Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Ukraina drugi pomarańczowy bunt młodych !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 264, 265, 266  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:59, 27 Sty 2014    Temat postu:

Litwa zbiera pieniądze na pomoc protestującym w Kijowie

Li­tew­ski spo­łecz­ny ruch na rzecz de­mo­kra­cji na Ukra­inie ogło­sił w po­nie­dzia­łek w kraju zbiór­kę pie­nię­dzy na pomoc pro­te­stu­ją­cym w Ki­jo­wie.

Jak po­in­for­mo­wał jeden z ini­cja­to­rów ruchu Sza­ru­nas Me­tu­le­vi­czius ze­bra­ne pie­nią­dze zo­sta­ną prze­zna­czo­ne na wspie­ra­nie pro­ce­sów de­mo­kra­tycz­nych na Ukra­inie, a także na środ­ki me­dycz­ne.

- Ukra­ina ocze­ku­je teraz każ­dej po­mo­cy z za­gra­ni­cy, każ­de­go wspar­cia, każ­de­go sy­gna­łu, że są sły­sza­ni - po­wie­dział pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Me­tu­le­vi­czius.

Ruch za­po­wie­dział, że w Wil­nie w naj­bliż­szym cza­sie od­bę­dzie się kon­cert cha­ry­ta­tyw­ny na rzecz po­par­cia dla de­mo­kra­cji na Ukra­inie, i że będą or­ga­ni­zo­wa­ne grupy osób chęt­nych na wy­jazd do Ki­jo­wa.

W nie­dzie­lę w Wil­nie od­by­ła się akcja oby­wa­tel­ska „Wy­cią­gnij dłoń do Ukra­iny”. 715 osób sym­bo­li­zu­ją­cych 715 ki­lo­me­trów dzie­lą­cych Wilno od Kija utwo­rzy­ło łań­cuch sple­cio­nych rąk od przed­sta­wi­ciel­stwa Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej w Wil­nie do am­ba­sa­dy Ukra­iny.

W po­nie­dzia­łek na za­pro­sze­nie jed­ne­go z li­de­rów ukra­iń­skiej opo­zy­cji Wi­ta­li­ja Klicz­ko do Ki­jo­wa udał się lider opo­zy­cji sej­mo­wej, prze­wod­ni­czą­cy li­tew­skich kon­ser­wa­ty­stów An­drius Ku­bi­lius. Ma on wziąć udział w roz­mo­wach ukra­iń­skiej opo­zy­cji z rzą­dem.

W po­nie­dzia­łek do Wilna ma przy­być dzie­sięć osób, które zo­sta­ły ranne w trak­cie pro­te­stów w Ki­jo­wie. Przej­dą tu le­cze­nie i re­ha­bi­li­ta­cję.

....

Brawo .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:02, 27 Sty 2014    Temat postu:

Ukraina: demonstranci w Kijowie oskarżani o prowokację

An­ty­rzą­do­wi de­mon­stran­ci, któ­rzy oku­pu­ją od nocy bu­dy­nek re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści Ukra­iny w Ki­jo­wie, są oskar­ża­ni o pro­wo­ka­cję i kry­ty­ko­wa­ni za czas, w jakim zde­cy­do­wa­li się na akcję. De­pu­to­wa­ni na spe­cjal­nej sesji mają roz­pa­trzyć m.​in. dy­mi­sję rządu.

Więk­szość ki­jo­wian, któ­rzy wy­cho­dzą w po­nie­dział­ko­wy po­ra­nek ze sta­cji metra Chresz­cza­tyk, ze zdu­mie­niem oglą­da się w prawo. Nie­któ­rzy przy­sta­ją. Prze­cho­dząc przez drzwi sta­cji, tra­fia­ją na trzy prze­wró­co­ne duże śmiet­ni­ki.

Za nimi widać okno po­bli­skie­go bu­dyn­ku mi­ni­ster­stwa, w któ­rym jest wy­bi­ta szyba i po­wy­gi­na­ną krata. Duża okien­na rama przy­po­mi­na in­sta­la­cję na wy­sta­wie sztu­ki no­wo­cze­snej - jest szczel­nie wy­peł­nio­na przez ster­tę drew­nia­nych krze­seł i biu­rek.

Obok widać roz­bi­tą ta­blicz­kę z po­zo­sta­ło­ścia­mi na­pi­su: "mi­ni­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści". Drzwi wej­ścio­wych do gma­chu pil­nu­je sze­ściu mło­dych męż­czyzn w woj­sko­wych ka­skach. Jeden z nich ma mi­li­cyj­ną tar­czę. Przed straż­ni­ka­mi, na małym sto­li­ku leży eg­zem­plarz ukra­iń­skiej kon­sty­tu­cji i kilka cu­kier­ków. W kon­sty­tu­cji pod­kre­ślo­no zda­nie mó­wią­ce, że wła­dza na Ukra­inie po­cho­dzi od na­ro­du.

Za­ję­ty w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek bu­dy­nek jest teraz we wła­da­niu de­mon­stran­tów z Maj­da­nu Nie­pod­le­gło­ści. Czas akcji nie wszyst­kim się jed­nak po­do­ba. Jako pierw­sza nie­za­do­wo­le­nie wy­ra­zi­ła mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Ołena Łu­kasz, która w wy­stą­pie­niu te­le­wi­zyj­nym za­gro­zi­ła, że w razie dal­szej oku­pa­cji bu­dyn­ku bę­dzie wnio­sko­wać o wpro­wa­dze­nie stanu wy­jąt­ko­we­go. Nie­za­do­wo­le­ni są też nie­któ­rzy prze­chod­nie.

Star­szy męż­czy­zna w ko­żu­chu nie kryje emo­cji. Pod­cho­dzi ener­gicz­nym kro­kiem do ma­ni­fe­stan­tów. - To pro­wo­ka­cja! Dla­cze­go za­ję­li­ście ten bu­dy­nek aku­rat tej nocy? Prze­cież jutro ma być po­sie­dze­nie par­la­men­tu! Miały być roz­mo­wy. A teraz wła­dza to może wy­ko­rzy­stać prze­ciw­ko nam! - krzy­czy. - Je­ste­ście dur­nia­mi! - go­rącz­ku­je się.

- Niech pan tak nie krzy­czy, sza­now­ny panie. Mamy dobry słuch. I nie je­ste­śmy pro­wo­ka­to­ra­mi - od­po­wia­da jeden de­mon­stran­tów. - I dla­cze­go na­zy­wa nas pan dur­nia­mi? - pyta. - W końcu mamy de­mo­kra­cję, można mówić, co się chce! - krzy­czy dalej męż­czy­zna w ko­żu­chu. Przy­ta­ku­je mu ko­bie­ta z za­ku­pa­mi, która przy­sta­nę­ła, przy­słu­chu­jąc się kłót­ni.

Kilka me­trów dalej stoi pięć ele­ganc­ko ubra­nych ko­biet. Na­ra­dza­ją się, spo­glą­da­jąc w kie­run­ku drzwi mi­ni­ster­stwa. Po kilku mi­nu­tach naj­od­waż­niej­sza z nich pod­cho­dzi do jed­ne­go ze straż­ni­ków. Ubra­na w czar­ne futro i fu­trza­ną czap­kę ko­bie­ta jest o głowę wyż­sza od de­mon­stran­ta.

- Czy mo­gły­by­śmy wejść? My tu pra­cu­je­my - za­ga­ja urzęd­nicz­ka. - Mamy roz­kaz: nie wpusz­czać. Ni­ko­go! - od­po­wia­da hardo młody czło­wiek za­dzie­ra­jąc głowę. - Bar­dzo pro­si­my - uśmie­cha się ko­bie­ta. - Nic nie mogę zro­bić - ucina roz­mo­wę straż­nik. Urzęd­nicz­ki od­pusz­cza­ją. Jedna z nich chwy­ta za te­le­fon. - Od­sy­ła­ją nas do domu - re­la­cjo­nu­je. Ko­bie­ty od­cho­dzą w kie­run­ku sta­cji metra.

>>>>

Taki prezydent . Oni musza . Przeciez nie moga dac sie pozabijac . Ten rezim trzeba usunac .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:04, 27 Sty 2014    Temat postu:

Ukraina: protesty rozszerzają się na wschód

Pro­te­sty prze­ciw­ni­ków władz na Ukra­inie i próby prze­ję­cia kon­tro­li nad pod­le­ga­ją­cą pre­zy­den­to­wi Wik­to­ro­wi Ja­nu­ko­wy­czo­wi ad­mi­ni­stra­cją ob­wo­do­wą, roz­sze­rza­ją się coraz bar­dziej na wschod­nie re­gio­ny kraju, uwa­ża­ne do­tych­czas za ba­stion po­par­cia dla pre­zy­den­ta.

Tylko trzy sie­dzi­by władz re­gio­nal­nych nie są ob­le­ga­ne przez de­mon­stran­tów: w mie­ście ro­dzin­nym Ja­nu­ko­wy­cza, Do­niec­ku, w sto­li­cy Krymu Sym­fe­ro­po­lu oraz w Se­wa­sto­po­lu, gdzie sta­cjo­nu­je ro­syj­ska Flota Czar­no­mor­ska. Dzie­sięć cen­trów ob­wo­do­wych cał­ko­wi­cie kon­tro­lu­ją te­re­no­we Rady Na­ro­do­we, które prze­ję­ły funk­cje rad ob­wo­do­wych, czyli or­ga­nów przed­sta­wi­ciel­skich.

Sze­fów ad­mi­ni­stra­cji ob­wo­do­wych, zwa­nych po­tocz­nie gu­ber­na­to­ra­mi, od­su­nię­to od spra­wo­wa­nia funk­cji we Lwo­wie, Tar­no­po­lu, Iwa­no-Fran­kow­sku, Czer­niow­cach, Chmiel­nic­kim, Łucku, Rów­nem, Win­ni­cy, Ży­to­mie­rzu i Po­łta­wie.

Prze­ciw­ni­cy rządu blo­ku­ją sie­dzi­by gu­ber­na­to­rów w ob­wo­dach: czer­ni­how­skim, ki­ro­wo­gradz­kim, mi­ko­ła­jow­skim, ode­skim, łu­gań­skim, char­kow­skim, oraz użho­rodz­kim.

W Czer­ka­sach, Su­mach, Dnie­pro­pie­trow­sku i Za­po­ro­żu do­szło do si­ło­we­go roz­pę­dze­nia de­mon­stran­tów przez mi­li­cję, któ­rym po­ma­ga­ły w tym grupy chu­li­ga­nów, zwa­nych ti­tusz­ka­mi.

We­dług agen­cji In­ter­fax-Ukra­ina w Dnie­pro­pie­trow­sku, po star­ciach z mi­li­cją, ucier­pia­ło 15 osób, w tym czte­rech mi­li­cjan­tów. Trzy osoby są w sta­nie cięż­kim. Za­trzy­ma­no 37 osób, a 15 aresz­to­wa­no na dwa mie­sią­ce.

W Czer­ka­sach, na po­łu­dnie od Ki­jo­wa, za­trzy­ma­no 12 osób – po­in­for­mo­wa­ła miej­sco­wa pro­ku­ra­tu­ra. Mi­li­cjan­ci z od­dzia­łów spe­cjal­nych Ber­kut po­bi­li tam i na krót­ko za­trzy­ma­li dzien­ni­ka­rza i ope­ra­to­ra te­le­wi­zji Bieł­sat. Ucier­pie­li rów­nież dzien­ni­ka­rze ogól­no­ukra­iń­skich te­le­wi­zji Inter i 5. Kanał oraz lo­kal­nej te­le­wi­zji.

>>>

Tak . To nie jest zachod kontra wschod . CI NA WSCHODZIE NIE CHCA BYC ZABIJANI !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:06, 27 Sty 2014    Temat postu:

Czornowił: za wszystko odpowiada Janukowycz

Ta­tia­na Czor­no­wił, ukra­iń­ska dzien­ni­kar­ka bru­tal­nie po­bi­ta przez nie­zna­nych spraw­ców, po­wie­dzia­ła w wy­wia­dzie dla "Rzecz­po­spo­li­tej", że "zabić pierw­sze­go czło­wie­ka jest bar­dzo cięż­ko, ale gdy już tę linię się prze­kro­czy, na­ka­zać ma­so­wy mord jest już o wiele ła­twiej". Do­da­ła, że po­sia­da in­for­ma­cje o pla­no­wa­nej li­kwi­da­cji Maj­da­nu.

W nocy z wtor­ku 24 grud­nia na środę nie­zna­ni spraw­cy bru­tal­nie po­bi­li Te­tia­nę Czor­no­wił, znaną dzien­ni­kar­kę i ak­ty­wist­kę. Czor­no­wił zo­sta­ła za­ata­ko­wa­na, gdy wra­ca­ła sa­mo­cho­dem do domu w jed­nej z miej­sco­wo­ści pod Ki­jo­wem. Po­jazd, któ­rym kie­ro­wa­ła, zo­stał naj­pierw kil­ka­krot­nie ude­rzo­ny przez ja­dą­cy za nim sa­mo­chód te­re­no­wy, a na­stęp­nie ze­pchnię­ty do przy­droż­ne­go rowu. Znaj­du­ją­cy się w nim dwaj męż­czyź­ni wy­cią­gnę­li dzien­ni­kar­kę z auta, po­bi­li i zo­sta­wi­li na miej­scu. Tam zna­leź­li ją mi­li­cjan­ci z dro­gów­ki, któ­rzy prze­wieź­li ją do szpi­ta­la.

Dzien­ni­kar­ka śled­cza w roz­mo­wie z "Rzecz­po­spo­li­tą" wspo­mnia­ła bru­tal­ny atak. "Na szo­sie do­ści­gnął mnie (sa­mo­chód - przyp. red.) i po­tęż­nym ude­rze­niem w bok ze­pchnął do rowu. Wy­sko­czy­łam i za­czę­łam ucie­kać. Ostat­nie, co pa­mię­tam, to koła na­jeż­dża­ją­ce­go na mnie po­rsche. Gdy od­zy­ska­łam przy­tom­ność, sta­łam, ale już nic nie wi­dzia­łam, mia­łam pod­bi­te oczy. A oni dalej bili po twa­rzy. I to mnie prze­ko­na­ło, że chcą zabić. Bo gdyby za­mie­rza­li tylko mnie, ko­bie­tę, za­stra­szyć, ude­rzy­li­by raz, dwa razy. A oni po­zo­sta­wi­li 15 ura­zów, przede wszyst­kim na gło­wie. Chcie­li uszko­dzić mózg" - zdra­dzi­ła Czor­no­wił.

Re­por­ter­ka przy­zna­ła także, że za ofia­ry na Maj­da­nie "po­dej­rze­wa snaj­pe­rów z Rosji". "W Rosji jest inna men­tal­ność niż u nas, za­bi­cie przez ludzi z re­sor­tów si­ło­wych czło­wie­ka, nawet dziec­ka, nie jest pro­ble­mem. Druga grupa, która do­ko­nu­je za­bójstw, wy­wo­żąc ludzi do lasu, to grupy kry­mi­nal­ne, ban­dyc­kie. Ale wszyst­ko dzie­je się z po­le­ce­nia Ja­nu­ko­wy­cza" - stwier­dzi­ła roz­ma­wia­jąc z ga­ze­tą.

Czro­no­wił przy­zna­ła rów­nież, że "Mi­ni­ster­stwo Obro­ny roz­da­je broń na ma­so­wą skalę. Otrzy­mu­ją ją lu­dzie z re­sor­tów si­ło­wych, za­ufa­ni Ja­nu­ko­wy­cza, a także grupy ban­dyc­kie i Ro­sja­nie". We­dług niej, wska­zu­je to na pla­no­wa­ną akcję li­kwi­da­cji Maj­da­nu.

W ubie­głym ty­go­dniu w za­miesz­kach mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi władz a mi­li­cją zgi­nę­ło we­dług me­diów i opo­zy­cji pięć osób. Le­ka­rze ze szta­bu pro­te­stów po­in­for­mo­wa­li, że czte­ry osoby zmar­ły w wy­ni­ku ran od­nie­sio­nych od wy­strza­łów z broni pal­nej.

Na Ukra­inie od 21 li­sto­pa­da trwa­ją pro­te­sty zwo­len­ni­ków in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej, które na­stęp­nie, po kil­ku­krot­nych, bru­tal­nych ata­kach mi­li­cji, prze­ro­dzi­ły się w de­mon­stra­cje wy­mie­rzo­ne we wła­dze. W pro­te­stach, za­ini­cjo­wa­nych pier­wot­nie przez dzia­ła­czy or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych i dzien­ni­ka­rzy, uczest­ni­czy opo­zy­cja par­la­men­tar­na.

Wię­cej w "Rzecz­po­spo­li­tej".

???

Zabic pierwszego latwo . Pozniej z gorki ??? Tak ale to tylko fizjologia . W PIEKLE KARA JEST ZA KAZDEGO BEZ WYJATKU I NIE MA LIMITU !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:08, 27 Sty 2014    Temat postu:

"Kommiersant": Janukowycz rozpoczął rozmowy o kapitulacji

Wik­tor Ja­nu­ko­wycz roz­po­czął roz­mo­wy o ka­pi­tu­la­cji - tak wpły­wo­wy ro­syj­ski dzien­nik "Kom­mier­sant" ko­men­tu­je pro­po­zy­cje, jakie pre­zy­dent Ukra­iny w so­bo­tę zło­żył li­de­rom opo­zy­cji.

W oce­nie ga­ze­ty, "po­zo­sta­je tylko okre­ślić, jaka to bę­dzie ka­pi­tu­la­cja - bez­wa­run­ko­wa czy ho­no­ro­wa, na­tych­mia­sto­wa czy roz­cią­gnię­ta w cza­sie". "Są to wsze­la­ko tylko szcze­gó­ły. Naj­waż­niej­sze jest jasne: prę­dzej czy póź­niej wła­dze na Ukra­inie zmie­nią się ra­dy­kal­nie" - kon­sta­tu­je "Kom­mier­sant".

Dzien­nik pod­kre­śla, że to, jak wobec tych no­wych władz za­cho­wa się Rosja, "za­le­żeć bę­dzie od skła­du przy­szłe­go rządu i od tego, kto bę­dzie w nim dyk­to­wać ton". Zda­niem "Kom­mier­san­ta" moż­li­we są dwa wa­rian­ty - mniej kon­fron­ta­cyj­ny i kon­fron­ta­cyj­ny.

Ga­ze­ta wy­ja­śnia, że pierw­szy wa­riant to "za­ję­cie klu­czo­wych sta­no­wisk w nowym ga­bi­ne­cie przez ludzi do­brze zna­nych z po­przed­nie­go życia - z cza­sów, gdy Ukra­iną rzą­dził tan­dem Wik­tor Jusz­czen­ko - Julia Ty­mo­szen­ko". "Po­li­ty­ków tych trud­no na­zwać przy­ja­ciół­mi Rosji, jed­nak są oni prze­wi­dy­wal­ni, sys­te­mo­wi i prag­ma­tycz­ni" - wska­zu­je "Kom­mier­sant".

Dzien­nik pre­cy­zu­je, że cho­dzi o Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka, by­łe­go mi­ni­stra obro­ny Ana­to­li­ja Hry­cen­kę i by­łe­go szefa MSZ, "cze­ko­la­do­we­go króla" Petra Po­ro­szen­kę. "Rów­nież sama Ty­mo­szen­ko lada dzień wyj­dzie na wol­ność i nie­uchron­nie od­gry­wać bę­dzie jedną z wio­dą­cych ról" - za­zna­cza "Kom­mier­sant".

We­dług mo­skiew­skiej ga­ze­ty "do tej grupy sto­sun­ko­wo umiar­ko­wa­nych po­li­ty­ków, z któ­ry­mi współ­pra­ca bę­dzie moż­li­wa, choć trud­na, na­le­ży za­li­czyć też Wi­ta­li­ja Klicz­kę, który w epoce Jusz­czen­ki nie być u wła­dzy, ale ge­ne­ral­nie nie od­bie­ga od zbio­ro­we­go por­tre­tu wspo­mnia­nych li­de­rów".

Drugi wa­riant - w opi­nii "Kom­mier­san­ta" - ozna­czać bę­dzie kon­fron­ta­cję i ślepy za­ułek, za­rów­no dla sto­sun­ków ro­syj­sko-ukra­iń­skich, jak i dla samej Ukra­iny. Dzien­nik tłu­ma­czy, że w tym wa­rian­cie "część klu­czo­wych sta­no­wisk w nowym rzą­dzie otrzy­ma­ją ul­tra­na­cjo­na­li­ści z par­tii Swo­bo­da oraz nie­zna­ni na razie szer­szej pu­blicz­no­ści przy­wód­cy Sek­to­ra Pra­we­go i in­nych ra­dy­kal­nych ru­chów zwy­cię­skie­go Maj­da­nu".

"Kom­mier­sant" wy­mie­nia w tym kon­tek­ście li­de­ra Swo­bo­dy Ołeha Tiah­ny­bo­ka, ty­po­wa­ne­go przez nie­któ­rych na mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych i jed­ne­go z ide­olo­gów tej for­ma­cji Irynę Fa­rion ja­ko­by przy­mie­rza­ną do sta­no­wi­ska sze­fo­wej re­sor­tu edu­ka­cji. Ga­ze­ta in­for­mu­je, że Tiah­ny­bok "znany jest z ru­so­fo­bicz­nych i an­ty­se­mic­kich wy­po­wie­dzi". O Fa­rion pisze, że "jej sto­su­nek do Rosji i Ro­sjan do­cho­dzi do pa­to­lo­gicz­nej nie­na­wi­ści".

"Jeśli ci lu­dzie będą okre­ślać ide­olo­gię przy­szłe­go rządu, osta­tecz­nie le­ga­li­zu­jąc Ste­pa­na Ban­de­rę oraz czer­wo­no-czar­ny sztan­dar UPA i jej hasło bo­jo­we »Chwa­ła bo­ha­te­rom!«, to sto­sun­ki z Mo­skwą ule­gną za­mro­że­niu" - pro­gno­zu­je "Kom­mier­sant".

"Ten sam los praw­do­po­dob­nie spo­tka też pod­sta­wo­wą część kre­dy­tu - 12 z 15 mi­liar­dów do­la­rów - przy­zna­ne­go Ki­jo­wo­wi przez Rosję dla ra­to­wa­nia go­spo­dar­ki przed ban­kruc­twem. Nie na­le­ży też za­po­mi­nać, że niż­szą cenę na gaz obie­ca­no twar­do tylko na pierw­szy kwar­tał. Póź­niej może się ona zmie­nić" - do­da­je.

Ro­syj­ski dzien­nik uważa jed­nak, że wa­riant drugi jest mniej praw­do­po­dob­ny. "Od­po­wie­dzial­ni li­de­rzy opo­zy­cji i sto­ją­cy za nimi oli­gar­cho­wie do­sko­na­le ro­zu­mie­ją, jakie skut­ki może mieć »ban­de­ry­za­cja« ukra­iń­skiej po­li­ty­ki. Dla wszyst­kich bę­dzie ko­rzyst­ne, jeśli po zmia­nie władz ul­tra­na­cjo­na­li­ści zajmą na­leż­ne im miej­sce - w mar­gi­nal­nej niszy. Ode­gra­li już swoją rolę w walce z »kla­nem do­niec­kim«. Wię­cej nie są po­trzeb­ni" - kon­sta­tu­je "Kom­mier­sant".

Na­to­miast dzien­nik "Wie­do­mo­sti" przy­ta­cza opi­nię po­li­to­lo­ga Alek­sie­ja Cze­sna­ko­wa, któ­re­go zda­niem na Ukra­inie moż­li­we są czte­ry sce­na­riu­sze: "si­ło­wy, kom­pro­mis na wa­run­kach Ja­nu­ko­wy­cza, kom­pro­mis na wa­run­kach opo­zy­cji i kon­ty­nu­acja cha­osu". We­dług pro­krem­low­skie­go po­li­to­lo­ga "każdy z tych sce­na­riu­szy bę­dzie krót­ko­trwa­ły i nie za­gwa­ran­tu­je sta­bil­no­ści".

Cze­sna­kow ostrzegł też, że "bez wzglę­du na sce­na­riusz utrzy­ma się wy­so­kie ry­zy­ko eska­la­cji kon­flik­tu po­li­tycz­ne­go, kra­chu go­spo­dar­cze­go i dez­in­te­gra­cji kraju".

W oce­nie po­li­to­lo­ga na Ukra­inie "ewi­dent­nie ist­nie­je za­po­trze­bo­wa­nie na trze­cią siłę, a ze­wnętrz­ny­mi gwa­ran­ta­mi po­ro­zu­mie­nia mo­gły­by być Rosja i Niem­cy". "Na razie jest to jed­nak wy­łącz­nie teo­re­tycz­na pro­po­zy­cja" - pod­kre­ślił.

>>>

Acha czyli Moskwa juz spuscila z pradem klozetu Januka . Njapierw go zachecali KILL MORE a jak przegral . To ... DOGADADAMY SIE JAKOS Z KLICZKA ! Tak to dziala ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:10, 27 Sty 2014    Temat postu:

Katowickie stowarzyszenie wspiera protestujących na Ukrainie

Sto­wa­rzy­sze­nie Po­ko­le­nie z Ka­to­wic pro­wa­dzi akcję po­mo­cy dla Ukra­iny. Pro­te­stu­ją­cy na Maj­da­nie po­trze­bu­ją m.​in. cie­płych kur­tek, swe­trów, po­la­rów, rę­ka­wi­czek, sza­li­ków.

Cie­płe ubra­nia, leki, maski, buty można przy­no­sić do sie­dzi­by Po­ko­le­nia (Ka­to­wi­ce, ul. Drzy­ma­ły 9/4). Nie­zbęd­ne są rów­nież śpi­wo­ry, koce, ka­ri­ma­ty oraz le­kar­stwa. Sto­wa­rzy­sze­nie uru­cho­mi­ło rów­nież spe­cjal­ne konto, na które można wpła­cać pie­nią­dze (89 1050 1214 1000 0023 1985 3707 - Z do­pi­skiem "Pomoc dla Ukra­iny").

Za ze­bra­ne pie­nią­dze już na miej­scu zo­sta­ną za­ku­pio­ne ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by, czyli le­kar­stwa i żyw­ność.

W Ja­strzę­biu Zdro­ju dary dla pro­te­stu­ją­cej Ukra­iny można przy­no­sić do lo­ka­lu miesz­czą­ce­go się przy ul. 1 Maja/22a. Dary dla Ukra­iny przyj­mo­wa­ne są co­dzien­nie od go­dzi­ny 10 do 18.

>>>

Brawo !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:12, 27 Sty 2014    Temat postu:

Opozycja: demonstranci zajęli gmach Ministerstwa Sprawiedliwości

Dzie­siąt­ki de­mon­stran­tów prze­ję­ły wie­czo­rem kon­tro­lę nad sie­dzi­bą Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści w cen­trum Ki­jo­wa, nie na­tra­fia­jąc na opór sił bez­pie­czeń­stwa - po­in­for­mo­wa­ły z ukra­iń­skiej sto­li­cy agen­cje AFP i dpa, po­wo­łu­jąc się na przed­sta­wi­cie­li opo­zy­cji. Na razie wła­dze Ukra­iny nie po­twier­dzi­ły tej in­for­ma­cji.

We­dług AFP, w bu­dyn­ku i w jego naj­bliż­szej oko­li­cy nie było od­dzia­łów mi­li­cji. Mi­ni­ster­stwa pil­no­wa­ło je­dy­nie trzech straż­ni­ków, któ­rzy nie sta­wia­li oporu de­mon­stran­tom.

Są ranni, po roz­pę­dze­niu przez mi­li­cję i od­dzia­ły spe­cjal­ne opo­zy­cyj­nej de­mon­stra­cji w Za­po­ro­żu na wscho­dzie Ukra­iny. We­dług władz trzy ty­sią­ce, we­dług opo­zy­cji dwa razy wię­cej ludzi pró­bo­wa­ło tam zająć sie­dzi­bę Ad­mi­ni­stra­cji Ob­wo­do­wej.

Siły bez­pie­czeń­stwa użyły gra­na­tów hu­ko­wych i gazu łza­wią­ce­go, by ode­przeć uczest­ni­ków ma­ni­fe­sta­cji. Do­stę­pu do bu­dyn­ku bro­ni­ło kil­ku­set mi­li­cjan­tów, wspo­ma­ga­nych przez ti­tusz­ków, dre­sia­rzy wspie­ra­ją­cych wła­dzę.

Opo­zy­cjo­ni­ści do tej pory zdo­by­li sie­dzi­by Ad­mi­ni­stra­cji Ob­wo­do­wych w Win­ni­cy, Czer­ni­ho­wie oraz w Iwa­no-Fran­kow­sku, Rów­nem, Tar­no­po­lu, Lwo­wie i Chmiel­nic­kim.

De­mon­stra­cje zwo­len­ni­ków in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej Ukra­iny, trwa­ją­ce od li­sto­pa­da, z cza­sem prze­kształ­ci­ły się w wy­stą­pie­nia an­ty­rzą­do­we. Pro­te­sty za­ostrzy­ły się, kiedy 16 stycz­nia zdo­mi­no­wa­ny przez pre­zy­denc­ką Par­tię Re­gio­nów par­la­ment znacz­nie ogra­ni­czył prawo oby­wa­te­li do de­mon­stra­cji.

22 stycz­nia, w dniu świę­ta pań­stwo­we­go Jed­no­ści Ukra­iny, pod­czas starć z mi­li­cją padły pierw­sze strza­ły. W wy­ni­ku za­mie­szek w Ki­jo­wie zgi­nę­ło do­tych­czas sześć osób.

>>>

To powstanie ! Ludzie przejmuja wladze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:14, 27 Sty 2014    Temat postu:

Apel polskich dziennikarzy o pomoc dla przedstawicieli ukraińskich mediów

Przed­sta­wi­cie­le pol­skich me­diów za­pro­te­sto­wa­li w spe­cjal­nym li­ście prze­ciw­ko temu, w jaki spo­sób trak­to­wa­ni są dzien­ni­ka­rze re­la­cjo­nu­ją­cy obec­ne wy­da­rze­nia na Ukra­inie. Za­ape­lo­wa­li jed­no­cze­śnie o "przy­łą­cze­nie się do akcji po­mo­cy dla ukra­iń­skich me­diów".

"My, pol­scy dzien­ni­ka­rze, wy­ra­ża­my nasze obu­rze­nie i sta­now­czo pro­te­stu­je­my prze­ciw­ko temu, w jaki spo­sób trak­to­wa­ni są dzien­ni­ka­rze re­la­cjo­nu­ją­cy obec­ne wy­da­rze­nia na Ukra­inie. Do­cho­dzi tam do bru­tal­nych pobić, upro­wa­dzeń, roz­myśl­nych uszko­dzeń ciała" - na­pi­sa­no w li­ście, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się ok. 90 dzien­ni­ka­rzy.

Wśród nich są m.​in. Kamil Dur­czok, Roman Imiel­ski, Igor Janke, Ber­told Kit­tel, Mi­chał Ko­bo­sko, Ja­ro­sław Kuź­niar, Syl­we­ster Lat­kow­ski, Paweł Li­sic­ki, Ame­lia Łu­ka­siak, Marek Ma­gie­row­ski, An­drzej Mo­ro­zow­ski, Roman Osica, An­drzej Po­czo­but, Piotr Py­tla­kow­ski, Paweł Resz­ka, Bog­dan Ry­ma­now­ski, Mi­chał Szuł­drzyń­ski i Łu­kasz Wa­rze­cha.

Od końca li­sto­pa­da 2013 r. - jak po­da­no w li­ście - na Ukra­inie ucier­pia­ło już ponad 80 pra­cow­ni­ków me­diów. "Nie­któ­rzy dzien­ni­ka­rze z po­wo­du prze­śla­do­wań mu­sie­li wy­je­chać z kraju. Lu­dzie me­diów są ata­ko­wa­ni, mimo że mają iden­ty­fi­ka­to­ry i ozna­ko­wa­ne ka­mi­zel­ki. Ła­ma­nia wol­no­ści słowa w ta­kiej skali spo­łe­czeń­stwo i media w de­mo­kra­tycz­nej Eu­ro­pie nie mogą i nie będą to­le­ro­wać" - czy­ta­my w li­ście.

"Nie po­zo­sta­nie­my bier­ni wobec tego, co spo­ty­ka na­szych ko­le­gów na Ukra­inie. Wszyst­kie przy­pad­ki ła­ma­nia wol­no­ści me­diów, prze­mo­cy fi­zycz­nej i psy­chicz­nej są re­je­stro­wa­ne. Żadne wy­bi­te oko, żadna zła­ma­na ręka czy za­stra­szo­na ro­dzi­na nie zo­sta­ną za­po­mnia­ne" - za­pew­nio­no w pi­śmie.

Za­ape­lo­wa­no też "do wszyst­kich, któ­rym leży na sercu wol­ność słowa, o przy­łą­cze­nie się do akcji po­mo­cy dla ukra­iń­skich me­diów". "Dzia­ła­jąc w nie­zwy­kle trud­nych wa­run­kach i z na­ra­że­niem życia, 24 go­dzi­ny na dobę prze­ka­zu­ją one praw­dę o wy­da­rze­niach w swoim kraju. Dzien­ni­ka­rze na Ukra­inie robią to, co jest sen­sem na­sze­go za­wo­du. Wszy­scy mu­si­my ich w tej misji wspie­rać" - oświad­czo­no.

W związ­ku z wy­da­rze­nia­mi na Ukra­inie z ape­lem do za­gra­nicz­nych dzien­ni­ka­rzy zwró­cił się rów­nież wy­bit­ny ukra­iń­ski pi­sarz Jurij An­dru­cho­wycz. W li­ście przed­sta­wił dia­gno­zę obec­nej sy­tu­acji na Ukra­inie, za­zna­cza­jąc, że reżim Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza do­pro­wa­dził kraj i spo­łe­czeń­stwo do gra­nic wy­trzy­ma­ło­ści. "Co gor­sze – do­pro­wa­dził do sy­tu­acji bez wyj­ścia, w któ­rej musi on za wszel­ką cenę utrzy­mać się przy wła­dzy. W prze­ciw­nym wy­pad­ku czeka go su­ro­wy wyrok" - oce­nił pi­sarz.

"Skala kra­dzie­ży i uzur­pa­cji prze­wyż­sza wszel­kie wy­obra­że­nia o ludz­kiej chci­wo­ści" - pod­kre­ślił An­dru­cho­wycz, znany w Pol­sce m.​in. z po­wie­ści "Dwa­na­ście krę­gów".

Klu­czo­wym sło­wem cha­rak­te­ry­zu­ją­cym sy­tu­ację na Ukra­inie - w jego oce­nie - jest słowo za­stra­sze­nie.

"Strze­la­ją do nas bo­jów­ki po­li­cyj­nych pod­od­dzia­łów spe­cjal­nych, na­szych przy­ja­ciół za­bi­ja­ją snaj­pe­rzy. Licz­ba pro­te­stu­ją­cych, za­bi­tych tylko w rzą­do­wej dziel­ni­cy pod­czas ostat­nich dwóch dni, to we­dług róż­nych źró­deł 5-7 osób. Ilość za­gi­nio­nych bez wie­ści w całym Ki­jo­wie sięga dzie­sią­tek ludzi" - na­pi­sał. Zwró­cił przy tym uwagę, że nie można już za­trzy­mać obec­nych pro­te­stów, bo ozna­cza­ło­by to zgodę na kraj, który jest do­ży­wot­nim wię­zie­niem.

Prze­strze­ga rów­nież przed zwy­cię­stwem dyk­ta­tu­ry. "Wów­czas Eu­ro­pa bę­dzie mu­sia­ła li­czyć się z per­spek­ty­wą Korei Pół­noc­nej za swoją wschod­nią gra­ni­cą oraz z – we­dług róż­nych źró­deł – od 5 do 10 mi­lio­na­mi uchodź­ców" - pod­kre­ślił.

"W Ukra­inie w pełni re­ali­zu­je się zbrod­nia prze­ciw ludz­ko­ści, za którą od­po­wie­dzial­na jest obec­na wła­dza" - pod­kre­ślił An­dru­cho­wycz, do­da­jąc, że jeśli "w tę sy­tu­ację za­mie­sza­ni są jacyś eks­tre­mi­ści, to są nimi naj­wyż­si urzęd­ni­cy pań­stwo­wi".

"My­śl­cie o nas. I tak zwy­cię­ży­my, cho­ciaż oni będą się wście­kać. Naród ukra­iń­ski, mó­wiąc bez prze­sa­dy, prze­le­wa wła­sną krew w obro­nie eu­ro­pej­skich war­to­ści wol­ne­go i spra­wie­dli­we­go spo­łe­czeń­stwa. Mam na­dzie­ję, że to do­ce­ni­cie" - dodał.

>>>

Tak trzeba protestowac .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:21, 27 Sty 2014    Temat postu:

Niespokojna noc na Ukrainie. Brutalne pacyfikacje w wielu miastach
Ba­ry­ka­da w Ki­jo­wie

Nocą ukra­iń­ska mi­li­cja bru­tal­nie roz­gro­mi­ła pro­te­sty w wielu mia­stach Ukra­iny. Do de­mon­stran­tów strze­la­no z broni pneu­ma­tycz­nej, a także fa­jer­wer­ka­mi. Dzie­siąt­ki osób za­trzy­ma­no, a szpi­ta­le pełne są ran­nych. Pra­wie 40 dzia­ła­czy opo­zy­cji, wśród nich lider Au­to­maj­da­nu Dmy­tro Bu­ła­tow, uwa­ża­nych jest za za­gi­nio­nych. Tym­cza­sem mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści po­in­for­mo­wa­ła, że nie wy­klu­cza wnio­sku o stan wy­jąt­ko­wy.

Funk­cjo­na­riu­sze od­dzia­łów spe­cjal­nych Ber­kut oraz dre­sia­rze bru­tal­nie pa­cy­fi­ko­wa­li ma­ni­fe­sta­cje opo­nen­tów władz w kilku mia­stach na wscho­dzie i w cen­trum Ukra­iny. Jest wielu po­szko­do­wa­nych, dzie­siąt­ki osób za­trzy­ma­no.

W Dnie­pro­pie­trow­sku ma­ni­fe­stan­ci roz­po­czę­li wie­czo­rem szturm Ad­mi­ni­stra­cji Ob­wo­do­wej. Bu­dy­nek obro­ni­ła jed­nak mi­li­cja wraz z dre­sia­rza­mi, któ­rzy strze­la­li do de­mon­stran­tów z broni pneu­ma­tycz­nej. Bili oni także osoby po­stron­ne i dzien­ni­ka­rzy. Co naj­mniej czte­rech pra­cow­ni­ków miej­sco­wych me­diów zo­sta­ło ran­nych. Za­trzy­ma­no nie­mal 40 osób. We­dług dzia­ła­czy Eu­ro­maj­da­nu, dre­sia­rze byli zwią­za­ni z wi­ce­pre­mie­rem Ołek­san­drem Wił­ku­łem, który po­cho­dzi z tego re­gio­nu.

Rów­nież w Za­po­ro­żu są ranni i za­trzy­ma­ni po roz­pę­dze­niu pro­te­stu przez mi­li­cję i od­dzia­ły spe­cjal­ne. Po­dob­nie i tam mi­li­cję w biciu pro­te­stu­ją­cych wspo­ma­ga­li wy­na­ję­ci dre­sia­rze. Do ma­ni­fe­stan­tów strze­la­no z broni pneu­ma­tycz­nej, a także rzu­ca­no w nich gra­na­ta­mi hu­ko­wy­mi. Tak zwani "Spor­tow­cy" strze­la­li w ludzi fa­jer­wer­ka­mi. Po pa­cy­fi­ka­cji ma­ni­fe­sta­cji dre­sia­rze ła­pa­li i bili wszyst­kich bez bia­łych wstą­żek, które sami no­si­li. Miej­sco­we szpi­ta­le są pełne ran­nych.

W Su­mach ma­ni­fe­sta­cję opo­nen­tów władz roz­bi­ły od­dzia­ły Ber­ku­tu. W dzień pro­te­sto­wa­ło tam kilka ty­się­cy zwo­len­ni­ków opo­zy­cji, któ­rzy we­szli do bu­dyn­ku miej­sco­wej ad­mi­ni­stra­cji. We­dług re­la­cji świad­ków, mi­li­cja za­cho­wy­wa­ła się bar­dzo agre­syw­nie.

W Czer­ka­sach uczest­ni­ków miej­sco­we­go pro­te­stu przy­je­cha­li wes­przeć ki­jo­wia­nie z Au­to­maj­da­nu. Pro­te­stu­ją­cy pró­bo­wa­li zająć bu­dy­nek Ad­mi­ni­stra­cji Ob­wo­do­wej. Są po­bi­ci i za­trzy­ma­ni, wśród nich dzien­ni­ka­rze Te­le­wi­zji Bieł­sat, któ­rym za­bra­no sprzęt. Jeden z dzien­ni­ka­rzy spę­dził noc na po­ste­run­ku mi­li­cji, drugi w szpi­ta­lu - ma bo­wiem wstrząs mózgu. Rano dzien­ni­ka­rzy zwol­nio­no.

W ciągu ostat­nich dni, zwo­len­ni­cy Maj­da­nu zdo­by­li sie­dzi­by Ad­mi­ni­stra­cji Ob­wo­do­wych w Win­ni­cy, Czer­ni­ho­wie, w Iwa­no-Fran­kow­sku, Rów­nem, Tar­no­po­lu, Lwo­wie i Chmiel­nic­kim oraz Łucku, Ży­to­mie­rzu, Czer­niow­cach i Po­łta­wie.

Bę­dzie wnio­sek o stan wy­jąt­ko­wy?

W nocy grupa pro­te­stu­ją­cych na Maj­da­nie, za­ję­ła sie­dzi­bę mi­ni­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści przy ulicy Ho­ro­dec­kie­go. Mi­ni­ster Ołena Łu­kasz po­in­for­mo­wa­ła, że jeśli pro­te­stu­ją­cy nie wyjdą z bu­dyn­ku, bę­dzie wnio­sko­wa­ła do Rady Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go i Obro­ny, o roz­pa­trze­nie wnio­sku o wpro­wa­dze­nie stanu wy­jąt­ko­we­go w całym kraju.

Do bu­dyn­ku wdar­li się ak­ty­wi­ści ruchu "Wspól­na spra­wa". Roz­bi­li szyby w holu. Ochro­nia­rze mi­ni­ster­stwa nie sta­wia­li oporu. Wej­ścia do mi­ni­ster­stwa pil­nu­ją za­ma­sko­wa­ne osoby uzbro­jo­ne w pałki, mają na gło­wach kaski. Nie wpusz­cza­ją ni­ko­go do bu­dyn­ku.

W Kijowie odbył się pogrzeb 26-letniego Białorusina Michaiła Żyznieuskiego, zabitego w trakcie zamieszek. Śmierć młodego człowieka spowodowała dalszą radykalizację nastrojów: "Dla władzy naród to gówno" - powiedział jeden z uczestników demonstracji w rozmowie z Onetem. - Albo śmierć albo nasze prawa - dodał inny.

Przed wej­ściem pro­te­stu­ją­cy wy­sta­wi­li stół z sym­bo­licz­nie otwar­tą kon­sty­tu­cją, gdzie pod­kre­ślo­ny jest punkt 5, który mówi o tym, że Ukra­ina jest re­pu­bli­ką, a su­we­re­nem i je­dy­nym źró­dłem wła­dzy jest naród.

Lider or­ga­ni­za­cji "Wspól­na Spra­wa" po­in­for­mo­wał, że ga­bi­ne­ty w bu­dyn­ku zo­sta­ną oplom­bo­wa­ne. Jak dodał, w po­nie­dzia­łek pra­cow­ni­cy mi­ni­ster­stwa będą mogli za­brać swoje rze­czy, albo kon­ty­nu­ować pracę, pod wa­run­kiem, że nie bę­dzie ona na­ru­sza­ła kon­sty­tu­cyj­nych praw oby­wa­te­li Ukra­iny.

W ze­szły pią­tek pro­te­stu­ją­cy za­ję­li re­sort rol­nic­twa. Po­nad­to oku­pu­ją sie­dzi­bę związ­ków za­wo­do­wych, oraz bu­dy­nek sto­łecz­ne­go ra­tu­sza, a także po­bli­skie cen­trum kon­fe­ren­cyj­no-wy­sta­wien­ni­cze na ulicy Hru­szew­skie­go.

Za­gi­nie­ni dzia­ła­cze

39 osób, zwią­za­nych z pro­te­sta­mi na Maj­da­nie w Ki­jo­wie, uwa­ża­nych jest za za­gi­nio­ne. Wśród nich jest lider Au­to­maj­da­nu Dmy­tro Bu­ła­tow. Dzia­ła­cze an­ty­rzą­do­we­go ruchu, wy­ko­rzy­stu­ją­cy w pro­te­stach swoje sa­mo­cho­dy, ofe­ru­ją 25 ty­się­cy do­la­rów za każdą in­for­ma­cję, która po­mo­gła­by w jego od­na­le­zie­niu.

Po­szu­ki­wa­niem za­gi­nio­nych zaj­mu­ją się spo­łecz­nie ak­ty­wi­ści ruchu Eu­ro­maj­dan SOS. Jego dzia­łacz­ka Iryna Mu­chi­na po­wie­dzia­ła Pol­skie­mu Radiu, że lu­dzie zni­ka­ją na uli­cach, a także ze szpi­ta­li, gdzie są przy­wo­że­ni ranni.

Za­bie­ra­ni są stam­tąd przez nie­zna­nych spraw­ców albo mi­li­cjan­tów. Gdy dzia­ła­cze szu­ka­ją za­gi­nio­ne­go w ko­mi­sa­ria­tach, osoby tej ni­g­dzie tam nie ma. Iryna Mu­chi­na do­da­je, że takie dzia­ła­nie jest nie­zgod­ne z pra­wem. - Dziw­ne jest to, że obcy może za­brać kogoś ze szpi­ta­la. Przy czym w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet bli­scy nie mogą go od­wie­dzać - do­da­ła roz­mów­czy­ni Pol­skie­go Radia.
Kliczko po rozmowach z Janukowyczem: Będziemy walczyć. Wzywam do ogólnokrajowego strajku

Kliczko po rozmowach z Janukowyczem: Będziemy walczyć. Wzywam do ogólnokrajowego strajku - W Kijowie w nocy zbudowano nowe barykady na ulicach prowadzących do dzielnicy rządowej. Stało się to pomimo rozmów opozycji z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, które zaowocowały przedłużeniem rozejmu. - W tym momencie rozszerzamy terytorium Majdanu - powiedział Witalij Kliczko tuż po wyjściu z nocnych rozmów. - Będziemy walczyć. Nawołuję ludzi do ogólnokrajowego strajku - podkreślił. Tymczasem wśród uczestników protestów coraz częściej pojawiają się głosy, że rozmowy z władzą należy zawiesić. Prokuratura zapewniła, iż wypuści aresztowanych, jeśli demonstranci opuszczą ulicę Hruszewskiego, ci jednak boją się, że władze nie dotrzymają obietnic.

Naj­gło­śniej­szy przy­pa­dek znik­nię­cia, oprócz Dmy­tra Bu­ła­to­wa, to upro­wa­dze­nie ze szpi­ta­la przez grupę nie­zna­nych osób dzia­ła­czy Ihora Łu­cen­ki i Ju­ri­ja Wer­byc­kie­go. Przez kil­ka­na­ście go­dzin ka­to­wa­li ich zwo­len­ni­cy władz. Póź­niej wy­rzu­co­no ich w lesie. Pierw­szy z opo­zy­cjo­ni­stów prze­żył i do­stał się do naj­bliż­szych za­bu­do­wań, drugi za­marzł na śmierć.

Dzia­ła­cze Eu­ro­maj­da­nu SOS za­uwa­ża­ją, że obec­nie jest coraz wię­cej przy­pad­ków za­gi­nięć w in­nych mia­stach, gdzie trwa­ją walki o bu­dyn­ki rzą­do­we.

>>>

Gorace dni !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:22, 27 Sty 2014    Temat postu:

Ukraina: dziennikarze na celowniku snajperów Berkutu

Dzien­ni­ka­rze są ulu­bio­nym celem mi­li­cyj­nych snaj­pe­rów w Ki­jo­wie. Roz­ka­zy władz są jasne: na­le­ży strze­lać przede wszyst­kim w oczy. Tak naj­ła­twiej wy­eli­mi­no­wać ludzi do­no­szą­cych świa­tu o wy­da­rze­niach na Ukra­inie. - Byłem piąty w ko­lej­ce do ope­ra­cji. Każ­de­mu czło­wie­ko­wi przede mną wy­ję­to oko - mówi jeden z po­strze­lo­nych fo­to­re­por­te­rów. Także Po­la­cy mogą pomóc spo­łecz­nym dzien­ni­ka­rzom, prze­ka­zu­jąc na ich rzecz oku­la­ry ochron­ne.

Relacja torturowanego opozycjonisty z Ukrainy. "Bili mnie metalowymi pałkami"

- Za­ło­ży­li mi na głowę pla­sti­ko­wą torbę, zwią­za­li z tyłu ręce. Kiedy le­ża­łem na ziemi bili mnie drew­nia­ny­mi i me­ta­lo­wy­mi pał­ka­mi. To byli pro­fe­sjo­na­li­ści - mówił po­bi­ty ukra­iń­ski opo­zy­cjo­ni­sta Ihor Łu­cen­ko. Męż­czy­zna re­la­cjo­nu­je, że był tor­tu­ro­wa­ny przez 12 go­dzin, a na­stęp­nie wy­wie­zio­ny do lasu. Nie­zna­ni spraw­cy po­rwa­li go ze szpi­ta­la. Praw­do­po­dob­nie wraz z nim upro­wa­dzo­no rów­nież in­ne­go ak­ty­wi­stę pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych na Maj­da­nie, 51-let­nie­go Ju­ri­ja Wer­byc­kie­go, któ­re­go ciało od­na­le­zio­no w środę (22.01) w oko­li­cach sto­li­cy Ukra­iny.

>>>

Zbrodniarze .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:23, 27 Sty 2014    Temat postu:

Przekazano pieniądze matce zabitego w Kijowie Białorusina

Matce za­bi­te­go na Maj­da­nie w Ki­jo­wie Bia­ło­ru­si­na Mi­cha­iła Ży­znieu­skie­go prze­ka­za­no w Homlu 3 tys. dol. ze­bra­nych w ra­mach akcji spo­łecz­nej na Bia­ło­ru­si i w War­sza­wie – po­in­for­mo­wał jeden z ini­cja­to­rów zbiór­ki An­drej Stry­żak.

- To nie jest osta­tecz­na suma. Zbiór­ka w Miń­sku i Homlu jesz­cze trwa. Poza tym wciąż nie mamy da­nych o środ­kach prze­la­nych elek­tro­nicz­nie i o pie­nią­dzach prze­ka­za­nych przez nie­obo­jęt­nych ludzi w Wil­nie – pod­kre­ślił Stry­żak.

Jak dodał, na kon­cie na Ukra­inie zgro­ma­dzo­no ponad 4 ty­sią­ce do­la­rów.

- Ode­zwa­li się ro­da­cy z Mek­sy­ku, Izra­ela, Hisz­pa­nii. Na Bia­ło­ru­si bar­dzo ak­tyw­ni byli przed­sta­wi­cie­le ob­wo­du brze­skie­go i Gro­dzieńsz­czy­zny, a w ogóle w akcji uczest­ni­czy­ły wszyst­kie re­gio­ny. Te­le­fon nie cichł przez cały week­end – za­zna­czył. Homel leży na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Bia­ło­ru­si.

25-let­ni Ży­znieu­ski, który od około 10 lat miesz­kał na Ukra­inie, zgi­nął pod­czas za­mie­szek w Ki­jo­wie. Był człon­kiem skraj­nie pra­wi­co­wej or­ga­ni­za­cji ukra­iń­skiej UNA-UNSO. Jego po­grzeb odbył się Ki­jo­wie.

- Można mieć różny sto­su­nek do po­li­tycz­nych po­glą­dów za­bi­te­go Mi­cha­iła, ale po­zo­sta­je fak­tem, że zgi­nął czło­wiek i wielu Bia­ło­ru­si­nów, któ­rzy prze­by­wa­li na Maj­da­nie, mogło zna­leźć się na jego miej­scu, w tym ja – za­zna­czył Stry­żak.

>>>

Sa jej bardzo potrzebne .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:24, 27 Sty 2014    Temat postu:

Ekipa Biełsatu pobita przez Berkut

Dzien­ni­karz i ope­ra­tor te­le­wi­zji Bieł­sat zo­sta­li w Czer­ka­sach, w środ­ko­wej czę­ści Ukra­iny, po­bi­ci i za­trzy­ma­ni przez mi­li­cjan­tów z od­dzia­łów Ber­kut. Dzien­ni­ka­rze, któ­rzy utra­ci­li sprzęt i na­krę­co­ny ma­te­riał, są już wolni i przy­je­cha­li do Ki­jo­wa.

TV Bieł­sat po­in­for­mo­wa­ła dziś rano, że ofia­ra­mi Ber­ku­tu padli jej pra­cow­ni­cy - ope­ra­tor Siar­hiej Mar­czyk i dzien­ni­karz Juraś Wy­soc­ki. Mar­czyk ze wstrzą­sem mózgu tra­fił do szpi­ta­la, a Wy­soc­ki na po­ste­ru­nek mi­li­cji. Ope­ra­tor fil­mo­wał akcję mi­li­cji do sa­me­go końca, lecz ode­bra­no mu na­krę­co­ny ma­te­riał; oby­dwaj stra­ci­li też do­ku­men­ty.

Ekipa w Czer­ka­sach szy­ko­wa­ła ma­te­ria­ły o uczest­ni­kach tzw. Au­to­maj­da­nu. Po uwol­nie­niu dzien­ni­ka­rze przy­je­cha­li do Ki­jo­wa, gdzie w cen­trum pra­so­wym przy Maj­da­nie zwo­ła­li kon­fe­ren­cję pra­so­wą.

Mar­czyk po­wie­dział na niej, że sfil­mo­wał mo­ment, gdy jeden z uczest­ni­ków Au­to­maj­da­nu po­trą­cił sa­mo­cho­dem funk­cjo­na­riu­sza Ber­ku­tu. Krót­ko potem kilku mi­li­cjan­tów za­ata­ko­wa­ło ope­ra­to­ra.

- Zro­bi­li się agre­syw­ni i za­czę­li mnie bar­dzo mocno bić - pał­ka­mi, rę­ka­mi, no­ga­mi - re­la­cjo­no­wał. Z po­mo­cą przy­szedł Wy­soc­ki, jed­nak po chwi­li on sam leżał na ziemi i był bity przez mi­li­cjan­tów. - Ber­ku­tow­cy rzu­ci­li się też na in­nych dzien­ni­ka­rzy i po­bi­li wszyst­kich - opo­wia­dał Mar­czyk, któ­re­mu za­ło­żo­no 11 szwów na gło­wie.

Wy­soc­ki pod­kre­ślił, że po tym, jak jego ope­ra­tor zo­stał za­bra­ny do szpi­ta­la, chciał do niego po­je­chać, jed­nak zo­stał za­trzy­ma­ny przez mi­li­cję i tra­fił na ko­mi­sa­riat. - Py­ta­łem jaki mam sta­tus, o co je­stem oskar­żo­ny - re­la­cjo­no­wał. Jak pod­kre­ślił, na ko­mi­sa­ria­cie był prze­trzy­my­wa­ny do godz. 6 rano, czyli przez 4-5 go­dzin.

- Chcie­li ode mnie uzy­skać ja­kieś in­for­ma­cje. Za­da­wa­li py­ta­nia - skąd je­stem, co tu robię, jaki mam sto­su­nek do tego, co tu się dzie­je - mówił dzien­ni­karz. Jak za­zna­czył zo­stał osta­tecz­nie zwol­nio­ny dzię­ki po­mo­cy osoby, któ­rej nie chce ujaw­niać, by jej nie za­szko­dzić.

We­dług na­ocz­nych świad­ków "ti­tusz­ki" (opła­ca­ni przez wła­dzę chu­li­ga­ni) za­sta­wi­li w Czer­ka­sach pu­łap­kę na ki­jow­ski Au­to­maj­dan. Gdy de­mon­stran­ci ze sto­li­cy opusz­cza­li sa­mo­cho­dy, miej­sco­wi mło­dzi lu­dzie za­czę­li sztur­mo­wać bu­dy­nek miej­sco­wej rady ob­wo­do­wej. Po 10 mi­nu­tach ucie­kli, a od­dzia­ły mi­li­cji za­czę­ły bić wszyst­kich na placu; uszko­dzo­no też sa­mo­cho­dy uczest­ni­ków Au­to­maj­da­nu.

W ataku poza pra­cow­ni­ka­mi Bieł­sa­tu ucier­pie­li rów­nież dzien­ni­ka­rze ogól­no­ukra­iń­skich te­le­wi­zji Inter i 5. Kanał oraz lo­kal­nej te­le­wi­zji.

Czer­ka­sy po­ło­żo­ne są 200 km na po­łu­dnie od Ki­jo­wa.

>>>

Bandyci wszedzie ..Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:27, 27 Sty 2014    Temat postu:

Ukraina: na Majdanie znaleziono powieszonego mężczyznę

Na ki­jow­skim Maj­da­nie zna­le­zio­no po­wie­szo­ne­go męż­czy­znę. Mi­li­cja usta­li­ła, że to 55-let­ni miesz­ka­niec Wo­ły­nia. Jego ciało wi­sia­ło na me­ta­lo­wej kon­struk­cji pod­trzy­mu­ją­cej wiel­ką cho­in­kę, usta­wio­ną na Maj­da­nie. Na tej kon­struk­cji wiszą też trans­pa­ren­ty z ha­sła­mi uczest­ni­ków pro­te­stu.

We­dług ukra­iń­skie­go Mi­ni­ster­stwa Spraw We­wnętrz­nych, na ciele zmar­łe­go nie zna­le­zio­no żad­nych ob­ra­żeń. Praw­do­po­dob­nie po­peł­nił on sa­mo­bój­stwo. W spra­wie zgonu męż­czy­zny wsz­czę­to do­cho­dze­nie, zo­sta­nie też prze­pro­wa­dzo­na sek­cja zwłok.

Pro­te­sty prze­ciw­ni­ków władz na Ukra­inie i próby prze­ję­cia kon­tro­li nad pod­le­ga­ją­cą pre­zy­den­to­wi Wik­to­ro­wi Ja­nu­ko­wy­czo­wi ad­mi­ni­stra­cją ob­wo­do­wą, roz­sze­rza­ją się coraz bar­dziej na wschod­nie re­gio­ny kraju, uwa­ża­ne do­tych­czas za ba­stion po­par­cia dla pre­zy­den­ta.

Tylko trzy sie­dzi­by władz re­gio­nal­nych nie są ob­le­ga­ne przez de­mon­stran­tów: w mie­ście ro­dzin­nym Ja­nu­ko­wy­cza, Do­niec­ku, w sto­li­cy Krymu Sym­fe­ro­po­lu oraz w Se­wa­sto­po­lu, gdzie sta­cjo­nu­je ro­syj­ska Flota Czar­no­mor­ska. Dzie­sięć cen­trów ob­wo­do­wych cał­ko­wi­cie kon­tro­lu­ją te­re­no­we Rady Na­ro­do­we, które prze­ję­ły funk­cje rad ob­wo­do­wych, czyli or­ga­nów przed­sta­wi­ciel­skich.

Sze­fów ad­mi­ni­stra­cji ob­wo­do­wych, zwa­nych po­tocz­nie gu­ber­na­to­ra­mi, od­su­nię­to od spra­wo­wa­nia funk­cji we Lwo­wie, Tar­no­po­lu, Iwa­no-Fran­kow­sku, Czer­niow­cach, Chmiel­nic­kim, Łucku, Rów­nem, Win­ni­cy, Ży­to­mie­rzu i Po­łta­wie.

Prze­ciw­ni­cy rządu blo­ku­ją sie­dzi­by gu­ber­na­to­rów w ob­wo­dach: czer­ni­how­skim, ki­ro­wo­gradz­kim, mi­ko­ła­jow­skim, ode­skim, łu­gań­skim, char­kow­skim, oraz użho­rodz­kim.

W Czer­ka­sach, Su­mach, Dnie­pro­pie­trow­sku i Za­po­ro­żu do­szło do si­ło­we­go roz­pę­dze­nia de­mon­stran­tów przez mi­li­cję, któ­rym po­ma­ga­ły w tym grupy chu­li­ga­nów, zwa­nych ti­tusz­ka­mi.

We­dług agen­cji In­ter­fax-Ukra­ina w Dnie­pro­pie­trow­sku, po star­ciach z mi­li­cją, ucier­pia­ło 15 osób, w tym czte­rech mi­li­cjan­tów. Trzy osoby są w sta­nie cięż­kim. Za­trzy­ma­no 37 osób, a 15 aresz­to­wa­no na dwa mie­sią­ce.

W Czer­ka­sach, na po­łu­dnie od Ki­jo­wa, za­trzy­ma­no 12 osób – po­in­for­mo­wa­ła miej­sco­wa pro­ku­ra­tu­ra. Mi­li­cjan­ci z od­dzia­łów spe­cjal­nych Ber­kut po­bi­li tam i na krót­ko za­trzy­ma­li dzien­ni­ka­rza i ope­ra­to­ra te­le­wi­zji Bieł­sat. Ucier­pie­li rów­nież dzien­ni­ka­rze ogól­no­ukra­iń­skich te­le­wi­zji Inter i 5. Kanał oraz lo­kal­nej te­le­wi­zji.

>>>

PO PROSTU SUPER ! TAM DZIALAJA TAJNI KILLERZY !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 23:06, 27 Sty 2014    Temat postu:

Limonow o sytuacji na Ukrainie: rozpędź to wszystko, Wiktorze Janukowyczu!

Czy władze na Ukrainie użyją siły wobec demonstrujących? - PAP

"Sytuacja w Kijowie jest krytyczna. Zdecyduj się już to wszystko rozpędzić, Wiktorze Janukowyczu! W przeciwnym wypadku oni będą taszczyli przez plac twojego trupa! Chcesz, aby tak się stało? Już dawno nadszedł czas, by wprowadzić stan wyjątkowy. To, co zaszło w ciągu ostatnich kilku dni na Majdanie - pobicie żołnierzy »Berkutu« – daje ukraińskiej władzy pełne prawo do wprowadzenia stanu wyjątkowego" - apeluje na swoim blogu Eduard Limonow.

Rosyjski pisarz, ale także nieprzejednany przeciwnik Władimira Putina, pisze dalej, że obecnie na Ukrainie mamy do czynienia z buntem "skrajnie prawicowych sił", a po Majdanie spacerują "chłopaczki z tarczami, na których są cyfry 1488". Wskazuje, że w rzeczywistości jest to symbol faszystowski.

"Po Majdanie stosunki rosyjsko-amerykańskie i rosyjsko-europejskie mogą się tylko pogorszyć. Nie będzie w tym niczego dziwnego. Jakby USA zareagowały, jeśli my byśmy wsparli podobny Majdan np. w Mexico City, a więc w stolicy kraju sąsiadującego z USA?" - pyta.

Limonow jest jednym z najbardziej znanych współczesnych pisarzy rosyjskich, ale także twórcą skandalizującej Partii Narodowo-Bolszewickiej. Ugrupowanie to zostało zdelegalizowane w 2007 roku.

Polityk i publicysta ten był także jednym z organizatorów protestów w Moskwie z 2011 roku. Obecnie jest działaczem partii Inna Rosja. W 2012 roku zgłosił swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Centralna Komisja Wyborcza nie dopuściła jednak do jego uczestnictwa.

Protesty przeciwników władz na Ukrainie rozszerzają się na wschód kraju. MSZ dementuje pogłoski o stanie wyjątkowym. Eskalację przemocy na Ukrainie potępia NATO i apeluje o dialog. UE podkreśla, że doniesienia o zaginięciach i torturach są niepokojące.

Próby przejmowania przez demonstrantów kontroli nad podlegającą prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi administracją obwodową podejmowane są już także we wschodnich regionach kraju, uważanych dotychczas za bastion poparcia dla prezydenta.

Dziś tylko trzy siedziby władz regionalnych nie były oblegane przez demonstrantów: w mieście rodzinnym Janukowycza, Doniecku, w stolicy Krymu - Symferopolu oraz w Sewastopolu, gdzie stacjonuje rosyjska Flota Czarnomorska.

Szefów administracji obwodowych, zwanych potocznie gubernatorami, odsunięto od sprawowania funkcji we Lwowie, Tarnopolu, Iwano-Frankowsku, Czerniowcach, Chmielnickim, Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu i Połtawie.

Przeciwnicy rządu blokują siedziby gubernatorów w obwodach: czernihowskim, kirowogradzkim, mikołajowskim, odeskim, ługańskim, charkowskim oraz użhorodzkim.

W Czerkasach, Sumach, Dniepropietrowsku i Zaporożu doszło do siłowego rozpędzenia demonstrantów przez milicję, której pomagały grupy chuliganów, zwanych tituszkami.

Według agencji Interfax-Ukraina w Dniepropietrowsku, po starciach z milicją, ucierpiało 15 osób, w tym czterech milicjantów. Trzy osoby są w stanie ciężkim. Zatrzymano 37 osób, a 15 aresztowano na dwa miesiące.

W Czerkasach zatrzymano 12 osób – poinformowała miejscowa prokuratura. Milicjanci z oddziałów specjalnych Berkut pobili tam i na krótko zatrzymali dziennikarza i operatora telewizji Biełsat. Ucierpieli również dziennikarze ogólnoukraińskich telewizji Inter i 5. Kanał oraz lokalnej telewizji.

....

Ty baranie Limonow Januk robi co moze i przegrywa . A ty odpowiesz za te mordy ! Na twoje sumienie ! Limonow mowi to co mysli Kreml .

KILL MORE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 23:10, 27 Sty 2014    Temat postu:

Tymoszenko do opozycji: nie zgadzajcie się na "poniżające" warunki

Odbywająca karę więzienia była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zaapelowała do liderów ukraińskiej opozycji, by zdecydowanie nie godzili się na "poniżające" warunki, które proponuje władza w celu zakończenia kryzysu politycznego - Reuters

Odbywająca karę więzienia była premier Ukrainy Julia Tymoszenko zaapelowała do liderów ukraińskiej opozycji, by zdecydowanie nie godzili się na "poniżające" warunki, które proponuje władza w celu zakończenia kryzysu politycznego w kraju.

- Zwracam się do liderów opozycji z prośbą, by kategorycznie nie godzili się na poniżające propozycje władz - głosi apel Tymoszenko, którego tekst opublikowano na stronie internetowej partii Batkiwszczyna, której przewodzi była premier.

- Naród Ukrainy wyszedł na Majdan nie w celu uzyskania stanowisk dla liderów opozycji i nawet nie w celu zmiany dyktatorskich ustaw. Ludzie dążą do zasadniczej zmiany swojego życia, do zaprowadzenia na Ukrainie sprawiedliwości i do europejskich wartości. Innej możliwości niż ta obecnie już nie będą mieć. Politycy jeszcze nie zrozumieli, że ludzie są gotowi osiągnąć swój cel za cenę własnego życia, zdrowia i przez poświęcenie fizycznej wolności - podkreśliła Tymoszenko.

Ukraińska opozycja odrzuciła propozycje Wiktora Janukowycza w sprawie stanowisk rządowych dla jej liderów. Opozycja oświadczyła, że gotowa jest przejąć rządy w państwie, jednak pod warunkiem, że obóz prezydenta Wiktora Janukowycza spełni wszystkie jej postulaty.

Zwracając się do obywateli Ukrainy, Tymoszenko zachęcała ich, żeby się niczego nie bali i nie zmniejszali siły uderzenia na władze na wszystkich majdanach Ukrainy.

- Jeśli się zatrzymacie choć na chwilę, kraj w okamgnieniu stanie się zakładnikiem tyranii na wiele lat. Dziś tylko wy możecie obronić całe pokolenia Ukraińców - napisała opozycjonistka.

Tymoszenko, najważniejsza przeciwniczka polityczna prezydenta Janukowycza, została skazana na siedem lat więzienia za nadużycia, do których doszło przy zawieraniu przez jej rząd umów gazowych z Rosją w 2009 r.

....

Tu nasuwa sie pytanie czy ta eskalacja musiala nastapic . Nie mozna bylo poczekac do wyborow ? Nie . Wybory 2015 i co ? Oglosili by ,,zwyciestwo" Januka ... Co dalej ? TO SAMO !!! ONI MUSZA TO PRZEWALCZYC ! JESLI NIE DZIS TO BYLOBY TO W 2015 ! Jak widzicie to nieuniknione ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 264, 265, 266  Następny
Strona 23 z 266

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy