Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:41, 03 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: pół miliona emerytów musi otworzyć konto w bankuWe Wło­szech za walkę z oszu­stwa­mi po­dat­ko­wy­mi za­pła­cą eme­ry­ci. Przy­ję­ty przez par­la­ment 22 grud­nia pa­kiet an­ty­kry­zy­so­wy prze­wi­du­je zakaz do­ko­ny­wa­nia wy­płat w go­tów­ce po­wy­żej ty­sią­ca euro; jego kon­se­kwen­cją bę­dzie zmu­sze­nie bli­sko pół mi­lio­na eme­ry­tów do otwar­cia konta w banku

Biz­nes 450 ty­się­cy osób, które otrzy­mu­ją eme­ry­tu­rę wyż­szą niż ty­siąc euro, do­sta­ło wła­śnie z wło­skie­go ZUS-u list w tej spra­wie. Od 7 marca nie będą mogły po­bie­rać jej w go­tów­ce, dla­te­go do lu­te­go muszą po­in­for­mo­wać za­kład ubez­pie­czeń o nu­me­rze swego konta w banku. Dla więk­szo­ści bę­dzie to pierw­sze konto w życiu. Do tej pory eme­ry­tu­ry wy­pła­ca­no głów­nie na po­czcie, wła­śnie w go­tów­ce. Nic się nie zmie­ni dla mi­lio­na sied­miu­set ty­się­cy osób, które po­bie­ra­ją po­ni­żej ty­sią­ca euro.

Or­ga­ni­za­cje kon­su­men­tów bro­nią eme­ry­tów: ob­słu­ga konta kosz­tu­je we Wło­szech 110 euro rocz­nie.. To uszczu­pli i tak już skrom­ny bu­dżet eme­ry­tów. Banki obie­cu­ją spe­cjal­ne zniż­ki, pocz­ta zaś, by nie utra­cić daw­nych klien­tów, ofe­ru­je wła­sne karty płat­ni­cze.

>>>>

A wiec bankssterzy zarobia na kryzuysie ! Wlosi musicie zaciskac pasa aby zarobili banksterzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:44, 03 Sty 2012    Temat postu:

Włochy/Raport: 16 tysięcy euro wynosi średnia pensja parlamentarzysty

16 ty­się­cy euro mie­sięcz­nie, bez wy­dat­ków re­pre­zen­ta­cyj­nych – tyle wy­no­si śred­nia pen­sja wło­skie­go par­la­men­ta­rzy­sty i jest ona naj­wyż­sza w Eu­ro­pie. Ra­port na temat za­rob­ków de­pu­to­wa­nych i se­na­to­rów spo­rzą­dził wło­ski In­sty­tut Sta­ty­stycz­ny, od­po­wied­nik GUS.

Spra­woz­da­nie, opra­co­wa­ne przez In­sty­tut Istat na wnio­sek rządu, ma być pod­sta­wą ob­ni­żek tych bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje i pro­te­sty upo­sa­żeń, które już za­po­wie­dział ga­bi­net Mario Mon­tie­go w wiel­kim pro­gra­mie oszczęd­no­ścio­wym. Szcze­gó­ło­we dane z ra­por­tu, przy­to­czo­ne przez wtor­ko­wą prasę, po­twier­dza­ją wcze­śniej­sze, nie­ofi­cjal­ne in­for­ma­cje: w żad­nym kraju Unii Eu­ro­pej­skiej par­la­men­ta­rzy­ści nie otrzy­mu­ją tylu pie­nię­dzy.

Istat podał, że wło­ski de­pu­to­wa­ny ma pod­sta­wo­wą pen­sję w wy­so­ko­ści 11 283 euro, a se­na­tor - 11 555 euro. Do tego człon­ko­wie obu izb otrzy­mu­ją co mie­siąc 3500 euro diet. Po­nad­to do łącz­nej sumy na­le­ży dodać fun­dusz na trans­port (1300-1650 euro).

Na­stęp­nie łącz­ną kwotę około 16 ty­się­cy euro skon­fron­to­wa­no z pen­sja­mi par­la­men­tar­ny­mi wraz z do­dat­ka­mi we Fran­cji: 13 ty­się­cy euro, w Niem­czech: 12 ty­się­cy euro i w Hisz­pa­nii: 4600-5000 euro plus 120-150 euro na dzień po­dró­ży.

Poza tym we Wło­szech wy­bra­ni do Izby De­pu­to­wa­nych i Se­na­tu dys­po­nu­ją fun­du­szem w wy­so­ko­ści około 4 ty­się­cy euro na wy­dat­ki re­pre­zen­ta­cyj­ne i kwotą 7500-9100 euro dla swych współ­pra­cow­ni­ków. Ko­rzy­sta­ją za­ra­zem z licz­nych przy­wi­le­jów. Na te­re­nie kraju nie płacą za au­to­stra­dy, za prze­jazd po­cią­ga­mi i loty sa­mo­lo­tem oraz po­dróż stat­kiem. Do­sta­ją też co mie­siąc 258 euro na wy­dat­ki te­le­fo­nicz­ne.

Rów­nież we­dług ra­por­tu re­kor­do­wa jest we Wło­szech licz­ba urzę­dów nad­zo­ru, agen­cji i in­ne­go ro­dza­ju in­sty­tu­cji, ta­kich jak re­gio­nal­ne agen­cje służ­by zdro­wia, ko­mi­sja ds. kon­trak­tów pu­blicz­nych, ko­mi­sja ds. oceny przej­rzy­sto­ści ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.

>>>>

No co ! Musza jakos zwiazac koniec z koncem !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:55, 07 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: 102-latka chce odzyskać oszczędności sprzed prawie wieku

102-letnia mieszkanka Rzymu znalazła swoją książeczkę oszczędnościową z czasów pierwszej wojny światowej, na której miała wówczas 25 lirów. Obliczono, że obecnie suma ta z odsetkami stanowi równowartość 100 tysięcy euro. Kobieta chce odzyskać pieniądze.

Dziennik “Il Messaggero” podał, że w 1916 roku 7-letnia wówczas bohaterka tej historii otrzymała założoną na poczcie na swoje imię i nazwisko książeczkę mieszkaniową od ojca, który wyruszał właśnie na front. Wpłacił na nią swój żołd - 25 ówczesnych lirów. Mężczyzna zginął na wojnie. Dziewczynka, osierocona również przez matkę, wychowywana była przez krewnych. O książeczce oszczędnościowej całkowicie zapomniała. Dopiero przed kilkoma tygodniami, tuż po swych 102. urodzinach, kobieta znalazła książeczkę w domu rodzinnym swego ojca w mieście L’Aquila w Abruzji, w kufrze pełnym starych zdjęć. Staruszka, mieszkająca z jedną z córek w Wiecznym Mieście postanowiła odzyskać tę sumę. Sprawę powierzyła dwóm rzymskim adwokatom, specjalizującym się w odzyskiwaniu pieniędzy z dawnych książeczek oszczędnościowych. Przypadki takie - a jest ich niemało- są kierowane do narodowego banku włoskiego i ministerstwa finansów. Ten depozyt jest jednak wyjątkowy - ma prawie sto lat. Jego obecną wartość adwokaci oszacowali na około 100 tysięcy euro.

Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 21 lutego. W czasie tej rozprawy sąd rozpatrzy również kilka podobnych spraw odnalezionych po latach książeczek

>>>>

No ciekawa sprawa ! Jak obliczyc odsetki przez 102 lata .
Jak oni doszli do 100.000 z 25 ?
Przyjmujac 8,5 % rocznie daje to 100.000 lirow . Ile to jest euro ?

Tylko jaki % przyjac ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:33, 07 Sty 2012    Temat postu:

Najsłynniejszy i najdroższy kurort okrył się złą sławą

Najsłynniejszy i najdroższy górski kurort we Włoszech, Cortina d'Ampezzo okrył się złą sławą jako matecznik oszustów podatkowych, gdy policja skarbowa odkryła tam szereg nieprawidłowości w hotelach, restauracjach i sklepach.

Władze malowniczej miejscowości w Dolomitach są skonsternowane ogromnymi szkodami dla jej wizerunku, a hotele są zasypywane e-mailami od turystów i narciarzy, którzy odwołują rezerwacje i zapowiadają, że nigdy więcej tam nie przyjadą. Taki jest rezultat zmasowanych kontroli, przeprowadzonych przez 80 inspektorów podatkowych, którzy w przedostatnim i ostatnim dniu roku sprawdzili stan posiadania właścicieli oraz księgi i rachunki w najbardziej znanych hotelach, restauracjach, barach, a także ekskluzywnych sklepach. Inspekcje wykazały, że często nie wystawia się tam rachunków klientom i ukrywa prawdziwe dochody przed fiskusem.

Funkcjonariusze Gwardii Finansowej stwierdzili na przykład, że spośród 113 skontrolowanych przez nich luksusowych samochodów, takich ja ferrari i maserati, 42 należą do handlowców i restauratorów, deklarujących średnie czy wręcz niskie dochody.

Wszystkie te kontrole, nazwane "sylwestrowym nalotem" inspektorów na Cortinę d'Ampezzo odbyły się na oczach bogatych turystów z Włoch i zagranicy. Jak się podkreśla, ci, którzy liczyli na niezapomniane powitanie nowego roku w górach, nie zawiedli się. Ale nie sądzili zapewne, że najmocniejsze "fajerwerki" odpali Gwardia Finansowa - dodają komentatorzy.

Oprócz wykazania i nagłośnienia w mediach całej serii oszustw i nieprawidłowości w kurorcie, pierwszym rezultatem operacji policji skarbowej, jest nagły wzrost obrotów, które deklarują właściciele sklepów i lokali gastronomicznych.

Ledwo inspektorzy wyjechali, okazało się, że obroty w restauracjach są tam o 300 procent wyższe od wcześniej deklarowanych, w luksusowych butikach wzrosły one o 400 procent, a w barach o 40 procent. To nie cud ekonomiczny, ale ujawnianie prawdziwych dochodów - wyjaśnili eksperci.

Media podały, że innym rezultatem inspekcji jest rozsyłanie do wielu hoteli przez dotychczasowych stałych gości-narciarzy e-maila o treści: - Nigdy więcej wakacji w stolicy oszustw podatkowych, czy też "Koniec z urlopem w Cortina d'Ampezzo". Podobne deklaracje składane są również na portalach turystycznych.

Istnieją poważne obawy, że ujawnienie tego procederu może doprowadzić do masowej ucieczki turystów z tej odwiedzanej co roku przez milion ludzi miejscowości, nazywanej "Królową Dolomitów". Wielu VIP-ów wyjechało wcześniej niż zamierzali.

Przedstawiciele branży turystycznej w miejscowości prognozują ewentualne straty i przyznają, że trudno będzie odzyskać dobre imię kurortu.

>>>>

No tak wyglada ekonomika w tym kraju . Bordello financiare !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:12, 08 Sty 2012    Temat postu:

Włoskie media: nauczmy się europejskiego ducha od Polaków"

Nauczmy się europejskiego ducha od Polaków" - zaapelował redaktor naczelny prestiżowego dziennika "Il Sole-24 Ore" Roberto Napoletano, komentując wystąpienie szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego, wygłoszone w Berlinie pod koniec listopada.

"Potrzebny był polski obywatel, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, żeby przypomnieć Europejczykom, by pozostali Europejczykami i bronili euro z niezbędną inteligencją i determinacją" - podkreślił Napoletano, podsumowując to przemówienie na łamach kulturalnego dodatku do ekonomicznej gazety. Przytoczył obszerny fragment, w którym polski minister ocenia, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i dobrobytu Polski nie byłyby niemieckie czołgi, lecz upadek strefy euro. Napoletano przyznał, że fragment ten zrobił na nim największe wrażenie. Zacytował też słowa szefa polskiej z apelem do Niemiec, jako największej gospodarki UE, o obronę strefy euro.

"Jeśli pomyślimy, że Europa pozostawiła Polskę w rękach Hitlera i Stalina, jest się nad czym zastanowić. Ma się nad czym zastanowić przede wszystkim kanclerz Angela Merkel" - skonstatował Napoletano.

W komentarzu napisał, że były premier Włoch i były przewodniczący Komisji Europejskiej Romano Prodi zwierzył się kiedyś, że jeden z jego wnuków nazywany jest pieszczotliwie w rodzinie "Polakiem", bo - jak wyjaśnił - "wydaje się pogodzony z cierpieniami, jakie przynoszą mu przeciwności losu".

"Profesor wie, co mówi, bo jako przewodniczący Komisji Europejskiej jeździł do Polski wiele razy i mógł dostrzec, obserwując twarze i charaktery, znaki cierpienia, rezultat tylu porażek i europejskiej historii nadużyć. Także z tego powodu słowa Sikorskiego są wyrazem odnalezionej godności kraju, który wreszcie wyzwolił się z wielkiego strachu i pokazuje, że traktuje wejście do Unii jako początek doby trwałego pojednania" - ocenił redaktor naczelny dziennika "Il Sole-24 Ore".

"Za tymi gestami kryje się europejski duch, którego wszyscy - począwszy od Niemców - pilnie, absolutnie potrzebujemy. Nauczmy się od nich i nieśmy go naprzód" - podsumował włoski publicysta.

>>>>

Ponury kabaret ...
Uczmy sie od Polaków ...
Czyli od zd-Radka ...
Uczmy sie od apostolow ... Od Judasza ...
Widzimy to euro-belkot dziwaczne euro-nadecie . Stul europroganadowy majacy pokryc kleske . Przypomina radzieckie nadecie i te plakaty . BUDUJMY SOCJALIZM ! KOMUNIZM USTROJEM JUTRA !
Te obledne systemy sa identyczne ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:26, 13 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: Izba Deputowanych odrzuciła wniosek o aresztowanie byłego wiceministra

Włoska Izba Deputowanych po raz drugi odrzuciła wniosek prokuratury o aresztowanie parlamentarzysty Nicoli Cosentino, byłego wiceministra gospodarki w rządzie Silvio Berlusconiego. Prokuratura oskarża objętego immunitetem polityka o powiązania z kamorrą. Atmosfera podczas debaty i głosowania była bardzo gorąca; przeciwnicy Cosentino wyzywali go w sali obrad od "mafiosów" i "przestępców".

W czwartkowym głosowaniu 309 deputowanych było przeciwnych wnioskowi o wyrażenie zgody na aresztowanie Cosentino, za opowiedziało się 298. W obronie deputowanego partii Lud Wolności, uważanego przez prokuraturę za "politycznego rozmówcę" klanu kamorry Casalesi, stanęli deputowani jego macierzystego ugrupowania, część jego byłego koalicjanta - Ligi Północnej - i sześciu parlamentarzystów z partii Radykałowie.

Za zgodą na areszt była centrolewicowa Partia Demokratyczna i ugrupowanie Włochy Wartości. Atmosfera podczas debaty i głosowania była bardzo gorąca; przeciwnicy Cosentino wyzywali go w sali obrad od "mafiosów" i "przestępców".

Zdaniem oburzonych wynikiem głosowania polityków Partii Demokratycznej parlament popełnił "ciężki błąd polityczny" czy wręcz "samobójstwo", odrzucając wniosek prokuratury.

Ta zaś twierdzi, że to Cosentino pomógł najgroźniejszemu klanowi kamorry, Casalesi, uzyskać kredyt w banku oraz zgodę na budowę centrum handlowego w swym mateczniku, mieście Casal di Principe. Neapolitańska mafia miała mu się potem "odwdzięczyć" głosami w wyborach.

Wieczorem, po pomyślnym dla siebie głosowaniu Cosentino ustąpił ze stanowiska koordynatora partii Silvio Berlusconiego w regionie Kampania.

>>>>

Sprawa podejrzana bo najwiecej o uczciwosci krzycza czerwoni znani z ,,uczciwosci'' to zawsze smierdzi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:02, 13 Sty 2012    Temat postu:

Łukasz Wróbel / Noble Securities
Włochy – chory człowiek Europy

Rynek długu nie­wąt­pli­wie nie da ode­tchnąć in­we­sto­rom w 2012 r. W cen­trum uwagi in­we­sto­rów i agen­cji ra­tin­go­wych przy­mie­rza­ją­cych się wła­śnie do de­gra­da­cji Fran­cji czy Au­strii, nie bez po­wo­du znaj­dą się rów­nież Wło­chy, na które przy­pa­da bli­sko jedna trze­cia war­to­ści ob­li­ga­cji państw stre­fy euro za­pa­da­ją­cych w I kw. 2012r.

Naj­więk­szym pro­ble­mem wło­skiej go­spo­dar­ki nie jest ol­brzy­mie ob­cią­że­nie dłu­giem pu­blicz­nym się­ga­ją­ce ok. 2 bln EUR, czyli 121 proc. PKB, ale tra­co­na sys­te­ma­tycz­nie od wielu lat kon­ku­ren­cyj­ność. Je­dy­ny re­al­ny spo­sób na unik­nię­cie ban­kruc­twa to po­bu­dze­nie ko­niunk­tu­ry go­spo­dar­czej do po­zio­mów nie ob­ser­wo­wa­nych we Wło­szech od kil­ku­na­stu lat, co w krót­kim ter­mi­nie bę­dzie dla rządu Mario Mon­tie­go nie lada wy­zwa­niem. Praw­dzi­wie stra­co­na de­ka­da

Jeśli go­spo­dar­ka Włoch wpad­nie w re­ce­sję w 2012 r. nie bę­dzie to szcze­gól­nym za­sko­cze­niem, bo od czasu przy­stą­pie­nia do stre­fy euro, zda­rza­ło się jej to pię­cio­krot­nie. Na prze­strze­ni ostat­nich pięt­na­stu kwar­ta­łów, PKB spa­dał osiem razy i obec­nie kształ­tu­je się w oko­li­cy po­zio­mów z prze­ło­mu 2003 r. i 2004 r. Im bli­żej przyj­rzy­my się wło­skiej go­spo­dar­ce, tym bar­dziej pa­su­je do niej po­ję­cie „stra­co­na de­ka­da”. Warto w tym miej­scu za­zna­czyć, że kur­cze­nie się PKB Włoch to nie „tech­nicz­ny” spa­dek no­mi­nal­ne­go PKB wy­ni­ka­ją­cy np. z spad­ku cen dóbr i usług, jak ma to miej­sce w Ja­po­nii, ale spa­dek re­al­ne­go PKB, któ­re­mu to­wa­rzy­szy wyż­sza niż w in­nych pań­stwach stre­fy euro in­fla­cja i ujem­ne saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go.

Wy­kres 1. Dłu­go­ter­mi­no­wa dy­na­mi­ka PKB Włoch – śred­nia kro­czą­ca z 10 lat oraz saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go.

Znakomicie widac jak ich euro DOBIŁO ! Musicie sobie palcem pojezdzic . Euro wprowadzali w latach 1999-2001 i tam na wykresie jest dołek . Przed dołkiem wykres jes WYŻEJ (czyli szybszy wzrost PKB) po dołku NIŻEJ (czyli spowolnienie PKB ) I TO SA STRATY Z WPROWADZENIA EURO ! TO MOZNA OBLICZYC ! Zakladajac ze gdyby nie euro wzrost bylby taki sam !


Źró­dło: Blo­om­berg

Niem­cy minus eks­port

W ciągu de­ka­dy za­koń­czo­nej w 2010 r. prze­cięt­ne tempo wzro­stu PKB Włoch wy­nio­sło 0,28 proc. rocz­nie. Przy za­ło­że­niu, że w 2011 r. wzrost go­spo­dar­czy wy­niósł ok. 0,5 proc. r/r dzie­się­cio­let­nia śred­nia kro­czą­ca spad­nie do 0,15 proc., a jeśli w tym roku PKB spad­nie o 1 proc., śred­nia ta znaj­dzie się po­ni­żej zera. Wów­czas bę­dzie można po­wie­dzieć, że prze­cięt­nie przez ostat­nią de­ka­dę wło­ska go­spo­dar­ka kur­czy­ła się co roku.

Jeśli wziąć pod uwagę struk­tu­rę de­mo­gra­ficz­ną i roz­miar wło­skiej go­spo­dar­ki można by stwier­dzić, że jest ona od­bi­ciem Nie­miec w krzy­wym zwier­cia­dle – po­dob­ne czyn­ni­ki ha­mu­ją jej roz­wój lecz jest jed­no­cze­śnie po­zba­wio­na zalet, które pcha­ją na­szych za­chod­nich są­sia­dów do przo­du. Sta­rze­ją­ce się spo­łe­czeń­stwo Włoch (śred­nia wieku ok. 47 lat) przy­czy­nia­ło się w ostat­nich la­tach do wzro­stu kosz­tów pracy i spad­ku kon­ku­ren­cyj­no­ści go­spo­dar­ki, a ujem­ne saldo ra­chun­ku bie­żą­ce­go, w prze­ci­wień­stwie do nad­wyż­ki han­dlo­wej Nie­miec czy Ja­po­nii, od 2000 r. po­mniej­sza­ło wło­ski PKB.

Na po­niż­szym wy­kre­sie widać, w jaki spo­sób Wło­chy wy­ko­rzy­sta­ły wej­ście do stre­fy euro na wy­rów­ny­wa­nie róż­nic w za­rob­kach w sto­sun­ku do eu­ro­pej­skich li­de­rów – wy­na­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków za­trud­nia­nych przez wło­skie przed­się­bior­stwa wzro­sły o ponad jedną trze­cią od 2000 r., pod­czas gdy pen­sja sta­ty­stycz­ne­go Niem­ca wzro­sła za­le­d­wie o ok. 5 proc. Za wyż­szy­mi wy­na­gro­dze­nia­mi nie po­szła ani więk­sza wy­daj­ność pra­cow­ni­ków, ani istot­ny wzrost kon­sump­cji. Mło­dzi Włosi nie po­sia­da­ją szcze­gól­nej za­chę­ty do wy­ka­zy­wa­nia się ini­cja­ty­wą i za­kła­da­nia wła­snej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej, po­nie­waż, oprócz wy­so­kich kosz­tów za­trud­nie­nia, po­dat­ki w ich pań­stwie na­le­żą do naj­wyż­szych w Eu­ro­pie. Staw­ka po­dat­ku do­cho­do­we­go od osób praw­nych we Wło­szech wy­no­si 31,4 proc. – wię­cej z ro­dzi­mych firm na Sta­rym Kon­ty­nen­cie wy­ci­ska­ją tylko Bel­gia i Fran­cja.

Wykres 2. Jednostkowe koszty pracy Niemiec i Włoch (stan z 2000 r. = 100)
Tutaj widzicie jak euro dorżnęło Italię . Tam byly nizsze ceny i w wyniku euro musialy dobić do niemieckich - dobiły dobijając Italię :


Generalnie widzimy tutaj bestialstwo wprowadzenia euro . To przypomina zrównanie walcem . Jakby zebral gupe osob i przejechal walcem aby ich ,,zrównać''... Oczywiscie ludzie sie nie licza . Licza sie tylko rozkazy eurotowarzyszy . Taki bestialski system typu radzieckiego . Dobrze ze pada .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:30, 14 Sty 2012    Temat postu:

Włoska wojna podatkowa

W tym kraju niepłacenie podatków stało sie wręcz tradycją. Słynie on z największej liczby osób uchylających się od podatków. Straty dla państwa liczone są w setkach miliardów euro. Dlatego rząd wypowiedział wojnę podatnikom

W okresie świątecznym władze podatkowe wzięły pod lupę jeden z dużych ośrodków narciarskich. Wykryto w niej czterdziestu dwóch właścicieli Ferrari i innych luksusowych aut, którzy deklarują, że ich roczne wpływy nie przekraczają 30 tysięcy euro.

Dziewiętnaście samochodów należało do firm, które wykazały straty zarówno w 2009, jak i 2010 roku.

>>>>

Sami widzcie jaka ,,tadycja'' . Tylko debil z Brukseli mogl wymyslic polaczenie takiego kraju z Niemcami.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:56, 16 Sty 2012    Temat postu:

Mimo kryzysu posłowie z Włoch zarabiają najwięcej

Choć włoski rząd obrał kurs nowej polityki oszczędnościowej, nie wszyscy zacisnęli pasa. Włoscy posłowie zarabiają nawet 16 tysięcy euro miesięcznie. Włoscy posłowie to najlepiej zarabiający parlamentarzyści w Europie.

Miesięczne podstawowe wynagrodzenie wynosi 11283 euro dla każdego z 630 posłów. Do tego dochodzą diety w wysokości 3505 euro oraz dodatki na środki transportu w wysokości 1332 euro. W pensje nie wliczono stawki, którą poseł dostaje na prowadzenie biura i opłacenie współpracowników, a to kwota opiewająca na 3690 euro. Hiszpańscy posłowie na szarym końcu

W porównaniu z sześcioma innymi krajami europejskimi, najgorzej wiedzie się hiszpańskim parlamentarzystom. Jak podaje włoska agencja informacyjna Ansa, pensja zasadnicza wynosi tam 2813 euro, ponadto do tego dochodzą diety w wysokości 1823 euro.

Zeszłego lata, jeszcze pod rządami Silvio Berlusconiego, sześcioosobowa Komisja Profesorka opracowała raport porównując stawki posłów z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Austrii, Holandii i Belgii.

Zarobki w Niemczech porównywalne

Niemieccy posłowie zarabiają miesięcznie 7668 euro. Do tego dochodzą kwoty na pokrycie kosztów podróży i innych wydatków w wysokości 3868 euro. Także niemieccy parlamentarzyści otrzymują dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów wynajmu biur w Berlinie i w okręgu wyborczym.

W obliczu restryktywnej polityki oszczędnościowej rządu Mario Montiego, prowadzone są obecnie dyskusje na temat wynagrodzeń posłów. Premier zażądał radykalnych i drastycznych cięć w parlamencie i senacie. Włochy stoją obecnie pod ogromna presją rynków finansowych.

dpa / Anna Macioł

red.odp.: Elżbieta Stasik

>>>>

No ci to maja nieustanna fieste !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:12, 17 Sty 2012    Temat postu:

Trzy ładunki eksplodowały przed agencją podatkową w Neapolu- Trzy ładunki wybuchowe eksplodowały w poniedziałek w nocy przed budynkiem agencji podatkowej w Neapolu, wybijając szyby w oknach - poinformowała włoska policja, na którą we wtorek powołuje się agencja Reutera. Wskutek wybuchów nikt nie został ranny.

- Na razie nie ma innych szczegółów, ani informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za eksplozje - powiedział Reuterowi jeden z funkcjonariuszy. W grudniu ub. r. do dwóch urzędów państwowej agencji podatkowej Equitalia w Rzymie wysłano przesyłki z materiałami wybuchowymi. Jedna z nich eksplodowała, raniąc dyrektora generalnego tej instytucji. W kopercie znaleziono ulotki włoskich anarchistów - tych samych, którzy przed rokiem wysłali serię takich przesyłek do kilku ambasad we włoskiej stolicy. W eksplozjach dwóch z nich ranne zostały wtedy dwie osoby.

>>>>>

No co sie dzieje ? Anarchisci atakuja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:19, 20 Sty 2012    Temat postu:

Strajk branży transportowej zablokował Sycylię

Strajk pracowników branży transportowej sparaliżował Sycylię. W piątym dniu ich protestu zabrakło paliwa na stacjach, a w wielu rejonach włoskiej wyspy w sklepach skończyła się świeża żywność i woda.

Strajkujący domagają się interwencji na rynku paliw, by doprowadzić do obniżki ich stale rosnących cen. Swą akcję nazwali "siłą uderzenia". Na skutek akcji strajkowej po ulicach wielu sycylijskich miast jeżdżą nieliczne samochody. Znacznie więcej pojazdów ustawia się w gigantycznych kolejkach do nielicznych już stacji benzynowych, którym nie skończyły się jeszcze zapasy paliwa. Najgorsza sytuacja panuje w głównym mieście Palermo - tam nie ma go już w ogóle.

Dzisiejszy strajk pracowników branży transportowej oraz rolnej i rybaków, któremu towarzyszą blokady dróg, definitywnie "rzucił wyspę na kolana" - podkreślają tamtejsze media. Po zablokowanych drogach i ulicach nie mogą jeździć autobusy komunikacji, które nie mają jeszcze pustych baków.

Według miejscowego oddziału zrzeszenia przemysłowców Confindustria w obecny protest zaangażowani są przedstawiciele czy wręcz bossowie niektórych klanów sycylijskiej mafii, zainteresowanej – jak się podkreśla - destabilizacją sytuacji na wyspie. Nie jesteśmy mafiosami - odpowiedzieli protestujący.

>>>>

E tam nie jestescie ! To Bruksela decyduje kto jest a kto nie . Jestescie nie tylko mafiozami ale i faszystami ! Kazdy kto wyciaga reke na UE jest faszysta !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:45, 20 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: policja wkracza do biur Standard & Poor's

Włoska Policja Skarbowa przeprowadziła dzisiaj w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę miasta Trani na południu Włoch przeszukanie w mediolańskim biurze amerykańskiej agencji ratingowej Standard & Poor's.

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie działalności Standard & Poor's w związku z oskarżeniami o spekulację, manipulowanie rynkiem i nieuprawnione wykorzystywanie zastrzeżonych informacji. Dochodzenia te prokuratura wszczęła na przełomie 2010 i 2011 roku m.in. w związku z "podejrzanymi skokami notowań włoskich papierów dłużnych na giełdzie mediolańskiej".

Część dochodzeń dotyczy raportów ogłoszonych przez Standard & Poor's w maju 2011 roku, w których agencja negatywnie oceniała perspektywy ewolucji wartości kredytowej tych papierów.

Spowodowało to wówczas natychmiastową reakcję włoskiego ministra gospodarki. Ogłosił on wtedy komunikat, w którym oświadczył, że ocena ta nie odpowiada rzeczywistości. 13 stycznia Standard & Poor's obniżył rating Włoch z poziomu A do BBB+.

>>>>

No to Italia wziela sie za rozwiazywanie problemow rajtingow ... FIZYCZNIE ! W koncy bycie krajem mafii zobowiazuje . Trzeba rozwiazywac sprawy tak jak tradycja mafii kaze . I znowu kaczyzm . Jak to bylo ? UE to standardy ? PiS to tez standardy - kaczystowskie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:42, 21 Sty 2012    Temat postu:

Parlamentarzysci Wloch wreszcie ruszyli do boju !

Włochy: parlamentarzyści przeciwko kampanii radia RAI na rzecz obniżenia ich pensji

Włoscy parlamentarzyści wystąpili przeciwko autorom popularnej audycji w publicznym radiu RAI, którzy prowadzą kampanię na rzecz redukcji kosztów utrzymania polityków i obcięcia ich pensji. Tymczasem akcję tę poparło już ponad ćwierć miliona słuchaczy.

Kampania, zainicjowana przez publicystyczny, masowo słuchany talk-show "Zapping" w pierwszym programie radia wywołała irytację i zaniepokojenie członków parlamentarnej komisji nadzoru nad RAI. Podczas spotkania z dyrektor generalną publicznego radia i telewizji Lorenzą Lei parlamentarzyści zaapelowali do niej o interwencję w sprawie audycji, której słuchalność rekordowo ostatnio wzrosła właśnie dzięki akcji "Obetnijmy koszty polityki". Członkowie komisji uznali program, w którym powtarzane są apele i argumenty za obniżeniem pensji polityków wszystkich szczebli, za "szkodzący instytucjom demokratycznym".

Przeciwko audycji wystąpili zgodnie przedstawiciele największych sił politycznych: centrolewicowej Partii Demokratycznej i centroprawicowego Ludu Wolności.

- To bardzo osobliwa sytuacja, że kampanię tę prowadzi publiczny nadawca. W RAI jest 300 menedżerów, zarabiających znacznie więcej niż parlamentarzyści, a jednak nigdy nie pojawiła się wiadomość o wyrzeczeniach z ich strony - oświadczył wiceprzewodniczący komisji Fabrizio Morri z Partii Demokratycznej. - Nie do przyjęcia jest to, że byli dyrektorzy generalni wciąż pobierają pensje w wysokości 750 tysięcy euro rocznie - dodał.

Inny parlamentarzysta z komisji nadzoru RAI, Giovanni Procacci, powiedział podczas jej burzliwego posiedzenia, że nikt nie pyta prowadzących programy w telewizji publicznej o to, ile zarabiają. Zgłoszono oficjalnie postulat obniżenia pensji dziennikarzy i szefów w radiu i telewizji.

Z kampanią na rzecz obniżenia pensji parlamentarzystów oraz redukcji ich liczby, uposażeń radnych i zniesienia dożywotnich emerytur dla polityków autorzy audycji wystąpili, gdy okazało się, że to właśnie deputowani i senatorowie najbardziej zwlekają z podjęciem decyzji o obcięciu ich najwyższych w Europie zarobków. A przecież, przypomniano, kryzys finansów publicznych we Włoszech zmusza cały naród do wyrzeczeń i o to samo apeluje rząd Mario Montiego.

Z niedawnego raportu, przygotowanego w ramach debaty na temat propozycji redukcji pensji parlamentarzystów, wynika, że z różnymi dodatkami otrzymują oni po około 16 tysięcy euro miesięcznie. Obie izby parlamentu zapowiedziały pilne prace nad ustawą o redukcji pensji, ale kilka tygodni po złożeniu tych deklaracji nie wystąpiono z żadną konkretną inicjatywą w tej sprawie.

>>>>>

Tak wiec jest cos o co parlamentarzysci chca walczyc ! Jak widac nie sa oni obojetni na wszystko !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:33, 23 Sty 2012    Temat postu:

Włochy: strajki kierowców wywołały utrudnienia w ruchu

Dwa ogólnokrajowe strajki – kierowców tirów i taksówkarzy - wywołały dzisiaj poważne utrudnienia w ruchu w miastach i na autostradach oraz głównych drogach w całych Włoszech.

Oba wyjątkowo uciążliwe dla milionów Włochów protesty wymierzone są w rząd Mario Montiego i decyzje podjęte w ostatnim czasie na rzecz ożywienia gospodarczego. Kierowcy tirów uważają kroki antykryzysowe ogłoszone przez gabinet wobec ich kategorii za niewystarczające i domagają się interwencji, by doprowadzić do obniżenia cen paliw.

Taksówkarze kolejny dzień protestują przeciwko zapowiedzi liberalizacji ich grupy zawodowej, co oznaczać może wzrost liczby wydawanych licencji i większą konkurencję w tej branży. Argumentują, że oznaczać to będzie dla nich spadek dochodów i groźbę utraty pracy. Strajk zorganizowano, mimo że konkretne decyzje dotyczące tej branży jeszcze nie zapadły, a w związku z protestami rozpoczętymi w połowie stycznia, rząd Montiego nie zawarł rozporządzeń w tej sprawie w przedstawionym w piątek pierwszym dekrecie liberalizacyjnym.

Kierowcy tirów zablokowali dziesiątki odcinków autostrad i głównych dróg dojazdowych od północy po południe kraju idąc w ślad transportowców z Sycylii, których niedawny kilkudniowy protest sparaliżował życie na wyspie.

Gigantyczne korki utworzyły się między innymi na autostradzie Rzym-Neapol, w rejonie wielkich miast na północy i w Kalabrii na południu. Organizatorzy protestu z ruchu Transportounito poinformowali o masowym przyłączeniu się do niego i frekwencji przekraczającej „wszelkie oczekiwania”.

- Blokady dróg nie będą tolerowane - oświadczyła minister sprawiedliwości Annamaria Cancellieri. - Dokąd można, jesteśmy otwarci na zrozumienie i dialog, ale trzeba brać pod uwagę prawa obywateli - stwierdziła.

W związku z poważnymi trudnościami, jakie wywołał protest kierowców w ruchu drogowym w całych Włoszech organizacja obrony praw konsumentów Codacons zaapelowała do premiera i ministerstwa spraw wewnętrznych, aby podjął kroki na rzecz natychmiastowego zniesienia blokad. Protest uznała za nielegalny i godzący w konstytucyjne prawa obywatelskie.

Ostrą formę przybrał też całodniowy protest taksówkarzy, którzy w wielu miastach urządzili wiece i odmawiają pracy. W Rzymie zgromadzili się w rejonie Circus Maximus, obstawionym przez setki taksówek. Nigdzie nie sposób znaleźć wolnej taksówki, nie gwarantują ich także telefoniczne firmy. Największy chaos panuje na lotnisku Fiuimicino i przy dworcu Termini, gdzie postoje są całkowicie opustoszałe. Zdezorientowanym turystom, przede wszystkim cudzoziemcom pomocy udzielają przedstawiciele służb miejskich informując o paraliżu usług.

W Mediolanie kilkuset taksówkarzy urządziło protestacyjny zlot przy stadionie piłkarskim San Siro. W innych miastach zorganizowane zostały przejazdy taksówek w kolumnach, co doprowadziło do ogromnych korków ulicznych. W Neapolu taksówkarze gwarantują jedynie przewóz ludziom chorym, inwalidom i kobietom w ciąży.

>>>>>

Dalszy ciag agonalnych konwulsji UE ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:50, 24 Sty 2012    Temat postu:

Włochy coraz bardziej sparaliżowane przez strajk kierowców tirów

Dziś mija drugi dzień paraliżującego Włochy strajku kierowców tirów, którzy protestują głównie przeciwko wzrostowi cen paliwa. Zablokowane są drogi, w niektórych rejonach kraju zaczyna brakować paliwa, a dostawy świeżej żywności do sklepów są zagrożone.

Protest kierowców tirów i innych pracowników branży transportowej rozpoczął się na Sycylii, a następnie rozszerzył się na cały kraj. Zorganizowano go, by zaprotestować przeciwko całej serii dotykających tę branżę podwyżek; nie tylko paliw, ale także opłat za przejazd autostradą i polis ubezpieczeniowych.

Od północy po południe Włoch strajkujący zablokowali dziesiątki odcinków autostrad i wielu ważnych dróg między największymi miastami. Nieprzejezdne są niektóre odcinki głównej autostrady kraju - A1, łączącej Mediolan i Neapol.

Do znacznych utrudnień w ruchu kołowym doszło na zablokowanym przez kierowców przejściu granicznym z Francją w Ventimiglia.

Sto tirów uniemożliwia dostęp do portu w Livorno w Toskanii.

Organizator strajku, zrzeszenie Trasporto Unito zagroził dzisiaj, że będzie kontynuował protest, jeśli nie otrzyma odpowiedzi na swoje postulaty.

W całych Włoszech strajk jest coraz bardziej odczuwalny i to nie tylko przez kierowców, którzy utknęli w gigantycznych korkach na zablokowanych drogach.

Z powodu brak dostaw części konieczne było wstrzymanie pracy na pierwszych zmianach we wszystkich włoskich fabrykach Fiata, w Melfi, Cassino, Pomigliano, Mirafiori i Sevel Val di Sangro. Być może zakłady będą zamknięte także na drugiej zmianie.

W Neapolu i w kilku miastach Kalabrii na południu na stacjach benzynowych brakuje paliwa. Zagrożone są obecnie dostawy do sklepów spożywczych. Gdzieniegdzie już brakuje warzyw, owoców i mleka.

>>>>>

Męki konania euro staja sie coraz wieksze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:50, 25 Sty 2012    Temat postu:

Strajki we Włoszech doprowadziły do braku produktów spożywczych w sklepach

Brak paliwa na stacjach benzynowych oraz podstawowych świeżych produktów żywnościowych, takich jak mleko, w sklepach, astronomiczne ceny warzyw i owoców na targach - to rezultaty trwającego trzeci dzień strajku kierowców tirów we Włoszech.

Pracownicy branży transportowej, którzy blokują drogi w wielu rejonach kraju, protestują przeciwko wzrostowi cen paliwa, opłat za przejazd autostradą i polis ubezpieczeniowych. Domagają się interwencji rządu. Choć blokad dróg jest mniej niż w poprzednich dniach, to strajk jest wciąż wyjątkowo uciążliwy dla milionów ludzi, stojących w korkach na nieprzejezdnych drogach i autostradach i pozbawionych możliwości kupienia wielu produktów w sklepach, a także paliwa. Stacje benzynowe zamknięte są między innymi w Neapolu.

Drugi dzień z rzędu z powodu braku dostaw części nie pracują włoskie fabryki Fiata.

Zablokowany jest dojazd do portu w Genui, a straty przez to spowodowane ocenia się jako bardzo wysokie.

Kierowcy z Sycylii, którzy zainicjowali rozszerzony następnie cały kraj strajk mówią, że jest on „buntem ludu”.

O rozmiarach protestu i jego uciążliwości świadczy to, że we Włoszech jest 115 tysięcy form transportowych. Blisko 90 procent towarów przewożonych jest ciężarówkami.

Związek rolników indywidualnych Coldiretti alarmuje, że z powodu braku regularnych dostaw marnuje się codziennie 50 tysięcy ton mleka, warzyw i owoców, które opuszczają firmy rolnicze i farmy. Dlatego w wielu miastach i miejscowościach rolnicy rozdają za darmo swoje produkty; wszystko po to, aby się nie zmarnowały.

Obecne zapasy w sklepach i supermarketach - tam, gdzie jeszcze one są - wystarczą najwyżej na dwa dni. Na targach według rolników ceny wzrosły o 40 procent.

Widok pustych półek w sklepach jest coraz częstszy. Przed możliwością utrudnień w ruchu na zablokowanych włoskich autostradach ostrzega polskich kierowców konsulat RP w Rzymie.

>>>>

A wiec strefa euro zacznie coraz bardziej przypominac Koree Polnocna . W koncu to bratni system spoleczno-ekonomiczny !

Strajk kierowców we Włoszech, fot. PAP/EPA


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:22, 26 Sty 2012    Temat postu:

KE interweniuje ws strajku kierowców we Włoszech

Włochy powinny interweniować, by natychmiast rozwiązać problemy, jakie wywołał strajk kierowców tirów, i zagwarantować swobodny transport towarów - takie stanowisko przedstawił unijny komisarz Antonio Tajani w rozmowie z szefową MSW Anną Marią Cancellieri.

O telefonicznej rozmowie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej i komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości z włoską minister poinformowały dzisiejsze media. W czwartym dniu strajku pracownicy branży transportowej, protestujący przeciwko wysokim cenom paliw i opłat za autostrady, kontynuują - choć już na mniejszą skalę - blokady dróg w niemal całych Włoszech. Poważne utrudnienia w ruchu występują w rejonie Neapolu, na Sardynii, w stołecznym regionie Lacjum.

Rezultatem strajku jest paraliż dostaw, między innymi świeżej żywności, i pogłębiające się braki towarów w sklepach. Oblicza się, że na targach ceny warzyw i owoców wzrosły nawet o 200 procent.

W wielu miejscach nie ma paliwa na stacjach benzynowych. Zabrakło go w całej Kalabrii.

Trzeci dzień z rzędu nie pracują włoskie fabryki Fiata, ponieważ nie dowieziono do nich części.

Dochodzi do aktów przemocy uczestników blokad dróg wobec tych kierowców wozów dostawczych, którzy normalnie pracują; są zatrzymywani przez protestujących, opony w ich ciężarówkach są przebijane. W rejonie Caserty na południu policja zatrzymała pięciu sprawców takich czynów. W okolicach Bari w Apulii funkcjonariusze usunęli blokadę autostrady. Strajk ma się zakończyć w piątek.

!!!!!

Slyszeliscie ! Eurotowarzyszka zadzwonila i oswiadczyla ze rzad powinien ,,rozwiazac problemy'' . Genialne ! Coz z titaniczni mysliciele sa w Brukseli . Toz maly Kazio z przedszkola obecnie potrafi obsluzyc komorke i zdzwonic do rzadu Wloch ze ma rozwiazac problemy ludu . Ale odlot . I oto wasza UE . Jej ,,poziom'' umyslowy ...
Chcecie ich nadal ratowac aby mogli uprawiac dzialnosc ,,telefoniczna'' ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:02, 26 Sty 2012    Temat postu:

Włosi coraz bardziej zniechęceni sytuacją w kraju

Więk­szość Wło­chów jest znie­chę­co­nych sy­tu­acją pa­nu­ją­cą w ich kraju, a mło­dzi lu­dzie wy­ra­ża­ją go­to­wość wy­jaz­du za gra­ni­cę w po­szu­ki­wa­niu lep­sze­go życia - takie są przed­sta­wio­ne dzi­siaj re­zul­ta­ty son­da­żu In­sty­tu­tu Eu­ri­spes.
Za­chód słoń­ca nad Rzy­mem, fot. AFP -

60 pro­cent Wło­chów w wieku od 18 do 34 lat de­kla­ru­je, że opu­ści­li­by oj­czy­znę, przede wszyst­kim w na­dziei na zna­le­zie­nie pracy, jeśli mie­li­by taką oka­zję - wy­ni­ka z son­da­żu. Jako drugą przy­czy­nę chęci wy­jaz­du wy­mie­nia­ją niż­sze kosz­ty życia. Wskaź­nik osób go­to­wych na emi­gra­cję w prze­dzia­le wie­ko­wym 35-44 lata jest niż­szy i wy­niósł 45 proc. Do znie­chę­ce­nia ogól­ną sy­tu­acją pa­nu­ją­cą w kraju przy­zna­je się 63 proc. Wło­chów. Zde­cy­do­wa­na więk­szość - bli­sko 58 proc. - twier­dzi, że nie ma na nią wpły­wu. Taki sam wskaź­nik miesz­kań­ców Ita­lii de­kla­ru­je, że w ogóle nie chce lub chce w bar­dzo ogra­ni­czo­nym stop­niu oso­bi­ście przy­czy­nić się do po­pra­wy sy­tu­acji fi­nan­so­wej i go­spo­dar­czej kraju bądź pra­co­wać dla jego dobra. Go­to­wość taką wy­ra­ża 38 proc. an­kie­to­wa­nych.

Naj­bar­dziej prze­po­je­ni pe­sy­mi­zmem co do przy­szło­ści Włoch są lu­dzie w wieku od 25 do 34 lat - trzy czwar­te z nich widzi ją w czar­nych ko­lo­rach. 67 proc. Wło­chów uważa, że o 2011 roku na­le­ży jak naj­szyb­ciej za­po­mnieć, po­nie­waż sy­tu­acja w tym cza­sie znacz­nie się po­gor­szy­ła.

>>>>

No ja sie nie dziwie . Bal na euro-totanicu
dawno sie zakonczyl !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:41, 31 Sty 2012    Temat postu:

Projekt włoskiej reformy: pediatrzy mają leczyć dzieci tylko do 7 lat

Protesty pediatrów we Włoszech wywołała dyskutowana obecnie propozycja reorganizacji służby zdrowia, zgodnie z którą mieliby oni leczyć dzieci wyłącznie do 7. roku życia. Pacjenci powyżej tego wieku podlegaliby już opiece internistów dla dorosłych.

Według obowiązujących dotychczas przepisów rodzice dzieci w wieku od 7 do 14 lat decydują o tym, czy mają one być dalej leczone przez swoich pediatrów, czy też przez lekarzy rodzinnych. Od zasady tej odstąpiono by, gdyby został zaakceptowany projekt przygotowany przez ekspertów regionalnych oddziałów służby zdrowia. Na początku lutego będzie on przedmiotem dyskusji na ogólnokrajowej konferencji z udziałem przedstawicieli władz centralnych i 20 regionów Włoch. Lecz już sam plan reformy wywołał protest pediatrów. Przewodniczący krajowego Stowarzyszenia Pediatrii Alberto Ugazio przypomniał, że według Światowej Organizacji Zdrowia "wiek pediatryczny" trwa do 18 lat.

- Lekarze medycyny ogólnej nie są takimi ekspertami w leczeniu dzieci, jak pediatrzy, ponieważ nie zajmują się tym od 50 lat. Wystarczy pomyśleć o takich sprawach, jak dawka leku zależna od wagi - podkreślił Ugazio.

Z kolei lekarze medycyny ogólnej protestują przeciwko kwestionowaniu ich kompetencji w dziedzinie pediatrii. - Przestańmy kłócić się o pacjentów - zaapelował sekretarz generalny włoskiej Federacji Lekarzy Medycyny Ogólnej Giacomo Milillo.

Autorzy zmian argumentują, że kierowali się przede wszystkim stałym spadkiem liczby pediatrów. Szacuje się, że w 2025 roku będzie ich we Włoszech zaledwie 8 tysięcy - ponad dwa razy mniej niż dotychczas. Pediatrzy odpowiadają zaś, że nie można eksperymentować na zdrowiu dzieci.

>>>>

A wiec na rozkaz UE trwa likwidacj sluzby zdrowia w Italii - jak w Grecji ...
Korzysc z euro ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:49, 01 Lut 2012    Temat postu:

Włochy: senator oskarżony o kradzież 13 milionów euro

13 mi­lio­nów euro wy­pro­wa­dził z kasy małej cen­tro­wej par­tii Mar­ghe­ri­ta se­na­tor Luigi Lusi, prze­ciw­ko któ­re­mu wsz­czę­ła śledz­two pro­ku­ra­tu­ra w Rzy­mie. Se­na­tor przy­znał się i chce oddać nie­ca­łą po­ło­wę tej sumy - po­da­ły media. Chce też do­bro­wol­nie pod­dać się karze.

Lusi był do­tych­czas se­na­to­rem cen­tro­le­wi­co­wej Par­tii De­mo­kra­tycz­nej. Zo­stał wy­klu­czo­ny z jej koła w środę w związ­ku z do­cho­dze­niem pro­ku­ra­tor­skim. W jego trak­cie usta­lo­no, że wcze­śniej, jako skarb­nik nie­ist­nie­ją­ce­go już po­st­cha­dec­kie­go ugru­po­wa­nia Mar­ghe­ri­ta wy­pro­wa­dził w la­tach 2008-2011 z jego kont 13 mi­lio­nów euro sta­no­wią­cych zwrot kosz­tów kam­pa­nii wy­bor­czej. We­dług prasy, po­wo­łu­ją­cej się na wy­ni­ki śledz­twa, ponad mi­lion euro prze­zna­czył na zakup luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu w Rzy­mie oraz willi w jego po­bli­żu, a 4 mi­lio­ny euro za­in­we­sto­wał w spół­kę han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Poza tym do­ko­nał kilku znacz­nych prze­le­wów, mię­dzy in­ny­mi na konto pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nej żony. Wszyst­kie te trans­ak­cje są obec­nie spraw­dza­ne.

Po­li­ty­cy daw­nej Mar­ghe­ri­ty z byłym sze­fem tej par­tii, se­na­to­rem Fran­ce­sco Ru­tel­lim na czele nie mogą uwie­rzyć w to, że Luigi Lusi wy­pro­wa­dził z par­tyj­nej kasy tak ogrom­ną sumę wy­łącz­nie dla celów oso­bi­stych. Przy­zna­li, że już wcze­śniej do­ma­ga­li się od swego skarb­ni­ka wy­ja­śnień do­ty­czą­cych stanu fi­nan­sów par­tii, ale ich nie uzy­ska­li.

Za­szo­ko­wa­ni są rów­nież li­de­rzy Par­tii De­mo­kra­tycz­nej, którą ostat­nio Lusi re­pre­zen­to­wał w izbie wyż­szej. Ga­ze­ty po­da­ły, że par­la­men­ta­rzy­sta gotów jest oddać 5 mi­lio­nów euro. Sę­dzia od­rzu­cił zło­żo­ną przez se­na­to­ra go­to­wość do­bro­wol­ne­go pod­da­nia się karze w wy­so­ko­ści roku wię­zie­nia. Grozi mu co naj­mniej dwa razy wię­cej.

>>>>

Bo diety byly za male ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:59, 01 Lut 2012    Temat postu:

Włoskie stewardesy buntują się przeciwko rozmiarom kostiumów

Ste­war­de­sy wło­skich linii lot­ni­czych Me­ri­dia­na Fly bun­tu­ją się prze­ciw­ko nowym ko­stiu­mom służ­bo­wym, które do­stęp­ne są tylko w roz­mia­rach 40 lub 42 oraz wpro­wa­dzo­ne­mu w ostat­nim cza­sie za­ka­zo­wi tycia - in­for­mu­ją lo­kal­ne media.

Czy po­parł(a)byś pro­test wło­skich ste­war­des? Wy­po­wiedz się na forum! Nowe za­sa­dy to przy­kład "dys­kry­mi­na­cji płci" i "ob­ra­za god­no­ści płci" - na­pi­sa­ły ste­war­de­sy w li­ście pro­te­sta­cyj­nym wy­sła­nym do wła­ści­cie­la Me­ri­dia­na Fly mul­ti­mi­lio­ne­ra Agy Khana.

Przed kil­ko­ma dnia­mi pra­cow­ni­ce linii otrzy­ma­ły nowe uni­for­my, za­pro­jek­to­wa­ne przez byłą mo­del­kę Cri­sti­nę Ce­olin, która jest żoną dy­rek­to­ra wy­ko­naw­cze­go Me­ri­dia­na Fly. Wło­skie media re­la­cjo­nu­ją, że pra­cow­ni­ce ze zdu­mie­niem stwier­dzi­ły, iż ist­nie­ją tylko dwa roz­mia­ry ko­stiu­mów - 40 i 42. Czę­ścią uni­for­mu jest zbyt krót­ka - zda­niem ste­war­des - spód­nicz­ka z dużym roz­por­kiem.

Po­nad­to we­dług przed­sta­wi­ciel­ki związ­ku za­wo­do­we­go ste­war­des Lu­cil­li Vanzi nowy re­gu­la­min nie to­le­ru­je "wzro­stu wagi, chyba że jest on uza­sad­nio­ny wzglę­da­mi zdro­wot­ny­mi, po­twier­dzo­ny­mi przez le­ka­rza".

Pod li­stem pod­pi­sa­ło się ok. 400 pra­cow­ni­ków firmy.

>>>>

Pewnie kolejny skutek euro ! Zmniejszone uniformy !
Juz UE wam zacisnie pasa :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:46, 06 Lut 2012    Temat postu:

Włochy: polityczna awantura o śnieg

Śnieg, leżący od piątku w Rzymie po największych od kilku dekad opadach i lekki mróz stały się przyczyną politycznej awantury. Koncentruje się ona wokół burmistrza Gianniego Alemanno, który zarzuca Obronie Cywilnej, że nie przewidziała takiego ataku zimy.

Podczas, gdy do tej pory mówiono, że to najbardziej sroga zima od 27 lat, teraz wyraża się opinię, że takiego śniegu nie było w Wiecznym Mieście od 50 lat. Przez cały weekend życie we włoskiej stolicy było w dużej mierze sparaliżowane. Na ulice wyjechała tylko jedna czwarta autobusów i nieznaczna część podmiejskich pociągów, zamknięto wiele supermarketów, nieprzejezdne były liczne zasypane śniegiem i oblodzone drogi. W poniedziałek zamknięte będą przedszkola i szkoły wszystkich szczebli, urzędy oraz sądy. Trzeci dzień z rzędu obowiązywać będzie zakaz jazdy samochodem bez opon zimowych bądź łańcuchów.

Podczas gdy Rzymianie pokonywali kilometry na piechotę a podróżni mieli poważne trudności z dotarciem na lotnisko i wydostaniem się z niego, włoscy politycy pokłócili się o zimę. Sprawa trafi być może do parlamentu.

Polityczni przeciwnicy wywodzącego się z prawicy burmistrza Gianniego Alemanno obarczyli go odpowiedzialnością za paraliż miasta. Ten zaś wyjaśnił, że winę za to ponosi Obrona Cywilna - wielka, podlegająca rządowi formacja, której zadaniem jest między innymi monitorowanie sytuacji meteorologicznej i informowanie o zagrożeniach.

Alemanno twierdzi, że z prognoz, przedstawionych przez Obronę Cywilną nie wynikało, że śnieżyce będą tak intensywne i że zamiast kilku centymetrów białego puchu spadnie go nawet miejscami pół metra. Dlatego, według niego, nie poczyniono odpowiednich przygotowań. Burmistrz zażądał powołania komisji śledczej w celu wyjaśnienia dlaczego magistrat nie dysponował precyzyjnymi prognozami w mieście, w którym z racji położenia i łagodnych zim nie ma nawet odpowiedniego sprzętu do odśnieżania.

Szef Obrony Cywilnej Franco Gabrielli, którego niedawno mianowano dodatkowo specjalnym komisarzem do spraw katastrofy statku Costa Concordia, odparł, że podległa mu służba zapowiadała śnieżyce. - W naszym kraju najbardziej brakuje prewencji - oświadczył.

Ale przedmiotem sporu są też prognozy na najbliższe dni, które zdaniem burmistrza są niejasne.

- Nie jestem w stanie zapewnić bezpieczeństwa obywatelom mając niewłaściwe informacje - oświadczył Alemanno. - Czy mamy patrzeć w gwiazdy żeby dowiedzieć się co się wydarzy? - zapytał.

W ostrą wymianę zdań zaangażowali się liderzy największych partii. Centrolewicowa Partia Demokratyczna zażądała od burmistrza, by przeprosił mieszkańców za chaos, do jakiego doszło w Rzymie. Sekretarz generalny rządzącego do niedawno Włochami centroprawicowego Ludu Wolności Angelino Alfano chce, aby parlament zbadał postępowanie Obrony Cywilnej w dniach kryzysu pogodowego.

Burmistrz, który wdał się w ostrą polemikę ze swymi adwersarzami, zaapelował do mieszkańców Rzymu by sami odśnieżali chodniki przy swoich domach. Sam sfotografował się, jak odśnieża ulicę. W jego ślad poszli inni politycy, którzy zamieścili swoje zdjęcia z szuflami do odgarniania śniegu.

>>>>>

Z tego co pamietam to wloskie miasta maja urzednikow od odsniezania i wydaja na to kase o co byla afera . I co z nimi ??? Jak widac Italia schlodzona nie tylko ekonomicznie ale i pogodowo ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:54, 10 Lut 2012    Temat postu:

Włochy: strajk zakupowy w reakcji na wysokie ceny warzyw i owoców

Or­ga­ni­za­cje obro­ny praw kon­su­men­tów we Wło­szech przy wspar­ciu mi­ni­stra rol­nic­twa ape­lu­ją do klien­tów, by zre­zy­gno­wa­li z ku­po­wa­nia wa­rzyw i owo­ców, które po­dro­ża­ły nawet kil­ka­krot­nie po ostat­nim ataku zimy. Strajk za­ku­po­wy ma na celu wy­mu­sze­nie ob­ni­że­nia cen.

Po kilku dniach opa­dów śnie­gu Włosi sta­nę­li wobec ko­niecz­no­ści pła­ce­nia astro­no­micz­nych sum nawet za se­zo­no­we wa­rzy­wa i owoce. We­dług ogło­szo­nych w czwar­tek da­nych, cena po­ma­rań­czy wzro­sła śred­nio o 130 pro­cent, ja­błek o 108 pro­cent, gru­szek o 130 proc. Re­kor­do­wo dro­gie są cu­ki­nie, które zdro­ża­ły o bli­sko 170 pro­cent, a na nie­któ­rych tar­gach trze­ba za nie pła­cić nawet 8 euro za ki­lo­gram. O 200 pro­cent pod­nie­sio­ne zo­sta­ły ceny kar­czo­chów. "Nie ku­puj­cie ich”- ape­lu­ją sto­wa­rzy­sze­nia kon­su­menc­kie Co­da­cons i Adoc. Wzy­wa­ją, aby zre­zy­gno­wać z ku­po­wa­nia wa­rzyw, które kosz­tu­ją wię­cej niż 3 euro za ki­lo­gram. Tym­cza­sem na tar­gach trud­no nie­kie­dy zna­leźć niż­sze ceny.

Apel o strajk za­ku­po­wy po­parł mi­ni­ster rol­nic­twa Mario Ca­ta­nia. "Nie na­le­ży ku­po­wać cu­ki­nii, jeśli kosz­tu­je 7-8 euro za ki­lo­gram” - po­wie­dział.

Mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych An­na­ma­ria Can­cel­lie­ri za­chę­ci­ła zaś Wło­chów do zgła­sza­nia przy­pad­ków spe­ku­la­cji, którą tłu­ma­czy się skut­ka­mi nie­po­go­dy.

Zwią­zek rol­ni­ków Col­di­ret­ti zwra­ca z kolei uwagę na ogrom­ne, sza­co­wa­ne na setki mi­lio­now euro stra­ty, po­nie­sio­ne w re­zul­ta­cie śnie­życ i blo­kad dróg, z po­wo­du któ­rych zmar­no­wa­ła się nie­do­star­czo­na do han­dlu żyw­ność. Sy­tu­acja na wsi jest dra­ma­tycz­na- alar­mu­je rol­ni­czy zwią­zek.

>>>>>

Przypomina sie akcja Balcerowicza i Wyborczej po haslem pilnuj cen gdy po wepchnieciu nas do UE ceny zaczely rosnac . Ekonomika sowiecka oto ,,klimat'' UE totez nie dziwi ze pada ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:21, 11 Lut 2012    Temat postu:

Włochy: luksus nie zna kryzysu

Luksus nie zna kryzysu - podkreślają analitycy rynku we Włoszech, komentując bardzo dobre wyniki finansowe i wzrost zysków najsłynniejszych domów mody, projektantów i firm, produkujących markową biżuterię, perfumy i galanterię.

Najprostszym wytłumaczeniem dla bardzo dobrej sytuacji salonów najlepszych stylistów i producentów najdroższych torebek i butów jest to, że najbogatszych mimo poważnego kryzysu włoskich finansów wciąż stać na te luksusowe towary. To potwierdzenie zjawiska znanego w ekonomii. Ale - jak zauważa prasa - jest też inny znaczący rezultat obecnych trudności i tendencji do oszczędzania. Ludzie mają mniej pieniędzy, ale wydają je lepiej - rzadziej i na artykuły wyższej jakości.

Dlatego ten sektor włoskiej gospodarki ma się znakomicie - odnotowuje prasa. Weekendowy magazyn dziennika "La Repubblica" podkreśla, że najlepszym dowodem jest przykład włoskiej stolicy mody, czyli Mediolanu. Na ulicach handlowych butiki nie są zamykane i nigdy nie pojawia się w witrynie ogłoszenie o wynajmie lokalu. Podobnie jest w Rzymie, na ulicy najdroższych salonów, Condotti, i na Placu Hiszpańskim. W Wiecznym Mieście "strefa luksusu" nawet rozszerza się, gdyż nowe eleganckie sklepy otwierane są na kolejnych ulicach.

Jeszcze bardziej wymowne są wyniki finansowe znanych na całym świecie włoskich marek, które w 2011 roku zanotowały dwucyfrowy wzrost zysków: od 13 do 33 procent.

"System produkcji jest jak góra lodowa z małą częścią, która wystaje ponad powierzchnię i błyszczy na słońcu. Ta część produkuje artykuły najwyższej jakości, wysyła je na eksport, coraz więcej sprzedaje" - tak zjawisko to wytłumaczył prezes włoskiej Izby Mody Mario Boselli.

Według danych Izby w zeszłym roku branża włoskiej mody - od luksusowych ubrań po galanterię skórzaną - zanotowała w ogarniętym kryzysem kraju wzrost o 5,5 proc. w porównaniu z 2010 rokiem, a obroty w tym sektorze zwiększyły się z 60 do 63,5 miliarda euro. Eksport wzrósł zaś o 14,5 proc.

Te bardzo dobre wyniki zanotowano mimo innych, bardziej pesymistycznych danych. Wskazuje się, że w niektórych branżach, powiązanych z produkcją artykułów luksusowych, zwłaszcza w przemyśle włókienniczym, produkcja spadła o 6 procent i zlikwidowano 31 tysięcy miejsc pracy.

Znakomita sytuacja producentów luksusowej odzieży i innych artykułów skłoniła socjologów do skrupulatnej analizy zachowań klientów we Włoszech. Sondaże wykazały, że drogich rzeczy nie kupują tylko ludzie bogaci. Istnieje ogromna grupa klientów, których określa się jako nabywców "z ambicjami". Mimo mniej zasobnego portfela wybierają oni produkty najwyższej jakości, dobrej marki, często z dobrze widocznym logo. W dobie kryzysu i narodowej mobilizacji na rzecz ratowania finansów państwa towarzyszą temu zachowania iście patriotyczne - zauważają analitycy. Włosi z tych pobudek wybierają bowiem produkty "made in Italy".

>>>>>

No bo Ue niszczy glownie biedakow . Bankrutuje biedne poludnie Europy Grecja Hiszpanai Portugalia . Niemcy jeszcze sie trzymaja ale tez tylko do czasu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:53, 15 Lut 2012    Temat postu:

PKB Włoch w IV kw. 2011 spadł mocniej niż szacowano

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w IV kw. 2011 r. o 0,7 proc. kdk, po spad­ku w III kw. o 0,2 proc. - po­in­for­mo­wał w środę urząd sta­ty­stycz­ny Istat we wstęp­nym wy­li­cze­niu.

Ana­li­ty­cy sza­co­wa­li spa­dek PKB na 0,6 proc. kdk. W uję­ciu rdr PKB Włoch spadł w IV kw. o 0,5 proc., po wzro­ście w III kw. o 0,3 proc., po ko­rec­kie - podał Istat. Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB rdr na 0,2 proc.

>>>>

Coraz wieksze korzysci Italii z euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:37, 18 Lut 2012    Temat postu:

Śledztwo ws. sytuacji w placówkach pogotowia w Rzymie

Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie sytuacji na oddziałach pogotowia ratunkowego w Rzymie. Dochodzenie wszczęto w związku z przypadkami udzielania pomocy medycznej pacjentom leżącym na podłodze, gdyż brakuje noszy i łóżek szpitalnych.

Sytuację na oddziałach pogotowia określa się jako krytyczną, a cały system funkcjonowania tych placówek we włoskiej stolicy jako bliski załamania. Specjalna jednostka karabinierów, która dokonała inspekcji na wszystkich oddziałach pogotowia w Wiecznym Mieście, stwierdziła, że są one skrajnie przepełnione i funkcjonują fatalnie. Pacjenci po kilkanaście godzin czekają tam na pomoc medyczną, a na miejsce w szpitalu nawet 4 dni.

Prokuratura zainteresowała się tą sprawą po serii artykułów w prasie i licznych sygnałach od pacjentów. Media podały, że po informacji o wszczęciu dochodzenia i serii kontroli sytuacja nieco się poprawiła, ale wiele chronicznych problemów pozostało, z czego najbardziej dotkliwym jest brak miejsc w szpitalach. W dyskusji pojawiły się opinie, że to, co dzieje się w placówkach pogotowia, jest „narodową hańbą”, wynikłą z cięć w nakładach na służbę zdrowia. Jej przedstawiciele podkreślają, że ofiarami tego stanu rzeczy są w takim samym stopniu pacjenci jak i lekarze oraz cały personel medyczny. Lekarze i pielęgniarki są zestresowani z powodu nadmiaru pracy i warunków, w jakich muszą ją wykonywać.

Włoskie media przytaczają dane Trybunału Obrony Praw Chorego, czyli inicjatywy obywatelskiej przyjmującej sygnały od pacjentów. Z grudniowego raportu, sporządzonego na podstawie monitoringu 27 punktów pogotowia w regionie Lacjum, wynika, że czas oczekiwania na pomoc w przypadkach, gdy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, wynosi od 5 do 12 godzin. Nawet kilka dni trzeba czekać na miejsce na oddziale szpitalnym. W poczekalniach brakuje nawet krzeseł, a wiele osób godzinami czeka na stojąco. Często nie ma nawet pielęgniarki, która czuwałaby nad sytuacją. Niektórzy leżą na korytarzu na noszach. Ponieważ nosze nie są oddawane do karetek, nie mogą one bez nich wyjechać do następnego wezwania.

W jednym ze szpitali stwierdzono , że w sali o powierzchni 24 metrów kwadratowych na noszach leżały 24 osoby, czekające na pomoc. Przepełnienie placówek pogotowia w Rzymie tłumaczy się też utrwalonym zwyczajem, by właśnie tam zwracać się po pomoc medyczną także w lżejszych przypadkach. Zdaniem lekarzy publicznych przychodni i pracujących w nich specjalistów jest za mało.

>>>>

No co ? Euro-sluzba zdrowia ? Oszczednosci byly to klada na korytarzach . Sluzba zdrowa Italii zmierza w kierunku greckiej ...
Po co im sluzba zdrowia jak maja euro ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:40, 24 Lut 2012    Temat postu:

Włochy: rekordowe zarobki urzędników

Po kil­ka­set ty­się­cy euro rocz­nie za­ra­bia­ją we Wło­szech naj­wyż­si rangą przed­sta­wi­cie­le ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej i firm pań­stwo­wych. Świa­to­wym re­kor­dzi­stą jest ko­men­dant głów­ny po­li­cji An­to­nio Man­ga­nel­li z rocz­ną pen­sją w wy­so­ko­ści 621 ty­się­cy euro.

Wykaz za­rob­ków prze­ka­zał Izbie De­pu­to­wa­nych mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej Fi­lip­po Pa­tro­ni Grif­fi. Zo­sta­ły one ogło­szo­ne ofi­cjal­nie wkrót­ce po ujaw­nie­niu do­cho­dów i pen­sji mi­ni­strów rządu Mario Mon­tie­go, co jest ele­men­tem kam­pa­nii na rzecz przej­rzy­sto­ści pu­blicz­nych wy­dat­ków. Z da­nych tych wy­ni­ka, że pen­sje 58 pre­ze­sów i me­ne­dże­rów prze­kra­cza­ją pułap 294 ty­się­cy euro, ile wy­no­si pen­sja pre­ze­sa Sądu Naj­wyż­sze­go. Kwotę tę rząd Mon­tie­go uznał za górną gra­ni­cą za­rob­ków.

Kil­ku­dzie­się­ciu urzęd­ni­ków za­ra­bia wię­cej niż mi­ni­stro­wie, któ­rych pen­sje wy­no­szą około 200 ty­się­cy euro rocz­nie.

Nie ujaw­nio­no na­to­miast za­rob­ków sze­fów służb spe­cjal­nych

Pod­kre­śla się, że ko­men­dant głów­ny wło­skiej po­li­cji z pen­sją 621 ty­się­cy euro nie ma sobie rów­nych w świe­cie. Szef Sco­tland Yardu za­ra­bia rów­no­war­tość około 300 ty­się­cy euro, a więc dwa razy mniej niż An­to­nio Man­ga­nel­li. Wy­prze­dza on także szefa FBI (około 112 ty­się­cy euro).

W czo­łów­ce naj­le­piej opła­ca­nych urzęd­ni­ków są rów­nież głów­ny księ­go­wy pań­stwa Mario Can­zio z pen­sją 562 ty­się­cy euro rocz­nie, szef wię­zien­nic­twa Fran­co Ionta (543 ty­sie­cy euro), szef ga­bi­ne­tu w mi­ni­ster­stwie fi­nan­sów Vin­cen­zo For­tu­na­to - 536 tys. euro.

Dy­rek­tor Mo­no­po­lu Pań­stwo­we­go Raf­fa­ele Fer­ra­ra za­ra­bia 481 ty­się­cy euro, a pre­zes Urzę­du An­ty­mo­no­po­lo­we­go Gio­van­ni Pi­truz­zel­la - 475 tys. euro. Tyle samo wy­no­si pen­sja szefa Urzę­du ds. ko­mu­ni­ka­cji Cor­ra­do Ca­la­bro.

Ko­men­dant głów­ny ka­ra­bi­nie­rów Le­onar­do Gal­li­tel­li za­ra­bia 462 ty­sią­ce euro. Sze­fo­wie urzę­dów do spraw ener­gii i gazu mają pen­sje w wy­so­ko­ści bli­sko 400 ty­się­cy euro.

Szef Obro­ny Cy­wil­nej Fran­co Ga­briel­li otrzy­mu­je 364 tys. Pre­zes od­po­wied­ni­ka ZUS Giu­lia­no Qu­at­tro­ne za­ra­bia rocz­nie 333 ty­sią­ce euro.

Mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji przy­znał, że lista jest nie­kom­plet­na, a w nie­któ­rych przy­pad­kach nie uwzględ­nio­no do­dat­ków i in­nych przy­wi­le­jów. Ko­men­ta­to­rzy zwra­ca­ją uwagę nie tylko na re­kor­do­wo wy­so­kie w Eu­ro­pie za­rob­ki wło­skich urzęd­ni­ków pań­stwo­wych, ale także na wy­ni­ka­ją­cy z listy ogrom biu­ro­kra­cji, która po­chła­nia ogrom­ne sumy pie­nię­dzy z bu­dże­tu przy nie­ja­snej czę­sto kom­pe­ten­cji wielu urzę­dów i agen­cji pań­stwo­wych.

>>>>

No i brawo ! Przyklad idzie z Brukseli !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:55, 29 Lut 2012    Temat postu:

Włoski senator zarabia 100 tysięcy euro rocznie

Salvo Fle­res, wło­ski se­na­tor i rzecz­nik praw więź­niów dla re­gio­nu Sy­cy­lia we Wło­szech za­ra­bia 100 ty­się­cy euro rocz­nie i ma służ­bo­we 10-po­ko­jo­we miesz­ka­nie w Pa­ler­mo. Prze­ciw­ko takim przy­wi­le­jom w dobie kry­zy­su i wy­rze­czeń za­pro­te­sto­wa­ło kilku wło­skich rad­nych.

Wy­dat­ki na se­na­to­ra-rzecz­ni­ka, za któ­re­go wy­na­ję­te miesz­ka­nie z se­kre­ta­ria­tem trze­ba pła­cić z kasy pań­stwa 67 ty­się­cy euro rocz­nie, pod­su­mo­wa­li radni z cen­tro­le­wi­co­wej Par­tii De­mo­kra­tycz­nej. Przy oka­zji za­uwa­żo­no, że to se­na­tor Fle­res za­sły­nął jako autor po­praw­ki do bu­dże­tu na 2011 rok, w re­zul­ta­cie któ­rej nie ob­ni­żo­no pen­sji wło­skich par­la­men­ta­rzy­stów. Są one naj­wyż­sze w Eu­ro­pie i wy­no­szą po kil­ka­na­ście ty­się­cy euro mie­sięcz­nie. Obec­nie par­la­ment w Rzy­mie, po­na­gla­ny przez rząd Mario Mon­tie­go, pra­cu­je nad usta­wą o re­duk­cji pen­sji se­na­to­rów i de­pu­to­wa­nych, a także licz­nych przy­wi­le­jów, ta­kich jak wy­so­kie od­pra­wy i do­ży­wot­nie eme­ry­tu­ry dla nie­któ­rych z nich.

Radni z Sy­cy­lii, któ­rzy pod­li­czy­li kosz­ty do­dat­ko­wej, płat­nej funk­cji spra­wo­wa­nej przez se­na­to­ra, oświad­czy­li: "Przy całym sza­cun­ku dla roli rzecz­ni­ka praw więź­niów, w dobie ta­kie­go kry­zy­su, jak obec­ny uwa­ża­my za sto­sow­ne dra­stycz­ne ob­cię­cie kosz­tów tego biura”. Są one, ich zda­niem, tym bar­dziej zbęd­ne, że se­na­tor ma swoje biuro w innym sy­cy­lij­skim mie­ście, Ka­ta­nii.

Jedna z or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych na­tych­miast za­po­wie­dzia­ła, że przyj­rzy się, jakie dzia­ła­nia obroń­ca praw więź­niów pod­jął w ich in­te­re­sie w mi­nio­nym roku.

To, że ujaw­nio­na spra­wa do­ty­czy Sy­cy­lii, ma jesz­cze do­dat­ko­wy wy­dźwięk. Wła­śnie ten re­gion znaj­du­je się na pierw­szym miej­scu we Wło­szech pod wzglę­dem wy­so­ko­ści wy­dat­ków na klasę po­li­tycz­ną wszyst­kich szcze­bli.

Wło­skie media pod­kre­śla­ją, że spra­wa ta do­wo­dzi, iż pro­blem gi­gan­tycz­nych, sza­co­wa­nych na mi­liar­dy euro rocz­nie i pięt­no­wa­nych od kilku lat kosz­tów utrzy­ma­nia po­li­ty­ków, jest znacz­nie więk­szy niż są­dzo­no i na­le­ży się spo­dzie­wać ujaw­nie­nia jesz­cze wielu ta­kich spraw.

>>>>

Tak ciezka ich dola . Maja strasznie niskie dochody ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:33, 02 Mar 2012    Temat postu:

Rekordowe zadłużenie Włoch

Re­la­cja wło­skie­go długu pu­blicz­ne­go do PKB osią­gnę­ła naj­wyż­szy po­ziom od 1996 roku. Wło­ski urząd sta­ty­stycz­ny po­in­for­mo­wał, że dług kraju wzglę­dem PKB wy­niósł na ko­niec ze­szłe­go roku 120,1 pro­cent.

Jed­no­cze­śnie de­fi­cyt fi­nan­sów pu­blicz­nych spadł do 3,9 pro­cent, a cała go­spo­dar­ka wzro­sła o 0,4 pro­cent.

>>>>

A wiec kolejny rekord dlugu ...
A jaki wzrost PKB ? Humorystyczny . Czy moze tragiczny . Ale z euro tyle sie wyciaga ...
Zasada euro to zasada przestawionego przecinka .
Kraj ktory bez euro wyciaga 10.0 w euro wyciaga 1.00 kraj z 4.0 wyciaga 0.4 ... Fajny system ! Prowadzacy do zaglady ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:43, 12 Mar 2012    Temat postu:

Włochy: skarbnik ugrupowania żył w luksusie za partyjne pieniądze

We Wło­szech ujaw­nia­ne są szcze­gó­ły skan­da­lu ze sprze­nie­wie­rze­niem mi­lio­nów euro z kasy po­st­cha­dec­kiej par­tii Mar­ghe­ri­ta przez jej by­łe­go skarb­ni­ka, se­na­to­ra Lu­igie­go Lu­sie­go. Za par­tyj­ne pie­nią­dze na­by­wał nie­ru­cho­mo­ści, po­dró­żo­wał po świe­cie i jadał w naj­droż­szych re­stau­ra­cjach.

Kilka ty­go­dni po tym jak pro­ku­ra­tu­ra wsz­czę­ła do­cho­dze­nie w spra­wie znik­nię­cia co naj­mniej kil­ku­na­stu mi­lio­nów euro z kasy roz­wią­za­ne­go już ugru­po­wa­nia, w me­diach po­ja­wia­ją się ko­lej­ne in­for­ma­cje o gi­gan­tycz­nej afe­rze, wy­wo­ła­nej przez se­na­to­ra obec­nej ka­den­cji wy­rzu­co­ne­go na­tych­miast z sze­re­gów cen­tro­le­wi­co­wej Par­tii De­mo­kra­tycz­nej. Pod­czas gdy po­cząt­ko­wo sza­co­wa­no, że jako skarb­nik ugru­po­wa­nia Mar­ghe­ri­ta Luigi Lusi wy­pro­wa­dził w la­tach 2008-2011 z jego kont 13 mi­lio­nów euro, obec­nie ob­li­cza się, że przy­własz­czył sobie nawet do 20 mi­lio­nów euro. Po parę mi­lio­nów euro prze­zna­czył na zakup luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu i willi w Rzy­mie oraz w oko­li­cach. Kilka z tych nie­ru­cho­mo­ści za­ję­to na wnio­sek pro­ku­ra­tu­ry.

4 mi­lio­ny euro Lusi za­in­we­sto­wał w spół­kę han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Poza tym do­ko­nał kilku znacz­nych prze­le­wów, mię­dzy in­ny­mi na konto pra­cow­ni ar­chi­tek­to­nicz­nej żony. Wszyst­kie te trans­ak­cje są obec­nie spraw­dza­ne, a człon­ko­wie jego ro­dzi­ny zo­sta­li ob­ję­ci śledz­twem.

Wy­ni­ki do­tych­cza­so­wych kon­tro­li wska­zu­ją na to, że par­tyj­ne pie­nią­dze trak­to­wał jak swoje i wy­da­wał na naj­bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie, ści­śle pry­wat­ne cele. Wło­ska prasa in­for­mu­je, że za­sia­da­ją­cy w par­la­men­cie po­li­ty­cy daw­nej Mar­ghe­ri­ty nie mogą uwie­rzyć w to co się stało i – jak pod­kre­ślił dzien­nik „La Stam­pa” - onie­mie­li gdy po­zna­li szcze­gó­ły.

W czerw­cu ub. roku se­na­tor Luigi Lusi po­dró­żo­wał Orient Expres­sem po Eu­ro­pie i wy­po­czy­wał w re­jo­nie We­ne­cji wy­da­jąc na ten cel 15 ty­się­cy euro. 218 ty­się­cy euro prze­zna­czył na week­en­dy w To­ron­to i w Nowym Jorku. Z par­tyj­nych pie­nię­dzy opła­cił rów­nież prze­lot dla 7 osób na Ba­ha­my. Wy­po­czy­wał też na Kaj­ma­nach i w Czar­no­gó­rze.

Były skarb­nik był też sta­łym go­ściem zna­nej rzym­skiej re­stau­ra­cji znaj­du­ją­cej się w re­jo­nie Pan­te­onu. Za­ma­wiał tam spa­ghet­ti z ka­wio­rem za 180 euro.

Pro­ku­ra­tor­skie śledz­two i we­wnętrz­ne do­cho­dze­nie, pro­wa­dzo­ne z ini­cja­ty­wy by­łych li­de­rów par­tii, ma na celu wy­ja­śnie­nie jak do­szło do ta­kie­go braku kon­tro­li nad ogrom­ny­mi fi­nan­sa­mi par­tii.

Sam Luigi Lusi twier­dzi, że był „de­po­zy­ta­riu­szem” róż­nych par­tyj­nych se­kre­tów i za­rzu­ca byłym par­tyj­nym ko­le­gom, że chcą go „wy­koń­czyć”. Przy­zna­je jed­nak, że ma pewne „sła­bost­ki”. Spra­wa ta to punkt zwrot­ny dla całej wło­skiej po­li­ty­ki - uważa wal­czą­ce o przej­rzy­stość życia pu­blicz­ne­go ugru­po­wa­nie Wło­chy War­to­ści by­łe­go pro­ku­ra­to­ra An­to­nio Di Pie­tro, który za­sły­nął z do­cho­dze­nia w spra­wie gi­gan­tycz­nej afery ko­rup­cyj­nej w sze­re­gach wła­dzy w la­tach 90.

>>>>

A co ! Oni to maja zycie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 15, 16, 17  Następny
Strona 3 z 17

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy