Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:40, 13 Lip 2012    Temat postu:

Adrian Mech / Noble Securities
Włochy tracą wiarygodność

W pią­tek agen­cja ra­tin­go­wa Moody’s In­ve­stors Se­rvi­ce po­in­for­mo­wa­ła o re­duk­cji wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej Włoch z po­zio­mu A3 do Baa2, a więc miej­sce miała re­duk­cja o dwa po­zio­my.

Agen­cja Moody’s zde­cy­do­wa­ła się na taki krok ze wzglę­du na po­gar­sza­ją­cą się per­spek­ty­wę go­spo­dar­czą, rów­nież po­zo­sta­wia­jąc ją w oce­nie ne­ga­tyw­nej, co ozna­cza moż­li­wość dal­szej ob­niż­ki oceny wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej. W tym miej­scu warto za­zna­czyć, że obec­ny ra­ting znaj­du­je się już tylko dwa po­zio­my po­wy­żej ra­tin­gu śmie­cio­we­go. Pe­sy­mi­stycz­ną per­spek­ty­wę eko­no­micz­ną od­zwier­cie­dla ren­tow­ność 10 – let­nich ob­li­ga­cji, która oscy­lu­je w oko­li­cach 6 proc. Co wię­cej, agen­cja uważa, że nie można wy­klu­czyć czar­ne­go sce­na­riu­sza za­kła­da­ją­ce­go od­cię­cie Włoch od ryn­ko­we­go fi­nan­so­wa­nia, co bez­wąt­pie­nia by­ło­by ka­ta­stro­fą dla całej stre­fy euro.

Dzi­siaj o go­dzi­nie 13.30 para EU­RUSD oscy­lu­je tuż po­ni­żej psy­cho­lo­gicz­nej war­to­ści 1.22 USD, po­dob­niej, jak na ko­niec wczo­raj­szej sesji. Dzi­siej­sze mak­si­mum wy­no­si 1.2217 USD i jego wy­bi­cie da­ło­by szan­sę na osią­gnię­cie wczo­raj­sze­go szczy­tu 1.2248 USD. Dy­na­mi­ka zmian na ko­niec ty­go­dnia jest zde­cy­do­wa­nie mniej­sza, co może być zwią­za­ne bra­kiem istot­nych pu­bli­ka­cji. Nie­mniej, mo­że­my do­strzec ko­sme­tycz­ne po­lep­sze­nie sen­ty­men­tu na parze wa­lu­to­wej EU­RUSD, co zwią­za­ne może być z wczo­raj­szą dobrą pu­bli­ka­cją da­nych ma­kro­eko­no­micz­nych z ame­ry­kań­skie­go rynku pracy. W czwar­tek od­no­to­wa­no ty­go­dnio­we wy­ni­ki wnio­sków o za­si­łek dla bez­ro­bot­nych (350tys.)

Na ko­niec ty­go­dnia po­zna­my jed­nak istot­ne dane dla pol­skie­go zło­te­go, mia­no­wi­cie o go­dzi­nie 14.00 zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­ny wskaź­nik cen to­wa­rów i usług kon­sump­cyj­nych(in­fla­cja CPI) za czer­wiec. Pro­gno­za rocz­na kształ­tu­je się na po­zio­mie 4.1 proc. r/r oraz mie­sięcz­na 0.1 proc. m/m ( po­przed­nie wy­ni­ki wy­nio­sły od­po­wied­nio 3.6 proc. r/r i 0.2 proc. m/m). Z pew­no­ścią są to naj­waż­niej­sze dane dla Pol­ski w mi­ja­ją­cym ty­go­dniu. Przed po­łu­dniem pol­ski złoty traci na war­to­ści wzglę­dem wspól­nej wa­lu­ty i para EURPLN po­ru­sza się w oko­li­cy 4.2080 PLN, pod­czas gdy wczo­raj­szą sesję za­koń­czy­ła od­no­to­wu­jąc war­tość 4.2012 PLN. Jest to drugi dzień z rzędu, kiedy ro­dzi­ma wa­lu­ta od­da­je wy­pra­co­wa­ne w pierw­szej czę­ści ty­go­dnia zyski. Wy­bi­cie dzi­siej­sze­go eks­tre­mum gór­ne­go 4.2093 PLN otwo­rzy drogę w kie­run­ku wczo­raj­sze­go szczy­tu 4.2148 PLN.

Dzi­siaj warto jesz­cze zwró­cić uwagę na pu­bli­ka­cje z szer­sze­go rynku, a mia­no­wi­cie np. od­czyt in­dek­su Uni­wer­sy­te­tu Mi­chi­gan w USA, który ob­ra­zu­je na­stro­je go­spo­darstw do­mo­wych. Wskaź­nik ten spadł w czerw­cu z naj­wyż­sze­go po­zio­mu od końca re­ce­sji 2008 roku (79,2 pkt.), do naj­niż­sze­go po­zio­mu od pół roku (73,2 pkt.). Dru­gim istot­nym punk­tem ob­ser­wa­cyj­nym będą kwar­tal­ne wy­ni­ki JPMor­gan, który w II kwar­ta­le 2012 roku po­niósł nie­prze­wi­dy­wal­nie duże strat na rynku in­stru­men­tów po­chod­nych. Pier­wot­nie sza­co­wa­na wiel­kość to 2 mld USD, jed­nak we­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji, może ona być w rze­czy­wi­sto­ści nawet czte­ro­krot­nie wyż­sza.

>>>>

Bez wyjscia z euro Italai nie ma szans ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:29, 15 Lip 2012    Temat postu:

Groźne pożary na Sardynii

Groźne pożary wybuchły w niedzielę w wielu rejonach Sardynii, włoskiej wyspy na Morzu Śródziemnym. Najgorsza sytuacja jest na wschodzie w okolicach miejscowości San Teodoro i innych nadmorskich kurortów. Z hoteli i ośrodków turystycznych ewakuowano setki osób.

Sytuacja na wschodnim wybrzeżu wyspy, gdzie wypoczywają dziesiątki tysięcy ludzi, staje się coraz trudniejsza - podała włoska agencja ANSA. Dotychczas nie ma ofiar. Przyczyną pożarów są bardzo wysokie temperatury i susza.

Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja wiatr, który bardzo utrudnia pracę strażakom; ewakuowano około 500 turystów. Z powodu silnego wiatru Obrona Cywilna ogłosiła dla całej Sardynii najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Ogień pojawił się też w prowincji Nuoro, również na wschodzie Sardynii. Ogłoszono ewakuację domów i ośrodków turystycznych. Strażacy walczą z pożarami również na południu wyspy, niedaleko Cagliari. Zniszczeniu uległy tam dwa domy.

W zachodniej części Sardynii, w rejonie Oristano, ogień strawił tereny uprawne.

>>>>

Wszechstonna apokalipsa praktycznie na calym swiecie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:57, 16 Lip 2012    Temat postu:

Hiszpania: manifestacja w stolicy przeciwko oszczędnościom

Ponad tysiąc policjantów, strażaków i innych pracowników budżetówki protestowało w poniedziałek w Madrycie przeciwko oszczędnościom planowanym przez rząd. To jedna z mnożących się w Hiszpanii manifestacji - spontanicznych, jak i organizowanych przez związki.

Zwołaną poprzez sieci społecznościowe, głównie Twitter, manifestację w Madrycie zatrzymała w drodze pod parlament policja w pełnym rynsztunku.

W zeszłym tygodniu rząd premiera Mariano Rajoya zapowiedział m.in. zawieszenie wypłacanych przed Bożym Narodzeniem "trzynastek", co równa się spadkowi o 7 proc. rocznego wynagrodzenia, podniesienie VAT-u z obecnych 18 do 21 proc., a w grupie artykułów objętych obniżonym podatkiem - z 8 do 10 proc., obniżenie zasiłków dla bezrobotnych po sześciu miesiącach. Pensje pracowników służb publicznych zmniejszono o 5 proc. już w 2010 roku, a stopa bezrobocia sięga obecnie blisko 25 proc.

Rząd chce zaoszczędzić 65 mld euro, by spełnić wymogi Brukseli i Międzynarodowego Funduszu Walutowego poprzez zmniejszenie deficytu publicznego do 6,3 proc. w tym roku, 4,5 proc. w 2013 r. i 2,8 proc. w 2014 roku.

- To nie do zniesienia. Problemów hiszpańskiego państwa nie spowodowali pracownicy. To nie nasza wina. Żadnej w tym logiki. To wstyd i niesprawiedliwość - powiedział 28-letni pielęgniarz, który do Madrytu przyjechał z regionu Kastylia-La Mancha.

- Te posunięcia zrujnują Hiszpanię. Nie konsumujemy, już nie kupujemy. Musimy wyjść na ulice, nie możemy tak dalej siedzieć - dodaje 57-letni pracownik administracji regionalnej.

Już w niedzielę wieczorem tysiące manifestantów przemaszerowały przez centrum Madrytu.

Tak jak w zeszłym tygodniu, na znak protestu, pracownicy administracji w centrum stolicy mają codziennie do środy w czasie przerwy na kawę wychodzić na zewnątrz budynku.

Dwa główne hiszpańskie związki zawodowe, CCOO i UGT, zaapelowały o przeprowadzenie w czwartek kolejnej manifestacji przeciwko oszczędnościom.

Sekretarz generalny CCOO Ignacio Fernandez Toxo zapowiedział w poniedziałek, że kolejny strajk generalny będzie nieunikniony, jeśli rząd utrzyma wszystkie zaplanowane środki.

W środę podczas protestu górników w Madrycie co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku starć z policją podczas kilkutysięcznej demonstracji przeciwko zmniejszeniu o dwie trzecie pomocy rządowej dla przemysłu węglowego.

>>>>

Kolejna odslona w Hiszpanii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:09, 18 Lip 2012    Temat postu:

Sycylia na skraju bankructwa. "To może być włoska Grecja"

Premier Włoch Mario Monti postawił we wtorek ultimatum gubernatorowi Sycylii Raffaele Lombardo domagając się potwierdzenia, że poda się on do dymisji, jak obiecywał. Wyspa znalazła się na skraju bankructwa; w regionalnej kasie brakuje 5 miliardów euro.

Sycylia może się stać "włoską Grecją" - ostrzegają media informując o poważnych kłopotach finansowych regionu, który ma autonomiczny budżet. Zagrożona jest wypłata pensji pracowników sfery budżetowej i emerytur.

Przewodniczący regionalnych władz Raffaele Lombardo zapowiedział wcześniej, że ustąpi ze stanowiska 31 lipca br., czyli ponad rok przed końcem mandatu, z powodu czekających go spraw sądowych; postawiono mu m.in. zarzuty powiązań z mafią.


W związku z obecną sytuacją finansową na Sycylii, wymagającą interwencji rządu w Rzymie, Monti zażądał od Lombardo potwierdzenia, że nie zmieni planów i w obiecanym terminie poda się do dymisji. Media nazwały inicjatywę premiera "dyktatem" podkreślając, że zanim przystąpi on do opracowania planu uzdrowienia finansów Sycylii, chce mieć pewność, iż Lombardo nie będzie już kierował jej władzami. Włoska agencja Ansa pisze, że nie można wykluczyć, iż Monti powoła specjalny zarząd komisaryczny na Sycylii.

Sycylia słynie od lat z ogromnej rozrzutności władz regionu, zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Media często informują o absurdalnych wręcz pomysłach, takich jak propozycja uszycia liberii dla woźnych tamtejszego samorządu według projektu znanych stylistów Dolce&Gabbana.

W Palermo, jak informowała prasa, władze regionalne bez zastanowienia płaciły w środku lata pracownikowi za nadgodziny, wypracowane rzekomo podczas odśnieżania.

Utrzymanie władz lokalnych na wyspie kosztuje kilka razy więcej niż we wszystkich innych regionach Włoch.

>>>>

Sytuacja systematycznie sie pogarsza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:35, 20 Lip 2012    Temat postu:

Dług rośnie, a podatki nawet 70-procentowe

We Włoszech z winy oszustów podatkowych efektywna stawka opodatkowania wynosi 55%, a w niektórych przypadkach nawet 70%. Dane te przedstawiono w Rzymie podczas konferencji na temat szarej strefy włoskiej gospodarki.

Obroty szarej strefy szacuje się 17,5% produktu krajowego brutto. Jak łatwo obliczyć, niepłacone przez nią podatki to suma 154 miliardów euro rocznie. Ktoś jednak musi je płacić, a czynią to uczciwi podatnicy, dlatego efektywna stawka opodatkowania wynosi we Włoszech 55%. To o 10% więcej niż stawka formalna.

Jak ujawnił Attilio Befera, szef agencji Equitalia, zajmującej się egzekwowaniem podatków od ociągających się z ich opłaceniem, są przedsiębiorcy, którzy mówią nawet o 70 procentach. Befera zapowiedział, że do 30 września agencja przedstawi projekt ewentualnych cięć podatkowych. Domagają się tego włoscy przedsiębiorcy, a przede wszystkim handlowcy.

Tematem rzymskiej konferencji było hasło "Mniej podatków, więcej wzrostu".

>>>>

Na pewno szara strefa jest wieksza . Widzimy jak patologie narastaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:41, 23 Lip 2012    Temat postu:

Władimir Putin zadowolony z dobrych stosunków z Włochami.

Władimir Putin, który spotkał się w Soczi, mieście zimowej olimpiady w 2014 roku, z premierem Włoch Mario Montim. Rosyjski prezydent podkreślił dobre i głębokie stosunki łączące obydwa kraje niezależnie od zmieniającej się sytuacji na świecie.

Rosyjski prezydent z zadowoleniem podkreślił, że wymiana handlowa między Rosją a Włochami wzrosła w 2011 roku o 25 procent, osiągając wielkość 37,9 mld euro.

Monti przypomniał na spotkaniu, że Włochy przywiązują ogromne, wręcz "strategiczne" znaczenie do stosunków z Rosją i zapowiedział, że będzie kontynuował politykę swego poprzednika Silvio Berlusconiego umacniania kontaktów z Federacją Rosyjską.

- Moim zamiarem jest kontynuacja tej drogi i dalszy rozwój współpracy gospodarczej, przemysłowej i kulturalnej z Moskwą - dodał.

Putin zapowiedział na konferencji prasowej z włoskim premierem, że Rosja nie podejmie żadnego działania komplikującego wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu w strefie euro i wspiera działania europejskich przywódców na rzecz stabilizacji sytuacji. - Rosja nie zmniejsza swoich aktywów w euro i nie ma takich planów - podkreślił.

Wcześniej włoski premier spotkał się w Moskwie z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem.

Na marginesie spotkania Monti-Miedwiediew włoska kompania Rizzani Eccher zapowiedziała zainwestowanie niemal 1 miliarda euro w projekt rozwoju kurortów na Kaukazie Północnym.

Suma ta będzie zainwestowana "w budowę infrastruktury handlowej i hotelarskiej kompleksu turystycznego" - podała rosyjska firma "Ośrodki Turystyczne Północnego Kaukazu".

Rosja chce rozbudować ośrodki sportów zimowych Łagonaki (Republika Adygei), Archy (Republika Karaczajo-Czerkieska), Elbrus (Kabardyno-Bałkaria), Mamison (Osetia Północna) i Matłas (Dagestan), a także ośrodki turystyczne nad Morzem Kaspijskim w Dagestanie.

Włochy uczestniczą też w wielu projektach energetycznych z Rosją. Pod koniec kwietnia rosyjska spółka Rosnieft i włoski koncern energetyczny Eni zawarły porozumienie przewidujących wspólną eksplorację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na rosyjskim szelfie Morza Barentsa i Morza Czarnego. W poniedziałek obie grupy podpisały porozumienie o finansowaniu badań geologicznych w tych regionach.

Eni jest też zaangażowana w sprawę planowanego gazociągu South Stream, który od końca 2015 roku ma zaopatrywać w gaz południową Europę. Rura, o długości 3600 km po dnie Morza Czarnego z ominięciem Ukrainy ma dojść do Włoch.

Szczególnie dobre stosunki na linii Rzym-Moskwa były za rządów Berlusconiego, który afiszował się wręcz z przyjaźnią z ówczesnym premierem Putinem.

>>>>

Tak to wladza Italii troszczy sie o wolnosc w Rosji . Nie mylmy tej sparwy z Brlusconim . On jest blaznem ale to tylko szczegol . Realai sie nie zmienily ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:52, 27 Lip 2012    Temat postu:

Monti: jest nadzieja dopiero dla następnych pokoleń

Pre­mier Włoch Mario Monti wy­ra­ził opi­nię, że prze­sła­nie na­dziei może skie­ro­wać do­pie­ro do na­stęp­nych po­ko­leń. Szef rządu oce­nił, że obec­ne po­ko­le­nie mło­dzie­ży można uznać za "stra­co­ną ge­ne­ra­cję".

W wy­wia­dzie dla wy­da­wa­ne­go w pią­tek ma­ga­zy­nu dzien­ni­ka "Cor­rie­re della Sera" szef rządu eks­per­tów, po­wo­ła­ne­go do roz­wią­za­nia kry­zy­su za­dłu­żo­nych wło­skich fi­nan­sów pu­blicz­nych, przy­znał: "Nie­ste­ty przy­kra praw­da jest taka, że prze­sła­nie na­dziei w zna­cze­niu trans­for­ma­cji i po­pra­wy ca­łe­go sys­te­mu można skie­ro­wać do po­ko­leń mło­dych ludzi za kilka lat".

Zda­niem Mario Mon­tie­go, obec­ne po­ko­le­nie mło­dzie­ży można uznać w tym sen­sie za – jak to ujął - "nie­ste­ty, stra­co­ne". Tak od­niósł się mię­dzy in­ny­mi do pro­ble­mu re­kor­do­we­go bez­ro­bo­cia w po­ko­le­niu dwu­dzie­sto­lat­ków, wy­no­szą­ce­go 36 pro­cent.

Monti wy­tłu­ma­czył, że jego ga­bi­net nie chce łu­dzić "do­bry­mi sło­wa­mi".

"Ro­bi­my wszyst­ko co moż­li­we, by ogra­ni­czyć stra­ty, ale przede wszyst­kim an­ga­żu­je­my się po­waż­nie, by nie po­wtó­rzyć błę­dów z prze­szło­ści i nie two­rzyć na­stęp­nych stra­co­nych po­ko­leń" - oświad­czył.

Z kolei w wy­wia­dzie dla wło­skiej te­le­wi­zji in­for­ma­cyj­nej Tgco­m24 Monti pod­kre­ślił, że Wło­chy będą dalej udo­wad­niać, że "przy­swo­iły sobie sens dys­cy­pli­ny bu­dże­to­wej". "W tym roku i na­stęp­nym bę­dzie­my wśród naj­lep­szych" - dodał.

Pre­mier za­pew­nił, że jego rząd ma "zna­ko­mi­te” re­la­cje z kanc­lerz An­ge­lą Mer­kel. "Jed­no­cze­śnie pro­si­my o lep­sze za­rzą­dza­nie stre­fą euro, a jasne jest, że taka po­pra­wa za­le­ży od udzia­łu wszyst­kich rzą­dów" - za­zna­czył.

"Niem­cy - stwier­dził Monti - mają w tym szcze­gól­ną rolę do ode­gra­nia".

Pre­mier Włoch py­ta­ny o to, czy po­dzie­la obawy eks­per­tów i eko­no­mi­stów, że sier­pień bę­dzie wy­jąt­ko­wo burz­li­wy na ryn­kach fi­nan­so­wych z po­wo­du coraz bar­dziej nie­pew­nej sy­tu­acji w stre­fie euro, po­wie­dział, że nie spo­dzie­wa się żad­nych "nad­zwy­czaj­nych wy­da­rzeń".

Za­pew­nił rów­nież, że nie bę­dzie pro­sił Wło­chów o dal­sze wy­rze­cze­nia po pro­gra­mach oszczęd­no­ści i cięć w na­kła­dach na różne sek­to­ry, przy­ję­tych w mi­nio­nych mie­sią­cach.

Mario Monti oce­nił, że jego rząd ma jesz­cze bar­dzo dużo pracy do wy­ko­na­nia do wio­sny 2013, gdy zgod­nie z ka­len­da­rzem wy­bor­czym prace. "Rząd chce mieć pew­ność, że gdy za­koń­czy się jego misja, zo­sta­wi Wło­chy w mniej­szym kry­zy­sie i z mię­śnia­mi le­piej wy­tre­no­wa­ny­mi do wzro­stu" - po­wie­dział.

Pro­fe­sor Monti przy­po­mniał, że nigdy wcze­śniej nie miała miej­sca "tak wiel­ka kon­cen­tra­cja re­form w za­le­d­wie kilka mie­się­cy". W ten spo­sób pod­su­mo­wał dzia­ła­nia ma­ją­ce na celu wiel­ką re­for­mę rynku pracy, sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go, li­be­ra­li­za­cji han­dlu i usług.

W jego opi­nii, jed­nym z zadań jest ogra­ni­cze­nie zja­wi­ska, które na­zwał "czę­sto nie­wła­ści­wą in­ge­ren­cją po­li­ty­ki w go­spo­dar­kę".

>>>>

Sie samo nie stracilo . To UE stracila pokolenie . To jest ekonomiczny Auschwitz ... Zreszta gadka o ,,nastepnych pokoleniach'' typowa jest dla komuny . My harujemy aby naszym dzieciom i wnukom bylo dobrze . Gadka kazdej bandyckiej wladzy ktora niszczy . Nic nowego...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:24, 29 Lip 2012    Temat postu:

W Mediolanie jest więcej psów niż dzieci.

W Mediolanie jest więcej psów niż dzieci - dane te wywołały we Włoszech dyskusję na temat tego najbardziej wyraźnego przejawu zmiany stylu życia w wielkim mieście oraz wpływu kryzysu. Przypomina się, że stolica Lombardii uchodzi za miasto osób samotnych.

Z przedstawionych przez władze miejskie statystyk wynika, że w tej włoskiej metropolii, kolebce mody, telewizji, show-biznesu i finansów, psów jest 120 tysięcy. Liczba dzieci w wieku do 6 lat wynosi zaś 83 tysiące.

Media zauważają, że liczby te odzwierciedlają przede wszystkim skalę kryzysu. Z powodu wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, rosnących kosztów życia i konieczności wyrzeczeń finansowych w dobie recesji Włosi mają coraz mniej dzieci.

Dodatkowo bardzo wysokie ceny mieszkań w Mediolanie - zarówno zakupu, jak i wynajmu - sprawiają, że zaczyna tam brakować przestrzeni dla młodych par. Te, które tam mieszkają, często nie mają potomstwa, zaś rodziny z dziećmi przenoszą się na przedmieścia, również głównie z powodu cen nieruchomości, które są niższe na peryferiach.

W mieście pozostają zaś przede wszystkim ludzie starsi, a także "single" bardziej skoncentrowane na karierze niż życiu rodzinnym. Zarówno jedni, jak i drudzy często decydują się na zakup psa.

Przy okazji prasa odnotowuje, że mimo kryzysu w nadzwyczajny sposób rosną obroty całego przemysłu produkującego jedzenie i wszelkiego rodzaju akcesoria dla psów. W tym roku szacuje się je na 1,6 miliarda euro.

>>>>

Takze i Italai wymiera ! Strefa euro strefa smierci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:22, 05 Sie 2012    Temat postu:

Monti ostrzega przed rozpadem strefy euro i UE

Jeśli euro stanie się czynnikiem podziałów w Europie, to zniszczone zostaną podstawy projektu europejskiego - ostrzegł premier Włoch Mario Monti w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika"Der Spiegel".

Monti przyznał, że niepokoją go odradzające się w czasie kryzysu resentymenty narodowe w krajach UE.

- Napięcia, które w ostatnich latach towarzyszą strefie euro, mają już cechy psychologicznego rozpadu Europy. Musimy ciężko pracować, by to powstrzymać. Jeśli porównamy Europę z katedrą, to euro byłoby jej dotychczas najbardziej perfekcyjną wieżą - powiedział Monti.

- Gdyby euro miało stać się czynnikiem europejskich podziałów, zniszczeniu ulegną podstawy projektu europejskiego. Dlatego pierwszorzędnym zadaniem przywódców państw jest to, by powiedzieć swoim rodakom prawdę o sytuacji w Europie i nie ulegać starym uprzedzeniom - dodał.

>>>>

Koszmar . I taki ktos jest premierem Italii . Nic go nie nauczyl pobyt u wladzy ...
Przypominam mu ze jest premierem ITALII ! I ten kraj powinien byc przedmiotem jego troski a nie ,,projekt europejski''...
To juz sa osobnicy euro-radzieccy nie maja swiadomosci narodowej . Sa jakimis zarzadcami z ramienia brukselskiego okupanta . Stad oczywiscie w tych krajach coraz gorzej bo zaden okupant nie troszczy sie o ludnosc grabionych terenow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:00, 06 Sie 2012    Temat postu:

Niemieccy politycy oburzeni na premiera Włoch.

Niemieccy politycy skrytykowali premiera Włoch Mario Montiego, który w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" zasugerował, że w sprawach unijnych rządy powinny działać w sposób bardziej niezależny od parlamentów w swoich krajach.

Rzecznik niemieckiego rządu Georg Streiter powiedział w poniedziałek, że kanclerz Angela Merkel jest przeciwna osłabianiu roli parlamentów w sprawach UE. "W przekonaniu kanclerz federalnej my w Niemczech zawsze dobrze radziliśmy sobie z odpowiednią proporcją poparcia parlamentu i udziału parlamentu" w polityce europejskiej - powiedział Streiter na konferencji prasowej.

"A w ostatnim czasie dostaliśmy też pewne wskazówki od sądu konstytucyjnego, że udział parlamentu powinien być raczej większy niż mniejszy" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle. "Parlamentarna kontrola polityki europejskiej nie podlega żadnej dyskusji - oświadczył - Potrzebujemy wzmocnienia, a nie osłabienia demokratycznej legitymacji w Europie".

Jak podkreślił minister, sytuacja w zmagającej się z kryzysem UE jest zbyt poważna, by czynić z niej temat walki politycznej. "Ton debaty jest bardzo niebezpieczny" - ocenił Westerwelle, komentując powtarzane przez współrządzących Niemcami bawarskich chadeków z CSU żądania, by pogrążona w recesji Grecja wystąpiła ze strefy euro.

Najnowszą dyskusję w Niemczech sprowokował wywiad Montiego, opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika "Der Spiegel". Zdaniem włoskiego premiera parlamenty krajów członkowskich nie powinny zanadto ograniczać rządom pola manewru w walce z kryzysem w strefie euro. "Oczywiście każdy rząd musi kierować się decyzjami parlamentu. Ale każdy rząd ma też obowiązek wychowywać parlament (...) Gdyby rządy pozwalały parlamentom całkowicie związywać sobie ręce, nie zachowując dla siebie pola manewru, to rozpad Europy byłby bardziej prawdopodobny niż bliższa integracja" - ocenił Monti.

Słowa te oburzyły opozycyjnych niemieckich socjaldemokratów. "Narodowe parlamenty wzmacniają, a nie osłabiają akceptację dla euro i dla ratowania euro" - powiedział wiceprzewodniczący frakcji SPD Joachim Poss w wywiadzie dla gazety "Rheinische Post". Ocenił, że najwyraźniej we Włoszech, po latach rządów premiera Silvio Berlusconiego "zrozumienie parlamentaryzmu nieco ucierpiało".

Liberał Frank Schaeffler zauważył z kolei, że problemem UE nie jest zbyt wiele, ale zbyt mało demokracji i praworządności. "Monti chce rozwiązać swoje problemy kosztem niemieckiego podatnika i opakowuje to w lirykę europejską" - powiedział Schaeffler.

Bawarska chadecja CSU zarzuciła premierowi Włoch "zamach na demokrację". "Pan Monti potrzebuje widocznie jasnej odpowiedzi, że my, Niemcy nie jesteśmy gotowi na likwidację naszej demokracji, aby sfinansować włoskie długi" - powiedział sekretarz generalny CSU Alexander Dobrindt w rozmowie z portalem "Welt Online". "Nie możemy dopuścić do tego, by przez kryzys euro przewagę zyskali ci, którym przeszkadzają prawa parlamentu i demokratyczna kontrola" - dodał.

Montiego poparł natomiast eurodeputowanych rządzącej w Niemczech chadecji Elmar Brok. "Mario Monti ma całkowitą rację. Rządy potrzebują pola manewru w negocjacjach, jeśli chcą na nie wpływać" - powiedział Brok. Dodał, że jeśli rządy działałyby ściśle według wytycznych parlamentów, kompromisy w Radzie UE byłyby niemożliwe, a Unia stałaby się niezdolna do działania. "Jeśli jednak rządy przesadzą, tracą większość parlamentarną" - zastrzegł Brok, dodając, że pod kontrolą parlamentu muszą pozostać kwestie budżetowe.

>>>>

Monti chce montowac jakis euro-faszyzm . I tak juz parlamenty sa dekoracyjne a teraz juz mialyby nie miec NIC do powiedzenia . Widzimy ze walka z UE to walka o wolnosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:01, 06 Sie 2012    Temat postu:

KE odpowiada Montiemu: trzeba szanować kompetencje parlamentów

W reakcji na apel premiera Włoch Mario Montiego o szybkie działania rządów w obronie euro, nawet kosztem parlamentów, KE zapewnia o poszanowaniu kompetencji parlamentów. Ani Rzym, ani Madryt wciąż nie zwróciły się o interwencję EFSF na rynku obligacji.

- Unia Europejska jest oparta na zasadach i jeśli chodzi o przyjęcie i wdrożenie decyzji dotyczących instrumentów finansowych, to kraje same zdecydowały, że są jasne procedury, które muszą być przestrzegane. Decyzje podejmowane przez rządy w strefie euro muszą być przyjęte w procedurach krajowych i w pewnych krajach to wymaga akceptacji przez parlamenty narodowe - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Olivier Bailly w poniedziałek. - W pełni szanujemy kompetencje parlamentów narodowych w tym procesie - dodał.

To reakcja na wywiad premiera Włoch Mario Montiego, jaki ukazał się w najnowszym wydaniu niemieckiego tygodnika "Der Spiegel".

W wywiadzie tym Monti stwierdził, że niepokoją go odradzające się w czasie kryzysu resentymenty narodowe w krajach UE, a "napięcia, które w ostatnich latach towarzyszą strefie euro, mają już cechy psychologicznego rozpadu Europy".

Ostrzegł, że to może doprowadzić do rozpadu euro, zniszczy cały projekt europejski, jeśli rządy nie podejmą szybkich działań, nawet kosztem parlamentów narodowych. Jego zdaniem, parlamenty krajów członkowskich nie powinny zanadto ograniczać rządom pola manewru w walce z kryzysem. - Oczywiście każdy rząd musi kierować się decyzjami parlamentu. Ale każdy rząd ma też obowiązek wychowywać parlament (...) Gdyby rządy pozwalały parlamentom całkowicie związywać sobie ręce, nie zachowując dla siebie pola manewru, to rozpad Europy byłby bardziej prawdopodobny niż bliższa integracja - ocenił premier Włoch.

Te słowa zostały odebrane jako krytyka silnej pozycji niemieckiego Bundestagu, który ogranicza kanclerz Angeli Merkel możliwość podejmowania decyzji związanych z ratowaniem euro i zaangażowaniem finansowym Niemiec.

Rzecznik KE zapewnił też w poniedziałek, że żaden kraj, w tym Włochy czy Hiszpania, nie wystąpił o wsparcie finansowe z ratunkowego funduszu EFSF (Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej).

Rzecznik KE zdementował też informacje o nadzwyczajnym posiedzeniu eurogrupy, jakie miałoby się odbyć na wniosek premiera Hiszpanii 3 września. - Nic o tym nie wiemy. I także mogę to powiedzieć po rozmowach rano z gabinetem szefa eurogrupy (Jean-Claude'a) Junckera - powiedział Bailly. Potwierdził natomiast, że premier Hiszpanii Mariano Rajoy napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, by podkreślić wysiłki, jakie jego kraj podejmuje na rzecz konsolidacji finansów, uzdrowienia banków, przywrócenia wzrostu i walki z bezrobociem.

Rajoy ogłosił w piątek plan nowych oszczędności, które w sumie do końca roku 2014 mają wynieść 102 mld euro. Nie wykluczył też, że jego kraj - po przeanalizowaniu warunków interwencji - sięgnie po pomoc z europejskiego funduszu ratunkowego, tak by EFSF wykupił hiszpański dług. Hiszpania - zapewnił - nie będzie się przy tym sugerowała decyzją, jaką podejmą Włochy stojące również wobec problemu zadłużenia. Premier powiedział, że Hiszpania znajduje się w lepszej sytuacji finansowej niż Włochy. - Gdy nasze zadłużenie dochodzi do 80 proc. PKB, włoskie wynosi ponad 120 proc. - zaznaczył.

W czwartek szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi zapowiedział, że ewentualna interwencja EBC na rynku obligacji zagrożonych krajów, takich jak Włochy i Hiszpania, będzie ściśle powiązana z reformami i cięciami budżetowymi, jakie te kraje wprowadzają. Potencjalnie chodzi o wykup obligacji z rynku wtórnego, by zwiększony popyt ograniczył wzrost ich rentowności, która staje się nie do udźwignięcia dla rządów w Madrycie i Rzymie.

>>>>

Czujecie ta oblude ??? UE TROSZCZY SIE O SUWERENNOSC KRAJOW ! Przypomina to towarzysza Stalina ktory tez troszczyl sie wolnosc i suwerennosc . ,,Odrzucal'' projekty ,,zbyt ograniczajace wolnosc'' ludzi radzieckich ktore podsuwali mu lizusi ! Jak to nic nowego na swiecie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:31, 07 Sie 2012    Temat postu:

PKB Włoch w drugim kwartale spadł o 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym

PKB Włoch spadł w dru­gim kwar­ta­le tego roku o 0,7 proc. w uję­ciu kwar­tal­nym, po spad­ku w pierw­szym kw. o 0,8 proc. - po­in­for­mo­wał we wto­rek urząd sta­ty­stycz­ny Istat we wstęp­nym wy­li­cze­niu.

Ana­li­ty­cy sza­co­wa­li spa­dek PKB na 0,8 proc. w uję­ciu kwar­tal­nym.

Wło­ski urząd sta­ty­stycz­ny dodał, że w uję­ciu rocz­nym PKB Włoch spadł w dru­gim kw. o 2,5 proc., po spad­ku w pierw­szym kw. o 1,4 proc.

Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB w uję­ciu rocz­nym na 2,5 % ...

>>>>

Italia nieuchronnie podaza sladem Grecji . Tak dziala euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:35, 11 Sie 2012    Temat postu:

Włochy redukują liczbę sądów w kraju, poza regionami znanymi z mafii

We Włoszech w ramach cięć wydatków publicznych zmniejszona zostanie liczba sądów, choć redukcje nie obejmą regionów znanych z aktywności mafii, takich jak Sycylia i Kalabria - ogłosił rząd w piątek. Z mapy kraju znikną m.in. 32 sądy i 667 biur sędziów pokoju.

Zgodnie z dekretem rządu 32 sądy zostaną połączone z innymi lub zlikwidowane, likwidacji ulegnie też około 667 biur sędziów pokoju i 220 delegatur, których utrzymanie stało się zbyt kosztowne.

Według agencji AFP likwidacja ta nie będą oznaczać zwolnień, bo około 10 tys. osób z personelu tych placówek zostanie skierowanych do innych sądów.

Minister sprawiedliwości Paola Severino zapewniła, że władze "nie zamierzają osłabiać czujności" wobec mafii. Jak ogłosił rząd w komunikacie, zależy mu na podtrzymaniu "silnej obecności wymiaru sprawiedliwości w regionach, które charakteryzuje znaczne natężenie przestępczości zorganizowanej"; są to zwłaszcza Sycylia i Kalabria.

Od dojścia do władzy we Włoszech w listopadzie zeszłego roku rząd premiera Mario Montiego walczy z nadmiernymi wydatkami, wprowadzając cięcia w administracji miast, regionów, a także w urzędach państwowych.

>>>>

No prosze ! Dzieki uE mafia w Italii roskfitnie ! Bracia euro-mafiozi pomagaja tym z Italii . Dwa bratnie gangi.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:22, 12 Sie 2012    Temat postu:

Bankructwo tanich linii we Włoszech


Włoskie tanie linie lotnicze Wind Jet wstrzymują połączenia. Sycylijski przewoźnik stracił koncesję na przewozy po fiasku negocjacji o przejęciu przez Alitalię.Na początku roku państwowy przewoźnik zapowiadał przejęcie Wind Jet. W tym miesiącu porzucił jednak te plany po tym jak włoski urząd antymonopolowy nakazał jej zmniejszyć siatkę połączeń krajowych w związku z fuzją.

Na samoloty sycylijskiego przewoźnika oczekują setki pasażerów. Jest wśród nich grupa 200 Izraelczyków, którzy przez całą noc koczowali na rzymskim lotnisku Fiumicino. Ich samolot miał lecieć do Tel Awiwu. Dziś odwołano też pięć połączeń krajowych.

W najbliższych tygodniach firma będzie musiała uporać się z problemem 300 tysięcy pasażerów, którzy zarezerwowali bilety na jej loty. Alitalia zapowiada, że pomoże im znaleźć inne połączenia, ale za dodatkową opłatą.

Linie Wind Jet powstały w 2003 roku, po rozwiązaniu przewoźnika Air Sicilia.

>>>>

Coraz lepiej ! Ale grunt ze sa w euro...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 169 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:53, 13 Sie 2012    Temat postu:

Fałszywi inwalidzi i bezprawnie pobierane zasiłki: 3400 przypadków od początku roku

Tylko od po­cząt­ku 2012 roku Gwar­dia Fi­nan­so­wa we Wło­szech wy­kry­ła ponad 3400 przy­pad­ków wy­łu­dza­nia pie­nię­dzy ze skar­bu pań­stwa. Oszu­stwa kosz­to­wa­ły Wło­chy ponad 60 mi­lio­nów euro.

Wło­ska po­li­cja skar­bo­wa zde­ma­sko­wa­ła 3400 osób, które nie­uczci­wie po­bie­ra­ły rentę in­wa­lidz­ką lub za­si­łek so­cjal­ny. 418 oby­wa­te­li wło­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą bez­praw­nie ko­rzy­sta­ło z za­sił­ków so­cjal­nych - in­for­mu­je "Cor­rie­re della Serra".

W pro­win­cji Bel­lu­no na pół­no­cy kraju 10 osób za­de­kla­ro­wa­ło niż­sze do­cho­dy niż w rze­czy­wi­sto­ści, aby otrzy­mać miesz­ka­nia so­cjal­ne, zniż­ki na książ­ki, czy też sty­pen­dia dla dzie­ci. Miesz­ka­niec Sa­ler­no w po­bli­żu Ne­apo­lu zo­stał aresz­to­wa­ny pod­czas od­bie­ra­nia eme­ry­tu­ry ko­bie­ty, która nie żyła od 2003 roku. W To­ska­nii po­li­cja przy­ła­pa­ła nie­wi­do­me­go, który spa­ce­ro­wał po mie­ście bez laski i bez psa prze­wod­ni­ka.

We Wło­szech wy­łu­dza­nie pie­nię­dzy ze skar­bu pań­stwa do plaga. W lutym media in­for­mo­wa­ły o rzy­mia­ni­nie, który przez 23 lata uda­wał nie­wi­do­me­go i po­bie­rał rentę. Od 1989 roku za­ła­twiał u le­ka­rzy za­świad­cze­nia o czę­ścio­wej i cał­ko­wi­tej śle­po­cie. Mu­siał zwró­cić pań­stwu 400 ty­się­cy euro.

We Wło­szech znane są przy­pad­ki, kiedy de­kla­ru­ją­cy cał­ko­wi­ty nie­do­wład nóg męż­czy­zna bie­rze udział w za­wo­dach atle­tycz­nych, czy też pro­wa­dzi sa­mo­chód.

Po­li­cja skar­bo­wa wsz­czę­ła po­stę­po­wa­nie rów­nież prze­ciw­ko wszyst­kim le­ka­rzom, któ­rzy wy­da­wa­li fał­szy­we za­świad­cze­nia. W 2010 roku spe­cjal­ny ra­port przy­go­to­wa­ny przez wło­ski ZUS wy­ka­zał, iż w pro­ce­der wy­da­wa­nia fał­szy­wych do­ku­men­tów za­mie­sza­ne są rze­sze urzęd­ni­ków, a nawet lo­kal­ni po­li­ty­cy. Wy­sta­wie­nie oświad­cze­nia le­kar­skie­go i uru­cho­mie­nie pro­ce­du­ry ubie­ga­nia się o rentę może kosz­to­wać 6 ty­się­cy euro - po­da­je "La Re­pub­bli­ca". Zda­niem ga­ze­ty urzę­dy to "fa­bry­ki in­wa­li­dów".

>>>>

Oczywiscie nie neguja koniecznosci sciganaia oszustow ale to Italii nie uratuje od katastrofy...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 11 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy