Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:22, 09 Lip 2012    Temat postu:

Egipski trybunał konstytucyjny: decyzja o rozwiązaniu parlamentu ostateczna.

Egipski trybunał konstytucyjny poinformował, że jego decyzja o rozwiązaniu izby niższej parlamentu jest ostateczna i wiążąca. To reakcja na niedzielny dekret nowego prezydenta Mohameda Mursiego o przywróceniu zdominowanej przez islamistów izby.

Jeszcze zanim ukazał się komunikat trybunału, przewodniczący Zgromadzenia Ludowego, umiarkowany islamista Mohamed Saad al-Katatni na wtorek zwołał sesję izby niższej.

>>>>

Czyli w rezultacie co ??? Widzimy jak trwa walka ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:27, 09 Lip 2012    Temat postu:

Szef izby niższej zwołał sesję po przywróceniu parlamentu przez prezydenta.

Przewodniczący izby niższej egipskiego parlamentu Mohamed Saad al-Katatni na wtorek zwołał sesję Zgromadzenia Ludowego - podała agencja Mena. W niedzielę nowy prezydent Mohamed Mursi wydał dekret o przywróceniu zdominowanego przez islamistów parlamentu.

Katatni, który podobnie jak Mursi jest członkiem partii Bractwa Muzułmańskiego, poinformował, że parlament zbierze się we wtorek o godz. 14 (godz. 12 czasu polskiego).

Większość deputowanych z ugrupowań islamistycznych ma zamiar uczestniczyć we wtorkowej sesji, ale posłowie z innych partii rozważają bojkot - pisze agencja AP.

Zgodnie z niedzielną decyzją prezydenta Zgromadzenie Ludowe powinno pracować do czasu aż zostanie wyłoniony jego nowy skład. W dekrecie Mursi wezwał do przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych w ciągu 60 dni od chwili zatwierdzenia nowej konstytucji. Agencja Associated Press nie spodziewa się, by konstytucja była gotowa przed końcem bieżącego roku.

Dekret Mursiego był zdaniem analityków przywoływanych przez BBC wyzwaniem rzuconym armii.

W poniedziałek zbierze się trybunał konstytucyjny, by określić, czy decyzja prezydenta była prawomocna. W niedzielę w reakcji na dekret zebrała się Najwyższa Rada Wojskowa. Po nadzwyczajnym posiedzeniu nie wydano jednak oświadczenia.

Izba niższa parlamentu została rozwiązana w połowie czerwca przez egipski sąd konstytucyjny. Sędziowie uznali za nieważne mandaty jednej trzeciej składu izby, w której islamiści stanowią większość. Sąd zarekomendował rozwiązanie Zgromadzenia Ludowego i rozpisanie nowych wyborów. Zatwierdzili to wojskowi z Najwyższej Rady Wojskowej, którzy przez 16 miesięcy po ustąpieniu prezydenta Hosniego Mubaraka sprawowali władzę w kraju.

Dzięki rozwiązaniu parlamentu w rękach wojskowych, którzy 30 czerwca formalnie przekazali władzę Mursiemu, ponownie znalazły się kompetencje ustawodawcze.

>>>>

Czyli sesja bedzie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:42, 10 Lip 2012    Temat postu:

Egipt: parlament zebrał się mimo decyzji sądu o jego rozwiązaniu

Zdo­mi­no­wa­na przez is­la­mi­stów Zgro­ma­dze­nie Lu­do­we, izba niż­sza egip­skie­go par­la­men­tu, ze­bra­ło się we wto­rek mimo de­cy­zji naj­wyż­sze­go sądu kon­sty­tu­cyj­ne­go o jego roz­wią­za­niu.

Prze­wod­ni­czą­cy Zgro­ma­dze­nia, umiar­ko­wa­ny is­la­mi­sta Mo­ham­med Saad el-Ka­tat­ni, wy­ja­śnił de­pu­to­wa­nym, że izba ze­bra­ła się ra­czej w celu zna­le­zie­nia spo­so­bów na wdro­że­nie orze­cze­nia sądu niż de­ba­to­wa­nia nad nim z po­mi­nię­ciem za­sa­dy "wyż­szo­ści prawa i roz­dzia­łu wła­dzy".

- Par­la­ment do­brze zna swoje prawa i obo­wiąz­ki i nie in­ge­ru­je w spra­wy na­le­żą­ce do kom­pe­ten­cji sądu; nie ko­men­tu­je też de­cy­zji wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści - za­zna­czył. - Chcę pod­kre­ślić, że nie dzia­ła­my wbrew de­cy­zji sądu kon­sty­tu­cyj­ne­go - dodał.

De­pu­to­wa­ni przy­ję­li na­stęp­nie wnio­sek Ka­tat­nie­go gło­szą­cy, że Zgro­ma­dze­nie Lu­do­we bę­dzie sta­ra­ło się uzy­skać od naj­wyż­sze­go sądu ape­la­cyj­ne­go po­ra­dę praw­ną na temat spo­so­bów im­ple­men­ta­cji de­cy­zji naj­wyż­sze­go sądu kon­sty­tu­cyj­ne­go z 14 czerw­ca. Po kilku mi­nu­tach Ka­tat­ni od­ro­czył sesję.

W po­nie­dzia­łek sąd kon­sty­tu­cyj­ny po­in­for­mo­wał, że jego czerw­co­wa de­cy­zja o roz­wią­za­niu izby niż­szej par­la­men­tu jest osta­tecz­na i wią­żą­ca. Była to re­ak­cja na nie­dziel­ny de­kret wy­wo­dzą­ce­go się z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go pre­zy­den­ta Mo­ha­me­da Mur­sie­go o przy­wró­ce­niu zdo­mi­no­wa­nej przez is­la­mi­stów izby.

W po­ło­wie czerw­ca sę­dzio­wie uzna­li za nie­waż­ne man­da­ty jed­nej trze­ciej skła­du Zgro­ma­dze­nia Lu­do­we­go, który zo­stał wy­ło­nio­ny w wy­ni­ku za­koń­czo­nych w stycz­niu wy­bo­rów. Sąd za­re­ko­men­do­wał roz­wią­za­nie izby niż­szej i roz­pi­sa­nie no­wych wy­bo­rów.

Za­twier­dzi­li to woj­sko­wi z Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej, któ­rzy przez 16 mie­się­cy po ustą­pie­niu pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka spra­wo­wa­li wła­dzę w kraju.

Dzię­ki roz­wią­za­niu par­la­men­tu w rę­kach woj­sko­wych, któ­rzy 30 czerw­ca for­mal­nie prze­ka­za­li wła­dzę Mur­sie­mu, po­now­nie zna­la­zły się kom­pe­ten­cje usta­wo­daw­cze.

>>>>

No i slusznie w koncu prezydent i parlament to JEDYNE organy WYBRANE a wiec reprezentatywne . Reszta wywodzi sie z rezimu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:32, 13 Lip 2012    Temat postu:

Pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Egiptu

Król Ara­bii Sau­dyj­skiej Abd Allah spo­tkał się z nowym pre­zy­den­tem Egip­tu Mo­ha­me­dem Mur­sim wkrót­ce po jego przy­by­ciu do Kró­le­stwa z pierw­szą wi­zy­tą za­gra­nicz­ną.

Mursi, wy­wo­dzą­cy się z is­la­mi­stycz­ne­go Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, oświad­czył przed wi­zy­tą, że jego ad­mi­ni­stra­cja nie ma za­mia­ru "eks­por­to­wać" egip­skiej re­wo­lu­cji. Agen­cja As­so­cia­ted Press pisze, że oświad­cze­nie to miało uspo­ko­ić Ara­bię Sau­dyj­ską i jej so­jusz­ni­ków w Za­to­ce Per­skiej za­nie­po­ko­jo­nych moż­li­wo­ścią do­tar­cia i do nich tzw. arab­skiej wio­sny.

Ofi­cjal­na agen­cja sau­dyj­ska SPA po­in­for­mo­wa­ła, że pre­zy­den­ta Mur­sie­go po­wi­tał na­stęp­ca tronu, lecz nie po­da­ła tre­ści roz­mo­wy sze­fów państw, któ­rzy, jak pisze AFP, mieli oma­wiać sto­sun­ki mię­dzy bo­ga­tym w ropę naf­to­wą Kró­le­stwem a Egip­tem, prze­ży­wa­ją­cym głę­bo­ki kry­zys go­spo­dar­czy.

Egipt i Ara­bia Sau­dyj­ska utrzy­my­wa­ły bli­skie sto­sun­ki w cza­sach po­przed­ni­ka Mur­sie­go, Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka, który w wy­ni­ku fali bez­pre­ce­den­so­wych pro­te­stów spo­łecz­nych ustą­pił ze sta­no­wi­ska w lutym 2011 roku po bli­sko 30 la­tach u wła­dzy.

Mursi jest pierw­szym de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­nym pre­zy­den­tem Egip­tu. Zo­stał za­przy­się­żo­ny 30 czerw­ca. 60-let­ni po­li­tyk Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go za­pew­nił, że nie bę­dzie bu­do­wał fun­da­men­ta­li­stycz­ne­go pań­stwa.

>>>>

Wstyd ! Do takiego oblesnego kraju . Trzeba bylo jechac do Libii Tunezji aby podkreslac triumf wolnosci . Niestety nowe wladze sa nieudolne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:44, 16 Lip 2012    Temat postu:

Mubarak wraca do więzienia.

Prokurator generalny Egiptu zdecydował w poniedziałek, że były prezydent Hosni Mubarak zostanie z powrotem przeniesiony do więzienia w związku z poprawą stanu zdrowia. Mubarak nie musi już dłużej przebywać w szpitalu wojskowym - podały władze.

Jak precyzuje agencja Associated Press, decyzja prokuratora Abdela Maguida Mahmuda oznacza, że Mubarak powróci do więzienia jeszcze w poniedziałek.

Do szpitala wojskowego 84-letni Mubarak trafił 19 czerwca z powodu udaru mózgu; był wówczas nieprzytomny, podłączono go do respiratora. Pojawiły się wówczas nawet informacje, że jest w stanie śmierci klinicznej, co później zdementowano.

Zdrowie Mubaraka bardzo się pogorszyło, gdy sąd skazał go 2 czerwca na karę dożywotniego więzienia za krwawe stłumienie ubiegłorocznych protestów, podczas których zginęło około 850 nieuzbrojonych demonstrantów.

Jeszcze tego samego dnia były prezydent znalazł się szpitalu więziennym w zakładzie karnym Tora pod Kairem. Według mediów 11 czerwca zapadł w śpiączkę i kilkakrotnie stwierdzano u niego ustanie akcji serca. Później informacje te zdementowało egipskie MSW.

W wyniku fali bezprecedensowych protestów społecznych Mubarak ustąpił ze stanowiska w lutym 2011 r. po blisko 30 latach u władzy. Jego proces trwał z przerwami od sierpnia ubiegłego roku.

>>>>

Tylko bez sadyzmu . Jak widzicie dla niego to jest abrdzo ciezka kara . Z palcow wladzy do wiezienia to nieporownanie ciezej niz ze zwyklego domu do wiezienia . A dla bidaka to nawet w wiezieniu jedzenie lepsze i utrzymanie . Ale to na zachodzie . W kazdym razie jest to ciezka kara ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:47, 23 Lip 2012    Temat postu:

Egipt: były parlamentarzysta skazany za gorszące zachowanie.

Były egipski parlamentarzysta, wyznawca konserwatywnego odłamu islamu - salafizmu, został skazany na półtora roku więzienia za gorszące zachowanie i atak na policjantów, podaje Al-Dżazira.

Egipski sąd skazał Ali Wanisa, byłego parlamentarzystę, na rok więzienia po tym, jak policja znalazła go w okolicach Kairu w towarzystwie obcej kobiety.

Jak podaje raport policyjny, Wanisa obmacywał kobietę na tylnym siedzeniu swojego samochodu. Były parlamentarzysta odrzucił oskarżenia i tłumaczył się, że zatrzymał pojazd, by pomóc swojej chorej siostrzenicy. Policja twierdzi, że Wanisa nie jest jednak wujem kobiety, która była wówczas z nim w samochodzie.

Dodatkowe oskarżenia wiążą się z obrazą policjantów. Jak pisze Al-Dżazira, Wanisa nazwał aresztujących go oficerów "dziećmi psów", gdy został spytany o powód postoju na poboczu.

Kobietę, która została z nim aresztowana, skazano na sześć miesięcy więzienia. Oboje mają prawo do apelacji.

Ali Wanisa był członkiem ultrakonserwatywnej partii Al-Nour, która w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobyła ponad 25% głosów. Uważa się ją za polityczne ramię salafitów, muzułmańskich fundamentalistów.

>>>>

No to sie zaczyna to samo co an zachodzie i u nas . Niestety wybrani tak sie zachowuja az nazbyt czesto ... Paralment to dla nich rozrywka i rozpusta A NIE PRACA ! TO JEST PRACA ! KTO NIE CHCE PRACOWAC WYLOT Z PARLAMENTU !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:35, 24 Lip 2012    Temat postu:

Prezydent Egiptu Mohamed Mursi mianował nowego premiera.

Egipski prezydent Mohamed Mursi powierzył misję utworzenia nowego rządu mało znanemu poza Egiptem ministrowi ds. zasobów wodnych i nawadniania Hiszamowi Mohamedowi Kandilowi, choć inwestorzy mieli nadzieję na postać znaną w kręgach ekonomistów.

50-letni Kandil, którego kandydatura rozczarowała inwestorów, był do lipca zeszłego roku starszym rangą urzędnikiem w ministerstwie. Doktorat z melioracji gruntów uzyskał - jak podaje strona resortu na Facebooku - w 1993 roku na Uniwersytecie Północnej Karoliny w USA.

Rzecznik prezydenta, polityk Bractwa Muzułmańskiego Jaser Ali, mówi o Kandilu jako "niezależnym patriocie", który - jak podaje państwowa agencja egipska Mena - ani nie należał do partii przed powstaniem, które obaliło Hosniego Mubaraka w lutym zeszłego roku, ani po nim.

Jednak zarost na twarzy młodego ministra wywołuje spekulacje, że Kandil żywi do Bractwa sympatię. On sam zaprzecza, jakoby przynależał do jakiegoś islamskiego ugrupowania, ale w zeszłym roku w wywiadzie dla Al-Dżaziry powiedział, że brodę zapuścił z poczucia obowiązku religijnego.

Jego nazwisko nie figurowało na długiej liście potencjalnych kandydatów na urząd premiera, rozpowszechnianej przez egipskie media od trzech tygodni, odkąd Mursi objął stanowisko prezydenta. Znajdowały się na niej nazwiska ekonomistów, m.in. z poprzedniej jak i bieżącej obsady banku centralnego.

W reakcji na mianowanie Kandila egipski indeks giełdowy spadł o 0,7 proc.

- To spora niespodzianka, ponieważ większość wysuwanych nazwisk należała do sektora finansowego. Rynek zdecydowanie zareaguje na to negatywnie - powiedział Mohamed Radwan z holdingu inwestycyjnego Pharos Securities.

W wyniku politycznego zamętu w zeszłym roku z Egiptu wycofali się zagraniczni inwestorzy. Kair ryzykuje kryzys bilansu płatniczego, o ile nie uzyska pilnej pomocy od darczyńców zagranicznych i nie przyciągnie inwestorów z powrotem - pisze agencja Reutera.

????

Znow jakies kombinacje ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:10, 26 Lip 2012    Temat postu:

Szwajcaria zamroziła aktywa Mubaraka i jego współpracowników

Wła­dze szwaj­car­skie za­mro­zi­ły ko­lej­ne ak­ty­wa oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Egip­tu Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka i jego współ­pra­cow­ni­ków - po­in­for­mo­wa­li w środę przed­sta­wi­cie­le re­sor­tu spra­wie­dli­wo­ści Szwaj­ca­rii.

Wraz ze środ­ka­mi za­blo­ko­wa­ny­mi w środę Szwaj­ca­ria w sumie za­mro­zi­ła ak­ty­wa Mu­ba­ra­ka i ludzi z jego oto­cze­nia warte około 700 mln dol. - głosi ko­mu­ni­kat fe­de­ral­nej pro­ku­ra­tu­ry szwaj­car­skiej.

Pod­czas po­wsta­nia w Egip­cie (25 stycz­nia - 11 lu­te­go 2011 roku) krą­ży­ły po­gło­ski, że Mu­ba­rak i jego sy­no­wie nie­le­gal­nie zgro­ma­dzi­li dzie­siąt­ki mi­liar­dów do­la­rów.

Szwaj­ca­ria po­dob­nie po­stą­pi­ła z li­bij­skim re­żi­mem Mu­am­ma­ra Ka­da­fie­go, za­mra­ża­jąc mu 650 mi­lio­nów fran­ków, a także z ak­ty­wa­mi oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Tu­ne­zji Zina el-Abi­di­na Ben Alego (60 mln fran­ków).

>>>>

Wreszcie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:21, 31 Lip 2012    Temat postu:

Egipt: Prezydent chce działać na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie

Pre­zy­dent Egip­tu, mu­zuł­ma­nin Mo­ham­med Mursi, we wtor­ko­wym li­ście do pre­zy­den­ta Izra­ela Szi­mo­na Pe­re­sa wy­ra­ził go­to­wość do dzia­ła­nia na rzecz po­ko­ju na Bli­skim Wscho­dzie. Jego pierw­sza ofi­cjal­na wy­po­wiedź pod ad­re­sem Izra­ela to "prze­sła­nie po­ko­ju" - pisze dpa.

- Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na pod­ję­cie wspól­nych wy­sił­ków w celu przy­wró­ce­nia pro­ce­su po­ko­jo­we­go na Bli­skim Wscho­dzie na wła­ści­we tory, aby za­gwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo i sta­bil­ność wszyst­kim na­ro­dom w re­gio­nie, w tym na­ro­do­wi izra­el­skie­mu - na­pi­sał Mursi w li­ście ad­re­so­wa­nym do Pe­re­sa. List, który kan­ce­la­ria Pe­re­sa opu­bli­ko­wa­ła na stro­nie in­ter­ne­to­wej, to pierw­szy ofi­cjal­ny ko­mu­ni­kat wy­sto­so­wa­ny do Izra­ela przez Mur­sie­go od ob­ję­cia urzę­du.

Ne­go­cja­cje izra­el­sko-pa­le­styń­skie tkwią w im­pa­sie od 2010 roku, bez per­spek­ty­wy szyb­kie­go wzno­wie­nia.

Zwy­cię­stwo Mur­sie­go, kan­dy­da­ta Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, w pierw­szych wol­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z czerw­ca wy­wo­ła­ło w Izra­elu obawy, że Egipt pod wodzą mu­zuł­ma­ni­na wy­po­wie trak­tat po­ko­jo­wy, który re­gu­lo­wał sto­sun­ki egip­sko-izra­el­skie od 1979 roku. Jego gwa­ran­tem był wcze­śniej przez wiele lat au­to­kra­tycz­ny pre­zy­dent Egip­tu Hosni Mu­ba­rak, który zo­stał od­su­nię­ty od wła­dzy w stycz­niu 2011 roku.

Obawy te Mursi roz­wie­wa w swoim li­ście, jed­no­znacz­nie okre­śla­jąc Izra­el­czy­ków jako jeden z na­ro­dów Bli­skie­go Wscho­du - wska­zu­je agen­cja dpa - i tym samym dy­stan­su­je się od ra­dy­kal­ne­go Ha­ma­su, który rzą­dzi w Stre­fie Gazy. Na­le­żą­cy do Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Hamas jest przez wiele kra­jów, m.​in. USA, uzna­wa­ny za or­ga­ni­za­cję ter­ro­ry­stycz­ną, po­nie­waż nie uzna­je Izra­ela i od­ma­wia wy­rze­cze­nia się prze­mo­cy.

Pre­zy­dent Izra­ela do­tych­czas wy­słał do Mur­sie­go dwa listy, jeden gra­tu­la­cyj­ny po wy­gra­nej w wy­bo­rach, a drugi z oka­zji roz­po­czę­cia is­lam­skie­go mie­sią­ca postu, Ra­ma­da­nu. Pismo z gra­tu­la­cja­mi wy­sto­so­wał rów­nież pre­mier Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu; we­dług Reu­te­ra jesz­cze nie do­stał na nie od­po­wie­dzi.

>>>

Niech dziala ! Zyczymy szczescia!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:16, 01 Sie 2012    Temat postu:

Prezydent Egiptu zaprzecza, jakoby wysłał przyjazny list do Izraela

Kan­ce­la­ria is­lam­skie­go pre­zy­den­ta Egip­tu Mo­ham­me­da Mur­sie­go za­prze­czy­ła we wto­rek, ja­ko­by wy­sto­so­wał on list do pre­zy­den­ta Izra­ela Szi­mo­na Pe­re­sa, w któ­rym wy­ra­żał go­to­wość do współ­pra­cy z tym kra­jem na rzecz po­ko­ju na Bli­skim Wscho­dzie.

- Wszyst­ko, co opu­bli­ko­wa­no na ten temat w izra­el­skich ga­ze­tach i na kilku egip­skich stro­nach in­ter­ne­to­wych, zo­sta­ło zmy­ślo­ne i nie ma po­twier­dze­nia w fak­tach - pod­kre­ślił rzecz­nik Mur­sie­go Dżas­ser Ali, cy­to­wa­ny przez media w Egip­cie.

We­dług izra­el­skich źró­deł dy­plo­ma­tycz­nych, na które po­wo­łu­je się agen­cja dpa, list zo­stał prze­ka­za­ny przez am­ba­sa­dę Egip­tu w Tel Awi­wie.

W po­nie­dzia­łek kan­ce­la­ria pre­zy­den­ta Izra­ela opu­bli­ko­wa­ła na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej list, który otrzy­ma­ła od Mur­sie­go. Mursi na­pi­sał, że "czeka na pod­ję­cie wspól­nych wy­sił­ków w celu przy­wró­ce­nia pro­ce­su po­ko­jo­we­go na Bli­skim Wscho­dzie na wła­ści­we tory, aby za­gwa­ran­to­wać bez­pie­czeń­stwo i sta­bil­ność wszyst­kim na­ro­dom w re­gio­nie, w tym na­ro­do­wi izra­el­skie­mu".

Wy­po­wiedź tę media ko­men­to­wa­ły jako "prze­sła­nie po­ko­ju" pod ad­re­sem Izra­ela, uśmie­rza­ją­ce obawy o po­gor­sze­nie sto­sun­ków mię­dzy pań­stwem ży­dow­skim a Egip­tem rzą­dzo­nym od nie­daw­na przez mu­zuł­ma­ni­na. Su­ge­ro­wa­no rów­nież, że wy­wo­dzą­cy się z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Mursi od­ci­na się w ten spo­sób od ra­dy­kal­ne­go pa­le­styń­skie­go ruchu Hamas, który na­le­ży do Brac­twa i nie uzna­je prawa Izra­ela do ist­nie­nia.

Media pod­kre­śla­ły, że był to pierw­szy ofi­cjal­ny ko­mu­ni­kat wy­sto­so­wa­ny przez pre­zy­den­ta Mur­sie­go do Izra­ela.

Zwy­cię­stwo Mur­sie­go w pierw­szych wol­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich z czerw­ca wy­wo­ła­ło w Izra­elu obawy, że Egipt pod wodzą mu­zuł­ma­ni­na wy­po­wie trak­tat po­ko­jo­wy, który re­gu­lu­je sto­sun­ki egip­sko-izra­el­skie od 1979 roku. Jego gwa­ran­tem był wcze­śniej przez wiele lat au­to­kra­tycz­ny pre­zy­dent Egip­tu Hosni Mu­ba­rak, który zo­stał od­su­nię­ty od wła­dzy w stycz­niu 2011 roku.

>>>>

Akurat przyjacielskich slow nie powinnismy sie wstydzic . Nienawisc jest od diabla . Widzimy co sie dzieje na obszarach gdzie sa talibowie . Pieklo na ziemi . Zatem nie ma potrzeby nienawisci do Izraela . Stosunki powinny byc rzeczowe . Pamietajmy ze i tam trwa wielka zmiana i czeka my az wyloni sie z tego nowy Izrael ktory odrzuci stare bledy i zbrodnie .
Swiat sie zmienia na naszych oczach czego tlumaczyc w Egipcie nie trzeba.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:24, 02 Sie 2012    Temat postu:

Egipt: W nowym rządzie ci sami szefowie resortu finansów i MSZ

Pre­mier Egip­tu Hi­szam Mo­ham­med Kan­dil wy­brał człon­ków swego rządu. W nowym ga­bi­ne­cie teki utrzy­ma­li do­tych­cza­so­wi mi­ni­stro­wie fi­nan­sów i spraw za­gra­nicz­nych - po­in­for­mo­wa­ła w środę pań­stwo­wa te­le­wi­zja.

Rząd ma zo­stać for­mal­nie za­pre­zen­to­wa­ny w czwar­tek. Wia­do­mo, że sta­no­wi­ska utrzy­ma­ją sze­fo­wie re­sor­tów fi­nan­sów i spraw za­gra­nicz­nych - Mom­taz al-Sa­id i Mo­ham­med Kamel Amr.

Na sta­no­wi­sku po­zo­sta­nie rów­nież mar­sza­łek Mo­ham­med Hu­sejn Tan­ta­wi, prze­wod­ni­czą­cy Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej i mi­ni­ster obro­ny - po­in­for­mo­wa­ła agen­cja AFP, po­wo­łu­jąc się na źró­dło woj­sko­we.

W ciągu 20 lat Tan­ta­wi był mi­ni­strem obro­ny za cza­sów oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka i za­cho­wał tę funk­cję rów­nież po upad­ku re­żi­mu w lutym 2011 roku.

Jako szef Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej Tan­ta­wi był pierw­szą osoba w pań­stwie aż do za­przy­się­że­nia w czerw­cu pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go.

Jak po­in­for­mo­wa­no, re­sor­tem spraw we­wnętrz­nych nie bę­dzie już kie­ro­wał Mo­ham­med Ibra­him; sta­no­wi­sko to przy­pad­nie Ah­me­do­wi Ga­ma­led­di­no­wi, któ­rych do­tych­czas był jed­nym z wi­ce­mi­ni­strów spraw we­wnętrz­nych.

Na mi­ni­stra ds. ropy i ener­gii wy­bra­no Osamę Ka­ma­la, do­tych­cza­so­we­go szefa egip­skie­go kon­cer­nu pe­tro­che­micz­ne­go. Po­in­for­mo­wał o tym sam Kamal.

Pre­zy­dent Mursi po­wie­rzył 24 lipca funk­cję utwo­rze­nia rządu Kan­di­lo­wi, wcze­śniej mi­ni­stro­wi ds. na­wad­nia­nia. Za­pew­niał on, że jego rząd skła­dać się bę­dzie z tech­no­kra­tów, a przy wy­bo­rze mi­ni­strów nie bę­dzie się opie­rał na "na orien­ta­cji po­li­tycz­nej, lecz kom­pe­ten­cjach".

Wpły­wo­wa w Egip­cie armia, poza re­sor­tem obro­ny, dys­po­nu­je wła­dzą usta­wo­daw­czą od czasu roz­wią­za­nia w czerw­cu par­la­men­tu.

>>>>

Jak rozumiem uklad z bylym rezimemm ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:51, 04 Sie 2012    Temat postu:

Turyści uwięzieni na lotnisku w Egipcie. Tym razem strajk

Grupa ok. 150 polskich turystów nie mogła opuścić lotniska Marsa Alam w wypoczynkowej miejscowości nad Morzem Czerwonym. Port na kilka godzin został zablokowany przez strajkujących Beduinów. Ok. godz. 10 zakończyły się negocjacje i port odblokowano.

- Ok. godz. 10 rano polskiego czasu zakończyły się trwające ok. 3 godzin negocjacje między władzami egipskimi, a grupami Beduinów, którzy od późnego wieczora w piątek blokowali lotnisko Marsa Alam. Konsulowie w Egipcie mają informacje, że w tej chwili rezydenci biur podróży mogli dojechać na lotnisko i zaczęli transport Polaków do hoteli - powiedział PAP rzecznik MSZ Marcin Bosacki.

O blokadzie portu i braku możliwości opuszczenia go przez Polaków, którzy przyjechali na wypoczynek, nasi konsulowie dowiedzieli się od samych turystów w środku w nocy z piątku na sobotę. To polscy dyplomaci poinformowali egipskie władze bezpieczeństwa regionu Hurgada ok. 3 w nocy o zaistniałej sytuacji.

Blokada lotniska Marsa Alam w Egipcie przysporzyła też kłopotów Polakom, którzy kończą swój wypoczynek w Egipcie. Z powodu strajku kolejna grupa - licząca ponad 150 osób - nie mogła wyjechać z tego kraju. Według informacji MSZ czekali oni w hotelach na odblokowanie portu lotniczego.

- Według wstępnych informacji odlot tych osób będzie możliwy dziś po południu lub wieczorem, kiedy lotnisko wróci do normalnego funkcjonowania. Mamy nadzieję, że to kończy kłopoty w Marsa Alam - zaznaczył Bosacki.

Podkreślił, że konsulowie mocno naciskali na władze egipskie, aby rozwiązały ten problem, tak, by polscy turyści przestali być zakładnikami wewnętrznego sporu. Beduini domagali się wyższych zysków z turystyki.

>>>>

Oczywiscie jest to problem . Ale zwazmy o czym on swiadczy ? To sa problemy kraju WOLNEGO . Strajki ! I nawet jak po ministerstwach siedza stare trupy z zamierzchlej epoki to njawiecej o wolnosci swiadczy to ze strajk jest czyms NORMALNYM . Nie ma takiej sytuacji ze nikomu nawet na mysl nie przyjdzie zastrajkowac bo zapoznal by sie z czolgami ... Naprawde jest to duzy przelom . Pamietajmy ze moznosc wyboru osobnikow w parlamencie najczesciej z dwu partii czy koalicji na przemian bedacych o zlobu a ciagle w parlamencie to raczej slaba oznaka wolnosci . Wolny kraj to ta cala reszta . Brak KGB . Wolnosc wyrazania sie wolnosc protestowania . Ogolna wolnosc . Kraj moze byc biedny ale jak jest wolny to inna atmosfera . A wezmy taka Saudyjska Ar. Bogactwo a lud o mentalosci niewolnikow ... Tego nie da sie przeskoczyc . A Indie ? Bida z nedza ( do niedawna) ale jaki duch ! Takie sa realia CYWILIZACYJNE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:12, 04 Sie 2012    Temat postu:

Egipt: Prezydent Mursi obiecuje turystom bezpieczeństwo

Nowy prezydent Egiptu Mohammed Mursi obiecał w piątek, że zagwarantuje bezpieczeństwo zagranicznym turystom. Ich liczba drastycznie spadła po rewolcie z lutego zeszłego roku, co dla gospodarki egipskiej stało się poważnym ciosem.

Mursi powiedział podczas wizyty w Luksorze, wpisanym na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, że "Egipcjanie po rewolucji zapewnią jeszcze więcej bezpieczeństwa wszystkim odwiedzającym" - podała agencja MENA.

- Egipt jest bezpieczniejszy niż przedtem, otwarty na wszystkich, a Luksor pozostanie stolicą turystyki i starożytności - dodał prezydent. W Luksorze znajdują się m.in. ruiny wielkiej świątyni Amona (XIV–XIII wiek p.n.e.), połączonej pierwotnie aleją sfinksów z sanktuarium w Karnaku.

Według agencji MENA Mursi obiecał podczas wizyty w świątyniach Luksoru i Karnaku, że "dołoży wszelkich starań, by nie doszło do czegoś, co mogłoby ponownie spowodować spadek liczby turystów". Zapowiedział, że zimą - w gorącym dla turystyki sezonie - do Luksoru i innych turystycznych miast w Egipcie przyjedzie więcej turystów.

Rewolta, która w lutym 2011 roku obaliła poprzedniego prezydenta Hosniego Mubaraka, wystraszyła turystów zagranicznych, co stanowiło cios dla bardzo ważnego sektora egipskiej gospodarki, jakim jest turystyka. Ale w pierwszym kwartale bieżącego roku do Egiptu przyjechało już 2,5 mln turystów, o 32 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednak jest to i tak o 27,8 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2010 roku.

Według fachowców z branży turystycznej wzrost przyjazdów dotyczy obecnie wielkich kurortów nad Morzem Czerwonym, a w historycznych miastach Górnego Egiptu, takich jak Luksor, oraz w Kairze sytuacja przedstawia się gorzej.

>>>>

Bradzo sluszne !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:53, 07 Sie 2012    Temat postu:

Premier Egiptu pobity przez tłum na uroczystościach pogrzebowych.

Premier Egiptu został pobity przez wzburzony tłum, gdy próbował wziąć udział w pogrzebie 16 funkcjonariuszy straży granicznej, którzy zginęli w niedzielę w ataku dżihadystów na Półwyspie Synaj - donosi serwis internetowy egipskiego dziennika "Al-Ahram".

Prezydent Egiptu Mohamed Mursi nie przybył na pogrzeb wojskowy, ponieważ odradzono mu tego ze względów bezpieczeństwa. Najwyższym przedstawicielem władz cywilnych miał być niedawno mianowany przez niego premier Hiszam Mohamed Kandil.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Kairze. Zebrało się pod nim tysiące żałobników, a także wysokiej rangą wojskowi - przewodniczący Najwyższej Rady Wojskowej i minister obrony Mohamed Tantawi oraz szef sztabu sił zbrojnych Sami Anan.

Gdy na miejscu pojawił się Kandil, wzburzony tłum rzucił się na niego. Mimo towarzyszącej mu ochrony, premier został pobity. Następnie rozwścieczeni ludzie zgromadzili się przed meczetem, gdzie trwały modły za zmarłych z udziałem Kandila i innych przedstawicieli władz, i wznosili okrzyk "Zabiliście ich, wy psy". Skandowali również hasła przeciwko dominującemu w nowo wybranym parlamencie Bractwu Muzułmańskiemu i prezydentowi Mursiemu.

Po modlitwach w meczecie, protestujący uniemożliwili premierowi wziąć udział w ceremonii pogrzebowej.

W niedzielę w ataku dżihadystów na północy Półwyspu Synaj zginęło 16 funkcjonariuszy egipskiej straży granicznej. Napastnicy zginęli z rąk izraelskich żołnierzy próbując potem przedostać się do Izraela.

>>>>

Potepiamy takie incydenty . Wolnosc wolnoscia ale bandytyzm bandytyzmem . To musi byc tepione . Mozna nie popiearc rzadu ale nie wolno bic premiear ktory na dodatek dopiero zaczal rzadzic ... SKANDAL !!!
Niestety brakuje obyczajow wolnosciowych . Lud jest nadal dziki bo wychowany w poprzedniej epoce pięści . Tylko sila sie liczyla . Dzis kraje te wchodza w nowa epoke gdzie ma liczyc sie racja i prawda a nie brutalnosc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:22, 08 Sie 2012    Temat postu:

Egipt: wojsko mówi o sukcesie operacji na Synaju
2012-08-08 (18:00)
PAP


(fot. AFP / Stringer)

Operacja przeciwko "terrorystom" na Synaju, mająca na celu przywrócenia stabilności na tym terenie, odniosła sukces i będzie kontynuowana - poinformowała egipska armia w oświadczeniu przekazanym przez państwową telewizję.

- Oddziały sił zbrojnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wspierane z powietrza rozpoczęły w nocy z wtorku na środę realizację planu przywrócenia stabilności i kontroli bezpieczeństwa (na półwyspie) - głosi oświadczenie egipskiej armii. Zapewnia ona, że będzie kontynuować operację wymierzoną przeciwko "elementom terrorystycznym" obecnym na Synaju.

W oświadczeniu zaapelowano też do plemion i mieszkańców Synaju o współpracę w odzyskaniu kontroli nad tą ziemią.

Armia nie podała szczegółów na temat prowadzonej operacji, nie poinformowała ani o ofiarach, ani o ewentualnych aresztowaniach.

Wcześniej w środę egipskie źródło wojskowe informowało o zabiciu 20 islamskich bojowników w nalotach dokonanych przez egipskie lotnictwo na Synaju przy granicy z Izraelem.

Użycie lotnictwa oznacza, jak pisze agencja Associated Press, wyraźną intensyfikację zwalczania przez Egipt islamskich bojowników, którzy zaktywizowali swoje działania na Synaju.

W niedzielę w ich ataku na posterunek graniczny w Rafah zginęło 16 funkcjonariuszy egipskiej straży granicznej, a siedmiu zostało rannych. Napastnicy przejęli dwa egipskie pojazdy wojskowe i przekroczyli nimi egipsko-izraelską granicę w miejscowości Kerem Szalom. Ich celem, według władz Izraela, było przeprowadzenie ataku na izraelskich cywilów. W pobliżu znajduje się kilka izraelskich osiedli.

Po niedzielnym ataku Izrael wezwał Egipt do zaostrzenia środków bezpieczeństwa na półwyspie Synaj.

>>>>

No no ! To wszystko jest poderzane . Nietrudno o prowokacje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 31 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy