Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:59, 07 Paź 2013    Temat postu:

Co najmniej 50 ofiar śmiertelnych demonstracji w Egipcie

Co najmniej 50 osób zginęło w Egipcie podczas starć zwolenników odsuniętego od władzy prezydenta Mohammeda Mursiego z siłami bezpieczeństwa - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródło w egipskim resorcie zdrowia .

Według tego źródła, co najmniej 45 osób zginęło w Kairze, a pięć innych poza egipską stolicą. W całym kraju rannych zostało 268 osób.

Do starć doszło podczas demonstracji zorganizowanych w 40. rocznicę wojny izraelsko-arabskiej z 1973 roku.

Zwolennicy obalonego islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego nie zdołali wedrzeć się na plac Tahrir w centrum Kairu, który stał się symbolem rewolucji 2011 roku i na którym demonstrowały wówczas skutecznie przeciwko prezydentowi Hosniemu Mubarakowi setki tysięcy Egipcjan.

W niedzielę nad ranem czołgi i pojazdy opancerzone zajęły pozycje na niektórych głównych mostach na Nilu i w różnych strategicznych punktach miasta, co skutecznie utrudniało ruchy demonstrantów na obszarze Kairu.

W mieście Delga, na południe od stolicy, zdominowanym przez zwolenników Mursiego, demonstranci użyli broni palnej próbując opanować komisariat policji. Zostali jednak odparci przez siły bezpieczeństwa.

Miasto było przez miesiąc w rękach islamistów, ale w połowie września policja i wojsko opanowały tam sytuację.

...

Kolejni meczennicy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:45, 09 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: Proces obalonego prezydenta Mursiego zacznie się 4 listopada

Pro­ces oba­lo­ne­go przez armię pre­zy­den­ta Egip­tu Mo­ham­me­da Mur­sie­go za­cznie się 4 li­sto­pa­da - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja pra­so­wa MENA. Mursi jest oskar­żo­ny o "pod­że­ga­nie do za­bój­stwa" uczest­ni­ków opo­zy­cyj­nej de­mon­stra­cji w grud­niu 2012 roku.

Współ­o­skar­żo­nych jest 14 in­nych osób - są to współ­pra­cow­ni­cy Mur­sie­go i przed­sta­wi­cie­le Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go. Część z nich jest za­trzy­ma­na, ale nie­któ­rzy ukry­wa­ją się.

Za­rzu­ty do­ty­czą wy­da­rzeń z 5 grud­nia ze­szłe­go roku, kiedy to stron­ni­cy Mur­sie­go i jego prze­ciw­ni­cy star­li się przed pa­ła­cem pre­zy­denc­kim. Zgi­nę­ło wów­czas co naj­mniej 10 osób. Mursi jest oskar­żo­ny o pod­że­ga­nie swych zwo­len­ni­ków do za­bi­ja­nia osób pro­wa­dzą­cych pro­test przed pa­ła­cem, o uży­cie prze­mo­cy oraz bez­praw­ne prze­trzy­my­wa­nie i tor­tu­ro­wa­nie uczest­ni­ków de­mon­stra­cji.

Brac­two Mu­zuł­mań­skie, z któ­re­go wy­wo­dzi się Mursi, od­pie­ra za­rzu­ty o sto­so­wa­nie prze­mo­cy. Twier­dzi, że zwo­len­ni­cy pre­zy­den­ta bro­ni­li pa­ła­cu, a star­cia wy­wo­ła­li jego prze­ciw­ni­cy.

Armia od­su­nę­ła 3 lipca Mur­sie­go od wła­dzy po ma­so­wych pro­te­stach prze­ciw­ko jego rzą­dom. Był on pierw­szym wy­bra­nym w de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rach przy­wód­cą Egip­tu. Od tego czasu jest prze­trzy­my­wa­ny w nie­zna­nym miej­scu.

Po oba­le­niu Mur­sie­go wy­bu­chły w Egip­cie pro­te­sty jego zwo­len­ni­ków. W za­miesz­kach zgi­nę­ło ponad 1000 osób, głów­nie stron­ni­ków by­łe­go pre­zy­den­ta. Ponad 2 ty­sią­ce is­la­mi­stów zo­sta­ło aresz­to­wa­nych, wielu z nich ska­za­no na dłu­go­let­nie kary wię­zie­nia.

>>>>

Ohyda ... Grubymi nicmi szyli .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:54, 09 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: Generał Sisi już nie wyklucza ubiegania się o prezydenturę

Do­wód­ca sił zbroj­nych Egip­tu gen. Abd el-Fa­tah Said es-Si­si nie wy­klu­cza ubie­ga­nia się o urząd pre­zy­den­ta - oce­nia agen­cja dpa, wska­zu­jąc, że na py­ta­nie egip­skie­go dzien­ni­ka o pre­zy­den­tu­rę po raz pierw­szy nie udzie­lił on ka­te­go­rycz­nej od­mo­wy.

Za­py­ta­ny przez dzien­nik "Al-Ma­sri al-Jum", czy kan­dy­do­wał­by w wy­bo­rach na pre­zy­den­ta, gdyby na­le­gał na to naród egip­ski, Sisi od­po­wie­dział: - Uwa­żam, że nie jest to dobry mo­ment, by sta­wiać to py­ta­nie, po­nie­waż nasz kraj obec­nie zmaga się z wie­lo­ma wy­zwa­nia­mi i za­gro­że­nia­mi.

Do­tych­czas do­wódz­two egip­skiej armii nie­odmien­nie za­prze­cza­ło do­nie­sie­niom o swo­ich am­bi­cjach po­li­tycz­nych - przy­po­mi­na dpa.

Sisi cie­szy się dużym po­par­ciem wśród prze­ciw­ni­ków od­su­nię­te­go od wła­dzy is­la­mi­stycz­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go. Od kilku dni w kraju trwa kam­pa­nia ma­ją­ca na celu prze­ko­na­nie ge­ne­ra­ła do kan­dy­do­wa­nia.

Armia egip­ska 3 lipca br. od­su­nę­ła Mur­sie­go od wła­dzy po ma­so­wych pro­te­stach prze­ciw­ko jego rzą­dom. Wy­wo­dzą­cy się z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Mursi był pierw­szy wy­bra­nym w de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rach przy­wód­cą Egip­tu.

De­kret wy­da­ny w lipcu przez tym­cza­so­we­go pre­zy­den­ta Ad­le­go Man­su­ra prze­wi­du­je, że na po­cząt­ku przy­szłe­go roku zo­sta­ną prze­pro­wa­dzo­ne wy­bo­ry par­la­men­tar­ne; po nich nowy par­la­ment ma ogło­sić ter­min wy­bo­rów pre­zy­denc­kich. Wcze­śniej Egip­cja­nie mają gło­so­wać w re­fe­ren­dum nad po­praw­ka­mi do kon­sty­tu­cji, które opra­cu­ją spe­cjal­ne ko­mi­sje po­wo­ła­ne przez Man­su­ra.

>>>>

Diabel kusi korytem . Morduj a bedziesz mial wladze .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:11, 09 Paź 2013    Temat postu:

Egipski rząd delegalizuje organizację pozarządową Bractwa Muzułmańskiego

Egip­ski rząd tym­cza­so­wy usu­nął we wto­rek z re­je­stru le­gal­nie dzia­ła­ją­cych or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych za­ło­żo­ne przez Brac­two Mu­zuł­mań­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Braci Mu­zuł­ma­nów. Jest to ko­lej­ny krok władz na dro­dze do eli­mi­na­cji Brac­twa z egip­skiej sceny po­li­tycz­nej.

23 wrze­śnia egip­ski sąd za­ka­zał Brac­twu Mu­zuł­mań­skie­mu pro­wa­dze­nia wszel­kiej dzia­łal­no­ści w kraju, roz­sze­rza­jąc tym samym kam­pa­nię osła­bie­nia ruchu od­su­nię­te­go od wła­dzy pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go. Brac­two oce­nia de­cy­zję jako po­li­tycz­ną.

Poza wpro­wa­dze­niem za­ka­zu dzia­łal­no­ści dla Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go i zwią­za­nych z nim struk­tur sąd po­sta­no­wił rów­nież skon­fi­sko­wać ak­ty­wa or­ga­ni­za­cji już wcze­śniej za­mro­żo­ne. Brac­two Mu­zuł­mań­skie dzia­ła­ło w Egip­cie nie­le­gal­nie od 1954 roku i nigdy nie stało się ofi­cjal­nie za­re­je­stro­wa­ną par­tią czy ru­chem po­li­tycz­nym. W marcu bie­żą­ce­go roku Brac­two za­re­je­stro­wa­ło or­ga­ni­za­cję po­za­rzą­do­wą Sto­wa­rzy­sze­nie Braci Mu­zuł­ma­nów, która sta­no­wi­ła jeden z fi­la­rów po­li­tycz­nej dzia­łal­no­ści fun­da­men­ta­li­stów.

Wła­dze za­ka­za­ły dzia­łal­no­ści tej or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wej, jak i "wszel­kim innym fi­nan­so­wa­nym przez Brac­two", uzna­jąc je za or­ga­ni­za­cje fa­sa­do­we, za któ­ry­mi kryje się dzia­łal­ność po­li­tycz­na .

Brac­two oskar­ża egip­ską armię o do­ko­na­nie za­ma­chu stanu na po­cząt­ku lipca, gdy ta od­su­nę­ła od wła­dzy wy­wo­dzą­ce­go się z Brac­twa, lecz wy­bra­ne­go w de­mo­kra­tycz­nym gło­so­wa­niu Mo­ham­me­da Mur­sie­go. W na­stęp­stwie pro­te­stów zwo­len­ni­ków i so­jusz­ni­ków Mur­sie­go i póź­niej­szych za­mie­szek, które prze­to­czy­ły się przez Egipt, ponad ty­siąc osób, głów­nie zwo­len­ni­ków by­łe­go pre­zy­den­ta, zgi­nę­ło, a ponad 2 ty­sią­ce is­la­mi­stów zo­sta­ło aresz­to­wa­nych. Wielu z nich ska­za­no na dłu­go­let­nie kary wię­zie­nia.

>>>>

Bandyci u wladzy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:12, 10 Paź 2013    Temat postu:

USA częściowo wstrzymują wsparcie dla Egiptu

Stany Zjednoczone ogłosiły w środę wstrzymanie części wsparcia udzielanego Egiptowi w postaci dostaw sprzętu wojskowego dla egipskiej armii oraz pomocy finansowej dla rządu.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Jennifer Psaki poinformowała, że Waszyngton zamrozi wsparcie w oczekiwaniu na postępy w kwestiach politycznych i praw człowieka. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na brutalną rozprawę władz wojskowych z obozem obalonego w lipcu przez armię demokratycznie wybranego prezydenta Mohammeda Mursiego. Może zostać cofnięta.

USA "oczekują wiarygodnych postępów w przejściu na administrację cywilną i wyłonioną w demokratycznych wyborach" - tłumaczyła Psaki.

Wstrzymane zostaną m.in. dostawy czołgów A1/M1 Abrams, myśliwców F-16, śmigłowców Apache i pocisków Harpoon. Waszyngton zdecydował się też wycofać z pomocy finansowej sięgającej 260 mln dolarów oraz planowanej pożyczki w wysokości 300 mln USD dla władz w Kairze.

Po Izraelu Egipt był największym odbiorcą amerykańskiej pomocy wojskowej na Bliskim Wschodzie. Pomoc dla egipskiej armii sięgała 1,3 mld dolarów.

W lipcu armia odsunęła od władzy wybranego w demokratycznych wyborach prezydenta Mursiego. Po obaleniu prezydenta wybuchły w Egipcie protesty jego zwolenników. W zamieszkach zginęło ponad 1000 osób, głównie stronników byłego przywódcy. Ponad 2 tysiące islamistów zostało aresztowanych, wielu z nich skazano na długoletnie kary więzienia.

>>>>

Poznawo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:25, 15 Paź 2013    Temat postu:

Zatrzymany w Egipcie obywatel USA znaleziony martwy w celi

Obywatel USA zatrzymany pod koniec sierpnia w Egipcie za złamanie godziny policyjnej został znaleziony martwy w swojej celi - podaje agencja Associated Press, powołując się na komunikat egipskich władz.

James Lunn został aresztowany na Półwyspie Synaj w czasie operacji sił bezpieczeństwa, przeprowadzonej po zamachu bombowym na lokalny komisariat. Żołnierze znaleźli przy nim komputer i mapy "ważnych obiektów", których jednak nie sprecyzowano.

Jak informowano, Amerykanin miał przybyć do Egiptu z Bahrajnu i kierował się do przejścia granicznego ze Strefą Gazy w Rafah. Egipcjanie twierdzili, że Lunn to były oficer amerykańskiej armii, ale informacje te zdementował Departament Stanu USA - pisze AP.

Mężczyzna został przetransportowany do Ismailii i tam przekazany w ręce policji, która umieściła go w więzieniu. W sobotę egipski sąd przedłużył mu areszt o kolejne 30 dni. Dzień później, Lunna znaleziono martwego - miał powiesić się na drzwiach łazienki w bloku więziennym, gdzie był przetrzymywany.

Jest to kolejna śmierć zagranicznego obywatela w egipskim więzieniu w ostatnich tygodniach. W ubiegłym miesiącu współwięźniowie pobili na śmierć Francuza, który został zatrzymany w Kairze, również za złamanie godziny policyjnej.

Co więcej, w zeszłym tygodniu zwolniono dwóch Kanadyjczyków, którzy skarżyli się na panujące w egipskich więzieniach nieludzkie warunki, a nawet tortury. Dlatego początkowo podejrzewano, że Lunn mógł popełnić samobójstwo z powodu złego traktowania - podkreśla AP. Jednak Amerykanin na nic się nie skarżył w czasie niedawnego spotkania z przedstawicielem konsulatu USA, który odwiedził go w więzieniu.

Sprawa i okoliczności śmierci są szczegółowo badane. Ambasada USA w Kairze poinformowała, że jest w stałym kontakcie z egipskimi władzami.

Godzina policyjna została wprowadzona przez tymczasowe władze Egiptu po krwawych rozruchach, które wybuchły, gdy armia odsunęła od władzy demokratyczne wybranego prezydenta Mohammeda Mursiego. Od tamtej pory aresztowano ponad dwa tysiące zwolenników Mursiego, w tym liderów Bractwa Muzułmańskiego, z którego się wywodzi, a sama organizacja została zdelegalizowana.

...

No to zachod ma swojego Sisiego .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:33, 20 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: kilka tysięcy studentów domagało się powrotu Mursiego

Kilka tysięcy egipskich studentów demonstrowało w Kairze domagając się powrotu prezydenta Mohammeda Mursiego; policja użyła gazu łzawiącego wobec nich na terenie uniwersytetu Al-Azhar, bardzo znanego ośrodka kształcenia sunnitów.

Wielu zwolenników odsuniętego od władzy Mursiego to studenci Al-Azhar - bastionu Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się obalony przez wojsko prezydent.

Kampus znajduje się niedaleko miejsca, gdzie w sierpniu policja zlikwidowała jedno z dwóch obozowisk zwolenników Mursiego. Policja uniemożliwiła w niedzielę manifestantom dotarcie do tego miejsca.

Po obaleniu Mursiego nowe władze Egiptu podjęły zdecydowane działania wobec Bractwa Muzułmańskiego. We wrześniu sąd zakazał Bractwu prowadzenia wszelkiej działalności w kraju. Postanowił również skonfiskować aktywa organizacji już wcześniej zamrożone. Liderzy Bractwa, w tym Mursi, zostali aresztowani pod zarzutem podżegania do przemocy.

Stronnicy Bractwa twierdzą, że będą protestować do czasu aż wspierany przez wojsko rząd upadnie, niemniej, jak zauważa Reuters, demonstracje obecnie są znacznie mniej liczne niż bezpośrednio po odsunięciu od władzy Mursiego.

Według egipskiego MSW około 3 tys. studentów zablokowało w niedzielę ważną kairską arterię, a demonstrujący obrzucali siły porządkowe obelgami i kamieniami, co zmusiło policję do użycia gazu łzawiącego.

- Chcemy powrotu do Egiptu prawowitej władzy, chcemy powrotu prezydenta Mursiego - powiedział jeden ze studentów. Dodał, że policja zaatakowała bez dania racji.

Rząd Egiptu zaprzecza, by wojsko dokonało w lipcu zamachu stanu i twierdzi, że odsuwając od władzy Mursiego odpowiedziało na żądania społeczeństwa, które zarzucało Mursiemu m.in. faworyzowanie Bractwa.

....

W Egipcie wladze beda wybierac ludzie a nie mianowac goscie z junty .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:02, 23 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: czterej policjanci oskarżeni o morderstwo 39 osób - udusili ich gazem łzawiącym

Prokurator generalny Hiszam Barakat nakazał wszczęcie procesu ws. zabicia w sierpniu br. 39 członków Bractwa Muzułmańskiego przez czterech funkcjonariuszy policji - poinformowała egipska prokuratura. Sprawa ma się odbyć w trybie pilnym.

Zginęli niedługo po zatrzymaniu w sierpniu. Funkcjonariusze zamknęli ich w policyjnym pojeździe, a następnie wstrzelili do środka gaz łzawiący. W związku ze sprawą zatrzymano czterech funkcjonariuszy i postawiono im zarzut morderstwa - poinformował przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości.

"Śledztwo wykazało, że policjanci przewozili 45 zatrzymanych w pojeździe, który jest przystosowany do transportu nie więcej niż 24 osób; następnie do samochodu wstrzelono gaz łzawiący", co doprowadziło do śmierci 39 osób - podał prokurator generalny w oficjalnym oświadczeniu.

Sprawę próbowało tłumaczyć egipskie ministerstwo spraw wewnętrznych, które podkreślało, że zatrzymani próbowali uciec z policyjnego samochodu, gdy przewożono ich do aresztu. Mieli też wziąć jednego policjanta na zakładnika.

Bractwo Muzułmańskie oskarża egipską armię o dokonanie zamachu stanu na początku lipca, gdy ta odsunęła od władzy wywodzącego się z Bractwa, lecz wybranego w demokratycznym głosowaniu Mohammeda Mursiego.

W następstwie protestów zwolenników i sojuszników Mursiego i późniejszych zamieszek, które przetoczyły się przez Egipt, ponad tysiąc osób, głównie zwolenników byłego prezydenta, zginęło, a ponad 2 tysiące islamistów zostało aresztowanych. Wielu z nich skazano na długoletnie kary więzienia.

>>>>

Ohyda .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:13, 29 Paź 2013    Temat postu:

Były prezydent Mohammed Mursi nie uznaje władzy sądu

Mohammed Mursi, odsunięty od władzy w lipcu, nie uznaje trybunału, który ma go sądzić od 4 listopada za "podżeganie do zabójstwa" - poinformowali w poniedziałek jego zwolennicy.

- Żaden adwokat - egipski lub zagraniczny - nie będzie bronić prezydenta Mohammeda Mursiego, gdyż prezydent nie uznaje tego procesu ani mechanizmów wynikających z zamachu stanu - głosi komunikat Sojuszu na rzecz demokracji i przeciwko zamachowi stanu, koalicji zwolenników Mursiego. Sojusz ten składa się głównie z członków Bractwa Muzułmańskiego.
Mursi, przetrzymywany w nieznanym miejscu przez armię, ma pojawić się przed sądem okręgowym w Kairze obok 14 innych osób i odpowiadać w procesie za "podżeganie do zabójstwa".

Zarzuty dotyczą wydarzeń z 5 grudnia zeszłego roku, kiedy to stronnicy Mursiego i jego przeciwnicy starli się przed pałacem prezydenckim. Zginęło wówczas co najmniej 10 osób. Mursi jest oskarżony o podżeganie swych zwolenników do zabijania osób prowadzących protest przed pałacem, o użycie przemocy oraz bezprawne przetrzymywanie i torturowanie uczestników demonstracji.

Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się Mursi, odpiera zarzuty o stosowanie przemocy. Twierdzi, że zwolennicy prezydenta bronili pałacu, a starcia wywołali przeciwnicy Mursiego.

Armia odsunęła 3 lipca Mursiego od władzy po masowych protestach przeciwko jego rządom. Był on pierwszym wybranym w demokratycznych wyborach przywódcą Egiptu.

...

To proces ohydny niegodny ludzi . Tylko kryminalisci mogli cos takiego wymyslec . Oto wzor z Polski co robic w takiej sytuacji :

http://www.ungern.fora.pl/aktualnosci-dzunglowe,3/moczulski-ostatnie-slowo-co-ma-mowic-aresztowany,3700.html


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:15, 29 Paź 2013    Temat postu:

Sędziowie wycofali się z procesu liderów Bractwa Muzułmańskiego

Egipscy sędziowie biorący udział w procesie liderów islamistycznego Bractwa Muzułmańskiego, m.in. duchowego przywódcy tego ruchu Mohammeda Badiego, wycofali się z procesu tuż przed jego wznowieniem planowanym na dziś - powiadomiły władze sądowe.

Powodem rezygnacji z udziału w procesie były względy sumienia - powiedział jeden z sędziów, cytowany przez agencję AFP.

Wśród oskarżonych, prócz Badiego, są jego zastępcy Chairat el-Szater i Raszad el-Bajumi. Wszyscy mają odpowiadać za podżeganie do zabójstwa w związku z zamieszkami, do jakich doszło 30 czerwca br. przed siedzibą Bractwa Muzułmańskiego w Kairze. Podczas demonstracji w egipskiej stolicy dwa miliony manifestantów domagały się wówczas odejścia wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego ówczesnego prezydenta Mohammeda Mursiego.

Po obaleniu Mursiego przez armię 3 lipca nowe władze rozpoczęły ostre represje przeciwko Bractwu Muzułmańskiemu i jego sojusznikom. Ponad tysiąc osób, głownie zwolenników byłego prezydenta, straciło życie, a około 2 tys. członków Bractwa zostało aresztowanych. Wielu z nich skazano na długoletnie kary więzienia.

Proces przywódców Bractwa rozpoczął się w sierpniu i został natychmiast odłożony; następne przesłuchanie wyznaczono na 29 października. Oskarżeni w sierpniu nie stawili się w sądzie ze względów bezpieczeństwa.

....

Brawo ! Nie chca byc dziwkami ! Ilu sedziow zrezygnowalo za Jaruzela ? I jak tu nie lubic Arabow ? To naprawde sa fajni ludzie . Alkaida to zwyrodniale wyjatki . Wszedzie znajdzie sie jakas kupa . Ale to nie obraz tych ludzi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:51, 29 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: policja gazem łzawiącym rozproszyła demonstrację studentów

Egipska policja rozproszyła gazem łzawiącym i grubym śrutem demonstrację studentów na uniwersytecie Al-Azhar w Kairze, domagających się powrotu prezydenta Mohammada Mursiego, odsuniętego w lipcu od władzy przez armię.

Protestujący studenci uniwersytetu Al-Azhar, znanego ośrodka kształcenia sunnitów, jednej z najbardziej prestiżowych islamskich wyższych uczelni na świecie, zostali wyparci z sal wykładowych i z kampusu.

Proces Mursiego ma zacząć się 4 listopada. Jest on oskarżony o "podżeganie do zabójstwa" uczestników opozycyjnej demonstracji w grudniu 2012 roku.

Współoskarżonych jest 14 innych osób - są to współpracownicy Mursiego i przedstawiciele Bractwa Muzułmańskiego. Część z nich jest zatrzymana, ale niektórzy ukrywają się.

Zarzuty dotyczą wydarzeń z 5 grudnia zeszłego roku, kiedy to stronnicy Mursiego i jego przeciwnicy starli się przed pałacem prezydenckim. Zginęło wówczas co najmniej 10 osób. Mursi jest oskarżony o podżeganie swych zwolenników do zabijania osób prowadzących protest przed pałacem, o użycie przemocy oraz bezprawne przetrzymywanie i torturowanie uczestników demonstracji.

Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się Mursi, odpiera zarzuty o stosowanie przemocy. Twierdzi, że zwolennicy prezydenta bronili pałacu, a starcia wywołali jego przeciwnicy.

Armia odsunęła 3 lipca Mursiego od władzy po masowych protestach przeciwko jego rządom. Był on pierwszym wybranym w demokratycznych wyborach przywódcą Egiptu. Od tego czasu jest przetrzymywany w nieznanym miejscu.

Po obaleniu Mursiego wybuchły w Egipcie protesty jego zwolenników. W zamieszkach zginęło ponad 1000 osób, głównie stronników byłego prezydenta. Ponad 2 tysiące islamistów zostało aresztowanych, wielu z nich skazano na długoletnie kary więzienia.

...

Brawo studenci ! Preczcz rezimem !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:10, 30 Paź 2013    Temat postu:

Egipt: aresztowano jednego z liderów Bractwa Muzułmańskiego

W Kairze aresztowano jednego z liderów Bractwa Muzułmańskiego, Essama el-Eriana - poinformował w nocy z wtorku na środę Reuters, powołując się na źródło w egipskim MSW.

El-Erian ukrywał się w Kairze. O jego zatrzymaniu poinformowała także państwowa agencja prasowa MENA, nie podając jednak żadnych szczegółów.

Gdy na początku lipcu br. roku wojsko odsunęło od władzy związanego z Bractwem prezydenta Mohammeda Mursiego, organizacja wystąpiła w jego obronie. W krwawych starciach zginęło już ponad tysiąc osób.

We wrześniu egipski sąd zakazał wszelkiej działalności Bractwa Muzułmańskie na terenie kraju, a służby bezpieczeństwa aresztowały wielu jego przywódców i członków m.in. pod zarzutem podżegania do przemocy.

...

Jak w Polsce w Stanie Wojennym .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:59, 02 Lis 2013    Temat postu:

Egipt: zawieszono popularny program satyryczny

Popularny w Egipcie telewizyjny program satyryka Bassema Jussefa zawieszono na kilka minut przed emisją. Jussef w jednym z odcinków programu żartował z armii i jej dowodcy, gen. Abdela Fattaha al-Sisiego.

Przedstawiciel prywatnego kanału telewizyjnego CBC, który emitował program, poinformował, że powodem jego zawieszenia było niestosowanie się satyryka do "profilu kanału" oraz jego "wygórowane żądania finansowe".

Nie sprecyzował na czym polegały naruszenia profilu kanału ale oświadczył, że program będzie zawieszony do czasu "rozwiązania tych problemów".

W ub. tygodniu Jussef, który stał się znany w całym Egipcie po rewolcie przeciwko dyktaturze Hosniego Mubaraka z lutego 2011 r., żartował z gen. Sisiego. Wcześniej, w marcu br., był oskarżany o obrazę Islamu i ówczesnego prezydenta Mohammeda Mursiego.

Program "al-Bernameg" miał wywoływać liczne protesty widzów. Egipska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Jussef jest z zawodu lekarzem. Zanim zaczął występować w telewizji zyskał popularność satyrycznymi nagraniami wideo umieszczanymi w internecie, w których żartował z czołowych polityków egipskich.

Analitycy wskazują, że zawieszenie popularnego programu może ponownie zwrócić uwagę międzynarodowej opinii publicznej na ograniczenia wolności słowa w Egipcie.

....

A ile bylo krzyku jak to Mursi ogranicza wolnosc slowa .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:35, 03 Lis 2013    Temat postu:

Sekretarz stanu USA John Kerry rozpoczął wizytę w Egipcie

Sekretarz stanu USA John Kerry rozpoczął wizytę w Egipcie, pierwszą od obalenia przez armię egipską wywodzącego się z Bractwa Muzułmańskiego prezydenta Mohammeda Mursiego. Po odsunięciu Mursiego od władzy USA częściowo zawiesiły pomoc dla Egiptu.

Informację o wizycie szefa dyplomacji strona amerykańska potwierdziła dopiero w niedzielę, gdy jego samolot wylądował w Kairze. Egipskie media państwowe podały ją zaś z trzydniowym wyprzedzeniem.

Wizyta ma potrwać sześć godzin. Rozmówcami Kerry'ego w Kairze będą: dowódca sił zbrojnych Egiptu gen. Abd el-Fatah es-Sisi, prezydent Adli Mansur i szef MSZ Nabil Fahmi.

Po raz ostatni Kerry był z wizytą w Egipcie w marcu br. Apelował wtedy do Mursiego i Bractwa Muzułmańskiego m.in. o podjęcie szerokich reform gospodarczych.

3 lipca armia obaliła Mursiego, a administracja prezydenta Baracka Obamy stanęła przed trudną decyzją, czy uznać to za zamach stanu. Oznaczałoby to konieczność anulowania pomocy wojskowej USA dla Kairu, wynoszącej 1,3 mld dolarów rocznie.

Ostatecznie, w październiku Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy najbardziej kosztowne - m.in. czołgów A1/M1 Abrams, myśliwców F-16, śmigłowców Apache i pocisków Harpoon. Waszyngton zdecydował się też wycofać z sięgającej 260 mln dolarów pomocy finansowej oraz planowanej pożyczki w wysokości 300 mln USD dla władz w Kairze. Departament Stanu wyjaśnił, że Waszyngton oczekuje "wiarygodnych postępów" w kwestii praw człowieka oraz w procesie przekazywania władzy w Egipcie władzom cywilnym.

....

Kerry wreszcie sie spotka ze swoim ulubionym rezimem .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:27, 04 Lis 2013    Temat postu:

Rozpoczął się proces obalonego prezydenta Mohammeda Mursiego

W Kairze rozpoczął się proces obalonego w lipcu przez armię islamistycznego prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego. Mursi jest oskarżony o "podżeganie do zabójstwa" uczestników opozycyjnej demonstracji w grudniu 2012 roku.

Współoskarżonych jest 14 innych osób - są to współpracownicy Mursiego i przedstawiciele Bractwa Muzułmańskiego.

Mursiemu jak i pozostałym oskarżonym grozi kara śmierci.

Przedstawiciel sił bezpieczeństwa obecny w sądzie poinformował, że proces rozpoczął się z prawie dwugodzinnym opóźnieniem, gdyż sędzia nakazał Mursiemu przebranie się w biały więzienny strój, obowiązujący w Egipcie osoby aresztowane.

Z kolei egipska telewizja państwowa podała, że proces opóźnił się też z tego powodu, że oskarżeni zaintonowali pieśni, zagłuszając prowadzenie rozprawy.

Mursiego, który od zatrzymania przebywał w nieznanym miejscu, przewieziono śmigłowcem na teren akademii policyjnej w Kairze, gdzie odbywa się proces. Rozprawa nie jest transmitowana przez telewizję, a dziennikarzom nakazano oddanie telefonów komórkowych przed wejściem na salę.

Mursi oznajmił sędziemu, że jest "legalnym prezydentem" Egiptu i nie uznaje procesu.

Władze w obawie przed starciami między zwolennikami a przeciwnikami Mursiego rozmieściły w stolicy dodatkowo 20 tysięcy policjantów.

Zarzuty wobec Mursiego dotyczą wydarzeń z 5 grudnia zeszłego roku, kiedy to jego stronnicy i przeciwnicy starli się przed pałacem prezydenckim. Zginęło wówczas co najmniej 10 osób. Mursi jest oskarżony o podżeganie swych zwolenników do zabijania osób prowadzących protest przed pałacem, o użycie przemocy oraz bezprawne przetrzymywanie i torturowanie uczestników demonstracji.

Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się Mursi, odpiera zarzuty o stosowanie przemocy. Twierdzi, że zwolennicy prezydenta bronili pałacu, a starcia wywołali przeciwnicy Mursiego.

Pod koniec października Sojusz na rzecz demokracji i przeciwko zamachowi stanu, koalicja zwolenników Mursiego, wydał komunikat, w którym podano, że "żaden adwokat - egipski lub zagraniczny - nie będzie bronić prezydenta Mohammeda Mursiego, gdyż prezydent nie uznaje tego procesu ani mechanizmów wynikających z zamachu stanu".

Adwokaci Mursiego ogłosili, że będą obecni na jego procesie nie po to, aby go bronić, lecz by "strzec przestrzegania procedur prawnych".

Armia odsunęła 3 lipca Mursiego od władzy po masowych protestach przeciwko jego rządom. Był on pierwszym wybranym w demokratycznych wyborach przywódcą Egiptu.

Mursi jest sądzony w tej samej sali, gdzie odbywa się proces byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka, oskarżonego o współudział w zabiciu ponad 800 uczestników ulicznych protestów, które na początku 2011 roku doprowadziły do jego obalenia.

....

Ohyda .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 52, 53, 54 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 53 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy