje się na kilkaset do nawet tysiąca.

...

Oczywiscie potepiamy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:38, 19 Lut 2014    Temat postu:

300 osób od strony ukraińskiej blokuje dojazd graniczny w Korczowej

Około 300 osób blokuje od strony ukraińskiej drogę dojazdową do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej (woj. podkarpackie) - poinformowała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu mjr Elżbieta Pikor.

Według fotoreportera PAP, który jest na miejscu, blokujący palą opony na pasie rozdzielającym jezdnie. Opony leżą też na jezdniach. Protest odbywa się na znak solidarności z wydarzeniami na Majdanie w Kijowie.

Jak dodała Elżbieta Pikor, polskie służby graniczne zostały poinformowane przez stronę ukraińską. - Apelujemy do kierowców, jeżeli mogą, aby wybierali inne przejścia graniczne - powiedziała Pikor.

Rzeczniczka wojewody podkarpackiego Małgorzata Oczoś-Błądzińska poinformowała z kolei, że ukraińskie służby graniczne wstrzymały odprawy.

Według szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza, nie wiadomo jaki jest powód blokady. - Nie są to osoby umundurowane, nie są to osoby związane z władzami, nie bardzo wiemy, jaki jest powód tego działania - powiedział Sienkiewicz w środę dziennikarzom w Sejmie.

Jak zaznaczył, nie jest to jednak sytuacja, która by wpływała znacząco na przejścia graniczne na wschodzie. - Mamy do czynienia z jakimś niewielkim, lokalnym kryzysem, zobaczymy, co się dzieje, jak się rozwinie sytuacja - dodał minister spraw wewnętrznych.

Zamieszanie na granicy ma związek z obecną sytucją na Ukrainie, w której nie ustają krwawe zamieszki. W nocy demonstranci na Majdanie w Kijowie usiłowali odgrodzić się od milicji ścianą ognia z płonących barykad, jednak nad ranem milicja dokonała kolejnego ataku.

Jak dotąd, zginęło kilkadziesiąt osób, rannych zostało ponad 1000 osób. Wśród ofiar są także dziennikarze. Reporter gazety "Wiesti" Wiaczesław Weremij zmarł w szpitalu po tym, jak postrzelono go w Kijowie - informują ukraińscy opozycjoniści i dziennikarze na Twitterze. Serwis "Telekritika podaje, że wczoraj w Kijowie do godz. 20 podczas relacjonowania starć z milicją ucierpiało 27 dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów.

Rozmowy opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem zakończyły się bez rezultatu. Janukowycz oskarżył opozycję o próbę przewrotu. Starcia demonstrantów z milicją rozpoczęły się wczoraj rano przed siedzibą parlamentu, a następnie przeniosły się pod barykady na Majdanie Niepodległości.

...

Jest blokada .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:41, 19 Lut 2014    Temat postu:

Kolejne zamieszki na Ukrainie, regiony obawiają się przyszłości

Sytuacja na Ukrainie jest niepokojąca

Po wczorajszych starciach na kijowskim Majdanie, sytuacja w mieście nadal jest niespokojna. Okazuje się, że wydarzeniami niepokoją się również mieszkańcy pozostałych obwodów w kraju. "Na Ukrainie faktycznie zaczęła się wojna domowa" - takie oświadczenie wystosowali członkowie Prezydium Rady Narodowej Krymu. Lwowska Rada Narodowa wzięła z kolei na siebie "pełną odpowiedzialność za losy" regionu.

Lwowska Rada Narodowa, organ tamtejszego samorządu terytorialnego, wzięła na siebie pełną odpowiedzialność za losy obwodu i podporządkowała sobie organy wykonawcze - czytamy na oficjalnie stronie internetowej organu samorządu terytorialnego. O sprawie szerzej informuje portal kresy.pl.

"Rada Narodowa podporządkowuje sobie wszystkie organy władzy wykonawczej znajdujące się na terytorium obwodu i zwraca się do wszystkich urzędników państwowych i obywateli z wezwaniem wypełniania decyzji i rozporządzeń podpisanych przez przedstawicieli Rady Narodowej" - napisano w oficjalnym oświadczeniu lwowskiej rady obwodowej.

Członkowie rady napisali również, że w stolicy Ukrainy rozpoczęły się "otwarte działania bojowe przeciw narodowi". Deputaci wzięli również "pełną odpowiedzialność za losy kraju i obywateli".

Głównym zadaniem Rady Narodowej - jak czytamy na portalu kresy.pl - "jest zapewnienie ochrony życia i porządku prawnego na terytorium obwodu, współdziałanie w wysyłaniu aktywistów do Kijowa i wszelka możliwa pomoc dla kijowskiego Majdanu".

Co ciekawe, większość w Lwowskiej Radzie Narodowej posiadają politycy związani z Ogólnoukraińskim Zjednoczoneniem Swoboda, na czele którego stoi Ołeh Tiahnybok. Przewodniczącym Rady jest z kolei Ołeh Pańkewycz, który kilka lat temu domagał się usunięcia pomnika ofiar UPA z Wrocławia.

Obwód lwowski jest jednym z 24 jednostek samorządu terytorialnego na Ukrainie. Leży przy granicy z Polską i graniczy z województwami lubelskim i podkarpackim. Zamieszkuje go blisko 3 mln osób.

Krwawe zamieszki na Ukrainie, coraz więcej ofiar

To kolejny dzień krwawych zamieszek na Ukrainie

26 zabitych i setki rannych – to najnowszy bilans trwających od wczoraj gwałtownych zamieszek na Ukrainie. Ukraińskie władze ostrzegają, że na ulicach może pojawić się wojsko.

...

Coraz wiecej ofiar !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:58, 19 Lut 2014    Temat postu:

Rosja żąda, by przywódcy Majdanu wznowili dialog z władzami Ukrainy

Rosja zażądała, aby przywódcy kijowskiego Majdanu "powstrzymali rozlew krwi na Ukrainie i niezwłocznie wznowili dialog z prawowitymi władzami, bez gróźb i ultimatów".

Żądanie to zawarte zostało w specjalnym oświadczeniu, jakie na temat sytuacji na Ukrainie wydało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

"W Kijowie i kilku innych miastach Ukrainy minionej nocy w wyniku zbrodniczej działalności radykalnych sił z obozu opozycji polała się krew" - oznajmiło MSZ FR, oceniając, że "chodzi o próbę przejęcia władzy przy użyciu siły".

Rosyjskie MSZ wyraziło oburzenie z powodu "braku reakcji na działania radykałów ze strony liderów opozycji", którzy - jak to ujęło - "zasłaniając się demagogicznymi deklaracjami o przywiązaniu do demokracji i europejskich wartości, wykazują pobłażliwość dla »brunatnej rewolucji«".

"Nie widzimy też jasnej reakcji europejskich polityków i struktur, które odmawiają przyznania, że całą odpowiedzialność za działania radykalnych sił na Ukrainie ponosi opozycja" - oświadczyło MSZ Rosji.

"Strona rosyjska żąda, aby przywódcy Majdanu powstrzymali rozlew krwi w swoim kraju i niezwłocznie wznowili dialog z prawowitymi władzami, bez gróźb i ultimatów" - oznajmiło.

Rosyjskie MSZ podkreśliło, że Ukraina jest dla Rosji "zaprzyjaźnionym, bratnim państwem i strategicznym partnerem". "Użyjemy wszelkich wpływów, aby w tym kraju zapanował pokój i ład" - zapowiedziało.

Wcześniej w Moskwie poinformowano, że na konsultacje polityczne do Kijowa udaje się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych FR Grigorij Karasin.

....

Kreml wzywa do dialogu !

KILL MORE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:01, 19 Lut 2014    Temat postu:

Rosyjska prasa o Ukrainie: Majdan przekroczył granicę

Majdan na Ukrainie jest miejscem, gdzie bojówki zabijały i torturowały ludzi - takie wypowiedzi liderów rządzącej na Ukrainie Partii Regionów cytuje "Rossijskaja Gazieta". "Majdan przekroczył granicę" - tytułuje swój tekst ten rządowy dziennik.

"Rossijska Gazieta" już w pierwszym zdaniu przekonuje, że podjęta przez bojówki próba przejęcia budynków rządowych zaowocowała ofiarami. Dziennik szczegółowo opisuje wczorajsze wydarzenia w Kijowie, koncentrując się na wtargnięciu grup radykałów do budynku należącego do Partii Regionów.

"Gdy weszli do budynku brutalnie pobili wszystkich, którzy byli w środku. Z kobiet zdejmowali biżuterię i odzież. Dwóch działaczy partyjnych zabili" - można przeczytać w rządowym dzienniku.

Gazeta zwraca uwagę, że tak zwani "rewolucjoniści" uprowadzili trzech prawników rządzącej partii. "Jednego z nich, pobitego i ze śladami tortur, znaleźli później stróże prawa" - cytuje "Rossijskaja Gazieta" przedstawicieli Partii Regionów.

Z kolei "Moskiewski Kommsomolec" cytuje wypowiedź rosyjskiego deputowanego, politologa Konstantina Zatulina, który twierdzi, że obecnie w najtrudniejszej sytuacji znalazł się prezydent Ukrainy. W ocenie rosyjskiego polityka Wiktor Janukowycz coś chciałby zrobić, ale się boi. Zatulin twierdzi, że ukraiński prezydent stracił już możliwość lawirowania między Wschodem a Zachodem.

W opinii rosyjskich komentatorów, na Ukrainie zapanował chaos. Dziennikarze informujący o wydarzeniach w Kijowie podkreślają, że nikt już nie kontroluje Majdanu.

"Niezawisimaja Gazieta" już w tytule stawia diagnozę obecnej sytuacji na Ukrainie - "Od eurointegracji do ogólnonarodowego chaosu". Powołując się na źródła w otoczeniu Wiktora Janukowycza, dziennik wyraża wątpliwość, by w związku z ostatnimi wydarzeniami prezydent podał się do dymisji. W opinii tychże osób, opozycja wywołała zamieszki, aby dać sobie szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a "zezwierzęcone bojówki radykałów" myślą, że wyrażają wolę całego narodu.

"Niezawisimaja Gazieta" cytuje również wypowiedź ukraińskiego deputowanego z partii UDAR Wołodymira Kurinnego, który twierdzi, że nikt nie wie, jakie metody nacisku na Wiktora Janukowycza podejmie teraz Rosja i dlatego nie można przewidzieć, jak się zachowa prezydent.

...

To nie prasa to dziwki Gazpromu .

KILL MORE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:03, 19 Lut 2014    Temat postu:

"Kommiersant": Ukraina nigdy nie była tak blisko wojny domowej

- Nigdy dotąd Ukraina nie była tak blisko wojny domowej - podkreśla dziś rosyjski dziennik "Kommiersant" w relacji z Kijowa, którą tytułuje "Ludzie giną za Majdan".

W ocenie tej opiniotwórczej gazety, "Ukraina weszła w nowy etap kryzysu politycznego, który grozi realizacją scenariusza siłowego". - Posiedzenie plenarne Rady Najwyższej pokazało, że władze i opozycja nie są gotowe, by pójść na wzajemne ustępstwa - podkreśla.

"Kommiersant" wskazuje, że "impas w Radzie Najwyższej stworzył przesłanki dla nowych starć w centrum Kijowa, najbardziej zaciekłych od początku obecnych protestów na Majdanie, które rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku".

Dziennik informuje, że "według organów ochrony prawa starcia sprowokowali radykalnie nastawieni demonstranci, jednak liderzy opozycji obarczają winą władze". Śmierć podczas zamieszek poniosło co najmniej 25 osób.

Kommiersant" konstatuje, że "wczorajsze wydarzenia w Kijowie faktycznie przekreśliły te pozytywne rezultaty, jakie osiągnięto w ramach procesu negocjacyjnego między władzami i opozycją, który trwał od końca zeszłego roku".

Gazeta zauważa, że "opozycja najwyraźniej była gotowa na taki scenariusz". - W przededniu niedoszłego głosowania w Radzie Najwyższej Arsenij Jaceniuk zagroził, że jeśli władze nie zgodzą się na przywrócenie poprzedniej konstytucji, to "konflikt będzie się rozstrzygać nie w parlamencie, lecz na ulicy" - wyjaśnia "Kommiersant".

Opozycja ukraińska chce przywrócenia konstytucji z 2004 roku, która znacznie ogranicza uprawnienia prezydenta.

...

Jak widac dziwki .

KILL MORE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:05, 19 Lut 2014    Temat postu:

Wysłannik Moskwy udaje się do Kijowa na konsultacje polityczne

- Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Grigorij Karasin uda się dzisiaj do Kijowa, gdzie przeprowadzi konsultacje ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rusłanem Demczenką - informuje agencja Interfax.

Rosyjska agencja zaznacza, że "wizyta odbędzie się na tle zaostrzenia wewnętrznej sytuacji politycznej na Ukrainie i poważnych rozruchów w Kijowie".

Sam Karasin oświadczył, że jego wizyta była planowana od dawna. - Wszystkie te starcia, zachętą do których jest jednostronne poparcie z zewnątrz dla opozycji, nie powinny przeszkadzać rozwojowi normalnych stosunków między Rosją i Ukrainą - oznajmił.

Przedstawiciel MSZ FR zaznaczył, że "żadnego ukrytego porządku dziennego nie ma". - Omówimy wszystko. Z naszymi ukraińskimi kolegami nie mamy żadnych niejawnych tematów - powiedział. Krasin sprecyzował, że rozmowy będą dotyczyć "kontaktów dwustronnych, stanu dwustronnych relacji w różnych sferach i - naturalnie - wewnętrznej sytuacji politycznej na Ukrainie".

Karasin będzie pierwszym tak wysokiej rangi wysłannikiem Moskwy, który odwiedzi Kijów od początku obecnej - trwającej od końca listopada zeszłego roku - konfrontacji między władzami Ukrainy i opozycją.

...

Znamy to ,,doradztwo "

KILL MORE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:11, 19 Lut 2014    Temat postu:

Siergiej Bubka apeluje o powstrzymanie przemocy na Ukrainie

Legendarny tyczkarz Siergiej Bubka, prezes Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego, wezwał dzisiaj w Soczi obie strony kryzysu politycznego na Ukrainie do złożenia broni i powstrzymania przemocy w Kijowie.

- Jestem wstrząśnięty tym, co dzieje się w moim kraju ojczystym, na Ukrainie, zwłaszcza że do przemocy dochodzi podczas olimpiady w Soczi - powiedział Bubka. Podkreślił, że przemoc spycha Ukrainę na krawędź katastrofy.

- Jestem gotów uczynić wszystko, co w mojej mocy, by wspomóc proces pokojowy, ponieważ kocham mój kraj i nasz naród, i wierzę w naszą przyszłość, wspólną - cytuje Bubkę agencja Associated Press.

....

Popieramy apel !

Kliczko: Janukowycz chce dalej rozmawiać z opozycją

Prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz chce kolejnych rozmów z opozycją - powiedział dziś jeden z przywódców opozycji Witalij Kliczko niemieckiej gazecie "Bild", która poinformowała o tym na swej stronie internetowej.

Kliczko oświadczył, że jest gotów wziąć udział w tych rozmowach, jeśli milicja powstrzyma działania przeciwko uczestnikom protestów.

- Prezydent chce dziś ponownego spotkania z opozycją, my jesteśmy na to gotowi. Nasze żądanie jest jasne - akcja policji przeciwko demonstrantom musi zostać natychmiast wstrzymana, musi być rozejm - powiedział Kliczko.

....

Kiedy zamierza ustapic ?Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:15, 19 Lut 2014    Temat postu:

Zamieszki na Ukrainie.

Zaognia się sytuacja na Ukrainie. Oprócz medialnych relacji z miejsc walk, pojawiają się także relacje mniej oficjalne, które przeprowadzane są za pomocą ukraińskich mediów społecznościowych.

Na Facebooku i Twitterze pojawia się mnóstwo zdjęć, których nie zobaczymy w agencjach prasowych. Przedstawiają one walkę obywateli Ukrainy, którzy robią wszystko, by zmienić sytuację w swoim kraju.

Krwawe zamieszki na Ukrainie

Na kijowskim Majdanie o świcie słychać było pieśni rewolucyjne i modlitwy. Według agencji Interfax-Ukraina w ciągu ostatniej doby w starciach antyrządowych demonstrantów z siłami MSW Ukrainy zginęło co najmniej 25 osób.

Przeciwnicy władz przez cały czas starają się, aby ściana ognia odgradzała ich od milicjantów, którzy w nocy podejmowali próby zdobycia Majdanu. Do płonącej barykady dokładane są opony, drewno i wszelkie materiały mogące podtrzymywać ogień.

Z chodników wyrywana jest kostka brukowa, która wykorzystywana jest przy obronie barykad otaczających Majdan. Pomimo zablokowania centrum Kijowa przez siły MSW demonstranci wciąż liczą na pomoc mieszkańców stolicy.

....

Niestety tak to wyglada ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 0:01, 20 Lut 2014    Temat postu:

Tituszki - napadają, wyciągają ludzi z aut, palą i grabią

Mieszkańcy Kijowa całą noc alarmowali o grupach tituszek, które urządzały polowania na uczestników Majdanu. Napadali na przechodniów, wyciągali ludzi z samochodów, grabili i palili.

Dziennikarz Wiaczesław Wieremij z kolegą jechali taksówką w centrum Kijowa. Obaj pracowali w tygodniku "Vesti Reporter", to lojalne wobec ukraińskich władz wydanie. Wieremij nie bronił Majdanu, nie atakował milicji. Po prostu wracał z pracy do domu.

Kiedy samochód zatrzymał się na światłach, na kierowcę i pasażerów napadła grupa obcych mężczyzn. Rzucali w taksówkę koktajlami Mołotowa. Wyciągnęli z auta Wiaczesława i jego towarzyszy. Bili bez litości. Po twarzy, brzuchu, nogach, gdzie popadnie. Któryś z nich wystrzelił z broni palnej, która śmiertelnie raniła Wiaczesława. Dziennikarz zmarł po reanimacji.

Neologizm "tituszki" na dobre zagościł w ukraińskim słowniku. Oznacza wynajętych przez władzę dresiarzy, którzy współpracują z milicją i niczym nie ograniczeni pacyfikują opozycyjne demonstracje. Ukraińscy i zagraniczni dziennikarze przedstawili już tysiąc dowodów – zdjęć, nagrań, relacji świadków, również "spowiedzi" pojmanych dresiarzy – na współpracę tituszek z przedstawicielami państwa. Przeciwko nim wystąpili nawet ukraińscy kibole, choć z wyglądu (krótko ścięte włosy, sportowy strój, czarne skórzane kurtki) trudno odróżnić jednych od drugich.

Dlaczego tituszki? To od nazwiska Wadima Tituszki, dwudziestoparoletniego dresiarza z Białej Cerkwi, niewielkiego miasta w obwodzie kijowskim. Tituszko niczym specjalnym się nie wyróżniał: jak setki jemu podobnych z powodzeniem łączył sporty walki z drobną działalnością przestępczą.

W ukraińskiej stolicy zadebiutował w maju 2013 r. Wraz z kolegami przyjechał do Kijowa na Dzień Europy. Tego dnia zwolennicy eurointegracji Ukrainy zorganizowali pokojowy marsz po centrum miasta. Tituszko i jego kompanii atakowali manifestantów. Na oczach milicji i zachwyconych kolegów Wadim Tituszko rzucił się na dziennikarkę telewizyjną i jej operatora. Dziennikarze nagrywali brutalne działanie dresiarzy i patrzących przez palce na ich wybryki stróżów prawa.

Tituszko uderzył dziennikarkę. Mimo apeli przechodniów milicjanci nie zatrzymali agresywnego dresiarza. Wadim Tituszko spokojnie poszedł dalej.

Nie warto zadzierać z dziennikarzami: koledzy pobitych na podstawie nagrań i zdjęć zidentyfikowali Wadima Tituszkę. Dzięki temu krewki dresiarz z Białej Cerkwi stanął przed sądem. Nie przyznał się do winy.

Od tego czasu na wynajętych na potrzeby władz dresiarzy mówi się "tituszki". Przyjeżdżają do Kijowa autokarami. Dostają 200 hrywien na dobę. Ochraniają prorządowe demonstracje. Atakują majdanowych demonstrantów.

Ich przemoc jest wprost proporcjonalna do przemocy milicji. Kiedy Berkut walczy z obrońcami Majdanu bronią i granatami hukowymi, tituszki atakują tyły. Krążą po Kijowie jak watahy wilków. Wyszukują ofiar. Biją, zabijają. Odważni tylko w grupie. Złapani przez samoobronę Majdanu natychmiast tracą rezon: robią z siebie bezbronne niewiniątka, wykorzystywane przez władze.

Ludzie z Majdanu machają przed nimi banknotami, wołając: chodźcie do nas, zapłacimy wam więcej niż władze.

- Z 28 dziennikarzy, którzy ucierpieli wczoraj 9 zostało zaatakowanych przez tituszków – mówi Roman Kabaczij z Instytutu Masowej Informacji, który monitoruje warunki pracy dziennikarzy na Ukrainie.

Ekspert dodaje: Tituszki biją wszystkich, którzy staną im na drodze, zdarza się, że nawet uczestników prorządowych manifestacji. Są podejrzenia, że w walkach z demonstrantami biorą udział nie tylko zwykli dresiarze. Od jakiegoś czasu mówi się, że władze mogły dogadać się kryminalistami, którzy wypuszczeni zostali z więzień pod warunkiem walki z Majdanem.

Katarzyna Kwiatkowska

...

Kazda metna wladza uzywa mętów .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 0:04, 20 Lut 2014    Temat postu:

John McCain: musimy być po stronie protestujących i uważać na Putina .

Musimy być po stronie protestujących na Ukrainie - powiedział we wtorek republikański senator USA John McCain. Apelował o sankcje wobec władz w Kijowie i przestrzegał przed prezydentem Rosji Władimirem Putinem, który traktuje Ukrainę, jakby była częścią Rosji.

- Trzeba uważać na prezydenta Władimira Putina, bo będzie próbował tu zaszkodzić, gdyż uważa, że Ukraina jest częścią Rosji - powiedział w telewizji CNN we wtorek McCain, prominentny członek komisji spraw zagranicznych Senatu i były kandydat z ramienia Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich w 2008 roku. Senator dodał, że nie wie, co Putin może zrobić, ale że nic ze strony Putina go nie zaskoczy.

McCain na żywo komentował sytuację na Ukrainie, gdzie od rana we wtorek trwały starcia w Kijowie między przeciwnikami władz a siłami MSW, i gdzie życie straciło co najmniej kilkanaście osób.

Zdaniem senatora USA powodem eskalacji konfliktu był brak zgody prezydenta Wiktora Janukowycza i rządzącej partii na reformę konstytucji, tak by z powrotem przekazać pewne uprawnienia prezydenta parlamentowi. Ponadto, dodał, Ukraińcy nie wiedzą, co takiego Janukowycz obiecał Putinowi za nową, zapowiedzianą przez Rosję pomoc finansową.

- Ukraińcy są zaniepokojeni zależnością Ukrainy od Rosji, a Putin wierzy, że Ukraina jest częścią rosyjskiego imperium - powiedział senator. Podkreślił, że Ukraina jest "europejskim krajem i większość Ukraińców chce być częścią Europy". Przypomniał też, że protesty wybuchły po tym, jak upadły, "po części z winy negocjatorów Unii Europejskiej", negocjacje ws. umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE.

Zdaniem McCaina reakcja USA na wydarzenia na Ukrainie musi być mocniejsza.

- Musimy być po stronie protestujących, a władza musi być przekazana z rąk Janukowycza do parlamentu - powiedział.

Wezwał też prezydenta Baracka Obamę, by "pełnym głosem" opowiedział się po stronie protestujących Ukraińców, a także, aby administracja USA razem z Kongresem przygotowała "zestaw sankcji" przeciw rządowi ukraińskiemu. Zdaniem McCaina USA muszą też współpracować z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i UE ws. pakietu pomocowego dla Ukrainy, "który uratuje będącą w katastrofalnym stanie gospodarkę tego kraju".

...

Brawo McCain ! Honest American !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 0:19, 20 Lut 2014    Temat postu:

,,Europa zwariowała, boi się Rosji"

W kwestii Ukrainy Polska powinna współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Europa "zwariowała" i boi się Rosji - ocenia Paweł Kowal. Europoseł zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi nie dość energiczne działania na rzecz wsparcia opozycji na Ukrainie oraz brak dialogu z opozycją w Polsce na rzecz wypracowania jednoznacznego stanowiska wobec wydarzeń w Kijowie.

....

UE to swiry juz od dawna .

Dramatyczna relacja dziennikarki

- Wjazdy do Kijowa są częściowo odblokowane. Nad ranem przyjechały dwa autobusy ze Lwowa - relacjonowała z kijowskiego Majdanu Maria Górska dziennikarka Espreso TV. - Przyjazd autobusu był bardzo ważny dla ludzi na Majdanie. Myśleli, że nikt już im nie pomoże - powiedziała. Dziennikarka podkreśliła, że noc z wtorku (18.02) na środę była najgorszą ze wszystkich od początku protestów. - W nocy zginęło co najmniej kilka osób. Wśród nich dziennikarz Wiaczesław Weremij - dodała.

....

Tak koszmar .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 264, 265, 266  Następny
Strona 35 z 266

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy