Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:23, 05 Paź 2011    Temat postu:

Nastąpił moment hańby ! Pekińsko-kremlowscy zbrodniarze osmielili sie na veto PRZECIW POMOCY MASKROWANYM SYRYJCZYKOM !!! OBRZYDLIWE !!!

Chiny i Rosja bronią reżimu? "USA są wściekłe"

Rada Bezpieczeństwa ONZ nie potępiła aktów przemocy syryjskiego reżimu. Przedłożony przez kraje Unii Europejskiej projekt rezolucji w tej sprawie zawetowały bowiem we wtorek wieczorem Rosja i Chiny. - Stany Zjednoczone są wściekłe z powodu odrzucenia projektu rezolucji - oświadczyła ambasador przy ONZ, Susan Rice.

Weto Rosji i Chin doprowadziło do ostrego sporu między członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Stany Zjednoczone są wściekłe z powodu odrzucenia projektu rezolucji - oświadczyła ambasador przy ONZ, Susan Rice. - Weto nas nie zatrzyma. Prezydent Syrii Baszar el-Asad stracił już wszelką legitymację do sprawowania władzy - powiedział przedstawiciel Francji, Gerard Araud. Rozczarowany odrzuceniem projektu rezolucji był także ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ, Mark Lyall.

Ambasador Rosji Witalij Czurkin ostro skrytykował dokument, który - jego zdaniem - powstał w atmosferze konfrontacji. - Jedyną drogą jest dialog, a nie sankcje - powiedział Czurkin. - Społeczność międzynarodowa powinna skupić się na pomocy dla Syrii, ale też nie powinna mieszać się w jej wewnętrzne sprawy - przekonywał przedstawiciel Chin.

>>>>> Śmierdzące bydlaki ! ami widzicie jak kanalie ,,argumentuja''...

Rosyjskie władze odrzucają wszelką krytykę władz w Damaszku, mimo krwawych represji reżimu prezydenta el-Asada wobec opozycji. Syria jest jednak bardzo ważnym sojusznikiem Rosji w świecie arabskim. Ma też w tym kraju swoją bazę wojskową. Rosja, podobnie jak Chiny, jest jednym z głównych dostawców broni dla armii syryjskiej. Chiny są natomiast odbiorcą syryjskiej ropy naftowej.

Powściągliwych wobec potępienia władz Syrii było również kilka innych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Od głosu powstrzymały się Brazylia, RPA, Indie i Liban.

>>>> Liban sie boi ale Brazylia i Indie NIE MAJA TLUMCZEN ! Propnuje bojkot tych krajow ! Zwlaszcza Mistrzostw Pilki w Brazylii !
A RPA to szambo ! Ostatnio nie wpuscili Dalaj Lamy ! Jest gorzej niz za Apartheidu ! Trzeab obalac tamtejszy rezim !

W trwających od marca represjach wobec zwolenników opozycji zginęło w Syrii, według tamtejszych obrońców praw człowieka, blisko 3 tysiące ludzi.

>>>>>

Ale podlosc nikczemnikow nie powstrzyma nas przed pomoca Syrii ! Kanalie podpisaly na siebie wyrok smierci ! Te kraje upadna a ich kleska bedzie wieksza niz w Libii !


2,5-letnia O'laa Jablawi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:38, 05 Paź 2011    Temat postu:

Zbrodniarze kremlowscy w ogniu oburzenia tlumacza sie klamliwie :

Rosja: nie jesteśmy adwokatem syryjskiego reżimu ( no oczywiscie są WSPÓLNIKIEM kto mowi ze adwokatem !

Rosja bro­ni­ła się przed okre­śla­niem jej mia­nem ad­wo­ka­ta sy­ryj­skie­go re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da z tej racji, że - wraz z Chi­na­mi - za­we­to­wa­ła w RB ONZ przy­go­to­wa­ny przez Za­chód pro­jekt re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii. Za­chód chciał po­tę­pić sy­ryj­ski reżim.

- Nie je­ste­śmy ad­wo­ka­ta­mi re­żi­mu Asada - na­pi­sa­ło w oświad­cze­niu ro­syj­skie MSZ. - Uwa­ża­my za cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia trwa­ją­cą prze­moc, po­tę­pia­my tłu­mie­nie po­ko­jo­wych ma­ni­fe­sta­cji - do­da­ło.

???? Jak potepiacie ??? Czy to oficjalne oswiadczenie ze potepiacie ??? Kto potepia ? Kto to sa my ??? Jakie sankcje ci ,,my'' nalozyli ???

- Ale jed­no­cze­śnie nie mo­że­my przy­my­kać oczu na to, że ra­dy­kal­na opo­zy­cja coraz chęt­niej gra na na­stro­jach nie­za­do­wo­le­nia czę­ści lud­no­ści Syrii i już nie kryje swych eks­tre­mi­stycz­nych za­my­słów, prze­cho­dząc do tak­ty­ki otwar­te­go ter­ro­ru - wy­ja­śnił ro­syj­ski re­sort spraw za­gra­nicz­nych.

????? O to ciekawe ? Umieranie na ulicach to otwarty terror ? Umierac nie wolno w pokojowych manifestacjach ???

Pro­jekt re­zo­lu­cji, która w for­mie ul­ty­ma­tyw­nej gro­zi­ła sank­cja­mi sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, jeśli nie za­prze­sta­nie krwa­wych re­pre­sji wobec ma­ni­fe­stu­ją­cych, przy­go­to­wa­ło kilka państw z Unii Eu­ro­pej­skiej. Rosja i Chiny - stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa - zgło­si­ły weto.

Mo­skwa - wie­lo­let­ni so­jusz­nik Da­masz­ku - od wielu ty­go­dni blo­ku­ją­ca wszel­kie pro­jek­ty sank­cji wobec Syrii, za­pro­po­no­wa­ła ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym po­ło­żo­no ak­cent na ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii, we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka, bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>

Kremlowscy zwyrodnialcy sa tak plugawi ze nawet ich tlumaczenia sa wstretne i zalosme ! I kto tam nazywa ich adwokatami ! TO SA WSPOLNICY ! ROBIA TO SAMO ! Np. w Czeczenii !

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:17, 06 Paź 2011    Temat postu:

USA o wecie RB ONZ dla rezolucji ws. Syrii

Se­kre­tarz stanu USA Hil­la­ry Clin­ton po­wie­dzia­ła w środę, że Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ nie wy­wią­za­ła się ze swo­ich obo­wiąz­ków, po­zwa­la­jąc na fia­sko re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej reżim w Syrii, a kraje, które ją za­we­to­wa­ły, "stoją po złej stro­nie hi­sto­rii".

Pro­jekt re­zo­lu­cji, która gro­zi­ła sank­cja­mi sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, jeśli nie za­prze­sta­nie krwa­wych re­pre­sji wobec ma­ni­fe­stu­ją­cych, przy­go­to­wa­ło kilka państw z UE. Rosja i Chiny - stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa - na gło­so­wa­niu we wto­rek zgło­si­ły weto, przez co pro­jekt nie prze­szedł. - Uwa­ża­my, że rada Bez­pie­czeń­stwa nie wy­wią­za­ła się wczo­raj ze swo­ich obo­wiąz­ków - po­wie­dzia­ła. Zda­niem Clin­ton, za­we­to­wa­na re­zo­lu­cja była "ab­so­lut­nym mi­ni­mum" tego, co spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa może zdzia­łać w spra­wie re­pre­sji wobec prze­ciw­ni­ków sy­ryj­skie­go re­żi­mu.

- Pań­stwa, które za­we­to­wa­ły re­zo­lu­cję, będą mu­sia­ły same tłu­ma­czyć się (ze swej de­cy­zji) przed Sy­ryj­czy­ka­mi oraz wszyst­ki­mi, któ­rzy wal­czą o wol­ność i prawa czło­wie­ka na świe­cie - pod­kre­śli­ła Clin­ton, prze­by­wa­ją­ca obec­nie z wi­zy­tą w Re­pu­bli­ce Do­mi­ni­kań­skiej.

Ame­ry­kań­ska se­kre­tarz stanu do­da­ła, że "pań­stwa, które w dal­szym ciągu za­opa­tru­ją reżim (pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da w broń, uży­wa­ną prze­ciw nie­win­nym męż­czy­znom, ko­bie­tom, a nawet dzie­ciom, po­win­ny do­brze prze­my­śleć swoje czyny". Zda­niem Reu­te­ra mogła to być za­wo­alo­wa­na uwaga pod ad­re­sem wła­śnie Chin i Rosji, o któ­rych wia­do­mo, że w prze­szło­ści sprze­da­wa­ły broń Da­masz­ko­wi.

We­dług MSZ Rosji opo­zy­cja sy­ryj­ska wy­ko­rzy­stu­je sy­tu­ację w kraju i "nie kryje już swych eks­tre­mi­stycz­nych za­my­słów, prze­cho­dząc do tak­ty­ki otwar­te­go ter­ro­ru". Mo­skwa, wie­lo­let­ni so­jusz­nik Da­masz­ku, za­pro­po­no­wa­ła ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym po­ło­żo­no ak­cent na ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii, we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka, bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>>>

Zbrodnierzy spotka nie tylko osad ale i kara ... Rezimy zostana zmiecione tak ze beda Kadafiemu zazdroscic dobrego losu ! Zbrodniarze ! Wpolnicy mordercow ...
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:09, 06 Paź 2011    Temat postu:

Francja skrytykowała Rosję i Chiny, radość Syrii

Fran­cja skry­ty­ko­wa­ła Rosję i Chiny za za­we­to­wa­nie w RB ONZ pro­jek­tu re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii; wła­dze w Da­masz­ku z za­do­wo­le­niem przy­ję­ły od­rzu­ce­nie do­ku­men­tu, na­zy­wa­jąc tę de­cy­zję "hi­sto­rycz­ną". Weto Rosji i Chin do­pro­wa­dzi­ło do ostre­go sporu mię­dzy człon­ka­mi Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ. - Stany Zjed­no­czo­ne są wście­kłe z po­wo­du od­rzu­ce­nia pro­jek­tu re­zo­lu­cji - oświad­czy­ła am­ba­sa­dor przy ONZ Susan Rice.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Fran­cji Alain Juppe po­wie­dział, że sta­no­wi­sko Mo­skwy i Pe­ki­nu w kwe­stii re­zo­lu­cji było opar­te na "fał­szy­wych prze­słan­kach", a mia­no­wi­cie, że re­zo­lu­cja uto­ru­je drogę do in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej. We wto­rek Rosja i Chiny - dys­po­nu­ją­cy pra­wem weta stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ - za­we­to­wa­ły za­in­spi­ro­wa­ną przez Fran­cję re­zo­lu­cję RB po­tę­pia­ją­cą wła­dze Syrii i su­ge­ru­ją­cą, że mogą one sta­nąć w ob­li­czu sank­cji ONZ, jeśli będą w dal­szym ciągu krwa­wo tłu­mić an­ty­rzą­do­we pro­te­sty.

Zda­niem Jup­pe­go gło­su­ją­cy prze­ciw­ko re­zo­lu­cji wy­cho­dzi­li z "fał­szy­wych prze­sła­nek". - Nikt nie może po­wie­dzieć, że ten pro­jekt re­zo­lu­cji uto­ro­wał­by drogę in­ter­wen­cji woj­sko­wej... nic w tym tek­ście nie su­ge­ro­wa­ło tego kie­run­ku - oświad­czył Juppe we fran­cu­skim par­la­men­cie. Za­po­wie­dział wzmo­że­nie kon­tak­tów z sy­ryj­ską opo­zy­cją i prze­dys­ku­to­wa­nie sank­cji z part­ne­ra­mi z UE.

Pod­czas gdy opo­zy­cja sy­ryj­ska i wiele kra­jów za­chod­nich skry­ty­ko­wa­ło za­we­to­wa­nie przez Rosję i Chiny pro­jek­tu re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii, Da­ma­szek na­zwał od­rzu­ce­nie pro­jek­tu de­cy­zją "hi­sto­rycz­ną".

Do­rad­czy­ni po­li­tycz­na pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, Bu­sa­ina Sza­aban, mó­wi­ła o "hi­sto­rycz­nym dniu", po­nie­waż "Rosja i Chiny jako pań­stwa sta­nę­ły razem z ludź­mi prze­ciw­ko nie­spra­wie­dli­wo­ści".

- Myślę, że Sy­ryj­czy­cy są za­do­wo­le­ni z faktu, że ist­nie­ją inne po­tę­gi na świe­cie, które sprze­ci­wia­ją się he­ge­mo­nii i in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej - po­wie­dzia­ła agen­cji AFP.

Weto Rosji i Chin do­pro­wa­dzi­ło do ostre­go sporu mię­dzy człon­ka­mi Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ. - Stany Zjed­no­czo­ne są wście­kłe z po­wo­du od­rzu­ce­nia pro­jek­tu re­zo­lu­cji - oświad­czy­ła am­ba­sa­dor przy ONZ Susan Rice.

- To smut­ny dzień dla na­ro­du sy­ryj­skie­go i dla Rady Bez­pie­czeń­stwa - po­wie­dział szef dy­plo­ma­cji fran­cu­skiej Alain Juppe, a jego od­po­wied­ni­cy: nie­miec­ki i bry­tyj­ski - Guido We­ster­wel­le i Wil­liam Hague - wy­ra­zi­li ubo­le­wa­nie z po­wo­du od­rzu­ce­nia re­zo­lu­cji.

W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>>

Tak jest ! Hanba zbrodniarzom !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:06, 07 Paź 2011    Temat postu:

Przywódca syryjskich rebeliantów w Turcji

Naj­wyż­szy stop­niem ofi­cer sy­ryj­skiej armii, który zde­cy­do­wał się na emigrację, oświad­czył, że prze­by­wa na uchodź­stwie w Tur­cji. Za­prze­czył do­nie­sie­niom, że zo­stał aresz­to­wa­ny przez re­żi­mo­we woj­sko w cza­sie sztur­mu na opa­no­wa­ne przez re­be­lian­tów mia­sto Ra­stan.

- Znaj­du­je­my się w bez­piecz­nym miej­scu w Tur­cji; je­stem wdzięcz­ny rzą­do­wi i na­ro­do­wi Tur­cji. Tu­rec­kie wła­dze o nas za­dba­ły - po­wie­dział do­wód­ca re­be­lian­tów, puł­kow­nik Riad el-Asa­ad, w wy­wia­dzie re­la­cjo­no­wa­nym we wto­rek przez tu­rec­ką agen­cję Ana­to­lia. Roz­mo­wa jest sy­gno­wa­na z Hatay w po­łu­dnio­wej Tur­cji. Puł­kow­nik pod­kre­ślił, że "siły opo­zy­cyj­ne w Syrii muszą się zjed­no­czyć i wzmoc­nić opór do mo­men­tu roz­mon­to­wa­nia re­żi­mu".

Zbroj­ny opór prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Syrii Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi na­si­lił się w ostat­nich ty­go­dniach. W nie­dzie­lę sy­ryj­skie wła­dze po­in­for­mo­wa­ły o prze­ję­ciu kon­tro­li nad Ra­sta­nem, mia­stem w środ­ko­wej czę­ści kraju, które było opa­no­wa­ne przez de­zer­te­rów z armii. Wielu zde­cy­do­wa­ło się na opuszczenie armii , bo nie chcie­li strze­lać do po­ko­jo­wych de­mon­stran­tów.

Świad­ko­wie w Ra­sta­nie re­la­cjo­no­wa­li, że ope­ra­cje prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta w Ra­sta­nie były ko­or­dy­no­wa­ne wła­śnie przez ofi­ce­rów, któ­rzy prze­szli na stro­nę po­wstań­ców.

Puł­kow­nik Asaad po­wie­dział, że sze­re­gi sy­ryj­skich sił zbroj­nych opu­ści­ło ponad 10 tys. żoł­nie­rzy, któ­rzy wal­czą teraz z si­ła­mi re­żi­mo­wy­mi. Oświad­czył, że "sy­ryj­ski reżim prze­pro­wa­dził bru­tal­ną akcję w Ra­sta­nie, aby go zna­leźć i aresz­to­wać". - Twier­dzą, że aresz­to­wa­li mnie pod ko­niec tej ope­ra­cji. Takie re­la­cje mają na celu ob­ni­że­nie mo­ra­le Sy­ryj­czy­ków - oce­nił.

Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 ty­się­cy - jak po­da­je sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka - zo­sta­ło za­trzy­ma­nych. Agen­cja Reu­te­ra od­no­to­wu­je, że pobyt puł­kow­ni­ka w Hatay, gdzie prze­by­wa obec­nie kilka ty­się­cy sy­ryj­skich uchodź­ców, za­ostrzy re­la­cje na linii An­ka­ra-Da­ma­szek. Tu­rec­ki pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan ma za­miar wkrót­ce od­wie­dzić Hatay. Ocze­ku­je się, że ogło­si sank­cje prze­ciw­ko Syrii, po tym gdy nie udało mu się wymóc na pre­zy­den­cie Asa­dzie za­prze­sta­nia ata­ków na cy­wi­lów i pod­ję­cia po­li­tycz­nych re­form.

>>>>>

Tylu bohaterow !!! Jestem zachwycony ! Gdzie wzmaga sie bestialstwo wzmaga sie i bohaterstwo :O))) Wspanaili ludzie ! Czy na zachodzie by sie tylu znalazlo ?!

PONAD 10 TYSIĘCY ŻOŁNIERZY PRZESZŁO JUŻ NA STRONĘ POWSTANIA !!!

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:25, 08 Paź 2011    Temat postu:

Jej śmierć wstrząsnęła światem
Agentka służb specjalnych udawała zamrdowaną !

Nie­daw­no świa­tem wstrzą­snę­ła in­for­ma­cja o bru­tal­nym za­bój­stwie mło­dej Sy­ryj­ki, Za­in­ab Al­hu­sni. Zo­stała za­mor­do­wa­na, a jej ciało roz­człon­ko­wa­ne, przez służ­by rzą­do­we.
W związku z tym reżim syryjki urządził inscenizację za pomocą agentki .
Próbowała ona wmówić , że Za­in­ab żyje, ale z ja­kie­goś po­wo­du nie wraca do domu. W związku z tym zachodnie media nabrały s~ie na ten cyrk i pytają :
Dla­cze­go? I kim była za­mor­do­wa­na ko­bie­ta, którą po­cho­wa­no jako Za­in­ab?

Ro­dzi­na Za­in­ab jest prze­ko­na­na, że ich córka nie żyje. Jed­nak sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa prze­pro­wa­dzi­ła wy­wiad z ko­bie­tą, która prze­sta­wi­ła się jako Za­in­ab Al­hu­sni. Po­wie­dzia­ła, że ucie­kła z domu, po­nie­waż jej brat się nad nią znę­cał, jej dom nigdy nie był celem ataku sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa, a jej ro­dzi­na nie wie, gdzie się obec­nie znaj­du­je. Mówi, że zde­cy­do­wa­ła się mówić, żeby za­prze­czyć kłam­stwom na temat swo­jej śmier­ci.

>>>>>

Przy okazji oczernili opozycyjna rodzine jak to niby bija kobiety ...
Zagranie horrendalne prostackie ale zachodnie niekomptentne media polknely haczyk ... Jak cos jest w TV to musi byc prawda - taka edukacje odbieraja zachodni ,,dziennikarze''... My znamy te metody z komuny i nas one nie nabiora ! SB produkowala co dzien falszywki inscenizacje - zostaly cale gory teczek po nich ...

A oto ta agentka (niespecjalnie podobna do zamordowanej ) :Oto jakich metod chwyta sie bestialski rezim ale nic im to nie pomoze ! Ich dni sa policzone ! A pokrzywdzeni dostana nagrode bo :

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:27, 09 Paź 2011    Temat postu:

W Syrii zastrzelono szefa kurdyjskiej opozycji.

Uzbrojeni napastnicy zastrzelili szefa kurdyjskiej opozycji w Syrii, Meszala Tamo - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W całym kraju podczas protestów przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada zginęło osiem osób.

Według działaczy praw człowieka, czterej zamaskowani mężczyźni weszli do domu kurdyjskiego działacza w Al-Kamiszli na północnym wschodzie kraju i otworzyli ogień. Tamo poniósł śmierć w ataku. Ranny został też m.in. jego syn.

53-letni Tamo był członkiem tzw. Rady Narodowej, która koordynuje walkę z reżimem w Damaszku. Została ona utworzona pod koniec sierpnia w Stambule.

Był też założycielem Ruchu Przyszłości, czyli liberalnej partii kurdyjskiej. Niedawno wyszedł z więzienia, gdzie spędził ponad trzy lata.

Po ujawnieniu informacji o śmierci opozycjonisty na ulice wyszły tysiące kurdyjskich protestujących - pisze agencja AFP.

Co najmniej osiem osób zginęło, a ok. 25 zostało rannych po ostrzelaniu przez siły bezpieczeństwa antyreżimowych demonstracji w kilku miastach Syrii.

Wśród rannych jest działacz opozycji i głośny krytyk rządów Asada, Riad Seif.

Ataki potępił amerykański Departament Stanu, nazywając je "eskalacją represji". Biały Dom uznał obecną sytuację w Syrii za "bardzo niebezpieczną" i zaapelował do prezydenta Asada, by oddał władzę.

Zdaniem rzecznika Rady Narodowej Bassmy Kodmaniego "reżim wszedł w nową fazę represji". - Wszyscy liderzy opozycji powinni się chronić - powiedział.

Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,9 tys. osób, w tym funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, a ok. 15 tysięcy zostało zatrzymanych - podała ONZ. Od początku września liczba zabitych wzrosła co najmniej o 200 osób.

>>>>

Kolejna ohydna zbrodnia zwyrodnialcow ... Ale pamietajmy ze bestialsko zamordowani ida do nieba !!! Bóg szczeg`olnie kocha bohaterów i ofiary ! Obecnie w Syrii bycie wolnym oznacza bohaterstwo ! A ludzie niech nie patarza na przywodcow tylko sami niech dzialaja ! Zbrodnie na liderach jeszcze bardziej wzmocnia protesty i zniszcza rezim opetany przez diabla !

Zatem mamy :

3051 zamordowanych
70989 roznych ofiar !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:18, 09 Paź 2011    Temat postu:

Pogrzeb zamienił się w potężną demonstrację

Ponad 50 ty­się­cy ludzi uczest­ni­czy­ło w so­bo­tę w po­grze­bie szefa kur­dyj­skiej opo­zy­cji w Syrii, Me­sza­la Tamo, za­strze­lo­ne­go wczo­raj w Al-Ka­misz­li - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Po­grzeb prze­kształ­cił się w de­mon­stra­cję wzy­wa­ją­cą do upad­ku re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. We­dług dzia­ła­czy praw czło­wie­ka, w pią­tek czte­rej za­ma­sko­wa­ni męż­czyź­ni we­szli do domu kur­dyj­skie­go dzia­ła­cza w Al-Ka­misz­li na pół­noc­nym wscho­dzie kraju i otwo­rzy­li ogień. Tamo po­niósł śmierć w ataku. Ranny zo­stał też m.in. jego syn.

Z kolei ofi­cjal­na sy­ryj­ska agen­cja Sana po­in­for­mo­wa­ła, że Kurd zgi­nął, gdy "uzbro­je­ni męż­czyź­ni znaj­du­ją­cy się w czar­nym sa­mo­cho­dzie ostrze­la­li jego po­jazd".

53-let­ni Tamo był człon­kiem tzw. Rady Na­ro­do­wej, która ko­or­dy­nu­je walkę z re­żi­mem w Da­masz­ku. Zo­sta­ła ona utwo­rzo­na pod ko­niec sierp­nia w Stam­bu­le.

Był też za­ło­ży­cie­lem Ruchu Przy­szło­ści, czyli li­be­ral­nej par­tii kur­dyj­skiej. Nie­daw­no wy­szedł z wię­zie­nia, gdzie spę­dził ponad trzy lata.

Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ok. 2,9 tys. osób, w tym funk­cjo­na­riu­sze sił bez­pie­czeń­stwa, a ok. 15 ty­się­cy zo­sta­ło za­trzy­ma­nych - po­da­ła ONZ. Od po­cząt­ku wrze­śnia licz­ba za­bi­tych wzro­sła co naj­mniej o 200 osób.

!!!!!!

Widzicie ! REŻIM ZROBIŁ SOBIE TYM MORDEM NOWYCH 50-60 TYSIECY WROGÓW !!! Ktorzy moze by siedzieli cicho a teraz sa oburzeni ! Tak diabel sobie zaszkodzil . Spieszy sie i robi bledy bo malo ma czasu ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 12:10, 10 Paź 2011    Temat postu:

Irak wspiera reżim w Syrii? "Porażka Obamy"

Irak pod rzą­da­mi pre­mie­ra Nu­rie­go al-Ma­li­kie­go, który za­wdzię­cza swoją po­zy­cję USA, do­star­cza klu­czo­wej po­mo­cy po­li­tycz­nej i fi­nan­so­wej re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da w Syrii. To po­raż­ka ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Obamy - zwra­ca uwagę nie­dziel­ny "Wa­shing­ton Post".

-Jak pisze wa­szyng­toń­ski dzien­nik, jest to "kło­po­tli­wa po­raż­ka ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Obamy", która usi­łu­je od­izo­lo­wać Asada i zmu­sić go do ustą­pie­nia. Od wielu mie­się­cy reżim w Syrii ma­sa­kru­je de­mon­stran­tów pro­te­stu­ją­cych prze­ciw rzą­dom Asada. Syria pod wła­dzą Asada jest głów­nym sprzy­mie­rzeń­cem Iranu na Bli­skim Wscho­dzie i spon­so­rem mię­dzy­na­ro­do­we­go ter­ro­ry­zmu.

Zda­niem ko­men­ta­to­rów, po­par­cie Iraku dla Syrii to ko­lej­ny dowód na to, że rząd Ma­li­kie­go - który po­wstał w wy­ni­ku oba­le­nia re­żi­mu Sad­da­ma Hu­saj­na przez woj­ska USA i doj­ścia do głosu szy­ic­kiej więk­szo­ści w tym kraju - stał się na­rzę­dziem wpły­wów Iranu w re­jo­nie Za­to­ki Per­skiej. O ile Wa­szyng­to­no­wi udało się skło­nić nie­któ­re kraje arab­skie, jak Ara­bię Sau­dyj­ską i Ku­wejt, do od­wo­ła­nia am­ba­sa­do­rów z Da­masz­ku, to Irak za­cie­śnia sto­sun­ki z Syrią. Rząd Ma­li­kie­go od­ma­wia przy­łą­cze­nia się do apeli o ustą­pie­nie Asada, po­par­cia opo­zy­cji sy­ryj­skiej, a nawet przy­ję­cia uchodź­ców z Syrii.

>>>>>

NO TO JEST SKNADAL ! Jak to ? Toz mial byc kraj demokratyczny a wspiera ludożerczych wampirów z Damaszku pijących krew ludzi ??? Kogo tam USA zainstalowaly ? W Iraku ma byc wolnosc ! Jak w calym regionie a nie wampiryzm !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 17:51, 10 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:49, 10 Paź 2011    Temat postu:

Manifestacja poparcia dla rewolucji

Na Placu Zam­ko­wym w War­sza­wie od­by­ła się ma­ni­fe­sta­cja po­par­cia dla sy­ryj­skiej re­wo­lu­cji. Uczest­ni­cy wy­ra­zi­li sprze­ciw wobec re­żi­mu Ba­sha­ra Asada oraz po­par­cie dla utwo­rzo­nej przez opo­zy­cję, Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej.

>>>

A agenci z amabasady robili zdjecia i produkowali ,,teczki''...

Popieramy Wolną Syrię !
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 17:51, 10 Paź 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:51, 10 Paź 2011    Temat postu:

Syryjscy opozycjoniści jadą na spotkanie do Moskwy

Przed­sta­wi­cie­le sy­ryj­skiej opo­zy­cji przy­bę­dą we wto­rek do Mo­skwy na roz­mo­wy o sy­tu­acji w kraju - po­in­for­mo­wał wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Mi­cha­ił Bog­da­now.

- Je­ste­śmy go­to­wi wy­słu­chać za­strze­żeń opo­zy­cji sy­ryj­skiej wobec re­żi­mu w Da­masz­ku i prze­ka­zać jej bez­po­śred­nio naszą opi­nię - dodał. Rosja przy po­par­ciu Chin za­blo­ko­wa­ła we wto­rek przy­ję­cie przez Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ re­zo­lu­cji, która gro­zi­ła sank­cja­mi wła­dzom w Da­masz­ku, jeśli nie za­prze­sta­ną krwa­wych re­pre­sji wobec swych opo­nen­tów.

Mo­skwa stoi na sta­no­wi­sku, że re­zo­lu­cja ta po­win­na za­wie­rać żą­da­nia ad­re­so­wa­ne do wszyst­kich stron kon­flik­tu w tym kraju. Rosja, która jest wie­lo­let­nim so­jusz­ni­kiem Da­masz­ku, za­pro­po­no­wa­ła Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym za­ak­cen­to­wa­no ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków.

W pią­tek pre­zy­dent Dmi­trij Mie­dwie­diew za­ape­lo­wał do pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da, aby po­ło­żył kres krwa­wym re­pre­sjom wobec opo­zy­cji, roz­po­czął re­for­my, lub - od­szedł. Była to pierw­sza tak ostra re­ak­cja Mo­skwy, która jed­no­cze­śnie sprze­ci­wia się wszel­kiej za­gra­nicz­nej in­ge­ren­cji w Syrii. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji w Syrii zgi­nę­ło, we­dług ONZ, bli­sko 3 tys. ludzi.

?????

Ale po co pojechali do tych bandytow . Co im to da ? Ci zwyrodnialcy niszcza wlasny kraj - myslicie ze Syrii popuszcza ???

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:21, 11 Paź 2011    Temat postu:

ONZ: 2900 zabitych w protestach w Syrii

W an­ty­rzą­do­wych pro­te­stach, które wy­bu­chły w Syrii w po­ło­wie marca bie­żą­ce­go roku, zgi­nę­ło do­tych­czas ponad 2900 osób - po­in­for­mo­wał Ru­pert Co­lvil­le, rzecz­nik Wy­so­kiej Ko­mi­sarz ONZ ds. Praw Czło­wie­ka Navi Pil­lay.

Rzecz­nik po­wie­dział, że dane do­ty­czą­ce ofiar śmier­tel­nych po­cho­dzą z "wia­ry­god­nych źró­deł" w Syrii i na świe­cie. Wy­ja­śnił, że naj­pew­niej wśród za­bi­tych, oprócz pro­te­stu­ją­cych, są też człon­ko­wie sił bez­pie­czeń­stwa re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da. Licz­ba ofiar może wzro­snąć, po­nie­waż lista nie uwzględ­nia osób, które uzna­no za za­gi­nio­ne - za­zna­czył Co­lvil­le. Wcze­śniej­szy oen­ze­tow­ski bi­lans ofiar za­mie­szek w Syrii mówił o 2700 za­bi­tych.

>>>>>

ONZ nie nadaza za wydarzeniami ! Dawno juz jest ponad 3000 !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:01, 11 Paź 2011    Temat postu:

Reżim grozi i ostrzega sąsiednie krajom

Syria po­dej­mie od­po­wied­nie kroki prze­ciw­ko kra­jom, które uzna­ją opo­zy­cyj­ną Sy­ryj­ską Radę Na­ro­do­wą - ostrzegł w nie­dzie­lę mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Walid el-Mu'allim.

- Po­dej­mie­my po­waż­ne kroki prze­ciw­ko każ­de­mu kra­jo­wi, który uzna tę nie­le­gal­ną Radę. W kraju dzia­ła­ją uzbro­jo­ne grupy, które do­ko­nu­ją aktów prze­mo­cy i które za­bi­ły wielu mę­czen­ni­ków. Na Za­cho­dzie mówi się o po­ko­jo­wej re­wo­lu­cji w Syrii, fi­nan­su­je się te grupy i do­star­cza broń. To wła­śnie taka grupa ter­ro­ry­stycz­na za­bi­ła mę­czen­ni­ka Me­sza­la Tamo, aby spro­wo­ko­wać za­miesz­ki w re­gio­nie, gdzie miesz­ka­ją Kur­do­wie - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, do­da­jąc, że "jest prze­ciw­ny wszel­kiej in­ter­wen­cji za­gra­nicz­nej w Syrii". Tamo, czło­nek Li­bij­skiej Rady Na­ro­do­wej, dzia­łacz kur­dyj­ski w Al-Ka­misz­li na pół­noc­nym wscho­dzie kraju, zo­stał za­strze­lo­ny w swym domu w pią­tek przez czte­rech za­ma­sko­wa­nych męż­czyzn.

Był on też za­ło­ży­cie­lem Ruchu Przy­szło­ści, czyli li­be­ral­nej par­tii kur­dyj­skiej. Nie­daw­no wy­szedł z wię­zie­nia, gdzie spę­dził ponad trzy lata.

Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa, która po­wsta­ła pod ko­niec sierp­nia w Stam­bu­le, sku­pie lo­kal­ne ko­mi­te­ty ko­or­dy­na­cyj­ne do walki z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. W Ra­dzie są re­pre­zen­to­wa­ni sun­ni­ci, szy­ici, ala­wi­ci, Kur­do­wie i przed­sta­wi­cie­le Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go. We­dług da­nych ONZ, od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ok. 2,9 tys. osób, a ok. 15 ty­się­cy zo­sta­ło za­trzy­ma­nych. Od po­cząt­ku wrze­śnia licz­ba za­bi­tych wzro­sła co naj­mniej o 200 osób.

>>>>>>

Kroki to beda przeciw wam podjete ! To sa wasze ostatnie chwile !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:45, 12 Paź 2011    Temat postu:

3 tys. zatrzymanych w ciągu trzech dni

Około 3 tys. osób zostało zatrzymanych przez wojsko syryjskie w ciągu ostatnich trzech dni w opanowanym wcześniej przez zbuntowanych żołnierzy mieście Rastan w środkowej części kraju - agencja AP powołując się na obrońców praw człowieka.

Wielu syryjskich wojskowych zdecydowało się na bunt, bo nie chciało strzelać do pokojowych demonstrantów. Władze syryjskie poinformowały w niedzielę o przejęciu kontroli nad położonym ok. 180 km na północ od Damaszku Rastanem, na który od pięciu dni trwała ofensywa.

Organizacja Komitety Koordynacji Prawnej poinformowała, że walki w mieście ustały po wojskowej operacji, w której zginęło kilkadziesiąt osób. Dodała, że zatrzymano około 3 tys. osób.

Ukrywający się w Rastanie działacz opozycji powiedział zaś telefonicznie agencji Associated Press, że zatrzymani są więzieni w fabryce cementu, w niektórych szkołach oraz w dużym budynku klubu sportowego. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 tysięcy - jak podaje syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka - zostało zatrzymanych.

>>>>>

No to masakra w Rastanie ! Liczbe zabitych mozna ocenic na 189 zabitych zolnierzy 45 zaginionych 337 zatrzymanych 3000 uciekinierow 1200 razem 4771 ofiar W JEDNYM MIESCIE PRZEZ TRZY DNI TYLE ZBRODNI !!!

Ogolem jest zatem :

3285 zabitych
76425 ofiar ogolem !!!!

Liczba ofiar zastarszajaco wzrosla !
Ale chwala bohaterom ktorzy nie chac mordowac braci !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:21, 12 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:17, 12 Paź 2011    Temat postu:

Syria:Jeden z ważnych opozycjonistów będzie odpowiadać z wolnej stopy

Wła­dze Syrii zgo­dzi­ły się na uwol­nie­nie za kau­cją Wa­li­da al-Bun­nie­go, jed­ne­go z czo­ło­wych prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, ale będą go są­dzić - po­in­for­mo­wa­ła w środę ad­wo­kat­ka opo­zy­cjo­ni­sty, prze­trzy­my­wa­ne­go w aresz­cie od trzech mie­się­cy.

- Sąd ape­la­cyj­ny re­jo­nu Da­masz­ku po­sta­no­wił w środę uwol­nić opo­zy­cjo­ni­stę Wa­li­da al - Bun­nie­go w za­mian za kau­cję w wy­so­ko­ści 1150 fun­tów sy­ryj­skich (ok. 23 do­la­rów USA), a na­stęp­nie są­dzić go za pod­bu­rza­nie do ma­ni­fe­sta­cji (an­ty­re­żi­mo­wych) i do po­dzia­łów wy­zna­nio­wych - po­wie­dzia­ła ad­wo­kat­ka Mi­chel Cham­mas. Sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa aresz­to­wa­ły Bun­nie­go i jego dwóch synów 6 sierp­nia w ich domu na obrze­żach Da­masz­ku.

47-let­ni Bunni, z wy­kształ­ce­nia le­karz, był jed­nym z ani­ma­to­rów tzw. wio­sny w Da­masz­ku - czasu debat i na­dziei na li­be­ra­li­za­cję, który na­stał wraz z ob­ję­ciem wła­dzy przez Ba­sza­ra el-Asa­da w roku 2000. Po raz pierw­szy Wa­li­da al-Bun­nie­go aresz­to­wa­no w roku 2001. W roku 2005 Bunni był jed­nym z sy­gna­ta­riu­szy de­kla­ra­cji, w któ­rej par­tie opo­zy­cyj­ne do­ma­ga­ły się "ra­dy­kal­nych zmian de­mo­kra­tycz­nych". Był wie­lo­krot­nie za­trzy­my­wa­ny i ska­zy­wa­ny. Ostat­nio uwol­nio­no go w czerw­cu roku 2010. Od po­cząt­ku obec­nych pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych był za­go­rza­łym kry­ty­kiem władz. W na­stęp­stwie tłu­mie­nia trwa­ją­cych od ponad sze­ściu mie­się­cy pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych w Syrii zgi­nę­ło, we­dług da­nych ONZ, bli­sko 3 tys. ludzi.

?????

,,Odpowiadac'' ??? Za co ??? ZBRODNIARZE !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:21, 12 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:35, 12 Paź 2011    Temat postu:

Obywatel USA oskarżony o pracę dla syryjskiego wywiadu

Uro­dzo­ny w Syrii oby­wa­tel USA zo­stał oskar­żo­ny o pracę dla sy­ryj­skie­go wy­wia­du. Męż­czy­zna miał szpie­go­wać ame­ry­kań­skich dzia­ła­czy sprze­ci­wia­ją­cych się re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i do­star­czać sy­ryj­skim agen­tom na­gra­nia audio i wideo.

We­dług ujaw­nio­ne­go w środę aktu oskar­że­nia, 47-let­ni Mo­ha­mad So­ueid z Le­es­burg, w Wir­gi­nii, zo­stał aresz­to­wa­ny we wto­rek i oskar­żo­ny o pro­wa­dze­nie na te­re­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych dzia­łal­no­ści w cha­rak­te­rze agen­ta ob­ce­go kraju. Za­rzu­ca mu się także re­kru­to­wa­nie in­nych osób, aby zbie­ra­ły in­for­ma­cje o prze­ciw­ni­kach re­żi­mu Asada oraz ak­cjach sprze­ci­wu or­ga­ni­zo­wa­nych w USA. Mię­dzy kwiet­niem a czerw­cem So­ueid do­star­czył sy­ryj­skiej agen­cji wy­wia­dow­czej w sumie 20 na­grań, które re­je­stru­ją pro­te­sty w USA. Prze­ka­zy­wał rów­nież dane de­mon­stran­tów, w tym nu­me­ry te­le­fo­nów i ad­re­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

W czerw­cu udał się nawet do Syrii, żeby oso­bi­ście spo­tkać się z Asa­dem - głosi akt oskar­że­nia.

So­ueid jest rów­nież oskar­żo­ny o skła­da­nie fał­szy­wych oświad­czeń na temat pracy dla sy­ryj­skich taj­nych służb, Mu­cha­ba­ra­tu, kiedy był w sierp­niu prze­słu­chi­wa­ny przez FBI.

- Prawo do zgro­ma­dzeń i pro­te­sto­wa­nia jest wy­so­ko ce­nio­ne w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i za­smu­ca, że ame­ry­kań­ski oby­wa­tel z Le­es­burg jest oskar­żo­ny o pracę dla sy­ryj­skie­go rządu w celu iden­ty­fi­ka­cji i za­stra­sza­nia tych, któ­rzy z tego prawa ko­rzy­sta­ją - po­wie­dział pro­ku­ra­tor Neil Mac­Bri­de.

Pod­kre­ślił, że - szpie­go­wa­nie dla in­ne­go pań­stwa jest po­waż­nym za­gro­że­niem dla bez­pie­czeń­stwa kraju. W na­stęp­stwie tłu­mie­nia trwa­ją­cych od ponad sze­ściu mie­się­cy pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych w Syrii zgi­nę­ło, we­dług da­nych ONZ, bli­sko 3 tys. ludzi.

>>>>>

Obrzydliwa dzialalnosc ! Procesy wytaczane takim osobom sa jak najbardziej sluszne . Wszak ich donosy powoduja tragedie .

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:30, 13 Paź 2011    Temat postu:

Amatorskie nagranie walk w Syrii .

Na amatorskim nagraniu wideo z Syrii widać wymianę ognia na ulicach miasta Ar-Rastan. Nagranie pojawiło się wraz z doniesieniami, że pod koniec września syryjskie siły zabiły w tym mieście co najmniej 27 osób.

>>>>>

Z obliczn wynika ze w tym miescie zginelo ponad 230 !!! Bo oczywiscie przy takih zbrodniach trudno policzyc kazdego i zidentyfikowac . Nie ma warunkow !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:31, 13 Paź 2011    Temat postu:

A teraz warto pokazac jak obrzydliwe sa metody rezimu :

Zabili 13-latka, bo "chciał zgwałcić żony oficerów"

"Hamza al-Chatib chciał zgwałcić żony oficerów", "Chłopiec skatowany przez bezpiekę", "Męczennik rewolucji". Zdjęcie 13-letniego Syryjczyka obiegło świat, choć nie wiadomo, czy tak naprawdę istniał. W syryjskim konflikcie giną niewinni ludzie, ale przede wszystkim ginie prawda, bo wszystko co do nas dociera z tego kraju, przechodzi przez filtr - propagandę. Oto historia nowoczesnej wojny domowej.

29 kwietnia, okolice Saidy w południowo-zachodniej Syrii, tuż przy granicy z Jordanią. 13-letni Hamza al-Chatib idzie z rodziną na manifestację przeciwko reżimowi. Z wioski Al-Dżizah, oddalonej o 10 kilometrów od Saidy, rusza kondukt demonstrantów. - Nie interesowała go polityka. Tego dnia wszyscy szli na demonstrację, więc i on poszedł - powie później jego kuzyn w rozmowie z Al-Dżazirą. Demonstranci nie wchodzą do miasta. Na rogatkach atakuje ich Wywiad Sił Powietrznych (mukhabarat), najważniejsza jednostka armii syryjskiej, dowodzona przez brata prezydenta, Mahera al-Asada. Oficerowie otwierają ogień. - Byli ranni i zabici, niektórych (demonstrantów) aresztowano. Panował taki chaos, że nie mieliśmy pojęcia, co się stało z Hamzą. Po prostu zniknął - zrelacjonuje jego kuzyn. Mija tydzień, drugi, trzeci. Ali al-Chatib, 65-latek z dwiema żonami i dwudziestką dzieci na karku, wciąż nie wie, co dzieje się z jego synem.

W końcu, 24 maja, Hamza wraca do domu w foliowym worku. Zwrócone przez służby bezpieczeństwa zwłoki są potwornie okaleczone: opuchnięte powieki, zmiażdżona szczęka i rzepki, ślady gaszenia papierosów na całym ciele, złamany kark. Widać, że chłopiec był poddawany elektrowstrząsom i bity kablem. Jego ojcem Alim al-Chatibem targają rozpacz i wściekłość. Mężczyzna chce szukać sprawiedliwości, zamierza pozwać armię i służby specjalne. Ci jednak są szybsi. W al-Dżizah zjawiają się oficerowie tajnych służb. - Powiedzieli: dość już się stało przez ciebie. Wiesz, co się stanie, jeśli dowiemy się, że rozmawiałeś z mediami? - to jedyne, co matka Hamzy godzi się ujawnić na temat ich wizyty.

***

29 kwietnia, okolice Saidy w południowo-zachodniej Syrii, tuż przy granicy z Jordanią. Po piątkowych modłach mieszkańcy okolicznych wiosek zbierają się na głównych placach w okolicznych miasteczkach. To odpowiedź na wezwanie do dżihadu, do którego nawołują uzbrojone bandy terrorystów, siejące postrach w całym kraju. W tłum wkradają się uzbrojeni mężczyźni. Zwabiają wiele dzieci. Rozkazują, by podążyły za nimi. - Poszliśmy w kierunku bazy wojskowej. Był z nami uzbrojony mężczyzna. Gdy dotarliśmy na miejsce, niektórzy demonstranci zaczęli strzelać, zranili jednego żołnierza. Zaczęła się strzelanina, musieliśmy kryć się między drzewami - zrelacjonuje Abdel Aziz al-Chatib, nastolatek. Ginie jeden z dowódców, trupem padają kolejni demonstranci.

Późnym wieczorem do państwowego szpitala w Daraa trafiają zwłoki pulchnego chłopca. Jego ciało jest następnie wysłane do wojskowego szpitala Tishreen w Damaszku. Dr Akram El-Shaar, szef krajowego stowarzyszenia lekarzy, nadzoruje sekcję zwłok. Udaje się ustalić tożsamość chłopca: to Hamza al-Chatib. Znana jest też przyczyna śmierci: rana postrzałowa. 21 maja ciało zostaje zwrócone rodzicom. Kilka dni później do Alego al-Chatiba przyjeżdża sam prezydent. Chce osobiście złożyć kondolencje z powodu śmierci syna. Starzec jest poruszony " uprzejmością i delikatnością " przywódcy państwa. Opowiada, że al-Asad zapewnił go przy okazji o tym, że wszystkie reformy, których pragną Syryjczycy, zostaną przeprowadzone. Wzruszony śmiercią Hamzy prezydent zapowiada też przeprowadzenie śledztwa. Minister spraw wewnętrznych gen. Mohammad Ibrahim al-Szaar powołuje komisję do zbadania okoliczności śmierci chłopca.

***

"Hamza al-Chatib zastrzelony po próbie gwałtu na żonach oficerów". Artykuł pod takim tytułem publikuje prorządowa gazeta.

***

Tak to nie zart ! Maly i watly 13-latek rzucil sie na gromade wielkich zon oficerow i zaczal je gwalcic ! Tak ! Taki jest poziom tego rezimu ! Zamordowali dzieciaka i wymyslili taka linie klamstw ! Horror w horrorze , koszmar w koszmarze !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:59, 14 Paź 2011    Temat postu:

I kolejna porcja klamstw :

31 maja. Na stronie supportforsyria.wordpress.com pojawia się wpis: "Po rewolucji, której nie ma, oraz manifestacjach i ich krwawym tłumieniu, które są niewidoczne, międzynarodowe media znalazły dziecko-ofiarę, które nie istnieje. Rzekomy 13 latek jest tylko wymysłem wściekłej wyobraźni dziennikarskiej". Dowód? 29 kwietnia nie było żadnej demonstracji w Saidzie. Mało? Al-Dżizah, wieś, z której miał pochodzić chłopiec nie istnieje - pisze nieznany autor.

***

To nie jest scenariusz interaktywnego programu, gdzie telewidzowie w niedzielny wieczór mogą zdecydować, jak potoczą się losy głównego bohatera. To syryjska rzeczywistość, którą trudno uchwycić czy zrozumieć, bo zawładnęła nią propaganda, a ta sprawia, że mordercy są męczennikami a ofiary katami, tłumy wściekłych demonstrantów ciągną na ulice, by podziękować Allahowi za deszcz a samotni terroryści noszą przy sobie tony dynamitu.

Schizofrenia

Wiadomości, które docierają z Syrii różnymi kanałami, są schizofreniczne. Podczas gdy Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że siły bezpieczeństwa zastrzeliły 17 demonstrantów w okupowanym przez armię rządową Dajr az-Zaur, państwowa agencja informacyjna SANA podaje, że na rogatkach tego samego miasta ulokowano jedynie kilka jednostek wojskowych, by chronić lokalną ludność przed "uzbrojonymi terrorystami".

To właśnie wątek terroryzmu przewija się niemal codziennie w porcji informacji serwowanej przez SANA. Każdego dnia "uzbrojone grupy przestępcze", które nie mają przywódcy czy nazwy, niosą śmierć i zniszczenie. Lista ich zbrodni jest długa: niszczenie publicznej i prywatnej własności, plądrowanie domów, okaleczenia, amputacje, tortury, bestialskie mordy. Co rusz ktoś wyławia z rzeki czy wykopuje z ziemi skatowane zwłoki. To żołnierze, oficerowie służb bezpieczeństwa, rzadziej cywile, z którymi okrutnie rozprawiają się terroryści - podaje za każdym razem agencja. Przerażeni mieszkańcy salwują się ucieczką za turecką granicę. Wojskowi dwoją się i troją, by przywrócić bezpieczeństwo i spokój na ulicach syryjskich miast. Niekiedy, jak twierdzi SANA, z powodzeniem.

Według agencji w ciągu dwóch dni "125 obywateli, którzy zostali zmuszeni przez uzbrojonych terrorystów do opuszczenia domów i skrycia się w Turcji, wróciło do Syrii". Dzięki Bogu, bo władze twierdzą, że w tureckich obozach dla uchodźców przeszli kolejne piekło, nieustannie naciskani i zastraszani przez przeciwników syryjskiego rządu. "Mustafa Zahlawi i Musa Kahlawi nie potrafili ukryć radości (…) po tym, czego doświadczyli w obozach. Wyrazili również optymizm w związku z reformami i zmianami legislacyjnymi, które wprowadza Baszar al-Asad, a które są odpowiedzią na oczekiwania Syryjczyków. Koordynator komitetów ludowych (pomagających Syryjczykom w dotarciu do ojczyzny - red.) Subahi al-Hamdo powiedział, że jak dotąd na powrót zdecydowało się 12,5 tysiąca obywateli", pisze SANA.

Jest to jednak niewielki sukces. Mimo tytanicznych wysiłków, służby bezpieczeństwa i wojsko nie mogą zadać ostatecznego ciosu "terrorystom". Ci bowiem, jak przekonują syryjskie media, mają potężnych mocodawców. Są nimi Stany Zjednoczone, Izrael i Bóg jeden raczy wiedzieć, kto jeszcze. Łączy ich jedno - wszystkim zależy na pogwałceniu suwerenności Syrii, zniszczeniu jej potęgi, wreszcie - podporządkowaniu całego Bliskiego Wschodu. To międzynarodowy spisek o długich korzeniach i jeszcze dłuższych gałęziach. Tak przynajmniej mówi syryjski rząd. Choć nie tylko on.

>>>>

Widzimy ze agneci zbrodniczego rezimu dzialaja tez w internecie gdzie usiluja bredzic ze ... nie ma zadnych protestow ... Zatem ofiar nie moze byc !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:44, 14 Paź 2011    Temat postu:

Fakty nie kłamią

Po stronie reżimu, który w ciągu pięciu miesięcy nieustających demonstracji zgładził, według obrońców praw człowieka, około dwóch tysięcy demonstrantów, opowiadają się także niektórzy politycy. Do wojny propagandowej przyłączył się Leonid Kałasznikow, wiceprzewodniczący komitetu zagranicznego Dumy. Stwierdził on, że Zachód prowadzi politykę wymierzoną w syryjski rząd, "zbroi terrorystów, dostarcza im pieniędzy i wsparcia logistycznego". Potępił też "wytrwałość Zachodu" w obarczaniu winą służb bezpieczeństwa za łamanie praw człowieka, podczas gdy - jak stwierdził - fakty nie kłamią: to zbrojne ugrupowania łamią prawa człowieka i zabijają cywilów i żołnierzy. Kałasznikowowi nie podoba się wreszcie, że Zachód "kontynuuje swą kampanię represji, sankcji i oszczerstw". A przecież al-Asad obiecał, że przeprowadzi reformy.

Jeszcze dalej posunął się Eliseos Vagenas, członek komitetu centralnego Komunistycznej Partii Grecji (KKE). Skrytykował on światowe media za "rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat wydarzeń w Syrii". Oberwało się zwłaszcza Al-Dżazirze. W oświadczeniu przesłanym gazecie "Rizospastis" stwierdził, że nagrania wideo, dokumentujące zbrodnie służb bezpieczeństwa popełniane na przeciwnikach reżimu, pochodzą z innych krajów. Wszystko dlatego, że starzy znajomi, Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Izrael, "są zainteresowani destabilizacją Syrii, (…) jak również pogorszeniem stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie poprzez wojny i interwencje zagraniczne".

Sam reżim syryjski powiedział już niejedno na temat autentyczności filmów z tłumienia demonstracji, które krążą w internecie. Dla przykładu, pod koniec kwietnia SANA informowała, że służby bezpieczeństwa przejęły sprzęt cyfrowy i butelki ze sztuczną krwią, używane przez "grupę kryminalną" do fałszowania zdjęć i filmów wideo pokazujących akty przemocy popełniane na protestujących. Władze syryjskie chcą w ten sposób zmniejszyć wiarygodność opozycji.

>>>>>

No tak radzieccy i ich greckie marionetki milujacy zbrodniczy rezim !!!
Sztuczna krew ! Ale zbrodniarze wymyslili ... Wyobrazacie sobie ? Wychodza na ulice i oblewaja sie sztuczna krwia na pokaz !!!
Ale te rezimy zawsze sa obledne w swoich belkotliwych slownych zbrodniach ...
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 10:59, 15 Paź 2011    Temat postu:

Niekiedy jednak ona sama się dyskredytuje.

>>>> A mowiac prawde dyskredytuja ja pederasci ...

Niedźwiedzia przysługa

Syryjski rząd nakazał opuścić terytorium kraju zagranicznym dziennikarzom. Tak oto jedynym kanałem, przez który mogą wyciekać do świata niezależne od władz informacje z Syrii, stał się internet. Prowadzone przez dysydentów strony internetowe przedstawiają wersje wydarzeń alternatywne wobec tych, którymi karmią świat oficjalne media syryjskie. Jeden z najpopularniejszych blogów prowadziła Amina Abdallah Arraf al-Omari, mieszkająca w Damaszku pół-Syryjka, pół-Amerykanka. 25-letnia dziewczyna zwierzała się, że jako lesbijka jest prześladowana w Syrii.

>>>> Juz ten belkot powinien zdradzac ze cos jest nie tak - cos tu smierdzi ...

Przy okazji przemycała do świata zewnętrznego wiadomości o kolejnych czołgach szturmujących miasta-siedziby antyrządowych protestów, oficerach służb bezpieczeństwa, strzelających do demonstrantów, prześladowaniach i aresztowaniach. Gdy nagle przestała publikować, tysiące ludzi na całym świecie niepokoiły się jej losem; gdy mężczyzna, który przedstawił się jako jej brat, napisał, że zniknęła i nie wiadomo, co się z nią dzieje, fani jej bloga zaczęli organizować się, by ją ratować.

I wtedy okazało się, że 25-letnia Amina to w rzeczywistości 40-letni Tom MacMaster, Amerykanin studiujący w Edynburgu. Przerażony ewentualnymi konsekwencjami, kajał się na antenie BBC i tłumaczył swoim fanom, że tylko tak mógł przemycić za granicę obraz tego, co dzieje się w Syrii. Nie zrozumieli. "Twoje przeprosiny nie są przyjęte od momentu, w którym zacząłem prowadzić dochodzenie w sprawie aresztowania Aminy. Mogłem narazić się na wielkie ryzyko, wypytując o postać, która okazała się fikcyjną", napisał jeden z nich. Amerykanin prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że wyświadcza opozycji niedźwiedzią przysługę. "Dobra robota, Tomie MacMaster, teraz każda informacja, która nie wyjdzie od syryjskiego rządu, będzie poddawana w wątpliwość ", stwierdził jeden z internautów.

Historia Toma vel. Aminy to nie jedyny przykład, jak część opozycjonistów, prowadząc propagandową wojnę, podważa wiarygodność syryjskich dysydentów.

?????

Jakich syryjskich ! TO ZACHODNI ZBOCZEK !!!!
Organizacje ,,obrony praw czlowieka'' zostaly opanowane przez zbokow ... Postanowili oni sobie na swoich tajnych zebraniach ze opanuaj od srodak organizacje praw czlowieka i wepchna tam swoje zboczenia jako prawa czlowieka . Skutki WIDZIMY ! Amnesty International zostala calkowicie opanowana przez zbokow ktorzy wciskaja tam ,,prawa gejow'' ... Ten koles robil to co zboczkowie zaplanowali czyli wplatał zboczenia w szlachetna walke o wolnosc Syrii... TO OBRZYDLIWE I WSTRETNE !!!
ALE TO SA ZBOCZENCY ! Zagrozenie dla wolnosci !!!
STANOWCZO NALEZY USUNAC ZBOKOW Z TYCH ORGANIZACJI A JESLI TEGO NIE ZROBIA ZDELEGALIZOWAC !!! Widzimy jaka potwornosc !
Z jednej strony bestialski rezim z drugiej obrzydliwi zboczency !
ALE TO NIE POWSTRZYMA WOLNOSCI !!!
Nie badzmy naiwni . W internecie pelno jest smieci falszywek prowokacji ... Dziala mafie gangi sluzby zboczeni . Morze podlosci i nikczemnosci ! Zawsze tak bylo i w czasach Solidarności rowniez ... Przeciez nie odwrocimy sie od przesladowanych dlatego ze jakis psychopata czy agent pusci falszywke ! Na takie numery nas nie nabiora !!! Odwagi !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:45, 15 Paź 2011    Temat postu:

Na chwile przerywam opis sytuacji w Syrii bo pojawila sie ciekawa informacja:

Zwołano pilny szczyt dyplomatyczny ws. Syrii

Mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych 22 państw arab­skich po­sta­no­wi­li odbyć w nie­dzie­lę pilne spo­tka­nie w spra­wie sy­tu­acji hu­ma­ni­tar­nej w Syrii - po­in­for­mo­wał za­stęp­ca se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go Ligi Arab­skiej Ahmed ben Heli.

-Celem spo­tka­nia bę­dzie przede wszyst­kim po­szu­ki­wa­nie środ­ków i dróg pro­wa­dzą­cych "do za­prze­sta­nia roz­le­wu krwi i za­trzy­ma­nia ma­chi­ny prze­mo­cy" w Syrii - głosi ko­mu­ni­kat Rady Współ­pra­cy Za­to­ki Per­skiej (CCG). Ini­cja­to­ra­mi szczy­tu dy­plo­ma­tycz­ne­go państw arab­skich są pań­stwa człon­kow­skie CCG: Ara­bia Sau­dyj­ska, Oman, Katar, Bah­rajn, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie i Ku­wejt.

W tym ty­go­dniu se­kre­tarz ge­ne­ral­ny Ligi Arab­skiej Nabil el-Ara­bi prze­pro­wa­dził wstęp­ne kon­sul­ta­cje na temat sy­tu­acji w Syrii z sze­fa­mi dy­plo­ma­cji państw arab­skich.

Nie po­da­no, gdzie od­bę­dzie się arab­ski szczyt dy­plo­ma­tycz­ny w spra­wie Syrii, ale głów­ną sie­dzi­bą Ligi Arab­skiej jest sto­li­ca Egip­tu.

Ma­so­we pro­te­sty ulicz­ne w Syrii roz­po­czę­ły się w marcu i od tego czasu re­pre­sje sto­so­wa­ne przez rząd sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da spo­wo­do­wa­ły - we­dług naj­now­szych da­nych ONZ - śmierć co naj­mniej trzech ty­się­cy osób.

??????

No ciekawe ? Do czego to doprowadzi ???

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:19, 16 Paź 2011    Temat postu:

Francja: 500 osób domaga się potępienia przez G20 represji w Syrii

Około 500 osób de­mon­stro­wa­ło w so­bo­tę w Pa­ry­żu, do­ma­ga­jąc się, by na szczy­cie w Can­nes 3-4 li­sto­pa­da przy­wód­cy państw grupy G20 po­tę­pi­li krwa­we re­pre­sje w Syrii - po­in­for­mo­wa­ła po­li­cja. Tego dnia w sto­li­cy Fran­cji koń­czy­li ob­ra­dy mi­ni­stro­wie fi­nan­sów G20.

"G20 nie może mil­czeć, gdy spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa stoi w ob­li­czu ła­ma­nia praw czło­wie­ka na wiel­ką skalę" - pod­kre­śli­ła chrze­ści­jań­ska or­ga­ni­za­cja na rzecz znie­sie­nia tor­tur Acat, bę­dą­ca jed­nym z or­ga­ni­za­to­rów de­mon­stra­cji. "Człon­ko­wie G20 muszą pu­blicz­nie po­tę­pić zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści, po­peł­nia­ne w Syrii i za­pew­nić wspar­cie re­pre­sjo­no­wa­ne­mu na­ro­do­wi sy­ryj­skie­mu" - do­da­ła or­ga­ni­za­cja. We­dług ONZ, w wy­ni­ku re­pre­sji re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da od marca zgi­nę­ło w Syrii ponad 3 tys. ludzi.

>>>>>

Tak jest maja racje ! DOSC ZBRODNI !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 17:58, 16 Paź 2011    Temat postu:

Pięć ofiar sił bezpieczeństwa, w tym słynny opozycjonista. !!!
Zabili pięć osób !!!

Siły bezpieczeństwa Syrii zabiły w sobotę 5 osób, w tym uczestnika pogrzebu demonstranta z piątku oraz opozycjonistę, który od dwóch miesięcy ukrywał się w oblężonym przez siły rządowe mieście Dajr az-Zaur - podały syryjskie organizacje praw człowieka.

Siły bezpieczeństwa ostrzelały w Damaszku pogrzeb 14-letniego uczestnika piątkowych protestów, zastrzelonego przez wojsko. Zginęła jedna osoba, pięć zostało rannych - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka i Lokalne Komitety Koordynacyjne.

Amatorskie nagranie z wydarzeń pokazuje żałobników krzyczących "Syrio, wznieś rękę, nie chcemy (prezydenta) Baszara (el-Asada)" oraz niosących transparenty z napisem skierowanym do zabitego: "Nie zawiedziemy cię, (...) ukarzemy twoich zabójców".

Trzy osoby zginęły w mieście Hims od kul wojska, poruszającego się w pojazdach opancerzonych.

W położonym na wschodzie mieście Dajr az-Zaur zginęła piąta ofiara, 42-letni działacz Ziad Tawfik al-Obeidi, który współpracował z Syryjskim Obserwatorium Praw Człowieka. Od wkroczenia do miasta sił reżimu dwa miesiące temu musiał się ukrywać. Reuters pisze, że Obeidi zginął, uciekając przed policją, która urządziła obławę na dom, w którym przebywał.

Od początku protestów zginęło ok. 500 znanych w Syrii obrońców praw człowieka - powiedział szef Obserwatorium, Rami Abdel Rahman.

Choć antyprezydenckie demonstracje odbywają się w Syrii od trzech miesięcy, opozycji nie udało się przejąć kontroli nad żadnym obszarem, a jej przywództwo jest wciąż rozproszone - zauważa agencja Associated Press.

Według obrońców praw człowieka podczas rewolty przeciwko rządom rodziny Asada zabito 1 300 cywilów. Władze syryjskie twierdzą natomiast, że śmierć poniosło ponad 250 żołnierzy i policjantów, a starcia zostały sprowokowane przez rebeliantów.

?????

Kolejna potworna zbrodnia !
A coz to zabsurdalne dane ???

Bilnas wzrosl do :

3291 zabitych
76569 ofiar ogolem !
Tylu ludzi represjonowaly te potwory !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:22, 17 Paź 2011    Temat postu:

Liga Arabska chce dialogu między syryjskim rządem a opozycją

Liga Arab­ska chce dia­lo­gu mię­dzy sy­ryj­skim rzą­dem a ugru­po­wa­nia­mi opo­zy­cyj­ny­mi, by do­pro­wa­dzić do po­ko­jo­we­go roz­wią­za­nia kon­flik­to­wej sy­tu­acji w kraju. Ocze­ki­wa­no, ze Liga za­wie­si Syrię w pra­wach człon­kow­skich - podał Reu­ters w nie­dzie­lę wie­czo­rem.

W Ka­irze od­by­ło się, na proś­bę państw Rady Współ­pra­cy Za­to­ki Per­skiej (CCG), spo­tka­nie mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych państw arab­skich, w spra­wie sy­tu­acji w Syrii, gdzie reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da tłumi pro­te­sty opo­zy­cji. W skład CCG wcho­dzą Ara­bia Sau­dyj­ska, Oman, Katar, Bah­rajn, Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie i Ku­wejt. Liga zrze­sza 22 pań­stwa arab­skie.

Po bru­tal­nych ata­kach armii na de­mon­stran­tów do ligi zwró­co­no się o roz­wa­że­nie ewen­tu­al­ne­go za­wie­sze­nia Syrii w pra­wach człon­ka or­ga­ni­za­cji.

Wcze­śniej w nie­dzie­lę ty­sią­ce sy­ryj­skich żoł­nie­rzy wspie­ra­nych przez po­jaz­dy opan­ce­rzo­ne otwo­rzy­ło ogień w mie­ście Za­ba­da­ni w po­bli­żu gra­ni­cy z Li­ba­nem, dzień po cięż­kich wal­kach w tym re­jo­nie mie­dzy de­zer­te­ra­mi a woj­skiem.

Liga zde­cy­do­wa­ła jed­nak, że bę­dzie za­bie­gać o roz­po­czę­cie po­ko­jo­wych ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem Asada a przed­sta­wi­cie­la­mi opo­zy­cji.

"Wzy­wa­my wszyst­kie siły opo­zy­cji i rząd do roz­po­czę­cia dia­lo­gu w ciągu 15 dni" - po­wie­dział Se­kre­tarz Ge­ne­ral­ny Ligi Nabil el-Ara­bi po nie­dziel­nych ob­ra­dach mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych.

Spo­tka­nie skon­flik­to­wa­nych stron mia­ło­by się odbyć w Ka­irze, sie­dzi­bie Ligi Arab­skiej i pod jej egidą.

Otwie­ra­jąc ich nad­zwy­czaj­ne spo­tka­nie Arabi po­wie­dział, że Liga "nie może już mil­czeć w spra­wie prze­mo­cy" w Syrii.

De­le­gat Syrii stwier­dził pod­czas obrad, że sy­tu­acja w jego kraju jest "spo­koj­na" i zmie­rza ku "sta­bil­no­ści" oraz oskar­żył "grupy uzbro­jo­nych ter­ro­ry­stów" o to, że ich spi­sek jest przy­czy­ną wy­bu­chu kon­flik­tów w Syrii. Dodał też, że mo­ment wy­bra­ny na zor­ga­ni­zo­wa­nie tej kon­fe­ren­cji "jest dziw­ny i po­dej­rza­ny", po­nie­waż - jego zda­niem - ma on zwią­zek z ini­cja­ty­wą USA i Eu­ro­py, by Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wpro­wa­dzi­ła sank­cje wobec re­żi­mu Asada.

Spo­tka­nie to nie zo­sta­ło zwo­ła­ne ze wzglę­du na ja­kieś ukry­te in­ten­cje, "lecz aby czu­wać nad Syrią i losem sy­ryj­skie­go ludu. Wasi bra­cia chcą wam pomóc" - od­po­wie­dział mu szejk Hamad ibn Dżas­sim as-Sa­ni, pre­mier i mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ka­ta­ru.

De­mon­stra­cje prze­ciw sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi trwa­ją od trzech mie­się­cy, opo­zy­cji nie udało się jed­nak prze­jąć kon­tro­li nad żad­nym ob­sza­rem, a jej przy­wódz­two jest wciąż roz­pro­szo­ne. We­dług obroń­ców praw czło­wie­ka pod­czas re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada za­bi­to 1 300 cy­wi­lów. Wła­dze sy­ryj­skie twier­dzą na­to­miast, że śmierć po­nio­sło ponad 250 żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów, a star­cia zo­sta­ły spro­wo­ko­wa­ne przez re­be­lian­tów. We­dług naj­now­szych da­nych ONZ, w za­miesz­kach w Syrii śmierć po­nio­sło co naj­mniej 3 000 osób.

>>>>>

Z duzej chmury maly deszcz - wielkie niby spotkanie a rezultat zalosny ...
Sankcje uderzenie w rezim ! To jest to a nie apele ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 18:23, 17 Paź 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:46, 17 Paź 2011    Temat postu:

Komisarz ONZ apeluje o pomoc dla Syrii

Wy­so­ka ko­mi­sarz ONZ ds. praw czło­wie­ka Navy Pil­lay za­ape­lo­wa­ła o pomoc mię­dzy­na­ro­do­wą, by za­po­biec "woj­nie do­mo­wej na pełną skalę" w Syrii.

- Na wspól­no­cie mię­dzy­na­ro­do­wej spo­czy­wa od­po­wie­dzial­ność za zbio­ro­we pod­ję­cie dzia­łań za­po­bie­gaw­czych, zanim nie­ustan­ne bez­li­to­sne re­pre­sje i mordy wtrą­cą ten kraj w wojnę do­mo­wą na pełną skalę - pod­kre­śli­ła Pil­lay. Jak po­in­for­mo­wał dziś jej rzecz­nik Ru­pert Co­lvil­le, już ponad 3 tys. osób zgi­nę­ło od roz­po­czę­cia w marcu an­ty­rzą­do­wych pro­te­stów w Syrii. Co­lvil­le pod­kre­ślił, że tylko w ciągu ostat­nich 10 dni po­nio­sło śmierć ponad 100 osób, a wśród wszyst­kich ofiar jest co naj­mniej 187 dzie­ci.

Jak za­zna­czył rzecz­nik, setki osób aresz­to­wa­no, tor­tu­ro­wa­no i wiele za­gi­nę­ło. Nę­ka­no także ro­dzi­ny pro­te­stu­ją­cych w kraju i za gra­ni­cą. Tym­cza­sem Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­da­ło dzi­siaj, że w czwar­tek zgi­nę­ło w Syrii 35 osób, w tym 25 żoł­nie­rzy, a kil­ka­dzie­siąt od­nio­sło ob­ra­że­nia.

>>>>>

Kolejny koszmar ! Znowu bilans podskoczyl do :

3396 zabitych
79014 ofiar ogolem !

Zbrodniczy koszmar !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:57, 18 Paź 2011    Temat postu:

Syria: krwawy finał demonstracji

Sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa za­bi­ły w pią­tek 10 osób pod­czas kilku de­mon­stra­cji prze­ciw­ko rzą­dom pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - po­da­li dzia­ła­cze i Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka. Co naj­mniej 40 osób zo­sta­ło ran­nych w cza­sie ma­ni­fe­sta­cji. Śmier­tel­ne strza­ły padły w po­bli­żu dru­gie­go co do wiel­ko­ści sy­ryj­skie­go mia­sta Alep­po i na przed­mie­ściach Da­masz­ku.

>>>>>

Kolejna bestialska zbrodnia ! Kolejne ofiary !

Ogolem :
3408 zabitych
79302 ofiar razem !
Ocean nieszczesc !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:30, 18 Paź 2011    Temat postu:

Syria: żołnierze otworzyli ogień w mieście Zabadani

Ty­sią­ce sy­ryj­skich żoł­nie­rzy wspie­ra­nych przez po­jaz­dy opan­ce­rzo­ne otwo­rzy­ło w nie­dzie­lę ogień w mie­ście Za­ba­da­ni w po­bli­żu gra­ni­cy z Li­ba­nem, dzień po cięż­kich wal­kach w tym re­jo­nie mie­dzy de­zer­te­ra­mi a woj­skiem - po­in­for­mo­wa­li miesz­kań­cy i dzia­ła­cze.

Woj­sko wjeż­dża­jąc do mia­sta u pod­nó­ża gór An­ty­li­ba­nu, 35 km na za­chód od Da­masz­ku, otwar­ło z po­jaz­dów opan­ce­rzo­nych ogień z broni ma­szy­no­wej i prze­ciw­lot­ni­czej. We­dług miesz­kań­ców i dzia­ła­czy w so­bo­tę woj­sko prze­cze­sy­wa­ło w po­szu­ki­wa­niu zbiegów pła­ski teren rol­ni­czy w po­bli­żu mia­sta, na­pa­da­jąc na domy, re­kwi­ru­jąc sa­mo­cho­dy i aresz­tu­jąc co naj­mniej 100 osób.

>>>>>

Kolejne bestialskie zbrodnie opetanych przez demony ...
Bilnas ofiar wzrosl do :

3417 zabitych
79503 ofiar ogolem !

Upiorny koszmar !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:44, 19 Paź 2011    Temat postu:

Brutalny film obrazujący sytuację w Syrii

Zakrwawione, splątane zwłoki na tyłach samochodu typu pickup. Mężczyzna podnoszący każde ciała i jedno po drugim wrzucający z mostu do rzeki – taki obraz przedstawia film, który pojawił się serwisie YouTube, podaje CNN. CNN nie udało się zweryfikować autentyczności tego filmu, ale po jego obejrzeniu można jednoznacznie stwierdzić, że ilustruje on wrogość jaka panuje podczas zaogniającego się konfliktu pomiędzy siłami władz Syrii a antyrządowymi demonstrantami.

Nie jest również jasne, kto jest ofiarą z tego filmu. Komentarze stwierdzają, że incydent ten miał miejsce w mieście Hama nad rzeką Orontes. Działacz syryjski, powiedział, że ma wątpliwości, że miało to miejsce nad tą rzeką, gdyż o tej porze roku jest ona sucha.

>>>>>

To juz zagadnienie dla przyslych historykow i sadownictwa ustalic szczegoly . My notujemy kolejne zbrodnie bestialskiego rezimu .

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:33, 19 Paź 2011    Temat postu:

Syria: Kolejne demonstracje, 10 osób nie żyje

Sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa za­bi­ły 10 osób pod­czas kilku de­mon­stra­cji prze­ciw­ko rzą­dom pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - po­da­li dzia­ła­cze i Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka. Co naj­mniej 40 osób zo­sta­ło ran­nych w cza­sie ma­ni­fe­sta­cji.

Śmier­tel­ne strza­ły padły w po­bli­żu dru­gie­go co do wiel­ko­ści sy­ryj­skie­go mia­sta Alep­po i na przed­mie­ściach Da­masz­ku. Do de­mon­stra­cji do­szło też w mie­ście Al-Ka­misz­li na pół­noc­nym wscho­dzie kraju, w po­bli­żu tu­rec­kiej gra­ni­cy; zor­ga­ni­zo­wa­no ją dla uczcze­nia kur­dyj­skie­go dzia­ła­cza Me­sza­ala Tammo, za­bi­te­go wcze­śniej w tym mie­sią­cu.

Sied­miu ma­ni­fe­stu­ją­cych po­nio­sło śmierć w miej­sco­wo­ści Dael w re­jo­nie Dery, jeden w Sak­bie w re­jo­nie Da­masz­ku, jesz­cze jeden w sto­łecz­nej dziel­ni­cy Al-Ka­dam. Dzie­sią­ta ofia­ra zgi­nę­ła w Andan koło Alep­po - podał szef sy­ryj­skie­go ob­ser­wa­to­rium Rami Abdel Rah­man.

We­dług niego także w naj­więk­szym w pół­noc­no-wschod­niej Syrii mie­ście Dajr az-Za­ur nad Eu­fra­tem do­szło do po­tęż­nej ma­ni­fe­sta­cji, naj­waż­niej­szej od za­koń­cze­nia tam w sierp­niu ope­ra­cji woj­sko­wych.

Ma­ni­fe­sta­cje prze­pro­wa­dzo­no też w pro­win­cji Idlib na pół­noc­nym za­cho­dzie kraju oraz w licz­nych dziel­ni­cach mia­sta Hims, w por­to­wej La­ta­kii i w re­gio­nie Da­masz­ku.

W nad­mor­skim Ba­ni­jas siły bez­pie­czeń­stwa we­szły do me­cze­tu pierw­sze­go ka­li­fa Abu Bakra, w któ­rym schro­ni­li się ma­ni­fe­stan­ci, i aresz­to­wa­ły tam pięć osób.

Z kolei Lo­kal­ne Ko­mi­te­ty Ko­or­dy­na­cyj­ne (LCC) po­in­for­mo­wa­ły, że siły bez­pie­czeń­stwa strze­la­ły do ma­ni­fe­stu­ją­cych w Hamie i w re­jo­nie Alep­po.

We­dług Ko­mi­te­tów ponad 4 tys. ma­ni­fe­stan­tów prze­szło przez Ma­ar­rat Horma (w pro­win­cji Idlib), skan­du­jąc hasła po­par­cia dla wol­nych żoł­nie­rzy i wzy­wa­jąc do oba­le­nia re­żi­mu, w alu­zji do tych żoł­nie­rzy, któ­rzy zde­zer­te­ro­wa­li, po­nie­waż od­mó­wi­li strze­la­nia do cy­wi­li. Na­to­miast ofi­cjal­na sy­ryj­ska agen­cja Sana po­da­ła, że na tra­sie mię­dzy me­cze­ta­mi Abu Bakra i Umara w Dera do­szło do eks­plo­zji, któ­rej ofia­ra­mi byli licz­ni cy­wi­le.

>>>>>

Bestilaskie zbrodnie bez konnca cali umoczyli sie we krwi ... To juz sa calkowice opetani - na co oni licza ??? Nie utrzymaja juz stolkow TU NA ZIEMI a co bedzie po smierci gdy pdanie pytanie GDZIE BRAT TWÓJ ABEL !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 12 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy