Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:27, 20 Maj 2012    Temat postu:

Syria: 16 osób zginęło podczas ostrzału miasta Suran

W ostrzelanym przez syryjskie wojsko mieście Suran w prowincji Hama zginęło 16 osób, w tym troje dzieci - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Łącznie w niedzielę w Syrii zabitych zostało 21 osób. - Wojsko ostrzelało miasto i następnie przypuściło szturm - powiedział szef obserwatorium Rami Abdel Rahman, powołując się na mieszkańców Suranu.

Suran leży blisko miasta Chan Szajchun w prowincji (muhafazie) Idlib, gdzie 15 maja podczas ataku sił rządowych zginęło według syryjskiego obserwatorium ponad 20 osób.

Hama i Idlib to obszary, na których wciąż dochodzi do przemocy w trwającym od 14 miesięcy powstaniu przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi.

Według obserwatorium w innych rejonach Syrii zabitych zostało w niedzielę pięć osób.

W Syrii przebywa obecnie około 260 obserwatorów ONZ, którzy nadzorują wciąż łamany rozejm.

Społeczność międzynarodowa zaapelowała w niedzielę do reżimu Asada i wszystkich stron konfliktu o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zastosowanie się do planu pokojowego Kofiego Annana.

>>>>

I znow bilans zbrodni wzrosl .
Jest juz :
zabitych:
9138 cywilow
3519 zolnierzy
1.686.723 ofiar ogolem ...

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:35, 21 Maj 2012    Temat postu:

Liban: Baszar el-Asad walczy o wpływy w regionie

Sto­li­ca Li­ba­nu Bej­rut stał się po raz pierw­szy wi­dow­nią kon­flik­tu mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da a jego prze­ciw­ni­ka­mi. Pod­czas walk w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek dwie osoby zgi­nę­ły a czte­ry zo­sta­ły ranne - po­da­ła agen­cja dpa.

Wspo­ma­ga­ni przez czoł­gi żoł­nie­rze pa­tro­lo­wa­li w po­nie­dzia­łek rano ulice Bej­ru­tu, w szcze­gól­no­ści dziel­ni­cę Tarik el-Dża­di­da, gdzie do­szło do za­mie­szek - pisze dpa, po­wo­łu­jąc się na li­bań­ską agen­cję Le­ba­ne­se News.

Za­miesz­ki wy­bu­chły po za­strze­le­niu w nie­dzie­lę na punk­cie kon­tro­l­nym w pół­noc­nym Li­ba­nie sun­nic­kie­go du­chow­ne­go Ah­me­da Ab­de­la Wa­hi­da. Szejk ucho­dził za prze­ciw­ni­ka re­żi­mu Asada. W in­cy­den­cie zgi­nął także ochro­niarz Wa­hi­da. Na wia­do­mość o śmier­ci du­chow­ne­go w za­miesz­ka­łej przez sun­ni­tów dziel­ni­cy Bej­ru­tu Tarik el-Dża­di­da do­szło do walk z uży­ciem broni ma­szy­no­wej i gra­nat­ni­ków.

Sąd woj­sko­wy za­rzą­dził za­trzy­ma­nie trzech ofi­ce­rów i 19 żoł­nie­rzy z za­ło­gi punk­tu kon­tro­l­ne­go, gdzie do­szło do in­cy­den­tu.

Ty­dzień temu walki mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi i prze­ciw­ni­ka­mi Asada wy­bu­chły w dru­gim co do wiel­ko­ści mie­ście Li­ba­nu - Try­po­li­sie. Łącz­nie zgi­nę­ły wów­czas czte­ry osoby, a 20 zo­sta­ło ran­nych.

Od­dzia­ły sy­ryj­skie pod mię­dzy­na­ro­do­wą pre­sją wy­co­fa­ły się z Li­ba­nu w 2005 roku po 29-let­niej obec­no­ści w tym kraju, lecz Asad ma w dal­szym ciągu wiel­kie wpły­wy na to geo­po­li­tycz­nie ważne pań­stwo.

W trwa­ją­cym od 14 mie­się­cy kon­flik­cie w Syrii zgi­nę­ło co naj­mniej 9 ty­się­cy ludzi.

>>>>

Tam nie ma ,,zwolennikow'' Asada . Jest tylko Hezbollah zlozony z nieszczesnych Palestynczykow przez niego finansowany oraz platni agenci . Wszystko to jest krwawy biznes ...

Sun­ni­ci eskor­tu­ją ciało szej­ka Ah­ma­da Abdel Wa­he­da, fot. AFP -JO­SEPH EID


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:59, 21 Maj 2012    Temat postu:

Raport ONZ: Iran dostarcza broń Syrii

We­dług po­uf­ne­go ra­por­tu ONZ, któ­re­go treść po­zna­ła agen­cja Reu­te­ra, Syria jest głów­nym od­bior­cą broni z Iranu, wbrew de­cy­zji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, która za­ka­za­ła Te­he­ra­no­wi eks­por­tu uzbro­je­nia - podał Reu­ters.

Pro­jekt ra­por­tu, na który po­wo­łu­je się Reu­ters, zo­stał opra­co­wa­ny przez panel eks­per­tów ONZ.

"Syria nadal jest od­bior­cą nie­le­gal­nych trans­por­tów broni z Iranu" - głosi do­ku­ment, który zo­stał przed­ło­żo­ny ko­mi­sji RB do spraw sank­cji wobec is­lam­skiej re­pu­bli­ki.

We­dług ra­por­tu "sank­cje spo­wal­nia­ją do­star­cza­nie do Iranu pew­nych pro­duk­tów nie­odzow­nych do roz­wo­ju (...) pro­gra­mu nu­kle­ar­ne­go. Jed­no­cze­śnie jest on pro­wa­dzo­ny nadal, w tym także wzbo­ga­ca­nie uranu".

Te­he­ran po­dej­mu­je też "próby omi­nię­cia sank­cji, któ­ry­mi ob­ję­ty jest jego pro­gram nu­kle­ar­ny" - po­da­je Reu­ters, cy­tu­jąc ra­port.

>>>>

No tak . Sojusz krwawych zbrodniarzy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:17, 22 Maj 2012    Temat postu:

Syria: więzienia to "ludzkie rzeźnie", szpitale są jeszcze gorsze - relacja więźnia.

Palestyński intelektualista i pisarz, który spędził niemal trzy tygodnie w czterech różnych syryjskich więzieniach, nazwał te placówki "ludzkimi rzeźniami". Salameh Kaileh twierdzi, że więźniowie są regularnie szantażowani, torturowani i przywiązywani na noc do swoich prycz.

Palestyńczyk został aresztowany przez syryjskie służby 24 kwietnia. Został zatrzymany w swoim domu w Damaszku, gdzie mieszka od 30 lat. Podejrzewano go o drukowanie ulotek godzących w prezydenta Baszara al-Asada, który od 15 miesięcy zwalcza antyreżimowe powstanie. - Powiedziałem im, że nie mam nic wspólnego z ulotkami, ale oni twierdzili, że mają informacje, że je drukuję i rozpowszechniam - powiedział po wyjściu agencji Associated Press.

- Czułem, że mogę umrzeć od brutalnego, dzikiego i ciągłego bicia - mówił, pokazując rany na nogach. W jednym z więzień zagrożono mu zgwałceniem i umieszczeniem nagrania w internecie.

Po kilku dniach jego poranione nogi wymagały pomocy medycznej i został odesłany do rządowego szpitala. Według relacji Palestyńczyka, który leżał na sali z 30 innymi osobami, warunki w szpitalach są nawet gorsze niż w więzieniach.

Szpital gorszy niż więzienie

- Miejsca ledwo starczyłoby dla pięciu osób. Pomieszczenie wypełniał smród ciał, brudu, moczu i kału. Dwie osoby dzieliły jedno małe łóżko, do którego były przywiązane (...) Nie mogliśmy wyjść do łazienki, ale i tak nas bili za to, że oddawaliśmy mocz do łóżek - mówi.

Po wyjściu na wolność Kaileh został deportowany do Jordanii. Wcześniej, w latach 90., był już więziony przez reżim Asadów. Spędził w syryjskich więzieniach osiem lat. Wtedy oskarżano go o powiązania z syryjskimi komunistami i ugrupowaniami lewicowymi.

>>>>

Dziekujemy za wspaniale swiadectwo prawdy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:35, 23 Maj 2012    Temat postu:

W Syrii zbrodnie przeciwko ludzkości

Tor­tu­ry i za­bój­stwa za­trzy­ma­nych, w tym uczest­ni­ków po­ko­jo­wych pro­te­stów, roz­miesz­cze­nie czoł­gów w miesz­kal­nych dziel­ni­cach, za­bój­stwa po­ko­jo­wych ma­ni­fe­stan­tów i wtrą­ce­nie do wię­zień ty­się­cy in­nych, a także tor­tu­ry i po­ta­jem­ne uwię­zie­nia. Czyny takie można za­kwa­li­fi­ko­wać jako zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści.

W mie­ście Homs ciało Ta­re­ka al-Ka­de­ra, aresz­to­wa­ne­go 29 kwiet­nia 2011 roku, zo­sta­ło zwró­co­ne ro­dzi­nie do­pie­ro w czerw­cu. Na ciele widać było ślady opa­rze­nia prą­dem, a także cio­sów nożem. Przy­wo­ła­na jest także hi­sto­ria miesz­ka­ją­ce­go w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pia­ni­sty Ma­le­ka Dżan­da­le­go, któ­re­go ro­dzi­ce zo­sta­li po­bi­ci we wła­snym domu w Homs po an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stach w USA z udzia­łem ich syna.

Bru­tal­ne re­pre­sje nie oszczę­dza­ją nawet dzie­ci. W ra­por­cie po­da­no przy­kład 14-lat­ka z Dajr az-Za­ur, na wscho­dzie Syrii, który zo­stał za­strze­lo­ny przez siły bez­pie­czeń­stwa po od­mo­wie udzia­łu w pro­re­żi­mo­wej de­mon­stra­cji.


Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ upo­waż­ni­ła Mię­dzy­na­ro­do­wy Try­bu­nał Karny do za­ję­cia się spra­wą przy­wód­cy Libii Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go, pod­czas gdy w sto­sun­ku do As­sa­da nic ta­kie­go nie uczy­nio­no. I to po­mi­mo zgro­ma­dzo­nych do­wo­dów na po­peł­nia­nie przez siły bez­pie­czeń­stwa zbrod­ni prze­ciw­ko ludz­ko­ści.

Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka sza­cu­je, że od wy­bu­chu po­wsta­nia w Syrii w marcu 2011 roku zgi­nę­ło 12 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Takie sa realia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:45, 24 Maj 2012    Temat postu:

Rosja: Moskwa chce być mediatorem w sprawie Syrii

Rosja za­pro­po­no­wa­ła zor­ga­ni­zo­wa­nie w Mo­skwie pod egidą ONZ roz­mów mię­dzy wła­dza­mi Syrii a opo­zy­cją tego kraju - po­in­for­mo­wał w środę wi­ce­szef ro­syj­skie­go MSZ Mi­cha­ił Bog­da­now.

Wy­ja­śnił, że Rosja wy­stą­pi­ła z taką pro­po­zy­cją, bio­rąc pod uwagę za­strze­że­nia przed­sta­wi­cie­li sy­ryj­skiej opo­zy­cji za gra­ni­cą "wobec uda­nia się do Syrii i brak ak­cep­ta­cji ze stro­ny władz w Da­masz­ku dla zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia w Ka­irze pod au­spi­cja­mi Ligi Arab­skiej".

- W na­szym ro­zu­mie­niu wszyst­kie kwe­stie po­win­ny i mogą być pod­nie­sio­ne pod­czas sze­ro­kie­go dia­lo­gu po­mię­dzy sa­my­mi Sy­ryj­czy­ka­mi. Cie­szy­my się z faktu, że to za­da­nie jest pre­cy­zyj­nie wpi­sa­ne w sze­ścio­punk­to­wy plan po­ko­jo­wy Ko­fie­go An­na­na, za­twier­dzo­ny przez Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ - pod­kre­ślił.

- De­le­ga­ci z róż­nych grup opo­zy­cyj­nych mieli się spo­tkać w dniach 16-17 maja w Ka­irze, aby uzgod­nić wspól­ny pro­gram dzia­ła­nia i ure­gu­lo­wać kwe­stie or­ga­ni­za­cyj­ne. Jed­nak forum to od­wo­ła­no na czas nie­okre­ślo­ny, głów­nie na wnio­sek Na­ro­do­wej Rady Sy­ryj­skiej - po­wie­dział.

Rosja, od lat głów­ny so­jusz­nik re­żi­mu sy­ryj­skie­go, już dwu­krot­nie za­we­to­wa­ła re­zo­lu­cje na forum Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, po­tę­pia­ją­ce krwa­we re­pre­sje sy­ryj­skich władz wobec uczest­ni­ków trwa­ją­cej ponad roku re­be­lii prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi.

Mo­skwa uważa, że je­dy­nym moż­li­wym roz­wią­za­niem jest dia­log mię­dzy Sy­ryj­czy­ka­mi i re­gu­lar­nie oskar­ża ra­dy­kal­ną opo­zy­cję i jej za­gra­nicz­nych so­jusz­ni­ków o boj­ko­to­wa­nie planu po­ko­jo­we­go An­na­na.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie w wy­ni­ku zbroj­ne­go kon­flik­tu mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi Asada i pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu for­ma­cja­mi zgi­nę­ło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twier­dzi, że ofia­rą rzą­do­wych re­pre­sji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei sy­ryj­skie wła­dze mówią, że w ak­tach prze­mo­cy, za któ­ry­mi stoją is­lam­scy bo­jow­ni­cy, zgi­nę­ło 2,6 tys. żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów.

>>>>

Kreml znow mąci ...

Tzw. stupid cupid:


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:26, 24 Maj 2012    Temat postu:

Syria: wysokie koszty międzynarodowych sankcji

Sy­ryj­ski mi­ni­ster ds. ropy naf­to­wej Su­fian Alaw przy­znał w środę, że su­ro­we mię­dzy­na­ro­do­we sank­cje wobec sek­to­ra pa­li­wo­we­go Syrii kosz­to­wa­ły kraj około 4 mld do­la­rów. Cho­dzi o za­sto­so­wa­ne we wrze­śniu 2011 roku em­bar­go na sy­ryj­ską ropę naf­to­wą.

Alaw po­wie­dział, że sank­cje na­ło­żo­ne przez USA i Unię Eu­ro­pej­ską w celu wy­war­cia pre­sji na pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da są przy­czy­ną bra­ków, które zmu­sza­ją Sy­ryj­czy­ków do wy­sta­wa­nia w dłu­gich ko­lej­kach i pła­ce­nia za­wy­żo­nych cen za gaz do go­to­wa­nia i inne pro­duk­ty.

Przed an­ty­re­żi­mo­wy­mi bun­ta­mi, które roz­po­czę­ły się w Syrii w marcu 2011 roku, sek­tor pa­li­wo­wy był fi­la­rem go­spo­dar­ki sy­ryj­skiej. We­dług Da­vi­da Schen­ke­ra z wa­szyng­toń­skie­go In­sty­tu­tu Po­li­ty­ki Bli­skow­schod­niej eks­port ropy, głów­nie do UE, przy­no­sił 7-8 mln do­la­rów dzien­nie. Te wpły­wy były klu­czo­we dla utrzy­ma­nia re­zerw wa­lu­to­wych w wy­so­ko­ści 17 mld do­la­rów, które rząd miał na po­cząt­ku re­be­lii.

Mi­ni­ster Alaw po­wie­dział w środę w Da­masz­ku dzien­ni­ka­rzom, że ceny gazu w bu­tlach (pro­pan-bu­tan) wzro­sły czte­ro­krot­nie, braki są od­czu­wal­ne w całym kraju, a pro­duk­cja kra­jo­wa po­kry­wa tylko po­ło­wę za­po­trze­bo­wa­nia. W celu uzu­peł­nie­nia bra­ków wła­dze Syrii ucie­ka­ją się do im­por­tu z państw, które nie przy­łą­czy­ły się do sank­cji wobec Da­masz­ku.

>>>>

No i brawo ! Dusic rezim dusic az zdechnie . Dosc tych potwornosci ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:05, 25 Maj 2012    Temat postu:

Syria: wybuch samochodu-pułapki na wschodzie, są zabici

W mie­ście Dajr az-Za­ur, na wscho­dzie Syrii, do­szło w so­bo­tę do wy­bu­chu sa­mo­cho­du-pu­łap­ki - in­for­mu­je pań­stwo­wa te­le­wi­zja i or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka. Ofi­cjal­ne media twier­dzą, że cho­dzi o za­mach ter­ro­ry­stycz­ny i do­da­ją, że są za­bi­ci.

Te­le­wi­zja nie po­da­je jed­nak szcze­gó­łów do­ty­czą­cych licz­by ofiar.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie do eks­plo­zji do­szło na ulicy, przy któ­rej znaj­du­je się sie­dzi­ba wy­wia­du woj­sko­we­go oraz szpi­tal woj­sko­wy. Ob­ser­wa­to­rium po­da­ło, że po wy­bu­chu wy­wią­za­ła się strze­la­ni­na.

Na na­gra­niach wideo umiesz­czo­nych w in­ter­ne­cie widać ciem­ną chmu­rę dymu, która unosi się nad mia­stem.

W ostat­nich mie­sią­cach sie­dzi­by sił bez­pie­czeń­stwa były ce­la­mi ata­ków bom­bo­wych w Syrii, gdzie reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da od ponad roku tłumi wy­stą­pie­nia opo­zy­cji.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wy­ni­ku zbroj­ne­go kon­flik­tu mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi Asada i pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu for­ma­cja­mi zgi­nę­ło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twier­dzi, że ofia­rą rzą­do­wych re­pre­sji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei sy­ryj­skie wła­dze mówią, że w ak­tach prze­mo­cy, za któ­ry­mi stoją is­lam­scy bo­jow­ni­cy, zgi­nę­ło 2,6 tys. żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów.

W kraju od kilku ty­go­dni prze­by­wa­ją ob­ser­wa­to­rzy ONZ, któ­rych za­da­niem jest nad­zo­ro­wa­nie kru­che­go za­wie­sze­nia broni. Szef tej misji, nor­we­ski ge­ne­rał Ro­bert Mood, oświad­czył w pią­tek w Da­masz­ku, że ob­ser­wa­to­rzy nie są w sta­nie do­pro­wa­dzić do istot­ne­go zre­du­ko­wa­nia prze­mo­cy. Je­dy­ną szan­są, we­dług niego, by­ło­by na­wią­za­nie w Syrii i poza jej gra­ni­ca­mi dia­lo­gu mię­dzy wszyst­ki­mi stro­na­mi kon­flik­tu.

>>>>

Kolejny taki atak ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:23, 26 Maj 2012    Temat postu:

Ponad 50 cywilów zginęło w Syrii

Co najmniej 73 cywilów zginęło a ponad 100 zostało rannych w wyniku ostrych walk, które wybuchły w piątek między syryjską armią a rebeliantami w mieście Hula w prowincji Hims na zachodzie Syrii - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Według jednego z działaczy opozycji, walki wybuchły, gdy siły syryjskie otworzyły ogień do demonstrantów protestujących przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, zabijając jedną osobę. - Są ofiary wśród żołnierzy, zniszczonych zostało pięć czołgów - powiedział działacz.

W rezultacie tej masakry Syryjska Rada Narodowa, główna koalicja ugrupowań opozycyjnych, zażądała w sobotę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bepieczeństwa ONZ. Według Rady, w Hula zginęło 110 osób.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że po raz pierwszy od wybuchu rewolty przeciwko Asadowi w marcu 2011 r. na ulice Aleppo (Halab) w północno-zachodniej Syrii wyjechały pojazdy pancerne. To Aleppo było miejscem, gdzie przez tygodnie odbywały się antyrządowe manifestacje.

Ze względu na administracyjne restrykcje wobec działalności mediów w Syrii doniesień tych nie można na razie zweryfikować w niezależnych źródłach.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Wyjatkowa erupcja zbrodni i agresji . Rezim zaatkowal pancerzami bezbronnych demonstrantow . Nie trzeb tlumaczyc zbrodniczosci tego czynu ...
Liczba ofiar skoczyla gwaltownie do :
Zabitych:
9327 cywilow
3580 wojskowych
1.720.000 ofiar ogolem !!!
Zostal ustanowiony nowy rekord ofiar ponad 1,7 miliona !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Mężczyzna zastrzelony podczas protestów w Deir Zor, 28 maja
[/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:26, 27 Maj 2012    Temat postu:

Syria: ponad 90 cywilów zginęło w ostrzale Huli

Ponad 90 cywilów, w tym 25 dzieci, zginęło od piątku wskutek ostrzału przez syryjską armię miasta Hula w prowincji Hims na zachodzie Syrii - poinformowało w sobotę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Jak powiadomił szef mającego siedzibę w Londynie Obserwatorium, Rami Abdel Rahman, wielu mieszkańców Huli ucieka przed nowymi bombardowaniami.

Poprzednie doniesienia Obserwatorium mówiły o ostrych walkach, które wybuchły w piątek w Huli między syryjską armią a rebeliantami, w wyniku czego zginęło co najmniej 73 cywilów.

Według jednego z działaczy opozycji, ostre starcia rozgorzały, gdy siły syryjskie otworzyły ogień do demonstrantów protestujących przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, zabijając jedną osobę.

Narodowa Rada Syryjska (NRS), główne ciało skupiające syryjską opozycję, zażądała w sobotę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie gwałtownych zajść w Huli. Według NRS, zginęło tam 110 osób.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka potępiło wspólnotę międzynarodową i Ligę Arabską za brak reakcji na wydarzenia w Huli, nazywając je "współwinnymi masakry" w tym mieście - pisze agencja AFP. "Od południa mówimy o bombardowaniach i żaden obserwator, który jest Hims, się nawet nie ruszył", żeby to sprawdzić - mówił w piątek wieczorem szef Obserwatorium.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Obserwatorium w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Rosnie tragiczny bilans okrutnej zbrodni...
Jest juz :
Zabitych:
9371 cywilow
3594 wojskowych
1.727.748 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:02, 27 Maj 2012    Temat postu:

Syria: gwałtowne walki w Hamie

Do gwałtownych walk między syryjską armią a rebeliantami doszło dzisiaj w mieście Hama w zachodniej Syrii - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Starcia miały też miejsce w innych miastach. Wojsko zbombardowało Rastan na zachodzie kraju.

Jak podała agencja AFP, regularne siły syryjskie ostrzeliwały w niedzielę trzy dzielnice Hamy, stolicy prowincji (muhafazy) o tej samej nazwie.

W nocy z soboty na niedzielę wojsko zbombardowało miasto Rastan, które od miesięcy odpiera ataki sił reżimu prezydenta Baszara el-Asada. 60-tysięczny Rastan znajduje się 25 km na północ od Hims, stolicy prowincji o tej samej nazwie.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka Rastan był ostrzeliwany z częstotliwością ok. dwóch moździerzy na minutę.

Niedaleko stołecznego Damaszku, w mieście Harasta, również rozgorzały ostre walki między armią i rebeliantami.

Starcia takie miały też miejsce niedaleko granicy z Irakiem. Walki spowodowały, że irackie władze zdecydowały się w nocy z soboty na niedzielę na ogłoszenie stanu pogotowia dla swoich sił bezpieczeństwa i straży granicznej w pobliżu terenów starć.

Alarm irackich sił trwał od godz. 23 czasu lokalnego (22 czasu polskiego) w sobotę do niedzieli rano - poinformował dowódca straży granicznej Ali Dżuwair. Jak sprecyzował, walki toczyły się między regularnymi siłami syryjskimi a opozycyjną Wolną Armią Syryjską na wielu punktach kontroli granicznej po syryjskiej stronie.

Doniesienia o kolejnych aktach przemocy w Syrii nadeszły po potępieniu przez wiele krajów masakry na cywilach dokonanej przez syryjską armię w Huli w prowincji Hims. W wyniku bombardowania, które trwało od piątku do soboty rano, zginęły 92 osoby, w tym 32 dzieci.

To najpoważniejsze dotąd naruszenie rozejmu między reżimem a opozycją, które obowiązuje od 12 kwietnia.

W ocenie Obserwatorium od początku rewolty w Syrii, czyli od marcu 2011 r., zginęło ponad 12,6 tys. osób, w większości to cywile zabici przez siły reżimowe.

>>>>

I znow wzrosl bilans zbrodni ...
Tuatj slysze 12,6 tys mi juz dochodzi do 13 tys .
Jest juz :
Zabitych :
9376 cywilow
3596 wojskowych
1.728.668 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:43, 28 Maj 2012    Temat postu:

Syria: Reżim zaprzecza, że stoi za masakrą w Huli i powołuje komisję śledczą

Władze Syrii zaprzeczyły, że siły rządowe stoją za masakrą w Huli i powołały komisję śledczą, która ma zbadać okoliczności zajść w mieście. Według działaczy opozycji w bombardowaniu Huli zginęło co najmniej 109 osób.

- Kategorycznie odrzucamy wzięcie odpowiedzialności za tę terrorystyczną masakrę wymierzoną w mieszkańców Huli - oświadczył rzecznik syryjskiego MSZ Dżihad Makdissi podczas konferencji prasowej w Damaszku.

- Zastrzelone zostały kobiety, dzieci i osoby starsze. Tak nie postępuje bohaterska armia syryjska" - podkreślił.

Damaszek powołał komisję śledczą, która ma wyjaśnić okoliczności zajść w Huli. - Powołaliśmy komisję, składająca się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i armii, która zbada fakty i w ciągu trzech dni opublikuje wyniku swojej pracy - poinformował Makdissi.

Rzecznik zakomunikował również, że do Syrii w poniedziałek ma udać się specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej Kofi Annan.

Masakra w Huli to najpoważniejsze dotąd naruszenie rozejmu między reżimem a opozycją, które obowiązuje od 12 kwietnia.

Plan pokojowy Annana przewidywał, poza wysłaniem do Syrii międzynarodowych obserwatorów, wycofanie wojsk i broni ciężkiej z miast oraz dialog między reżimem i jego przeciwnikami.

>>>>

No tak zrobily to duchy ...

Przedstawiciel władz Syrii: Annan spotka się z Asadem

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi Annan ma spo­tkać się we wto­rek w Da­masz­ku z pre­zy­den­tem Syrii Ba­sza­rem el-Asa­dem - po­in­for­mo­wał agen­cję AFP wy­so­ki rangą przed­sta­wi­ciel sy­ryj­skie­go re­żi­mu. Były szef ONZ w po­nie­dzia­łek przy­był do Da­masz­ku.

W pią­tek rzecz­nik An­na­na po­da­wał, że roz­wa­ża on przy­ję­cie za­pro­sze­nia do od­wie­dze­nia Syrii. Nie po­twier­dził jed­nak ter­mi­nu wi­zy­ty, wska­zu­jąc na wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa.

W po­nie­dzia­łek sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa Al-Ich­ba­ri­ja po­in­for­mo­wa­ła o przy­jeź­dzie An­na­na do Da­masz­ku. In­for­ma­cję tę po­twier­dził jego rzecz­nik Ahmad Fawzi. Annan jesz­cze tego dnia ma prze­pro­wa­dzić roz­mo­wy z sze­fem dy­plo­ma­cji sy­ryj­skiej Wa­li­dem el-Mu'al­li­mem.

To druga wi­zy­ta by­łe­go szefa ONZ w ogar­nię­tym kon­flik­tem kraju od roz­po­czę­cia misji me­dia­cyj­nej trzy mie­sią­ce temu.

W nie­dzie­lę Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła sy­ryj­ski rząd za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii, w któ­rej od piąt­ku zgi­nę­ło ponad 100 osób. O licz­bie tej in­for­mo­wa­li ob­ser­wa­to­rzy ONZ, któ­rzy udali się na miej­sce.

Annan, który 23 lu­te­go zo­stał mię­dzy­na­ro­do­wym wy­słan­ni­kiem do Syrii, pierw­szą wi­zy­tę w tym kraju zło­żył 10 marca. Na jej za­koń­cze­nie uzy­skał za­rów­no od władz, jak i opo­zy­cji za­pew­nie­nie, że będą prze­strze­gać kil­ku­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go, prze­wi­du­ją­ce­go m.​in. ro­zejm. Obo­wią­zu­ją­ce for­mal­nie od 12 kwiet­nia za­wie­sze­nie broni jest jed­nak re­gu­lar­nie na­ru­sza­ne.

????

Tylko po co ???

Szef obserwatorów ONZ w Syrii potępia przemoc w Huli

Szef misji obserwacyjnej ONZ w Syrii generał Robert Mood potępił "brutalną tragedię" w syryjskim mieście Hula, gdzie według obserwatorów zginęło ponad 90 osób, w tym ok. 30 dzieci poniżej 10. roku życia. Opozycja przypisuje tę masakrom siłom reżimowym.

- Obserwatorzy wojskowi i cywilni, którzy rano udali się do Huli, naliczyli ponad 32 dzieci i ponad 60 zabitych dorosłych - oświadczył norweski generał. Podkreślił, że "w najmocniejszych słowach potępia brutalną tragedię".

Od piątku region jest bombardowany, o co przeciwnicy reżimu prezydenta Baszara el-Asada oskarżają podległe mu siły.

Jak dodał Mood, "obserwatorzy potwierdzili, że doszło do ostrzału artyleryjskiego". "Ci, którzy odpowiedzieli, i ci, którzy dokonali tego godnego ubolewania aktu, powinni być osądzeni, kimkolwiek są" - zaznaczył na konferencji prasowej w Damaszku. - Zabójstwa niewinnych dzieci i cywilów muszą się skończyć - apelował.

W wydanym oświadczeniu "zaapelował do syryjskiego rządu, by nie używał więcej broni ciężkiej i wezwał wszystkie strony konfliktu do powstrzymania się od przemocy w każdej postaci".

Generał Mood ostrzegł także, że "przemoc stosowana dla własnych celów może spowodować niestabilność i doprowadzić kraj do wojny domowej". Obserwatorzy w Syrii mają monitorować przestrzeganie rozejmu obowiązującego teoretycznie od 12 kwietnia.

Wkrótce po masakrze w Huli, 25 km na północny zachód od Hims, Wolna Armia Syryjska (WAS), składająca się głównie z dezerterów z rządowej armii, zaapelowała do "zaprzyjaźnionych krajów" o zaatakowanie z powietrza sił Asada. WAS oceniła, że w obliczu przemocy nie wiąże jej już plan międzynarodowego mediatora Kofiego Annana, o ile ONZ nie podejmie natychmiast działań w celu ochrony cywilów.

Plan pokojowy Annana przewidywał, poza wysłaniem do Syrii międzynarodowych obserwatorów, m.in. wycofanie wojsk i broni ciężkiej z miast oraz dialog między reżimem i jego przeciwnikami.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od początku rewolty w Syrii w marcu 2011 roku zginęło ponad 12,6 tys. ludzi - w większości cywilów zabitych przez siły reżimowe.

>>>>

Oczywiscie . Trudno nie potepic takiej bestialskiej zbrodni ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:20, 28 Maj 2012    Temat postu:

Rada Bezpieczeństwa potępiła władze Syrii za masakrę w Huli

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ ostro po­tę­pi­ła ma­sa­krę ponad 100 cy­wi­lów w sy­ryj­skim mie­ście Hula i wska­za­ła, że od­po­wie­dzial­ność za nią po­no­szą wła­dze w Da­masz­ku. "To od­ra­ża­ją­ce uży­cie siły wobec lud­no­ści cy­wil­nej jest na­ru­sze­niem mię­dzy­na­ro­do­we­go prawa" - stwier­dza w swym oświad­cze­niu Rada.

W przy­ję­tym jed­no­gło­śnie pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia oświad­cze­niu, Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wska­za­ła, że siły rzą­do­we ostrze­li­wa­ły mia­sto z broni cięż­kiej - dział i czoł­gów. Rada po­tę­pi­ła także za­bi­ja­nie cy­wi­lów strza­ła­mi z bli­skiej od­le­gło­ści, a także sto­so­wa­nie wobec nich róż­nych form prze­mo­cy fi­zycz­nej.

Rada Bez­pie­czeń­stwa uzna­ła także, że wła­dze w Da­masz­ku zła­ma­ły wcze­śniej­sze zo­bo­wią­za­nia do prze­rwa­nia wszel­kich form prze­mo­cy, w tym także uży­cia broni cięż­kiej w sku­pi­skach lud­no­ści cy­wil­nej.

Tym­cza­sem w re­ak­cji na oświad­cze­nie Rady Bez­pie­czeń­stwa, sy­ryj­ski am­ba­sa­dor przy ONZ Ba­szar Dża­afa­ri po­wtó­rzył, że wła­dze w Da­masz­ku nie mają nic wspól­ne­go z ma­sa­krą w Huli, a od­po­wie­dzial­ni za nią są "ter­ro­ry­ści". Za­rzu­cił on am­ba­sa­do­rom kra­jów, które są człon­ka­mi Rady, że "wodzą świat za nos i opo­wia­da­ją kłam­stwa".

W ma­sa­krze w Huli zgi­nę­ło w pią­tek, we­dług ONZ, co naj­mniej 108 osób, w tym 49 dzie­ci i 34 ko­bie­ty.

>>>>

Tak potepienie to oczywistosc ...

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się w niedzielę w sprawie ataku w Huli

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ spo­tka się w nie­dzie­lę o godz. 20.30 czasu pol­skie­go, aby prze­dys­ku­to­wać ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rym od piąt­ku zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci - po­in­for­mo­wał jeden z dy­plo­ma­tów.

Źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne twier­dzą, że po­sie­dze­nie zwo­ła­no po tym jak Rosja od­rzu­ci­ła fran­cu­sko-bry­tyj­ską pro­po­zy­cję wy­da­nia oświad­cze­nia po­tę­pia­ją­ce­go ma­sa­krę.

Wła­dze Syrii oskar­ży­ły o śmierć cy­wi­lów w Huli, na za­cho­dzie kraju, re­be­lian­tów sprze­ci­wia­ją­cych się re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Z kolei opo­zy­cja od­po­wie­dzial­ność za ma­sa­krę przy­pi­su­je wła­dzom w Da­masz­ku.

Ob­ser­wa­to­rzy ONZ po­twier­dza­li w so­bo­tę, że w Huli do­szło do ostrza­łu ar­ty­le­ryj­skie­go i jest bar­dzo dużo ofiar.

>>>>

Czekamy na ostra reakcje !

Saudyjczyk oferuje 450 tys. dol. za głowę Baszara al-Asada.

Saudyjski uczony zaoferował 450 tysięcy dolarów za głowę syryjskiego prezydenta Baszara Al-Asada. Nagroda została ogłoszona po piątkowej masakrze cywilów w mieście Hula. W wyniku ostrzału antyrządowej demonstracji przez wojsko, doszło do ostrych starć, w których zginęło około 90 cywilów, w tym 25 dzieci.

"Ogłaszamy nagrodę w wysokości 450 tysięcy dolarów dla każdego, kto zabije Baszara Al-Asada, którego maskary na kobietach i dzieciach przeraziły cały świat" - napisał Ali Al Rabieei na swoim profilu w serwisie społecznościowym Twitter.

Masakra ludności cywilnej spotkała się z ostrym potępieniem społeczności międzynarodowej, w tym Chin, które zwykle są powściągliwe w krytykowaniu syryjskiego prezydenta.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Obserwatorium w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Tutaj pojechali jego metodami . Wet za wet ... Do tego prowadzi zbrodnia - do nienawisci ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:18, 29 Maj 2012    Temat postu:

W.Brytania wydali 3 syryjskich dyplomatów, w tym charge d'affaires

Wiel­ka Bry­ta­nia wy­da­li sy­ryj­skie­go char­ge d'af­fa­ires i dwóch in­nych dy­plo­ma­tów wy­so­kie­go szcze­bla - po­in­for­mo­wał mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Wil­liam Hague. Dodał, że dy­plo­ma­ci będą mieć sie­dem dni na opusz­cze­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Po­su­nię­cie to jest czę­ścią sko­or­dy­no­wa­nych dzia­łań wielu sto­lic świa­ta, które wy­da­la­ją dy­plo­ma­tów Syrii w re­ak­cji na ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci.

Wcze­śniej o wy­da­le­niu sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów in­for­mo­wa­ły, m.​in.: Au­stra­lia, Fran­cja i Niem­cy.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii, gdzie sys­te­ma­tycz­nie jest na­ru­sza­ny ro­zejm, obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie od 12 kwiet­nia.

>>>>

Sluszna reakcja ...

Włochy wydalają syryjskiego ambasadora

Wio­chy uzna­ły sy­ryj­skie­go am­ba­sa­do­ra i per­so­nel sy­ryj­skiej am­ba­sa­dy za "per­so­nae non gra­tae" - po­in­for­mo­wa­ło wło­skie MSZ. Sy­ryj­scy dy­plo­ma­ci zo­sta­ją wy­da­le­ni w pro­te­ście prze­ciw­ko ma­sa­krom lud­no­ści cy­wil­nej w Syrii.

Jak po­da­ło MSZ, rząd Włoch chce w ten spo­sób wy­ra­zić obu­rze­nie z po­wo­du ma­sa­kry w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rym zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci. Krok ten pod­ję­to "w ko­or­dy­na­cji z part­ne­ra­mi eu­ro­pej­ski­mi".

Na ma­sa­krę po­dob­nie za­re­ago­wa­ły Niem­cy, Fran­cja i Hisz­pa­nia, które za­po­wie­dzia­ły wy­da­le­nie sy­ryj­skich am­ba­sa­do­rów; Lon­dyn wy­da­la sy­ryj­skie­go char­ge d'af­fa­ires, Ka­na­da - cały sy­ryj­ski per­so­nel dy­plo­ma­tycz­ny, a Au­stra­lia, - dwóch sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, w tym szefa misji.

Więk­szość ofiar ma­sa­kry w Huli zgi­nę­ło w zbio­ro­wych eg­ze­ku­cjach - wy­ni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez ONZ. Da­ma­szek ne­gu­je udział w tym swego woj­ska.

>>>>

Tak jest !

Niemcy: ambasador Syrii ma nakaz opuszczenia kraju

Niem­cy za­mie­rza­ją wy­da­lić am­ba­sa­do­ra Syrii - po­da­ła we wto­rek nie­miec­ka agen­cja dpa. To od­po­wiedź na ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci.

We­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji agen­cji dpa sy­ryj­ski am­ba­sa­dor Ra­dwan Lufti zo­stał we­zwa­ny we wto­rek do MSZ w Ber­li­nie, gdzie zo­sta­nie po­pro­szo­ny o opusz­cze­nie Nie­miec w ciągu 72 go­dzin.

Jak pisze dpa, ocze­ku­je się, że za przy­kła­dem Nie­miec pójdą ko­lej­ne pań­stwa UE. Wcze­śniej sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów wy­da­li­ła Au­stra­lia.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii.

Obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da a po­wstań­ca­mi jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny.

>>>>>

Jak najbaradziej slusznie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:11, 29 Maj 2012    Temat postu:

Rozpoczęły się rozmowy Asada z Annanem

Pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad spo­tkał się we wto­rek w Da­masz­ku z wy­słan­ni­kiem ONZ i Ligi Arab­skiej Kofim An­na­nem - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja SANA. Roz­mo­wy od­by­wa­ją się po ma­sa­krze w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci.

Celem An­na­na jest wy­eg­ze­kwo­wa­nie sze­ścio­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go, który ma po­par­cie ONZ i Ligi Arab­skiej, ale nie po­wstrzy­mał roz­le­wu krwi w Syrii, ogar­nię­tej od 14 mie­się­cy kon­flik­tem mię­dzy Asa­dem a jego prze­ciw­ni­ka­mi.

Kon­flikt roz­po­czął się w marcu 2011 roku od ma­so­wych de­mon­stra­cji po czym prze­kształ­cił się w po­wsta­nie zbroj­ne.

We­dług sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka zgi­nę­ło w nim ponad 13 tys. ludzi.

>>>>

W istocie to plan runal i mamy krwawa fale ...

Wyrzucają dyplomatów - to odpowiedź na masakrę w Huli.
Australia: reakcja państwa na masakrę w Syrii

Wła­dze Au­stra­lii po­in­for­mo­wa­ły we wto­rek, że wy­da­la­ją z kraju dwóch sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, w tym szefa misji. Jest to od­po­wiedź na ze­szło­ty­go­dnio­wą ma­sa­krę w sy­ryj­skiej Huli, gdzie zgi­nę­ło co naj­mniej 108 osób, w tym około 50 dzie­ci.

Zgod­nie z de­cy­zją au­stra­lij­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Boba Carra, char­ge d'af­fa­ires Dżaw­dat Ali i drugi sy­ryj­ski dy­plo­ma­ta zo­sta­ną wy­da­le­ni w ciągu 72 go­dzin. - Ocze­ku­ję, że inne kraje uczy­nią to samo w ciągu nocy czasu au­stra­lij­skie­go - po­wie­dział Carr dzien­ni­ka­rzom.

Char­ge d'af­fa­ires zo­stał w po­nie­dzia­łek we­zwa­ny przez przed­sta­wi­cie­li au­stra­lij­skie­go rządu w celu zło­że­nia wy­ja­śnień w spra­wie piąt­ko­wej ma­sa­kry.

- Sy­ryj­skie­mu char­ge d'af­fa­ires po­le­co­no, by prze­ka­zał Da­masz­ko­wi jasny ko­mu­ni­kat, że Au­stra­lij­czy­cy są wstrzą­śnię­ci ma­sa­krą (w Huli) i że po­dej­mie­my wspól­nie mię­dzy­na­ro­do­we dzia­ła­nia, by po­cią­gnąć win­nych do od­po­wie­dzial­no­ści - za­zna­czył mi­ni­ster. Oce­nił, że ma­sa­kra w Huli była "ohyd­ną, bru­tal­ną zbrod­nią".

Carr oświad­czył też, że "Syria nie może li­czyć na ofi­cjal­ne re­la­cje z Au­stra­lią, do­pó­ki nie bę­dzie re­spek­to­wać ro­zej­mu i nie po­dej­mie kon­kret­nych dzia­łań, by zre­ali­zo­wać plan po­ko­jo­wy wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na".

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii.

Obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da a po­wstań­ca­mi jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny.

Niemcy zamierzają wydalić ambasadora Syrii - podała niemiecka agencja dpa. Włochy uznały syryjskiego ambasadora i personel syryjskiej ambasady za "personae non gratae". Jak podało włoskie MSZ, krok ten podjęto "w koordynacji z partnerami europejskimi". Na masakrę zareagowały także Francja i Hiszpania, które zapowiedziały wydalenie syryjskich ambasadorów; Wielka Brytania wydala syryjskiego charge d'affaires, Kanada - cały syryjski personel dyplomatyczny, a Australia - dwóch syryjskich dyplomatów, w tym szefa misji.

>>>>

Czyli caly szereg krajow ...

Szef obserwatorów ONZ: 116 zabitych, 300 rannych w syryjskiej Huli

Szef misji ob­ser­wa­cyj­nej ONZ w Syrii Ro­bert Mood po­in­for­mo­wał w nie­dzie­lę w cza­sie nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ na temat Syrii, że w ma­sa­krze w Huli zgi­nę­ło co naj­mniej 116 ludzi, a 300 zo­sta­ło ran­nych - po­da­ły źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne.

We­dług nich, nor­we­ski ge­ne­rał prze­ka­zał, że ofia­ry zgi­nę­ły od odłam­ków po­ci­sków ar­ty­le­ryj­skich lub zo­sta­ły za­bi­te "z bli­skiej od­le­gło­ści". Kilka go­dzin wcze­śniej in­for­mo­wa­no o co naj­mniej 109 ofia­rach śmier­tel­nych ataku w Huli, w tym wielu dzie­ciach.

Skala prze­mo­cy w tym mie­ście, po­ło­żo­nym na za­cho­dzie Syrii, wy­wo­ła­ła obu­rze­nie spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej i do­pro­wa­dzi­ła do zwo­ła­nia nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia RB ONZ. Prze­by­wa­ją­cy w Da­masz­ku ge­ne­rał Mood skon­tak­to­wał się z ze­bra­ny­mi w Nowym Jorku dy­plo­ma­ta­mi kra­jów człon­kow­skich RB ONZ za po­śred­nic­twem łącza wideo.

Sy­ryj­scy opo­zy­cjo­ni­ści przy­pi­su­ją od­po­wie­dzial­ność za ma­sa­krę w Huli re­żi­mo­wi w Da­masz­ku, na­to­miast wła­dze twier­dzą, że winni są re­be­lian­ci wal­czą­cy z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Na otwar­ciu po­sie­dze­nia w Nowym Jorku za­stęp­ca sta­łe­go przed­sta­wi­cie­la Rosji przy ONZ Igor Pan­kin pod­kre­ślił, że od­po­wie­dzial­ność re­żi­mu za ma­sa­krę nie jest prze­są­dzo­na i na­le­ży ją jesz­cze po­twier­dzić. Oświad­czył, że "więk­szość ofiar" w Huli zgi­nę­ło od broni bia­łej lub zo­sta­ło za­bi­tych "z bar­dzo bli­skiej od­le­gło­ści", co prze­czy do­nie­sie­niom o ostrza­le ar­ty­le­ryj­skim.

Wie­czo­rem sy­ryj­scy obroń­cy praw czło­wie­ka po­in­for­mo­wa­li, że w nie­dziel­nym ostrza­le miesz­kal­nych dziel­nic mia­sta Hama, pro­wa­dzo­nym z czoł­gów, zgi­nę­ło co naj­mniej 30 osób. Hama służy jako baza dla ata­ków na siły pod­le­głe Asa­do­wi. Agen­cja Reu­te­ra za­strze­ga, że do­nie­sień tych nie można zwe­ry­fi­ko­wać.

W nie­dzie­lę Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­da­ło, że we­dług naj­now­sze­go bi­lan­su od wy­bu­chu re­wol­ty prze­ciw­ko Asa­do­wi w marcu 2011 roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 13 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Kolejny bilans tej masakry zapewne nie ostateczny . Zatem mamy :

Zabitych :
9439 cywilow
3616 wojskowych
Zatem padl rekord . Ponad 13.000 zabitych !
1.739.624 ofiar ogolem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:19, 30 Maj 2012    Temat postu:

Syria: holenderski dyplomata poproszony o opuszczenie kraju

Sy­ryj­skie mi­ni­ster­stwo spraw za­gra­nicz­nych dało ho­len­der­skie­mu char­ge d'af­fa­ires 72 go­dzi­ny na opusz­cze­nie kraju - po­in­for­mo­wał re­sort w wy­da­nym w środę oświad­cze­niu. Jest to od­po­wiedź Syrii na wy­da­le­nie jej dy­plo­ma­tów z kra­jów za­chod­nich po ma­sa­krze w Huli.

Szef ho­len­der­skie­go MSZ Uri Ro­sen­thal po­in­for­mo­wał we wto­rek, że am­ba­sa­dor Syrii re­pre­zen­tu­ją­cy ten kraj w Bel­gii i Ho­lan­dii, zo­stał uzna­ny w Ho­lan­dii za per­so­na non grata w związ­ku z ma­sa­krą w mie­ście Hula na za­cho­dzie Syrii, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób.

- Nie można współ­pra­co­wać z kra­jem, na któ­re­go czele stoi taki pre­zy­dent - dodał Ro­sen­thal, od­no­sząc się do pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da.

Urzę­du­ją­cy w Da­masz­ku ho­len­der­ski char­ge d'af­fa­ires jest jed­nym z nie­licz­nych za­chod­nich dy­plo­ma­tów w Syrii. W ostat­nich mie­sią­cach kraj ten opu­ści­ło wielu za­chod­nich dy­plo­ma­tów w pro­te­ście prze­ciw­ko re­pre­sjom wobec lud­no­ści cy­wil­nej i krwa­we­mu tłu­mie­niu re­be­lii.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 roku kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

No tak rezim probuje sie odszczekiwac ...

USA: Departament Stanu wydali syryjskiego charge d'affaires

De­par­ta­ment Stanu USA wy­da­li z Wa­szyng­to­nu sy­ryj­skie­go char­ge d'af­fa­ires w od­po­wie­dzi na falę zbrod­ni­czych ata­ków na lud­ność cy­wil­ną w Syrii w week­end - po­da­ła agen­cja Reu­te­ra, po­wo­łu­jąc się na przed­sta­wi­cie­la władz ame­ry­kań­skich.

Pra­gną­cy za­cho­wać ano­ni­mo­wość urzęd­nik po­wie­dział, że sy­ryj­ski dy­plo­ma­ta bę­dzie miał 72 go­dzi­ny na opusz­cze­nie kraju. Dłu­go­let­ni am­ba­sa­dor Syrii w Wa­szyng­to­nie Imad Mo­usta­pha zo­stał od­wo­ła­ny do Da­masz­ku w końcu ubie­głe­go roku, jego na­stęp­cy do­tych­czas nie wy­zna­czo­no.

Wcze­śniej Wło­chy uzna­ły sy­ryj­skie­go am­ba­sa­do­ra i per­so­nel sy­ryj­skiej am­ba­sa­dy za per­so­na non grata. Na ma­sa­krę cy­wil­nej lud­no­ści w Huli po­dob­nie za­re­ago­wa­ły Niem­cy, Fran­cja i Hisz­pa­nia, które za­po­wie­dzia­ły wy­da­le­nie sy­ryj­skich am­ba­sa­do­rów; Lon­dyn i Sofia wy­da­la­ją sy­ryj­skich char­ge d'af­fa­ires, Ka­na­da - cały sy­ryj­ski per­so­nel dy­plo­ma­tycz­ny, a Au­stra­lia - dwóch sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, w tym szefa misji.

>>>>

Tym razem kolej na USA ...

Japonia wydala ambasadora Syrii

Wła­dze w Tokio po­le­ci­ły w środę am­ba­sa­do­ro­wi Syrii w Ja­po­nii opusz­cze­nie kraju w od­po­wie­dzi na ma­sa­krę w Huli - po­in­for­mo­wał szef ja­poń­skiej dy­plo­ma­cji Ko­ichi­ro Gemba.

W ubie­głym ty­go­dniu w Huli, w za­chod­niej Syrii, zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci. Jak po­in­for­mo­wał przed­sta­wi­ciel ONZ ds. praw czło­wie­ka, więk­szość za­bi­tych to ofia­ry zbio­ro­wych eg­ze­ku­cji prze­pro­wa­dzo­nych przez pro­rzą­do­we mi­li­cje Sza­bi­ha w wio­sce Taldu na obrze­żach Huli.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za tę ma­sa­krę. Naj­więk­sze kraje eu­ro­pej­skie, USA, Ka­na­da i Au­stra­lia za­po­wie­dzia­ły wy­da­le­nie sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów.

Od marca 2011 roku w Syrii trwa­ją an­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, które prze­ro­dzi­ły się w zbroj­ne po­wsta­nie.

Obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia bie­żą­ce­go roku ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da a po­wstań­ca­mi jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny.

>>>>

I Japonczycy tez ... Slusznie . Japonia powinna bardziej angazowac sie w akcje sluzace wolnosci narodow ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:18, 30 Maj 2012    Temat postu:

Rada Praw Człowieka ONZ zbada masakrę w Huli

Rada Praw Człowieka ONZ zbada na zwołanej w Genewie specjalnej sesji okoliczności zeszłotygodniowej masakry ludności cywilnej w Huli, na zachodzie Syrii, gdzie zginęło ponad 100 osób, w tym wiele dzieci.

Według agencji Reuters, która powołuje się na anonimowego dyplomatę uczestniczącego w przygotowaniu sesji, spotkanie ma odbyć się z inicjatywy USA, Kataru, Turcji i Unii Europejskiej.

Rada zajmie się po raz czwarty sytuacją w Syrii od czasu wybuchu konfliktu zbrojnego w tym kraju w marcu ubiegłego roku. Dyplomata powiedział, że idea zwołania specjalnej sesji cieszy się dużym poparciem.

Jak poinformował przedstawiciel ONZ ds. praw człowieka, większość zabitych w Huli to ofiary zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez prorządowe milicje Szabiha. Masakrę potępiła Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Władze Syrii zaprzeczyły w niedzielę, że siły rządowe stoją za masakrą. Szereg zachodnich krajów zapowiedziało na znak protestu przeciwko masakrze wydalenie syryjskich dyplomatów.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku trwającego od marca 2011 roku konfliktu zbrojnego między przeciwnikami reżimu prezydenta Baszara al-Asada a siłami rządowymi zginęło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

Tak . To jest koszmar !

Europejska prasa o konflikcie w Syrii: Hula punktem zwrotnym

Europejska prasa uznała niedawną masakrę ludności cywilnej w syryjskiej Huli za punkt zwrotny w trwającym od ubiegłego roku krwawym konflikcie w Syrii. Komentatorzy wątpią jednak w skuteczność dyplomatycznych działań i apelują o wzmocnienie pozycji ONZ.

"W każdym konflikcie istnieje punkt zwrotny, który decyduje o tym, w jakim kierunku potoczą się wypadki. Zwykle ten punkt można zidentyfikować dopiero po fakcie, z perspektywy czasu. W przypadku Syrii społeczność międzynarodowa sama uznała wydarzenia w Huli za cezurę, po której nic nie będzie takie jak przedtem" - pisze austriacki dziennik "Der Standard".

Gazeta dodaje, że społeczność międzynarodowa zareagowała odrazą na tę masakrę. To nie oznacza jednak, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zapanuje teraz zgoda co do oceny konfliktu. Rosja i Chiny argumentują, że nie wszyscy uzbrojeni buntownicy zainteresowani są dialogiem i pokojem. Jednak także w Moskwie i Pekinie przebija się pogląd, że reżim Baszara al-Asada, nawet jeśli utrzyma się dłużej przy władzy, nie może być traktowany jako partner - czytamy w "Der Standard".

Niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung" wskazuje tymczasem na rozejście się dróg dyplomacji i realnego świata, tworzących obecnie "dwa własne równoległe światy". Dyplomacja to "pełne oburzenia oświadczenia ministerstw spraw zagranicznych, wydalanie ambasadorów, którzy - zgodnie z wymogami protokołu dyplomatycznego - w ciągu 72 godzin muszą spakować walizki i opuścić kraj, oraz międzynarodowy rozjemca (Kofi Annan), który co prawda nie ma już żadnego pola manewru, lecz mimo to ciągle jeszcze ściska dłonie". Natomiast realny świat to - zdaniem "SZ" - "czołgi, granaty i tłuszcza, która na polecenie syryjskiego reżimu morduje kobiety i dzieci".

"Nie powinniśmy ulegać złudzeniu: środkami tego pierwszego świata (czyli dyplomacji) nie da się powstrzymać mordowania" - zauważa sceptycznie w konkluzji "Sueddeutsche Zeitung".

Niemiecki "Die Welt" porównuje wypadki w Syrii z masakrą Muzułmanów w Srebrenicy. "To makabryczne: dopiero wielka ludzka tragedia, okrutna zbrodnia doprowadziła do podjęcia politycznych działań na większą skalę" - pisze gazeta, wskazując na zapowiedź wydalenia z kilku zachodnich krajów ambasadorów Syrii.

"Syria stoi pod pręgierzem i jest bardziej niż kiedykolwiek izolowana. Kto zadaje się z upadającym reżimem, tak jak Rosja, ten musi drżeć o swoją reputację" - pisze "Die Welt".

Norweski "Aftenposten" ocenia, że pokojowy plan Annana znajduje się w "głębokim kryzysie". Asad powtarza, że odpowiedzialność za naruszanie rozejmu ponoszą terroryści i Al-Kaida. Jednak raporty obserwatorów ONZ wskazują na to, że reżim Asada deklaruje na zewnątrz dobre zamiary a równocześnie sabotuje wszelki próby realizacji planu pokojowego.

"Luxemburger Wort" z Luksemburga podkreśla, że sytuacja w Syrii ukazuje po raz kolejny potrzebę silnego ONZ. "To zakrawa na farsę, że ONZ trzymany jest na smyczy, a Rada Bezpieczeństwa zgodziła się jedynie na wysłanie do Syrii garstki niegroźnych obserwatorów" - ocenia komentator. Narody Zjednoczone powinny właściwie zrezygnować z takiej misji, w której są jedynie marionetką - czytamy w "Luxemburger Wort".

>>>>

Trzeba przywalic rezimowi nie zwaracajac uwagi na Pekin i Moskwe . Przydalo by sie walnac w stol przed nosem tych rozbojnikow ...

W Syrii znaleziono ciała 13 zastrzelonych mężczyzn

W Syrii doszło do kolejnej zbrodni: w prowincji Dajr az-Zaur na wschodzie kraju znaleziono ciała 13 zastrzelonych z bliskiej odległości mężczyzn - podała agencja dpa, powołując się na źródła w syryjskiej opozycji.

Według agencji, wszystkie ofiary egzekucji miały ręce skrępowane na plecach. Przebieg zbrodni i motywy sprawców nie są znane.

Kim są ofiary?

Jak twierdzą przedstawiciele syryjskiej opozycji, zabici są dezerterami z syryjskiej armii, rozstrzelanymi przez oddziały rządowe.

Według innych źródeł ofiary zbrodni to pracownicy koncernu naftowego Al-Furat, zabici przez wojskowych, ponieważ przyłączyli się do strajku protestacyjnego przeciwko masakrze w Huli.

Zbliżona do rządu syryjska gazeta "Al-Watan" informowała wcześniej o uprowadzeniu w ubiegłą sobotę 39 robotników i inżynierów towarzystwa naftowego. Redakcja sugerowała, że porywaczom chodziło prawdopodobnie o okup.

Kim są oprawcy?

- Nie wiemy, kto zabił tych mężczyzn i nie mamy żadnych wskazówek, że są to robotnicy - powiedział przewodniczący Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, Rami Abdurrahman, cytowany przez dpa. Zażądał szybkiego zbadania incydentu. Syryjska opozycja dysponuje nagraniem wideo, na którym widoczne są ciała ofiar.

Masakra w Huli

W ubiegłym tygodniu doszło do masakry ludności cywilnej w Huli, na zachodzie Syrii, gdzie zginęło ponad 100 osób, w tym wiele dzieci.

Jak poinformował przedstawiciel ONZ ds. praw człowieka, większość zabitych w Huli to ofiary zbiorowych egzekucji przeprowadzonych przez prorządowe milicje Szabiha. Masakrę potępiła Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku trwającego od marca 2011 roku konfliktu zbrojnego między przeciwnikami reżimu prezydenta Baszara al-Asada a siłami rządowymi zginęło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

Koszmar ! Brak slow ...
Kolejny bilans :

Zabitych :
9516 cywilow
3641 wojskowych
1.753.308 ofiar ogolem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:48, 31 Maj 2012    Temat postu:

Po wizycie Kofiego Annana władze Syrii uwolniły 500 osób.

Władze syryjskie uwolniły 500 aresztowanych osób, które podejrzewano o udział w trwającej od marca ubiegłego roku rewolcie - poinformowały syryjskie media państwowe. Do uwolnienia zatrzymanych doszło, jak pisze Reuters, dwa dni po wizycie Kofiego Annana.

Według syryjskiej telewizji państwowej, "uwolniono 500 osób, które są zamieszane w zdarzenia w Syrii, lecz które - jak to ujęto - nie mają krwi na rękach".

Według mającego siedzibę w Londynie Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka, w ramach represji wobec kontestujących rządy prezydenta Baszara al-Asada zatrzymano dziesiątki tysięcy ludzi.

Wysłannik ONZ Kofi Annan, który był na początku tygodnia w Syrii, powiedział we wtorek prezydentowi Baszarowi al-Asadowi, że jeśli plan pokojowy ONZ ma odnieść sukces, konieczne są "odważne kroki", w tym zakończenie przemocy i zwolnienie aresztowanych podczas powstania. Dodał, że społeczność międzynarodowa jest głęboko zaniepokojona przemocą w Syrii, zwłaszcza ostatnimi wydarzeniami w Huli, gdzie zginęło ponad 100 osób.

>>>>

No tak rezim chce sobie podreperowac wizerunek ...

Iran ostrzega przed militarną interwencją w Syrii.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Ali Laridżani ostrzegł przed zbrojną interwencją krajów zachodnich w Syrii, ponieważ będzie miało to konsekwencje dla Izraela.

- Amerykańscy wojskowi prawdopodobnie mają blade pojęcie o własnych działaniach i problemach w regionie (Bliskiego Wschodu - przyp.), ponieważ Syria nie jest w żaden sposób podobna do Libii i utworzenie drugiego Bengazi (bastion opozycji w czasie wojny w Libii - przyp.) w Syrii będzie miało wpływ na Palestynę. Popiół z tego ognia na pewno opadnie na syjonistyczny reżim - powiedział Laridżani, którego cytuje izraelski portal Ynetnews.

O międzynarodowej militarnej operacji w Syrii mówi się coraz głośniej do czasu masakry w mieście Hula. Zginęło tam 108 osób, z czego niemal połowa to ofiar dzieci. Według wstępnych badań ONZ, większość zginęła w masowych egzekucjach. Austriacki dziennik "Der Standard" określił wydarzenia w Huli "punktem zwrotnym" konfliktu w Syrii.

Czytaj więcej: Urządzili zbiorową rzeź - zabijali nawet kobiety i dzieci.

Wiele zachodnich krajów, m.in. USA, Francja, Włochy i Wielka Brytania zdecydowały się na wydalenie syryjskich dyplomatów w odpowiedzi na masakrę. Opcji militarnej jako reakcji na sytuację w Syrii nie wykluczył przewodniczący Kolegium Szefów Sztabów USA, generał Martin Dempsey. Również francuski przywódca Francois Hollande mówił o możliwości przeprowadzenia interwencji wojskowej, o ile decyzję w tej sprawie podejmie Rada Bezpieczeństwa ONZ. Potrzebna byłaby do tego zgoda Chin i Rosji, stałych członków RB. Kraje te, jak do tej pory, sprzeciwiały się militarnej interwencji w Syrii, skłaniając się ku wsparciu mediacji przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana.

- Wydaje się, że Stany Zjednoczone i Zachód próbują doprowadzić do nowego kryzysu - skomentował wydarzenia ostatnich dni szef irańskiego parlamentu.

- Madżlis (parlament Iranu - przyp.) popiera demokratyczne reformy w Syrii, które pomogą przestrzegać prawa człowieka, potępia akcje terrorystów i oportunistyczną ingerencję niektórych krajów w Syrii, jak również jastrzębie i nierozważne przesłania Stanów Zjednoczonych, oraz ostrzega, że rozpoczęcie takiego awanturniczego aktu może się wydawać łatwe, ale na pewno będzie trudne do zakończenia - powiedział Laridżani, cytowany przez Ynetnews.

Tymczasem dowódca powstańczej Wolnej Armii Syryjskiej wezwał Kofiego Annana do przyznania, że jego plan pokojowy nie powiódł się. Pozwoliłoby to powstańcom na wznowienie działań przeciwko siłą prezydenta Baszara al-Asada.

>>>>

Przypominam ze bestie z Teheranu interweniuja zbrojnie po stronie Asada pomagajac mordowac opozycje ! Gdzie te izraelskie naloty ? Czekamy ! Na Teheran ! Na Teheran !

Obserwatorium: już ponad 13 tys. zabitych od wybuchu powstania w Syrii

Ponad 13 tys. osób, w więk­szo­ści cy­wi­lów, zgi­nę­ło w ak­tach prze­mo­cy w Syrii od wy­bu­chu w marcu 2011 roku re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da - po­in­for­mo­wa­ło w nie­dzie­lę Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka, ma­ją­ce sie­dzi­bę w Lon­dy­nie.

We­dług tego źró­dła w wy­ni­ku re­pre­sji w ciągu 14 mie­się­cy walk śmierć po­nio­sło co naj­mniej 9183 cy­wi­lów, 3072 człon­ków rzą­do­wych sił bez­pie­czeń­stwa i 794 zbiegów. Tylko od wej­ścia w życie ro­zej­mu 12 kwiet­nia, który jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny, zgi­nę­ło co naj­mniej 1881 osób, w tym 1260 cy­wi­lów.

Ob­ser­wa­to­rium jako cy­wi­lów trak­tu­je rów­nież tych, któ­rzy nie są woj­sko­wy­mi, ale do­łą­czy­li do mi­li­cji zwal­cza­ją­cych siły Asada.

W nie­dzie­lę na­pły­wa­ły in­for­ma­cje o ko­lej­nych ofia­rach w Syrii. Na przed­mie­ściach Da­masz­ku siły rzą­do­we za­strze­li­ły dwóch męż­czyzn, któ­rzy uczest­ni­czy­li w pro­te­stach prze­ciw­ko prze­mo­cy w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie od piąt­ku zgi­nę­ło co naj­mniej 109 osób, w tym wiele dzie­ci - po­da­ły źró­dła opo­zy­cyj­ne.

Był to jeden z naj­bar­dziej krwa­wych dni od po­cząt­ku 14-mie­sięcz­ne­go po­wsta­nia. W ob­li­czu słów po­tę­pie­nia na­pły­wa­ją­cych ze świa­ta w związ­ku z ma­sa­krą w Huli Da­ma­szek oskar­żył o zbom­bar­do­wa­nie mia­sta po­wstań­ców. Syria ogło­si­ła też po­wo­ła­nie ko­mi­sji śled­czej.

Do walki w razie bez­czyn­no­ści wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej w spra­wie Syrii we­zwał w nie­dzie­lę ro­da­ków były szef Na­ro­do­wej Rady Sy­ryj­skiej (NRS) Bur­han Ghal­jun; NRS to głów­ny organ sy­ryj­skiej opo­zy­cji.

- Ape­lu­ję do Sy­ryj­czy­ków, by pod­ję­li walkę o wy­zwo­le­nie i god­ność opie­ra­jąc się na swych wła­snych si­łach - re­be­lian­tach roz­rzu­co­nych po kraju i bry­ga­dach Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej (skła­da­ją­cej się głów­nie z de­zer­te­rów), jeśli spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa nie za­cznie dzia­łać na pod­sta­wie roz­dzia­łu VII Karty Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych - mówił Ghal­jun na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Stam­bu­le.

Roz­dział ten jest po­świę­co­ny upraw­nie­niom Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ do wpro­wa­dza­nia sank­cji eko­no­micz­nych, dy­plo­ma­tycz­nych i mi­li­tar­nych, a także uży­ciu sił zbroj­nych do roz­strzy­ga­nia spo­rów.

>>>>

A zatem nowy bilans:
Zabitych :
9183 cywilow
794 powstancow
3072 rezimowych
13049 zabitych ogolem
39147 rannych
208.000 uwiezionych
65.000 zbiegow z wojska
75.000 uchodzcow za granice
375.000 uchodzcow wewnetrznych
1.000.000 koczujacych w nieludzkich warunkach .
1.762.147 ofiar !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:56, 01 Cze 2012    Temat postu:

Panetta: bez zgody ONZ nie będzie interwencji wojskowej w Syrii

Ame­ry­kań­ski se­kre­tarz obro­ny Leon Pa­net­ta po­wie­dział w czwar­tek, że nie widzi moż­li­wo­ści pod­ję­cia przez USA in­ter­wen­cji zbroj­nej w Syrii bez sto­sow­nej re­zo­lu­cji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ.

Pa­net­ta po­wie­dział pod­czas po­dró­ży do Sin­ga­pu­ru, że ope­ra­cja woj­sko­wa w Syrii jest mało praw­do­po­dob­na głów­nie ze wzglę­du na sprze­ciw Rosji.

Dzień wcze­śniej ame­ry­kań­ska am­ba­sa­dor przy ONZ Susan Rice za­su­ge­ro­wa­ła, że jakaś forma in­ter­wen­cji woj­sko­wej w Syrii by­ła­by wska­za­na wobec fia­ska dy­plo­ma­tycz­nych prób od­su­nię­cia od wła­dzy pre­zy­den­ta Ba­sza­ra Al-As­sa­da.

Tym­cza­sem ame­ry­kań­ski ge­ne­rał Mer­rill McPe­ack po­wie­dział w wy­wia­dzie dla nie­miec­kiej ga­ze­ty "Bild" (wy­da­nie piąt­ko­we), że ope­ra­cja lot­ni­cza NATO w Syrii nie by­ła­by wła­ści­wie ob­cią­żo­na żad­nym ry­zy­kiem. - Mo­gli­by­śmy prze­pro­wa­dzić tam ty­sią­ce lotów nie tra­cąc żad­ne­go sa­mo­lo­tu - za­pew­nił ge­ne­rał. Po­wie­dział także, że z tech­nicz­ne­go punk­tu wi­dze­nia ope­ra­cja nie by­ła­by trud­na. - To tylko kwe­stia de­cy­zji po­li­tycz­nej - dodał McPe­ack.

Woj­sko­wy wy­ja­śnił, że "w kilka dni, albo nawet szyb­ciej" sa­mo­lo­ty bez­za­ło­go­we i bom­bow­ce, które nie są wi­docz­ne dla ra­da­rów prze­ciw­ni­ka, znisz­czy­ły­by sy­ryj­ską obro­nę prze­ciw­lot­ni­czą. - Po uzy­ska­niu pa­no­wa­nia w po­wie­trzu bez trudu nasze sa­mo­lo­ty mo­gły­by ata­ko­wać sy­ryj­skie czoł­gi i śmi­głow­ce zbli­ża­ją­ce się do miast - po­wie­dział McPe­ack.

Sy­ryj­scy re­be­lian­ci ape­lu­ją do Za­cho­du o wspar­cie lot­ni­cze w oba­le­niu pre­zy­den­ta Al-As­sa­da. W ubie­głym roku kie­ro­wa­na przez NATO ope­ra­cja lot­ni­cza w Libii umoż­li­wi­ła tam­tej­szej opo­zy­cji oba­le­nie Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go.

>>>>

Barack przegra wybory Panetta odejdzie i wtedy moze byc interwencja bez czekania na Kreml i Pekin !

Niemcy: szef MSZ apeluje do Rosji

Rosja po­win­na zro­zu­mieć, że chęć za­koń­cze­nia roz­le­wu krwi w Syrii nie jest sprzecz­na z jej stra­te­gicz­ny­mi in­te­re­sa­mi - po­wie­dział szef nie­miec­kiej dy­plo­ma­cji Guido We­ster­wel­le w opu­bli­ko­wa­nym dzi­siaj wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka "Die Welt".

Kon­flikt w Syrii bę­dzie jed­nym z głów­nych te­ma­tów roz­mów pod­czas piąt­ko­wej wi­zy­ty ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta Wła­di­mi­ra Pu­ti­na w Ber­li­nie.

- Na­szym zda­niem Rosja po­win­na do­strzec, że nie dzia­ła­my wbrew stra­te­gicz­nym in­te­re­som Rosji, gdy chce­my po­ło­żyć kres prze­mo­cy w Syrii. Rosja i jej po­sta­wa wobec re­żi­mu (Ba­sza­ra el-) Asada od­gry­wa­ją klu­czo­wą rolę w spra­wie Syrii - po­wie­dział We­ster­wel­le.

Za­strzegł, że nie chciał­by jed­nak for­mu­ło­wać "zbyt wy­gó­ro­wa­nych ocze­ki­wań" wobec wi­zy­ty Pu­ti­na w Niem­czech.

Rosja, która wie­lo­krot­nie tor­pe­do­wa­ła wy­sił­ki Za­cho­du, pra­gną­ce­go po­tę­pić pre­zy­den­ta Asada i od­su­nąć go od wła­dzy, jest na­ma­wia­na do wstrzy­ma­nia po­par­cia dla niego po nie­daw­nej ma­sa­krze w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci.

We­ster­wel­le pod­kre­ślił też, że rząd w Ber­li­nie nadal sta­wia na po­li­tycz­ne roz­wią­za­nie kon­flik­tu w Syrii. Jego zda­niem mało praw­do­po­dob­ne jest, by w naj­bliż­szym cza­sie Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ przy­ję­ła re­zo­lu­cję, apro­bu­ją­cą in­ter­wen­cję mi­li­tar­ną w Syrii; o moż­li­wo­ści ta­kiej in­ter­wen­cji mówił kilka dni temu pre­zy­dent Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de.

Jak przy­po­mniał nie­miec­ki mi­ni­ster, Hol­lan­de nie wy­klu­czył mię­dzy­na­ro­do­wej ope­ra­cji zbroj­nej pod wa­run­kiem, że Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ udzie­li­ła­by man­da­tu na pod­ję­cie ta­kich dzia­łań. - Ak­tu­al­nie na­le­ży za­kła­dać, że ta­kie­go man­da­tu nie bę­dzie. Rów­nież z tego po­wo­du rząd fe­de­ral­ny nie bie­rze udzia­łu w roz­wa­ża­niach do­ty­czą­cych mi­li­tar­nej in­ter­wen­cji w Syrii i nadal sta­wia na roz­wią­za­nie po­li­tycz­ne - po­wie­dział We­ster­wel­le.

- Mu­si­my być ostroż­ni, byśmy przez dys­ku­sje o in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej nie obu­dzi­li ocze­ki­wań, które na końcu nie będą mogły zo­stać speł­nio­ne - pod­kre­ślił. Jak dodał, nie wolno też stwa­rzać wra­że­nia, że in­ter­wen­cja by­ła­by opty­mal­ną drogą, która przy­nio­sła­by szyb­kie roz­wią­za­nie kon­flik­tu.

Zda­niem We­ster­wel­le­go za­cho­dzi obawa, że prze­moc w Syrii roz­le­je się na Liban.

>>>>

Apeluja ... A surowce to sie kupuje co ! Obludnicy !

Reżim odpowiedział na oskarżenia ws. masakry

Reżim w Da­masz­ku od­rzu­cił oskar­że­nia o udział jego sił w ze­szło­ty­go­dnio­wej ma­sa­krze lud­no­ści cy­wil­nej w Huli, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób. Sy­ryj­skie wła­dze winą za do­ko­na­nie mordu obar­czy­ły ośmiu­set sy­ryj­skich re­be­lian­tów.
Ofia­ry ma­sa­kry w Huli. Fot. PAP/EPA

W ob­li­czu mię­dzy­na­ro­do­we­go obu­rze­nia w związ­ku z zaj­ścia­mi w Huli Da­ma­szek pod­jął wła­sne śledz­two w tej spra­wie. Kie­ru­ją­cy rzą­do­wym do­cho­dze­niem Kas­sim Dża­mal Su­lej­man oświad­czył na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że wła­dze ab­so­lut­nie nie miały nic wspól­ne­go z ma­sa­krą w Huli na za­cho­dzie kraju.

We­dług niego rzezi na cy­wi­lach do­ko­na­ły setki uzbro­jo­nych re­be­lian­tów po prze­pro­wa­dze­niu sko­or­dy­no­wa­nych ata­ków na pięć punk­tów kon­tro­l­nych, a ich celem było wznie­ce­nie walk na tle wy­zna­nio­wym w Syrii.

- Siły rzą­do­we nie we­szły na ob­szar, gdzie do­szło do ma­sa­kry - ani zanim miała miej­sce, ani potem - oznaj­mił Su­lej­man. Dodał, że ofia­ra­mi byli człon­ko­wie ro­dzin, które od­mó­wi­ły sprze­ci­wie­nia się wła­dzom lub walki z bro­nią w ręku.

Rzecz­nik sy­ryj­skie­go MSZ Dżi­had Mak­dus­si po­wie­dział na tej samej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że celem ma­sa­kry było wy­wo­ła­nie akcji wy­wro­to­wej w Syrii. - Są lu­dzie, któ­rzy dzień i noc pra­cu­ją nad tym, aby za­ata­ko­wać Syrię; ich me­to­dą jest wznie­ca­nie wojny do­mo­wej, ale im się to nie uda - za­zna­czył.

"Ko­lej­nym jaw­nym kłam­stwem" na­zwa­ła wy­ni­ki sy­ryj­skie­go śledz­twa w spra­wie Huli am­ba­sa­dor USA przy ONZ Susan Rice. Pod­kre­śli­ła, że we­dług ob­ser­wa­to­rów ONZ w Syrii pod­czas ma­sa­kry w Huli wy­ko­rzy­sta­no cięż­ką broń i wedle "wszel­kie­go praw­do­po­do­bień­stwa" rzą­do­we mi­li­cje Sza­bi­ha są od­po­wie­dzial­ne za za­bi­cie wielu osób. Rice do­da­ła, że Rada Praw Czło­wie­ka ONZ roz­wa­ża wsz­czę­cie śledz­twa w spra­wie ma­sa­kry.

We­dług przed­sta­wi­cie­la ONZ ds. praw czło­wie­ka więk­szość za­bi­tych w Huli to ofia­ry zbio­ro­wych eg­ze­ku­cji prze­pro­wa­dzo­nych przez mi­li­cje Sza­bi­ha. Ma­sa­krę po­tę­pi­ła Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ.

Wła­dze Syrii ogło­si­ły, że w pią­tek w me­cze­tach w całym kraju od­bę­dą się modły za ofia­ry ma­sa­kry.

Po­nad­to Susan Rice "za godne po­tę­pie­nie" uzna­ła do­mnie­ma­ne do­star­cze­nie Syrii przez Rosję broni na po­kła­dzie stat­ku. - Nie do­szło co praw­da do po­gwał­ce­nia prawa mię­dzy­na­ro­do­we­go, po­nie­waż nie ma em­bar­ga na do­sta­wę broni (dla sy­ryj­skich sił rzą­do­wych), ale godne po­tę­pie­nia jest cią­głe prze­sy­ła­nie broni re­żi­mo­wi, który używa siły w spo­sób strasz­ny i na oślep prze­ciw­ko wła­sne­mu na­ro­do­wi - po­wie­dzia­ła Rice dzien­ni­ka­rzom w Nowym Jorku.

We­dług do­nie­sień pra­so­wych w mi­nio­ny week­end do sy­ryj­skie­go portu Tar­tus na za­cho­dzie kraju przy­bił ro­syj­ski okręt z bro­nią na po­kła­dzie. Rosja jest głów­nym so­jusz­ni­kiem i do­star­czy­cie­lem broni dla Syrii, lecz Mo­skwa utrzy­mu­je, że te do­sta­wy są le­gal­ne i nie mają żad­ne­go wpły­wu na kon­flikt w tym kraju.

Rosja, po­dob­nie jak Chiny dwu­krot­nie za­we­to­wa­ły w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ pro­jek­ty re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­ce reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i wzy­wa­ją­ce go do ustą­pie­nia.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 roku kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już ponad 13 tys. osób, w tym ok. 1800 od czasu wej­ścia w życie ro­zej­mu 12 kwiet­nia.

>>>>

Rezim nie musi nic tlumaczyc . Widzimy wszystko i komentarzy nam nie trzeba ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:27, 01 Cze 2012    Temat postu:

Syria: sytuację może rozwiązać tylko dialog rządu z opozycją

Jest mało praw­do­po­dob­ne, aby po­wsta­nie w Syrii za­koń­czy­ło się bez ne­go­cja­cji po­li­tycz­nych rządu z opo­zy­cją - oce­nił w środę na forum Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ Je­an-Ma­rie Gu­ehen­no, za­stęp­ca wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej do Syrii, Ko­fie­go An­na­na.

- Po­wsta­nie w Syrii ma cechy ruchu re­wo­lu­cyj­ne­go. Lu­dzie prze­sta­li się bać i jest mało praw­do­po­dob­ne, by po­wstrzy­ma­li swój ruch - po­wie­dział Gu­ehen­no na za­mknię­tej sesji tego li­czą­ce­go 15 człon­ków gre­mium. Jego wy­po­wiedź prze­ka­zał agen­cji Reu­te­ra ano­ni­mo­wy dy­plo­ma­ta.

We­dług niego "bez­po­śred­nie ne­go­cja­cje mię­dzy rzą­dem i opo­zy­cją są w tej chwi­li nie­moż­li­we". Gu­ehen­no wy­ra­ził też "wąt­pli­wo­ści co do za­an­ga­żo­wa­nia sy­ryj­skich władz w wy­peł­nia­nie planu An­na­na".

Prze­by­wa­ją­cy z wi­zy­tą w Syrii Kofi Annan po­wie­dział we wto­rek pre­zy­den­to­wi Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi, że jeśli plan po­ko­jo­wy ONZ ma od­nieść suk­ces, ko­niecz­ne są "od­waż­ne kroki", w tym za­koń­cze­nie prze­mo­cy i zwol­nie­nie aresz­to­wa­nych pod­czas po­wsta­nia. Dodał, że spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa jest głę­bo­ko za­nie­po­ko­jo­na prze­mo­cą w Syrii, zwłasz­cza ostat­ni­mi wy­da­rze­nia­mi w Huli, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 roku kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już ponad 13 tys. osób, w tym ok. 1800 od czasu wej­ścia w życie ro­zej­mu 12 kwiet­nia.

>>>>

Po tylu zbrodniach to chyba juz ustalilismy ze zaden dialogo niczego nie rozwiaze ....

Rosja: stanowisko ws. Syrii pozostaje niezmienne

Rosja nie roz­wa­ża zmia­ny sta­no­wi­ska w spra­wie Syrii i wszel­kie próby wy­war­cia na­ci­sku na Mo­skwę są "nie­sto­sow­ne" - po­wie­dział w środę se­kre­tarz pra­so­wy pre­zy­den­ta Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, Dmi­trij Pie­skow. Putin wkrót­ce wy­bie­ra się z wi­zy­tą do Nie­miec i Fran­cji.

Wcze­śniej tego dnia ro­syj­skie media in­for­mo­wa­ły, że kanc­lerz Nie­miec An­ge­la Mer­kel spró­bu­je prze­ko­nać pre­zy­den­ta Pu­ti­na do zwięk­sze­nia na­ci­sków na wła­dze Syrii.

Pod­czas wizyt w Niem­czech i we Fran­cji na­le­ży ocze­ki­wać "kon­ty­nu­owa­nia spój­nej i do­brze uar­gu­men­to­wa­nej linii, ja­kiej się trzy­ma Fe­de­ra­cja Ro­syj­ska" w kwe­stii Syrii - po­wie­dział Pi­skow agen­cji Reu­te­ra.

Putin spo­tka się z An­ge­lą Mer­kel i pre­zy­den­tem Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de'em pod­czas krót­kich wizyt w Ber­li­nie i Pa­ry­żu; te wi­zy­ty to część pierw­szej po­dró­ży Pu­ti­na po po­wro­cie 7 maja na Kreml.

Rosja, która wie­lo­krot­nie tor­pe­do­wa­ła wy­sił­ki Za­cho­du, pra­gną­ce­go po­tę­pić pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i od­su­nąć go od wła­dzy, jest na­ma­wia­na do wstrzy­ma­nia po­par­cia dla niego po ma­sa­krze w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci.

- Rosja jest kra­jem ze spój­ną po­li­ty­ką za­gra­nicz­ną i ja­ka­kol­wiek pre­sja jest ra­czej nie­sto­sow­na - po­wie­dział Pie­skow za­py­ta­ny, czy Za­chód lub kraje arab­skie na­ci­ska­ły na Mo­skwę, by zmie­ni­ła sta­no­wi­sko.

"Nikt nie dys­po­nu­je jed­no­znacz­ną in­for­ma­cją" w spra­wie ma­sa­kry w Huli i Rosja jest zda­nia, że "nie wolno kie­ro­wać się emo­cja­mi w tak waż­nej chwi­li" - za­zna­czył Pie­skow.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Sier­giej Ław­row po­wie­dział w po­nie­dzia­łek, że winę za ma­sa­krę w Huli po­no­szą za­rów­no siły pre­zy­den­ta Asada, jak i an­ty­rzą­do­wi po­wstań­cy.

Rada Praw Czło­wie­ka ONZ zbada w pią­tek na spe­cjal­nej sesji w Ge­ne­wie oko­licz­no­ści ze­szło­ty­go­dnio­wej ma­sa­kry lud­no­ści cy­wil­nej w Huli.

>>>>

Stanowisko niezmiennie zbrodnicze ...

Świat: syryjska opozycja krytykuje stanowisko Rosji

Rosja oświad­czy­ła w środę, że wy­da­le­nie przez pań­stwa za­chod­nie sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów jest kontr­pro­duk­tyw­ne, bo eli­mi­nu­je ka­na­ły, które mo­gły­by zo­stać wy­ko­rzy­sty­wa­ne do od­dzia­ły­wa­nia na wła­dze Syrii. Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska kry­ty­ku­je z kolei Rosję.

Utrzy­mu­je, że sta­no­wi­sko Mo­skwy, która jest prze­ciw­na wszel­kim nowym dzia­ła­niom ONZ wobec Syrii, za­chę­ca reżim sy­ryj­ski do po­peł­nia­nia dal­szych zbrod­ni.

Rzecz­nik ro­syj­skie­go MSZ Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz na­pi­sał w oświad­cze­niu, że wy­da­la­jąc sy­ryj­skich am­ba­sa­do­rów, pań­stwa Za­cho­du za­mknę­ły "naj­waż­niej­sze ka­na­ły, przez które można by było pro­wa­dzić wy­mia­nę po­glą­dów i wy­wie­rać kon­struk­tyw­ny wpływ na rząd Syrii w celu za­chę­ce­nia go do dal­szych kro­ków w re­ali­za­cji za­ło­żeń planu (Ko­fie­go) An­na­na".

- Nie chcą słu­chać Da­masz­ku i z na­sze­go punk­tu wi­dze­nia w chwi­li obec­nej nie służy to spra­wie - oce­nił.

W oświad­cze­niu pod­kre­ślo­no, że Rosja kie­ru­je się "inną lo­gi­ką", że "robi wszyst­ko, co w jej mocy, by ob­ni­żyć po­ziom kon­fron­ta­cji mię­dzy stro­na­mi w Syrii i w związ­ku z tym utrzy­mu­je in­ten­syw­ne kon­tak­ty nie tylko z sy­ryj­skim rzą­dem, lecz i z róż­ny­mi gru­pa­mi opo­zy­cyj­ny­mi, nawet ta­ki­mi, które nie budzą sym­pa­tii".

Z wcze­śniej­sze­go oświad­cze­nia MSZ wy­ni­ka, że Rosja ka­te­go­rycz­nie sprze­ci­wia się in­ter­wen­cji woj­sko­wej w Syrii i uważa, że roz­wa­ża­nie ta­kie­go roz­wią­za­nia na forum Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ by­ło­by przed­wcze­sne.

Opo­zy­cyj­na Sy­ryj­ska Rada Na­ro­do­wa (SRN) oświad­czy­ła, że sprze­ci­wia­jąc się wszel­kim nowym ak­cjom ONZ wobec Syrii "Rosja zde­cy­do­wa­ła się na za­ję­cie miej­sca u boku re­żi­mu sy­ryj­skie­go i udzie­le­nie mu wspar­cia po­li­tycz­ne­go (...), co za­chę­ci rząd do kon­ty­nu­owa­nia bar­ba­rzyń­skich zbrod­ni, któ­rych celem są cy­wi­le, w tym ko­bie­ty i dzie­ci".

W re­ak­cji na ma­sa­krę ponad 100 cy­wi­lów, w tym 50 dzie­ci, prze­pro­wa­dzo­ną przez siły sy­ryj­skie­go re­żi­mu w ze­szłym ty­go­dniu, rządy Fran­cji, Nie­miec, W. Bry­ta­nii, Włoch, a także USA, Ka­na­dy i Au­stra­lii zde­cy­do­wa­ły we wto­rek o wy­da­le­niu sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów.

>>>>

Kreml to ponurzy ohydni zbrodniarze jak juz nieraz to pokazali ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:47, 01 Cze 2012    Temat postu:

USA/Katar: aktywa syryjskiego banku zamrożone

Wła­dze USA za­mro­zi­ły w środę ak­ty­wa Sy­ryj­skie­go Mię­dzy­na­ro­do­we­go Banku Is­lam­skie­go (Syria In­ter­na­tio­nal Is­la­mic Bank) i za­bro­ni­ły ame­ry­kań­skim oby­wa­te­lom i fir­mom ro­bie­nia in­te­re­sów z tym ban­kiem. Iden­tycz­ne kroki pod­ję­ły wła­dze Ka­ta­ru.

Dzia­ła­nia te mają na celu zwięk­sze­nie go­spo­dar­cze­go na­ci­sku na reżim pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da - po­in­for­mo­wał pod­se­kre­tarz stanu ds. ter­ro­ry­zmu i wy­wia­du fi­nan­so­we­go w ame­ry­kań­skim De­par­ta­men­cie Skar­bu David Cohen.

- De­par­ta­ment Skar­bu współ­pra­cu­je ze swymi part­ne­ra­mi ze wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej na rzecz trzy­ma­nia re­żi­mu Asada na ubo­czu mię­dzy­na­ro­do­we­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go - do­da­no w oświad­cze­niu. - Rząd Ka­ta­ru pod­jął iden­tycz­ne kroki jak Stany Zjed­no­czo­ne wobec tego banku.

Stany Zjed­no­czo­ne, które sprze­ci­wia­ją się bru­tal­nym re­pre­sjom sy­ryj­skich władz prze­ciw­ko opo­zy­cji, na­ło­ży­ły w kwiet­niu 2011 r., w tym samym cza­sie co Unia Eu­ro­pej­ska, swe pierw­sze sank­cje go­spo­dar­cze na reżim pre­zy­den­ta Asada.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 roku kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

Slusznie !!!

Syria: opozycja stawia rządowi ultimatum

Sy­ryj­scy re­be­lian­ci oświad­czy­li w środę, że dają pre­zy­den­to­wi Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi 48 go­dzin na do­trzy­ma­nie zo­bo­wią­zań wy­ni­ka­ją­cych z mię­dzy­na­ro­do­we­go planu po­ko­jo­we­go ma­ją­ce­go na celu za­koń­cze­nie prze­mo­cy.

- Po­łą­czo­ne kie­row­nic­two Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej (WAS) ogła­sza, że daje re­żi­mo­wi ostat­nie 48 go­dzin na wdro­że­nie re­zo­lu­cji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ - oświad­czył na YouTu­be rzecz­nik WAS Kasem Sa­de­din.

- (Ul­ti­ma­tum – przyp. red.) koń­czy się w pią­tek o godz. 12 czasu lo­kal­ne­go (11 czasu pol­skie­go). Wów­czas bę­dzie­my wolni od wszel­kich zo­bo­wią­zań i bę­dzie­my bro­nić cy­wi­lów, ich wio­sek i miast - dodał.

- Ten reżim ro­zu­mie je­dy­nie język siły. Jeśli byłby gotów re­spek­to­wać plan An­na­na, ro­bił­by to od po­cząt­ku - po­wie­dział Sa­de­din agen­cji AFP.

W środę za­stęp­ca wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej do Syrii, Ko­fie­go An­na­na, Je­an-Ma­rie Gu­ehen­no wy­ra­ził "wąt­pli­wo­ści co do za­an­ga­żo­wa­nia sy­ryj­skich władz w wy­peł­nia­nie planu An­na­na". Plan prze­wi­dy­wał, poza wy­sła­niem Syrii mię­dzy­na­ro­do­wych ob­ser­wa­to­rów, wy­co­fa­nie wojsk i broni cięż­kiej z miast oraz dia­log mię­dzy re­żi­mem i jego prze­ciw­ni­ka­mi. Ro­zejm obo­wią­zu­je teo­re­tycz­nie od 12 kwiet­nia.

We wto­rek Annan spo­tkał się w Da­masz­ku z Asa­dem i po­wie­dział mu, że jeśli plan po­ko­jo­wy ma od­nieść suk­ces, ko­niecz­ne są "od­waż­ne kroki", w tym za­koń­cze­nie prze­mo­cy i zwol­nie­nie aresz­to­wa­nych pod­czas po­wsta­nia.

Zda­niem Asada grupy ter­ro­ry­stycz­ne zin­ten­sy­fi­ko­wa­ły dzia­ła­nia w całym kraju i coraz czę­ściej do­ko­nu­ją za­bójstw oraz po­rwań. Pre­zy­dent Syrii oświad­czył, że ter­ro­ry­ści muszą sto­so­wać się do planu An­na­na sprzed sze­ściu ty­go­dniu. We­dług niego suk­ces tego planu za­le­ży od "po­ło­że­nia kresu ter­ro­ry­zmo­wi, od tych, któ­rzy go wspie­ra­ją, i od wstrzy­ma­nia prze­my­tu broni".

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 r. kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już ponad 13 tys. osób, w tym ok. 1800 od czasu wej­ścia w życie ro­zej­mu 12 kwiet­nia.

>>>>

Jak widzicie opozycja jak na takie zbrodnie to jest cywilizowana i lagodna . Od razu nie atakuje daje czas . Nie mozna im nic zarzucic !

NZ: liczba uchodźców w Syrii sięgnęła pół miliona

Sza­co­wa­na licz­ba Sy­ryj­czy­ków, zmu­szo­nych do opusz­cze­nia miej­sca swego po­by­tu, zwięk­szy­ła się po­nad­dwu­krot­nie od ro­zej­mu 12 kwiet­nia, osią­ga­jąc 500 tys., a ich na­pływ za gra­ni­cę znów się na­si­lił - po­in­for­mo­wa­li przed­sta­wi­cie­le ONZ.

We­dług da­nych, udo­stęp­nio­nych ONZ przez Sy­ryj­ski Arab­ski Czer­wo­ny Pół­księ­życ, przed za­war­ciem ła­ma­ne­go przez obie stro­ny po­ro­zu­mie­nia ro­zej­mo­we­go w kraju znaj­do­wa­ło się około 200 tys. ucie­ki­nie­rów.

Licz­ba uchodź­ców, ko­rzy­sta­ją­cych z po­mo­cy ONZ w czte­rech są­sied­nich kra­jach - Tur­cji, Jor­da­nii, Li­ba­nie i Iraku - wzro­sła od 12 kwiet­nia o jedną trze­cią, do 74 tys., choć ich na­pływ osłabł bez­po­śred­nio po ro­zej­mie, a pewna licz­ba osób po­wró­ci­ła nawet z Tur­cji do Syrii.

- Jeśli po­ja­wia się nie­sta­bil­ność i lu­dzie się boją, wtedy w ciągu 24-48 go­dzin mamy zwięk­szo­ną falę ludzi, prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę. Jest to bez­po­śred­nia za­leż­ność i za każ­dym razem, gdy do tego do­cho­dzi, wi­dzi­my re­ak­cję ludzi ogar­nię­tych stra­chem, zbie­ra­ją­cych swoje ro­dzi­ny i wy­ru­sza­ją­cych w drogę, po któ­rej mo­gli­by się prze­do­stać przez gra­ni­cę - po­wie­dział Reu­te­ro­wi w Ge­ne­wie ko­or­dy­na­tor ONZ do spraw uchodź­ców w re­gio­nie Panos Mum­cis.

- Wy­da­rze­nia z ubie­głe­go week­en­du oczy­wi­ście nas za­nie­po­ko­iły, po­nie­waż skut­kiem nie­sta­bil­no­ści jest zwięk­szo­na licz­ba ludzi prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę - dodał Mum­cis, mając na myśli ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie za­bi­to co naj­mniej 108 osób, a nie­mal po­ło­wę ofiar sta­no­wi­ły dzie­ci.

>>>>

Zatem znow nalezy korygowac bilans :

Zabitych :
9183 cywilow
794 powstancow
3072 rezimowych
13049 zabitych ogolem
39147 rannych
208.000 uwiezionych
65.000 zbiegow z wojska
75.000 uchodzcow za granice
425.000 uchodzcow wewnetrznych
Razem 500.000 uchodzcow
1.000.000 koczujacych w nieludzkich warunkach .
1.812.147 ofiar !!!

Rekord ! Ponad milion osiemset !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:01, 02 Cze 2012    Temat postu:

MSZ Rosji: masakra w Huli następstwem finansowania rebeliantów

Masakra w syryjskiej Huli to wynik zagranicznej pomocy finansowej i dostaw broni dla rebeliantów - głosi opublikowane oświadczenie rosyjskiego MSZ. W ubiegłym tygodniu w Huli zginęło ponad 100 osób, ONZ zaleciło niezależne śledztwo w tej sprawie.

"Tragedia w Huli pokazała, do czego może doprowadzić pomoc finansowa i przemycana nowoczesna broń dostarczana bojownikom, werbowanie zagranicznych najemników i kokietowanie ekstremistów różnego autoramentu" - napisano w oświadczeniu.

Zdaniem rosyjskiego MSZ negatywny wpływ na wdrożenie w Syrii pokojowego planu Annana ma przede wszystkim to, że "niektórzy czołowi międzynarodowi i regionalni gracze są niegotowi do działania zgodnie z logiką pokojowego uregulowania". Dla nich "najważniejszym punktem jest zmiana władz w Damaszku" - podkreślono w oświadczeniu rosyjskiego MSZ.

Moskwa uznała w środę za przedwczesną wszelką nową akcję ONZ wobec Syrii i skrytykowała wydalenie ambasadorów Syrii z szeregu państw, co wiele stolic zrobiło po masakrze w Huli. Rosja oceniła, że to posunięcie, które przynosi efekty odwrotne do zamierzonych.

Szefowa amerykańskiej dyplomacji Hillary Clinton powiedziała w piątek, że nie do końca ją przekonują zapewnienia Rosji o neutralności w sprawie konfliktu syryjskiego i że USA są zaniepokojone dostawami rosyjskiej broni, wzmacniającymi reżim prezydenta Baszara el-Asada. Przebywający w piątek w Berlinie prezydent Rosji Władimir Putin zaprzeczył, by Rosja stała w konflikcie syryjskim po stronie reżimu prezydenta Baszara el-Asada.

>>>>

Genialna radziecka logika . Masakrze winni sa ci ktorym pomaga zachod ! Gdyby nikt nie pomagal toby mordowali bardziej kulturalnie ! Przypomina tlumaczenie zwyrodnialca ze byl okrutny bo ofiara sie bezczelnie bronila ...


Hollande za sankcjami na Syrię; Putin: sankcje nie zawsze działają

Prezydent Francji Francois Hollande opowiedział się w piątek w Paryżu za nałożeniem sankcji na reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada. Zdaniem przebywającego z wizytą we francuskiej stolicy prezydenta Rosji Władimira Putina, sankcje nie zawsze działają.

Według Francois Hollande'a, dla Syrii "nie ma innego rozwiązania jak odejście prezydenta Asada" i "nałożenie na jego reżim sankcji". Szef francuskiego państwa zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z "zagrożenia destabilizacją i z zagrożenia wybuchem wojny domowej" w Syrii.

"Reżim Baszara el-Asada rządzi w sposób nie do zaakceptowania, Popełnił czyny, które go dyskwalifikują" - podkreślił Hollande.

"Co do sankcji, to ta kwestia musi być najpierw omówiona na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ - zaznaczył ze swej strony prezydent Rosji. - Sankcje nie zawsze działają. Rzeczą, którą musimy najpierw zrobić, jest zapobieżenie, aby sytuacja (w Syrii) nie rozwijała się wedle najgorszego scenariusza i niedopuszczenie do wojny domowej".

Przebywający wcześniej tego dnia w Berlinie Putin zaprzeczył, by Rosja stała w konflikcie syryjskim po stronie reżimu prezydenta Asada.

Jak zauważył w Paryżu rosyjski prezydent, "ogłaszanie z góry, że misja specjalnego wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej do Syrii Kofiego Annana to porażka, przynosi efekt przeciwny od zamierzonego". "Pan Annan to bardzo doświadczona i szanowana osobistość, musimy uczynić wszystko, aby jego misja się powiodła" - dodał.

Sam Annan wyraził "głęboki zawód i niepokój" z powodu rozwoju sytuacji w Syrii. Oświadczył, że skoro zawodzi jego plan rozwiązania pokojowego w Syrii, "nie sądzi, aby istniał tylko jeden sposób przezwyciężenia problemów". "Mogą istnieć inne sposoby" - zaznaczył.

Trwający od 14 miesięcy konflikt w Syrii pochłonął już według obrońców praw człowieka 13 tys. ofiar.

>>>>

jak widzicie Putin zagrozil ze sankcje nie zadzialja . Bo Moskwa bedzie bron dostarczac !


Hague: Syria na krawędzi totalnej wojny domowej

Nawiązując do wydarzeń syryjskich z ostatniego tygodnia, m. in. do masakry cywilnej ludności w Huli, szef brytyjskiej dyplomacji William Hague powiedział w piątek w Stambule, że Syria "znajduje się na krawędzi totalnej wojny domowej".

Hague spotkał się w Turcji z przedstawicielami syryjskiej opozycji i rozmawiał z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki Munem.

Brytyjski minister spraw zagranicznych, który uczestniczył w Stambule z Ban Ki Munem w konferencji w sprawie Somalii, wezwał do zaostrzenia sankcji wobec reżimu syryjskiego.

"Głęboki zawód i niepokój" z powodu rozwoju sytuacji w Syrii wyraził także specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej Kofi Annan, który wypowiadał się na ten temat w Bejrucie.

Oświadczył, że skoro zawodzi jego plan rozwiązania pokojowego w Syrii, "nie sądzi, aby istniał tylko jeden sposób przezwyciężenia problemów". "Mogą istnieć inne sposoby" - zaznaczył.

Dodał, że ważne jest kontynuowanie wysiłków w celu znalezienia rozwiązania syryjskiego kryzysu, które doprowadziłoby do "demokratycznej transformacji odpowiadającej pragnieniom narodu syryjskiego".

Annan przyznał jednak, że na razie nie przedstawiono innych rozwiązań niż proponowane przez niego.

>>>>

Wojna to juz jest !

Wielkie sukcesy powstańców !!!

Opozycyjna Wolna Armia Syryjska (WAS) ogłosiła w piątek, że przejęła "niemal całkowitą" kontrolę nad rolniczym regionem Tesil w południowej Syrii, w prowincji Dera, a wojska rządowe straciły w walkach 50 zabitych.

>>>> Brawo brawo brawo ! Tak sie walczy !

Siły powstańcze według komunikatu WAS prowadzą teraz ofensywę w sąsiednim rejonie, w okolicach Eduanu.

>>>> Tak jest powodzenie trzeba rozwinac . Trzeba isc za ciosem . Rozwaznie ale odwaznie !!!

Ahmed Fadhil Neama, który stoi na czele Rady Wojskowej WAS w Derze, poinformował agencję prasową EFE, że siły prezydenta Baszara el-Asada wtargnęły do wiejskiego rejonu Tesil i podpaliły kilka domów mieszkalnych. Zostały jednak zaatakowane przez oddziały powstańcze, które odcięły im drogę odwrotu.

>>>> Brawo tak sie walczy . Odcinac okrazca likwidowac !

Według źródeł WAS mimo przewagi ogniowej nieprzyjaciela, który dysponuje w tym rejonie artylerią, oddziały powstańcze udaremniły przybycie posiłków rządowych, niszcząc ogniem z granatników cztery samochody pancerne nieprzyjaciela.

>>>>

Odcinac sily idace na pomoc ! Tak jest !

Władze w Damaszku nie potwierdziły na razie ani nie zdementowały tych informacji.

>>>>

Co beda mowic o kleskach . Brawo jestesmy dumni z takich bojownikow . Strategie i taktyke nalezy opracowywac , doskonalic i dawac do studiowania zolnierzom aby nie musieli uczyc sie na wlasnych bledach . To przyspieszy zwyciestwo . Brawo brawo brawo !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:47, 02 Cze 2012    Temat postu:

Liban: siedem osób zginęło w starciach zwolenników i przeciwników Asada

Siedem osób zginęło, a 30 zostało rannych w libańskim porcie Trypolis, gdzie starli się zwolennicy i przeciwnicy rebelii przeciwko prezydentowi sąsiedniej Syrii Baszarowi el-Asadowi - poinformowały siły bezpieczeństwa. Według nich strzelanina rozpoczęła się jeszcze przed północą z piątku na sobotę.

W Libanie już wielokrotnie dochodziło do podobnych starć, lecz sobotni bilans ofiar jest dotąd najwyższy w ciągu jednego dnia, co - jak pisze agencja Reutera - pogłębia obawy, że niepokoje w Syrii mogą się rozprzestrzenić na jej mniejszego sąsiada.

W maju w podobnych starciach w Trypolisie zginęło co najmniej osiem osób. Ścierają się sunnici, wspierający syryjskich rebeliantów, z członkami sekty alawitów (skrajny odłam szyizmu), którzy popierają syryjski reżim.

Do starć między zwolennikami prezydenta Asada a jego przeciwnikami doszło w maju także w stolicy Libanu Bejrucie.

Oddziały syryjskie pod międzynarodową presją wycofały się z Libanu w roku 2005 po 29-letniej obecności w tym kraju, lecz Asad ma w dalszym ciągu wielki wpływ na to geopolitycznie ważne państwo.

>>>>

Burdel Asada juz jest przeniesiony do Libanu .

Wojsko strzela do protestujących przeciwko masakrze w Huli

Rząd Syriii odpowiedział salwami do tłumów na odbywające się w całym kraju po piątkowych modłach demonstracje przeciwko dokonanej poprzedniego tygodnia masakrze ludności cywilnej w Huli, w środkowej Syrii. Zginęło tam 108 osób, w tym 49 dzieci i 34 kobiety.

Wojsko, jak podają Komitety Koordynacji Lokalnej, strzelało do tłumów m.in. w Damaszku i na jego peryferiach oraz w Aleppo na południu kraju.

Syryjczycy demonstrowali pod hasłem "Dzieci z Huli - pochodniami zwycięstwa". Powtarzało się ono w wielu miejscach, gdzie trwały pochody protestacyjne.

Tymczasem siły zbrojne prezydenta Baszara el-Asada kontynuowały w piątek masakrę ludności kilku osiedli noszących wspólną nazwę Hula w prowincji Hims, ostrzeliwując je z dział i moździerzy.

Masakra spowodowała masowy exodus ludności Huli. Mieszkańcy uciekają do sąsiednich miejscowości, głównie do Burh al Kai. Liczy ono tysiąc mieszkańców, ale w ciągu 24 godzin przyjęło 5 000 uciekinierów. Znajdują schronienie w budynkach instytucji publicznych.

Rząd utrzymuje, że odpowiedzialność za śmierć ponad stu cywilów w Huli ponoszą rebelianci.

Ambasador Syrii przy instytucjach ONZ-owskich w Genewie, Fajsal Chabbas Hamui, oświadczył w piątek, że odpowiedzialność za masakrę "spada na terrorystów".

Tymczasem biuro Wysokiej Komisarz ONZ ds. praw człowieka Navi Pillay ustaliło na podstawie uzyskanych informacji, że sprawcami masakry w Huli były zbrojne milicje Szabiha, współdziałające z armią syryjską.

Ofiarą dokonywanych przez nie zbiorowych egzekucji oraz ostrzału artyleryjskiego padło 108 cywilów. Od ognia artyleryjskiego według biura Wysokiej Komisarz zginęło "niespełna 20 osób", podczas gdy pozostali zostali zabici w zbiorowych egzekucjach.

>>>>

I koleune zbrodnie ohydnego rezimu ...

Syria: co najmniej 41 zabitych w walkach w Hamie.

Co najmniej 41 osób zginęło w niedzielę podczas ataków sił reżimu Baszara al-Asada w prowincji Hama, w zachodniej części Syrii - poinformowali syryjscy obrońcy praw człowieka.

Czołgi i wozy bojowe syryjskiego wojska otworzyły ogień w kilku dzielnicach stolicy prowincji, miasta Hama, po serii ataków opozycyjnej Wolnej Armii Syryjskiej na posterunki drogowe i inne pozycje sił rządowych - podały źródła opozycyjne. Według Rady Rewolucyjnej Hamy, wśród ofiar śmiertelnych jest pięć kobiet i ośmioro dzieci.

Z wcześniejszych doniesień wynika, że wśród zabitych było także czterech dezerterów z syryjskiej armii. Ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej, gdyż według obrońców praw człowieka wiele osób z ok. 150 rannych jest w stanie krytycznym.

Syryjscy obrońcy praw człowieka poinformowali także o zamachu bombowym w Damaszku, w którym zginęło wielu żołnierzy syryjskiej armii. Ładunek eksplodował w pobliżu autobusu z żołnierzami. Po wybuchu doszło do strzelaniny.

>>>>

Ilosc ofiar ciagle rosnie ...

Zabitych :
9210 cywilow
3876 wojskowych
1.717.099 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:41, 03 Cze 2012    Temat postu:

Kuwejt proponuje nadzwyczajne posiedzenie Ligi Arabskiej ws. Syrii

Władze Kuwejtu, który przewodniczy Lidze Arabskiej, oświadczyły w niedzielę, że chcą zwołania nadzwyczajnego posiedzenia tej organizacji w sprawie masakry w syryjskim mieście Hula. Od piątku w ostrzale armii zginęło tam ok. stu osób.

"Kuwejt skontaktuje się z członkami Ligi Arabskiej w sprawie nadzwyczajnego posiedzenia, na poziomie ministrów spraw zagranicznych, w celu przeanalizowania sytuacji i podjęcia kroków, aby skończyć z ciemiężeniem narodu syryjskiego przez władze w Damaszku" - poinformowało kuwejckie ministerstwo spraw zagranicznych.

Kuwejt zwrócił się do wspólnoty międzynarodowej z prośbą o wzięcie odpowiedzialności w obliczu sytuacji w Syrii.

W sobotę z propozycją zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Ligi Arabskiej wystąpiły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wówczas to szef dyplomacji tego kraju szejk Abd Allah ibn Zajed an-Nahajan wezwał organizację do "wzięcia na siebie odpowiedzialności (...) za zapewnienie ochrony ludności cywilnej w Syrii".

Sześć monarchii z rejonu Zatoki Perskiej, skupionych w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), potępiło w sobotę wieczorem "masakrę cywilów w Huli dokonaną przez siły reżimu syryjskiego".

Szef misji obserwacyjnej ONZ w Syrii norweski generał Robert Mood poinformował, że obserwatorzy potwierdzili 92 ofiary w Huli, w tym 32 dzieci poniżej 10. roku życia. Nie wskazał na winnych przemocy, ale stwierdził, że obserwatorzy mówią o ostrzale artyleryjskim.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka bombardowania rozpoczęły się w piątek na przedmieściach Huli, w zachodniej Syrii, i trwały do świtu w sobotę. Dodano, że jest ok. 90 zabitych, w tym 25 dzieci.

W ocenie Obserwatorium od początku rewolty w Syrii, czyli od marcu 2011 r., zginęło ponad 12,6 tys. osób, w większości to cywile zabici przez siły reżimowe.

>>>>

Oczywiscie zebrac sie mozna ...

Świat potępia przemoc w syryjskiej Huli. Zginęło około 90 osób

Społeczność międzynarodowa potępiła masakrę w syryjskiej Huli, w której zginęło od piątku ponad 90 ludzi, w tym wiele dzieci. Brytyjskie MSZ zażądało "zdecydowanej odpowiedzi międzynarodowej" i zapowiedziało, że chce zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. - To szokujące i oburzające, że syryjski reżim nie położył kresu brutalnej przemocy wobec własnych obywateli - podkreślił szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle.

Syryjska opozycja twierdzi, że za bombardowaniem stoją siły prezydenta Baszara Al-Assada. Tymczasem oficjalna syryjska agencja prasowa SANA oskarżyła "zbrojne grupy terrorystyczne" o wywołanie wybuchów we wsi Taldo na peryferiach Huli, "aby wywołać wrażenie, że okolicę bombardują syryjskie siły".

Atak potępiła społeczność międzynarodowa. Reżim prezydenta Baszara Al-Asada odpowiada na pokojowe protesty z "niewypowiedzianą i nieludzką brutalnością" - podkreślił Biały Dom.

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Erin Pelton oceniła, że sobotni atak sił rządowych na protestującą ludność to "nikczemne świadectwo nielegalnego reżimu".

Szef brytyjskiej dyplomacji William Hague wezwał do "zdecydowanej międzynarodowej odpowiedzi" ze strony ONZ, UE i organizacji broniących praw człowieka oraz ogłosił, że ma zamiar wezwać do zwołania "w najbliższych dniach" nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. W komunikacie poinformował o przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji z sojusznikami.

Także szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle oświadczył, że jest "oburzony i wstrząśnięty" wypadkami w Huli. - To szokujące i oburzające, że syryjski reżim nie położył kresu brutalnej przemocy wobec własnych obywateli. Odpowiedzialni za tę zbrodnię powinni zostać ukarani - podkreślił.

Ocenił, że dobrze, iż na miejsce bombardowań udali się obserwatorzy ONZ, "aby dokumentować ślady tych haniebnych czynów".

Francuski minister spraw zagranicznych Laurent Fabius potępił masakrę i zapowiedział, że zwoła w Paryżu spotkanie grupy Przyjaciele Syrii. - Potępiam okrutne czyny popełniane codziennie na własnym narodzie przez Baszara el-Asada i jego reżim - zaznaczył.

Wspólne oświadczenie wydali były sekretarz generalny ONZ, obecnie międzynarodowy mediator w Syrii Kofi Annan, oraz obecny szef organizacji Ban Ki Mun, którzy nazwali masakrę "oburzającym i odpychającym" pogwałceniem międzynarodowego prawa.

Szef misji obserwacyjnej ONZ w Syrii norweski generał Robert Mood przekazał, że obserwatorzy potwierdzili ponad 90 ofiar w Huli, w tym 32 dzieci poniżej 10. roku życia. Nie wskazał na winnych przemocy, ale poinformował, że obserwatorzy mówią o ostrzale artyleryjskim.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka bombardowania rozpoczęły się w piątek w południe na przedmieściach Huli, w zachodniej Syrii, i trwały do świtu w sobotę. Źródło to informowało o ok. 90 zabitych, w tym 25 dzieci.

Według Obserwatorium od początku rewolty w Syrii w marcu 2011 roku zginęło ponad 12,6 tys. ludzi, w większości cywilów zabitych przez siły reżimowe.

>>>>

Oczywiscie potepiamy bestialstwo ...

Syria: 98 śmiertelnych ofiar wtorkowych aktów przemocy

98 osób, w tym 61 cy­wi­lów, zgi­nę­ło we wto­rek pod­czas walk po­wstań­ców z woj­ska­mi rzą­do­wy­mi - po­in­for­mo­wa­ło sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium ds. Praw Czło­wie­ka.

Po­nad­to jak po­in­for­mo­wał prze­wod­ni­czą­cy Ob­ser­wa­to­rium Rami Abdel Rah­ma­ne, we wto­rek rano do­szło do ko­lej­nej ma­sa­kry cy­wi­lów. W re­jo­nie Deir Ezzor, na pół­noc­nym za­cho­dzie Syrii zgi­nę­ło 13 osób.

- We­dług pierw­szych in­for­ma­cji z tego re­jo­nu, ofia­ry zo­sta­ły za­mor­do­wa­ne strza­ła­mi w głowę - po­wie­dział Rah­ma­ne. We­zwał on ob­ser­wa­to­rów ONZ aby nie­zwłocz­nie udali się na miej­sce w celu zba­da­nia oko­licz­no­ści tej zbrod­ni i usta­le­nia spraw­ców.

Pod­czas wtor­ko­wych ofiar starć po­wstań­ców wal­czą­cych z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da z woj­ska­mi rzą­do­wy­mi, zgi­nę­ło - we­dług Ob­ser­wa­to­rium ds. Praw Czło­wie­ka - 9 po­wstań­ców i 28 żoł­nie­rzy wojsk rzą­do­wych.

Walki, mimo for­mal­nie obo­wią­zu­ją­ce­go po­ro­zu­mie­nia ro­zej­mo­we­go, trwa­ły w pro­win­cjach Hims i Alep.

Prze­by­wa­ją­cy z wi­zy­tą w Syrii spe­cjal­ny wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi Annan po­wie­dział we wto­rek pre­zy­den­to­wi Asa­do­wi, że jeśli plan po­ko­jo­wy ONZ ma od­nieść suk­ces, ko­niecz­ne są "od­waż­ne kroki", w tym za­koń­cze­nie prze­mo­cy i zwol­nie­nie aresz­to­wa­nych pod­czas po­wsta­nia. Dodał, że spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa jest głę­bo­ko za­nie­po­ko­jo­na prze­mo­cą w Syrii, zwłasz­cza ostat­ni­mi wy­da­rze­nia­mi w Huli, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób.

We­dług da­nych Ob­ser­wa­to­rium, w ciągu 14 mie­się­cy po­wsta­nia w Syrii zgi­nę­ło już ponad 13 tys. osób, w tym ok. 1800 od czasu wej­ścia w życie ro­zej­mu 12 kwiet­nia.

>>>>

Kolejne ohydne zbrodnie ...
Bilans wzrosl do :
Zabitych :
9372 cywilow
3943 wojskowych
1.849.141 ofiar ogolem ...

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:40, 03 Cze 2012    Temat postu:

Assad: rząd nie ma nic wspólnego z masakrą

Prezydent Syrii Baszar Al-Assad oświadczył, że jego rząd nie ma nic wspólnego z masakrą ponad setki cywilów w mieście Hula. Ocenił, że Syrii grozi "prawdziwa wojna" i zapowiedział dalszą walką z "terrorystami" zagrażającymi bezpieczeństwu kraju.

Według syryjskiego prezydenta winę za masakrę cywilów w Huli ponoszą terroryści, a nie - jak twierdzi społeczność międzynarodowa - władze w Damaszku. - Nawet potwór nie dopuściłby się takiego aktu - podkreślił Assad w przemówieniu na pierwszym posiedzeniu nowego parlamentu w Damaszku. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie od stycznia.

Prezydent dodał, że Syria "musi walczyć z terroryzmem, jeśli kraj ma się uzdrowić. Nie będziemy pobłażliwi, wybaczymy tylko tym, którzy zerwą z terroryzmem".

- Wyzwano nas do walki, czego skutkiem stał się rozlew krwi, którego jesteśmy obecnie świadkami - podkreślił. Zapowiedział jednak, że wojna ta "wkrótce się zakończy".

Assad jednocześnie wykluczył dialog z siłami opozycji, która uciekła z kraju.

W wyniku ataku sił rządowych w mieście Hula, zginęło 108 osób, w tym 49 dzieci i 34 kobiety. Rząd syryjski utrzymuje, że odpowiedzialność za ich śmierć ponoszą rebelianci.

Na znak protestu wobec masakry cywilów wiele państw, w tym Australia, Francja, Wielka Brytania i Niemcy, wydaliło syryjskich dyplomatów. Rada Bezpieczeństwa ONZ w specjalnej rezolucji potępiła reżim w Damaszku za masakrę, a UE rozważa wprowadzenie wobec Syrii kolejnych sankcji.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku trwającego od marca 2011 roku konfliktu zbrojnego między przeciwnikami reżimu prezydenta Assada a siłami rządowymi zginęło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

No tak . Belkot psychopaty ktory nawet szkoda analizowac . Klamie klamie klamie . Co atm klamstwo jak sie morduje ...

Rada Bezpieczeństwa zbiera się w sprawie ataku w Huli.

Rada Bezpieczeństwa ONZ spotka się w niedzielę o godz. 20.30 czasu polskiego, aby przedyskutować masakrę w syryjskim mieście Hula, w którym od piątku zginęło ponad 100 osób, w tym wiele dzieci - poinformował jeden z dyplomatów.

Źródła dyplomatyczne twierdzą, że posiedzenie zwołano po tym jak Rosja odrzuciła francusko-brytyjską propozycję wydania oświadczenia potępiającego masakrę.

Władze Syrii oskarżyły o śmierć cywilów w Huli, na zachodzie kraju, rebeliantów sprzeciwiających się reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Z kolei opozycja odpowiedzialność za masakrę przypisuje władzom w Damaszku.

Obserwatorzy ONZ potwierdzali w sobotę, że w Huli doszło do ostrzału artyleryjskiego i jest bardzo dużo ofiar.

???

I jakie konkluzje ??? Jak zwykle ?

Syria: rebelianci zabili 14 żołnierzy

Walczący z reżimem prezydenta Syrii Baszara el-Asada rebelianci zabili sześciu żołnierzy w prowincji Dara na południu kraju oraz ośmiu innych koło Damaszku - poinformowało mające swą siedzibę w Wielkiej Brytanii Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

"(W Darze) doszło do ciężkich walk między siłami syryjskimi i bojownikami opozycji, co spowodowało śmierć co najmniej 6 syryjskich żołnierzy. O świcie gwałtowne walki wybuchły w al-Guta (niedaleko Damaszku), gdzie zabito co najmniej ośmiu syryjskich żołnierzy" - głosi komunikat Obserwatorium.

Informuje ponadto, że w sobotę poniosło również śmierć dwóch cywilów - jeden padł ofiarą ataków wojska w Damaszku, a drugiego zastrzelono w mieście Hims w środkowej Syrii.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od początku rewolty w Syrii w marcu 2011 roku zginęło ponad 12,6 tys. ludzi - w większości cywilów zabitych przez siły reżimowe.

>>>

Dalsze sukcesy WAS . Assad zerwal rozejm jak widac na wlasna szkode bo rezimowe bandy dostaja lanie niemniej jednak ilosc ofiar rosnie.
Zabitych:
9377 cywilow
3946 wojskowych
1.850.190 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:09, 04 Cze 2012    Temat postu:

MSZ Rosji: Winę za masakrę w Huli ponoszą obie strony konfliktu w Syrii

Rosję nie­po­ko­ją do­nie­sie­nia o ma­sa­krze cy­wi­lów w sy­ryj­skim mie­ście Hula, jed­nak winę za nią po­no­szą za­rów­no siły pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da jak i an­ty­rzą­do­wi po­wstań­cy - oświad­czył w Mo­skwie ro­syj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Sier­giej Ław­row.
Sier­giej Ław­row, fot. PAP/EPA

W przy­pad­ku śmier­ci około 110 miesz­kań­ców Huli "mamy do czy­nie­nia z sy­tu­acją, w któ­rej obie stro­ny kon­flik­tu naj­wy­raź­niej miały swój udział w śmier­ci nie­win­nych ludzi" - po­wie­dział Ław­row na wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Wiel­kiej Bry­ta­nii Wil­lia­mem Hague'iem.

-Naj­waż­niej­sze jest za­koń­cze­nie prze­mo­cy w Syrii (...), aby Sy­ryj­czy­cy sa­mo­dziel­nie, bez in­ge­ren­cji z ze­wnątrz, mogli de­cy­do­wać o swoim losie - pod­kre­ślił szef ro­syj­skiej dy­plo­ma­cji.

Z kolei mi­ni­ster Hague obar­czył od­po­wie­dzial­no­ścią za śmierć sy­ryj­skiej lud­no­ści cy­wil­nej wy­łącz­nie reżim Asada. Za­ape­lo­wał też do władz Rosji o zwięk­sze­nie pre­sji na Syrię; Mo­skwa po­zo­sta­je jed­nym z naj­waż­niej­szych so­jusz­ni­ków Da­masz­ku.

Ław­row i Hague wspól­nie po­par­li plan po­ko­jo­wy Ko­fie­go An­na­na dla Syrii, choć jak za­uwa­żył ro­syj­ski mi­ni­ster, "nie za­wsze zga­dza­my się co tego, jak jego cele po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne". Mimo to za­po­wie­dział głęb­szą i "pełną za­ufa­nia" współ­pra­cę.

Ław­row skry­ty­ko­wał pań­stwa, które - jak wska­zał - upie­ra­ją się, że ja­kie­kol­wiek roz­wią­za­nie w spra­wie Syrii musi objąć od­su­nię­cie pre­zy­den­ta Asada od wła­dzy.

We­dług Hague'a plan An­na­na to "obec­nie je­dy­na na­dzie­ja" na roz­wią­za­nie sy­ryj­skie­go kon­flik­tu, a Rosja od­gry­wa w tym pla­nie ważną rolę.

Obaj mi­ni­stro­wie zgo­dzi­li się, że w spra­wie za­koń­cze­nia prze­mo­cy spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa musi na­ci­skać za­rów­no na reżim Asada jak i na jego prze­ciw­ni­ków.

W ra­mach sze­ścio­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go An­na­na, który ma pomóc za­koń­czyć trwa­ją­cy od ponad roku kon­flikt w Syrii, 12 kwiet­nia za­czę­ło obo­wią­zy­wać za­wie­sze­nie broni mię­dzy si­ła­mi wier­ny­mi Asa­do­wi a zbroj­ny­mi ugru­po­wa­nia­mi opo­zy­cji. We­dług ONZ ro­zejm jest jed­nak re­gu­lar­nie na­ru­sza­ny przez obie stro­ny. Plan po­ko­jo­wy An­na­na prze­wi­du­je po­nad­to m.​in. wy­co­fa­nie wojsk i broni cięż­kiej z miast oraz dia­log mię­dzy re­żi­mem i jego prze­ciw­ni­ka­mi.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka, z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie, w trwa­ją­cej od marca 2011 roku re­wol­cie w Syrii zgi­nę­ło już ponad 13 tys. osób, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Tak obie strony . Kremlowska i asadowska sa odpowiedzialne ...

brak załączników

MSZ: Chiny potępiają masakrę cywilów w Huli

Chiny po­tę­pi­ły ma­sa­krę lud­no­ści cy­wil­nej w mie­ście Hula, na za­cho­dzie Syrii. Od piąt­ku w ofen­sy­wie wojsk re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da zgi­nę­ło tam ponad 100 osób. Ma­sa­krę w Huli po­twier­dzi­li prze­by­wa­ją­cy w Syrii ob­ser­wa­to­rzy ONZ.

- Chiny są głę­bo­ko wstrzą­śnię­te wy­so­ką licz­bą ofiar wśród lud­no­ści cy­wil­nej w Huli i w naj­do­bit­niej­szych sło­wach po­tę­pia­ją okrut­ne za­bi­ja­nie zwy­kłych oby­wa­te­li, szcze­gól­nie ko­biet i dzie­ci - oświad­czył rzecz­nik MSZ Chin Liu We­imin.

We­dług naj­now­szych da­nych Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka to­czą­cy się od ponad roku kon­flikt sy­ryj­ski po­chło­nął życie ok. 13 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

Tym­cza­sem wy­sił­ki po­dej­mo­wa­ne przez wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej Ko­fie­go An­na­na po­zo­sta­ją bez­owoc­ne. Wy­pra­co­wa­ny przez niego ro­zejm mię­dzy re­żi­mem a opo­zy­cją, obo­wią­zu­ją­cy od 12 kwiet­nia, jest usta­wicz­nie na­ru­sza­ny przez obie stro­ny. We wto­rek Annan ma spo­tkać się z pre­zy­den­tem Syrii Asa­dem.

>>>>

Pekinczycy cwansi ale nie o wiele . Enigamtycznie potepiaja nie wiadomo kogo ... Nic to nie warte ...


Rzeź w Huli. "Niemowlę miało jeszcze smoczek"

Pre­zy­dent Syrii Ba­szar Al-As­sad spo­tkał się w Da­masz­ku z wy­słan­ni­kiem ONZ i Ligi Arab­skiej Kofim An­na­nem. Roz­mo­wy od­by­wa­ją się po ma­sa­krze w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci. - Na Boga! Wła­śnie ob­my­łem po­śmiert­nie ciała dzie­wię­cior­ga dzie­ci. Jedno z nich nie miało jesz­cze nawet 9 mie­się­cy. Dla­cze­go oni trak­tu­ją nas jak zwie­rzę­ta? - pyta męż­czy­zna, który zaj­mo­wał się zwło­ka­mi po ma­sa­krze w Houla. - Czy dziec­ko może być uzbro­jo­ne w ręcz­ną wy­rzut­nię prze­ciw­pan­cer­ną? Czy może być re­be­lian­tem? To było tylko nie­mow­lę, które miało jesz­cze smo­czek w ustach - do­da­je zroz­pa­czo­ny.

Celem An­na­na jest wy­eg­ze­kwo­wa­nie sze­ścio­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go, który ma po­par­cie ONZ i Ligi Arab­skiej, ale nie po­wstrzy­mał roz­le­wu krwi w Syrii, ogar­nię­tej od 14 mie­się­cy kon­flik­tem mię­dzy As­sa­dem, a jego prze­ciw­ni­ka­mi.

>>>>

Tak ! Takie sceny !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:21, 04 Cze 2012    Temat postu:

Fabius: Póki rządzi Asad, nie da się rozwiązać konfliktu w Syrii

Do­pó­ki pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad po­zo­sta­je przy wła­dzy, nie jest moż­li­we trwa­łe roz­wią­za­nie kon­flik­tu we­wnętrz­ne­go w tym kraju - oce­nił w Ber­li­nie szef fran­cu­skiej dy­plo­ma­cji Lau­rent Fa­bius.

Jego zda­niem sy­ryj­ski reżim "upad­nie pod cię­ża­rem swo­ich zbrod­ni". Fa­bius pod­kre­ślił też, że ja­ka­kol­wiek akcja prze­ciw­ko re­żi­mo­wi w Syrii "może mieć miej­sce tylko w ra­mach Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych", czyli na pod­sta­wie man­da­tu Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ.

Kon­flikt w Syrii był jed­nym z głów­nych te­ma­tów po­nie­dział­ko­wych roz­mów Fa­biu­sa z mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Nie­miec Guido We­ster­wel­le w Ber­li­nie. Obaj opo­wie­dzie­li się za wzmoc­nie­niem mię­dzy­na­ro­do­wej pre­sji na wła­dze w Da­masz­ku i za­ape­lo­wa­li o re­ali­za­cję planu po­ko­jo­we­go, który przed­sta­wił spe­cjal­ny wy­słan­nik ONZ ds. Syrii Kofi Annan.

Kilka dni temu pre­zy­dent Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de nie wy­klu­czył in­ter­wen­cji zbroj­nej w Syrii pod wa­run­kiem, że zo­sta­ła­by ona prze­pro­wa­dzo­na zgod­nie z pra­wem mię­dzy­na­ro­do­wym, czyli po de­cy­zji RB ONZ. Tym­cza­sem Niem­cy opo­wia­da­ją się za roz­wią­za­niem po­li­tycz­nym kon­flik­tu sy­ryj­skie­go, co po­twier­dził w po­nie­dzia­łek We­ster­wel­le. Przy­znał jed­nak, że "w stu pro­cen­tach ro­zu­mie pre­zy­den­ta Hol­lan­de'a, który wy­ra­ził swój gniew z po­wo­du prze­mo­cy i nie­spra­wie­dli­wo­ści w Syrii", szcze­gól­nie w ob­li­czu nie­daw­nej ma­sa­kry lud­no­ści cy­wil­nej w mie­ście Hula.

W wy­ni­ku ataku sił rzą­do­wych w Huli zgi­nę­ło 108 osób, w tym 49 dzie­ci i 34 ko­bie­ty. Rząd sy­ryj­ski utrzy­mu­je, że od­po­wie­dzial­ność za ich śmierć po­no­szą re­be­lian­ci.

Na znak pro­te­stu wobec ma­sa­kry cy­wi­lów wiele państw, w tym Au­stra­lia, Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia i Niem­cy, wy­da­li­ło sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów. Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spe­cjal­nej re­zo­lu­cji po­tę­pi­ła reżim w Da­masz­ku za ma­sa­krę, a UE roz­wa­ża wpro­wa­dze­nie wobec Syrii ko­lej­nych sank­cji. Tym­cza­sem w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa bar­dziej zde­cy­do­wa­ne kroki wobec Syrii blo­ku­ją Rosja i Chiny.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 roku kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już około 13 tys. ludzi.

>>>>

Oczywiscie . O jaki ,,rozwiazaniu'' mozna mowic z tym rezimem ???

Seria ataków w Syrii - rebelianci zabili co najmniej 80 żołnierzy

Syryjscy rebelianci zabili co najmniej 80 żołnierzy sił rządowych w atakach, przeprowadzonych podczas weekendu na posterunki kontrolne armii, i w starciach z siłami prezydenta Baszara al-Asada - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Mające siedzibę w Wielkiej Brytanii i związane z syryjską opozycją Obserwatorium powołało się na źródła medyczne. Sami rebelianci informowali o zabiciu ponad 100 żołnierzy i zniszczeniu wielu czołgów m.in. w okolicach Damaszku i w prowincji Idlib w północno-zachodniej Syrii.

Niektórzy dowódcy opozycyjnej Wolnej Armii Syryjskiej (WAS) oświadczyli, że będą się czuć "zwolnieni od przestrzegania zobowiązań", jakie nakłada na strony plan pokojowy międzynarodowego wysłannika Kofiego Annana, jeśli prezydent Asad nie zakończy do piątku aktów przemocy.

Niedawna masakra w Huli, gdzie zginęło co najmniej 108 osób, z czego niemal połowę stanowiły dzieci, może stać się, jak pisze Reuters, ostatecznym ciosem dla zaproponowanego przez Annana rozejmu, który miał wejść w życie 12 kwietnia, lecz w rzeczywistości nigdy na dobre się nie zaczął.

Szef Obserwatorium Rami Abdel Rahman powiedział agencji Reuters, że w prowincji Idlib, gdzie działa wielu rebeliantów, w ciężkich walkach zostało zniszczonych kilka posterunków armii.

>>>>>

Brawo ! Sukcesy coraz wieksze . Asad pozaluje ze zlamal rozejm !

Syria: tragiczna sytuacja w mieście Qusayr. Lekarze pracują poza szpitalami

Reporter CNN opisuje syryjskie miasto Qusayr pod ostrzałem. - Salwy z czołgów szerzą śmierć na ulicach. To ostatnie chwile lokalnego działacza i operatora kamery, Abdulla Hamida. Został przewieziony nie do szpitala, ale do prowizorycznej kliniki w domu - mówi. Nawet lekarze nie są w stanie znieść widoku ciężko rannych. - Tak wygląda wojna w Syrii, a prawdopodobnie będzie dużo, dużo gorzej - dodaje.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od początku rewolty w Syrii w marcu 2011 roku zginęło ponad 12,6 tys. ludzi - w większości cywilów zabitych przez siły reżimowe.

>>>>

Kolejny akt horroru !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:19, 05 Cze 2012    Temat postu:

Prezydenci Putin i Hu zapowiadają
ściślejszą współpracę, m.in. w ONZ
Prezydenci Rosji i Chin, Władimir Putin
i Hu Jintao, zobowiązali się do
wzmocnienia sojuszu obu krajów
zarówno na płaszczyźnie
ekonomicznej, jak i dyplomatycznej, a
zwłaszcza w ONZ w kwestii trwającego
od ponad roku konfliktu w Syrii.
Putin, który rozpoczął tego dnia
trzydniową wizytę państwową w
Chinach, zapewnił, że "interesy obu
krajów są zbieżne we wszystkich
ważnych dziedzinach".
Putin
wyraził też nadzieję na "pogłębienie
wzajemnych stosunków"

Obaj przywódcy zadeklarowali
zgodność .

Chiny i Rosja, które w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ dysponują
prawem weta jako jej stali członkowie,
w przeszłości blokowały projekty
rezolucji potępiające syryjskiego
prezydenta Asada i wzywające do jego
ustąpienia.
Wcześniej chińskie MSZ wydało
oświadczenie, według którego obie
strony sprzeciwiają się "zagranicznej
interwencji w Syrii oraz siłowej
zmianie reżimu".

.......

Czyli zapowiadaja kontynuacje bestialstwa ...

Syria - Rezim zezwolił ONZ i NGOs na prowadzenie
działalności humanitarnej
Władze Syrii zezwoliły ONZ i organizacjom pozarzą­
dowym na prowadzenie działalności humanitar­
nej w tym kraju, gdzie co najmniej milion ludzi po­
trzebuje pomocy po 15 miesiącach krwawego kon­
fliktu - poinformował we wtorek wysoki rangą
przedstawiciel ONZ.

- Porozumienie zostało podpisane z rządem w Da­
maszku - powiedział dziennikarzom w Genewie
John Ging, przedstawiciel Biura Narodów Zjedno­
czonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej
(OCHA).
Mają być zapewnione "swoboda poruszania się i
nieskrępowane prowadzenie działalności humani­
tarnej na terenie Syrii. Dobra wola syryjskiego
rządu będzie testowana w tych sprawach dzisiaj,
jutro i każdego dnia" - podkreślił Ging.
Pracownicy organizacji pomocowych będą mieć
dostęp do czterech najbardziej dotkniętych przez
konflikt miast i prowincji o tych samych nazwach:
Dary, Dajr az-Zaur, Hims i Idlib.
Rząd w Damaszku i ambasador Syrii przy ONZ zo­
bowiązali się do wydania wiz i usunięcia wszyst­
kich biurokratycznych przeszkód, które blokowały
pomoc udzielaną przez dziewięć agend ONZ i sie­
dem międzynarodowych organizacji pozarządo­
wych.
JohnGing wyraził nadzieję, że zarówno pracowni­
cy organizacji humanitarnych jak i sama pomoc
materialna dotrze do Syrii w ciągu kilku dni, a nie
tygodni.
Na miejscu przedstawiciele ONZ i NGOs będą bez­
pośrednio współpracować z syryjskim Czerwonym
Półksiężycem w celu oszacowania potrzeb medycz­
nych. W pierwszej kolejności organizacje będą do­
starczać pomoc żywnościową i medyczną, zestawy
higieniczne, koce, sprzęt kuchenny i przybory szkol­
ne.
Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowie­
ka w wyniku trwającego od marca 2011 roku kon­
fliktu zbrojnego między przeciwnikami reżimu pre­
zydenta Baszara el-Asada a siłami rządowymi zgi­
nęło już około 13 tys. ludzi.

.....

Assad poprawia wizerunek ...

MSZ: Chiny i Rosja sprzeciwiają się interwencji
w Syrii

Chiny i Rosja sprzeciwiają się zbrojnej interwencji
lub wymuszonej zmianie władzy w ogarniętej
wojną domową Syrii - oświadczył rzecznik chińskie­
go MSZ. Prezydent Rosji Władimir Putin przybył
tego dnia do Chin z wizytą zagraniczną.

Chiny i Rosja "sprzeciwiają się zagranicznej inter­
wencji w Syrii oraz siłowej zmianie reżimu" - pod­
kreślił rzecznik resortu Liu Weimin.
"Jesteśmy przekonani, że ostatecznie kwestię syryj­
ską należy rozwiązać poprzez konsultacje między
różnymi stronami (konfliktu). Leży to w interesie sa­
mych Syryjczyków" - powiedział Liu, dodając, że -
na swój sposób Chiny i Rosja odgrywają w spra­
wie Syrii rolę pozytywną -.
Chiny i Rosja, które w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
dysponują prawem weta jako jej stali członkowie,
w przeszłości blokowały projekty rezolucji potępia­
jące syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada i wzy­
wające do jego ustąpienia.
Jako jedyną drogą wyjścia państwa te wskazują
plan pokojowy specjalnego wysłannika ONZ i Ligi
Arabskiej Kofiego Annana. Jedno z kluczowych po­
stanowień tego planu - obowiązujący od 12 kwiet­
nia rozejm między siłami rządowymi i opozycją -
jest stale naruszany przez obie strony.
Według szacunków ONZ od początku syryjskiego
powstania w marcu 2011 roku siły Asada zabiły
ponad 10 tysięcy osób.

.....

Oczywiscie sa przeciw obronie ludzi bo sami interweniuja za Assadem od poczatku ...Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:33, 06 Cze 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:32, 06 Cze 2012    Temat postu:

MSZ: Polska potępia masakrę w Syrii

Pol­ska sta­now­czo po­tę­pia ma­sa­krę sy­ryj­skiej lud­no­ści cy­wil­nej w Hula - głosi oświad­cze­nie MSZ. We­zwa­no w nim do na­tych­mia­sto­we­go prze­rwa­nia wszel­kich walk i peł­nej re­ali­za­cji wszyst­kich punk­tów Planu Po­koj­we­go Spe­cjal­ne­go Wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Państw Arab­skich Ko­fie­go An­na­na.

W wy­ni­ku ostrych walk, które wy­bu­chły w ostat­ni pią­tek mię­dzy sy­ryj­ską armią a re­be­lian­ta­mi w mie­ście Hula w pro­win­cji Hims na za­cho­dzie Syrii, śmierć po­nio­sło ponad 100 osób. Ma­sa­krę w Huli po­tę­pi­ła Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ. Wła­dze Syrii za­prze­czy­ły w nie­dzie­lę, że siły rzą­do­we stoją za ma­sa­krą.

"Od­po­wie­dzial­ność za kon­ty­nu­ację prze­mo­cy w Syrii spo­czy­wa przede wszyst­kim na wła­dzach w Da­masz­ku. Stwier­dzo­na przez ob­ser­wa­to­rów ONZ dys­lo­ka­cja wojsk rzą­do­wych dys­po­nu­ją­cych cięż­ką bro­nią i jej uży­cie na te­re­nie wielu sy­ryj­skich miast za­gra­ża­ją lud­no­ści cy­wil­nej i sta­no­wią ja­skra­we po­gwał­ce­nie wa­run­ków obo­wią­zu­ją­ce­go ro­zej­mu" - głosi oświad­cze­nie re­sor­tu spraw za­gra­nicz­nych.

W ko­mu­ni­ka­cie MSZ wy­ra­żo­no prze­ko­na­nie, iż "od­po­wie­dzial­ni za zbrod­nie wo­jen­ne i zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści w kon­flik­cie sy­ryj­skim staną we wła­ści­wym cza­sie przed ob­li­czem mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści i zo­sta­ną na­le­ży­cie uka­ra­ni".

Roz­lew krwi i re­pre­sje w Syrii trwa­ją mimo ogło­szo­ne­go na po­cząt­ku kwiet­nia przez wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej Ko­fie­go An­na­na za­wie­sze­nia broni i obec­no­ści w tym kraju ok. 150 ob­ser­wa­to­rów ONZ.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka w wy­ni­ku trwa­ją­ce­go od marca 2011 r. kon­flik­tu zbroj­ne­go mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi pre­zy­den­ta Asada a si­ła­mi rzą­do­wy­mi zgi­nę­ło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Tuski tez sie wysilily ...

Syria: Annan potępia masakrę w Huli: przerażająca zbrodnia

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi Annan po­tę­pił w po­nie­dzia­łek ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, na­zy­wa­jąc ją "prze­ra­ża­ją­cą zbrod­nią". We­zwał też pre­zy­den­ta Syrii do udo­wod­nie­nia, że pra­gnie on po­ko­jo­we­go roz­wią­za­nia kry­zy­su w kraju.

- Je­stem za­szo­ko­wa­ny i prze­ra­żo­ny tra­gicz­ny­mi wy­da­rze­nia­mi z Huli, w wy­ni­ku któ­rych zgi­nę­ło wiele nie­win­nych dzie­ci, ko­biet i męż­czyzn - po­wie­dział Annan, który w po­nie­dzia­łek przy­był do Da­masz­ku. We­dług ONZ w wy­ni­ku ma­sa­kry od piąt­ku śmierć tam po­nio­sło 108 osób, w tym 49 dzie­ci.

Wy­słan­nik ONZ za­ape­lo­wał do sy­ryj­skie­go rządu, by "pod­jął śmia­łe kroki w celu za­sy­gna­li­zo­wa­nia, że ma za­miar w spo­sób po­ko­jo­wy roz­wią­zać ten kry­zys". - Prze­sła­nie to jest skie­ro­wa­ne nie tylko do rządu, ale do wszyst­kich uzbro­jo­nych osób - za­zna­czył Annan.

Pod­kre­ślił też, że "sze­ścio­punk­to­wy plan musi być w pełni wpro­wa­dza­ny w życie".

Jak ogło­sił w po­nie­dzia­łek Pałac Eli­zej­ski, pre­zy­dent Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de i bry­tyj­ski pre­mier David Ca­me­ron uzgod­ni­li, że po­dej­mą wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz zwięk­sza­nia pre­sji spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej na pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Przy­wód­cy po­twier­dzi­li też, że ko­lej­na - już trze­cia - kon­fe­ren­cji grupy "Przy­ja­ciół Syrii" od­bę­dzie się w Pa­ry­żu.

"Szał za­bi­ja­nia, w który wpadł re­żi­mu w Da­masz­ku sta­no­wi za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa re­gio­nal­ne­go i sy­ryj­scy przy­wód­cy muszą od­po­wie­dzieć za swoje czyny" - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie.

Wy­ni­ka z niego, że temat Syrii Hol­lan­de i Ca­me­ron po­ru­szy­li pod­czas nie­dziel­nej roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej.

We­dług ak­ty­wi­stów siły Asada za­bi­ły w nie­dzie­lę 41 osób w Hamie. Tego dnia Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła ma­sa­krę w po­bli­skiej Huli.

Annan, który 23 lu­te­go zo­stał mię­dzy­na­ro­do­wym wy­słan­ni­kiem do Syrii, pierw­szą wi­zy­tę w tym kraju zło­żył 10 marca. Na jej za­koń­cze­nie uzy­skał za­rów­no od władz, jak i opo­zy­cji za­pew­nie­nie, że będą prze­strze­gać planu po­ko­jo­we­go, prze­wi­du­ją­ce­go m.​in. ro­zejm. Obo­wią­zu­ją­ce for­mal­nie od 12 kwiet­nia za­wie­sze­nie broni jest jed­nak re­gu­lar­nie na­ru­sza­ne.

>>>>

Rzecz jasna potepiamy zbrodnie !

Kofi Annan wzywa Baszara al-Asada do podjęcia "odważnych kroków".

Jeśli plan pokojowy ws. Syrii ma odnieść sukces, konieczne są "odważne kroki", w tym zakończenie przemocy i zwolnienie aresztowanych podczas powstania - powiedział prezydentowi Syrii Baszarowi al-Asadowi międzynarodowy wysłannik Kofi Annan.

Podczas porannego spotkania w Damaszku Annan przekazał Asadowi, że społeczność międzynarodowa jest głęboko zaniepokojona przemocą w Syrii, głównie ostatnimi wydarzeniami w Huli, gdzie zginęło ponad 100 osób - poinformował w oświadczeniu rzecznik wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej, Ahmad Fawzi.

Były szef ONZ powiedział syryjskiemu prezydentowi, że sześciopunktowy plan pokojowy "nie powiedzie się bez odważnych kroków w celu zakończenia przemocy i zwolnienia więźniów" - dodał Fawzi. Annan podkreślił też, że konieczne jest całkowite wdrożenie planu pokojowego.

Asad, cytowany przez syryjską telewizję państwową, ocenił, że grupy terrorystyczne zintensyfikowały działania w całym kraju i coraz częściej dokonują zabójstw oraz porwań. Terroryści muszą stosować się do planu Annana sprzed sześciu tygodniu - dodano.

Według Asada sukces tego planu zależy od "położenia kresu terroryzmowi, od tych, którzy go wspierają, i od wstrzymania przemytu broni" - podała telewizja.

Konflikt w Syrii rozpoczął się w marcu 2011 roku od masowych demonstracji po czym przekształcił się w powstanie zbrojne. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka zginęło w nim ponad 13 tys. ludzi.

>>>>

Assad akurat do odwaznych krokow sie nie nadaje . Widzimy jak tchorzliwie postepuje z protestujacymi ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 117 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:07, 06 Cze 2012    Temat postu:

Barbara Walters przeprasza za związki z byłą doradczynią Baszara al-Asada.

Pierwsza dama amerykańskiego dziennikarstwa stała się bohaterką międzynarodowego skandalu. Barbara Walters została zmuszona do przeprosin po tym, jak na jaw wyszły jej bliskie związki z byłą doradczynią syryjskiego prezydenta Baszara al-Asada.

Według e-maili, do których dotarł "Daily Telegraph", Walters próbowała wpłynąć na rozwój kariery Szeherezad Dżaafari, byłej doradczyni Asada i córki syryjskiego ambasadora w ONZ.

Jej wsparcie polegało na pomocy przy podjęciu studiów na jednym z ośmiu najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, należących do tzw. Ivy League. Dziennikarka poleciła również 22-letnią Syryjkę producentom stacji CNN, w której Dżaafari mogłaby ubiegać się o staż. Wypowiadała się o niej w samych superlatywach - "błyskotliwa, piękna i włada pięcioma językami".

"Koleś" Baszar

Gdy listy Walters i Dżaafari zostały ujawnione przez syryjskie ugrupowania opozycyjne, 82-letnia dziennikarka wyraziła "ubolewanie" i przyznała, że doszło do konfliktu interesów.

Dżaafari była doradczynią Baszara al-Asada w początkowym okresie syryjskiej rewolucji. Rozmawiała z nim po kilka razy dziennie, nazywała "kolesiem" (dude - przyp.) i często była jedyną osobą w otoczeniu prezydenta, gdy ten udzielał wywiadów zachodnim dziennikarzom - podaje "Daily Telegraph".

Młoda Syryjka wchodziła w skład doradców Asada, którzy sugerowali prezydentowi stały kontakt z zagranicznymi mediami w czasie, gdy na jaw zaczęły wychodzić pierwsze krwawe interwencje sił rządowych.

Walters żałuje

Z Barbarą Walters zetknęła się w zeszłym roku, gdy rząd syryjski zabiegał o wywiad w telewizji ABC. Rozmowę z Walters z prezydentem Asadem wyemitowano w grudniu 2011 roku. Później, już w Nowym Jorku, prosiła dziennikarkę o załatwienie posady w telewizji ABC.

"W wyniku [wywiadu z Asadem], Dżaafari powróciła do Stanów Zjednoczonych i poszukując pracy, skontaktowała się ze mną. Powiedziałam jej, że to poważny konflikt interesów i my jej nie zatrudnimy. Zaoferowałam, że wspomnę o niej w innej organizacji medialnej i na uniwersytecie, jednak nie dostała się ani do pracy, ani na studia. Z perspektywy czasu zdałam sobie sprawę, że stworzyłam konflikt i żałuję tego" - napisała Walters w swoim oświadczeniu.

>>>>

Tak zachod lubi tych na czele i u wladzy ...

Rosja za zwiększeniem wsparcia dla planu Annana w sprawie Syrii

Ro­syj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Sier­giej Ław­row we­zwał w środę do włą­cze­nia Iranu i Tur­cji do mię­dzy­na­ro­do­wych wy­sił­ków, ma­ją­cych na celu wspar­cie za­ła­mu­ją­ce­go się planu po­ko­jo­we­go dla Syrii, wy­ne­go­cjo­wa­ne­go przez Ko­fie­go An­na­na.

- Uwa­ża­my, że trze­ba zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie państw, dys­po­nu­ją­cych re­al­ny­mi wpły­wa­mi na różne grupy opo­zy­cyj­ne (w Syrii). Nie jest ich tak wiele - po­wie­dział Ław­row, to­wa­rzy­szą­cy w Pe­ki­nie pre­zy­den­to­wi Rosji Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi.

Jako uczest­ni­ków ta­kie­go mię­dzy­na­ro­do­we­go spo­tka­nia szef ro­syj­skiej dy­plo­ma­cji wy­mie­nił sta­łych człon­ków Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, Tur­cję, Iran, Ligę Arab­ską, Or­ga­ni­za­cję Współ­pra­cy Is­lam­skiej, a także Unię Eu­ro­pej­ską.

- Celem ta­kie­go spo­tka­nia - róż­nią­ce­go się od spo­tkań Przy­ja­ciół Syrii, które są po­świę­co­ne wspie­ra­niu (opo­zy­cyj­nej) Na­ro­do­wej Rady Sy­ryj­skiej i jej ra­dy­kal­nych żądań - by­ło­by po­ro­zu­mie­nie się wszyst­kich ze­wnętrz­nych gra­czy, uczci­wie i bez dwu­li­co­wo­ści, w spra­wie zre­ali­zo­wa­nia planu An­na­na, po­nie­waż wszy­scy po­pie­ra­my ten plan - oświad­czył Ław­row.

Rzecz­nik sy­ryj­skich re­be­lian­tów ogło­sił w po­nie­dzia­łek, że po­wstań­cy nie są już zo­bo­wią­za­ni prze­strze­gać mię­dzy­na­ro­do­we­go planu po­ko­jo­we­go ma­ją­ce­go na celu za­koń­cze­nie prze­mo­cy. Re­be­lian­ci za­czę­li ata­ko­wać siły rzą­do­we, by "bro­nić swo­je­go na­ro­du".

Ma­jo­wa ma­sa­kra w Huli, gdzie zgi­nę­ło co naj­mniej 108 osób, z czego nie­mal po­ło­wę sta­no­wi­ły dzie­ci, może stać się, we­dług Reu­te­ra, osta­tecz­nym cio­sem dla za­pro­po­no­wa­ne­go przez An­na­na ro­zej­mu, który miał wejść w życie 12 kwiet­nia, lecz w rze­czy­wi­sto­ści nigdy na dobre się nie za­czął.

We wto­rek Putin i pre­zy­dent Chin Hu Jin­tao zo­bo­wią­za­li się do wzmoc­nie­nia so­ju­szu obu kra­jów za­rów­no na płasz­czyź­nie eko­no­micz­nej, jak i dy­plo­ma­tycz­nej, a zwłasz­cza w ONZ w kwe­stii trwa­ją­ce­go od ponad roku kon­flik­tu w Syrii. Za­ape­lo­wa­li o mię­dzy­na­ro­do­we wspar­cie dla planu po­ko­jo­we­go wy­ne­go­cjo­wa­ne­go przez mię­dzy­na­ro­do­we­go wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na.

Wcze­śniej chiń­skie MSZ wy­da­ło oświad­cze­nie, we­dług któ­re­go obie stro­ny sprze­ci­wia­ją się "za­gra­nicz­nej in­ter­wen­cji w Syrii oraz si­ło­wej zmia­nie re­żi­mu".

Chiny i Rosja, które w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ dys­po­nu­ją pra­wem weta jako jej stali człon­ko­wie, w prze­szło­ści blo­ko­wa­ły pro­jek­ty re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­ce sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Asada i wzy­wa­ją­ce do jego ustą­pie­nia.

We wto­rek ro­syj­ski wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Gien­na­dij Ga­ti­łow oświad­czył, że Rosja jest przy­go­to­wa­na na odej­ście pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da od wła­dzy, ale w ra­mach po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia tam­te­go kry­zy­su. Pod­kre­ślił, że Mo­skwa nie pro­wa­dzi roz­mów z in­ny­mi kra­ja­mi na temat losów sy­ryj­skie­go przy­wód­cy.

>>>>

Czyli Kreml oblesnie maci jak zwykle ...

Rosja i Chiny sprzeciwiają się zakończeniu kryzysu w Syrii

Rosja i Chiny wy­da­ły wspól­ne oświad­cze­nie, w któ­rym sta­now­czo wy­po­wie­dzia­ły się prze­ciw­ko ja­kiej­kol­wiek za­gra­nicz­nej in­ter­wen­cji i zmia­nie re­żi­mu w Syrii. Ko­mu­ni­kat wy­da­no na za­koń­cze­nie wi­zy­ty ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta Wła­di­mi­ra Pu­ti­na w Pe­ki­nie.

- Rosja i Chiny zde­cy­do­wa­nie sprze­ci­wia­ją się pró­bom ma­ją­cym na celu za­koń­cze­nie kry­zy­su w Syrii na dro­dze za­gra­nicz­nej in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej, a także na­rzu­ce­nie zmia­ny re­żi­mu - głosi sta­no­wi­sko Pe­ki­nu i Mo­skwy.

W do­ku­men­cie oba kraje wy­ra­zi­ły rów­nież sprze­ciw wobec "uży­cia siły mi­li­tar­nej lub ta­kie­go za­gro­że­nia" wobec Iranu. Oświad­czy­ły, że nie ak­cep­tu­ją także "jed­no­stron­nych sank­cji" na­kła­da­nych na Te­he­ran w za­mian za jego pro­gram ato­mo­wy.

Rosja i Chiny jako stali człon­ko­wie Rady Bez­pie­czeń­stwa dys­po­nu­ją w niej pra­wem weta. W prze­szło­ści blo­ko­wa­ły re­zo­lu­cje po­tę­pia­ją­ce reżim sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i wzy­wa­ją­ce do jego ustą­pie­nia.

Putin roz­ma­wiał z chiń­skim pre­zy­den­tem Hu Jin­tao. Obaj przy­wód­cy zo­bo­wią­za­li się do za­cie­śnie­nia współ­pra­cy w or­ga­ni­za­cjach mię­dzy­na­ro­do­wych, m.​in. na forum ONZ. Putin ma wziąć udział w Pe­ki­nie w szczy­cie Szan­ghaj­skiej Or­ga­ni­za­cji Współ­pra­cy (SzOW).

>>>>

No tak oni sa przeciw temu aby horror sie skonczyl...
Bydlaki ...

Dar ludu radzieckiego dla syryjskiego :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 26 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy