Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:38, 14 Mar 2012    Temat postu:

Włochy: "spożycie" paliw spadło już o 20 procent

Nie­mal każ­de­go dnia wzra­sta we Wło­szech cena pa­li­wa. Or­ga­ni­za­cje kon­su­menc­kie, które pró­bo­wa­ły wal­czyć z tym zja­wi­skiem, dały za wy­gra­ną i ape­lu­ją do kie­row­ców, by po­rzu­ci­li sa­mo­cho­dy. I bez tego "spo­ży­cie" paliw spa­dło już o 20 pro­cent.

We­dług nie­któ­rych sza­cun­ków, na Wiel­ka­noc litr ben­zy­ny bez­oło­wio­wej bę­dzie we Wło­szech kosz­to­wał dwa euro. "Zo­staw­cie sa­mo­cho­dy w ga­ra­żu lub na par­kin­gu"- ape­lu­je do wła­ści­cie­li or­ga­ni­za­cja Co­da­cons, prze­ko­nu­jąc, że tylko w ten spo­sób można bę­dzie unik­nąć do­dat­ko­we­go wy­dat­ku w wy­so­ko­ści 327 euro na kie­row­cę. Dwa inne sto­wa­rzy­sze­nia, Adus­bef i Fe­der­con­su­ma­to­ri, które ob­li­czy­ły, że w ciągu dwóch ostat­nich mie­się­cy każde za­tan­ko­wa­nie po­dro­ża­ło o 18 euro, upo­mi­na­ją się nadal o ob­ni­że­nie po­dat­ków na pa­li­wa, po­nie­waż skła­da­ją się one na 60 pro­cent jego ceny de­ta­licz­nej. Cho­dzi o VAT, wy­no­szą­cy 21 pro­cent, który od czerw­ca wzro­śnie do 22 oraz ak­cy­zy. Jest ich aż dzie­sięć, a pierw­sza, z roku 1935, słu­ży­ła sfi­nan­so­wa­niu in­wa­zji fa­szy­stow­skich Włoch na Etio­pię. Ko­lej­ne wpro­wa­dza­no m. in. w związ­ku z kry­zy­sem w Ka­na­le Su­eskim w 1956, po­wo­dzią we Flo­ren­cji dzie­sięć lat póź­niej, wojną w Li­ba­nie i misją po­ko­jo­wą w Bośni i Her­ce­go­wi­nie.

>>>>

Akurat glownym winnym nie sa cony swiatowe tylko Bruksela . Nie ma rozwoju nie ma zuzycia paliw . To proste ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:49, 15 Mar 2012    Temat postu:

Sąd: pary homoseksualne mają prawo do życia rodzinnego.

Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że pary homoseksualne mają prawo do życia rodzinnego. Stwierdzenie to zawarto w uzasadnieniu wyroku sądu, który odrzucił z braku odpowiedniego prawodawstwa we Włoszech wniosek o uznanie związku zawartego za granicą.

Po raz pierwszy sąd najwyższej instancji we Włoszech musiał rozstrzygnąć sprawę pary homoseksualistów, którzy zwrócili się z wnioskiem o uznanie ich związku małżeńskiego, jaki zawarli w Hadze w Holandii w 2002 roku. Wniosek ten odrzuciły najpierw władze ich miasta Latina, w związku z czym sprawę skierowali do sądu oraz potem do sądu apelacyjnego. One również podjęły taką samą decyzję.

Sąd Najwyższy, do którego następnie trafiło odwołanie, w liczącym 80 stron uzasadnieniu jego odrzucenia podkreślił, że we Włoszech nie ma rozwiązań legislacyjnych o uznaniu małżeństw homoseksualnych, ale dodał zarazem, że sytuacja dotycząca praw gejów w Europie istotnie się zmieniła. Powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka stwierdzono, że modyfikacji uległa koncepcja, na mocy której odmienność płci jest niezbędnym warunkiem zawarcia małżeństwa.

- Niemożność uznania związków homoseksualnych nie zależy już od ich nieistnienia czy nieważności, lecz niemożliwości wydania aktu zawarcia małżeństwa zgodnie z włoskim porządkiem prawnym - wyjaśnił Sąd Najwyższy. Dodał, że pary gejowskie, tak jak małżonkowie, mają prawo do "życia rodzinnego" i tego, by wymagać "traktowania identycznego z tym, które jest zagwarantowane parze małżeńskiej".

W pierwszych komentarzach działacze stowarzyszeń homoseksualnych i obrońcy ich praw podkreślili, że orzeczenie to powinno nakłonić władze w Rzymie do podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz uznania małżeństw osób tej samej płci.

>>>>

Rozumiecie teraz dlaczego Italia musi upasc . Niedlugo orzekna ze ryba ma prawo do jazdy na rowerze . Sady nie majace kory mozgowej to KONIEC !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:27, 18 Mar 2012    Temat postu:

Włochy: 96 mieszkańców osady i 13-osobowe władze

Absurdalny rekord padł w maleńkiej górskiej miejscowości Chamois w Dolinie Aosty na północy Włoch. Na 96 mieszkańców władze liczą... 13 osób.

Przypadek alpejskiej osady opisany został przez media, prowadzące kampanię na rzecz redukcji wydatków z budżetu państwa na utrzymanie polityków wszystkich szczebli: od parlamentarzystów po radnych i asesorów. Największą akcję pod hasłem: "Obetnijmy koszty polityki" prowadzi publiczne radio RAI. Poparło ją ponad 400 tysięcy słuchaczy, którzy podpisali petycję do parlamentu w Rzymie.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja w liczącym mniej niż 100 mieszkańców Chamois nie ma sobie równych w całych Włoszech. Jest tam burmistrz, zarząd gminy i jej rada; w sumie 13 osób.

Dolina Aosty, najmniejszy włoski region słynie z tego, że ma najwięcej polityków; jeden przypada na zaledwie 90 mieszkańców. Samorząd tego regionu nie zgadza się na jakiekolwiek redukcje liczby radnych i asesorów w zarządach miast i gmin.

Obliczono, że każdego mieszkańca Doliny Aosty utrzymanie władz regionalnych kosztuje 125 euro, podczas gdy na przykład w Toskanii suma ta wynosi tylko 9 euro.

>>>>

No super ! 12 % ludnosci we wladzach regionu :O)) Fajny region !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:22, 20 Mar 2012    Temat postu:

Włochy: aresztowania wśród sędziów i urzędników skarbowych

Aresz­to­wa­niem 60 osób, w tym 16 sę­dziów i grupy pra­cow­ni­ków urzę­du skar­bo­we­go, oraz kon­fi­ska­tą ma­jąt­ku o łącz­nej war­to­ści 1 mld euro za­koń­czy­ła się dzi­siej­sza ope­ra­cja wło­skiej Gwar­dii Fi­nan­so­wej w Kam­pa­nii i Lom­bar­dii - po­in­for­mo­wa­ły media we Wło­szech.

Śledz­two wy­ka­za­ło ma­so­wy pro­ce­der wrę­cza­nia ła­pó­wek pra­cow­ni­kom urzę­du po­dat­ko­we­go w Ne­apo­lu i sę­dziom roz­strzy­ga­ją­cym w spra­wach skar­bo­wych w za­mian za uma­rza­nie spo­rów są­do­wych do­ty­czą­cych zo­bo­wią­zań wobec fi­sku­sa. Gru­pie prze­stęp­czej po­sta­wio­no sze­reg za­rzu­tów, mię­dzy in­ny­mi fał­szo­wa­nia do­ku­men­tów i ich nisz­cze­nia, ko­rup­cji, a także po­sia­da­nia nie­le­gal­ne­go do­stę­pu do da­nych.

W pro­ce­der za­mie­sza­ni byli człon­ko­wie klanu ne­apo­li­tań­skiej mafii Fab­bro­ci­no, któ­rzy ko­rum­po­wa­li urzęd­ni­ków i po­bor­ców po­dat­ko­wych. Po­dob­ne za­rzu­ty po­sta­wio­no przed­się­bior­com z bran­ży me­ta­lo­wej, ho­te­lar­skiej i han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Wśród skon­fi­sko­wa­nych dóbr są firmy, konta ban­ko­we, dział­ki bu­dow­la­ne i inne nie­ru­cho­mo­ści.

>>>>

No to sobie chlopaki urzadzili dolce vita . Zycie za dolce . Ale im sie skonczylo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:00, 31 Mar 2012    Temat postu:

Włochy: pracownicy najemni deklarują wyższe dochody niż przedsiębiorcy

Pracownicy najemni we Włoszech deklarują wyższe dochody niż biznesmeni - wynika z danych departamentu skarbu w ministerstwie finansów za ubiegły rok. Podczas gdy pracownicy deklarują dochód w wysokości 19,8 tys. euro rocznie, przedsiębiorcy - 18 tys. euro.

Media zauważają, że wyniki te są najlepszą ilustracją skali nadużyć i oszustw podatkowych. Średni dochód we Włoszech wynosi 19 tysięcy 250 euro.

49 procent obywateli wpisało do deklaracji podatkowej dochód nie przekraczający 15 tysięcy euro rocznie, a jedna trzecia - poniżej 10 tysięcy euro.

1 procent Włochów ma dochód wyższy niż 100 tysięcy euro.

Dochody 0,07 procent mieszkańców Włoch, czyli 30 tysięcy osób, wynoszą więcej niż 300 tysięcy euro. Seria kontroli przeprowadzonych ostatnio z inicjatywy rządu Mario Montiego w ramach walki z oszustwami podatkowymi ujawniła masowy proceder ukrywania prawdziwych wpływów w sklepach, restauracjach i zakładach usługowych oraz niewystawiania rachunków fiskalnych. Gabinet zapowiedział stanowczą walkę z tym zjawiskiem, która może przynieść budżetowi państwa, jak się szacuje, dodatkowych kilkanaście miliardów euro.

>>>>

HEHEHE !!! Sredni dochod najemnego 19,8 tys a biznesmena 18 tys ! :O)))) Ale oszukuja .... Przyjawszy ze najemni zatajaja 20 % dochodu to maja 25 tys a zatem biznesmeni z 75 tys co najmniej . Czyli sredni dochod 45 tys a podaja 19,25 :O)) Tak to wyglada ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:32, 03 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: pogłębia się kryzys na rynku samochodowym

Pogłębia się kryzys na rynku samochodowym we Włoszech. W marcu sprzedano o 26 procent nowych samochodów mniej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Według analityków wyniki sprzedaży powróciły do poziomu sprzed ponad 30 lat.

Z ogłoszonych danych wynika, że czwarty miesiąc z rzędu zanotowano silny dwucyfrowy spadek liczby sprzedanych nowych samochodów, co sprawiło, że pod względem liczby transakcji sytuacja wróciła do poziomu z 1980 roku. W marcu sprzedano 138 tysięcy aut, podczas gdy w tym samym miesiącu przed rokiem - 188 tysięcy.

Duży ruch panuje natomiast w handlu używanymi samochodami, który stanowi prawie 74 procent wszystkich transakcji zakupu aut. W minionym miesiącu 391 tysięcy samochodów zmieniło właścicieli; to o 8 procent mniej niż w marcu 2011 roku.

W analizach tych danych zwraca się uwagę na złe wyniki rodzimego koncernu Fiat. Firma z Turynu sprzedała o 35 procent samochodów mniej niż przed rokiem. Jako przyczynę wskazuje się między innymi niedawne, wielodniowe strajki transportowców, które sparaliżowały pracę krajowych fabryk koncernu z powodu braku części, a także salonów, bo nie dowożono do nich aut.

Jednak największy wpływ na wyniki całego rynku mają, jak się podkreśla, recesja i wzrost cen paliw. Ten drugi czynnik spowodował notowane przez służby drogowe wyraźne zmniejszenie się ruchu na drogach i ulicach. Spadł on według ekspertów o co najmniej 10 procent. Sytuację tę podsumował dziennik „La Repubblica”: „Dzisiaj kupuje samochód tylko ten, kto ma siłę go pchać”.

>>>>

Italia tonie nieodwolalnie . Dopoki nie wyjda z euro i z UE NIE MA NADZIEI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:55, 03 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: w L'Aquili wciąż leży 95 procent gruzów po trzęsieniu ziemi

Trzy lata po trzę­sie­niu ziemi w mie­ście L’Aqu­ila, w środ­ko­wych Wło­szech, nie usu­nię­to 95 pro­cent gru­zów znisz­czo­nych bu­dyn­ków. Te dane przed­sta­wio­no dziś przed piąt­ko­wą rocz­ni­cą ka­ta­kli­zmu, w któ­rym zgi­nę­ło ponad 300 osób.

Na uli­cach mia­sta i w jego oko­li­cach leży wciąż 3,8 mln ton gru­zów - po­in­for­mo­wa­no w spe­cjal­nym ra­por­cie przy­go­to­wa­nym przez nie­za­leż­nych eks­per­tów. Do tej pory usu­nię­to za­le­d­wie 211 tys. ton ru­mo­wisk, czyli około 5 pro­cent. Mi­ni­ster ds. re­gio­nów Fa­bri­zio Barca po­twier­dził dane za­war­te w ra­por­cie i za­pew­nił, że do końca roku pro­blem ogrom­nej ilo­ści gru­zów zo­sta­nie roz­wią­za­ny.

Miesz­kań­cy L'Aqu­ili kil­ka­krot­nie sami or­ga­ni­zo­wa­li akcje wy­wo­zu gru­zów z hi­sto­rycz­ne­go cen­trum, gdzie sy­tu­acja jest naj­gor­sza. 6 kwiet­nia 2009 roku o go­dzi­nie 3.30 nad ranem mia­sto na­wie­dził wstrząs o sile 6,3 w skali Rich­te­ra. Zgi­nę­ło 308 osób, a ran­nych zo­sta­ło około 1600. Kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy ludzi zo­sta­ło bez dachu nad głową. Stra­ty sza­cu­je się na 10 mld euro.

>>>>

Nie maja kasy na odbudowe ale za to maja euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:17, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: dzieci homoseksualistów otworzą paradę "Gay Pride"

Tegoroczna parada gejów i lesbijek, która odbędzie się 9 czerwca w Bolonii, ma mieć charakter inny, niż zawsze - do udziału w marszu zaproszone są dzieci, które według planu organizatorów, będą otwierać paradę. Jak mówi Emiliano Zaino z Arcigay Bolonia: "wielu z nas ma własne dzieci i w tym roku chcemy zwrócić na to szczególną uwagę" - informuje portal repubblica.it.

"Gay Pride dla rodzin" - tak tegoroczną paradę opisują jej organizatorzy, którzy chcą, aby zaplanowany na czerwiec marsz otwierała platforma z dziećmi rodziców homoseksualnych. - Jesteśmy przyzwyczajenie do obrazu parady z grupą młodych ludzi między 20. a 30. rokiem życia, tymczasem wielu z nas to także osoby starsze, mające dzieci - tłumaczy przedstawiciel rodzin na marszu. - Chcemy mówić głośno o dzieciach, mających dwie mamy lub dwóch ojców. Homoseksualizm musi przestać być tematem tabu w szkołach i bibliotekach - mówi.

To właśnie dlatego, wiele wydarzeń zaplanowanych w ramach przygotowań do parady, przeznaczone jest dla najmłodszych. Wymienić tu można chociażby cykl spotkań dla maluchów między 3. a 6. rokiem życiem, podczas których dzieciom czytane będą historyjki o "odmienności".

Władze Bolonii mają nadzieję, że parada przyczyni się do zmian w krajowym prawie, w tym zwłaszcza do wprowadzenia we Włoszech małżeństw osób tej samej płci.

Tymczasem dyrektor bolońskiego muzeum Błogosławionej Dziewicy z San Luca nie kryje swojego zakłopotania trasą przemarszu. Porta Saragozza, jedna z bram miejskich, z której startuje parada, to także miejsce, którym do miasta wchodzi i wychodzi coroczna procesja z Madonną - czytamy na repubblica.it.

>>>>

Zboczency demoralizuja dzieci juz publicznie . Widzimy ze Itlaia musi zosatc zalana przez tsunami aby zmyc te ohyde . Klopoty ekonomiczne to tylko przygotowanie do wiekszej katstrofy ktora zmyje plugastwo z powierzchni ziemi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:43, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: wiec związków zawodowych w obronie niedoszłych emerytów

Trzy największe włoskie centrale związkowe zorganizowały dziś w Rzymie wielotysięczny wiec w obronie starszych osób, wypchniętych – jak uważają - z rynku pracy i zagrożonych pozbawieniem prawa do emerytury z powodu podniesienia wieku emerytalnego.

Wspólną demonstrację central Cgil, Cisl i Uil, która przeszła ulicami Wiecznego Miasta, otwierał transparent z hasłem: „Koniec z obietnicami dla tych, którzy zostali bez pracy, dochodów i emerytury”. W swych wystąpieniach podczas kończącego manifestację wiecu w centrum stolicy liderzy związkowi zarzucali rządowi Mario Montiego, że z powodu podniesienia wieku emerytalnego dziesiątki tysięcy ludzi, oczekujących z powodu reformy dłużej na jego osiągnięcie, może popaść w ubóstwo, ponieważ mogą nie mieć ani pensji, ani emerytury.

Związkowcy uznali za nieprawdziwe i zaniżone dane ministerstwa pracy, według którego tzw. wyrzuconych z rynku pracy i pozbawionych obecnie prawa do przejścia na emeryturę jest we Włoszech 65 tysięcy. Centrale związkowe twierdzą, że jest ich kilka razy więcej.

Szefowa lewicowej centrali Cgil Susanna Camusso zażądała, aby gabinet Montiego znalazł rozwiązanie dla tych ludzi, by nie zostawiać ich samym sobie. W przeciwnym razie - jak zagroziła - związki będą kontynuować protesty.

Lider chrześcijańskiego związku zawodowego Cisl Raffaele Bonanni stwierdził podczas wiecu: „Rząd jak struś chowa głowę w piasek”.

Nawiązując do niejasności wokół liczby niedoszłych emerytów związkowi przywódcy mówili, że muszą udzielić lekcji matematyki "rządowi profesorów".

Uczestnicy demonstracji domagali się, by osobom, które w zeszłym roku, a więc jeszcze przed uchwaleniem reformy, uzgodniły przejście na emeryturę w 2012 roku umożliwiono to. Reforma systemu emerytur jest jednym z podstawowych elementów programu oszczędnościowego rządu Montiego. Zakłada ona przede wszystkim podniesienie wieku emerytalnego od 1 stycznia tego roku dla kobiet z 60 do 62 lat i wprowadzenie bodźców, by pracowały nawet do ukończenia 70 lat. W przypadku mężczyzn wiek przechodzenia na emeryturę będzie wzrastał w najbliższych latach z 66 do 70 lat.

>>>>

Bedzie coraz gorzej !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:05, 14 Kwi 2012    Temat postu:

23 osoby zabiły się we Włoszech z powodu kryzysu.

23 przedsiębiorców i przedstawicieli drobnego biznesu popełniło samobójstwo od początku roku we Włoszech z powodu kłopotów finansowych i kryzysu - podała Izba Rzemiosła i Małych Firm. Podkreśla się, że to sytuacja niespotykana dotąd w tym kraju.

Do 9 samobójstw doszło w regionie Wenecja Euganejska - wynika z danych ogłoszonych w mieście Mestre na północy kraju.

- Te samobójstwa to prawdziwy krzyk rozpaczy ze strony tych, którzy sobie nie radzą. Podatki, biurokracja, ograniczenie dostępu do kredytów i opóźnienia w wypłatach wytworzyły klimat wrogości, którego ofiarami padają właściciele firm - powiedział prezes Izby Rzemiosła Giuseppe Bortolussi.

Wyraził opinię, że te dramatyczne decyzje należy uznać za "gest buntu wobec niewrażliwego systemu ekonomicznego".

Izba Rzemiosła i Małych Firm zaapelowała do rządu Mario Montiego, by uczynił wszystko na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych wobec biznesu oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. Bez tego - oceniono - pogrążona w recesji gospodarka nie ruszy z miejsca.

>>>>

No horror ! Coraz wiecej ludzi ginie z powodu euro . Ta waluta to jeden z najbardziej zbrodniczych projekotow w historii ludzkosci ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:30, 18 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: Sycylia i Kampania na sprzedaż? "Nie da się już nic zrobić"

- Nie da się już nic zrobić, aby ocalić zainfekowane przez mafie dwa włoskie regiony - Sycylię i Kampanię - i najlepiej byłoby je sprzedać Amerykanom lub Rosjanom - z pomysłem tym, adresowanym do premiera Włoch Mario Montiego, wystąpił eurodeputowany Mario Borghezio.

Oba te regiony południa Włoch niczego nie wytwarzają i nie można wiązać z nimi żadnych nadziei. Dlatego, twierdzi Mario Borghezio, powinno się je jak najszybciej spieniężyć. Nabywcami mogliby być Amerykanie, którym przybyła by jedna gwiazdka na fladze, albo rosyjscy miliarderzy. Sprzedając Sycylię i Kampanię, Włochy pozbyły by się kuli u nogi, która najbardziej ciąży północy kraju. Eurodeputowany separatystycznej Ligi Północnej skierował swój apel do szefa rządu, usiłującego za wszelka cenę naprawić finanse państwa.

W odpowiedzi od wszystkich sił politycznych usłyszał, że jest prowokatorem i ignorantem. Jeden z deputowanych z południa Włoch ogłosił zbiórkę na sfinansowanie mu "możliwie jak najdłuższego pobytu na biegunie północnym".

>>>>

Typowa radziecka mitologia . Ze katos tam ciazy komus i jak sie go pozbeziemy to komunizm zadziala . NIE ZADZIALA ! Winien jest komunizm a nie poludnie Wloch . EURO-komunizm . Trzeba wyjsc z euro a nie pieprzyc od odadwaniu polowy kraju kremlowskiej mafii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:52, 19 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: przez kryzys masowo odbierają sobie życie

Ro­śnie licz­ba sa­mo­bójstw z po­wo­dów eko­no­micz­nych - wy­ni­ka z da­nych przed­sta­wio­nych przez Izbę Rze­mio­sła i Ma­łych Firm la Cgia w Me­stre. Od po­cząt­ku roku, z po­wo­du za­pa­ści go­spo­dar­czej we Wło­szech, życie ode­bra­ło sobie już 23 przed­się­bior­ców. Wczo­raj wie­czo­rem na mil­czą­cej de­mon­stra­cji "prze­ciw­ko kry­zy­so­wi, który przy­no­si sa­mo­bój­stwa" zgro­ma­dzi­ły się w Rzy­mie setki osób.

Jak in­for­mu­je Cgia, z po­wo­du kry­zy­su eko­no­micz­ne­go, we Wło­szech od po­cząt­ku 2012 roku, życie ode­bra­ło sobie już 23 przed­się­bior­ców. Dane do­ty­czą je­dy­nie wła­ści­cie­li firm, pod­czas gdy nie­zli­czo­ne po­zo­sta­ją przy­pad­ki od­bie­ra­nia sobie życia przez bez­ro­bot­nych, osoby z kło­po­ta­mi fi­nan­so­wy­mi czy tych, któ­rych do­cho­dy dra­ma­tycz­nie ob­ni­ży­ły się w ostat­nim okre­sie - in­for­mu­je por­tal repubblica.​it. We­dług da­nych Istat (Wło­skie­go Na­ro­do­we­go Urzę­du Sta­ty­stycz­ne­go), we Wło­szech sa­mo­bój­stwo z po­wo­dów eko­no­micz­nych po­peł­ni­ło w roku 2009 - 198 osób, a w roku 2010 - 187. Jak mówi se­kre­tarz Cgia Giu­sep­pe Bor­to­lus­si: "Te sa­mo­bój­stwa są praw­dzi­wym krzy­kiem alar­mo­wym tych, któ­rzy nie dają już rady. Po­dat­ki, biu­ro­kra­cja, ogra­ni­cze­nia kre­dy­to­we i opóź­nie­nia w płat­no­ściach wy­two­rzy­ły wrogi kli­mat, w któ­rym cier­pią wła­ści­cie­le przed­się­biorstw. Dla wielu sa­mo­bój­stwo jest wy­ra­zem pro­te­stu prze­ciw­ko głu­che­mu i nie­czu­łe­mu sys­te­mo­wi".

Wczo­raj wie­czo­rem na mil­czą­cej ma­ni­fe­sta­cji zgro­ma­dzi­ły się w Rzy­mie setki Wło­chów - wśród nich przed­się­bior­cy, pra­cow­ni­cy, po­li­ty­cy, przed­sta­wi­cie­le władz sa­mo­rzą­do­wych i zwy­kli oby­wa­te­le. Uczest­ni­cy de­mon­stra­cji w cał­ko­wi­tej ciszy pre­zen­to­wa­li licz­by, ob­ra­zu­ją­ce wło­ski kry­zys. Więk­szość z nich na ma­ni­fe­sta­cję przy­szła z za­pa­lo­ną po­chod­nią, aby w ten spo­sób upa­mięt­nić "wszyst­kich tych, któ­rzy ode­bra­li sobie życie z roz­pa­czy po za­mknię­ciu wła­snej firmy lub utra­cie pracy", czy­ta­my na corrire.​it.

W ostat­nim try­me­strze, mimo pa­kie­tu re­form go­spo­dar­czych wdra­ża­nych przez Mario Mon­tie­go od je­sie­ni ze­szłe­go roku, licz­ba osób szu­ka­ją­cych pracy wzro­sła we Wło­szech o 47 ty­się­cy. We­dług da­nych cy­to­wa­nych przez por­tal repubblica.​it, w 2011 we Wło­szech upa­dło 12 tys. przed­się­biorstw, czyli o 7,4% wię­cej niż w roku 2010. Pro­blem do­ty­czy w więk­szo­ści ma­łych i śred­nich firm. Uważa się, że jedna trze­cia z nich mu­sia­ła za­koń­czyć swoją dzia­łal­ność przez pro­ble­my kre­dy­to­we, a 1 na 2 przed­się­bior­stwa za­my­ka się w ciągu pierw­szych 5 lat dzia­łal­no­ści.

>>>>

Euro-koszmar coraz wiekszy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:43, 20 Kwi 2012    Temat postu:

Monti: korupcja i biurokracja odstraszają zagranicznych inwestorów

Pre­mier Włoch Mario Monti po­wie­dział w po­nie­dzia­łek, że ko­rup­cja i biu­ro­kra­cja stoją na prze­szko­dzie za­gra­nicz­nym in­we­sty­cjom w tym kraju. Za­pew­nił, że prio­ry­te­tem jego rządu jest to, aby po­wstał taki rynek pracy, jak w kra­jach atrak­cyj­nych dla in­we­sto­rów.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej po spo­tka­niu z emi­rem Ka­ta­ru Ha­ma­dem ibn Cha­li­fą as-Sa­nim wło­ski pre­mier po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy, że za­py­tał swego go­ścia o to, co we Wło­szech naj­bar­dziej od­stra­sza za­gra­nicz­nych in­we­sto­rów. „Usły­sza­łem: przede wszyst­kim ko­rup­cja” - re­la­cjo­no­wał szef rządu. Na dru­gim miej­scu pre­mier wy­mie­nił biu­ro­kra­cję i mówił o ko­niecz­no­ści jej re­duk­cji.

„Zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści Włoch jako miej­sca in­we­sty­cji to ważna oś pro­gra­mu na­sze­go rządu” - oświad­czył Monti.

Jego zda­niem za­sad­ni­cze zna­cze­nie dla funk­cjo­no­wa­nia firm ma też spraw­ny cy­wil­ny wy­miar spra­wie­dli­wo­ści. Monti opo­wie­dział się za wpro­wa­dze­niem „sądów dla przed­się­biorstw”.

>>>>

Zagranicznym ? A co z krajowymi ? Italia ma dosc kapitalu . Co to za dziwne pseudo-myslenie . Wszystko tylko nie likwidacja przyczyny czyli euro . Bez likwidacji PRZYCZYNY wszelkie wysilki sa DAREMNE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:29, 21 Kwi 2012    Temat postu:

Włoch: ponad pół miliona podpisów pod petycją o obniżenie kosztów polityki

518 tysięcy podpisów słuchaczy zebrali autorzy audycji w pierwszym programie publicznego włoskiego radia RAI, którzy prowadzili na antenie kampanię na rzecz obniżenia kosztów polityki i pensji parlamentarzystów, radnych oraz polityków wszystkich szczebli.

Petycja zostanie przekazana premierowi Mario Montiemu oraz przewodniczącym obu izb parlamentu. Zakończona w piątek wieczorem po pięciu miesiącach kampania pod hasłem „Obetnijmy koszty polityki”, prowadzona była w popularnej audycji „Zapping”.

Redakcja podkreśliła w wydanej nocie, że osiągnięty został jej cel, jakim było zebranie pół miliona podpisów. Wyjaśniono, że chodziło o symbolikę tej liczby, bo właśnie tyle podpisów trzeba zebrać we Włoszech pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum.

Wśród postulatów kampanii jest całkowite zniesienie dożywotnich emerytur dla parlamentarzystów i radnych, obniżenie o połowę liczby osób zasiadających w Senacie i Izbie Deputowanych (obecnie wynosi ona łącznie 945) a także redukcja parlamentarnych pensji. Włoscy parlamentarzyści mają najwyższe uposażenia w Europie; wynoszą one kilkanaście tysięcy euro miesięcznie.

Tylko redukując koszty utrzymania armii polityków, szacowane na kilka miliardów euro rocznie, można odzyskać zaufanie obywateli do instytucji i sił politycznych – podkreślano na antenie publicznego radia.

Akcję poparli znani włoscy intelektualiści i artyści, wśród nich astrofizyk Margherita Hack i kompozytor Ennio Morricone.

Radio RAI odnotowało z satysfakcją, że kampania wywołała ożywioną dyskusję we włoskiej klasie politycznej. Redukcję kosztów polityki zapowiedział rząd Mario Montiego. Prace nad szczegółami tych oszczędności rozpoczęły się w tym roku w parlamentarnych komisjach, ale już pierwsze propozycje spotkały się z protestami niektórych polityków.

>>>>

Owszem ciekawa akcaj ale pamietajmy ze praprzyczyna jest euro i tego trzeba sie pozbyc . Walka z przywilejami stolkowiczow jest popularna ale nie pomoze . Tak jak w Korei Polnocnej nie ma sensu walka z przywilejami aparatczykow . Trzeba obalic system . Czyli euro ..


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:00, 23 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: pawian-uciekinier wstąpił do baru i odwiedził bazę wojskową

W rejonie miasta Brindisi na południu Włoch pawian, który uciekł z miejscowego ogrodu zoologicznego, ku najwyższemu zdumieniu klientów wszedł do baru, gdzie objadł się kanapkami, a część zabrał na wynos. Po długim pościgu został złapany.

Włoskie media podały, że w niedzielę 5-letni pawian uciekł z zoo, połączonego z parkiem safari w miejscowości Fasano w Apulii. Pierwsze kroki na wolności skierował w stronę stacji benzynowej przy drodze szybkiego ruchu. W biały dzień wszedł tam do baru wywołując przerażenie i zdziwienie wielu obecnych osób. Obsłużył się sam. Zjadł trzy paczki chrupek, marmoladę i rzucił się na kanapki; część zjadł na miejscu, a kilka zabrał ze sobą, kiedy został ostatecznie przegoniony z baru przez obsługę.

Jednocześnie rozpoczął się pościg za uciekinierem. W stan gotowości zostali postawieni karabinierzy najbardziej zaniepokojeni tym, że ten gatunek małpy może być niebezpieczny dla człowieka.

Przygoda małpy zakończyła się w nocy, kiedy zwierzę przeskoczyło przez ogrodzenie terenu bazy lotnictwa wojskowego. Tam pawiana okrążyli pracownicy zoo. Uśpili go i odwieźli do jego domu.

>>>>

To skandal ! Jak on mogl ! Zachowuje sie jak parlamentarzysci a to nie wypada pawianowi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:46, 26 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: media krytykują zamiar kupna 400 nowych samochodów służbowych

Za­miar za­ku­pu 400 no­wych sa­mo­cho­dów do celów służ­bo­wych, który ogło­sił wło­ski rząd, spo­tkał się z żywą kry­ty­ką me­diów, które przy­po­mi­na­ją, że ko­lum­na sa­mo­cho­do­wa ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej liczy już 60 000 po­jaz­dów.

Opo­zy­cyj­ne wobec rządu pre­mie­ra Mario Mon­tie­go dzien­ni­ki "Il Gior­na­le" i "Li­be­ro" za­rzu­ca­ją rzą­do­wi w dzi­siej­szych wy­da­niach elek­tro­nicz­nych, że gło­sząc ko­niecz­ność wy­rze­czeń w cza­sach kry­zy­su go­spo­dar­cze­go za­mie­rza po­więk­szyć licz­bę "sa­mo­cho­dów ofi­cjal­nych". De­pu­to­wa­ny par­tii Wło­chy War­to­ści An­to­nio Bor­ghe­si zwró­cił się w tej spra­wie z in­ter­pe­la­cją par­la­men­tar­ną do wi­ce­mi­ni­stra go­spo­dar­ki Vit­to­rio Gril­le­go. Przy­po­mniał, że de­kret rzą­do­wy z 2011 roku na­ka­zy­wał ogra­ni­cze­nie ko­rzy­sta­nia z sa­mo­cho­dów służ­bo­wych. We­dług da­nych wło­skiej ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, ko­rzy­sta ona obec­nie z 60 000 sa­mo­cho­dów, z czego 10 000 to luk­su­so­we sa­mo­cho­dy prze­zna­czo­ne dla mi­ni­strów, dy­rek­to­rów de­par­ta­men­tów i in­nych wy­so­kich urzęd­ni­ków.

>>>>

Oszczednosci narastaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:10, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: policja skarbowa odkryła 6 mld euro zatajonych dochodów

Zatajone dochody w łącznej wysokości ponad 6 miliardów euro odkryła we Włoszech w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku Gwardia Finansowa w ramach walki z oszustwami podatkowymi. W całym kraju wykryto 2 tysiące osób, które w całości zataiły dochody.

Włoska policja skarbowa poinformowała w piątek, że od stycznia przeprowadziła kontrole we wszystkich regionach. Walkę prowadzoną z plagą oszustw Gwardia Finansowa określiła jako „systematyczną i zdecydowaną”. Jest ona jednym z najważniejszych elementów programu rządu Mario Montiego. W ramach tych działań inspektorzy Gwardii przeprowadzili kontrole w tysiącach sklepów i zakładów usługowych oraz na targach. Inspekcje ujawniły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych. Kontrolom poddano setki posiadaczy drogich samochodów, domów i jachtów. Okazało się, że wielu z nich nie zadeklarowało żadnego dochodu.

>>>>

Oczywiscie jest to sluszne . Dosc bezprawia . Na ogolnym bezprawiu wyrasta mafia ... Ale to nie uratuje Italii . Wszak w latch 60tych mafai byla jeszcze chyba potworniejsza a kraj rosl w tempie 7- 9 % PKB rocznie ... Teraz 0,0 ... I to jest problem . Myslenie merkantylistyczne czyli grunt aby budzet byl pelny jest czeste u wladz utozsamiajacych dobrobyt panstwa z wielkoscia budzetu do wydania . Tymczasem w cywilizcaji łacińskiej panstwo jest silne gdy obwatele sa bogaci i to klasa srednia !!! A nie nieliczni ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:08, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kryzys szkodzi zdrowiu obywateli

Kry­zys fi­nan­so­wy ma coraz gor­szy wpływ na stan zdro­wia Wło­chów - ogło­szo­no w ra­por­cie. Kur­czy się ofer­ta pu­blicz­nej służ­by zdro­wia, zaś lu­dzie sami mniej dbają o sibie; spada spo­ży­cie wa­rzyw i owo­ców, wzra­sta kon­sump­cja leków an­ty­de­pre­syj­nych.

Media ana­li­zu­jąc do­rocz­ny ra­port, przed­sta­wio­ny w Rzy­mie przez Kra­jo­we Ob­ser­wa­to­rium Zdro­wia, zaj­mu­ją­ce się sta­nem zdro­wia Wło­chów pod­kre­śla­ją, że wy­ni­ka z niego jasno, że kry­zys ich wy­nisz­cza. Miesz­kań­cy Włoch żyją w ogrom­nym stre­sie, są w gor­szej for­mie fi­zycz­nej niż przed kil­ko­ma laty, a zmu­sze­ni przez sy­tu­ację fi­nan­so­wą do wy­rze­czeń oszczę­dza­ją w pierw­szej ko­lej­no­ści na za­po­bie­ga­niu cho­ro­bom, ogra­ni­cza­ją wy­dat­ki na sport i zdro­we od­ży­wia­nie. Wiele owo­ców i wa­rzyw staje się luk­su­sem, na który nie wszy­scy mogą sobie po­zwo­lić. Łącz­nie ich kon­sump­cja spa­dła o ponad 5 pro­cent.

To zaś, że ogól­ny stan zdro­wot­ny na­ro­du oce­nia się mimo to jako za­do­wa­la­ją­cy za­wdzię­cza się przede wszyst­kim tra­dy­cji lek­kiej diety śród­ziem­no­mor­skiej.

Je­że­li jed­nak - ostrze­żo­no - Włosi będą dalej re­zy­gno­wać z ko­lej­nych ele­men­tów tej diety na rzecz ta­nie­go czy wręcz "śmie­cio­we­go" je­dze­nia, wciąż przy­by­wać bę­dzie osób z nad­wa­gą. Obec­nie sza­cu­je się, że ma ją 46 pro­cent miesz­kań­ców Ita­lii. Wskaź­nik ten wzrósł nie­znacz­nie w ciągu ostat­nie­go roku, ale ry­zy­ko jego dal­sze­go zwięk­sze­nia w dal­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej oce­nia się jako wy­so­kie.

W ra­por­cie, spo­rzą­dzo­nym przez 175 eks­per­tów w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny, de­mo­gra­fii, eko­no­mii i sta­ty­sty­ki od­no­to­wa­no po­nad­to zja­wi­sko, które budzi naj­więk­sze za­nie­po­ko­je­nie: znacz­ny wzrost sprze­da­ży środ­ków an­ty­de­pre­syj­nych. Zda­niem spe­cja­li­stów, świad­czy to o tym, że Włosi szu­ka­ją szyb­kie­go le­kar­stwa na róż­ne­go ro­dza­ju pro­ble­my i za­bu­rze­nia, bę­dą­ce re­zul­ta­tem stanu fi­nan­so­wej nie­pew­no­ści i obaw o przy­szłość. W ciągu 10 lat licz­ba sprze­da­wa­nych le­karstw tego typu wzro­sła czte­ro­krot­nie, naj­wię­cej - w ostat­nim cza­sie. Do tego eks­per­ci do­da­ją ogra­ni­cze­nie do­stęp­no­ści wielu usług me­dycz­nych, co jest wy­ni­kiem cięć w na­kła­dach na pu­blicz­ną służ­bę zdro­wia. Z wielu lu­dzie sami re­zy­gnu­ją w związ­ku z wpro­wa­dze­niem obo­wiąz­ko­wych opłat w wy­so­ko­ści około 25 euro za wi­zy­tę le­kar­ską i wy­sta­wie­nie re­cep­ty w pu­blicz­nej służ­bie zdro­wia.

>>>>

To nie kryzys szkodzi to euro . Media majacza o kryzysie aby tylko nie mowic o prawdziwych przyczynach . Widzicie ,,wolnosc slowa''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:02, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Włochom groziło wyludnienie. Ratunkiem są imigranci

Wło­chom gro­zi­ło­by wy­lud­nie­nie, gdyby nie imi­gran­ci. Wy­ni­ka tak z pierw­szych ujaw­nio­nych wła­śnie re­zul­ta­tów spisu po­wszech­ne­go, jaki prze­pro­wa­dzo­no w tym kraju w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku.

Od po­przed­nie­go spisu, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2001 roku, li­czą­ca obec­nie 59 mi­lio­nów czte­ry­sta ty­się­cy lud­ność Włoch wzro­sła o nie­ca­łe dwa i pół mi­lio­na. W zni­ko­mym stop­niu przy­czy­ni­li się do tego sami Włosi: w ciągu dzie­się­ciu lat uro­dzi­ło się za­le­d­wie 34 ty­sią­ce osób tej na­ro­do­wo­ści. O przy­ro­ście za­de­cy­do­wa­li imi­gran­ci, któ­rych jest obec­nie 3.769.518, czyli trzy razy wię­cej niż dzie­sięć lat temu; sta­no­wią więc 6,34 pro­cent lud­no­ści.

Urząd sta­ty­stycz­ny roz­dał 25 mi­lio­nów kwe­stio­na­riu­szy, nie zwró­co­no tylko trzy­stu ty­się­cy. Po raz pierw­szy można je było wy­peł­nić w in­ter­ne­cie, z czego sko­rzy­sta­ło osiem mi­lio­nów ro­dzin. Cał­ko­wi­te re­zul­ta­ty spisu ogło­szo­ne zo­sta­ną do­pie­ro za dwa lata.

>>>>

Italia ginie ale to co w Italii jest nedza wglodujacej Aryce to szczyt bogactwa . Stad pardoks imigracji do padajacych krajow euro . Chrzescijanstwo dalo takie wyprzedzenie Europie ze szok .
Jesli Afryka miala PKB 1.000 $ a Europa 20.000 $ . 20 RAZY ! A pamietajme ze Europejczyk nie zje 20 razy tyle ale np 5 razy tyle . Czyli jak Afrykanczyk wyda 600 $ na jedzenie zostaje mu 400 $ na inne wydatki . Jak w Europie wydal 3.000 na jedzenie zostaje mu 17.000 $ na inne wydatki . 600 a 17.000 $ a zjadl 5 razy tyle !!! Dzis strefa euro ma ze 30.000 $ jak spadnie do 20.000 to i tak jeszcze bedzie atrakcyjne bo Afryka ma ze 2.000 ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:24, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kolejna spektakularna operacja Gwardii Finansowej

Ośrodki agroturystyczne w całych Włoszech znalazły się w sobotę na celowniku Gwardii Finansowej, która w długi weekend, gdy odpoczywają tam tysiące osób, przystąpiła do szczegółowych kontroli skarbowych.

Zmasowane inspekcje w chwili prawdziwego oblężenia gospodarstw przez tłumy turystów to kolejny element walki z plagą oszustw podatkowych, podjętej z inicjatywy rządu Mario Montiego. Od początku roku zwyczajem włoskiej policji skarbowej stało się przeprowadzanie kontroli w szczycie sezonu turystycznego i w dniach szczególnego natężenia działalności handlowej.

Rozpoczęta w sobotę wspólna operacja kilkuset funkcjonariuszy Gwardii Finansowej i Agencji Podatkowej w około stu ośrodkach agroturystycznych w całym kraju ma kryptonim “Długi weekend” i zgodnie z tą nazwą potrwa do 1 maja.

Sprawdzane są księgi handlowe, prawidłowość wystawiania rachunków fiskalnych oraz to, czy są one w ogóle wydawane, a także kontrakty pracowników. Okazuje się bowiem, że w gospodarstwach, zamienionych na małe hoteliki, wiele osób pracuje „na czarno”. Wcześniejsze kontrole, przeprowadzone na przykład w Sylwestra w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo czy na handlowych ulicach Mediolanu podczas wyprzedaży, potwierdziły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych i zatajania prawdziwej wysokości obrotów.

>>>>

Oczywiscie trzeba skonczyc z ,,tradycja'' nieplacenia podatkow . Ale to nie uratuje Itallii bo przyczyna jest euro . Ale walka jak najbardziej sluszna . na powszechnym oszustwie najwiecej traca uczciwi i placacy podtaki . Ich trzeba chronic a nie za uczciwosc jeszcze wiecej podatkow placa...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:46, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: restauracja, której powinni unikać politycy

Re­stau­ra­cja we wło­skim re­gio­nie Mar­che nie życzy sobie, aby przy­cho­dzi­li do niej po­li­ty­cy. We­dług wła­ści­cie­la lo­ka­lu po­no­szą oni od­po­wie­dzial­ność za obec­ne pro­ble­my fi­nan­so­we kraju i dla­te­go na­le­ży ich za to choć w ten sym­bo­licz­ny spo­sób uka­rać.

Choć nie wpro­wa­dzo­no żad­ne­go za­ka­zu wstę­pu, to rów­nie sta­now­czy wy­dźwięk ma "rada" wy­wie­szo­na w wi­try­nie za­jaz­du "La Brace" (Żar) w miej­sco­wo­ści Fer­mi­gna­no, by do środ­ka nie wcho­dzi­li "wszy­scy re­pre­zen­tan­ci par­tii po­li­tycz­nych każ­de­go szcze­bla i zaj­mu­ją­cy ja­kie­kol­wiek sta­no­wi­sko".

Z kart­ki tej wy­ni­ka jasno, że re­stau­ra­cja nie żywi go­rą­cych uczuć wobec klasy po­li­tycz­nej.

W dal­szej czę­ści ode­zwy do po­li­ty­ków, przy­to­czo­nej przez lo­kal­ną prasę, wy­ja­śnio­no: "Po­wo­dem tej de­cy­zji są roz­pacz­li­we pro­ble­my w tym prze­pięk­nym kraju, spo­wo­do­wa­ne wła­śnie przez was".

Wła­ści­ciel za­jaz­du Lo­ren­zo Ve­do­vi po­wie­dział agen­cji Ansa: "Nie wszy­scy po­li­ty­cy są sko­rum­po­wa­ni i winni pro­ble­mów, jakie prze­ży­wa nasz kraj, ale do­pó­ki nie po­ja­wi się jeden, który za­de­nun­cju­je swo­ich ko­le­gów po­no­szą­cych od­po­wie­dzial­ność za nie­do­zwo­lo­ne czyny, po­li­ty­cy pro­sze­ni są o to, by nie prze­kra­cza­li progu tego nie­ska­la­ne­go miej­sca".

- Oczy­wi­ście to pro­wo­ka­cja, ale także spo­sób zwró­ce­nia uwagi na to, że dzi­siaj przed­się­bior­cy zmu­sze­ni są do tego, by być akro­ba­ta­mi - dodał.

Ini­cja­ty­wa ta spo­tka­ła się z apro­ba­tą licz­nych klien­tów re­stau­ra­cji. Obu­rze­nie nią wy­ra­ził zaś lo­kal­ny po­li­tyk Luca Ro­dol­fo Pa­oli­ni z Ligi Pół­noc­nej, ugru­po­wa­nia skom­pro­mi­to­wa­ne­go skan­da­lem nad­użyć fi­nan­so­wych i sprze­nie­wie­rze­nia pie­nię­dzy z par­tyj­nej kasy, uzy­ska­nych z bu­dże­tu pań­stwa.

Pa­oli­ni po­tę­pił "agre­sję" wobec po­li­ty­ków, jaka ma jego zda­niem miej­sce ostat­nio we Wło­szech.

Wcze­śniej z inną sze­ro­ko dys­ku­to­wa­ną ini­cja­ty­wą wy­stą­pi­ło 30 piz­ze­rii i in­nych lo­ka­li w re­jo­nie Ne­apo­lu. Wpro­wa­dzi­ły one spe­cjal­ny "cen­nik" dla po­li­ty­ków; 100 euro za pizzę. W ten spo­sób re­stau­ra­to­rzy za­pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko astro­no­micz­nym za­rob­kom wło­skich par­la­men­ta­rzy­stów. Uzy­ska­ne do­dat­ko­we zyski po­sta­no­wi­li prze­ka­zać na cele do­bro­czyn­ne.

>>>>

Nie chca ele - mętu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:24, 01 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: święto pracy pod znakiem kryzysu i bezrobocia wśród młodzieży

W dniu święta pracy, obchodzonym we Włoszech pod znakiem kryzysu, prezydent Giorgio Napolitano zaapelował o działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, oraz wezwał rząd do realizacji reform strukturalnych. Napolitano złożył we wtorek w Rzymie wieniec przed pomnikiem ofiar wypadków w pracy.

Podczas uroczystości z okazji święta 1 Maja w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale szef państwa podkreślił w przemówieniu, że konieczne kroki na rzecz wzrostu gospodarczego nie przekreślają dyscypliny finansowej. - Poczyniony postęp pozwolił uniknąć katastrofalnego ryzyka- mówił Napolitano, odnosząc się do antykryzysowych działań rządu Mario Montiego.

Prezydent zwrócił uwagę również na to, że kryzys wymaga współpracy sił społecznych i politycznych. - Obecnie niemożliwy jest wyniszczający i paraliżujący konflikt między nimi, podziały w imię partykularnych interesów - dodał włoski prezydent. Ostrzegł, że "każda postawa obrony i nostalgii za przeszłością jest skazana na porażkę", ponieważ - Europa naraziłaby się w ten sposób na ryzyko zepchnięcia na margines historii - podkreślił.

Zdaniem Napolitano "nie ma alternatywy dla realizacji reform strukturalnych" oraz pełnego determinacji dążenia do równowagi w finansach państwa i likwidacji długu publicznego.

Prezydent wyznał, że jest poruszony falą samobójstw we Włoszech na tle kryzysu. Wyraził też przekonanie, że nie można obarczać banków i rynków finansowych całą winą za obecny kryzys finansowy w Europie.

Minister pracy Elsa Fornero, współautorka najważniejszych reform rządu Montiego, czyli reformy systemu emerytalnego i rynku pracy, powiedziała we wtorek, że tegoroczny 1 Maja "nie jest pięknym świętem", przede wszystkim z powodu bezrobocia.

W cieniu kryzysu i braku pracy w Rieti w środkowych Włoszech odbyły się główne obchody Święta Pracy z udziałem liderów trzech największych central związkowych, Cgil, Cisl i Uil. Zaapelowali oni z tej okazji o obniżenie podatków dla ludzi pracy i emerytów oraz o natychmiastowe rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży, którego wskaźnik wynosi 33 procent.

>>>>

W strefie euro jest to tragiczne swieto ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:51, 02 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: hazard trzecim "przemysłem" w kraju

Ha­zard jest trze­cim pod wzglę­dem ob­ro­tów "prze­my­słem" we Wło­szech - takie ob­ra­zo­we dane przed­sta­wi­ło ka­to­lic­kie sto­wa­rzy­sze­nie Wło­ski Ośro­dek So­li­dar­no­ści (Ceis). Sza­cu­je się, że na za­kła­dy i inne gry Włosi prze­zna­cza­ją rocz­nie rów­no­war­tość 3 pro­cent PKB.

W ogło­szo­nym ra­por­cie na temat ha­zar­du ośro­dek za­pre­zen­to­wał dane, we­dług któ­rych rocz­ne ob­ro­ty całej tej bran­ży we Wło­szech wy­no­szą 47,5 mi­liar­da euro. To zaś pla­su­je ją na trze­cim miej­scu, po kon­cer­nie ener­ge­tycz­nym Eni i fir­mie Fiat.

Re­kor­do­wo wzro­sła kwota, jaką śred­nio wy­da­je każdy miesz­ka­niec Ita­lii na wszel­kie gry ha­zar­do­we; w ciągu 4 lat zwięk­szy­ła się ona z 500 do 790 euro. Pod tym wzglę­dem Wło­chy są w świa­to­wej czo­łów­ce.

Ka­to­lic­ki ośro­dek przy­to­czył także son­daż, z któ­re­go wy­ni­ka, że ha­zard upra­wia 47 pro­cent bied­nych Wło­chów i 66 pro­cent bez­ro­bot­nych. Nie jest od niego wolna także mło­dzież, wśród któ­rej zja­wi­sko to sze­rzy się ostat­nio naj­bar­dziej. Pra­wie po­ło­wa mło­dych ludzi w wieku od 15 do 24 lat gra przede wszyst­kim na au­to­ma­tach.

Wło­skie media pod­kre­śla­ją, że ra­port ten po­twier­dza wcze­śniej­sze alar­mu­ją­ce sta­ty­sty­ki za­pre­zen­to­wa­ne przez mi­ni­stra zdro­wia Re­na­to Bal­duz­zie­go. Ogło­sił on, że wśród mło­dzie­ży jest pół mi­lio­na osób uza­leż­nio­nych od ha­zar­du.

Naj­wię­cej, bo aż trzy­krot­nie, wzro­sły w ze­szłym roku w po­rów­na­niu z po­przed­nim do­cho­dy ha­zar­du in­ter­ne­to­we­go. Użyt­kow­ni­cy sieci wy­da­li na za­kła­dy i gry, mię­dzy in­ny­mi w po­ke­ra, 1,5 mi­liar­da euro.

>>>>

A no wlasnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:37, 04 Maj 2012    Temat postu:

40 tys. sygnałów od obywateli o szastaniu publicznymi pieniędzmi

W ciągu jed­ne­go dnia rząd Włoch kie­ro­wa­ny przez Mario Mon­tie­go otrzy­mał od oby­wa­te­li 40 ty­się­cy sy­gna­łów o przy­pad­kach sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi. Ga­bi­net za­ape­lo­wał o takie in­for­ma­cje w ra­mach walki z plagą mar­no­traw­stwa środ­ków z bu­dże­tu.

Po jed­nym dniu dzia­ła­nia uru­cho­mio­nej przez rząd spe­cjal­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej, gdzie można prze­ka­zy­wać takie wia­do­mo­ści, pod­kre­śla się, że nikt nie spo­dzie­wał się tak ma­so­we­go od­ze­wu na apel Rady Mi­ni­strów.

Ob­li­czo­no, że śred­nio co 4 se­kun­dy nad­sy­ła­ny jest ko­lej­ny sy­gnał.

Rząd wy­ja­śnił wcze­śniej, że in­for­ma­cje te po­mo­gą eks­per­tom do­koń­czyć prace, ma­ją­ce na celu wska­za­nie wszyst­kich miejsc i przy­pad­ków nad­mier­ne­go wy­da­wa­nia pu­blicz­nych pie­nię­dzy, głów­nie w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.

Spe­cja­li­ści już ana­li­zu­ją na­de­sła­ne sy­gna­ły.

Ini­cja­ty­wa zwró­ce­nia się do oby­wa­te­li z proś­bą o pomoc w szu­ka­niu oszczęd­no­ści zo­sta­ła za­war­ta – i na­tych­miast wcie­lo­na w ży­cie- w rzą­do­wym pro­jek­cie usta­wy o re­wi­zji wy­dat­ków w całej ad­mi­ni­stra­cji, w tym w po­szcze­gól­nych mi­ni­ster­stwach. Prze­wi­du­je ona, że w ten spo­sób uzy­ska się do­dat­ko­wo 4,2 mi­liar­da euro. Jeśli na­to­miast – ostrzegł rząd - oszczęd­no­ści te nie znaj­dą się, od paź­dzier­ni­ka pod­nie­sio­ny zo­sta­nie po­da­tek VAT, z 21 do 23 pro­cent.

>>>>

No tak i zaplaca uczciwi . Szkoda tylko ze biora sie za to gdy juz nie ma kasy a nie dlatego ze nie wolno oszukiwac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:45, 04 Maj 2012    Temat postu:

Kupił 7 kanistrów tańszej benzyny w Austrii, grozi mu więzienie

Kara do trzech lat wię­zie­nia i grzyw­na w wy­so­ko­ści 8 ty­się­cy euro grozi miesz­kań­co­wi pół­noc­nych Włoch, który aby za­osz­czę­dzić 70 euro, kupił w Au­strii sie­dem ka­ni­strów tań­szej tam ben­zy­ny. Za­trzy­ma­ny zo­stał przez po­li­cję zaraz po wjeź­dzie do Włoch.

Lo­kal­ne wło­skie media po­da­ły, że męż­czy­zna miesz­ka­ją­cy w gór­skiej miej­sco­wo­ści Cor­ti­na d’Am­pez­zo kupił w Au­strii łącz­nie 232 litry ben­zy­ny, z któ­rych 180 prze­wo­ził w ka­ni­strach. Usta­wił je mię­dzy in­ny­mi na tyl­nych sie­dze­niach swo­je­go sa­mo­cho­du. Od­po­wie za uchy­la­nie się od pła­ce­nia ak­cy­zy, za co grozi kara wię­zie­nia i wy­so­ka grzyw­na.

>>>>

No prosze ! To ida ostro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:31, 04 Maj 2012    Temat postu:

Monti: Unia nie robi wiele dobrego na rzecz wzrostu

Premier Włoch Mario Monti skrytykował Unię Europejską za to, że nie dokłada starań na rzecz wzrostu gospodarczego. UE wciąż zajęta jest budowaniem samej siebie - powiedział szef włoskiego rządu podczas debaty z amerykańskim ekonomistą Josephem Stiglitzem.

- Unia nie robi zbyt wiele dobrego na rzecz wzrostu. Jej celem jest budowa samej siebie , co może niestety doprowadzić w krótkiej perspektywie do rezygnacji ze wzrostu - powiedział premier Włoch.

Zdaniem profesora Montiego, byłego dwukrotnego unijnego komisarza na działania na rzecz wzrostu nie wystarczy mało czasu i to bez względu na to - dodał - "jak znakomite będą rządy, które będą pracować po obecnym".

- Absurdem jest to, że kraje europejskie są karane nawet za lekkie przekroczenie równowagi budżetu, a potrzeba lat, żeby doprowadzić do ukarania tych, które naruszają normy jednolitego rynku - stwierdził szef włoskiego rządu podając przykłady łamania zasad dostępu firm zagranicznych lub nieuznawania prawa do swobodnego ruchu pracowników.

- To jest przeszkoda dla wzrostu, bo Europa ma niewielki oręż, a jednym z nich jest jednolity rynek - zauważył premier Włoch.

Wyraził także przekonanie, że Włochy "powinny być wdzięczne Niemcom" za forsowanie rygoru finansowego. - Bez zobowiązań, narzuconych przez UE Włochy byłyby dzisiaj krajem błądzącym w próżni. Wciąż możliwe jest to, że powrócimy do tego miejsca- ostrzegł zarazem Monti.

Jego zdaniem, wynik wyborów prezydenckich we Francji może być "czynnikiem o najwyższym znaczeniu". - Ale Włochy już zajęły doskonałą pozycję, by pomóc Niemcom i Francji znaleźć na nowo równowagę, jeśli będzie taka potrzeba - oświadczył Mario Monti.

>>>>

Ale odkryl Ameryke :O))) Nie robi wiele dobrego ? A CO ONI DOBREGO ROBIA ! Samo zlo !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:26, 04 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: marsz tzw. białych wdów w Bolonii

Ulicami Bolonii w północnych Włoszech przeszedł w piątek pochód tzw. białych wdów. Tak określa się kobiety, których mężowie - przedsiębiorcy i właściciele małych firm - popełnili samobójstwo z powodu kryzysu i kłopotów finansowych bądź braku pracy.

Przemarsz od miejscowego szpitala do siedziby agencji podatkowej zorganizowały córka przedsiębiorcy oraz wdowa po rzemieślniku z Bolonii, który podpalił się 28 marca pod tym urzędem, wzywającym go do zapłacenia zaległych należności.

- Desperacja w takich przypadkach jest totalna, mój mąż nie czuł żadnego wsparcia - powiedziała wdowa po 58-letnim rzemieślniku Giuseppe Campaniello, Tiziana Marrone.

100-osobowa manifestacja zgodnie z założeniami organizatorek była apolityczna, a jej uczestniczki niosły tylko białe flagi.

Białe wdowy zapowiedziały, że napiszą razem książkę, w której opowiedzą o dramatach swoich rodzin.

Podczas bolońskiego wiecu kobiety domagały się zmiany przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych i, jak podkreślały, "bardziej ludzkiego" podejścia ze strony instytucji.

- Nasi mężowie byli zrozpaczeni, nie byli szaleńcami - mówiły uczestniczki manifestacji.

Według niedawno ogłoszonych danych od początku roku we Włoszech samobójstwo z powodu kłopotów finansowych popełniło ponad 30 przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Szacuje się, że codziennie odbiera sobie życie jeden bezrobotny.

>>>>>

Koszmar . Ale zwrocmy uwage jak dziala propaganda . Nieustannie nawija o ,,ofiarach kryzysu'' jakiegos nieokreslonego . To nie kryzys to EUROREZULTAT . Przypomina sie upadek komuny tez pieprzyli o kryzysie . Mimo ze w podrecznikach ekonomii komunistycznej stalo jak byk . W komunizmie kryzysow nie ma . System radziecki zlikwidowal bowiem kryzysy . Ale dialektycznie towarzysze nagle zaczeli mowic o kryzysie bo jaka byl alternatywa ? Skoro w komunie krizisa niet to ta ruina skad ? Wiadc oni tacy glupi ze taki ustroj popsuli . Stad woleli belkotac o kryzysie niz o wlasnej winie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:04, 05 Maj 2012    Temat postu:

Udawała niewidomą i pracowała jako woźna w szkole

Koło Florencji włoska Gwardia Finansowa zatrzymała w piątek kobietę, która pobierała rentę udając niewidomą. Zgubiła ją chciwość, gdyż zatrudniła się też jako woźna w szkole. To kolejny sukces w walce z plagą fałszywych inwalidów we Włoszech.

Przez lata, podczas kolejnych wizyt medycznych, 51-letniej kobiecie udawało się przekonać wielu lekarzy, że nic nie widzi. Na tej podstawie otrzymywała rentę inwalidzką. W ostatnim czasie postanowiła jednak zwiększyć swoje dochody i jako osoba całkowicie widząca podjęła pracę woźnej w gimnazjum, starając się o umowę na czas nieokreślony.

I właśnie w tym momencie - jak wyjaśnili śledczy z policji skarbowej - wykryto dwa sprzeczne zaświadczenia lekarskie. Jednym z nich, wykazującym 100-procentowe inwalidztwo posługiwała się, by otrzymywać rentę, a na podstawie drugiego, zaświadczającego, że ma dobry wzrok, zabiegała o korzystną umowę w pracy. Została przyjęta na czas nieokreślony, a kilka miesięcy później poddała się badaniom, które miały potwierdzić jej inwalidztwo, aby nadal mogła pobierać rentę. Lekarz stwierdził, że nie ma żadnych szans na to, by odzyskała wzrok. Sprzecznymi orzeczeniami zajęła się najpierw ubezpieczalnia, a potem Gwardia Finansowa.

Ostatnio włoskie organa ścigania wykryły wiele przypadków fałszywych inwalidów, przede wszystkim udających osoby niewidome. Niektórzy pobierali rentę przez kilkadziesiąt lat, wyłudzając w ten sposób od państwa równowartość setek tysięcy euro.

>>>>

No tutaj akurat mamy oszustwo zwykle . Takich zawsze jest jakas ilosc . Ludzie sobie ,,radza'' a przeciez jest to kradziez ... Nawet na przezycie ale jednak . Nie mozna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:14, 09 Maj 2012    Temat postu:

Łapówki w naturze przez... brak zaufania do euro

Łapówki w naturze za zdanie egzaminu na prawo jazdy pobierały dwie szkoły jazdy oraz wydział motoryzacji we Florencji. Złośliwi twierdzą, że to jeszcze jeden dowód na brak zaufania Włochów do euro.

Całe skrzynki owoców i warzyw, sery oraz mięso w dużych ilościach w zamian za zdanie egzaminu na prawo jazdy, a także przedłużenie jego ważności czy badanie lekarskie.

Policja zwróciła uwagę na ten proceder, gdy odkryto, że w dwóch szkołach jazdy było trzy razy więcej kandydatów na kierowców niż w pozostałych. Podsłuch telefoniczny pozwolił ustalić, że środkiem płatniczym były tam także bony na paliwo oraz zaproszenia do restauracji. W zamian załatwiano również fikcyjne przeglądy pojazdów.

Aresztowano już jedenaście osób, a dziewięć odpowie z wolnej stopy. Jest wśród nich trzech lekarzy wojskowych. Wystawiali oni zaświadczenia o zdolności do prowadzenia pojazdu osobom, których nie widzieli na oczy.

>>>>

W Italii juz taki brak zaufania do euro ze lapowki trzeba dawac w naturze !!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90856
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 12:59, 10 Maj 2012    Temat postu:

Rzym: Uczniowie chwalą mafię

Ponad jedna czwarta uczniów gimnazjów z Neapolu w wieku 12-14 lat uważa, że tamtejsza mafia, kamorra, przynosi bogactwo oraz aprobuje jej wychwalanie - wynika z sondażu, którego wyniki – podkreślają włoskie media - budzą zaniepokojenie socjologów i polityków. - Odpowiedzi uczniów są straszne - ocenił lokalny polityk z regionu Kampania Francesco Emilio Borrelli.

16 procent ankietowanych nastolatków wyraziło opinię, że mafia może zagwarantować bogactwo i władzę, a także rozwiązać problemy ekonomiczne i dać bezpieczeństwo oraz pracę.

10 procent gimnazjalistów z uznaniem wypowiedziało się natomiast o neapolitańskiej piosence "Il Capoclan", wychwalającej w jawny sposób kamorrę. 15 procent nastolatków uznaje mafię za "zjawisko pozytywne", a 8 procent z nich utożsamia postać bohatera z mafiosem.

Według komentatorów sondażu, przeprowadzonego z inicjatywy kilku środowisk i organizacji nawołujących do sprzeciwu wobec mafii, wnioski z niego powinny skłonić do poważnej refleksji i wywołać niepokój.

Borrelli powiedział: - Praktycznie wszyscy uczniowie szkół średnich znają kamorrę i to lepiej niż jakiekolwiek inne zjawisko społeczne, lokalne i krajowe.

- Odpowiedzi uczniów są straszne i powinny nakłonić rząd do refleksji nad tym, jak mafia jest postrzegana przez młode pokolenia neapolitańczyków - dodał.

W analizach ankiety zwrócono także uwagę na to, że nastolatki z Neapolu znają powszechnie nazwiska bossów zarówno neapolitańskiej, jak i sycylijskiej mafii, a także sędziów, polityków i działaczy społecznych zamordowanych na zlecenie kamorry i cosa nostra.

>>>>

Jak widzicie upadek Italii nie jest przypadkiem . To nie jest tak ze trafilo na niewinnych biedakow . Tak koszmarna wode z mozgu zrobilo ty, dzieciom srodowisko zwlaszcza rodzinne ... Truno aby w tej sytaucji mlodziez nie chciala ,,pracowac'' w mafii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Następny
Strona 4 z 17

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy