Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:01, 25 Kwi 2012    Temat postu:

ONZ: Węgry nie przestrzegają praw uchodźców

Węgry po­win­ny nie­zwłocz­nie po­czy­nić kroki w celu do­sto­so­wa­nia zasad trak­to­wa­nia uchodź­ców do stan­dar­dów mię­dzy­na­ro­do­wych - oświad­czył przed­sta­wi­ciel Urzę­du Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Praw Czło­wie­ka (UNHCR).

- Obec­nie prawo wę­gier­skie ze­zwa­la, by uchodź­cy, któ­rzy sta­ra­ją się o azyl po­li­tycz­ny, byli prze­trzy­my­wa­ni w tym samym miej­scu co nie­le­gal­ni emi­gran­ci - po­wie­dział Got­t­fried Ko­ef­ner - przed­sta­wi­ciel tej or­ga­ni­za­cji w Eu­ro­pie Środ­ko­wej. - Po­li­ty­ka do­ty­czą­ca uchodź­ców po­win­na zo­stać na­tych­miast zmo­dy­fi­ko­wa­na, by od­po­wia­da­ła nor­mom mię­dzy­na­ro­do­wym - oświad­czył Ko­ef­ner na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bu­da­pesz­cie, na któ­rej za­pre­zen­to­wał ra­port swej or­ga­ni­za­cji na temat Wę­gier.

W ra­por­cie pod­kre­ślo­no, że szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­ca jest sy­tu­acja uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, So­ma­lii i Su­da­nu, któ­rzy nie­rzad­ko do­świad­cza­ją prze­mo­cy "słow­nej czy fi­zycz­nej".

- Mimo wy­sił­ków HCR skie­ro­wa­nych na zmia­nę prawa (...), uchodź­cy są ska­zy­wa­ni za nie­le­gal­ne prze­kra­cza­nie gra­ni­cy (...) i dzie­lą cele z prze­stęp­ca­mi - wy­ni­ka z oświad­cze­nia.

Ko­ef­ner wy­ra­ził ubo­le­wa­nie, że kon­ser­wa­tyw­ny rząd Vik­to­ra Or­ba­na wkrót­ce po doj­ściu do wła­dzy w roku 2010 prze­kształ­cił "obozy dla uchodź­ców", które były pod kon­tro­lą Biura Imi­gra­cyj­ne­go, w pro­wa­dzo­ne przez po­li­cję "izby za­trzy­mań", w któ­rych uży­cie kaj­dan­ków jest na po­rząd­ku dzien­nym. W roku 2011 na Wę­grzech było za­re­je­stro­wa­nych 1693 uchodź­ców, głów­nie z Afga­ni­sta­nu, Ko­so­wa, Ser­bii, Pa­ki­sta­nu, So­ma­lii, Su­da­nu i Syrii. To o 20 proc. mniej niż w roku 2010 i o 55 proc. mniej niż w roku 2009.

>>>>

Ale atak na Węgry ze strony zcahodu . Oto wasz ukochany pelen standardow zachod .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:37, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Orban: negocjacje z MFW, ale nie bezwarunkowe

Wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban za­de­kla­ro­wał za­in­te­re­so­wa­nie wzno­wie­niem ne­go­cja­cji z Unią Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym na temat po­mo­cy fi­nan­so­wej. Rząd usztyw­nia jed­nak sta­no­wi­sko w spra­wie wa­run­ków przy­zna­nia po­życz­ki

W wy­wia­dzie dla radia pu­blicz­ne­go MR1 Orban po­wie­dział, że Węgry są za­in­te­re­so­wa­nie jak naj­szyb­szym wzno­wie­niem ne­go­cja­cji z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i MFW w spra­wie nowej tran­szy po­życz­ki fi­nan­so­wej. Dodał, że Węgry speł­ni­ły za­le­ce­nia KE wa­run­ku­ją­ce udzie­le­nie po­życz­ki i ocze­ku­ją szyb­kie­go wzno­wie­nia ne­go­cja­cji. Za­pew­nił jed­nak, że jego kraj nie znaj­du­je się w aż tak trud­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej, by do­ma­gać się na­tych­mia­sto­wej po­życz­ki i jest ra­czej za­in­te­re­so­wa­ny gwa­ran­cja­mi KE i MFW, że ją otrzy­ma w przy­pad­ku po­gor­sze­nia się sy­tu­acji fi­nan­so­wej.

Do roz­po­czę­cia roz­mów z MFW jest rów­nież przy­go­to­wa­ny ne­go­cja­tor Wę­gier Tamas Fel­le­gi.

Szef ko­mi­sji go­spo­dar­czej Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go Antal Rogan po­in­for­mo­wał, że nowa tran­sza po­życz­ki bę­dzie mniej­sza niż 20 mld euro. Ta­kiej sumy do­ty­czy­ły wstęp­ne ne­go­cja­cje mię­dzy KE, MFW i wę­gier­skim rzą­dem prze­rwa­ne w li­sto­pa­dzie ubie­głe­go roku po za­strze­że­niach Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej do­ty­czą­cych nie­za­leż­no­ści wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go (MNB).

Rogan oświad­czył, że po­życz­ka w po­dob­nej wy­so­ko­ści w 2008 r. oca­li­ła Węgry przed ka­ta­stro­fą go­spo­dar­czą.

Wę­gier­ski rząd speł­nił wa­run­ki KE do­ty­czą­ce przy­wró­ce­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, przed­kła­da­jąc par­la­men­to­wi pro­po­zy­cję anu­lo­wa­nia kon­tro­wer­syj­nej usta­wy, która pla­no­wa­ła po­łą­cze­nie MNB z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF).

W wy­wia­dzie Orban po­wie­dział, że Węgry nie prze­pro­wa­dzą fuzji MNB z PSZAF, skoro od tej de­cy­zji ma za­le­żeć kon­dy­cja fi­nan­so­wa wę­gier­skiej go­spo­dar­ki.

Szef rządu usztyw­nił jed­nak wcze­śniej­sze sta­no­wi­sko, do­da­jąc, że szef KE Jose Ma­nu­el Ba­ros­so "nie jest przy­wód­cą Wę­gier i wę­gier­ski rząd nie ustą­pi pod na­ci­skiem KE do­ty­czą­cym ko­lej­nych ko­rekt usta­wy. - Ni­cze­go nie za­mie­rza­my zmie­niać - po­wie­dział Orban.

Przed trze­ma dnia­mi Orban de­kla­ro­wał w Bruk­se­li więk­sze ustęp­stwa w spra­wie za­cho­wa­nia nie­za­leż­no­ści banku. Cho­dzi­ło mię­dzy in­ny­mi o re­zy­gna­cję z do­ko­op­to­wa­nia człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej banku wy­bie­ra­nych przez de­pu­to­wa­nych par­la­men­tu, w któ­rym rzą­dzą­cy Fi­desz ma więk­szość kon­sty­tu­cyj­ną.

KE oce­ni­ła w środę, że Orban udzie­lił "bar­dzo ja­snych gwa­ran­cji" do­ty­czą­cych szyb­kiej zmia­ny prze­pi­sów, by za­pew­nia­ły one nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go. Z po­wo­du tej wła­śnie zmia­ny KE jest go­to­wa do pod­ję­cia ne­go­cja­cji w spra­wie po­mo­cy fi­nan­so­wej. Jed­nak przed za­koń­cze­niem roz­mów o po­mo­cy fi­nan­so­wej Węgry po­win­ny w pełni wy­wią­zać się z pod­ję­tych zo­bo­wią­zań. Ter­min wzno­wie­nia ne­go­cja­cji nie jest jesz­cze znany.

>>>>

Po co ? Jak sami sie nie uratujecie to oni was tylko pograza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:57, 27 Kwi 2012    Temat postu:

KE skierowała sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału UE

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE o naruszenie unijnych przepisów w kwestiach: organu ochrony danych osobowych oraz wieku emerytalnego sędziów - poinformowano w środę w Brukseli.

KE jednocześnie oświadczyła, że jest gotowa rozpocząć dyskusję na temat wsparcia finansowego dla Węgier ze strony UE i MFW. Otrzymała bowiem "jasne gwarancje", że Węgry zapewnią niezależność swego banku centralnego. Kwestia banku centralnego była trzecią, w której Budapesztowi groziło skierowanie sprawy do trybunału.

Jak poinformował w środę rzecznik KE Olivier Bailly, w sprawie węgierskiego organu ds. ochrony danych KE "stwierdziła pewną poprawę". Uznała jednak, że doszło do naruszenia przepisów unijnych w procesie powołania nowego ombudsmana ds. ochrony danych osobowych i odwołania poprzedniego, którego kadencja kończy się w 2014 roku. Rzecznik podkreślił, że konieczne jest zapewnienie niezależności szefa urzędu ochrony danych. KE zdecydowała się więc skierować sprawę do trybunału.

W sporze dotyczącym obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat (co zdaniem węgierskiej opozycji miało być sposobem na pozbycie się niektórych sędziów) KE również zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości. Prosi go, by zajął się tą sprawą w trybie pilnym, ponieważ ustawa, którą przyjęły Węgry, miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku. - Zwracamy się do władz węgierskich, by zawiesiły stosowanie tej ustawy, póki nie będzie decyzji trybunału - oświadczył Bailly.

Jak dodał, KE gotowa jest zamknąć procedurę naruszenia unijnego prawa w zakresie niezależności banku centralnego, jeśli rząd w Budapeszcie podejmie działania, do których zobowiązał się premier Viktor Orban na spotkaniu we wtorek z szefem KE Jose Manuelem Barroso. W przypadku spełnienia tych zobowiązań niezależność banku centralnego będzie respektowana, jak wymagają tego przepisy unijne.

Przedstawiciel KE podkreślił, że Orban udzielił "bardzo jasnych gwarancji" dotyczących szybkiej zmiany przepisów, by zapewniały one niezależność banku. Te gwarancje to największa zmiana w sporze Unii z Węgrami na temat ich kontrowersyjnych ustaw - podkreślił rzecznik.

Z powodu tej właśnie zmiany KE jest gotowa do podjęcia negocjacji w sprawie pomocy finansowej. Zdecydowała się na to również dlatego, że Węgry złożyły pewne gwarancje dotyczące niezawisłości swego systemu sprawiedliwości. Jak głosi komunikat KE, Budapeszt zobowiązał się, że odniesie się do rekomendacji Komisji Weneckiej "w priorytetowych i kluczowych obszarach w sferze reformy sądownictwa".

Jednak przed zakończeniem rozmów o pomocy finansowej Węgry powinny w pełni wywiązać się z podjętych zobowiązań - zastrzega KE w komunikacie.


W styczniu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o naruszenie prawa unijnego: w sprawie ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów. Procedura w sprawie banku centralnego została następnie zawieszona. Jednocześnie KE oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy stawiały zmiany w ustawie o banku centralnym jako warunek nowej pomocy finansowej dla Węgier rzędu 15-20 mld euro.

Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa, KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 r. dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB.

Z Brukseli Anna Wróbel

>>>>

Nie ustaja chmskie i oblesne ataki Brukseli na Wegry . Orban jest zbyt miekki . Trzeba walic w nich z calej sily !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:42, 07 Maj 2012    Temat postu:

Eurozakłamanie! Bojkotują Ukrainę, do Chin pojechali

Fakt

Zachodni politycy chcą bojkotu Euro 2012 na Ukrainie za uwięzienie Julii Tymoszenko. Ale nie protestowali, gdy brutalny rząd Chin organizował olimpiadę. Wręcz przeciwnie, usprawiedliwiali tamten reżim i nie chcieli psuć wielkiego sportowego święta. To dlaczego teraz grzmią o prawach człowieka?!

Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso (56 l.): "Olimpiada to święto młodzieży, dlatego nie popieram bojkotu". Kanclerz Niemiec Angela Merkel (58 l.): "Dyskusja o bojkocie jest jałowa". "Nie można bojkotować i upokarzać jednej czwartej ludzkości w obliczu całego świata" – to z kolei słowa prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego (57 l.). Tak mówili europejscy politycy, gdy komunistyczny rząd w Pekinie tuż przed igrzyskami w 2008 r. rozjeżdżał czołgami niepodległościowe protesty w Tybecie. Dlaczego więc chcą teraz bojkotować Ukrainę?!

Przecież decyzja została podjęta siedem lat temu. Dyskusja na ten temat jest jałowa – mówiła Angela Merkel, gdy pytano ją po masakrze Tybetańczyków, czy zamierza zbojkotować igrzyska letnie w Chinach. Decyzja w sprawie organizacji mistrzostw w piłce nożnej w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie też zapadła już dawno – cztery lata temu. Skąd nagła zmiana podejścia pani kanclerz? Tym bardziej, że teraz chodzi tylko o jedną Julię Tymoszenko, a wówczas – w Chinach – chodziło o tysiące Tybetańczyków?

Wtedy Angela Merkel przekonywała, że igrzyska będą okazją do rozmów z chińskimi przywódcami. – Należy ich przekonywać do rozpoczęcia dialogu z Dalajlamą – mówiła. Teraz o dialogu z władzami Ukrainy nie mówi ani słowa.

Cztery lata temu wtórował jej szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. – Olimpiada to przede wszystkim wielkie święto młodzieży. Wierzę, że okaże się sukcesem. Dlatego nie popieram idei bojkotu – mówił w 2008 r. w czasie wizyty w Chinach.

Nikt z nich też zapewne nie wspomni ani słówkiem o bojkocie zimowej olimpiady w Soczi, która odbędzie się w 2014 r. I nikt wówczas nie będzie bronił Michaiła Chodorkowskiego (49 l.), byłego szefa Jukosu, który od lat schorowany przebywa w rosyjskiej kolonii karnej. Działacze praw człowieka nie mają wątpliwości, że trafił tam, bo władzom Rosji nie podobało się, że był zbyt niezależny.

Nie spodziewajmy się bojkotu. Politycy z Zachodu zajmą się raczej podziwianiem zmagań sportowców. Tego święta, podobnie jak w Chinach, nie będą chcieli zepsuć.

>>>>

Tak . Co tam Chiny . Węgry jeszcze lepiej pokazuje euro-plugastwo ...
Z Pekinczykami na lezaco z Moskwa na kleczkach a ma Węgry morda rozwarta od ucha do ucha . Oto zachod . Ale to jest potrzebne bo zescie byli zcahwyceni jakie to standardy jaki to zachod teraz poczujecie na wlasnej skorze . Nie ma innej terapii niz bólo-terapia aby was odzwyczaic od zaciąganai się zachodem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:21, 10 Maj 2012    Temat postu:

Węgry: rząd wprowadzi podatek od transakcji finansowych

Rząd Węgier podjął decyzję o opodatkowaniu od 2013 r. wszystkich transakcji finansowych. Wyższe podatki zapłacą również firmy telekomunikacyjne i energetyczne. To uderzy Węgrów po kieszeni - ostrzega lider socjaldemokratów Attila Mesterhazy.

Minister gospodarki Gyoergy Matolcsy poinformował po posiedzeniu rządu w Budapeszcie, że transakcje giełdowe oraz transakcje na rynku obligacji zostaną obciążone stawką 0,1 proc.

Wprowadzając nową opłatę, rząd chce zmusić sektor finansowy do udziału w kosztach węgierskiego kryzysu finansowego. Podatek ma również pomóc w utrzymaniu przyszłorocznego deficytu budżetowego w granicach 3 procent PKB, co jest jednym z warunków wznowienia negocjacji w sprawie nowej linii kredytowej z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Wzrosną również podatki dla zagranicznych koncernów w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Matolcsy powiedział, że rząd liczy na roczne przychody z nowego podatku od 1,7 do 2 mld euro, co stanowi równowartość 3 proc. węgierskiego PKB.

Jak podała agencja dpa, rozmowy telefoniczne mają zostać opodatkowane w wysokości dwóch forintów (0,7 centa) za minutę. Wysokość opłat za telefon została jednak ograniczona - gospodarstwa domowe zapłacą, niezależnie od faktycznej liczby rozmów, maksymalnie 700 forintów, natomiast firmy najwyżej 2500 forintów.

Nowy plan rządu przewiduje ponadto podatek od ubezpieczeń w wysokości od 15 do 30 procent. Podatek telekomunikacyjny obejmie także sms-y.

Attila Mesterhazy, lider opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), obawia się, że koszty tzw. podatku Robin Hooda poniosą wszyscy Węgrzy, jeśli nowy podatek zostanie nałożony także na przelewy płac na konta pracowników i wypłaty pieniędzy z bankomatów. - Podatek może również przyczynić się do wzrostu +szarej strefy+ i ucieczki oszczędności Węgrów za granicę – oświadczył Mesterhazy na konferencji prasowej w Budapeszcie.

W roku 2010 węgierscy deputowani zatwierdzili opodatkowanie sektora bankowego w wysokości 0,7 proc. PKB i opodatkowali wielkie koncerny przemysłowe. Wprowadzenie kontrowersyjnego podatku wywołało wówczas niezadowolenie przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zdaniem ministra gospodarki wspomniane posunięcie było jednak konieczne, ponieważ zasiliło państwową kasę 700 milionami euro. Na konferencji prasowej Matolcsy zapowiedział nie tylko utrzymanie opodatkowania koncernów, ale nawet jego zwiększenie - zwłaszcza dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.

>>>>

Bedzie kolejny chamski atak zachodu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:25, 10 Maj 2012    Temat postu:

Gazeta Bankowa
Węgry nie chcą być kolonią

Węgry są dzi­siaj naj­bar­dziej za­dłu­żo­nym kra­jem w re­gio­nie, z dłu­giem pu­blicz­nym na po­zio­mie ok. 80 proc. PKB

W kwiet­niu 2010 r. par­tia Fi­desz zwy­cię­ży­ła w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych na Wę­grzech miaż­dżą­cą więk­szo­ścią gło­sów. Ugru­po­wa­nie Vik­to­ra Or­ba­na zdo­by­ło 58,8 proc. gło­sów. To naj­lep­szy wynik w hi­sto­rii de­mo­kra­tycz­nych Wę­gier. Fi­desz razem z par­tią KDNP uzy­skał więk­szość kon­sty­tu­cyj­ną po­trzeb­ną do prze­pro­wa­dze­nia grun­to­wa­nych refom w pań­stwie. Vik­tor Orban po raz drugi zo­stał pre­mie­rem. Roz­po­czę­ła się de­mo­kra­tycz­na re­wo­lu­cja.

>>>>

Nie rozpoczela sie bo Orban nie skorzystal z JEDYNEJ okazji aby wyjsc z UE . Zaczela sie degradacja Wegier ...

Pra­wi­co­wy Fi­desz prze­jął wła­dzę z rąk skom­pro­mi­to­wa­nych so­cja­li­stów, któ­rzy przez osiem lat rzą­dzi­li lub współ­rzą­dzi­li kra­jem. I roz­po­czął swoje rządy od roz­li­cza­nia po­przed­ni­ków, któ­rych wy­bor­cy uka­ra­li za roz­rzut­ną po­li­ty­kę i fał­szo­wa­nie da­nych eko­no­micz­nych na temat rze­czy­wi­ste­go stanu pań­stwa.

Węgry są dzi­siaj naj­bar­dziej za­dłu­żo­nym kra­jem w re­gio­nie, z dłu­giem pu­blicz­nym na po­zio­mie ok. 80 proc. PKB. Kiedy Fi­desz prze­grał wy­bo­ry po swo­jej pierw­szej ka­den­cji w 2002 r., dług pu­blicz­ny Wę­gier wy­no­sił 55,6 proc. PKB. Po­li­ty­ka so­cja­li­stów do­pro­wa­dzi­ła w ciągu ośmiu lat do wzro­stu za­dłu­że­nia do 80,2 proc., z któ­rym dzi­siaj zmaga się rząd Vik­to­ra Or­ba­na.

We­dług za­pi­sów nowej kon­sty­tu­cji Wę­gier, która we­szła w życie 1 stycz­nia br., za­dłu­że­nie pu­blicz­ne pań­stwa nie może prze­kro­czyć w przy­szło­ści 50 proc. PKB. Wę­gier­skie roz­wią­za­nia idą zatem nawet dalej niż pakt fi­skal­ny, który okre­śla górny limit za­dłu­że­nia państw sy­gna­ta­riu­szy na 60 proc. PKB. Wy­da­wa­ło­by się, że te oraz inne de­cy­zje po­li­tycz­ne Vik­to­ra Or­ba­na, któ­rych celem jest wy­pro­wa­dze­nie zruj­no­wa­nej go­spo­dar­ki na pro­stą i uzy­ska­nie rów­no­wa­gi bu­dże­to­wej, po­win­ny zy­skać po­par­cie Unii Eu­ro­pej­skiej, kon­cen­tru­ją­cej swoje wy­sił­ki na walce z nad­mier­nym za­dłu­że­niem państw człon­kow­skich i na­rzu­ca­ją­cej ostrą dys­cy­pli­nę fi­skal­ną. A jeśli nie po­par­cie, to przy­naj­mniej życz­li­wą ak­cep­ta­cję. Jed­nak Węgry pod rzą­da­mi Vik­to­ra Or­ba­na stały się ofia­rą bez­pre­ce­den­so­wej na­gon­ki roz­pę­ta­nej przez jego post­ko­mu­ni­stycz­nych wro­gów, któ­rzy uru­cho­mi­li wiel­ką eu­ro­pej­ską mię­dzy­na­ro­dów­kę li­be­ra­łów i le­wi­cow­ców, sprzy­mie­rzo­nych w walce z od­ra­dza­ją­cym się „fa­szy­zmem”.

Gdyby dać wiarę hi­ste­rycz­nym opi­niom eu­ro­kra­tów, to trze­ba by przy­jąć, że w kwiet­niu 2010 r. nad Du­na­jem ponad po­ło­wa Wę­grów, któ­rzy wy­bra­li się do urn, za­gło­so­wa­ła za fa­szy­stow­ską dyk­ta­tu­rą i od­da­ła wła­dzę w ręce an­ty­de­mo­kra­tycz­ne­go au­to­kra­ty. Ko­lej­ny raz naj­wyż­si przed­sta­wi­cie­le Unii Eu­ro­pej­skiej wy­stę­pu­ją w roli mę­dr­ców, któ­rzy roz­strzy­ga­ją o tym, co jest zgod­ne z de­mo­kra­cją, a co jest jej za­prze­cze­niem. Sami przy oka­zji pre­zen­tu­ją cały wa­chlarz za­cho­wań nie ma­ją­cych z praw­dzi­wą de­mo­kra­cją wiele wspól­ne­go.

>>>>

Przypomnijmy ze wbrew klamstwom mediow to struktura UE przypomina faszyzm z niewybieralna sitwa u koryta .

Efek­tem tej pa­neu­ro­pej­skiej hi­ste­rii, z chlub­nym wy­jąt­kiem Pol­ski, jest sy­tu­acja, w któ­rej prak­tycz­nie nie­moż­li­wa jest rze­czo­wa dys­ku­sja nad kie­run­kiem po­li­ty­ki rządu Vik­to­ra Or­ba­na.

Na­ro­do­we wy­zna­nie wiary

W ciągu dwóch lat rzą­dów ko­ali­cji Fi­de­szu i KDNP uchwa­lo­no ok. 365 ustaw. Prze­pro­wa­dzo­no re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia i edu­ka­cji. Wiele z tych re­form ude­rza w roz­ma­ite wpły­wo­we grupy in­te­re­sów, które uży­wa­ją wszel­kich do­stęp­nych środ­ków do walki z rzą­dem, także za gra­ni­cą. Ten me­cha­nizm mo­bi­li­zo­wa­nia eu­ro­pej­skiej opi­nii pu­blicz­nej prze­ciw­ko su­we­ren­ne­mu rzą­do­wi znamy z na­szych do­świad­czeń pod­czas rzą­dów PiS w Pol­sce w la­tach 2005-2007. Naj­więk­sze emo­cje wzbu­dzi­ła nowa kon­sty­tu­cja Wę­gier, która zo­sta­ła uchwa­lo­na w kwiet­niu 2011 r. i we­szła w życie 1 stycz­nia 2012 roku. Nie­któ­re za­pi­sy roz­grza­ły wielu wpły­wo­wych eu­ro­pej­skich po­li­ty­ków do czer­wo­no­ści.

>>>> Brednie . Co za glupstwa . Niby co przypomina PiS ? Prezes niszczyl LPR i Samoobrone . Zadnych ustaw w kierunku niepodleglosci nie bylo . Byla Lizbona likwidujaca Polske . Nie klamcie po chamsku ze prezes cos dobrego dla Polski zrobil . Wystarczy ze klamia tak media o. Rydzyka i spolki .

Szcze­gól­nie bul­wer­su­ją­ce oka­za­ły się: zmia­na nazwy kraju z Re­pu­bli­ki Wę­gier­skiej na Węgry (bo ozna­cza­ła, zda­niem kry­ty­ków, nie­chyb­ny ko­niec re­pu­bli­ki, cho­ciaż gdyby owi kry­ty­cy po­fa­ty­go­wa­li się i prze­czy­ta­li po­czą­tek kon­sty­tu­cji, zna­leź­li­by tam zapis mó­wią­cy o tym, że „formą pań­stwa wę­gier­skie­go jest re­pu­bli­ka” );

>>> Tak straszliwa zbrodnia . Pamietajmy ze WĘGRY NIE SĄ REPUBLIKĄ ! TO KRÓLESTWO . ZAWSZE ! JAK BRYTANIA ! ,,Republika'' to Wegry byly ... TYLKO ZA KOMUNY . Republika radziecka rzecz jasna . To ja dziekuja za readziecka ,,demokracje''....

od­wo­ła­nie do Boga w zda­niu „Boże, bło­go­sław Wę­grów”; kon­sty­tu­cyj­na ochro­na mał­żeń­stwa, ro­zu­mia­ne­go jako „do­bro­wol­na wspól­no­ta ży­cio­wa ko­bie­ty i męż­czy­zny”; ochro­na „życia za­rod­ka ludz­kie­go, po­cząw­szy od po­czę­cia”; czy kon­sty­tu­cyj­na gwa­ran­cja ist­nie­nia na­ro­do­wej wa­lu­ty w po­sta­ci fo­rin­ta. To tylko wy­bra­ne przy­kła­dy „nie­zwy­kle kon­tro­wer­syj­nych” za­pi­sów nowej kon­sty­tu­cji Wę­gier.

>>>>

Niewiarygodny wrecz faszyzm !

W roz­dzia­le za­ty­tu­ło­wa­nym „Na­ro­do­we wy­zna­nie wiary” czy­ta­my m.​in.:

„Je­ste­śmy dumni z tego, że nasz król, świę­ty Ste­fan, ty­siąc lat temu osa­dził pań­stwo wę­gier­skie na so­lid­nych fun­da­men­tach i uczy­nił naszą oj­czy­znę czę­ścią chrze­ści­jań­skiej Eu­ro­py. Je­ste­śmy dumni z na­szych przod­ków wal­czą­cych o prze­trwa­nie, o wol­ność i nie­pod­le­głość. Je­ste­śmy dumni ze wspa­nia­łe­go dzie­dzic­twa du­cho­we­go Wę­grów. Je­ste­śmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki oręż­nie bro­nił Eu­ro­py oraz zbo­ga­cał skar­biec wspól­nych war­to­ści swym ta­len­tem i swoją pra­co­wi­to­ścią. Uzna­je­my rolę chrze­ści­jań­stwa w prze­trwa­niu na­ro­du. Sza­nu­je­my róż­no­rod­ne tra­dy­cje re­li­gij­ne na­sze­go kraju. (…) Uzna­je­my, że naj­waż­niej­sze ramy na­szej ko­eg­zy­sten­cji sta­no­wią ro­dzi­na i naród, a pod­sta­wo­we war­to­ści na­sze­go współ­by­to­wa­nia to wier­ność, wiara i mi­łość”.

>>>> Hitleryzm wrecz !

To na­ro­do­we credo Wę­grów oraz kon­sty­tu­cyj­ne za­pi­sy chro­nią­ce tra­dy­cyj­ne war­to­ści wzbu­dzi­ły hi­ste­rycz­ną kry­ty­kę w krę­gach eu­ro­pej­skich elit, które nawet jeśli nie wy­wo­dzą się wprost z tra­dy­cji Maja ’68, jak eu­ro­de­pu­to­wa­ny Da­niel Cohn-Ben­dit, to na pewno czer­pią z jego ducha. To jest wiel­ki spór cy­wi­li­za­cyj­ny, który na po­trze­by wi­dow­ni przy­bie­ra po­zo­ry de­ba­ty po­li­tycz­nej. Warto wsze­la­ko wspo­mnieć o kilku de­cy­zjach po­li­tycz­nych, które do­brze po­ka­zu­ją styl rzą­dów Vik­to­ra Or­ba­na, a jed­no­cze­śnie una­ocz­nia­ją pro­blem, jaki bę­dzie miał każdy kraj, który spró­bu­je pójść drogą Wę­gier.

>>>>

Nie bedzie . Polski by sie bali . Oni atakuja tych ktorych uznaja za slabych . Przed Kremlem klekaja .

Nie­wol­nic­two dłuż­ni­ków

„Byłem wtedy prze­ko­na­ny, że na­le­ży upo­rząd­ko­wać w pierw­szym rzę­dzie trzy spra­wy: pu­łap­kę za­dłu­że­nia, brak sza­cun­ku dla pracy i brak re­zerw” – mówił pre­mier Orban kilka mie­się­cy temu pod­czas swo­je­go do­rocz­ne­go prze­mó­wie­nia o sta­nie pań­stwa, gdy przy­wo­ły­wał pierw­sze dni rzą­dów. Na 10 mln miesz­kań­ców aż mi­lion po­sia­da­ło kre­dy­ty hi­po­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich. To ozna­cza­ło de facto, że nie­mal 40 proc. Wę­grów było za­dłu­żo­nych.

Sy­tu­acja go­spo­dar­cza Wę­gier po­gor­szy­ła się zna­czą­co w 2008 roku. W na­stęp­nym roku za­no­to­wa­no ujem­ny wzrost go­spo­dar­czy na po­zio­mie -6,3 proc. PKB. Spadł dra­stycz­nie po­ziom pro­duk­cji prze­my­sło­wej, sko­czy­ła in­fla­cja i stopa bez­ro­bo­cia. Kry­zys eko­no­micz­ny spra­wił, że duża część Wę­grów zna­la­zła się w sy­tu­acji, w któ­rej po­ziom za­dłu­że­nia prze­kra­czał moż­li­wo­ści spła­ty kre­dy­tu. Po­nad­to wy­so­kość za­dłu­że­nia z cza­sem wzro­sła, co jesz­cze bar­dziej po­gor­szy­ło ich i tak trud­ne po­ło­że­nie. Pre­mier Vik­tor Orban po­sta­no­wił prze­ciw­dzia­łać tej spi­ra­li za­dłu­że­nia pry­wat­ne­go oby­wa­te­li i za­pro­po­no­wał kilka roz­wią­zań, które umoż­li­wi­ły Wę­grom spła­tę zo­bo­wią­zań, nie­któ­re z nich wy­wo­ła­ły ne­ga­tyw­ną re­ak­cję ban­ków.

Kre­dy­to­bior­com umoż­li­wio­no jed­no­ra­zo­wą spła­tę kre­dy­tu lub za­mia­nę kre­dy­tu wa­lu­to­we­go na ko­rzyst­niej­szy w fo­rin­tach. Rząd za­mro­ził rów­nież kurs fran­ka szwaj­car­skie­go. W 2008 r. trze­ba było za­pła­cić 145 fo­rin­tów za 1 fran­ka szwaj­car­skie­go. Trzy lata póź­niej już 220. To ozna­cza­ło wzrost wy­so­ko­ści rat kre­dy­to­wych nawet o ok. 50 proc. Dla­te­go w po­ro­zu­mie­niu z ban­ka­mi, które nie miały in­ne­go wyj­ścia, rząd Vik­to­ra Or­ba­na zde­cy­do­wał, że kre­dy­ty hi­po­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich będą prze­li­cza­ne po kur­sie mak­sy­mal­nie 180 fo­rin­tów. Efek­tem była ob­niż­ka rat kre­dy­to­wych o 15-20 proc.

To bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny przy­kład po­li­ty­ki go­spo­dar­czej Vik­to­ra Or­ba­na, który za cel po­sta­wił sobie ochro­nę in­te­re­sów oby­wa­te­li Wę­gier bez wzglę­du na kosz­ty, które mia­ły­by po­nieść mię­dzy­na­ro­do­we rynki fi­nan­so­we czy ka­pi­ta­ło­we, a w tym kon­kret­nym przy­pad­ku – banki. Kry­ty­cy okre­śla­ją te dzia­ła­nia groź­nym po­pu­li­zmem.

>>>> No bo tej populizm . Rzad w UE powinien wyniszczac narod a kase przekazywac oligarchii . Jak w Grecji ...

Szu­ka­nie źró­deł wzro­stu

Po­dob­na fi­lo­zo­fia rzą­dze­nia to­wa­rzy­szy­ła Or­ba­no­wi, gdy po­dej­mo­wał de­cy­zje o re­for­mie sys­te­mu po­dat­ko­we­go, wpro­wa­dza­jąc li­nio­wy po­da­tek do­cho­do­wy oraz fa­wo­ry­zu­jąc małe i śred­nie przed­się­bior­stwa wę­gier­skie kosz­tem wiel­kich za­chod­nich kor­po­ra­cji, które zo­sta­ły do­dat­ko­wo opo­dat­ko­wa­ne. Vik­tor Orban pier­wot­nie od­rzu­cił pomoc Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go (MFW) i po­sta­no­wił uzdro­wić fi­nan­se pań­stwa na wła­sną rękę, nie tnąc nad­mier­nie wy­dat­ków bu­dże­to­wych, lecz szu­ka­jąc ra­czej no­wych źró­deł do­cho­du, ta­kich jak opo­dat­ko­wa­nie wiel­kich sieci han­dlo­wych i za­gra­nicz­nych kor­po­ra­cji.

Wę­gier­ski pre­mier stał na sta­no­wi­sku, że dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do osią­gnię­cia rów­no­wa­gi fi­nan­sów pu­blicz­nych przez ogra­ni­cze­nia wy­dat­ków, oszczęd­no­ści, walkę z nad­mier­nym za­dłu­że­niem pu­blicz­nym oraz de­fi­cy­tem bu­dże­to­wym na­le­ży rów­no­wa­żyć po­szu­ki­wa­niem źró­deł wzro­stu. Dla wielu dok­try­ne­rów za­fik­so­wa­nych na punk­cie po­li­ty­ki oszczęd­no­ści, jak rów­nież MFW to wciąż trud­ne do po­ję­cia. Źró­dła­mi wzro­stu go­spo­dar­cze­go są naj­czę­ściej in­we­sty­cje kra­jo­we i za­gra­nicz­ne, wy­so­ki po­ziom kon­sump­cji oraz eks­port. Jak po­ka­zu­ją naj­now­sze dane wę­gier­skie­go in­sty­tu­tu sta­ty­stycz­ne­go KSH, Węgry po­sia­da­ją do­dat­ni bi­lans han­dlo­wy, a więc wię­cej eks­por­tu­ją niż im­por­tu­ją. Po­ziom kon­sump­cji w 2011 r. nie­znacz­nie wzrósł w po­rów­na­niu z ro­kiem ubie­głym. Ale za to wzro­sło bez­ro­bo­cie (11,1 proc.), a kosz­ty pracy wciąż są jedne z naj­wyż­szych w tej czę­ści Eu­ro­py.

In­we­sto­rzy kie­ru­ją się czę­sto oce­na­mi agen­cji ra­tin­go­wych, a te pod ko­niec ze­szłe­go roku ob­ni­ży­ły ocenę pa­pie­rów dłuż­nych Wę­gier. Opro­cen­to­wa­nie wę­gier­skie­go długu wy­nio­sło aż 10 proc., co znacz­nie zwięk­szy­ło kosz­ty jego ob­słu­gi w struk­tu­rze wy­dat­ków bu­dże­to­wych. Spada war­tość fo­rin­ta. A wzrost go­spo­dar­czy oscy­lu­je wokół 1-1,5 proc. PKB. Dzi­siaj sy­tu­acja eko­no­micz­na Wę­gier, mimo re­form Or­ba­na, jest więc nie­zwy­kle trud­na. Pro­gno­zy OECD nie są opty­mi­stycz­ne. Nie­któ­rzy eks­per­ci twier­dzą, że Węgry są na skra­ju ban­kruc­twa. To zmu­si­ło Vik­to­ra Or­ba­na do re­ak­ty­wo­wa­nia roz­mów o po­życz­ce z MFW, co po­ka­zu­je, że nawet cie­ka­we po­my­sły go­spo­dar­cze muszą uwzględ­niać mię­dzy­na­ro­do­we oto­cze­nie, za­cho­wa­nie ryn­ków fi­nan­so­wych i oceny agen­cji ra­tin­go­wych.

>>>>

E tam Orban powinien brac kredyt z Banku Narodowego a nie od banksterow ...

Wielu zwo­len­ni­ków rządu Or­ba­na trak­tu­je tę sy­tu­ację jako wynik ataku ryn­ków fi­nan­so­wych, ma­ją­cych na celu osła­bie­nie go­spo­dar­ki Wę­gier. Kry­ty­cy widzą w niej po­twier­dze­nie swo­ich ocen. Jak jest na­praw­dę, bę­dzie­my mogli oce­nić w pełni po za­koń­cze­niu ka­den­cji tego rządu.

Co mogą Węgry w UE?

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska pro­wa­dzi prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa. Do­ma­ga się zmian kon­tro­wer­syj­nych ustaw do­ty­czą­cych wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ochro­ny da­nych oso­bo­wych i nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Nie­daw­no za­po­wie­dzia­ła rów­nież, że od 2013 roku za­mro­zi Wę­grom do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do prze­wi­dzia­nych w unij­nym pra­wie 3 proc. PKB. Sęk w tym, że Wę­grom już się to udało. Ich de­fi­cyt w roku 2011 wy­niósł 2,43 proc. za­miast prze­wi­dzia­nych 2,94 proc.

>>>> No to z tego a Bruksela i tak nalozy na nich kare ze nie obnizyli ponizej 3 % . MY TU DECYDUJEMY O PRAWDZIE !

Usta­wa me­dial­na wzbu­dzi­ła z kolei falę oskar­żeń o za­gro­że­nie dla wol­no­ści słowa. Vik­tor Orban na bie­żą­co od­po­wia­da na za­rzu­ty KE. Jest go­to­wy do roz­mów i wspól­nych roz­wią­zań, z czę­ścią za­rzu­tów się nie zga­dza, ale pre­zen­tu­je wy­jąt­ko­wą otwar­tość na dia­log. W stycz­niu sta­wił się oso­bi­ście w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim na de­ba­tę na temat Wę­gier, gdzie mu­siał wy­słu­chać czę­sto że­nu­ją­cych ata­ków nie­do­in­for­mo­wa­nych eu­ro­po­słów na swój rząd, któ­rzy uży­wa­li sobie na wę­gier­skim pre­mie­rze, ile wle­zie.

15 marca na wiecu, który zgro­ma­dził ponad 100 tys. osób pod par­la­men­tem w Bu­da­pesz­cie, pod­czas ob­cho­dów rocz­ni­cy re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów, Vik­tor Orban po­wie­dział:

„Zda­je­my sobie spra­wę, że Eu­ro­pa bo­ry­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi; try­bi­ki trzesz­czą, nerwy są na­pię­te. Jed­nak jako eu­ro­pej­ski naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia Wę­gier. (…) Nie bę­dzie­my ko­lo­nią. Wę­grzy nie będą żyć zgod­nie z roz­ka­za­mi ob­cych mo­carstw, nie od­da­dzą swej nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści. Jako kraj eu­ro­pej­ski żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia. Nie bę­dzie­my oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii. Mamy prawo żądać, byśmy byli trak­to­wa­ni we­dług tych sa­mych stan­dar­dów, co inne kraje. (…)Znamy le­piej niż do­brze ten ro­dzaj nie­pro­szo­nej brat­niej po­mo­cy, nawet kiedy teraz nosi ona do­brze skro­jo­ny gar­ni­tur, a nie mun­dur woj­sko­wy z pa­go­na­mi”.

W star­ciu Wę­gier z in­sty­tu­cja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej cho­dzi za­sad­ni­czo o to, czy takie pań­stwo jak Węgry ma prawo do pro­wa­dze­nia pod­mio­to­wej po­li­ty­ki, czy też jego rola spro­wa­dzać się po­win­na do re­ali­zo­wa­nia wy­tycz­nych Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej i za­do­wa­la­nia ryn­ków fi­nan­so­wych.

Artur Bazak

>>>>

Oczywiscie nie ma . To jest faszyzm . Silni pozeraja slabszych ...
Oczywiscie wnioski z tego artykulu ze trzeba byc cichym i potulnym i dac sobie pluc w twarz sa w stylu Warszawki . Malych nedznych plugawych karlow ktorzy po 89 wyprzedali Polske zachodowi i uczynili z niej kolonie . To swolocz wyprodukowana przez sowieckich . Absolutnie nalezy postepowac odwrotnie niz oni radza . PO POLSKU . Bruksela musi dostac po mordzie . Wystarczy zobaczyc jak plaszcza sie przed Kremlem ktory przeciez jest slabiutki . Rosja to ruina . Ale wygrywa bezczelnoscia . Chamstwo powoduje ze Bruksela pada na kolana . Orban sie ugina to na niego . Twardym trzeba byc . Tym bardziej Polska ktora jest wzorem dla swiata i ktora ma przed soba przyszlosc gdy tymaczasem i zachod pada i Rosja zdycha . Pod skrzydla Polski beda sie chronic wszyscy wokol gdy te panstwa zaczna padac jak kostki domina . Z Lietuwinami na czele ktorzy teraz sa tacy ,,odwazni'' przeciw Polakom...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:06, 22 Maj 2012    Temat postu:

Węgry: rządowy projekt: więcej dzieci - większa emerytura

Pro­jekt pro­ro­dzin­nej stra­te­gii rządu pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na za­kła­da zróż­ni­co­wa­nie wy­so­ko­ści eme­ry­tur w za­leż­no­ści od licz­by dzie­ci. Rząd chce w tej spo­sób za­chę­cić do po­sia­da­nia po­tom­stwa i za­po­biec ka­ta­stro­fie de­mo­gra­ficz­nej. Opo­zy­cja kry­ty­ku­je plany.

Dłu­go­fa­lo­wa rzą­do­wa stra­te­gia prze­wi­du­je, że ro­dzi­ny, gdzie jest co naj­mniej dwoje dzie­ci, otrzy­ma­ją więk­szą eme­ry­tu­rę niż ro­dzi­ny bez­dziet­ne lub ma­ją­ce tylko jed­ne­go po­tom­ka. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki na­ro­do­wej Gy­or­gy Ma­tol­scy pod­kre­ślił, że takie roz­wią­za­nie "jest jed­nym z celów po­li­ty­ki pro­ro­dzin­nej w dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii pań­stwa".

Za­ło­że­nia rzą­do­wej stra­te­gii mia­ły­by wejść w życie w roku 2032.

Rząd ar­gu­men­tu­je, że od dłuż­sze­go czasu Węgry bo­ry­ka­ją się z dra­stycz­nym spad­kiem po­pu­la­cji; son­da­że wska­zu­ją, że 15 pro­cent mło­dych mał­żeństw nie chce mieć dziec­ka. Coraz mniej Wę­grów za­kła­da rów­nież ro­dzi­ny, mimo iż osoby na urlo­pach wy­cho­waw­czych cie­szą się przy­wi­le­ja­mi w do­stę­pie do edu­ka­cji i do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go.

Aby po­wstrzy­mać spa­dek po­pu­la­cji rząd wpro­wa­dził dla wie­lo­dziet­nych ro­dzin zna­czą­ce ulgi po­dat­ko­we. Od każ­de­go dziec­ka po­dat­nik od­pi­su­je 10 ty­się­cy fo­rin­tów mie­sięcz­nie (około 33 euro) od po­dat­ku. W prak­ty­ce prze­cięt­nie za­ra­bia­ją­cy Wę­gier z trój­ką dzie­ci może nie pła­cić po­dat­ku.

Rząd wspie­ra rów­nież po­wsta­wia­nie pla­có­wek bę­dą­cych po­łą­cze­niem żłob­ków i przed­szko­li.

Po­my­słem rzą­dzą­cej pra­wi­cy na po­wstrzy­ma­nie ka­ta­stro­fy de­mo­gra­ficz­nej jest także zła­go­dze­nie kry­te­riów usta­wy o przy­zna­wa­niu wę­gier­skie­go oby­wa­tel­stwa. Od 1 stycz­nia br. o nada­nie oby­wa­tel­stwa wy­stą­pi­ło już 250 ty­się­cy Wę­grów miesz­ka­ją­cych w Ser­bii, Ru­mu­nii, na Sło­wa­cji i Ukra­inie.

Prze­ciw zwięk­sze­niu eme­ry­tur dla wie­lo­dziet­nych ro­dzin za­pro­te­sto­wa­ła jed­nak wę­gier­ska opo­zy­cja. Csaba Mol­nar, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy opo­zy­cyj­nej Ko­ali­cji De­mo­kra­tycz­nej (DK), uznał, że "taki sys­tem opie­ra się nie na sys­te­mie za­chęt pro­ro­dzin­nych, ale na re­pre­sjach".

Lider opo­zy­cyj­nej le­wi­co­wej Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP) At­ti­la Me­ster­ha­zy okre­ślił pro­po­zy­cję pra­wi­cy za „śmiesz­ną i ab­sur­dal­ną”.

Od roku 1981 licz­ba oby­wa­te­li Wę­gier zma­la­ła o 730 ty­się­cy osób. W roku 2011 na Wę­grzech licz­ba oby­wa­te­li spa­dła po­ni­żej 10 mi­lio­nów. Ma­le­ją­cą licz­bę Wę­grów uka­zu­je spe­cjal­ny ekran usta­wio­ny w cen­trum Bu­da­pesz­tu. Z każdą go­dzi­ną uby­wa­ją na nim prze­cięt­nie dwie osoby.

>>>>

Zal czlowieka bierze jak widzi ze dobre pomysly z Polski wcielaja inni . A u nas takie dno taki syf . JAK WY GLOSUJECIE IDIOCI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:01, 30 Maj 2012    Temat postu:

KE rekomenduje zniesienie kary dla Węgier

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­re­ko­men­do­wa­ła w środę znie­sie­nie kary dla Wę­gier w po­sta­ci za­mro­że­nia pra­wie pół mi­liar­da euro fun­du­szy spój­no­ści dla tego kraju od przy­szłe­go roku - po­in­for­mo­wał szef KE Jose Bar­ro­so na kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Jak dodał, de­cy­zję pod­ję­to w świe­tle naj­now­szych po­zy­tyw­nych da­nych o re­duk­cji de­fi­cy­tu pu­blicz­ne­go przez Węgry.

>>>>

Bruksela musi teraz trabic do odwrotu po haniebnej klesce i ukazaniu swojej podlosci . Kraj bezczelnie i po chamsku bity i ktoremu podstawiali nogi osiagnal blyskotliwy sukces finansowy . Kraj ktoremu UE ,,pomagala'' czyli Gecja pograza sie w obledzie . To pokazuje kierunek . Sukces mozna osiagnac tylko w ostrej w walce z UE bo UE to wrog numer 1 . Kto zyje w przyjazni z UE i Bruksela go lubi i mu pomaga juz jest trupem ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:34, 07 Cze 2012    Temat postu:

Węgry i Ukraina pod pręgierzem Freedom House za naruszanie zasad demokracji

Fundacja Freedom House zwróciła uwagę na regres w dziedzinie przestrzegania praw człowieka w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza na Węgrzech i na Ukrainie.

Krytyka Ukrainy przez amerykańską fundację zbiega się z podobnymi głosami w Europie na kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek Euro 2012.

W ogłoszonym raporcie Freedom House stwierdzono, że wydarzenia na Węgrzech i na Ukrainie stawiają pod znakiem zapytania przyszłość demokracji w tych krajach. Raport krytykuje szczególnie węgierskiego premiera Viktora Orbana i prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Prezes fundacji David J. Kramer oświadczył, że obaj przywódcy "systematycznie naruszają zasadę +checks and balances+", czyli wzajemnej kontroli i równoważenia się władz państwowych, a także "wydają się dążyć do +putinizacji+ swoich krajów".

Rząd Węgier krytykowany był już w zeszłym roku przez rządy państw europejskich i organizacje obrony praw człowieka za przeforsowanie w parlamencie ustawy ograniczającej wolność mediów.

Amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton w liście do Orbana w grudniu ub. r. wyrażała zaniepokojenie przyszłością demokratycznych instytucji na Węgrzech i poruszyła tę sprawę podczas swej wizyty w Budapeszcie.

W raporcie Freedom House skrytykował Janukowycza za prześladowanie byłej premier Julii Tymoszenko, osadzonej w więzieniu za domniemane nadużycia władzy. Panuje powszechne przekonanie o politycznych motywach uwięzienia Tymoszenko.

W raporcie wytknięto też pewien regres demokratycznych reform w innych krajach regionu: Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Litwie.

Do Polski Freedom House nie ma większych zastrzeżeń - zakwalifikowano ją do grupy krajów "wolnych", w której znalazły się także Czechy i kilka innych krytykowanych państw.

W swych dorocznych raportach fundacja dzieli kraje na trzy grupy: "wolne", "częściowo wolne" i "niewolne", w zależności od stopnia swobód obywatelskich i funkcjonowania demokracji.

>>>>

Porownywanie Wegier z janukowyczem to szczyt podlosci chmastwa i ohydy . Oto zachod !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:02, 07 Cze 2012    Temat postu:

Węgry: rząd odrzuca krytykę Freedom House

Rząd premiera Viktora Orbana zaprotestował w środę przeciw krytyce "Freedom House" uznając ją w otwartym liście za "niesłuszną i nieuzasadnioną"

Wicepremier oraz minister administracji państwowej i sprawiedliwości Tibor Navracsics, w otwartym liście skierowanym do Freedom House, napisał, że „rząd premiera Viktora Orbana nie kryje oburzenia i rozgoryczenia z powodu stosowania podwójnych standardów wobec Węgier i krajów Europy Zachodniej”.

Navracsics napisał, że na Węgrzech „funkcjonuje demokracja parlamentarna” a węgierski rząd, który został wybrany przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, ma poparcie konstytucyjnej większości deputowanych, co sprawia, że jest „to najbardziej stabilny rząd w tej części Europy”.

Wicepremier podkreślił, że nowa węgierska konstytucja, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, została przyjęta po szerokich konsultacjach społecznych. Zapewnił również, że węgierskie ustawodawstwo delegalizuje skrajnie prawicowe ugrupowania paramilitarne.

Na Węgrzech jest również przestrzegana wolność mediów a wszystkie nieścisłości prawa medialnego, krytykowane przez Komisję Europejską zostały usunięte – głosi oświadczenie podpisane przez wicepremiera.

Wicepremier zwrócił także uwagę na rządowy program walki z korupcją i niezależność władzy sądowniczej.

Tibor Navracsics postawił pytanie dlaczego Freedom House nie był aż tak krytyczny wobec poprzedniego, lewicowego rządu, który wstrzymał reformy gospodarcze i doprowadził kraj na krawędź katastrofy zwiększając dramatycznie zadłużenie publiczne.

W opublikowanym w środę raporcie Freedom House podkreślił, że prawa człowieka nie są respektowane przede wszystkim na Węgrzech i na Ukrainie a przyszłość demokracji w obu krajach stoi pod znakiem zapytania. Organizacja skrytykowała premierów obu państw za naruszanie zasady wzajemnej kontroli i równoważenia się władz państwowych oraz dążenie do „putynizacji” swoich krajów.

Freedom House jest organizacją pozarządową z siedzibą w Waszyngtonie, która prowadzi badania nad demokracją, prawami człowieka i swobodami politycznymi. Publikuje coroczne raporty, w których ocenia stopień przestrzegania swobód demokratycznych w każdym kraju.

>>>>

Tak jest . To ohydny akt brutalnej agresji ! To Wojna z Wegrami !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:29, 19 Cze 2012    Temat postu:

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel zwraca węgierskie odznaczenie

Elie Wie­sel - twór­ca ter­mi­nu "Ho­lo­kaust" - zwró­cił naj­wyż­sze od­zna­cze­nie wę­gier­skie, które otrzy­mał z rąk pre­zy­den­ta Wę­gier w 2004 r. w pro­te­ście - jak na­pi­sał - prze­ciw na­si­la­ją­cym się prze­ja­wom an­ty­se­mi­ty­zmu na Wę­grzech. W li­ście otwar­tym skie­ro­wa­nym do prze­wod­ni­czą­ce­go wę­gier­skie­go par­la­men­tu Lasz­lo Ko­ve­ra Elie Wie­sel na­pi­sał, że "jest za­nie­po­ko­jo­ny na­ra­sta­ją­cy­mi prze­ja­wa­mi an­ty­se­mi­ty­zmu i ra­si­zmu na Wę­grzech, zwłasz­cza pró­ba­mi re­ha­bi­li­ta­cji wę­gier­skich po­li­ty­ków, któ­rzy współ­pra­co­wa­li z re­żi­mem fa­szy­stow­skim".

Wie­sel zwró­cił szcze­gól­ną uwagę na próbę po­chów­ku szcząt­ków kon­tro­wer­syj­ne­go wę­gier­skie­go pi­sa­rza Joz­se­fa Nyiro (1889-1953) w ru­muń­skim mie­ście Odo­rieu Se­cu­iecs, w któ­rym żyje wę­gier­ska mniej­szość. W uro­czy­sto­ści fir­mo­wa­nej przez wę­gier­ski rząd i wę­gier­ską dia­spo­rę, wziął udział Lasz­lo Kover. In­cy­dent wy­wo­łał na­pię­cie w sto­sun­kach wę­gier­sko-ru­muń­skich po­nie­waż Nyiro sym­pa­ty­zo­wał z fa­szy­sta­mi pod­czas II wojny świa­to­wej i po­pie­rał rząd Fe­ren­ca Sza­la­sie­go, który roz­pę­tał ter­ror w kraju i przy­stą­pił do eks­ter­mi­na­cji lud­no­ści ży­dow­skiej.

W swoim li­ście Wie­sel wy­ra­ził rów­nież obu­rze­nie z po­wo­du prób re­ha­bi­li­ta­cji re­gen­ta Wę­gier Mi­klo­sa Hor­thy’ego, który – jego zda­niem - jest współ­od­po­wie­dzial­ny za wpro­wa­dze­nie an­ty­ży­dow­skie­go pra­wo­daw­stwa pod­czas II wojny świa­to­wej.

Wie­sel przy­po­mniał rów­nież nie­daw­ne in­cy­den­ty an­ty­se­mic­kie na Wę­grzech: zbesz­czesz­cze­nie po­mni­ka Ho­lo­kau­stu w Bu­da­pesz­cie i znie­wa­że­nie eme­ry­to­wa­ne­go na­czel­ne­go ra­bi­na Wę­gier.

Elie Wie­sel otrzy­mał Wiel­ki Krzyż za Za­słu­gi dla Re­pu­bli­ki Wę­gier­skiej z rąk ów­cze­sne­go pre­zy­den­ta Fe­ren­ca Madla w roku 2004. Wie­sel, lau­re­at Po­ko­jo­wej Na­gro­dy Nobla w roku 1986, jest ame­ry­kań­skim pi­sa­rzem i dzien­ni­ka­rzem po­cho­dze­nia wę­gier­sko-ży­dow­skie­go.

Uro­dził się w Ru­mu­nii w or­to­dok­syj­nej ro­dzi­nie cha­sy­dów. W cza­sie II wojny świa­to­wej był więź­niem nie­miec­kich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych Au­schwitz-Bir­ke­nau i Bu­chen­wald. Jest on twór­cą ter­mi­nu "Ho­lo­kaust", prze­wod­ni­czą­cym ame­ry­kań­skiej Ko­mi­sji ds. Ho­lo­kau­stu przy pre­zy­den­cie USA i ini­cja­to­rem bu­do­wy Mu­zeum Ho­lo­kau­stu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

>>>>

Znowu atak na Wegry i znowu ci sami . To ze ktos zalozyl muzeum i jest pisarzem to zadna zasluga . Zwlaszcza gdy jest sie w USA a chodzi o TAKIE muzem na ktore jest zapotrzebowanie z gory ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:58, 21 Cze 2012    Temat postu:

Węgry: rząd zainicjował nowelizację ustawy o banku centralnym

Rząd Wę­gier prze­słał do par­la­men­tu pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy o banku cen­tral­nym, ja­kiej do­ma­ga­ły się Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy i sam Na­ro­do­wy Bank Wę­gier.

No­we­li­za­cja ma za­pew­nić Wę­grom moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dal­szej za­gra­nicz­nej po­mo­cy kre­dy­to­wej w wy­so­ko­ści 15 mld euro. Ocze­ku­je się, że par­la­ment bę­dzie gło­so­wał w tej spra­wie 2 lipca.

Pla­no­wa­na zmia­na usta­wy o banku cen­tral­nym unie­moż­li­wia par­la­men­to­wi roz­sze­rze­nie Rady Mo­ne­tar­nej o ko­lej­nych człon­ków. Rada nie bę­dzie mu­sia­ła skła­dać rzą­do­wi spra­woz­dań ze swych po­sie­dzeń i przed­sta­wi­ciel rządu nie bę­dzie na nich obec­ny. Pod­wyż­szo­na zo­sta­nie rów­nież wy­so­kość upo­sa­żeń człon­ków Rady.

O speł­nie­niu przez rząd wa­run­ków sta­wia­nych przez EBC i MFW po­in­for­mo­wał li­stow­nie Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban. Pismo na ten temat prze­słał rów­nież do EBC szef Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier An­dras Simor.

No­we­li­za­cję usta­wy o banku cen­tral­nym wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni uchwa­li­li już 29 maja, ale wpro­wa­dzo­ne zmia­ny nie oka­za­ły się dla EBC i MFW wy­star­cza­ją­cym wa­run­kiem do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji w spra­wie po­mo­cy kre­dy­to­wej, za­wie­szo­nych w grud­niu ubie­głe­go roku.

De­pu­to­wa­ni anu­lo­wa­li bo­wiem je­dy­nie po­łą­cze­nie Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF). Nie zre­zy­gno­wa­li jed­nak z moż­li­wo­ści ko­op­to­wa­nia wy­bie­ra­nych przez par­la­ment człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej oraz nie zgo­dzi­li się na zwięk­sze­nie upo­sa­żeń człon­ków kie­row­nic­twa banku cen­tral­ne­go.

Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gi Ma­tolc­sy po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bu­da­pesz­cie, że Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska "po­win­na za­ak­cep­to­wać w całej roz­cią­gło­ści" zmia­ny do­ty­czą­ce nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Ma­tolc­sy nie wy­klu­czył, że w przy­pad­ku wzno­wie­nia ne­go­cja­cji Węgry otrzy­ma­ją po­życz­kę już je­sie­nią. Po ustą­pie­niu do­tych­cza­so­we­go ne­go­cja­to­ra, mi­ni­stra bez teki Ta­ma­sa Fel­le­gi'ego ne­go­cja­cje z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i MFW pro­wa­dzi od 1 czerw­ca Mi­ha­ly Varga, który w ran­dzie se­kre­ta­rza stanu kie­ro­wał do­tych­czas Urzę­dem Rady Mi­ni­strów.

>>>>

Bez sensu . Oddaja Bank Centarlny w zamian za POZYCZKE !!! To nie jest ze oni kase dostana . NA PROCENT I DO ZWROTU ! To sie nie oplaca ... Orban zachowuje sie bez sensu . To juz lepiej bylo nie zaczynac niz zaczac a pozniej sie cofac . Przeciez atak na Wegry byl zorganizowany a to byl tylko pretekst . Globalna mafia poczula sie zagrozona bo co by to bylo jakby kraje zaczely wychodzic z kryzysu bez ich ,,pomocy'' z aktora trzeba bulic ... TAK NIE NALEZY ROBIC > W WALCE Z GLOBALNA MAFIA TRZEBA BYC TWARDYM > ANI KROKU W TYL > PATRZCIE NA GRECJE > TO NAJLEPSZY POKAZ JAK KONCZA CI CO ICH SLUCHAJA ! GŁÓD !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:01, 22 Cze 2012    Temat postu:

Bez kary dla Węgier i procedury nadmiernego deficytu Niemiec i Bułgarii

Zgod­nie z re­ko­men­da­cją KE, mi­ni­stro­wie fi­nan­sów zde­cy­do­wa­li w pią­tek o znie­sie­niu kary za­mro­że­nia pra­wie pół mi­liar­da euro fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier od przy­szłe­go roku. Po­nad­to za­mknę­li pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu wobec Nie­miec i Buł­ga­rii.
-Iza Pro­cyk-Le­wan­dow­ska/Onet

Jak po­in­for­mo­wa­ła duń­ska pre­zy­den­cja, mi­ni­stro­wie fi­nan­sów UE (Eco­fin) pod­ję­li de­cy­zję o znie­sie­niu kary dla Wę­gier, na­ło­żo­nej na kraj w marcu ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu.

De­cy­zję pod­ję­li w opar­ciu o ocenę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, że Węgry pod­ję­ły "nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, by zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt". KE uzna­ła 30 maja, że wobec pod­ję­tych przez Węgry dzia­łań można ocze­ki­wać, że bu­dżet Wę­gier osią­gnie 2,5 proc. PKB w 2012 roku i po­zo­sta­nie po­ni­żej do­pusz­czal­ne­go po­zio­mu 3 proc. PKB w 2013 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi KE dług pu­blicz­ny Wę­gier spad­nie i wy­nie­sie w 2012 r. 78,5 proc. PKB, i bę­dzie dalej nie­znacz­nie spa­dał w 2013 roku.

Cho­dzi o znie­sie­nie kary czę­ścio­we­go za­wie­sze­nia unij­nych fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier (o war­to­ści 495 mln euro z puli na 2013 rok). Z re­ko­men­da­cji KE mi­ni­stro­wie fi­nan­sów państw UE zde­cy­do­wa­li w marcu, że ta kara wej­dzie w życie od stycz­nia przy­szłe­go roku, jeśli rząd Wę­gier nie po­dej­mie jesz­cze w tym roku wy­star­cza­ją­cych dzia­łań, w tym do­dat­ko­wych środ­ków struk­tu­ral­nych, w celu trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go po­ni­żej wy­ma­ga­nych w kry­te­riach z Ma­astricht 3 proc. PKB.

Po­nad­to mi­ni­stro­wie fi­nan­sów, zgod­nie z re­ko­men­da­cją KE z 30 maja, zde­cy­do­wa­li o za­mknię­ciu pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu wobec Buł­ga­rii i Nie­miec, po­twier­dza­jąc, że oba kraje trwa­le ob­ni­ży­ły de­fi­cy­ty po­ni­żej do­zwo­lo­ne­go pu­ła­pu 3 proc. PKB.

Buł­ga­ria zre­du­ko­wa­ła swój de­fi­cyt z 3,1 proc. PKB w 2010 do 2,1 proc. w 2011 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi de­fi­cyt bę­dzie dalej malał do 1,9 proc. PKB w 2012 i 1,7 proc. w 2013 roku.

Niem­cy zre­du­ko­wa­ły de­fi­cyt z 4,3 proc. w 2010 roku do 1 proc. PKB w 2011 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi de­fi­cyt Nie­miec wy­nie­sie 0,9 proc. PKB w 2012 r. i 0,7 proc. PKB w roku na­stęp­nym.

Po de­cy­zji w spra­wie Buł­ga­rii i Nie­miec, w UE wciąż po­zo­sta­nie 21 państw ob­ję­tych pro­ce­du­rą nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu.

Eco­fin po­dej­mu­je de­cy­zję o za­mknię­ciu pro­ce­du­ry wobec kraju na pod­sta­wie twar­dych da­nych, a nie pro­gnoz. To ozna­cza, że ewen­tu­al­nej de­cy­zji w spra­wie Pol­ski, któ­rej jako cel re­duk­cji de­fi­cy­tu do 3 proc. PKB wy­zna­czo­no rok 2012, można spo­dzie­wać się naj­wcze­śniej w przy­szłym roku. We­dług ma­jo­wych pro­gnoz KE Pol­sce uda się speł­nić ten cel, a w 2013 roku de­fi­cyt spad­nie do 2,5 proc.

>>>>

Trudno aby brukselskie bydlaki karali za najbardziej spektakularny sukces w Europie w dziedzinie poradzenia sobie z dlugiem WBREW SZKODZENIU I AGRESJI BRUKSELI > A wrecz dzieki temu ! Ten komu Bruksela ,,pomaga'' umiera jak Grecja ten kogo atakuje odnosi sukces . I teraz juz wiemy jak w Europie osiagnac sukces . Przez wojne z UE .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:51, 03 Lip 2012    Temat postu:

Węgry ograniczyły władzę szefa Centralnego Urzędu Sądowego (OBH)

Wę­gier­ski par­la­ment prze­gło­so­wał 249 gło­sa­mi wobec 77 prze­ciw i dwóch wstrzy­mu­ją­cych się ogra­ni­cze­nie nad­mier­nej we­dług UE wła­dzy prze­wod­ni­czą­ce­go Cen­tral­ne­go Urzę­du Są­do­we­go (OBH).

Sze­fo­wa OBH (utwo­rzo­ne­go w celu czu­wa­nia nad nie­za­wi­sło­ścią wę­gier­skich sądów) Tu­en­de Hando na­le­ży do kręgu osób za­przy­jaź­nio­nych z kon­ser­wa­tyw­nym pre­mie­rem Vik­to­rem Or­ba­nem.

Wnio­sek o ogra­ni­cze­nie kom­pe­ten­cji szefa OBH zło­żył wi­ce­pre­mier oraz mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i spra­wie­dli­wo­ści Tibor Na­vrac­sics po wy­ra­że­niu przez Ko­mi­sję We­nec­ką, jak rów­nież Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską, szcze­gól­ne­go za­nie­po­ko­je­nia kon­cen­tra­cją wła­dzy w rę­kach szefa wę­gier­skie­go sys­te­mu są­dow­nic­twa.

Ko­mi­sja We­nec­ka, która jest eu­ro­pej­skim or­ga­nem do­rad­czym, re­ko­men­do­wa­ła zmia­ny "w prio­ry­te­to­wych i klu­czo­wych ob­sza­rach w sfe­rze re­for­my są­dow­nic­twa". We­dług ra­por­tu z końca marca UE skry­ty­ko­wa­ła wę­gier­ską re­for­mę są­dow­nic­twa, uznaw­szy, że "za­gra­ża" ona nie­za­leż­no­ści sys­te­mu.

Wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni uwzględ­ni­li rów­nież pro­po­zy­cje Ko­mi­sji We­nec­kiej ma­ją­ce na celu pro­mo­wa­nie prawa kon­sty­tu­cyj­ne­go UE.

Cześć pre­ro­ga­tyw szefa OBH przej­mie Kra­jo­wa Rada Są­dow­nic­twa (OBT). OBT bę­dzie m.​in. mogła wdra­żać "przy­spie­szo­ne pro­ce­du­ry nad­zwy­czaj­ne" w nie­któ­rych spra­wach w "in­te­re­sie pu­blicz­nym".

>>>>

Orban odniosl sukces i ... kapituluje przed Bruksela . W tej sytuacji Wegry skonacza jak Grecja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:21, 06 Lip 2012    Temat postu:

Węgierski bank centralny odzyskał niezależność od Węgier i wrócił pod zarząd zachodnich spekulantow ...

Par­la­ment wę­gier­ski przy­jął w pią­tek zmia­ny gwa­ran­tu­ją­ce nie­za­leż­ność Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier od Węgier. Tym samym speł­nio­no wa­run­ki, od któ­rych Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska i Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy (MFW) uza­leż­nia­ły przy­zna­nie Wę­grom kre­dy­tu w wy­so­ko­ści 15 mld euro.
-Shut­ter­stock

De­pu­to­wa­ni za­twier­dzi­li nie­mal jed­no­gło­śnie wszyst­kie po­praw­ki rządu uzgod­nio­ne z Eu­ro­pej­skim Ban­kiem Cen­tral­nym i MFW.

Po­sło­wie zre­zy­gno­wa­li z po­sze­rze­nia pię­cio­oso­bo­we­go skła­du Rady Mo­ne­tar­nej o ko­lej­nych człon­ków, któ­rzy mieli być wy­bie­ra­ni przez par­la­ment, obec­nie zdo­mi­no­wa­ny przez pra­wi­cę. Rząd za­gwa­ran­to­wał rów­nież, że Rada nie bę­dzie mu­sia­ła skła­dać spra­woz­dań ze swych po­sie­dzeń i przed­sta­wi­ciel rządu nie bę­dzie na nich obec­ny. Pod­wyż­szo­na zo­sta­nie rów­nież wy­so­kość upo­sa­żeń człon­ków Rady.

Wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni zno­we­li­zo­wa­li rzą­do­wy wnio­sek w spra­wie przy­wró­ce­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go już 29 maja, ale wpro­wa­dzo­ne zmia­ny EBC i MFW uzna­ły za nie­wy­star­cza­ją­ce do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji w spra­wie po­życz­ki fi­nan­so­wej. Roz­mo­wy zo­sta­ły za­wie­szo­ne w grud­niu ubie­głe­go roku.

De­pu­to­wa­ni anu­lo­wa­li wtedy je­dy­nie po­łą­cze­nie Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF). Nie zre­zy­gno­wa­li jed­nak z moż­li­wo­ści po­sze­rze­nia Rady Mo­ne­tar­nej i od­mó­wi­li zwięk­sze­nia upo­sa­żeń kie­row­nic­twa banku.

Po piąt­ko­wym gło­so­wa­niu pre­mier Vik­tor Orban oce­nił, że „ne­go­cja­cje z Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym mogą za­cząć się w każ­dej chwi­li". Jed­no­cze­śnie za­strzegł, że "linia kre­dy­to­wa ma być je­dy­nie awa­ryj­nym wspar­ciem fi­nan­so­wym dla Wę­gier na wy­pa­dek per­tur­ba­cji w eu­ro­pej­skiej go­spo­dar­ce”.

Mi­ni­ster go­spo­dar­ki na­ro­do­wej Gy­or­gy Ma­tolc­sy wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­ak­cep­tu­je przy­ję­te tego dnia zmia­ny. Nie wy­klu­czył, że w przy­pad­ku wzno­wie­nia ne­go­cja­cji Węgry otrzy­ma­ją po­życz­kę już je­sie­nią br.

Wę­gier­skie media zwra­ca­ją uwagę, że nie wia­do­mo, czy KE i MFW zgo­dzą się - mimo speł­nio­nych wa­run­ków - na szyb­kie roz­po­czę­cie roz­mów.

Ana­li­ty­cy ostrze­ga­ją bo­wiem, że ne­go­cja­cje może za­blo­ko­wać pro­po­zy­cja rządu w spra­wie po­dat­ku od trans­ak­cji fi­nan­so­wych (FTT). Wpro­wa­dze­nie po­dat­ku z dniem 1 stycz­nia 2013 roku ma zmu­sić sek­tor fi­nan­so­wy do po­nie­sie­nia czę­ści kosz­tów wę­gier­skie­go kry­zy­su fi­nan­so­we­go i ogra­ni­czyć bez­ro­bo­cie.

Rząd chce, by po­da­tek do­ty­czył wszyst­kich trans­ak­cji, w tym ope­ra­cji pro­wa­dzo­nych przez bank cen­tral­ny. Pre­zes Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier An­dras Simor uznał FTT za „nie­le­gal­ny i nie­bez­piecz­ny”, pre­mier Vik­tor Orban za­zna­czył z kolei, że rząd nie może uczy­nić wy­jąt­ku dla wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go.

>>>>

Wegry znowu kolonia hurra !!!
Orban wyciagnal kraj z zapasci a po tem oddal go jako kolonie zachodowi !!!
Niniejszym oglaszam go osłem stulecia . Zawsze zachowywalem rezerwe wbrew osobnikom wynoszacym go pod niebiosa co niego i niestety nie mylilem sie . GORZEJ ZROBIC NIE BYLO MOZNA . Tu juz lepiej bylo oddac zachodowi kraj-bankruta niz wyczyszczony i pozamiatany .
Ale glupcow nie sieja a rosna . Orban oczyscil szambo wlasnymi rekami i oddal zachodowi . Debilny kretynizm... Popieramy Jobbik ! Tylko oni !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:14, 26 Lip 2012    Temat postu:

Węgry: Trudne negocjacje rządu z UE i MFW w sprawie kredytów

Nie bez pro­ble­mów za­koń­czy­ła się w środę w Bu­da­pesz­cie pierw­sza runda ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem Wę­gier a przed­sta­wi­cie­la­mi Unii Eu­ro­pej­skiej i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go w spra­wie otwar­cia nowej linii kre­dy­to­wej dla Wę­gier w wy­so­ko­ści 15 mld euro.

Wbrew ocze­ki­wa­niom nie do­szło do wspól­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej z udzia­łem człon­ków rządu i za­gra­nicz­nych ne­go­cja­to­rów. Pre­mier Vik­tor Orban za­po­wie­dział je­dy­nie na swo­jej wła­snej kon­fe­ren­cji, że "ko­lej­na runda roz­mów od­bę­dzie się we wrze­śniu w Bu­da­pesz­cie".

- To była wy­łącz­nie wstęp­na, in­for­ma­cyj­na wy­mia­na zdań. Do­ty­czy­ła ko­rek­ty na­sze­go bu­dże­tu w roku 2013. Wy­słu­cha­li­śmy sta­no­wi­ska Unii i MFW. Zo­sta­nie­my po­in­for­mo­wa­ni o wa­run­kach umowy kre­dy­to­wej. Naszą od­po­wiedź przed­sta­wi­my we wrze­śniu – oznaj­mił szef wę­gier­skie­go rządu.

Tha­nos Arva­ni­tis - prze­wod­ni­czą­cy de­le­ga­cji MFW - po­wie­dział na­to­miast dzien­ni­ka­rzom, - te­ma­tem roz­mów były ko­niecz­ne cię­cia bu­dże­to­we, zwłasz­cza w szkol­nic­twie, opie­ce zdro­wot­nej i trans­por­cie pu­blicz­nym.

Ne­go­cja­tor dawał do zro­zu­mie­nia, że roz­mo­wy prze­bie­ga­ją z opo­ra­mi.

- Ist­nie­je wiele otwar­tych pytań. Ne­go­cja­to­rzy po­wró­cą zatem do Wa­szyng­to­nu i Bruk­se­li po­zo­sta­jąc w sta­łym kon­tak­cie z wła­dza­mi Wę­gier w celu prze­zwy­cię­że­nia ist­nie­ją­cych roz­bież­no­ści. Usta­li­li­śmy, że wę­gier­ski rząd po­trze­bu­je wię­cej czasu na do­star­cze­nie do­dat­ko­wych wy­ja­śnień – stwier­dził przed­sta­wi­ciel MFW.

Nie­ocze­ki­wa­nym pro­ble­mem stał się po­da­tek od trans­ak­cji fi­nan­so­wych. 24 lipca Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny za­rzu­cił rzą­do­wi Or­ba­na ko­lej­ną próbę ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. Po­da­tek ma wejść w życie 1 stycz­nia 2013 roku. Spra­wą zaj­mie się Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. Ogra­ni­cze­nie nie­za­leż­no­ści Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go może sta­nąć na prze­szko­dzie dal­szym ne­go­cja­cjom w spra­wie ubie­ga­nia się Wę­gier o ko­lej­ną linię kre­dy­to­wą.

Pre­zes Wę­gier­skie­go Banku Na­ro­do­we­go An­dras Simor po­wie­dział we wto­rek, że kie­ro­wa­na przez niego in­sty­tu­cja po­win­na być wy­łą­czo­na z rzą­do­wych pla­nów wpro­wa­dze­nia po­dat­ku.

- Mam na­dzie­ję, że rząd weź­mie nasze za­strze­że­nia pod uwagę. Trud­no prze­wi­dzieć, kiedy doj­dzie do po­ro­zu­mie­nia z UE i MFW, ale po­win­no to na­stą­pić jak naj­szyb­ciej – po­wie­dział Simor. Ostrzegł, że ze wzglę­du na wy­so­kie za­dłu­że­nie Węgry po­zo­sta­ją po­dat­ne na "ewen­tu­al­ne kry­zy­sy ze­wnętrz­ne" a "rzą­do­we plany zmniej­sze­nia za­dłu­że­nia po­przez wpro­wa­dze­nie po­dat­ku od trans­ak­cji fi­nan­so­wych są nie­pew­ne". Zda­niem Si­mo­ra, wpły­wy z tego ty­tu­łu nie wy­nio­są w roku 2013 – jak pla­nu­je rząd – 1,3 mld euro lecz je­dy­nie około 0,4 mld euro.

Ze wzglę­du na pro­gno­zy roz­wo­ju wę­gier­skiej go­spo­dar­ki i ne­go­cja­cje z MFW i UE, Rada Mo­ne­tar­na po­sta­no­wi­ła utrzy­mać naj­wyż­szą w Unii Eu­ro­pej­skiej 7- pro­cen­to­wą stopę pro­cen­to­wą.

- Od­po­wie­my na za­rzu­ty Eu­ro­pej­skie­go Banku Cen­tral­ne­go we wrze­śniu br. – re­pli­ko­wał w środę pre­mier Vik­tor Orban. - Ale już dziś mogę po­wie­dzieć, że się z nimi nie zga­dzam. To nie jest żaden atak na nie­za­leż­ność Wę­gier­skie­go Banku Cen­tral­ne­go. In­sty­tu­cje fi­nan­so­we muszą po­no­sić kosz­ty kry­zy­su. My z tych pie­nię­dzy za­mie­rza­my po­bu­dzić wę­gier­ską go­spo­dar­kę, fi­nan­so­wać plan walki z bez­ro­bo­ciem – oświad­czył szef rządu.

Ne­go­cja­cje mię­dzy wę­gier­skim rzą­dem a Unią Eu­ro­pej­ską i MFW prze­rwa­no w grud­niu ubie­głe­go roku, kiedy de­pu­to­wa­ni wę­gier­skie­go par­la­men­tu prze­gło­so­wa­li re­for­mę banku cen­tral­ne­go, która – zda­niem przed­sta­wi­cie­li MFW i UE – ogra­ni­cza­ła jego nie­za­leż­ność. Par­la­ment anu­lo­wał kon­tro­wer­syj­ne prze­pi­sy do­pie­ro 6 lipca.

>>>>

HEHE ! Orban sie ze szmacil a kasy nie ma . Nikt nie szanuje slugusow . To jest lekcja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:28, 28 Lip 2012    Temat postu:

Orban krytykuje MFW i rozmawia z nim o kredycie

Premier Węgier Viktor Orban skrytykował Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jako instytucję utrudniającą prowadzenie skutecznej polityki gospodarczej. Rząd w Budapeszcie prowadzi z MFW rozmowy o nowym kredycie w wysokości 15 mld euro.

- Dobrze, że MFW nie było w minionych dwóch latach na Węgrzech, ponieważ w przeciwnym razie rząd nie mógłby zrealizować wielu elementów swojej polityki gospodarczej - powiedział Orban w Budapeszcie.

Za kwestię otwartą Orban uznał przyszłość podatku od transakcji finansowych, krytykowany przez MFW i Europejski Bank Centralny (EBC). Szef rządu przypomniał, że wpływy z tego podatku mają służyć utrzymaniu miejsc pracy. Zapowiedział, że jeśli podatek od transakcji nie przejdzie, Węgry znajdą inne rozwiązanie.

Zastrzeżenia w sprawie podatku wyraził prezes banku centralnego Andras Simor, który uznał, że „ograniczy on niezależność banku”. Również EBC 24 lipca zgłaszał podobne zarzuty. Podatek ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku. Sprawą zajmie się Komisja Europejska. Szef rządu uważa, że instytucje finansowe powinny ponosić koszty kryzysu.

Orban wytknął instytucjom międzynarodowym, że sprzeciwiają się "wszystkim nowym węgierskim posunięciom", chociaż późniejsze dyskusje na ich temat węgierski rząd z reguły wygrywał. - Próbują powstrzymać nas, ale my jesteśmy wierni naszym planom - powiedział.

Pierwsza runda negocjacji między rządem Węgier a przedstawicielami UE i MFW w sprawie otwarcia nowej linii kredytowej dla Węgier w wysokości 15 mld euro zakończyła się w ubiegłą środę w Budapeszcie. Kolejna tura rozmów ma odbyć się we wrześniu.

MFW domaga się cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym.

Negocjacje Budapesztu z UE i MFW przerwano w grudniu ubiegłego roku, kiedy deputowani węgierskiego parlamentu uchwalili reformę banku centralnego, która – zdaniem przedstawicieli MFW i UE – ograniczała jego niezależność. Parlament anulował kontrowersyjne przepisy dopiero 6 lipca.

>>>>

Po chlere wam ten kredyt . Sami wiecie ze MFW to instytucja zbrodnicza ! Ile oni krajow Afryki Azji Ameryki i Euopy rozwalili . Ile krzywd ! Ilu ludzi zmarlo . PRZECZ ZE ZBRODNIARZAMI . I po co zescie im oddali Narodowy Bank ??? GDZIE ROZUM !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:35, 29 Lip 2012    Temat postu:

Znowu slugusi medialni Brukseli atakuja Wegry

Wegry: Orban kwestionuje zdolności UE do rozwiązania kryzysu

Konserwatywny premier Węgier Viktor Orban zakwestionował w sobotę zdolność Unii Europejskiej do rozwiązania obecnego kryzysu gospodarczego i przypuścił zjadliwy atak na instytucje UE.

>>>>

,,Zjadliwy'' atak to przypuscily ,,instytucje UE'' na Wegry . Chca ten kraj zjesc ...

Dzień wcześniej szef rządu węgierskiego wywołał żywe reakcje polityczne, mówiąc o możliwym zastąpieniu demokracji nowym systemem z powodu kryzysu.

"Trzeba sobie powiedzieć: (obecny) kryzys jest faktycznie kryzysem Brukseli. Bruksela jest główną przeszkodą w poszukiwaniu dobrych rozwiązań dla uporania się z problemami gospodarczymi" - powiedział Orban w prawie godzinnym przemówieniu na dorocznym zgromadzeniu studentów w Baile Tusnad (węg. Tusnadfurdo - środkowa Rumunia), gdzie mieszka spora mniejszość węgierska.

>>>>

Oczywiscir zawsze o tym mowilem jasno i wyraznie . Celem Brukseli nie jest bogactwo ludzi w Europie ale wlasne prozniacze zycie jak klasy rzadzacej...

"Bruksela traci cenne dni i tygodnie ustalając wymiary klatek dla kur, zalecając zabawki w chlewach, uznając za ważną kwestię dobrostan gęsi, podczas gdy setki tysięcy ludzi tracą pracę, nasza waluta się załamuje i każdego dnia coraz trudniej związać nam koniec z końcem" - powiedział Orban.

>>>> W Brukseli traci sie rozum ...

W piątek Orban zbulwersował opinię publiczną wypowiedzią, w której, zdaniem dpa, nie wykluczył zlikwidowania pod pewnymi warunkami ustroju demokratycznego.

>>>>

Bruksela juz dawno an Wegrzech taki system zlikwidowala o czym bolesnie przekonal sie Orban gdy myslal ze skoro ludzie go wybrali demokratycznie to moze rzadzic w tym kraju . Nie moze . Od tego jest Bruksela .

"Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą, nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła" - powiedział Orban na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników.

"Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (...) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność, u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą. To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna" - cytuje słowa Orbana agencja AFP.

>>>>

Istotnie tu troche poszalal . Wegry na pol Azjatyckie ? Kiedy to bylo ? W X wieku ??? Przypominam ze Wegry byly w XIV wieku kraina kwitnaca . Pozniej wolnosc zniszczyli Turcy a zanosilo sie na powstanie takiego systemu jak w Polsce czyli Rzeczypospolitej . Wegry zupelnie nie maja nic z Azji . Cywilizacja azjatycka jest np. w Rosji . Polega ona na tym ze urzednicy zarzadzaja ludem . Sa oni uszeregowani w stopnie tzw. CZYNY stad CZYNOWNICY . Tak byl w Chinach i Rosji .
Wegry nie maja NIC WSPOLNEGO z takim systemem . Mieli szlachte ktora kontrolowala wladze identycznie jak w Polsce . Dajmy spokoj z legendami o Hunach ...
Natomiast system CZYNOWNICTWA przypomina... NAM CO ? BRUKSELE ! Tak ! Urzedasi kategorie . Polazjaci ! Skad to sie wzielo niby na zachodzie Europy Azja ???

Deklaracja ta wywołała poruszenie, zwłaszcza że Orban od chwili objęcia władzy w 2010 r. jest krytykowany przez lewicową opozycję o "odchylenia autorytarne" i "koncentrację władzy" - pisze francuska agencja. Przypomina, że przeciwnicy nazywają Orbana "Viktator", a kraj - "Orbanistanem".

>>>>

Ta Dziurani czyli ci ktorzy kraj zbankrutowali . Nikt normalny ich nie slucha ...
Istotnie skoro na Wegrzech nie bylo demokracji ani nawet republiki to najlepszy ustroj bylby monarchiczny . Korona Świętego Stefana tak brzmi historyczna nazwa Węgier ! I ja trzeba przywrocic . Polske tez nazywano zreszta Koroną ...
A poniewaz nie ma krola to potrzebna jest REGENCJA !
Tak jest ! To najlepszy system !
Regentus Ungariensis ficjalny tradycyjny lacinski tytul ...
Byloby idealnie ! I wyjsc z UE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:28, 20 Sie 2012    Temat postu:

Okazało się, że jest Żydem. Czy zrezygnuje ze stanowiska?

Na wę­gier­skie­go an­ty­se­mi­tę Csa­na­da Sze­ge­di, który pod ko­niec lipca zo­stał zmu­szo­ny do odej­ścia z ul­tra­pra­wi­co­wej par­tii Job­bik po tym jak od­krył swoje ży­dow­skie po­cho­dze­nie, jest obec­nie wy­wie­ra­na pre­sja, aby zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, po­da­je "The In­de­pen­dent".

- Nie mamy in­ne­go wyj­ścia, jak po­pro­sić go, aby zwró­cił man­dat UE - po­wie­dział obec­ny prze­wod­ni­czą­cy Job­bik, Gabor Vona. - Job­bik nie bada ko­rze­ni swo­ich człon­ków i kie­row­nic­twa, lecz bie­rze pod uwagę to, co zro­bi­li dla swo­je­go na­ro­du. A on nas okła­mał – po­wie­dział w wy­wia­dzie dla "The In­de­pen­dent".

Sze­ge­di, który oskar­żał naród ży­dow­ski o "roz­kra­da­nie Wę­gier” po­twier­dził w czerw­cu na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej, że dziad­ko­wie ze stro­ny matki byli Ży­da­mi. Jego bab­cia prze­ży­ła Au­schwitz, a dzia­dek pra­co­wał w obo­zach pracy przy­mu­so­wej. Ofi­cjal­nie po­wo­dem wy­stą­pie­nia z par­tii było jed­nak ujaw­nie­nie na­gra­nia z pro­po­zy­cją ko­rup­cyj­ną.

W krót­kim oświad­cze­niu Sze­ge­di na­pi­sał, że "re­zy­gnu­je z człon­ko­stwa w Job­bi­ku, aby nie szko­dzić in­te­re­som par­tii". Oświad­czył, że "wszyst­kie do­wo­dy prze­ciw niemu zo­sta­ły sfa­bry­ko­wa­ne przez ide­olo­gicz­nych prze­ciw­ni­ków". Pod­kre­ślił, że nie za­mie­rza zwró­cić man­da­tu eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go, po­nie­waż "ma prawo re­pre­zen­to­wać Wę­grów jako nie­za­leż­ny poseł".

Cho­ciaż przed­sta­wi­cie­le ugru­po­wa­nia twier­dzą, że Sze­ge­di zo­stał po­pro­szo­ny o re­zy­gna­cję z po­wo­du po­dej­rze­nia o ko­rup­cję, "The Wall Stre­et Jo­ur­nal" do­tarł do we­wnętrz­nej no­tat­ki par­tyj­nej su­ge­ru­ją­cej, że to ko­rze­nie eu­ro­de­pu­to­wa­ne­go są praw­dzi­wym po­wo­dem jego re­zy­gna­cji. "Gdyby nie kła­mał na temat swo­je­go po­cho­dze­nia, a na­stęp­nie - czy jest to przy­jem­na rzecz, czy nie, to inna spra­wa - nigdy nie stał­by się po­słem” na­pi­sał Novak, wi­ce­pre­zes Job­bik.

Ja po­da­je "The In­de­pen­dent", po ujaw­nie­niu swo­ich ko­rze­ni Sze­ge­di spo­tkał się na po­cząt­ku sierp­nia z Slomo Kövesem, ra­bi­nem or­to­dok­syj­nej spo­łecz­no­ści Cha­bad-Lu­ba­wicz.

Za­py­ta­ny o spo­tka­nie rabin od­po­wie­dział, że "jego obo­wiąz­kiem jest wspie­ra­nie każ­de­go czło­wie­ka, który znaj­du­je się w sy­tu­acji kry­zy­so­wej, a zwłasz­cza Żyda, który wła­śnie do­wie­dział się o swoim dzie­dzic­twie".

Köves stwier­dził rów­nież, że roz­mo­wa była "trud­na i stre­su­ją­ca du­cho­wo", ale że miał na­dzie­ję na po­zy­tyw­ny jej wynik. W trak­cie spo­tka­nia Sze­ge­di prze­pro­sił za wy­po­wie­dzi, które mogły ob­ra­zić spo­łecz­ność ży­dow­ską oraz zo­bo­wią­zał się do od­wie­dze­nia Au­schwitz.

- Teraz, kiedy do­wie­dzia­łem się o swo­ich ży­dow­skich ko­rze­niach, utrzy­my­wa­nie kon­tak­tu z li­de­ra­mi spo­łecz­no­ści ży­dow­skiej na Wę­grzech stało się dla mnie szcze­gól­nie ważne - po­wie­dział.

Kie­row­nic­two Job­bi­ku uzna­ło na­gra­nia ko­rup­cyj­ne za au­ten­tycz­ne, a co za tym idzie kom­pro­mi­tu­ją­ce. Zol­tan Am­brus, przy­ja­ciel eu­ro­de­py­to­wa­ne­go szan­ta­żo­wał go, że ujaw­ni jego ży­dow­skie ko­rze­nie. W za­mian za mil­cze­nie Sze­ge­di zo­bo­wią­zał się wpła­cić na jego konto "pewną sumę" z fun­du­szy eu­ro­pej­skich.

Par­tia mu­sia­ła za­re­ago­wać, po­nie­waż Am­brus, znany pra­wi­co­wy eks­tre­mi­sta, zo­stał za­trzy­ma­ny i ska­za­ny w 2009 roku za nie­le­gal­ne po­sia­da­nie ca­łe­go ar­se­na­łu broni: 32 ka­ra­bi­nów, kilku gra­na­tów i mio­ta­cza ognia. Roz­mo­wa z Sze­ge­dim miała miej­sce po jego wyj­ściu z wię­zie­nia w 2010 roku.

Przez wiele mie­się­cy Sze­ge­di roz­pacz­li­wie wal­czył o za­ta­je­nie swo­jej prze­szło­ści. Kiedy zro­zu­miał, że ko­le­dzy pod­słu­cha­li jego roz­mo­wę z Am­bru­sem i pu­bli­ku­ją frag­men­ty na­gra­nia na na­cjo­na­li­stycz­nych fo­rach in­ter­ne­to­wych, udzie­lił w czerw­cu wy­wia­du skraj­nie pra­wi­co­we­mu dzien­ni­ko­wi "Ba­ri­kad" tłu­ma­cząc, że "prze­żył nie­daw­no szok, kiedy do­wie­dział się, że jego babka Ży­dów­ka była więź­niem obozu w Au­schwitz”.

Dzien­nik opu­bli­ko­wał wów­czas ko­lej­ne na­gra­nia Sze­ge­die­go, z któ­rych wy­ni­ka­ło, że eu­ro­po­seł wie­dział o swoim po­cho­dze­niu już przed wy­bo­ra­mi do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go.

Sze­ge­di re­pre­zen­to­wał par­tię Job­bik w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim od 2009 roku. NPR za­uwa­ża, że par­tia jest znany z kam­pa­nii ma­te­ria­łów an­ty­se­mic­kich. Eu­ro­de­pu­to­wa­ny był rów­nież głów­nym or­ga­ni­za­to­rem pa­ra­mi­li­tar­nej przy­bu­dów­ki Job­bi­ku – Wę­gier­skiej Gwar­dii Na­ro­do­wej. Człon­ko­wie tej or­ga­ni­za­cji nie ukry­wa­ją an­ty­se­mi­ty­zmu, a ich uni­for­my przy­po­mi­na­ją umun­du­ro­wa­nie ugru­po­wa­nia strza­ło­krzy­żow­ców, ko­la­bo­ru­ją­ce­go z III Rze­szą, od­po­wie­dzial­ne­go za po­li­ty­kę lu­do­bój­stwa. Sze­ge­di za­ło­żył nawet taki mun­dur w 2009 roku, skła­da­jąc przy­się­gę w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim, czym wy­wo­łał pro­te­sty in­nych de­pu­to­wa­nych.

>>>>

Wiem ze zydzi zlowrogo odcisneli sie na historii Wegier . Podobnie zreszta jak w Polsce tez nazwali sie Unia Wolnosci . I oczywiscie potepiam ukrywanie pochodzenia .
ALE STANOWCZO POTEPIAM NIE PRYJMOWANIE DO PARTII KOGOS TYLKO ZA POCHODZENIE A NIE ZA CZYNY ! WYPRASZAM SOBIE ! W Polsce byli tez żydzi o jakich można pomarzyc jak Korczak czy Edyta Stein !!! Nie bede popieral zadnej partii debili !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:05, 28 Sie 2012    Temat postu:

Na Węgrzech niespodziewana obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,75 proc. To pierw­sza ob­niż­ka stóp pro­cen­to­wych na Wę­grzech od kwiet­nia 2010 r.

Pra­wie wszy­scy an­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się, że bank utrzy­ma stopy pro­cen­to­we bez zmian. Jeden sta­wiał na ob­niż­kę.

Go­spo­dar­ka Wę­gier skur­czy­ła się w II kw. 2012 r. o 0,2 proc. kdk, a rdr skur­czy­ła się o 1,2 proc.

>>>>

To niezle poddusili gospodarke ! Od kwietnia 2010 nie bylo obnizki . Totez jest spadek PKB .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:41, 30 Sie 2012    Temat postu:

"Do euro najwcześniej za 20 lat"

W czwartkowym wywiadzie dla konserwatywnego tygodnika społeczno-politycznego "Heti Valasz" minister gospodarki narodowej i twórca węgierskich reform gospodarczych Gyoergy Matolcsy uznał, że Węgry nie powinny spieszyć się z wejściem do strefy euro.

Gyoergy Matolcsy powiedział, że Węgry nie wejdą do strefy euro wcześniej niż po upływie dwóch dekad. "Strefa euro przeżywa długotrwały kryzys, dlatego Węgry wolą poczekać na jego rozwiązanie, wybierając własną drogę obrony przed skutkami recesji gospodarczej".

- Wejście do strefy euro w czasie kryzysu wspólnej waluty wiązałoby się dla Węgier z wieloma zagrożeniami. Nie sądzę, aby ratowanie takich krajów jak Grecja było najlepszym wyjściem, a drukowanie nowych pieniędzy tylko pogłębi kryzys. Nadal nie wiadomo, jak Europa sobie z nim poradzi - stwierdził minister. Matolcsy przypomniał, że również Polska i Czechy zachowują ostrożność, odkładając datę wejścia do strefy euro, a takie kraje jak Słowacja czy Estonia, które wstąpiły do strefy, wpadają w spiralę zadłużenia i muszą coraz bardziej zaciskać pasa kosztem obniżania poziomu życia obywateli.

Zdaniem ministra za kryzys gospodarczy na Węgrzech odpowiada poprzednia, lewicowa ekipa rządząca, która zadłużyła kraj, a kontynuacja dotychczasowej drogi, tzn. ulegania presji rynków finansowych, przyniosłaby tylko dramatyczne wyrzeczenia społeczne. - W roku 2010 staliśmy na krawędzi przepaści Podążaliśmy drogą grecką, ale nasz rząd w ostatniej chwili zrezygnował z powiększania spirali zadłużenia - przypomniał Gyoergy Matolcsy, zapewniając, że prawicowa droga wyjścia z kryzysu przynosi pierwsze rezultaty. Ich oznaką jest wzrost produkcji przemysłowej i zmniejszenie stopy bezrobocia. Minister przypomniał, że centralny bank Węgier po raz pierwszy od wielu lat obniżył w tym tygodniu bazowe stopy procentowe.

Węgry wprowadzą od przyszłego roku podatek od transakcji finansowych. Ma on zmusić sektor finansowy do udziału w kosztach węgierskiego kryzysu. Pomoże również utrzymać przyszłoroczny deficyt budżetowy w granicach 3 procent PKB, co jest jednym z warunków zakończenia negocjacji w sprawie otrzymania nowej linii kredytowej od UE i MFW. Rząd podkreśla jednak, że traktuje ewentualną pożyczkę jako fundusz rezerwowy.

Wzrosną również podatki dla zagranicznych koncernów telekomunikacyjnych i energetycznych.

Węgierscy deputowani zatwierdzili już opodatkowanie sektora bankowego w wysokości 0,7 procent PKB i opodatkowali wielkie koncerny przemysłowe. Zdaniem rządu wspomniane posunięcie było konieczne - zasiliło państwową kasę 700 milionami euro.

Kursy walut on-line »
Według danych Węgierskiego Urzędu Statystycznego w II kwartale br. węgierska gospodarka weszła jednak ponownie w fazę recesji, odnotowując spadek o 1,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2011. Obecnie Węgry nie spełniają żadnego kryterium wejścia do strefy euro.

"Heti Valasz" to konserwatywny tygodnik społeczno-polityczny założony w 2001 roku z inicjatywy prawicowego rządu premiera Viktora Orbana.

Z Budapesztu Andrzej Niewiadowski

>>>>

I po co pieprza ? Za jakie 20 lat ? Wtedy zadnego euro juz nie bedzie . TRZEBA MOWIC OTWARCIE A NIE KLAMAC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:54, 31 Sie 2012    Temat postu:

Węgierski rząd domaga się zwrotu pieniędzy przekazanych na pomoc dla Żydów

Wę­gier­ski rząd pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na wy­stą­pił do Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych o zwrot "nie­uza­sad­nio­nych sum pie­nięż­nych" prze­ka­za­nych dla wę­gier­skich Żydów oca­la­łych z Ho­lo­kau­stu i miesz­ka­ją­cych poza gra­ni­ca­mi kraju.

W grud­niu 2007 roku po­przed­ni le­wi­co­wy rząd pre­mie­ra Fe­ren­ca Gy­urc­sa­nya zo­bo­wią­zał się do wpła­ty 21 mln do­la­rów na konto tej ame­ry­kań­skiej fun­da­cji wspie­ra­ją­cej m.​in. wę­gier­skich Żydów, któ­rzy prze­ży­li Ho­lo­kaust i wy­emi­gro­wa­li z Wę­gier po II woj­nie świa­to­wej, oraz ich spad­ko­bier­ców.

Wy­so­kość kwoty wy­da­wa­ła się uza­sad­nio­na, po­nie­waż przed ostat­nią wojną na Wę­grzech miesz­ka­ła 600-ty­sięcz­na spo­łecz­ność ży­dow­ska.

Węgry prze­ka­za­ły pie­nią­dze za lata 2007-2010 w wy­so­ko­ści 12,6 mln do­la­rów naj­pierw pu­blicz­nej fun­da­cji ds. ży­dow­skie­go dzie­dzic­twa na Wę­grzech (MAZ­SOK), po­wo­ła­nej przez wę­gier­ski par­la­ment w 1997 roku. Dwie trze­cie tej kwoty na­stęp­nie prze­trans­fe­ro­wa­no na konto Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych. Po­zo­sta­ła część po­słu­ży­ła na wspar­cie 18 ty­się­cy wę­gier­skich Żydów i ich ro­dzin w kraju.

W roku 2011 rząd prze­ka­zał na konto MAZ­SOK ko­lej­ną sumę w wy­so­ko­ści 4,2 mln euro.

Przed­sta­wi­ciel rządu Wę­gier ds. spraw sto­sun­ków z mniej­szo­ścia­mi An­dras Le­ven­te Gall oświad­czył, że pań­stwo wę­gier­skie, mimo wcze­śniej­szych wie­lo­krot­nych apeli i mo­ni­tów, nie uzy­ska­ło "uza­sad­nio­nych i prze­ko­nu­ją­cych in­for­ma­cji", na jakie cele zo­sta­ły prze­zna­czo­ne środ­ki skie­ro­wa­ne do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji.

Peł­no­moc­nik oświad­czył, że w maju bie­żą­ce­go roku rząd po raz ostat­ni we­zwał Kon­fe­ren­cję ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych do przed­sta­wie­nia "uza­sad­nio­nych ra­chun­ków", ale nie otrzy­mał w tej spra­wie od­po­wie­dzi.

Gall dodał, że na pod­sta­wie "do­tych­cza­so­wych in­for­ma­cji z Kon­fe­ren­cji ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych nie można jed­no­znacz­nie stwier­dzić, czy wspo­mnia­ne pie­nią­dze otrzy­ma­ły rze­czy­wi­ście osoby kwa­li­fi­ku­ją­ce się do wspar­cia fi­nan­so­weg".

- Oba­wia­my się, że tak nie jest. Taka sy­tu­acja dys­kry­mi­nu­je wę­gier­skich oby­wa­te­li po­cho­dze­nia ży­dow­skie­go - ofia­ry na­zi­stow­skich prze­śla­do­wań - któ­rzy unik­nę­li de­por­ta­cji, po­zo­sta­li na Wę­grzech i są ob­ję­ci po­mo­cą MAZ­SOK – pod­kre­ślił.

W tej sy­tu­acji rząd w Bu­da­pesz­cie wy­stą­pił do ame­ry­kań­skiej fun­da­cji o zwrot pie­nię­dzy "wraz z od­set­ka­mi". Przed­sta­wi­ciel rządu po­in­for­mo­wał o tym am­ba­sa­do­rów Izra­ela i USA w Bu­da­pesz­cie, za­pew­nia­jąc, że "jest to nor­mal­na pro­ce­du­ra praw­na, zgod­na z sys­te­mem le­gi­sla­cyj­nym Wę­gier i Unii Eu­ro­pej­skiej, który wy­ma­ga do­kład­nych i ter­mi­no­wych roz­li­czeń fi­nan­so­wych".

Kon­fe­ren­cja ds. Ży­dow­skich Rosz­czeń Ma­jąt­ko­wych (Je­wish Claim Con­fe­ren­ce), dzia­ła­ją­ca we współ­pra­cy z Izra­elem, wy­ne­go­cjo­wa­ła od 1951 roku rosz­cze­nia od Nie­miec, Au­strii i in­nych rzą­dów, fi­nan­su­jąc pro­gra­my dla naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych ży­dow­skich ofiar na­zi­zmu.

>>>>>

Znowu rozkradli kase ! Przeciez wie o tym dziecko . NIE WOLNO PLACIC KASY ,,ORGANIZACJOM ZYDOWSKIM'' poniewaz sa to zlodzieje . Kazdy rzad musi placic od razu ofiarom...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:09, 01 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry: jeśli wyjeżdżasz, zapłać za studia albo odpracuj je w kraju.

1 września na Węgrzech wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym, która nakazuje absolwentom uczelni publicznych podejmującym pracę za granicą zwrócić część kosztów edukacji lub odpracować w kraju dwukrotność trwania studiów w ciągu 20 lat od ich ukończenia.

Jeśli osoba wykształcona na Węgrzech wyjedzie po studiach za granicę, będzie musiała pokryć połowę kosztów kształcenia. W przypadku studiów medycznych za każdy rok nauki trzeba zwrócić około miliona forintów, tj. ponad 3300 euro.

Ustawa przewiduje również, że czas studiów można będzie przedłużać maksymalnie o 50 proc.

Zmniejszona będzie liczba miejsc na państwowych uczelniach wyższych. 40-procentowe cięcia objęły przede wszystkim kierunki humanistyczne, ekonomię i prawo. O ile w 2011 roku rząd finansował studia 800 przyszłych prawników, w bieżącym roku jedynie 100. Rząd argumentuje, że węgierski rynek pracy potrzebuje specjalistów po kierunkach politechnicznych, a nie humanistycznych.

Ustawa przeszła w parlamencie, zdominowanym przez rządzący prawicowy Fidesz, w lutym 2012 roku. Na nic zdały się wtedy protesty studentów przed gmachem ministerstwa oświaty. Demonstracje organizowała studencka organizacja HOOK przy poparciu Europejskiej Unii Studentów. Manifestanci przynieśli ze sobą transparenty z napisami "Nie jesteśmy niewolnikami. Żądamy pracy, a nie represyjnych ustaw!".

Przedstawiciele 400 tysięcy węgierskich studentów i nauczycieli zaskarżyli ustawę w Komisji Europejskiej, uznając, że jest sprzeczna z zasadą wolnego przepływu pracowników zapisaną w Traktacie Lizbońskim. Decyzja jeszcze nie zapadła.

Natomiast węgierski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja ustawy jest sprzeczna z zagwarantowaną w konstytucji wolnością przemieszczania się i zatrudniania.

Studenci ostrzegają, że jeśli rząd nie wycofa się z kontrowersyjnej nowelizacji, rozpoczną studia w innych krajach UE. Ze statystyk wynika, że w roku 2012 liczba studentów na Węgrzech spadła o około jedną trzecią (109 tysięcy w porównaniu ze 132 tysiącami w roku 2011).

>>>>

Jest to bardzo sparwiedliwe ... Skonczenie studiow na koszt narodu i wyjazd za granice bo tam lepiej jest zdrada . Sam Bóg to tarktuje jako nieuczciwe . Chyba zeby w kraju bylo takie bestialstwo ze absolweni naprawde nie maj pracy . Jak w Polsce no to wtedy jest emigracja przymusowa i odpowiadaja ci ktorzy rzadza czyli wladza Bank narodowy i osobnicy od stop procentowych ... Ale jesli na ogol prac jest a ktos zmyka na lepsze to jest dezercja ! Rzad ma racje ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:47, 06 Wrz 2012    Temat postu:

Węgry odrzucają pożyczkę od MFW na warunkach Funduszu

Węgry od­rzu­ca­ją umowę z Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym w spra­wie po­życz­ki na wa­run­kach po­sta­wio­nych przez MFW - po­wie­dział w czwar­tek pre­mier Vik­tor Orban.
None

Szef wę­gier­skie­go rządu za­po­wie­dział, że jego ga­bi­net przed­sta­wi al­ter­na­tyw­ne pro­po­zy­cje na roz­mo­wy z Fun­du­szem.

"Za taką cenę nie po­trze­bu­je­my fi­nan­so­wych gwa­ran­cji" - dodał. Na­gra­nie z wy­po­wie­dzią pre­mie­ra zo­sta­ło za­miesz­czo­ne na jego stro­nie na Fa­ce­bo­oku.

>>>>

I slusznie . Tylko po co zescie cofali ustawy odzyskujace Bank Narodowy ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:16, 07 Wrz 2012    Temat postu:

„Kolejnej rundy negocjacji we wrześniu nie będzie. Węgierska gospodarka wychodzi na prostą i nie zamierzamy korygować naszego budżetu na 2013 rok. Nie spełnimy wygórowanych żądań MFW, ponieważ warunki udostępnienia linii kredytowej uderzyłyby w węgierskie społeczeństwo (...). Lista żądań MFW jest długa i nie jest zgodna z interesami naszego narodu. Nie zamierzamy przeprowadzać głębokich cięć budżetowych, zwłaszcza w szkolnictwie, opiece zdrowotnej i transporcie publicznym. Nie będziemy zmniejszać zasiłków rodzinnych, podwyższać podatku dochodowego i podatku od nieruchomości, zmniejszać emerytur, zwiększać wieku emerytalnego. Nikt nie będzie nam dyktował, co i kiedy mamy prywatyzować"

>>>>

A no widzicie ! Chcieli ich wchrzanic na droge Grecji . W zmaian za zalosna pozyczke schladazanie gospodarki . Od razu mowilem ze sa to potwory . Jesli myslicie ze tylko Kreml to sa potwory bo morduja fizycznie ... Owszem . Ale czyz nie gorsze jest podstepne oplecenie kraju przez zachod i zniszczenie go ? Przez demoralizacje aborcje EUtanzje ? Moskwa nikomu nie zaimponuje . Widzimy jaki to syf . A ilu stracilo dusze bo bezmyslnie sa wpatrzeni w zachod ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:37, 10 Wrz 2012    Temat postu:

Były premier Węgier rozpoczął głodówkę przed parlamentem

Były lewicowy premier Węgier Ferenc Gyurcsany w nocy z niedzieli na poniedziałek w proteście przeciw rządowym planom zmiany ordynacji wyborczej w namiocie ustawionym przed parlamentem w Budapeszcie rozpoczął tygodniową głodówkę.

Gyurcsany swą decyzję oznajmił dziennikarzom na kilka minut przed północą. W proteście wraz z nim uczestniczy jeszcze trzech członków kierownictwa jego ugrupowania politycznego, Koalicji Demokratycznej.

- Dramatyczna sytuacja kraju wymaga dramatycznej reakcji. Nasza głodówka ma być spektakularnym gestem politycznym. Chcemy przełamać apatię i milczenie węgierskiego narodu, który bezwolnie poddaje się coraz bardziej autokratyzmowi rządzącej prawicy – powiedział były premier pytany przez dziennikarzy dlaczego wybrał wspomnianą metodę protestu.

Gyurcsany wyraził nadzieję, iż jego protest poprą inni członkowie opozycji a także Węgrzy, którzy "odrzucają niedemokratyczne praktyki rządzącej prawicy”.

Były szef rządu zapewnił, że jego protest jest legalny i otrzymał zezwolenie budapeszteńskiej policji.

Na trawniku przed gmachem parlamentu, w pobliżu pomnika Lajosa Kossutha, członkowie lewicowej opozycji postawili dwa duże namioty. Przed wejściem do jednego z nich napisano: "Koalicja Demokratyczna. Głodówka!" i wyjaśniono powody protestu po węgiersku i angielsku. Mimo nocnych godzin namioty otoczyły natychmiast tłumy ciekawskich.

Protest lewicowej opozycji dotyczy rządowych zmian ordynacji wyborczej, który gabinet premiera Viktora Orbana zamierza przedstawić deputowanym na, rozpoczynającej się w poniedziałek sesji parlamentu.

Według rządowego projektu w wyborach 2014 roku mają brać udział Węgrzy, którzy wcześniej zarejestrują się w rejestrze wyborców sporządzonym przez państwową administrację. Tylko ci obywatele otrzymają informacje wyborcze dotyczące poszczególnych kandydatów.

Liberalno-lewicowe media twierdzą, że taki projekt ordynacji odpowiada prawicy, która z miesiąca na miesiąc traci poparcie wyborców, przy czym 52 procent Węgrów - zdaniem sondaży - waha się na kogo głosować i czy w ogóle brać udział w wyborach.

Projekt rządowej ustawy zostanie najprawdopodobniej przyjęty, ponieważ Fidesz ma poparcie ponad dwóch trzecich głosów w Zgromadzeniu Narodowym.

Lewica zarzuciła rządowi, że "chce zlikwidować demokrację". Propozycję rządu skrytykowała nie tylko opozycja ale również były prezydent Laszlo Solyom, który ostrzegł, że proponowane zmiany ordynacji wyborczej mogą być niezgodne z konstytucją i Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Ferenc Gyurcsany był liderem Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i premierem Węgier w latach 2004-2009. W 2006 roku, po ujawnieniu jego wypowiedzi, że jako lider partii i rządu przedstawiał kłamliwe dane na temat sytuacji gospodarczej kraju, doszło w Budapeszcie do masowych protestów przeciwników lewicy.

Gyurcsany ustąpił dopiero w kwietniu 2009 roku, kiedy Zgromadzenie Narodowe uchwaliło konstruktywne wotum nieufności wobec jego rządu. 22 października 2001 roku były szef rządu wystąpił z MSZP i założył nową, opozycyjną partię lewicową - Koalicję Demokratyczną.

>>>>

HEHEHEHEHE !!!Najwiekszy lotr kraju ktory kraj doprowadzil do tragedii ,,gloduje'' ... Kon by sie usmial . Zaiste zasluzyl na smierc z glodu !!!
Diabel rozum odjal . Najwiekszy czarny charakter kraju a wyobraza sobie zapewne ze stal sie ,,bojownikiem o wolnosc''... ZALOSNE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:24, 25 Wrz 2012    Temat postu:

Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych

Bank cen­tral­ny na Wę­grzech ob­ni­żył we wto­rek stopy pro­cen­to­we o 25 pkt. ba­zo­wych - po­in­for­mo­wał bank po za­koń­cze­niu po­sie­dze­nia.

Głów­na stopa pro­cen­to­wa wy­no­si po tej ob­niż­ce 6,5 proc.

W sierp­niu wę­gier­ski bank cen­tral­ny ob­ni­żył stopy pro­cen­to­we rów­nież o 25 pkt. ba­zo­wych.

An­kie­to­wa­ni przez agen­cję Blo­om­berg ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się ob­niż­ki stóp we wrze­śniu.

>>>>

I slusznie . Nie sa w euro maja bank moga sie ratowac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:20, 09 Paź 2012    Temat postu:

Węgry: rząd zamieścił ogłoszenia, że "nie ugnie się przed MFW"

Rząd Wę­gier opu­bli­ko­wał we wto­rek w pię­ciu ogól­no­kra­jo­wych dzien­ni­kach płat­ne ogło­sze­nia, de­kla­ru­ją­ce, iż "nie ugnie się przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym" i nie wpro­wa­dzi su­ge­ro­wa­nych przed­się­wzięć oszczęd­no­ścio­wych w za­mian za pomoc kre­dy­to­wą.

Za­miesz­czo­ne pod na­głów­kiem "in­for­ma­cja rzą­do­wa" ca­ło­stro­ni­co­we ogło­sze­nia za­wie­ra­ją od­rzu­ce­nie ta­kich pro­po­zy­cji, jak po­da­tek od nie­ru­cho­mo­ści lub ogra­ni­cze­nie świad­czeń ro­dzin­nych. Na tek­stach, przed­sta­wia­ją­cych te pro­po­zy­cje wy­dru­ko­wa­no na­pi­sy: "Nie".

Ogło­sze­nia, jakie uka­za­ły się w dzien­ni­kach "Napi Gaz­da­sag" i "Ma­gy­ar Nem­zet", za­zna­cza­ją, iż rząd ocze­ku­je od MFW "sza­cun­ku i za­ufa­nia", a Węgry "nie zre­zy­gnu­ją ze swej nie­pod­le­gło­ści".

Na swej stro­nie in­ter­ne­to­wej rząd opu­bli­ko­wał tekst opie­wa­ją­ce­go na około 200 mln fo­rin­tów (910 tys. do­la­rów) kon­trak­tu na kam­pa­nię me­dial­ną, pre­zen­tu­ją­cą szer­szym krę­gom spo­łe­czeń­stwa sta­no­wi­sko władz w ro­ko­wa­niach fi­nan­so­wych z MFW i Unią Eu­ro­pej­ską. Kon­trakt ten, któ­re­go re­ali­za­cja ma trwać 35 dni, za­war­li w po­nie­dzia­łek urząd pre­mie­ra i grupa me­dial­na IMG.

Na ryn­kach fi­nan­so­wych po­dej­rze­wa się, że pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban gra w roz­mo­wach na czas i nie za­mie­rza pod­pi­sy­wać po­ro­zu­mie­nia, które by­ło­by ob­wa­ro­wa­ne su­ro­wy­mi wa­run­ka­mi.

Umiesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej rządu wtor­ko­wa wy­po­wiedź pre­mie­ra głosi, iż po­ro­zu­mie­nie z MFW uła­twi­ło­by Wę­grom sfi­nan­so­wa­nie bu­dże­tu w 2013 roku, ale bez ta­kiej umowy kraj także sobie po­ra­dzi, jak miało to miej­sce do tej pory w bie­żą­cym roku. We­dług Or­ba­na, kwe­stia tego, czy Węgry zawrą po­ro­zu­mie­nie z MFW, roz­strzy­gnie się w pierw­szym kwar­ta­le przy­szłe­go roku.

>>>>

Slusznie ! Trzeba byc jak general Bem ! Nigdy sie nie poddac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:30, 01 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Orban: szanse na porozumienie z MFW są niewielkie

MFW to "zwykły bank", któremu zależy tylko na tym, by rząd Węgier zniósł podatek od banków i w zamian opodatkował własnych obywateli - powiedział w piątek premier tego kraju Viktor Orban. Wg niego szanse na porozumienie z MFW są "niewielkie".

Międzynarodowy Fundusz Walutowy to "kruk, który drugiemu krukowi oka nie wykole", który dąży do przeniesienia obciążenia fiskalnego z banków na ich węgierskich klientów - powiedział Orban w wywiadzie radiowym.

W czwartek MFW ogłosił wstrzymanie negocjacji z Węgrami w sprawie kredytu wysokości 15-20 mld euro, ponieważ władze w Budapeszcie chciały, by zamiast tego Fundusz udzielił mu elastycznej linii kredytowej.

Elastyczna linia kredytowa obwarowana jest mniejszą liczbą warunków i w mniejszym stopniu ograniczałaby swobodę ruchów rządu Orbana w polityce gospodarczej. Dotychczasowe działania prawicowych władz kraju - m.in. wprowadzenie podatku bankowego - postrzegane są jako nieprzyjazne wobec zagranicznych inwestorów.

MFW przyznaje elastyczną linię kredytową jedynie tym państwom, które uważa za wiarygodnych partnerów. Jednym z takich krajów jest Polska - pisze agencja dpa.

Podatek bankowy, wprowadzony w 2010 roku w ramach pakietu mającego na celu utrzymanie w ryzach deficytu budżetowego, ma według rządu pomóc w ograniczeniu deficytu i przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa w wys. do 650 mln euro rocznie. MFW i UE wskazywały wielokrotnie, że podatek ten zabiera pieniądze z gospodarki i zbytnio obciąża węgierski sektor bankowy.

Węgry zwróciły się do MFW o pomoc finansową pod koniec 2011 roku, gdy ich rating kredytowy został obniżony do kategorii "śmieciowej" i krajowi groziła niewypłacalność.

>>>>

Po co w ogole Orban zaczynal z tymi bandytami gadac ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:55, 21 Lut 2013    Temat postu:

Węgry: Policja sprawdza, czy bank centralny przekazywał poufne dane MFW

Węgierska policja, po raporcie państwowej instytucji kontrolnej, sprawdza, czy bank centralny (MNB) nie przekazał nielegalnie poufnych informacji o węgierskich bankach Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu (MFW) - podały w czwartek media w Budapeszcie.

- Dochodzenie rozpoczęto z powodu podejrzenia o nadużycie władzy i naruszenie prawa do poufności danych gospodarczych - wyjaśniła w telewizji publicznej rzeczniczka prokuratury Bettina Bagoly.

W opublikowanym tydzień temu raporcie trybunał obrachunkowy (Allami Szamvevoszek - ASZ), podporządkowany parlamentowi organ nadzorujący wykorzystanie środków państwowych i samorządowych, oskarżył bank centralny o przekazanie w latach 2008-2010 poufnych informacji o węgierskich bankach MFW. W 2008 roku Węgry prowadziły z Funduszem, UE i Bankiem Światowym negocjacje dotyczące pożyczki w wysokości 20 mld euro.

Szef MNB Andras Simor, którego kadencja kończy się w marcu, tydzień temu określił oskarżenia ASZ jako "nieprawdziwe przypuszczenia". Jego zdaniem jest to kolejny atak personalny na niego, mający go zdyskredytować przed odejściem z urzędu.

W opublikowanym w czwartek oświadczeniu bank centralny odrzuca oskarżenia ASZ i stwierdza, że wszystkie jego działania były prowadzone zgodnie z prawem.

Zdaniem obserwatorów śledztwo może być zemstą ze strony prawicowego premiera Viktora Orbana, którego zwolennicy uznali broniącego niezależności banku centralnego Simora za wroga. Jak podkreśla agencja dpa, w kierownictwie ASZ zasiadają członkowie partii Orbana, a banki, których dotyczy sprawa nigdy nie sprzeciwiały się przekazaniu dotyczących ich informacji MFW.

Orban pod koniec ubiegłego roku praktycznie zerwał negocjacje dotyczące pomocy z MFW. Przeciwko tej instytucji finansowej jego rząd prowadzi - jak to sam określa - "gospodarczą wojnę o niepodległość".

....

O to powazne przestepstwo . MFW jest przeciez instytucja przestepcza i wroga Wegrom . Korzystajac z tych danych.mogli ich uzyc w wojnie z Wegrami !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 3 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy