Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:31, 18 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły niebezpieczeństwa zabiły 34 cywilów

Siły bezpieczeństwa zabiły wczoraj w całej Syrii 34 cywilów, przeciwników reżimu prezydenta Baszara el-Asada. Większość ofiar to mieszkańcy Hims na zachodzie kraju, gdzie policja i armia, wspierane przez czołgi i śmigłowce, prowadzą wielką operację przeciwko opozycji.

Informacje o ofiarach podali syryjscy działacze na rzecz obrony praw człowieka i przedstawiciele opozycji, przebywający za granicą.Syryjska armia wykorzystuje czołgi do ostrzału całych dzielnic Hims. Snajperzy zabijają ludzi, żołnierze strzelają ze śmigłowców do uciekających demonstrantów. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa zabijają rannych w szpitalach - powiedział agencji dpa przebywający w Libanie przedstawiciel syryjskiej opozycji.

Informacji tych nie można zweryfikować, gdyż w Syrii nie ma zagranicznych dziennikarzy. Władze w Damaszku, za pośrednictwem państwowej agencji Sana, poinformowały, że w środę w Hims zginęło 13 osób, w tym 8 żołnierzy.Według szacunków ONZ, w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

Kolejna masakra ...
Zatem bilans wynosi :
2355 zamordowanych cywilow
556 wojskowych
2911 zamordowanych razem ...

67739 roznych ofiar !

Przelew krwi coraz wiekszy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:38, 19 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: 14 cywilów zabitych przez wojsko

Syryjskie siły bezpieczeństwa, wspierane przez czołgi, zabiły w środę w Hims na zachodzie kraju co najmniej 14 cywilów. Był to jeden z najbardziej zaciętych ataków wojska mających na celu zdławienie trwających od pół roku prodemokratycznych protestów.

Informację podali działacze na rzecz praw człowieka i mieszkańcy Hims.Większość z ofiar zginęła w starych dzielnicach miasta. W ciągu dnia największe protesty przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Syrii Baszara el-Asada odbyły się w takich dzielnicach jak Bab Sbaa, Bab Dreib i Bab Hut.Według szacunków ONZ, w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

I kolejne zbrodnie i kolejne widea !!! Zbrodniarze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:44, 20 Wrz 2011    Temat postu:

Manifestanci chcą międzynarodowej ochrony

W masowych demonstracjach prodemokratycznych w Syrii manifestanci domagali się międzynarodowej ochrony ze względu na represje ze strony reżimu prezydenta Baszara El-Asada.

W Hamie w zachodniej Syrii, której mieszkańcy są wyjątkowo poszkodowani przez reżim Asada, manifestujący domagali się międzynarodowej ochrony; nieśli tablice z napisami "Baszar, gra skończona!" i "Lud chce egzekucji prezydenta i jego bandy". Nagranie wideo z demonstracji zamieścili w serwisie internetowym YouTube.Także nagranie z manifestacji w Hims w środkowej części Syrii zamieszczono na portalu YouTube. W Hims skandowano "Niech żyje wolna Syria!" i wykrzykiwano, że "Syryjskie wojsko to zdrajcy", w nawiązaniu do udziału armii w represjach.

W czwartek w Hims syryjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły kilkadziesiąt aresztowań, dokonując najść na prywatne domy; w środę w operacjach wojskowych zginęło tam co najmniej 27 cywilów.

Organizacja obrońców praw człowieka Human Rights Watch podała, że w środę syryjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa "siłą zabrali 18 rannych ludzi" ze szpitala w tym mieście i uniemożliwili personelowi medycznemu dostęp do rannych.

W czwartek wieczorem syryjscy opozycjoniści zamieścili na profilu "The Syria revolution 2011" (syryjska rewolucja 2011) w portalu społecznościowym Facebook apel o manifestowanie pod hasłem "Piątek pod ochroną międzynarodową".

- Syryjczycy domagają się, by ONZ przyjęła rezolucję w sprawie stałej misji obserwacyjnej w Syrii - napisali. - Domagamy się przyjazdu międzynarodowych obserwatorów, domagamy się przyjazdu międzynarodowych mediów.

Media międzynarodowe nie dostają prawa wjazdu na teren Syrii.

Protestowano także na przedmieściach Damaszku, na północo-wschodnich terenach zamieszkanych przez Kurdów, w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii i w południowej części kraju w pobliżu granicy z Jordanią.

Jak przypomina agencja Reutera, kiedy Syryjczycy głośno apelują o międzynarodową ochronę, ze strony Zachodu nie ma nawet cienia zamiaru powtórzenia natowskich nalotów, jakie odegrały poważną rolę w obaleniu libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.Według szacunków ONZ w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

Oczywiscie popieramy miedzynarodowa ochrone ludzi przed zbrodniami rezimu !!! Jak najbardziej !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:23, 21 Wrz 2011    Temat postu:

Obama i Erdogan za zwiększeniem nacisku na Syrię

Pre­zy­dent USA Ba­rack Obama i pre­mier Tur­cji Recep Er­do­gan pod­kre­śli­li ko­niecz­ność zwięk­sze­nia na­ci­sku na reżim pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da aby po­ło­żył on kres krwa­wym re­pre­sjom wobec uczest­ni­ków an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji- po­in­for­mo­wał Biały Dom.

Obaj przy­wód­cy nie wy­klu­czy­li za­sto­so­wa­nia sank­cji wobec re­żi­mu Asada jeśli bę­dzie on kon­ty­nu­ował re­pre­sje wobec wła­snej lud­no­ści i "nie od­po­wie na aspi­ra­cje na­ro­du sy­ryj­skie­go". Obama po­tę­pił wtor­ko­wy za­mach ter­ro­ry­stycz­ny w sto­li­cy Tur­cji - An­ka­rze. - Przy­po­mi­na on nam, że ter­ro­ryzm ist­nie­je w wielu czę­ściach świa­ta a Tur­cja i Stany Zjed­no­czo­ne będą sil­ny­mi part­ne­ra­mi w jego za­po­bie­ga­niu - po­wie­dział ame­ry­kań­ski pre­zy­dent.

Reu­ter za­uwa­ża, że Tur­cja pro­wa­dzi obec­nie roz­mo­wy z USA na temat prze­nie­sie­nia na jej te­ry­to­rium bazy ame­ry­kań­skich bez­za­ło­go­wych sa­mo­lo­tów Pre­da­tor, która obec­nie znaj­du­je się w Iraku. Tu­rec­ki pre­mier oświad­czył, że oba kraje "muszą razem pra­co­wać w pla­no­wa­niu i wy­ko­rzy­sty­wa­niu tech­no­lo­gii w walce z ter­ro­ry­zmem".

Przed­sta­wi­ciel­ka Biura Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go Bia­łe­go Domu Liz Sher­wo­od-Ran­dall po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że pre­zy­dent Obama wska­zał też na ko­niecz­ność po­pra­wy sto­sun­ków Tur­cji z Izra­elem, które stały się bar­dzo na­pię­te po ataku armii izra­el­skiej w 2010 r. na tu­rec­kie stat­ki wio­zą­ce za­opa­trze­nie dla lud­no­ści Stre­fy Gazy. Obama i Er­do­gan spo­tka­li się w Nowym Jorku, gdzie przy­by­li na roz­po­czę­cie je­sien­nej sesji Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go.

>>>>

Czekamy zwlaszcza na Turcje tak skompromitowana w Libii ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:32, 22 Wrz 2011    Temat postu:

Turcja zamknęła przestrzeń powietrzną dla transportów broni do Syrii

Rząd tu­rec­ki po­sta­no­wił za­sto­so­wać po raz pierw­szy sank­cje wobec re­żi­mu sy­ryj­skie­go i za­mknął prze­strzeń po­wietrz­ną nad Tur­cją dla sa­mo­lo­tów trans­por­tu­ją­cych do Syrii broń i inne ła­dun­ki prze­zna­czo­ne dla woj­ska - podał w czwar­tek dzien­nik "Hur­riy­et".

Na­stą­pi­ło to w dwa dni po tym, gdy tu­rec­ki pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan za­po­wie­dział, że jego rząd roz­wa­ży na­ło­że­nie wspól­nie ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi sank­cji na Syrię. Za­rów­no Unia Eu­ro­pej­ska, jak i USA uchwa­li­ły kilka pa­kie­tów sank­cji w sto­sun­ku do Da­masz­ku, wy­mie­rzo­nych prze­ciw­ko in­sty­tu­cjom, przed­się­bior­stwom i oso­bom zwią­za­nym z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, aby skło­nić go do za­prze­sta­nia re­pre­sji wobec pro­te­stu­ją­cej lud­no­ści Syrii.

Tur­cja, tra­dy­cyj­ny so­jusz­nik Syrii, sta­ra­ła się dotąd od­gry­wać rolę me­dia­to­ra i sta­wia­ła na ne­go­cja­cje, które po­zwo­li­ły­by zna­leźć roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na po­ko­jo­wym przej­ściu do de­mo­kra­cji w Syrii. We wto­rek Erod­gan oznaj­mił jed­nak, że zrywa te kon­tak­ty. "Stra­ci­li­śmy wszel­kie za­ufa­nie do sy­ryj­skiej ad­mi­ni­stra­cji. Tur­cja, po­dob­nie jak Stany Zjed­no­czo­ne, na­ło­ży na Syrię pewne sank­cje" - ostrzegł pre­mier.

>>>>

No wreszcie czyny zamiast gadaniny ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:56, 23 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły bezpieczeństwa zabiły 47 osób

Syryjskie siły bezpieczeństwa zabiły w piątek w całym kraju co najmniej 47 demonstrantów - poinformowała arabska telewizja Al-Arabija, powołując się na obrońców praw człowieka.

W samej tylko prowincji Idlib, przy granicy z Turcją, zginęło 21 przeciwników rządu. "Siły bezpieczeństwa strzelają na oślep" - powiedział telewizji Al-Arabija jeden z syryjskich obrońców praw człowieka.Sześć osób zginęło także w mieście Hama, gdzie armia prowadzi obławę na dezerterów. Pozostałe ofiary śmiertelne były w Damaszku i Hims.

Informacji tych nie można jednak w żaden sposób zweryfikować, gdyż w Syrii nie ma zagranicznych dziennikarzy.Według szacunków ONZ, od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,6 tysięcy ludzi.

>>>>>

Kolejna bestialska masakra ! Tym samym bilans urosl do :

2402 zabitych cywilow
567 wojskowych
2969 zabitych ogolem
69091 ofiar ogolem !!!
Ilosc ofiar rezimu przeskoczyla 69.000 !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:48, 24 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły bezpieczeństwa zabiły dziewięć osób

Dziewięcioro cywilów zabiły siły bezpieczeństwa w regionie Hims, 160 km na północ od Damaszku - poinformowała syryjska organizacja praw człowieka.

- Dziewiątka cywilów zginęła w tym regionie: sześcioro w trzech dzielnicach miasta Hims, trójka, w tym mała dziewczynka, w pobliskich miejscowościach - podali obrońcy praw człowieka. Tego dnia niemal 2000 ludzi przedefilowało przez Dajr az-Zaur, na wschodzie Syrii, domagając się ustąpienia władz. Siły bezpieczeństwa rozpędziły zgromadzonych.

Ponad 10000 manifestantów zebrało się w czterech miejscowościach prowincji Al-Hasaka, zamieszkanej głównie przez Kurdów. Manifestacja odbyła się także w Darze na południu.

W ten piątek, tak jak każdego tygodnia, defilowano pod hasłem "Jedność opozycji dla obalenia reżimu".

Według szacunków ONZ, od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,6 tys. ludzi. Krwawo tłumiąc prodemokratyczne demonstracje, prezydent Syrii Baszar el-Asad traci poparcie kluczowych elementów swego reżimu i ryzykuje wybuch wewnętrznego konfliktu o charakterze wyznaniowym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Damaszku Robert Ford.

>>>>>

I kolejna bestialska zbrodnia ...

Bilans ofiar wynosi zatem :

2411 zabitych cywilow
570 wojskowych
2981 zabitych razem
69349 ofiar w calym kraju !!!
kazda ofiara to ODREBNA ZBRODNIA to nie jest statystyka ! Ludobojca za kazdym razem popelnia ODREBNE morderstwo !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:23, 25 Wrz 2011    Temat postu:

Francuskiego ambasadora obrzucono w Damaszku jajkami - to akcja służb !

Grupa Syryjczyków obrzuciła w sobotę jajkami i kamieniami ambasadora Francji w Damaszku, gdy wychodził ze spotkania z greckoprawosławnym patriarchą Antiochii i całego Wschodu Ignacym IV - poinformował w Paryżu pragnący zachować anonimowość dyplomata.

Według niego ambasador Eric Chevallier i jego współpracownicy nie ucierpieli w ataku, do którego doszło w stolicy Syrii. Agencja Associated Press pisze, że wcześniej miało już miejsce kilka konfrontacji ambasadora Chevalliera z prorządowymi aktywistami w Syrii, gdy rząd Francji i Unia Europejska zażądały, aby prezydent Baszar el-Asad i jego rząd zaprzestali tłumienia z użyciem siły prodemokratycznych demonstracji.

Francuski dyplomata powiedział w sobotę, że napastnicy - kobiety i mężczyźni - byli też uzbrojeni w metalowe pręty, lecz nie wydaje się, by zrobili z nich użytek.

Syria jest ostro krytykowana za brutalne dławienie protestów antyrządowych, co sprawia, że stosunki Damaszku z ambasadami obcych państw są napięte.

W lipcu ambasador USA Robert Ford i ambasador Chevallier pojechali do Hamy w geście poparcia dla demonstrujących przeciwko reżimowi. Ich wizyta spotkała się z ostrym sprzeciwem syryjskich władz, które oświadczyły, że takie gesty zachęcają do przemocy. Hama była w 1982 roku ośrodkiem zorganizowanego przez Bractwo Muzułmańskie powstania przeciwko ojcu obecnego prezydenta - Hafezowi el-Asadowi. Wojsko krwawo stłumiło tamto powstanie, zabijając co najmniej 10 tys. ludzi.

>>>>>

Ta zbrodnia wola o pomste do Boga... Widzimy jakie znamie ojciec zostawil synowi ... Znamie Kaina . GDZIE BRAT TWÓJ ABEL zapyta Bóg jak przed wiekami !

2,5-letnia O'laa Jablawi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:07, 29 Wrz 2011    Temat postu:

Agenci Asada obrzucili kamieniami ambasadora USA

Agenci Baszara el-Asada obrzucili dzisiaj kamieniami i pomidorami ambasadora USA Roberta Forda i towarzyszących mu amerykańskich dyplomatów, którzy w Damaszku przybyli na spotkanie z członkiem syryjskiej opozycji.

- Dwa samochody należące do ambasady zostały uszkodzone. Delegacja USA jest nadal w budynku, który został otoczony przez tłum - powiedział świadek zdarzenia. Według relacji świadków dyplomaci odwiedzili w Damaszku Hasana Abdelazima, centrowego polityka, który za warunek do jakichkolwiek rozmów z reżimem Asadem uważa zakończenie pacyfikowania przez władze trwających od pół roku antyrządowych protestów.

Podobna sytuacja jak z ambasadorem Fordem spotkała w zeszłym tygodniu ambasadora Francji Erica Chevalliera, który wychodząc ze spotkania z greckoprawosławnym patriarchą Antiochii i całego Wschodu Ignacym IV został obrzucony jajkami i kamieniami. W lipcu ambasadorzy USA i Francji pojechali do Hamy, na zachodzie Syrii, w geście poparcia dla demonstrujących przeciwko reżimowi. Ich wizyta spotkała się z ostrym sprzeciwem syryjskich władz, które oświadczyły, że takie gesty zachęcają do przemocy.

>>>>>

Bandyci i zbrodniarze !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 23:42, 30 Wrz 2011    Temat postu:

USA ostro potępiła atak na swojego ambasadora

USA - Biały Dom i Departament Stanu - zdecydowanie potępiły atak demonstrantów - zwolenników prezydenta Syrii - na amerykańskiego ambasadora w Damaszku, nazywając to "kampanią zastraszania dyplomatów USA".

"Próbą zastraszania dyplomaty - świadka brutalności władz syryjskich" nazwał czwartkową napaść na ambasadora Roberta Forda rzecznik Białego Domu Jay Carney. Zwolennicy prezydenta Syrii Baszara el-Asada obrzucili w czwartek kamieniami i pomidorami ambasadora Forda i towarzyszących mu amerykańskich dyplomatów, którzy w Damaszku przybyli na spotkanie z członkiem syryjskiej opozycji. Nikt nie został ranny.

- Zastraszanie przez prorządowy tłum to nie jest cywilizowane zachowanie. To niewybaczalna napaść, która odzwierciedla nietolerancję ze strony reżimu (Syrii) i jego stronników - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner. Dodał, że ambasador Robert Ford i jego współpracownicy wrócili bezpiecznie do ambasady. Odrzucił oskarżenia władz syryjskich, które utrzymują, że USA próbują podsycać przemoc w stosunku do syryjskich sił bezpieczeństwa.

Według relacji świadków dyplomaci odwiedzili w Damaszku Hasana Abdelazima, centrowego polityka, który za warunek jakichkolwiek rozmów z reżimem prezydenta Asada uważa zakończenie pacyfikowania przez władze trwających od pół roku antyrządowych protestów. W protestach tych zginęło ponad 2,7 tysiąca ludzi, a około 15 tysięcy, jak podaje syryjska organizacja praw człowieka, zostało zatrzymanych.

>>>>>

No to sa metody bandytow ! Opetani przez demony traca wladze nad soba i dalej kieruje szatan ... Nie wolno dac sie opetac ! Dusza KAZDA z osobna jest bezcenna !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:55, 01 Paź 2011    Temat postu:

Syria: kolejny dzień starć w Rastanie, zabici po obu stronach

W czwar­tek w Ra­sta­nie - mie­ście w środ­ko­wej Syrii opa­no­wa­nym przez powstańców z armii - zgi­nę­ło ponad 40 cy­wi­lów oraz 7 człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa - po­da­ły or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka oraz pań­stwo­wa agen­cja. Walki w Ra­sta­nie trwa­ją od wtor­ku.

Zbie­gli żoł­nie­rze, z któ­rych wielu zde­cy­do­wa­ło się na to, bo nie chcia­ło strze­lać do po­ko­jo­wych de­mon­stran­tów, sfor­mo­wa­li od­dzia­ły, sku­pio­ne głów­nie w re­jo­nie Ra­sta­nu, 40-ty­sięcz­ne­go mia­sta po­ło­żo­ne­go ok. 180 km na pół­noc od Da­masz­ku. Woj­sko i po­li­cja za­bi­ły 41 cy­wi­lów i jed­ne­go żołnierza-powstańca w Ra­sta­nu - po­da­li obroń­cy praw czło­wie­ka. Do­da­li, że lo­jal­ny wobec re­żi­mu gang Sza­bi­ha plą­dro­wał tam­tej­sze skle­py.

Po­wo­łu­jąc się na sy­ryj­skie Ko­mi­te­ty Ko­or­dy­na­cyj­ne, Reu­ters mówi o "co naj­mniej 27 za­bi­tych", w tym dwóch de­zer­te­rach.

Stra­ty - choć zde­cy­do­wa­nie mniej­sze - po­nio­sła też stro­na rzą­do­wa. Pań­stwo­wa agen­cja in­for­ma­cyj­na po­in­for­mo­wa­ła, że w ope­ra­cji woj­sko­wej prze­ciw­ko "ter­ro­ry­stom" w Ra­sta­nie zgi­nę­ło sied­miu funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa, a "32 zo­sta­ło ran­nych, w tym sied­miu ofi­ce­rów".

>>>> To zapewne kolejne klamstwa propagandy !

Walki mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu a powstańcami trwa­ją w Ra­sta­nie od wtor­ku. Ofen­sy­wę prze­ciw­ko mia­stu wspie­ra­ją z ziemi i po­wie­trza czoł­gi i śmi­głow­ce.

Tym­cza­sem "zbie­gli żoł­nie­rze mają duże do­świad­cze­nie. (Pre­zy­dent Ba­szar) el-Asad myli się, jeśli myśli, że uda mu się szyb­ko za­koń­czyć ofen­sy­wę" - po­wie­dział jeden z nich. Te­re­ny rolne ota­cza­ją­ce mia­sto - dodał - utrud­nia­ją re­gu­lar­nym od­dzia­łom cał­ko­wi­te od­cię­cie mia­sta, a wa­run­ki miej­skie po­zwa­la­ją na wy­ko­rzy­sta­nie tak­ty­ki walki par­ty­zanc­kiej.

We­dług miesz­kań­ców z si­ła­mi rzą­do­wy­mi wal­czy co naj­mniej ty­siąc powstańców z armii oraz uzbro­jo­nych miej­sco­wych.

Prze­ciw­ni­cy pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da na­wo­łu­ją do udzia­łu w za­pla­no­wa­nej na naj­bliż­szy pią­tek de­mon­stra­cji pod ha­słem "Po­wstań­cie, oby­wa­te­le Syrii! Ra­stan jest ma­sa­kro­wa­ny" - pisze dpa.

Agen­cja po­da­je rów­nież, że do za­cię­tych walk mię­dzy powstańca­mi a si­ła­mi re­żi­mu do­szło w pro­win­cji Idlib; ran­nych zo­sta­ło ok. 40 osób.

Do­nie­sień z Syrii nie można zwe­ry­fi­ko­wać z nie­za­leż­nych źró­deł, bo wła­dze nie do­pusz­cza­ją do kraju za­gra­nicz­nych me­diów. Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ponad 2,7 tys. ludzi, a około 15 ty­się­cy - jak po­da­je sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka - zo­sta­ło za­trzy­ma­nych .

>>>>>

Ogolem zatem 2452 zabitych cywilow 579 wojskowych .

BILANS ZABITYCH PRZEKROCZYL 3000 !!!!

Dokladnie :
[red=color]3031 zabitych !!![/color]

BILANS OFIAR PRZEKROCZYL 70 000 !!!!!

Dokladnie :

[red=color]3031 zabitych
9093 rannych
4739 zaginionych
39 000 uwięzionych
15 000 uchodzcow
70503 ofiary ogółem !!!
[/color]


Wspaniali bohaterowie ! Widzicie zez zolnierze nie chca mordowac rodakow i wybuchaj bunty w armii ! Wspaniali bohaterowie !
Jednoczesnie nalezy potepic haniebna praktyke swiatowych mediow za szczekaczkami rezimowymi nazywajacych tych bohaterow ,,dezerterami'' . To potwornosc ! Dezerter to tchorz ktory ucieka z pola bitwy ze strachu przed pociskami ! Żołnierz odmawiajcy zbrodniczych rozkazow i przystepuajcy do powstania jest bohaterem ktorego boahterstwo trudno wyslowic ! Bramy nieba sa dla nich szeroko otwarte ! W Polsce nie trzeba tego tlumaczyc ! A oni ida naszymi sladami !
Sa oni radoscia nieba ! Wspaniali ludzie ! Taka bedzie Syria przyszlosci ! Wszyscy mieszkancy musza okazac takim bohaterom wszelkom pomoc ! W budowaniu barykad okopow i zasiekow ! Jest to wspaniale tak ze trudno wyslowic !!!

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:19, 02 Paź 2011    Temat postu:

Syria: 13 cywilów zabitych przez siły bezpieczeństwa

Co najmniej 13 cywilów zabiły w sobotę syryjskie siły bezpieczeństwa w regionie Hims (160 km na północ od Damaszku) i w Hamie (na północy kraju) - poinformowało syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH).

Dwunastu cywilów zginęło podczas prowadzonych przez wojsko i siły bezpieczeństwa poszukiwań przeciwników reżimu w regionie Hims, a trzynasta osoba została zastrzelona w prowincji Hama - wynika z komunikatu tej organizacji praw człowieka. W piątek, według OSDH, w regionie Hims, który jest głównym miejscem protestów antyreżimowych, zginęło dziewięć osób. W piątek też, tak jak każdego tygodnia, w wielu miejscowościach Syrii demonstrowano pod hasłem "Jedność opozycji dla obalenia reżimu" Baszara el-Asada. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. ludzi, a około 15 tysięcy - jak podaje OSDH - zostało zatrzymanych.

>>>>

Bilnas zabitych wynosi zatem
3036
A ofiar ogolem jest :
70644
Widzimy tutaj jak diabel poprzez opaetnych dziala... Jak wszedzie na swiecie chce on zanim poniesie ostateczna kleske zabrac ze soba ilu sie da do piekla . I to sa wlasnie ci ktorzy morduja - tyrani i ich slugusi . Ale jednoczesnie mamy meczennikow a tych jest duzo wiecej i oni ida do nieba ! Bo to Bóg osattecznie zwyciezyl ! :O))) Czlowiek tylko opowiada sie albo po stronie Boga i dobra albo po stronie kleski ! Wybor ma kazdy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:54, 03 Paź 2011    Temat postu:

Bestialstwo to nie statystyki a osoby :

Okrutny mord na kobiecie. Była torturowana

Osiemnastoletnia Zainab zaginęła 27 lipca - porwały ją syryjskie siły bezpieczeństwa i od tego czasu rodzina nie miała z nią żadnego kontaktu. Kilka dni temu, podczas identyfikacji zwłok brata Zainab, matka rozpoznała w kostnicy również ciało własnej córki. Jest to "jeden z najstraszniejszych przypadków śmierci po zatrzymaniu", bo ciało dziewczyny były rozczłonkowane i nosiło ślady okrutnych tortur.

"Przestępstwo" Zainab polegało na tym, że jej starszy brat, Mohammed Alushni, był działaczem opozycji, dobrze znanym z udziału w demonstracjach i opieki nad rannymi w syryjskim mieście Homs. Rodzeństwo zginęło za walkę o wolność - 27 lipca - ostatni dzień, w którym rodzina Zainab mówi, że widziała ją żywą. Twierdzą, że została porwana z ulicy przez syryjskie siły bezpieczeństwa. Miała zaledwie 18 lat.

>>>>

Ona i brat - kolejne dwie ofiary :

Razem 3050 zabitych
Ofiar ogolem 70960 .

Siedemdziesiattysiecy dziewieciusetszescdziesieciu odrebnych ludzi ! Kazdy inny kazdy stworzony na obraz Boga ... Gdzie brat twój Abel !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:49, 04 Paź 2011    Temat postu:

Protestujący emigranci zastraszani przez syryjskich ,,dyplomatów''

Personel syryjskich ambasad filmuje i fotografuje protestujących przed placówkami emigrantów z Syrii, a uzyskaną w ten sposób dokumentację wykorzystuje do zastraszania demonstrantów oraz ich krewnych w Syrii.

W ostatnich miesiącach przed ambasadami Syrii w wielu krajach odbywały się protesty przebywających na emigracji przeciwników reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

Wiemy o ponad 30 udokumentowanych przypadkach zastraszania działaczy emigracyjnych w ośmiu krajach: Kanadzie, Chile, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

Opozycjoniści najpierw byli filmowani i fotografowani przez pracowników syryjskich ambasad, następnie otrzymywali ostrzeżenia - drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook - by przestali angażować się w protesty. W kilku przypadkach osoby, które kontaktowały się z działaczami, otwarcie przyznawały, że pracują dla ambasady.

Jednej z demonstrujących w Chile osób zagrożono, że nie dostanie zezwolenia na powrót do kraju; demonstranta z Hiszpanii poinformowano o zatrzymaniu jego brata w Syrii, który miał go zidentyfikować na zdjęciach sprzed ambasady.

Reakcja państw zachodnich wobec praktyk syryjskich dyplomatów była dotąd zbyt opieszała - podkreśliła AI. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 tysięcy - jak podaje syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka - zostało zatrzymanych.

>>>>>

No bo to nie sa dyplomaci ! To wzorem radzieckich agenci sluzb ! dobrze opisuje to Suworow jak rezimy typu radzieckiego obsadzaja ambasady !
67 % KGB 33 % GRU ! Parytet !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:18, 04 Paź 2011    Temat postu:

Szwecja wydali syryjskich ,,dyplomatów'' zastraszających Syryjczyków

Szwe­cja wy­da­li tych sy­ryj­skich ,,dy­plo­ma­tów '', któ­rzy za­stra­sza­ją emi­gran­tów z Syrii pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - za­po­wie­dział dzi­siaj szwedz­ki mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Carl Bildt.

- Jeśli per­so­nel am­ba­sa­dy bę­dzie pro­wa­dził dzia­łal­ność nie li­cu­ją­cą z jego sta­tu­sem dy­plo­ma­tycz­nym, nie bę­dzie mile wi­dzia­ny w Szwe­cji. Mu­si­my tak dzia­łać i zresz­tą już tak dzia­ła­li­śmy - oznaj­mił Bildt. Szef szwedz­kie­go MSZ po­twier­dził, że jego kraj wy­da­lił sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, któ­rzy za­stra­sza­li człon­ków sy­ryj­skiej dia­spo­ry.

Or­ga­ni­za­cja Amne­sty In­ter­na­tio­nal po­in­for­mo­wa­ła we wto­rek, że per­so­nel sy­ryj­skich am­ba­sad fil­mu­je i fo­to­gra­fu­je pro­te­stu­ją­cych przed pla­ców­ka­mi emi­gran­tów z Syrii, a uzy­ska­ną w ten spo­sób do­ku­men­ta­cję wy­ko­rzy­stu­je do za­stra­sza­nia de­mon­stran­tów oraz ich krew­nych w Syrii.

AI in­for­mu­je o ponad 30 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­kach za­stra­sza­nia dzia­ła­czy emi­gra­cyj­nych w ośmiu kra­jach: Ka­na­dzie, Chile, Fran­cji, Niem­czech, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Ich bli­scy w Syrii byli prze­śla­do­wa­ni, aresz­to­wa­ni i czę­sto tor­tu­ro­wa­ni. Fran­cja ostrze­gła we wto­rek Syrię przed wszel­ki­mi ak­ta­mi prze­mo­cy i za­stra­sza­nia na jej te­ry­to­rium opo­zy­cjo­ni­stów sy­ryj­skich.

>>>>

Tak jest ! Wywalac slugusow mordercow na ZBITY PYSK ! Dosc tego ! Wersalu TU NIE BEDZIE !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:23, 05 Paź 2011    Temat postu:

Nastąpił moment hańby ! Pekińsko-kremlowscy zbrodniarze osmielili sie na veto PRZECIW POMOCY MASKROWANYM SYRYJCZYKOM !!! OBRZYDLIWE !!!

Chiny i Rosja bronią reżimu? "USA są wściekłe"

Rada Bezpieczeństwa ONZ nie potępiła aktów przemocy syryjskiego reżimu. Przedłożony przez kraje Unii Europejskiej projekt rezolucji w tej sprawie zawetowały bowiem we wtorek wieczorem Rosja i Chiny. - Stany Zjednoczone są wściekłe z powodu odrzucenia projektu rezolucji - oświadczyła ambasador przy ONZ, Susan Rice.

Weto Rosji i Chin doprowadziło do ostrego sporu między członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Stany Zjednoczone są wściekłe z powodu odrzucenia projektu rezolucji - oświadczyła ambasador przy ONZ, Susan Rice. - Weto nas nie zatrzyma. Prezydent Syrii Baszar el-Asad stracił już wszelką legitymację do sprawowania władzy - powiedział przedstawiciel Francji, Gerard Araud. Rozczarowany odrzuceniem projektu rezolucji był także ambasador Wielkiej Brytanii przy ONZ, Mark Lyall.

Ambasador Rosji Witalij Czurkin ostro skrytykował dokument, który - jego zdaniem - powstał w atmosferze konfrontacji. - Jedyną drogą jest dialog, a nie sankcje - powiedział Czurkin. - Społeczność międzynarodowa powinna skupić się na pomocy dla Syrii, ale też nie powinna mieszać się w jej wewnętrzne sprawy - przekonywał przedstawiciel Chin.

>>>>> Śmierdzące bydlaki ! ami widzicie jak kanalie ,,argumentuja''...

Rosyjskie władze odrzucają wszelką krytykę władz w Damaszku, mimo krwawych represji reżimu prezydenta el-Asada wobec opozycji. Syria jest jednak bardzo ważnym sojusznikiem Rosji w świecie arabskim. Ma też w tym kraju swoją bazę wojskową. Rosja, podobnie jak Chiny, jest jednym z głównych dostawców broni dla armii syryjskiej. Chiny są natomiast odbiorcą syryjskiej ropy naftowej.

Powściągliwych wobec potępienia władz Syrii było również kilka innych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Od głosu powstrzymały się Brazylia, RPA, Indie i Liban.

>>>> Liban sie boi ale Brazylia i Indie NIE MAJA TLUMCZEN ! Propnuje bojkot tych krajow ! Zwlaszcza Mistrzostw Pilki w Brazylii !
A RPA to szambo ! Ostatnio nie wpuscili Dalaj Lamy ! Jest gorzej niz za Apartheidu ! Trzeab obalac tamtejszy rezim !

W trwających od marca represjach wobec zwolenników opozycji zginęło w Syrii, według tamtejszych obrońców praw człowieka, blisko 3 tysiące ludzi.

>>>>>

Ale podlosc nikczemnikow nie powstrzyma nas przed pomoca Syrii ! Kanalie podpisaly na siebie wyrok smierci ! Te kraje upadna a ich kleska bedzie wieksza niz w Libii !


2,5-letnia O'laa Jablawi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 23:38, 05 Paź 2011    Temat postu:

Zbrodniarze kremlowscy w ogniu oburzenia tlumacza sie klamliwie :

Rosja: nie jesteśmy adwokatem syryjskiego reżimu ( no oczywiscie są WSPÓLNIKIEM kto mowi ze adwokatem !

Rosja bro­ni­ła się przed okre­śla­niem jej mia­nem ad­wo­ka­ta sy­ryj­skie­go re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da z tej racji, że - wraz z Chi­na­mi - za­we­to­wa­ła w RB ONZ przy­go­to­wa­ny przez Za­chód pro­jekt re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii. Za­chód chciał po­tę­pić sy­ryj­ski reżim.

- Nie je­ste­śmy ad­wo­ka­ta­mi re­żi­mu Asada - na­pi­sa­ło w oświad­cze­niu ro­syj­skie MSZ. - Uwa­ża­my za cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia trwa­ją­cą prze­moc, po­tę­pia­my tłu­mie­nie po­ko­jo­wych ma­ni­fe­sta­cji - do­da­ło.

???? Jak potepiacie ??? Czy to oficjalne oswiadczenie ze potepiacie ??? Kto potepia ? Kto to sa my ??? Jakie sankcje ci ,,my'' nalozyli ???

- Ale jed­no­cze­śnie nie mo­że­my przy­my­kać oczu na to, że ra­dy­kal­na opo­zy­cja coraz chęt­niej gra na na­stro­jach nie­za­do­wo­le­nia czę­ści lud­no­ści Syrii i już nie kryje swych eks­tre­mi­stycz­nych za­my­słów, prze­cho­dząc do tak­ty­ki otwar­te­go ter­ro­ru - wy­ja­śnił ro­syj­ski re­sort spraw za­gra­nicz­nych.

????? O to ciekawe ? Umieranie na ulicach to otwarty terror ? Umierac nie wolno w pokojowych manifestacjach ???

Pro­jekt re­zo­lu­cji, która w for­mie ul­ty­ma­tyw­nej gro­zi­ła sank­cja­mi sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, jeśli nie za­prze­sta­nie krwa­wych re­pre­sji wobec ma­ni­fe­stu­ją­cych, przy­go­to­wa­ło kilka państw z Unii Eu­ro­pej­skiej. Rosja i Chiny - stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa - zgło­si­ły weto.

Mo­skwa - wie­lo­let­ni so­jusz­nik Da­masz­ku - od wielu ty­go­dni blo­ku­ją­ca wszel­kie pro­jek­ty sank­cji wobec Syrii, za­pro­po­no­wa­ła ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym po­ło­żo­no ak­cent na ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii, we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka, bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>

Kremlowscy zwyrodnialcy sa tak plugawi ze nawet ich tlumaczenia sa wstretne i zalosme ! I kto tam nazywa ich adwokatami ! TO SA WSPOLNICY ! ROBIA TO SAMO ! Np. w Czeczenii !

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:17, 06 Paź 2011    Temat postu:

USA o wecie RB ONZ dla rezolucji ws. Syrii

Se­kre­tarz stanu USA Hil­la­ry Clin­ton po­wie­dzia­ła w środę, że Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ nie wy­wią­za­ła się ze swo­ich obo­wiąz­ków, po­zwa­la­jąc na fia­sko re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej reżim w Syrii, a kraje, które ją za­we­to­wa­ły, "stoją po złej stro­nie hi­sto­rii".

Pro­jekt re­zo­lu­cji, która gro­zi­ła sank­cja­mi sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi, jeśli nie za­prze­sta­nie krwa­wych re­pre­sji wobec ma­ni­fe­stu­ją­cych, przy­go­to­wa­ło kilka państw z UE. Rosja i Chiny - stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa - na gło­so­wa­niu we wto­rek zgło­si­ły weto, przez co pro­jekt nie prze­szedł. - Uwa­ża­my, że rada Bez­pie­czeń­stwa nie wy­wią­za­ła się wczo­raj ze swo­ich obo­wiąz­ków - po­wie­dzia­ła. Zda­niem Clin­ton, za­we­to­wa­na re­zo­lu­cja była "ab­so­lut­nym mi­ni­mum" tego, co spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa może zdzia­łać w spra­wie re­pre­sji wobec prze­ciw­ni­ków sy­ryj­skie­go re­żi­mu.

- Pań­stwa, które za­we­to­wa­ły re­zo­lu­cję, będą mu­sia­ły same tłu­ma­czyć się (ze swej de­cy­zji) przed Sy­ryj­czy­ka­mi oraz wszyst­ki­mi, któ­rzy wal­czą o wol­ność i prawa czło­wie­ka na świe­cie - pod­kre­śli­ła Clin­ton, prze­by­wa­ją­ca obec­nie z wi­zy­tą w Re­pu­bli­ce Do­mi­ni­kań­skiej.

Ame­ry­kań­ska se­kre­tarz stanu do­da­ła, że "pań­stwa, które w dal­szym ciągu za­opa­tru­ją reżim (pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da w broń, uży­wa­ną prze­ciw nie­win­nym męż­czy­znom, ko­bie­tom, a nawet dzie­ciom, po­win­ny do­brze prze­my­śleć swoje czyny". Zda­niem Reu­te­ra mogła to być za­wo­alo­wa­na uwaga pod ad­re­sem wła­śnie Chin i Rosji, o któ­rych wia­do­mo, że w prze­szło­ści sprze­da­wa­ły broń Da­masz­ko­wi.

We­dług MSZ Rosji opo­zy­cja sy­ryj­ska wy­ko­rzy­stu­je sy­tu­ację w kraju i "nie kryje już swych eks­tre­mi­stycz­nych za­my­słów, prze­cho­dząc do tak­ty­ki otwar­te­go ter­ro­ru". Mo­skwa, wie­lo­let­ni so­jusz­nik Da­masz­ku, za­pro­po­no­wa­ła ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym po­ło­żo­no ak­cent na ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii, we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka, bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>>>

Zbrodnierzy spotka nie tylko osad ale i kara ... Rezimy zostana zmiecione tak ze beda Kadafiemu zazdroscic dobrego losu ! Zbrodniarze ! Wpolnicy mordercow ...
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:09, 06 Paź 2011    Temat postu:

Francja skrytykowała Rosję i Chiny, radość Syrii

Fran­cja skry­ty­ko­wa­ła Rosję i Chiny za za­we­to­wa­nie w RB ONZ pro­jek­tu re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii; wła­dze w Da­masz­ku z za­do­wo­le­niem przy­ję­ły od­rzu­ce­nie do­ku­men­tu, na­zy­wa­jąc tę de­cy­zję "hi­sto­rycz­ną". Weto Rosji i Chin do­pro­wa­dzi­ło do ostre­go sporu mię­dzy człon­ka­mi Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ. - Stany Zjed­no­czo­ne są wście­kłe z po­wo­du od­rzu­ce­nia pro­jek­tu re­zo­lu­cji - oświad­czy­ła am­ba­sa­dor przy ONZ Susan Rice.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Fran­cji Alain Juppe po­wie­dział, że sta­no­wi­sko Mo­skwy i Pe­ki­nu w kwe­stii re­zo­lu­cji było opar­te na "fał­szy­wych prze­słan­kach", a mia­no­wi­cie, że re­zo­lu­cja uto­ru­je drogę do in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej. We wto­rek Rosja i Chiny - dys­po­nu­ją­cy pra­wem weta stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ - za­we­to­wa­ły za­in­spi­ro­wa­ną przez Fran­cję re­zo­lu­cję RB po­tę­pia­ją­cą wła­dze Syrii i su­ge­ru­ją­cą, że mogą one sta­nąć w ob­li­czu sank­cji ONZ, jeśli będą w dal­szym ciągu krwa­wo tłu­mić an­ty­rzą­do­we pro­te­sty.

Zda­niem Jup­pe­go gło­su­ją­cy prze­ciw­ko re­zo­lu­cji wy­cho­dzi­li z "fał­szy­wych prze­sła­nek". - Nikt nie może po­wie­dzieć, że ten pro­jekt re­zo­lu­cji uto­ro­wał­by drogę in­ter­wen­cji woj­sko­wej... nic w tym tek­ście nie su­ge­ro­wa­ło tego kie­run­ku - oświad­czył Juppe we fran­cu­skim par­la­men­cie. Za­po­wie­dział wzmo­że­nie kon­tak­tów z sy­ryj­ską opo­zy­cją i prze­dys­ku­to­wa­nie sank­cji z part­ne­ra­mi z UE.

Pod­czas gdy opo­zy­cja sy­ryj­ska i wiele kra­jów za­chod­nich skry­ty­ko­wa­ło za­we­to­wa­nie przez Rosję i Chiny pro­jek­tu re­zo­lu­cji w spra­wie Syrii, Da­ma­szek na­zwał od­rzu­ce­nie pro­jek­tu de­cy­zją "hi­sto­rycz­ną".

Do­rad­czy­ni po­li­tycz­na pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, Bu­sa­ina Sza­aban, mó­wi­ła o "hi­sto­rycz­nym dniu", po­nie­waż "Rosja i Chiny jako pań­stwa sta­nę­ły razem z ludź­mi prze­ciw­ko nie­spra­wie­dli­wo­ści".

- Myślę, że Sy­ryj­czy­cy są za­do­wo­le­ni z faktu, że ist­nie­ją inne po­tę­gi na świe­cie, które sprze­ci­wia­ją się he­ge­mo­nii i in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej - po­wie­dzia­ła agen­cji AFP.

Weto Rosji i Chin do­pro­wa­dzi­ło do ostre­go sporu mię­dzy człon­ka­mi Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ. - Stany Zjed­no­czo­ne są wście­kłe z po­wo­du od­rzu­ce­nia pro­jek­tu re­zo­lu­cji - oświad­czy­ła am­ba­sa­dor przy ONZ Susan Rice.

- To smut­ny dzień dla na­ro­du sy­ryj­skie­go i dla Rady Bez­pie­czeń­stwa - po­wie­dział szef dy­plo­ma­cji fran­cu­skiej Alain Juppe, a jego od­po­wied­ni­cy: nie­miec­ki i bry­tyj­ski - Guido We­ster­wel­le i Wil­liam Hague - wy­ra­zi­li ubo­le­wa­nie z po­wo­du od­rzu­ce­nia re­zo­lu­cji.

W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji zgi­nę­ło w Syrii we­dług tam­tej­szych obroń­ców praw czło­wie­ka bli­sko 3 ty­sią­ce ludzi.

>>>>>

Tak jest ! Hanba zbrodniarzom !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:06, 07 Paź 2011    Temat postu:

Przywódca syryjskich rebeliantów w Turcji

Naj­wyż­szy stop­niem ofi­cer sy­ryj­skiej armii, który zde­cy­do­wał się na emigrację, oświad­czył, że prze­by­wa na uchodź­stwie w Tur­cji. Za­prze­czył do­nie­sie­niom, że zo­stał aresz­to­wa­ny przez re­żi­mo­we woj­sko w cza­sie sztur­mu na opa­no­wa­ne przez re­be­lian­tów mia­sto Ra­stan.

- Znaj­du­je­my się w bez­piecz­nym miej­scu w Tur­cji; je­stem wdzięcz­ny rzą­do­wi i na­ro­do­wi Tur­cji. Tu­rec­kie wła­dze o nas za­dba­ły - po­wie­dział do­wód­ca re­be­lian­tów, puł­kow­nik Riad el-Asa­ad, w wy­wia­dzie re­la­cjo­no­wa­nym we wto­rek przez tu­rec­ką agen­cję Ana­to­lia. Roz­mo­wa jest sy­gno­wa­na z Hatay w po­łu­dnio­wej Tur­cji. Puł­kow­nik pod­kre­ślił, że "siły opo­zy­cyj­ne w Syrii muszą się zjed­no­czyć i wzmoc­nić opór do mo­men­tu roz­mon­to­wa­nia re­żi­mu".

Zbroj­ny opór prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Syrii Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi na­si­lił się w ostat­nich ty­go­dniach. W nie­dzie­lę sy­ryj­skie wła­dze po­in­for­mo­wa­ły o prze­ję­ciu kon­tro­li nad Ra­sta­nem, mia­stem w środ­ko­wej czę­ści kraju, które było opa­no­wa­ne przez de­zer­te­rów z armii. Wielu zde­cy­do­wa­ło się na opuszczenie armii , bo nie chcie­li strze­lać do po­ko­jo­wych de­mon­stran­tów.

Świad­ko­wie w Ra­sta­nie re­la­cjo­no­wa­li, że ope­ra­cje prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta w Ra­sta­nie były ko­or­dy­no­wa­ne wła­śnie przez ofi­ce­rów, któ­rzy prze­szli na stro­nę po­wstań­ców.

Puł­kow­nik Asaad po­wie­dział, że sze­re­gi sy­ryj­skich sił zbroj­nych opu­ści­ło ponad 10 tys. żoł­nie­rzy, któ­rzy wal­czą teraz z si­ła­mi re­żi­mo­wy­mi. Oświad­czył, że "sy­ryj­ski reżim prze­pro­wa­dził bru­tal­ną akcję w Ra­sta­nie, aby go zna­leźć i aresz­to­wać". - Twier­dzą, że aresz­to­wa­li mnie pod ko­niec tej ope­ra­cji. Takie re­la­cje mają na celu ob­ni­że­nie mo­ra­le Sy­ryj­czy­ków - oce­nił.

Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 ty­się­cy - jak po­da­je sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka - zo­sta­ło za­trzy­ma­nych. Agen­cja Reu­te­ra od­no­to­wu­je, że pobyt puł­kow­ni­ka w Hatay, gdzie prze­by­wa obec­nie kilka ty­się­cy sy­ryj­skich uchodź­ców, za­ostrzy re­la­cje na linii An­ka­ra-Da­ma­szek. Tu­rec­ki pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan ma za­miar wkrót­ce od­wie­dzić Hatay. Ocze­ku­je się, że ogło­si sank­cje prze­ciw­ko Syrii, po tym gdy nie udało mu się wymóc na pre­zy­den­cie Asa­dzie za­prze­sta­nia ata­ków na cy­wi­lów i pod­ję­cia po­li­tycz­nych re­form.

>>>>>

Tylu bohaterow !!! Jestem zachwycony ! Gdzie wzmaga sie bestialstwo wzmaga sie i bohaterstwo :O))) Wspanaili ludzie ! Czy na zachodzie by sie tylu znalazlo ?!

PONAD 10 TYSIĘCY ŻOŁNIERZY PRZESZŁO JUŻ NA STRONĘ POWSTANIA !!!

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:25, 08 Paź 2011    Temat postu:

Jej śmierć wstrząsnęła światem
Agentka służb specjalnych udawała zamrdowaną !

Nie­daw­no świa­tem wstrzą­snę­ła in­for­ma­cja o bru­tal­nym za­bój­stwie mło­dej Sy­ryj­ki, Za­in­ab Al­hu­sni. Zo­stała za­mor­do­wa­na, a jej ciało roz­człon­ko­wa­ne, przez służ­by rzą­do­we.
W związku z tym reżim syryjki urządził inscenizację za pomocą agentki .
Próbowała ona wmówić , że Za­in­ab żyje, ale z ja­kie­goś po­wo­du nie wraca do domu. W związku z tym zachodnie media nabrały s~ie na ten cyrk i pytają :
Dla­cze­go? I kim była za­mor­do­wa­na ko­bie­ta, którą po­cho­wa­no jako Za­in­ab?

Ro­dzi­na Za­in­ab jest prze­ko­na­na, że ich córka nie żyje. Jed­nak sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa prze­pro­wa­dzi­ła wy­wiad z ko­bie­tą, która prze­sta­wi­ła się jako Za­in­ab Al­hu­sni. Po­wie­dzia­ła, że ucie­kła z domu, po­nie­waż jej brat się nad nią znę­cał, jej dom nigdy nie był celem ataku sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa, a jej ro­dzi­na nie wie, gdzie się obec­nie znaj­du­je. Mówi, że zde­cy­do­wa­ła się mówić, żeby za­prze­czyć kłam­stwom na temat swo­jej śmier­ci.

>>>>>

Przy okazji oczernili opozycyjna rodzine jak to niby bija kobiety ...
Zagranie horrendalne prostackie ale zachodnie niekomptentne media polknely haczyk ... Jak cos jest w TV to musi byc prawda - taka edukacje odbieraja zachodni ,,dziennikarze''... My znamy te metody z komuny i nas one nie nabiora ! SB produkowala co dzien falszywki inscenizacje - zostaly cale gory teczek po nich ...

A oto ta agentka (niespecjalnie podobna do zamordowanej ) :Oto jakich metod chwyta sie bestialski rezim ale nic im to nie pomoze ! Ich dni sa policzone ! A pokrzywdzeni dostana nagrode bo :

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:27, 09 Paź 2011    Temat postu:

W Syrii zastrzelono szefa kurdyjskiej opozycji.

Uzbrojeni napastnicy zastrzelili szefa kurdyjskiej opozycji w Syrii, Meszala Tamo - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. W całym kraju podczas protestów przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada zginęło osiem osób.

Według działaczy praw człowieka, czterej zamaskowani mężczyźni weszli do domu kurdyjskiego działacza w Al-Kamiszli na północnym wschodzie kraju i otworzyli ogień. Tamo poniósł śmierć w ataku. Ranny został też m.in. jego syn.

53-letni Tamo był członkiem tzw. Rady Narodowej, która koordynuje walkę z reżimem w Damaszku. Została ona utworzona pod koniec sierpnia w Stambule.

Był też założycielem Ruchu Przyszłości, czyli liberalnej partii kurdyjskiej. Niedawno wyszedł z więzienia, gdzie spędził ponad trzy lata.

Po ujawnieniu informacji o śmierci opozycjonisty na ulice wyszły tysiące kurdyjskich protestujących - pisze agencja AFP.

Co najmniej osiem osób zginęło, a ok. 25 zostało rannych po ostrzelaniu przez siły bezpieczeństwa antyreżimowych demonstracji w kilku miastach Syrii.

Wśród rannych jest działacz opozycji i głośny krytyk rządów Asada, Riad Seif.

Ataki potępił amerykański Departament Stanu, nazywając je "eskalacją represji". Biały Dom uznał obecną sytuację w Syrii za "bardzo niebezpieczną" i zaapelował do prezydenta Asada, by oddał władzę.

Zdaniem rzecznika Rady Narodowej Bassmy Kodmaniego "reżim wszedł w nową fazę represji". - Wszyscy liderzy opozycji powinni się chronić - powiedział.

Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,9 tys. osób, w tym funkcjonariusze sił bezpieczeństwa, a ok. 15 tysięcy zostało zatrzymanych - podała ONZ. Od początku września liczba zabitych wzrosła co najmniej o 200 osób.

>>>>

Kolejna ohydna zbrodnia zwyrodnialcow ... Ale pamietajmy ze bestialsko zamordowani ida do nieba !!! Bóg szczeg`olnie kocha bohaterów i ofiary ! Obecnie w Syrii bycie wolnym oznacza bohaterstwo ! A ludzie niech nie patarza na przywodcow tylko sami niech dzialaja ! Zbrodnie na liderach jeszcze bardziej wzmocnia protesty i zniszcza rezim opetany przez diabla !

Zatem mamy :

3051 zamordowanych
70989 roznych ofiar !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:18, 09 Paź 2011    Temat postu:

Pogrzeb zamienił się w potężną demonstrację

Ponad 50 ty­się­cy ludzi uczest­ni­czy­ło w so­bo­tę w po­grze­bie szefa kur­dyj­skiej opo­zy­cji w Syrii, Me­sza­la Tamo, za­strze­lo­ne­go wczo­raj w Al-Ka­misz­li - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Po­grzeb prze­kształ­cił się w de­mon­stra­cję wzy­wa­ją­cą do upad­ku re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. We­dług dzia­ła­czy praw czło­wie­ka, w pią­tek czte­rej za­ma­sko­wa­ni męż­czyź­ni we­szli do domu kur­dyj­skie­go dzia­ła­cza w Al-Ka­misz­li na pół­noc­nym wscho­dzie kraju i otwo­rzy­li ogień. Tamo po­niósł śmierć w ataku. Ranny zo­stał też m.in. jego syn.

Z kolei ofi­cjal­na sy­ryj­ska agen­cja Sana po­in­for­mo­wa­ła, że Kurd zgi­nął, gdy "uzbro­je­ni męż­czyź­ni znaj­du­ją­cy się w czar­nym sa­mo­cho­dzie ostrze­la­li jego po­jazd".

53-let­ni Tamo był człon­kiem tzw. Rady Na­ro­do­wej, która ko­or­dy­nu­je walkę z re­żi­mem w Da­masz­ku. Zo­sta­ła ona utwo­rzo­na pod ko­niec sierp­nia w Stam­bu­le.

Był też za­ło­ży­cie­lem Ruchu Przy­szło­ści, czyli li­be­ral­nej par­tii kur­dyj­skiej. Nie­daw­no wy­szedł z wię­zie­nia, gdzie spę­dził ponad trzy lata.

Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ok. 2,9 tys. osób, w tym funk­cjo­na­riu­sze sił bez­pie­czeń­stwa, a ok. 15 ty­się­cy zo­sta­ło za­trzy­ma­nych - po­da­ła ONZ. Od po­cząt­ku wrze­śnia licz­ba za­bi­tych wzro­sła co naj­mniej o 200 osób.

!!!!!!

Widzicie ! REŻIM ZROBIŁ SOBIE TYM MORDEM NOWYCH 50-60 TYSIECY WROGÓW !!! Ktorzy moze by siedzieli cicho a teraz sa oburzeni ! Tak diabel sobie zaszkodzil . Spieszy sie i robi bledy bo malo ma czasu ...

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 12:10, 10 Paź 2011    Temat postu:

Irak wspiera reżim w Syrii? "Porażka Obamy"

Irak pod rzą­da­mi pre­mie­ra Nu­rie­go al-Ma­li­kie­go, który za­wdzię­cza swoją po­zy­cję USA, do­star­cza klu­czo­wej po­mo­cy po­li­tycz­nej i fi­nan­so­wej re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da w Syrii. To po­raż­ka ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Obamy - zwra­ca uwagę nie­dziel­ny "Wa­shing­ton Post".

-Jak pisze wa­szyng­toń­ski dzien­nik, jest to "kło­po­tli­wa po­raż­ka ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­den­ta Obamy", która usi­łu­je od­izo­lo­wać Asada i zmu­sić go do ustą­pie­nia. Od wielu mie­się­cy reżim w Syrii ma­sa­kru­je de­mon­stran­tów pro­te­stu­ją­cych prze­ciw rzą­dom Asada. Syria pod wła­dzą Asada jest głów­nym sprzy­mie­rzeń­cem Iranu na Bli­skim Wscho­dzie i spon­so­rem mię­dzy­na­ro­do­we­go ter­ro­ry­zmu.

Zda­niem ko­men­ta­to­rów, po­par­cie Iraku dla Syrii to ko­lej­ny dowód na to, że rząd Ma­li­kie­go - który po­wstał w wy­ni­ku oba­le­nia re­żi­mu Sad­da­ma Hu­saj­na przez woj­ska USA i doj­ścia do głosu szy­ic­kiej więk­szo­ści w tym kraju - stał się na­rzę­dziem wpły­wów Iranu w re­jo­nie Za­to­ki Per­skiej. O ile Wa­szyng­to­no­wi udało się skło­nić nie­któ­re kraje arab­skie, jak Ara­bię Sau­dyj­ską i Ku­wejt, do od­wo­ła­nia am­ba­sa­do­rów z Da­masz­ku, to Irak za­cie­śnia sto­sun­ki z Syrią. Rząd Ma­li­kie­go od­ma­wia przy­łą­cze­nia się do apeli o ustą­pie­nie Asada, po­par­cia opo­zy­cji sy­ryj­skiej, a nawet przy­ję­cia uchodź­ców z Syrii.

>>>>>

NO TO JEST SKNADAL ! Jak to ? Toz mial byc kraj demokratyczny a wspiera ludożerczych wampirów z Damaszku pijących krew ludzi ??? Kogo tam USA zainstalowaly ? W Iraku ma byc wolnosc ! Jak w calym regionie a nie wampiryzm !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 17:51, 10 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:49, 10 Paź 2011    Temat postu:

Manifestacja poparcia dla rewolucji

Na Placu Zam­ko­wym w War­sza­wie od­by­ła się ma­ni­fe­sta­cja po­par­cia dla sy­ryj­skiej re­wo­lu­cji. Uczest­ni­cy wy­ra­zi­li sprze­ciw wobec re­żi­mu Ba­sha­ra Asada oraz po­par­cie dla utwo­rzo­nej przez opo­zy­cję, Sy­ryj­skiej Rady Na­ro­do­wej.

>>>

A agenci z amabasady robili zdjecia i produkowali ,,teczki''...

Popieramy Wolną Syrię !
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 17:51, 10 Paź 2011, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:51, 10 Paź 2011    Temat postu:

Syryjscy opozycjoniści jadą na spotkanie do Moskwy

Przed­sta­wi­cie­le sy­ryj­skiej opo­zy­cji przy­bę­dą we wto­rek do Mo­skwy na roz­mo­wy o sy­tu­acji w kraju - po­in­for­mo­wał wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Mi­cha­ił Bog­da­now.

- Je­ste­śmy go­to­wi wy­słu­chać za­strze­żeń opo­zy­cji sy­ryj­skiej wobec re­żi­mu w Da­masz­ku i prze­ka­zać jej bez­po­śred­nio naszą opi­nię - dodał. Rosja przy po­par­ciu Chin za­blo­ko­wa­ła we wto­rek przy­ję­cie przez Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ re­zo­lu­cji, która gro­zi­ła sank­cja­mi wła­dzom w Da­masz­ku, jeśli nie za­prze­sta­ną krwa­wych re­pre­sji wobec swych opo­nen­tów.

Mo­skwa stoi na sta­no­wi­sku, że re­zo­lu­cja ta po­win­na za­wie­rać żą­da­nia ad­re­so­wa­ne do wszyst­kich stron kon­flik­tu w tym kraju. Rosja, która jest wie­lo­let­nim so­jusz­ni­kiem Da­masz­ku, za­pro­po­no­wa­ła Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ wła­sny pro­jekt re­zo­lu­cji, w któ­rym za­ak­cen­to­wa­no ko­niecz­ność dia­lo­gu po­li­tycz­ne­go w Syrii i wy­war­cie na­ci­sku za­rów­no na pre­zy­den­ta, jak i na jego prze­ciw­ni­ków.

W pią­tek pre­zy­dent Dmi­trij Mie­dwie­diew za­ape­lo­wał do pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da, aby po­ło­żył kres krwa­wym re­pre­sjom wobec opo­zy­cji, roz­po­czął re­for­my, lub - od­szedł. Była to pierw­sza tak ostra re­ak­cja Mo­skwy, która jed­no­cze­śnie sprze­ci­wia się wszel­kiej za­gra­nicz­nej in­ge­ren­cji w Syrii. W trwa­ją­cych od marca re­pre­sjach wobec zwo­len­ni­ków opo­zy­cji w Syrii zgi­nę­ło, we­dług ONZ, bli­sko 3 tys. ludzi.

?????

Ale po co pojechali do tych bandytow . Co im to da ? Ci zwyrodnialcy niszcza wlasny kraj - myslicie ze Syrii popuszcza ???

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:21, 11 Paź 2011    Temat postu:

ONZ: 2900 zabitych w protestach w Syrii

W an­ty­rzą­do­wych pro­te­stach, które wy­bu­chły w Syrii w po­ło­wie marca bie­żą­ce­go roku, zgi­nę­ło do­tych­czas ponad 2900 osób - po­in­for­mo­wał Ru­pert Co­lvil­le, rzecz­nik Wy­so­kiej Ko­mi­sarz ONZ ds. Praw Czło­wie­ka Navi Pil­lay.

Rzecz­nik po­wie­dział, że dane do­ty­czą­ce ofiar śmier­tel­nych po­cho­dzą z "wia­ry­god­nych źró­deł" w Syrii i na świe­cie. Wy­ja­śnił, że naj­pew­niej wśród za­bi­tych, oprócz pro­te­stu­ją­cych, są też człon­ko­wie sił bez­pie­czeń­stwa re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da. Licz­ba ofiar może wzro­snąć, po­nie­waż lista nie uwzględ­nia osób, które uzna­no za za­gi­nio­ne - za­zna­czył Co­lvil­le. Wcze­śniej­szy oen­ze­tow­ski bi­lans ofiar za­mie­szek w Syrii mówił o 2700 za­bi­tych.

>>>>>

ONZ nie nadaza za wydarzeniami ! Dawno juz jest ponad 3000 !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:01, 11 Paź 2011    Temat postu:

Reżim grozi i ostrzega sąsiednie krajom

Syria po­dej­mie od­po­wied­nie kroki prze­ciw­ko kra­jom, które uzna­ją opo­zy­cyj­ną Sy­ryj­ską Radę Na­ro­do­wą - ostrzegł w nie­dzie­lę mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Walid el-Mu'allim.

- Po­dej­mie­my po­waż­ne kroki prze­ciw­ko każ­de­mu kra­jo­wi, który uzna tę nie­le­gal­ną Radę. W kraju dzia­ła­ją uzbro­jo­ne grupy, które do­ko­nu­ją aktów prze­mo­cy i które za­bi­ły wielu mę­czen­ni­ków. Na Za­cho­dzie mówi się o po­ko­jo­wej re­wo­lu­cji w Syrii, fi­nan­su­je się te grupy i do­star­cza broń. To wła­śnie taka grupa ter­ro­ry­stycz­na za­bi­ła mę­czen­ni­ka Me­sza­la Tamo, aby spro­wo­ko­wać za­miesz­ki w re­gio­nie, gdzie miesz­ka­ją Kur­do­wie - po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, do­da­jąc, że "jest prze­ciw­ny wszel­kiej in­ter­wen­cji za­gra­nicz­nej w Syrii". Tamo, czło­nek Li­bij­skiej Rady Na­ro­do­wej, dzia­łacz kur­dyj­ski w Al-Ka­misz­li na pół­noc­nym wscho­dzie kraju, zo­stał za­strze­lo­ny w swym domu w pią­tek przez czte­rech za­ma­sko­wa­nych męż­czyzn.

Był on też za­ło­ży­cie­lem Ruchu Przy­szło­ści, czyli li­be­ral­nej par­tii kur­dyj­skiej. Nie­daw­no wy­szedł z wię­zie­nia, gdzie spę­dził ponad trzy lata.

Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa, która po­wsta­ła pod ko­niec sierp­nia w Stam­bu­le, sku­pie lo­kal­ne ko­mi­te­ty ko­or­dy­na­cyj­ne do walki z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. W Ra­dzie są re­pre­zen­to­wa­ni sun­ni­ci, szy­ici, ala­wi­ci, Kur­do­wie i przed­sta­wi­cie­le Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go. We­dług da­nych ONZ, od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ok. 2,9 tys. osób, a ok. 15 ty­się­cy zo­sta­ło za­trzy­ma­nych. Od po­cząt­ku wrze­śnia licz­ba za­bi­tych wzro­sła co naj­mniej o 200 osób.

>>>>>>

Kroki to beda przeciw wam podjete ! To sa wasze ostatnie chwile !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:45, 12 Paź 2011    Temat postu:

3 tys. zatrzymanych w ciągu trzech dni

Około 3 tys. osób zostało zatrzymanych przez wojsko syryjskie w ciągu ostatnich trzech dni w opanowanym wcześniej przez zbuntowanych żołnierzy mieście Rastan w środkowej części kraju - agencja AP powołując się na obrońców praw człowieka.

Wielu syryjskich wojskowych zdecydowało się na bunt, bo nie chciało strzelać do pokojowych demonstrantów. Władze syryjskie poinformowały w niedzielę o przejęciu kontroli nad położonym ok. 180 km na północ od Damaszku Rastanem, na który od pięciu dni trwała ofensywa.

Organizacja Komitety Koordynacji Prawnej poinformowała, że walki w mieście ustały po wojskowej operacji, w której zginęło kilkadziesiąt osób. Dodała, że zatrzymano około 3 tys. osób.

Ukrywający się w Rastanie działacz opozycji powiedział zaś telefonicznie agencji Associated Press, że zatrzymani są więzieni w fabryce cementu, w niektórych szkołach oraz w dużym budynku klubu sportowego. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 tysięcy - jak podaje syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka - zostało zatrzymanych.

>>>>>

No to masakra w Rastanie ! Liczbe zabitych mozna ocenic na 189 zabitych zolnierzy 45 zaginionych 337 zatrzymanych 3000 uciekinierow 1200 razem 4771 ofiar W JEDNYM MIESCIE PRZEZ TRZY DNI TYLE ZBRODNI !!!

Ogolem jest zatem :

3285 zabitych
76425 ofiar ogolem !!!!

Liczba ofiar zastarszajaco wzrosla !
Ale chwala bohaterom ktorzy nie chac mordowac braci !

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:21, 12 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91880
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:17, 12 Paź 2011    Temat postu:

Syria:Jeden z ważnych opozycjonistów będzie odpowiadać z wolnej stopy

Wła­dze Syrii zgo­dzi­ły się na uwol­nie­nie za kau­cją Wa­li­da al-Bun­nie­go, jed­ne­go z czo­ło­wych prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, ale będą go są­dzić - po­in­for­mo­wa­ła w środę ad­wo­kat­ka opo­zy­cjo­ni­sty, prze­trzy­my­wa­ne­go w aresz­cie od trzech mie­się­cy.

- Sąd ape­la­cyj­ny re­jo­nu Da­masz­ku po­sta­no­wił w środę uwol­nić opo­zy­cjo­ni­stę Wa­li­da al - Bun­nie­go w za­mian za kau­cję w wy­so­ko­ści 1150 fun­tów sy­ryj­skich (ok. 23 do­la­rów USA), a na­stęp­nie są­dzić go za pod­bu­rza­nie do ma­ni­fe­sta­cji (an­ty­re­żi­mo­wych) i do po­dzia­łów wy­zna­nio­wych - po­wie­dzia­ła ad­wo­kat­ka Mi­chel Cham­mas. Sy­ryj­skie siły bez­pie­czeń­stwa aresz­to­wa­ły Bun­nie­go i jego dwóch synów 6 sierp­nia w ich domu na obrze­żach Da­masz­ku.

47-let­ni Bunni, z wy­kształ­ce­nia le­karz, był jed­nym z ani­ma­to­rów tzw. wio­sny w Da­masz­ku - czasu debat i na­dziei na li­be­ra­li­za­cję, który na­stał wraz z ob­ję­ciem wła­dzy przez Ba­sza­ra el-Asa­da w roku 2000. Po raz pierw­szy Wa­li­da al-Bun­nie­go aresz­to­wa­no w roku 2001. W roku 2005 Bunni był jed­nym z sy­gna­ta­riu­szy de­kla­ra­cji, w któ­rej par­tie opo­zy­cyj­ne do­ma­ga­ły się "ra­dy­kal­nych zmian de­mo­kra­tycz­nych". Był wie­lo­krot­nie za­trzy­my­wa­ny i ska­zy­wa­ny. Ostat­nio uwol­nio­no go w czerw­cu roku 2010. Od po­cząt­ku obec­nych pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych był za­go­rza­łym kry­ty­kiem władz. W na­stęp­stwie tłu­mie­nia trwa­ją­cych od ponad sze­ściu mie­się­cy pro­te­stów an­ty­rzą­do­wych w Syrii zgi­nę­ło, we­dług da­nych ONZ, bli­sko 3 tys. ludzi.

?????

,,Odpowiadac'' ??? Za co ??? ZBRODNIARZE !!!

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:21, 12 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 11 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy