Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:31, 18 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły niebezpieczeństwa zabiły 34 cywilów

Siły bezpieczeństwa zabiły wczoraj w całej Syrii 34 cywilów, przeciwników reżimu prezydenta Baszara el-Asada. Większość ofiar to mieszkańcy Hims na zachodzie kraju, gdzie policja i armia, wspierane przez czołgi i śmigłowce, prowadzą wielką operację przeciwko opozycji.

Informacje o ofiarach podali syryjscy działacze na rzecz obrony praw człowieka i przedstawiciele opozycji, przebywający za granicą.Syryjska armia wykorzystuje czołgi do ostrzału całych dzielnic Hims. Snajperzy zabijają ludzi, żołnierze strzelają ze śmigłowców do uciekających demonstrantów. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa zabijają rannych w szpitalach - powiedział agencji dpa przebywający w Libanie przedstawiciel syryjskiej opozycji.

Informacji tych nie można zweryfikować, gdyż w Syrii nie ma zagranicznych dziennikarzy. Władze w Damaszku, za pośrednictwem państwowej agencji Sana, poinformowały, że w środę w Hims zginęło 13 osób, w tym 8 żołnierzy.Według szacunków ONZ, w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

Kolejna masakra ...
Zatem bilans wynosi :
2355 zamordowanych cywilow
556 wojskowych
2911 zamordowanych razem ...

67739 roznych ofiar !

Przelew krwi coraz wiekszy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:38, 19 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: 14 cywilów zabitych przez wojsko

Syryjskie siły bezpieczeństwa, wspierane przez czołgi, zabiły w środę w Hims na zachodzie kraju co najmniej 14 cywilów. Był to jeden z najbardziej zaciętych ataków wojska mających na celu zdławienie trwających od pół roku prodemokratycznych protestów.

Informację podali działacze na rzecz praw człowieka i mieszkańcy Hims.Większość z ofiar zginęła w starych dzielnicach miasta. W ciągu dnia największe protesty przeciwko autorytarnym rządom prezydenta Syrii Baszara el-Asada odbyły się w takich dzielnicach jak Bab Sbaa, Bab Dreib i Bab Hut.Według szacunków ONZ, w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

I kolejne zbrodnie i kolejne widea !!! Zbrodniarze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:44, 20 Wrz 2011    Temat postu:

Manifestanci chcą międzynarodowej ochrony

W masowych demonstracjach prodemokratycznych w Syrii manifestanci domagali się międzynarodowej ochrony ze względu na represje ze strony reżimu prezydenta Baszara El-Asada.

W Hamie w zachodniej Syrii, której mieszkańcy są wyjątkowo poszkodowani przez reżim Asada, manifestujący domagali się międzynarodowej ochrony; nieśli tablice z napisami "Baszar, gra skończona!" i "Lud chce egzekucji prezydenta i jego bandy". Nagranie wideo z demonstracji zamieścili w serwisie internetowym YouTube.Także nagranie z manifestacji w Hims w środkowej części Syrii zamieszczono na portalu YouTube. W Hims skandowano "Niech żyje wolna Syria!" i wykrzykiwano, że "Syryjskie wojsko to zdrajcy", w nawiązaniu do udziału armii w represjach.

W czwartek w Hims syryjskie siły bezpieczeństwa przeprowadziły kilkadziesiąt aresztowań, dokonując najść na prywatne domy; w środę w operacjach wojskowych zginęło tam co najmniej 27 cywilów.

Organizacja obrońców praw człowieka Human Rights Watch podała, że w środę syryjscy funkcjonariusze bezpieczeństwa "siłą zabrali 18 rannych ludzi" ze szpitala w tym mieście i uniemożliwili personelowi medycznemu dostęp do rannych.

W czwartek wieczorem syryjscy opozycjoniści zamieścili na profilu "The Syria revolution 2011" (syryjska rewolucja 2011) w portalu społecznościowym Facebook apel o manifestowanie pod hasłem "Piątek pod ochroną międzynarodową".

- Syryjczycy domagają się, by ONZ przyjęła rezolucję w sprawie stałej misji obserwacyjnej w Syrii - napisali. - Domagamy się przyjazdu międzynarodowych obserwatorów, domagamy się przyjazdu międzynarodowych mediów.

Media międzynarodowe nie dostają prawa wjazdu na teren Syrii.

Protestowano także na przedmieściach Damaszku, na północo-wschodnich terenach zamieszkanych przez Kurdów, w prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii i w południowej części kraju w pobliżu granicy z Jordanią.

Jak przypomina agencja Reutera, kiedy Syryjczycy głośno apelują o międzynarodową ochronę, ze strony Zachodu nie ma nawet cienia zamiaru powtórzenia natowskich nalotów, jakie odegrały poważną rolę w obaleniu libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego.Według szacunków ONZ w wyniku represji ze strony syryjskiego reżimu zginęło od marca tego roku ponad 2200 osób.

>>>>>

Oczywiscie popieramy miedzynarodowa ochrone ludzi przed zbrodniami rezimu !!! Jak najbardziej !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:23, 21 Wrz 2011    Temat postu:

Obama i Erdogan za zwiększeniem nacisku na Syrię

Pre­zy­dent USA Ba­rack Obama i pre­mier Tur­cji Recep Er­do­gan pod­kre­śli­li ko­niecz­ność zwięk­sze­nia na­ci­sku na reżim pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da aby po­ło­żył on kres krwa­wym re­pre­sjom wobec uczest­ni­ków an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji- po­in­for­mo­wał Biały Dom.

Obaj przy­wód­cy nie wy­klu­czy­li za­sto­so­wa­nia sank­cji wobec re­żi­mu Asada jeśli bę­dzie on kon­ty­nu­ował re­pre­sje wobec wła­snej lud­no­ści i "nie od­po­wie na aspi­ra­cje na­ro­du sy­ryj­skie­go". Obama po­tę­pił wtor­ko­wy za­mach ter­ro­ry­stycz­ny w sto­li­cy Tur­cji - An­ka­rze. - Przy­po­mi­na on nam, że ter­ro­ryzm ist­nie­je w wielu czę­ściach świa­ta a Tur­cja i Stany Zjed­no­czo­ne będą sil­ny­mi part­ne­ra­mi w jego za­po­bie­ga­niu - po­wie­dział ame­ry­kań­ski pre­zy­dent.

Reu­ter za­uwa­ża, że Tur­cja pro­wa­dzi obec­nie roz­mo­wy z USA na temat prze­nie­sie­nia na jej te­ry­to­rium bazy ame­ry­kań­skich bez­za­ło­go­wych sa­mo­lo­tów Pre­da­tor, która obec­nie znaj­du­je się w Iraku. Tu­rec­ki pre­mier oświad­czył, że oba kraje "muszą razem pra­co­wać w pla­no­wa­niu i wy­ko­rzy­sty­wa­niu tech­no­lo­gii w walce z ter­ro­ry­zmem".

Przed­sta­wi­ciel­ka Biura Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go Bia­łe­go Domu Liz Sher­wo­od-Ran­dall po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom, że pre­zy­dent Obama wska­zał też na ko­niecz­ność po­pra­wy sto­sun­ków Tur­cji z Izra­elem, które stały się bar­dzo na­pię­te po ataku armii izra­el­skiej w 2010 r. na tu­rec­kie stat­ki wio­zą­ce za­opa­trze­nie dla lud­no­ści Stre­fy Gazy. Obama i Er­do­gan spo­tka­li się w Nowym Jorku, gdzie przy­by­li na roz­po­czę­cie je­sien­nej sesji Zgro­ma­dze­nia Ogól­ne­go.

>>>>

Czekamy zwlaszcza na Turcje tak skompromitowana w Libii ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:32, 22 Wrz 2011    Temat postu:

Turcja zamknęła przestrzeń powietrzną dla transportów broni do Syrii

Rząd tu­rec­ki po­sta­no­wił za­sto­so­wać po raz pierw­szy sank­cje wobec re­żi­mu sy­ryj­skie­go i za­mknął prze­strzeń po­wietrz­ną nad Tur­cją dla sa­mo­lo­tów trans­por­tu­ją­cych do Syrii broń i inne ła­dun­ki prze­zna­czo­ne dla woj­ska - podał w czwar­tek dzien­nik "Hur­riy­et".

Na­stą­pi­ło to w dwa dni po tym, gdy tu­rec­ki pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan za­po­wie­dział, że jego rząd roz­wa­ży na­ło­że­nie wspól­nie ze Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi sank­cji na Syrię. Za­rów­no Unia Eu­ro­pej­ska, jak i USA uchwa­li­ły kilka pa­kie­tów sank­cji w sto­sun­ku do Da­masz­ku, wy­mie­rzo­nych prze­ciw­ko in­sty­tu­cjom, przed­się­bior­stwom i oso­bom zwią­za­nym z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, aby skło­nić go do za­prze­sta­nia re­pre­sji wobec pro­te­stu­ją­cej lud­no­ści Syrii.

Tur­cja, tra­dy­cyj­ny so­jusz­nik Syrii, sta­ra­ła się dotąd od­gry­wać rolę me­dia­to­ra i sta­wia­ła na ne­go­cja­cje, które po­zwo­li­ły­by zna­leźć roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na po­ko­jo­wym przej­ściu do de­mo­kra­cji w Syrii. We wto­rek Erod­gan oznaj­mił jed­nak, że zrywa te kon­tak­ty. "Stra­ci­li­śmy wszel­kie za­ufa­nie do sy­ryj­skiej ad­mi­ni­stra­cji. Tur­cja, po­dob­nie jak Stany Zjed­no­czo­ne, na­ło­ży na Syrię pewne sank­cje" - ostrzegł pre­mier.

>>>>

No wreszcie czyny zamiast gadaniny ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:56, 23 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły bezpieczeństwa zabiły 47 osób

Syryjskie siły bezpieczeństwa zabiły w piątek w całym kraju co najmniej 47 demonstrantów - poinformowała arabska telewizja Al-Arabija, powołując się na obrońców praw człowieka.

W samej tylko prowincji Idlib, przy granicy z Turcją, zginęło 21 przeciwników rządu. "Siły bezpieczeństwa strzelają na oślep" - powiedział telewizji Al-Arabija jeden z syryjskich obrońców praw człowieka.Sześć osób zginęło także w mieście Hama, gdzie armia prowadzi obławę na dezerterów. Pozostałe ofiary śmiertelne były w Damaszku i Hims.

Informacji tych nie można jednak w żaden sposób zweryfikować, gdyż w Syrii nie ma zagranicznych dziennikarzy.Według szacunków ONZ, od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,6 tysięcy ludzi.

>>>>>

Kolejna bestialska masakra ! Tym samym bilans urosl do :

2402 zabitych cywilow
567 wojskowych
2969 zabitych ogolem
69091 ofiar ogolem !!!
Ilosc ofiar rezimu przeskoczyla 69.000 !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:48, 24 Wrz 2011    Temat postu:

Syria: siły bezpieczeństwa zabiły dziewięć osób

Dziewięcioro cywilów zabiły siły bezpieczeństwa w regionie Hims, 160 km na północ od Damaszku - poinformowała syryjska organizacja praw człowieka.

- Dziewiątka cywilów zginęła w tym regionie: sześcioro w trzech dzielnicach miasta Hims, trójka, w tym mała dziewczynka, w pobliskich miejscowościach - podali obrońcy praw człowieka. Tego dnia niemal 2000 ludzi przedefilowało przez Dajr az-Zaur, na wschodzie Syrii, domagając się ustąpienia władz. Siły bezpieczeństwa rozpędziły zgromadzonych.

Ponad 10000 manifestantów zebrało się w czterech miejscowościach prowincji Al-Hasaka, zamieszkanej głównie przez Kurdów. Manifestacja odbyła się także w Darze na południu.

W ten piątek, tak jak każdego tygodnia, defilowano pod hasłem "Jedność opozycji dla obalenia reżimu".

Według szacunków ONZ, od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ok. 2,6 tys. ludzi. Krwawo tłumiąc prodemokratyczne demonstracje, prezydent Syrii Baszar el-Asad traci poparcie kluczowych elementów swego reżimu i ryzykuje wybuch wewnętrznego konfliktu o charakterze wyznaniowym - oświadczył w czwartek ambasador USA w Damaszku Robert Ford.

>>>>>

I kolejna bestialska zbrodnia ...

Bilans ofiar wynosi zatem :

2411 zabitych cywilow
570 wojskowych
2981 zabitych razem
69349 ofiar w calym kraju !!!
kazda ofiara to ODREBNA ZBRODNIA to nie jest statystyka ! Ludobojca za kazdym razem popelnia ODREBNE morderstwo !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:23, 25 Wrz 2011    Temat postu:

Francuskiego ambasadora obrzucono w Damaszku jajkami - to akcja służb !

Grupa Syryjczyków obrzuciła w sobotę jajkami i kamieniami ambasadora Francji w Damaszku, gdy wychodził ze spotkania z greckoprawosławnym patriarchą Antiochii i całego Wschodu Ignacym IV - poinformował w Paryżu pragnący zachować anonimowość dyplomata.

Według niego ambasador Eric Chevallier i jego współpracownicy nie ucierpieli w ataku, do którego doszło w stolicy Syrii. Agencja Associated Press pisze, że wcześniej miało już miejsce kilka konfrontacji ambasadora Chevalliera z prorządowymi aktywistami w Syrii, gdy rząd Francji i Unia Europejska zażądały, aby prezydent Baszar el-Asad i jego rząd zaprzestali tłumienia z użyciem siły prodemokratycznych demonstracji.

Francuski dyplomata powiedział w sobotę, że napastnicy - kobiety i mężczyźni - byli też uzbrojeni w metalowe pręty, lecz nie wydaje się, by zrobili z nich użytek.

Syria jest ostro krytykowana za brutalne dławienie protestów antyrządowych, co sprawia, że stosunki Damaszku z ambasadami obcych państw są napięte.

W lipcu ambasador USA Robert Ford i ambasador Chevallier pojechali do Hamy w geście poparcia dla demonstrujących przeciwko reżimowi. Ich wizyta spotkała się z ostrym sprzeciwem syryjskich władz, które oświadczyły, że takie gesty zachęcają do przemocy. Hama była w 1982 roku ośrodkiem zorganizowanego przez Bractwo Muzułmańskie powstania przeciwko ojcu obecnego prezydenta - Hafezowi el-Asadowi. Wojsko krwawo stłumiło tamto powstanie, zabijając co najmniej 10 tys. ludzi.

>>>>>

Ta zbrodnia wola o pomste do Boga... Widzimy jakie znamie ojciec zostawil synowi ... Znamie Kaina . GDZIE BRAT TWÓJ ABEL zapyta Bóg jak przed wiekami !

2,5-letnia O'laa Jablawi


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:07, 29 Wrz 2011    Temat postu:

Agenci Asada obrzucili kamieniami ambasadora USA

Agenci Baszara el-Asada obrzucili dzisiaj kamieniami i pomidorami ambasadora USA Roberta Forda i towarzyszących mu amerykańskich dyplomatów, którzy w Damaszku przybyli na spotkanie z członkiem syryjskiej opozycji.

- Dwa samochody należące do ambasady zostały uszkodzone. Delegacja USA jest nadal w budynku, który został otoczony przez tłum - powiedział świadek zdarzenia. Według relacji świadków dyplomaci odwiedzili w Damaszku Hasana Abdelazima, centrowego polityka, który za warunek do jakichkolwiek rozmów z reżimem Asadem uważa zakończenie pacyfikowania przez władze trwających od pół roku antyrządowych protestów.

Podobna sytuacja jak z ambasadorem Fordem spotkała w zeszłym tygodniu ambasadora Francji Erica Chevalliera, który wychodząc ze spotkania z greckoprawosławnym patriarchą Antiochii i całego Wschodu Ignacym IV został obrzucony jajkami i kamieniami. W lipcu ambasadorzy USA i Francji pojechali do Hamy, na zachodzie Syrii, w geście poparcia dla demonstrujących przeciwko reżimowi. Ich wizyta spotkała się z ostrym sprzeciwem syryjskich władz, które oświadczyły, że takie gesty zachęcają do przemocy.

>>>>>

Bandyci i zbrodniarze !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 23:42, 30 Wrz 2011    Temat postu:

USA ostro potępiła atak na swojego ambasadora

USA - Biały Dom i Departament Stanu - zdecydowanie potępiły atak demonstrantów - zwolenników prezydenta Syrii - na amerykańskiego ambasadora w Damaszku, nazywając to "kampanią zastraszania dyplomatów USA".

"Próbą zastraszania dyplomaty - świadka brutalności władz syryjskich" nazwał czwartkową napaść na ambasadora Roberta Forda rzecznik Białego Domu Jay Carney. Zwolennicy prezydenta Syrii Baszara el-Asada obrzucili w czwartek kamieniami i pomidorami ambasadora Forda i towarzyszących mu amerykańskich dyplomatów, którzy w Damaszku przybyli na spotkanie z członkiem syryjskiej opozycji. Nikt nie został ranny.

- Zastraszanie przez prorządowy tłum to nie jest cywilizowane zachowanie. To niewybaczalna napaść, która odzwierciedla nietolerancję ze strony reżimu (Syrii) i jego stronników - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Mark Toner. Dodał, że ambasador Robert Ford i jego współpracownicy wrócili bezpiecznie do ambasady. Odrzucił oskarżenia władz syryjskich, które utrzymują, że USA próbują podsycać przemoc w stosunku do syryjskich sił bezpieczeństwa.

Według relacji świadków dyplomaci odwiedzili w Damaszku Hasana Abdelazima, centrowego polityka, który za warunek jakichkolwiek rozmów z reżimem prezydenta Asada uważa zakończenie pacyfikowania przez władze trwających od pół roku antyrządowych protestów. W protestach tych zginęło ponad 2,7 tysiąca ludzi, a około 15 tysięcy, jak podaje syryjska organizacja praw człowieka, zostało zatrzymanych.

>>>>>

No to sa metody bandytow ! Opetani przez demony traca wladze nad soba i dalej kieruje szatan ... Nie wolno dac sie opetac ! Dusza KAZDA z osobna jest bezcenna !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:55, 01 Paź 2011    Temat postu:

Syria: kolejny dzień starć w Rastanie, zabici po obu stronach

W czwar­tek w Ra­sta­nie - mie­ście w środ­ko­wej Syrii opa­no­wa­nym przez powstańców z armii - zgi­nę­ło ponad 40 cy­wi­lów oraz 7 człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa - po­da­ły or­ga­ni­za­cje obro­ny praw czło­wie­ka oraz pań­stwo­wa agen­cja. Walki w Ra­sta­nie trwa­ją od wtor­ku.

Zbie­gli żoł­nie­rze, z któ­rych wielu zde­cy­do­wa­ło się na to, bo nie chcia­ło strze­lać do po­ko­jo­wych de­mon­stran­tów, sfor­mo­wa­li od­dzia­ły, sku­pio­ne głów­nie w re­jo­nie Ra­sta­nu, 40-ty­sięcz­ne­go mia­sta po­ło­żo­ne­go ok. 180 km na pół­noc od Da­masz­ku. Woj­sko i po­li­cja za­bi­ły 41 cy­wi­lów i jed­ne­go żołnierza-powstańca w Ra­sta­nu - po­da­li obroń­cy praw czło­wie­ka. Do­da­li, że lo­jal­ny wobec re­żi­mu gang Sza­bi­ha plą­dro­wał tam­tej­sze skle­py.

Po­wo­łu­jąc się na sy­ryj­skie Ko­mi­te­ty Ko­or­dy­na­cyj­ne, Reu­ters mówi o "co naj­mniej 27 za­bi­tych", w tym dwóch de­zer­te­rach.

Stra­ty - choć zde­cy­do­wa­nie mniej­sze - po­nio­sła też stro­na rzą­do­wa. Pań­stwo­wa agen­cja in­for­ma­cyj­na po­in­for­mo­wa­ła, że w ope­ra­cji woj­sko­wej prze­ciw­ko "ter­ro­ry­stom" w Ra­sta­nie zgi­nę­ło sied­miu funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa, a "32 zo­sta­ło ran­nych, w tym sied­miu ofi­ce­rów".

>>>> To zapewne kolejne klamstwa propagandy !

Walki mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu a powstańcami trwa­ją w Ra­sta­nie od wtor­ku. Ofen­sy­wę prze­ciw­ko mia­stu wspie­ra­ją z ziemi i po­wie­trza czoł­gi i śmi­głow­ce.

Tym­cza­sem "zbie­gli żoł­nie­rze mają duże do­świad­cze­nie. (Pre­zy­dent Ba­szar) el-Asad myli się, jeśli myśli, że uda mu się szyb­ko za­koń­czyć ofen­sy­wę" - po­wie­dział jeden z nich. Te­re­ny rolne ota­cza­ją­ce mia­sto - dodał - utrud­nia­ją re­gu­lar­nym od­dzia­łom cał­ko­wi­te od­cię­cie mia­sta, a wa­run­ki miej­skie po­zwa­la­ją na wy­ko­rzy­sta­nie tak­ty­ki walki par­ty­zanc­kiej.

We­dług miesz­kań­ców z si­ła­mi rzą­do­wy­mi wal­czy co naj­mniej ty­siąc powstańców z armii oraz uzbro­jo­nych miej­sco­wych.

Prze­ciw­ni­cy pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da na­wo­łu­ją do udzia­łu w za­pla­no­wa­nej na naj­bliż­szy pią­tek de­mon­stra­cji pod ha­słem "Po­wstań­cie, oby­wa­te­le Syrii! Ra­stan jest ma­sa­kro­wa­ny" - pisze dpa.

Agen­cja po­da­je rów­nież, że do za­cię­tych walk mię­dzy powstańca­mi a si­ła­mi re­żi­mu do­szło w pro­win­cji Idlib; ran­nych zo­sta­ło ok. 40 osób.

Do­nie­sień z Syrii nie można zwe­ry­fi­ko­wać z nie­za­leż­nych źró­deł, bo wła­dze nie do­pusz­cza­ją do kraju za­gra­nicz­nych me­diów. Od po­ło­wy marca, gdy roz­po­czę­ły się an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, w Syrii zgi­nę­ło ponad 2,7 tys. ludzi, a około 15 ty­się­cy - jak po­da­je sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka - zo­sta­ło za­trzy­ma­nych .

>>>>>

Ogolem zatem 2452 zabitych cywilow 579 wojskowych .

BILANS ZABITYCH PRZEKROCZYL 3000 !!!!

Dokladnie :
[red=color]3031 zabitych !!![/color]

BILANS OFIAR PRZEKROCZYL 70 000 !!!!!

Dokladnie :

[red=color]3031 zabitych
9093 rannych
4739 zaginionych
39 000 uwięzionych
15 000 uchodzcow
70503 ofiary ogółem !!!
[/color]


Wspaniali bohaterowie ! Widzicie zez zolnierze nie chca mordowac rodakow i wybuchaj bunty w armii ! Wspaniali bohaterowie !
Jednoczesnie nalezy potepic haniebna praktyke swiatowych mediow za szczekaczkami rezimowymi nazywajacych tych bohaterow ,,dezerterami'' . To potwornosc ! Dezerter to tchorz ktory ucieka z pola bitwy ze strachu przed pociskami ! Żołnierz odmawiajcy zbrodniczych rozkazow i przystepuajcy do powstania jest bohaterem ktorego boahterstwo trudno wyslowic ! Bramy nieba sa dla nich szeroko otwarte ! W Polsce nie trzeba tego tlumaczyc ! A oni ida naszymi sladami !
Sa oni radoscia nieba ! Wspaniali ludzie ! Taka bedzie Syria przyszlosci ! Wszyscy mieszkancy musza okazac takim bohaterom wszelkom pomoc ! W budowaniu barykad okopow i zasiekow ! Jest to wspaniale tak ze trudno wyslowic !!!

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:19, 02 Paź 2011    Temat postu:

Syria: 13 cywilów zabitych przez siły bezpieczeństwa

Co najmniej 13 cywilów zabiły w sobotę syryjskie siły bezpieczeństwa w regionie Hims (160 km na północ od Damaszku) i w Hamie (na północy kraju) - poinformowało syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (OSDH).

Dwunastu cywilów zginęło podczas prowadzonych przez wojsko i siły bezpieczeństwa poszukiwań przeciwników reżimu w regionie Hims, a trzynasta osoba została zastrzelona w prowincji Hama - wynika z komunikatu tej organizacji praw człowieka. W piątek, według OSDH, w regionie Hims, który jest głównym miejscem protestów antyreżimowych, zginęło dziewięć osób. W piątek też, tak jak każdego tygodnia, w wielu miejscowościach Syrii demonstrowano pod hasłem "Jedność opozycji dla obalenia reżimu" Baszara el-Asada. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. ludzi, a około 15 tysięcy - jak podaje OSDH - zostało zatrzymanych.

>>>>

Bilnas zabitych wynosi zatem
3036
A ofiar ogolem jest :
70644
Widzimy tutaj jak diabel poprzez opaetnych dziala... Jak wszedzie na swiecie chce on zanim poniesie ostateczna kleske zabrac ze soba ilu sie da do piekla . I to sa wlasnie ci ktorzy morduja - tyrani i ich slugusi . Ale jednoczesnie mamy meczennikow a tych jest duzo wiecej i oni ida do nieba ! Bo to Bóg osattecznie zwyciezyl ! :O))) Czlowiek tylko opowiada sie albo po stronie Boga i dobra albo po stronie kleski ! Wybor ma kazdy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:54, 03 Paź 2011    Temat postu:

Bestialstwo to nie statystyki a osoby :

Okrutny mord na kobiecie. Była torturowana

Osiemnastoletnia Zainab zaginęła 27 lipca - porwały ją syryjskie siły bezpieczeństwa i od tego czasu rodzina nie miała z nią żadnego kontaktu. Kilka dni temu, podczas identyfikacji zwłok brata Zainab, matka rozpoznała w kostnicy również ciało własnej córki. Jest to "jeden z najstraszniejszych przypadków śmierci po zatrzymaniu", bo ciało dziewczyny były rozczłonkowane i nosiło ślady okrutnych tortur.

"Przestępstwo" Zainab polegało na tym, że jej starszy brat, Mohammed Alushni, był działaczem opozycji, dobrze znanym z udziału w demonstracjach i opieki nad rannymi w syryjskim mieście Homs. Rodzeństwo zginęło za walkę o wolność - 27 lipca - ostatni dzień, w którym rodzina Zainab mówi, że widziała ją żywą. Twierdzą, że została porwana z ulicy przez syryjskie siły bezpieczeństwa. Miała zaledwie 18 lat.

>>>>

Ona i brat - kolejne dwie ofiary :

Razem 3050 zabitych
Ofiar ogolem 70960 .

Siedemdziesiattysiecy dziewieciusetszescdziesieciu odrebnych ludzi ! Kazdy inny kazdy stworzony na obraz Boga ... Gdzie brat twój Abel !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:49, 04 Paź 2011    Temat postu:

Protestujący emigranci zastraszani przez syryjskich ,,dyplomatów''

Personel syryjskich ambasad filmuje i fotografuje protestujących przed placówkami emigrantów z Syrii, a uzyskaną w ten sposób dokumentację wykorzystuje do zastraszania demonstrantów oraz ich krewnych w Syrii.

W ostatnich miesiącach przed ambasadami Syrii w wielu krajach odbywały się protesty przebywających na emigracji przeciwników reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

Wiemy o ponad 30 udokumentowanych przypadkach zastraszania działaczy emigracyjnych w ośmiu krajach: Kanadzie, Chile, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA.

Opozycjoniści najpierw byli filmowani i fotografowani przez pracowników syryjskich ambasad, następnie otrzymywali ostrzeżenia - drogą telefoniczną, mailową lub za pośrednictwem portalu Facebook - by przestali angażować się w protesty. W kilku przypadkach osoby, które kontaktowały się z działaczami, otwarcie przyznawały, że pracują dla ambasady.

Jednej z demonstrujących w Chile osób zagrożono, że nie dostanie zezwolenia na powrót do kraju; demonstranta z Hiszpanii poinformowano o zatrzymaniu jego brata w Syrii, który miał go zidentyfikować na zdjęciach sprzed ambasady.

Reakcja państw zachodnich wobec praktyk syryjskich dyplomatów była dotąd zbyt opieszała - podkreśliła AI. Od połowy marca, gdy rozpoczęły się antyreżimowe protesty, w Syrii zginęło ponad 2,7 tys. osób, a około 15 tysięcy - jak podaje syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka - zostało zatrzymanych.

>>>>>

No bo to nie sa dyplomaci ! To wzorem radzieckich agenci sluzb ! dobrze opisuje to Suworow jak rezimy typu radzieckiego obsadzaja ambasady !
67 % KGB 33 % GRU ! Parytet !

To są ci którzy przybyli z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi baranka je wybielili !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90214
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:18, 04 Paź 2011    Temat postu:

Szwecja wydali syryjskich ,,dyplomatów'' zastraszających Syryjczyków

Szwe­cja wy­da­li tych sy­ryj­skich ,,dy­plo­ma­tów '', któ­rzy za­stra­sza­ją emi­gran­tów z Syrii pro­te­stu­ją­cych prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - za­po­wie­dział dzi­siaj szwedz­ki mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Carl Bildt.

- Jeśli per­so­nel am­ba­sa­dy bę­dzie pro­wa­dził dzia­łal­ność nie li­cu­ją­cą z jego sta­tu­sem dy­plo­ma­tycz­nym, nie bę­dzie mile wi­dzia­ny w Szwe­cji. Mu­si­my tak dzia­łać i zresz­tą już tak dzia­ła­li­śmy - oznaj­mił Bildt. Szef szwedz­kie­go MSZ po­twier­dził, że jego kraj wy­da­lił sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, któ­rzy za­stra­sza­li człon­ków sy­ryj­skiej dia­spo­ry.

Or­ga­ni­za­cja Amne­sty In­ter­na­tio­nal po­in­for­mo­wa­ła we wto­rek, że per­so­nel sy­ryj­skich am­ba­sad fil­mu­je i fo­to­gra­fu­je pro­te­stu­ją­cych przed pla­ców­ka­mi emi­gran­tów z Syrii, a uzy­ska­ną w ten spo­sób do­ku­men­ta­cję wy­ko­rzy­stu­je do za­stra­sza­nia de­mon­stran­tów oraz ich krew­nych w Syrii.

AI in­for­mu­je o ponad 30 udo­ku­men­to­wa­nych przy­pad­kach za­stra­sza­nia dzia­ła­czy emi­gra­cyj­nych w ośmiu kra­jach: Ka­na­dzie, Chile, Fran­cji, Niem­czech, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Ich bli­scy w Syrii byli prze­śla­do­wa­ni, aresz­to­wa­ni i czę­sto tor­tu­ro­wa­ni. Fran­cja ostrze­gła we wto­rek Syrię przed wszel­ki­mi ak­ta­mi prze­mo­cy i za­stra­sza­nia na jej te­ry­to­rium opo­zy­cjo­ni­stów sy­ryj­skich.

>>>>

Tak jest ! Wywalac slugusow mordercow na ZBITY PYSK ! Dosc tego ! Wersalu TU NIE BEDZIE !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 22 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy