Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:41, 03 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: pół miliona emerytów musi otworzyć konto w bankuWe Wło­szech za walkę z oszu­stwa­mi po­dat­ko­wy­mi za­pła­cą eme­ry­ci. Przy­ję­ty przez par­la­ment 22 grud­nia pa­kiet an­ty­kry­zy­so­wy prze­wi­du­je zakaz do­ko­ny­wa­nia wy­płat w go­tów­ce po­wy­żej ty­sią­ca euro; jego kon­se­kwen­cją bę­dzie zmu­sze­nie bli­sko pół mi­lio­na eme­ry­tów do otwar­cia konta w banku

Biz­nes 450 ty­się­cy osób, które otrzy­mu­ją eme­ry­tu­rę wyż­szą niż ty­siąc euro, do­sta­ło wła­śnie z wło­skie­go ZUS-u list w tej spra­wie. Od 7 marca nie będą mogły po­bie­rać jej w go­tów­ce, dla­te­go do lu­te­go muszą po­in­for­mo­wać za­kład ubez­pie­czeń o nu­me­rze swego konta w banku. Dla więk­szo­ści bę­dzie to pierw­sze konto w życiu. Do tej pory eme­ry­tu­ry wy­pła­ca­no głów­nie na po­czcie, wła­śnie w go­tów­ce. Nic się nie zmie­ni dla mi­lio­na sied­miu­set ty­się­cy osób, które po­bie­ra­ją po­ni­żej ty­sią­ca euro.

Or­ga­ni­za­cje kon­su­men­tów bro­nią eme­ry­tów: ob­słu­ga konta kosz­tu­je we Wło­szech 110 euro rocz­nie.. To uszczu­pli i tak już skrom­ny bu­dżet eme­ry­tów. Banki obie­cu­ją spe­cjal­ne zniż­ki, pocz­ta zaś, by nie utra­cić daw­nych klien­tów, ofe­ru­je wła­sne karty płat­ni­cze.

>>>>

A wiec bankssterzy zarobia na kryzuysie ! Wlosi musicie zaciskac pasa aby zarobili banksterzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:44, 03 Sty 2012    Temat postu:

Włochy/Raport: 16 tysięcy euro wynosi średnia pensja parlamentarzysty

16 ty­się­cy euro mie­sięcz­nie, bez wy­dat­ków re­pre­zen­ta­cyj­nych – tyle wy­no­si śred­nia pen­sja wło­skie­go par­la­men­ta­rzy­sty i jest ona naj­wyż­sza w Eu­ro­pie. Ra­port na temat za­rob­ków de­pu­to­wa­nych i se­na­to­rów spo­rzą­dził wło­ski In­sty­tut Sta­ty­stycz­ny, od­po­wied­nik GUS.

Spra­woz­da­nie, opra­co­wa­ne przez In­sty­tut Istat na wnio­sek rządu, ma być pod­sta­wą ob­ni­żek tych bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje i pro­te­sty upo­sa­żeń, które już za­po­wie­dział ga­bi­net Mario Mon­tie­go w wiel­kim pro­gra­mie oszczęd­no­ścio­wym. Szcze­gó­ło­we dane z ra­por­tu, przy­to­czo­ne przez wtor­ko­wą prasę, po­twier­dza­ją wcze­śniej­sze, nie­ofi­cjal­ne in­for­ma­cje: w żad­nym kraju Unii Eu­ro­pej­skiej par­la­men­ta­rzy­ści nie otrzy­mu­ją tylu pie­nię­dzy.

Istat podał, że wło­ski de­pu­to­wa­ny ma pod­sta­wo­wą pen­sję w wy­so­ko­ści 11 283 euro, a se­na­tor - 11 555 euro. Do tego człon­ko­wie obu izb otrzy­mu­ją co mie­siąc 3500 euro diet. Po­nad­to do łącz­nej sumy na­le­ży dodać fun­dusz na trans­port (1300-1650 euro).

Na­stęp­nie łącz­ną kwotę około 16 ty­się­cy euro skon­fron­to­wa­no z pen­sja­mi par­la­men­tar­ny­mi wraz z do­dat­ka­mi we Fran­cji: 13 ty­się­cy euro, w Niem­czech: 12 ty­się­cy euro i w Hisz­pa­nii: 4600-5000 euro plus 120-150 euro na dzień po­dró­ży.

Poza tym we Wło­szech wy­bra­ni do Izby De­pu­to­wa­nych i Se­na­tu dys­po­nu­ją fun­du­szem w wy­so­ko­ści około 4 ty­się­cy euro na wy­dat­ki re­pre­zen­ta­cyj­ne i kwotą 7500-9100 euro dla swych współ­pra­cow­ni­ków. Ko­rzy­sta­ją za­ra­zem z licz­nych przy­wi­le­jów. Na te­re­nie kraju nie płacą za au­to­stra­dy, za prze­jazd po­cią­ga­mi i loty sa­mo­lo­tem oraz po­dróż stat­kiem. Do­sta­ją też co mie­siąc 258 euro na wy­dat­ki te­le­fo­nicz­ne.

Rów­nież we­dług ra­por­tu re­kor­do­wa jest we Wło­szech licz­ba urzę­dów nad­zo­ru, agen­cji i in­ne­go ro­dza­ju in­sty­tu­cji, ta­kich jak re­gio­nal­ne agen­cje służ­by zdro­wia, ko­mi­sja ds. kon­trak­tów pu­blicz­nych, ko­mi­sja ds. oceny przej­rzy­sto­ści ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.

>>>>

No co ! Musza jakos zwiazac koniec z koncem !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:55, 07 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: 102-latka chce odzyskać oszczędności sprzed prawie wieku

102-letnia mieszkanka Rzymu znalazła swoją książeczkę oszczędnościową z czasów pierwszej wojny światowej, na której miała wówczas 25 lirów. Obliczono, że obecnie suma ta z odsetkami stanowi równowartość 100 tysięcy euro. Kobieta chce odzyskać pieniądze.

Dziennik “Il Messaggero” podał, że w 1916 roku 7-letnia wówczas bohaterka tej historii otrzymała założoną na poczcie na swoje imię i nazwisko książeczkę mieszkaniową od ojca, który wyruszał właśnie na front. Wpłacił na nią swój żołd - 25 ówczesnych lirów. Mężczyzna zginął na wojnie. Dziewczynka, osierocona również przez matkę, wychowywana była przez krewnych. O książeczce oszczędnościowej całkowicie zapomniała. Dopiero przed kilkoma tygodniami, tuż po swych 102. urodzinach, kobieta znalazła książeczkę w domu rodzinnym swego ojca w mieście L’Aquila w Abruzji, w kufrze pełnym starych zdjęć. Staruszka, mieszkająca z jedną z córek w Wiecznym Mieście postanowiła odzyskać tę sumę. Sprawę powierzyła dwóm rzymskim adwokatom, specjalizującym się w odzyskiwaniu pieniędzy z dawnych książeczek oszczędnościowych. Przypadki takie - a jest ich niemało- są kierowane do narodowego banku włoskiego i ministerstwa finansów. Ten depozyt jest jednak wyjątkowy - ma prawie sto lat. Jego obecną wartość adwokaci oszacowali na około 100 tysięcy euro.

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 21 lutego. W czasie tej rozprawy sąd rozpatrzy również kilka podobnych spraw odnalezionych po latach książeczek

>>>>

No ciekawa sprawa ! Jak obliczyc odsetki przez 102 lata .
Jak oni doszli do 100.000 z 25 ?
Przyjmujac 8,5 % rocznie daje to 100.000 lirow . Ile to jest euro ?

Tylko jaki % przyjac ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:33, 07 Sty 2012    Temat postu:

Najsłynniejszy i najdroższy kurort okrył się złą sławą

Najsłynniejszy i najdroższy górski kurort we Włoszech, Cortina d'Ampezzo okrył się złą sławą jako matecznik oszustów podatkowych, gdy policja skarbowa odkryła tam szereg nieprawidłowości w hotelach, restauracjach i sklepach.

Władze malowniczej miejscowości w Dolomitach są skonsternowane ogromnymi szkodami dla jej wizerunku, a hotele są zasypywane e-mailami od turystów i narciarzy, którzy odwołują rezerwacje i zapowiadają, że nigdy więcej tam nie przyjadą. Taki jest rezultat zmasowanych kontroli, przeprowadzonych przez 80 inspektorów podatkowych, którzy w przedostatnim i ostatnim dniu roku sprawdzili stan posiadania właścicieli oraz księgi i rachunki w najbardziej znanych hotelach, restauracjach, barach, a także ekskluzywnych sklepach. Inspekcje wykazały, że często nie wystawia się tam rachunków klientom i ukrywa prawdziwe dochody przed fiskusem.

Funkcjonariusze Gwardii Finansowej stwierdzili na przykład, że spośród 113 skontrolowanych przez nich luksusowych samochodów, takich ja ferrari i maserati, 42 należą do handlowców i restauratorów, deklarujących średnie czy wręcz niskie dochody.

Wszystkie te kontrole, nazwane "sylwestrowym nalotem" inspektorów na Cortinę d'Ampezzo odbyły się na oczach bogatych turystów z Włoch i zagranicy. Jak się podkreśla, ci, którzy liczyli na niezapomniane powitanie nowego roku w górach, nie zawiedli się. Ale nie sądzili zapewne, że najmocniejsze "fajerwerki" odpali Gwardia Finansowa - dodają komentatorzy.

Oprócz wykazania i nagłośnienia w mediach całej serii oszustw i nieprawidłowości w kurorcie, pierwszym rezultatem operacji policji skarbowej, jest nagły wzrost obrotów, które deklarują właściciele sklepów i lokali gastronomicznych.

Ledwo inspektorzy wyjechali, okazało się, że obroty w restauracjach są tam o 300 procent wyższe od wcześniej deklarowanych, w luksusowych butikach wzrosły one o 400 procent, a w barach o 40 procent. To nie cud ekonomiczny, ale ujawnianie prawdziwych dochodów - wyjaśnili eksperci.

Media podały, że innym rezultatem inspekcji jest rozsyłanie do wielu hoteli przez dotychczasowych stałych gości-narciarzy e-maila o treści: - Nigdy więcej wakacji w stolicy oszustw podatkowych, czy też "Koniec z urlopem w Cortina d'Ampezzo". Podobne deklaracje składane są również na portalach turystycznych.

Istnieją poważne obawy, że ujawnienie tego procederu może doprowadzić do masowej ucieczki turystów z tej odwiedzanej co roku przez milion ludzi miejscowości, nazywanej "Królową Dolomitów". Wielu VIP-ów wyjechało wcześniej niż zamierzali.

Przedstawiciele branży turystycznej w miejscowości prognozują ewentualne straty i przyznają, że trudno będzie odzyskać dobre imię kurortu.

>>>>

No tak wyglada ekonomika w tym kraju . Bordello financiare !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:12, 08 Sty 2012    Temat postu:

Włoskie media: nauczmy się europejskiego ducha od Polaków"

Nauczmy się europejskiego ducha od Polaków" - zaapelował redaktor naczelny prestiżowego dziennika "Il Sole-24 Ore" Roberto Napoletano, komentując wystąpienie szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, wygłoszone w Berlinie pod koniec listopada.

"Potrzebny był polski obywatel, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, żeby przypomnieć Europejczykom, by pozostali Europejczykami i bronili euro z niezbędną inteligencją i determinacją" - podkreślił Napoletano, podsumowując to przemówienie na łamach kulturalnego dodatku do ekonomicznej gazety. Przytoczył obszerny fragment, w którym polski minister ocenia, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski nie byłyby niemieckie czołgi, lecz upadek strefy euro. Napoletano przyznał, że fragment ten zrobił na nim największe wrażenie. Zacytował też słowa szefa polskiej z apelem do Niemiec, jako największej gospodarki UE, o obronę strefy euro.

"Jeśli pomyślimy, że Europa pozostawiła Polskę w rękach Hitlera i Stalina, jest się nad czym zastanowić. Ma się nad czym zastanowić przede wszystkim kanclerz Angela Merkel" - skonstatował Napoletano.

W komentarzu napisał, że były premier Włoch i były przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi zwierzył się kiedyś, że jeden z jego wnuków nazywany jest pieszczotliwie w rodzinie "Polakiem", bo - jak wyjaśnił - "wydaje się pogodzony z cierpieniami, jakie przynoszą mu przeciwności losu".

"Profesor wie, co mówi, bo jako przewodniczący Komisji Europejskiej jeździł do Polski wiele razy i mógł dostrzec, obserwując twarze i charaktery, znaki cierpienia, rezultat tylu porażek i europejskiej historii nadużyć. Także z tego powodu słowa Sikorskiego są wyrazem odnalezionej godności kraju, który wreszcie wyzwolił się z wielkiego strachu i pokazuje, że traktuje wejście do Unii jako początek doby trwałego pojednania" - ocenił redaktor naczelny dziennika "Il Sole-24 Ore".

"Za tymi gestami kryje się europejski duch, którego wszyscy - począwszy od Niemców - pilnie, absolutnie potrzebujemy. Nauczmy się od nich i nieśmy go naprzód" - podsumował włoski publicysta.

>>>>

Ponury kabaret ...
Uczmy sie od Polaków ...
Czyli od zd-Radka ...
Uczmy sie od apostolow ... Od Judasza ...
Widzimy to euro-belkot dziwaczne euro-nadecie . Stul europroganadowy majacy pokryc kleske . Przypomina radzieckie nadecie i te plakaty . BUDUJMY SOCJALIZM ! KOMUNIZM USTROJEM JUTRA !
Te obledne systemy sa identyczne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:26, 13 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: Izba Deputowanych odrzuciła wniosek o aresztowanie byłego wiceministra

Włoska Izba Deputowanych po raz drugi odrzuciła wniosek prokuratury o aresztowanie parlamentarzysty Nicoli Cosentino, byłego wiceministra gospodarki w rządzie Silvio Berlusconiego. Prokuratura oskarża objętego immunitetem polityka o powiązania z kamorrą. Atmosfera podczas debaty i głosowania była bardzo gorąca; przeciwnicy Cosentino wyzywali go w sali obrad od "mafiosów" i "przestępców".

W czwartkowym głosowaniu 309 deputowanych było przeciwnych wnioskowi o wyrażenie zgody na aresztowanie Cosentino, za opowiedziało się 298. W obronie deputowanego partii Lud Wolności, uważanego przez prokuraturę za "politycznego rozmówcę" klanu kamorry Casalesi, stanęli deputowani jego macierzystego ugrupowania, część jego byłego koalicjanta - Ligi Północnej - i sześciu parlamentarzystów z partii Radykałowie.

Za zgodą na areszt była centrolewicowa Partia Demokratyczna i ugrupowanie Włochy Wartości. Atmosfera podczas debaty i głosowania była bardzo gorąca; przeciwnicy Cosentino wyzywali go w sali obrad od "mafiosów" i "przestępców".

Zdaniem oburzonych wynikiem głosowania polityków Partii Demokratycznej parlament popełnił "ciężki błąd polityczny" czy wręcz "samobójstwo", odrzucając wniosek prokuratury.

Ta zaś twierdzi, że to Cosentino pomógł najgroźniejszemu klanowi kamorry, Casalesi, uzyskać kredyt w banku oraz zgodę na budowę centrum handlowego w swym mateczniku, mieście Casal di Principe. Neapolitańska mafia miała mu się potem "odwdzięczyć" głosami w wyborach.

Wieczorem, po pomyślnym dla siebie głosowaniu Cosentino ustąpił ze stanowiska koordynatora partii Silvio Berlusconiego w regionie Kampania.

>>>>

Sprawa podejrzana bo najwiecej o uczciwosci krzycza czerwoni znani z ,,uczciwosci'' to zawsze smierdzi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:02, 13 Sty 2012    Temat postu:

Łukasz Wróbel / Noble Securities
Włochy – chory człowiek Europy

Rynek długu nie­wąt­pli­wie nie da ode­tchnąć in­we­sto­rom w 2012 r. W cen­trum uwagi in­we­sto­rów i agen­cji ra­tin­go­wych przy­mie­rza­ją­cych się wła­śnie do de­gra­da­cji Fran­cji czy Au­strii, nie bez po­wo­du znaj­dą się rów­nież Wło­chy, na które przy­pa­da bli­sko jedna trze­cia war­to­ści ob­li­ga­cji państw stre­fy euro za­pa­da­ją­cych w I kw. 2012r.

Naj­więk­szym pro­ble­mem wło­skiej go­spo­dar­ki nie jest ol­brzy­mie ob­cią­że­nie dłu­giem pu­blicz­nym się­ga­ją­ce ok. 2 bln EUR, czyli 121 proc. PKB, ale tra­co­na sys­te­ma­tycz­nie od wielu lat kon­ku­ren­cyj­ność. Je­dy­ny re­al­ny spo­sób na unik­nię­cie ban­kruc­twa to po­bu­dze­nie ko­niunk­tu­ry go­spo­dar­czej do po­zio­mów nie ob­ser­wo­wa­nych we Wło­szech od kil­ku­na­stu lat, co w krót­kim ter­mi­nie bę­dzie dla rządu Mario Mon­tie­go nie lada wy­zwa­niem. Praw­dzi­wie stra­co­na de­ka­da

Jeśli go­spo­dar­ka Włoch wpad­nie w re­ce­sję w 2012 r. nie bę­dzie to szcze­gól­nym za­sko­cze­niem, bo od czasu przy­stą­pie­nia do stre­fy euro, zda­rza­ło się jej to pię­cio­krot­nie. Na prze­strze­ni ostat­nich pięt­na­stu kwar­ta­łów, PKB spa­dał osiem razy i obec­nie kształ­tu­je się w oko­li­cy po­zio­mów z prze­ło­mu 2003 r. i 2004 r. Im bli­żej przyj­rzy­my się wło­skiej go­spo­dar­ce, tym bar­dziej pa­su­je do niej po­ję­cie „stra­co­na de­ka­da”. Warto w tym miej­scu za­zna­czyć, że kur­cze­nie się PKB Włoch to nie „tech­nicz­ny” spa­dek no­mi­nal­ne­go PKB wy­ni­ka­ją­cy np. z spad­ku cen dóbr i usług, jak ma to miej­sce w Ja­po­nii, ale spa­dek re­al­ne­go PKB, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wyż­sza niż w in­nych pań­stwach stre­fy euro in­fla­cja i ujem­ne saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go.

Wy­kres 1. Dłu­go­ter­mi­no­wa dy­na­mi­ka PKB Włoch – śred­nia kro­czą­ca z 10 lat oraz saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go.

Znakomicie widac jak ich euro DOBIŁO ! Musicie sobie palcem pojezdzic . Euro wprowadzali w latach 1999-2001 i tam na wykresie jest dołek . Przed dołkiem wykres jes WYŻEJ (czyli szybszy wzrost PKB) po dołku NIŻEJ (czyli spowolnienie PKB ) I TO SA STRATY Z WPROWADZENIA EURO ! TO MOZNA OBLICZYC ! Zakladajac ze gdyby nie euro wzrost bylby taki sam !


Źró­dło: Blo­om­berg

Niem­cy minus eks­port

W ciągu de­ka­dy za­koń­czo­nej w 2010 r. prze­cięt­ne tempo wzro­stu PKB Włoch wy­nio­sło 0,28 proc. rocz­nie. Przy za­ło­że­niu, że w 2011 r. wzrost go­spo­dar­czy wy­niósł ok. 0,5 proc. r/r dzie­się­cio­let­nia śred­nia kro­czą­ca spad­nie do 0,15 proc., a jeśli w tym roku PKB spad­nie o 1 proc., śred­nia ta znaj­dzie się po­ni­żej zera. Wów­czas bę­dzie można po­wie­dzieć, że prze­cięt­nie przez ostat­nią de­ka­dę wło­ska go­spo­dar­ka kur­czy­ła się co roku.

Jeśli wziąć pod uwagę struk­tu­rę de­mo­gra­ficz­ną i roz­miar wło­skiej go­spo­dar­ki można by stwier­dzić, że jest ona od­bi­ciem Nie­miec w krzy­wym zwier­cia­dle – po­dob­ne czyn­ni­ki ha­mu­ją jej roz­wój lecz jest jed­no­cze­śnie po­zba­wio­na zalet, które pcha­ją na­szych za­chod­nich są­sia­dów do przo­du. Sta­rze­ją­ce się spo­łe­czeń­stwo Włoch (śred­nia wieku ok. 47 lat) przy­czy­nia­ło się w ostat­nich la­tach do wzro­stu kosz­tów pracy i spad­ku kon­ku­ren­cyj­no­ści go­spo­dar­ki, a ujem­ne saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go, w prze­ci­wień­stwie do nad­wyż­ki han­dlo­wej Nie­miec czy Ja­po­nii, od 2000 r. po­mniej­sza­ło wło­ski PKB.

Na po­niż­szym wy­kre­sie widać, w jaki spo­sób Wło­chy wy­ko­rzy­sta­ły wej­ście do stre­fy euro na wy­rów­ny­wa­nie róż­nic w za­rob­kach w sto­sun­ku do eu­ro­pej­skich li­de­rów – wy­na­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków za­trud­nia­nych przez wło­skie przed­się­bior­stwa wzro­sły o ponad jedną trze­cią od 2000 r., pod­czas gdy pen­sja sta­ty­stycz­ne­go Niem­ca wzro­sła za­le­d­wie o ok. 5 proc. Za wyż­szy­mi wy­na­gro­dze­nia­mi nie po­szła ani więk­sza wy­daj­ność pra­cow­ni­ków, ani istot­ny wzrost kon­sump­cji. Mło­dzi Włosi nie po­sia­da­ją szcze­gól­nej za­chę­ty do wy­ka­zy­wa­nia się ini­cja­ty­wą i za­kła­da­nia wła­snej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, po­nie­waż, oprócz wy­so­kich kosz­tów za­trud­nie­nia, po­dat­ki w ich pań­stwie na­le­żą do naj­wyż­szych w Eu­ro­pie. Staw­ka po­dat­ku do­cho­do­we­go od osób praw­nych we Wło­szech wy­no­si 31,4 proc. – wię­cej z ro­dzi­mych firm na Sta­rym Kon­ty­nen­cie wy­ci­ska­ją tylko Bel­gia i Fran­cja.

Wykres 2. Jednostkowe koszty pracy Niemiec i Włoch (stan z 2000 r. = 100)
Tutaj widzicie jak euro dorżnęło Italię . Tam byly nizsze ceny i w wyniku euro musialy dobić do niemieckich - dobiły dobijając Italię :


Generalnie widzimy tutaj bestialstwo wprowadzenia euro . To przypomina zrównanie walcem . Jakby zebral gupe osob i przejechal walcem aby ich ,,zrównać''... Oczywiscie ludzie sie nie licza . Licza sie tylko rozkazy eurotowarzyszy . Taki bestialski system typu radzieckiego . Dobrze ze pada .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:30, 14 Sty 2012    Temat postu:

Włoska wojna podatkowa

W tym kraju niepłacenie podatków stało sie wręcz tradycją. Słynie on z największej liczby osób uchylających się od podatków. Straty dla państwa liczone są w setkach miliardów euro. Dlatego rząd wypowiedział wojnę podatnikom

W okresie świątecznym władze podatkowe wzięły pod lupę jeden z dużych ośrodków narciarskich. Wykryto w niej czterdziestu dwóch właścicieli Ferrari i innych luksusowych aut, którzy deklarują, że ich roczne wpływy nie przekraczają 30 tysięcy euro.

Dziewiętnaście samochodów należało do firm, które wykazały straty zarówno w 2009, jak i 2010 roku.

>>>>

Sami widzcie jaka ,,tadycja'' . Tylko debil z Brukseli mogl wymyslic polaczenie takiego kraju z Niemcami.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:56, 16 Sty 2012    Temat postu:

Mimo kryzysu posłowie z Włoch zarabiają najwięcej

Choć włoski rząd obrał kurs nowej polityki oszczędnościowej, nie wszyscy zacisnęli pasa. Włoscy posłowie zarabiają nawet 16 tysięcy euro miesięcznie. Włoscy posłowie to najlepiej zarabiający parlamentarzyści w Europie.

Miesięczne podstawowe wynagrodzenie wynosi 11283 euro dla każdego z 630 posłów. Do tego dochodzą diety w wysokości 3505 euro oraz dodatki na środki transportu w wysokości 1332 euro. W pensje nie wliczono stawki, którą poseł dostaje na prowadzenie biura i opłacenie współpracowników, a to kwota opiewająca na 3690 euro. Hiszpańscy posłowie na szarym końcu

W porównaniu z sześcioma innymi krajami europejskimi, najgorzej wiedzie się hiszpańskim parlamentarzystom. Jak podaje włoska agencja informacyjna Ansa, pensja zasadnicza wynosi tam 2813 euro, ponadto do tego dochodzą diety w wysokości 1823 euro.

Zeszłego lata, jeszcze pod rządami Silvio Berlusconiego, sześcioosobowa Komisja Profesorka opracowała raport porównując stawki posłów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii, Holandii i Belgii.

Zarobki w Niemczech porównywalne

Niemieccy posłowie zarabiają miesięcznie 7668 euro. Do tego dochodzą kwoty na pokrycie kosztów podróży i innych wydatków w wysokości 3868 euro. Także niemieccy parlamentarzyści otrzymują dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów wynajmu biur w Berlinie i w okręgu wyborczym.

W obliczu restryktywnej polityki oszczędnościowej rządu Mario Montiego, prowadzone są obecnie dyskusje na temat wynagrodzeń posłów. Premier zażądał radykalnych i drastycznych cięć w parlamencie i senacie. Włochy stoją obecnie pod ogromna presją rynków finansowych.

dpa / Anna Macioł

red.odp.: Elżbieta Stasik

>>>>

No ci to maja nieustanna fieste !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:12, 17 Sty 2012    Temat postu:

Trzy ładunki eksplodowały przed agencją podatkową w Neapolu- Trzy ładunki wybuchowe eksplodowały w poniedziałek w nocy przed budynkiem agencji podatkowej w Neapolu, wybijając szyby w oknach - poinformowała włoska policja, na którą we wtorek powołuje się agencja Reutera. Wskutek wybuchów nikt nie został ranny.

- Na razie nie ma innych szczegółów, ani informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za eksplozje - powiedział Reuterowi jeden z funkcjonariuszy. W grudniu ub. r. do dwóch urzędów państwowej agencji podatkowej Equitalia w Rzymie wysłano przesyłki z materiałami wybuchowymi. Jedna z nich eksplodowała, raniąc dyrektora generalnego tej instytucji. W kopercie znaleziono ulotki włoskich anarchistów - tych samych, którzy przed rokiem wysłali serię takich przesyłek do kilku ambasad we włoskiej stolicy. W eksplozjach dwóch z nich ranne zostały wtedy dwie osoby.

>>>>>

No co sie dzieje ? Anarchisci atakuja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:19, 20 Sty 2012    Temat postu:

Strajk branży transportowej zablokował Sycylię

Strajk pracowników branży transportowej sparaliżował Sycylię. W piątym dniu ich protestu zabrakło paliwa na stacjach, a w wielu rejonach włoskiej wyspy w sklepach skończyła się świeża żywność i woda.

Strajkujący domagają się interwencji na rynku paliw, by doprowadzić do obniżki ich stale rosnących cen. Swą akcję nazwali "siłą uderzenia". Na skutek akcji strajkowej po ulicach wielu sycylijskich miast jeżdżą nieliczne samochody. Znacznie więcej pojazdów ustawia się w gigantycznych kolejkach do nielicznych już stacji benzynowych, którym nie skończyły się jeszcze zapasy paliwa. Najgorsza sytuacja panuje w głównym mieście Palermo - tam nie ma go już w ogóle.

Dzisiejszy strajk pracowników branży transportowej oraz rolnej i rybaków, któremu towarzyszą blokady dróg, definitywnie "rzucił wyspę na kolana" - podkreślają tamtejsze media. Po zablokowanych drogach i ulicach nie mogą jeździć autobusy komunikacji, które nie mają jeszcze pustych baków.

Według miejscowego oddziału zrzeszenia przemysłowców Confindustria w obecny protest zaangażowani są przedstawiciele czy wręcz bossowie niektórych klanów sycylijskiej mafii, zainteresowanej – jak się podkreśla - destabilizacją sytuacji na wyspie. Nie jesteśmy mafiosami - odpowiedzieli protestujący.

>>>>

E tam nie jestescie ! To Bruksela decyduje kto jest a kto nie . Jestescie nie tylko mafiozami ale i faszystami ! Kazdy kto wyciaga reke na UE jest faszysta !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:45, 20 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: policja wkracza do biur Standard & Poor's

Włoska Policja Skarbowa przeprowadziła dzisiaj w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę miasta Trani na południu Włoch przeszukanie w mediolańskim biurze amerykańskiej agencji ratingowej Standard & Poor's.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie działalności Standard & Poor's w związku z oskarżeniami o spekulację, manipulowanie rynkiem i nieuprawnione wykorzystywanie zastrzeżonych informacji. Dochodzenia te prokuratura wszczęła na przełomie 2010 i 2011 roku m.in. w związku z "podejrzanymi skokami notowań włoskich papierów dłużnych na giełdzie mediolańskiej".

Część dochodzeń dotyczy raportów ogłoszonych przez Standard & Poor's w maju 2011 roku, w których agencja negatywnie oceniała perspektywy ewolucji wartości kredytowej tych papierów.

Spowodowało to wówczas natychmiastową reakcję włoskiego ministra gospodarki. Ogłosił on wtedy komunikat, w którym oświadczył, że ocena ta nie odpowiada rzeczywistości. 13 stycznia Standard & Poor's obniżył rating Włoch z poziomu A do BBB+.

>>>>

No to Italia wziela sie za rozwiazywanie problemow rajtingow ... FIZYCZNIE ! W koncy bycie krajem mafii zobowiazuje . Trzeba rozwiazywac sprawy tak jak tradycja mafii kaze . I znowu kaczyzm . Jak to bylo ? UE to standardy ? PiS to tez standardy - kaczystowskie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:42, 21 Sty 2012    Temat postu:

Parlamentarzysci Wloch wreszcie ruszyli do boju !

Włochy: parlamentarzyści przeciwko kampanii radia RAI na rzecz obniżenia ich pensji

Włoscy parlamentarzyści wystąpili przeciwko autorom popularnej audycji w publicznym radiu RAI, którzy prowadzą kampanię na rzecz redukcji kosztów utrzymania polityków i obcięcia ich pensji. Tymczasem akcję tę poparło już ponad ćwierć miliona słuchaczy.

Kampania, zainicjowana przez publicystyczny, masowo słuchany talk-show "Zapping" w pierwszym programie radia wywołała irytację i zaniepokojenie członków parlamentarnej komisji nadzoru nad RAI. Podczas spotkania z dyrektor generalną publicznego radia i telewizji Lorenzą Lei parlamentarzyści zaapelowali do niej o interwencję w sprawie audycji, której słuchalność rekordowo ostatnio wzrosła właśnie dzięki akcji "Obetnijmy koszty polityki". Członkowie komisji uznali program, w którym powtarzane są apele i argumenty za obniżeniem pensji polityków wszystkich szczebli, za "szkodzący instytucjom demokratycznym".

Przeciwko audycji wystąpili zgodnie przedstawiciele największych sił politycznych: centrolewicowej Partii Demokratycznej i centroprawicowego Ludu Wolności.

- To bardzo osobliwa sytuacja, że kampanię tę prowadzi publiczny nadawca. W RAI jest 300 menedżerów, zarabiających znacznie więcej niż parlamentarzyści, a jednak nigdy nie pojawiła się wiadomość o wyrzeczeniach z ich strony - oświadczył wiceprzewodniczący komisji Fabrizio Morri z Partii Demokratycznej. - Nie do przyjęcia jest to, że byli dyrektorzy generalni wciąż pobierają pensje w wysokości 750 tysięcy euro rocznie - dodał.

Inny parlamentarzysta z komisji nadzoru RAI, Giovanni Procacci, powiedział podczas jej burzliwego posiedzenia, że nikt nie pyta prowadzących programy w telewizji publicznej o to, ile zarabiają. Zgłoszono oficjalnie postulat obniżenia pensji dziennikarzy i szefów w radiu i telewizji.

Z kampanią na rzecz obniżenia pensji parlamentarzystów oraz redukcji ich liczby, uposażeń radnych i zniesienia dożywotnich emerytur dla polityków autorzy audycji wystąpili, gdy okazało się, że to właśnie deputowani i senatorowie najbardziej zwlekają z podjęciem decyzji o obcięciu ich najwyższych w Europie zarobków. A przecież, przypomniano, kryzys finansów publicznych we Włoszech zmusza cały naród do wyrzeczeń i o to samo apeluje rząd Mario Montiego.

Z niedawnego raportu, przygotowanego w ramach debaty na temat propozycji redukcji pensji parlamentarzystów, wynika, że z różnymi dodatkami otrzymują oni po około 16 tysięcy euro miesięcznie. Obie izby parlamentu zapowiedziały pilne prace nad ustawą o redukcji pensji, ale kilka tygodni po złożeniu tych deklaracji nie wystąpiono z żadną konkretną inicjatywą w tej sprawie.

>>>>>

Tak wiec jest cos o co parlamentarzysci chca walczyc ! Jak widac nie sa oni obojetni na wszystko !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:33, 23 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: strajki kierowców wywołały utrudnienia w ruchu

Dwa ogólnokrajowe strajki – kierowców tirów i taksówkarzy - wywołały dzisiaj poważne utrudnienia w ruchu w miastach i na autostradach oraz głównych drogach w całych Włoszech.

Oba wyjątkowo uciążliwe dla milionów Włochów protesty wymierzone są w rząd Mario Montiego i decyzje podjęte w ostatnim czasie na rzecz ożywienia gospodarczego. Kierowcy tirów uważają kroki antykryzysowe ogłoszone przez gabinet wobec ich kategorii za niewystarczające i domagają się interwencji, by doprowadzić do obniżenia cen paliw.

Taksówkarze kolejny dzień protestują przeciwko zapowiedzi liberalizacji ich grupy zawodowej, co oznaczać może wzrost liczby wydawanych licencji i większą konkurencję w tej branży. Argumentują, że oznaczać to będzie dla nich spadek dochodów i groźbę utraty pracy. Strajk zorganizowano, mimo że konkretne decyzje dotyczące tej branży jeszcze nie zapadły, a w związku z protestami rozpoczętymi w połowie stycznia, rząd Montiego nie zawarł rozporządzeń w tej sprawie w przedstawionym w piątek pierwszym dekrecie liberalizacyjnym.

Kierowcy tirów zablokowali dziesiątki odcinków autostrad i głównych dróg dojazdowych od północy po południe kraju idąc w ślad transportowców z Sycylii, których niedawny kilkudniowy protest sparaliżował życie na wyspie.

Gigantyczne korki utworzyły się między innymi na autostradzie Rzym-Neapol, w rejonie wielkich miast na północy i w Kalabrii na południu. Organizatorzy protestu z ruchu Transportounito poinformowali o masowym przyłączeniu się do niego i frekwencji przekraczającej „wszelkie oczekiwania”.

- Blokady dróg nie będą tolerowane - oświadczyła minister sprawiedliwości Annamaria Cancellieri. - Dokąd można, jesteśmy otwarci na zrozumienie i dialog, ale trzeba brać pod uwagę prawa obywateli - stwierdziła.

W związku z poważnymi trudnościami, jakie wywołał protest kierowców w ruchu drogowym w całych Włoszech organizacja obrony praw konsumentów Codacons zaapelowała do premiera i ministerstwa spraw wewnętrznych, aby podjął kroki na rzecz natychmiastowego zniesienia blokad. Protest uznała za nielegalny i godzący w konstytucyjne prawa obywatelskie.

Ostrą formę przybrał też całodniowy protest taksówkarzy, którzy w wielu miastach urządzili wiece i odmawiają pracy. W Rzymie zgromadzili się w rejonie Circus Maximus, obstawionym przez setki taksówek. Nigdzie nie sposób znaleźć wolnej taksówki, nie gwarantują ich także telefoniczne firmy. Największy chaos panuje na lotnisku Fiuimicino i przy dworcu Termini, gdzie postoje są całkowicie opustoszałe. Zdezorientowanym turystom, przede wszystkim cudzoziemcom pomocy udzielają przedstawiciele służb miejskich informując o paraliżu usług.

W Mediolanie kilkuset taksówkarzy urządziło protestacyjny zlot przy stadionie piłkarskim San Siro. W innych miastach zorganizowane zostały przejazdy taksówek w kolumnach, co doprowadziło do ogromnych korków ulicznych. W Neapolu taksówkarze gwarantują jedynie przewóz ludziom chorym, inwalidom i kobietom w ciąży.

>>>>>

Dalszy ciag agonalnych konwulsji UE ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:50, 24 Sty 2012    Temat postu:

Włochy coraz bardziej sparaliżowane przez strajk kierowców tirów

Dziś mija drugi dzień paraliżującego Włochy strajku kierowców tirów, którzy protestują głównie przeciwko wzrostowi cen paliwa. Zablokowane są drogi, w niektórych rejonach kraju zaczyna brakować paliwa, a dostawy świeżej żywności do sklepów są zagrożone.

Protest kierowców tirów i innych pracowników branży transportowej rozpoczął się na Sycylii, a następnie rozszerzył się na cały kraj. Zorganizowano go, by zaprotestować przeciwko całej serii dotykających tę branżę podwyżek; nie tylko paliw, ale także opłat za przejazd autostradą i polis ubezpieczeniowych.

Od północy po południe Włoch strajkujący zablokowali dziesiątki odcinków autostrad i wielu ważnych dróg między największymi miastami. Nieprzejezdne są niektóre odcinki głównej autostrady kraju - A1, łączącej Mediolan i Neapol.

Do znacznych utrudnień w ruchu kołowym doszło na zablokowanym przez kierowców przejściu granicznym z Francją w Ventimiglia.

Sto tirów uniemożliwia dostęp do portu w Livorno w Toskanii.

Organizator strajku, zrzeszenie Trasporto Unito zagroził dzisiaj, że będzie kontynuował protest, jeśli nie otrzyma odpowiedzi na swoje postulaty.

W całych Włoszech strajk jest coraz bardziej odczuwalny i to nie tylko przez kierowców, którzy utknęli w gigantycznych korkach na zablokowanych drogach.

Z powodu brak dostaw części konieczne było wstrzymanie pracy na pierwszych zmianach we wszystkich włoskich fabrykach Fiata, w Melfi, Cassino, Pomigliano, Mirafiori i Sevel Val di Sangro. Być może zakłady będą zamknięte także na drugiej zmianie.

W Neapolu i w kilku miastach Kalabrii na południu na stacjach benzynowych brakuje paliwa. Zagrożone są obecnie dostawy do sklepów spożywczych. Gdzieniegdzie już brakuje warzyw, owoców i mleka.

>>>>>

Męki konania euro staja sie coraz wieksze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 5 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy