Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:14, 26 Lip 2012    Temat postu:

Węgry: Trudne negocjacje rządu z UE i MFW w sprawie kredytów

Nie bez pro­ble­mów za­koń­czy­ła się w środę w Bu­da­pesz­cie pierw­sza runda ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem Wę­gier a przed­sta­wi­cie­la­mi Unii Eu­ro­pej­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go w spra­wie otwar­cia nowej linii kre­dy­to­wej dla Wę­gier w wy­so­ko­ści 15 mld euro.

Wbrew ocze­ki­wa­niom nie do­szło do wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z udzia­łem człon­ków rządu i za­gra­nicz­nych ne­go­cja­to­rów. Pre­mier Vik­tor Orban za­po­wie­dział je­dy­nie na swo­jej wła­snej kon­fe­ren­cji, że "ko­lej­na runda roz­mów od­bę­dzie się we wrze­śniu w Bu­da­pesz­cie".

- To była wy­łącz­nie wstęp­na, in­for­ma­cyj­na wy­mia­na zdań. Do­ty­czy­ła ko­rek­ty na­sze­go bu­dże­tu w roku 2013. Wy­słu­cha­li­śmy sta­no­wi­ska Unii i MFW. Zo­sta­nie­my po­in­for­mo­wa­ni o wa­run­kach umowy kre­dy­to­wej. Naszą od­po­wiedź przed­sta­wi­my we wrze­śniu – oznaj­mił szef wę­gier­skie­go rządu.

Tha­nos Arva­ni­tis - prze­wod­ni­czą­cy de­le­ga­cji MFW - po­wie­dział na­to­miast dzien­ni­ka­rzom, - te­ma­tem roz­mów były ko­niecz­ne cię­cia bu­dże­to­we, zwłasz­cza w szkol­nic­twie, opie­ce zdro­wot­nej i trans­por­cie pu­blicz­nym.

Ne­go­cja­tor dawał do zro­zu­mie­nia, że roz­mo­wy prze­bie­ga­ją z opo­ra­mi.

- Ist­nie­je wiele otwar­tych pytań. Ne­go­cja­to­rzy po­wró­cą zatem do Wa­szyng­to­nu i Bruk­se­li po­zo­sta­jąc w sta­łym kon­tak­cie z wła­dza­mi Wę­gier w celu prze­zwy­cię­że­nia ist­nie­ją­cych roz­bież­no­ści. Usta­li­li­śmy, że wę­gier­ski rząd po­trze­bu­je wię­cej czasu na do­star­cze­nie do­dat­ko­wych wy­ja­śnień – stwier­dził przed­sta­wi­ciel MFW.

Nie­ocze­ki­wa­nym pro­ble­mem stał się po­da­tek od trans­ak­cji fi­nan­so­wych. 24 lipca Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny za­rzu­cił rzą­do­wi Or­ba­na ko­lej­ną próbę ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. Po­da­tek ma wejść w życie 1 stycz­nia 2013 roku. Spra­wą zaj­mie się Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. Ogra­ni­cze­nie nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go może sta­nąć na prze­szko­dzie dal­szym ne­go­cja­cjom w spra­wie ubie­ga­nia się Wę­gier o ko­lej­ną linię kre­dy­to­wą.

Pre­zes Wę­gier­skie­go Banku Na­ro­do­we­go An­dras Simor po­wie­dział we wto­rek, że kie­ro­wa­na przez niego in­sty­tu­cja po­win­na być wy­łą­czo­na z rzą­do­wych pla­nów wpro­wa­dze­nia po­dat­ku.

- Mam na­dzie­ję, że rząd weź­mie nasze za­strze­że­nia pod uwagę. Trud­no prze­wi­dzieć, kiedy doj­dzie do po­ro­zu­mie­nia z UE i MFW, ale po­win­no to na­stą­pić jak naj­szyb­ciej – po­wie­dział Simor. Ostrzegł, że ze wzglę­du na wy­so­kie za­dłu­że­nie Węgry po­zo­sta­ją po­dat­ne na "ewen­tu­al­ne kry­zy­sy ze­wnętrz­ne" a "rzą­do­we plany zmniej­sze­nia za­dłu­że­nia po­przez wpro­wa­dze­nie po­dat­ku od trans­ak­cji fi­nan­so­wych są nie­pew­ne". Zda­niem Si­mo­ra, wpły­wy z tego ty­tu­łu nie wy­nio­są w roku 2013 – jak pla­nu­je rząd – 1,3 mld euro lecz je­dy­nie około 0,4 mld euro.

Ze wzglę­du na pro­gno­zy roz­wo­ju wę­gier­skiej go­spo­dar­ki i ne­go­cja­cje z MFW i UE, Rada Mo­ne­tar­na po­sta­no­wi­ła utrzy­mać naj­wyż­szą w Unii Eu­ro­pej­skiej 7- pro­cen­to­wą stopę pro­cen­to­wą.

- Od­po­wie­my na za­rzu­ty Eu­ro­pej­skie­go Banku Cen­tral­ne­go we wrze­śniu br. – re­pli­ko­wał w środę pre­mier Vik­tor Orban. - Ale już dziś mogę po­wie­dzieć, że się z nimi nie zga­dzam. To nie jest żaden atak na nie­za­leż­ność Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. In­sty­tu­cje fi­nan­so­we muszą po­no­sić kosz­ty kry­zy­su. My z tych pie­nię­dzy za­mie­rza­my po­bu­dzić wę­gier­ską go­spo­dar­kę, fi­nan­so­wać plan walki z bez­ro­bo­ciem – oświad­czył szef rządu.

Ne­go­cja­cje mię­dzy wę­gier­skim rzą­dem a Unią Eu­ro­pej­ską i MFW prze­rwa­no w grud­niu ubie­głe­go roku, kiedy de­pu­to­wa­ni wę­gier­skie­go par­la­men­tu prze­gło­so­wa­li re­for­mę banku cen­tral­ne­go, która – zda­niem przed­sta­wi­cie­li MFW i UE – ogra­ni­cza­ła jego nie­za­leż­ność. Par­la­ment anu­lo­wał kon­tro­wer­syj­ne prze­pi­sy do­pie­ro 6 lipca.

>>>>

HEHE ! Orban sie ze szmacil a kasy nie ma . Nikt nie szanuje slugusow . To jest lekcja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:28, 28 Lip 2012    Temat postu:

Orban krytykuje MFW i rozmawia z nim o kredycie

Premier Węgier Viktor Orban skrytykował Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jako instytucję utrudniającą prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej. Rząd w Budapeszcie prowadzi z MFW rozmowy o nowym kredycie w wysokości 15 mld euro.

- Dobrze, że MFW nie było w minionych dwóch latach na Węgrzech, ponieważ w przeciwnym razie rząd nie mógłby zrealizować wielu elementów swojej polityki gospodarczej - powiedział Orban w Budapeszcie.

Za kwestię otwartą Orban uznał przyszłość podatku od transakcji finansowych, krytykowany przez MFW i Europejski Bank Centralny (EBC). Szef rządu przypomniał, że wpływy z tego podatku mają służyć utrzymaniu miejsc pracy. Zapowiedział, że jeśli podatek od transakcji nie przejdzie, Węgry znajdą inne rozwiązanie.

Zastrzeżenia w sprawie podatku wyraził prezes banku centralnego Andras Simor, który uznał, że „ograniczy on niezależność banku”. Również EBC 24 lipca zgłaszał podobne zarzuty. Podatek ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Sprawą zajmie się Komisja Europejska. Szef rządu uważa, że instytucje finansowe powinny ponosić koszty kryzysu.

Orban wytknął instytucjom międzynarodowym, że sprzeciwiają się "wszystkim nowym węgierskim posunięciom", chociaż późniejsze dyskusje na ich temat węgierski rząd z reguły wygrywał. - Próbują powstrzymać nas, ale my jesteśmy wierni naszym planom - powiedział.

Pierwsza runda negocjacji między rządem Węgier a przedstawicielami UE i MFW w sprawie otwarcia nowej linii kredytowej dla Węgier w wysokości 15 mld euro zakończyła się w ubiegłą środę w Budapeszcie. Kolejna tura rozmów ma odbyć się we wrześniu.

MFW domaga się cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym.

Negocjacje Budapesztu z UE i MFW przerwano w grudniu ubiegłego roku, kiedy deputowani węgierskiego parlamentu uchwalili reformę banku centralnego, która – zdaniem przedstawicieli MFW i UE – ograniczała jego niezależność. Parlament anulował kontrowersyjne przepisy dopiero 6 lipca.

>>>>

Po chlere wam ten kredyt . Sami wiecie ze MFW to instytucja zbrodnicza ! Ile oni krajow Afryki Azji Ameryki i Euopy rozwalili . Ile krzywd ! Ilu ludzi zmarlo . PRZECZ ZE ZBRODNIARZAMI . I po co zescie im oddali Narodowy Bank ??? GDZIE ROZUM !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:35, 29 Lip 2012    Temat postu:

Znowu slugusi medialni Brukseli atakuja Wegry

Wegry: Orban kwestionuje zdolności UE do rozwiązania kryzysu

Konserwatywny premier Węgier Viktor Orban zakwestionował w sobotę zdolność Unii Europejskiej do rozwiązania obecnego kryzysu gospodarczego i przypuścił zjadliwy atak na instytucje UE.

>>>>

,,Zjadliwy'' atak to przypuscily ,,instytucje UE'' na Wegry . Chca ten kraj zjesc ...

Dzień wcześniej szef rządu węgierskiego wywołał żywe reakcje polityczne, mówiąc o możliwym zastąpieniu demokracji nowym systemem z powodu kryzysu.

"Trzeba sobie powiedzieć: (obecny) kryzys jest faktycznie kryzysem Brukseli. Bruksela jest główną przeszkodą w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla uporania się z problemami gospodarczymi" - powiedział Orban w prawie godzinnym przemówieniu na dorocznym zgromadzeniu studentów w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo - środkowa Rumunia), gdzie mieszka spora mniejszość węgierska.

>>>>

Oczywiscir zawsze o tym mowilem jasno i wyraznie . Celem Brukseli nie jest bogactwo ludzi w Europie ale wlasne prozniacze zycie jak klasy rzadzacej...

"Bruksela traci cenne dni i tygodnie ustalając wymiary klatek dla kur, zalecając zabawki w chlewach, uznając za ważną kwestię dobrostan gęsi, podczas gdy setki tysięcy ludzi tracą pracę, nasza waluta się załamuje i każdego dnia coraz trudniej związać nam koniec z końcem" - powiedział Orban.

>>>> W Brukseli traci sie rozum ...

W piątek Orban zbulwersował opinię publiczną wypowiedzią, w której, zdaniem dpa, nie wykluczył zlikwidowania pod pewnymi warunkami ustroju demokratycznego.

>>>>

Bruksela juz dawno an Wegrzech taki system zlikwidowala o czym bolesnie przekonal sie Orban gdy myslal ze skoro ludzie go wybrali demokratycznie to moze rzadzic w tym kraju . Nie moze . Od tego jest Bruksela .

"Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą, nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła" - powiedział Orban na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników.

"Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność, u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą. To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna" - cytuje słowa Orbana agencja AFP.

>>>>

Istotnie tu troche poszalal . Wegry na pol Azjatyckie ? Kiedy to bylo ? W X wieku ??? Przypominam ze Wegry byly w XIV wieku kraina kwitnaca . Pozniej wolnosc zniszczyli Turcy a zanosilo sie na powstanie takiego systemu jak w Polsce czyli Rzeczypospolitej . Wegry zupelnie nie maja nic z Azji . Cywilizacja azjatycka jest np. w Rosji . Polega ona na tym ze urzednicy zarzadzaja ludem . Sa oni uszeregowani w stopnie tzw. CZYNY stad CZYNOWNICY . Tak byl w Chinach i Rosji .
Wegry nie maja NIC WSPOLNEGO z takim systemem . Mieli szlachte ktora kontrolowala wladze identycznie jak w Polsce . Dajmy spokoj z legendami o Hunach ...
Natomiast system CZYNOWNICTWA przypomina... NAM CO ? BRUKSELE ! Tak ! Urzedasi kategorie . Polazjaci ! Skad to sie wzielo niby na zachodzie Europy Azja ???

Deklaracja ta wywołała poruszenie, zwłaszcza że Orban od chwili objęcia władzy w 2010 r. jest krytykowany przez lewicową opozycję o "odchylenia autorytarne" i "koncentrację władzy" - pisze francuska agencja. Przypomina, że przeciwnicy nazywają Orbana "Viktator", a kraj - "Orbanistanem".

>>>>

Ta Dziurani czyli ci ktorzy kraj zbankrutowali . Nikt normalny ich nie slucha ...
Istotnie skoro na Wegrzech nie bylo demokracji ani nawet republiki to najlepszy ustroj bylby monarchiczny . Korona Świętego Stefana tak brzmi historyczna nazwa Węgier ! I ja trzeba przywrocic . Polske tez nazywano zreszta Koroną ...
A poniewaz nie ma krola to potrzebna jest REGENCJA !
Tak jest ! To najlepszy system !
Regentus Ungariensis ficjalny tradycyjny lacinski tytul ...
Byloby idealnie ! I wyjsc z UE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:28, 20 Sie 2012    Temat postu:

Okazało się, że jest Żydem. Czy zrezygnuje ze stanowiska?

Na wę­gier­skie­go an­ty­se­mi­tę Csa­na­da Sze­ge­di, który pod ko­niec lipca zo­stał zmu­szo­ny do odej­ścia z ul­tra­pra­wi­co­wej par­tii Job­bik po tym jak od­krył swoje ży­dow­skie po­cho­dze­nie, jest obec­nie wy­wie­ra­na pre­sja, aby zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, po­da­je "The In­de­pen­dent".

- Nie mamy in­ne­go wyj­ścia, jak po­pro­sić go, aby zwró­cił man­dat UE - po­wie­dział obec­ny prze­wod­ni­czą­cy Job­bik, Gabor Vona. - Job­bik nie bada ko­rze­ni swo­ich człon­ków i kie­row­nic­twa, lecz bie­rze pod uwagę to, co zro­bi­li dla swo­je­go na­ro­du. A on nas okła­mał – po­wie­dział w wy­wia­dzie dla "The In­de­pen­dent".

Sze­ge­di, który oskar­żał naród ży­dow­ski o "roz­kra­da­nie Wę­gier” po­twier­dził w czerw­cu na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej, że dziad­ko­wie ze stro­ny matki byli Ży­da­mi. Jego bab­cia prze­ży­ła Au­schwitz, a dzia­dek pra­co­wał w obo­zach pracy przy­mu­so­wej. Ofi­cjal­nie po­wo­dem wy­stą­pie­nia z par­tii było jed­nak ujaw­nie­nie na­gra­nia z pro­po­zy­cją ko­rup­cyj­ną.

W krót­kim oświad­cze­niu Sze­ge­di na­pi­sał, że "re­zy­gnu­je z człon­ko­stwa w Job­bi­ku, aby nie szko­dzić in­te­re­som par­tii". Oświad­czył, że "wszyst­kie do­wo­dy prze­ciw niemu zo­sta­ły sfa­bry­ko­wa­ne przez ide­olo­gicz­nych prze­ciw­ni­ków". Pod­kre­ślił, że nie za­mie­rza zwró­cić man­da­tu eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go, po­nie­waż "ma prawo re­pre­zen­to­wać Wę­grów jako nie­za­leż­ny poseł".

Cho­ciaż przed­sta­wi­cie­le ugru­po­wa­nia twier­dzą, że Sze­ge­di zo­stał po­pro­szo­ny o re­zy­gna­cję z po­wo­du po­dej­rze­nia o ko­rup­cję, "The Wall Stre­et Jo­ur­nal" do­tarł do we­wnętrz­nej no­tat­ki par­tyj­nej su­ge­ru­ją­cej, że to ko­rze­nie eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go są praw­dzi­wym po­wo­dem jego re­zy­gna­cji. "Gdyby nie kła­mał na temat swo­je­go po­cho­dze­nia, a na­stęp­nie - czy jest to przy­jem­na rzecz, czy nie, to inna spra­wa - nigdy nie stał­by się po­słem” na­pi­sał Novak, wi­ce­pre­zes Job­bik.

Ja po­da­je "The In­de­pen­dent", po ujaw­nie­niu swo­ich ko­rze­ni Sze­ge­di spo­tkał się na po­cząt­ku sierp­nia z Slomo Kövesem, ra­bi­nem or­to­dok­syj­nej spo­łecz­no­ści Cha­bad-Lu­ba­wicz.

Za­py­ta­ny o spo­tka­nie rabin od­po­wie­dział, że "jego obo­wiąz­kiem jest wspie­ra­nie każ­de­go czło­wie­ka, który znaj­du­je się w sy­tu­acji kry­zy­so­wej, a zwłasz­cza Żyda, który wła­śnie do­wie­dział się o swoim dzie­dzic­twie".

Köves stwier­dził rów­nież, że roz­mo­wa była "trud­na i stre­su­ją­ca du­cho­wo", ale że miał na­dzie­ję na po­zy­tyw­ny jej wynik. W trak­cie spo­tka­nia Sze­ge­di prze­pro­sił za wy­po­wie­dzi, które mogły ob­ra­zić spo­łecz­ność ży­dow­ską oraz zo­bo­wią­zał się do od­wie­dze­nia Au­schwitz.

- Teraz, kiedy do­wie­dzia­łem się o swo­ich ży­dow­skich ko­rze­niach, utrzy­my­wa­nie kon­tak­tu z li­de­ra­mi spo­łecz­no­ści ży­dow­skiej na Wę­grzech stało się dla mnie szcze­gól­nie ważne - po­wie­dział.

Kie­row­nic­two Job­bi­ku uzna­ło na­gra­nia ko­rup­cyj­ne za au­ten­tycz­ne, a co za tym idzie kom­pro­mi­tu­ją­ce. Zol­tan Am­brus, przy­ja­ciel eu­ro­de­py­to­wa­ne­go szan­ta­żo­wał go, że ujaw­ni jego ży­dow­skie ko­rze­nie. W za­mian za mil­cze­nie Sze­ge­di zo­bo­wią­zał się wpła­cić na jego konto "pewną sumę" z fun­du­szy eu­ro­pej­skich.

Par­tia mu­sia­ła za­re­ago­wać, po­nie­waż Am­brus, znany pra­wi­co­wy eks­tre­mi­sta, zo­stał za­trzy­ma­ny i ska­za­ny w 2009 roku za nie­le­gal­ne po­sia­da­nie ca­łe­go ar­se­na­łu broni: 32 ka­ra­bi­nów, kilku gra­na­tów i mio­ta­cza ognia. Roz­mo­wa z Sze­ge­dim miała miej­sce po jego wyj­ściu z wię­zie­nia w 2010 roku.

Przez wiele mie­się­cy Sze­ge­di roz­pacz­li­wie wal­czył o za­ta­je­nie swo­jej prze­szło­ści. Kiedy zro­zu­miał, że ko­le­dzy pod­słu­cha­li jego roz­mo­wę z Am­bru­sem i pu­bli­ku­ją frag­men­ty na­gra­nia na na­cjo­na­li­stycz­nych fo­rach in­ter­ne­to­wych, udzie­lił w czerw­cu wy­wia­du skraj­nie pra­wi­co­we­mu dzien­ni­ko­wi "Ba­ri­kad" tłu­ma­cząc, że "prze­żył nie­daw­no szok, kiedy do­wie­dział się, że jego babka Ży­dów­ka była więź­niem obozu w Au­schwitz”.

Dzien­nik opu­bli­ko­wał wów­czas ko­lej­ne na­gra­nia Sze­ge­die­go, z któ­rych wy­ni­ka­ło, że eu­ro­po­seł wie­dział o swoim po­cho­dze­niu już przed wy­bo­ra­mi do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

Sze­ge­di re­pre­zen­to­wał par­tię Job­bik w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od 2009 roku. NPR za­uwa­ża, że par­tia jest znany z kam­pa­nii ma­te­ria­łów an­ty­se­mic­kich. Eu­ro­de­pu­to­wa­ny był rów­nież głów­nym or­ga­ni­za­to­rem pa­ra­mi­li­tar­nej przy­bu­dów­ki Job­bi­ku – Wę­gier­skiej Gwar­dii Na­ro­do­wej. Człon­ko­wie tej or­ga­ni­za­cji nie ukry­wa­ją an­ty­se­mi­ty­zmu, a ich uni­for­my przy­po­mi­na­ją umun­du­ro­wa­nie ugru­po­wa­nia strza­ło­krzy­żow­ców, ko­la­bo­ru­ją­ce­go z III Rze­szą, od­po­wie­dzial­ne­go za po­li­ty­kę lu­do­bój­stwa. Sze­ge­di za­ło­żył nawet taki mun­dur w 2009 roku, skła­da­jąc przy­się­gę w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, czym wy­wo­łał pro­te­sty in­nych de­pu­to­wa­nych.

>>>>

Wiem ze zydzi zlowrogo odcisneli sie na historii Wegier . Podobnie zreszta jak w Polsce tez nazwali sie Unia Wolnosci . I oczywiscie potepiam ukrywanie pochodzenia .
ALE STANOWCZO POTEPIAM NIE PRYJMOWANIE DO PARTII KOGOS TYLKO ZA POCHODZENIE A NIE ZA CZYNY ! WYPRASZAM SOBIE ! W Polsce byli tez żydzi o jakich można pomarzyc jak Korczak czy Edyta Stein !!! Nie bede popieral zadnej partii debili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:05, 28 Sie 2012    Temat postu:

Na Węgrzech niespodziewana obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,75 proc. To pierw­sza ob­niż­ka stóp pro­cen­to­wych na Wę­grzech od kwiet­nia 2010 r.

Pra­wie wszy­scy an­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się, że bank utrzy­ma stopy pro­cen­to­we bez zmian. Jeden sta­wiał na ob­niż­kę.

Go­spo­dar­ka Wę­gier skur­czy­ła się w II kw. 2012 r. o 0,2 proc. kdk, a rdr skur­czy­ła się o 1,2 proc.

>>>>

To niezle poddusili gospodarke ! Od kwietnia 2010 nie bylo obnizki . Totez jest spadek PKB .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:41, 30 Sie 2012    Temat postu:

"Do euro najwcześniej za 20 lat"

W czwartkowym wywiadzie dla konserwatywnego tygodnika społeczno-politycznego "Heti Valasz" minister gospodarki narodowej i twórca węgierskich reform gospodarczych Gyoergy Matolcsy uznał, że Węgry nie powinny spieszyć się z wejściem do strefy euro.

Gyoergy Matolcsy powiedział, że Węgry nie wejdą do strefy euro wcześniej niż po upływie dwóch dekad. "Strefa euro przeżywa długotrwały kryzys, dlatego Węgry wolą poczekać na jego rozwiązanie, wybierając własną drogę obrony przed skutkami recesji gospodarczej".

- Wejście do strefy euro w czasie kryzysu wspólnej waluty wiązałoby się dla Węgier z wieloma zagrożeniami. Nie sądzę, aby ratowanie takich krajów jak Grecja było najlepszym wyjściem, a drukowanie nowych pieniędzy tylko pogłębi kryzys. Nadal nie wiadomo, jak Europa sobie z nim poradzi - stwierdził minister. Matolcsy przypomniał, że również Polska i Czechy zachowują ostrożność, odkładając datę wejścia do strefy euro, a takie kraje jak Słowacja czy Estonia, które wstąpiły do strefy, wpadają w spiralę zadłużenia i muszą coraz bardziej zaciskać pasa kosztem obniżania poziomu życia obywateli.

Zdaniem ministra za kryzys gospodarczy na Węgrzech odpowiada poprzednia, lewicowa ekipa rządząca, która zadłużyła kraj, a kontynuacja dotychczasowej drogi, tzn. ulegania presji rynków finansowych, przyniosłaby tylko dramatyczne wyrzeczenia społeczne. - W roku 2010 staliśmy na krawędzi przepaści Podążaliśmy drogą grecką, ale nasz rząd w ostatniej chwili zrezygnował z powiększania spirali zadłużenia - przypomniał Gyoergy Matolcsy, zapewniając, że prawicowa droga wyjścia z kryzysu przynosi pierwsze rezultaty. Ich oznaką jest wzrost produkcji przemysłowej i zmniejszenie stopy bezrobocia. Minister przypomniał, że centralny bank Węgier po raz pierwszy od wielu lat obniżył w tym tygodniu bazowe stopy procentowe.

Węgry wprowadzą od przyszłego roku podatek od transakcji finansowych. Ma on zmusić sektor finansowy do udziału w kosztach węgierskiego kryzysu. Pomoże również utrzymać przyszłoroczny deficyt budżetowy w granicach 3 procent PKB, co jest jednym z warunków zakończenia negocjacji w sprawie otrzymania nowej linii kredytowej od UE i MFW. Rząd podkreśla jednak, że traktuje ewentualną pożyczkę jako fundusz rezerwowy.

Wzrosną również podatki dla zagranicznych koncernów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Węgierscy deputowani zatwierdzili już opodatkowanie sektora bankowego w wysokości 0,7 procent PKB i opodatkowali wielkie koncerny przemysłowe. Zdaniem rządu wspomniane posunięcie było konieczne - zasiliło państwową kasę 700 milionami euro.

Kursy walut on-line »
Według danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego w II kwartale br. węgierska gospodarka weszła jednak ponownie w fazę recesji, odnotowując spadek o 1,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011. Obecnie Węgry nie spełniają żadnego kryterium wejścia do strefy euro.

"Heti Valasz" to konserwatywny tygodnik społeczno-polityczny założony w 2001 roku z inicjatywy prawicowego rządu premiera Viktora Orbana.

Z Budapesztu Andrzej Niewiadowski

>>>>

I po co pieprza ? Za jakie 20 lat ? Wtedy zadnego euro juz nie bedzie . TRZEBA MOWIC OTWARCIE A NIE KLAMAC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:54, 31 Sie 2012    Temat postu:

Węgierski rząd domaga się zwrotu pieniędzy przekazanych na pomoc dla Żydów

Wę­gier­ski rząd pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na wy­stą­pił do Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych o zwrot "nie­uza­sad­nio­nych sum pie­nięż­nych" prze­ka­za­nych dla wę­gier­skich Żydów oca­la­łych z Ho­lo­kau­stu i miesz­ka­ją­cych poza gra­ni­ca­mi kraju.

W grud­niu 2007 roku po­przed­ni le­wi­co­wy rząd pre­mie­ra Fe­ren­ca Gy­urc­sa­nya zo­bo­wią­zał się do wpła­ty 21 mln do­la­rów na konto tej ame­ry­kań­skiej fun­da­cji wspie­ra­ją­cej m.​in. wę­gier­skich Żydów, któ­rzy prze­ży­li Ho­lo­kaust i wy­emi­gro­wa­li z Wę­gier po II woj­nie świa­to­wej, oraz ich spad­ko­bier­ców.

Wy­so­kość kwoty wy­da­wa­ła się uza­sad­nio­na, po­nie­waż przed ostat­nią wojną na Wę­grzech miesz­ka­ła 600-ty­sięcz­na spo­łecz­ność ży­dow­ska.

Węgry prze­ka­za­ły pie­nią­dze za lata 2007-2010 w wy­so­ko­ści 12,6 mln do­la­rów naj­pierw pu­blicz­nej fun­da­cji ds. ży­dow­skie­go dzie­dzic­twa na Wę­grzech (MAZ­SOK), po­wo­ła­nej przez wę­gier­ski par­la­ment w 1997 roku. Dwie trze­cie tej kwoty na­stęp­nie prze­trans­fe­ro­wa­no na konto Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych. Po­zo­sta­ła część po­słu­ży­ła na wspar­cie 18 ty­się­cy wę­gier­skich Żydów i ich ro­dzin w kraju.

W roku 2011 rząd prze­ka­zał na konto MAZ­SOK ko­lej­ną sumę w wy­so­ko­ści 4,2 mln euro.

Przed­sta­wi­ciel rządu Wę­gier ds. spraw sto­sun­ków z mniej­szo­ścia­mi An­dras Le­ven­te Gall oświad­czył, że pań­stwo wę­gier­skie, mimo wcze­śniej­szych wie­lo­krot­nych apeli i mo­ni­tów, nie uzy­ska­ło "uza­sad­nio­nych i prze­ko­nu­ją­cych in­for­ma­cji", na jakie cele zo­sta­ły prze­zna­czo­ne środ­ki skie­ro­wa­ne do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji.

Peł­no­moc­nik oświad­czył, że w maju bie­żą­ce­go roku rząd po raz ostat­ni we­zwał Kon­fe­ren­cję ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych do przed­sta­wie­nia "uza­sad­nio­nych ra­chun­ków", ale nie otrzy­mał w tej spra­wie od­po­wie­dzi.

Gall dodał, że na pod­sta­wie "do­tych­cza­so­wych in­for­ma­cji z Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych nie można jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy wspo­mnia­ne pie­nią­dze otrzy­ma­ły rze­czy­wi­ście osoby kwa­li­fi­ku­ją­ce się do wspar­cia fi­nan­so­weg".

- Oba­wia­my się, że tak nie jest. Taka sy­tu­acja dys­kry­mi­nu­je wę­gier­skich oby­wa­te­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go - ofia­ry na­zi­stow­skich prze­śla­do­wań - któ­rzy unik­nę­li de­por­ta­cji, po­zo­sta­li na Wę­grzech i są ob­ję­ci po­mo­cą MAZ­SOK – pod­kre­ślił.

W tej sy­tu­acji rząd w Bu­da­pesz­cie wy­stą­pił do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji o zwrot pie­nię­dzy "wraz z od­set­ka­mi". Przed­sta­wi­ciel rządu po­in­for­mo­wał o tym am­ba­sa­do­rów Izra­ela i USA w Bu­da­pesz­cie, za­pew­nia­jąc, że "jest to nor­mal­na pro­ce­du­ra praw­na, zgod­na z sys­te­mem le­gi­sla­cyj­nym Wę­gier i Unii Eu­ro­pej­skiej, który wy­ma­ga do­kład­nych i ter­mi­no­wych roz­li­czeń fi­nan­so­wych".

Kon­fe­ren­cja ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych (Je­wish Claim Con­fe­ren­ce), dzia­ła­ją­ca we współ­pra­cy z Izra­elem, wy­ne­go­cjo­wa­ła od 1951 roku rosz­cze­nia od Nie­miec, Au­strii i in­nych rzą­dów, fi­nan­su­jąc pro­gra­my dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych ży­dow­skich ofiar na­zi­zmu.

>>>>>

Znowu rozkradli kase ! Przeciez wie o tym dziecko . NIE WOLNO PLACIC KASY ,,ORGANIZACJOM ZYDOWSKIM'' poniewaz sa to zlodzieje . Kazdy rzad musi placic od razu ofiarom...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:09, 01 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry: jeśli wyjeżdżasz, zapłać za studia albo odpracuj je w kraju.

1 września na Węgrzech wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która nakazuje absolwentom uczelni publicznych podejmującym pracę za granicą zwrócić część kosztów edukacji lub odpracować w kraju dwukrotność trwania studiów w ciągu 20 lat od ich ukończenia.

Jeśli osoba wykształcona na Węgrzech wyjedzie po studiach za granicę, będzie musiała pokryć połowę kosztów kształcenia. W przypadku studiów medycznych za każdy rok nauki trzeba zwrócić około miliona forintów, tj. ponad 3300 euro.

Ustawa przewiduje również, że czas studiów można będzie przedłużać maksymalnie o 50 proc.

Zmniejszona będzie liczba miejsc na państwowych uczelniach wyższych. 40-procentowe cięcia objęły przede wszystkim kierunki humanistyczne, ekonomię i prawo. O ile w 2011 roku rząd finansował studia 800 przyszłych prawników, w bieżącym roku jedynie 100. Rząd argumentuje, że węgierski rynek pracy potrzebuje specjalistów po kierunkach politechnicznych, a nie humanistycznych.

Ustawa przeszła w parlamencie, zdominowanym przez rządzący prawicowy Fidesz, w lutym 2012 roku. Na nic zdały się wtedy protesty studentów przed gmachem ministerstwa oświaty. Demonstracje organizowała studencka organizacja HOOK przy poparciu Europejskiej Unii Studentów. Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Nie jesteśmy niewolnikami. Żądamy pracy, a nie represyjnych ustaw!".

Przedstawiciele 400 tysięcy węgierskich studentów i nauczycieli zaskarżyli ustawę w Komisji Europejskiej, uznając, że jest sprzeczna z zasadą wolnego przepływu pracowników zapisaną w Traktacie Lizbońskim. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Natomiast węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy jest sprzeczna z zagwarantowaną w konstytucji wolnością przemieszczania się i zatrudniania.

Studenci ostrzegają, że jeśli rząd nie wycofa się z kontrowersyjnej nowelizacji, rozpoczną studia w innych krajach UE. Ze statystyk wynika, że w roku 2012 liczba studentów na Węgrzech spadła o około jedną trzecią (109 tysięcy w porównaniu ze 132 tysiącami w roku 2011).

>>>>

Jest to bardzo sparwiedliwe ... Skonczenie studiow na koszt narodu i wyjazd za granice bo tam lepiej jest zdrada . Sam Bóg to tarktuje jako nieuczciwe . Chyba zeby w kraju bylo takie bestialstwo ze absolweni naprawde nie maj pracy . Jak w Polsce no to wtedy jest emigracja przymusowa i odpowiadaja ci ktorzy rzadza czyli wladza Bank narodowy i osobnicy od stop procentowych ... Ale jesli na ogol prac jest a ktos zmyka na lepsze to jest dezercja ! Rzad ma racje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:47, 06 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry odrzucają pożyczkę od MFW na warunkach Funduszu

Węgry od­rzu­ca­ją umowę z Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym w spra­wie po­życz­ki na wa­run­kach po­sta­wio­nych przez MFW - po­wie­dział w czwar­tek pre­mier Vik­tor Orban.
None

Szef wę­gier­skie­go rządu za­po­wie­dział, że jego ga­bi­net przed­sta­wi al­ter­na­tyw­ne pro­po­zy­cje na roz­mo­wy z Fun­du­szem.

"Za taką cenę nie po­trze­bu­je­my fi­nan­so­wych gwa­ran­cji" - dodał. Na­gra­nie z wy­po­wie­dzią pre­mie­ra zo­sta­ło za­miesz­czo­ne na jego stro­nie na Fa­ce­bo­oku.

>>>>

I slusznie . Tylko po co zescie cofali ustawy odzyskujace Bank Narodowy ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:16, 07 Wrz 2012    Temat postu:

„Kolejnej rundy negocjacji we wrześniu nie będzie. Węgierska gospodarka wychodzi na prostą i nie zamierzamy korygować naszego budżetu na 2013 rok. Nie spełnimy wygórowanych żądań MFW, ponieważ warunki udostępnienia linii kredytowej uderzyłyby w węgierskie społeczeństwo (...). Lista żądań MFW jest długa i nie jest zgodna z interesami naszego narodu. Nie zamierzamy przeprowadzać głębokich cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym. Nie będziemy zmniejszać zasiłków rodzinnych, podwyższać podatku dochodowego i podatku od nieruchomości, zmniejszać emerytur, zwiększać wieku emerytalnego. Nikt nie będzie nam dyktował, co i kiedy mamy prywatyzować"

>>>>

A no widzicie ! Chcieli ich wchrzanic na droge Grecji . W zmaian za zalosna pozyczke schladazanie gospodarki . Od razu mowilem ze sa to potwory . Jesli myslicie ze tylko Kreml to sa potwory bo morduja fizycznie ... Owszem . Ale czyz nie gorsze jest podstepne oplecenie kraju przez zachod i zniszczenie go ? Przez demoralizacje aborcje EUtanzje ? Moskwa nikomu nie zaimponuje . Widzimy jaki to syf . A ilu stracilo dusze bo bezmyslnie sa wpatrzeni w zachod ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:37, 10 Wrz 2012    Temat postu:

Były premier Węgier rozpoczął głodówkę przed parlamentem

Były lewicowy premier Węgier Ferenc Gyurcsany w nocy z niedzieli na poniedziałek w proteście przeciw rządowym planom zmiany ordynacji wyborczej w namiocie ustawionym przed parlamentem w Budapeszcie rozpoczął tygodniową głodówkę.

Gyurcsany swą decyzję oznajmił dziennikarzom na kilka minut przed północą. W proteście wraz z nim uczestniczy jeszcze trzech członków kierownictwa jego ugrupowania politycznego, Koalicji Demokratycznej.

- Dramatyczna sytuacja kraju wymaga dramatycznej reakcji. Nasza głodówka ma być spektakularnym gestem politycznym. Chcemy przełamać apatię i milczenie węgierskiego narodu, który bezwolnie poddaje się coraz bardziej autokratyzmowi rządzącej prawicy – powiedział były premier pytany przez dziennikarzy dlaczego wybrał wspomnianą metodę protestu.

Gyurcsany wyraził nadzieję, iż jego protest poprą inni członkowie opozycji a także Węgrzy, którzy "odrzucają niedemokratyczne praktyki rządzącej prawicy”.

Były szef rządu zapewnił, że jego protest jest legalny i otrzymał zezwolenie budapeszteńskiej policji.

Na trawniku przed gmachem parlamentu, w pobliżu pomnika Lajosa Kossutha, członkowie lewicowej opozycji postawili dwa duże namioty. Przed wejściem do jednego z nich napisano: "Koalicja Demokratyczna. Głodówka!" i wyjaśniono powody protestu po węgiersku i angielsku. Mimo nocnych godzin namioty otoczyły natychmiast tłumy ciekawskich.

Protest lewicowej opozycji dotyczy rządowych zmian ordynacji wyborczej, który gabinet premiera Viktora Orbana zamierza przedstawić deputowanym na, rozpoczynającej się w poniedziałek sesji parlamentu.

Według rządowego projektu w wyborach 2014 roku mają brać udział Węgrzy, którzy wcześniej zarejestrują się w rejestrze wyborców sporządzonym przez państwową administrację. Tylko ci obywatele otrzymają informacje wyborcze dotyczące poszczególnych kandydatów.

Liberalno-lewicowe media twierdzą, że taki projekt ordynacji odpowiada prawicy, która z miesiąca na miesiąc traci poparcie wyborców, przy czym 52 procent Węgrów - zdaniem sondaży - waha się na kogo głosować i czy w ogóle brać udział w wyborach.

Projekt rządowej ustawy zostanie najprawdopodobniej przyjęty, ponieważ Fidesz ma poparcie ponad dwóch trzecich głosów w Zgromadzeniu Narodowym.

Lewica zarzuciła rządowi, że "chce zlikwidować demokrację". Propozycję rządu skrytykowała nie tylko opozycja ale również były prezydent Laszlo Solyom, który ostrzegł, że proponowane zmiany ordynacji wyborczej mogą być niezgodne z konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Ferenc Gyurcsany był liderem Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i premierem Węgier w latach 2004-2009. W 2006 roku, po ujawnieniu jego wypowiedzi, że jako lider partii i rządu przedstawiał kłamliwe dane na temat sytuacji gospodarczej kraju, doszło w Budapeszcie do masowych protestów przeciwników lewicy.

Gyurcsany ustąpił dopiero w kwietniu 2009 roku, kiedy Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstruktywne wotum nieufności wobec jego rządu. 22 października 2001 roku były szef rządu wystąpił z MSZP i założył nową, opozycyjną partię lewicową - Koalicję Demokratyczną.

>>>>

HEHEHEHEHE !!!Najwiekszy lotr kraju ktory kraj doprowadzil do tragedii ,,gloduje'' ... Kon by sie usmial . Zaiste zasluzyl na smierc z glodu !!!
Diabel rozum odjal . Najwiekszy czarny charakter kraju a wyobraza sobie zapewne ze stal sie ,,bojownikiem o wolnosc''... ZALOSNE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:24, 25 Wrz 2012    Temat postu:

Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,5 proc.

W sierp­niu wę­gier­ski bank cen­tral­ny ob­ni­żył stopy pro­cen­to­we rów­nież o 25 pkt. ba­zo­wych.

An­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się ob­niż­ki stóp we wrze­śniu.

>>>>

I slusznie . Nie sa w euro maja bank moga sie ratowac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:20, 09 Paź 2012    Temat postu:

Węgry: rząd zamieścił ogłoszenia, że "nie ugnie się przed MFW"

Rząd Wę­gier opu­bli­ko­wał we wto­rek w pię­ciu ogól­no­kra­jo­wych dzien­ni­kach płat­ne ogło­sze­nia, de­kla­ru­ją­ce, iż "nie ugnie się przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym" i nie wpro­wa­dzi su­ge­ro­wa­nych przed­się­wzięć oszczęd­no­ścio­wych w za­mian za pomoc kre­dy­to­wą.

Za­miesz­czo­ne pod na­głów­kiem "in­for­ma­cja rzą­do­wa" ca­ło­stro­ni­co­we ogło­sze­nia za­wie­ra­ją od­rzu­ce­nie ta­kich pro­po­zy­cji, jak po­da­tek od nie­ru­cho­mo­ści lub ogra­ni­cze­nie świad­czeń ro­dzin­nych. Na tek­stach, przed­sta­wia­ją­cych te pro­po­zy­cje wy­dru­ko­wa­no na­pi­sy: "Nie".

Ogło­sze­nia, jakie uka­za­ły się w dzien­ni­kach "Napi Gaz­da­sag" i "Ma­gy­ar Nem­zet", za­zna­cza­ją, iż rząd ocze­ku­je od MFW "sza­cun­ku i za­ufa­nia", a Węgry "nie zre­zy­gnu­ją ze swej nie­pod­le­gło­ści".

Na swej stro­nie in­ter­ne­to­wej rząd opu­bli­ko­wał tekst opie­wa­ją­ce­go na około 200 mln fo­rin­tów (910 tys. do­la­rów) kon­trak­tu na kam­pa­nię me­dial­ną, pre­zen­tu­ją­cą szer­szym krę­gom spo­łe­czeń­stwa sta­no­wi­sko władz w ro­ko­wa­niach fi­nan­so­wych z MFW i Unią Eu­ro­pej­ską. Kon­trakt ten, któ­re­go re­ali­za­cja ma trwać 35 dni, za­war­li w po­nie­dzia­łek urząd pre­mie­ra i grupa me­dial­na IMG.

Na ryn­kach fi­nan­so­wych po­dej­rze­wa się, że pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban gra w roz­mo­wach na czas i nie za­mie­rza pod­pi­sy­wać po­ro­zu­mie­nia, które by­ło­by ob­wa­ro­wa­ne su­ro­wy­mi wa­run­ka­mi.

Umiesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej rządu wtor­ko­wa wy­po­wiedź pre­mie­ra głosi, iż po­ro­zu­mie­nie z MFW uła­twi­ło­by Wę­grom sfi­nan­so­wa­nie bu­dże­tu w 2013 roku, ale bez ta­kiej umowy kraj także sobie po­ra­dzi, jak miało to miej­sce do tej pory w bie­żą­cym roku. We­dług Or­ba­na, kwe­stia tego, czy Węgry zawrą po­ro­zu­mie­nie z MFW, roz­strzy­gnie się w pierw­szym kwar­ta­le przy­szłe­go roku.

>>>>

Slusznie ! Trzeba byc jak general Bem ! Nigdy sie nie poddac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:30, 01 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Orban: szanse na porozumienie z MFW są niewielkie

MFW to "zwykły bank", któremu zależy tylko na tym, by rząd Węgier zniósł podatek od banków i w zamian opodatkował własnych obywateli - powiedział w piątek premier tego kraju Viktor Orban. Wg niego szanse na porozumienie z MFW są "niewielkie".

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to "kruk, który drugiemu krukowi oka nie wykole", który dąży do przeniesienia obciążenia fiskalnego z banków na ich węgierskich klientów - powiedział Orban w wywiadzie radiowym.

W czwartek MFW ogłosił wstrzymanie negocjacji z Węgrami w sprawie kredytu wysokości 15-20 mld euro, ponieważ władze w Budapeszcie chciały, by zamiast tego Fundusz udzielił mu elastycznej linii kredytowej.

Elastyczna linia kredytowa obwarowana jest mniejszą liczbą warunków i w mniejszym stopniu ograniczałaby swobodę ruchów rządu Orbana w polityce gospodarczej. Dotychczasowe działania prawicowych władz kraju - m.in. wprowadzenie podatku bankowego - postrzegane są jako nieprzyjazne wobec zagranicznych inwestorów.

MFW przyznaje elastyczną linię kredytową jedynie tym państwom, które uważa za wiarygodnych partnerów. Jednym z takich krajów jest Polska - pisze agencja dpa.

Podatek bankowy, wprowadzony w 2010 roku w ramach pakietu mającego na celu utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, ma według rządu pomóc w ograniczeniu deficytu i przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa w wys. do 650 mln euro rocznie. MFW i UE wskazywały wielokrotnie, że podatek ten zabiera pieniądze z gospodarki i zbytnio obciąża węgierski sektor bankowy.

Węgry zwróciły się do MFW o pomoc finansową pod koniec 2011 roku, gdy ich rating kredytowy został obniżony do kategorii "śmieciowej" i krajowi groziła niewypłacalność.

>>>>

Po co w ogole Orban zaczynal z tymi bandytami gadac ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:55, 21 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Policja sprawdza, czy bank centralny przekazywał poufne dane MFW

Węgierska policja, po raporcie państwowej instytucji kontrolnej, sprawdza, czy bank centralny (MNB) nie przekazał nielegalnie poufnych informacji o węgierskich bankach Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) - podały w czwartek media w Budapeszcie.

- Dochodzenie rozpoczęto z powodu podejrzenia o nadużycie władzy i naruszenie prawa do poufności danych gospodarczych - wyjaśniła w telewizji publicznej rzeczniczka prokuratury Bettina Bagoly.

W opublikowanym tydzień temu raporcie trybunał obrachunkowy (Allami Szamvevoszek - ASZ), podporządkowany parlamentowi organ nadzorujący wykorzystanie środków państwowych i samorządowych, oskarżył bank centralny o przekazanie w latach 2008-2010 poufnych informacji o węgierskich bankach MFW. W 2008 roku Węgry prowadziły z Funduszem, UE i Bankiem Światowym negocjacje dotyczące pożyczki w wysokości 20 mld euro.

Szef MNB Andras Simor, którego kadencja kończy się w marcu, tydzień temu określił oskarżenia ASZ jako "nieprawdziwe przypuszczenia". Jego zdaniem jest to kolejny atak personalny na niego, mający go zdyskredytować przed odejściem z urzędu.

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu bank centralny odrzuca oskarżenia ASZ i stwierdza, że wszystkie jego działania były prowadzone zgodnie z prawem.

Zdaniem obserwatorów śledztwo może być zemstą ze strony prawicowego premiera Viktora Orbana, którego zwolennicy uznali broniącego niezależności banku centralnego Simora za wroga. Jak podkreśla agencja dpa, w kierownictwie ASZ zasiadają członkowie partii Orbana, a banki, których dotyczy sprawa nigdy nie sprzeciwiały się przekazaniu dotyczących ich informacji MFW.

Orban pod koniec ubiegłego roku praktycznie zerwał negocjacje dotyczące pomocy z MFW. Przeciwko tej instytucji finansowej jego rząd prowadzi - jak to sam określa - "gospodarczą wojnę o niepodległość".

....

O to powazne przestepstwo . MFW jest przeciez instytucja przestepcza i wroga Wegrom . Korzystajac z tych danych.mogli ich uzyc w wojnie z Wegrami !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16  Następny
Strona 6 z 16

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy