Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Ukraina drugi pomarańczowy bunt młodych !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 264, 265, 266  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:01, 05 Lut 2014    Temat postu:

Azarow, Arbuzow, Klujew: nie jesteśmy Austriakami

Były premier Ukrainy Mykoła Azarow, jego zastępca Serhij Arbuzow i wpływowy szef administracji prezydenta Wiktora Janukowycza Andrij Klujew stanowczo zaprzeczyli, jakoby byli obywatelami Austrii; zapewnili, że mają wyłącznie paszporty ukraińskie.

Informacje o austriackim obywatelstwie tych trzech bardzo ważnych polityków z ekipy Janukowycza przekazały tego dnia ukraińskie media, powołując się na współprzewodniczącą frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim Rebeccę Harms.

- Trudno sobie wyobrazić, że ludzie, którzy walczą o wartości europejskie, uzyskują (unijne) wizy z ogromnymi trudnościami i za pieniądze, a ci, którzy grabią kraj i ponoszą odpowiedzialność za eskalację napięcia, albo mają schengeńskie wizy, albo – jak w przypadku rodzin Azarowa, Arbuzowa czy Klujewa – przypuszczalnie od dawna mają podobno austriackie paszporty – powiedziała Harms.

- Informacje o posiadanym przez Mykołę Azarowa paszporcie obywatela Austrii, a także informacje, które dotyczą jego majątku i należących do niego aktywów na terytorium tego państwa, nie odpowiadają prawdzie – oświadczył rzecznik b. premiera Ukrainy Witalij Łukjanenko. Podobne oświadczenia wydały służby prasowe Arbuzowa i Klujewa.

W ubiegły piątek ukraińskie media podały, że Azarow, który 28 stycznia podał się do dymisji, wyjechał do Austrii, gdzie mieszkają członkowie jego najbliższej rodziny. Dziennikarze zastanawiali się wówczas, dlaczego znany ze swych sympatii prorosyjskich Azarow nie odpoczywa w Rosji, lecz w Unii Europejskiej, przed którą w ostatnich miesiącach tak aktywnie ostrzegał obywateli swego kraju, strasząc ich m.in. panującym tam homoseksualizmem.
Trwające do dziś protesty na Ukrainie wybuchły w listopadzie, gdy rząd Azarowa wstrzymał przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Azarow wiele razy wyjaśniał, że zbliżenie z UE stwarzałoby zagrożenie dla gospodarki Ukrainy. Twierdził też, że Ukraina nie mogła podpisać umowy z UE, gdyż Bruksela domagała się od Kijowa m.in. zalegalizowania związków homoseksualnych.

.....

A domagali sie ?Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:13, 05 Lut 2014    Temat postu:

Dmytro Jarosz: mamy arsenał śmiercionośnej broni

Dmy­tro Ja­rosz w roz­mo­wie z ty­go­dni­kiem "Time" ujaw­nia, że jego ugru­po­wa­nie na Ukra­inie zgro­ma­dzi­ło "ar­se­nał śmier­cio­no­śnej broni". Nie pre­cy­zu­je jed­nak, o jaki ro­dzaj broni cho­dzi ani ile do­kład­nie jej mają. Ja­rosz to nie­for­mal­ny lider "Pra­we­go Sek­to­ra" - na­cjo­na­li­stycz­nej or­ga­ni­za­cji dzia­ła­ją­cej na ki­jow­skim Maj­da­nie. Kilka dni temu ro­syj­ska "Kom­so­mol­ska Praw­da" na­pi­sa­ła o nim jako o "führe­rze" ki­jow­skich bo­jow­ni­ków.

Ty­go­dnik "Time" opu­bli­ko­wał ob­szer­ny re­por­taż z Ki­jo­wa, w któ­rym po­ja­wia się m.​in. wątek Ja­ro­sza. Czy­ta­my tam, że lider "Pra­we­go Sek­to­ra" wy­znał dzien­ni­ka­rzom, że razem z ko­le­ga­mi zgro­ma­dził ar­se­nał "śmier­cio­no­śnej broni", który "wy­star­czy, aby obro­nić całą Ukra­inę przed we­wnętrz­ny­mi oku­pan­ta­mi". Ja­rosz pod­kre­ślił też, że jeśli po­ko­jo­we ne­go­cja­cje z wła­dzą się za­ła­mią, to jego ugru­po­wa­nie bę­dzie kon­ty­nu­ować walkę.

Pro­te­sty na Ukra­inie wy­bu­chły 21 li­sto­pa­da, gdy rząd ogło­sił, że wstrzy­mu­je przy­go­to­wa­nia do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE. Na­stęp­nie, po uży­ciu przez mi­li­cję siły wobec de­mon­stran­tów, prze­ro­dzi­ły się one w akcje wy­mie­rzo­ne w ekipę pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza.

"Time" przy­po­mi­na, iż obec­nie na Ukra­inie trwa­ją ne­go­cja­cje po­mię­dzy opo­zy­cją a stro­ną rzą­do­wą. We wto­rek par­la­ment ukra­iń­ski za­czął de­ba­tę nad zmia­na­mi w kon­sty­tu­cji, a so­jusz­ni­cy Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza stwier­dzi­li po raz pierw­szy, że pre­zy­dent jest go­to­wy do roz­wa­że­nia przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rów. Oba te ruchy, jak pisze ty­go­dnik, ozna­cza­ły­by prze­łom. Ja­rosz ko­men­tu­je rów­nież tę spra­wę.

Lider "Pra­we­go Sek­to­ra" za­zna­cza w roz­mo­wie z "Time", że wątpi, by na Ukra­inie do­szło do kom­pro­mi­su. – Te wszyst­kie po­ko­jo­we pie­śni, tańce, sto­ją­cy lu­dzie, ne­go­cja­cje nie przy­nio­sły praw­dzi­wych zmian - za­zna­cza. Ja­rosz do­da­je, że po wal­kach z mi­li­cją dzie­siąt­ki jego ludzi po­zo­sta­ją jesz­cze w wię­zie­niach.

Mając to wszyst­ko na uwa­dze, Ja­rosz rów­no­le­głe do in­nych opo­zy­cjo­ni­stów, roz­po­czął z wła­dza­mi nie­for­mal­ne ne­go­cja­cje. W po­nie­dzia­łek, jak sam twier­dzi, brał udział w bez­po­śred­nich roz­mo­wach z przed­sta­wi­cie­la­mi mi­li­cji w celu uwol­nie­nia uwię­zio­nych de­mon­stran­tów, w tym człon­ków "Pra­we­go Sek­to­ra". Ten ruch spo­tkał się jed­nak ze zde­cy­do­wa­nym sprze­ci­wem głów­nych ugru­po­wań opo­zy­cyj­nych. W tym samym cza­sie, Ja­rosz za­żą­dał miej­sca przy stole ne­go­cja­cyj­nym z pre­zy­den­tem Ja­nu­ko­wy­czem. Po raz ko­lej­ny jego proś­ba zo­sta­ła sta­now­czo od­rzu­co­na.

Ra­dy­ka­ło­wie: nasze ustęp­stwa tylko za ustęp­stwa władz

Pod ko­niec stycz­nia Ja­rosz przed­sta­wił głów­ne po­stu­la­ty, które mo­gły­by do­pro­wa­dzić do ure­gu­lo­wa­nia sy­tu­acji w kraju. Są to: cał­ko­wi­ta zmia­na władz, uwol­nie­nie wszyst­kich za­trzy­ma­nych "więź­niów po­li­tycz­nych i jeń­ców", zakaz dzia­łal­no­ści par­tii i ugru­po­wań an­ty­pań­stwo­wych, do­głęb­na re­for­ma wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści, mi­li­cji i służb spe­cjal­nych, mo­der­ni­za­cja pań­stwa, oraz przy­ję­cie nowej kon­sty­tu­cji.

Ruch do­ma­ga się rów­nież: po­wo­ła­nia nowej Cen­tral­nej Ko­mi­sji Wy­bor­czej, anu­lo­wa­nia ustaw z 16 stycz­nia, które wy­mie­rzo­ne są w pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ni­ków władz, uka­ra­nia win­nych za­bójstw oraz znę­ca­nia się nad de­mon­stran­ta­mi. Prawy Sek­tor chce po­nad­to przy­spie­sze­nia po­szu­ki­wań za­gi­nio­nych uczest­ni­ków akcji an­ty­rzą­do­wych, le­ga­li­za­cji or­ga­ni­za­cji pa­trio­tycz­no-spor­to­wych i od­su­nię­cia od wła­dzy zdys­kre­dy­to­wa­nych po­li­ty­ków.

O Ja­ro­szu i kie­ro­wa­nym przez niego "Pra­wym Sek­to­rze" zro­bi­ło się gło­śno m.​in. za spra­wą pu­bli­ka­cji ro­syj­skiej "Kom­so­mol­skiej Praw­dy". Dzien­nik, re­la­cjo­nu­jąc wy­da­rze­nia z Ukra­iny, na­pi­sał, że "»Führer« bo­jow­ni­ków Maj­da­nu po­ka­zał twarz". Ro­syj­scy dzien­ni­ka­rze wy­su­nę­li rów­nież tezę, że w ukra­iń­skiej po­li­ty­ce po­ja­wi­ła się "trze­cia siła". Cho­dzi­ło jej m.​in. o współ­pra­cow­ni­ków Ja­ro­sza uwa­ża­nych za na­cjo­na­li­stów.

>>>>

Coz to by mialo znaczyc ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:25, 05 Lut 2014    Temat postu:

12 pozycji w menu protestujących. Zobacz, co jedzą na Majdanie

Ukra­in­ki będą peł­nić wartę na ba­ry­ka­dach w cen­trum Ki­jo­wa. W za­ję­tym przez an­ty­rzą­do­wych de­mon­stran­tów Domu Ukra­iń­skim prze­pro­wa­dzo­no szko­le­nie z tech­nik sa­mo­obro­ny dla ko­biet, które do­łą­czą do ochot­ni­czej służ­by ochro­ny.

Służ­ba ochro­ny stwo­rzo­na przez ma­ni­fe­stan­tów liczy - jak twier­dzą jej człon­ko­wie - kilka ty­się­cy ludzi. Wy­ży­wie­nie ta­kiej ilo­ści osób to nie lada wy­zwa­nie. Wielu z pro­te­stu­ją­cych jest na Maj­da­nie od 21 li­sto­pa­da, w tym dniu na Ukra­inie wy­bu­chły pro­te­sty, po tym jak rząd ogło­sił, że wstrzy­mu­je przy­go­to­wa­nia do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE.

>>>

Jesc trzeba .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:25, 05 Lut 2014    Temat postu:

Rząd przyznał 44 tys. euro na leczenie ukraińskich aktywistów

150 tys. litów, czyli pra­wie 44 tys. euro przy­znał dziś li­tew­ski rząd na le­cze­nie na Li­twie ukra­iń­skich ak­ty­wi­stów, któ­rzy zo­sta­li ranni pod­czas pro­te­stów w Ki­jo­wie.

Obec­nie w li­tew­skich szpi­ta­lach prze­by­wa­ją trzy osoby z Ukra­iny w tym Dmy­tro Bu­ła­tow, przy­wód­ca ukra­iń­skie­go Au­to­maj­da­nu. Litwa zo­bo­wią­za­ła się przy­jąć na le­cze­nie i re­ha­bi­li­ta­cję 10 osób, które zo­sta­ły ranne pod­czas pro­te­stów.

Na ciele Bu­ła­to­wa wi­docz­ne są - wy­raź­ne ozna­ki dłu­go­trwa­łych tor­tur i okrut­ne­go trak­to­wa­nia - po­in­for­mo­wa­ło li­tew­skie MSZ, do­da­jąc, że jego przy­pa­dek może wska­zy­wać na to, iż Ukra­ina do­pu­ści­ła się zła­ma­nia ONZ-owskiej kon­wen­cji za­bra­nia­ją­cej tor­tur. Dla­te­go Unia Eu­ro­pej­ska musi do­ma­gać się od Ki­jo­wa "do­głęb­ne­go i nie­za­leż­ne­go śledz­twa" w spra­wie Bu­ła­to­wa i in­nych po­dob­nych przy­pad­ków, aby uka­rać spraw­ców – pod­kre­ślo­no w ko­mu­ni­ka­cie li­tew­skie­go MSZ.

Bu­ła­tow to jeden z or­ga­ni­za­to­rów ruchu kie­row­ców, który w ra­mach walki z wła­dza­mi nękał na­jaz­da­mi sa­mo­cho­do­wy­mi domy wy­so­kich urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, za­gi­nął 22 stycz­nia. Po kilku dniach od­na­lazł się w jed­nej z pod­ki­jow­skich wsi. Na jego ciele wid­nia­ły ślady po­bi­cia; miał ob­cię­ty frag­ment ucha oraz ślady po gwoź­dziach w dło­niach. Jego wy­jaz­do­wi za gra­ni­cę do ostat­niej chwi­li sprze­ci­wia­ły się ukra­iń­ska mi­li­cja i pro­ku­ra­tu­ra, które pró­bo­wa­ły mu wrę­czyć w szpi­ta­lu de­cy­zję o aresz­to­wa­niu. W jego obro­nie sta­nę­li po­li­ty­cy opo­zy­cji i za­chod­ni dy­plo­ma­ci.

>>>>

Dobrem za zlo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:40, 05 Lut 2014    Temat postu:

Rosyjska prasa ostrzega przed ukraińskim nacjonalizmem

Rosyjscy politycy ostrzegają Europę przed ukraińskimi nacjonalistami. Rządowy dziennik "Rossijskaja Gazieta" przypomina o krwawych rozprawach "Banderowców" z Rosjanami, Polakami i Żydami.

Według "Rossijskoj Gaziety" współcześni, ukraińscy nacjonaliści nie chcą pamiętać, co wydarzyło się latem 1941 roku. Dziennik opisuje szczegółowo sojusz nacjonalistów Stepana Bandery z hitlerowcami oraz pogromy Polaków i Żydów.

W innym miejscu rosyjski dziennik twierdzi, że szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton "okłamuje Ukraińców, gdy publicznie obiecuje im finansową pomoc". Według gazety, Zachód nie proponuje Ukrainie ani kredytów, ani nawet innej pomocy gospodarczej.

- Zamiast tego Aston prosi swoich europejskich kolegów, aby pokazali ludziom w Kijowie perspektywę integracji z Unią Europejską - twierdzi dziennik. - Ona chyba liczy, że rzeczywiście Ukraińcy dadzą się nabrać na tę mglistą formułkę - ironizuje "Rossijskaja Gazieta".

"Każdy scenariusz dla Ukrainy jest możliwy"

- Każdy scenariusz dla Ukrainy jest możliwy - ocenił w Poranku RDC Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że Ukraina jest na rozdrożu - albo uda jej się zmienić konstytucję i doprowadzić do demokratyzacji kraju albo wygra Wiktor Janukowycz i dojdzie do eskalacji siły.

Waszczykowski zaznacza, że jest jeszcze trzecia możliwość z którą Zachód musi się liczyć. - Ukraina może stać się krajem rządzonym przez nacjonalistów, wrogo nastawionym do Polski i antyeuropejskim. - dodał.

Na Ukrainie jest mobilizacja opozycji. W budynkach zajętych przez antyrządowych demonstrantów przeprowadzane są szkolenia z technik samoobrony dla kobiet, które dołączają do ochotniczej służby ochrony. Mają pełnić wartę na barykadach.

...

Taa . Nie tykajcie nazioli my wezmiemy ... Cwany Iwan .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:42, 05 Lut 2014    Temat postu:

Ukraina: Do ochotniczej służby ochrony Majdanu dołączają kobiety

W zajętym przez antyrządowych demonstrantów Domu Ukraińskim w Kijowie przeprowadzono szkolenie z technik samoobrony dla kobiet, które dołączą do ochotniczej służby ochrony. Kobiety będą pełnić wartę na barykadach.

Służba ochrony stworzona przez manifestantów liczy - jak twierdzą jej członkowie - kilka tysięcy ludzi. Jej głównym zadaniem jest obrona okalających Majdan Niepodległości barykad zbudowanych z worków wypełnionych lodem i śniegiem. Do tej pory w skład ochrony wchodzili wyłącznie mężczyźni.

Podczas szkolenia przeprowadzonego w Ukraińskim Domu ochotniczki uczono technik samoobrony. Kobiety trenowały też posługiwanie się dużymi drewnianymi tarczami w wypadku ewentualnego ataku oddziałów milicji.

Zeszła noc minęła spokojnie. Podobnie jak w poprzednich dniach przy ul. Hruszewskiego - gdzie oddziały milicji zagradzają drogę do dzielnicy rządowej - demonstranci, na zamontowanym na barykadzie ekranie, wyświetlali reportaże o korupcji. Musiało je oglądać kilkudziesięciu milicjantów.

Spokojnie było w nocy również na Majdanie Niepodległości, na którym znajdowało się kilka tysięcy ludzi. Większość z nich spała w namiotach, zajętym budynku związków zawodowych lub grzała się przy ogniu rozpalonym w beczkach.

....

Kobiety tam twarde .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:44, 05 Lut 2014    Temat postu:

MSZ Litwy: Ukraina mogła złamać konwencję zakazującą tortur

Litewskie MSZ jest zdania, że przypadek przywódcy ukraińskiego Automajdanu Dmytra Bułatowa może wskazywać, iż Ukraina dopuściła się złamania ONZ-owskiej konwencji zabraniającej tortur.

Na ciele Bułatowa, który jest obecnie leczony w Wilnie, widać "wyraźne oznaki długotrwałych tortur i okrutnego traktowania" - poinformował we wtorek litewski resort spraw zagranicznych.

Dlatego też Unia Europejska musi domagać się od Kijowa "dogłębnego i niezależnego śledztwa" w sprawie Bułatowa i innych podobnych przypadków, aby ukarać sprawców - podkreślono.

Bułatow, jeden z organizatorów ruchu kierowców, który w ramach walki z władzami nękał najazdami samochodowymi domy wysokich urzędników państwowych, zaginął 22 stycznia. Odnalazł się po kilku dniach w jednej z podkijowskich wsi. Na jego ciele widniały ślady pobicia; miał obcięty fragment ucha oraz ślady po gwoździach w dłoniach.
Wyjazdowi Bułatowa za granicę sprzeciwiały się do ostatniej chwili ukraińska milicja i prokuratura, które próbowały wręczyć mu w szpitalu decyzję o aresztowaniu. W jego obronie stanęli politycy opozycji i zachodni dyplomaci.

....

Oczywiscie ze zlamali .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:49, 05 Lut 2014    Temat postu:

Ukraińscy dyplomaci solidaryzują się z uczestnikami protestów

Grupa ukraińskich dyplomatów wyraziła solidarność z uczestnikami protestów antyrządowych, które trwają w ich kraju od listopada i wypowiedziała się przeciwko stosowaniu przemocy i represji wobec demonstrantów.

Dyplomaci przyłączyli się do ogólnokrajowej akcji "Nie bój się! Jesteś Ukraińcem!".

"My, ukraińscy dyplomaci (...) wyrażamy solidarność z tymi, którzy na Majdanach całego kraju walczą o przyszłość Ukrainy. Domagamy się pokojowego uregulowania konfliktu, opowiadamy się za efektywnymi negocjacjami między jego uczestnikami, obiektywnego informowania o nim społeczeństwa, oraz występujemy przeciwko przemocy i represjom" - czytamy.

Podpisani pod listem opowiedzieli się za integracją europejską Ukrainy, oraz zwrócili uwagę na konieczność demokratyzacji kraju. "Chcemy być dumni z naszej ojczyzny, reprezentując ją poza granicami" - napisali.

Pod odezwą podpisy złożyło ponad 30 dyplomatów. Listę otwiera Andrij Deszczycia, były ambasador Ukrainy w Finlandii, który pracował wcześniej także w Polsce. Są na niej także inni ukraińscy dyplomaci z placówek w Polsce, Niemczech, Finlandii, Stanach Zjednoczonych i Chorwacji.

Nie jest jasne, jak na tę akcję zareagowało kierownictwo ukraińskiego MSZ. "Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, jednak nam zależy na tym, by bronić integralności państwa, oraz każdego Ukraińca, który robi o wiele więcej niż my, stojąc od dwóch miesięcy na Majdanie" - powiedział PAP jeden z sygnatariuszy listu.

Protesty na Ukrainie wybuchły 21 listopada, gdy rząd ogłosił, że wstrzymuje przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Następnie, po użyciu przez milicję siły wobec demonstrantów, przerodziły się one w akcje wymierzone w ekipę prezydenta Wiktora Janukowycza.

....

Brawo ! Tak trzymac .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:05, 06 Lut 2014    Temat postu:

Zaogniona sytuacja na Majdanie. Iłłarionow: Rosja może wchłonąć Ukrainę

Zaogniona sytuacja na Majdanie. Rosja wchłonie Ukrainę? - PAP

Rosyjscy eksperci zaczęli dyskutować na temat rozwoju sytuacji na Ukrainie. Rozpoczęto forsowanie kontroli nad tym krajem, która miałaby oznaczać ZSRR w wersji 2.0 – czytamy na thedailybeast.com. Były doradca Władimira Putina Andriej Iłłarionow stwierdził nawet, że Rosja zastanawia się nad "wchłonięciem" Ukrainy.

Kiedy protesty na Ukrainie zaczęły przeobrażać się w akty przemocy, zaczęto zastanawiać się, co zrobi Władimir Putin i w jakim kierunku pójdą wydarzenia na ukraińskim Majdanie - czytamy w serwisie. Stosunki Rosji z Wiktorem Janukowyczem są obserwowane od początku protestów u sąsiada Polski.

Już wcześniej pojawiły się informacje, że z Rosji miałaby wpłynąć pożyczka w wysokości 15 miliardów dolarów, która miałaby odbudować nadszarpnięte fundusze Ukrainy. Jak czytamy na thedailybeast.com, obecnie rosyjscy politycy zastanawiają się, jak prowadzić dyskusję na temat wydarzeń na Ukrainie, która miałyby mieć wpływ na protestujących na Majdanie.

Andriej Iłłarionow, były doradca prezydenta Rosji Władimira Putina, stwierdził, że Rosja waha się nad zajęciem terytorium Ukrainy. Według Iłłarionowa, propaganda rosyjska robi wszystko, by przygotować się do takiej okoliczności.

"Powinniśmy poczekać aż Igrzyska Olimpijskie w Soczi się rozpoczną, a później zacząć działać w kierunku rozwiązania sytuacji na Ukrainie" – uważają źródła na Kremlu, na które powoduje się thedailybeast.com.

Analitycy polityczni twierdzą, że Kreml jest gotowy na to, by zamienić obecnego prezydenta Wiktora Janukowycza na bardziej lojalną osobę. Wśród kandydatów wymienia się np. Andrieja Kłujewa i Wiktora Miedwiedczuka. Stratedzy moskiewscy nie chcą na to jednak czekać do wyborów w 2015 roku. Jak informują źródła "The Daily Beast", taki scenariusz ma się zrealizować już w ciągu następnych kilku tygodni.

Andriej Iłłarionow wskazuje, że na wielu kanałach telewizyjnych w Rosji podkreśla się, że "Ukraina jest upadłym państwem, a szansa na historyczne zjednoczenie tych ziem może zostać zaprzepaszczona w ciągu najbliższych kilku tygodni". Zaznacza także, że oznacza to, że nie można dopuścić do odkładania rozmów na temat przyszłości Ukrainy.

Protesty na Ukrainie wybuchły 21 listopada, gdy rząd ogłosił, że wstrzymuje przygotowania do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Następnie, po użyciu przez milicję siły wobec demonstrantów, przerodziły się one w akcje wymierzone w ekipę prezydenta Wiktora Janukowycza.

...

To w ramach ,,pokoju olimpijskiego" ... Napasc na Ukraine .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:15, 06 Lut 2014    Temat postu:

Doradca Putina: USA muszą przestać finansować "rebeliantów" na Ukrainie

Doradca prezydenta Rosji Siegiej Głazjew wezwał dzisiaj Stany Zjednoczone, by zaprzestały szantażowania Ukrainy i finansowania "rebeliantów". Wypowiedź taka padła w wywiadzie dla dzisiejszego dziennika "Kommiersant-Ukraina".

- Zachód musi zaprzestać szantażu i zastraszania - oświadczył Głazjew, który jest doradcą Władimira Putina ds. gospodarczych. Jak przykład takich praktyk Głazjew przywołał grudniowe spotkanie asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Victorii Nuland z oligarchami zbliżonymi do ukraińskich władz.

- O ile wiemy, zagroziła ona oligarchom umieszczeniem ich na amerykańskiej czarnej liście, jeśli prezydent Wiktor Janukowycz nie odda władzy opozycji. To nie ma nic wspólnego z prawem międzynarodowym - oświadczył. - To nie jest po prostu mieszanie się w wewnętrzne sprawy. To próba kontrolowania Ukrainy - mówił Głazjew.

Nuland rozpoczęła dzisiaj dwudniową wizytę na Ukrainie; w planach są spotkania z przedstawicielami władz i opozycji.

Dziennikarze "Kommiersant-Ukraina" nawiązali następnie do negatywnej odpowiedzi UE na propozycję trójstronnych rozmów w formacie Ukraina-Rosja-UE, wymieniając w tym kontekście szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Głazjew oświadczył - Polacy usiłują zmonopolizować stosunki Zachodu i Ukrainy i dyktować warunki, ale nie odgrywają oni decydującej roli w Europie.

Odnosząc się do roli Stanów Zjednoczonych, Głazjew powiedział, że według posiadanych przez niego informacji Amerykanie przeznaczają - 20 mln dolarów tygodniowo na finansowanie opozycji i rebeliantów, w tym jej uzbrajanie. - Są informacje, że na terytorium amerykańskiej ambasady (w Kijowie) odbywa się szkolenie bojowników i że są oni uzbrajani - dodał Głazjew.

Oświadczył też, że Rosja, tak samo, jak USA, są gwarantami suwerenności Ukrainy po jej przystąpieniu w 1994 roku do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. - To, co czynią dziś Amerykanie, jest wyraźnym naruszeniem tego porozumienia - powiedział Głazjew.

...

Kolejna malpa Gazpromu .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:20, 06 Lut 2014    Temat postu:

Piosenkarka Rusłana apeluje do UE o nałożenie sankcji na władze Ukrainy

Ukraińska piosenkarka Rusłana Łyżyczko zaapelowała w czwartek do UE o nałożenie sankcji na władze w Kijowie, które odpowiadają za użycie przemocy wobec demonstrantów na Majdanie. Podkreśliła, że bez pomocy Zachodu opozycji nie uda się wygrać z władzami.

Łyżyczko podkreśliła w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) w Warszawie, że za takim rozwiązaniem opowiada się duża część Ukraińców, szczególnie tych protestujących na Majdanie przeciwko władzom.

"Chcemy, aby Polacy i w ogóle Europejczycy pomogli nam powstrzymać agresję i przemoc władzy, ponieważ ani (prezydent Wiktor) Janukowycz, ani zespół ludzi go otaczających nie będzie działać wobec nas tak, jak oczekuje od niego Europa. Chcemy, aby Europejczycy zastosowali wobec nich sankcje - to jedyna metoda, którą zrozumie nie tylko sam Janukowycz, ale także jego otoczenie. Inaczej będzie więcej ofiar" - podkreśliła Rusłana, jedna z twarzy antyrządowych protestów w Kijowie.

Artystka wyraziła nadzieję, że UE nie pozostawi demonstrantów z Majdanu samych sobie. Podkreśliła, że opozycja nie ma takiej siły, aby samodzielnie obalić władze w Kijowie. Dodała także, że Polacy powinni doskonale rozumieć, czym grozi eskalacja konfliktu na Ukrainie.

Popularna na Ukrainie piosenkarka obwiniła za falę przemocy najwyższe władze z prezydentem na czele. Poinformowała, że liderzy opozycji od początku protestów otrzymują pogróżki, a ich życie i zdrowie jest zagrożone.

"Jego (Wiktora Janukowycza) stanowisko jest proste: bić ludzi, gonić Majdan. Mimo, że ustawy z 16 stycznia (m.in. ograniczające swobodę demonstrowania) zostały w parlamencie skasowane, to kraj działa nadal tak, jakby one funkcjonowały. Wobec mnie wysuwane są pogróżki" - podkreśliła ukraińska piosenkarka.

Powiedziała także, że na Majdanie zgromadziła się reprezentacja całego kraju. Nie można w tym przypadku mówić o jakiś specyficznych grupach społecznych i regionalnych. Zaznaczyła, że demonstranci nie mają jednego lidera, a całą grupę, którą stanowią nie tylko politycy, ale także przedstawiciele różnych grup społecznych i organizacji pozarządowych.

Przyznała, że na Majdanie są przedstawiciele skrajnych grup, jednak stanowią one margines i nie mają wpływu na resztę demonstrantów.

Na Ukrainie trwa od listopada kryzys polityczny po odmowie podpisania przez prezydenta Janukowycza, pod naciskiem Rosji, umowy stowarzyszeniowej z UE. Po użyciu siły przez władze pokojowe początkowo protesty przemieniły się w antyrządowe zamieszki z żądaniem dymisji prezydenta.

Rusłana Łyżyczko jest popularną piosenkarką, producentką muzyczną i działaczką społeczną. W 2004 roku wygrała Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Wild Dances".

....

Tak znamy ja z poprzedniego zrywu .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:14, 06 Lut 2014    Temat postu:

Mecz piłkarski demonstrantów w Kijowie

W Kijowie dzisiejsza noc minęła spokojnie. Na ulicy Hruszewskiego demonstranci kontynuowali wyświetlanie reportaży na ekranie zwróconym do milicjantów. Na drugim końcu ulicy na prowizorycznym boisku odbył się mecz piłkarski.

Mróz w ukraińskiej stolicy zelżał. Na barykadach zagradzających prowadzącą od placu Europejskiego do dzielnicy rządowej ulicę Hruszewskiego czuwało w nocy kilkudziesięciu demonstrantów.

Na zamontowanym na ostatniej barykadzie ekranie - podobnie jak w ciągu kilku wcześniejszych nocy – wyświetlano materiały sympatyzujących z ukraińską opozycją telewizji. Ponad trzydziestu milicjantów, stojących w szeregu po drugiej stronie barykady, chcąc nie chcąc musiało je oglądać.

Z drugiej strony ulicy Hruszewskiego, w bocznej części wyłożonego kostką brukową placu Europejskiego, postawiono dwie zbite z desek bramki. Demonstranci na prowizorycznym boisku grali w piłkę do późnych godzin nocnych. W znajdującym się przy tym placu Domu Ukraińskim na dużym ekranie demonstranci oglądali filmy.

Spokojnie było w nocy również na Majdanie Niepodległości, na którym znajdowało się kilka tysięcy ludzi. Większość z nich spała w namiotach, zajętym budynku związków zawodowych lub grzała się przy ogniu rozpalonym w beczkach.

...

Trzeba tez odpoczac po walce .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:17, 06 Lut 2014    Temat postu:

Białoruś: grupa przedstawicieli inteligencji poparła Majdan

Na Ukrainie trwają protesty przeciwko prezydentowi Janukowyczowi

Dwadzieścioro znanych przedstawicieli białoruskiej inteligencji wyraziło poparcie dla ukraińskich protestów oraz dla kibiców najsłynniejszego białoruskiego klubu piłkarskiego BATE-Borysów, ściganych za poparcie Majdanu przez białoruską milicję.

Uczestnicy akcji sfotografowali się z hasłami: "Trzymaj się Ukraino! Jesteśmy z wami", "Chwała bohaterom" oraz „Kibice BATE – to zuchy!”.

Pod koniec stycznia 23 kibiców BATE wrzuciło do internetu fotografię, na której trzymają transparenty z dwoma pierwszymi hasłami, a także z biało-czerwono-białą flagą, która była oficjalnym symbolem państwowym Białorusi w okresie niepodległości w latach 1918-1919 oraz 1991-1995, a teraz jest wykorzystywana przez białoruskie środowiska opozycyjne. Twarze na zdjęciu zostały całkowicie wyretuszowane, ale dwóch kibiców mimo to zostało zidentyfikowanych przez milicję i skazanych na kary aresztu. Poszukiwanie pozostałych trwa.

Przedstawiciele inteligencji nie ukryli swoich twarzy. Na zdjęciu widać m.in. znanych piosenkarzy Lawona Wolskiego i Źmiciera Wajciuszkiewicza, pisarkę Natalkę Babiną, scenarzystę Andreja Kurejczyka, historyka Alesia Paszkiewicza oraz poetę i malarza Michaiła Aniempadystaua.

- To prosty gest ludzkiej solidarności – oświadczyła Babina, autorka wydanej także w Polsce powieści „Miasto ryb”, cytowana na stronie internetowej niezależnego tygodnika "Nasza Niwa". – Popieram hasła, z jakimi wystąpili borysowscy chłopcy. Jednocześnie współczuję im i ich podziwiam.

Kurejczyk podkreślił, że jest nie tylko kibicem BATE, ale także z wykształcenia prawnikiem i uważa sposób działania sądów na Białorusi za hańbę. - Po trzecie, ludzie mają prawo popierać to, co im się podoba – zaznaczył.

23 stycznia zatrzymano w Mińsku kilkanaście osób za akcję solidarności z Ukraińcami demonstrującymi na Majdanie Niepodległości. Wyszli oni z portretem zabitego w Kijowie Białorusina, 25-letniego Michaiła Żyznieuskiego, i ze zniczami przed budynek ukraińskiej ambasady w Mińsku oraz przed pomnik ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki na pobliskim skwerze. Wszystkich zwolniono jednak jeszcze tego samego dnia.

....

Z tym slawa hierojom to ostroznie bo to nie jest neutralny okrzyk .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:27, 06 Lut 2014    Temat postu:

Demonstracja siły służby ochrony Majdanu

Kilka tysięcy ochotników ze służby ochrony kijowskiego Majdanu Niepodległośći dało pokaz siły, przechodząc w marszu dookoła parlamentu Ukrainy - SERGEI SUPINSKY / AFP

Kilka tysięcy ochotników ze służby ochrony kijowskiego Majdanu Niepodległośći dało pokaz siły, przechodząc w marszu dookoła parlamentu Ukrainy, debatującego nad zmianą konstytucji. Do gmachu przylega park, w którym przebywają oddziały milicji i zwolennicy władz.

Odchodząca od Majdanu Niepodległości ulica Instytutowa (ukr. Instytucka) przypominała w dzisiejsze przedpołudnie średniowieczny obóz woskowy. Młodzi ludzie wyposażeni w kaski, drewniane pałki i tarcze przez ponad godzinę formowali długi pochód, który wyruszył zza barykady, nad którą górowała czterometrowa wieża wartownicza.

Wielu z antyrządowych demonstrantów trzymało żółto-niebieskie flagi narodowe, widać było też flagi nacjonalistycznej Swobody i partii Udar Witalija Kliczki.

Kolumna minęła ulicę Bankową, przy której znajduje się siedziba prezydenta Wiktora Janukowycza i skręciła w kierunku parlamentu. Dojście do budynku i parku Maryjskiego, gdzie jest miasteczko namiotowe zwolenników władz, zagradzał kordon milicji.

Demonstranci skandowali m.in. „Chwała Ukrainie” i „Ukraina ponad wszystko”. Jeden z nich próbował podać ponad głowami milicjantów żółto-niebieską wstążkę, jednak nikt ze zwolenników partii rządzącej nie chciał jej przyjąć.

Demonstranci obeszli park, uderzając pałkami o tarcze, ale nie zachowywali się agresywnie. Ich liczba musiała jednak zrobić ważenie na milicjantach stojących na prowadzących do parku schodach, którzy na widok zbliżającego się pochodu zaczęli się pospiesznie wycofywać.

Kolumna ulicą Hruszewskiego wróciła na Majdan. Tam odśpiewano hymn Ukrainy.

...

Ponad wszystko ? Cos pachnie Hitlerem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 23:30, 06 Lut 2014    Temat postu:

"Rewolucyjny ślub" w Kijowie. Pokochali się na Majdanie

Poznali się podczas ostatnich protestów na Majdanie. Zamieszki na Ukrainie przyniosły społeczeństwu przemoc i niepewność, ale dla tych dwoje miały szczęśliwe zakończenie. Młodzi wzięli ślub w kijowskim ratuszu. Jaka była historia ich miłości?

...

No prosze jak pieknie !

Rozmowa z funkcjonariuszem sił rządowych Ukrainy. "Nie chciałem strzelać do ojca"

Sytuacja na Ukrainie jest nadal bardzo poważna. Wszyscy zastanawiają się, czy władze i protestujący dojdą do porozumienia. Ekipa Onetu, która relacjonuje wydarzenia z Ukrainy, rozmawiała z funkcjonariuszem sił specjalnych, który opuścił szeregi swojej formacji, znanej z używania brutalnych metod. - Nie chciałem strzelać do ojca - mówi mężczyzna, tłumacząc powody wystąpienia ze służby. - Jeśli będzie trzeba, pojadę walczyć po stronie Majdanu - dodał.

....

Brawo ! Wspaniala decyzja ! Dobro rosnie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 264, 265, 266  Następny
Strona 30 z 266

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy