Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:34, 21 Paź 2011    Temat postu:

Śmierć Kaddafiego wpłynie na sytuację w Syrii i Jemenie

Śmierć Kad­da­fie­go to po­czą­tek, a nie ko­niec trud­nych prze­mian w Libii, wy­da­rze­nie to znaj­dzie odzew w Syrii i Je­me­nie, a ko­lej­ne mie­sią­ce będą dra­ma­tycz­ne - ko­men­tu­je ame­ry­kań­ska prasa i ape­lu­je do Li­bij­czy­ków, by po­wstrzy­ma­li się przed re­pre­sja­mi.

"Wall Street Journal" pisze, że "groteskowe kariery polityczne zazwyczaj kończą się w groteskowy sposób, a koniec Muammara Kaddafiego nie był wyjątkiem". "Przez 42 lata dziwacznych rządów pułkownik Kaddafi terroryzował obywateli, którzy w końcu w lutym poszli śladem Tunezji oraz Egiptu i zażądali wolności. Przez większość lat swych rządów dyktator zagrażał też całemu światu. Większą liczbę amerykańskich i europejskich cywilów zabił w zamachach terrorystycznych jedynie Osama bin Laden. Nie powinniśmy się litować nad żadnym z tych mężczyzn w związku ze sposobem, w jaki zginęli" - pisze "WSJ".

>>>>>

Natomiast powinnismy sie litowac nad tym JAK ZYLI . To byl efekt ...
Zreszta nad kim sie litowac ? Nad dobrymi ? Ktorzy ida do nieba ? To im niepotrzebne ... Teraz to juz tylko kwestia aby nie bylo piekla dla nich ...

"Apele o zemstę są nieuniknione i często rozbrzmiewają w Libii. Ale podczas udanych transformacji, m.in. w RPA, na Filipinach, w Polsce lub Chile udało się uniknąć zemsty" - zauważa gazeta.

>>>>

W Polsce to nastapilo bezprawie ... Zadnej sprawiedliwosci rozkwit mafii i powrot dawnych bandytow ... To co bylo w Polsce jest koszmarem bezkarnosci . Druga skrajnoscia wobec tego co w Libii... Nawiasem mowiac takie kanalie jak Urban moga sobie zobaczyc co by bylo z nimi w Libii... Ale i tak nie dotrze do zakutych pal jakie ich szczescie spotkalo ze sa w Polsce ... TFU !

Jej zdaniem los Kaddafiego może spotkać prezydenta Syrii Baszara el-Asada oraz prezydenta Jemenu Alego Abd Allaha Salaha: "Kadafi wypowiedział wojnę swojemu narodowi i skończył martwy. Asad poszedł drogą Kaddafiego reagując na ludowe powstanie w Syrii, a Salah odmawia ustąpienia i też podąża tą drogą".

>>>>>

Oczywiscie wplyw jest oczywisty. Tyrani pilnie to obserwowali ... Ze strachem... A powinni sie bac ZANIM zaczeli mordowac :

Uczta kanibali Afro-bliskowschodnich:


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:32, 23 Paź 2011    Temat postu:

Katarzyna Krawczyk / Krwawe domino.

Ostatni człowiek do "zdjęcia"Mu­am­mar Kad­da­fi nie żyje. Po­zo­stał już tylko jeden czło­wiek, który może zo­stać oba­lo­ny w wy­ni­ku re­wo­lu­cji. Ma 46 lat, z wy­kształ­ce­nia jest oku­li­stą. Stoi na czele re­żi­mu, który za­mor­do­wał ty­sią­ce osób. To może być bar­dzo gorz­ki i bar­dzo krwa­wy ko­niec.

Li­bij­scy re­be­lian­ci za­bi­li dziś znie­na­wi­dzo­ne­go przez cały świat Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go. Wcze­śniej, w stycz­niu 2011 roku, zo­stał oba­lo­ny inny "wiecz­ny" dyk­ta­tor - Ho­snie Mu­ba­rak rzą­dzą­cy Egip­tem. To jed­nak jesz­cze nie ko­niec Arab­skiej Wio­sny Ludów. Cały świat za­sta­na­wia się, który z wiel­kich dyk­ta­to­rów bę­dzie na­stęp­ny. W tej kwe­stii nie ma jed­nak więk­szych wąt­pli­wo­ści, że czas teraz teraz na Ba­szi­ra al-Asa­da z Syrii. Tym bar­dziej, że każ­de­go dnia do­cie­ra­ją do nas in­for­ma­cje o ko­lej­nych ma­sa­krach, ja­kich do­pusz­cza się jego reżim. Za walkę z dyk­ta­tu­rą w tym kraju ży­ciem za­pła­ci­ły już co naj­mniej trzy ty­sią­ce osób. Upa­dek al-Asa­da może być na­tu­ral­ną kon­se­kwen­cją "efek­tu do­mi­na", czyli sy­tu­acji, w któ­rej upa­dek jed­ne­go dyk­ta­to­ra po­cią­ga za sobą upa­dek ko­lej­ne­go. Po­cząt­ki sy­ryj­skie­go re­żi­mu

Oj­ciec Ba­szi­ra, Hafiz al-Asad prze­jął wła­dzę w Syrii w 1970 roku. Swoje rządy roz­po­czął od "oczysz­cze­nia" par­tii Baas (Par­tia So­cja­li­stycz­ne­go Od­ro­dze­nia Arab­skie­go) z ra­dy­kal­no-le­wi­co­we­go ele­men­tu i uczy­nił ją tak silną, że żadna opo­zy­cja na sce­nie po­li­tycz­nej nie miała szans na równą kon­ku­ren­cję. Par­tia była obec­na w każ­dym ele­men­cie życia spo­łecz­no-go­spo­dar­cze­go, nikt nie miał prawa na­ra­żać się jej człon­kom, pod groź­bą ostrych re­pre­sji. Al-Asad uczy­nił z Baas or­ga­ni­za­cję rów­no­le­głą do pań­stwa.

Ko­lej­nym celem jego rzą­dów stało się upo­li­tycz­nie­nie i roz­bu­do­wa armii. Udało mu się to na tyle sku­tecz­nie, że do dziś re­al­na wła­dza na­le­ży do par­tii, ge­ne­ra­łów i pro­mi­nen­tów bez­pie­ki. Nad wszyst­kim czu­wał pre­zy­dent, który tak skon­stru­ował sys­tem, by w po­szcze­gól­nych ośrod­kach nie wy­kształ­ci­ła się kon­ku­ren­cja. Hafiz sta­ran­nie do­bie­rał ludzi, któ­rzy go ota­cza­li.

Z upły­wem lat przed re­żi­mem Asada sta­wa­ły ko­lej­ne wy­zwa­nia. Mu­siał on zmie­rzyć się mię­dzy in­ny­mi z po­waż­nym za­gro­że­niem - zbroj­ną opo­zy­cją. Na po­cząt­ku lat osiem­dzie­sią­tych XX wieku do­szło do osta­tecz­ne­go zdła­wie­nia sun­nic­kie­go ruchu dy­sy­denc­kie­go, sku­pia­ją­ce­go się wokół is­la­mi­stów. W mię­dzy­cza­sie rządy Ha­fi­za za­czę­ły tro­chę słab­nąć, a ten szu­kał już sobie na­stęp­cy. Ogrom­ne na­dzie­je po­kła­dał w swoim star­szym synie Ba­se­lu. W tym cza­sie młody Ba­szir stu­dio­wał w Lon­dy­nie i chciał zo­stać oku­li­stą. Nic nie za­po­wia­da­ło tego, że bę­dzie on mu­siał po­rzu­cić swoje ma­rze­nia i zo­stać dyk­ta­to­rem. On sam zresz­tą wcale nie był wła­dzą za­in­te­re­so­wa­ny.

Czas Ba­szi­ra

W stycz­niu 1994 roku naj­star­szy syn pre­zy­den­ta Asada miał tra­gicz­ny wy­pa­dek sa­mo­cho­do­wy. Basel je­chał swoim sa­mo­cho­dem z pręd­ko­ścią około 200 ki­lo­me­trów na go­dzi­nę i z im­pe­tem ude­rzył w be­to­no­wą wy­sep­kę. Zwło­ki były w tak strasz­nym sta­nie, że ro­dzi­na z tru­dem go roz­po­zna­ła.

Po tym tra­gicz­nym wy­da­rze­niu, Ba­szir, młody oku­li­sta stu­diu­ją­cy w Lon­dy­nie zo­stał obar­czo­ny dzie­dzic­twem. Oj­ciec prze­lał na niego wszyst­kie swoje na­dzie­je i wie­rzył, że nie­speł­na 35 letni Ba­szir bę­dzie do­brym wład­cą. Za­bie­rał go ze sobą na za­gra­nicz­ne wi­zy­ty i za­po­zna­wał ze świa­to­wy­mi li­de­ra­mi.

Po śmier­ci Ha­fi­za, 10 czerw­ca 2000 Ba­szir zo­stał jego na­stęp­cą. Prawo sy­ryj­skie mó­wi­ło wów­czas, iż pre­zy­dent musi mieć mi­ni­mum 40 lat, Ba­szir nie speł­niał tego kry­te­rium, jed­nak prze­pis zmie­nio­no ad hoc. Zanim młod­szy Asad zo­stał pre­zy­den­tem, mia­no­wa­no go ge­ne­ra­łem. Ba­szir nie peł­nił przed­tem żad­nych funk­cji ofi­cjal­nych, ale po­dob­no nad­zo­ro­wał po­li­ty­kę Syrii w Li­ba­nie.

W cza­sie za­przy­się­że­nia mło­de­go na­stęp­cy sy­ryj­skie­go "tronu” w kraju roz­krę­ci­ła się oży­wio­na de­ba­ta na temat przy­szło­ści Syrii, zwana da­ma­sceń­ską wio­sną. Wkrót­ce jed­nak wszel­ki fer­ment zo­stał za­że­gna­ny - aresz­ty, wię­zie­nia i tor­tu­ry za­ła­twi­ły spra­wę. Ba­szar wie­dział, że lu­dzie do­ma­ga­ją się zmian i kre­ował się na re­for­ma­to­ra.

Nowy pre­zy­dent przy­wią­zy­wał rów­nież dużą wagę do swo­je­go wi­ze­run­ku, jego uzu­peł­nie­niem była pięk­na i wy­kształ­co­na żona Asma, która z wy­kształ­ce­nia jest in­for­ma­ty­kiem. Żona Ba­szi­ra jest An­giel­ką po­cho­dze­nia sy­ryj­skie­go. Sy­ryj­czy­cy do tej pory uwa­ża­ją, że ma ona duży wpływ na po­li­ty­kę męża.

Wszyst­kie re­for­my po­cząt­ko­wo wpro­wa­dzo­ne przez Ba­szi­ra miały cha­rak­ter eko­no­micz­ny, dzię­ki nim le­piej usy­tu­owa­ni miesz­kań­cy Syrii mogli się bo­ga­cić.

Wi­docz­ne za­czę­ły rów­nież być suk­ce­sy od­no­szo­ne na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej przez mło­de­go Asada. Zy­skał sobie sym­pa­tię Ame­ry­ka­nów, a eu­ro­pej­skie sa­lo­ny stały przed nim otwo­rem.

Ko­niec zło­te­go wieku

Kiedy nie­za­do­wo­le­ni, sfru­stro­wa­ni oraz wy­klu­cze­ni miesz­kań­cy Tu­ne­zji, Egip­tu i Libii wy­szli na ulice, wia­do­mo już było, że za­czy­na się okres pro­te­stów. W in­nych kra­jach pro­te­sto­wa­no już w stycz­niu, w Syrii wów­czas był spo­kój. Aż do marca, kiedy to na pro­win­cjach, głów­nie w Darze, Dumie, Homs czy Hamie roz­po­czę­ły się ma­so­we de­mon­stra­cje.

Sy­ryj­ski reżim po­cząt­ko­wo za­re­ago­wał nie­pew­nie - pre­zy­dent obie­cał re­for­my, pod­niósł płace i pró­bo­wał wyjść na­prze­ciw po­stu­la­tom pro­te­stu­ją­cych. Obie­cał nawet wpro­wa­dze­nie sys­te­mu wie­lo­par­tyj­ne­go. Zor­ga­ni­zo­wał także kontr­de­mon­stra­cje. Te dość no­wa­tor­skie pro­po­zy­cje wy­su­nię­te przez Asada nie spo­tka­ły się jed­nak z apro­ba­tą spo­łe­czeń­stwa. W związ­ku z tym do pro­te­stu­ją­cych na uli­cach Ba­szir wy­słał uzbro­jo­ne od­dzia­ły, które bez skru­pu­łów strze­la­ły do de­mon­stran­tów. Zgi­nę­ły ty­sią­ce ludzi.

Wła­dza do tego stop­nia dą­ży­ła do tego, aby po­ka­zać swoją wyż­szość, że kiedy jeden z ka­ry­ka­tu­rzy­stów na­ry­so­wał por­tret Ba­szi­ra, który ucie­ka z Kad­da­fim, za­ma­sko­wa­ni na­past­ni­cy po­ła­ma­li mu ręce i cięż­ko go po­bi­li. Miało być to ostrze­że­niem, żeby prze­stał ry­so­wać .

Mimo coraz gor­szej sy­tu­acji w swoim kraju dyk­ta­tor jest prze­ko­na­ny, że nic nie jest w sta­nie za­gro­zić jego rzą­dom. W ostat­nim udzie­lo­nym w te­le­wi­zji wy­wia­dzie Asad mówił: "Po­tra­fi­my sobie po­ra­dzić. (...) Nie mar­twię się". Po­wie­dział rów­nież, że jego siły bez­pie­czeń­stwa czy­nią po­stę­py w tłu­mie­niu trwa­ją­cych od pię­ciu mie­się­cy an­ty­re­żi­mo­wych de­mon­stra­cji i że jego rząd nie jest za­gro­żo­ny upad­kiem.

Asad przy­po­mniał też o swych pla­nach re­form w Syrii. Za­strzegł, że ko­mi­te­to­wi zaj­mu­ją­ce­mu się stu­dio­wa­niem re­form po­trze­ba co naj­mniej sze­ściu mie­się­cy. Po­wie­dział, że ocze­ku­je wy­bo­rów par­la­men­tar­nych w lutym 2012 roku.

Sy­ryj­ski przy­wód­ca skry­ty­ko­wał kraje wzy­wa­ją­ce go do ustą­pie­nia, za­rzu­ca­jąc im, że za­cho­wu­ją się, jakby były "pa­na­mi Syrii". Prze­strzegł przed in­ter­wen­cją mi­li­tar­ną w Syrii, mó­wiąc, że in­ge­ro­wa­nie przez któ­re­kol­wiek z państw w sy­ryj­skie spra­wy we­wnętrz­ne bę­dzie miało "re­per­ku­sje".

W ostat­nich dniach USA i Unia Eu­ro­pej­ska we­zwa­ły Asada do ustą­pie­nia, po­tę­pia­jąc go za bru­tal­ne tłu­mie­nie an­ty­re­żi­mo­wych de­mon­stra­cji. USA i UE za­ostrzy­ły sank­cje prze­ciw­ko re­żi­mo­wi sy­ryj­skie­mu.

"Czas, aby ten pre­zy­dent ustą­pił"

Biały Dom na po­cząt­ku czerw­ca tego roku oskar­żył wła­dze Syrii o po­wo­do­wa­nie kry­zy­su hu­ma­ni­tar­ne­go w kraju i za­żą­dał na­tych­mia­sto­we­go za­prze­sta­nia sto­so­wa­nia re­pre­sji wobec lud­no­ści cy­wil­nej.

Wa­szyng­ton za­żą­dał też za­gwa­ran­to­wa­nia nie­ogra­ni­czo­ne­go do­stę­pu eki­pom Czer­wo­ne­go Krzy­ża do pół­noc­nych ob­sza­rów kraju oraz prze­rwa­nia ofen­sy­wy wojsk rzą­do­wych.

"Sy­ryj­scy przy­wód­cy nie mają prawa ogra­ni­czać do­stę­pu po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej do­star­cza­nej przez tak neu­tral­ną or­ga­ni­za­cję jak Mię­dzy­na­ro­do­wy Czer­wo­ny Krzyż" - po­in­for­mo­wał Biały Dom.

Ostat­nio Ba­rack Obama, pre­zy­dent USA za­rzu­cił re­żi­mo­wi sy­ryj­skie­mu "ra­żą­cy brak po­sza­no­wa­nia" god­no­ści na­ro­du sy­ryj­skie­go. Pod­kre­ślił, że czas już, by naród sy­ryj­ski sam zde­cy­do­wał o swoim losie i za­pew­nił, że Stany Zjed­no­czo­ne będą nie­złom­nie stać po jego stro­nie.

Z kolei se­kre­tarz stanu USA Hil­la­ry Clin­ton pod­kre­śli­ła, że w Syrii roz­po­czę­ła się de­mo­kra­tycz­na trans­for­ma­cja. Za­rzu­ci­ła re­żi­mo­wi Asada, że na pro­te­sty od­po­wie­dział "pu­sty­mi obiet­ni­ca­mi i prze­ra­ża­ją­cy­mi ak­ta­mi prze­mo­cy".

Clin­ton pod­kre­śli­ła, że USA sza­nu­ją wolę na­ro­du sy­ryj­skie­go, który nie chce, by ja­kieś obce pań­stwo in­ter­we­nio­wa­ło w jego walkę. Jed­no­cze­śnie za­pew­ni­ła, że USA po­sta­ra­ją się zła­go­dzić "nie­za­mie­rzo­ne skut­ki" sank­cji, na­ło­żo­nych na Syrię.

Ad­mi­ni­stra­cja USA ogło­si­ła do­dat­ko­we sank­cje, wy­mie­rzo­ne prze­ciw­ko re­żi­mo­wi sy­ryj­skie­mu. Jest to m.in. zakaz im­por­tu ropy naf­to­wej i pro­duk­tów naf­to­wych po­cho­dzą­cych z Syrii. Za­mro­żo­ne zo­sta­ły sy­ryj­skie ak­ty­wa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Do ustą­pie­nie pre­zy­den­ta Syrii we­zwa­ła rów­nież Unia Eu­ro­pej­ska. Sze­fo­wa dy­plo­ma­cji UE Ca­the­ri­ne Ash­ton pod­kre­śli­ła, że reżim sy­ryj­ski nie za­re­ago­wał na we­zwa­nia do po­wstrzy­ma­nia bru­tal­nych re­pre­sji.

"Po­ka­zu­je to, że reżim sy­ryj­ski nie chce się zmie­nić. (...) UE od­no­to­wu­je cał­ko­wi­tą utra­tę le­gi­ty­mi­za­cji Ba­szi­ra al-Asa­da w oczach na­ro­du sy­ryj­skie­go" - na­pi­sa­ła Ash­ton w oświad­cze­niu, ak­cen­tu­jąc, iż pre­zy­dent Syrii po­wi­nien ustą­pić. Pod­kre­śli­ła, że rządy państw UE są go­to­we roz­sze­rzyć sank­cje prze­ciw­ko re­żi­mo­wi sy­ryj­skie­mu.

Rów­nież kanc­lerz Nie­miec An­ge­la Mer­kel, pre­zy­dent Fran­cji Ni­co­las Sar­ko­zy i pre­mier Wiel­kiej Bry­ta­nii David Ca­me­ron na­pi­sa­li we wspól­nym oświad­cze­niu, że ucie­ka­jąc się do bru­tal­nej prze­mo­cy mi­li­tar­nej prze­ciw­ko wła­sne­mu na­ro­do­wi, Asad "utra­cił wszel­ką le­gi­ty­mi­za­cję". We­dług obroń­ców praw czło­wie­ka pod­czas trwa­ją­cej od kilku mie­się­cy re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­szi­ra al-Asa­da za­bi­to w Syrii co naj­mniej 3 ty­sią­ce cy­wi­lów. Wła­dze sy­ryj­skie twier­dzą na­to­miast, że śmierć po­nio­sło ponad 250 żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów, a star­cia zo­sta­ły spro­wo­ko­wa­ne przez "wy­wro­tow­ców".

Sy­ryj­skie woj­sko krwa­wo tłumi pro­te­sty - Wiele ty­się­cy ludzi wy­szło w po­nie­dzia­łek na ulice sy­ryj­skich miast po wy­stą­pie­niu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, do­ma­ga­jąc się jego ustą­pie­nia i wy­krzy­ku­jąc: "Kad­da­fi od­szedł, teraz twoja kolej, Ba­szar". W trak­cie krwa­we­go tłu­mie­nia an­ty­re­żi­mo­wych wy­stą­pień w Syrii od po­ło­wy marca zgi­nę­ło ponad 2200 ludzi - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek wy­so­ka ko­mi­sarz ds. praw czło­wie­ka Navi Pil­lay. Po­przed­ni bi­lans ofiar, który przed­sta­wi­ła ONZ, wahał się od 1900 do 2000.

>>>>

Tak wiec widzimy ze wszelkie udawania ,,dobrych wujkow'' spelzly na niczym . Bestia jest bestia i puder nie ukryje krwi !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Nie 15:33, 23 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:13, 24 Paź 2011    Temat postu:

Odwołano ambasadora USA w Syrii

Am­ba­sa­dor Sta­nów Zjed­no­czo­nych w Syrii Ro­bert Ford zo­stał "tym­cza­so­wo" we­zwa­ny do Wa­szyng­to­nu - po­in­for­mo­wa­ła dziś ame­ry­kań­ska pla­ców­ka dy­plo­ma­tycz­na w Da­masz­ku.

Jego za­stęp­ca Hay­nes Ma­ho­ney pod­kre­ślił, że nie jest to for­mal­ne od­wo­ła­nie am­ba­sa­do­ra. Nie po­tra­fił po­wie­dzieć, czy we­zwa­nie Forda do Wa­szyng­to­nu ma zwią­zek z oba­wa­mi o jego bez­pie­czeń­stwo w Syrii. Agen­cja Reu­te­ra po­da­ła, po­wo­łu­jąc się na za­chod­nie źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne, że wła­śnie obawy o bez­pie­czeń­stwo były po­wo­dem wy­jaz­du Forda, który opu­ścił Syrię pod­czas week­en­du. Jeden z dy­plo­ma­tów zwró­cił uwagę, za­strze­ga­jąc sobie ano­ni­mo­wość, że w pań­stwo­wych ga­ze­tach sy­ryj­skich po­ja­wi­ły się ostat­nio ar­ty­ku­ły, "bar­dziej niż zwy­kle pod­że­ga­ją­ce prze­ciw­ko For­do­wi".

Ford, do­świad­czo­ny dy­plo­ma­ta, roz­wście­czył sy­ryj­ski reżim, na­wią­zu­jąc kon­tak­ty z przed­sta­wi­cie­la­mi ruchu, do­ma­ga­ją­ce­go się po­ło­że­nia kresu rzą­dom pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - pisze Reu­ters.

We wrze­śniu zwo­len­ni­cy Asada ob­rzu­ci­li jaj­ka­mi i po­mi­do­ra­mi Forda i to­wa­rzy­szą­cych mu ame­ry­kań­skich dy­plo­ma­tów, któ­rzy w Da­masz­ku przy­by­li na spo­tka­nie z człon­kiem sy­ryj­skiej opo­zy­cji. Nikt nie zo­stał ranny.

Se­kre­tarz stanu USA Hil­la­ry Clin­ton po­tę­pi­ła tę na­paść na am­ba­sa­do­ra i za­żą­da­ła od władz Syrii pod­ję­cia wszel­kich dzia­łań w celu ochro­ny ame­ry­kań­skich dy­plo­ma­tów.

No­we­go ducha w an­ty­pre­zy­denc­kie pro­te­sty w Syrii tchnę­ła śmierć li­bij­skie­go dyk­ta­to­ra Mu­am­ma­ra Ka­da­fie­go. W pią­tek wie­lo­ty­sięcz­ne tłumy Sy­ryj­czy­ków wy­le­gły na ulice miast. "Ka­da­fi jest skoń­czo­ny, teraz twoja kolej, Ba­szar!" - krzy­cze­li de­mon­stran­ci. Od po­cząt­ku an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stów zgi­nę­ły w Syrii ponad trzy ty­sią­ce ludzi - sza­cu­je ONZ.

>>>>>

Tak jest ! Rezim trzeba wszelkimi sposobami wypierac sankcje i presja . A ludzie protestuja ! Rezim jest skonczony :O)))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 19:14, 24 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:49, 27 Paź 2011    Temat postu:

Nieudane rozmowy pokojowe w Syrii

Roz­mo­wy, jakie prze­pro­wa­dził wczo­raj pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad z przed­sta­wi­cie­la­mi kilku państw Ligi Arab­skiej, które miały na celu po­ło­że­nie kresu dła­wie­niu przez wła­dze sy­ryj­skie wy­stą­pień zwo­len­ni­ków de­mo­kra­ty­za­cji, nie przy­nio­sły żad­ne­go re­zul­ta­tu.

Prze­wod­ni­czą­cy de­le­ga­cji, pre­mier Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim, po­in­for­mo­wał je­dy­nie, że roz­mo­wy były "ser­decz­ne i szcze­re" oraz, że ko­lej­ne spo­tka­nie ze stro­ną sy­ryj­ską od­bę­dzie się 30 paź­dzier­ni­ka praw­do­po­dob­nie w Da­masz­ku. Tym­cza­sem w środę w star­ciach woj­ska z de­mon­stran­ta­mi w róż­nych re­jo­nach Syrii zgi­nę­ło - jak in­for­mu­je Reu­ters - co naj­mniej 20 osób, w tym 11 osób cy­wil­nych i 9 żoł­nie­rzy. Życie kraju pa­ra­li­żu­ją też wy­bu­cha­ją­ce wciąż spon­ta­nicz­ne straj­ki.

We­dług ocen ONZ, pod­czas trwa­ją­cych już sie­dem mie­się­cy pro­te­stów, zgi­nę­ło już ok. 3 tys. osób. Usta­wicz­ne ataki woj­ska, do­ko­ny­wa­ne przy wspar­ciu broni pan­cer­nej, na mia­sta opa­no­wa­ne przez prze­ciw­ni­ków re­żi­mu nie zdo­ła­ły zdła­wić ruchu pro­te­stu.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Tur­cji Ahmet Da­vu­to­glu, który spo­tkał się w środę z szej­kiem Ka­ta­ru Ha­ma­dem ibn Cha­li­fą, oświad­czył, że jego kraj pro­wa­dzi kon­sul­ta­cje z człon­ka­mi Ligi Arab­skiej w celu na­kło­nie­nia Syrii do "wy­co­fa­nia woj­ska z miast i po­ło­że­nia kresu okrut­ne­mu trak­to­wa­niu wła­snej lud­no­ści". W ub. mie­sią­cu Tur­cja za­sto­so­wa­ła wobec Syrii sank­cje, które - jak po­wie­dział Da­vu­to­glu - do­tkną m. in. siły zbroj­ne, sek­tor ban­ko­wy i prze­mysł ener­ge­tycz­ny. Stany Zjed­no­czo­ne i Unia Eu­ro­pej­ska wpro­wa­dzi­ły wcze­śniej sank­cje, które do­tknę­ły sy­ryj­ski prze­mysł naf­to­wy, który - choć nie­wiel­ki - od­gry­wa klu­czo­wą rolę w go­spo­dar­ce sy­ryj­skiej.

>>>>>

Absurd ! A kto tam rozmawia z psychopotami ! To zajecie bez sensu ! Tu trzeba brutalnej presji !- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 18:50, 27 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:25, 28 Paź 2011    Temat postu:

Turcja gości u siebie opozycję syryjską

Tur­cja, nie­gdyś jeden z naj­bliż­szych so­jusz­ni­ków Syrii, udzie­la na swym te­ry­to­rium schro­nie­nia zbroj­nej sy­ryj­skiej gru­pie opo­zy­cyj­nej, wy­stę­pu­ją­cej prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - pisze dziś "New York Times".

Ame­ry­kań­ski dzien­nik na­zy­wa "po­licz­kiem dla Syrii" fakt, że Tur­cja nie tylko to­le­ru­je u sie­bie do­wód­cę i dzie­siąt­ki bo­jow­ni­ków Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej, ale także po­zwa­la im na wy­pro­wa­dza­nie ata­ków przez gra­ni­cę, z obozu dla uchodź­ców strze­żo­ne­go przez tu­rec­ką armię. "NYT" jest zda­nia, że to po­par­cie dla po­wstań­ców wpi­su­je się w szer­szą tu­rec­ką kam­pa­nię, wy­mie­rzo­ną prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Ocze­ku­je się, że An­ka­ra na­ło­ży wkrót­ce sank­cje na Da­ma­szek. Tur­cja na­si­la też wspar­cie opo­zy­cyj­nej or­ga­ni­za­cji sy­ryj­skiej, pod nazwą Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska, która swe po­wsta­nie ogło­si­ła w Stam­bu­le. "Ale udzie­la­nie schro­nie­nia Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej - mi­li­cji zło­żo­nej z de­zer­te­rów z sy­ryj­skich sił zbroj­nych - jest za­pew­ne naj­więk­szym dotąd wy­zwa­niem rzu­co­nym Da­masz­ko­wi" - wska­zu­je no­wo­jor­ski dzien­nik.

"NYT" od­no­to­wu­je, że w środę to ugru­po­wa­nie wzię­ło na sie­bie od­po­wie­dzial­ność za śmierć dzie­wię­ciu żoł­nie­rzy sy­ryj­skich, w tym jed­ne­go ofi­ce­ra, któ­rzy zgi­nę­li w ataku w środ­ko­wej Syrii.

Przed­sta­wi­cie­le tu­rec­kich władz twier­dzą, że udzie­la­nie schro­nie­nia do­wód­cy i bo­jow­ni­kom Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej ma cha­rak­ter czy­sto hu­ma­ni­tar­ny. "NYT" przy­zna­je, że obec­nie grupa ta jest za mała, by stwo­rzyć re­al­ne za­gro­że­nie dla re­żi­mu Asada. Zda­niem ga­ze­ty, tu­rec­kie po­par­cie po­ka­zu­je jed­nak, jak pręż­ne oka­zu­je się sy­ryj­skie po­wsta­nie.

- Bę­dzie­my zwal­czać reżim, do­pó­ki nie upad­nie. (...) Je­ste­śmy przy­wód­ca­mi na­ro­du sy­ryj­skie­go - mówił przy­wód­ca Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej, płk Riad al-As'aad w wy­wia­dzie, za­aran­żo­wa­nym przez tu­rec­kie MSZ i prze­pro­wa­dzo­nym w obec­no­ści przed­sta­wi­cie­la tego re­sor­tu.

"NYT" od­no­to­wu­je, że Tur­cja uwa­ża­ła kie­dyś dobre sto­sun­ki z są­sied­nią Syrią za naj­więk­sze osią­gnię­cie swej po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej, ale sto­sun­ki te za­ła­ma­ły się w ciągu ośmiu mie­się­cy an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów, bru­tal­nie tłu­mio­nych przez siły re­żi­mo­we. We­dług sza­cun­ko­wych da­nych ONZ, od wy­bu­chu pro­te­stów w Syrii zgi­nę­ło już ponad 3 tys. ludzi. We­dług "New York Ti­me­sa", przed­sta­wi­cie­le władz tu­rec­kich prze­wi­du­ją, że reżim Asada może upaść w ciągu naj­bliż­szych dwóch lat .

>>>>>

Cieszy ze sie rehabilituja po hanbie libijskiej !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:58, 29 Paź 2011    Temat postu:

Syryjczyk zaprzecza, by szpiegował na rzecz reżimu Asada

Obywatel USA pochodzenia syryjskiego zaprzeczył przed sądem zarzutom, że jest agentem syryjskich służb specjalnych, zbierającym informacje na temat przebywających w Stanach Zjednoczonych przeciwników reżymu prezydenta Baszara el-Asada.

Sąd w należącej do aglomeracji waszyngtońskiej miejscowości Alexandria w stanie Wirginia orzekł, iż 47-letni Mohamad Soueid pozostanie w areszcie. Przychylił się w ten sposób do wniosku prokuratury, według której fakt znalezienia u podejrzanego kilku paszportów, w tym nowo wydanego syryjskiego, świadczy o poważnym ryzyku podjęcia przez niego ucieczki. Soueid został aresztowany wcześniej w październiku. Zarzuca mu się, że jako agent syryjskiego wywiadu gromadził zapisy wideo i magnetofonowe, jak też informacje na temat uczestników protestów przeciwko Asadowi. Zebrane materiały wysyłał do ambasady syryjskiej w Waszyngtonie i do Damaszku, jak również zwerbował inne osoby do zbierania takich informacji - twierdzi prokuratura.

Jak powiedział adwokat Soueida Haytham Faraj, jego klient zaprzeczył, by był winien stawianym mu zarzutom i oświadczył, że nie zamierzał zbiec z USA. Wyrobienie nowego paszportu uzasadnił "dumą z ojczyzny" - zaznaczył Faraj. Dodał, że najbliższa rodzina podejrzanego przebywa w Stanach Zjednoczonych i dlatego "nie ma on zamiaru zbiec do jakiegokolwiek innego kraju", w szczególności do Syrii, ponieważ jego syn "jej nie lubi".

Sąd nie przyjął tej argumentacji, postanawiając, że Soueid pozostanie w areszcie do czasu kolejnej rozprawy 5 marca przyszłego roku.

Według danych ONZ, tłumienie trwających od siedmiu miesięcy prodemokratycznych demonstracji w Syrii pociągnęło za sobą 3 tys. ofiar śmiertelnych. Syryjskie wspólnoty w różnych państwach świata podejmują publiczne akcje solidarności z prześladowanymi rodakami.

>>>>>

Oczywiscie sparwe trzeba wnikliwie zbadac . Agenci rezimu musza byc wylapywani i osadzani ... ZERO TOLERANCJI . A niwinnych trzeba zwalniac rzecz jasna ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:36, 02 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 18:57, 30 Paź 2011    Temat postu:

Dwie przeciwne sobie pikiety przed ambasadą Syrii

Około trzydziestu osób demonstrowało w niedzielę swoje poparcie dla prezydenta Syrii przed ambasadą tego kraju w Warszawie. Po drugiej stronie ulicy zgromadziło się około pięćdziesięciu przeciwników prezydenta, domagających się demokracji i wolności słowa.

Dwie manifestacje przed syryjską ambasadą -PAP/Andrzej HrechorowiczJednych od drugich oddzielał kordon policji. Zwolennicy prezydenta Baszara el-Asada rozsatwili plakaty głoszące: "Dość spisku, dajcie Syrii spokój", "Kłamstw, spisku, wojny medialnej - dość", "Zapraszamy do Syrii, poznacie wtedy prawdę", "Tak dla Baszara". Przy wtórze syryjskiej muzyki demonstrujący wznosili okrzyki poparcia dla prezydenta Asada. Trzymali transparenty z jego podobizną, powiewali syryjskimi czerwono-biało-czarnymi flagami.

Przeciwnicy Asada protestowali pod historycznymi flagami syryjskimi: zielono-biało-czarnymi. Na płocie powiesili transparent w języku polskim i arabskim: "Precz z dyktaturą". Ustawili też plakat z napisem "Asad go to hell" (Asad idź do diabła). Wznosili okrzyki w języku arabskim.

- Ciągle docierają do nas informacje o zabitych i rannych. Chcemy, żeby ludzie zrozumieli, że w Syrii potrzebny jest koniec dyktatury, że potrzebna jest demokracja i swoboda wypowiedzi. Chcemy normalnej demokracji, chcemy Sejmu - powiedział Ziad Safar, przeciwnik Asada, który w Polsce przebywa od kilkudziesięciu lat.

- Chcemy, żeby świat usłyszał nasz głos - powiedział inny przciwnik przydenta Syrii Eskan Dearwich, przebywający w Polsce od kilkunastu lat. Przyjechał tutaj studiować stosunki międzynarodowe. - Domagamy się ustąpienia Baszara el-Asada, reakcji społeczności międzynarodowej. Chcemy stworzenia stref bezpieczeństwa dla ludności cywilnej i postawienia Baszara el-Asada przed Trybunałem Karnym w Hadze - powiedział.

Z kolei zwolennik Asada - Ammar Zeizafour, który w Polsce studiuje stosunki międzynarodowe powiedział: "Jesteśmy tutaj, żeby pokazać nasze poparcie dla Asada". - Chcemy pokazać, że jesteśmy zjednoczeni i przyszliśmy tutaj w celach pokojowych - podkreślił. - Ludzie w Syrii nie giną z rąk sił rządowych, giną z rąk demonstrantów - stwierdził.

Przeciwnicy Asada twierdzili, że demonstracja poparcia została zorganizowana przy udziale ambasady Syrii, a syryjscy studenci w Polsce otrzymali specjalne wytyczne w tej sprawie. Dlatego oni, w odpowiedzi na tę demonstrację, sami - jak podkreślali - zorganizowali kontrdemonstrację.

Zwolennicy Asada przeczyli temu, twierdząc, że ich zgromadzenie jest dobrowolne.

Według ocen ONZ, podczas trwających już siedem miesięcy protestów w Syrii zginęło ok. 3 tys. ludzi. Ustawiczne ataki wojska, dokonywane przy wsparciu broni pancernej na miasta, opanowane przez przeciwników reżimu, nie zdołały zdławić protestów. Rząd Asada nie zezwala obcym mediom na śledzenie sytuacji w Syrii; trudno jest zweryfikować informacje pochodzące zarówno od protestujących jak i od strony rządowej.

W piątek ministrowie spraw zagranicznych krajów Ligi Arabskiej zdecydowanie wezwali prezydenta Syrii do położenia kresu przemocy wobec cywilów.

>>>>>

Tych 30 to agenci . Co sie dzieje w Syrii widzimy ! Nikt normalny tego nie popiera ! Tylko psychopata lub agent ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 12:12, 31 Paź 2011    Temat postu:

Syria : Asad grozi Zachodowi .

Zachodnie kraje ryzykują wywołanie "trzęsienia ziemi", jeśli spróbują interweniować w Syrii - powiedział w sobotę w wywiadzie dla '"Sunday Telegraph" syryjski prezydent Baszar el-Asad.

Syria jest ważnym centrum regionu, interwencja na jej terytorium może spowodować "trzęsienie ziemi" - ostrzegł Asad w rozmowie z "Sunday Telegraph" -

- Chcecie zobaczyć następny Afganistan, lub dziesięć Afganistanów? - zagroził syryjski prezydent.

Jego brutalne i krwawe metody rozprawiania się z antyreżimowymi protestami, które trwają w Syrii od marca, wywołały oburzenie opinii międzynarodowej i słowa potępienia ze strony ONZ, Ligi Arabskiej i krajów zachodnich - przypomina Reuters.

- Jakikolwiek problem w Syrii wywoła pożar w całym regionie. Jeśli planem (Zachodu) jest podzielić Syrię, to oznacza stworzyć podziały w całym regionie - dodał Asad.

- Syria jest pod każdym względem inna od Egiptu, Tunezji, Jemenu. (Jej) Historia jest inna. Polityka jest inna - powiedział prezydent, czyniąc aluzję do zmian w krajach, przez które przetoczyła się "arabska wiosna".

Asad uważa, że wprawdzie jego rząd popełnił "wiele błędów" na początku antyreżimowego powstania, ale sytuacja uległa poprawie. Ponadto obrał on inną drogę niż obaleni arabscy dyktatorzy i już "sześć dni po (wybuchu protestów) rozpoczął wprowadzanie reform", a wtedy lud stanął po stronie rządu - dodał Asad w rozmowie z brytyjskim tygodnikiem.

Od początku trwających od siedmiu miesięcy protestów przeciw reżimowi Asada w Syrii zginęło w Syrii ponad trzy tysiące ludzi według szacunków ONZ. Reuters zwraca uwagę, że ponieważ rząd Asada nie zezwala obcym mediom na śledzenie sytuacji w Syrii trudno jest zweryfikować informacje pochodzące od protestujących bądź strony rządowej.

W piątek ministrowie spraw zagranicznych krajów Ligi Arabskiej poinformowali, że zdecydowanie wezwali prezydenta Syrii do położenia kresu przemocy wobec cywilów.

W niedzielę w stolicy Kataru, Dausze, szefowie dyplomacji Ligi Arabskiej mają się spotkać z przedstawicielami władz Syrii, aby omówić sytuację w tym kraju.

>>>>>

Asad bredzi jak pijany bo jest opetany ... Jesli bedzie cos drugiego to DRUGA LIBIA . Upadek Asada to wielka korzysc dla regionu . To oznacza powstanie kolejnej demokracji w regionie tak jak Tunezja a nie tak jak w Iraku . Oznacza spadek napiecia w stosunkach z Izraelem . Oznacza WRESZCIE stabilizacje Libanu ktory jest ciagle psuty przez rezim . Poza tym zniknie OSTATNI REZIM REGIONU !!! Od Turcji po Kuwejt beda same wolne spoleczenstwa ! Najblizsze rezimy to Iran a nastepnie Saudowie !!! Jesli jeszcze Palestyna dolaczy do grona panstw to od Algierii po Iran STREFA WOLNOSCI I NIEPODLEGLOSCI !!!
CALY REGION WYZWOLONY !!! Wspaniala perspektywa ! Oby jak najszybciej ! I do tego nalezy dazyc !!! :O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 0:20, 01 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska ma plan zakończenia konfliktu w Syrii

Liga Arabska przedstawiła władzom syryjskim plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją a prezydent Syrii Baszar el-Asad zapowiedział, że będzie współpracował z opozycją domagająca się demokratycznych reform.

- Będziemy współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, zarówno z tymi, które istniały przed kryzysem jak i tymi, które powstały w okresie jego trwania - powiedział Asad w wywiadzie dla rosyjskiej telewizji. Plan, który przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją, komitet Ligi Arabskiej wręczył w Katarze ministrowi spraw zagranicznych Syrii Walidowi el-Muallimowi i doradcy prezydenta Asada ds. politycznuch Butainowi Szabanowi. Komitet oczekuje odpowiedzi władz w Damaszku do poniedziałku.

Arabscy ministrowie poinformowali władze w Damaszku o swoim "głębokim niezadowoleniu z powodu zabijania syryjskich cywilów". Wyrazili także nadzieję, że syryjskie władze "podejmą kroki, aby chronić ludność cywilną" - głosi oświadczenie organizacji.

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad trzy tysiące ludzi. Opozycja twierdzi, że tylko w ciągu ostatnich 3 dni zginęło 61 cywilow i 30 żołnierzy.

Przedstawiciele syryjskiej opozycji zaapelowali o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Syrią analogicznej do wprowadzonej w marcu br. nad Libią, w obawie przed prowadzeniem przez reżim ataków z powietrza. Zdaniem opozycji, oferty Asada podjęcia dialogu nie są poważne a w ostatnich tygodniach władze nasiliły masowe aresztowania, tortury i zabójstwa przywódców protetstów.

W wywiadzie dla brytyjskiego "Sunday Telegraph", Asad ostrzegł, że kraje zachodnie ryzykują wywołanie "trzęsienia ziemi”, jeśli spróbują interweniować w Syrii.

>>>>

No tak Liga Arabska ma ,,plany'' a Syria ma martwych bohaterow i meczennikow . Jedyny plan to wyciac rezim !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 10:55, 01 Lis 2011    Temat postu:

Syryjczycy protestowali na krakowskim rynku

Wykluczenia Syrii z Unii dla Śródziemnomorza do czasu ustąpienia prezydenta tego państwa Bashara al-Assada domagali się w czwartek uczestnicy demonstracji przed Międzynarodowym Centrum Kultury na Rynku Głównym w Krakowie.

W Krakowie w czwartek w MCK rozpoczęło się spotkanie Wyższych Urzędników Unii dla Śródziemnomorza, organizacji, która zrzesza państwa Unii Europejskiej i Basenu Morza Śródziemnego. Jednym z państw członkowskich i uczestników spotkania jest Syria. Jak mówił Samer Masri z Komitetu Wsparcia Syryjskiej Rewolucji z Polski, w demonstracji wzięło udział około 20 Syryjczyków mieszkających w naszym kraju, którzy sprzeciwiają się reżimowi Bashara al-Assada. Protestujący mieli ze sobą syryjskie flagi.

- W połowie marca tego roku spragniony wolności i demokracji naród syryjski otwarcie sprzeciwił się reżimowi, który rządzi krajem już 41 lat. Prezydent Bahsar al-Assad zareagował na pokojowy apel ludności wyjątkową agresją i brutalnością - mówił Masri.

Według niego, w obliczu braku zdecydowanej reakcji ze strony społeczności międzynarodowej syryjskie władze czują się absolutnie nieskrępowane w swoich działaniach. - Do pacyfikacji ludności cywilnej używane jest wojsko oraz ciężki sprzęt, w tym czołgi i artyleria. Ludzie giną też w więzieniach, zazwyczaj po kilkudniowych torturach - powiedział.

Uczestnicy demonstracji wezwali Unię dla Śródziemnomorza, żeby nie pozostawała bierna w sprawie Syrii i zaczęła wywierać nacisk na prezydenta Bashara al-Assada, aby zaprzestał represji wobec obywateli swego państwa i ustąpił ze swojego urzędu, umożliwiając tym samym demokratyzację Syrii. Żądali również wykluczenia Syrii z Unii dla Śródziemnomorza do tego czasu.

Demonstranci cieszyli się z informacji o śmierci libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego. Skandowali „Gratulujemy, gratulujemy” oraz „Dziś Kaddafi, jutro Assad”.

Unia dla Śródziemnomorza powstała z inicjatywy prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego, w lipcu 2008 roku. Projekt ten jest kontynuacją i uzupełnieniem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego, zwanego też procesem barcelońskim, zapoczątkowanego w 1995 roku.

Do Unii należą wszystkie państwa UE oraz niektóre państwa basenu Morza Śródziemnego i Środkowego Wschodu: Albania, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Mauretania, Monako, Czarnogóra, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja oraz Turcja.

>>>>>

To cieszy ze i w Polsce sa protesty w sparwie Syrii ! Warto je robic !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:59, 01 Lis 2011    Temat postu:

Porozumienie ws. zakończenia konfliktu w Syrii

Władze Syrii i przedstawiciele Ligi Państw Arabskich porozumieli się ws. planu rozwiązania trwającego od ponad siedmiu miesięcy konfliktu. Szczegóły planu zostaną ogłoszone w środę w siedzibie Ligi w Kairze - podała we wtorek syryjska telewizja państwowa.

W środę w stolicy Egiptu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych krajów należących do Ligi. W niedzielę w Dausze delegacja dyplomatów z Ligi, pod przewodnictwem Kataru, przedstawiła ministrowi spraw zagranicznych Walidowi el-Mu'allimowi plan, który zakładał natychmiastowe zakończenie przemocy, wycofanie czołgów z miast, a także podjęcie dialogu narodowego.

Według Reutersa, ministrowie zaproponowali także wypuszczenie na wolność działaczy, którzy trafili do więzień po rozpoczęciu antyreżimowych demonstracji. Plan zakłada też zgodę Syrii na rozmieszczenie w kraju obserwatorów z Ligi.

Według szacunków ONZ, od początku protestów przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi w marcu tego roku zginęły w Syrii ponad trzy tysiące ludzi.

Przedstawiciele syryjskiej opozycji zaapelowali o wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Syrią analogicznej do wprowadzonej w marcu br. nad Libią, w obawie przed prowadzeniem przez reżim ataków z powietrza. Zdaniem opozycji, oferty prezydenta Asada ws. podjęcia dialogu nie są poważne, a w ostatnich tygodniach władze nasiliły masowe aresztowania, tortury i zabójstwa przywódców protestów. W wywiadzie dla brytyjskiego "Sunday Telegraph", Asad ostrzegł, że kraje zachodnie ryzykują wywołanie "trzęsienia ziemi”, jeśli spróbują interweniować w Syrii.

>>>>>

No i wlasnie i ta gadka pokazuje ze to ,,porozumienie'' to fata morgana ... Jedyne porozumienie z nimi to bomby ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:35, 02 Lis 2011    Temat postu:

A jak Syryjczycy zareagowali na smierc Kadafiego ?

Syryjczycy świętują po śmierci dyktatora

Wie­lo­ty­sięcz­ne tłumy Sy­ryj­czy­ków wy­le­gły w pią­tek na ulice miast, świę­tu­jąc ogło­szo­ną dzień wcze­śniej śmierć li­bij­skie­go dyk­ta­to­ra Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go. - Kad­da­fi jest skoń­czo­ny, teraz twoja kolej, Ba­szar! - krzy­cze­li pod ad­re­sem pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da.

Śmierć Kad­da­fie­go tchnę­ła no­we­go ducha w trwa­ją­ce od marca an­ty­pre­zy­denc­kie pro­te­sty w Syrii - za­uwa­ża agen­cja As­so­cia­ted Press. W pią­tek po za­koń­czo­nych mo­dli­twach de­mon­stran­ci wy­le­gli na ulice miast mimo więk­szej niż za­zwy­czaj licz­by funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa - podał Reu­ters.

Uczest­ni­cy skan­do­wa­li hasła, że sy­ryj­ski reżim upad­nie jako na­stęp­ny. - Kad­da­fi skoń­czo­ny, teraz twoja kolej, Ba­szar! - krzy­cze­li w Ma­aret an-Nu­ma­an w pro­win­cji Idlib na pół­noc­nym za­cho­dzie kraju. Trzy­ma­li też trans­pa­ren­ty z na­pi­sem: - Gra­tu­lu­je­my zwy­cię­stwa li­bij­skim po­wstań­com.

Na jed­nym z przed­mieść Da­masz­ku dzie­siąt­ki de­mon­stran­tów wzno­si­ły hasła wzy­wa­ją­ce Asada do ustą­pie­nia.

Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­da­ło, że siły bez­pie­czeń­stwa za­strze­li­ły w pią­tek dwie osoby w mie­ście Hims. Od po­cząt­ku an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stów w marcu tego roku zgi­nę­ło w Syrii ponad trzy ty­sią­ce ludzi - sza­cu­je ONZ.

>>>>>

Jak mozna bylo sie domyslic byl entuzjazm . Ale oni sa obecnie pod wielkim uciskiem !

Bilnas zabity wzrosl do 3423 osob

Ogolem jest 79647 ofiar !!!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:36, 02 Lis 2011    Temat postu:

Syria: szokujące nagranie torturowanych więźniów

Prze­by­wa­ją­cy w Syrii po­ta­jem­nie re­por­ter ITV/Chan­nel 4 zo­stał aresz­to­wa­ny i osa­dzo­ny w wię­zie­niu. Na zro­bio­nych przez niego po­ta­jem­nie na­gra­niach widać ludzi bi­tych i tor­tu­ro­wa­nych. Zo­ba­czyć też można skut­ki tych ma­ka­brycz­nych prak­tyk.

>>>>>

ZBRODNICZY KOSZMAR !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:37, 02 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:15, 04 Lis 2011    Temat postu:

Protesty topione we krwi - kolejne ofiary reżimu
Operacja wojska w Syrii, 21 osób zginęło

Co naj­mniej 21 osób zgi­nę­ło w Hims, na za­cho­dzie Syrii, pod­czas re­wi­zji, jakie prze­pro­wa­dzi­ła sy­ryj­ska armia i siły bez­pie­czeń­stwa w kilku dziel­ni­cach tego mia­sta - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Wśród za­bi­tych są cy­wi­le i po­li­cjan­ci - spre­cy­zo­wa­ła or­ga­ni­za­cja, nie ujaw­nia­jąc wię­cej szcze­gó­łów. Z kolei dwóch in­nych cy­wi­lów, w tym jeden 13-la­tek, zgi­nę­ło w Hamie na za­cho­dzie kraju i w re­gio­nie Idlib na pół­noc­nym za­cho­dzie.

Po­ło­żo­ne 160 km na pół­noc od Da­masz­ku mia­sto Hims jest w ostat­nich ty­go­dniach miej­scem naj­gwał­tow­niej­szych aktów prze­mo­cy. Jest też głów­nym miej­scem pro­te­stów prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Zda­niem eks­per­tów, choć an­ty­pre­zy­denc­kie de­mon­stra­cje od­by­wa­ją się w Syrii od marca, opo­zy­cji nie udało się prze­jąć kon­tro­li nad żad­nym ob­sza­rem, a jej przy­wódz­two jest wciąż roz­pro­szo­ne. We­dług da­nych ONZ w pro­te­stach opo­zy­cyj­nych w Syrii śmierć po­nio­sło około 3 tys. osób.

>>>>>

Doniesienia o kolejnych bestialskich zbrodniach !

Ofiar juz jest ;

3449 zabitych
80251 ofiar ogolem !
Tym sposobem rezim pobil kolejny rekord . Liczba ofiar przebila 80 tys !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:27, 04 Lis 2011    Temat postu:

Syria : Reżim ,,apeluje'': poddajcie się w ramach amnestii

Reżim wezwał an­ty­rzą­do­wych po­wstań­ców do pod­da­nia się wła­dzom w ciągu ty­go­dnia roz­po­czy­na­ją­ce­go się od naj­bliż­szej so­bo­ty, co za­kwa­li­fi­ku­je ich do sko­rzy­sta­nia z amne­stii - po­in­for­mo­wa­ła w pią­tek pań­stwo­wa te­le­wi­zja sy­ryj­ska.

-Mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych wzywa oby­wa­te­li, któ­rzy no­si­li broń, sprze­da­wa­li ją, do­star­cza­li, prze­wo­zi­li ją lub fi­nan­so­wa­li jej ku­po­wa­nie, i któ­rzy nie po­peł­ni­li prze­stępstw, by sta­wi­li się na naj­bliż­szym ko­mi­sa­ria­cie po­li­cji - po­da­ła te­le­wi­zja. Jak do­da­ła: -mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych za­pew­nia, że ci, któ­rzy się sta­wią, zo­sta­ną na­tych­miast zwol­nie­ni i będą uwa­ża­ni za amne­stio­no­wa­nych.

Trwa­ją­ce od 18 marca w Syrii pro­te­sty spo­łecz­ne skie­ro­wa­ne są prze­ciw­ko re­pre­syj­ne­mu re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, który w 2000 roku prze­jął urząd głowy pań­stwa po swym zmar­łym ojcu Ha­fe­zie el-Asa­dzie, spra­wu­ją­cym dyk­ta­tor­skie rządy przez 30 lat. Pro­te­sty te mają na ogół cha­rak­ter po­ko­jo­wy, ale w nie­któ­rych re­gio­nach pań­stwa uak­tyw­ni­ła się zbroj­na par­ty­zant­ka. Jak po­in­for­mo­wa­ły or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka, w trak­cie tłu­mie­nia piąt­ko­wych de­mon­stra­cji sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa uśmier­ci­ły co naj­mniej 7 osób. We­dług ONZ, od po­cząt­ku obec­nych nie­po­ko­jów za­bi­to w Syrii ponad 3 tys. ludzi.

>>>>>

Rzecz jasna nikt sie nie podda ! To by bylo oddanie sie na tortury i pewna smierc !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 20:28, 04 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 12:19, 05 Lis 2011    Temat postu:

Syria: zabito 15 cywilów.
Aktywiści apelują o międzynarodową pomoc

Syryjskie siły bezpieczeństwa zastrzeliły 15 cywilów podczas demonstracji w miastach Hama i Hims. Syryjscy aktywiści prodemokratyczni zaapelowali na Facebooku o międzynarodową pomoc jak w Libii - strefę zakazu lotów.

- Siedmiu cywilów zostało zastrzelonych w różnych dzielnicach miasta Hama (na północy), siedmiu innych - w mieście Hims (w centrum) i jeden w regionie Hims - poinformowała syryjska grupa praw człowieka (OSDH). Oba miasta są, jak pisze AFP, centrami kontestacji wobec reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

Aktywiści prodemokratyczni zaapelowali na swej stronie na Facebooku do społeczności międzynarodowej o utworzenie "strefy zakazu lotów" w celu przerwania represji stosowanych przez reżim w Damaszku, w następstwie których od połowy marca śmierć poniosło 3000 ludzi.

Po śmierci libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego, który miał bliskie związki z syryjskim prezydentem Asadem, nasiliły się protesty w Syrii - pisze Reuters.

W dzień po śmierci Kadafiego wielotysięczne tłumy Syryjczyków wyległy na ulice miast wykrzykując: "Kadafi jest skończony, teraz twoja kolej, Baszar!". Rada Bezpieczeństwa ONZ ogłosiła w marcu tego roku obszar nad Libia strefą zakazu lotów dla cywilnych statków powietrznych. Był to środek mający zapobiec atakom sił powietrznych Kadafiego na libijskich powstańców.

>>>>

Popieramy oczywiscie apel ! Loty maja charakter wylacznie zbrodniczy !
Jest juz :
3468 zabitych
80 682 ofiar ogolem !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:50, 05 Lis 2011    Temat postu:

Syria: 37 osób zginęło podczas protestów

Syryjskie siły bezpieczeństwa zabiły dzisiaj ok. 30 cywilów podczas demonstracji w miastach Hama i Hims. Syryjscy aktywiści prodemokratyczni zaapelowali na Facebooku o międzynarodową pomoc jak w Libii - strefę zakazu lotów.

Dzisiaj zabitych zostało od 29 do 37 protestujących, przede wszystkim w mieście Hama (na północy) i Hims (w centrum) - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka i Lokalne Komitety Koordynacyjne. Większość ofiar zginęła po zakończeniu demonstracji, gdy funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, uzbrojeni w karabiny maszynowe, urządzili obławę na jej uczestników. Hims i Hama są, jak pisze AFP, ośrodkami kontestacji wobec reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

Organizacje praw człowieka podały też, że w Hims i na jednym z przedmieść Damaszku przestał działać internet i telefony. Najwyraźniej władze chciały w ten sposób odciąć antyreżimową opozycję od świata zewnętrznego - zauważa agencja AP.

Agencja wspomina też o rannych, których jest tak wielu, że "szpitale ledwo sobie radzą".

Aktywiści prodemokratyczni zaapelowali na swej stronie na Facebooku do społeczności międzynarodowej o utworzenie "strefy zakazu lotów" w celu przerwania represji stosowanych przez reżim w Damaszku, w następstwie których od połowy marca śmierć poniosło 3000 ludzi.

Po śmierci libijskiego przywódcy Muammara Kaddafiego, który miał bliskie związki z syryjskim prezydentem Asadem, nasiliły się protesty w Syrii - pisze Reuters. W dzień po śmierci Kaddafiego wielotysięczne tłumy Syryjczyków wyległy na ulice miast, wykrzykując: "Kaddafi jest skończony, teraz twoja kolej, Baszar!".

Rada Bezpieczeństwa ONZ ogłosiła w marcu tego roku obszar nad Libia strefą zakazu lotów dla cywilnych statków powietrznych. Był to środek mający zapobiec atakom sił powietrznych Kaddafiego na libijskich powstańców.

Od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad trzy tysiące ludzi - szacuje ONZ.

>>>>>

Zatem jest juz :

3637 zabitych
84623 ofiar ogolem !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:37, 06 Lis 2011    Temat postu:

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad trzy tysiące ludzi. Opozycja twierdzi, że tylko w ciągu ostatnich 3 dni zginęło 61 cywilow i 30 żołnierzy.

>>>>

Znowu rosnie bilans zbrodni .

3712 zabitych
86378 ofiar ogolem !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:54, 06 Lis 2011    Temat postu:

Reżim przypuszcza atak na miasto .

Policja i służby bezpieczeństwa atakują i bombardują syryjskie miasto Homs. W wyniku rządowej akcji śmierć miało ponieść kilka osób. W innej miejscowości w pobliżu Damaszku doszło do aresztowań. Represje nasiliły się po tym, jak we środę służby bezpieczeństwa brutalnie stłumiły antyrządowe demonstracje, zabijając co najmniej 20 osób.

>>>>>

I znowu kolejne potworne zbrodnie !

Ogolem jest to :
3743 zabitych
87097 ofiar ogolem !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 11:45, 07 Lis 2011    Temat postu:

Syria : Reżim ,,przyjął'' arabski plan rozwiązania kryzysu

Reżim ,,przyjął'' plan Ligi Państw Arabskich zakładający m.in. całkowite zakończenie przemocy, wycofanie czołgów z miast oraz zwolnienie więźniów - wynika z oświadczenia Ligi po środowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów członkowskich w Kairze.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że doszliśmy do porozumienia, i będziemy jeszcze bardziej zadowoleni, jeśli zostanie ono natychmiast wprowadzone w życie - powiedział premier Kataru szejk Hamad ibn Dżasim ibn Dżabr as-Sani. "Komitet arabski, który nadzoruje plan, będzie odpowiadał za składanie radzie ministerialnej okresowych raportów na temat postępów w realizacji planu" - napisano w oświadczeniu.

Wcześniej anonimowy przedstawiciel Ligi powiedział agencji AFP, że "syryjska delegacja bez zastrzeżeń i w całości przyjęła plan Ligi".

Już we wtorek państwowe media w Syrii ogłosiły przyjęcie planu. Nie potwierdzali tego jednak przedstawiciele Ligi.

Dokument, przedstawiony przez katarskiego premiera, zakłada całkowite zakończenie przemocy, wypuszczenie na wolność osób, które trafiły do więzień na skutek ostatnich wydarzeń, "ewakuację miast i obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi" oraz wpuszczenie do kraju obserwatorów z Ligi Państw Arabskich, mediów arabskich i międzynarodowych.

Plan przewiduje, że "ministerialny komitet arabski będzie przeprowadzał konsultacje z rządem oraz różnymi częściami syryjskiej opozycji, mające na celu dialog narodowy".

W tekście nie ma jednak mowy, gdzie byłby prowadzony ten dialog. Reżim chciałby, aby spotkania odbywały się w Damaszku, podczas gdy zdaniem opozycji powinno do nich dochodzić za granicą.

Według opozycyjnej Syryjskiej Rady Narodowej, Damaszek odpowiedział na złożoną w niedzielę propozycję Ligi "eskalacją represji". Rada, która skupie lokalne komitety koordynacyjne do walki z reżimem prezydenta Baszara el-Asada, zaapelowała ponownie do Ligi, by zamroziła członkostwo Syrii w tej panarabskiej organizacji oraz zapewniła międzynarodową ochronę dla cywilów.

"Krwawe działania reżimu pokazują, że ignoruje on arabskie wysiłki mające na celu położenie kresu rozlewowi krwi i uniknięcie zagranicznej interwencji. Reżim chce zyskać na czasie. Apele o reformy i dialog są fałszywe" - napisała opozycja w oświadczeniu.

Działacze praw człowieka poinformowali, że siły bezpieczeństwa zabiły w środę rano co najmniej 11 pracowników fabryki w prowincji Hims, położonej na zachodzie kraju.

W reakcji na tę masakrę tego samego dnia w dwóch operacjach przeprowadzonych przez powstańców w prowincji Hama w środkowej części kraju zabitych zostało 15 członków sił bezpieczeństwa - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Siedmiu żołnierzy poniosło śmierć, gdy na drodze, którą jechali, wybuchła bomba. Ośmiu członków sił bezpieczeństwa, m.in. policjanci, zginęło w ataku na samochód i autobus.

Prezydent Asad do tłumienia antyreżimowych demonstracji, zainspirowanych podobnymi protestami w innych krajach arabskich, używa wojska i sił bezpieczeństwa. Twierdzi, że walczą one z islamistycznymi bojówkami i uzbrojonymi gangami.

Według szacunków ONZ, od początku protestów w marcu tego roku zginęły w Syrii ponad trzy tysiące ludzi. W wywiadzie dla brytyjskiego "Sunday Telegraph" Asad ostrzegł, że kraje zachodnie ryzykują wywołanie "trzęsienia ziemi", jeśli spróbują interweniować w Syrii.

>>>>

Sami widzicie co sa warte ,,porozumienia'' tego rezimu ... Podpisuja a masakry trwaja ! Oni stracili podobienstwo do ludzi . Bestie ! Ale powstancy walcza !

Jest juz :
3761 zabitych
87499 wszystkich ofiar !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:38, 08 Lis 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:36, 08 Lis 2011    Temat postu:

Syria: co najmniej 20 zabitych, dziś protesty

Według obrońców praw człowieka, syryjskie wojsko wczoraj zastrzeliło co najmniej 20 osób w mieście Hims. Na dziś opozycja zapowiada masowe protesty w całym kraju, aby zbadać, jak poważne są obietnice rządu ws. zaprzestania przemocy.

W Hims czołgi ostrzelały tereny mieszkalne, snajperzy i żołnierze strzelali do cywilów. W kilku dzielnicach zginęło 20 osób, a kilkadziesiąt zostało zatrzymanych. Późnym popołudniem w mieście nadal słychać było strzały - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, mające siedzibę w Wielkiej Brytanii. Opozycja planuje przeprowadzenie wielkich protestów po dzisiejszych modlitwach.

W środę syryjskie władze przyjęły arabski plan zakładający natychmiastowe zakończenie przemocy, wycofanie czołgów z miast, wypuszczenie na wolność osób, które trafiły do więzień na skutek ostatnich wydarzeń oraz rozpoczęcie dialogu narodowego.

Plan przedstawiony przez Ligę Państw Arabskich przewiduje też wpuszczenie do kraju obserwatorów z Ligi Państw Arabskich, a także mediów arabskich i międzynarodowych. Obecnie władze uniemożliwiają zagranicznym dziennikarzom swobodne poruszanie się po kraju i ściśle kontrolują informacje.

Nie jest jasne gdzie i kiedy miałoby dojść do rozmów między rządem a opozycją. Nie wiadomo też, jak wielu obserwatorów mogłaby wysłać Liga Państw Arabskich do Syrii, by kontrolować przestrzeganie porozumienia - pisze BBC.

Antyprezydenckie protesty, zainspirowane podobnymi demonstracjami w innych krajach arabskich, wybuchły w Syrii w połowie marca. Ostatnio do protestujących dołączyli dezerterzy. Prezydent Baszar el-Asad, który w 2000 r. po śmierci ojca przejął władzę w Syrii, do tłumienia demonstracji używa wojska i sił bezpieczeństwa. Twierdzi, że walczą one z islamistycznymi bojówkami i uzbrojonymi gangami. Według szacunków ONZ, od początku protestów zginęły w Syrii ponad trzy tysiące ludzi.

>>>>>

Kolejne szokujace zbrodnie !
I znow rosnie liczba ofiar :
3792 zabitych
88218 ofiar ogolem !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:37, 08 Lis 2011    Temat postu:

Hillary Clinton wzywa prezydenta Syrii do rezygnacji z urzędu

Se­kre­tarz stanu Hil­la­ry Clin­ton wy­stą­pi­ła w obro­nie se­lek­tyw­nej po­li­ty­ki ad­mi­ni­stra­cji USA wobec zry­wów re­wo­lu­cyj­nych w kra­jach arab­skich, kry­ty­ko­wa­nej cza­sem przez ko­men­ta­to­rów i opo­zy­cję re­pu­bli­kań­ską.

W prze­mó­wie­niu w Kra­jo­wym In­sty­tu­cie De­mo­kra­tycz­nym w po­nie­dzia­łek wie­czo­rem (czasu lo­kal­ne­go) Clin­ton tłu­ma­czy­ła, dla­cze­go USA po­par­ły zbroj­ną in­ter­wen­cję NATO w Libii, ale nie zde­cy­do­wa­ły się na po­dob­ny krok wobec Syrii i Bah­raj­nu, także ogar­nię­tych po­wsta­nia­mi prze­ciw dyk­ta­tu­rze. Sze­fo­wa dy­plo­ma­cji ar­gu­men­to­wa­ła, że po­szcze­gól­ne sy­tu­acje, mimo pew­nych po­do­bieństw, "róż­nią się w za­leż­no­ści od kraju i by­ło­by nie­mą­dre sto­so­wać wobec nich jed­na­ko­we po­dej­ście".

Pod­kre­śli­ła, że akcja mi­li­tar­na w Libii była moż­li­wa, gdyż po­par­ły ją inne kraje arab­skie.

-W in­nych przy­pad­kach, aby osią­gnąć ten sam cel, mu­sie­li­by­śmy dzia­łać sami, z dużo więk­szym ry­zy­kiem i może nawet z za­sto­so­wa­niem wojsk lą­do­wych" - po­wie­dzia­ła.

Na­wią­zu­jąc do Syrii, Clin­ton po­now­nie we­zwa­ła jej pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asa­da do re­zy­gna­cji z urzę­du i oświad­czy­ła, że do­pó­ki to nie na­stą­pi, "Ame­ry­ka i spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa będą nadal wy­wie­rać pre­sję na niego i jego bru­tal­ny reżim".

USA za­ostrzy­ły sank­cje wobec Syrii, którą od dawna sta­ra­ją się izo­lo­wać na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej za spon­so­ro­wa­nie ter­ro­ry­zmu.

>>>>

Czy Hilarowa Clintonowa ogladala kiedykolwiek Bahrajn ???

Tak wyglada :


Ma 700 ( nie tysiecy SIEDEMSET ) km 2 i 700 tysiecy ( nie milionow ) ludzi ... O JAKIM RYZYKU ONA MOWI ! Trzeba bylo sie zapytac jakichs geografow o Bahrajn a nie bredzic z glowy czyli niczego i sie kompromitowac ...

Oczywiscie TRZEBA BOMBARDOWAC w pierwszej kolejnosc Bahrajn i go wyzwolic aby nie ogladac takich obrazkow jak ten z Syrii :Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:37, 09 Lis 2011    Temat postu:

Syria: opozycja apeluje do świata o interwencję wojskową

Opo­zy­cja sy­ryj­ska, w tym były wi­ce­pre­zy­dent, prze­by­wa­ją­cy na uchodź­stwie we Fran­cji, ape­lu­ją o mię­dzy­na­ro­do­wą in­ter­wen­cję woj­sko­wą w Syrii w celu po­ło­że­nia kresu krwa­we­mu tłu­mie­niu de­mon­stra­cji an­ty­pre­zy­denc­kich.

- Sy­ryj­czy­cy nie będą sie­dzieć z za­ło­żo­ny­mi rę­ka­mi w ob­li­czu prze­mo­cy, prze­moc zmusi ich do chwy­ce­nia za broń w celu obro­ny - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej 79-let­ni były wi­ce­pre­zy­dent Abdul Halim Chad­dam, który w roku 2005 opu­ścił Syrię i miesz­ka we Fran­cji. - Nie na­wo­łu­je­my ni­ko­go do chwy­ce­nia za broń, dla­te­go ape­lu­je­my do spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wej o in­ter­wen­cję woj­sko­wą, taką samą jak w Libii - dodał.

Po­wie­dział, że pre­zy­dent Ba­szar el-Asad "stał się sza­lo­ny" i "bar­dzo roz­chwia­ny" za spra­wą wy­da­rzeń w kraju i czeka go "ten sam los, jaki spo­tkał Mu­am­ma­ra Ka­da­fie­go" - li­bij­skie­go przy­wód­cę, któ­re­go za­bi­to 20 paź­dzier­ni­ka.

Abdul Halim Chad­dam uczest­ni­czył w so­bo­tę i w nie­dzie­lę w two­rze­niu w Pa­ry­żu "na­ro­do­we­go ko­mi­te­tu wspar­cia sy­ryj­skiej re­wo­lu­cji" (franc. CNSRS).

- Chce­my użyć wszel­kich środ­ków we­wnątrz kraju i poza nim, by oba­lić reżim Asada" - po­wie­dział prze­ma­wia­ją­cy po arab­sku Chad­dam. "ONZ, cu­dzo­ziem­skie rządy po­win­ny pod­jąć po­waż­ne kroki w celu za­trzy­ma­nia sy­ryj­skiej ma­chi­ny wo­jen­nej - dodał.

O pomoc mię­dzy­na­ro­do­wą za­ape­lo­wa­ła też w po­nie­dzia­łek po raz ko­lej­ny głów­na or­ga­ni­za­cja opo­zy­cyj­na - Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa, która sku­pia lo­kal­ne ko­mi­te­ty ko­or­dy­na­cyj­ne do walki z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Wska­za­ła głów­nie na "bru­tal­ne akcje sy­ryj­skie­go re­żi­mu wobec mia­sta Hims", które "śmia­ło wy­stą­pić prze­ciw­ko wła­dzom".

We­dług Rady trwa­ją­ce ob­lę­że­nie tego mia­sta unie­moż­li­wia do­tar­cie do niego po­mo­cy me­dycz­nej i żyw­no­ści, a także prze­nie­sie­nie się ludzi w bez­piecz­niej­sze re­jo­ny. We­dług ONZ od roz­po­czę­cia w marcu pro­te­stów prze­ciw­ko Asa­do­wi w Syrii zgi­nę­ło ponad 3 tys. osób. Wła­dze twier­dzą z kolei, że is­lam­scy bo­jow­ni­cy i gangi in­spi­ro­wa­ne z za­gra­ni­cy za­bi­ły 1,1 tys. człon­ków służb bez­pie­czeń­stwa.

>>>>>

Oczywiscie popieramy apel ! Takie masakry sa niedopuszczalne !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:38, 09 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:58, 10 Lis 2011    Temat postu:

Powstanie międzynarodowa grupa ds. kryzysu w Syrii?

- Rząd amerykański stara się zyskać poparcie krajów arabskich dla opozycji w Syrii, od wielu miesięcy demonstrującej przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada - zasygnalizował w Kongresie przedstawiciel administracji USA.

Podczas przesłuchania przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu dyrektor wydziału ds. Bliskiego Wschodu w Departamencie Stanu Jeffrey Feltman powiedział, że jego resort popiera koncepcję utworzenia międzynarodowej "grupy kontaktowej", która pomagałaby w rozwiązywaniu kryzysu w Syrii. Z pomysłem utworzenia takiej grupy, pod nazwą "Przyjaciele Narodu Syryjskiego" wystąpił wcześniej demokratyczny senator Robert Casey. Służyłaby ona jako platforma do kontaktów z opozycją w Syrii.

Feltman powiedział, że popiera tą koncepcję i oświadczył, że administracja USA postara się, aby "sami Arabowie odgrywali w tym przywódczą rolę". Wezwał Ligę Arabską do podjęcia działań w tym kierunku.

Rząd amerykański potwierdził również, że radzi przeciwnikom dyktatury Asada, aby nie przyjmowali od reżimu oferty amnestii w zamian za złożenie broni.

Waszyngton zajął takie stanowisko w ubiegłym tygodniu, kiedy rząd syryjski przedstawił powstańcom taką ofertę. Wywołało ono gniewną reakcję Damaszku, który oświadczył, że USA popiera w ten sposób zbrojne powstanie.

W środę rzecznik Departamentu Stanu, Mark Toner, powiedział, że "byłoby niemądre ze strony przeciwników reżimu oddawać się w ręce władz, zważywszy, że reżim Asada stosuje tortury i bandytyzm przeciwko opozycji".

Jednocześnie oświadczył, że rząd USA nie popiera przemocy w Syrii. - Naród syryjski powinien protestować w sposób pokojowy. W żadnym wypadku nie popieramy przemocy ze strony syryjskiej opozycji - powiedział. Według organizacji obrony praw człowieka, od początku antyrządowych protestów w Syrii w marcu zginęło tam już około 3500 cywilów, w większości pokojowych demonstrantów.

>>>>>

Oczywiscie popieramy wszelkie srodki dla zakonczenia masakry ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Sob 15:14, 12 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 23:38, 11 Lis 2011    Temat postu:

Syria: służby bezpieczeństwa zabiły kolejnych demonstrantów

Syryjskie służby bezpieczeństwa zabiły co najmniej 19 osób, a kilkadziesiąt raniły w czasie tłumienia antyreżimowych demonstracji, które wybuchły po piątkowych modłach w wielu syryjskich miastach.

Co najmniej siedmiu ludzi zostało zabitych w mieście Kanaker na południe od Damaszku, a dziewięciu w Hims, gdzie do akcji pacyfikowania protestów ponownie włączyły się czołgi. Ponadto dwie ofiary śmiertelne odnotowano w Hamie, gdzie służby bezpieczeństwa otworzyły ogień do kilkutysięcznego pochodu, który kierował się na główny plac miasta; kolejna osoba zginęło w podstołecznej Sakbie. - Wielu ludzi miało rany postrzałowe i obawiamy się, że niektórzy mogą nie przeżyć - powiedział agencji Reutera mieszkaniec miasta Kanaker. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, w mieście tym 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

>>>>> Chwała bohaterowi !!!! Surprised)))))

Wcześniej w piątek syryjskie władze wezwały antyrządowych powstańców do poddania się w ciągu tygodnia, co zakwalifikuje ich do skorzystania z amnestii. Zapytana o komentarz na temat tej oferty rzeczniczka Departamentu Stanu USA Victoria Nuland oświadczyła: - Nie radziłabym nikomu, by w tej chwili oddawał się w ręce reżimu.

Oskarżyła także władze w Damaszku, że nie wdrażają planu Ligi Państw Arabskich, przyjętego w środę, i dodała, że USA nie są przekonane co do tego, iż Syria w ogóle to uczyni. - Historia obietnic łamanych przez reżim (prezydenta Baszara - red.) el-Asada jest długa - powiedziała Nuland. Plan Ligi Arabskiej zakłada m.in. całkowite zakończenie przemocy, wycofanie czołgów z miast oraz zwolnienie więźniów. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi zginęło ponad 3 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>>

Brednie zbrodniczych psychopatow .
Okazuje sie dane jak zwykle byly zanizone . Wszak docieraja tylko niektore dane ! Sformulowania typu ,,conajmniej'' mowia same za siebie ...

Jest obecnie :

5756 ofiar smiertelnych
134 . 000 ofiar ogolem . Czyli juz dawno przeskoczylo 100 tysiecy !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:12, 12 Lis 2011    Temat postu:

Trzeba szczegolowo obliczyc liczbe ofiar . Dane sa niepelne stad trzeba uzyc wspolczynnikow przeliczeniowych aby wiedziec ile jest ofiar . Dokladniejsze dane mamy z dnia :

28 VII
w Syrii zginęło 1634 ludzi. 26 tys. zostało zatrzymanych, a w aresztach przebywa wciąż 12617 osób.
2918 Syryjczyków zatrzymanych przez siły bezpieczeństwa od 15 marca których los jest nieznany.
10000 uchodzcow .
5000 zbiegow z armii

>>>>> Na podstawie danych powyzszych mamy wspoczynniki ofiar roznych rodzajow .

Nastepnie :

17 VIII

Od początku rewolty w Syrii, która wybuchła w połowie marca, śmierć poniosło w tym kraju 1827 cywilów i 416 żołnierzy - wynika z danych organizacji obrony praw człowieka.

>>>> Dane niepelne mamy jednak wspolczynnik proporcji miedzy zabitymi cywilami a zolnierzami .

Do 11 VIII zginelo 500 zolnierzy ...

Do 4 XI zginelo funkcjonariuszy sluzb 1100 ...

Komunikaty 28 VII - 4 XI mowia o zabitych - 1115 cywilow .
Z tego w poszczegolnych okresach :

28 vii - 11 viii - 442
12 viii - 4 x - 357
5 x - 4 xi - 316

Dane z 4 X mowi o ponad 10 tys zbieg z armii .

Z tego wynika nam ze z komunikatow mamy 1115 zabitych cywilow a z obliczen 3197 co pokazuje nam jak bardzo zanizone sa dane ...

Pozostaje tylko wspolczynnik miedzy zabitymi a rannymi - wynosi on zwykle 1 : 3 .
Stad mozemy juz obliczyc ilosc ofiar :

Zabitych cywilow 4831
Zabitych zolnierzy 1100
Rannych cywilow 14493
Rannych zolnierzy 3300
Aresztowanych 76870
Uchodzcow 29565
Uciekinierow z wojska 14783
Razem ofiar 144942

Oczywiscie to nie sa statystyki . Kazdy z nich to czlowiek jak :

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! Surprised)))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:48, 13 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska nałoży sankcje na Syrię

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku - poinformował premier i minister spraw zagranicznych Kataru Hamad ibn Dżasim.

Demonstracja przeciwników prezydenta Syrii, fot. Reuters - Liga nałoży gospodarcze i polityczne sankcje na rząd prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku - zapowiedział Dżasim, dodając, że zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada. - Krytykowaliśmy przez długi czas Syrię, lecz jej to nie interesowało. Potrzebowaliśmy większości, aby podjąć takie decyzje. Zapraszamy przedstawicieli syryjskich partii politycznych na spotkanie w siedzibie Ligi Arabskiej, aby uzgodnić wspólną wizję okresu przejściowego - podkreślił szef dyplomacji katarskiej i zarazem premier rządu Kataru.

>>>>>

No wreszcie ! Po tym co sie wydarzylo - dziwne ze tak pozno .


W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:45, 13 Lis 2011    Temat postu:

Syryjski reżim nie ustępuje - potępia decyzję Ligi Arabskiej

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku - poinformował premier i minister spraw zagranicznych Kataru Hamad ibn Dżasim.
,,Syria'' , zawieszona w prawach członka Ligi Arabskiej, potępiła tę decyzję, twierdząc, że narusza ona statut tej organizacji.

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku - poinformował premier i minister spraw zagranicznych Kataru Hamad ibn Dżasim. Przedstawiciel Damaszku w Lidze, Jusef Ahmed, oświadczył, że zawieszenie Syrii na spotkaniu ministerialnym, czemu zresztą sprzeciwiły się dwa kraje, było naruszeniem statutu. Zdaniem Ahmeda, taka decyzja mogłaby zostać podjęta tylko na zasadzie konsensusu i tylko na szczycie Ligi Arabskiej.

Ahmed powiedział też w syryjskiej telewizji państwowej, że decyzja o zawieszeniu Syrii pokazuje, iż Liga "służy programowi zachodniemu i amerykańskiemu".

Liga nałoży gospodarcze i polityczne sankcje na rząd prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku - zapowiedział Dżasim, dodając, że zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada.

- Krytykowaliśmy przez długi czas Syrię, lecz jej to nie interesowało. Potrzebowaliśmy większości, aby podjąć takie decyzje. Zapraszamy przedstawicieli syryjskich partii politycznych na spotkanie w siedzibie Ligi Arabskiej, aby uzgodnić wspólną wizję okresu przejściowego - podkreślił szef dyplomacji katarskiej i zarazem premier rządu Kataru.

Dżasim poinformował też, że za zawieszeniem Syrii w Lidze głosowało 18 krajów. Syria, Liban i Jemen były przeciwko, a Irak wstrzymał się od głosu.

Liga Arabska przedstawiła Syrii pod koniec października plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją. Plan ten przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją. Choć prezydent Asad zapowiedział wtedy, że będzie współpracował z opozycją domagającą się demokratycznych reform, do żadnego porozumienia nie doszło. Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3.500 tysiące osób.

>>>>>

Bestialski rezim urzadzal sobie kpiny z tych ,,porozumien'' i czas byl najwyzszy aby z tym skonczyc ! Wreszcie !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:39, 14 Lis 2011    Temat postu:

I oczywiscie sluzby i agneci rezimu przystapily do kolejnej zbrodniczej akcji :

Ataki na placówki dyplomatyczne w Syrii.

Tłumy demonstrantów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowały 12 listopada wieczorem ambasadę Arabii Saudyjskiej w Damaszku oraz konsulaty Francji i Turcji w Latakii - poinformowały miejscowe źródła. Do ataków doszło po tym jak Liga Arabska zawiesiła Syrię w prawach członka tej organizacji.

Według świadków, setki osób skandujących hasła poparcia dla prezydenta Baszara el-Asada pobiły strażnika i wdarły się na teren ambasady Arabii Saudyjskiej, w dzielnicy Damaszku Abu Rummaneh, odległej o trzy przecznice od rezydencji Asada. Dzielnica ta jest jedną z najpilniej strzeżonych przez policję w syryjskiej stolicy.

W sierpniu br. Arabia Saudyjska wycofała swojego ambasadora z Syrii po tym jak król Abd Allah zażądał położenia kresu prześladowaniom opozycji w tym kraju.

Do podobnych ataków doszło w portowym mieście Latakia (330 km na północ od Damaszku), gdzie atakowano konsulaty Turcji i Francji.

Liga Arabska zawiesiła członkostwo Syrii, po tym jak władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Według źródeł dyplomatycznych, zaatakowane placówki zostały poważnie zniszczone.

>>>>

Satre bandyckie oklepane metody . Nic jednak nie powstrzyma wolnosci !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:37, 14 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:34, 14 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska wyśle do Syrii misję obserwacyjną

Liga Arab­ska i przed­sta­wi­cie­le arab­skich or­ga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich po­ro­zu­mie­li się w po­nie­dzia­łek w spra­wie utwo­rze­nia misji ob­ser­wa­cyj­nej, która oceni obec­ną sy­tu­ację w Syrii, gdzie od kilku mie­się­cy trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi.

Grupa bę­dzie li­czy­ła ok. 500 ob­ser­wa­to­rów, w tym woj­sko­wych - podał przed­sta­wi­ciel jed­nej z arab­skich or­ga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich Ibra­him al-Za­fa­ra­ni. Skład misji zo­sta­nie usta­lo­ny w ciągu naj­bliż­szych dwóch dni. Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw Ligi praw­do­po­dob­nie za­twier­dzą utwo­rze­nie misji ob­ser­wa­cyj­nej na spo­tka­niu w tym ty­go­dniu. Po­ro­zu­mie­nie ogło­szo­no po spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­li kilku arab­skich or­ga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich - m.​in. Arab­skiej Or­ga­ni­za­cji na rzecz Praw Czło­wie­ka oraz związ­ków praw­ni­ków, le­ka­rzy i dzien­ni­ka­rzy - z se­kre­ta­rzem ge­ne­ral­nym Ligi Arab­skiej Na­bi­lem el-Ara­bim.

Syria "zgo­dzi­ła się przy­jąć ko­mi­sję", "pod­pi­sze też z Ligą pro­to­kół gwa­ran­tu­ją­cy gru­pie swo­bo­dę po­ru­sza­nia się" - dodał Za­fa­ra­ni.

Syria za­ape­lo­wa­ła w nie­dzie­lę o zwo­ła­nie spo­tka­nia mi­ni­ste­rial­ne­go Ligi Arab­skiej i za­po­wie­dzia­ła, że jest go­to­wa przy­jąć ob­ser­wa­to­rów i spe­cja­li­stów, któ­rych Liga zde­cy­du­je się wy­słać do kraju, by oce­ni­li sy­tu­ację i nad­zo­ro­wa­li wdra­ża­nie planu an­ty­kry­zy­so­we­go za­pro­po­no­wa­ne­go przez Ligę Arab­ską.

Jak oce­nia agen­cja Reu­ters, reżim sy­gna­li­zu­je w ten spo­sób, że chce do­pro­wa­dzić do od­wo­ła­nia przez Ligę jej wcze­śniej­szej de­cy­zji o za­wie­sze­niu Da­masz­ku w pra­wach człon­ka.

W so­bo­tę Liga Arab­ska za­wie­si­ła człon­ko­stwo Syrii, po tym gdy wła­dze tego kraju nie do­trzy­ma­ły obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją. We­dług sza­cun­ków ONZ, od po­cząt­ku an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stów w marcu tego roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 3500 osób.

>>>>>

A jest co obserwowac :

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:35, 14 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 13 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy