Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:27, 20 Maj 2012    Temat postu:

Syria: 16 osób zginęło podczas ostrzału miasta Suran

W ostrzelanym przez syryjskie wojsko mieście Suran w prowincji Hama zginęło 16 osób, w tym troje dzieci - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Łącznie w niedzielę w Syrii zabitych zostało 21 osób. - Wojsko ostrzelało miasto i następnie przypuściło szturm - powiedział szef obserwatorium Rami Abdel Rahman, powołując się na mieszkańców Suranu.

Suran leży blisko miasta Chan Szajchun w prowincji (muhafazie) Idlib, gdzie 15 maja podczas ataku sił rządowych zginęło według syryjskiego obserwatorium ponad 20 osób.

Hama i Idlib to obszary, na których wciąż dochodzi do przemocy w trwającym od 14 miesięcy powstaniu przeciwko prezydentowi Baszarowi el-Asadowi.

Według obserwatorium w innych rejonach Syrii zabitych zostało w niedzielę pięć osób.

W Syrii przebywa obecnie około 260 obserwatorów ONZ, którzy nadzorują wciąż łamany rozejm.

Społeczność międzynarodowa zaapelowała w niedzielę do reżimu Asada i wszystkich stron konfliktu o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i zastosowanie się do planu pokojowego Kofiego Annana.

>>>>

I znow bilans zbrodni wzrosl .
Jest juz :
zabitych:
9138 cywilow
3519 zolnierzy
1.686.723 ofiar ogolem ...

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:35, 21 Maj 2012    Temat postu:

Liban: Baszar el-Asad walczy o wpływy w regionie

Sto­li­ca Li­ba­nu Bej­rut stał się po raz pierw­szy wi­dow­nią kon­flik­tu mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da a jego prze­ciw­ni­ka­mi. Pod­czas walk w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek dwie osoby zgi­nę­ły a czte­ry zo­sta­ły ranne - po­da­ła agen­cja dpa.

Wspo­ma­ga­ni przez czoł­gi żoł­nie­rze pa­tro­lo­wa­li w po­nie­dzia­łek rano ulice Bej­ru­tu, w szcze­gól­no­ści dziel­ni­cę Tarik el-Dża­di­da, gdzie do­szło do za­mie­szek - pisze dpa, po­wo­łu­jąc się na li­bań­ską agen­cję Le­ba­ne­se News.

Za­miesz­ki wy­bu­chły po za­strze­le­niu w nie­dzie­lę na punk­cie kon­tro­l­nym w pół­noc­nym Li­ba­nie sun­nic­kie­go du­chow­ne­go Ah­me­da Ab­de­la Wa­hi­da. Szejk ucho­dził za prze­ciw­ni­ka re­żi­mu Asada. W in­cy­den­cie zgi­nął także ochro­niarz Wa­hi­da. Na wia­do­mość o śmier­ci du­chow­ne­go w za­miesz­ka­łej przez sun­ni­tów dziel­ni­cy Bej­ru­tu Tarik el-Dża­di­da do­szło do walk z uży­ciem broni ma­szy­no­wej i gra­nat­ni­ków.

Sąd woj­sko­wy za­rzą­dził za­trzy­ma­nie trzech ofi­ce­rów i 19 żoł­nie­rzy z za­ło­gi punk­tu kon­tro­l­ne­go, gdzie do­szło do in­cy­den­tu.

Ty­dzień temu walki mię­dzy zwo­len­ni­ka­mi i prze­ciw­ni­ka­mi Asada wy­bu­chły w dru­gim co do wiel­ko­ści mie­ście Li­ba­nu - Try­po­li­sie. Łącz­nie zgi­nę­ły wów­czas czte­ry osoby, a 20 zo­sta­ło ran­nych.

Od­dzia­ły sy­ryj­skie pod mię­dzy­na­ro­do­wą pre­sją wy­co­fa­ły się z Li­ba­nu w 2005 roku po 29-let­niej obec­no­ści w tym kraju, lecz Asad ma w dal­szym ciągu wiel­kie wpły­wy na to geo­po­li­tycz­nie ważne pań­stwo.

W trwa­ją­cym od 14 mie­się­cy kon­flik­cie w Syrii zgi­nę­ło co naj­mniej 9 ty­się­cy ludzi.

>>>>

Tam nie ma ,,zwolennikow'' Asada . Jest tylko Hezbollah zlozony z nieszczesnych Palestynczykow przez niego finansowany oraz platni agenci . Wszystko to jest krwawy biznes ...

Sun­ni­ci eskor­tu­ją ciało szej­ka Ah­ma­da Abdel Wa­he­da, fot. AFP -JO­SEPH EID


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:59, 21 Maj 2012    Temat postu:

Raport ONZ: Iran dostarcza broń Syrii

We­dług po­uf­ne­go ra­por­tu ONZ, któ­re­go treść po­zna­ła agen­cja Reu­te­ra, Syria jest głów­nym od­bior­cą broni z Iranu, wbrew de­cy­zji Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, która za­ka­za­ła Te­he­ra­no­wi eks­por­tu uzbro­je­nia - podał Reu­ters.

Pro­jekt ra­por­tu, na który po­wo­łu­je się Reu­ters, zo­stał opra­co­wa­ny przez panel eks­per­tów ONZ.

"Syria nadal jest od­bior­cą nie­le­gal­nych trans­por­tów broni z Iranu" - głosi do­ku­ment, który zo­stał przed­ło­żo­ny ko­mi­sji RB do spraw sank­cji wobec is­lam­skiej re­pu­bli­ki.

We­dług ra­por­tu "sank­cje spo­wal­nia­ją do­star­cza­nie do Iranu pew­nych pro­duk­tów nie­odzow­nych do roz­wo­ju (...) pro­gra­mu nu­kle­ar­ne­go. Jed­no­cze­śnie jest on pro­wa­dzo­ny nadal, w tym także wzbo­ga­ca­nie uranu".

Te­he­ran po­dej­mu­je też "próby omi­nię­cia sank­cji, któ­ry­mi ob­ję­ty jest jego pro­gram nu­kle­ar­ny" - po­da­je Reu­ters, cy­tu­jąc ra­port.

>>>>

No tak . Sojusz krwawych zbrodniarzy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:17, 22 Maj 2012    Temat postu:

Syria: więzienia to "ludzkie rzeźnie", szpitale są jeszcze gorsze - relacja więźnia.

Palestyński intelektualista i pisarz, który spędził niemal trzy tygodnie w czterech różnych syryjskich więzieniach, nazwał te placówki "ludzkimi rzeźniami". Salameh Kaileh twierdzi, że więźniowie są regularnie szantażowani, torturowani i przywiązywani na noc do swoich prycz.

Palestyńczyk został aresztowany przez syryjskie służby 24 kwietnia. Został zatrzymany w swoim domu w Damaszku, gdzie mieszka od 30 lat. Podejrzewano go o drukowanie ulotek godzących w prezydenta Baszara al-Asada, który od 15 miesięcy zwalcza antyreżimowe powstanie. - Powiedziałem im, że nie mam nic wspólnego z ulotkami, ale oni twierdzili, że mają informacje, że je drukuję i rozpowszechniam - powiedział po wyjściu agencji Associated Press.

- Czułem, że mogę umrzeć od brutalnego, dzikiego i ciągłego bicia - mówił, pokazując rany na nogach. W jednym z więzień zagrożono mu zgwałceniem i umieszczeniem nagrania w internecie.

Po kilku dniach jego poranione nogi wymagały pomocy medycznej i został odesłany do rządowego szpitala. Według relacji Palestyńczyka, który leżał na sali z 30 innymi osobami, warunki w szpitalach są nawet gorsze niż w więzieniach.

Szpital gorszy niż więzienie

- Miejsca ledwo starczyłoby dla pięciu osób. Pomieszczenie wypełniał smród ciał, brudu, moczu i kału. Dwie osoby dzieliły jedno małe łóżko, do którego były przywiązane (...) Nie mogliśmy wyjść do łazienki, ale i tak nas bili za to, że oddawaliśmy mocz do łóżek - mówi.

Po wyjściu na wolność Kaileh został deportowany do Jordanii. Wcześniej, w latach 90., był już więziony przez reżim Asadów. Spędził w syryjskich więzieniach osiem lat. Wtedy oskarżano go o powiązania z syryjskimi komunistami i ugrupowaniami lewicowymi.

>>>>

Dziekujemy za wspaniale swiadectwo prawdy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:35, 23 Maj 2012    Temat postu:

W Syrii zbrodnie przeciwko ludzkości

Tor­tu­ry i za­bój­stwa za­trzy­ma­nych, w tym uczest­ni­ków po­ko­jo­wych pro­te­stów, roz­miesz­cze­nie czoł­gów w miesz­kal­nych dziel­ni­cach, za­bój­stwa po­ko­jo­wych ma­ni­fe­stan­tów i wtrą­ce­nie do wię­zień ty­się­cy in­nych, a także tor­tu­ry i po­ta­jem­ne uwię­zie­nia. Czyny takie można za­kwa­li­fi­ko­wać jako zbrod­nie prze­ciw­ko ludz­ko­ści.

W mie­ście Homs ciało Ta­re­ka al-Ka­de­ra, aresz­to­wa­ne­go 29 kwiet­nia 2011 roku, zo­sta­ło zwró­co­ne ro­dzi­nie do­pie­ro w czerw­cu. Na ciele widać było ślady opa­rze­nia prą­dem, a także cio­sów nożem. Przy­wo­ła­na jest także hi­sto­ria miesz­ka­ją­ce­go w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pia­ni­sty Ma­le­ka Dżan­da­le­go, któ­re­go ro­dzi­ce zo­sta­li po­bi­ci we wła­snym domu w Homs po an­ty­re­żi­mo­wych pro­te­stach w USA z udzia­łem ich syna.

Bru­tal­ne re­pre­sje nie oszczę­dza­ją nawet dzie­ci. W ra­por­cie po­da­no przy­kład 14-lat­ka z Dajr az-Za­ur, na wscho­dzie Syrii, który zo­stał za­strze­lo­ny przez siły bez­pie­czeń­stwa po od­mo­wie udzia­łu w pro­re­żi­mo­wej de­mon­stra­cji.


Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ upo­waż­ni­ła Mię­dzy­na­ro­do­wy Try­bu­nał Karny do za­ję­cia się spra­wą przy­wód­cy Libii Mu­am­ma­ra Kad­da­fie­go, pod­czas gdy w sto­sun­ku do As­sa­da nic ta­kie­go nie uczy­nio­no. I to po­mi­mo zgro­ma­dzo­nych do­wo­dów na po­peł­nia­nie przez siły bez­pie­czeń­stwa zbrod­ni prze­ciw­ko ludz­ko­ści.

Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka sza­cu­je, że od wy­bu­chu po­wsta­nia w Syrii w marcu 2011 roku zgi­nę­ło 12 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Takie sa realia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:45, 24 Maj 2012    Temat postu:

Rosja: Moskwa chce być mediatorem w sprawie Syrii

Rosja za­pro­po­no­wa­ła zor­ga­ni­zo­wa­nie w Mo­skwie pod egidą ONZ roz­mów mię­dzy wła­dza­mi Syrii a opo­zy­cją tego kraju - po­in­for­mo­wał w środę wi­ce­szef ro­syj­skie­go MSZ Mi­cha­ił Bog­da­now.

Wy­ja­śnił, że Rosja wy­stą­pi­ła z taką pro­po­zy­cją, bio­rąc pod uwagę za­strze­że­nia przed­sta­wi­cie­li sy­ryj­skiej opo­zy­cji za gra­ni­cą "wobec uda­nia się do Syrii i brak ak­cep­ta­cji ze stro­ny władz w Da­masz­ku dla zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia w Ka­irze pod au­spi­cja­mi Ligi Arab­skiej".

- W na­szym ro­zu­mie­niu wszyst­kie kwe­stie po­win­ny i mogą być pod­nie­sio­ne pod­czas sze­ro­kie­go dia­lo­gu po­mię­dzy sa­my­mi Sy­ryj­czy­ka­mi. Cie­szy­my się z faktu, że to za­da­nie jest pre­cy­zyj­nie wpi­sa­ne w sze­ścio­punk­to­wy plan po­ko­jo­wy Ko­fie­go An­na­na, za­twier­dzo­ny przez Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ - pod­kre­ślił.

- De­le­ga­ci z róż­nych grup opo­zy­cyj­nych mieli się spo­tkać w dniach 16-17 maja w Ka­irze, aby uzgod­nić wspól­ny pro­gram dzia­ła­nia i ure­gu­lo­wać kwe­stie or­ga­ni­za­cyj­ne. Jed­nak forum to od­wo­ła­no na czas nie­okre­ślo­ny, głów­nie na wnio­sek Na­ro­do­wej Rady Sy­ryj­skiej - po­wie­dział.

Rosja, od lat głów­ny so­jusz­nik re­żi­mu sy­ryj­skie­go, już dwu­krot­nie za­we­to­wa­ła re­zo­lu­cje na forum Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ, po­tę­pia­ją­ce krwa­we re­pre­sje sy­ryj­skich władz wobec uczest­ni­ków trwa­ją­cej ponad roku re­be­lii prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi.

Mo­skwa uważa, że je­dy­nym moż­li­wym roz­wią­za­niem jest dia­log mię­dzy Sy­ryj­czy­ka­mi i re­gu­lar­nie oskar­ża ra­dy­kal­ną opo­zy­cję i jej za­gra­nicz­nych so­jusz­ni­ków o boj­ko­to­wa­nie planu po­ko­jo­we­go An­na­na.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie w wy­ni­ku zbroj­ne­go kon­flik­tu mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi Asada i pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu for­ma­cja­mi zgi­nę­ło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twier­dzi, że ofia­rą rzą­do­wych re­pre­sji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei sy­ryj­skie wła­dze mówią, że w ak­tach prze­mo­cy, za któ­ry­mi stoją is­lam­scy bo­jow­ni­cy, zgi­nę­ło 2,6 tys. żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów.

>>>>

Kreml znow mąci ...

Tzw. stupid cupid:


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:26, 24 Maj 2012    Temat postu:

Syria: wysokie koszty międzynarodowych sankcji

Sy­ryj­ski mi­ni­ster ds. ropy naf­to­wej Su­fian Alaw przy­znał w środę, że su­ro­we mię­dzy­na­ro­do­we sank­cje wobec sek­to­ra pa­li­wo­we­go Syrii kosz­to­wa­ły kraj około 4 mld do­la­rów. Cho­dzi o za­sto­so­wa­ne we wrze­śniu 2011 roku em­bar­go na sy­ryj­ską ropę naf­to­wą.

Alaw po­wie­dział, że sank­cje na­ło­żo­ne przez USA i Unię Eu­ro­pej­ską w celu wy­war­cia pre­sji na pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da są przy­czy­ną bra­ków, które zmu­sza­ją Sy­ryj­czy­ków do wy­sta­wa­nia w dłu­gich ko­lej­kach i pła­ce­nia za­wy­żo­nych cen za gaz do go­to­wa­nia i inne pro­duk­ty.

Przed an­ty­re­żi­mo­wy­mi bun­ta­mi, które roz­po­czę­ły się w Syrii w marcu 2011 roku, sek­tor pa­li­wo­wy był fi­la­rem go­spo­dar­ki sy­ryj­skiej. We­dług Da­vi­da Schen­ke­ra z wa­szyng­toń­skie­go In­sty­tu­tu Po­li­ty­ki Bli­skow­schod­niej eks­port ropy, głów­nie do UE, przy­no­sił 7-8 mln do­la­rów dzien­nie. Te wpły­wy były klu­czo­we dla utrzy­ma­nia re­zerw wa­lu­to­wych w wy­so­ko­ści 17 mld do­la­rów, które rząd miał na po­cząt­ku re­be­lii.

Mi­ni­ster Alaw po­wie­dział w środę w Da­masz­ku dzien­ni­ka­rzom, że ceny gazu w bu­tlach (pro­pan-bu­tan) wzro­sły czte­ro­krot­nie, braki są od­czu­wal­ne w całym kraju, a pro­duk­cja kra­jo­wa po­kry­wa tylko po­ło­wę za­po­trze­bo­wa­nia. W celu uzu­peł­nie­nia bra­ków wła­dze Syrii ucie­ka­ją się do im­por­tu z państw, które nie przy­łą­czy­ły się do sank­cji wobec Da­masz­ku.

>>>>

No i brawo ! Dusic rezim dusic az zdechnie . Dosc tych potwornosci ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:05, 25 Maj 2012    Temat postu:

Syria: wybuch samochodu-pułapki na wschodzie, są zabici

W mie­ście Dajr az-Za­ur, na wscho­dzie Syrii, do­szło w so­bo­tę do wy­bu­chu sa­mo­cho­du-pu­łap­ki - in­for­mu­je pań­stwo­wa te­le­wi­zja i or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka. Ofi­cjal­ne media twier­dzą, że cho­dzi o za­mach ter­ro­ry­stycz­ny i do­da­ją, że są za­bi­ci.

Te­le­wi­zja nie po­da­je jed­nak szcze­gó­łów do­ty­czą­cych licz­by ofiar.

We­dług Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie do eks­plo­zji do­szło na ulicy, przy któ­rej znaj­du­je się sie­dzi­ba wy­wia­du woj­sko­we­go oraz szpi­tal woj­sko­wy. Ob­ser­wa­to­rium po­da­ło, że po wy­bu­chu wy­wią­za­ła się strze­la­ni­na.

Na na­gra­niach wideo umiesz­czo­nych w in­ter­ne­cie widać ciem­ną chmu­rę dymu, która unosi się nad mia­stem.

W ostat­nich mie­sią­cach sie­dzi­by sił bez­pie­czeń­stwa były ce­la­mi ata­ków bom­bo­wych w Syrii, gdzie reżim pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da od ponad roku tłumi wy­stą­pie­nia opo­zy­cji.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wy­ni­ku zbroj­ne­go kon­flik­tu mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi Asada i pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu for­ma­cja­mi zgi­nę­ło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twier­dzi, że ofia­rą rzą­do­wych re­pre­sji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei sy­ryj­skie wła­dze mówią, że w ak­tach prze­mo­cy, za któ­ry­mi stoją is­lam­scy bo­jow­ni­cy, zgi­nę­ło 2,6 tys. żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów.

W kraju od kilku ty­go­dni prze­by­wa­ją ob­ser­wa­to­rzy ONZ, któ­rych za­da­niem jest nad­zo­ro­wa­nie kru­che­go za­wie­sze­nia broni. Szef tej misji, nor­we­ski ge­ne­rał Ro­bert Mood, oświad­czył w pią­tek w Da­masz­ku, że ob­ser­wa­to­rzy nie są w sta­nie do­pro­wa­dzić do istot­ne­go zre­du­ko­wa­nia prze­mo­cy. Je­dy­ną szan­są, we­dług niego, by­ło­by na­wią­za­nie w Syrii i poza jej gra­ni­ca­mi dia­lo­gu mię­dzy wszyst­ki­mi stro­na­mi kon­flik­tu.

>>>>

Kolejny taki atak ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:23, 26 Maj 2012    Temat postu:

Ponad 50 cywilów zginęło w Syrii

Co najmniej 73 cywilów zginęło a ponad 100 zostało rannych w wyniku ostrych walk, które wybuchły w piątek między syryjską armią a rebeliantami w mieście Hula w prowincji Hims na zachodzie Syrii - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Według jednego z działaczy opozycji, walki wybuchły, gdy siły syryjskie otworzyły ogień do demonstrantów protestujących przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, zabijając jedną osobę. - Są ofiary wśród żołnierzy, zniszczonych zostało pięć czołgów - powiedział działacz.

W rezultacie tej masakry Syryjska Rada Narodowa, główna koalicja ugrupowań opozycyjnych, zażądała w sobotę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bepieczeństwa ONZ. Według Rady, w Hula zginęło 110 osób.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że po raz pierwszy od wybuchu rewolty przeciwko Asadowi w marcu 2011 r. na ulice Aleppo (Halab) w północno-zachodniej Syrii wyjechały pojazdy pancerne. To Aleppo było miejscem, gdzie przez tygodnie odbywały się antyrządowe manifestacje.

Ze względu na administracyjne restrykcje wobec działalności mediów w Syrii doniesień tych nie można na razie zweryfikować w niezależnych źródłach.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Wyjatkowa erupcja zbrodni i agresji . Rezim zaatkowal pancerzami bezbronnych demonstrantow . Nie trzeb tlumaczyc zbrodniczosci tego czynu ...
Liczba ofiar skoczyla gwaltownie do :
Zabitych:
9327 cywilow
3580 wojskowych
1.720.000 ofiar ogolem !!!
Zostal ustanowiony nowy rekord ofiar ponad 1,7 miliona !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Mężczyzna zastrzelony podczas protestów w Deir Zor, 28 maja
[/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:26, 27 Maj 2012    Temat postu:

Syria: ponad 90 cywilów zginęło w ostrzale Huli

Ponad 90 cywilów, w tym 25 dzieci, zginęło od piątku wskutek ostrzału przez syryjską armię miasta Hula w prowincji Hims na zachodzie Syrii - poinformowało w sobotę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Jak powiadomił szef mającego siedzibę w Londynie Obserwatorium, Rami Abdel Rahman, wielu mieszkańców Huli ucieka przed nowymi bombardowaniami.

Poprzednie doniesienia Obserwatorium mówiły o ostrych walkach, które wybuchły w piątek w Huli między syryjską armią a rebeliantami, w wyniku czego zginęło co najmniej 73 cywilów.

Według jednego z działaczy opozycji, ostre starcia rozgorzały, gdy siły syryjskie otworzyły ogień do demonstrantów protestujących przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, zabijając jedną osobę.

Narodowa Rada Syryjska (NRS), główne ciało skupiające syryjską opozycję, zażądała w sobotę zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie gwałtownych zajść w Huli. Według NRS, zginęło tam 110 osób.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka potępiło wspólnotę międzynarodową i Ligę Arabską za brak reakcji na wydarzenia w Huli, nazywając je "współwinnymi masakry" w tym mieście - pisze agencja AFP. "Od południa mówimy o bombardowaniach i żaden obserwator, który jest Hims, się nawet nie ruszył", żeby to sprawdzić - mówił w piątek wieczorem szef Obserwatorium.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Obserwatorium w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Rosnie tragiczny bilans okrutnej zbrodni...
Jest juz :
Zabitych:
9371 cywilow
3594 wojskowych
1.727.748 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:02, 27 Maj 2012    Temat postu:

Syria: gwałtowne walki w Hamie

Do gwałtownych walk między syryjską armią a rebeliantami doszło dzisiaj w mieście Hama w zachodniej Syrii - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Starcia miały też miejsce w innych miastach. Wojsko zbombardowało Rastan na zachodzie kraju.

Jak podała agencja AFP, regularne siły syryjskie ostrzeliwały w niedzielę trzy dzielnice Hamy, stolicy prowincji (muhafazy) o tej samej nazwie.

W nocy z soboty na niedzielę wojsko zbombardowało miasto Rastan, które od miesięcy odpiera ataki sił reżimu prezydenta Baszara el-Asada. 60-tysięczny Rastan znajduje się 25 km na północ od Hims, stolicy prowincji o tej samej nazwie.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka Rastan był ostrzeliwany z częstotliwością ok. dwóch moździerzy na minutę.

Niedaleko stołecznego Damaszku, w mieście Harasta, również rozgorzały ostre walki między armią i rebeliantami.

Starcia takie miały też miejsce niedaleko granicy z Irakiem. Walki spowodowały, że irackie władze zdecydowały się w nocy z soboty na niedzielę na ogłoszenie stanu pogotowia dla swoich sił bezpieczeństwa i straży granicznej w pobliżu terenów starć.

Alarm irackich sił trwał od godz. 23 czasu lokalnego (22 czasu polskiego) w sobotę do niedzieli rano - poinformował dowódca straży granicznej Ali Dżuwair. Jak sprecyzował, walki toczyły się między regularnymi siłami syryjskimi a opozycyjną Wolną Armią Syryjską na wielu punktach kontroli granicznej po syryjskiej stronie.

Doniesienia o kolejnych aktach przemocy w Syrii nadeszły po potępieniu przez wiele krajów masakry na cywilach dokonanej przez syryjską armię w Huli w prowincji Hims. W wyniku bombardowania, które trwało od piątku do soboty rano, zginęły 92 osoby, w tym 32 dzieci.

To najpoważniejsze dotąd naruszenie rozejmu między reżimem a opozycją, które obowiązuje od 12 kwietnia.

W ocenie Obserwatorium od początku rewolty w Syrii, czyli od marcu 2011 r., zginęło ponad 12,6 tys. osób, w większości to cywile zabici przez siły reżimowe.

>>>>

I znow wzrosl bilans zbrodni ...
Tuatj slysze 12,6 tys mi juz dochodzi do 13 tys .
Jest juz :
Zabitych :
9376 cywilow
3596 wojskowych
1.728.668 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:43, 28 Maj 2012    Temat postu:

Syria: Reżim zaprzecza, że stoi za masakrą w Huli i powołuje komisję śledczą

Władze Syrii zaprzeczyły, że siły rządowe stoją za masakrą w Huli i powołały komisję śledczą, która ma zbadać okoliczności zajść w mieście. Według działaczy opozycji w bombardowaniu Huli zginęło co najmniej 109 osób.

- Kategorycznie odrzucamy wzięcie odpowiedzialności za tę terrorystyczną masakrę wymierzoną w mieszkańców Huli - oświadczył rzecznik syryjskiego MSZ Dżihad Makdissi podczas konferencji prasowej w Damaszku.

- Zastrzelone zostały kobiety, dzieci i osoby starsze. Tak nie postępuje bohaterska armia syryjska" - podkreślił.

Damaszek powołał komisję śledczą, która ma wyjaśnić okoliczności zajść w Huli. - Powołaliśmy komisję, składająca się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i armii, która zbada fakty i w ciągu trzech dni opublikuje wyniku swojej pracy - poinformował Makdissi.

Rzecznik zakomunikował również, że do Syrii w poniedziałek ma udać się specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej Kofi Annan.

Masakra w Huli to najpoważniejsze dotąd naruszenie rozejmu między reżimem a opozycją, które obowiązuje od 12 kwietnia.

Plan pokojowy Annana przewidywał, poza wysłaniem do Syrii międzynarodowych obserwatorów, wycofanie wojsk i broni ciężkiej z miast oraz dialog między reżimem i jego przeciwnikami.

>>>>

No tak zrobily to duchy ...

Przedstawiciel władz Syrii: Annan spotka się z Asadem

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi Annan ma spo­tkać się we wto­rek w Da­masz­ku z pre­zy­den­tem Syrii Ba­sza­rem el-Asa­dem - po­in­for­mo­wał agen­cję AFP wy­so­ki rangą przed­sta­wi­ciel sy­ryj­skie­go re­żi­mu. Były szef ONZ w po­nie­dzia­łek przy­był do Da­masz­ku.

W pią­tek rzecz­nik An­na­na po­da­wał, że roz­wa­ża on przy­ję­cie za­pro­sze­nia do od­wie­dze­nia Syrii. Nie po­twier­dził jed­nak ter­mi­nu wi­zy­ty, wska­zu­jąc na wzglę­dy bez­pie­czeń­stwa.

W po­nie­dzia­łek sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa Al-Ich­ba­ri­ja po­in­for­mo­wa­ła o przy­jeź­dzie An­na­na do Da­masz­ku. In­for­ma­cję tę po­twier­dził jego rzecz­nik Ahmad Fawzi. Annan jesz­cze tego dnia ma prze­pro­wa­dzić roz­mo­wy z sze­fem dy­plo­ma­cji sy­ryj­skiej Wa­li­dem el-Mu'al­li­mem.

To druga wi­zy­ta by­łe­go szefa ONZ w ogar­nię­tym kon­flik­tem kraju od roz­po­czę­cia misji me­dia­cyj­nej trzy mie­sią­ce temu.

W nie­dzie­lę Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła sy­ryj­ski rząd za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii, w któ­rej od piąt­ku zgi­nę­ło ponad 100 osób. O licz­bie tej in­for­mo­wa­li ob­ser­wa­to­rzy ONZ, któ­rzy udali się na miej­sce.

Annan, który 23 lu­te­go zo­stał mię­dzy­na­ro­do­wym wy­słan­ni­kiem do Syrii, pierw­szą wi­zy­tę w tym kraju zło­żył 10 marca. Na jej za­koń­cze­nie uzy­skał za­rów­no od władz, jak i opo­zy­cji za­pew­nie­nie, że będą prze­strze­gać kil­ku­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go, prze­wi­du­ją­ce­go m.​in. ro­zejm. Obo­wią­zu­ją­ce for­mal­nie od 12 kwiet­nia za­wie­sze­nie broni jest jed­nak re­gu­lar­nie na­ru­sza­ne.

????

Tylko po co ???

Szef obserwatorów ONZ w Syrii potępia przemoc w Huli

Szef misji obserwacyjnej ONZ w Syrii generał Robert Mood potępił "brutalną tragedię" w syryjskim mieście Hula, gdzie według obserwatorów zginęło ponad 90 osób, w tym ok. 30 dzieci poniżej 10. roku życia. Opozycja przypisuje tę masakrom siłom reżimowym.

- Obserwatorzy wojskowi i cywilni, którzy rano udali się do Huli, naliczyli ponad 32 dzieci i ponad 60 zabitych dorosłych - oświadczył norweski generał. Podkreślił, że "w najmocniejszych słowach potępia brutalną tragedię".

Od piątku region jest bombardowany, o co przeciwnicy reżimu prezydenta Baszara el-Asada oskarżają podległe mu siły.

Jak dodał Mood, "obserwatorzy potwierdzili, że doszło do ostrzału artyleryjskiego". "Ci, którzy odpowiedzieli, i ci, którzy dokonali tego godnego ubolewania aktu, powinni być osądzeni, kimkolwiek są" - zaznaczył na konferencji prasowej w Damaszku. - Zabójstwa niewinnych dzieci i cywilów muszą się skończyć - apelował.

W wydanym oświadczeniu "zaapelował do syryjskiego rządu, by nie używał więcej broni ciężkiej i wezwał wszystkie strony konfliktu do powstrzymania się od przemocy w każdej postaci".

Generał Mood ostrzegł także, że "przemoc stosowana dla własnych celów może spowodować niestabilność i doprowadzić kraj do wojny domowej". Obserwatorzy w Syrii mają monitorować przestrzeganie rozejmu obowiązującego teoretycznie od 12 kwietnia.

Wkrótce po masakrze w Huli, 25 km na północny zachód od Hims, Wolna Armia Syryjska (WAS), składająca się głównie z dezerterów z rządowej armii, zaapelowała do "zaprzyjaźnionych krajów" o zaatakowanie z powietrza sił Asada. WAS oceniła, że w obliczu przemocy nie wiąże jej już plan międzynarodowego mediatora Kofiego Annana, o ile ONZ nie podejmie natychmiast działań w celu ochrony cywilów.

Plan pokojowy Annana przewidywał, poza wysłaniem do Syrii międzynarodowych obserwatorów, m.in. wycofanie wojsk i broni ciężkiej z miast oraz dialog między reżimem i jego przeciwnikami.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od początku rewolty w Syrii w marcu 2011 roku zginęło ponad 12,6 tys. ludzi - w większości cywilów zabitych przez siły reżimowe.

>>>>

Oczywiscie . Trudno nie potepic takiej bestialskiej zbrodni ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:20, 28 Maj 2012    Temat postu:

Rada Bezpieczeństwa potępiła władze Syrii za masakrę w Huli

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ ostro po­tę­pi­ła ma­sa­krę ponad 100 cy­wi­lów w sy­ryj­skim mie­ście Hula i wska­za­ła, że od­po­wie­dzial­ność za nią po­no­szą wła­dze w Da­masz­ku. "To od­ra­ża­ją­ce uży­cie siły wobec lud­no­ści cy­wil­nej jest na­ru­sze­niem mię­dzy­na­ro­do­we­go prawa" - stwier­dza w swym oświad­cze­niu Rada.

W przy­ję­tym jed­no­gło­śnie pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia oświad­cze­niu, Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wska­za­ła, że siły rzą­do­we ostrze­li­wa­ły mia­sto z broni cięż­kiej - dział i czoł­gów. Rada po­tę­pi­ła także za­bi­ja­nie cy­wi­lów strza­ła­mi z bli­skiej od­le­gło­ści, a także sto­so­wa­nie wobec nich róż­nych form prze­mo­cy fi­zycz­nej.

Rada Bez­pie­czeń­stwa uzna­ła także, że wła­dze w Da­masz­ku zła­ma­ły wcze­śniej­sze zo­bo­wią­za­nia do prze­rwa­nia wszel­kich form prze­mo­cy, w tym także uży­cia broni cięż­kiej w sku­pi­skach lud­no­ści cy­wil­nej.

Tym­cza­sem w re­ak­cji na oświad­cze­nie Rady Bez­pie­czeń­stwa, sy­ryj­ski am­ba­sa­dor przy ONZ Ba­szar Dża­afa­ri po­wtó­rzył, że wła­dze w Da­masz­ku nie mają nic wspól­ne­go z ma­sa­krą w Huli, a od­po­wie­dzial­ni za nią są "ter­ro­ry­ści". Za­rzu­cił on am­ba­sa­do­rom kra­jów, które są człon­ka­mi Rady, że "wodzą świat za nos i opo­wia­da­ją kłam­stwa".

W ma­sa­krze w Huli zgi­nę­ło w pią­tek, we­dług ONZ, co naj­mniej 108 osób, w tym 49 dzie­ci i 34 ko­bie­ty.

>>>>

Tak potepienie to oczywistosc ...

Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się w niedzielę w sprawie ataku w Huli

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ spo­tka się w nie­dzie­lę o godz. 20.30 czasu pol­skie­go, aby prze­dys­ku­to­wać ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rym od piąt­ku zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci - po­in­for­mo­wał jeden z dy­plo­ma­tów.

Źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne twier­dzą, że po­sie­dze­nie zwo­ła­no po tym jak Rosja od­rzu­ci­ła fran­cu­sko-bry­tyj­ską pro­po­zy­cję wy­da­nia oświad­cze­nia po­tę­pia­ją­ce­go ma­sa­krę.

Wła­dze Syrii oskar­ży­ły o śmierć cy­wi­lów w Huli, na za­cho­dzie kraju, re­be­lian­tów sprze­ci­wia­ją­cych się re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Z kolei opo­zy­cja od­po­wie­dzial­ność za ma­sa­krę przy­pi­su­je wła­dzom w Da­masz­ku.

Ob­ser­wa­to­rzy ONZ po­twier­dza­li w so­bo­tę, że w Huli do­szło do ostrza­łu ar­ty­le­ryj­skie­go i jest bar­dzo dużo ofiar.

>>>>

Czekamy na ostra reakcje !

Saudyjczyk oferuje 450 tys. dol. za głowę Baszara al-Asada.

Saudyjski uczony zaoferował 450 tysięcy dolarów za głowę syryjskiego prezydenta Baszara Al-Asada. Nagroda została ogłoszona po piątkowej masakrze cywilów w mieście Hula. W wyniku ostrzału antyrządowej demonstracji przez wojsko, doszło do ostrych starć, w których zginęło około 90 cywilów, w tym 25 dzieci.

"Ogłaszamy nagrodę w wysokości 450 tysięcy dolarów dla każdego, kto zabije Baszara Al-Asada, którego maskary na kobietach i dzieciach przeraziły cały świat" - napisał Ali Al Rabieei na swoim profilu w serwisie społecznościowym Twitter.

Masakra ludności cywilnej spotkała się z ostrym potępieniem społeczności międzynarodowej, w tym Chin, które zwykle są powściągliwe w krytykowaniu syryjskiego prezydenta.

Rozlew krwi i represje w Syrii trwają mimo ogłoszonego na początku kwietnia przez wysłannika ONZ i Ligi Arabskiej Kofiego Annana zawieszenia broni i obecności w tym kraju ok. 150 obserwatorów ONZ.

Według Obserwatorium w wyniku trwającego od marca 2011 r. konfliktu zbrojnego między przeciwnikami prezydenta Asada a siłami rządowymi zginęło już około 11 tys. ludzi.

>>>>

Tutaj pojechali jego metodami . Wet za wet ... Do tego prowadzi zbrodnia - do nienawisci ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:18, 29 Maj 2012    Temat postu:

W.Brytania wydali 3 syryjskich dyplomatów, w tym charge d'affaires

Wiel­ka Bry­ta­nia wy­da­li sy­ryj­skie­go char­ge d'af­fa­ires i dwóch in­nych dy­plo­ma­tów wy­so­kie­go szcze­bla - po­in­for­mo­wał mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Wil­liam Hague. Dodał, że dy­plo­ma­ci będą mieć sie­dem dni na opusz­cze­nie Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Po­su­nię­cie to jest czę­ścią sko­or­dy­no­wa­nych dzia­łań wielu sto­lic świa­ta, które wy­da­la­ją dy­plo­ma­tów Syrii w re­ak­cji na ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, gdzie zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci.

Wcze­śniej o wy­da­le­niu sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów in­for­mo­wa­ły, m.​in.: Au­stra­lia, Fran­cja i Niem­cy.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii, gdzie sys­te­ma­tycz­nie jest na­ru­sza­ny ro­zejm, obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie od 12 kwiet­nia.

>>>>

Sluszna reakcja ...

Włochy wydalają syryjskiego ambasadora

Wio­chy uzna­ły sy­ryj­skie­go am­ba­sa­do­ra i per­so­nel sy­ryj­skiej am­ba­sa­dy za "per­so­nae non gra­tae" - po­in­for­mo­wa­ło wło­skie MSZ. Sy­ryj­scy dy­plo­ma­ci zo­sta­ją wy­da­le­ni w pro­te­ście prze­ciw­ko ma­sa­krom lud­no­ści cy­wil­nej w Syrii.

Jak po­da­ło MSZ, rząd Włoch chce w ten spo­sób wy­ra­zić obu­rze­nie z po­wo­du ma­sa­kry w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rym zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci. Krok ten pod­ję­to "w ko­or­dy­na­cji z part­ne­ra­mi eu­ro­pej­ski­mi".

Na ma­sa­krę po­dob­nie za­re­ago­wa­ły Niem­cy, Fran­cja i Hisz­pa­nia, które za­po­wie­dzia­ły wy­da­le­nie sy­ryj­skich am­ba­sa­do­rów; Lon­dyn wy­da­la sy­ryj­skie­go char­ge d'af­fa­ires, Ka­na­da - cały sy­ryj­ski per­so­nel dy­plo­ma­tycz­ny, a Au­stra­lia, - dwóch sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, w tym szefa misji.

Więk­szość ofiar ma­sa­kry w Huli zgi­nę­ło w zbio­ro­wych eg­ze­ku­cjach - wy­ni­ka z badań prze­pro­wa­dzo­nych przez ONZ. Da­ma­szek ne­gu­je udział w tym swego woj­ska.

>>>>

Tak jest !

Niemcy: ambasador Syrii ma nakaz opuszczenia kraju

Niem­cy za­mie­rza­ją wy­da­lić am­ba­sa­do­ra Syrii - po­da­ła we wto­rek nie­miec­ka agen­cja dpa. To od­po­wiedź na ma­sa­krę w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym bli­sko 50 dzie­ci.

We­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji agen­cji dpa sy­ryj­ski am­ba­sa­dor Ra­dwan Lufti zo­stał we­zwa­ny we wto­rek do MSZ w Ber­li­nie, gdzie zo­sta­nie po­pro­szo­ny o opusz­cze­nie Nie­miec w ciągu 72 go­dzin.

Jak pisze dpa, ocze­ku­je się, że za przy­kła­dem Nie­miec pójdą ko­lej­ne pań­stwa UE. Wcze­śniej sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów wy­da­li­ła Au­stra­lia.

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii.

Obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da a po­wstań­ca­mi jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny.

>>>>>

Jak najbaradziej slusznie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90212
Przeczytał: 181 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:11, 29 Maj 2012    Temat postu:

Rozpoczęły się rozmowy Asada z Annanem

Pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad spo­tkał się we wto­rek w Da­masz­ku z wy­słan­ni­kiem ONZ i Ligi Arab­skiej Kofim An­na­nem - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja SANA. Roz­mo­wy od­by­wa­ją się po ma­sa­krze w sy­ryj­skim mie­ście Hula, w któ­rej zgi­nę­ło ponad 100 osób, w tym wiele dzie­ci.

Celem An­na­na jest wy­eg­ze­kwo­wa­nie sze­ścio­punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go, który ma po­par­cie ONZ i Ligi Arab­skiej, ale nie po­wstrzy­mał roz­le­wu krwi w Syrii, ogar­nię­tej od 14 mie­się­cy kon­flik­tem mię­dzy Asa­dem a jego prze­ciw­ni­ka­mi.

Kon­flikt roz­po­czął się w marcu 2011 roku od ma­so­wych de­mon­stra­cji po czym prze­kształ­cił się w po­wsta­nie zbroj­ne.

We­dług sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka zgi­nę­ło w nim ponad 13 tys. ludzi.

>>>>

W istocie to plan runal i mamy krwawa fale ...

Wyrzucają dyplomatów - to odpowiedź na masakrę w Huli.
Australia: reakcja państwa na masakrę w Syrii

Wła­dze Au­stra­lii po­in­for­mo­wa­ły we wto­rek, że wy­da­la­ją z kraju dwóch sy­ryj­skich dy­plo­ma­tów, w tym szefa misji. Jest to od­po­wiedź na ze­szło­ty­go­dnio­wą ma­sa­krę w sy­ryj­skiej Huli, gdzie zgi­nę­ło co naj­mniej 108 osób, w tym około 50 dzie­ci.

Zgod­nie z de­cy­zją au­stra­lij­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Boba Carra, char­ge d'af­fa­ires Dżaw­dat Ali i drugi sy­ryj­ski dy­plo­ma­ta zo­sta­ną wy­da­le­ni w ciągu 72 go­dzin. - Ocze­ku­ję, że inne kraje uczy­nią to samo w ciągu nocy czasu au­stra­lij­skie­go - po­wie­dział Carr dzien­ni­ka­rzom.

Char­ge d'af­fa­ires zo­stał w po­nie­dzia­łek we­zwa­ny przez przed­sta­wi­cie­li au­stra­lij­skie­go rządu w celu zło­że­nia wy­ja­śnień w spra­wie piąt­ko­wej ma­sa­kry.

- Sy­ryj­skie­mu char­ge d'af­fa­ires po­le­co­no, by prze­ka­zał Da­masz­ko­wi jasny ko­mu­ni­kat, że Au­stra­lij­czy­cy są wstrzą­śnię­ci ma­sa­krą (w Huli) i że po­dej­mie­my wspól­nie mię­dzy­na­ro­do­we dzia­ła­nia, by po­cią­gnąć win­nych do od­po­wie­dzial­no­ści - za­zna­czył mi­ni­ster. Oce­nił, że ma­sa­kra w Huli była "ohyd­ną, bru­tal­ną zbrod­nią".

Carr oświad­czył też, że "Syria nie może li­czyć na ofi­cjal­ne re­la­cje z Au­stra­lią, do­pó­ki nie bę­dzie re­spek­to­wać ro­zej­mu i nie po­dej­mie kon­kret­nych dzia­łań, by zre­ali­zo­wać plan po­ko­jo­wy wy­słan­ni­ka Ko­fie­go An­na­na".

Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­tę­pi­ła w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek czasu pol­skie­go sy­ryj­ski reżim za ma­sa­krę w Huli, na za­cho­dzie Syrii.

Obo­wią­zu­ją­cy for­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia ro­zejm mię­dzy si­ła­mi re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da a po­wstań­ca­mi jest sys­te­ma­tycz­nie na­ru­sza­ny.

Niemcy zamierzają wydalić ambasadora Syrii - podała niemiecka agencja dpa. Włochy uznały syryjskiego ambasadora i personel syryjskiej ambasady za "personae non gratae". Jak podało włoskie MSZ, krok ten podjęto "w koordynacji z partnerami europejskimi". Na masakrę zareagowały także Francja i Hiszpania, które zapowiedziały wydalenie syryjskich ambasadorów; Wielka Brytania wydala syryjskiego charge d'affaires, Kanada - cały syryjski personel dyplomatyczny, a Australia - dwóch syryjskich dyplomatów, w tym szefa misji.

>>>>

Czyli caly szereg krajow ...

Szef obserwatorów ONZ: 116 zabitych, 300 rannych w syryjskiej Huli

Szef misji ob­ser­wa­cyj­nej ONZ w Syrii Ro­bert Mood po­in­for­mo­wał w nie­dzie­lę w cza­sie nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ na temat Syrii, że w ma­sa­krze w Huli zgi­nę­ło co naj­mniej 116 ludzi, a 300 zo­sta­ło ran­nych - po­da­ły źró­dła dy­plo­ma­tycz­ne.

We­dług nich, nor­we­ski ge­ne­rał prze­ka­zał, że ofia­ry zgi­nę­ły od odłam­ków po­ci­sków ar­ty­le­ryj­skich lub zo­sta­ły za­bi­te "z bli­skiej od­le­gło­ści". Kilka go­dzin wcze­śniej in­for­mo­wa­no o co naj­mniej 109 ofia­rach śmier­tel­nych ataku w Huli, w tym wielu dzie­ciach.

Skala prze­mo­cy w tym mie­ście, po­ło­żo­nym na za­cho­dzie Syrii, wy­wo­ła­ła obu­rze­nie spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej i do­pro­wa­dzi­ła do zwo­ła­nia nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia RB ONZ. Prze­by­wa­ją­cy w Da­masz­ku ge­ne­rał Mood skon­tak­to­wał się z ze­bra­ny­mi w Nowym Jorku dy­plo­ma­ta­mi kra­jów człon­kow­skich RB ONZ za po­śred­nic­twem łącza wideo.

Sy­ryj­scy opo­zy­cjo­ni­ści przy­pi­su­ją od­po­wie­dzial­ność za ma­sa­krę w Huli re­żi­mo­wi w Da­masz­ku, na­to­miast wła­dze twier­dzą, że winni są re­be­lian­ci wal­czą­cy z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

Na otwar­ciu po­sie­dze­nia w Nowym Jorku za­stęp­ca sta­łe­go przed­sta­wi­cie­la Rosji przy ONZ Igor Pan­kin pod­kre­ślił, że od­po­wie­dzial­ność re­żi­mu za ma­sa­krę nie jest prze­są­dzo­na i na­le­ży ją jesz­cze po­twier­dzić. Oświad­czył, że "więk­szość ofiar" w Huli zgi­nę­ło od broni bia­łej lub zo­sta­ło za­bi­tych "z bar­dzo bli­skiej od­le­gło­ści", co prze­czy do­nie­sie­niom o ostrza­le ar­ty­le­ryj­skim.

Wie­czo­rem sy­ryj­scy obroń­cy praw czło­wie­ka po­in­for­mo­wa­li, że w nie­dziel­nym ostrza­le miesz­kal­nych dziel­nic mia­sta Hama, pro­wa­dzo­nym z czoł­gów, zgi­nę­ło co naj­mniej 30 osób. Hama służy jako baza dla ata­ków na siły pod­le­głe Asa­do­wi. Agen­cja Reu­te­ra za­strze­ga, że do­nie­sień tych nie można zwe­ry­fi­ko­wać.

W nie­dzie­lę Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­da­ło, że we­dług naj­now­sze­go bi­lan­su od wy­bu­chu re­wol­ty prze­ciw­ko Asa­do­wi w marcu 2011 roku zgi­nę­ło w Syrii ponad 13 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Kolejny bilans tej masakry zapewne nie ostateczny . Zatem mamy :

Zabitych :
9439 cywilow
3616 wojskowych
Zatem padl rekord . Ponad 13.000 zabitych !
1.739.624 ofiar ogolem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 50, 51, 52 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 51 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy