Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Bestialska napaść ZOMONu na kandydata Uładzimira Niaklajeu !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 80, 81, 82  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:26, 25 Wrz 2012    Temat postu:

Ambasador USA wręczył nagrodę przyznaną Alesiowi Bialackiemu

Am­ba­sa­dor USA w Pol­sce Lee A. Fe­in­ste­in w imie­niu ame­ry­kań­skiej se­kre­tarz stanu Hil­la­ry Clin­ton wrę­czył we wto­rek w War­sza­wie na­gro­dę dla obroń­ców praw czło­wie­ka (Human Ri­ghts De­fen­ders Award) przy­zna­ną bia­ło­ru­skie­mu opo­zy­cjo­ni­ście Ale­sio­wi Bia­lac­kie­mu.

W imie­niu Bia­lac­kie­go, który od­by­wa karę ko­lo­nii kar­nej, od­zna­cze­nie ode­bra­ła żona, Na­tal­la Pin­czuk.

"To, że Aleś nie może tej na­gro­dy ode­brać oso­bi­ście do­wo­dzi jego bez­in­te­re­sow­nej dzia­łal­no­ści na rzecz miesz­kań­ców Bia­ło­ru­si, jego de­ter­mi­na­cji w walce o spra­wie­dli­wość i nie­zwy­kłej od­wa­gi po­mi­mo gróźb pod ad­re­sem jego sa­me­go i jego ro­dzi­ny" - na­pi­sa­ła Clin­ton w oświad­cze­niu od­czy­ta­nym przez Fe­in­ste­ina.

Pin­czuk po­wie­dzia­ła PAP, że na­gro­da ozna­cza dla jej męża i dla niej "so­li­dar­ność i wspar­cie".

"Kiedy je­ste­śmy sa­mot­ni, można nas zła­mać. Wspól­no­ta rodzi jed­ność, opar­cie, moż­li­wość prze­ży­cia - szcze­gól­nie w tych trud­nych wa­run­kach, w ja­kich znaj­du­je się Aleś. Dla­te­go jest to dla nas mo­ment so­li­dar­no­ści i wspar­cia" - pod­kre­śli­ła.

Bia­lac­ki, szef Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna", we wto­rek ob­cho­dzi 50. uro­dzi­ny.

Uro­czy­stość wrę­cze­nia na­gro­dy od­by­ła się w re­zy­den­cji am­ba­sa­do­ra USA w War­sza­wie.

>>>>

Slusznie zasluzyl ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:46, 28 Wrz 2012    Temat postu:

Radio Watykańskie o spotkaniu nuncjusza z uwięzionymi opozycjonistami

Radio Wa­ty­kań­skie po­in­for­mo­wa­ło, że nun­cjusz apo­stol­ski na Bia­ło­ru­si ar­cy­bi­skup Clau­dio Gu­ge­rot­ti od­wie­dził za zgodą władz kraju sied­miu uwię­zio­nych opo­zy­cjo­ni­stów. Wa­ty­kań­ski dy­plo­ma­ta za­pew­nił ich o mo­dli­twie pa­pie­ża Be­ne­dyk­ta XVI.

Pa­pie­ska roz­gło­śnia po­da­ła, że wa­ty­kań­ski Se­kre­ta­riat Stanu na­zwał nie­daw­ną wi­zy­tę nun­cju­sza apo­stol­skie­go u więź­niów "ge­stem uzna­nia dla po­wszech­ne­go au­to­ry­te­tu mo­ral­ne­go Ojca Świę­te­go i dla hu­ma­ni­tar­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia Sto­li­cy Apo­stol­skiej w ra­mach dwu­stron­nych re­la­cji".

W wy­da­nym ko­mu­ni­ka­cie po­in­for­mo­wa­no, że za zgodą władz Bia­ło­ru­si ar­cy­bi­skup Clau­dio Gu­ge­rot­ti od­wie­dził Siar­hie­ja Ka­wa­len­kę, Pawła Sy­ro­mo­ło­to­wa, My­ko­łę Stat­kie­wi­cza, Ale­sia Bia­lac­kie­go, Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza, Edu­ar­da Lo­baua i Pawła Se­we­ryń­ca w ich miej­scach od­osob­nie­nia.

Sy­ra­ma­ło­tau zo­stał w czwar­tek zwol­nio­ny z ko­lo­nii kar­nej w Mo­hy­le­wie, gdzie od­by­wał wyrok sied­miu lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Pod­pi­sał on proś­bę o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki. W środę z tej samej ko­lo­nii kar­nej zo­stał zwol­nio­ny Siar­hiej Ka­wa­len­ka, który od­by­wał wyrok ponad dwóch lat po­zba­wie­nia wol­no­ści. Także on na­pi­sał do Łu­ka­szen­ki proś­bę o uła­ska­wie­nie.

We­dług Wa­ty­ka­nu, nun­cjusz roz­ma­wiał z więź­nia­mi o wa­run­kach prze­trzy­my­wa­nia i prze­ka­zał za­pew­nie­nie o pa­pie­skiej mo­dli­twie za nich i ich ro­dzi­ny.

>>>>

To dobrze . Bialorus to najbradziej religijny kraj z bylego imperium zla . Sa bardzo podobni do Polaków ! Prawie blizniacze narody !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:47, 28 Wrz 2012    Temat postu:

Aleś Bialacki umieszczony w karcerze.

Białoruski więzień polityczny, szef Centrum Praw Człowieka "Wiasna" Aleś Bialacki został umieszczony w karcerze w kolonii karnej w Bobrujsku, gdzie odbywa karę 4,5 roku pozbawienia wolności - poinformował w piątek portal spring96.org.

Niezależne media piszą też, że wzmacniane są naciski na innego więźnia politycznego, szefa opozycyjnej organizacji Młody Front Źmiciera Daszkiewicza. Według obrońców praw człowieka władze chcą wymusić na więźniach podpisanie próśb do prezydenta Alaksandra Łukaszenki o ułaskawienie.

"Według niepotwierdzonych informacji Aleś Bialacki został umieszczony w karcerze dzień przed swoimi urodzinami (przypadły one na wtorek) w celu zademonstrowania wszechwładzy oraz pozbawienia Alesia możliwości otrzymywania korespondencji z życzeniami" - czytamy na spring96.org.

Portal informuje też, że od marca do czerwca 2012 r. Bialacki został trzykrotnie ukarany, w tym m.in. pozbawieniem prawa do kolejnego długiego spotkania (z dwóch rocznie). Na tej podstawie - pod koniec czerwca - uznano, że Bialacki złośliwie narusza porządek w miejscu odosobnienia. W konsekwencji nie objęto go amnestią oraz zmniejszono mu miesięczny limit wydatków na osobiste potrzeby z 500 tys. do 100 tys. rubli białoruskich (ze 187 do 37 zł).

Kolejne dwie kary zastosowano w sierpniu: odebrano mu prawo otrzymania kolejnej paczki żywnościowej (z dwóch rocznie) i pozbawiono krótkoterminowego spotkania (także z dwóch rocznie).

Jednocześnie pojawiają się informacje o zwiększaniu nacisków na Źmiciera Daszkiewicza. Jego zastępczyni w Młodym Froncie, Nasta Pałażanka powiedziała w środę, że z powodu zniewag i nacisków Daszkiewicz ogłosił głodówkę w kolonii karnej w Mozyrzu, dokąd przeniesiono go 19 września.

Pałażanka mówi, że według słów Daszkiewicza kierownik kolonii groził mu umieszczeniem w sali z najgorszymi przestępcami, gdzie zostanie zgwałcony.

Według wiceszefa "Wiasny", Walancina Stefanowicza, służby specjalne w koloniach karnych mają za zadanie zmusić więźniów politycznych do podpisania próśb o ułaskawienie. - To okrutne, nieludzkie traktowanie i tortury (...) - ocenił w rozmowie z portalem Karta'97. - Wolność od tortur to absolutne prawo, którego nie można odbierać w żadnych warunkach, nawet w stanie wojennym.

Szef "Wiasny" został pod koniec listopada 2011 r. skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia. Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od kwot przechowywanych na kontach bankowych w Polsce i na Litwie. Odrzucił wyjaśnienia Bialackiego, że pieniądze były przeznaczone na działalność w sferze obrony praw człowieka.

Bialacki oceniał, że wyrok ma motywy polityczne, ponieważ "Wiasna" pomagała osobom represjonowanym na Białorusi z przyczyn politycznych. Wyrok spotkał się z potępieniem UE, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego i OBWE, które wezwały do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia oraz rehabilitacji działacza i wszystkich innych więźniów politycznych na Białorusi.

We wtorek życzenia urodzinowe złożył Bialackiemu szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski oraz ambasadorowie państw UE w Mińsku. Tego dnia ambasador USA w Polsce Lee A. Feinstein w imieniu amerykańskiej sekretarz stanu Hillary Clinton wręczył żonie Bialackiego, przyznaną mu nagrodę dla obrońców praw człowieka (Human Rights Defenders Award).

"Wiasna" jest jedną z najbardziej znanych białoruskich organizacji pozarządowych. Istnieje od 1998 r., działała jako organizacja społeczna, ale w 2003 r. została zlikwidowana decyzją Sądu Najwyższego z powodu udziału jej działaczy w monitorowaniu wyborów prezydenckich w 2001 r. Później działacze próbowali zarejestrować organizację trzykrotnie, ale za każdym razem spotykali się z odmową.

>>>>

A to BYDLAKI ! Karcer to sowiecka forma tortur ! Betonowa ciasna klatka !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:27, 29 Wrz 2012    Temat postu:

Niebywały urodzaj jabłek na Białorusi

Niebywały urodzaj jabłek na Białorusi. Ocenia się, że w miejscowych gospodarstwach sadowniczych oraz w przydomowych sadach dojrzało 600 tysięcy ton tych owoców. Jedna czwarta dojrzałych jabłek już została zakupiona.

Z tegorocznych jabłek są zadowolene zakłady przetwórcze. Owoce są dojrzałe i dorodne. Dzięki temu można je przerabiać nawet na przeciery i kaszki dla dzieci. Narzekają jedynie producenci. Z powodu dużego urodzaju ceny w skupie są niskie. Za kilogram jabłek można dostać zaledwie 500 rubli, czyli równowartość 20 groszy. Natomiast jabłka konsumpcyjne na bazarach w stolicy kosztują 10 razy więcej.

Niektóre białoruskie przetwórnie nadal produkują jabłka kwaszone, nazywane tutaj moczonymi. To stara metoda przechowywania jabłek polegająca na zalewaniu ich w beczkach roztworem wody , cukru i soli. Przetrzymywane w chłodnych piwnicach jabłka są poddawane w ten sposób procesowi powolnej fermentacji i dzięki temu można je przechowywać do wiosny.

>>>>

Bóg jak zwykle sie troszczy o Bialorus . Z glodu nie umra . Gdy wszedzie nieurodzaj u nich urodzaj ! Widac wyraznie ze Bóg bo tak to by Lukaszenka sobie przypisal a tu sie nie da ! :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:03, 01 Paź 2012    Temat postu:

Rodziny więźniów politycznych dziękują papieżowi Benedyktowi XVI

Rodziny białoruskich więźniów politycznych podziękowały papieżowi Benedyktowi XVI w liście otwartym za poświęcanie im uwagi i zaapelowały o pomoc na rzecz ich szybszego zwolnienia oraz o modlitwę - podał na swoim portalu niezależny tygodnik "Nasza Niwa".

List jest reakcją na złożenie wizyty przez nuncjusza papieskiego na Białorusi Claudio Gugerottiego siedmiu więźniom politycznym. Jak pisze "Nasza Niwa", Gugerotti ma się we wtorek spotkać z papieżem, a jednym z tematów rozmowy będą białoruscy więźniowie polityczni.

Rodziny więźniów piszą w liście: "Od 17 lat w naszym kraju dyktuje warunki ostatni dyktator Europy" - informuje "Nasza Niwa". Określają też jako "grzeszny" system, "który opiera się na kłamstwie i strachu". Zwracają się do papieża z prośbą, by modlił się za nich, "za Białoruś, za tych, którzy cierpią w lochach, znoszą szyderstwo, gwałt i oddają życie za prawdę, wolność, sprawiedliwość i przyszłość zbudowaną nie na wartościach komunistycznych, lecz chrześcijańskich".

Radio Watykańskie poinformowało w czwartek, że Gugerotti odwiedził za zgodą władz Białorusi siedmiu uwięzionych opozycjonistów: Mikołę Statkiewicza, Źmiciera Daszkiewicza, Pawła Siewiaryńca, Eduarda Łobaua, Alesia Bialackiego, Siarhieja Kawalenkę i Pawła Syramałotaua. Watykański dyplomata rozmawiał z nimi o warunkach przetrzymywania i przekazał zapewnienie o papieskiej modlitwie za nich i ich rodziny.

Kawalenka i Syramałotau zostali pod koniec ubiegłego tygodnia zwolnieni po podpisaniu prośby o ułaskawienie do prezydenta Alaksandra Łukaszenki.

>>>>

Tak to mile...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:58, 02 Paź 2012    Temat postu:

Łukaszenka szykuje reformę aparatu państwowego

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka po­le­cił w po­nie­dzia­łek utwo­rzyć ko­mi­sję ds. re­for­my or­ga­nów wła­dzy pań­stwo­wej i wspo­mniał o zre­du­ko­wa­niu ich per­so­ne­lu o 25-30 proc. – po­in­for­mo­wa­ła agen­cja Bieł­TA.

„Po­le­ci­łem dziś utwo­rzyć pań­stwo­wą ko­mi­sję. Na jej czele sta­nie szef ad­mi­ni­stra­cji (pre­zy­denc­kiej An­drej Ka­bia­kou). Jego za­stęp­cą bę­dzie (wi­ce­sze­fo­wa ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej) Na­tal­la Piat­kie­wicz. Zbio­rą oni pań­stwo­wą ko­mi­sję ds. zre­for­mo­wa­nia or­ga­nów wła­dzy pań­stwo­wej” – oznaj­mił Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu z mi­ni­strem spraw we­wnętrz­nych Iha­rem Szu­nie­wi­czem.

Pre­zy­dent oznaj­mił, że trze­ba bę­dzie zre­du­ko­wać struk­tu­ry pań­stwo­we „mniej wię­cej o 25-30 proc.” – „z dołu mniej, z góry bar­dziej, li­kwi­du­jąc zbęd­ne funk­cje i znacz­nie zwięk­sza­jąc w ten spo­sób do­stęp­ne fun­du­sze oraz wy­na­gro­dze­nie pra­cow­ni­ków pań­stwo­wych”.

Jak pod­kre­ślił, re­for­ma obej­mie też MSW. „Po­win­ni­śmy zo­sta­wić w MSW zdro­wy, silny ko­ściec, rdzeń, który bę­dzie od­po­wied­nio peł­nić służ­bę i nie bę­dzie trak­to­wać wy­na­gro­dze­nia jako spra­wy za­sad­ni­czej. Jest ono oczy­wi­ście ważne, ale ci lu­dzie po­win­ni mówić przede wszyst­kim o służ­bie” – po­wie­dział szef pań­stwa.

Przy tym Łu­ka­szen­ka wy­ra­ził po­gląd, że na­le­ży zwięk­szyć kom­pe­ten­cje mi­li­cji. „Ani dziel­ni­co­wy, ani mi­ni­ster, ani inni nie po­win­ni bie­gać po 10 razy w to samo miej­sce, żeby kogoś prze­ko­ny­wać. Mi­li­cjant po­wi­nien przy­cho­dzić i na pod­sta­wie jasno okre­ślo­nych praw­nie norm żądać wy­peł­nia­nia obo­wiąz­ków przez tych czy in­nych ludzi, po czym wię­cej się tam nie po­ja­wiać” – za­zna­czył pre­zy­dent.

>>>>

Nu prosz . Panstwo typu radzieckiego okazuje sie niewydolne...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:24, 04 Paź 2012    Temat postu:

"Nasza Niwa": Kościół może pośredniczyć między władzą a więźniami

Ko­ściół ka­to­lic­ki może stać się po­śred­ni­kiem mię­dzy wła­dza­mi Bia­ło­ru­si a więź­nia­mi po­li­tycz­ny­mi w tym kraju, co z kolei może do­pro­wa­dzić do ich zwol­nie­nia – pisze w naj­now­szym wy­da­niu nie­za­leż­ny ty­go­dnik bia­ło­ru­ski „Nasza Niwa”.

Ty­go­dnik przy­po­mi­na, że w ze­szłym ty­go­dniu po­in­for­mo­wa­no o zło­że­niu przez nun­cju­sza apo­stol­skie­go na Bia­ło­ru­si ar­cy­bi­sku­pa Clau­dio Gu­ge­rot­tie­go wizyt sied­miu więź­niom po­li­tycz­nym. Stało się to za zgodą władz.

„Nasza Niwa” pisze, że „ta wia­do­mość po­zwa­la mieć na­dzie­ję, że Ko­ściół ka­to­lic­ki stał się po­śred­ni­kiem mię­dzy wła­dza­mi Bia­ło­ru­si a więź­nia­mi po­li­tycz­ny­mi. Są ocze­ki­wa­nia, że może to do­pro­wa­dzić do uwol­nie­nia więź­niów su­mie­nia”.

Wśród więź­niów, z któ­ry­mi spo­tkał się abp Gu­ge­rot­ti, byli mię­dzy in­ny­mi kan­dy­dat opo­zy­cji na pre­zy­den­ta w wy­bo­rach w 2010 roku Mi­ko­ła Stat­kie­wicz, od­by­wa­ją­cy wyrok sze­ściu lat ko­lo­nii kar­nej, oraz szef cen­trum Praw Czło­wie­ka „Wia­sna” Aleś Bia­lac­ki, ska­za­ny na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej.

Stat­kie­wicz opo­wie­dział przez te­le­fon swo­jej żonie Ma­ry­nie Ada­mo­wicz o spo­tka­niu z nun­cju­szem. - On (Stat­kie­wicz) uważa, że za­czął się han­del, i wiąże wi­zy­tę nun­cju­sza z pró­ba­mi +do­ga­da­nia się+ przez wła­dze – po­wie­dzia­ła Ada­mo­wicz. Mąż po­in­for­mo­wał ją, że pod­czas spo­tka­nia pod­kre­ślał, iż nie wolno pro­po­no­wać wła­dzom Bia­ło­ru­si pie­nię­dzy za zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych, bo po­ja­wią się nowi za­kład­ni­cy.

O spo­tka­niu z nun­cju­szem Gu­ge­rot­tim na­pi­sał w li­ście także Bia­lac­ki. Przy­po­mniał, że swego czasu po wi­zy­cie Jana Pawła II na Kubie zwol­nio­no tam ponad 100 więź­niów, któ­rzy zo­sta­li na­stęp­nie wy­eks­pe­dio­wa­ni do Ka­na­dy bez ich zgody. - Mam na­dzie­ję na bar­dziej po­zy­tyw­ny wa­riant. Samo to, że nun­cju­sza do nas pu­ści­li, to opty­mi­stycz­ny znak – oce­nił.

Ma on jed­nak po­dob­ne obawy co Stat­kie­wicz. - W całej tej hi­sto­rii dużo waż­niej­sze jest stwo­rze­nie ta­kiej at­mos­fe­ry, żeby nie do­szło do tego, że jedni zo­sta­ną zwol­nie­ni, a wsa­dze­ni nowi. Trze­ba o tym za­wsze pa­mię­tać – na­pi­sał Bia­lac­ki.

Bia­ło­ru­skie por­ta­le in­for­mu­ją także o spo­tka­niu ar­cy­bi­sku­pa Gu­ge­rot­tie­go z Be­ne­dyk­tem XVI, które od­by­ło się wczo­raj. - Pod­czas spo­tka­nia w Wa­ty­ka­nie z nun­cju­szem apo­stol­skim na Bia­ło­ru­si pa­pież pytał o naj­now­sze wy­da­rze­nia w kraju i prze­ka­zał spe­cjal­ne bło­go­sła­wień­stwo ka­to­li­kom Bia­ło­ru­si i ca­łe­mu na­ro­do­wi bia­ło­ru­skie­mu – pisze por­tal Karta’97.

Wa­ty­kań­ski Se­kre­ta­riat Stanu na­zwał wi­zy­tę nun­cju­sza u więź­niów bia­ło­ru­skich "ge­stem uzna­nia dla po­wszech­ne­go au­to­ry­te­tu mo­ral­ne­go Ojca Świę­te­go i dla hu­ma­ni­tar­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia Sto­li­cy Apo­stol­skiej w ra­mach dwu­stron­nych re­la­cji". Po­in­for­mo­wał, że abp Gu­ge­rot­ti od­wie­dził Stat­kie­wi­cza, Bia­lac­kie­go, Źmi­cie­ra Dasz­kie­wi­cza, Edu­ar­da Ło­baua, Pawła Sie­wia­ryń­ca, Siar­hie­ja Ka­wa­len­kę i Pawła Sy­ra­ma­ło­taua.

Dwaj ostat­ni zo­sta­li już pod ko­niec ubie­głe­go ty­go­dnia zwol­nie­ni po pod­pi­sa­niu proś­by o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki.

>>>

Tak bylo w Polsce . Niech duchowni przyjada tutaj uczyc sie z naszych doswiadczen !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:59, 05 Paź 2012    Temat postu:

Białoruś: Byli więźniowie polityczni żądają zwolnienia obecnych

Byli bia­ło­ru­scy więź­nio­wie po­li­tycz­ni, w tym dzia­łacz mniej­szo­ści pol­skiej An­drzej Po­czo­but, za­żą­da­li w pią­tek we wspól­nym oświad­cze­niu zwol­nie­nia obec­nych więź­niów po­li­tycz­nych na Bia­ło­ru­si nie­za­leż­nie od tego, czy pod­pi­sa­li oni proś­bę o uła­ska­wie­nie.

- Z bólem stwier­dza­my, że wię­zie­nia w kraju nie pu­sto­sze­ją, a nasi to­wa­rzy­sze od­by­wa­ją kary za swoje prze­ko­na­nia po­li­tycz­ne z ko­lej­nych wy­my­ślo­nych ar­ty­ku­łów. (...) Zwol­nie­nie więź­niów po­li­tycz­nych, tak samo jak wcze­śniej, jest obec­nie szan­są na po­pra­wie­nie sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych i wy­pro­wa­dze­nie kraju z izo­la­cji, co sta­no­wi nie­odzow­ny wa­ru­nek nie­do­pusz­cze­nia do ko­lej­nej fali kry­zy­su go­spo­dar­cze­go i spo­łecz­ne­go, za który od­po­wie­dzial­ność po­no­szą nie­zmien­nie wła­dze kraju – piszą sy­gna­ta­riu­sze apelu, który opu­bli­ko­wa­ło nie­za­leż­ne Radio Swa­bo­da.

Wzy­wa­jąc do zwol­nie­nia obec­nych więź­niów po­li­tycz­nych nie­za­leż­nie od tego, czy pod­pi­sa­li oni proś­bę o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki, byli więź­nio­wie ape­lu­ją o wzno­wie­nie dia­lo­gu i peł­no­war­to­ścio­wych sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych z kra­ja­mi UE i USA oraz o roz­po­czę­cie w kraju rze­czy­wi­stej li­be­ra­li­za­cji.

Wśród 16 sy­gna­ta­riu­szy są m.​in.: b. kan­dy­dat opo­zy­cji w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich 2006 r. Alak­sandr Ka­zu­lin, ska­za­ny po wy­bo­rach na 5,5 roku i zwol­nio­ny przed ter­mi­nem; Po­czo­but, dzia­łacz po­lo­nij­ny , ska­za­ny na 3 lata po­zba­wie­nia wol­no­ści w za­wie­sze­niu na dwa lata za znie­sła­wie­nie Łu­ka­szen­ki, czy Siar­hiej Ka­wa­len­ka, ska­za­ny na ponad 2 lata ko­lo­nii kar­nej i zwol­nio­ny pod ko­niec wrze­śnia przed­ter­mi­no­wo, po pod­pi­sa­niu proś­by o uła­ska­wie­nie do pre­zy­den­ta.

We­dług bia­ło­ru­skich obroń­ców praw czło­wie­ka w bia­ło­ru­skich wię­zie­niach trwa­ją obec­nie próby wy­mu­sze­nia na więź­niach po­li­tycz­nych pod­pi­sa­nia próśb do Łu­ka­szen­ki o uła­ska­wie­nie.

>>>>

Popieramy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:02, 06 Paź 2012    Temat postu:

Naukowcy i dziennikarze w obronie zwolnionego historyka

Już około 100 naukowców, działaczy obywatelskich i dziennikarzy podpisało się pod listem otwartym do ministra edukacji Białorusi Siarhieja Maskiewicza i kierownictwa uniwersytetu w Grodnie w obronie zwolnionego z pracy historyka.

Sygnatariusze listu, w tym pracownicy naukowi uniwersytetów w Krakowie i Białymstoku, apelują o przywrócenie do pracy na uniwersytecie w Grodnie docenta historii Andreja Czarniakiewicza, zwolnionego po ukazaniu się książki "Grodnozawstwo", której był współautorem.

Oficjalnie jako powód zwolnienia podano spóźnianie się do pracy. Białoruscy historycy są jednak przekonani, że w rzeczywistości urzędników zirytowała treść książki, a także przedstawienie w niej historycznych symboli Białorusi: Pogoni i biało-czerwono-białej flagi.

Dwóch innych współautorów książki było przesłuchiwanych przez KGB. Według niezależnego tygodnika "Nasza Niwa" pytano ich m.in., kto pisał ostatni rozdział książki, poświęcony uzyskaniu przez Białoruś niepodległości, oraz dlaczego nie opisuje ona współczesnego życia kraju. Publikacja kończy się na roku 1991 r., a więc przed objęciem urzędu przez prezydenta Alaksandra Łukaszenkę. Według "Naszej Niwy" zniknęła ona z księgarń oraz z biblioteki uniwersyteckiej w Grodnie.

"Naukowa społeczność historyków w Białorusi i poza jej granicami z niepokojem przyjęła zwolnienie z pracy ze zmyślonych powodów docenta Państwowego Uniwersytetu w Grodnie, znanego historyka Andreja Czarniakiewicza. Okoliczności zwolnienia świadczą o tym, że jego rzeczywistą przyczyną nie było złamanie dyscypliny pracowniczej, tylko udział Czarniakiewicza w powstaniu książki »Grodnoznawstwo«" – napisano w liście.

Sygnatariusze podkreślają, że Czarniakiewicz jest od 11 lat historykiem kierującym się przy pisaniu prac "naukowym sumieniem, a nie ideologicznymi instrukcjami kolejnych władz".

"Jego zwolnienie uważamy za prześladowanie za sumienność naukową" – piszą autorzy listu, podkreślając, że nie jest to bynajmniej pierwszy przypadek zwalniania z pracy na Białorusi przedstawicieli nauk humanistycznych, usiłujących profesjonalnie wykonywać swoje obowiązki.

Wśród sygnatariuszy listu jest wielu historyków z Białorusi i zagranicy, m.in.: polska antropolog zajmująca się wsią białoruską Anna Engelking, znany tłumacz z polskiego i były przywódca opozycyjnej partii Białoruski Front Narodowy Lawon Barszczewski, redaktor naczelna niezależnej gazety "Narodnaja Wola" Swietłana Kalinkina, redaktor naczelny "Naszej Niwy" Andrej Dyńko oraz opozycyjni politycy Uładzimir Niaklajeu i Zianon Paźniak.

Zbieranie podpisów pod listem otwartym trwa. Dołączyć do sygnatariuszy można na stronie internetowej "Naszej Niwy".

W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości godłem państwowym Białorusi była Pogoń, będąca w XIV wieku herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego (jest godłem współczesnej Litwy), zaś flaga państwowa była biało-czerwono-biała. W 1996 roku Łukaszenka doprowadził do zmiany symboli państwowych, zastępując je motywami wywodzącymi się z czasów ZSRR.

>>>>

Jak widzicie piasanie historii Bialorusi na Bialorusi jest KARALNE !!! Mozna tylko o radzieckiej ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:34, 08 Paź 2012    Temat postu:

Białoruś: Łukaszenka zapowiada wspieranie patriotycznych partii

Pre­zy­dent Bia­ło­ru­si Alak­sandr Łu­ka­szen­ka oświad­czył, że pań­stwo po­win­no wspie­rać par­tie o ten­den­cjach pa­trio­tycz­nych, co nie do­ty­czy par­tii opo­zy­cyj­nych, fi­nan­so­wa­nych we­dług niego z za­gra­ni­cy.

- Po­wiedz­my sobie szcze­rze: na­le­ży je (par­tie pa­trio­tycz­ne - przyp. red.) wspie­rać. Nie bę­dzie­my ich utrzy­my­wać z bu­dże­tu, ale wes­przeć je trze­ba – po­wie­dział Łu­ka­szen­ka na spo­tka­niu z jed­nym z przy­wód­ców Ko­mu­ni­stycz­nej Par­tii Bia­ło­ru­si (KPB) Iha­rem Kar­pien­ką.

We­dług niego "piąta ko­lum­na", jak zwykł okre­ślać par­tie opo­zy­cyj­ne, otrzy­mu­je "so­lid­ne za­strzy­ki z za­gra­ni­cy". - A par­tie, które po­pie­ra­ją nas i kraj, które dzia­ła­ją w in­te­re­sie na­ro­du, nie­kie­dy nie mają nawet biura, bu­dyn­ku czy sali, żeby przyj­mo­wać ludzi – po­wie­dział, do­da­jąc, że Ko­mu­ni­stycz­ną Par­tię Bia­ło­ru­si uważa za pa­trio­tycz­ną.

Jeden z li­de­rów opo­zy­cyj­nej par­tii "Spra­wie­dli­wy Świat", która obok Ko­mu­ni­stycz­nej Par­tii Bia­ło­ru­si po­wsta­ła z roz­ła­mu Par­tii Ko­mu­ni­stów Bia­ło­ru­si, Siar­hiej Waź­niak, wy­ra­ził po­gląd, że KPB już od dawna jest w isto­cie fi­nan­so­wa­na przez pań­stwo. - Re­gio­nal­ne struk­tu­ry KPB dawno wy­naj­mu­ją po­miesz­cze­nia w bu­dyn­kach ad­mi­ni­stra­cji, nie pła­cąc za wy­na­jem - po­wie­dział Radiu Swa­bo­da.

Sys­tem par­tyj­ny jest na Bia­ło­ru­si bar­dzo słabo roz­wi­nię­ty. W Izbie Re­pre­zen­tan­tów, 110-oso­bo­wej niż­szej izbie par­la­men­tu, po wrze­śnio­wych wy­bo­rach za­sia­da tylko pię­ciu przed­sta­wi­cie­li par­tii po­li­tycz­nych, w tym wła­śnie KPB.

Re­dak­tor na­czel­ny spo­łecz­no-na­uko­we­go pisma "Arche" Waler Buł­ha­kau pod­kre­śla, że o ile inne au­to­ry­tar­ne re­żi­my wy­ko­rzy­stu­ją par­tie wła­dzy, o tyle na Bia­ło­ru­si żad­nej par­tii wła­dzy w kon­wen­cjo­nal­nej po­sta­ci nie ma. - Na tym po­le­ga eg­zo­ty­ka Bia­ło­ru­si. Jako par­tię wła­dzy wy­ko­rzy­stu­je się u nas apa­rat pań­stwo­wy.

- Łu­ka­szen­ka nie pierw­szy rok nosi się z za­mia­rem stwo­rze­nia ogól­no­kra­jo­wej bia­ło­ru­skiej par­tii Bie­ła­ja Ruś, ale dotąd ta idea się nie zma­te­ria­li­zo­wa­ła z tej pro­stej przy­czy­ny, że jest on bar­dzo au­to­ry­tar­ną osobą. Dla niego par­tia, która by­ła­by po­śred­ni­kiem mię­dzy nim a lud­no­ścią, to nie­po­trzeb­ny ba­last. Łu­ka­szen­ka stara się stwo­rzyć wra­że­nie, że to on sam ar­ty­ku­łu­je ukry­te ży­cze­nia na­ro­du bia­ło­ru­skie­go – po­wie­dział.

Zjazd za­ło­ży­ciel­ski or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nej Bie­ła­ja Ruś odbył się we wrze­śniu 2007 roku. W obec­nym par­la­men­cie za­sia­da 63 jej przed­sta­wi­cie­li.

>>>>

Ptriotycznych radzieckich partii...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:45, 09 Paź 2012    Temat postu:

Białoruś: spada wymiana handlowa z Polską

Wy­mia­na han­dlo­wa mię­dzy Bia­ło­ru­sią i Pol­ską spa­dła w pierw­szej po­ło­wie br., ale jest szan­sa na od­wró­ce­nie tego tren­du w roku 2013 – mó­wi­li uczest­ni­cy XVI Pol­sko-Bia­ło­ru­skie­go Forum Go­spo­dar­cze­go "Do­bro­są­siedz­two", które roz­po­czę­ło się w po­nie­dzia­łek w Miń­sku.

Wi­ce­mi­ni­ster go­spo­dar­ki Pol­ski Mie­czy­sław Ka­sprzak po­in­for­mo­wał na forum, że w ciągu sied­miu pierw­szych mie­się­cy tego roku dwu­stron­ne ob­ro­ty han­dlo­we wy­nio­sły 1,7 mld dol.; na­stą­pił więc spa­dek o 10 proc. w po­rów­na­niu z tym samym okre­sem roku po­przed­nie­go, przy czym war­tość pol­skie­go eks­por­tu spa­dła o 4 proc., a eks­por­tu bia­ło­ru­skie­go o 20 proc.

"To jest nie­po­ko­ją­ce, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o pol­ski eks­port – po­wie­dział Ka­sprzak PAP. - Jak twier­dzą nie­któ­rzy przed­się­bior­cy, ma na to pe­wien wpływ po­li­ty­ka".

Wi­ce­pre­zes Bia­ło­ru­skiej Izby Han­dlu i Prze­my­słu Wia­cza­słau Reut tłu­ma­czy spa­dek ob­ro­tów han­dlo­wych m.​in. prze­orien­to­wa­niem go­spo­dar­ki Bia­ło­ru­si na Unię Celną z Rosją i Ka­zach­sta­nem, która ist­nie­je od 2010 r. "Nie mamy już gra­nic z Rosją i Ka­zach­sta­nem i rynek ten stał się bar­dziej otwar­ty. Oczy­wi­ście, pod­mio­ty go­spo­dar­cze to wy­ko­rzy­stu­ją" – po­wie­dział Reut.

Kie­row­nik Wy­dzia­łu Pro­mo­cji Han­dlu i In­we­sty­cji pol­skiej am­ba­sa­dy w Miń­sku Wie­sław Po­kła­dek pod­kre­ślił jed­nak w roz­mo­wie z PAP, że o ile na po­cząt­ku roku pol­ski eks­port na Bia­ło­ruś zwol­nił, to "mimo kry­zy­so­wej sy­tu­acji w Bia­ło­ru­si jest szan­sa, żeby pod ko­niec roku osią­gnąć po­ziom przy­naj­mniej 3,2 mld dol. ob­ro­tów, je­że­li eks­port bia­ło­ru­ski nie zwol­ni jesz­cze bar­dziej".

Po­dob­ne­go zda­nia jest Reut, który widzi "ogrom­ny po­ten­cjał wzro­stu". "Uwa­żam, że obec­ny spa­dek ob­ro­tu han­dlo­we­go jest zja­wi­skiem tym­cza­so­wym. Jeśli nie w skali ca­łe­go bie­żą­ce­go roku, to w pierw­szym pół­ro­czu przy­szłe­go wszyst­ko wróci do normy” - uważa.

Ge­ne­ral­nie Ka­sprzak oce­nił współ­pra­cę go­spo­dar­czą Pol­ski i Bia­ło­ru­si jako dobrą i zwró­cił uwagę na prze­wa­gę pol­skie­go eks­por­tu nad im­por­tem. W ze­szłym roku dwu­stron­ne ob­ro­ty han­dlo­we osią­gnę­ły re­kor­do­wy po­ziom 3,2 mld dol., przy czym na pol­ski eks­port przy­pa­da­ło 1,9 mld.

Pol­ska eks­por­tu­je na Bia­ło­ruś głów­nie mięso i owoce, a spro­wa­dza pro­duk­ty naf­to­we. Reut pod­kre­ślił, że Bia­ło­ru­si za­le­ży na zwięk­sze­niu pro­duk­cji rol­nej. "Do­świad­cze­nie Pol­ski w tej sfe­rze jest po pro­stu bez­cen­ne, bio­rąc pod uwagę jej suk­ce­sy na tym polu. Uwa­żam, że jest to jeden z głów­nych kie­run­ków roz­wo­ju na­sze­go przy­szłe­go part­ner­stwa" - cenił.

Ka­sprzak wśród po­ten­cjal­nych no­wych dzie­dzin współ­pra­cy wy­mie­nił prze­mysł mle­czar­ski oraz ener­gię od­na­wial­ną. "Bia­ło­ruś jest za­in­te­re­so­wa­na pro­duk­cją ener­gii od­na­wial­nej. My już mamy pewne do­świad­cze­nia w tym za­kre­sie" - po­wie­dział.

Także Po­kła­dek widzi po­ten­cjał roz­wo­ju współ­pra­cy w ener­ge­ty­ce od­na­wial­nej i ener­ge­ty­ce opar­tej na bio­pa­li­wach. "My mamy dobre tech­no­lo­gie, np. dobre urzą­dze­nia do pro­duk­cji bio­pa­liw, a Bia­ło­ru­si­ni mają su­ro­wiec. Oczy­wi­ście sama pro­duk­cja to jesz­cze nic, trze­ba by uru­cho­mić han­del, a tu są pewne ba­rie­ry nie­po­zwa­la­ją­ce swo­bod­nie do­ko­ny­wać wy­mia­ny za­gra­nicz­nej. Ale mam na­dzie­ję, że być może w przy­szłym roku ten pro­blem zo­sta­nie nieco zła­go­dzo­ny lub w ogóle usu­nię­ty" - po­wie­dział.

Jak wy­ja­śnił, cho­dzi o ceny in­dy­ka­tyw­ne, usta­la­ne przez tzw. eks­por­te­rów wio­dą­cych. Ha­mu­ją one han­del, gdyż na Bia­ło­ru­si obo­wią­zu­je wymóg sprze­da­ży po ce­nach nie niż­szych niż in­dy­ka­tyw­ne. "Ste­ru­jąc ce­na­mi eks­por­to­wy­mi Bia­ło­ru­si­ni sami ogra­ni­cza­ją ja­ką­kol­wiek wol­ność go­spo­dar­czą. W Pol­sce mało kto ku­pu­je po ce­nach in­dy­ka­tyw­nych, bo to nie­eko­no­micz­ne" – wy­ja­śnił.

Po­kła­dek zwró­cił rów­nież uwagę, że pro­ble­mem jest spo­wol­nie­nie pol­skiej dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej na Bia­ło­ru­si. "Sy­tu­acja po­li­tycz­na nie sprzy­ja na­pły­wo­wi in­we­sty­cji, ale oprócz tego sys­tem go­spo­dar­czy (na Bia­ło­ru­si) jest słaby. Pewne me­cha­ni­zmy, któ­rych ocze­ku­ją pol­scy in­we­sto­rzy, są tutaj nie­za­do­wa­la­ją­ce. Na przy­kład kwe­stia kre­dy­tów. Nikt nie robi in­we­sty­cji z wła­snych środ­ków, a żeby do­stać tutaj kre­dyt, trze­ba za­pła­cić 40 proc. od­se­tek. Kto bę­dzie chciał in­we­sto­wać w ta­kich wa­run­kach?" – po­wie­dział.

Za­uwa­żył, że in­we­sto­rzy oba­wia­ją się też ko­lej­nej de­wa­lu­acji bia­ło­ru­skie­go rubla, o któ­rej wła­dze bia­ło­ru­skie za­czy­na­ją już wspo­mi­nać. "Uprze­dza­my o tym przed­się­bior­ców, żeby uwzględ­nia­li to, sza­cu­jąc ry­zy­ko. (Na Bia­ło­ru­si) nadal jest pro­wa­dzo­na po­li­ty­ka na­pę­dza­nia wzro­stu go­spo­dar­cze­go przez dru­ko­wa­nie pu­stych pie­nię­dzy" - po­wie­dział.

W dwu­dnio­wym forum "Do­bro­są­siedz­two" bie­rze udział ponad 200 przed­sta­wi­cie­li obu kra­jów.

>>>>

Oba kraje podupadaja z roznych przyczyn ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:47, 09 Paź 2012    Temat postu:

Aleksander Łukaszenka nie ma życia osobistego.

Prezydent Białorusi opowiedział o tym, że nie ma życia prywatnego. - On jest cały czas jak wiewiórka w karuzeli - powiedział o sobie na antenie kanału MIR. Jego słowa przywołuje Telewizja Biełsat.

Łukaszenka opowiadał o tym, jak doszedł do władzy. - Pamiętam te pierwsze wybory, gdy naród poczuł, że po upadku ZSRR wpadamy w przepaść. Kulawi, ci co latami leżeli w łóżku, chorzy podnosili się, szli, niektórych nieśli na noszach, żeby zagłosować na Łukaszenkę. Czy mogłem ich zawieść? Kim ja jestem, żeby sprzeciwić się woli narodu? Byłbym śmieciem, idiotą, gdybym zdradził taki naród. I tu jest moja wartość i mój talent. Nigdy nie mówiłem o tym, czego nie zrobiłem, albo nie mógłbym zrobić - powiedział.

Stwierdził także, że obserwatorzy zagraniczni potajemnie zachwycają się białoruskimi wyborami, a w sprawozdaniach "piszą to co im przygotowali brukselscy politycy, którzy najczęściej nie wiedzą, gdzie znajduje się ta Białoruś, a jak wiedzą, to myślą, że tu niczego, oprócz błota i dwóch rzeczek, nie ma". - Zobaczyłem w telewizji dokument. Politycy i urzędnicy radzili w sprawie białoruskich wyborów. I mówią, że skoro do parlamentu nie przeszedł żaden opozycjonista, to znaczy, że wybory są nielegalne. Przecież to absurd. A jakby przeszedł jeden czy dwóch, to co, wybory byłyby demokratyczne? - dodał.

Prezydent zaznaczył także, że nie ma życia osobistego. - To nie znaczy, że Łukaszenka nie śpi. Ale jeśli śpi, kiedy coś się zdarzy, to nikt nie robi ceremonii: trzeba od razu obudzić Łukaszenkę. On jest cały czas jak wiewiórka w karuzeli. Kiedy jedzie na hokej, jeśli nie daj Boże, coś się zdarzyło, hokeja już nie ma - powiedział Łukaszenka. - Jeśli udało mi się wyrwać jakąś minutę, to nie znaczy, że po pracy jeżdżę na łyżworolkach czy nartach. Nic podobnego. Jest okienko - od 5.00 do 6.00 - biorę siekierę i idę narąbać drzewa albo jeżdżę na łyżworolkach. Jest okienko – 30 minut czy godzina o 21.00, to idę do sauny albo jestem z dziećmi. Absolutnie nie mam życia osobistego - podkreślił.

>>>>

Wladza typu radzieckiego oglupia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:40, 09 Paź 2012    Temat postu:

Apelują o uwolnienie Alesia Bialackiego

Sieć Domów Praw Czło­wie­ka, sku­pia­ją­ca or­ga­ni­za­cje z 15 państw, zwró­ci­ła się do pre­zy­den­ta Bia­ło­ru­si Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki o zwol­nie­nie ska­za­ne­go na 4,5 roku ko­lo­nii kar­nej więź­nia po­li­tycz­ne­go Ale­sia Bia­lac­kie­go, szefa Cen­trum Praw Czło­wie­ka „Wia­sna”.

Obroń­cy praw czło­wie­ka do­ma­ga­ją się też jego re­ha­bi­li­ta­cji. Żą­da­ją za­pew­nie­nia mu do czasu zwol­nie­nia do­stę­pu do po­mo­cy me­dycz­nej, a także za­gwa­ran­to­wa­nia prawa przyj­mo­wa­nia gości i otrzy­my­wa­nia pry­wat­nej ko­re­spon­den­cji.

- We­dług in­for­ma­cji otrzy­ma­nych od na­szych part­ne­rów prawa Ale­sia Bia­lac­kie­go do przyj­mo­wa­nia gości i otrzy­my­wa­nia pa­czek zo­sta­ły po­waż­nie ogra­ni­czo­ne. Na sku­tek tych i in­nych kro­ków prze­ciw­ko Ale­sio­wi Bia­lac­kie­mu w cza­sie po­zba­wie­nia wol­no­ści znacz­nie po­gor­szył się stan zdro­wia tego obroń­cy praw czło­wie­ka - na­pi­sa­no w roz­po­wszech­nio­nym we wto­rek oświad­cze­niu, skie­ro­wa­nym także do pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go Alak­san­dra Ka­niu­ka

Sieć Domów Praw Czło­wie­ka pod­kre­śla, że po­gor­sze­nie wa­run­ków od­by­wa­nia kary przez Bia­lac­kie­go na­stą­pi­ło od raz po jego 50. uro­dzi­nach 26 wrze­śnia.

Bia­lac­ki zo­stał pod ko­niec li­sto­pa­da 2011 r. ska­za­ny na pobyt w w ko­lo­nii kar­nej o za­ostrzo­nym ry­go­rze i na kon­fi­ska­tę mie­nia. Sąd uznał, że nie za­pła­cił on po­dat­ków od kwot prze­cho­wy­wa­nych na kon­tach ban­ko­wych w Pol­sce i na Li­twie. Od­rzu­cił wy­ja­śnie­nia Bia­lac­kie­go, że pie­nią­dze były prze­zna­czo­ne na dzia­łal­ność w sfe­rze obro­ny praw czło­wie­ka. Bia­lac­ki oce­niał, że wyrok ma mo­ty­wy po­li­tycz­ne, po­nie­waż "Wia­sna" po­ma­ga­ła oso­bom re­pre­sjo­no­wa­nym na Bia­ło­ru­si z przy­czyn po­li­tycz­nych.

Wyrok spo­tkał się z po­tę­pie­niem UE, Rady Eu­ro­py, Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i OBWE, które we­zwa­ły do na­tych­mia­sto­we­go i bez­wa­run­ko­we­go uwol­nie­nia i re­ha­bi­li­ta­cji dzia­ła­cza oraz wszyst­kich in­nych więź­niów po­li­tycz­nych na Bia­ło­ru­si.

"Wia­sna" jest jedną z naj­bar­dziej zna­nych bia­ło­ru­skich or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych. Ist­nie­je od 1998 r., dzia­ła­ła jako or­ga­ni­za­cja spo­łecz­na, ale w 2003 r. zo­sta­ła zli­kwi­do­wa­na de­cy­zją Sądu Naj­wyż­sze­go z po­wo­du udzia­łu jej dzia­ła­czy w mo­ni­to­ro­wa­niu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w 2001 r. Póź­niej dzia­ła­cze pró­bo­wa­li za­re­je­stro­wać or­ga­ni­za­cję trzy­krot­nie, ale za każ­dym razem spo­ty­ka­li się z od­mo­wą.

Bia­lac­ki, który jest wi­ce­pre­ze­sem Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Praw Czło­wie­ka, zo­stał pod ko­niec wrze­śnia uho­no­ro­wa­ny Na­gro­dą Lecha Wa­łę­sy, którą przy­zna­no mu za dzia­ła­nia na rzecz de­mo­kra­ty­za­cji Bia­ło­ru­si, ak­tyw­ną pro­mo­cję obro­ny praw czło­wie­ka i pomoc udzie­la­ną lu­dziom prze­śla­do­wa­nym przez wła­dze Bia­ło­ru­si.

Sieć Domów Praw Czło­wie­ka sku­pia 70 po­za­rzą­do­wych or­ga­ni­za­cji z 15 państw Eu­ro­py, Afry­ki i Azji, w tym Ko­mi­te­ty Hel­siń­skie.

>>>>

Oczywiscie zadmy uwolnienia !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:55, 10 Paź 2012    Temat postu:

Białoruś: sąd zlikwidował organizację zajmującą się prawami więźniów

O li­kwi­da­cji bia­ło­ru­skiej or­ga­ni­za­cji "Plat­for­ma" zaj­mu­ją­cej się pra­wa­mi więź­niów za­de­cy­do­wał we wto­rek sąd go­spo­dar­czy w Miń­sku, na wnio­sek Mi­ni­ster­stwa Po­dat­ków. Obroń­cy praw czło­wie­ka uwa­ża­ją, że po­wo­dem de­cy­zji jest dzia­łal­ność tej or­ga­ni­za­cji.

Jak po­da­ło Radio Swa­bo­da, przed­sta­wi­ciel in­spek­cji po­dat­ko­wej Dźmi­tryj Sodal ar­gu­men­to­wał w są­dzie, że "Plat­for­ma" nie dzia­ła­ła pod ad­re­sem, pod któ­rym była ofi­cjal­nie za­re­je­stro­wa­na, bo na jej pa­pie­rze fir­mo­wym fi­gu­ro­wał inny adres, ko­re­spon­den­cyj­ny. We­dług So­da­la in­spek­to­rzy kil­ka­krot­nie nie za­sta­li dzia­ła­czy "Plat­for­my" pod ofi­cjal­nym ad­re­sem. Or­ga­ni­za­cja nie prze­sła­ła też w ter­mi­nie do­ku­men­tów po­dat­ko­wych. Za to "Plat­for­ma" była wcze­śniej uka­ra­na grzyw­na­mi - przy­po­mnia­ła in­spek­cja, za­rzu­ca­jąc or­ga­ni­za­cji "nie­jed­no­krot­ne i po­waż­ne" na­ru­sze­nia prawa.

Szef or­ga­ni­za­cji An­drej Ban­da­ren­ka w od­po­wie­dzi po­wo­łał się na in­struk­cję Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści, we­dług któ­rej na pa­pie­rze fir­mo­wym or­ga­ni­za­cje po­win­ny wska­zy­wać adres pocz­to­wy. Prze­ko­ny­wał też, że wszel­ką ko­re­spon­den­cję z in­spek­cją po­dat­ko­wą "Plat­for­ma" pro­wa­dzi­ła po­słu­gu­jąc się ad­re­sem re­je­stra­cji. W spra­wie nie­zło­żo­nej w ter­mi­nie de­kla­ra­cji o do­cho­dach Ban­da­ren­ka bro­nił się, wska­zu­jąc, że za to "Plat­for­ma" już zo­sta­ła uka­ra­na grzyw­ną, a po­nie­waż jest or­ga­ni­za­cją nie­do­cho­do­wą, to opóź­nie­nie nie spo­wo­do­wa­ło strat.

Sąd nie uznał tych ar­gu­men­tów i za­de­cy­do­wał o li­kwi­da­cji or­ga­ni­za­cji. Ban­da­ren­ka za­po­wie­dział ape­la­cję.

Szef Bia­ło­ru­skie­go Ko­mi­te­tu Hel­siń­skie­go Aleh Hułak skry­ty­ko­wał de­cy­zję sądu. Oce­nił, że for­mal­ne na­ru­sze­nia zo­sta­ły w tym przy­pad­ku wy­ko­rzy­sta­ne jako pre­tekst. "Moim zda­niem li­kwi­do­wa­nie or­ga­ni­za­cji za po­dob­ne na­ru­sze­nia jest sprzecz­ne ze zdro­wym roz­sąd­kiem - ta­kich na­ru­szeń w in­nych or­ga­ni­za­cjach jest wiele. Wi­docz­nie wła­dza ma do nich inne po­dej­ście. Jest jasne, że głów­nym mo­ty­wem była dzia­łal­ność +Plat­for­my+ i jest to jesz­cze jeden przy­kład na­ci­sku na struk­tu­ry spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go" - uważa Hułak.

Ban­da­ren­ka spę­dził w wię­zie­niu bli­sko dwa lata po tym, gdy zo­stał oskar­żo­ny o prze­stęp­stwa go­spo­dar­cze - przy­po­mi­na nie­za­leż­na ga­ze­ta in­ter­ne­to­wa "Bie­ło­rus­ski­je No­wo­sti". W marcu 2011 roku sąd go unie­win­nił. Potem wła­śnie Ban­da­ren­ka za­ło­żył "Plat­for­mę", która na­gło­śni­ła m.​in. próbę zbio­ro­we­go sa­mo­bój­stwa więź­niów z jed­nej w ko­lo­nii kar­nych.

W lutym br. or­ga­ni­za­cja za­czę­ła zaj­mo­wać się mo­ni­to­rin­giem praw czło­wie­ka w wię­zie­niach. W czerw­cu pro­ku­ra­tu­ra Miń­ska przed­sta­wi­ła Ban­da­ren­ce ofi­cjal­ne ostrze­że­nie do­ty­czą­ce dys­kre­dy­ta­cji pań­stwa. Cho­dzi­ło o apel, z któ­rym Ban­da­ren­ka zwró­cił się do Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Ho­ke­ja, wzy­wa­jąc, by do czasu uwol­nie­nia więź­niów po­li­tycz­nych fe­de­ra­cja nie prze­pro­wa­dza­ła na Bia­ło­ru­si mi­strzostw świa­ta w ho­ke­ju, za­pla­no­wa­nych na 2014 rok.

>>>>

No tak ... ,,sądy'' czyli kpina z sadow . Nie mozna nazwac ,,sadem'' czegos co sluzy do niszczenia ludzi...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88453
Przeczytał: 178 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:11, 12 Paź 2012    Temat postu:

Nie lobbujesz, nie decydujesz

Osiem lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej polscy lobbyści uchodzą za najmniej skutecznych - pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Brak efektywnych działań za unijnym forum dotyczy zarówno spraw państwowych, jak i interesów prywatnego biznesu. Gazeta podkreśla, że brakuje kadr, pieniędzy, ale też spójnej strategii działań na rzecz narodowych interesów.

W Brukseli działa raptem jeden polski think tank. Z 5 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych podmiotów lobbujących interesy polskich firm reprezentuje 60. Polskie firmy nie starają się o dostęp do Parlamentu Europejskiego, gdzie przeniesiono część procesu legislacyjnego.

Przepustki do PE mają za to Gazprom, Deutsche Bank, Nokia, Nestle czy BMW.
Więcej - w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

>>>>

HAHAHA ! Za to najskuteczniejsi byli greccy lobbysci ... Nikt nie wyciagnal z UE wiecej niz oni ! Nie ma to jak tradycje Bizancjum w przebieglosci i kretactwie ...
Z tym ze widzimy tego efekt :O)))

HAHAHAHA!!!

Tak jest w UE im wieksze tam ,,sukcesy'' tym wieksza katastrofa .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 80, 81, 82  Następny
Strona 50 z 82

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy