Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:23, 15 Lis 2011    Temat postu:

Potężne demonstracje w Syrii zorganizowane przez reżim . Potępiają decyję Ligi Arabskiej

Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się dzisiaj w centrum Damaszku, aby wyrazić poparcie dla prezydenta Baszara el-Asada i potępić decyzję Ligi Arabskiej zawieszenia członkostwa Syrii w prawach członka tej organizacji.

"Naród chce Baszara el-Asada" - krzyczeli demonstranci zebrani na placu Sabaa Bahrat. Śpiewali pieśni patriotyczne, machając sztandarami i portretami prezydenta. Wczoraj Liga Arabska zawiesiła członkostwo Syrii, po tym jak władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Po tej decyzji tłumy demonstrantów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowały w sobotę wieczorem ambasadę Arabii Saudyjskiej i Kataru w Damaszku oraz konsulaty Francji i Turcji w Latakii.

Według źródeł dyplomatycznych, zaatakowane placówki zostały poważnie zniszczone.

Liga Arabska przedstawiła Syrii pod koniec października plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją. Plan ten przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją. Choć prezydent Asad zapowiedział wtedy, że będzie współpracował z opozycją domagającą się demokratycznych reform, do żadnego porozumienia nie doszło.

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3.500 osób.

>>>>>

Oczywiscie samo to ze rezim zbiera swoich funkcjonariuszy i ich rodziny aby niszczyc ambasady ktore przypominam sa eksterytorialne i nietykalne swiadczy tylko o braku jakichkolwiek cech ludzkich i o kompletnym zwyrodnieniu . Nie zmienia nic w sytuacji ani nas nie zastraszy ani nie zniecheci ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:47, 15 Lis 2011    Temat postu:

Turcja wstrzymała poszukiwania złóż ropy naftowej w Syrii

Tur­cja wstrzy­ma­ła po­szu­ki­wa­nia wraz z Syrią ropy naf­to­wej i za­gro­zi­ła jej wstrzy­ma­niem do­staw ener­gii elek­trycz­nej po ata­kach pro­rzą­do­wych de­mon­stran­tów na tu­rec­kie misje dy­plo­ma­tycz­ne w Syrii.

- Do­star­cza­my obec­nie prąd do Syrii; jeśli ta sy­tu­acja utrzy­ma się, bę­dzie­my mu­sie­li zre­wi­do­wać nasze de­cy­zje - po­wie­dział tu­rec­ki mi­ni­ster ener­ge­ty­ki i bo­gactw na­tu­ral­nych Taner Yil­diz. Tur­cja eks­por­tu­je ener­gię elek­trycz­ną do Syrii na pod­sta­wie kon­trak­tu za­war­te­go w 2006 roku.

Mi­ni­ster po­in­for­mo­wał też o wstrzy­ma­niu współ­pra­cy tu­rec­ko-sy­ryj­skiej w dzie­dzi­nie po­szu­ki­wań ropy naf­to­wej. Dodał, że cho­dzi o sześć od­wier­tów w Syrii, gdzie prace pro­wa­dzi­ły wspól­nie tu­rec­ka firma TPAO i sy­ryj­ska pań­stwo­wa firma naf­to­wa.

Yil­diz jed­no­cze­śnie wy­klu­czył wstrzy­ma­nie za­opa­trze­nia Syrii w wodę. Na mocy po­ro­zu­mie­nia z 1987 roku Syria otrzy­mu­je wodę z Eu­fra­tu śred­nio rocz­nie w ob­ję­to­ści 500 m sze­ścien­nych na se­kun­dę.

Tur­cja jest naj­więk­szym part­ne­rem han­dlo­wym Syrii; ich rocz­na wy­mia­na han­dlo­wa wy­nio­sła w 2010 roku 2,5 mld do­la­rów. In­we­sty­cje tu­rec­kie w Syrii osią­gnę­ły w ubie­głym roku war­tość 260 mln do­la­rów.

Pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan po­wie­dział we wto­rek, że Tur­cja stra­ci­ła na­dzie­ję, że reżim sy­ryj­ski po­zy­tyw­nie od­po­wie na żą­da­nia wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej w spra­wie po­ło­że­nia przez Da­ma­szek kresu krwa­wym re­pre­sjom i wpro­wa­dze­nia re­form de­mo­kra­tycz­nych.

W so­bo­tę Liga Arab­ska za­wie­si­ła człon­ko­stwo Syrii, po tym gdy wła­dze tego kraju nie do­trzy­ma­ły obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją. Po tej de­cy­zji do­szło w so­bo­tę wie­czo­rem do ata­ków tłu­mów zwo­len­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da na za­gra­nicz­ne przed­sta­wi­ciel­stwa dy­plo­ma­tycz­ne w Syrii, w tym na am­ba­sa­dę tu­rec­ką w Da­masz­ku i kon­su­lat tu­rec­ki w La­ta­kii. Tu­rec­kie MSZ za­żą­da­ło wtedy od Syrii gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa dla swych misji dy­plo­ma­tycz­nych oraz wy­da­ło ko­mu­ni­kat wzy­wa­ją­cy tu­rec­kich oby­wa­te­li do ogra­ni­cze­nia po­dró­ży do tego kraju.

We­dług sza­cun­ków ONZ, od po­cząt­ku an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stów w marcu tego roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 3500 osób.

An­ka­ra po­pie­ra de­cy­zję Ligi Arab­skiej o za­wie­sze­niu Syrii w pra­wach człon­ka tej or­ga­ni­za­cji - po­wie­dział we wto­rek w Ra­ba­cie szef tu­rec­kiej dy­plo­ma­cji Ahmet Da­vu­to­glu na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej ze swym ma­ro­kań­skim od­po­wied­ni­kiem Ta­je­bem Fas­sim Fih­rim.

- Uwa­ża­my, że de­cy­zja ta jest słusz­na - za­de­kla­ro­wał po­wie­dział Da­vu­to­glu. W so­bo­tę Liga Arab­ska za­wie­si­ła człon­ko­stwo Syrii, gdy wła­dze tego kraju nie do­trzy­ma­ły obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją.

Tur­cja ma wziąć udział w spo­tka­niu Ligi Arab­skiej w sto­li­cy Ma­ro­ka w środę.

Mi­ni­ster Fassi Fihri za­pro­sił mimo wszyst­ko Syrię do udzia­łu w śro­do­wym spo­tka­niu arab­sko-tu­rec­kim. - Drzwi po­zo­sta­ją otwar­te dla sy­ryj­skich po­li­ty­ków, jeśli chcą uczest­ni­czyć w ju­trzej­szym forum - za­pew­nił ma­ro­kań­ski szef dy­plo­ma­cji.

Liga Arab­ska i Tur­cja będą ob­ra­do­wać w Ra­ba­cie w mo­men­cie, gdy ro­śnie pre­sja wy­wie­ra­na na Syrię, w któ­rej od ośmiu mie­się­cy toczy się re­be­lia prze­ciw re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

- Gdy Syria kicha, Tur­cja do­sta­je ka­ta­ru - po­wie­dział Da­vu­to­glu, pod­kre­śla­jąc w ten spo­sób re­gio­nal­ny wy­miar sy­ryj­skie­go kon­flik­tu. - Chce­my im pomóc - za­pew­nił, ale pod­kre­ślił, że sy­ryj­ski pre­zy­dent musi zde­cy­do­wać się na re­for­my po­li­tycz­ne.

An­ka­ra za­gro­zi­ła też Da­masz­ko­wi do­dat­ko­wy­mi sank­cja­mi, mię­dzy in­ny­mi od­cię­ciem do­pły­wu ener­gii elek­trycz­nej. Groź­ba ta jest po­waż­nym pro­ble­mem dla Da­masz­ku. Syria jest bar­dzo za­leż­na od wspól­ne­go użyt­ko­wa­nia wód Eu­fra­tu, któ­re­go źró­dła znaj­du­ją się w Tur­cji. An­ka­ra do­star­cza Da­masz­ko­wi 60 proc. zu­ży­wa­nej przez kraj ener­gii, która po­cho­dzi z hy­dro­elek­trow­ni. Tur­cja za­po­wie­dzia­ła rów­nież, że prze­sta­nie uczest­ni­czyć we wspól­nych pro­jek­tach eks­plo­ra­cji od­wier­tów ropy w Syrii.

Tym­cza­sem Liga Arab­ska spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cie­la­mi sy­ryj­skiej opo­zy­cji we wto­rek, w dniu w któ­rym w ak­tach prze­mo­cy w Syrii zgi­nę­ło 69 osób - po­da­je agen­cja Reu­te­ra.

Liga zwró­ci­ła się do sy­ryj­skich opo­zy­cjo­ni­stów, by przy­go­to­wa­li swe plany i pro­po­zy­cje do­ty­czą­ce trans­fe­ru wła­dzy w ich kraju. Jak wy­ja­śnia Reu­ters, są to przy­go­to­wa­nia do więk­sze­go spo­tka­nia kra­jów Ligi Arab­skiej w spra­wie Syrii, które ma się wkrót­ce odbyć.

- Liga Arab­ska ogło­si nie­dłu­go datę kon­fe­ren­cji, w któ­rej udział weź­mie wiele sy­ryj­skich grup opo­zy­cyj­nych, by prze­dys­ku­to­wać me­to­dy (dzia­ła­nia) i ter­mi­ny do­ty­czą­ce okre­su prze­ka­zy­wa­nia (wła­dzy) - po­wie­dział Reu­te­ro­wi przed­sta­wi­ciel Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej (or­ga­ni­za­cji opo­zy­cyj­nej sku­pia­ją­cej lo­kal­ne ko­mi­te­ty ko­or­dy­na­cyj­ne do walki z re­żi­mem Asada).

Reu­ters ko­men­tu­je, że ostra­cyzm Ligi jest szcze­gól­nie do­tkli­wy dla sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta, który za­wsze uwa­żał się za waż­ne­go zwo­len­ni­ka arab­skiej jed­no­ści.

>>>>>

Tak jest ! Trzeba zrobic wszystko co mozna !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:48, 15 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:50, 16 Lis 2011    Temat postu:

Syria : Reżim nie weźmie udziału w arabsko-tureckim spotkaniu w Maroku

Reżim nie będzie uczestniczyć w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich i Turcji, które odbędzie się w środę w stolicy Maroka, Rabacie - podała oficjalna syryjska agencja prasowa. Rozmowy mają dotyczyć sytuacji w Syrii.

Agencja nie poinformowała, dlaczego przedstawiciele Syrii postanowili nie brać udziału w spotkaniu. Minister spraw zagranicznych Maroka Tajeb Fassi Fihri zaprosił we wtorek Syrię do udziału w arabsko-tureckich rozmowach. - Drzwi pozostają otwarte dla syryjskich polityków, jeśli chcą uczestniczyć w jutrzejszym forum - zapewnił marokański szef dyplomacji. W sobotę Liga zawiesiła członkostwo Syrii, gdy władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

>>>>

No oczywiscie nikt ich tam nie chce tym bardziej po takich zachowaniach :

Ataki na konsulaty i ambasady w Syrii - ewakuacja dyplomatów.

Po sobotnich atakach demonstrantów na placówki dyplomatyczne Turcji, Ankara zdecydowała się wycofać z Syrii rodziny dyplomatów - poinformowała turecka telewizja. Francuski MSZ zażądał wyjaśnień w sprawie ataków na swe konsulaty.

Ankara ewakuuje część swego personelu po tym, jak liczący około tysiąca osób tłum zaatakował turecką ambasadę w Damaszku w sobotę wieczorem, rzucając kamieniami i butelkami. Protestujących rozpędziła policja - poinformowała turecka agencja Anatolian.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji zażądało też od Syrii gwarancji bezpieczeństwa dla swych misji dyplomatycznych.

Zwolennicy el-Asada, zorganizowali w niedzielę w centrum Damaszku demonstrację, mającą być wyrazem poparcia dla prezydenta Baszara el-Asada. Manifestujący potępili decyzję Ligi Arabskiej dotyczącą zawieszenia członkostwa Syrii w prawach członka tej organizacji.

Również w niedzielę w mieście Hama siły bezpieczeństwa zabiły cztery osoby, które wykrzykiwały hasła protestu przeciw el-Asadowi, podczas demonstracji popierającej prezydenta. - Od głównej manifestacji oderwały się grupy ludzi, którzy zaczęli krzyczeć "ludzie chcą końca reżimu". Uciekli w boczne uliczki, ale (agenci sił bezpieczeństwa) poszli za nimi i czterech zabito - powiedział agencji Reutera jeden z opozycyjnych aktywistów, który wolał zachować anonimowość.

W sobotę Liga Arabska zawiesiła członkostwo Syrii, po tym jak władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Po tej decyzji tłumy demonstrantów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowały w sobotę wieczorem ambasadę Arabii Saudyjskiej i Kataru w Damaszku oraz konsulaty Francji i Turcji w Latakii. Źródła dyplomatyczne poinformowały, że zaatakowane placówki zostały poważnie zniszczone.

Według wydanego w niedzielę komunikatu francuskiego MSZ, ze względu na zagrożenie dla francuskich interesów i placówek ambasador Syrii w Paryżu został wezwany do złożenia wyjaśnień - poinformowała agencja AFP.

Reuters podał, że Syria wzywa do zorganizowania nadzwyczajnego szczytu przywódców krajów Ligi Arabskiej, by omówić eskalację napięć w kraju.

Liga Arabska rozważa ze swej strony, w jaki sposób można stworzyć mechanizmy chroniące ludność cywilną Syrii przed przemocą - pisze AFP.

Tymczasem Rosja wciąż honoruje swoje kontrakty na dostawę broni do Syrii, ponieważ nie zabrania jej tego żadna decyzja międzynarodowych organizacji - oświadczył w niedzielę wysoki rangą przedstawiciel rosyjskiego sektora zbrojeniowego - podaje AFP.

>>>>

Oczywiscie nikt ich niedlugo nie bedzie uznawal z wyjatkiem swiatowych bandytow i wyrzutkow spolecznych typu Kreml Pekin Theran ... To juz jest parias miedzynarodowy ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:40, 16 Lis 2011    Temat postu:

Ataki w Syrii spowodowały odwołanie francuskiego ambasadora

Fran­cja od­wo­ła­ła am­ba­sa­do­ra z Syrii po no­wych ak­tach prze­mo­cy w tym kraju; ata­ko­wa­no m.​in. fran­cu­skie pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne. O de­cy­zji po­in­for­mo­wał w Zgro­ma­dze­niu Na­ro­do­wym szef fran­cu­skiej dy­plo­ma­cji Alain Juppe.

- W Syrii miały miej­sce nowe akty prze­mo­cy, co skło­ni­ło mnie do za­mknię­cia na­szych pla­có­wek kon­su­lar­nych w Ha­la­bie (Alep­po, na pół­no­cy) i w La­ta­kii (pół­noc­ny za­chód), na­szych in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych i od­wo­ła­nia am­ba­sa­do­ra - po­wie­dział mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Fran­cji. W nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę setki zwo­len­ni­ków sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da za­ata­ko­wa­ły am­ba­sa­dy Ara­bii Sau­dyj­skiej, Ka­ta­ru i Tur­cji w Da­masz­ku oraz pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne Tur­cji i Fran­cji w La­ta­kii i w Ha­la­bie, co wy­wo­ła­ło zde­cy­do­wa­ne pro­te­sty wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej. Ataki na­stą­pi­ły po za­wie­sze­niu przez Ligę Arab­ską człon­ko­stwa Syrii w tej or­ga­ni­za­cji. Od­wo­ła­ny z Syrii fran­cu­ski am­ba­sa­dor Eric Che­val­lier we wrze­śniu zo­stał ob­rzu­co­ny jaj­ka­mi i ka­mie­nia­mi przez grupę zwo­len­ni­ków pre­zy­den­ta Asada. Stało się to w Da­masz­ku, gdy am­ba­sa­dor Fran­cji wy­cho­dził ze spo­tka­nia z grec­ko­pra­wo­sław­nym pa­triar­chą An­tio­chii i ca­łe­go Wscho­du Igna­cym IV.

>>>>>>

No tak przy takim bandytyzmie !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:26, 17 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:25, 17 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska daje Syrii trzy dni na zaprzestanie rozlewu krwi

Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw Ligi Arab­skiej dali wła­dzom Syrii trzy dni na za­koń­cze­nie krwa­wych roz­praw z pro­te­stu­ją­cy­mi i na wpusz­cze­nie do kraju ob­ser­wa­to­rów. Nie po­wie­dzia­no, co bę­dzie, jeśli Da­ma­szek nie pod­po­rząd­ku­je się tym żą­da­niom.

Liga Arab­ska po­twier­dzi­ła w sto­li­cy Ma­ro­ka, Ra­ba­cie, za­wie­sze­nie Syrii w pra­wach człon­ka tej or­ga­ni­za­cji. Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych Ligi po­sta­no­wi­li prze­słać na­tych­miast rzą­do­wi Syrii swoją pro­po­zy­cję; to, jak pisze Reu­ters, ostat­nia z serii prób prze­ko­na­nia pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da do za­koń­cze­nia trwa­ją­ce­go od ośmiu mie­się­cy roz­le­wu krwi.

Za­py­ta­ny, czy pro­po­zy­cja jest osta­tecz­ną próbą dy­plo­ma­cji, mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim as-Sa­ni po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom: "Nie chce­my w ten spo­sób o tym mówić, by nie brzmia­ło to jak groź­ba".

Liga Arab­ska już wcze­śniej pro­po­no­wa­ła wy­sła­nie swych ob­ser­wa­to­rów do Syrii. Liga za­wie­si­ła w so­bo­tę człon­ko­stwo Syrii, gdy Da­ma­szek nie do­trzy­mał obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom, do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją.

Arab­ski plan wyj­ścia z kry­zy­su, na który Syria przy­sta­ła, prze­wi­dy­wał za­prze­sta­nie prze­mo­cy, wy­co­fa­nie woj­ska z miast, zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych oraz wpusz­cze­nie do kraju za­gra­nicz­nych me­diów i or­ga­ni­za­cji praw czło­wie­ka.

>>>>>

Oczywiscie ! To i tak za dlugo trwa !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:27, 17 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:58, 18 Lis 2011    Temat postu:

Kogo USA zainstalowaly w Iraku ?

Irak potępia zawieszenie Syrii przez Ligę Arabską

Rzecznik rządu irackiego Ali al-Dabbagh potępił w niedzielę zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej, twierdząc, że tylko pogorszy to sytuację. Oświadczył, że zawieszając Syrię, Liga traci wszelkie kanały łączności z Damaszkiem.

????

No super ! Grunt zeby miec ,,kanaly'' . Nie wazne ilu zamorduja grunt to kanaly ...

Associated Press pisze, że zdominowany przez szyitów rząd Iraku obawia się, iż zmiana reżimu w Syrii może oznaczać dojście tam do władzy sunnickiego rządu, wrogiego Bagdadowi.

??????

Co ??? I z takiego powodu godza sie na mordowanie ludzi aby jacys mityczni ,,szyici'' nie doszli do wladzy ??? CO TO JEST ! PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE ! Co to za jakies podzialy ??? Jest to hanba dzielic w ten sposob ludzi ... Ludzie sa albo zwyrodnialcami mordujacymi innych albo dobrymi i przyzwoitymi albo najczesciej przecietniakami . I TAK SIE OCENIA LUDZI ! Nikt kto morduje nie jest od Boga a od diabla ...
Oczywiscie potepiamy te pijackie brednie i zyczymy Irakowi normalnego rzadu stojacego po stronie wolnosci i godnosci czlowieka ... Jak i wszystkim krajom ...

Obama zadowolony z zawieszenia Syrii przez Ligę Arabską

Prezydent Barack Obama z zadowoleniem powitał zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej. Uznał to za ważny krok, który dowodzi rosnącej izolacji syryjskiego reżimu. Podkreślił zarazem, że USA wraz z Ligą Arabską stoją po stronie narodu syryjskiego.

Obama podkreślił, że reżim syryjski systematycznie łamie prawa człowieka i tłumi pokojowe protesty. Zapowiedział, że Waszyngton będzie nadal wywierał presję na Damaszek, we współpracy z partnerami. Podkreślił, że USA i Liga Arabska "wspierają naród syryjski w jego dążeniu do godności i demokratycznej transformacji".

Liga Arabska przedstawiła Syrii pod koniec października plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją. Plan ten przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją. Choć prezydent Asad zapowiedział wtedy, że będzie współpracował z opozycją domagającą się demokratycznych reform, do żadnego porozumienia nie doszło.

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w sobotę w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Irak wstrzymał się od głosu, Jemen, Liban i oczywiście sama Syria były przeciw. Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada.

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3.500 tysiące osób.

>>>>>

Przynjamniej tutaj USa dzialaja w slusznym kierunku ale tlumaczy sie to tym ze rezim ma z USA na pienku i nie ma biznesu jak w Egipcie . Jakby byl biznes to i chec do przyzwoitego zachowania byla by niewielka . Ale oczywiscie motywy biznesowe motywami a liczy sie przeciez w tej chwili to ze rezim jest izolowany i staje sie pariasem wsrod wyrzutkow swiata typu Kreml Pekin Teheran Fenian itp. I o to chodzi ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:38, 18 Lis 2011    Temat postu:

Juppe:nadszedł czas, aby zaostrzyć sankcje wobec Syrii

Szef fran­cu­skie­go MSZ Alain Juppe we­zwał w pią­tek w An­ka­rze Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ do dzia­ła­nia prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da. Mówił, że nad­szedł czas, aby za­ostrzyć sank­cje prze­ciw­ko Syrii z po­wo­du krwa­wej roz­pra­wy z opo­zy­cją.

- Mu­si­my kon­ty­nu­ować na­ci­ski, ONZ musi dzia­łać i nie jest nor­mal­ne, że Rada Bez­pie­czeń­stwa nie re­agu­je. Za­ape­lo­wa­li­śmy do Asada o zmia­ny, lecz reżim ich nie chciał. Je­ste­śmy go­to­wi roz­sze­rzyć sank­cje - za­po­wie­dział Juppe na wspól­nej z tu­rec­kim ko­le­gą kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Juppe sprze­ci­wił się jed­no­cze­śnie jed­no­stron­nej in­ter­wen­cji w Syrii, mó­wiąc, że krok taki mu­siał­by mieć man­dat ONZ. Pod­kre­ślił, że Fran­cja chce współ­pra­co­wać w spra­wie Syrii za­rów­no z Ligą Arab­ską, jak i Tur­cją oraz sy­ryj­ską opo­zy­cją. Wy­ra­ził jed­no­cze­śnie wąt­pli­wość, czy Syria od­po­wie po­zy­tyw­nie na plan roz­wią­za­nia kon­flik­tu przed­sta­wio­ny przez Ligę Arab­ską. Za­ape­lo­wał też do sy­ryj­skiej opo­zy­cji, aby uni­ka­ła "zbroj­ne­go po­wsta­nia".

Szef tu­rec­kiej dy­plo­ma­cji Ahmed Da­vu­to­glu na py­ta­nie, czy Tur­cja po­prze utwo­rze­nie stre­fy za­ka­zu lotów nad Syrią, od­po­wie­dział, że jeśli reżim tego kraju bę­dzie w dal­szym ciągu bru­tal­nie tłu­mił an­ty­rzą­do­we de­mon­stra­cje, dal­sze kroki prze­ciw­ko niemu po­win­ny zo­stać pod­ję­te.

Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Niem­cy pla­nu­ją zwró­ce­nie się do Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych o za­apro­bo­wa­nie re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej prze­moc w Syrii. Potem re­zo­lu­cja ta ma być przed­sta­wio­na na forum Zgro­ma­dze­nia.

Liga za­wie­si­ła w so­bo­tę człon­ko­stwo Syrii, gdy Da­ma­szek nie do­trzy­mał obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom, do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją. Arab­ski plan wyj­ścia z kry­zy­su, na który Syria przy­sta­ła, prze­wi­dy­wał za­prze­sta­nie prze­mo­cy, wy­co­fa­nie woj­ska z miast, zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych oraz wpusz­cze­nie do kraju za­gra­nicz­nych me­diów i or­ga­ni­za­cji praw czło­wie­ka. W środę Liga Arab­ska dała wła­dzom Syrii trzy dni na za­koń­cze­nie krwa­wych roz­praw z pro­te­stu­ją­cy­mi i na wpusz­cze­nie do kraju ob­ser­wa­to­rów.

>>>>>

To sluszne ale jak zwykle blokuja obrzydliwi zbrodniarze :

Putin apeluje o powściągliwość wobec Syrii, Fillon wini Asada

Pre­mier Rosji Wła­di­mir Putin we­zwał do po­wścią­gli­wo­ści wobec Syrii, pod­czas gdy jego gość, pre­mier Fran­cji Fran­co­is Fil­lon oce­nił, że czas zwięk­szyć mię­dzy­na­ro­do­wą pre­sję na reżim Ba­sza­ra el-Asa­da, "by nie de­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­acji w re­gio­nie".

Fil­lon, który z Pu­ti­nem spo­tkał się w Mo­skwie, po­wie­dział, że mię­dzy­na­ro­do­wa spo­łecz­ność musi zwięk­szyć na­cisk na sy­ryj­ski reżim, aby pre­zy­dent Syrii Asad, który wy­da­je się "głu­chy na mię­dzy­na­ro­do­we apele", nie mógł dłu­żej de­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­acji w re­gio­nie. Fran­cu­ski pre­mier wy­ra­ził przy tym na­dzie­ję na "jak naj­szyb­sze" przy­ję­cie re­zo­lu­cji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spra­wie sank­cji na Syrię, w któ­rej nadal "trwa­ją ma­sa­kry" i "sy­tu­acja staje się coraz bar­dziej dra­ma­tycz­na".

Pre­mier Rosji, dla któ­rej Syria od lat jest so­jusz­ni­kiem w re­gio­nie, za­ape­lo­wał jed­nak o po­wścią­gli­wość. - Ape­lu­je­my o po­wścią­gli­wość i ostroż­ność, takie jest nasze sta­no­wi­sko wobec Syrii - oświad­czył Putin na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Mo­skwa nie zga­dza się na sank­cje prze­ciw­ko sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, oce­nia­jąc, że także sy­ryj­ska opo­zy­cja jest od­po­wie­dzial­na za prze­moc. Dzień wcze­śniej szef ro­syj­skiej dy­plo­ma­cji Sier­giej Ław­row oce­nił, że me­to­dy opo­zy­cji niosą z sobą ry­zy­ko po­grą­że­nia Syrii w "woj­nie do­mo­wej".

Wobec roz­bież­no­ści sta­no­wisk czę­ści mo­carstw, Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Niem­cy pla­nu­ją zwró­ce­nie się do Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka ONZ o za­apro­bo­wa­nie re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej prze­moc w Syrii. Potem re­zo­lu­cja ta ma być przed­sta­wio­na na forum Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ONZ. Gło­so­wa­nie w tej spra­wie po­win­no odbyć się we wto­rek.

Niem­cy, Wiel­ka Bry­ta­nia i Fran­cja roz­po­wszech­ni­ły w czwar­tek szkic ta­kiej re­zo­lu­cji wspól­nie z czte­re­ma kra­ja­mi arab­ski­mi (Ara­bią Sau­dyj­ską, Ka­ta­rem, Jor­da­nią i Ma­ro­kiem), któ­rych udział świad­czy o ro­sną­cej opo­zy­cji wobec Asada w re­gio­nie.

Przy­ję­cie re­zo­lu­cji może zwięk­szyć na­cisk na Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ. Rosja i Chiny, bę­dą­ce jej człon­ka­mi, są prze­ciw­ne po­dej­mo­wa­nia dzia­łań przez ONZ prze­ciw­ko Asa­do­wi. - Je­ste­śmy go­to­wi pra­co­wać ze spo­łecz­no­ścią mię­dzy­na­ro­do­wą, ale wzy­wa­my do po­wścią­gli­wo­ści i ostroż­no­ści - za­zna­czył ro­syj­ski pre­mier, za­py­ta­ny, czy Rosja po­prze re­zo­lu­cję. Dodał, że Rosja nie za­mie­rza jed­nak "igno­ro­wać opi­nii part­ne­rów i bę­dzie ze wszyst­ki­mi współ­pra­co­wać".

>>>>>

Niech se Asad morduje . Skoro lubi . Kazdy powinien rozwijac swoje sklonnosci jak Wolodia w Czeczenii ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 20:38, 18 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:34, 19 Lis 2011    Temat postu:

Kremlowskie potwory popieraja zbrodnie w Syrii :

Rosja potępia zawieszenie Syrii przez Ligę Arabską

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potępił zawieszenie członkostwa Syrii przez Ligę Arabską, uznając tę decyzję za niewłaściwą - poinformowały rosyjskie agencje prasowe.

- Uważamy, że zawieszenie Syrii w prawach członka Ligi jest niewłaściwe. Ci, którzy podjęli tę decyzję, stracili bardzo ważną okazję przeniesienia sytuacji na bardziej przejrzysty poziom - oznajmił Ławrow. - Tak czy inaczej obecność obserwatorów Ligi Arabskiej ogrywałaby stabilizującą i uspokajającą rolę. Niestety analizując wszystkie te fakty jestem zmuszony skonstatować, że ktoś bardzo nie chce, by Syryjczycy dogadali się między sobą - dodał minister.

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w sobotę w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Irak wstrzymał się od głosu, Jemen, Liban i oczywiście sama Syria były przeciw.

Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada. Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3500 osób.

>>>>

Tzrba stabilizowac sytuacje ... Za kazdym razem jak morduja potakiwaxc glowa . To stabilizuje ...
Haniebe i bestialskie stanowisko Kremla wywolalo oburzenie Syryjczykow :

Syryjska opozycja potępia stanowisko Rosji

Komisja Generalna Rewolucji Syryjskiej (SRGC), jedna z grup stojących na czele antyreżimowych manifestantów, potępiła w poniedziałek stanowisko Rosji w sprawie zawieszenia członkostwa Syrii przez Ligę Arabską.

Komisja Generalna oceniła, że Moskwa "wspiera przestępczy reżim" prezydenta Syrii Baszara el-Asada. - Wyrażając swój sprzeciw wobec zawieszenia przez Ligę Arabską Syrii w prawach członka, Rosja udowadnia, że ślepo popiera przestępczy reżim Asada i ignoruje przelaną krew narodu syryjskiego, podobnie jak jego prawa i godność - oświadczyła SRGC w komunikacie.

- Wzywamy delegację Syryjskiej Rady Narodowej (organizacji opozycyjnej skupiającej lokalne komitety koordynacyjne do walki z reżimem Asada - PAP) przebywającą z wizytą w Moskwie do przekazania zdecydowanego komunikatu od narodu syryjskiego do rosyjskich władz, potępiającego wsparcie dla przestępstw popełnionych przez reżim w Damaszku - brzmi tekst oświadczenia. SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potępił w poniedziałek zawieszenie członkostwa Syrii przez Ligę Arabską, uznając tę decyzję za - jak to ujął - "niewłaściwą". "Ktoś bardzo nie chce, by Syryjczycy dogadali się między sobą" - powiedział minister.

W sobotę Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim prezydenta Asada. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie w środę 16 listopada. Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3500 osób.

>>>>>

Zanakomite oswiadczenie ! Co za madro opazycja ! Zacytuje :

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

Zankomite podsumowanie . Ale co tam Syria jest daleko od Rosji . Jak oni uporczywie czynili sobie wroga z Narodu Polskiego ktory jerst blisko ! To dopiero obled ! Ich wladcy sa opetani od diabla oni ,,musza'' czynic zlo ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:29, 19 Lis 2011    Temat postu:

Syria: Reżim wyklucza możliwość zagranicznej interwencji

Reżimwy minister spraw zagranicznych Walid el-Mu'allim wykluczył możliwość interwencji zagranicznej w Syrii, podobnej do operacji w Libii, z powodu poparcia Rosji i Chin.

- Syria to nie Libia. Libijski scenariusz nie powtórzy się. To, co się dzieje w Syrii, jest różne od tego, co się działo w Libii, i naród syryjski nie powinien się niepokoić. Jestem pewien, że Rosja pragnie odgrywać skuteczną rolę w przyszłym dialogu (między władzą syryjską i jej przeciwnikami) i jest to rzecz pozytywna - powiedział minister na konferencji prasowej. Wyraził przy tym nadzieję, że mimo zawieszenia Syrii w prawach członka przez Ligę Arabską Rosja i Chiny będą nadal blokowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wysiłki państw Zachodu zmierzające do potępienia dławienia demonstracji w Syrii.

Podczas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa na początku października nad rezolucją potępiającą akty przemocy syryjskiego reżimu Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu.

Minister wyraził też ubolewanie z powodu ataków na zagraniczne misje dyplomatyczne w Syrii. - Jeśli chodzi o ataki na zagraniczne ambasady, jako minister spraw zagranicznych wyrażam ubolewanie z powodu tych napaści. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy - powiedział, odnosząc się do sobotnich ataków na ambasady Turcji i Arabii Saudyjskiej, a także na konsulat honorowy Francji w Latakii i biura dyplomatyczne w Aleppo.

El-Mu'allim potępił też Ligę Arabską, nazywając jej decyzję "niebezpiecznym krokiem". - Pragnęliśmy, by Liga Arabska odgrywała rolę wspierającą, ale skoro Arabowie chcieli być spiskowcami, to ich sprawa - oznajmił, wyrażając przekonanie, że niemal całkowita jednomyślność członków Ligi podczas sobotniego głosowania wynikała z poduszczenia Amerykanów.

Syria "płaci cenę za swoje zdecydowane stanowisko", ale "nie ugnie się i wyjdzie z tego jeszcze mocniejsza" - podkreślił. Ponowił też zaproszenie dla przedstawicieli Ligi Arabskiej, by odwiedzili Syrię w tym tygodniu i przekonali się, czy jest realizowany plan zakończenia przelewu krwi, opracowany przez Ligę.

>>>>>

Jak widac mocno opieraja sie na zbrodniarzach pekinsko-kremlowskich ...
A co na to glos ludzi ???

Syryjska opozycja chce surowszego traktowania reżimu Asada

De­le­ga­cja sy­ryj­skiej opo­zy­cji wy­chodź­czej za­żą­da­ła, by Rosja, która od­ma­wia po­par­cia sank­cji prze­ciw­ko Syrii, ostrzej trak­to­wa­ła reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Opo­zy­cjo­ni­ści spo­tka­li się w Mo­skwie z sze­fem ro­syj­skie­go MSZ Sier­gie­jem Ław­ro­wem.

Rosja, od cza­sów ra­dziec­kich trak­tu­ją­ca Syrię jako jed­ne­go ze swych klu­czo­wych so­jusz­ni­ków na Bli­skim Wscho­dzie, po­zo­sta­je jed­nym z nie­licz­nych kra­jów po­pie­ra­ją­cych rząd Asada, który od ośmiu mie­się­cy krwa­wo roz­pra­wia się z pro­de­mo­kra­tycz­nym ru­chem kon­te­sta­cji. W wy­ni­ku prze­śla­do­wań zgi­nę­ło w Syrii już co naj­mniej 3,5 tys. ludzi. Rosja i Chiny za­we­to­wa­ły też po­pie­ra­ną przez Eu­ro­pę re­zo­lu­cję Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spra­wie na­ło­że­nia sank­cji na Da­ma­szek.

Szef Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej Bur­han Gal­jun po­wie­dział we wto­rek, że ro­syj­skie po­par­cie od­gry­wa w Syrii "bar­dzo ne­ga­tyw­ną rolę".

Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa, gru­pu­ją­ca więk­szość opo­zy­cyj­nych śro­do­wisk sy­ryj­skich, za­bie­ga o utwo­rze­nie zjed­no­czo­ne­go fron­tu prze­ciw­ko Asa­do­wi.

"Ale Ro­sja­nie od­po­wie­dzie­li nam, że nawet Liga Państw Arab­skich nie żą­da­ła tego" - dodał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ghal­jun, który jest hi­sto­rycz­ną po­sta­cią opo­zy­cji sy­ryj­skiej i pro­fe­so­rem pa­ry­skiej Sor­bo­ny.

Pod­czas spo­tkań z sy­ryj­ską opo­zy­cją mi­ni­ster "Ław­row nie zło­żył żad­nych kon­kret­nych pro­po­zy­cji" - po­wie­dział Bur­han Ghal­jun.

Pod­kre­ślił, że Na­ro­do­wa Rada chce roz­wią­za­nia kry­zy­su bez in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej z ze­wnątrz.

We wto­rek Rosja za­ape­lo­wa­ła do prze­ciw­ni­ków sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Asada o prze­pro­wa­dze­nie roz­mów z rzą­dem, aby w ten spo­sób spró­bo­wać po­ło­żyć kres prze­mo­cy w tym kraju. Ro­syj­scy dy­plo­ma­ci za­chę­ca­li "wszyst­kie opo­zy­cyj­ne grupy, które od­rzu­ca­ją prze­moc jako spo­sób osią­gnię­cia celów po­li­tycz­nych, do nie­zwłocz­ne­go przy­łą­cze­nia się do re­ali­za­cji ini­cja­ty­wy or­ga­ni­za­cji państw arab­skich (...) mó­wią­cej o ure­gu­lo­wa­niu kon­flik­tu przez za­ini­cjo­wa­nie roz­mów mię­dzy wła­dza­mi Syrii a opo­zy­cją".

Arab­ski plan prze­wi­du­je za­prze­sta­nie prze­mo­cy, uwię­zie­nie za­trzy­ma­nych, wy­co­fa­nie woj­ska z miast i wpusz­cze­nie za­gra­nicz­nych dzien­ni­ka­rzy do Syrii. Pre­zy­dent Asad nie trzy­ma się jed­nak tego planu - za­zna­czył Ghal­jun, do­da­jąc, że jak dotąd "żaden z za­trzy­ma­nych nie zo­stał jesz­cze uwol­nio­ny".

>>>>

Nie wiem po co spotykaja sie z kremlowskimi zwyrodnialcami ???
Ale ich intencje sa jasne . Z rezimem trzeba ostro i twardo . ZERO TOLERANCJI !!!

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:02, 20 Lis 2011    Temat postu:

Baszar el-Asad zapowiada dalsze represje i zbrodnie :

Prezydent Syrii Baszar el-Asad zapowiedział w sobotę, że mimo nacisków Ligi Arabskiej nie zmieni swojej polityki i represje wobec opozycji domagającej się jego ustąpienia i demokratyzacji będą kontynuowane. Zapowiedział też, że w lutym lub marcu przyszłego roku odbędą się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego.

- Konflikt będzie kontynuowany podobnie jak naciski mające na celu ubezwłasnowolnienie Syrii. Jednak Syria się nie ukorzy i będzie nadal sprzeciwiać się wywieranym na nią naciskom - powiedział Asad w wywiadzie dla najnowszego wydania brytyjskiego dziennika "Sunday Times", którego fragmenty ukazały się w sobotę na jego stronie internetowej. Asad zapowiedział równocześnie, że lutym lub marcu przyszłego roku odbędą się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które zajmie się opracowaniem nowej ustawy zasadniczej. W nowej konstytucji mają się znaleźć zapisy regulujące wybory prezydenta.

- Konstytucja określi zasady wyboru prezydenta... Będą mieli wybory, będą mogli w nich uczestniczyć. Urny wyborcze zadecydują kto powinien być prezydentem - powiedział Asad.

Zapytany czy jego siły nie były zbyt agresywne w zwalczaniu uczestników demonstracji, Asad przyznał, że "popełniono błędy", ale podkreślił, iż dopuściły się ich jednostki, a nie państwo. - Jako państwo nie prowadzimy polityki okrutnej wobec obywateli - podkreślił. Dodał, że dąży wszelkimi sposobami do "położenia kresu rozlewowi krwi spowodowanemu przez uzbrojonych terrorystów".

Prezydent Syrii zakwestionował dane ONZ, według których od początku wystąpień opozycji, czyli od marca br., zginęło 3500 osób. Według niego, cywilnych ofiar śmiertelnych było tylko 619 ,natomiast zginęło 800 żołnierzy sił rządowych.

>>>>> Przedtem mowili o 1100 ofiarach z sil rzadowych - widzicie jak klamai :

Asad ponownie przestrzegł przed jakąkolwiek interwencją zbrojną Ligi Arabskiej lub Zachodu w Syrii oświadczając, że spowodowałaby ona "trzęsienie ziemi" na całym Bliskim Wschodzie. - Jeżeli są oni logiczni, racjonalni i realistyczni to nie powinni tego robić ponieważ reperkusje byłyby bardzo poważne. Interwencja militarna zdestabilizowałaby cały region i wszystkie kraje odczułyby jej skutki - powiedział.

Prezydent obiecał też, że w razie potrzeby będzie "osobiście walczył" i jest gotów zginąć broniąc kraju przed obcą interwencją. Powiedział też, że jest zdecydowany nie dopuścić do dalszych ataków tzw. Wolnej Armii Syryjskiej, która - według źródeł opozycyjnych - zabiła lub zraniła co najmniej 20 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa podczas ataku dwa dni temu na ośrodek szkolenia wywiadu wojskowego w pobliżu Damaszku.

- Jedynym sposobem jest poszukiwanie uzbrojonych ludzi, przepędzanie uzbrojonych gangów, zapobieganie przemytowi broni z krajów ościennych i sabotażowi oraz pilnowanie przestrzegania prawa i porządku - powiedział Asad.

W sobotę wieczorem minął termin ultimatum postawionego Syrii przez Ligę Arabską na wjazd na jej terytorium obserwatorów Ligi Arabskiej. Liga zażądała również zgody Asada na plan pokojowy zakładający m. in. wycofanie wojska z rejonów ogarniętych wystąpieniami opozycji. Jeśli na to nie zezwoli, Liga wprowadzi sankcje gospodarcze wobec Damaszku. Członkostwo Syrii w Lidze zostało już wcześniej zawieszone.

>>>>>

Jak Kadafi . Umoczy sie we krwi i zginie ... Tak koncza opetani przez demony ... est to droga do piekla . Nie chce sam sie ,,upokorzyc'' czyli przyznac do winy i zbrodni ? To zginie i wyladuje w piekle . WARUNKIEM NIEBA JEST POKUTA I PRZYZNANIE SIE DO WYRZADZONEGO ZLA ! Innej drogi nie ma ...

Syria: żołnierze ostrzelali protestujących, są ofiary

W syryjskim mieście Hims, gdzie nie ustają protesty przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, w sobotę rano podczas intensywnego ostrzału z broni maszynowej zginęło trzech cywilów - podało syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH).

Odgłosy strzałów w dzielnicy Baba Amro słychać było w dzielnicy Karm az-Zajtun, gdzie w piątek zginęło dziewięciu cywili. Z kolei "czterech członków lojalnej wobec reżimu milicji Szabiha zostało zabitych w starciach z powstańcami w mieście Sarakib" na południu prowincji (muhafazy) Idlib, w północnej części Syrii niedaleko granicy z Turcją - poinformowało w komunikacie to samo źródło.

W piątek siły bezpieczeństwa zabiły w sumie 23 osoby podczas tłumienia protestów "przeciwko despotom i tyranom" zwołanych przez prodemokratycznych bojowników, którzy wątpią w gotowość Damaszku do zastosowania planu wyjścia z kryzysu zaproponowanego przez kraje arabskie.

Plan ten przewiduje przed otwarciem dialogu między władzą a opozycją całkowite zaprzestanie przemocy, zwolnienie osób zatrzymanych w ramach represji, wycofanie wojska z miast i swobodę poruszania się obserwatorów i mediów międzynarodowych.

W piątek syryjskie władze wezwały antyrządowych powstańców do poddania się w ciągu tygodnia, co zakwalifikuje ich do skorzystania z amnestii. Zapytana o komentarz na temat tej oferty rzeczniczka Departamentu Stanu USA Victoria Nuland oświadczyła: "Nie radziłabym nikomu, by w tej chwili oddawał się w ręce reżimu".

Oskarżyła także władze w Damaszku, że nie wdrażają planu Ligi Państw Arabskich, przyjętego w środę, i dodała, że USA nie są przekonane co do tego, iż Syria w ogóle to uczyni. - Historia obietnic łamanych przez reżim el-Asada jest długa - powiedziała Nuland. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi zginęło ponad 3 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>

A wiec masakry trwaja ale pwstancy tez walcza ...

Podsumowanie daje ofiar :

4840 cywilow
i
145200 wszelkich ofiar !!!!

Zbrodnicze szalenstwo !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:50, 20 Lis 2011    Temat postu:

Hillary Clinton ostrzega przed wojną domową w Syrii

Szefowa amerykańskiej dyplomacji ostrzegła przed wojną domową w Syrii. - Prezydent Baszar el-Asad prowokuje naród, by chwycił za broń - powiedziała Hillary Clinton w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CBS.

Hillary Clinton, fot. Reuters - Może dojść do wojny domowej ze zdeterminowaną oraz dobrze uzbrojoną, a także ostatnio dobrze finansowaną opozycją - stwierdziła sekretarz stanu USA. Jej zdaniem, coraz większą rolę, być może nawet kierowniczą, odgrywać będą w szeregach opozycji zbiegowie z armii.

>>>>>

Wojna to tam juz jest ! Teraz pytanie jak dlugo ona potrawa i w jakim stylu sie skonczy bo rezim juz jest w trumnie ... Prablem tylko jak zostanie zakopany !

Według opozycji syryjskiej i Zachodu reżim Asada utracił wiarygodność, krwawo represjonując antyrządowe wystąpienia, choć wcześniej zapowiadał reformy, które nie doczekały się konkretyzacji, oraz zwalniając jedynie kilkuset zatrzymanych w czerwcu, choć wcześniej obiecywał amnestię powszechną.

USA, które nadal domagają się odejścia Asada, "nie radzą nikomu, by w tym momencie oddał się w ręce władz reżimowych". Syryjskie władze irytuje - jak to nazywają - "wtrącanie się" Waszyngtonu, który oskarżają o "wspieranie terroryzmu praktykowanego przez zbrojne ugrupowania".

W sobotę w syryjskim mieście Hims, gdzie nie ustają protesty przeciwko reżimowi, z rana podczas intensywnego ostrzału z broni maszynowej zginęło trzech cywilów. Natomiast w piątek siły bezpieczeństwa zabiły w sumie 23 osoby podczas tłumienia protestów "przeciwko despotom i tyranom", zwołanych przez prodemokratycznych bojowników - podali syryjscy działacze praw człowieka.

>>>>>

Maskary trwaja . Oczywiscie nikt nie wyrzeknie sie wolnosci pod wplywem strzalow . Bedzie wiecej meczennikow i wiecej w niebie . Zawsze w niebie jest korzysc z takich zbrodni inaczej by Bóg nie dopuscil . ( Oczywiscie Bóg nie chce zbrodni to ludzie wybieraja zlo - ale jak juz wybiora wlasna decyzja to Bóg toleruje zlo dopoki przysparza ono ludzi w niebie az samo sie wypali . Tak wypalil sie komunizm ktory spowodowal ze w niebie sa miliony Polaków . Stad widzimy ze nawet zlo swiadczy o dobroci Boga - pamietajmy ze jestesmy grzeszni i trzeba nam czyscca aby osoagnac niebo - najlepiej juz na ziemi bo najmniej boli ).
Ale zawsze sie koncza co widac np. w Libii . Oby jak najszybciej !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:36, 21 Lis 2011    Temat postu:

Bestialstwo w Syrii jest tak wielkie ze juz kule lataja przez granice Turcji :

Tureckie MSZ: pielgrzymi zaatakowani w Syrii

Dwóch obywateli Turcji zostało rannych wskutek ostrzelania w północnej Syrii przez syryjskich żołnierzy konwoju trzech autokarów wiozących tureckich pielgrzymów - poinformowały tureckie media, na które powołuje się agencja Reutera.

Wśród rannych jest kierowca jednego z autobusów oraz pielgrzym. Według wstępnych doniesień, do ataku miało dojść niedaleko miasta Hims na zachodzie Syrii, gdzie - jak zauważa AP - w niedzielę siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 9 osób. Hims jest ośrodkiem oporu wobec reżimu autokratycznego prezydenta Baszara el-Asada. Autokary wiozące pielgrzymów wracały z Mekki w Arabii Saudyjskiej, przez Syrię do Turcji.

Turecka telewizja NTV podała, że do ataku doszło późno w nocy w niedzielę na punkcie kontrolnym po syryjskiej stronie granicy.

Prywatna agencja Dogan pokazywała zdjęcia autokaru z rozbitymi oknami po jednej stronie.

Jak poinformowali pasażerowie, na których powołuje się Reuters, około ośmiu umundurowanych syryjskich żołnierzy kazało wysiąść podróżnym z autokaru na punkcie kontrolnym. Według jednego z pasażerów, żołnierze zaczęli nagle strzelać w stronę pielgrzymów.

Według CNN-Turk, na którą powołuje się w AFP, autobus pomylił drogę i zjechał niedaleko Hims, po czym został zatrzymany przez syryjskich żołnierzy i ostrzelany.

>>>>>

Turcy musza pilnowac granice ! Koszmar sie przez nia przelewa . Ale najwiekszy jest w Syrii :

Syria : Reżim łamie postanowienia planu Ligi Arabskiej .

Tysiące osób w całej Syrii protestowały przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Świadkowie twierdzą, że siły rządowe zabiły co najmniej 8 osób, a raniły kilkadziesiąt innych. Według doniesień przemoc w kraju nasiliła się od czasu, gdy Syria zaakceptowała plan Ligi Państw Arabskich. Zgodnie z nim armia miała wycofać się z ogarniętych zamieszkami miast.

>>>>>

Jak widzicie ,,zaakceptowali'' plan pokojowy i nasilili zbrodnie ! Takie chitusy ! I podpisujcie z nimi ,,porozumienia'' ...

Daje to :

5959 zabitych
145.628 ofiar ogolem !!!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:29, 21 Lis 2011    Temat postu:

Siły prezydenta Asada weszły po ostrzale czołgowym do Hims

Wojsko i oddziały ,,ochotników'' syryjskiego prezydenta Asada wkroczyły do dzielnicy mieszkaniowej miasta Hims po sześciu dniach ostrzału czołgowego, który spowodował śmierć wielu ludzi - podali w poniedziałek aktywiści opozycji i mieszkańcy.

Utrzymują oni, że zbiegowie z armii, którzy schronili się w Bab Amro i pomagali bronić tej dzielnicy, gdzie regularnie odbywają się uliczne demonstracje przeciwko autokratycznym rządom Baszara el-Asada, wycofali się przed siłami prezydenta. - Siły te szturmują domy, aresztują ludzi, lecz w Bab Amro niewielu zostało - powiedział Reuterowi przez telefon opozycyjny aktywista . Wg niego proasadowscy ochotnicy mają furgonetki i plądrują budynki.

>>>>

,,Ochotnicy'' na zasadzie pod warunkiem ze bedziecie niszczyc ,,wrogow'' tyrana to mozecie pograbic ...

Według opozycji 17 osób zginęło w ciągu ostatniej doby w ofensywie sił rządowych w Hims, na zachodzie kraju. To położone 160 km na północ od Damaszku miasto, które liczy ok. 800 000 ludzi, jest w ostatnich tygodniach miejscem najgwałtowniejszych aktów przemocy. Jest też głównym miejscem protestów przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada.

Syryjskie władze zakazały niezależnym mediom wstępu do Hims, toteż, jak pisze Reuters, nie ma możliwości sprawdzenia, co się dzieje w mieście. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi w Syrii zginęło ponad 3 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>>>>

No wlasnie ... Przypomnijmy skad wziela sie liczba ofiar :

W Syrii zginęło ponad 3,5 tys. ludzi

Podczas represji z jakimi spotykają się w Syrii wystąpienia przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada zginęło ponad 3,5 tys. ludzi - poinformowała rzeczniczka Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

- Od przyjęcia 2 listopada przez reżim w Damaszku arabskiego planu mającego na celu położenie kresu przemocy, ponad 60 osób zostało zabitych przez wojsko i siły bezpieczeństwa, z czego 19 w niedzielę, w dzień wielkiego muzułmańskiego święta Id al-Adha - zaznaczyła Ravina Shamdasani. - Chociaż syryjski rząd zapowiedział zwolnienie w sobotę 553 więźniów z okazji muzułmańskiego święta, zatrzymanych jest nadal kilkadziesiąt tysięcy, a codziennie dochodzi do kilkudziesięciu nowych aresztowań - powiedziała.

Syryjski rząd zgodził się na arabski plan wyjścia z kryzysu przewidujący całkowite zaprzestanie przemocy, wypuszczenie aresztowanych, wycofanie wojska z miast i wpuszczenie obserwatorów i mediów zagranicznych jeszcze przed podjęciem dialogu z opozycją.

Tymczasem, jak powiedziała rzeczniczka, syryjskie wojsko nadal wykorzystują czołgi i ciężką artylerię do atakowania mieszkalnych dzielnic Damaszku. Liga Państw Arabskich postanowiła zorganizować kolejne spotkanie w sprawie Syrii . "Nadal syryjski rząd stosuje przemoc i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wdrożenia arabskiego planu wyjścia z kryzysu" - głosi komunikat Ligi.

>>>>>

Dane te sa znacznie zanizone jak wyzej obliczalem ...
Kolejne ofiary daja taki bilans ;
6026 zabitych a zatem juz ponad 6.000 kolejny ,,rekord''...
147256 ofiar ogolem !!!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:08, 22 Lis 2011    Temat postu:

Ostro do prezydenta: nadejdzie dzień, kiedy odejdziesz. ( I staniesz przed Bogiem aby sie rozliczyc z wladzy .)

Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że dni prezydenta Syrii Baszara al-Asada są policzone. - Nadejdzie dzień, kiedy i ty odejdziesz - powiedział dziennikarzom w Stambule.

- Absolutnie nie można za humanitarne uważać używanie czołgów, armatek wodnych i broni przeciwko tym, którzy domagają się praw i bardziej ludzkich warunków życia - powiedział Erdogan.

Syryjskie władze tłumią społeczne protesty przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Asada. Według ONZ, od rozpoczęcia w marcu protestów w Syrii zginęło ok. 3,5 tys. osób.

Erdogan skrytykował ostatni wywiad Asada dla brytyjskiego dziennika "Sunday Times", w którym prezydent Syrii zapowiedział, że nie zmieni swojej polityki i represji wobec opozycji domagającej się jego ustąpienia. Asad obiecał też, że w razie potrzeby będzie "osobiście walczył" i jest gotów zginąć, broniąc kraju przed obcą interwencją.

- Przeciwko komu będziesz walczył? Przeciwko muzułmańskim braciom, którymi rządzisz? - pytał retorycznie premier Turcji.

W wywiadzie dla "Sunday Times" Asad zakwestionował dane ONZ na temat ofiar śmiertelnych. Według niego, cywilnych ofiar śmiertelnych było tylko 619; natomiast zginęło 800 żołnierzy sił rządowych.

Jeszcze 16 listopada Turcja i Liga Arabska wyraziły sprzeciw wobec "wszelkiej interwencji zagranicznej w Syrii", jednocześnie apelując o "podjęcie pilnych kroków w celu obrony cywilów" przed represjami reżimu. Swoje stanowisko przedstawiły we wspólnym komunikacie na zakończenie forum współpracy turecko-arabskiej w stolicy Maroka, Rabacie.

Z kolei już 18 listopada, podczas wizyty szefa francuskiej dyplomacji Alaina Juppe w Ankarze, minister spraw zagranicznych Turcji Ahmed Davutoglu na pytanie, czy jego kraj poprze utworzenie strefy zakazu lotów nad Syrią, odpowiedział, że jeśli reżim tego kraju będzie w dalszym ciągu brutalnie tłumił antyrządowe demonstracje, dalsze kroki przeciwko niemu powinny zostać podjęte.

Również w niedzielę w mieście Hama siły bezpieczeństwa zabiły cztery osoby, które wykrzykiwały hasła protestu przeciw el-Asadowi, podczas demonstracji popierającej prezydenta .

>>>>>

Wszyscy ludzie sa rodzina pochodzaca od dama i Ewy . I kazdy za swoje czyny odpowie !

Daje to :

6040 zabitych
i ponad 100 tys. wszelkich ofiar !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:29, 22 Lis 2011    Temat postu:

Rosja krytykuje Zachód w związku z Syrią

Rosja za­rzu­ci­ła Za­cho­do­wi, że zmniej­sza moż­li­wość po­ko­jo­we­go roz­wią­za­nia w Syrii i że za­chę­ca prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, by nie szu­ka­li kom­pro­mi­su z jego rzą­dem.

- Apele Za­cho­du do opo­zy­cji sy­ryj­skiej, by nie dą­ży­ła do dia­lo­gu z pre­zy­den­tem przy­po­mi­na­ją pro­wo­ka­cję po­li­tycz­ną w skali mię­dzy­na­ro­do­wej - po­wie­dział szef ro­syj­skie­go MSZ Sier­giej Ław­row po roz­mo­wach z ka­zach­stań­skim mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Jer­ża­nem Ka­zy­cha­no­wem. Uwagi Ław­ro­wa to, jak pisze Reu­ters, naj­now­szy znak po­par­cia Asada przez Rosję, która w paź­dzier­ni­ku wraz z Chi­na­mi za­we­to­wa­ła opra­co­wa­ną przez Za­chód re­zo­lu­cję Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pia­ją­cą reżim Asada za krwa­we tłu­mie­nie an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów.

Ław­row po­wtó­rzył sta­no­wi­sko Rosji, która uważa, że prze­ciw­ni­cy Asada są współ­od­po­wie­dzial­ni za prze­moc w Syrii i na­le­ży także na nich wy­wrzeć na­cisk, by na­wią­za­li roz­mo­wy z rzą­dem.

Szef ro­syj­skie­go MSZ po­wie­dział, że aby apel o za­koń­cze­nie prze­mo­cy w Syrii od­niósł sku­tek, "na­le­ży do­ma­gać się od władz, by zre­zy­gno­wa­ły z nad­mier­ne­go sto­so­wa­nia siły, a od zbroj­nych grup, które coraz czę­ściej pró­bu­ją wy­ko­rzy­sty­wać na­sta­wio­nych po­ko­jo­wo de­mon­stran­tów do pro­wo­ko­wa­nia na­pięć, by zre­zy­gno­wa­ły z po­dob­nych pro­wo­ka­cji".

- Na razie wi­dzi­my taką sy­tu­ację: Liga Państw Arab­skich na­wo­łu­je do za­prze­sta­nia prze­mo­cy i roz­po­czę­cia dia­lo­gu, a z za­chod­nich sto­lic sły­chać coś in­ne­go - by nie zga­dzać się na dia­log z rzą­dem Asada - po­wie­dział Ław­row. Nie wy­mie­nił kon­kret­nych państw, lecz przy­rów­nał ich opi­sa­ne przez sie­bie dzia­ła­nia do "po­li­tycz­nej pro­wo­ka­cji na skalę mię­dzy­na­ro­do­wą". Mo­skwa ma bli­skie kon­tak­ty z Syrią, która jest wiel­kim od­bior­cą ro­syj­skiej broni i so­jusz­ni­kiem Rosji w re­gio­nie.

>>>>>

Kremlowscy zbrodniarze nie odpuszczaja okazji aby wspierac zbrodniarzy w Syrii ale czyz ofiary w Czeczenii roznia sie o tych z Syrii ???

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Syria i Czeczenia zgadnij ktore ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:32, 22 Lis 2011, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:44, 23 Lis 2011    Temat postu:

Komitet ZO zajmujący się prawami człowieka potępił reżim .

Komitet Zgromadzenia Ogólnego (ZO) Narodów Zjednoczonych zajmujący się prawami człowieka potępił we wtorek reżim za trwające od ośmiu miesięcy ataki na prodemokratycznych demonstrantów. Za rezolucją głosowały państwa zachodnie i szereg państw arabskich.

Rezolucja przygotowana przez Wielką Brytanię, Francję i Niemcy uzyskała 122 głosy poparcia, 13 państw było przeciwnych, a 41 wstrzymało się od głosu. Arabskie państwa, które opowiedziały się za rezolucją i były jej współsponsorami, to Bahrajn, Jordania, Kuwejt, Maroko, Katar i Arabia Saudyjska, a także Egipt. Rosja i Chiny, które w październiku zawetowały w Radzie Bezpieczeństwa przygotowany przez kraje Unii Europejskiej projekt rezolucji potępiający akty przemocy syryjskiego reżimu, tym razem wstrzymały się od głosu.

Przyjęta we wtorek rezolucja musi zostać zatwierdzona na sesji plenarnej liczącego 193 członków Zgromadzenia Ogólnego NZ.

Agencje podkreślają, że rezolucja jest zwycięstwem państw europejskich. Ambasador Niemiec w ONZ Peter Wittig powiedział, że to "mocny sygnał dla władz syryjskich, by natychmiast zaprzestały stosowania przemocy, a także znak nadziei dla Syryjczyków i tego, że ich cierpienia nie są ignorowane".

Ambasador Francji Gerard Araud nazwał wynik głosowania "wielkim sukcesem".

Ambasador Syrii Baszar Dża'afari zarzucił Wielkiej Brytanii, Francji i Niemcom rozpętywanie politycznej, dyplomatycznej i medialnej wojny i zachęcanie grup zbrojnych w Syrii do aktów przemocy zamiast do dialogu z władzami. Przedstawiciel Syrii dodał, że nie jest tajemnicą, iż za rezolucją "stoją Stany Zjednoczone". Zainspirowane arabską wiosną prodemokratyczne demonstracje w Syrii trwają nieprzerwanie od 18 marca. Skierowane są przeciwko obecnemu prezydentowi, który w 2000 roku przejął urząd głowy państwa po swym zmarłym ojcu Hafezie el-Asadzie, sprawującym dyktatorskie rządy przez 30 lat.

>>>>

No wreszcie ! Jest jakis ruch w dobrym kierunku !

Syria: zginęło 16 cywilów i 19 żołnierzy w rejonie Dara

Szesnastu cywilów i 19 członków syryjskich sił bezpieczeństwa zginęło w regionie (muhafazie) Dara na południu Syrii - poinformowała organizacja Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Cywile zginęli z rąk sił bezpieczeństwa w kilku miejscach w muhafazie Dara, gdzie w ciągu ostatnich miesięcy najbardziej kontestowano reżim prezydenta Baszara el-Asada. Z kolei co najmniej 19 żołnierzy i członków sił bezpieczeństwa zostało zabitych najprawdopodobniej przez dezerterów podczas starć w Darze - wynika z doniesień Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka.

Reuters podał, że w muhafazie Dara zginęło dziś co najmniej 40 osób. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi w Syrii zginęło ok. 3,5 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>>

Bilans zbrodni wynosi :
4971 zamordowanych cywilow
ponad 100 tysiecy roznych ofiar !!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:26, 24 Lis 2011    Temat postu:

Juppe: korytarze humanitarne w Syrii, ale pod warunkami

Stworzenie korytarzy humanitarnych w Syrii uzależnione jest od kilku warunków - przyznał na antenie radia France Inter szef francuskiej dyplomacji Alain Juppe, wymieniając zwłaszcza porozumienie z reżimem w Damaszku i międzynarodowy mandat.

-Opozycyjna "Syryjska Rada Narodowa (SRN) powiedziała mi, że »trzeba, byśmy zaproponowali utworzenie korytarzy humanitarnych, ponieważ mamy obecnie w Syrii do czynienia z problemem humanitarnym jak np. brak produktów pierwszej potrzeby«" - powiedział Juppe nazajutrz spotkania z szefem SRN, Burhanem Galjunem. Kwestia ta zostanie podniesiona na forum ONZ, Unii Europejskiej z Ligą Arabską "w celu ustalenia sposobów tworzenia tych korytarzy humanitarnych"; "chodzi o stworzenie tak jak w Libii korytarzy, którymi organizacje humanitarne jak Czerwony Krzyż, będą mogły dostarczać lekarstwa" - tłumaczył minister.

Szef francuskiego MSZ wyjaśnił, że "możliwe są dwie konfiguracje: pierwsza taka, że wspólnota międzynarodowa - ONZ, Liga Arabska - mogą uzyskać od syryjskiego reżimu zgodę na takie korytarze humanitarne". - Jeśli tak się nie stanie, trzeba będzie rozpatrzyć inne rozwiązania. Możliwe, że (militarnie) trzeba będzie ochraniać te humanitarne konwoje, lecz nas tam (w Syrii) nie ma - powiedział Juppe.

Podkreślił następnie: "Według nas, nie może być mowy o ewentualnej interwencji, nawet humanitarnej, bez międzynarodowego mandatu". Zaznaczył, że opcja międzynarodowej interwencji militarnej w Syrii nie stoi na porządku dnia.

W sobotę upłynął termin ultimatum, jakie Liga Arabska postawiła syryjskim władzom w związku z brutalnym tłumieniem społecznych protestów przeciwko autokratycznemu reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Liga, która już wcześniej zawiesiła Syrię w prawach członkowskich, domagała się tym razem zgody Damaszku na przyjęcie misji obserwacyjnej. Misja miała liczyć 500 obserwatorów - członków organizacji obrony praw człowieka, mediów i obserwatorów wojskowych w celu zapewniania bezpieczeństwa ludności cywilnej w strefach szczególnie objętych aktami przemocy. Damaszek poczynił poprawki do projektu Ligi, które ta odrzuciła w zeszły weekend.

Liga zapowiadała wcześniej, że gdyby jej obserwatorzy nie otrzymali zezwolenia na wjazd, wprowadzi sankcje gospodarcze wobec Syrii. Ministrowie spraw zagranicznych państw Ligi Arabskiej spotykają się w czwartek, by omówić kwestie sytuacji w Syrii. Zainspirowane arabską wiosną prodemokratyczne i antyprezydenckie demonstracje w tym kraju trwają nieprzerwanie od 18 marca. Według szacunków ONZ, tłumienie demonstracji pociągnęło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych. Natomiast syryjskie władze twierdzą, że zbrojne gangi "terrorystyczne" zabiły już 1,1 tys. policjantów i żołnierzy.

>>>>>

Tak trzeba korytarzy humanitarnych bo sytaucja jest koszmarna ...

Syria: ponad 70 ofiar śmiertelnych

Ponad 70 osób zginęło w starciach w Syrii - wynika z nowych danych podanych przez syryjską organizację obrony praw człowieka.

27 cywilów zostało zabitych przez siły bezpieczeństwa, zaś w starciach zbrojnych zginęło 34 żołnierzy i powstańców - podało dzisiaj w komunikacie Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Większość osób zginęła w Darze na południu Syrii. Według szacunków ONZ w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>

Chyba tylko w samej Darze te 2200 . To miasto jest mordowane szczegolnie bestialsko . Dzieki powstancom rezim nie moze tak bezkarnie mordowac ...

Liczba zabitych cywiliow przekroczyla zatem 5000
i wynosi 5008 .
A innych ofiar jest ponad 100 tys .

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:43, 24 Lis 2011    Temat postu:

Syria ma dzień na akceptację obserwatorów Ligii Arabskiej

Liga Arab­ska daje Da­masz­ko­wi jesz­cze jeden dzień na pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu ze­zwa­la­ją­ce­go ob­ser­wa­to­rom Ligi na wjazd do Syrii, w prze­ciw­nym razie bę­dzie for­so­wać plany sank­cji go­spo­dar­czych - oświad­czył egip­ski wy­słan­nik w Lidze Afifi Abdel Wahab.

Sank­cje, jak po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom w Ka­irze, mogą po­le­gać na za­wie­sze­niu lotów ko­mer­cyj­nych do Syrii i prze­rwa­niu kon­tak­tów z jej ban­kiem cen­tral­nym. - Jutro upły­wa osta­tecz­ny ter­min dla Syrii - pod­kre­ślił przed­sta­wi­ciel Egip­tu. Dodał, że jeśli Syria nie pod­pi­sze zgody na wpusz­cze­nie misji ob­ser­wa­cyj­nej, mi­ni­stro­wie Ligi zbio­rą się w so­bo­tę, by prze­dys­ku­to­wać sank­cje go­spo­dar­cze.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Iraku Ho­sziar Mah­mud Ze­ba­ri po­wie­dział z kolei, że pre­zy­dent Ba­szar el-Asad za­ak­cep­to­wał plan przy­sła­nia ob­ser­wa­to­rów i pod­pi­sze pro­to­kół w tej spra­wie.

>>>>

Czekamy na twarde zdecydowane i ostre kroki !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:44, 24 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:35, 25 Lis 2011    Temat postu:

Kremlowscy mordercy nie ustaj w swoich zbrodniach :

Moskwa przeciwna sankcjom wobec Syrii

Moskwa wciąż się sprzeciwia wszelkim sankcjom wobec Syrii; MSZ opowiedziało się dziś za dialogiem samych Syryjczyków. Tego dnia upływa termin ultimatum Ligi Arabskiej postawionego Damaszkowi.

- Obecnie to, co jest potrzebne, to nie rezolucje, nie sankcje, nie presja, lecz wewnętrzny dialog syryjski - powiedział rzecznik rosyjskiego MSZ Aleksandr Łukaszewicz na cotygodniowej konferencji prasowej. Dziś upływa termin ultimatum Ligi Arabskiej w sprawie wpuszczenia do Syrii misji obserwacyjnej tej organizacji. W przeciwnym razie Liga Arabska grozi Damaszkowi sankcjami w postaci wstrzymania połączeń lotniczych, ograniczenia handlu i zawieszenia kontaktów z syryjskim bankiem centralnym.

Rzecznik rosyjskiego MSZ z rezerwą odniósł się do francuskiej propozycji utworzenia tzw. korytarzy humanitarnych, którymi do Syrii można by dostarczać artykuły pierwszej potrzeby i lekarstwa. - Sądzę, że wrócimy do tej kwestii, gdy będą jasne szczegóły propozycji - powiedział Łukaszewicz.

Dodał, że kwestia praw człowieka nie może być pretekstem do ewentualnej interwencji militarnej w Syrii. Rosja odpowiedzialnością za to, co dzieje się w Syrii, gdzie od marca zginęło co najmniej 3500 ludzi, obarcza także syryjską opozycję.

>>>>>

Złośliwie padaj i gina od kul na zlosc rezimowi ... Bestialskich bredni kremla nie ma co komentoac . Wazniejsze jest poznanie realiow co dzieje sie w Syrii :

Syria: władza brutalnie tłumi protesty

Sy­ryj­skie służ­by bez­pie­czeń­stwa ko­lej­ny raz bru­tal­nie stłu­mi­ły pro­te­sty an­ty­re­żi­mo­wych de­mon­stra­cji, które wy­bu­chły po piąt­ko­wych mo­dłach w wielu sy­ryj­skich mia­stach.

Trudna sytuacja syryjskich uchodźców

Z Syrii uciekło tysiące ludzi. Większość z nich żyje rozproszona w północnym Libanie. Niektórzy znaleźli schronienie w szkołach, inni zatrzymali się u swoich krewnych. W miarę jak zbliża się zima, jedna z libańskich organizacji pozarządowych stara się pomóc uchodźcom przygotować się na nadciągający kryzys.

!!!!!

Zima idzie ! To jest koszmar ! Wszak sa uchodzccy !SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:39, 25 Lis 2011    Temat postu:

Turcja chce współpracować z Ligą Arabską w kwestii Syrii

Tur­cja wy­ra­zi­ła go­to­wość do współ­dzia­ła­nia z Ligą Arab­ską w kwe­stii Syrii, jeśli ta nie prze­ja­wi do­brej woli w celu za­koń­cze­nia ośmio­mie­sięcz­ne­go roz­le­wu krwi. Liga do­ma­ga się zgody Da­masz­ku na przy­sła­nie swej misji ob­ser­wa­cyj­nej.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Tur­cji Ahmet Da­vu­to­glu po­wie­dział w pią­tek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej z sze­fem wło­skiej dy­plo­ma­cji Giu­lio Te­rzim, że jest gotów wziąć udział w spo­tka­niu mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych Ligi Arab­skiej w spra­wie Syrii i że kon­ty­nu­uje kon­sul­ta­cje z Unią Eu­ro­pej­ską, NATO i Radą Bez­pie­czeń­stwa ONZ. Liga Arab­ska za­po­wie­dzia­ła wpro­wa­dze­nie sank­cji wobec Syrii, jeśli ta nie pod­pi­sze w pią­tek zgody na wpusz­cze­nie ob­ser­wa­to­rów Ligi do Syrii.

Nie­bę­dą­ca pań­stwem arab­skim Tur­cja, naj­więk­szy part­ner han­dlo­wy Syrii i w prze­szło­ści pań­stwo z nią za­przy­jaź­nio­ne, zde­cy­do­wa­nie po­par­ła sta­no­wi­sko Ligi Arab­skiej wobec Syrii.

Liga Arab­ska dała w czwar­tek Da­masz­ko­wi jesz­cze jeden dzień na pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu ze­zwa­la­ją­ce­go ob­ser­wa­to­rom Ligi na wjazd do Syrii. Za­po­wie­dzia­ła, że w prze­ciw­nym razie bę­dzie for­so­wać plany sank­cji go­spo­dar­czych.

We­dług cy­to­wa­ne­go przez AFP arab­skie­go dy­plo­ma­ty ul­ti­ma­tum po­sta­wio­ne Syrii upły­nę­ło w pią­tek w po­łu­dnie. Pra­gną­cy za­cho­wać ano­ni­mo­wość dy­plo­ma­ta po­wie­dział, że Liga nie otrzy­ma­ła żad­nej od­po­wie­dzi od rządu Syrii.

Liga Arabska zmieniła Syrii termin z południa na północ

Liga Arab­ska prze­dłu­ży­ła do końca dnia dzi­siej­sze­go czas na pod­pi­sa­nie przez Syrię pro­to­ko­łu, który ze­zwa­la ob­ser­wa­to­rom Ligi na wjazd do tego kraju - podał Reu­ters, po­wo­łu­jąc się na źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne. Po­sta­wio­ne Da­masz­ko­wi ul­ti­ma­tum upły­nę­ło w po­łu­dnie.

- Ter­min już upły­nął, ale Liga Arab­ska daje Syrii szan­sę na udzie­le­nie od­po­wie­dzi do końca dnia; jeśli jesz­cze w pią­tek wpły­nie po­zy­tyw­na od­po­wiedź, Liga nie wy­ra­zi sprze­ci­wu - po­wie­dzia­ło źró­dło. Inny in­for­ma­tor podał, że Syria przy­sła­ła je­dy­nie list, w któ­rym "prosi o dal­sze wy­ja­śnie­nia".

Liga Arab­ska w czwar­tek dała Da­masz­ko­wi jesz­cze jeden dzień na pod­pi­sa­nie pro­to­ko­łu ze­zwa­la­ją­ce­go ob­ser­wa­to­rom Ligi na wjazd do Syrii. Za­po­wie­dzia­ła, że w prze­ciw­nym razie pań­stwa Ligi spo­tka­ją się w so­bo­tę, by roz­wa­żyć sank­cje go­spo­dar­cze wobec Da­masz­ku.

Wśród moż­li­wych środ­ków agen­cja Reu­te­ra wy­mie­nia m.​in. za­wie­sze­nie lotów do Syrii, wstrzy­ma­nie ope­ra­cji do­ko­ny­wa­nych z sy­ryj­skim ban­kiem cen­tral­nym czy za­mro­że­nie rzą­do­wych kont ban­ko­wych, a także wstrzy­ma­nie han­dlu z Syrią "z wy­łą­cze­niem to­wa­rów stra­te­gicz­nych, tak by nie ucier­pie­li Sy­ryj­czy­cy" - po­da­no w oświad­cze­niu Ligi. De­mon­stra­cje prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi trwa­ją w Syrii nie­prze­rwa­nie od 18 marca. We­dług sza­cun­ków ONZ, tłu­mie­nie pro­te­stów po­cią­gnę­ło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmier­tel­nych. Wła­dze w Da­masz­ku twier­dzą, że zbroj­ne "gangi ter­ro­ry­stycz­ne" za­bi­ły już 1,1 tys. po­li­cjan­tów i żoł­nie­rzy.

>>>>>

Oczywiscie nie liczym na odpowiedz ale popieramy wspolprace Turcji z Arabami . Tak trzeba .

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 20:40, 25 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:43, 26 Lis 2011    Temat postu:

Kolejni rozbojnicy :

Irak: sankcje na Syrię są "niemożliwe"

Nałożenie na reżim w Syrii sankcji ekonomicznych jest "niemożliwe" ze względu na liczbę mieszkających tam Irakijczyków oraz bliskie więzi gospodarcze łączące Bagdad z Damaszkiem - powiedział dzisiaj szef dyplomacji Iraku.

Minister spraw zagranicznych Iraku Hosziar Mahmud Zebari powiedział w sobotę, że "z punktu widzenia Iraku niemożliwe jest wprowadzenie sankcji wobec Syrii" i dodał, że "zastrzeżenia Bagdadu w tej sprawie przekazano Lidze Arabskiej". Organizacja ta przedłużyła w piątek do końca dnia czas na podpisanie przez Damaszek protokołu, który zezwala obserwatorom Ligi na wjazd do Syrii.

W sobotę agencja AFP podała, że Syria zignorowała wezwania Ligi Arabskiej, choć zagroziła ona Damaszkowi nałożeniem na kraj sankcji ekonomicznych, jeśli nie zastosuje się on do ultimatum.

Według szefa irackiej dyplomacji, również Liban i Jordania wyraziły sprzeciw wobec planu nałożenia sankcji na Damaszek, "ze względu na ważne więzi ekonomiczne łączące je z Syrią".

Ministrowie finansów Ligi Arabskiej mogą, podczas sobotniego spotkania w Kairze, podjąć decyzję w sprawie sankcji wobec Syrii. Ewentualne propozycje dotyczące środków nacisku na reżim prezydenta Baszara el-Asada mają zostać przedstawione w niedzielę ministrom spraw zagranicznych organizacji krajów arabskich.

Liga domaga się od Asada położenia kresu krwawym represjom wobec demonstrujących, którzy zaczęli protesty antyrządowe w połowie marca.

Środki nacisku, które może zastosować Liga Arabska to między innymi zawieszenie lotów do Syrii, wstrzymanie operacji dokonywanych z syryjskim bankiem centralnym, czy zamrożenie rządowych kont bankowych, a także wstrzymanie handlu z Damaszkiem, "z wyłączeniem towarów strategicznych, tak by nie ucierpieli Syryjczycy" - podano w oświadczeniu Ligi. Demonstracje przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi trwają w Syrii nieprzerwanie od 18 marca. Według szacunków ONZ, tłumienie protestów pociągnęło dotąd za sobą ponad 3500 ofiar .

>>>>

To sa gangsterzy ! Jeszcze ich popieraja . Mao bylo Saddama ...
Natomiast w Libanie :

Liban: gorąca debata, politycy pobili się w studiu

Gorąca debata libańskiej telewizji przybrała fizyczny charakter po tym jak jeden z polityków nazwał kontrowersyjnego prezydenta Syrii, Baszara al-Assada "kłamcą". Rozjuszony tym stwierdzeniem polityk popierający reżim al-Assada najpierw oblał swojego konkurenta wodą, a następnie rzucił się na niego z krzesłem. Całe wydarzenie zostało bardzo negatywnie odebrane w kraju - informuje Reuters.

>>>>>

Miejscie swiadomosc ze Liban jest naszpikowany platnymi agentami Asada . To nie sa ,,poglady'' tylko interesy !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 0:04, 27 Lis 2011    Temat postu:

ONZ: 1,5 mln Syryjczyków potrzebuje żywności

Ok. 1,5 mln Syryjczyków potrzebuje pomocy żywnościowej - poinformowało ONZ, dodając, że francuska propozycji utworzenia tzw. korytarzy humanitarnych, którymi do Syrii można by dostarczać artykuły pierwszej potrzeby i lekarstwa, nie jest uzasadniona.
W związku ze zwiększeniem potrzeb żywnościowych Czerwony Krzyż zwrócił się o dodatkowe wsparcie, by wyżywić 1,5 mln ludzi - podała w komunikacie koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej Valerie Amos. Zapewnianiem pomocy humanitarnej w Syrii zajmował się dotychczas Czerwony Krzyż i organizacje syryjskie, jednak dostęp do niej ograniczany jest przez reżim prezydenta Baszara el-Asada.

Według Amos, represje w związku z rozpoczętymi w marcu antyrządowymi protestami dotykają 3 mln spośród 20,5 mln Syryjczyków.

Dziesiątki tysięcy ludzi uciekły do Libanu i Turcji, gdzie znalazły schronienia w obozach dla uchodźców. Niektórzy opuścili miasta, w których trwają protesty, i przeprowadzili się do krewnych lub przyjaciół, mieszkających w innych częściach kraju.

Amos nie poparła propozycji szefa francuskiego MSZ Alaina Juppego w sprawie utworzenia tzw. korytarzy humanitarnych, którymi do Syrii można by dostarczać artykuły pierwszej potrzeby i lekarstwa lub stworzenia bezpiecznych obszarów humanitarnych. - Na tym etapie potrzeby humanitarne, które zidentyfikowaliśmy w Syrii, nie usprawiedliwiają uruchomienia takich mechanizmów. Najpierw musimy zrozumieć, dokładnie czego i na których obszarach potrzebuje ludność - powiedziała przedstawicielka ONZ.

Dodała, że "obecnie ONZ oraz jej partnerzy nie są w stanie całkowicie ocenić potrzeb Syryjczyków". Zainspirowane arabską wiosną prodemokratyczne i antyprezydenckie demonstracje w Syrii trwają nieprzerwanie od 18 marca. Według szacunków ONZ, tłumienie demonstracji pociągnęło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych. Natomiast syryjskie władze twierdzą, że zbrojne "gangi terrorystyczne" zabiły już 1,1 tys. policjantów i żołnierzy.

>>>>

A wiec zbrodnie rezimu doprowadza do glodu !!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:11, 27 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska uzgodniła projekt sankcji wobec Syrii

Liga Arabska uzgodniła projekt sankcji wobec Syrii, który przewiduje m.in. zamrożenie kont przedstawicieli rządu w Damaszku i zakaz podróży do krajów arabskich dla członków reżimu. To reakcja na krwawe tłumienie protestów przez syryjskie władze.

Projekt został przyjęty przez ministrów finansów i gospodarki krajów Ligi Arabskiej na posiedzeniu w Kairze. W niedzielę sankcje mają zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich panarabskiej organizacji. Projekt zakłada m.in. "zamrożenie wszelkich transakcji handlowych z syryjskim rządem, z wyłączeniem produktów pierwszej potrzeby, których brak odczułaby ludność". Dokument wzywa również do "zamrożenia kont bankowych syryjskiego rządu" w krajach arabskich, a także wstrzymania "wszelkich transakcji z syryjskim bankiem centralnym".

W projekcie zawarto również zakaz podróżowania do krajów arabskich dla przedstawicieli reżimu w Damaszku.

W ramach sankcji przewidziano także wstrzymanie połączeń lotniczych między Syrią a krajami arabskimi, a także zamrożenie projektów finansowanych w Syrii przez państwa arabskie.

Sankcje są odpowiedzią na zignorowanie przez Damaszek ultimatum, postawionego przez Ligę, przewidującego m.in. wysłanie do krajów arabskich obserwatorów. Demonstracje w Syrii, których uczestnicy domagają się ustąpienia prezydenta Baszara el-Asada, trwają nieprzerwanie od 18 marca. Według szacunków ONZ, tłumienie protestów pociągnęło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych. Natomiast syryjskie władze twierdzą, że zbrojne gangi "terrorystyczne" zabiły 1,1 tys. policjantów i żołnierzy .

>>>>

No wreszcie sa sankcje ! Najwyzszy czas !

Atak powstańców na budynki rządowe w Syrii

Syryjscy powstańy w nocy z wtorku na środę zaatakowali kilka placówek wojskowych w pobliżu Damaszku, w tym budynki służb wywiadowczych. Był to pierwszy znaczący atak na ważne obiekty sił bezpieczeństwa od wybuchu w marcu antyprezydenckich protestów.

Ok. godz. 1.30 czasu polskiego członkowie Wolnej Armii Syrii (WAS) złożonej ze zbuntowanych żołnierzy armii rządowej, ostrzelali pociskami rakietowymi i z broni maszynowej duży kompleks, w którym mieści się siedziba wywiadu sił powietrznych. Znajduje się on na północy stolicy, przy autostradzie łączącej Damaszek z miastem Halab (Aleppo). Dezerterzy podzielili się na trzy grupy, które przypuściły jednoczesny atak z różnych stron na budynki wywiadu. Zwracano przy tym uwagę, by nie uszkodzić sąsiedniego budynku, gdzie przetrzymywani są więźniowie. Wybuchła strzelanina, a nad rejonem walk zaczęły krążyć śmigłowce. Po wykonaniu zadania siły WAS wycofały się bez strat - podały agencje AP i Reuters, powołując się na anonimowych działaczy.

Pozostałe ataki były wymierzone w wojskowe punkty kontrolne na obrzeżach syryjskiej stolicy, w dzielnicach Duma, Kabun, Arabin i Sakba.

Wolna Armia Syrii nie podała informacji o ofiarach ani dalszych szczegółów ataku. Jej doniesień nie można zweryfikować z niezależnych źródeł, bo władze w Damaszku usunęły z Syrii zagraniczne media.

Syryjski wywiad sił powietrznych - którego odrębny status w ramach służb specjalnych pochodzi z czasów poprzedniego prezydenta Hafeza el-Asada - cieszy się złą sławą jednej z najgroźniejszych agencji bezpieczeństwa w kraju. Wywiad sił powietrznych i wywiad wojskowy odegrały znaczącą rolę w tłumieniu powstania przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada.

Choć antyprezydenckie protesty trwają w Syrii od połowy marca, ataki w pobliżu Damaszku należały dotychczas do rzadkości; koncentrowały się raczej w prowincjach Idlib na północy, Dera na południu i Hims w centrum kraju.

Do ataków na cele wojskowe doszło dwa dni po ataku powstańców na siły reżimu, w którym zginęło 34 żołnierzy i członków sił bezpieczeństwa.

Wolną Armię Syrii tworzą zbiegowie z wojska, którzy sprzeciwiali się przemocy stosowanej przez reżim wobec protestujących. W połowie października jej przedstawiciele twierdzili, że formacja liczy ok. 15 tysięcy członków. Jej celem jest wsparcie ludności cywilnej w wysiłkach na rzecz obalenia syryjskich władz i "stawienie odporu nieodpowiedzialnej machinie wojskowej, która ochrania reżim" - podaje BBC.

Syryjska armia przyznaje, że codziennie dochodzi do dezercji.

>>>>>

Narasta wiec opor ! Ludzie nie tylko gina bohatersko ale i ci ktorych zawodem jest wojsko . Walcza ! Kazdy czyni to co umie ...
Dzis Wolna Armia Syrii liczy juz ze 25 . 000 ludzi I ROSNIE !
Ta akcja to pierwsza tak duza w tym kraju ! Beda i nastepne !
Widzimy tutaj wielka precyzje i dbalosc aby nikomu niewinnemu kzywda sie nie stala ! Brawo ! Chwala Wolnej Armii Syrii ! Juz niedlugo tak bedzie sie nazywala Armia Nowej Wolnej Syrii ! Oby jak najszybciej ! Surprised)))

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:26, 27 Lis 2011    Temat postu:

David Cameron: w Syrii możliwa jest totalna wojna domowa

Po spotkaniu z prezydentem Turcji Abdullahem Gulem brytyjski premier David Cameron powiedział, że "totalna wojna domowa" w Syrii jest odtąd "naprawdę możliwa". Spotkanie w Londynie poświęcone było między innymi sytuacji w Syrii.

- Przeprowadziliśmy poważną rozmowę na temat Syrii - poinformował brytyjski szef rządu w komunikacie dla prasy. Turcja, która zajęła bardzo surowe stanowisko wobec syryjskiego reżimu, oraz Liga Arabska dają przykład przywódczej postawy w stosunku do Damaszku, co "dostarcza nam środków, które pozwolą położyć kres brutalności tego upadłego moralnie reżimu" - podkreślił Cameron.

W wywiadzie udzielonym dziennikowi "The Guardian" Gul ocenił, że "Syria jest w impasie", i wezwał reżim w Damaszku do pokojowego zrzeczenia się władzy. Prezydent dodał jednak, że zewnętrzna interwencja w Syrii nie byłaby pożądana, podkreślając, że to "lud musi być autorem zmiany".

Prezydent Turcji rozpoczął we wtorek trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii. To pierwsza wizyta szefa tureckiego państwa w Londynie od 1988 roku.

Gul został przyjęty przez królową Elżbietę II. W środę prezydent wygłosi w londyńskim Royal Society wykład na temat "historycznych zmian na Bliskim Wschodzie".

>>>>>

Wojna to juz tam jest :

Syria: 12 ofiar tłumienia antyrządowych demonstracji
Zabili 12 demonstrantów, w tym dzieci

Podczas tłumienia antyrządowych demonstracji syryjskie siły bezpieczeństwa zabiły w piątek co najmniej dwunastu cywilów, w tym dwoje dzieci - poinformowała organizacja Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Według obrońców praw człowieka, siły rządowe otworzyły ogień do demonstrantów. Do krwawych represji doszło w kilku syryjskich miastach, mimo nacisków Ligi Arabskiej, która żąda od władz w Damaszku przerwania fali przemocy. Wcześniej Liga zawiesiła członkostwo Syrii w tej organizacji.

Syryjska telewizja państwowa poinformowała, że w ataku bombowym w mieście Hama zginęło trzech funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Trwające od 18 marca w Syrii protesty społeczne skierowane są przeciwko represyjnemu reżimowi Baszara el-Asada, który w 2000 roku przejął urząd głowy państwa po swym zmarłym ojcu Hafezie el-Asadzie, sprawującym dyktatorskie rządy przez 30 lat. Według szacunków ONZ, tłumienie demonstracji pociągnęło dotąd za sobą ponad 3,5 tysiąca ofiar śmiertelnych. Natomiast syryjskie władze twierdzą, że zbrojne gangi "terrorystyczne" zabiły już 1,1 tysiąca policjantów i żołnierzy.

>>>>>

Kolejna oburzajaca bestialska zbrodnia !

Daje to 5045 zabitych cywilow !!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


2,5-letnia O'laa Jablawi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:17, 28 Lis 2011    Temat postu:

Szef dyplomacji Syrii: sankcje ligi Arabskiej to wojna gospodarcza

Sy­ryj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Walid el-Mu'allim oświad­czył, że sank­cje na­ło­żo­ne na Da­ma­szek przez Ligę Arab­ską są rów­no­znacz­ne z "wy­po­wie­dze­niem wojny go­spo­dar­czej".

Mu'allim twier­dził też pod­czas trans­mi­to­wa­nej przez te­le­wi­zję kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że Syria wy­co­fa­ła już 95 proc. środ­ków ob­ję­tych de­cy­zją Ligi, zgod­nie z którą pań­stwa arab­skie mają za­mro­zić ak­ty­wa ban­ko­we rządu sy­ryj­skie­go. - Sank­cje są ulicą dwu­kie­run­ko­wą. To nie jest ostrze­że­nie, ale bę­dzie­my bro­nić in­te­re­sów na­sze­go na­ro­du. (...) Mu­si­my bro­nić in­te­re­sów na­sze­go na­ro­du - po­wie­dział Mu'allim.

Liga Państw Arab­skich przy­ję­ła w nie­dzie­lę sank­cje go­spo­dar­cze wobec Syrii, obej­mu­ją­ce wstrzy­ma­nie trans­ak­cji han­dlo­wych z wła­dza­mi w Da­masz­ku, za­mro­że­nie kont i zakaz po­dró­ży do kra­jów arab­skich dla człon­ków re­żi­mu. Sank­cje obej­mu­ją też wstrzy­ma­nie po­łą­czeń lot­ni­czych mię­dzy kra­ja­mi arab­ski­mi a Syrią, za­mro­że­nie in­we­sty­cji i trans­ak­cji z sy­ryj­skim ban­kiem cen­tral­nym.

Ogła­sza­jąc sank­cje, pre­mier Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim ibn Dżabr as-Sa­ni pod­kre­ślił, jest to re­ak­cja na krwa­we tłu­mie­nie pro­te­stów przez sy­ryj­skie wła­dze. Wy­ja­śnił, że Liga nie chce po­zwo­lić, by w Syrii po­wtó­rzył się sce­na­riusz li­bij­ski i do­szło do za­gra­nicz­nej in­ter­wen­cji.

Sank­cje, wpro­wa­dzo­ne ze skut­kiem na­tych­mia­sto­wym, są od­po­wie­dzią na zi­gno­ro­wa­nie przez Da­ma­szek ul­ti­ma­tum po­sta­wio­ne­go przez Ligę. Do­ma­ga­ła się ona m.​in. na­tych­mia­sto­we­go za­koń­cze­nia prze­mo­cy, wy­co­fa­nia czoł­gów z miast, pod­ję­cia dia­lo­gu na­ro­do­we­go i wpusz­cze­nia do kraju arab­skich ob­ser­wa­to­rów.

>>>>>

Tak to wojna . My nie wstydzimy sie tego ! Trzeba ludzi ratowac przed mordami !

Komisja ONZ oskarża Damaszek o zbrodnie przeciwko ludzkości

ONZ-owska ko­mi­sja śled­cza ds. Syrii ogło­si­ła, że sy­ryj­skie woj­sko i siły bez­pie­czeń­stwa po­peł­nia­ją zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści, łącz­nie z za­bój­stwa­mi, tor­tu­ra­mi i gwał­ta­mi. Od­po­wie­dzial­no­ścią za te zbrod­nie ob­cią­żo­no reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Ra­port spo­rzą­dzo­no na zle­ce­nie ONZ-owskiej Rady Praw Czło­wie­ka. Ko­mi­sja, która prze­słu­cha­ła 223 ofia­ry i świad­ków, w tym sy­ryj­skich de­zer­te­rów, we­zwa­ła Da­ma­szek do za­prze­sta­nia "ra­żą­ce­go ła­ma­nia praw czło­wie­ka", zwol­nie­nia więź­niów oraz umoż­li­wie­nia do­stę­pu do Syrii me­diom, or­ga­ni­za­cjom po­mo­co­wym i or­ga­ni­za­cjom obroń­ców praw czło­wie­ka. Po­wo­ła­na w sierp­niu ko­mi­sja, któ­rej prze­wod­ni­czy bra­zy­lij­ski po­li­to­log Paulo Ser­gio Pin­he­iro, pod­kre­śli­ła ko­niecz­ność wni­kli­we­go zba­da­nia wszyst­kich za­rzu­tów i po­cią­gnię­cia win­nych do od­po­wie­dzial­no­ści.

Syria jest "od­po­wie­dzial­na za bez­praw­ne dzia­ła­nia, łącz­nie ze zbrod­nia­mi prze­ciw­ko ludz­ko­ści, po­peł­nio­ne przez jej woj­sko i siły bez­pie­czeń­stwa" - głosi ra­port ko­mi­sji, do­ku­men­tu­ją­cy eg­ze­ku­cje, tor­tu­ry, gwał­ty, ar­bi­tral­ne za­trzy­ma­nia i upro­wa­dze­nia.

Pod­kre­ślo­no, że siły sy­ryj­skie, tłu­mią­ce pro­de­mo­kra­tycz­ne de­mon­stra­cje, ko­rzy­sta­ją z "sys­te­mo­wej bez­kar­no­ści" za te zbrod­nie.

W ra­por­cie za­cy­to­wa­no m.​in. re­la­cję jed­ne­go z de­zer­te­rów, który opi­sał ma­sa­krę uczest­ni­ków de­mon­stra­cji w miej­sco­wo­ści Tel­bi­sa w maju: "De­mon­stran­ci żą­da­li wol­no­ści. Nie­śli ga­łąz­ki oliw­ne i ma­sze­ro­wa­li ze swymi dzieć­mi. Mie­li­śmy roz­kaz roz­pę­dzić tłum albo wszyst­kich wy­eli­mi­no­wać, także dzie­ci. (...) Uży­li­śmy ka­ra­bi­nów ma­szy­no­wych i innej broni. Wielu ludzi upa­dło na zie­mię, ran­nych lub za­bi­tych". Wielu de­zer­te­rów po­in­for­mo­wa­ło ko­mi­sję o eg­ze­ku­cjach żoł­nie­rzy, któ­rzy od­ma­wia­li strze­la­nia do cy­wi­lów. W ra­por­cie jest też mowa o tor­tu­ro­wa­niu za­trzy­ma­nych, także dzie­ci.

De­mon­stra­cje w Syrii, któ­rych uczest­ni­cy do­ma­ga­ją się ustą­pie­nia pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, trwa­ją nie­prze­rwa­nie od 18 marca. We­dług sza­cun­ków ONZ, tłu­mie­nie pro­te­stów po­cią­gnę­ło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmier­tel­nych. Na­to­miast sy­ryj­skie wła­dze twier­dzą, że zbroj­ne "gangi ter­ro­ry­stycz­ne" za­bi­ły 1,1 tys. po­li­cjan­tów i żoł­nie­rzy.

>>>>>

Brawo wreszcie ! O to chodzi aby pokazac wszystkim rozmiar zbrodni !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:18, 28 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:06, 29 Lis 2011    Temat postu:

Turcja gotowa na każdy scenariusz w Syrii

Turecki minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoglu powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że Turcja nie chce rozważać opcji militarnej interwencji w Syrii, ale jest gotowa na każdy możliwy scenariusz.

"Jeśli będą trwały represje, Turcja jest gotowa na każdy scenariusz. Mamy nadzieję, że wojskowa interwencja nigdy nie będzie konieczna. Syryjski reżim musi znaleźć sposób, żeby zaprowadzić pokój" we własnym kraju - podkreślił Davutoglu w rozmowie z telewizją Kanal 24. Szef tureckiej dyplomacji ocenił też, że reżim, który torturuje własnych obywateli, nie ma szans na przetrwanie.

Nie wykluczył ponadto utworzenia, we współpracy ze społecznością międzynarodową, strefy buforowej wzdłuż granicy z Syrią w razie masowego napływu uchodźców uciekających przed konfliktem w swoim kraju.

W tureckiej prowincji Hatay, sąsiadującej z Syrią, już teraz schronienia poszukuje ok. 7,5 tys. Syryjczyków, którzy uciekli przed przemocą.

>>>>>

Tak jest - trzeba byc gotowym ...
Tymczasem kremlowscy zboczeńcy brną w swoim obrzydliwym procederze :

Ławrow sprzeciwia się stawianiu ultimatów Syrii

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow opowiedział się za zaprzestaniem stawiania ultimatów Syrii i przejściem na grunt polityczny w celu rozwiązania jej problemów. Ławrow odrzucił też apele o embargo na dostawy broni do Syrii.

W Syrii od połowy marca trwają demonstracje przeciwników prezydenta Baszara el-Asada. Wystąpienia antyprezydenckie są krwawo tłumione. Według szacunków ONZ, pociągnęło to dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych. Syryjskie władze twierdzą natomiast, że zbrojne "gangi terrorystyczne" zabiły 1,1 tys. policjantów i żołnierzy. - Rozruchy w Syrii są wywoływane nie tyle przez władze, co przez zbrojne grupy - powiedział szef rosyjskiej dyplomacji. Podkreślił, że wszystkie państwa, które mają wpływ na jedną lub drugą stronę konfliktu w Syrii, powinny postarać się o to, by skłonić je do zaprzestania aktów przemocy.

Siergiej Ławrow oświadczył, że apelowanie o wprowadzenie embarga na sprzedaż broni do Syrii jest "nieuczciwe", gdyż grupy zbrojne są zaopatrywane w broń z zewnątrz. Wspomniał przy tej okazji, jak pisze agencja Associated Press, o Libii, gdzie, jak powiedział, Zachód zbroił opozycję mimo ONZ-owskiego embarga.

Moskwa ma bliskie kontakty z Syrią, która jest wielkim odbiorcą rosyjskiej broni i sojusznikiem Rosji w regionie. W minionym tygodniu Ławrow zarzucił Zachodowi, że zmniejsza możliwość pokojowego rozwiązania w Syrii i że zachęca przeciwników prezydenta Baszara el-Asada, by nie szukali kompromisu z jego rządem. W październiku Rosja wraz z Chinami zawetowała opracowaną przez Zachód rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ potępiającą reżim Asada za krwawe tłumienie antyrządowych protestów.

Mimo sankcji ekonomicznych Ligi Arabskiej wobec Damaszku i porozumienia UE w sprawie zaostrzenia sankcji naftowych i finansowych, prezydent Baszar el-Asad, przeciwko któremu od wielu miesięcy trwają protesty, nie wykazuje woli zaprzestania tłumienia demonstracji. Od wybuchu w marcu antyreżimowych protestów przeciwko Asadowi w wyniku represji zginęło ponad 3,5 tys. ludzi - szacuje ONZ.

>>>>>>

Zbrodniarze jeszcze posylaja im bron ... Kreml swoja obrzydliwoscia przyspiesza tylko upadek Rosji ... Ale dobrze ! Znika mit o dobrej Rosji i zlych USA ! W takiej glupocie i ciemnocie zyli Arabowie ! Koszmar ! Ale prawda wychodzi ! Na szczescie :O)))

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:26, 29 Lis 2011    Temat postu:

W nowej konstytucji Syrii nie będzie zapisu o roli partii Baas

Sy­ryj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Walid el-Mu'allim za­po­wie­dział w po­nie­dzia­łek, że Syria za­mie­rza wy­eli­mi­no­wać z nowej kon­sty­tu­cji klau­zu­lę o prze­wod­niej roli Baas - par­tii pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

We­dług el-Mu'al­li­ma, w nowej wer­sji usta­wy za­sad­ni­czej nie bę­dzie za­pi­su gwa­ran­tu­ją­ce­go przy­wód­czą po­zy­cję rzą­dzą­cej Par­tii So­cja­li­stycz­ne­go Od­ro­dze­nia Arab­skie­go (Baas). Mi­ni­ster dodał, że szef ko­mi­sji, któ­rej za­da­niem jest re­for­ma kon­sty­tu­cji Syrii, po­in­for­mo­wał go, iż zmo­dy­fi­ko­wa­na wer­sja do­ku­men­tu za­wie­ra zapis o "wie­lo­par­tyj­nej" po­li­ty­ce pań­stwa oraz za­ka­zie "dys­kry­mi­na­cji par­tii".

De­mon­stra­cje w Syrii, któ­rych uczest­ni­cy do­ma­ga­ją się ustą­pie­nia pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, trwa­ją nie­prze­rwa­nie od 18 marca. 20 li­sto­pa­da siły opo­zy­cji za­ata­ko­wa­ły sie­dzi­bę par­tii pre­zy­den­ta w sto­li­cy. Jak ko­men­to­wa­li świad­ko­wie, "było to prze­sła­nie dla re­żi­mu" Asada.

We­dług sza­cun­ków ONZ, tłu­mie­nie pro­te­stów po­cią­gnę­ło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmier­tel­nych. Na­to­miast sy­ryj­skie wła­dze twier­dzą, że zbroj­ne "gangi ter­ro­ry­stycz­ne" za­bi­ły 1,1 tys. po­li­cjan­tów i żoł­nie­rzy.

>>>>>

No taka smieszno-straszna zmiana ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:27, 29 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:00, 30 Lis 2011    Temat postu:

Turcja nakłada sankcje gospodarcze na Syrię

-Turcja całkowicie zawiesi transakcje handlowe z Syrią i zamrozi aktywa jej rządu. To część sankcji wymierzonych w reżim prezydenta Baszara el-Asada - ogłosił turecki MSZ.

-Ankara, niegdyś bliski sojusznik Damaszku, zablokuje również dostawy broni i sprzętu wojskowego do Syrii i zawiesi współpracę strategiczną z tym krajem. Sankcje mają przekonać prezydenta Asada, by zaprzestał krwawego tłumienia prodemokratycznych protestów - powiedział na konferencji prasowej szef tureckiej dyplomacji Ahmet Davutoglu. W niedzielę sankcje gospodarcze wobec Syrii przyjęła Liga Państw Arabskich. Obejmują one m.in. wstrzymanie transakcji handlowych z władzami w Damaszku, zamrożenie kont i zakaz podróży do krajów arabskich dla członków reżimu. Syryjski minister spraw zagranicznych Walid el-Mu'allim nazwał to "wypowiedzeniem wojny gospodarczej".

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow opowiedział się we wtorek za zaprzestaniem stawiania Syrii ultimatów i przejściem na grunt polityczny w celu rozwiązania jej problemów. Ławrow odrzucił też apele o embargo na dostawy broni do Syrii.

Zainspirowane arabską wiosną prodemokratyczne i antyprezydenckie demonstracje tym kraju trwają nieprzerwanie od 18 marca. Według szacunków ONZ, tłumienie demonstracji przez reżim Asada pociągnęło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmiertelnych. Natomiast syryjskie władze twierdzą, że zbrojne gangi "terrorystyczne" zabiły już 1,1 tys. policjantów i żołnierzy.

>>>>>

Brawo tak trzymac ...

Tymaczesem ciekawy artykul :

Kazimierz Sikorski / Polska The Times
Tysiące już uciekły z syryjskiego piekła

Turcja chce stworzyć strefę buforowa przy granicy z Syrią, obawia się, że lada chwila tysiące Syryjczyków zaczną uciekać z kraju, w którym wojsko i policja strzelają do demonstrantów.

O takiej możliwości powiedział turecki minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoglu. – Przygotowujemy się na każdy scenariusz – powiedział minister i przestrzegł, że lada chwila tysiące uciekinierów z Syrii mogą sprawić, iż w tym rejonie powstanie bardzo trudna sytuacja. Ankara krytykuje Syrię. Ankara od miesięcy krytykuje syryjskiego dyktatora Baszara al-Asada, który w brutalny sposób tłumi najmniejsze przejawy niezadowolenia w swoim kraju. Misja tureckich dyplomatów, która przebywała w Syrii, by na miejscu ocenić, jak rozwija się sytuacja, doświadczyła ataków podczas prorządowej demonstracji, którą reżim zorganizował w stolicy kraju.

Napięcie między obu krajami wzrosło też po tym, jak tureccy pielgrzymi w drodze powrotnej z Mekki zostali zaatakowani podczas podróży przez Syrię. Oficjalna propaganda syryjska podsyca antytureckie nastroje, widząc, że Ankara krytycznie patrzy na to, co się dzieje w Syrii.

Sytuacja jest już tak zaogniona, że turecki premier Recep Tayyip Erdogan wezwał niedawno al-Asada do ustąpienia z urzędu. W podobnym tonie wypowiadają się inni tureccy politycy.

Schronienie dla tysięcy

Turcja udzieliła już schronienia 7,5 tys. przeciwników syryjskiego reżimu, przebywają oni w przygranicznej prowincji Hatay, dokąd uciekli przed prześladowaniami. Wśród nich jest Riad al-Asad, pułkownik syryjskiej armii, który zebrał sporą grupę dezerterów, która po starciach z siłami reżimowymi musiała szukać schronienia w Turcji.

Oficjalnie Ankara dystansuje się od tej grupy, nie przeszkodziło to jednak władzom tureckim zapewnić im schronienia i opieki na terenie swojego kraju.

Sytuacja w Syrii od kilku miesięcy przypomina wojnę domową o różnej sile walk. Nadal jednak siły reżimowe niepodzielnie panują w kraju, masakrując bez litości przeciwników. Początkowe zapowiedzi dyktatora, że poluzuje nieco rządy, okazały się jedynie taktycznym wybiegiem, teraz z jego rozkazu wojsko i policja otaczają najmniejsze nawet ośrodki oporu, pacyfikują je, zabijają przeciwników.

ONZ-owska komisja śledcza ds. Syrii ogłosiła właśnie, że syryjskie wojsko i siły bezpieczeństwa popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości, łącznie z zabójstwami, torturami i gwałtami. Odpowiedzialnością za te zbrodnie obciążono reżim al-Asada.

>>>>>

Tak jest ! Wszystko to sluszne i trzeba pomagac jak sie da !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:18, 30 Lis 2011    Temat postu:

Berry: konflikt w Syrii może doprowadzić do wojny domowej w Libanie

Po­gor­sze­nie się sy­tu­acji w Syrii "może do­pro­wa­dzić do wojny do­mo­wej w Li­ba­nie" – ostrzegł dzi­siaj prze­wod­ni­czą­cy tam­tej­sze­go par­la­men­tu Nabih Berry, cy­to­wa­ny przez agen­cję Itar-Tass. Szy­ic­ki po­li­tyk szcze­rze przy­znał, że boi się fa­tal­ne­go sce­na­riu­sza, jakim by­ła­by eska­la­cja kry­zy­su w są­sied­niej Syrii.

"Ko­leb­ka arab­skie­go na­cjo­na­li­zmu" - Mam jesz­cze na­dzie­ję, że król Ara­bii Sau­dyj­skiej w ostat­nim mo­men­cie ura­tu­je arab­ską so­li­dar­ność i po­mo­że Syrii wy­do­stać się z tu­ne­lu – pod­kre­ślił Berry, który jest uwa­ża­ny w Bej­ru­cie za po­li­ty­ka sprzy­ja­ją­ce­go obec­nym wła­dzom Syrii.

Berry stwier­dził rów­nież, że za­wie­sze­nie człon­ko­stwa Syrii ("kraju za­gro­żo­ne­go izra­el­ską agre­sją") w Lidze Państw Arab­skich było błę­dem. Po­li­tyk pod­kre­ślił, że Syria za­wsze była i po­zo­sta­nie "ko­leb­ką arab­skie­go na­cjo­na­li­zmu".

Syria sta­nę­ła wczo­raj w ob­li­czu dal­szych sank­cji państw eu­ro­pej­skich oraz kry­ty­ki ze stro­ny są­sia­du­ją­cych z nią Tur­cji i Jor­da­nii po de­cy­zji Ligi Arab­skiej o za­wie­sze­niu jej człon­ko­stwa w na­stęp­stwie krwa­we­go tłu­mie­nia an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji.

Mię­dzy­na­ro­do­wa izo­la­cja Syrii zdaje się po­głę­biać, ale reżym w Da­masz­ku ma nadal po­par­cie Rosji, we­dług któ­rej de­cy­zja Ligi Arab­skiej była błęd­na, a sy­ryj­ska opo­zy­cja pod­że­ga­na jest przez Za­chód.

Trwa­ją­ce od 18 marca w Syrii pro­te­sty spo­łecz­ne skie­ro­wa­ne są prze­ciw­ko re­pre­syj­ne­mu re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, który w 2000 roku prze­jął urząd głowy pań­stwa po swym zmar­łym ojcu Ha­fe­zie el-Asa­dzie, spra­wu­ją­cym dyk­ta­tor­skie rządy przez 30 lat. Pro­te­sty te mają na ogół cha­rak­ter po­ko­jo­wy. We­dług sza­cun­ków ONZ, tłu­mie­nie de­mon­stra­cji po­cią­gnę­ło dotąd za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmier­tel­nych. Na­to­miast sy­ryj­skie wła­dze twier­dzą, że zbroj­ne gangi "ter­ro­ry­stycz­ne" za­bi­ły już 1,1 tys. po­li­cjan­tów i żoł­nie­rzy.

Król Jor­da­nii: ustą­pił­bym

W wy­wia­dzie dla BBC król Jor­da­nii Ab­dul­lah oświad­czył, iż Asad po­wi­nien zre­zy­gno­wać z wła­dzy dla dobra swego kraju. - Uwa­żam, że gdy­bym był na jego miej­scu, ustą­pił­bym - po­wie­dział.

- Ustą­pił­bym i za­pew­nił­bym to, że kto­kol­wiek na­stą­pił­by po mnie, byłby zdol­ny zmie­nić ten stan rze­czy, jaki obec­nie wi­dzi­my - dodał jor­dań­ski mo­nar­cha.

We­dług niego, przed ustą­pie­niem pre­zy­dent Syrii po­wi­nien roz­po­cząć nową erę dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go, gdyż w jego oto­cze­niu nie ma ni­ko­go, kto zmie­nił­by obec­ne re­alia ustro­jo­we. - Nie sądzę, by sys­tem ze­zwo­lił na to, zatem jeśli Asad jest za­in­te­re­so­wa­ny losem swego kraju, po­wi­nien ustą­pić, ale po­wi­nien także stwo­rzyć moż­li­wość otwar­cia nowej fazy sy­ryj­skie­go życia po­li­tycz­ne­go - pod­kre­ślił Ab­dul­lah.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Tur­cji Ahmet Da­vu­to­glu oświad­czył w po­nie­dzia­łek na forum par­la­men­tu, że An­ka­ra za­ini­cju­je glo­bal­ną kam­pa­nię w celu po­wstrzy­ma­nia Asada przed dal­szy­mi re­pre­sja­mi.

- Tu­rec­ka po­li­ty­ka w tej kwe­stii jest jawna i jasna. Bę­dzie­my wspie­rać słusz­ne żą­da­nia na­ro­du i zmo­bi­li­zu­je­my nie­zbęd­ne re­gio­nal­ne oraz mię­dzy­na­ro­do­we plat­for­my do sta­wie­nia czoła temu sy­ryj­skie­mu na­ci­sko­wi - po­wie­dział szef tu­rec­kiej dy­plo­ma­cji.

Dodał, że po prze­pro­wa­dzo­nych w ciągu week­en­du ata­kach de­mon­stran­tów na tu­rec­kie pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne w Syrii "nie można już ufać sy­ryj­skie­mu rzą­do­wi".

- Zaj­mie­my naj­bar­dziej zde­cy­do­wa­ne sta­no­wi­sko wobec tych ata­ków i bę­dzie­my wspie­rać naród sy­ryj­ski w jego słusz­nej walce - za­zna­czył Da­vu­to­glu.

>>>>>

Liban boi sie rzecz jasna czolgow rezimu stad najlepiej dla Libanu bedzie jak rezim padnie ...

Kraje Zatoki Perskiej: szczyt arabski ws. Syrii nie ma sensu

Rada Współ­pra­cy Za­to­ki Per­skiej (GCC) oświad­czy­ła, że zwo­ła­nie nad­zwy­czaj­ne­go szczy­tu Ligi Arab­skiej w spra­wie sy­tu­acji w Syrii "nie jest warte" za­cho­du - po­da­ła te­le­wi­zja Al-Ara­bi­ja.

We­dług AFP, mo­nar­chie Za­to­ki Per­skiej są prze­ciw­ne zwo­ły­wa­niu ta­kie­go szczy­tu, a ich sto­sun­ki z Syrią są obec­nie "lo­do­wa­te". Syria we­zwa­ła w po­nie­dzia­łek do zor­ga­ni­zo­wa­nia nad­zwy­czaj­ne­go szczy­tu przy­wód­ców kra­jów Ligi Arab­skiej, by omó­wić eska­la­cję na­pięć w kraju.

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Rady Współ­pra­cy Za­to­ki Per­skiej Ab­dul­la­tif al-Za­ja­ni oświad­czył we wto­rek, że "GCC oce­nia, iż w obec­nych oko­licz­no­ściach zor­ga­ni­zo­wa­nie ta­kie­go szczy­tu jest bez­u­ży­tecz­ne", zwłasz­cza że sze­fo­wie dy­plo­ma­cji GCC mają w środę za­pla­no­wa­ne wcze­śniej spo­tka­nie w Ra­ba­cie.

Da­ma­szek we­zwał rów­nież w ofi­cjal­nym oświad­cze­niu, by kraje Ligi wy­sła­ły do Syrii swych przed­sta­wi­cie­li w ran­dze mi­ni­strów, aby zo­rien­to­wa­li się w sy­tu­acji na miej­scu i nad­zo­ro­wa­li wdra­ża­nie planu an­ty­kry­zy­so­we­go za­pro­po­no­wa­ne­go przez Ligę Arab­ską.

Liga Arab­ska i przed­sta­wi­cie­le arab­skich or­ga­ni­za­cji oby­wa­tel­skich po­ro­zu­mie­li się w po­nie­dzia­łek w spra­wie utwo­rze­nia ta­kiej misji, która oceni obec­ną sy­tu­ację w Syrii, gdzie od kilku mie­się­cy trwa­ją pro­te­sty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi. Grupa bę­dzie li­czy­ła ok. 500 ob­ser­wa­to­rów, w tym woj­sko­wych.

>>>>

Oczywiscie ! Cieszy realny oglad sytuacji ... Gadac z nimi nie ma sensu . Tylko sankcje przemowia !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 20:19, 30 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:35, 01 Gru 2011    Temat postu:

Największa organizacja islamska (OIC) apeluje do Syrii

Naj­więk­sza or­ga­ni­za­cja is­lam­ska - Or­ga­ni­za­cja Współ­pra­cy Is­lam­skiej (ang. OIC) - za­ape­lo­wa­ła do Syrii o "na­tych­mia­sto­we za­prze­sta­nie nad­mier­ne­go uży­cia siły" wobec swych oby­wa­te­li i o współ­dzia­ła­nie z Ligą Arab­ską.

Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych OIC na­ma­wia­li pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da, by "od­po­wie­dział na de­cy­zje" Ligi Arab­skiej - głosi ko­mu­ni­kat wy­da­ny po nad­zwy­czaj­nym po­sie­dze­niu ko­mi­te­tu wy­ko­naw­cze­go OIC w Dżud­dzie w Ara­bii Sau­dyj­skiej. W ko­mu­ni­ka­cie zwró­co­no się do Da­masz­ku o "na­tych­mia­sto­we za­prze­sta­nie nad­uży­wa­nia siły wobec cy­wi­lów" i o "uchro­nie­nie kraju przed ry­zy­kiem umię­dzy­na­ro­do­wie­nia kry­zy­su". Za­ape­lo­wa­no do "wszyst­kich stron w Syrii o wy­rze­cze­nie się prze­mo­cy i się­gnię­cie po środ­ki po­ko­jo­we".

W spo­tka­niu, jak pisze AFP, uczest­ni­czył też irań­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ali Akbar Sa­le­hi - klu­czo­wy so­jusz­nik Da­masz­ku w re­gio­nie.

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny OIC Ek­me­led­din Ih­sa­no­glu po­twier­dził na po­cząt­ku spo­tka­nia "sprze­ciw wobec umię­dzy­na­ro­do­wie­nia kry­zy­su" i wobec "wszel­kiej in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej" w Syrii, gdzie od po­ło­wy marca trwa­ją de­mon­stra­cje prze­ciw­ni­ków Asada, które są krwa­wo tłu­mio­ne.

W nie­dzie­lę Liga Arab­ska przy­ję­ła ostre sank­cje go­spo­dar­cze wobec Syrii, po­le­ga­ją­ce m.​in. na wstrzy­ma­niu trans­ak­cji han­dlo­wych z Da­masz­kiem i za­mro­że­niu jego kont w kra­jach arab­skich. Zro­bi­ła to, aby skło­nić reżim sy­ryj­ski do zre­zy­gno­wa­nia z prze­mo­cy, w na­stęp­stwie któ­rej w Syrii zgi­nę­ło od marca ponad 3500 ludzi. Liga Arab­ska wpro­wa­dzi­ła sank­cje, gdy Da­ma­szek zi­gno­ro­wał po­sta­wio­ne przez nią ul­ti­ma­tum. Liga do­ma­ga­ła się m.​in. na­tych­mia­sto­we­go za­koń­cze­nia prze­mo­cy i wpusz­cze­nia do kraju arab­skich ob­ser­wa­to­rów.

>>>>

No tak ale tu trzeba silowo a nie apelowo ...

Krewni Asada na liście osób objętych sankcjami Ligi Arabskiej

Brat i kuzyn pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da zna­leź­li się na li­ście 17 człon­ków re­żi­mu ob­ję­tych za­ka­zem po­dró­ży do państw arab­skich w ra­mach sank­cji, które Liga Arab­ska przy­ję­ła wobec Da­masz­ku za krwa­we tłu­mie­nie pro­te­stów.

Na li­ście sy­ryj­skich ofi­cje­li ob­ję­tych za­ka­zem po­dró­ży zna­leź­li się także mi­ni­stro­wie obro­ny i spraw we­wnętrz­nych, ofi­ce­ro­wie służb wy­wia­dow­czych i wy­so­cy rangą woj­sko­wi - po­da­ła agen­cja Reu­te­ra. Brat sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra, Maher el-Asad, do­wo­dzi Gwar­dią Re­pu­bli­kań­ską i jest dru­gim naj­bar­dziej wpły­wo­wym czło­wie­kiem re­żi­mu. Na li­ście zna­lazł się też nie­wy­mie­nio­ny z imie­nia kuzyn pre­zy­den­ta, naj­bo­gat­szy sy­ryj­ski biz­nes­men.

Na li­ście nie znaj­dzie się sam Ba­szar el-Asad, dzię­ki czemu - we­dług źró­deł agen­cji dpa - zo­sta­nie otwar­ta furt­ka na wy­pa­dek, gdyby Asad zde­cy­do­wał się emi­gro­wać z kraju.

Listę na­zwisk stwo­rzy­ła po­wo­ła­na przez Ligę ko­mi­sja. Ma ona za za­da­nie opra­co­wać szcze­gó­ło­we spo­so­by wdro­że­nia uchwa­lo­nych sank­cji. Swoje pro­po­zy­cje, w tym listę na­zwisk, ma przed­sta­wić mi­ni­strom państw Ligi w so­bo­tę w Dau­sze.

Ko­mi­sja za­pro­po­no­wa­ła też wstrzy­ma­nie od 15 grud­nia po­łą­czeń lot­ni­czych mię­dzy pań­stwa­mi arab­ski­mi a Syrią, oraz wy­łą­cze­nie spod em­bar­ga do­staw psze­ni­cy i po­wią­za­nych pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych, leków, pa­li­wa i elek­trycz­no­ści.

Liga Państw Arab­skich przy­ję­ła w nie­dzie­lę pro­jekt sank­cji go­spo­dar­czych wobec Syrii, obej­mu­ją­cy wstrzy­ma­nie trans­ak­cji han­dlo­wych z wła­dza­mi w Da­masz­ku, za­mro­że­nie kont, zakaz po­dró­ży do kra­jów arab­skich dla człon­ków re­żi­mu oraz za­mro­że­nie in­we­sty­cji i trans­ak­cji z sy­ryj­skim ban­kiem cen­tral­nym.

Sank­cje są re­ak­cją na krwa­we tłu­mie­nie pro­te­stów przez sy­ryj­skie wła­dze. De­mon­stra­cje trwa­ją od 18 marca i we­dług ONZ po­cią­gnę­ły za sobą ponad 3,5 tys. ofiar śmier­tel­nych. We­dług nie­po­twier­dzo­nych in­for­ma­cji rządy państw UE zde­cy­do­wa­ły się w czwar­tek zwięk­szyć pre­sję na Syrię, do­da­jąc 11 przed­się­biorstw i 12 ludzi do listy tych już ob­ję­tych sank­cja­mi. Lista zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­na w pią­tek.

>>>>>

To cieszy brawo !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:35, 01 Gru 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 14 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy