Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:23, 15 Lis 2011    Temat postu:

Potężne demonstracje w Syrii zorganizowane przez reżim . Potępiają decyję Ligi Arabskiej

Dziesiątki tysięcy ludzi zebrały się dzisiaj w centrum Damaszku, aby wyrazić poparcie dla prezydenta Baszara el-Asada i potępić decyzję Ligi Arabskiej zawieszenia członkostwa Syrii w prawach członka tej organizacji.

"Naród chce Baszara el-Asada" - krzyczeli demonstranci zebrani na placu Sabaa Bahrat. Śpiewali pieśni patriotyczne, machając sztandarami i portretami prezydenta. Wczoraj Liga Arabska zawiesiła członkostwo Syrii, po tym jak władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Po tej decyzji tłumy demonstrantów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowały w sobotę wieczorem ambasadę Arabii Saudyjskiej i Kataru w Damaszku oraz konsulaty Francji i Turcji w Latakii.

Według źródeł dyplomatycznych, zaatakowane placówki zostały poważnie zniszczone.

Liga Arabska przedstawiła Syrii pod koniec października plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją. Plan ten przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją. Choć prezydent Asad zapowiedział wtedy, że będzie współpracował z opozycją domagającą się demokratycznych reform, do żadnego porozumienia nie doszło.

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3.500 osób.

>>>>>

Oczywiscie samo to ze rezim zbiera swoich funkcjonariuszy i ich rodziny aby niszczyc ambasady ktore przypominam sa eksterytorialne i nietykalne swiadczy tylko o braku jakichkolwiek cech ludzkich i o kompletnym zwyrodnieniu . Nie zmienia nic w sytuacji ani nas nie zastraszy ani nie zniecheci ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:47, 15 Lis 2011    Temat postu:

Turcja wstrzymała poszukiwania złóż ropy naftowej w Syrii

Tur­cja wstrzy­ma­ła po­szu­ki­wa­nia wraz z Syrią ropy naf­to­wej i za­gro­zi­ła jej wstrzy­ma­niem do­staw ener­gii elek­trycz­nej po ata­kach pro­rzą­do­wych de­mon­stran­tów na tu­rec­kie misje dy­plo­ma­tycz­ne w Syrii.

- Do­star­cza­my obec­nie prąd do Syrii; jeśli ta sy­tu­acja utrzy­ma się, bę­dzie­my mu­sie­li zre­wi­do­wać nasze de­cy­zje - po­wie­dział tu­rec­ki mi­ni­ster ener­ge­ty­ki i bo­gactw na­tu­ral­nych Taner Yil­diz. Tur­cja eks­por­tu­je ener­gię elek­trycz­ną do Syrii na pod­sta­wie kon­trak­tu za­war­te­go w 2006 roku.

Mi­ni­ster po­in­for­mo­wał też o wstrzy­ma­niu współ­pra­cy tu­rec­ko-sy­ryj­skiej w dzie­dzi­nie po­szu­ki­wań ropy naf­to­wej. Dodał, że cho­dzi o sześć od­wier­tów w Syrii, gdzie prace pro­wa­dzi­ły wspól­nie tu­rec­ka firma TPAO i sy­ryj­ska pań­stwo­wa firma naf­to­wa.

Yil­diz jed­no­cze­śnie wy­klu­czył wstrzy­ma­nie za­opa­trze­nia Syrii w wodę. Na mocy po­ro­zu­mie­nia z 1987 roku Syria otrzy­mu­je wodę z Eu­fra­tu śred­nio rocz­nie w ob­ję­to­ści 500 m sze­ścien­nych na se­kun­dę.

Tur­cja jest naj­więk­szym part­ne­rem han­dlo­wym Syrii; ich rocz­na wy­mia­na han­dlo­wa wy­nio­sła w 2010 roku 2,5 mld do­la­rów. In­we­sty­cje tu­rec­kie w Syrii osią­gnę­ły w ubie­głym roku war­tość 260 mln do­la­rów.

Pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan po­wie­dział we wto­rek, że Tur­cja stra­ci­ła na­dzie­ję, że reżim sy­ryj­ski po­zy­tyw­nie od­po­wie na żą­da­nia wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej w spra­wie po­ło­że­nia przez Da­ma­szek kresu krwa­wym re­pre­sjom i wpro­wa­dze­nia re­form de­mo­kra­tycz­nych.

W so­bo­tę Liga Arab­ska za­wie­si­ła człon­ko­stwo Syrii, po tym gdy wła­dze tego kraju nie do­trzy­ma­ły obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją. Po tej de­cy­zji do­szło w so­bo­tę wie­czo­rem do ata­ków tłu­mów zwo­len­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da na za­gra­nicz­ne przed­sta­wi­ciel­stwa dy­plo­ma­tycz­ne w Syrii, w tym na am­ba­sa­dę tu­rec­ką w Da­masz­ku i kon­su­lat tu­rec­ki w La­ta­kii. Tu­rec­kie MSZ za­żą­da­ło wtedy od Syrii gwa­ran­cji bez­pie­czeń­stwa dla swych misji dy­plo­ma­tycz­nych oraz wy­da­ło ko­mu­ni­kat wzy­wa­ją­cy tu­rec­kich oby­wa­te­li do ogra­ni­cze­nia po­dró­ży do tego kraju.

We­dług sza­cun­ków ONZ, od po­cząt­ku an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stów w marcu tego roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 3500 osób.

An­ka­ra po­pie­ra de­cy­zję Ligi Arab­skiej o za­wie­sze­niu Syrii w pra­wach człon­ka tej or­ga­ni­za­cji - po­wie­dział we wto­rek w Ra­ba­cie szef tu­rec­kiej dy­plo­ma­cji Ahmet Da­vu­to­glu na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej ze swym ma­ro­kań­skim od­po­wied­ni­kiem Ta­je­bem Fas­sim Fih­rim.

- Uwa­ża­my, że de­cy­zja ta jest słusz­na - za­de­kla­ro­wał po­wie­dział Da­vu­to­glu. W so­bo­tę Liga Arab­ska za­wie­si­ła człon­ko­stwo Syrii, gdy wła­dze tego kraju nie do­trzy­ma­ły obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją.

Tur­cja ma wziąć udział w spo­tka­niu Ligi Arab­skiej w sto­li­cy Ma­ro­ka w środę.

Mi­ni­ster Fassi Fihri za­pro­sił mimo wszyst­ko Syrię do udzia­łu w śro­do­wym spo­tka­niu arab­sko-tu­rec­kim. - Drzwi po­zo­sta­ją otwar­te dla sy­ryj­skich po­li­ty­ków, jeśli chcą uczest­ni­czyć w ju­trzej­szym forum - za­pew­nił ma­ro­kań­ski szef dy­plo­ma­cji.

Liga Arab­ska i Tur­cja będą ob­ra­do­wać w Ra­ba­cie w mo­men­cie, gdy ro­śnie pre­sja wy­wie­ra­na na Syrię, w któ­rej od ośmiu mie­się­cy toczy się re­be­lia prze­ciw re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

- Gdy Syria kicha, Tur­cja do­sta­je ka­ta­ru - po­wie­dział Da­vu­to­glu, pod­kre­śla­jąc w ten spo­sób re­gio­nal­ny wy­miar sy­ryj­skie­go kon­flik­tu. - Chce­my im pomóc - za­pew­nił, ale pod­kre­ślił, że sy­ryj­ski pre­zy­dent musi zde­cy­do­wać się na re­for­my po­li­tycz­ne.

An­ka­ra za­gro­zi­ła też Da­masz­ko­wi do­dat­ko­wy­mi sank­cja­mi, mię­dzy in­ny­mi od­cię­ciem do­pły­wu ener­gii elek­trycz­nej. Groź­ba ta jest po­waż­nym pro­ble­mem dla Da­masz­ku. Syria jest bar­dzo za­leż­na od wspól­ne­go użyt­ko­wa­nia wód Eu­fra­tu, któ­re­go źró­dła znaj­du­ją się w Tur­cji. An­ka­ra do­star­cza Da­masz­ko­wi 60 proc. zu­ży­wa­nej przez kraj ener­gii, która po­cho­dzi z hy­dro­elek­trow­ni. Tur­cja za­po­wie­dzia­ła rów­nież, że prze­sta­nie uczest­ni­czyć we wspól­nych pro­jek­tach eks­plo­ra­cji od­wier­tów ropy w Syrii.

Tym­cza­sem Liga Arab­ska spo­tka­ła się z przed­sta­wi­cie­la­mi sy­ryj­skiej opo­zy­cji we wto­rek, w dniu w któ­rym w ak­tach prze­mo­cy w Syrii zgi­nę­ło 69 osób - po­da­je agen­cja Reu­te­ra.

Liga zwró­ci­ła się do sy­ryj­skich opo­zy­cjo­ni­stów, by przy­go­to­wa­li swe plany i pro­po­zy­cje do­ty­czą­ce trans­fe­ru wła­dzy w ich kraju. Jak wy­ja­śnia Reu­ters, są to przy­go­to­wa­nia do więk­sze­go spo­tka­nia kra­jów Ligi Arab­skiej w spra­wie Syrii, które ma się wkrót­ce odbyć.

- Liga Arab­ska ogło­si nie­dłu­go datę kon­fe­ren­cji, w któ­rej udział weź­mie wiele sy­ryj­skich grup opo­zy­cyj­nych, by prze­dys­ku­to­wać me­to­dy (dzia­ła­nia) i ter­mi­ny do­ty­czą­ce okre­su prze­ka­zy­wa­nia (wła­dzy) - po­wie­dział Reu­te­ro­wi przed­sta­wi­ciel Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej (or­ga­ni­za­cji opo­zy­cyj­nej sku­pia­ją­cej lo­kal­ne ko­mi­te­ty ko­or­dy­na­cyj­ne do walki z re­żi­mem Asada).

Reu­ters ko­men­tu­je, że ostra­cyzm Ligi jest szcze­gól­nie do­tkli­wy dla sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta, który za­wsze uwa­żał się za waż­ne­go zwo­len­ni­ka arab­skiej jed­no­ści.

>>>>>

Tak jest ! Trzeba zrobic wszystko co mozna !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:48, 15 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:50, 16 Lis 2011    Temat postu:

Syria : Reżim nie weźmie udziału w arabsko-tureckim spotkaniu w Maroku

Reżim nie będzie uczestniczyć w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich i Turcji, które odbędzie się w środę w stolicy Maroka, Rabacie - podała oficjalna syryjska agencja prasowa. Rozmowy mają dotyczyć sytuacji w Syrii.

Agencja nie poinformowała, dlaczego przedstawiciele Syrii postanowili nie brać udziału w spotkaniu. Minister spraw zagranicznych Maroka Tajeb Fassi Fihri zaprosił we wtorek Syrię do udziału w arabsko-tureckich rozmowach. - Drzwi pozostają otwarte dla syryjskich polityków, jeśli chcą uczestniczyć w jutrzejszym forum - zapewnił marokański szef dyplomacji. W sobotę Liga zawiesiła członkostwo Syrii, gdy władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

>>>>

No oczywiscie nikt ich tam nie chce tym bardziej po takich zachowaniach :

Ataki na konsulaty i ambasady w Syrii - ewakuacja dyplomatów.

Po sobotnich atakach demonstrantów na placówki dyplomatyczne Turcji, Ankara zdecydowała się wycofać z Syrii rodziny dyplomatów - poinformowała turecka telewizja. Francuski MSZ zażądał wyjaśnień w sprawie ataków na swe konsulaty.

Ankara ewakuuje część swego personelu po tym, jak liczący około tysiąca osób tłum zaatakował turecką ambasadę w Damaszku w sobotę wieczorem, rzucając kamieniami i butelkami. Protestujących rozpędziła policja - poinformowała turecka agencja Anatolian.

Ministerstwo spraw zagranicznych Turcji zażądało też od Syrii gwarancji bezpieczeństwa dla swych misji dyplomatycznych.

Zwolennicy el-Asada, zorganizowali w niedzielę w centrum Damaszku demonstrację, mającą być wyrazem poparcia dla prezydenta Baszara el-Asada. Manifestujący potępili decyzję Ligi Arabskiej dotyczącą zawieszenia członkostwa Syrii w prawach członka tej organizacji.

Również w niedzielę w mieście Hama siły bezpieczeństwa zabiły cztery osoby, które wykrzykiwały hasła protestu przeciw el-Asadowi, podczas demonstracji popierającej prezydenta. - Od głównej manifestacji oderwały się grupy ludzi, którzy zaczęli krzyczeć "ludzie chcą końca reżimu". Uciekli w boczne uliczki, ale (agenci sił bezpieczeństwa) poszli za nimi i czterech zabito - powiedział agencji Reutera jeden z opozycyjnych aktywistów, który wolał zachować anonimowość.

W sobotę Liga Arabska zawiesiła członkostwo Syrii, po tym jak władze tego kraju nie dotrzymały obietnicy powstrzymania się od dalszych akcji policji i wojska przeciwko demonstrantom domagającym się demokratyzacji i rozpoczęcia dialogu z opozycją.

Po tej decyzji tłumy demonstrantów uzbrojonych w noże i pałki zaatakowały w sobotę wieczorem ambasadę Arabii Saudyjskiej i Kataru w Damaszku oraz konsulaty Francji i Turcji w Latakii. Źródła dyplomatyczne poinformowały, że zaatakowane placówki zostały poważnie zniszczone.

Według wydanego w niedzielę komunikatu francuskiego MSZ, ze względu na zagrożenie dla francuskich interesów i placówek ambasador Syrii w Paryżu został wezwany do złożenia wyjaśnień - poinformowała agencja AFP.

Reuters podał, że Syria wzywa do zorganizowania nadzwyczajnego szczytu przywódców krajów Ligi Arabskiej, by omówić eskalację napięć w kraju.

Liga Arabska rozważa ze swej strony, w jaki sposób można stworzyć mechanizmy chroniące ludność cywilną Syrii przed przemocą - pisze AFP.

Tymczasem Rosja wciąż honoruje swoje kontrakty na dostawę broni do Syrii, ponieważ nie zabrania jej tego żadna decyzja międzynarodowych organizacji - oświadczył w niedzielę wysoki rangą przedstawiciel rosyjskiego sektora zbrojeniowego - podaje AFP.

>>>>

Oczywiscie nikt ich niedlugo nie bedzie uznawal z wyjatkiem swiatowych bandytow i wyrzutkow spolecznych typu Kreml Pekin Theran ... To juz jest parias miedzynarodowy ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:40, 16 Lis 2011    Temat postu:

Ataki w Syrii spowodowały odwołanie francuskiego ambasadora

Fran­cja od­wo­ła­ła am­ba­sa­do­ra z Syrii po no­wych ak­tach prze­mo­cy w tym kraju; ata­ko­wa­no m.​in. fran­cu­skie pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne. O de­cy­zji po­in­for­mo­wał w Zgro­ma­dze­niu Na­ro­do­wym szef fran­cu­skiej dy­plo­ma­cji Alain Juppe.

- W Syrii miały miej­sce nowe akty prze­mo­cy, co skło­ni­ło mnie do za­mknię­cia na­szych pla­có­wek kon­su­lar­nych w Ha­la­bie (Alep­po, na pół­no­cy) i w La­ta­kii (pół­noc­ny za­chód), na­szych in­sty­tu­cji kul­tu­ral­nych i od­wo­ła­nia am­ba­sa­do­ra - po­wie­dział mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Fran­cji. W nocy z so­bo­ty na nie­dzie­lę setki zwo­len­ni­ków sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da za­ata­ko­wa­ły am­ba­sa­dy Ara­bii Sau­dyj­skiej, Ka­ta­ru i Tur­cji w Da­masz­ku oraz pla­ców­ki dy­plo­ma­tycz­ne Tur­cji i Fran­cji w La­ta­kii i w Ha­la­bie, co wy­wo­ła­ło zde­cy­do­wa­ne pro­te­sty wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej. Ataki na­stą­pi­ły po za­wie­sze­niu przez Ligę Arab­ską człon­ko­stwa Syrii w tej or­ga­ni­za­cji. Od­wo­ła­ny z Syrii fran­cu­ski am­ba­sa­dor Eric Che­val­lier we wrze­śniu zo­stał ob­rzu­co­ny jaj­ka­mi i ka­mie­nia­mi przez grupę zwo­len­ni­ków pre­zy­den­ta Asada. Stało się to w Da­masz­ku, gdy am­ba­sa­dor Fran­cji wy­cho­dził ze spo­tka­nia z grec­ko­pra­wo­sław­nym pa­triar­chą An­tio­chii i ca­łe­go Wscho­du Igna­cym IV.

>>>>>>

No tak przy takim bandytyzmie !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:26, 17 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:25, 17 Lis 2011    Temat postu:

Liga Arabska daje Syrii trzy dni na zaprzestanie rozlewu krwi

Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych państw Ligi Arab­skiej dali wła­dzom Syrii trzy dni na za­koń­cze­nie krwa­wych roz­praw z pro­te­stu­ją­cy­mi i na wpusz­cze­nie do kraju ob­ser­wa­to­rów. Nie po­wie­dzia­no, co bę­dzie, jeśli Da­ma­szek nie pod­po­rząd­ku­je się tym żą­da­niom.

Liga Arab­ska po­twier­dzi­ła w sto­li­cy Ma­ro­ka, Ra­ba­cie, za­wie­sze­nie Syrii w pra­wach człon­ka tej or­ga­ni­za­cji. Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych Ligi po­sta­no­wi­li prze­słać na­tych­miast rzą­do­wi Syrii swoją pro­po­zy­cję; to, jak pisze Reu­ters, ostat­nia z serii prób prze­ko­na­nia pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da do za­koń­cze­nia trwa­ją­ce­go od ośmiu mie­się­cy roz­le­wu krwi.

Za­py­ta­ny, czy pro­po­zy­cja jest osta­tecz­ną próbą dy­plo­ma­cji, mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim as-Sa­ni po­wie­dział dzien­ni­ka­rzom: "Nie chce­my w ten spo­sób o tym mówić, by nie brzmia­ło to jak groź­ba".

Liga Arab­ska już wcze­śniej pro­po­no­wa­ła wy­sła­nie swych ob­ser­wa­to­rów do Syrii. Liga za­wie­si­ła w so­bo­tę człon­ko­stwo Syrii, gdy Da­ma­szek nie do­trzy­mał obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom, do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją.

Arab­ski plan wyj­ścia z kry­zy­su, na który Syria przy­sta­ła, prze­wi­dy­wał za­prze­sta­nie prze­mo­cy, wy­co­fa­nie woj­ska z miast, zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych oraz wpusz­cze­nie do kraju za­gra­nicz­nych me­diów i or­ga­ni­za­cji praw czło­wie­ka.

>>>>>

Oczywiscie ! To i tak za dlugo trwa !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:27, 17 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:58, 18 Lis 2011    Temat postu:

Kogo USA zainstalowaly w Iraku ?

Irak potępia zawieszenie Syrii przez Ligę Arabską

Rzecznik rządu irackiego Ali al-Dabbagh potępił w niedzielę zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej, twierdząc, że tylko pogorszy to sytuację. Oświadczył, że zawieszając Syrię, Liga traci wszelkie kanały łączności z Damaszkiem.

????

No super ! Grunt zeby miec ,,kanaly'' . Nie wazne ilu zamorduja grunt to kanaly ...

Associated Press pisze, że zdominowany przez szyitów rząd Iraku obawia się, iż zmiana reżimu w Syrii może oznaczać dojście tam do władzy sunnickiego rządu, wrogiego Bagdadowi.

??????

Co ??? I z takiego powodu godza sie na mordowanie ludzi aby jacys mityczni ,,szyici'' nie doszli do wladzy ??? CO TO JEST ! PRZEDE WSZYSTKIM LUDZIE ! Co to za jakies podzialy ??? Jest to hanba dzielic w ten sposob ludzi ... Ludzie sa albo zwyrodnialcami mordujacymi innych albo dobrymi i przyzwoitymi albo najczesciej przecietniakami . I TAK SIE OCENIA LUDZI ! Nikt kto morduje nie jest od Boga a od diabla ...
Oczywiscie potepiamy te pijackie brednie i zyczymy Irakowi normalnego rzadu stojacego po stronie wolnosci i godnosci czlowieka ... Jak i wszystkim krajom ...

Obama zadowolony z zawieszenia Syrii przez Ligę Arabską

Prezydent Barack Obama z zadowoleniem powitał zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej. Uznał to za ważny krok, który dowodzi rosnącej izolacji syryjskiego reżimu. Podkreślił zarazem, że USA wraz z Ligą Arabską stoją po stronie narodu syryjskiego.

Obama podkreślił, że reżim syryjski systematycznie łamie prawa człowieka i tłumi pokojowe protesty. Zapowiedział, że Waszyngton będzie nadal wywierał presję na Damaszek, we współpracy z partnerami. Podkreślił, że USA i Liga Arabska "wspierają naród syryjski w jego dążeniu do godności i demokratycznej transformacji".

Liga Arabska przedstawiła Syrii pod koniec października plan zakończenia trwających od siedmiu miesięcy aktów przemocy i brutalnych rozpraw z opozycją. Plan ten przewiduje m. in. rozpoczęcie rozmów w Kairze między władzami syryjskimi i opozycją. Choć prezydent Asad zapowiedział wtedy, że będzie współpracował z opozycją domagającą się demokratycznych reform, do żadnego porozumienia nie doszło.

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w sobotę w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Irak wstrzymał się od głosu, Jemen, Liban i oczywiście sama Syria były przeciw. Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada.

Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3.500 tysiące osób.

>>>>>

Przynjamniej tutaj USa dzialaja w slusznym kierunku ale tlumaczy sie to tym ze rezim ma z USA na pienku i nie ma biznesu jak w Egipcie . Jakby byl biznes to i chec do przyzwoitego zachowania byla by niewielka . Ale oczywiscie motywy biznesowe motywami a liczy sie przeciez w tej chwili to ze rezim jest izolowany i staje sie pariasem wsrod wyrzutkow swiata typu Kreml Pekin Teheran Fenian itp. I o to chodzi ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:38, 18 Lis 2011    Temat postu:

Juppe:nadszedł czas, aby zaostrzyć sankcje wobec Syrii

Szef fran­cu­skie­go MSZ Alain Juppe we­zwał w pią­tek w An­ka­rze Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ do dzia­ła­nia prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da. Mówił, że nad­szedł czas, aby za­ostrzyć sank­cje prze­ciw­ko Syrii z po­wo­du krwa­wej roz­pra­wy z opo­zy­cją.

- Mu­si­my kon­ty­nu­ować na­ci­ski, ONZ musi dzia­łać i nie jest nor­mal­ne, że Rada Bez­pie­czeń­stwa nie re­agu­je. Za­ape­lo­wa­li­śmy do Asada o zmia­ny, lecz reżim ich nie chciał. Je­ste­śmy go­to­wi roz­sze­rzyć sank­cje - za­po­wie­dział Juppe na wspól­nej z tu­rec­kim ko­le­gą kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Juppe sprze­ci­wił się jed­no­cze­śnie jed­no­stron­nej in­ter­wen­cji w Syrii, mó­wiąc, że krok taki mu­siał­by mieć man­dat ONZ. Pod­kre­ślił, że Fran­cja chce współ­pra­co­wać w spra­wie Syrii za­rów­no z Ligą Arab­ską, jak i Tur­cją oraz sy­ryj­ską opo­zy­cją. Wy­ra­ził jed­no­cze­śnie wąt­pli­wość, czy Syria od­po­wie po­zy­tyw­nie na plan roz­wią­za­nia kon­flik­tu przed­sta­wio­ny przez Ligę Arab­ską. Za­ape­lo­wał też do sy­ryj­skiej opo­zy­cji, aby uni­ka­ła "zbroj­ne­go po­wsta­nia".

Szef tu­rec­kiej dy­plo­ma­cji Ahmed Da­vu­to­glu na py­ta­nie, czy Tur­cja po­prze utwo­rze­nie stre­fy za­ka­zu lotów nad Syrią, od­po­wie­dział, że jeśli reżim tego kraju bę­dzie w dal­szym ciągu bru­tal­nie tłu­mił an­ty­rzą­do­we de­mon­stra­cje, dal­sze kroki prze­ciw­ko niemu po­win­ny zo­stać pod­ję­te.

Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Niem­cy pla­nu­ją zwró­ce­nie się do Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych o za­apro­bo­wa­nie re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej prze­moc w Syrii. Potem re­zo­lu­cja ta ma być przed­sta­wio­na na forum Zgro­ma­dze­nia.

Liga za­wie­si­ła w so­bo­tę człon­ko­stwo Syrii, gdy Da­ma­szek nie do­trzy­mał obiet­ni­cy po­wstrzy­ma­nia się od dal­szych akcji po­li­cji i woj­ska prze­ciw­ko de­mon­stran­tom, do­ma­ga­ją­cym się de­mo­kra­ty­za­cji i roz­po­czę­cia dia­lo­gu z opo­zy­cją. Arab­ski plan wyj­ścia z kry­zy­su, na który Syria przy­sta­ła, prze­wi­dy­wał za­prze­sta­nie prze­mo­cy, wy­co­fa­nie woj­ska z miast, zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych oraz wpusz­cze­nie do kraju za­gra­nicz­nych me­diów i or­ga­ni­za­cji praw czło­wie­ka. W środę Liga Arab­ska dała wła­dzom Syrii trzy dni na za­koń­cze­nie krwa­wych roz­praw z pro­te­stu­ją­cy­mi i na wpusz­cze­nie do kraju ob­ser­wa­to­rów.

>>>>>

To sluszne ale jak zwykle blokuja obrzydliwi zbrodniarze :

Putin apeluje o powściągliwość wobec Syrii, Fillon wini Asada

Pre­mier Rosji Wła­di­mir Putin we­zwał do po­wścią­gli­wo­ści wobec Syrii, pod­czas gdy jego gość, pre­mier Fran­cji Fran­co­is Fil­lon oce­nił, że czas zwięk­szyć mię­dzy­na­ro­do­wą pre­sję na reżim Ba­sza­ra el-Asa­da, "by nie de­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­acji w re­gio­nie".

Fil­lon, który z Pu­ti­nem spo­tkał się w Mo­skwie, po­wie­dział, że mię­dzy­na­ro­do­wa spo­łecz­ność musi zwięk­szyć na­cisk na sy­ryj­ski reżim, aby pre­zy­dent Syrii Asad, który wy­da­je się "głu­chy na mię­dzy­na­ro­do­we apele", nie mógł dłu­żej de­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­acji w re­gio­nie. Fran­cu­ski pre­mier wy­ra­ził przy tym na­dzie­ję na "jak naj­szyb­sze" przy­ję­cie re­zo­lu­cji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spra­wie sank­cji na Syrię, w któ­rej nadal "trwa­ją ma­sa­kry" i "sy­tu­acja staje się coraz bar­dziej dra­ma­tycz­na".

Pre­mier Rosji, dla któ­rej Syria od lat jest so­jusz­ni­kiem w re­gio­nie, za­ape­lo­wał jed­nak o po­wścią­gli­wość. - Ape­lu­je­my o po­wścią­gli­wość i ostroż­ność, takie jest nasze sta­no­wi­sko wobec Syrii - oświad­czył Putin na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Mo­skwa nie zga­dza się na sank­cje prze­ciw­ko sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, oce­nia­jąc, że także sy­ryj­ska opo­zy­cja jest od­po­wie­dzial­na za prze­moc. Dzień wcze­śniej szef ro­syj­skiej dy­plo­ma­cji Sier­giej Ław­row oce­nił, że me­to­dy opo­zy­cji niosą z sobą ry­zy­ko po­grą­że­nia Syrii w "woj­nie do­mo­wej".

Wobec roz­bież­no­ści sta­no­wisk czę­ści mo­carstw, Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Niem­cy pla­nu­ją zwró­ce­nie się do Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka ONZ o za­apro­bo­wa­nie re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej prze­moc w Syrii. Potem re­zo­lu­cja ta ma być przed­sta­wio­na na forum Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go ONZ. Gło­so­wa­nie w tej spra­wie po­win­no odbyć się we wto­rek.

Niem­cy, Wiel­ka Bry­ta­nia i Fran­cja roz­po­wszech­ni­ły w czwar­tek szkic ta­kiej re­zo­lu­cji wspól­nie z czte­re­ma kra­ja­mi arab­ski­mi (Ara­bią Sau­dyj­ską, Ka­ta­rem, Jor­da­nią i Ma­ro­kiem), któ­rych udział świad­czy o ro­sną­cej opo­zy­cji wobec Asada w re­gio­nie.

Przy­ję­cie re­zo­lu­cji może zwięk­szyć na­cisk na Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ. Rosja i Chiny, bę­dą­ce jej człon­ka­mi, są prze­ciw­ne po­dej­mo­wa­nia dzia­łań przez ONZ prze­ciw­ko Asa­do­wi. - Je­ste­śmy go­to­wi pra­co­wać ze spo­łecz­no­ścią mię­dzy­na­ro­do­wą, ale wzy­wa­my do po­wścią­gli­wo­ści i ostroż­no­ści - za­zna­czył ro­syj­ski pre­mier, za­py­ta­ny, czy Rosja po­prze re­zo­lu­cję. Dodał, że Rosja nie za­mie­rza jed­nak "igno­ro­wać opi­nii part­ne­rów i bę­dzie ze wszyst­ki­mi współ­pra­co­wać".

>>>>>

Niech se Asad morduje . Skoro lubi . Kazdy powinien rozwijac swoje sklonnosci jak Wolodia w Czeczenii ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 20:38, 18 Lis 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:34, 19 Lis 2011    Temat postu:

Kremlowskie potwory popieraja zbrodnie w Syrii :

Rosja potępia zawieszenie Syrii przez Ligę Arabską

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potępił zawieszenie członkostwa Syrii przez Ligę Arabską, uznając tę decyzję za niewłaściwą - poinformowały rosyjskie agencje prasowe.

- Uważamy, że zawieszenie Syrii w prawach członka Ligi jest niewłaściwe. Ci, którzy podjęli tę decyzję, stracili bardzo ważną okazję przeniesienia sytuacji na bardziej przejrzysty poziom - oznajmił Ławrow. - Tak czy inaczej obecność obserwatorów Ligi Arabskiej ogrywałaby stabilizującą i uspokajającą rolę. Niestety analizując wszystkie te fakty jestem zmuszony skonstatować, że ktoś bardzo nie chce, by Syryjczycy dogadali się między sobą - dodał minister.

Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała w sobotę w Kairze o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Irak wstrzymał się od głosu, Jemen, Liban i oczywiście sama Syria były przeciw.

Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada i zwróciła się do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie 16 listopada. Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3500 osób.

>>>>

Tzrba stabilizowac sytuacje ... Za kazdym razem jak morduja potakiwaxc glowa . To stabilizuje ...
Haniebe i bestialskie stanowisko Kremla wywolalo oburzenie Syryjczykow :

Syryjska opozycja potępia stanowisko Rosji

Komisja Generalna Rewolucji Syryjskiej (SRGC), jedna z grup stojących na czele antyreżimowych manifestantów, potępiła w poniedziałek stanowisko Rosji w sprawie zawieszenia członkostwa Syrii przez Ligę Arabską.

Komisja Generalna oceniła, że Moskwa "wspiera przestępczy reżim" prezydenta Syrii Baszara el-Asada. - Wyrażając swój sprzeciw wobec zawieszenia przez Ligę Arabską Syrii w prawach członka, Rosja udowadnia, że ślepo popiera przestępczy reżim Asada i ignoruje przelaną krew narodu syryjskiego, podobnie jak jego prawa i godność - oświadczyła SRGC w komunikacie.

- Wzywamy delegację Syryjskiej Rady Narodowej (organizacji opozycyjnej skupiającej lokalne komitety koordynacyjne do walki z reżimem Asada - PAP) przebywającą z wizytą w Moskwie do przekazania zdecydowanego komunikatu od narodu syryjskiego do rosyjskich władz, potępiającego wsparcie dla przestępstw popełnionych przez reżim w Damaszku - brzmi tekst oświadczenia. SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potępił w poniedziałek zawieszenie członkostwa Syrii przez Ligę Arabską, uznając tę decyzję za - jak to ujął - "niewłaściwą". "Ktoś bardzo nie chce, by Syryjczycy dogadali się między sobą" - powiedział minister.

W sobotę Liga Arabska w proteście przeciwko zabijaniu cywilów w Syrii zdecydowała o zawieszeniu członkostwa tego kraju i zaapelowała do swych członków o odwołanie ambasadorów z Damaszku. Liga zapowiedziała nałożenie sankcji gospodarczych i politycznych na reżim prezydenta Asada. Zawieszenie członkostwa Syrii w Lidze Arabskiej wchodzi w życie w środę 16 listopada. Według szacunków ONZ, od początku antyreżimowych protestów w marcu tego roku zginęło w Syrii ponad 3500 osób.

>>>>>

Zanakomite oswiadczenie ! Co za madro opazycja ! Zacytuje :

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

Zankomite podsumowanie . Ale co tam Syria jest daleko od Rosji . Jak oni uporczywie czynili sobie wroga z Narodu Polskiego ktory jerst blisko ! To dopiero obled ! Ich wladcy sa opetani od diabla oni ,,musza'' czynic zlo ...

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:29, 19 Lis 2011    Temat postu:

Syria: Reżim wyklucza możliwość zagranicznej interwencji

Reżimwy minister spraw zagranicznych Walid el-Mu'allim wykluczył możliwość interwencji zagranicznej w Syrii, podobnej do operacji w Libii, z powodu poparcia Rosji i Chin.

- Syria to nie Libia. Libijski scenariusz nie powtórzy się. To, co się dzieje w Syrii, jest różne od tego, co się działo w Libii, i naród syryjski nie powinien się niepokoić. Jestem pewien, że Rosja pragnie odgrywać skuteczną rolę w przyszłym dialogu (między władzą syryjską i jej przeciwnikami) i jest to rzecz pozytywna - powiedział minister na konferencji prasowej. Wyraził przy tym nadzieję, że mimo zawieszenia Syrii w prawach członka przez Ligę Arabską Rosja i Chiny będą nadal blokowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wysiłki państw Zachodu zmierzające do potępienia dławienia demonstracji w Syrii.

Podczas głosowania w Radzie Bezpieczeństwa na początku października nad rezolucją potępiającą akty przemocy syryjskiego reżimu Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu.

Minister wyraził też ubolewanie z powodu ataków na zagraniczne misje dyplomatyczne w Syrii. - Jeśli chodzi o ataki na zagraniczne ambasady, jako minister spraw zagranicznych wyrażam ubolewanie z powodu tych napaści. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy - powiedział, odnosząc się do sobotnich ataków na ambasady Turcji i Arabii Saudyjskiej, a także na konsulat honorowy Francji w Latakii i biura dyplomatyczne w Aleppo.

El-Mu'allim potępił też Ligę Arabską, nazywając jej decyzję "niebezpiecznym krokiem". - Pragnęliśmy, by Liga Arabska odgrywała rolę wspierającą, ale skoro Arabowie chcieli być spiskowcami, to ich sprawa - oznajmił, wyrażając przekonanie, że niemal całkowita jednomyślność członków Ligi podczas sobotniego głosowania wynikała z poduszczenia Amerykanów.

Syria "płaci cenę za swoje zdecydowane stanowisko", ale "nie ugnie się i wyjdzie z tego jeszcze mocniejsza" - podkreślił. Ponowił też zaproszenie dla przedstawicieli Ligi Arabskiej, by odwiedzili Syrię w tym tygodniu i przekonali się, czy jest realizowany plan zakończenia przelewu krwi, opracowany przez Ligę.

>>>>>

Jak widac mocno opieraja sie na zbrodniarzach pekinsko-kremlowskich ...
A co na to glos ludzi ???

Syryjska opozycja chce surowszego traktowania reżimu Asada

De­le­ga­cja sy­ryj­skiej opo­zy­cji wy­chodź­czej za­żą­da­ła, by Rosja, która od­ma­wia po­par­cia sank­cji prze­ciw­ko Syrii, ostrzej trak­to­wa­ła reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Opo­zy­cjo­ni­ści spo­tka­li się w Mo­skwie z sze­fem ro­syj­skie­go MSZ Sier­gie­jem Ław­ro­wem.

Rosja, od cza­sów ra­dziec­kich trak­tu­ją­ca Syrię jako jed­ne­go ze swych klu­czo­wych so­jusz­ni­ków na Bli­skim Wscho­dzie, po­zo­sta­je jed­nym z nie­licz­nych kra­jów po­pie­ra­ją­cych rząd Asada, który od ośmiu mie­się­cy krwa­wo roz­pra­wia się z pro­de­mo­kra­tycz­nym ru­chem kon­te­sta­cji. W wy­ni­ku prze­śla­do­wań zgi­nę­ło w Syrii już co naj­mniej 3,5 tys. ludzi. Rosja i Chiny za­we­to­wa­ły też po­pie­ra­ną przez Eu­ro­pę re­zo­lu­cję Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spra­wie na­ło­że­nia sank­cji na Da­ma­szek.

Szef Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej Bur­han Gal­jun po­wie­dział we wto­rek, że ro­syj­skie po­par­cie od­gry­wa w Syrii "bar­dzo ne­ga­tyw­ną rolę".

Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa, gru­pu­ją­ca więk­szość opo­zy­cyj­nych śro­do­wisk sy­ryj­skich, za­bie­ga o utwo­rze­nie zjed­no­czo­ne­go fron­tu prze­ciw­ko Asa­do­wi.

"Ale Ro­sja­nie od­po­wie­dzie­li nam, że nawet Liga Państw Arab­skich nie żą­da­ła tego" - dodał na kon­fe­ren­cji pra­so­wej Ghal­jun, który jest hi­sto­rycz­ną po­sta­cią opo­zy­cji sy­ryj­skiej i pro­fe­so­rem pa­ry­skiej Sor­bo­ny.

Pod­czas spo­tkań z sy­ryj­ską opo­zy­cją mi­ni­ster "Ław­row nie zło­żył żad­nych kon­kret­nych pro­po­zy­cji" - po­wie­dział Bur­han Ghal­jun.

Pod­kre­ślił, że Na­ro­do­wa Rada chce roz­wią­za­nia kry­zy­su bez in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej z ze­wnątrz.

We wto­rek Rosja za­ape­lo­wa­ła do prze­ciw­ni­ków sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Asada o prze­pro­wa­dze­nie roz­mów z rzą­dem, aby w ten spo­sób spró­bo­wać po­ło­żyć kres prze­mo­cy w tym kraju. Ro­syj­scy dy­plo­ma­ci za­chę­ca­li "wszyst­kie opo­zy­cyj­ne grupy, które od­rzu­ca­ją prze­moc jako spo­sób osią­gnię­cia celów po­li­tycz­nych, do nie­zwłocz­ne­go przy­łą­cze­nia się do re­ali­za­cji ini­cja­ty­wy or­ga­ni­za­cji państw arab­skich (...) mó­wią­cej o ure­gu­lo­wa­niu kon­flik­tu przez za­ini­cjo­wa­nie roz­mów mię­dzy wła­dza­mi Syrii a opo­zy­cją".

Arab­ski plan prze­wi­du­je za­prze­sta­nie prze­mo­cy, uwię­zie­nie za­trzy­ma­nych, wy­co­fa­nie woj­ska z miast i wpusz­cze­nie za­gra­nicz­nych dzien­ni­ka­rzy do Syrii. Pre­zy­dent Asad nie trzy­ma się jed­nak tego planu - za­zna­czył Ghal­jun, do­da­jąc, że jak dotąd "żaden z za­trzy­ma­nych nie zo­stał jesz­cze uwol­nio­ny".

>>>>

Nie wiem po co spotykaja sie z kremlowskimi zwyrodnialcami ???
Ale ich intencje sa jasne . Z rezimem trzeba ostro i twardo . ZERO TOLERANCJI !!!

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:02, 20 Lis 2011    Temat postu:

Baszar el-Asad zapowiada dalsze represje i zbrodnie :

Prezydent Syrii Baszar el-Asad zapowiedział w sobotę, że mimo nacisków Ligi Arabskiej nie zmieni swojej polityki i represje wobec opozycji domagającej się jego ustąpienia i demokratyzacji będą kontynuowane. Zapowiedział też, że w lutym lub marcu przyszłego roku odbędą się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego.

- Konflikt będzie kontynuowany podobnie jak naciski mające na celu ubezwłasnowolnienie Syrii. Jednak Syria się nie ukorzy i będzie nadal sprzeciwiać się wywieranym na nią naciskom - powiedział Asad w wywiadzie dla najnowszego wydania brytyjskiego dziennika "Sunday Times", którego fragmenty ukazały się w sobotę na jego stronie internetowej. Asad zapowiedział równocześnie, że lutym lub marcu przyszłego roku odbędą się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, które zajmie się opracowaniem nowej ustawy zasadniczej. W nowej konstytucji mają się znaleźć zapisy regulujące wybory prezydenta.

- Konstytucja określi zasady wyboru prezydenta... Będą mieli wybory, będą mogli w nich uczestniczyć. Urny wyborcze zadecydują kto powinien być prezydentem - powiedział Asad.

Zapytany czy jego siły nie były zbyt agresywne w zwalczaniu uczestników demonstracji, Asad przyznał, że "popełniono błędy", ale podkreślił, iż dopuściły się ich jednostki, a nie państwo. - Jako państwo nie prowadzimy polityki okrutnej wobec obywateli - podkreślił. Dodał, że dąży wszelkimi sposobami do "położenia kresu rozlewowi krwi spowodowanemu przez uzbrojonych terrorystów".

Prezydent Syrii zakwestionował dane ONZ, według których od początku wystąpień opozycji, czyli od marca br., zginęło 3500 osób. Według niego, cywilnych ofiar śmiertelnych było tylko 619 ,natomiast zginęło 800 żołnierzy sił rządowych.

>>>>> Przedtem mowili o 1100 ofiarach z sil rzadowych - widzicie jak klamai :

Asad ponownie przestrzegł przed jakąkolwiek interwencją zbrojną Ligi Arabskiej lub Zachodu w Syrii oświadczając, że spowodowałaby ona "trzęsienie ziemi" na całym Bliskim Wschodzie. - Jeżeli są oni logiczni, racjonalni i realistyczni to nie powinni tego robić ponieważ reperkusje byłyby bardzo poważne. Interwencja militarna zdestabilizowałaby cały region i wszystkie kraje odczułyby jej skutki - powiedział.

Prezydent obiecał też, że w razie potrzeby będzie "osobiście walczył" i jest gotów zginąć broniąc kraju przed obcą interwencją. Powiedział też, że jest zdecydowany nie dopuścić do dalszych ataków tzw. Wolnej Armii Syryjskiej, która - według źródeł opozycyjnych - zabiła lub zraniła co najmniej 20 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa podczas ataku dwa dni temu na ośrodek szkolenia wywiadu wojskowego w pobliżu Damaszku.

- Jedynym sposobem jest poszukiwanie uzbrojonych ludzi, przepędzanie uzbrojonych gangów, zapobieganie przemytowi broni z krajów ościennych i sabotażowi oraz pilnowanie przestrzegania prawa i porządku - powiedział Asad.

W sobotę wieczorem minął termin ultimatum postawionego Syrii przez Ligę Arabską na wjazd na jej terytorium obserwatorów Ligi Arabskiej. Liga zażądała również zgody Asada na plan pokojowy zakładający m. in. wycofanie wojska z rejonów ogarniętych wystąpieniami opozycji. Jeśli na to nie zezwoli, Liga wprowadzi sankcje gospodarcze wobec Damaszku. Członkostwo Syrii w Lidze zostało już wcześniej zawieszone.

>>>>>

Jak Kadafi . Umoczy sie we krwi i zginie ... Tak koncza opetani przez demony ... est to droga do piekla . Nie chce sam sie ,,upokorzyc'' czyli przyznac do winy i zbrodni ? To zginie i wyladuje w piekle . WARUNKIEM NIEBA JEST POKUTA I PRZYZNANIE SIE DO WYRZADZONEGO ZLA ! Innej drogi nie ma ...

Syria: żołnierze ostrzelali protestujących, są ofiary

W syryjskim mieście Hims, gdzie nie ustają protesty przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, w sobotę rano podczas intensywnego ostrzału z broni maszynowej zginęło trzech cywilów - podało syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH).

Odgłosy strzałów w dzielnicy Baba Amro słychać było w dzielnicy Karm az-Zajtun, gdzie w piątek zginęło dziewięciu cywili. Z kolei "czterech członków lojalnej wobec reżimu milicji Szabiha zostało zabitych w starciach z powstańcami w mieście Sarakib" na południu prowincji (muhafazy) Idlib, w północnej części Syrii niedaleko granicy z Turcją - poinformowało w komunikacie to samo źródło.

W piątek siły bezpieczeństwa zabiły w sumie 23 osoby podczas tłumienia protestów "przeciwko despotom i tyranom" zwołanych przez prodemokratycznych bojowników, którzy wątpią w gotowość Damaszku do zastosowania planu wyjścia z kryzysu zaproponowanego przez kraje arabskie.

Plan ten przewiduje przed otwarciem dialogu między władzą a opozycją całkowite zaprzestanie przemocy, zwolnienie osób zatrzymanych w ramach represji, wycofanie wojska z miast i swobodę poruszania się obserwatorów i mediów międzynarodowych.

W piątek syryjskie władze wezwały antyrządowych powstańców do poddania się w ciągu tygodnia, co zakwalifikuje ich do skorzystania z amnestii. Zapytana o komentarz na temat tej oferty rzeczniczka Departamentu Stanu USA Victoria Nuland oświadczyła: "Nie radziłabym nikomu, by w tej chwili oddawał się w ręce reżimu".

Oskarżyła także władze w Damaszku, że nie wdrażają planu Ligi Państw Arabskich, przyjętego w środę, i dodała, że USA nie są przekonane co do tego, iż Syria w ogóle to uczyni. - Historia obietnic łamanych przez reżim el-Asada jest długa - powiedziała Nuland. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi zginęło ponad 3 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>

A wiec masakry trwaja ale pwstancy tez walcza ...

Podsumowanie daje ofiar :

4840 cywilow
i
145200 wszelkich ofiar !!!!

Zbrodnicze szalenstwo !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:50, 20 Lis 2011    Temat postu:

Hillary Clinton ostrzega przed wojną domową w Syrii

Szefowa amerykańskiej dyplomacji ostrzegła przed wojną domową w Syrii. - Prezydent Baszar el-Asad prowokuje naród, by chwycił za broń - powiedziała Hillary Clinton w wywiadzie dla stacji telewizyjnej CBS.

Hillary Clinton, fot. Reuters - Może dojść do wojny domowej ze zdeterminowaną oraz dobrze uzbrojoną, a także ostatnio dobrze finansowaną opozycją - stwierdziła sekretarz stanu USA. Jej zdaniem, coraz większą rolę, być może nawet kierowniczą, odgrywać będą w szeregach opozycji zbiegowie z armii.

>>>>>

Wojna to tam juz jest ! Teraz pytanie jak dlugo ona potrawa i w jakim stylu sie skonczy bo rezim juz jest w trumnie ... Prablem tylko jak zostanie zakopany !

Według opozycji syryjskiej i Zachodu reżim Asada utracił wiarygodność, krwawo represjonując antyrządowe wystąpienia, choć wcześniej zapowiadał reformy, które nie doczekały się konkretyzacji, oraz zwalniając jedynie kilkuset zatrzymanych w czerwcu, choć wcześniej obiecywał amnestię powszechną.

USA, które nadal domagają się odejścia Asada, "nie radzą nikomu, by w tym momencie oddał się w ręce władz reżimowych". Syryjskie władze irytuje - jak to nazywają - "wtrącanie się" Waszyngtonu, który oskarżają o "wspieranie terroryzmu praktykowanego przez zbrojne ugrupowania".

W sobotę w syryjskim mieście Hims, gdzie nie ustają protesty przeciwko reżimowi, z rana podczas intensywnego ostrzału z broni maszynowej zginęło trzech cywilów. Natomiast w piątek siły bezpieczeństwa zabiły w sumie 23 osoby podczas tłumienia protestów "przeciwko despotom i tyranom", zwołanych przez prodemokratycznych bojowników - podali syryjscy działacze praw człowieka.

>>>>>

Maskary trwaja . Oczywiscie nikt nie wyrzeknie sie wolnosci pod wplywem strzalow . Bedzie wiecej meczennikow i wiecej w niebie . Zawsze w niebie jest korzysc z takich zbrodni inaczej by Bóg nie dopuscil . ( Oczywiscie Bóg nie chce zbrodni to ludzie wybieraja zlo - ale jak juz wybiora wlasna decyzja to Bóg toleruje zlo dopoki przysparza ono ludzi w niebie az samo sie wypali . Tak wypalil sie komunizm ktory spowodowal ze w niebie sa miliony Polaków . Stad widzimy ze nawet zlo swiadczy o dobroci Boga - pamietajmy ze jestesmy grzeszni i trzeba nam czyscca aby osoagnac niebo - najlepiej juz na ziemi bo najmniej boli ).
Ale zawsze sie koncza co widac np. w Libii . Oby jak najszybciej !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:36, 21 Lis 2011    Temat postu:

Bestialstwo w Syrii jest tak wielkie ze juz kule lataja przez granice Turcji :

Tureckie MSZ: pielgrzymi zaatakowani w Syrii

Dwóch obywateli Turcji zostało rannych wskutek ostrzelania w północnej Syrii przez syryjskich żołnierzy konwoju trzech autokarów wiozących tureckich pielgrzymów - poinformowały tureckie media, na które powołuje się agencja Reutera.

Wśród rannych jest kierowca jednego z autobusów oraz pielgrzym. Według wstępnych doniesień, do ataku miało dojść niedaleko miasta Hims na zachodzie Syrii, gdzie - jak zauważa AP - w niedzielę siły bezpieczeństwa zabiły co najmniej 9 osób. Hims jest ośrodkiem oporu wobec reżimu autokratycznego prezydenta Baszara el-Asada. Autokary wiozące pielgrzymów wracały z Mekki w Arabii Saudyjskiej, przez Syrię do Turcji.

Turecka telewizja NTV podała, że do ataku doszło późno w nocy w niedzielę na punkcie kontrolnym po syryjskiej stronie granicy.

Prywatna agencja Dogan pokazywała zdjęcia autokaru z rozbitymi oknami po jednej stronie.

Jak poinformowali pasażerowie, na których powołuje się Reuters, około ośmiu umundurowanych syryjskich żołnierzy kazało wysiąść podróżnym z autokaru na punkcie kontrolnym. Według jednego z pasażerów, żołnierze zaczęli nagle strzelać w stronę pielgrzymów.

Według CNN-Turk, na którą powołuje się w AFP, autobus pomylił drogę i zjechał niedaleko Hims, po czym został zatrzymany przez syryjskich żołnierzy i ostrzelany.

>>>>>

Turcy musza pilnowac granice ! Koszmar sie przez nia przelewa . Ale najwiekszy jest w Syrii :

Syria : Reżim łamie postanowienia planu Ligi Arabskiej .

Tysiące osób w całej Syrii protestowały przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Świadkowie twierdzą, że siły rządowe zabiły co najmniej 8 osób, a raniły kilkadziesiąt innych. Według doniesień przemoc w kraju nasiliła się od czasu, gdy Syria zaakceptowała plan Ligi Państw Arabskich. Zgodnie z nim armia miała wycofać się z ogarniętych zamieszkami miast.

>>>>>

Jak widzicie ,,zaakceptowali'' plan pokojowy i nasilili zbrodnie ! Takie chitusy ! I podpisujcie z nimi ,,porozumienia'' ...

Daje to :

5959 zabitych
145.628 ofiar ogolem !!!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:29, 21 Lis 2011    Temat postu:

Siły prezydenta Asada weszły po ostrzale czołgowym do Hims

Wojsko i oddziały ,,ochotników'' syryjskiego prezydenta Asada wkroczyły do dzielnicy mieszkaniowej miasta Hims po sześciu dniach ostrzału czołgowego, który spowodował śmierć wielu ludzi - podali w poniedziałek aktywiści opozycji i mieszkańcy.

Utrzymują oni, że zbiegowie z armii, którzy schronili się w Bab Amro i pomagali bronić tej dzielnicy, gdzie regularnie odbywają się uliczne demonstracje przeciwko autokratycznym rządom Baszara el-Asada, wycofali się przed siłami prezydenta. - Siły te szturmują domy, aresztują ludzi, lecz w Bab Amro niewielu zostało - powiedział Reuterowi przez telefon opozycyjny aktywista . Wg niego proasadowscy ochotnicy mają furgonetki i plądrują budynki.

>>>>

,,Ochotnicy'' na zasadzie pod warunkiem ze bedziecie niszczyc ,,wrogow'' tyrana to mozecie pograbic ...

Według opozycji 17 osób zginęło w ciągu ostatniej doby w ofensywie sił rządowych w Hims, na zachodzie kraju. To położone 160 km na północ od Damaszku miasto, które liczy ok. 800 000 ludzi, jest w ostatnich tygodniach miejscem najgwałtowniejszych aktów przemocy. Jest też głównym miejscem protestów przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada.

Syryjskie władze zakazały niezależnym mediom wstępu do Hims, toteż, jak pisze Reuters, nie ma możliwości sprawdzenia, co się dzieje w mieście. Według ONZ od rozpoczęcia w marcu protestów przeciwko Asadowi w Syrii zginęło ponad 3 tys. osób. Władze twierdzą z kolei, że islamscy bojownicy i gangi inspirowane z zagranicy zabiły 1,1 tys. członków służb bezpieczeństwa.

>>>>>>>

No wlasnie ... Przypomnijmy skad wziela sie liczba ofiar :

W Syrii zginęło ponad 3,5 tys. ludzi

Podczas represji z jakimi spotykają się w Syrii wystąpienia przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada zginęło ponad 3,5 tys. ludzi - poinformowała rzeczniczka Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

- Od przyjęcia 2 listopada przez reżim w Damaszku arabskiego planu mającego na celu położenie kresu przemocy, ponad 60 osób zostało zabitych przez wojsko i siły bezpieczeństwa, z czego 19 w niedzielę, w dzień wielkiego muzułmańskiego święta Id al-Adha - zaznaczyła Ravina Shamdasani. - Chociaż syryjski rząd zapowiedział zwolnienie w sobotę 553 więźniów z okazji muzułmańskiego święta, zatrzymanych jest nadal kilkadziesiąt tysięcy, a codziennie dochodzi do kilkudziesięciu nowych aresztowań - powiedziała.

Syryjski rząd zgodził się na arabski plan wyjścia z kryzysu przewidujący całkowite zaprzestanie przemocy, wypuszczenie aresztowanych, wycofanie wojska z miast i wpuszczenie obserwatorów i mediów zagranicznych jeszcze przed podjęciem dialogu z opozycją.

Tymczasem, jak powiedziała rzeczniczka, syryjskie wojsko nadal wykorzystują czołgi i ciężką artylerię do atakowania mieszkalnych dzielnic Damaszku. Liga Państw Arabskich postanowiła zorganizować kolejne spotkanie w sprawie Syrii . "Nadal syryjski rząd stosuje przemoc i nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wdrożenia arabskiego planu wyjścia z kryzysu" - głosi komunikat Ligi.

>>>>>

Dane te sa znacznie zanizone jak wyzej obliczalem ...
Kolejne ofiary daja taki bilans ;
6026 zabitych a zatem juz ponad 6.000 kolejny ,,rekord''...
147256 ofiar ogolem !!!!

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:08, 22 Lis 2011    Temat postu:

Ostro do prezydenta: nadejdzie dzień, kiedy odejdziesz. ( I staniesz przed Bogiem aby sie rozliczyc z wladzy .)

Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył, że dni prezydenta Syrii Baszara al-Asada są policzone. - Nadejdzie dzień, kiedy i ty odejdziesz - powiedział dziennikarzom w Stambule.

- Absolutnie nie można za humanitarne uważać używanie czołgów, armatek wodnych i broni przeciwko tym, którzy domagają się praw i bardziej ludzkich warunków życia - powiedział Erdogan.

Syryjskie władze tłumią społeczne protesty przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Asada. Według ONZ, od rozpoczęcia w marcu protestów w Syrii zginęło ok. 3,5 tys. osób.

Erdogan skrytykował ostatni wywiad Asada dla brytyjskiego dziennika "Sunday Times", w którym prezydent Syrii zapowiedział, że nie zmieni swojej polityki i represji wobec opozycji domagającej się jego ustąpienia. Asad obiecał też, że w razie potrzeby będzie "osobiście walczył" i jest gotów zginąć, broniąc kraju przed obcą interwencją.

- Przeciwko komu będziesz walczył? Przeciwko muzułmańskim braciom, którymi rządzisz? - pytał retorycznie premier Turcji.

W wywiadzie dla "Sunday Times" Asad zakwestionował dane ONZ na temat ofiar śmiertelnych. Według niego, cywilnych ofiar śmiertelnych było tylko 619; natomiast zginęło 800 żołnierzy sił rządowych.

Jeszcze 16 listopada Turcja i Liga Arabska wyraziły sprzeciw wobec "wszelkiej interwencji zagranicznej w Syrii", jednocześnie apelując o "podjęcie pilnych kroków w celu obrony cywilów" przed represjami reżimu. Swoje stanowisko przedstawiły we wspólnym komunikacie na zakończenie forum współpracy turecko-arabskiej w stolicy Maroka, Rabacie.

Z kolei już 18 listopada, podczas wizyty szefa francuskiej dyplomacji Alaina Juppe w Ankarze, minister spraw zagranicznych Turcji Ahmed Davutoglu na pytanie, czy jego kraj poprze utworzenie strefy zakazu lotów nad Syrią, odpowiedział, że jeśli reżim tego kraju będzie w dalszym ciągu brutalnie tłumił antyrządowe demonstracje, dalsze kroki przeciwko niemu powinny zostać podjęte.

Również w niedzielę w mieście Hama siły bezpieczeństwa zabiły cztery osoby, które wykrzykiwały hasła protestu przeciw el-Asadowi, podczas demonstracji popierającej prezydenta .

>>>>>

Wszyscy ludzie sa rodzina pochodzaca od dama i Ewy . I kazdy za swoje czyny odpowie !

Daje to :

6040 zabitych
i ponad 100 tys. wszelkich ofiar !

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:29, 22 Lis 2011    Temat postu:

Rosja krytykuje Zachód w związku z Syrią

Rosja za­rzu­ci­ła Za­cho­do­wi, że zmniej­sza moż­li­wość po­ko­jo­we­go roz­wią­za­nia w Syrii i że za­chę­ca prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, by nie szu­ka­li kom­pro­mi­su z jego rzą­dem.

- Apele Za­cho­du do opo­zy­cji sy­ryj­skiej, by nie dą­ży­ła do dia­lo­gu z pre­zy­den­tem przy­po­mi­na­ją pro­wo­ka­cję po­li­tycz­ną w skali mię­dzy­na­ro­do­wej - po­wie­dział szef ro­syj­skie­go MSZ Sier­giej Ław­row po roz­mo­wach z ka­zach­stań­skim mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Jer­ża­nem Ka­zy­cha­no­wem. Uwagi Ław­ro­wa to, jak pisze Reu­ters, naj­now­szy znak po­par­cia Asada przez Rosję, która w paź­dzier­ni­ku wraz z Chi­na­mi za­we­to­wa­ła opra­co­wa­ną przez Za­chód re­zo­lu­cję Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pia­ją­cą reżim Asada za krwa­we tłu­mie­nie an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów.

Ław­row po­wtó­rzył sta­no­wi­sko Rosji, która uważa, że prze­ciw­ni­cy Asada są współ­od­po­wie­dzial­ni za prze­moc w Syrii i na­le­ży także na nich wy­wrzeć na­cisk, by na­wią­za­li roz­mo­wy z rzą­dem.

Szef ro­syj­skie­go MSZ po­wie­dział, że aby apel o za­koń­cze­nie prze­mo­cy w Syrii od­niósł sku­tek, "na­le­ży do­ma­gać się od władz, by zre­zy­gno­wa­ły z nad­mier­ne­go sto­so­wa­nia siły, a od zbroj­nych grup, które coraz czę­ściej pró­bu­ją wy­ko­rzy­sty­wać na­sta­wio­nych po­ko­jo­wo de­mon­stran­tów do pro­wo­ko­wa­nia na­pięć, by zre­zy­gno­wa­ły z po­dob­nych pro­wo­ka­cji".

- Na razie wi­dzi­my taką sy­tu­ację: Liga Państw Arab­skich na­wo­łu­je do za­prze­sta­nia prze­mo­cy i roz­po­czę­cia dia­lo­gu, a z za­chod­nich sto­lic sły­chać coś in­ne­go - by nie zga­dzać się na dia­log z rzą­dem Asada - po­wie­dział Ław­row. Nie wy­mie­nił kon­kret­nych państw, lecz przy­rów­nał ich opi­sa­ne przez sie­bie dzia­ła­nia do "po­li­tycz­nej pro­wo­ka­cji na skalę mię­dzy­na­ro­do­wą". Mo­skwa ma bli­skie kon­tak­ty z Syrią, która jest wiel­kim od­bior­cą ro­syj­skiej broni i so­jusz­ni­kiem Rosji w re­gio­nie.

>>>>>

Kremlowscy zbrodniarze nie odpuszczaja okazji aby wspierac zbrodniarzy w Syrii ale czyz ofiary w Czeczenii roznia sie o tych z Syrii ???

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.

Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Syria i Czeczenia zgadnij ktore ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:32, 22 Lis 2011, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 27 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy