Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:14, 26 Lip 2012    Temat postu:

Węgry: Trudne negocjacje rządu z UE i MFW w sprawie kredytów

Nie bez pro­ble­mów za­koń­czy­ła się w środę w Bu­da­pesz­cie pierw­sza runda ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem Wę­gier a przed­sta­wi­cie­la­mi Unii Eu­ro­pej­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go w spra­wie otwar­cia nowej linii kre­dy­to­wej dla Wę­gier w wy­so­ko­ści 15 mld euro.

Wbrew ocze­ki­wa­niom nie do­szło do wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z udzia­łem człon­ków rządu i za­gra­nicz­nych ne­go­cja­to­rów. Pre­mier Vik­tor Orban za­po­wie­dział je­dy­nie na swo­jej wła­snej kon­fe­ren­cji, że "ko­lej­na runda roz­mów od­bę­dzie się we wrze­śniu w Bu­da­pesz­cie".

- To była wy­łącz­nie wstęp­na, in­for­ma­cyj­na wy­mia­na zdań. Do­ty­czy­ła ko­rek­ty na­sze­go bu­dże­tu w roku 2013. Wy­słu­cha­li­śmy sta­no­wi­ska Unii i MFW. Zo­sta­nie­my po­in­for­mo­wa­ni o wa­run­kach umowy kre­dy­to­wej. Naszą od­po­wiedź przed­sta­wi­my we wrze­śniu – oznaj­mił szef wę­gier­skie­go rządu.

Tha­nos Arva­ni­tis - prze­wod­ni­czą­cy de­le­ga­cji MFW - po­wie­dział na­to­miast dzien­ni­ka­rzom, - te­ma­tem roz­mów były ko­niecz­ne cię­cia bu­dże­to­we, zwłasz­cza w szkol­nic­twie, opie­ce zdro­wot­nej i trans­por­cie pu­blicz­nym.

Ne­go­cja­tor dawał do zro­zu­mie­nia, że roz­mo­wy prze­bie­ga­ją z opo­ra­mi.

- Ist­nie­je wiele otwar­tych pytań. Ne­go­cja­to­rzy po­wró­cą zatem do Wa­szyng­to­nu i Bruk­se­li po­zo­sta­jąc w sta­łym kon­tak­cie z wła­dza­mi Wę­gier w celu prze­zwy­cię­że­nia ist­nie­ją­cych roz­bież­no­ści. Usta­li­li­śmy, że wę­gier­ski rząd po­trze­bu­je wię­cej czasu na do­star­cze­nie do­dat­ko­wych wy­ja­śnień – stwier­dził przed­sta­wi­ciel MFW.

Nie­ocze­ki­wa­nym pro­ble­mem stał się po­da­tek od trans­ak­cji fi­nan­so­wych. 24 lipca Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny za­rzu­cił rzą­do­wi Or­ba­na ko­lej­ną próbę ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. Po­da­tek ma wejść w życie 1 stycz­nia 2013 roku. Spra­wą zaj­mie się Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. Ogra­ni­cze­nie nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go może sta­nąć na prze­szko­dzie dal­szym ne­go­cja­cjom w spra­wie ubie­ga­nia się Wę­gier o ko­lej­ną linię kre­dy­to­wą.

Pre­zes Wę­gier­skie­go Banku Na­ro­do­we­go An­dras Simor po­wie­dział we wto­rek, że kie­ro­wa­na przez niego in­sty­tu­cja po­win­na być wy­łą­czo­na z rzą­do­wych pla­nów wpro­wa­dze­nia po­dat­ku.

- Mam na­dzie­ję, że rząd weź­mie nasze za­strze­że­nia pod uwagę. Trud­no prze­wi­dzieć, kiedy doj­dzie do po­ro­zu­mie­nia z UE i MFW, ale po­win­no to na­stą­pić jak naj­szyb­ciej – po­wie­dział Simor. Ostrzegł, że ze wzglę­du na wy­so­kie za­dłu­że­nie Węgry po­zo­sta­ją po­dat­ne na "ewen­tu­al­ne kry­zy­sy ze­wnętrz­ne" a "rzą­do­we plany zmniej­sze­nia za­dłu­że­nia po­przez wpro­wa­dze­nie po­dat­ku od trans­ak­cji fi­nan­so­wych są nie­pew­ne". Zda­niem Si­mo­ra, wpły­wy z tego ty­tu­łu nie wy­nio­są w roku 2013 – jak pla­nu­je rząd – 1,3 mld euro lecz je­dy­nie około 0,4 mld euro.

Ze wzglę­du na pro­gno­zy roz­wo­ju wę­gier­skiej go­spo­dar­ki i ne­go­cja­cje z MFW i UE, Rada Mo­ne­tar­na po­sta­no­wi­ła utrzy­mać naj­wyż­szą w Unii Eu­ro­pej­skiej 7- pro­cen­to­wą stopę pro­cen­to­wą.

- Od­po­wie­my na za­rzu­ty Eu­ro­pej­skie­go Banku Cen­tral­ne­go we wrze­śniu br. – re­pli­ko­wał w środę pre­mier Vik­tor Orban. - Ale już dziś mogę po­wie­dzieć, że się z nimi nie zga­dzam. To nie jest żaden atak na nie­za­leż­ność Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. In­sty­tu­cje fi­nan­so­we muszą po­no­sić kosz­ty kry­zy­su. My z tych pie­nię­dzy za­mie­rza­my po­bu­dzić wę­gier­ską go­spo­dar­kę, fi­nan­so­wać plan walki z bez­ro­bo­ciem – oświad­czył szef rządu.

Ne­go­cja­cje mię­dzy wę­gier­skim rzą­dem a Unią Eu­ro­pej­ską i MFW prze­rwa­no w grud­niu ubie­głe­go roku, kiedy de­pu­to­wa­ni wę­gier­skie­go par­la­men­tu prze­gło­so­wa­li re­for­mę banku cen­tral­ne­go, która – zda­niem przed­sta­wi­cie­li MFW i UE – ogra­ni­cza­ła jego nie­za­leż­ność. Par­la­ment anu­lo­wał kon­tro­wer­syj­ne prze­pi­sy do­pie­ro 6 lipca.

>>>>

HEHE ! Orban sie ze szmacil a kasy nie ma . Nikt nie szanuje slugusow . To jest lekcja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:28, 28 Lip 2012    Temat postu:

Orban krytykuje MFW i rozmawia z nim o kredycie

Premier Węgier Viktor Orban skrytykował Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jako instytucję utrudniającą prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej. Rząd w Budapeszcie prowadzi z MFW rozmowy o nowym kredycie w wysokości 15 mld euro.

- Dobrze, że MFW nie było w minionych dwóch latach na Węgrzech, ponieważ w przeciwnym razie rząd nie mógłby zrealizować wielu elementów swojej polityki gospodarczej - powiedział Orban w Budapeszcie.

Za kwestię otwartą Orban uznał przyszłość podatku od transakcji finansowych, krytykowany przez MFW i Europejski Bank Centralny (EBC). Szef rządu przypomniał, że wpływy z tego podatku mają służyć utrzymaniu miejsc pracy. Zapowiedział, że jeśli podatek od transakcji nie przejdzie, Węgry znajdą inne rozwiązanie.

Zastrzeżenia w sprawie podatku wyraził prezes banku centralnego Andras Simor, który uznał, że „ograniczy on niezależność banku”. Również EBC 24 lipca zgłaszał podobne zarzuty. Podatek ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Sprawą zajmie się Komisja Europejska. Szef rządu uważa, że instytucje finansowe powinny ponosić koszty kryzysu.

Orban wytknął instytucjom międzynarodowym, że sprzeciwiają się "wszystkim nowym węgierskim posunięciom", chociaż późniejsze dyskusje na ich temat węgierski rząd z reguły wygrywał. - Próbują powstrzymać nas, ale my jesteśmy wierni naszym planom - powiedział.

Pierwsza runda negocjacji między rządem Węgier a przedstawicielami UE i MFW w sprawie otwarcia nowej linii kredytowej dla Węgier w wysokości 15 mld euro zakończyła się w ubiegłą środę w Budapeszcie. Kolejna tura rozmów ma odbyć się we wrześniu.

MFW domaga się cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym.

Negocjacje Budapesztu z UE i MFW przerwano w grudniu ubiegłego roku, kiedy deputowani węgierskiego parlamentu uchwalili reformę banku centralnego, która – zdaniem przedstawicieli MFW i UE – ograniczała jego niezależność. Parlament anulował kontrowersyjne przepisy dopiero 6 lipca.

>>>>

Po chlere wam ten kredyt . Sami wiecie ze MFW to instytucja zbrodnicza ! Ile oni krajow Afryki Azji Ameryki i Euopy rozwalili . Ile krzywd ! Ilu ludzi zmarlo . PRZECZ ZE ZBRODNIARZAMI . I po co zescie im oddali Narodowy Bank ??? GDZIE ROZUM !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:35, 29 Lip 2012    Temat postu:

Znowu slugusi medialni Brukseli atakuja Wegry

Wegry: Orban kwestionuje zdolności UE do rozwiązania kryzysu

Konserwatywny premier Węgier Viktor Orban zakwestionował w sobotę zdolność Unii Europejskiej do rozwiązania obecnego kryzysu gospodarczego i przypuścił zjadliwy atak na instytucje UE.

>>>>

,,Zjadliwy'' atak to przypuscily ,,instytucje UE'' na Wegry . Chca ten kraj zjesc ...

Dzień wcześniej szef rządu węgierskiego wywołał żywe reakcje polityczne, mówiąc o możliwym zastąpieniu demokracji nowym systemem z powodu kryzysu.

"Trzeba sobie powiedzieć: (obecny) kryzys jest faktycznie kryzysem Brukseli. Bruksela jest główną przeszkodą w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla uporania się z problemami gospodarczymi" - powiedział Orban w prawie godzinnym przemówieniu na dorocznym zgromadzeniu studentów w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo - środkowa Rumunia), gdzie mieszka spora mniejszość węgierska.

>>>>

Oczywiscir zawsze o tym mowilem jasno i wyraznie . Celem Brukseli nie jest bogactwo ludzi w Europie ale wlasne prozniacze zycie jak klasy rzadzacej...

"Bruksela traci cenne dni i tygodnie ustalając wymiary klatek dla kur, zalecając zabawki w chlewach, uznając za ważną kwestię dobrostan gęsi, podczas gdy setki tysięcy ludzi tracą pracę, nasza waluta się załamuje i każdego dnia coraz trudniej związać nam koniec z końcem" - powiedział Orban.

>>>> W Brukseli traci sie rozum ...

W piątek Orban zbulwersował opinię publiczną wypowiedzią, w której, zdaniem dpa, nie wykluczył zlikwidowania pod pewnymi warunkami ustroju demokratycznego.

>>>>

Bruksela juz dawno an Wegrzech taki system zlikwidowala o czym bolesnie przekonal sie Orban gdy myslal ze skoro ludzie go wybrali demokratycznie to moze rzadzic w tym kraju . Nie moze . Od tego jest Bruksela .

"Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą, nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła" - powiedział Orban na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników.

"Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność, u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą. To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna" - cytuje słowa Orbana agencja AFP.

>>>>

Istotnie tu troche poszalal . Wegry na pol Azjatyckie ? Kiedy to bylo ? W X wieku ??? Przypominam ze Wegry byly w XIV wieku kraina kwitnaca . Pozniej wolnosc zniszczyli Turcy a zanosilo sie na powstanie takiego systemu jak w Polsce czyli Rzeczypospolitej . Wegry zupelnie nie maja nic z Azji . Cywilizacja azjatycka jest np. w Rosji . Polega ona na tym ze urzednicy zarzadzaja ludem . Sa oni uszeregowani w stopnie tzw. CZYNY stad CZYNOWNICY . Tak byl w Chinach i Rosji .
Wegry nie maja NIC WSPOLNEGO z takim systemem . Mieli szlachte ktora kontrolowala wladze identycznie jak w Polsce . Dajmy spokoj z legendami o Hunach ...
Natomiast system CZYNOWNICTWA przypomina... NAM CO ? BRUKSELE ! Tak ! Urzedasi kategorie . Polazjaci ! Skad to sie wzielo niby na zachodzie Europy Azja ???

Deklaracja ta wywołała poruszenie, zwłaszcza że Orban od chwili objęcia władzy w 2010 r. jest krytykowany przez lewicową opozycję o "odchylenia autorytarne" i "koncentrację władzy" - pisze francuska agencja. Przypomina, że przeciwnicy nazywają Orbana "Viktator", a kraj - "Orbanistanem".

>>>>

Ta Dziurani czyli ci ktorzy kraj zbankrutowali . Nikt normalny ich nie slucha ...
Istotnie skoro na Wegrzech nie bylo demokracji ani nawet republiki to najlepszy ustroj bylby monarchiczny . Korona Świętego Stefana tak brzmi historyczna nazwa Węgier ! I ja trzeba przywrocic . Polske tez nazywano zreszta Koroną ...
A poniewaz nie ma krola to potrzebna jest REGENCJA !
Tak jest ! To najlepszy system !
Regentus Ungariensis ficjalny tradycyjny lacinski tytul ...
Byloby idealnie ! I wyjsc z UE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:28, 20 Sie 2012    Temat postu:

Okazało się, że jest Żydem. Czy zrezygnuje ze stanowiska?

Na wę­gier­skie­go an­ty­se­mi­tę Csa­na­da Sze­ge­di, który pod ko­niec lipca zo­stał zmu­szo­ny do odej­ścia z ul­tra­pra­wi­co­wej par­tii Job­bik po tym jak od­krył swoje ży­dow­skie po­cho­dze­nie, jest obec­nie wy­wie­ra­na pre­sja, aby zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, po­da­je "The In­de­pen­dent".

- Nie mamy in­ne­go wyj­ścia, jak po­pro­sić go, aby zwró­cił man­dat UE - po­wie­dział obec­ny prze­wod­ni­czą­cy Job­bik, Gabor Vona. - Job­bik nie bada ko­rze­ni swo­ich człon­ków i kie­row­nic­twa, lecz bie­rze pod uwagę to, co zro­bi­li dla swo­je­go na­ro­du. A on nas okła­mał – po­wie­dział w wy­wia­dzie dla "The In­de­pen­dent".

Sze­ge­di, który oskar­żał naród ży­dow­ski o "roz­kra­da­nie Wę­gier” po­twier­dził w czerw­cu na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej, że dziad­ko­wie ze stro­ny matki byli Ży­da­mi. Jego bab­cia prze­ży­ła Au­schwitz, a dzia­dek pra­co­wał w obo­zach pracy przy­mu­so­wej. Ofi­cjal­nie po­wo­dem wy­stą­pie­nia z par­tii było jed­nak ujaw­nie­nie na­gra­nia z pro­po­zy­cją ko­rup­cyj­ną.

W krót­kim oświad­cze­niu Sze­ge­di na­pi­sał, że "re­zy­gnu­je z człon­ko­stwa w Job­bi­ku, aby nie szko­dzić in­te­re­som par­tii". Oświad­czył, że "wszyst­kie do­wo­dy prze­ciw niemu zo­sta­ły sfa­bry­ko­wa­ne przez ide­olo­gicz­nych prze­ciw­ni­ków". Pod­kre­ślił, że nie za­mie­rza zwró­cić man­da­tu eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go, po­nie­waż "ma prawo re­pre­zen­to­wać Wę­grów jako nie­za­leż­ny poseł".

Cho­ciaż przed­sta­wi­cie­le ugru­po­wa­nia twier­dzą, że Sze­ge­di zo­stał po­pro­szo­ny o re­zy­gna­cję z po­wo­du po­dej­rze­nia o ko­rup­cję, "The Wall Stre­et Jo­ur­nal" do­tarł do we­wnętrz­nej no­tat­ki par­tyj­nej su­ge­ru­ją­cej, że to ko­rze­nie eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go są praw­dzi­wym po­wo­dem jego re­zy­gna­cji. "Gdyby nie kła­mał na temat swo­je­go po­cho­dze­nia, a na­stęp­nie - czy jest to przy­jem­na rzecz, czy nie, to inna spra­wa - nigdy nie stał­by się po­słem” na­pi­sał Novak, wi­ce­pre­zes Job­bik.

Ja po­da­je "The In­de­pen­dent", po ujaw­nie­niu swo­ich ko­rze­ni Sze­ge­di spo­tkał się na po­cząt­ku sierp­nia z Slomo Kövesem, ra­bi­nem or­to­dok­syj­nej spo­łecz­no­ści Cha­bad-Lu­ba­wicz.

Za­py­ta­ny o spo­tka­nie rabin od­po­wie­dział, że "jego obo­wiąz­kiem jest wspie­ra­nie każ­de­go czło­wie­ka, który znaj­du­je się w sy­tu­acji kry­zy­so­wej, a zwłasz­cza Żyda, który wła­śnie do­wie­dział się o swoim dzie­dzic­twie".

Köves stwier­dził rów­nież, że roz­mo­wa była "trud­na i stre­su­ją­ca du­cho­wo", ale że miał na­dzie­ję na po­zy­tyw­ny jej wynik. W trak­cie spo­tka­nia Sze­ge­di prze­pro­sił za wy­po­wie­dzi, które mogły ob­ra­zić spo­łecz­ność ży­dow­ską oraz zo­bo­wią­zał się do od­wie­dze­nia Au­schwitz.

- Teraz, kiedy do­wie­dzia­łem się o swo­ich ży­dow­skich ko­rze­niach, utrzy­my­wa­nie kon­tak­tu z li­de­ra­mi spo­łecz­no­ści ży­dow­skiej na Wę­grzech stało się dla mnie szcze­gól­nie ważne - po­wie­dział.

Kie­row­nic­two Job­bi­ku uzna­ło na­gra­nia ko­rup­cyj­ne za au­ten­tycz­ne, a co za tym idzie kom­pro­mi­tu­ją­ce. Zol­tan Am­brus, przy­ja­ciel eu­ro­de­py­to­wa­ne­go szan­ta­żo­wał go, że ujaw­ni jego ży­dow­skie ko­rze­nie. W za­mian za mil­cze­nie Sze­ge­di zo­bo­wią­zał się wpła­cić na jego konto "pewną sumę" z fun­du­szy eu­ro­pej­skich.

Par­tia mu­sia­ła za­re­ago­wać, po­nie­waż Am­brus, znany pra­wi­co­wy eks­tre­mi­sta, zo­stał za­trzy­ma­ny i ska­za­ny w 2009 roku za nie­le­gal­ne po­sia­da­nie ca­łe­go ar­se­na­łu broni: 32 ka­ra­bi­nów, kilku gra­na­tów i mio­ta­cza ognia. Roz­mo­wa z Sze­ge­dim miała miej­sce po jego wyj­ściu z wię­zie­nia w 2010 roku.

Przez wiele mie­się­cy Sze­ge­di roz­pacz­li­wie wal­czył o za­ta­je­nie swo­jej prze­szło­ści. Kiedy zro­zu­miał, że ko­le­dzy pod­słu­cha­li jego roz­mo­wę z Am­bru­sem i pu­bli­ku­ją frag­men­ty na­gra­nia na na­cjo­na­li­stycz­nych fo­rach in­ter­ne­to­wych, udzie­lił w czerw­cu wy­wia­du skraj­nie pra­wi­co­we­mu dzien­ni­ko­wi "Ba­ri­kad" tłu­ma­cząc, że "prze­żył nie­daw­no szok, kiedy do­wie­dział się, że jego babka Ży­dów­ka była więź­niem obozu w Au­schwitz”.

Dzien­nik opu­bli­ko­wał wów­czas ko­lej­ne na­gra­nia Sze­ge­die­go, z któ­rych wy­ni­ka­ło, że eu­ro­po­seł wie­dział o swoim po­cho­dze­niu już przed wy­bo­ra­mi do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

Sze­ge­di re­pre­zen­to­wał par­tię Job­bik w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od 2009 roku. NPR za­uwa­ża, że par­tia jest znany z kam­pa­nii ma­te­ria­łów an­ty­se­mic­kich. Eu­ro­de­pu­to­wa­ny był rów­nież głów­nym or­ga­ni­za­to­rem pa­ra­mi­li­tar­nej przy­bu­dów­ki Job­bi­ku – Wę­gier­skiej Gwar­dii Na­ro­do­wej. Człon­ko­wie tej or­ga­ni­za­cji nie ukry­wa­ją an­ty­se­mi­ty­zmu, a ich uni­for­my przy­po­mi­na­ją umun­du­ro­wa­nie ugru­po­wa­nia strza­ło­krzy­żow­ców, ko­la­bo­ru­ją­ce­go z III Rze­szą, od­po­wie­dzial­ne­go za po­li­ty­kę lu­do­bój­stwa. Sze­ge­di za­ło­żył nawet taki mun­dur w 2009 roku, skła­da­jąc przy­się­gę w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, czym wy­wo­łał pro­te­sty in­nych de­pu­to­wa­nych.

>>>>

Wiem ze zydzi zlowrogo odcisneli sie na historii Wegier . Podobnie zreszta jak w Polsce tez nazwali sie Unia Wolnosci . I oczywiscie potepiam ukrywanie pochodzenia .
ALE STANOWCZO POTEPIAM NIE PRYJMOWANIE DO PARTII KOGOS TYLKO ZA POCHODZENIE A NIE ZA CZYNY ! WYPRASZAM SOBIE ! W Polsce byli tez żydzi o jakich można pomarzyc jak Korczak czy Edyta Stein !!! Nie bede popieral zadnej partii debili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:05, 28 Sie 2012    Temat postu:

Na Węgrzech niespodziewana obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,75 proc. To pierw­sza ob­niż­ka stóp pro­cen­to­wych na Wę­grzech od kwiet­nia 2010 r.

Pra­wie wszy­scy an­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się, że bank utrzy­ma stopy pro­cen­to­we bez zmian. Jeden sta­wiał na ob­niż­kę.

Go­spo­dar­ka Wę­gier skur­czy­ła się w II kw. 2012 r. o 0,2 proc. kdk, a rdr skur­czy­ła się o 1,2 proc.

>>>>

To niezle poddusili gospodarke ! Od kwietnia 2010 nie bylo obnizki . Totez jest spadek PKB .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:41, 30 Sie 2012    Temat postu:

"Do euro najwcześniej za 20 lat"

W czwartkowym wywiadzie dla konserwatywnego tygodnika społeczno-politycznego "Heti Valasz" minister gospodarki narodowej i twórca węgierskich reform gospodarczych Gyoergy Matolcsy uznał, że Węgry nie powinny spieszyć się z wejściem do strefy euro.

Gyoergy Matolcsy powiedział, że Węgry nie wejdą do strefy euro wcześniej niż po upływie dwóch dekad. "Strefa euro przeżywa długotrwały kryzys, dlatego Węgry wolą poczekać na jego rozwiązanie, wybierając własną drogę obrony przed skutkami recesji gospodarczej".

- Wejście do strefy euro w czasie kryzysu wspólnej waluty wiązałoby się dla Węgier z wieloma zagrożeniami. Nie sądzę, aby ratowanie takich krajów jak Grecja było najlepszym wyjściem, a drukowanie nowych pieniędzy tylko pogłębi kryzys. Nadal nie wiadomo, jak Europa sobie z nim poradzi - stwierdził minister. Matolcsy przypomniał, że również Polska i Czechy zachowują ostrożność, odkładając datę wejścia do strefy euro, a takie kraje jak Słowacja czy Estonia, które wstąpiły do strefy, wpadają w spiralę zadłużenia i muszą coraz bardziej zaciskać pasa kosztem obniżania poziomu życia obywateli.

Zdaniem ministra za kryzys gospodarczy na Węgrzech odpowiada poprzednia, lewicowa ekipa rządząca, która zadłużyła kraj, a kontynuacja dotychczasowej drogi, tzn. ulegania presji rynków finansowych, przyniosłaby tylko dramatyczne wyrzeczenia społeczne. - W roku 2010 staliśmy na krawędzi przepaści Podążaliśmy drogą grecką, ale nasz rząd w ostatniej chwili zrezygnował z powiększania spirali zadłużenia - przypomniał Gyoergy Matolcsy, zapewniając, że prawicowa droga wyjścia z kryzysu przynosi pierwsze rezultaty. Ich oznaką jest wzrost produkcji przemysłowej i zmniejszenie stopy bezrobocia. Minister przypomniał, że centralny bank Węgier po raz pierwszy od wielu lat obniżył w tym tygodniu bazowe stopy procentowe.

Węgry wprowadzą od przyszłego roku podatek od transakcji finansowych. Ma on zmusić sektor finansowy do udziału w kosztach węgierskiego kryzysu. Pomoże również utrzymać przyszłoroczny deficyt budżetowy w granicach 3 procent PKB, co jest jednym z warunków zakończenia negocjacji w sprawie otrzymania nowej linii kredytowej od UE i MFW. Rząd podkreśla jednak, że traktuje ewentualną pożyczkę jako fundusz rezerwowy.

Wzrosną również podatki dla zagranicznych koncernów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Węgierscy deputowani zatwierdzili już opodatkowanie sektora bankowego w wysokości 0,7 procent PKB i opodatkowali wielkie koncerny przemysłowe. Zdaniem rządu wspomniane posunięcie było konieczne - zasiliło państwową kasę 700 milionami euro.

Kursy walut on-line »
Według danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego w II kwartale br. węgierska gospodarka weszła jednak ponownie w fazę recesji, odnotowując spadek o 1,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011. Obecnie Węgry nie spełniają żadnego kryterium wejścia do strefy euro.

"Heti Valasz" to konserwatywny tygodnik społeczno-polityczny założony w 2001 roku z inicjatywy prawicowego rządu premiera Viktora Orbana.

Z Budapesztu Andrzej Niewiadowski

>>>>

I po co pieprza ? Za jakie 20 lat ? Wtedy zadnego euro juz nie bedzie . TRZEBA MOWIC OTWARCIE A NIE KLAMAC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:54, 31 Sie 2012    Temat postu:

Węgierski rząd domaga się zwrotu pieniędzy przekazanych na pomoc dla Żydów

Wę­gier­ski rząd pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na wy­stą­pił do Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych o zwrot "nie­uza­sad­nio­nych sum pie­nięż­nych" prze­ka­za­nych dla wę­gier­skich Żydów oca­la­łych z Ho­lo­kau­stu i miesz­ka­ją­cych poza gra­ni­ca­mi kraju.

W grud­niu 2007 roku po­przed­ni le­wi­co­wy rząd pre­mie­ra Fe­ren­ca Gy­urc­sa­nya zo­bo­wią­zał się do wpła­ty 21 mln do­la­rów na konto tej ame­ry­kań­skiej fun­da­cji wspie­ra­ją­cej m.​in. wę­gier­skich Żydów, któ­rzy prze­ży­li Ho­lo­kaust i wy­emi­gro­wa­li z Wę­gier po II woj­nie świa­to­wej, oraz ich spad­ko­bier­ców.

Wy­so­kość kwoty wy­da­wa­ła się uza­sad­nio­na, po­nie­waż przed ostat­nią wojną na Wę­grzech miesz­ka­ła 600-ty­sięcz­na spo­łecz­ność ży­dow­ska.

Węgry prze­ka­za­ły pie­nią­dze za lata 2007-2010 w wy­so­ko­ści 12,6 mln do­la­rów naj­pierw pu­blicz­nej fun­da­cji ds. ży­dow­skie­go dzie­dzic­twa na Wę­grzech (MAZ­SOK), po­wo­ła­nej przez wę­gier­ski par­la­ment w 1997 roku. Dwie trze­cie tej kwoty na­stęp­nie prze­trans­fe­ro­wa­no na konto Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych. Po­zo­sta­ła część po­słu­ży­ła na wspar­cie 18 ty­się­cy wę­gier­skich Żydów i ich ro­dzin w kraju.

W roku 2011 rząd prze­ka­zał na konto MAZ­SOK ko­lej­ną sumę w wy­so­ko­ści 4,2 mln euro.

Przed­sta­wi­ciel rządu Wę­gier ds. spraw sto­sun­ków z mniej­szo­ścia­mi An­dras Le­ven­te Gall oświad­czył, że pań­stwo wę­gier­skie, mimo wcze­śniej­szych wie­lo­krot­nych apeli i mo­ni­tów, nie uzy­ska­ło "uza­sad­nio­nych i prze­ko­nu­ją­cych in­for­ma­cji", na jakie cele zo­sta­ły prze­zna­czo­ne środ­ki skie­ro­wa­ne do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji.

Peł­no­moc­nik oświad­czył, że w maju bie­żą­ce­go roku rząd po raz ostat­ni we­zwał Kon­fe­ren­cję ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych do przed­sta­wie­nia "uza­sad­nio­nych ra­chun­ków", ale nie otrzy­mał w tej spra­wie od­po­wie­dzi.

Gall dodał, że na pod­sta­wie "do­tych­cza­so­wych in­for­ma­cji z Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych nie można jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy wspo­mnia­ne pie­nią­dze otrzy­ma­ły rze­czy­wi­ście osoby kwa­li­fi­ku­ją­ce się do wspar­cia fi­nan­so­weg".

- Oba­wia­my się, że tak nie jest. Taka sy­tu­acja dys­kry­mi­nu­je wę­gier­skich oby­wa­te­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go - ofia­ry na­zi­stow­skich prze­śla­do­wań - któ­rzy unik­nę­li de­por­ta­cji, po­zo­sta­li na Wę­grzech i są ob­ję­ci po­mo­cą MAZ­SOK – pod­kre­ślił.

W tej sy­tu­acji rząd w Bu­da­pesz­cie wy­stą­pił do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji o zwrot pie­nię­dzy "wraz z od­set­ka­mi". Przed­sta­wi­ciel rządu po­in­for­mo­wał o tym am­ba­sa­do­rów Izra­ela i USA w Bu­da­pesz­cie, za­pew­nia­jąc, że "jest to nor­mal­na pro­ce­du­ra praw­na, zgod­na z sys­te­mem le­gi­sla­cyj­nym Wę­gier i Unii Eu­ro­pej­skiej, który wy­ma­ga do­kład­nych i ter­mi­no­wych roz­li­czeń fi­nan­so­wych".

Kon­fe­ren­cja ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych (Je­wish Claim Con­fe­ren­ce), dzia­ła­ją­ca we współ­pra­cy z Izra­elem, wy­ne­go­cjo­wa­ła od 1951 roku rosz­cze­nia od Nie­miec, Au­strii i in­nych rzą­dów, fi­nan­su­jąc pro­gra­my dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych ży­dow­skich ofiar na­zi­zmu.

>>>>>

Znowu rozkradli kase ! Przeciez wie o tym dziecko . NIE WOLNO PLACIC KASY ,,ORGANIZACJOM ZYDOWSKIM'' poniewaz sa to zlodzieje . Kazdy rzad musi placic od razu ofiarom...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:09, 01 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry: jeśli wyjeżdżasz, zapłać za studia albo odpracuj je w kraju.

1 września na Węgrzech wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która nakazuje absolwentom uczelni publicznych podejmującym pracę za granicą zwrócić część kosztów edukacji lub odpracować w kraju dwukrotność trwania studiów w ciągu 20 lat od ich ukończenia.

Jeśli osoba wykształcona na Węgrzech wyjedzie po studiach za granicę, będzie musiała pokryć połowę kosztów kształcenia. W przypadku studiów medycznych za każdy rok nauki trzeba zwrócić około miliona forintów, tj. ponad 3300 euro.

Ustawa przewiduje również, że czas studiów można będzie przedłużać maksymalnie o 50 proc.

Zmniejszona będzie liczba miejsc na państwowych uczelniach wyższych. 40-procentowe cięcia objęły przede wszystkim kierunki humanistyczne, ekonomię i prawo. O ile w 2011 roku rząd finansował studia 800 przyszłych prawników, w bieżącym roku jedynie 100. Rząd argumentuje, że węgierski rynek pracy potrzebuje specjalistów po kierunkach politechnicznych, a nie humanistycznych.

Ustawa przeszła w parlamencie, zdominowanym przez rządzący prawicowy Fidesz, w lutym 2012 roku. Na nic zdały się wtedy protesty studentów przed gmachem ministerstwa oświaty. Demonstracje organizowała studencka organizacja HOOK przy poparciu Europejskiej Unii Studentów. Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Nie jesteśmy niewolnikami. Żądamy pracy, a nie represyjnych ustaw!".

Przedstawiciele 400 tysięcy węgierskich studentów i nauczycieli zaskarżyli ustawę w Komisji Europejskiej, uznając, że jest sprzeczna z zasadą wolnego przepływu pracowników zapisaną w Traktacie Lizbońskim. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Natomiast węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy jest sprzeczna z zagwarantowaną w konstytucji wolnością przemieszczania się i zatrudniania.

Studenci ostrzegają, że jeśli rząd nie wycofa się z kontrowersyjnej nowelizacji, rozpoczną studia w innych krajach UE. Ze statystyk wynika, że w roku 2012 liczba studentów na Węgrzech spadła o około jedną trzecią (109 tysięcy w porównaniu ze 132 tysiącami w roku 2011).

>>>>

Jest to bardzo sparwiedliwe ... Skonczenie studiow na koszt narodu i wyjazd za granice bo tam lepiej jest zdrada . Sam Bóg to tarktuje jako nieuczciwe . Chyba zeby w kraju bylo takie bestialstwo ze absolweni naprawde nie maj pracy . Jak w Polsce no to wtedy jest emigracja przymusowa i odpowiadaja ci ktorzy rzadza czyli wladza Bank narodowy i osobnicy od stop procentowych ... Ale jesli na ogol prac jest a ktos zmyka na lepsze to jest dezercja ! Rzad ma racje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:47, 06 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry odrzucają pożyczkę od MFW na warunkach Funduszu

Węgry od­rzu­ca­ją umowę z Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym w spra­wie po­życz­ki na wa­run­kach po­sta­wio­nych przez MFW - po­wie­dział w czwar­tek pre­mier Vik­tor Orban.
None

Szef wę­gier­skie­go rządu za­po­wie­dział, że jego ga­bi­net przed­sta­wi al­ter­na­tyw­ne pro­po­zy­cje na roz­mo­wy z Fun­du­szem.

"Za taką cenę nie po­trze­bu­je­my fi­nan­so­wych gwa­ran­cji" - dodał. Na­gra­nie z wy­po­wie­dzią pre­mie­ra zo­sta­ło za­miesz­czo­ne na jego stro­nie na Fa­ce­bo­oku.

>>>>

I slusznie . Tylko po co zescie cofali ustawy odzyskujace Bank Narodowy ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:16, 07 Wrz 2012    Temat postu:

„Kolejnej rundy negocjacji we wrześniu nie będzie. Węgierska gospodarka wychodzi na prostą i nie zamierzamy korygować naszego budżetu na 2013 rok. Nie spełnimy wygórowanych żądań MFW, ponieważ warunki udostępnienia linii kredytowej uderzyłyby w węgierskie społeczeństwo (...). Lista żądań MFW jest długa i nie jest zgodna z interesami naszego narodu. Nie zamierzamy przeprowadzać głębokich cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym. Nie będziemy zmniejszać zasiłków rodzinnych, podwyższać podatku dochodowego i podatku od nieruchomości, zmniejszać emerytur, zwiększać wieku emerytalnego. Nikt nie będzie nam dyktował, co i kiedy mamy prywatyzować"

>>>>

A no widzicie ! Chcieli ich wchrzanic na droge Grecji . W zmaian za zalosna pozyczke schladazanie gospodarki . Od razu mowilem ze sa to potwory . Jesli myslicie ze tylko Kreml to sa potwory bo morduja fizycznie ... Owszem . Ale czyz nie gorsze jest podstepne oplecenie kraju przez zachod i zniszczenie go ? Przez demoralizacje aborcje EUtanzje ? Moskwa nikomu nie zaimponuje . Widzimy jaki to syf . A ilu stracilo dusze bo bezmyslnie sa wpatrzeni w zachod ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:37, 10 Wrz 2012    Temat postu:

Były premier Węgier rozpoczął głodówkę przed parlamentem

Były lewicowy premier Węgier Ferenc Gyurcsany w nocy z niedzieli na poniedziałek w proteście przeciw rządowym planom zmiany ordynacji wyborczej w namiocie ustawionym przed parlamentem w Budapeszcie rozpoczął tygodniową głodówkę.

Gyurcsany swą decyzję oznajmił dziennikarzom na kilka minut przed północą. W proteście wraz z nim uczestniczy jeszcze trzech członków kierownictwa jego ugrupowania politycznego, Koalicji Demokratycznej.

- Dramatyczna sytuacja kraju wymaga dramatycznej reakcji. Nasza głodówka ma być spektakularnym gestem politycznym. Chcemy przełamać apatię i milczenie węgierskiego narodu, który bezwolnie poddaje się coraz bardziej autokratyzmowi rządzącej prawicy – powiedział były premier pytany przez dziennikarzy dlaczego wybrał wspomnianą metodę protestu.

Gyurcsany wyraził nadzieję, iż jego protest poprą inni członkowie opozycji a także Węgrzy, którzy "odrzucają niedemokratyczne praktyki rządzącej prawicy”.

Były szef rządu zapewnił, że jego protest jest legalny i otrzymał zezwolenie budapeszteńskiej policji.

Na trawniku przed gmachem parlamentu, w pobliżu pomnika Lajosa Kossutha, członkowie lewicowej opozycji postawili dwa duże namioty. Przed wejściem do jednego z nich napisano: "Koalicja Demokratyczna. Głodówka!" i wyjaśniono powody protestu po węgiersku i angielsku. Mimo nocnych godzin namioty otoczyły natychmiast tłumy ciekawskich.

Protest lewicowej opozycji dotyczy rządowych zmian ordynacji wyborczej, który gabinet premiera Viktora Orbana zamierza przedstawić deputowanym na, rozpoczynającej się w poniedziałek sesji parlamentu.

Według rządowego projektu w wyborach 2014 roku mają brać udział Węgrzy, którzy wcześniej zarejestrują się w rejestrze wyborców sporządzonym przez państwową administrację. Tylko ci obywatele otrzymają informacje wyborcze dotyczące poszczególnych kandydatów.

Liberalno-lewicowe media twierdzą, że taki projekt ordynacji odpowiada prawicy, która z miesiąca na miesiąc traci poparcie wyborców, przy czym 52 procent Węgrów - zdaniem sondaży - waha się na kogo głosować i czy w ogóle brać udział w wyborach.

Projekt rządowej ustawy zostanie najprawdopodobniej przyjęty, ponieważ Fidesz ma poparcie ponad dwóch trzecich głosów w Zgromadzeniu Narodowym.

Lewica zarzuciła rządowi, że "chce zlikwidować demokrację". Propozycję rządu skrytykowała nie tylko opozycja ale również były prezydent Laszlo Solyom, który ostrzegł, że proponowane zmiany ordynacji wyborczej mogą być niezgodne z konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Ferenc Gyurcsany był liderem Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i premierem Węgier w latach 2004-2009. W 2006 roku, po ujawnieniu jego wypowiedzi, że jako lider partii i rządu przedstawiał kłamliwe dane na temat sytuacji gospodarczej kraju, doszło w Budapeszcie do masowych protestów przeciwników lewicy.

Gyurcsany ustąpił dopiero w kwietniu 2009 roku, kiedy Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstruktywne wotum nieufności wobec jego rządu. 22 października 2001 roku były szef rządu wystąpił z MSZP i założył nową, opozycyjną partię lewicową - Koalicję Demokratyczną.

>>>>

HEHEHEHEHE !!!Najwiekszy lotr kraju ktory kraj doprowadzil do tragedii ,,gloduje'' ... Kon by sie usmial . Zaiste zasluzyl na smierc z glodu !!!
Diabel rozum odjal . Najwiekszy czarny charakter kraju a wyobraza sobie zapewne ze stal sie ,,bojownikiem o wolnosc''... ZALOSNE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:24, 25 Wrz 2012    Temat postu:

Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,5 proc.

W sierp­niu wę­gier­ski bank cen­tral­ny ob­ni­żył stopy pro­cen­to­we rów­nież o 25 pkt. ba­zo­wych.

An­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się ob­niż­ki stóp we wrze­śniu.

>>>>

I slusznie . Nie sa w euro maja bank moga sie ratowac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:20, 09 Paź 2012    Temat postu:

Węgry: rząd zamieścił ogłoszenia, że "nie ugnie się przed MFW"

Rząd Wę­gier opu­bli­ko­wał we wto­rek w pię­ciu ogól­no­kra­jo­wych dzien­ni­kach płat­ne ogło­sze­nia, de­kla­ru­ją­ce, iż "nie ugnie się przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym" i nie wpro­wa­dzi su­ge­ro­wa­nych przed­się­wzięć oszczęd­no­ścio­wych w za­mian za pomoc kre­dy­to­wą.

Za­miesz­czo­ne pod na­głów­kiem "in­for­ma­cja rzą­do­wa" ca­ło­stro­ni­co­we ogło­sze­nia za­wie­ra­ją od­rzu­ce­nie ta­kich pro­po­zy­cji, jak po­da­tek od nie­ru­cho­mo­ści lub ogra­ni­cze­nie świad­czeń ro­dzin­nych. Na tek­stach, przed­sta­wia­ją­cych te pro­po­zy­cje wy­dru­ko­wa­no na­pi­sy: "Nie".

Ogło­sze­nia, jakie uka­za­ły się w dzien­ni­kach "Napi Gaz­da­sag" i "Ma­gy­ar Nem­zet", za­zna­cza­ją, iż rząd ocze­ku­je od MFW "sza­cun­ku i za­ufa­nia", a Węgry "nie zre­zy­gnu­ją ze swej nie­pod­le­gło­ści".

Na swej stro­nie in­ter­ne­to­wej rząd opu­bli­ko­wał tekst opie­wa­ją­ce­go na około 200 mln fo­rin­tów (910 tys. do­la­rów) kon­trak­tu na kam­pa­nię me­dial­ną, pre­zen­tu­ją­cą szer­szym krę­gom spo­łe­czeń­stwa sta­no­wi­sko władz w ro­ko­wa­niach fi­nan­so­wych z MFW i Unią Eu­ro­pej­ską. Kon­trakt ten, któ­re­go re­ali­za­cja ma trwać 35 dni, za­war­li w po­nie­dzia­łek urząd pre­mie­ra i grupa me­dial­na IMG.

Na ryn­kach fi­nan­so­wych po­dej­rze­wa się, że pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban gra w roz­mo­wach na czas i nie za­mie­rza pod­pi­sy­wać po­ro­zu­mie­nia, które by­ło­by ob­wa­ro­wa­ne su­ro­wy­mi wa­run­ka­mi.

Umiesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej rządu wtor­ko­wa wy­po­wiedź pre­mie­ra głosi, iż po­ro­zu­mie­nie z MFW uła­twi­ło­by Wę­grom sfi­nan­so­wa­nie bu­dże­tu w 2013 roku, ale bez ta­kiej umowy kraj także sobie po­ra­dzi, jak miało to miej­sce do tej pory w bie­żą­cym roku. We­dług Or­ba­na, kwe­stia tego, czy Węgry zawrą po­ro­zu­mie­nie z MFW, roz­strzy­gnie się w pierw­szym kwar­ta­le przy­szłe­go roku.

>>>>

Slusznie ! Trzeba byc jak general Bem ! Nigdy sie nie poddac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:30, 01 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Orban: szanse na porozumienie z MFW są niewielkie

MFW to "zwykły bank", któremu zależy tylko na tym, by rząd Węgier zniósł podatek od banków i w zamian opodatkował własnych obywateli - powiedział w piątek premier tego kraju Viktor Orban. Wg niego szanse na porozumienie z MFW są "niewielkie".

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to "kruk, który drugiemu krukowi oka nie wykole", który dąży do przeniesienia obciążenia fiskalnego z banków na ich węgierskich klientów - powiedział Orban w wywiadzie radiowym.

W czwartek MFW ogłosił wstrzymanie negocjacji z Węgrami w sprawie kredytu wysokości 15-20 mld euro, ponieważ władze w Budapeszcie chciały, by zamiast tego Fundusz udzielił mu elastycznej linii kredytowej.

Elastyczna linia kredytowa obwarowana jest mniejszą liczbą warunków i w mniejszym stopniu ograniczałaby swobodę ruchów rządu Orbana w polityce gospodarczej. Dotychczasowe działania prawicowych władz kraju - m.in. wprowadzenie podatku bankowego - postrzegane są jako nieprzyjazne wobec zagranicznych inwestorów.

MFW przyznaje elastyczną linię kredytową jedynie tym państwom, które uważa za wiarygodnych partnerów. Jednym z takich krajów jest Polska - pisze agencja dpa.

Podatek bankowy, wprowadzony w 2010 roku w ramach pakietu mającego na celu utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, ma według rządu pomóc w ograniczeniu deficytu i przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa w wys. do 650 mln euro rocznie. MFW i UE wskazywały wielokrotnie, że podatek ten zabiera pieniądze z gospodarki i zbytnio obciąża węgierski sektor bankowy.

Węgry zwróciły się do MFW o pomoc finansową pod koniec 2011 roku, gdy ich rating kredytowy został obniżony do kategorii "śmieciowej" i krajowi groziła niewypłacalność.

>>>>

Po co w ogole Orban zaczynal z tymi bandytami gadac ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:55, 21 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Policja sprawdza, czy bank centralny przekazywał poufne dane MFW

Węgierska policja, po raporcie państwowej instytucji kontrolnej, sprawdza, czy bank centralny (MNB) nie przekazał nielegalnie poufnych informacji o węgierskich bankach Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) - podały w czwartek media w Budapeszcie.

- Dochodzenie rozpoczęto z powodu podejrzenia o nadużycie władzy i naruszenie prawa do poufności danych gospodarczych - wyjaśniła w telewizji publicznej rzeczniczka prokuratury Bettina Bagoly.

W opublikowanym tydzień temu raporcie trybunał obrachunkowy (Allami Szamvevoszek - ASZ), podporządkowany parlamentowi organ nadzorujący wykorzystanie środków państwowych i samorządowych, oskarżył bank centralny o przekazanie w latach 2008-2010 poufnych informacji o węgierskich bankach MFW. W 2008 roku Węgry prowadziły z Funduszem, UE i Bankiem Światowym negocjacje dotyczące pożyczki w wysokości 20 mld euro.

Szef MNB Andras Simor, którego kadencja kończy się w marcu, tydzień temu określił oskarżenia ASZ jako "nieprawdziwe przypuszczenia". Jego zdaniem jest to kolejny atak personalny na niego, mający go zdyskredytować przed odejściem z urzędu.

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu bank centralny odrzuca oskarżenia ASZ i stwierdza, że wszystkie jego działania były prowadzone zgodnie z prawem.

Zdaniem obserwatorów śledztwo może być zemstą ze strony prawicowego premiera Viktora Orbana, którego zwolennicy uznali broniącego niezależności banku centralnego Simora za wroga. Jak podkreśla agencja dpa, w kierownictwie ASZ zasiadają członkowie partii Orbana, a banki, których dotyczy sprawa nigdy nie sprzeciwiały się przekazaniu dotyczących ich informacji MFW.

Orban pod koniec ubiegłego roku praktycznie zerwał negocjacje dotyczące pomocy z MFW. Przeciwko tej instytucji finansowej jego rząd prowadzi - jak to sam określa - "gospodarczą wojnę o niepodległość".

....

O to powazne przestepstwo . MFW jest przeciez instytucja przestepcza i wroga Wegrom . Korzystajac z tych danych.mogli ich uzyc w wojnie z Wegrami !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:55, 22 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: spór o symbole reżimów totalitarnych

Viktor Orban, fot.​AFP

Węgrzy protestują przeciw kontro­wersyjnemu orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który unieważnił z dniem 1 maja br. przepis kodeksu karnego zakazujący publicznego prezentowania symboli reżimów to­talitarnych. - Nie ustąpimy - twier­dzi rządząca prawica.

- Nie podporządkujemy się decyzji Trybunału. Wprowadzimy zakaz propagowania symboli faszystow­skich i komunistycznych bezpośred­nio do ustawy zasadniczej - oświad­czył na konferencji prasowej w Bu­dapeszcie przewodniczący klubu parlamentarnego Fideszu Antal Rogan.

Wtorkową decyzję Trybunału Kon­stytucyjnego, który orzekł, że od 1 maja br. będzie można publiczne prezentować emblematy faszystow­skie i komunistyczne, kierownic­two Fideszu uznało "za policzek wy­mierzony węgierskiej prawicy i bez­precedensową rehabilitację reżi­mów totalitarnych". Zakaz publicz­nego prezentowania czerwonej gwiazdy, sierpa i młota bądź swa­styki wprowadzono w latach 90. w czasie sprawowania władzy przez pierwszy rząd obecnego premiera Viktora Orbana.

Protestuje również opinia publicz­na, według której na ulicach miast pojawią się wkrótce "czerwone gwiazdy i hitlerowskie swastyki". Organizacje obywatelskie obawiają się ostentacyjnego powrotu symbo­li komunistycznych podczas pu­blicznych zgromadzeń i protestów. Inni czują się zagrożeni "falą de­monstracji neonazistowskich". - W obu przypadkach ofiarami staną się mniejszości narodowe - ostrzegł sekretarz stanu w MSZ Zsolt Ne­meth. Obaw nie kryją przedstawi­ciele społeczności żydowskiej i związku węgierskich antykomuni­stów.

Węgierscy komuniści nigdy nie po­godzili się z zakazem noszenia czer­wonej gwiazdy. Attila Vajnai, szef nie mającej swej reprezentacji par­lamentarnej skrajnie lewicowej Par­tii Robotniczej, skazany w 2007 roku na karę więzienia w zawiesze­niu i grzywnę za przypięcie do klapy marynarki czerwonej gwiaz­dy podczas demonstracji, zaskarżył ten wyrok w Europejskim Trybuna­le Praw Człowieka w Strasburgu.

Trybunał uznał jego racje, orzeka­jąc w 2008 roku, że "czerwona gwiazda nie jest wyłącznie symbo­lem reżimu totalitarnego, stano­wiąc symbol międzynarodowego ruchu robotniczego walczącego o prawa pracownicze", a zakaz jej no­szenia stanowi pogwałcenie swobo­dy przekonań i wypowiedzi. Sędzio­wie zaznaczyli jednocześnie, że "można ograniczyć noszenie sym­boli komunistycznych, ale tylko wówczas, gdy istnieje ku temu sil­nie umotywowana potrzeba spo­łeczna", a "na Węgrzech nie ma ry­zyka przywrócenia komunistycz­nej dyktatury".

W 2011 roku, po ponownym obję­ciu władzy przez prawicę, deputo­wani rządzącego Fideszu zagrozili, że zignorują decyzję Trybunału, która - ich zdaniem - "jest równo­znaczna z okazaniem pogardy ofia­rom reżimu komunistycznego". W tej sytuacji Węgrom groziłoby jed­nak przegrywanie kolejnych proce­sów.

Anulując przepis kodeksu karnego, Trybunał Konstytucyjny nie ukry­wał, że podjął decyzję kierując się wytycznymi Strasburga, a więc uznając, że na Węgrzech może dojść do ograniczenia wolności przekonań i słowa. Ale wielu wę­gierskich politologów przyjęło to orzeczenie z mieszanymi uczucia­mi, sugerując, że "wylano dziecko z kąpielą", ponieważ kontrowersyjne orzeczenie może prowadzić rów­nież do publicznego propagowania symboliki faszystowskiej.

....

Strasburg popiera komunistyczne symbole ! Nic dziwnego to sa zbrodniarze i komunisci . Wegry musza wystapic z UE . To nie jest nasza cywilizacja a wrecz wroga nam . To po co z nimi sie integrowac ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:06, 23 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: premier Orban o sukcesach swojego rządu


W corocznym wystąpieniu programowym premier Węgier Viktor Orban przekonywał, że pod rządami jego partii, centroprawicowego Fideszu, gospodarka kraju uniknęła katastrofy i nie została podporządkowana "zagranicznym grupom interesów".

Orban zakwestionował niekorzystne perspektywy rozwoju gospodarczego Węgier nakreślone przez Brukselę. - Węgry wzorowo realizują swoje unijne zobowiązania - oświadczył szef rządu. Powiedział, że od 2011 roku Węgry utrzymują deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB i również w tym roku nie przekroczą wyznaczonego limitu.

- Nie wpadniemy w recesję, nie dojdzie do spadku PKB. Jesteśmy jednym z pięciu krajów Unii Europejskiej, w których maleje dług publiczny - zapewniał Orban.

Według niego kiedy Fidesz przejmował władzę na Węgrzech w 2010 roku po ośmiu latach rządów lewicy, kraj był na krawędzi bankructwa. "Sprzedano i skradziono wszystko to, co było gęstsze od powietrza" - powiedział.

- Dlatego Fidesz musiał sięgnąć po rozwiązania, które "nie spodobały się biurokratom z Brukseli i zagranicznym grupom interesów mówiącym nam, jak żyć (...). Wprowadziliśmy podatek dla korporacji i podatek bankowy. To był punkt zwrotny. (...) Musieliśmy pomóc obywatelom. Węgry nie poddadzą się interesom korporacji finansowych - dodał.
Roztaczając wieloletnią perspektywę działań prawicy, Orban zapowiedział, że przez najbliższych 20 lat kraj osiągnie "niezależność finansową i energetyczną", poziom życia mieszkańców przekroczy średnią unijną, a zadłużenie Węgier zostanie zredukowane poniżej 50 proc. PKB. Szef węgierskiego rządu przekonywał również, że Węgry "uplasują się w pierwszej trzydziestce najlepszych gospodarek świata, a węgierskie uniwersytety w grupie 200 najlepszych placówek edukacyjnych świata".

- Gdy zaczynaliśmy rządzić, na Węgrzech pracowało 3,8 mln na 10 mln ludzi, a podatki płaciło zaledwie 2,6 mln osób, które utrzymywały nasz kraj. W ubiegłym roku pracę rozpoczęło 260 tys. osób, w tym 55 tys. Romów, którzy dotychczas pobierali świadczenia socjalne. Każdy, kto chce pracować, znajdzie pracę. Naszym celem jest aktywizacja zawodowa 5 mln osób płacących podatki - oświadczył premier.

W przemówieniu Orban wskazał również na większą liczbą urodzeń w 2012 roku niż rok wcześniej, co jest - jego zdaniem - skutkiem nowych, przyjętych przez prawicę zapisów konstytucji faworyzujących tradycyjny model rodziny.
- Nie zezwalamy parom homoseksualnym na takie prawa jak rodzinom, bronimy życia od jego poczęcia. Ten szacunek i ochrona życia przynoszą rezultaty. W ubiegłym roku urodziło się 90 tys. dzieci, o 2251 więcej niż w roku 2011 - powiedział premier.

Orban ostrzegł też przed powrotem lewicy w wyborach parlamentarnych 2014 roku. - Może ona ponownie zepchnąć Węgry na krawędź katastrofy gospodarczej - dodał.

Przemówienie Orbana spotkało się z ostrą krytyką opozycji. Lider Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) Attila Mesterhazy uznał, że "wystąpienie było ogólnikowe, a wizja przyszłej dekady była niekonkretna (...). Orban buja w obłokach".

Również były premier, lider ruchu "Razem 2014" Gordon Bajnai ocenił, że treść wystąpienia Orbana "nie odpowiada rzeczywistości". Jego zdaniem prawica osłabiła gospodarkę i węgierską walutę, złamała kręgosłup demokracji". Wskazał też, że za rządów Fideszu w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia kraj "opuściło pół miliona młodych, utalentowanych, wykształconych Węgrów".

....

Dziuraniowcy mordy w kubel . Powinniscie siedziec za rozgrabienie kraju .
Faktycznie powrot to Boga przyniosl Wegrom nieslychany sukces ! Dlug spadl zamiast rosnac co jest ewnementem . Gdyby nie Orban byla by druga Grecja i Hiszpania . MFW i UE nakazywalyby ,,oszczednosci" nedza by rosla tragedua sie poglebiala . Sukces Wegier osiagniety w sytuacji bestialskiej wojny Brukseli i MFW z Wegrami doprowadza ich do szalu bo pokazuje prawde . Sa oni nazistowskimi eksterminatorami Europy ktorym trzeba zrobic Norymberge .
Slaboscia Orbana jest uleglosc wobec zachodu . Przyjecie obrzydliwego paktu fiskalnego ktory umozliwi Brukseli kolejne agresje na Wegry .
Genralnie jednak powierzyli sie Bogu a On ich uratowal ! Oto przyklad !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:36, 04 Mar 2013    Temat postu:

Węgry: nowy szef banku centralnego ograniczył władzę swoich zastępców

Nowy prezes węgierskiego banku centralnego Gyoergy Matolcsy roz­począł urzędowanie w poniedzia­łek od ograniczenia kompetencji swoich zastępców. Zgodnie z nowy­mi wytycznymi zastępcy Matolc­sy'ego nie mogą samodzielnie repre­zentować banku.

Do tej pory mogli oni reprezento­wać bank centralny w obszarach, które leżały w ich kompetencjach. Nowe wytyczne Matolcsy podpisał 28 lutego, jeszcze jako minister go­spodarki. Nowy prezes będzie miał bezpośredni wpływ na zatrudnia­nie, zwalnianie i płace wszystkich pracowników banku - pisze agencja Reutera.

Inwestorzy obawiają się, że nowy prezes może dążyć do podejmowa­nia ryzykownych decyzji w spra­wie polityki monetarnej, aby pobu­dzić pogrążoną w recesji gospodar­kę Węgier, co może jeszcze bardziej zdestabilizować forinta - komentu­je Reuters.

W poniedziałek węgierska waluta straciła na wartości 0,5 proc. Za jedno euro płacono 296 forintów, najwięcej od prawie pięciu tygodni.

57-letni Matolcsy, ekonomista uwa­żany za człowieka prawicowego premiera Viktora Orbana, uchodzi za osobę kontrowersyjną. Jest twór­cą, jak to sam nazywa, "nieortodok­syjnej" polityki gospodarczej polega­jącej na wysokim opodatkowaniu zagranicznych koncernów, by unik­nąć reform strukturalnych.

Dotychczasowy szef banku central­nego Andras Simor, wybrany sześć lat temu przez poprzedni komuno-liberalny rząd, bruździł z powodu od przeję­cia władzy przez Orbana w 2010 roku .

Poprzedni rząd mianował dwóch z trzech wiceprezesów banku. Trzeci, Adam Balog, został nominowany przez Orbana w piątek, tego same­go dnia co Matolcsy.

....

Brawo ! Wladza musi byc jasno okreslona . Inaczej jest katastrofa jak w UE . To sa podstawy wiedzy o polityce .
Wegry maja coraz wieksze szanse ekonomiczne !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:00, 06 Mar 2013    Temat postu:

Orban: Węgry dążą do tego, by być przykładem sukcesu w Europie

Węgry chcą być uwa­ża­ne za przy­kład suk­ce­su w Eu­ro­pie i są bli­skie osią­gnię­cia tego celu - po­wie­dział w War­sza­wie pre­mier Wik­tor Orban. Oce­nił, że głosy w UE kry­ty­ku­ją­ce jego po­li­ty­kę biorą się z kon­flik­tu in­te­re­sów go­spo­dar­czych i róż­nic ide­owych.

Szef rządu w Bu­da­pesz­cie przy­je­chał do Pol­ski na spo­tka­nie pre­mie­rów państw Grupy Wy­szeh­radz­kiej (Pol­ski, Czech, Sło­wa­cji i Wę­gier) z pre­zy­den­tem Fran­cji Fran­co­is Hol­lan­de'em i kanc­lerz Nie­miec An­ge­lą Mer­kel.

- Py­ta­nie dla nas teraz, zwłasz­cza w kon­tek­ście przy­szło­ści Eu­ro­py, brzmi - czym są Węgry: czar­ną owcą czy hi­sto­rią suk­ce­su? Nasi prze­ciw­ni­cy, ci, któ­rzy są na­sta­wie­ni bar­dziej kry­tycz­nie wobec nas, sta­ra­ją się okre­ślać Węgry jako czar­ną owcę, re­gio­nal­ne­go wi­chrzy­cie­la (...) sprze­ci­wia­ją­ce­go się wszel­kim ideom, jakie stwo­rzy­ły Eu­ro­pę - oświad­czył pre­mier Wę­gier, wy­stę­pu­jąc na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim.

Prze­ko­ny­wał, że "jesz­cze trzy lata temu Węgry były w gor­szej sy­tu­acji (go­spo­dar­czej) niż Gre­cja". Teraz - wy­li­czał - dług pu­blicz­ny zmniej­sza się, de­fi­cyt bu­dże­to­wy jest po­ni­żej 3 proc. PKB, Węgry mają do­dat­nie saldo w han­dlu za­gra­nicz­nym, pod­no­si się współ­czyn­nik ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej. Je­dy­nym ne­ga­tyw­nym wskaź­ni­kiem - we­dług pre­mie­ra - jest brak wzro­stu go­spo­dar­cze­go.

- Dla­cze­go tak wielu ludzi w Eu­ro­pie chcia­ło­by Węgry okre­ślić ra­czej mia­nem czar­nej owcy? - pytał Orban, od­po­wia­da­jąc, że dzie­je się tak z po­wo­du kon­flik­tu in­te­re­sów oraz "kon­flik­tu idei". Gdy par­tia Or­ba­na - Fi­desz - po wy­bo­rach w 2010 r. zdo­by­ła dwie trze­cie man­da­tów w par­la­men­cie, uzna­ła, że "pod­sta­wą suk­ce­su go­spo­dar­cze­go, a także po­li­tycz­ne­go jest spra­wie­dli­we dzie­le­nie cię­ża­rów" i dla­te­go - tłu­ma­czył Orban - na­ło­ży­ła po­da­tek na banki i kon­cer­ny.

Jed­nak to za­szko­dzi­ło in­te­re­som za­chod­nio­eu­ro­pej­skich ban­ków i kon­cer­nów dzia­ła­ją­cych na Wę­grzech i "to jest powód, dla któ­re­go tak wiele kra­jów UE, wiel­kich kon­cer­nów i nawet nie­któ­rzy biu­ro­kra­ci w UE sprze­ci­wia­ją się temu, co ro­bi­my, po­nie­waż z ich punk­tu wi­dze­nia od­by­wa się to ze szko­dą dla go­spo­dar­ki eu­ro­pej­skiej" - mówił Orban.

Dru­gim we­dług niego po­wo­dem kry­ty­ki Wę­gier jest - mówił za­zna­cza­jąc, że z po­wo­du ogra­ni­czo­ne­go czasu musi upro­ścić pro­blem - do­mi­nu­ją­ca w wielu kra­jach UE, in­sty­tu­cjach eu­ro­pej­skich, me­diach i de­ba­cie pu­blicz­nej, od­mien­na opcja ide­olo­gicz­na. Za­kła­da ona, że przy­szłe spo­łe­czeń­stwa mają być bar­dziej świec­kie, po­nadna­ro­do­we i opar­te nie na ro­dzi­nie, a "ro­dzi­nach róż­ne­go typu". Orban za­zna­czył, że ka­te­go­rycz­nie nie zga­dza się z taką wizją i oce­nił to jako "spór do­ty­czą­cy war­to­ści i wizji Eu­ro­py", w któ­rym "od­po­wiedź jest wciąż otwar­ta".

Orban za­strzegł, że na Wę­grzech "na­le­ży być bar­dzo ostroż­nym z na­le­ży­tym ro­zu­mie­niem (...) związ­ku chrze­ści­jań­stwa z po­li­ty­ką". Tylko 14 proc. Wę­grów to re­gu­lar­nie prak­ty­ku­ją­cy ka­to­li­cy - za­zna­czył. "Gdyby ktoś chciał pro­wa­dzić na Wę­grzech po­li­ty­kę czy­sto cha­dec­ką, nigdy nie zdo­był­by więk­szo­ści (gło­sów)" - pod­kre­ślił.

- Węgry wal­czą obec­nie, by za­słu­żyć na sta­tus "hi­sto­rii suk­ce­su" - mówił. Oce­nił, że "w nad­cho­dzą­cych la­tach każdy z rzą­dów państw eu­ro­pej­skich po­wi­nien speł­nić trzy wy­mo­gi: zmniej­szyć dług pu­blicz­ny, po­pra­wić kon­ku­ren­cyj­ność i utrzy­mać po­par­cie wy­bor­ców oraz spo­kój spo­łecz­ny".

- Nie chcę mówić, że (w tej spra­wie) od­nie­śli­śmy zwy­cię­stwo - mamy szan­sę, by je osią­gnąć - za­strzegł. Jeśli Wę­grom uda się utrzy­mać i po­pra­wić w ciągu naj­bliż­szych sze­ściu mie­się­cy wskaź­ni­ki go­spo­dar­cze, to "nie będą po­strze­ga­ne już jako czar­na owca" - za­pew­nił.

Orban prze­ko­ny­wał, że kraje post­ko­mu­ni­stycz­ne nie mogą już, jak 20 lat temu, szu­kać na Za­cho­dzie spraw­dzo­nych re­cept na swoje pro­ble­my spo­łecz­ne czy go­spo­dar­cze. - Tak już nie jest, stre­fa euro jest w ta­ra­pa­tach (...) po­waż­niej­szych niż my - oświad­czył.

- Nie mo­że­my już ko­pio­wać; praw­dzi­wym wy­zwa­niem dla kra­jów Eu­ro­py Środ­ko­wej jest wy­my­śle­nie wła­snych od­po­wie­dzi na wszyst­kie pro­ble­my - oce­nił.

- Moim zda­niem, jedną z naj­waż­niej­szych spraw jest teraz zbu­do­wa­nie naj­głęb­szej, jak to moż­li­we, współ­pra­cy go­spo­dar­czej w Eu­ro­pie Środ­ko­wej. (...) Mu­si­my stwo­rzyć żywą, silną go­spo­dar­czo Eu­ro­pę Środ­ko­wą - za­ape­lo­wał pre­mier Wę­gier.

Otwar­te spo­tka­nie, na któ­rym pu­blicz­ność po­wi­ta­ła Or­ba­na okla­ska­mi na sto­ją­co, zor­ga­ni­zo­wa­ły: In­sty­tut Wol­no­ści i Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski.

>>>>

Tak jest ! Chcemy silnych Wegier !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:57, 11 Mar 2013    Temat postu:

Demonstracje i spór o węgierskojęzyczną mniejszość w Rumunii

W Sied­mio­gro­dzie i na Wę­grzech od­by­ły się licz­ne ma­ni­fe­sta­cje po­pie­ra­ją­ce au­to­no­micz­ne dą­że­nia wę­gier­sko­ję­zycz­nej mniej­szo­ści w Ru­mu­nii - Sze­kle­rów. W sied­mio­grodz­kim Targu Mures de­mon­stro­wa­ło 10 tys. Sze­kle­rów, pro­te­sto­wa­no też w Bu­da­pesz­cie.

De­mon­stra­cję w Targu Mures w Dniu Wol­no­ści Sze­klersz­czy­zny zor­ga­ni­zo­wa­ła Kra­jo­wa Rada Sze­kle­rów kie­ro­wa­na przez Iz­sa­ka Ba­laz­sa. - Żą­da­my utwo­rze­nia dla Sze­kle­rów sa­mo­dziel­ne­go re­gio­nu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go - oświad­czył Ba­lazs.

Ponad ty­siąc osób pro­te­sto­wa­ło przed am­ba­sa­dą ru­muń­ską w Bu­da­pesz­cie. Na Wę­grzech de­mon­stra­cje od­by­ły się także w Szol­no­ku, Kesz­the­ly i Sa­ro­spa­ta­ku. "Żą­da­my au­to­no­mii dla na­szych braci w Ru­mu­nii" - skan­do­wa­li zgro­ma­dze­ni. Pro­te­sto­wa­no też przed ru­muń­ski­mi am­ba­sa­da­mi i kon­su­la­ta­mi w Eu­ro­pie, USA i Ka­na­dzie.

De­mon­stra­cje wy­wo­ła­ły roz­go­ry­cze­nie ru­muń­skich władz. Pre­mier cen­tro­le­wi­co­wej ko­ali­cji i za­ra­zem szef Par­tii So­cjal­de­mo­kra­tycz­nej (PSD) Vic­tor Ponta, który w so­bo­tę przy­je­chał do Bu­da­pesz­tu na za­pro­sze­nie opo­zy­cyj­nej Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP), oskar­żył szefa wę­gier­skie­go rządu Vik­to­ra Or­ba­na o bez­pre­ce­den­so­wą in­ge­ren­cję w we­wnętrz­ne spra­wy Ru­mu­nii.

Prze­ciw wi­zy­cie Ponty pro­te­sto­wa­li w so­bo­tę na uli­cach Bu­da­pesz­tu przed­sta­wi­cie­le skraj­nie pra­wi­co­wej par­tii par­la­men­tar­nej "Job­bik". De­mon­stran­ci za­rzu­ci­li le­wi­cy, że "za­pra­sza­jąc szefa ru­muń­skie­go rządu, zdra­dzi­ła swo­ich ro­da­ków". "Wszy­scy je­ste­śmy Sze­kle­ra­mi!" - krzy­cze­li. In­ter­we­nio­wa­ła po­li­cja.

Za­rzu­ty Bu­ka­resz­tu ła­go­dził szef wę­gier­skiej dy­plo­ma­cji Janos Mar­to­nyi. - Obawy ru­muń­skich władz przed te­ry­to­rial­ną anek­sją Sied­mio­gro­du to to­tal­ny non­sens - oświad­czył. Dodał, że "ist­nie­je wiele form au­to­no­mii" i przy­zna­nie przy­wi­le­jów sa­mo­rzą­do­wych Sze­kle­rom mo­gło­by wpły­nąć na za­ła­go­dze­nie na­pięć. - Chce­my dia­lo­gu - za­pew­nił Mar­to­nyi, de­kla­ru­jąc rów­no­cze­śnie, że "Węgry będą po­pie­rać dą­że­nia swo­jej dia­spo­ry".

Wę­gier­sko-ru­muń­ski kon­flikt o mniej­szo­ści na­ro­do­we odżył w po­ło­wie lu­te­go, kiedy Co­drin Mun­te­nau z par­tii so­cjal­de­mo­kra­tycz­nej, mia­no­wa­ny przez rząd Vic­to­ra Ponty na no­we­go pre­fek­ta okrę­gu Co­va­sna, zdjął flagę sze­kler­ską ze swo­je­go biura, choć w li­sto­pa­dzie 2012 roku sąd orzekł, że wy­wie­sza­nie ta­kich flag w Ru­mu­nii jest le­gal­ne. Dla Sze­kle­rów, sta­no­wią­cych więk­szość lud­no­ści w okrę­gu był to szok, tym bar­dziej że barwy ich flagi (nie­bie­ski i złoty) są takie same jak barwy okrę­gu Co­va­sna.

Wi­ce­szef wę­gier­skiej dy­plo­ma­cji Zsolt Ne­meth za­żą­dał, aby Bu­ka­reszt wy­co­fał się z "sym­bo­licz­nej agre­sji wobec swo­ich wę­gier­skich współ­o­by­wa­te­li". Prze­wod­ni­czą­cy wę­gier­skie­go Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go Lasz­lo Kover po­le­cił wy­wie­sić flagę Sze­kle­rów na gma­chu par­la­men­tu w Bu­da­pesz­cie.

Ana­li­zu­jąc pod­ło­że sporu, wę­gier­skie media przy­po­mi­na­ją, że w skład po­przed­nich cen­tro­pra­wi­co­wych ko­ali­cji w Bu­ka­resz­cie wcho­dził De­mo­kra­tycz­ny Zwią­zek Wę­grów w Ru­mu­nii. W rzą­dzie Ponty za­bra­kło dla niego miej­sca. Media zbli­żo­ne do wę­gier­skiej opo­zy­cji su­ge­ru­ją na­to­miast, że rząd Or­ba­na utrzy­mu­je wę­gier­sko­ję­zycz­ną mniej­szość w Ru­mu­nii w sta­nie "na­pię­cia et­nicz­ne­go", aby za­pew­nić sobie po­par­cie dia­spo­ry w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w 2014 r.

650-ty­sięcz­na spo­łecz­ność Sze­kle­rów za­miesz­ku­je wschod­nią część Sied­mio­gro­du, który po I woj­nie świa­to­wej, na mocy trak­ta­tu z Tria­non z 1920 r., przy­padł Ru­mu­nii. Po II woj­nie świa­to­wej po­wo­ła­no tam Wę­gier­ski Obwód Au­to­no­micz­ny ze sto­li­cą w Tagru Mures, ale w 1960 r. obwód zmniej­szo­no, a au­to­no­mię ogra­ni­czo­no. 15 marca 2006 r. w mie­ście Odor­hieu Se­cu­iesc zgro­ma­dze­nie Sze­kle­rów opo­wie­dzia­ło się za au­to­no­mią wschod­nie­go Sied­mio­gro­du.

>>>>

Slynni Szeklerzy ! To z nimi dokonywal bohaterskich czynow gen. Bem ! Wspaniali zolnierze ! Tak jest ! Zadamy pelni praw dla nich !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:00, 11 Mar 2013    Temat postu:

Sąd przyznał rację koncernom; Orban: to "skandaliczne"

Kon­ser­wa­tyw­ny pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban oświad­czył w po­nie­dzia­łek, że orze­cze­nie sądu, który przy­znał rację kon­cer­nom ener­ge­tycz­nym skar­żą­cym rząd za zmu­sza­nie ich do ob­ni­że­nia cen gazu, jest "skan­da­licz­ne".

Dzia­ła­ją­ce na Wę­grzech kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne wy­gra­ły w ubie­głym ty­go­dniu spra­wę do­ty­czą­cą zmu­sza­nia ich przez pań­stwo do ob­ni­że­nia cen gazu, wy­to­czo­ną wę­gier­skie­mu urzę­do­wi nad­zo­ru ener­gii, który wydał de­kret usta­na­wia­ją­cy ceny za uży­cie sieci ga­zo­cią­go­wej.

"W imie­niu rządu muszę po­wie­dzieć, że de­cy­zja sądu jest skan­da­licz­na" - oświad­czył w po­nie­dzia­łek w par­la­men­cie Orban. Dodał, że jego ga­bi­net nie za­ak­cep­tu­je jej i przed­sta­wi nową pro­po­zy­cję prze­wi­du­ją­cą jesz­cze więk­sze cię­cia cen.

We­dług niego kon­cer­ny ener­ge­tycz­ne za­ra­bia­ją­ce mi­liar­dy pod­ję­ły sko­or­dy­no­wa­ne dzia­ła­nia prze­ciw­ko wę­gier­skim ro­dzi­nom, by za­po­biec "spra­wie­dli­we­mu ob­ni­że­niu ob­cią­żeń".

Pre­mier po­in­for­mo­wał też, że sąd w przy­szłym ty­go­dniu wyda od­dziel­ne orze­cze­nie w spra­wie usta­lo­nych przez rząd cięć cen ener­gii elek­trycz­nej.

Wę­gier­ski rząd od stycz­nia wpro­wa­dził 10-proc. ob­niż­kę cen ener­gii elek­trycz­nej, gazu i ogrze­wa­nia dla go­spo­darstw do­mo­wych. Kosz­ty tej ob­niż­ki będą mu­sie­li po­kryć do­staw­cy na­le­żą­cy w więk­szo­ści do za­gra­nicz­nych kon­cer­nów ener­ge­tycz­nych.

Aby to osią­gnąć, wła­dze za­żą­da­ły ob­ni­że­nia marż do­staw­ców. Wę­gier­ski sek­tor usług ko­mu­nal­nych na­le­ży w więk­szo­ści do firm za­gra­nicz­nych - naj­więk­szy­mi gra­cza­mi są nie­miec­ki RWE i E.​On oraz fran­cu­skie GDF i EDF.

Cię­cia za­nie­po­ko­iły firmy ener­ge­tycz­ne, które prze­ko­nu­ją, że to one będą mu­sia­ły za­pła­cić za to ra­chu­nek. Po­li­ty­ka ta zy­ska­ła jed­nak po­par­cie Wę­grów, ob­cią­żo­nych wy­so­ki­mi ra­chun­ka­mi za ener­gię. Jak pisze agen­cja Reu­te­ra, Or­ba­no­wi za­le­ży na wzro­ście po­par­cia, po­nie­waż bę­dzie się sta­rał o ko­lej­ną ka­den­cję w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych za­pla­no­wa­nych na przy­szły rok.

>>>>

Tak to skandal . Wiemy jak oni grabia ludzi .
Ale pamietajmy ze SADY STOJA NA STRAZY INTERESOW KLASY PANUJACEJ . A klasa panujaca sa obecnie KONCERNY . Rzad ma dbac O LUDZI NIE O KLASY PANUJACE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:26, 13 Mar 2013    Temat postu:

Zmiany w węgierskiej konstytucji niepokoją Unię Europejską

Politycy europejscy próbowali do ostatniej chwili powstrzymać głosowanie w sprawie spornej reformy na Węgrzech. Bezskutecznie. Teraz chcą zbadać tę decyzję i grożą konsekwencjami.

Komisja Europejska ostro skrytykowała prawicowo-konserwatywny rząd premiera Viktora Orbana za wprowadzenie daleko idących zmian w konstytucji. "Kłóci się to z pryncypiami demokratycznego państwa prawa, prawa unijnego i Rady Europy", podkreślają we wspólnym oświadczeniu przewodniczący KE Jose Manuel Barroso i sekretarz generalny Rady Europy Thorbjörn Jagland.

Sygnatariusze podkreślają dalej, że konstytucjonaliści Rady Europy i KE przyjrzą się bliżej uchwalonej noweli.

W poniedziałek Parlament Węgier wprowadził po raz czwarty poprawki do konstytucji kraju. Narodowo-konserwatywna partia rządząca Viktora Orbana, Związek Młodych Demokratów - FIDESZ, dysponuje większością 2/3 w parlamencie.

...

Znowu brukselskie bydlaki bestialsko atakuja . Kiedy Węgry wyjda z UE .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:05, 15 Mar 2013    Temat postu:

Węgry: nie będzie można zmieniać urzędowych cen energii

De­pu­to­wa­ni rzą­dzą­ce­go Fi­de­szu za­kwe­stio­no­wa­li w czwar­tek de­cy­zję sądu, który sta­nął po stro­nie kon­cer­nów ener­ge­tycz­nych skar­żą­cych wę­gier­ski rząd za ob­niż­ki cen gazu. Zwięk­szo­no rów­nież upraw­nie­nia Urzę­du Nad­zo­ru Ener­gii.

Urząd Nad­zo­ru Ener­gii bę­dzie de­cy­do­wał o ce­nach ener­gii. Jego de­cy­zje będą osta­tecz­ne - nie bę­dzie ich można kwe­stio­no­wać w są­dzie. Szef Urzę­du bę­dzie za­twier­dza­ny przez pre­mie­ra na 7-let­nią ka­den­cję.

De­cy­zja de­pu­to­wa­nych Fi­de­szu jest od­po­wie­dzią na nie­daw­ne orze­cze­nie sądu, który przy­znał rację kon­cer­nom ener­ge­tycz­nym skar­żą­cym Urząd za zmu­sza­nie ich do ob­ni­że­nia cen gazu. Orze­cze­nie to pre­mier Vik­tor Orban uznał za "skan­da­licz­ne", za­po­wia­da­jąc, że nie tylko je anu­lu­je, ale też do­pro­wa­dzi do ko­lej­nej ob­niż­ki cen su­row­ca.

Spór kon­cer­nów ener­ge­tycz­nych z rzą­dem Or­ba­na toczy się od 6 stycz­nia 2012 roku, kiedy Urząd Nad­zo­ru Ener­gii wpro­wa­dził spe­cjal­nym de­kre­tem 10-pro­cen­to­wą re­duk­cję cen ener­gii elek­trycz­nej, gazu i ogrze­wa­nia dla go­spo­darstw do­mo­wych. Kosz­ty wspo­mnia­nej ob­niż­ki, która miała chro­nić oby­wa­te­li przed "nad­mier­ny­mi zy­ska­mi" kon­cer­nów, mieli po­kryć do­staw­cy po­przez ob­ni­że­nie swo­ich marż (w wę­gier­skim sek­to­rze usług ko­mu­nal­nych do­mi­nu­ją za­gra­nicz­ne firmy: nie­miec­kie RWE i E.​ON oraz fran­cu­skie GDF i EDF). Rząd ar­gu­men­to­wał, że musi in­ge­ro­wać w pro­ces kształ­to­wa­nia cen, po­nie­waż w la­tach 2002-2010 ceny ener­gii na Wę­grzech wzro­sły o 200 pro­cent i do­pro­wa­dzi­ły do po­waż­ne­go zu­bo­że­nia oby­wa­te­li. Kon­cer­ny za­skar­ży­ły jed­nak Urząd i w ubie­głym ty­go­dniu wy­gra­ły spra­wę w są­dzie.

Przed od­lo­tem do Bruk­se­li na szczyt Unii Eu­ro­pej­skiej pre­mier za­po­wie­dział, że w naj­bliż­szym cza­sie na­le­ży spo­dzie­wać się ko­lej­nych ob­ni­żek cen gazu. "Mu­si­my chro­nić na­szych oby­wa­te­li przez żar­łocz­no­ścią za­gra­nicz­nych kon­cer­nów. 3,8 mln go­spo­darstw do­mo­wych (...) jest ogrze­wa­nych gazem. Opła­ty za do­sta­wy ener­gii i po­zo­sta­łe świad­cze­nia ko­mu­nal­ne po­chła­nia­ją jedną piątą prze­cięt­ne­go upo­sa­że­nia osób za­trud­nio­nych w sek­to­rze pań­stwo­wym. Mu­si­my zatem sta­bi­li­zo­wać ceny po­przez róż­ne­go ro­dza­ju me­cha­ni­zmy kon­tro­l­ne" - ar­gu­men­to­wał szef wę­gier­skie­go rządu. Od 1 czerw­ca zmniej­szą się m.​in. opła­ty za usu­wa­nie od­pa­dów ko­mu­nal­nych.

>>>>

Slusznie ! Trzeba chronic ludzi przed zachodnimi zlodzejami .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:16, 22 Mar 2013    Temat postu:

Orban: będziemy wymuszać obniżkę cen energii

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że jeśli zajdzie konieczność, to rząd będzie wymuszał obniżkę cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania. Zareagował w ten sposób na protesty koncernów energetycznych w związku z obniżką cen.

W węgierskim sektorze usług komunalnych dominują zagraniczne firmy: niemieckie RWE i E.ON oraz francuskie GDF i EDF. - Jeśli współpraca między rządem a dostawcami energii nie jest możliwa, rząd będzie kontynuował politykę wymuszania obniżki cen (w sektorze energetycznym), żeby spadły do średniego poziomu europejskiego - powiedział Orban na antenie radia MR1.

Według niego koncerny "zmówiły się przeciwko węgierskim rodzinom, z których ciągną zyski". Orban oskarżył dostawców energii o to, że zarabiają "setki miliardów forintów, które następnie wywożą z powrotem do siebie".

Spór koncernów energetycznych z rządem Orbana toczy się od 6 stycznia 2012 r., kiedy Urząd Nadzoru Energii wprowadził specjalnym dekretem 10-procentową redukcję cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych. Koszty wspomnianej obniżki, która miała chronić obywateli przed "nadmiernymi zyskami" koncernów, mieli pokryć dostawcy poprzez obniżenie marż.

Rząd argumentował, że musi ingerować w proces kształtowania cen, ponieważ w latach 2002-2010 ceny energii na Węgrzech wzrosły o 200 proc. i doprowadziły do poważnego zubożenia obywateli. Koncerny zaskarżyły jednak Urząd i na początku marca wygrały sprawę w sądzie.

W ubiegłym tygodniu deputowani rządzącego Fideszu zakwestionowali orzeczenie sądu; premier Orban uznał je za "skandaliczne", zapowiadając, że nie tylko je anuluje, ale też doprowadzi do kolejnej obniżki cen surowca.

Zwiększono również uprawnienia Urzędu Nadzoru Energii, który będzie decydował o cenach energii. Jego decyzje będą ostateczne - nie będzie ich można kwestionować w sądzie. Szef Urzędu będzie zatwierdzany przez premiera na 7-letnią kadencję.

....

Slusznie ! Nie pozwolmy aby zachod nas grabil !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:10, 05 Kwi 2013    Temat postu:

Rekordowa kara dla dostawcy energii

Brytyjska spółka SSE, jeden z sześciu największych dostawców energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii, ukarana została przez regulatora rynku karą 10,5 mln funtów za nadużycia przy sprzedaży swoich usług klientom.

To jednocześnie najwyższa w historii kara nałożona przez Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) na dostawcę energii.

Ofgem dopatrzył się w procedurach sprzedażowych SSE wielu rażących nadużyć i oskarżył spółkę o długotrwałe działanie na niekorzyść klientów przy oferowaniu im swoich usług.

Według urzędu, zarząd spółki zdawał sobie sprawę i przyzwalał na wprowadzające klientów w błąd informacje na temat potencjalnych oszczędności w efekcie skorzystania z usług SSE podawane przez pracowników pionu sprzedaży.

Spółka, która obsługuje obecnie około 10 mln klientów, zaprzestała sprzedaży bezpośredniej w domach klientów w lipcu 2011 roku. Do nadużyć dochodziło jednak także później na drodze sprzedaży telefonicznej i w punktach obsługi klienta. Sprzedawcy mieli m.in. korzystać z przygotowanych i zatwierdzonych przez władze spółki skryptów, które wprowadzały klientów w błąd co do korzyści finansowych z przejścia na taryfy oferowane przez SSE.

Poza nałożeniem kary, Ofgem nie ma jednak mechanizmu, który zmuszałby spółkę do wyrównania strat poniesionych przez klientów w wyniku nieuczciwych praktyk. Urząd jest w posiadaniu potwierdzonych zgłoszeń mówiących o stratach rzędu nawet ponad 300 funtów rocznie w wyniku przejścia na proponowane taryfy. Taki mechanizm przewidziany jest jednak w nowelizacji prawa energetycznego, które jest obecnie przedmiotem prac parlamentu.

Spółka poinformowała jednak, że dysponuje specjalnym funduszem w kwocie 5 mln funtów, z którego będzie pokrywać wprowadzonym w błąd klientom poniesione straty. Muszą oni jednak zgłosić się do spółki samodzielnie i udokumentować swoje roszczenie.

Jednym z działań podjętych przez spółkę by zrekompensować poniesioną karę i zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości, ma być zamrożenie premii dla dyrektorów odpowiedzialnych za nadużycia w pionie sprzedaży.

Zdaniem niektórych ekspertów problem nadużyć przy sprzedaży usług energetycznych nie dotyczy jednak tylko SSE, ale całego sektora energetycznego w Wielkiej Brytanii. Ofgem poinformował jednak, że nie prowadzi obecnie żadnych innych postępowań w związku z nadużyciami przy sprzedaży energii.

...

I widzicie jak sa Wegry bestialsko atakowane . A inni maja te same problemy I CISZA ! To sa euro bydlaki .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:20, 12 Kwi 2013    Temat postu:

Komisja Europejska grozi Węgrom postępowaniem za zmiany w konstytucji

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso zagroził Węgrom wszczęciem procedury o naruszenie prawa unijnego. Powód to budząca kontrowersje nowelizacja węgierskiej konstytucji, która - zdaniem KE - może naruszać demokratyczne zasady UE.

Barroso wysłał list do premiera Węgier Viktora Orbana, w którym napisał, że wstępna analiza prawna uchwalonej w marcu przez parlament w Budapeszcie czwartej poprawki do konstytucji, potwierdza obawy, iż nowelizacja ta nie jest zgodna z prawodawstwem UE, a szczególnie z zasadami rządów prawa.

Gdy prowadzona przez służby KE analiza prawna zostanie zakończona, Komisja "podejmie konieczne kroki, aby wszcząć procedury o naruszenie prawa" - poinformowano w komunikacie. Barroso zaapelował do Orbana i jego rządu, by "w zdecydowany i jednoznaczny sposób" wyszedł na przeciw tym obawom. "To bez wątpienia jest w interesie Węgier i całej UE" - napisał Barroso.

Poprawka do węgierskiej konstytucji

Czwarta poprawka do węgierskiej konstytucji ogranicza m.in. uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego i daje parlamentowi prawo do decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną przez państwo węgierskie uznane za Kościoły. Komisja Europejska i Rada Europy badają, czy nowelizacja nie narusza zasad demokracji.

Premier Orban wielokrotnie odpierał krytykę i zarzuty, jakoby poprawka naruszała zasady demokracji obowiązujące w UE.

>>>>

Eurosowieci nie odpuszcza az sie ich nie zmiazdzy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:05, 25 Kwi 2013    Temat postu:

Prawdopodobne postępowanie przeciw Węgrom za zmiany w konstytucji


Komisja Europejska prawdopodobnie rozpocznie postępowanie o naruszenie prawa przeciwko Węgrom w związku z budzącymi kontrowersje zmianami w konstytucji tego kraju - poinformowała unijna komisarz sprawiedliwości Viviane Reding.

- Komisja pracuje nad prawną analizą, która prawdopodobnie będzie prowadzić do wszczęcia procedury o naruszenia prawa UE. I nastąpi to szybko - powiedziała Reding na konferencji prasowej w Brukseli.

KE oraz Rada Europy obawiają się, że uchwalona w marcu przez parlament w Budapeszcie tzw. czwarta poprawka do węgierskiej konstytucji narusza zasady demokracji i państwa prawa. Szef Komisji Jose Barroso zagroził niedawno w liście do premiera Węgier Viktora Orbana wszczęciem procedury o łamanie prawa UE, bo wstępne analizy nowelizacji konstytucji potwierdzają obawy KE.

"Czwarta poprawka" do konstytucji Węgier dotyczy wielu dziedzin życia społecznego i politycznego. Przewiduje m.in. prawo parlamentu do decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną przez państwo węgierskie uznane jako Kościoły oraz ogranicza kompetencje Sądu Konstytucyjnego.

Ponadto poprawka zakazuje prowadzenia kampanii przedwyborczej w mediach komercyjnych, a także umożliwia władzom lokalnym karanie mandatami albo aresztowanie osób bezdomnych przebywających w miejscach publicznych.

Wątpliwości KE dotyczą szczególnie trzech zmian, wprowadzanych przez "czwartą poprawkę": możliwości wprowadzenia nowego podatku, jeśli Węgry zostaną ukarane finansowo przez sąd UE za łamanie unijnego prawa, możliwości przenoszenia przez szefa Narodowego Urzędu Sądownictwa kategorii spraw z jednego sądu do innego oraz zakazu prowadzenia kampanii wyborczych w mediach komercyjnych.

W zeszłym tygodniu Reding poinformowała w Parlamencie Europejskim, że rząd Węgier w odpowiedzi na wątpliwości KE przedstawił już propozycje nowych zmian w nowelizacji konstytucji, dotyczące przenoszenia spraw pomiędzy sądami, a także zakazu kampanii politycznej w mediach komercyjnych; zakaz nie miałby obowiązywać podczas kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Premier Viktor Orban, którego konserwatywna partia Fidesz ma ponad 2/3 miejsc w węgierskim parlamencie, wielokrotnie bronił "czwartej poprawki", przekonując, że nie łamie ona unijnego prawa.

Jednak część unijnych polityków, szczególnie eurodeputowani z frakcji Zielonych oraz liberałów w PE domaga się wszczęcia postępowania przeciwko Węgrom na podstawie art. 7 traktatu UE, który może skutkować nawet zawieszeniem prawa głosu kraju łamiącego zasady Unii.

Nie jest to pierwszy spór rządu Orbana z Brukselą. Już w zeszłym roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o złamanie prawa unijnego. Dotyczyły one ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych i banku centralnego oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat.

Sprawę banku centralnego udało się wyjaśnić już w kwietniu 2012 r., zaś jesienią zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości UE zakwestionował obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów.

...

Nasila sie bestialska agresja przeciw Wegrom ! Moze by eurotrybunaly wszczely sledztwo w sprawie antydemokratycznych struktur wladzy w Brukseli !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:47, 01 Maj 2013    Temat postu:

Węgierski bank centralny przeznaczy rezerwy na prawie darmowe kredyty dla małych i średnich firm

Kwotą w sumie 500 mld forintów planuje zasilić węgierski bank centralny miejscowe banki. Otrzymają jednak pieniądze pod warunkiem, że co najmniej połowę przeznaczą je na kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw oprocentowane najwyżej 2 proc. rocznie.

Owe pożyczki z banku centralnego dla banków nie będą zaś w ogóle oprocentowane. 500 mld forintów to ponad 1,6 mld euro.

Tę drugą połowę pieniędzy banki otrzymają również bez kosztów w walutach obcych. Celem jest umożliwienie przewalutowania przedsiębiorcom, którzy mają zaciągnięte kredyty w walutach obcych, co jest dużym problemem dla węgierskiego systemu finansowego, zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Po zmianie zobowiązań kredytowych wobec banków na rodzimą walutę, oprocentowanie również nie może przekraczać 2 proc.

Bank centralny planuje też w perspektywie użyć rezerw do zmniejszenia o 1 bln forintów długu publicznego i przeznaczyć w tym celu dodatkowo 3 mld euro na kredyty dewizowe dla banków, które są wierzycielami państwa, w zamian za krótkoterminowe obligacje państwowe.

W sumie Węgierski Bank Narodowy chce sięgnąć po rezerwy walutowe w wysokości ponad 4 mld euro (rezerwy dewizowe Węgier wynoszą 35 mld euro).

Program ten firmuje nowy prezes Węgierskiego Banku Narodowego, György Matolcsy. Nosi nazwę „Program Kredytowy Wzrostu Gospodarczego”. Zmiana statusu banku centralnego w węgierskiej konstytucji i postawienie na czele banku Matolcsy'ego (byłego ministra gospodarki), który nie ukrywa, że jego zdaniem bank centralny powinien bardzo aktywnie wpływać na sytuację gospodarczą kraju, spotkała się z negatywną reakcją UE, USA i światowych tzw. rynków finansowych.

Jako minister gospodarki Matolcsy był autorem polityki, którą sam nazwał "nieortodoksyjną". Obejmowała m.in. dodatkowe podatki dla filii zagranicznych banków i korporacji oraz nacjonalizację węgierskich odpowiedników OFE czy interwencje w rynek energii lub telekomunikacyjny. Jednocześnie państwo węgierskie wspierało konsekwentnie małych i średnich przedsiębiorców.

Propozycje polityki kredytowej banku centralnego spotkały się z entuzjazmem organizacji zrzeszających małych i średnich węgierskich przedsiębiorców oraz banków krajowych oraz z ostrożnym, w miarę życzliwym (biorąc pod uwagę poprzednią ostrą krytykę Matolcsy'ego) zainteresowaniem banków z udziałem kapitału zagranicznego i zagranicznych inwestorów z sektora finansowego. W tym drugim przypadku jest też jednak duża doza sceptycyzmu, przedstawiciele największych prywatnych międzynarodowych instytucji finansowych zwracają uwagę przede wszystkim uwagę na zbyt mały zasięg programu i zbyt małe środki przeznaczone na jego realizację oraz zbyt sztywne warunki.

Oprac. Mad, obserwatorfinansowy.pl

[link widoczny dla zalogowanych]

...

I widzicie co to znaczy gdy Bank jest Narodowy a nie w rekach Brukeli czy innej zagranicznej mafii . Porownajcie Grecje z Wegrami ! Zreszta podobne wielkoscia kraje wiec porownanie adzwyczaj pouczajace .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:21, 16 Maj 2013    Temat postu:

HRW apeluje do UE o dopilnowanie reformy prawa na Węgrzech

UE musi dopilnować, by Węgry dostosowały swe prawo do międzynarodowych standardów, znosząc wprowadzoną rok temu poprawkę do konstytucji i inne kontrowersyjne zmiany w przepisach - zaapelowała organizacja Human Rights Watch w opublikowanym w czwartek raporcie.

Unia Europejska i Rada Europy powinny "wyznaczyć władzom węgierskim jasne terminy" w reformowaniu węgierskiego prawa, a jeśli Budapeszt nie spełni tych wymagań, muszą być gotowe do nałożenia sankcji - podkreśla HRW.

"Zmiany prawne wprowadzone przez węgierski rząd podkopują rządy prawa i ochronę mniejszości" - podkreśliła przedstawicielka organizacji Lydia Gall, ekspertka ds. Bałkanów i Europy Wschodniej.

HRW podkreśla w raporcie, że Węgry nie wywiązują się z obowiązków członka UE i nie stosują się do wytycznych instytucji unijnych.

Rządząca od 2010 roku centroprawicowa partia Fidesz premiera Viktora Orbana przeforsowała w parlamencie, gdzie dysponuje większością dwóch trzecich głosów, budzące kontrowersje zmiany w prawie. Komisja Europejska i Rada Europy wielokrotnie dawały wyraz swoim obawom, że zmiany te naruszają zasady demokracji i państwa prawa.

Uchwalona w marcu ub. roku przez parlament w Budapeszcie tzw. czwarta poprawka do konstytucji Węgier dotyczy wielu dziedzin życia społecznego i politycznego. Poprawka ta m.in. ogranicza kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, umożliwia nałożenie nowego podatku, jeśli Węgry zostaną ukarane finansowo przez sąd UE za łamanie unijnego prawa, pozwala szefowi Narodowego Urzędu Sądownictwa przenosić kategorie spraw z jednego sądu do innego. Ponadto daje ona parlamentowi prawo decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną przez państwo węgierskie uznane jako Kościoły, zakazuje prowadzenia kampanii przedwyborczej w mediach komercyjnych, a także umożliwia władzom lokalnym karanie mandatami lub aresztowanie osób bezdomnych przebywających w miejscach publicznych.

HRW w raporcie wskazuje też jako potencjalne zagrożenie ustawę medialną, która zdaniem organizacji zagraża wolności i pluralizmowi mediów na Węgrzech. Na mocy tej ustawy utworzono Węgierski Państwowy Zarząd Mediów i Komunikacji Informacyjnej (NMHH), którego zadaniem jest kontrola prywatnych mediów i wymierzanie kar za publikację materiałów "niezrównoważonych politycznie". Dotychczas NMHH karał głównie media sprzyjające opozycji.

Zastrzeżenia HRW budzi też m.in. obniżenie z 70 do 62 lat wieku emerytalnego sędziów.

....

Widzicie ze tzw. organizacje ,,humanitarne" to nazisci . Sluza zachodniej agresji . Akurat nazistowska UE to ostatnie miejsce gdzie mozna by apelowac o pomoc w zaprowadzaniu demokracji . Bo najpierw nalezali by zaprowadzic demokracje w Brukseli . Wegry musza wyrzucic potwory typu HRW AI czy helsinskich i zakazac uprawiania agresji pod pozorem praw czlowieka .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:53, 21 Maj 2013    Temat postu:

Węgry: działacze komunistyczni bez dodatków emerytalnych

109 byłych wysokich funkcjonariuszy węgierskiego reżymu komunistycznego zostało pozbawionych dodatków emerytalnych - poinformował sekretarz stanu w ministerstwie administracji publicznej i sprawiedliwości Węgier Bence Retvari.

Dodał, że decyzję o odebraniu dodatków emerytalnych z dniem 1 sierpnia br. podjęła specjalna komisja utworzona przez jego resort.

"Zbadaliśmy przeszłość tysiąca komunistów, którzy pełnili wysokie funkcje partyjne i decydowali o losach Węgier. Na podstawie archiwalnych dokumentów, między innymi uzasadnień przyznawania wysokich odznaczeń państwowych, które wiązały się ze zwiększeniem świadczeń emerytalnych, komisja stwierdziła, że 109 z tych osób brało aktywny udział w przewrocie komunistycznym na Węgrzech w roku 1947 i »utrwalaniu« systemu komunistycznego w latach 1945-1956 oraz w zdławieniu antysowieckiego powstania w roku 1956 - oświadczył sekretarz stanu przed kamerami węgierskiej telewizji publicznej.

Retvari dodał, że "wiele osób, którym odebrano dodatek emerytalny, działaczy Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (WSPR), było również funkcjonariuszami komunistycznej bezpieki, zatrudnionymi do roku 1989 w tzw. departamencie III/III ministerstwa spraw wewnętrznych, czyli policji politycznej".

Sekretarz stanu ujawnił, że komisja nadal pracuje i nie jest wykluczone, że dodatki emerytalne zostaną odebrane kolejnym działaczom komunistycznym.

Wysokość odebranych dodatków wynosi od 8 tys. do 16 tys. forintów, tj. od 27 do 55 euro. To niewiele, ale zdaniem sekretarza stanu chodzi o "symboliczny gest". Osoby, które utracą dodatek emerytalny, zostaną o tym w najbliższych dniach oficjalne zawiadomione.

...

Slusznie ! A pieniedze tez symbolicznie powinny isc na renty ofiar !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 3 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy