Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:09, 13 Sty 2012    Temat postu:

Widzicie tutaj rozmiary bestialsta jakiego zachod dopuszcza sie na tym kraju :

Maciej Bitner / Wealth Solutions
Czy Węgry zbankrutują?

Tak po­sta­wio­ne py­ta­nie do­ma­ga się na­tych­mia­sto­wej prze­czą­cej od­po­wie­dzi. Nasi bra­tan­ko­wie z po­łu­dnia do­ga­da­ją się z MFW i otrzy­ma­ją fi­nan­so­wa­nie, które po­mo­że im wyjść z kło­po­tów. Co mo­gło­by się zda­rzyć, gdyby jed­nak do po­ro­zu­mie­nia nie do­szło?
-Shut­ter­stock

Z po­zo­ru obawy o wy­pła­cal­ność Wę­gier­skie­go pań­stwa wy­da­ją się co naj­mniej przed­wcze­sne. Dług pu­blicz­ny na ko­niec 2011 roku wpraw­dzie się­gnie po­zio­mu około 75% PKB, jed­nak jest to o pięć punk­tów pro­cen­to­wych mniej niż rok wcze­śniej. Kraj miał w mi­nio­nym roku wzrost go­spo­dar­czy, a w bu­dże­cie była nad­wyż­ka wy­so­ko­ści około 2% PKB. Pa­trząc tylko na te wskaź­ni­ki kon­dy­cja Wę­gier wy­glą­da le­piej niż uzna­wa­nych za przy­kład fi­skal­nej ostroż­no­ści Nie­miec.

!!!!!!!

Czyli biorac to pod uwage Wegry powinny miec AAA !!! Dlug spadl o 5 %!!! z 80 do 75 % !!! A BUDZET MA NADWYZKE !!!!
A co sie stalo ? Nastapil obrzygliwy atak Brukseli ze jakoby Wegry ,,nic nie zrobily'' a ,,deficyt rosnie'' - GDY JEST NADWYZKA ! A killerzy raitingowi dali im RAJTING ŚMIECIOWY !!! Za zmniejszenie dlugu i nadwyzki budzetowe ! To jest polityka typu hitlerowskiego obliczona na zniszczenie kraju !

Jed­nak rynki fi­nan­so­we muszą pa­trzeć na pły­ną­ce z Wę­gier dane nieco mniej przy­chyl­nie, skoro trud­no zna­leźć ja­ką­kol­wiek wa­lu­tę, wobec któ­rej w mi­nio­nym roku fo­rint by nie stra­cił. Wę­gier­skie ob­li­ga­cje także nie są w cenie – gdyby rząd w Bu­da­pesz­cie chciał po­ży­czyć środ­ki na 10 lat mu­siał­by za to za­pła­cić około 10% rocz­nie, czyli pra­wie dwa razy wię­cej niż pol­ski rząd. Trzy naj­waż­niej­sze agen­cje ra­tin­go­we w ciągu ostat­nich dwóch mie­się­cy ob­ni­ży­ły Wę­grom ra­ting do po­zio­mu śmie­cio­we­go, czyli niż­sze­go niż mają wszy­scy po­zo­sta­li bo­ha­te­ro­wie eu­ro­kry­zy­su oprócz Gre­cji. Za­ufa­nie opu­ści­ło nie tylko in­we­sto­rów. Są rów­nież sy­gna­ły roz­prze­strze­nia­nia się pa­ni­ki wśród sa­mych Wę­grów, któ­rzy w coraz więk­szej licz­bie otwie­ra­ją ra­chun­ki wa­lu­to­we w są­sied­niej Au­strii.

Skąd bie­rze się ten strach? Po pierw­sze wy­glą­da na to, że kry­zy­so­we fi­nan­so­wa­nie zo­sta­ło prze­je­dzo­ne. Wpraw­dzie udało się nieco ob­ni­żyć za­dłu­że­nie, ale po­ło­wa z ak­ty­wów skon­fi­sko­wa­nych fun­du­szom eme­ry­tal­nym (o łącz­nej war­to­ści ok. 10% PKB) zo­sta­ła prze­zna­czo­na na bie­żą­ce po­trze­by. Po­dat­ki na­ło­żo­ne na in­sty­tu­cje fi­nan­so­we oraz sek­to­ry zdo­mi­no­wa­ne przez ka­pi­tał za­gra­nicz­ny będą obo­wią­zy­wać jesz­cze tylko do końca roku, czyli i tak rok dłu­żej niż po­cząt­ko­wo pla­no­wa­no. Bez nich nad­wyż­ka za­mie­ni­ła­by się w de­fi­cyt na po­zio­mie 5% PKB. Przy pro­gno­zo­wa­nej na ten rok re­ce­sji dług pu­blicz­ny bę­dzie dalej na­ra­stał.

Druga obawa ma wła­śnie zwią­zek z roz­wia­niem się na­dziei na po­bu­dze­nie wzro­stu go­spo­dar­cze­go. Ob­ni­że­nie po­dat­ków od do­cho­dów w za­mian za zwięk­sze­nie po­dat­ku VAT było nie­naj­gor­szym po­su­nię­ciem. Szko­da tylko, że nie to­wa­rzy­szy­ły mu ani ob­ni­że­nie wy­dat­ków, ani re­for­ma rynku pracy. Węgry wy­da­ją z bu­dże­tu naj­wię­cej w Eu­ro­pie Środ­ko­wej (49% PKB) i jak dotąd rząd Or­ba­na nie­wie­le uczy­nił by to się zmie­ni­ło. Choć bez­ro­bo­cie na Wę­grzech jest niż­sze niż w Pol­sce, to nie­ste­ty jest to głów­nie za­słu­gą naj­niż­szej w UE (oprócz Malty) ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej. Pra­wie 45% Wę­grów w wieku pro­duk­cyj­nym ani nie pra­cu­je, ani nie szuka pracy.

Trze­ci pro­blem do­ty­czy bar­dzo wy­so­kie­go po­zio­mu za­dłu­że­nia za­gra­nicz­ne­go. Na ko­niec trze­cie­go kwar­ta­łu mi­nio­ne­go roku wy­no­si­ło ono 135% PKB. Znacz­na część tego długu de­no­mi­no­wa­na jest w euro. Osła­bia­nie się fo­rin­ta ude­rza więc nie tylko w fi­nan­se pu­blicz­ne, ale także w za­dłu­żo­ne w ob­cych wa­lu­tach przed­się­bior­stwa, banki i go­spo­dar­stwa do­mo­we.

Jak na przed­sta­wio­ne za­gro­że­nia za­pa­tru­je się Wę­gier­ski rząd? Dla­cze­go wzdra­ga się przed przy­ję­ciem ofer­ty po­mo­co­wej MFW i jaki ma po­mysł na wy­brnię­cie z kry­zy­su? Vic­tor Orban, od­rzu­ca­jąc po­li­ty­kę za­ci­ska­nia pasa, wska­zu­je na wzrost go­spo­dar­czy jako klucz do wyj­ścia z pętli za­dłu­że­nia. W krę­gach rzą­do­wych ist­nie­je bar­dzo silne prze­ko­na­nie, że głów­nym ha­mul­co­wym wę­gier­skiej go­spo­dar­ki jest bank cen­tral­ny, który utrzy­mu­je stopy pro­cen­to­we na zbyt wy­so­kim po­zio­mie (w tej chwi­li jest to 7%). Dla­te­go zo­sta­ła przy­ję­ta usta­wa, zmie­rza­ją­ca do pod­da­nia banku kon­tro­li par­la­men­tu, gdzie więk­szość ma Fi­desz. Prze­ję­cie pełni wła­dzy nad tą in­sty­tu­cją da­ło­by Or­ba­no­wi do­dat­ko­we moż­li­wo­ści dzia­ła­nia.

Pu­ść­my wodze fan­ta­zji i za­sta­nów­my się, jak mógł­by po­stą­pić dalej wę­gier­ski rząd, gdyby wy­zbył się resz­tek eko­no­micz­nej or­to­dok­sji. Kon­tro­la nad prasą dru­kar­ską po­zwo­li­ła by mu nie mar­twić się o ob­słu­gę długu de­no­mi­no­wa­ne­go w fo­rin­tach. Wpraw­dzie taka sy­tu­acja jesz­cze bar­dziej nie spodo­ba­ła­by się UE oraz MFW i za­owo­co­wa­ła od­mo­wą po­ży­czek zza gra­ni­cy. Co z tego jed­nak, skoro można śmia­ło wtedy ko­rzy­stać z 35 mi­liar­dów euro re­zerw de­wi­zo­wych, któ­rych do tej pory pil­no­wał An­dras Simor? Czy takie dzia­ła­nie mo­gło­by po­zwo­lić na unik­nię­cie kry­zy­su?

Nie­ste­ty nie. Nawet jeśli re­zer­wy star­czy­ły­by na po­kry­cie ca­ło­ści za­dłu­że­nia pu­blicz­ne­go de­no­mi­no­wa­ne­go w euro, to po­zo­sta­ją jesz­cze znacz­nie więk­sze długi pry­wat­ne. Brak re­zerw de­wi­zo­wych zaś do­pro­wa­dził­by do runu na fo­rin­ta, w któ­rym za­pew­ne przo­do­wa­li­by sami Wę­grzy. Za­sa­dy pa­nu­ją­ce w UE za­ka­zu­ją zaś kon­tro­li prze­pły­wu ka­pi­ta­łu i dają pełną swo­bo­dę w trans­fe­ro­wa­niu go­tów­ki za gra­ni­cę. Gdyby rząd po­zbył się re­zerw i za­czął ma­so­wo dru­ko­wać pie­nią­dze, uciecz­ka od fo­rin­ta, przy dzi­siej­szym tem­pie obie­gu in­for­ma­cji, do­pro­wa­dzi­ła­by do znisz­cze­nia tej wa­lu­ty w ciągu ty­go­dnia. Każda pa­pie­ro­wa wa­lu­ta bo­wiem, do któ­rej więk­szość uczest­ni­ków rynku traci za­ufa­nie, po pro­stu znika.

Vic­tor Orban prę­dzej czy póź­niej do­ga­da się więc z MFW, wy­co­fu­jąc się z nie­któ­rych kon­tro­wer­syj­nych ustaw. Nie­ko­niecz­nie sta­nie się to od razu, po­nie­waż w naj­bliż­szych mie­sią­cach bu­dżet wę­gier­ski ma za­pew­nio­ne fi­nan­so­wa­nie, ale sam pre­mier na pewno nie chce eska­lo­wać kon­flik­tu, a osła­bie­nie fo­rin­ta nie jest mu miłe. Zna­le­zie­nie zaś 20 mi­liar­dów euro dla Fun­du­szu nie jest po­waż­nym pro­ble­mem.

Mimo iż wy­obra­żo­ny przed chwi­lą czar­ny sce­na­riusz na Wę­grzech się ra­czej nie ziści, to do­tych­cza­so­we wy­da­rze­nia sta­no­wią do­sta­tecz­ną pod­sta­wę, by wy­snuć przy­naj­mniej dwa wnio­ski, które roz­cią­gnąć można i na nasz kraj.

Po pierw­sze za­cho­wa­nie wa­lu­ty na­ro­do­wej nie chro­ni przed go­spo­dar­czy­mi trud­no­ścia­mi. Tak jak zna­le­zie­nie się w stre­fie euro nie jest rów­no­znacz­ne z za­pro­sze­niem do kraju kry­zy­su, po­dob­nie też po­zo­sta­wa­nie poza nią nie gwa­ran­tu­je tego, że nie za­pu­ka on do drzwi. Węgry do­świad­czy­ły bańki na rynku nie­ru­cho­mo­ści, nad­mier­nej eks­pan­sji kre­dy­to­wej oraz kry­zy­su za­dłu­że­nia pu­blicz­ne­go, nie przy­jąw­szy wspól­nej wa­lu­ty. Kry­zys por­tu­gal­ski czy grec­ki ma przy tym taką prze­wa­gę nad wę­gier­skim, że póki rządy tych kra­jów nie po­rzu­cą euro, póty ich oby­wa­te­lom nie grozi hi­per­in­fla­cja i upa­dek kra­jo­wej wa­lu­ty.

Po dru­gie nie­stan­dar­do­we me­to­dy roz­wią­zy­wa­nia stan­dar­do­wych pro­ble­mów eko­no­micz­nych prze­waż­nie nie dzia­ła­ją. To, czego znacz­nie pil­niej po­trze­ba to, jak za­uwa­żył ame­ry­kań­ski eko­no­mi­sta Peter Bo­et­t­ke, po­tęż­nej dawki zwy­czaj­nej eko­no­mii na nad­zwy­czaj­ne czasy. W kon­tek­ście wę­gier­skie­go kry­zy­su, ale i na­pięć w fi­nan­sach pu­blicz­nych w na­szym kraju, ozna­cza to przede wszyst­kim za­prze­sta­nie wy­da­wa­nia przez pań­stwo wię­cej niż zbie­ra ono w po­dat­kach. Nie­orto­dok­syj­ne an­ty­kry­zy­so­we te­ra­pie mogą cza­sem uła­twić ko­niecz­ne do­sto­so­wa­nie, ale nigdy go nie za­stą­pią.

>>>>

Orban jest za mieki i prognozuje ze sie ugnie i zachod wymusi na kraju ktory juz szedl ku dobremu bankructwo . Wroci Dziurani i bedzie druga Grecja . Ostrzegalem Orbana aby opuscil UE bo zniszcza Wegry ale nie sluchal wiec niech Wegry gina !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:00, 14 Sty 2012    Temat postu:

Węgierska partia chce wyprowadzić kraj z UE.

Skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna partia węgierska Jobbik opowiedziała się za przeprowadzeniem referendum w sprawie dalszego członkostwa Węgier w Unii Europejskiej.

Przywódca tej partii Gabor Vona wprost oświadczył na wiecu, że "Węgry muszą wystąpić z tej unii". Wiec zakończył się spaleniem flagi Unii Europejskiej przez członków Jobbiku.

Komisja Europejska grozi Budapesztowi podjęciem kroków prawnych w związku z ustawami uchwalonymi ostatnio przez węgierski parlament, w którym partia Fidesz premiera Viktora Orbana ma większość konstytucyjną. Zastrzeżenia KE dotyczą przede wszystkim ograniczenia niezależności banku centralnego, reformy sądownictwa, w tym zwłaszcza obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów i prokuratorów z 70 do 62 lat, a także ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Vona powiedział trzem tysiącom swych zwolenników, że Jobbik wprawdzie nie zgadza się z ustawami uchwalonymi przez Fidesz, ale że stanowisko Unii Europejskiej jest równoznaczne z "wypowiedzeniem wojny" Węgrom.

Do 17 stycznia Komisja Europejska ma zakończyć analizę prawną zgodności kontrowersyjnych ustaw na Węgrzech z prawem UE. KE zapowiedziała też, że może otworzyć wobec Węgier procedury karne o naruszenie unijnego prawa.

>>>>

Tak jest dobrze mowia ! To bestialska agresja . Bruksela gdy okazalo sie ze Wegry poradzily sobie bez ich ,,pomocy'' dostala szalu bo kazdy musi u nich zebrac i postanowila ,,ukarac'' Wegry doprowadzajac je do bankructwa . Nastapily ataki . Usluzne media zaczely robic czarna atmosfere sugerujac ze na Wegrzech dzieje sie jakies starszne zlo . Znajomkowie rajtingowcy dali rajting smieciowy . Wszystko po to aby wykoleic gospodarke Wegier i pozniej powiedziec . Widzicie co sie dzieje z tymi co nie sluchaaj Brukseli . To sa plugawe bestie . Nie wiem kto wam pokladl do glow ze UE to sa dobrzy ? To ze nie wygladaja tak jak Kreml ? To nie znaczy ze sa dobrzy . To tylko kwestia zewnetrzna . Kreml to dzikusi a Bruksela to cywilizowani . I co z tego ? Hitlerowcy tez byli cywilizowani . Ilosc gosc z doktoratami byla u nich rekordowa w skali swiata . I CO Z TEGO ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:45, 15 Sty 2012    Temat postu:

Warto omowic sytuacje polityczna Wegier .
Od razu widzimy ze kraj ten ma O NIEBO leprza scena polityczna to nie ma porownania .
Wprawdzie maja ten sam smietnik od PiS po SLD ale jest to tylko jedna grupa na czele z Dziuranim . Grupuje ona tych mętów ktorzy kraj zrujnowali jak w Polsce .
Ale za to jest Fides z Orbanem ktorego w Polsce nie ma . Sa to mlodzi dzialcze a partia powstala calkowicie po 89 roku nie majac nic wspolnego z przeszloscia . Jesli juz porownywac to moze z Walendziakiem i jego ludzmi . Gdyby oni utworzyli partie to moze bylo by cos podobnego . Ale zostali zablokowani i nic z tego . Żłób zmonopolizowaly stare trupy .
A wiec juz Fides jest wielkim plusem nieznanym w Polsce .
Ale jest jeszcze lepszy Jobbik ! Ci w ogole mowia o wyjsciu z UE i jest to jedyny sluszny realny program a takich to w ogole w Polsce nie ma !
A wiec widzimy jak nieporownanie lepsza jest scena polityczna Wegier . Z Polska niebo a ziemia . Tutaj mamy TOTALNY SYF ! Szokujacy zwazywszy ze to u nas byla Solidarnosc a nie tam . Podkresla to rozmiary kleski poniesionej przez Polskę po 89 roku bo nie przed ! Przed bylo bardzo dobrze . Przodowalismy w wolnosci .

A nawiasem mowiac jak Jobbik palil flage euro-radziecka to cos nie chciala sie palic ? Z plastiku ? Trzeba tez umiejetnie dobierac material . Zeby sie palil !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:42, 17 Sty 2012    Temat postu:

KE otwiera procedury karne wobec Węgier

By wy­mu­sić zmia­nę prze­pi­sów, KE po­sta­no­wi­ła we wto­rek otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów.

- Mie­li­śmy na­dzie­ję, że wę­gier­skie wła­dze wpro­wa­dzą ko­niecz­ne zmia­ny, by za­gwa­ran­to­wać po­sza­no­wa­nie prawa UE. Tak się do­tych­czas nie stało, więc po­sta­no­wi­li­śmy wsz­cząć po­stę­po­wa­nie w spra­wie na­ru­sze­nia unij­nych prze­pi­sów - po­wie­dział prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Jose Ma­nu­el Bar­ro­so po wy­jaz­do­wym po­sie­dze­niu ko­mi­sa­rzy w Stras­bur­gu. Wy­ja­śnił, że wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw. Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym (MNB) zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na, Fi­desz, par­la­ment przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu Bar­ro­so na­ci­skał na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność ban­ków cen­tral­nych w UE. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro.

- Węgry, tak jak wszyst­kie po­zo­sta­łe kraje UE, są zo­bo­wią­za­ne do za­gwa­ran­to­wa­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych i sę­dziów. Nie chce­my, aby był choć cień wąt­pli­wo­ści co do tego, czy na Wę­grzech prze­strze­ga­ne są de­mo­kra­tycz­ne za­sa­dy i war­to­ści - mówił szef KE. Dodał, że im szyb­ciej te wąt­pli­wo­ści zo­sta­ną roz­wia­ne, tym le­piej. Jeśli Węgry nie za­sto­su­ją się do uwag UE, spra­wa może za­koń­czyć się przed Try­bu­na­łem Spra­wie­dli­wo­ści UE.

Nowa usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Wę­gier­ski par­la­ment ob­ni­żył też obo­wiąz­ko­wy wiek eme­ry­tal­ny sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­czył nie­za­leż­ność urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Szef KE po­in­for­mo­wał, że spo­tka się z pre­mie­rem Wę­gier w Bruk­se­li 24 stycz­nia i prze­dys­ku­tu­je za­strze­że­nia KE. Po­nad­to Orban bę­dzie w środę uczest­ni­czył w sesji PE w Stras­bur­gu.

Ogło­szo­ne przez Bar­ro­so we wto­rek pro­ce­du­ry to nie je­dy­ne pro­ble­my Wę­gier z Ko­mi­sją. 11 stycz­nia KE skry­ty­ko­wa­ła Węgry za to, że nie re­ali­zu­ją planu trwa­łe­go ogra­ni­cza­nia de­fi­cy­tu fi­nan­sów pu­blicz­nych. Jako sank­cję KE za­le­ci­ła otwar­cie no­we­go etapu pro­ce­du­ry dys­cy­pli­nu­ją­cej, nie wy­klu­czy­ła re­ko­men­do­wa­nia kra­jom UE za­wie­sze­nia wy­pła­ty fun­du­szy UE Wę­grom.

Reu­ters podał we wto­rek, że uru­cho­mie­nie pro­ce­du­ry praw­nej wobec Wę­gier od­zwier­cie­dla ro­sną­ce za­nie­po­ko­je­nie sy­tu­acją na Wę­grzech także w eu­ro­pej­skich sto­li­cach. Tym­cza­sem po­gar­sza się sy­tu­acja go­spo­dar­cza kraju. "Z go­spo­dar­ką zmie­rza­ją­cą ku sta­gna­cji, ro­sną­cy­mi kosz­ta­mi ob­słu­gi za­dłu­że­nia i zruj­no­wa­nym za­ufa­niem in­we­sto­rów w związ­ku z dzia­ła­nia­mi ad hoc, jak na­ło­że­nie na sek­tor fi­nan­so­wy naj­wyż­sze­go w Eu­ro­pie po­dat­ku, Węgry po­trze­bu­ją do­fi­nan­so­wa­nia, by prze­ciw­dzia­łać kry­zy­so­wi ryn­ko­we­mu" - na­pi­sa­ła agen­cja.

Węgry są na cen­zu­ro­wa­nym w związ­ku z przy­ję­tym pod ko­niec grud­nia przez par­la­ment całym pa­kie­tem bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje roz­po­rzą­dzeń przej­ścio­wych do kon­sty­tu­cji, sta­no­wią­cych de facto jej część. Kon­tro­wer­sje budzi też sama nowa kon­sty­tu­cja, która we­szła w życie 1 stycz­nia.

W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim po­ja­wia­ją się głosy, że Węgry po­win­ny zo­stać ob­ję­te sank­cja­mi. We wto­rek nie wy­klu­czył ich - jeśli Węgry nie do­sto­su­ją się do za­le­ceń KE - szef dy­plo­ma­cji Bel­gii Di­dier Reyn­ders. Po­in­for­mo­wał, że Bel­gia, Ho­lan­dia i Luk­sem­burg wspól­nie wy­stą­pi­ły o de­ba­tę na temat Wę­gier w gro­nie mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych UE.

>>>>

Oblesne kanalie Brukseli STRASZA ! Ale nie maja zadnych instrumentow ! Wegry beda glupcami gdy sie wystrasza !
Ale widzicie jaki wrzask ! Myslal by kto ! W Rosji morduja gwalca nagradzaja mordercow i Bruksela cichutko cichutenko na kolanach . A jak na Wegry TO MORDA ROZWARTA NA CALA SZEROKOSC I WRZASK !
Trzeba strzelic w morde ! Brukselskie smieci klekaja przed sila a na slabych naskakuja ... Takie gnoje . Wlasnie dlatego budza moje obrzydzenie . Caly czas mialem tego ,,pod dostatkiem'' gdy Kreml byl chamski i bezczelny wobec wszystkich z wyjatkiem Reagan . Tutaj byly kwik i strach . Plugawe ustroje mnie brzydza instynktownie ...

I CO WY DEBILIE ZROBILIŚCIE W EUROREFERENDUM ! WEPCHNĘLIŚCIE KRAJ W TAKIE SZAMBO ! TFU !

Barroso z gaz rurka ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:05, 17 Sty 2012    Temat postu:

Beneluks chce debaty szefów MSZ o Węgrzech, nie wyklucza sankcji

Be­ne­luks: Bel­gia, Ho­lan­dia i Luk­sem­burg wspól­nie wy­stą­pi­ły o de­ba­tę na temat Wę­gier w gro­nie mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych UE - po­wie­dział szef dy­plo­ma­cji Bel­gii Di­dier Reyn­ders. Nie wy­klu­czył sank­cji, ale do­pie­ro, gdy Węgry nie do­sto­su­ją się do za­le­ceń KE.

- To, co się dzie­je dziś na Wę­grzech, nie­po­koi wielu Eu­ro­pej­czy­ków. Tak jak mamy kry­te­ria bu­dże­to­we, np. w spra­wie de­fi­cy­tu, tak też mamy wa­run­ki po­li­tycz­ne, by uczest­ni­czyć w pro­jek­cie UE - po­wie­dział mi­ni­ster gru­pie dzien­ni­ka­rzy za­gra­nicz­nych we wto­rek. - Mamy pro­ce­du­ry, z któ­rych mo­że­my sko­rzy­stać. Jeśli jakiś kraj bu­dże­to­wo, go­spo­dar­czo czy po­li­tycz­nie od­sta­je, to mu­si­my re­ago­wać. Nie mo­że­my po­zwo­lić, by roz­wi­nę­ło się coś, co jest sprzecz­ne z trak­ta­tem UE. Zda­niem Reyn­der­sa, po­li­tycz­ne kry­te­ria wstą­pie­nia do UE (tzw. kry­te­ria ko­pen­ha­skie) "są tak samo ważne jak kry­te­ria z Ma­astricht", czyli kry­te­ria bu­dże­to­we do­ty­czą­ce m.​in. li­mi­tów długu i de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

- Nie ma po­wo­du, byśmy nie­mal co ty­dzień spo­rzą­dza­li w UE ra­por­ty o sy­tu­acji bu­dże­to­wej, a nie nie­po­ko­ili się sy­tu­acją po­li­tycz­ną - po­wie­dział.

Po­in­for­mo­wał, że wraz ze swymi od­po­wied­ni­ka­mi z Ho­lan­dii i Luk­sem­bur­ga po­pro­sił, by Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska przed­sta­wi­ła na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych 23 stycz­nia ra­port na temat sy­tu­acji na Wę­grzech.

- To nie może po­zo­stać tylko pro­ble­mem mię­dzy KE a Wę­gra­mi. To de­ba­ta, która musi mieć też miej­sce w Ra­dzie UE, byśmy mogli o tym po­roz­ma­wiać w gro­nie mi­ni­strów - wy­ja­śnił.

Re­in­der­sa nie­po­koi nie tylko kwe­stia nie­za­leż­no­ści wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go, ale też ewo­lu­cja sy­tu­acji w dzie­dzi­nie "funk­cjo­no­wa­nia spra­wie­dli­wo­ści, prasy i wol­no­ści oby­wa­tel­skich".

Py­ta­ny, czy jest zwo­len­ni­kiem sank­cji wobec Wę­gier na pod­sta­wie art. 7 trak­ta­tu o funk­cjo­no­wa­niu UE, nie wy­klu­czył się­gnię­cia po to na­rzę­dzie, ale do­pie­ro, gdy Węgry nie za­sto­su­ją się do unij­nych za­le­ceń.

- Na pod­sta­wie ra­por­tu KE po­pro­si­my Węgry, by za­re­ago­wa­ły i ewen­tu­al­nie nawet zmie­ni­ły pewne tek­sty (praw­ne). Na pod­sta­wie tego dia­lo­gu mię­dzy KE i Radą UE a Wę­gra­mi zo­ba­czy­my, czy trze­ba bę­dzie otwo­rzyć pro­ce­du­ry karne. Jeśli dalej bę­dzie kry­ty­ka, to trze­ba bę­dzie otwo­rzyć pro­ce­du­ry - po­wie­dział szef bel­gij­skiej dy­plo­ma­cji.

We wto­rek KE otwo­rzy­ła pro­ce­du­ry karne, by wy­mu­sić do­sto­so­wa­nie wę­gier­skie­go prawa do prze­pi­sów UE w za­kre­sie nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, są­dow­nic­twa (cho­dzi o ob­ni­że­nie obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat) i nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Węgry są na cen­zu­ro­wa­nym w związ­ku z przy­ję­tym pod ko­niec grud­nia przez wę­gier­ski par­la­ment ca­łe­go pa­kie­tu bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje roz­po­rzą­dzeń przej­ścio­wych do kon­sty­tu­cji sta­no­wią­cych de facto jej część. Kon­tro­wer­sje budzi też sama nowa kon­sty­tu­cja, która we­szła w życie 1 stycz­nia.

W no­we­li­za­cji opo­zy­cyj­na par­tia so­cja­li­stycz­na zo­sta­ła uzna­na za "or­ga­ni­za­cję prze­stęp­czą”, jako dzie­dzicz­ka par­tii ko­mu­ni­stycz­nej; zmo­dy­fi­ko­wa­no też pracę par­la­men­tu: par­la­men­tar­na więk­szość bę­dzie mogła uchwa­lać usta­wy w ciągu dwóch dni, a nawet jed­ne­go dnia, bez praw­dzi­wej de­ba­ty. Zaś usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym (MNB) od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment, gdzie więk­szość ab­so­lut­ną ma par­tia Fi­desz pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na. Za­rów­no KE, jak i MFW ogło­si­ły, że nie wy­da­dzą de­cy­zji w spra­wie nowej po­mo­cy rzędu 15-20 mld euro, o jaką zwró­cił się w grud­niu rząd Wę­gier, do­pó­ki nie zo­sta­nie wy­ja­śnio­na spra­wa nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go.

>>>>

Widzicie jacy zwyrodnialcy ! Upadl im EFSF a oni tylko mysla jak zniszczyc Wegry . Jak ich ukarac ze wyszli z kryzysu bez ,,pomocy'' Brukseli ! Kara ma byc bankructwo . Bezprecedensowa agresja .
Jak widzicie czlowiek przyzwoity nie ma wyboru MOZE BYC TYLKO NIEUBLAGANYM WROGIEM UE ! Dobic bestie jak Hitlera !
To sa maniacy opetani wladza . Wszystko sie wali a oni jeszcze kombinuja jak komus zaszkodzic . Nie sami pojda na dno pociagna Węgry . Tak sie zastanawialem czy euro-komisarze bardziej sa podobni do obcego terminatora czy predatora . Wychodzi jednak predator . Ten sie wysadzil jak juz nie mial szans zeby za soba pociagnac okolice . Jak ja gine to niech nie gine sam . To jest zreszta satanizm . Przypomne ze w piekle to podstawa filozofii diabla skoro ja jestem potepiony to nie bede sam pociagne za soba ludzi ! Tak ! To jest najwazniejszy motyw Diabla !
I wszelkie tego typu odruchy sa od niego !

Typowy eurokomisarz - jakze piekny !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:48, 18 Sty 2012    Temat postu:

KE krytykuje Węgry za ograniczenie swobody mediów

Dzień po pod­ję­ciu kro­ków praw­nych prze­ciw­ko Wę­grom w re­ak­cji na na­ru­sze­nia prawa UE, Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska wy­stą­pi­ła dzi­siaj z kry­ty­ką ogra­ni­cza­nia swo­bo­dy me­diów w tym kraju.

Unij­na ko­mi­sarz Ne­elie Kroes, od­po­wie­dzial­na za media, wy­sto­so­wa­ła dzi­siaj za­ża­le­nie w tej spra­wie do wę­gier­skie­go mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści. - W kwe­stii po­sza­no­wa­nia swo­bo­dy i róż­no­rod­no­ści me­diów cho­dzi nie tylko o tech­nicz­nie po­praw­ne sto­so­wa­nie prawa UE i prawa na­ro­do­we­go, lecz także - co waż­niej­sze - o sto­so­wa­nie tych pod­sta­wo­wych zasad w prak­ty­ce i pro­mo­wa­nie ich - pod­kre­śli­ła unij­na ko­mi­sarz, za­po­wia­da­jąc, że KE bę­dzie w dal­szym ciągu ob­ser­wo­wać sy­tu­ację na Wę­grzech. Rzecz­nik ko­mi­sarz Kroes po­wie­dział, że do wy­sto­so­wa­nia tego pisma skło­ni­ło ją nie­od­no­wie­nie li­cen­cji wę­gier­skie­mu nadaw­cy Klu­bra­dio, kry­tycz­ne­mu wobec re­żi­mu.

>>>> Juz reżimu !

Dodał, że KE do­wie­dzia­ła się wła­śnie, iż Klu­bra­dio nie do­sta­ło li­cen­cji nie tylko na Bu­da­peszt, lecz także na pro­win­cję.

Agen­cja dpa od­no­to­wu­je, że pismo unij­nej ko­mi­sarz nie ini­cju­je jesz­cze żad­nych kro­ków praw­nych. We wto­rek KE po­sta­no­wi­ła otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów.

>>>>

Nasilaja sie bestilaskie ataki euro-predatorow na Wegry . Szukaja teraz kija ktorym mogliby uderzyc . Nastapi eskalcja agresji zarzutow .
Przypomne ze euro tyranow NAWET NIKT NIE WYBRAL i cisza o takich ,,euro-standardach'' . Narzuceni odgornie towarzysze ucza wybrany w wyborach rzad demokracji !

Niedlugo Dziurani obleje sie czerwona farba i zacznie sie tarzac po ulicy z okrzykiem . REŻIM MORDUJE ! MORDUJE !
Żądamy interwencji NATO !
A NATO : - Juz przygotowujemy naloty .
- A zgody ONZ to wam nie potrzeba ?
- TYM RAZEM WOBEC TAKIEGO BESTILASTWA NIE !

Euro-komisja otworzyła mordę na Węgry i wrzeszczy .
Jak to powiedzial Czarnymurzyn:
- Aleś ty piękny !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:10, 18 Sty 2012    Temat postu:

Orban chce się porozumieć z KE

Pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban za­sy­gna­li­zo­wał go­to­wość do kom­pro­mi­su w spo­rze z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską, która za­rzu­ca Wę­grom na­ru­sze­nie prawa UE - po­in­for­mo­wał dzi­siaj nie­miec­ki dzien­nik "Bild".

- Je­ste­śmy otwar­ci i go­to­wi roz­ma­wiać o wszyst­kich pro­ble­mach, które zo­sta­ną przed­sta­wio­ne przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską w opar­ciu o po­waż­ne ar­gu­men­ty - po­wie­dział Orban w roz­mo­wie z "Bil­dem". Dał do zro­zu­mie­nia, że gotów jest ustą­pić w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej usta­wy o banku cen­tral­nym. - W tym przy­pad­ku ule­gnie­my sile, a nie ar­gu­men­tom - po­wie­dział Orban.

Dodał, że obec­ny pre­zes banku cen­tral­ne­go Wę­gier, wy­bra­ny jesz­cze przez po­przed­ni par­la­ment, po­zo­sta­nie na sta­no­wi­sku do końca swo­jej ka­den­cji w 2013 r. - Do­dat­ko­wo mamy Radę Mo­ne­tar­ną, któ­rej li­czeb­ność rów­nież zo­sta­ła usta­lo­na przez po­przed­ni par­la­ment. Teraz cho­dzi tylko o to, czy ta Rada Mo­ne­tar­na po­win­na zo­stać zwięk­szo­na. Jeśli UE ma z tym pro­blem, to chęt­nie za­sto­su­je­my się do żądań. Nawet jeśli bę­dzie to nie­ko­rzyst­ne dla banku cen­tral­ne­go - po­wie­dział wę­gier­ski pre­mier.

Pod­kre­ślił, że "Węgry są i po­zo­sta­ną kra­jem de­mo­kra­tycz­nym i kra­jem bo­jow­ni­ków o wol­ność". - Bro­ni­my swo­ich war­to­ści i na­ro­du rów­nież wów­czas, gdy wieje prze­ciw­ny wiatr. Nawet, kiedy ten wiatr osią­ga siłę or­ka­nu - po­wie­dział.

We wto­rek KE po­sta­no­wi­ła otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE. Bruk­se­la kwe­stio­nu­je nową usta­wę o banku cen­tral­nym, którą par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię Fi­desz Vik­to­ra Or­ba­na, uchwa­lił pod ko­niec ze­szłe­go roku. Usta­wa od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment.

Za­strze­że­nia KE wzbu­dzi­ło też ob­ni­że­nie wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­cze­nie nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Dzi­siaj Orban bę­dzie uczest­ni­czył w sesji Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w Stras­bur­gu.

>>>>

Widzimy jakim klamstwem sa brednie o Orbanie jako o bezwzglednym tyranie - twardym depczacym normy itp. W istocie jest on miekki i byle strachy z Brukseli go przerazaja . Juz sie łamie .
Rezultatem beda jeszcze bardziej bardziej bestialskie ataki . Bo smierdzacy tchorze z Brukseli atakuja tylko tych co sie boja . Jak wiedza ze to nic nie da siedza cicho . Takie szambo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:21, 18 Sty 2012    Temat postu:

A oto macie przykład typowej łajzy z tych po 89 niszczyli Polskę ( oczywiście łajza w łajzowatym medium ) :

Kalisz: oni są przerażeni tym co robi ich rząd

Ry­szard Ka­lisz py­ta­ny w radiu TOK FM o sy­tu­ację na Wę­grzech, przy­znał, że "sa­tys­fak­cjo­nu­ją" go dzia­ła­nia pod­ję­te przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską.

>>>> No oczywiscie . Stan wojenny . Internacjonalistyczna pomoc . MŁODOŚĆ SIĘ TOWARZYSZOWI PRZYPOMNIAŁĄ !

- Tam co­dzien­nie są de­mon­stra­cje, na ma­rzec szy­ko­wa­ny jest ko­lej­ny wiel­ki pro­test. Mówię z sa­tys­fak­cją, że KE wsz­czę­ła po­stę­po­wa­nie wobec Wę­gier - wy­ja­śnił. Dodał jed­nak, że "serce my pika" ma myśl o tych Wę­grach, któ­rzy nie po­pie­ra­ją Or­ba­na. - Oni są prze­ra­że­ni tym co robi ich rząd - dodał.

>>> Tak jest ! Kominy obozów już dymią ! Masowo ich eksterminują !


- Unia Eu­ro­pej­ska jest ob­sza­rem wol­no­ści, praw czło­wie­ka, spra­wie­dli­wo­ści i bez­pie­czeń­stwa.

>>>> Tak wlasnie widzimy to na przykladzie Węgier . Taka wolnosc jaka niosla Moskwa .

Nie­ste­ty, to co robi Fi­desz i rząd Or­ba­na na Wę­grzech to jest ła­ma­nie zasad zwią­za­nych z sza­cun­kiem dla czło­wie­ka - stwier­dził w roz­mo­wie z Janem Wró­blem.

>>>> Prawda . Stosy trupow . Karbiny maszynowe terkoczace caly dzien .

Za­zna­czył jed­nak, że par­tia Or­ba­na zwy­cię­ży­ła w de­mo­kra­tycz­ny spo­sób i rzą­dzi mając bli­sko 2/3 po­słów w par­la­men­cie. Ka­lisz wy­ja­śnił, że naj­więk­szym nie­bez­pie­czeń­stwem jest to, że Fi­desz do­pro­wa­dził do uza­leż­nie­nia in­sty­tu­cji pu­blicz­nych ta­kich jak try­bu­na­ły i bank cen­tral­ny od rządu.

>>>> Który wybrali .

- To jest nie­bez­piecz­ne dla wszyst­kich Wę­grów - za­zna­czył do­da­jąc, że do uza­leż­nie­nia do­szło "w spo­sób for­mal­ny" przez de­sy­gno­wa­nie po­li­tycz­nych kan­dy­da­tów na naj­waż­niej­sze sta­no­wi­ska.

>>>> Bezpiecznie jest jak te instytucje wykonuja rozkazy Brukseli w mysl zalecen lobbistow . Jak to Kalisz zrobil w Polsce . Polace sa ,,bezpieczni'' na bezrobociu i emigracji ...

- Fi­desz ma po­par­cie na po­zio­mie 18 pro­cent. Je­że­li przyj­mie­my, że resz­ta się nie zga­dza z tymi dzia­ła­nia­mi to mi serce pika na myśl o tych 82 pro­cen­tach Wę­grów. Oni są prze­ra­że­ni tym co robi ich rząd - wy­ja­śnił.

>>>>>

Tutaj towarzysz Kalisz klamie bezczelnie . Bo sondaz jest taki ze 18 % popiera Fidesz 17 % Dziuraniego ALE JEST JESZCZE JOBBIK .
Kalisz klamie obrzygliwie jakoby te 82 % bylo za UE przeciw Orbanowi . Tymczasem Jobbik jest istotnie przeciw Orbanowi z powodu UE . Bo Orban jest dla nich za bardzo europejski ...
Typowa klamliwa chamowa agorska ...

Wcze­śniej w tej spra­wie w Pol­sce ape­lo­wa­li eks­per­ci Hel­siń­skiej Fun­da­cji Praw Czło­wie­ka, któ­rzy na kon­fe­ren­cji z Ry­szar­dem Ka­li­szem za­ape­lo­wa­li by pol­ski rząd wy­stą­pił ze sta­now­czą notą w spra­wie Wę­gier.

>>>>

Najlepiej od razu interwencje zbrojna. Wprawdzie UE jest pacyfistyczna ALE ... W takiej sytuacji nie powstydzi sie siegnac po metody Hitlera .

Przytaczam to aby nie bylo zludzen . Taki jest poziom okraglostolwych kanalii . Wczoraj Moskwa dzis Bruksela . Ale na nich glosujecie . Widac lubicie te obleśne mordy .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:18, 18 Sty 2012    Temat postu:

Prezydent Węgier dokonał plagiatu pracy doktorskiej

Pre­zy­dent Wę­gier Pal Schmitt za­prze­czył oskar­że­niom, że jego obro­nio­na w 1992 roku roz­pra­wa dok­tor­ska na temat no­wo­żyt­nych igrzysk olim­pij­skich była pla­gia­tem po­dob­nej pracy opu­bli­ko­wa­nej w 1987 roku.

Wy­po­wia­da­jąc się w pań­stwo­wym radiu, Schmitt wy­ra­ził na­dzie­ję na oba­le­nie sta­wia­nych mu za­rzu­tów, które - jak po­wie­dział - są mo­ty­wo­wa­ne wy­łącz­nie "zło­śli­wo­ścią". W ubie­głym ty­go­dniu wę­gier­ski ty­go­dnik "HVG" do­niósł, że 180 z łącz­nie 215 stron roz­pra­wy dok­tor­skiej, którą Schmitt obro­nił na Uni­wer­sy­te­cie Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go w Bu­da­pesz­cie, wy­da­je się sko­pio­wa­nych z pracy zmar­łe­go w 2005 roku buł­gar­skie­go by­łe­go człon­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go Ni­ko­ła­ja Geo­r­gie­wa.

Schmitt dwu­krot­nie zdo­był złoty medal olim­pij­ski wraz z wę­gier­ską dru­ży­ną szpa­dzi­stów - w Mek­sy­ku w roku 1968 i w czte­ry lata póź­niej w Mo­na­chium. Od roku 1983 jest człon­kiem MKOl.

W spra­wie dok­to­ra­tu pre­zy­den­ta ma zo­stać wsz­czę­te do­cho­dze­nie we­wnątrz­u­czel­nia­ne.

>>>>

No prosze w ferworze niszczenia Węgier nawet takie chwyty uzywaja . KACZYM ! Jak to klamala Agora ? Kaczynski narusza europejskie standardy ??? Jak widac jest jan najbardziej europejski . Bolszewicy sa do siebie podobni !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:39, 18 Sty 2012    Temat postu:

Przyjaciele z Polski bronia Węgier :

Jan Bodakowski
Fotorelacja - demonstracja w obronie Węgier - Warszawa 17.01.2012

Pod siedzibą UE w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie Węgier. Manifestacje zorganizowali posłowie PIS: Stanisław Pięta, Artur Górski, Arkadiusz Czartoryski i Maks Kraczkowski. Manifestanci przeciwstawiali się lewicowej agresywnej ingerencji UE w życie społeczno-polityczne Węgier.

Organizatorzy pomimo dobrej frekwencji (jak na południe w środku tygodnia) nie wykorzystali szansy do prezentacji swoich poglądów. Manifestanci zamiast ustawić się tak by wyeksponować swoją obecność, zbili się w gesty tłumek. Transparenty poodwracane były do wewnątrz zgromadzenia. Takie ustawienie uniemożliwiło fotoreporterom zrobienie zdjęć ładnie eksponujących liczebność zgromadzenia, ukazujących poszczególnych mówców. Organizatorzy nie rozdawali też żadnych materiałów po krotce przybliżających cel protestu (dziennikarzy pozostawiono więc swoim domysłom). Takie nie dbanie o własny wizerunek w mediach jest dość częste na patriotycznych manifestacjach.

>>>>

Oczywiscie jest to bardziej swiadoma czesc narodu . Ale nie tylko tacy jak Kalisz sa ...
Musimy sie jednoczyc w walce z euo-tyrania . To jest wlasnie Solidarnosc razem przeciw despotom .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:59, 19 Sty 2012    Temat postu:

Apele o demokrację na Węgrzech, Orban gotów na zmianę przepisów

Prze­wod­ni­czą­cy KE Jose Bar­ro­so ape­lo­wał pod­czas go­rą­cej śro­do­wej de­ba­ty w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim o ochro­nę de­mo­kra­cji na Wę­grzech. Pre­mier tego kraju Vik­tor Orban obie­cał eu­ro­de­pu­to­wa­nym, że pro­ble­my mię­dzy Bruk­se­lą a Bu­da­pesz­tem mogą zo­stać szyb­ko roz­wią­za­ne.

By wy­mu­sić zmia­nę kon­tro­wer­syj­nych prze­pi­sów na Wę­grzech, KE po­sta­no­wi­ła we wto­rek otwo­rzyć wobec tego kraju po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów (by na ich miej­sce mia­no­wać no­wych, przy­chyl­nych rzą­do­wi - twier­dzą kry­ty­cy). Jeśli Węgry nie za­sto­su­ją się do uwag, spra­wy mogą za­koń­czyć się przed Try­bu­na­łem Spra­wie­dli­wo­ści UE. „Nie za­wa­ha­my się pod­jąć dal­szych kro­ków, jeśli bę­dzie to ko­niecz­ne, w za­leż­no­ści od od­po­wie­dzi stro­ny wę­gier­skiej” - mówił Bar­ro­so w Stras­bur­gu.

Po­in­for­mo­wał, że otrzy­mał pismo od pre­mie­ra Or­ba­na, w któ­rym od­po­wie­dział on na trzy de­cy­zje KE i za­sy­gna­li­zo­wał za­miar „zmia­ny prze­pi­sów oraz współ­pra­cy z KE, by wpro­wa­dzać pewne roz­wią­za­nia”.

Szef KE wzy­wał też wła­dze Wę­gier, by do­wio­dły za­an­ga­żo­wa­nia w de­mo­kra­cję "nie tylko w kwe­stii norm praw­nych, ale też prak­ty­ki spo­łecz­nej i po­li­tycz­nej w kraju". "Wy­ra­żo­no obawy do­ty­czą­ce ja­ko­ści de­mo­kra­cji na Wę­grzech, kul­tu­ry po­li­tycz­nej oraz re­la­cji mię­dzy wła­dzą a opo­zy­cją" - dodał Bar­ro­so. I przy­po­mniał, że nie­za­leż­nie od ści­śle praw­nych po­stę­po­wań KE, dzia­ła­ją­ca osob­no Rada Eu­ro­py ana­li­zu­je ele­men­ty kon­sty­tu­cji Wę­gier, które miesz­czą się w jej man­da­cie.

Pre­mier Orban tłu­ma­czył w Stras­bur­gu, że na Wę­grzech ma miej­sce „eks­cy­tu­ją­cy i ko­niecz­ny pro­ces od­no­wy”.

„W ciągu ostat­nich 18 mie­się­cy wy­ko­na­li­śmy wiel­ką pracę, z któ­rej je­ste­śmy bar­dzo dumni” - pod­kre­ślał. Wśród po­zy­tyw­nych zmian wy­mie­niał m.​in. zmniej­sze­nie długu pu­blicz­ne­go czy wpro­wa­dze­nie ochro­ny mniej­szo­ści na­ro­do­wych.

Na Wę­grzech wpro­wa­dzo­no nową kon­sty­tu­cję - łącz­nie ponad 300 no­wych aktów praw­nych – oraz prze­pro­wa­dzo­no m.​in. re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia czy edu­ka­cji. „Nie każdy jest za­do­wo­lo­ny z tych zmian” - mówił Orban. Ale za­pew­nił, że zmia­ny te zo­sta­ły wpro­wa­dza­ne „na pod­sta­wie zasad i war­to­ści eu­ro­pej­skich, opie­ra­jąc się na prak­ty­kach in­nych człon­ków i pod­sta­wo­wych do­ku­men­tach UE”.

Od­no­sząc się do za­strze­żeń KE, Orban oce­nił, że „pro­ble­my mogą być szyb­ko roz­wią­za­ne”. Dodał, że w przy­szłym ty­go­dniu spo­tka się w tym celu z sze­fem KE. Pod­kre­ślił, że za­strze­że­nia nie są zwią­za­ne z kon­sty­tu­cją Wę­gier, któ­rej pre­am­bu­ła zo­stał przy­ję­ta w kwiet­niu 2011 r. Z kolei po­pra­wie­nie dwóch za­pi­sów przej­ścio­wych, które do­ty­czą kon­sty­tu­cji, „nie bę­dzie żad­nym pro­ble­mem” - mówił.

Orban za­ape­lo­wał też do UE o po­par­cie trans­for­ma­cji na Wę­grzech. „Li­czy­my na wspar­cie PE, bo jest ono dla nas bar­dzo ważne” - mówił.

Pod­czas go­rą­cej de­ba­ty bel­gij­ski eu­ro­po­seł z grupy li­be­ra­łów ALDE Guy Ver­ho­fstadt we­zwał eu­ro­de­pu­to­wa­nych do przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia na temat ewen­tu­al­ne­go na­ru­sze­nia zasad trak­ta­to­wych przez Węgry. Lider frak­cji so­cjal­de­mo­kra­tycz­nej Han­nes Swo­bo­da uznał, że obec­ne Węgry nie zo­sta­ły­by przy­ję­te do UE.

"Idzie pan w kie­run­ku Hugo Cha­ve­za, Fi­de­la Ca­stro” - oce­niał z kolei fran­cu­ski eu­ro­po­seł z grupy Zie­lo­nych Cohn-Ben­dit. „Mówi nam pan: wszyst­ko zro­bi­łem, by zmie­nić kon­sty­tu­cję, która była sta­li­now­ska. Czyli my mu­sie­li­śmy być sza­le­ni, skoro przy­ję­li­śmy do UE kraj, w któ­rym obo­wią­zy­wa­ła taka kon­sty­tu­cja” - mówił.

Eu­ro­po­seł PiS Ry­szard Le­gut­ko z frak­cji Eu­ro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Re­for­ma­to­rów skry­ty­ko­wał ton de­ba­ty, w któ­rej do­strzegł "serię wy­bu­chów gnie­wu na gra­ni­cy hi­ste­rii".

"Nie­któ­re prze­pi­sy, za które moi ko­le­dzy kry­ty­ku­ją Węgry - od­no­śnie Banku Cen­tral­ne­go, lub Sądu Naj­wyż­sze­go - ist­nie­ją rów­nież w moim kraju, Pol­sce, ale myśl kry­ty­ko­wa­nia tych re­gu­la­cji nigdy nie przy­szła im do głowy. Dla­cze­go? Po­nie­waż apro­bu­ją rząd pol­ski i po­tę­pia­ją rząd wę­gier­ski z czy­sto ide­olo­gicz­nych po­bu­dek - po­wie­dział. - Kiedy Węgry były nisz­czo­ne przez rządy so­cja­li­stycz­ne, ten par­la­ment ha­nieb­nie mil­czał".

Oka­zu­jąc par­tyj­ną so­li­dar­ność, Or­ba­na bro­nił także Jo­seph Daul, szef cha­dec­kiej frak­cji, do któ­rej na­le­ży Fi­desz. Wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że wę­gier­ski rząd da dowód przy­wią­za­nia do eu­ro­pej­skich war­to­ści i zasad.

Prze­wod­ni­czą­cy PE Mar­tin Schulz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej nie wy­klu­czył, że wobec Wę­gier bę­dzie trze­ba użyć ar­ty­ku­łu 7 trak­ta­tu UE. Prze­wi­du­je on, że za ła­ma­nie praw pod­sta­wo­wych i praw czło­wie­ka kraje człon­kow­skie mogą stra­cić głos w Ra­dzie UE. Za­po­wie­dział, że PE do­kład­nie prze­ana­li­zu­je to, co za­pre­zen­to­wa­ła KE i zaj­mie sta­no­wi­sko, czy po­win­no to do­pro­wa­dzić do się­gnię­cia po tę pro­ce­du­rę.

We wto­rek ko­mi­sarz UE ds. agen­dy cy­fro­wej Ne­elie Kroes prze­sła­ła list do wę­gier­skie­go rządu, w któ­rym we­zwa­ła do po­sza­no­wa­nia plu­ra­li­zmu w me­diach. Rzecz­nik Kroes wy­ja­śnił w środę na co­dzien­nej kon­fe­ren­cji w Bruk­se­li, że po­wo­dem listu są nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły z Wę­gier jak utra­ta czę­sto­tli­wo­ści przez opo­zy­cyj­ną sta­cję Klu­bra­dio.

"Nie cho­dzi ści­śle o za­strze­że­nia praw­ne do usta­wy me­dial­nej, ale o to, czy Węgry prze­strze­ga­ją fun­da­men­tal­nych zasad wol­no­ści i plu­ra­li­zmu me­diów" - po­wie­dział Ryan Heath. Rzecz­nik za­pew­nił, że jeśli będą miały miej­sce dal­sze zda­rze­nia wzbu­dza­ją­ce wąt­pli­wo­ści KE w tej spra­wie, to ko­mi­sja "po­dej­mie dzia­ła­nia".

Wsz­czę­cie przez KE po­stę­po­wa­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw. Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym (MNB) par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na Fi­desz, przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu KE na­ci­ska­ła na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność ban­ków cen­tral­nych w UE. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro. Nowa usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Wę­gier­ski par­la­ment ob­ni­żył też obo­wiąz­ko­wy wiek eme­ry­tal­ny sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­czył nie­za­leż­ność urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

>>>>>

Zgodnie z przewidywaniami Orban sie ugial i tlumaczy sie przed predatorami . Zal patrzyc na takie upodlenie ! Parlament ksztaltuje mieczakow ...
Wegrzy musicie postawic na Jobbik . To jedyne wyjscie jakie widze .
Ale my sie nie poddajemy . Mamy tutaj wzor slynnego generala Bema . Wtedy tez Wegrzy juz mieli dosc i nie chcieli walczyc . ALE ON NIE MIAL ! ON SIE NIE PODDAL ! Jakie to w Polsce proste . Nawet nie trzeba wymyslac bo juz przodkowie dali przyklad ! Byli wiekszymi patriotami tych krajow za ktore walczyli niz miejscowi . TO JEST POLSKA :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:30, 19 Sty 2012    Temat postu:

Premier Węgier bagatelizuje zarzuty KE

W wy­wia­dzie udzie­lo­nym wę­gier­skiej te­le­wi­zji pu­blicz­nej pre­mier Vik­tor Orban zba­ga­te­li­zo­wał za­rzu­ty Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej i de­pu­to­wa­nych Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. Twier­dzi, że Ko­mi­sji cho­dzi je­dy­nie o "tech­nicz­ne po­praw­ki wę­gier­skich ustaw po­za­kon­sty­tu­cyj­nych". Orban od­rzu­cił po­gląd, że wę­gier­ski rząd musi ustą­pić zma­so­wa­nej kry­ty­ce Bruk­se­li, po­nie­waż pil­nie po­trze­bu­je nowej linii kre­dy­to­wej w celu ra­to­wa­nia go­spo­dar­ki.

Orban po­wie­dział, że nie "ustę­pu­je urzęd­ni­kom w Bruk­se­li, dla­te­go aby otrzy­mać pomoc fi­nan­so­wą w wy­so­ko­ści 20 mld euro". Szef wę­gier­skie­go rządu za­pew­nił, że jego kraj "nie po­trze­bu­je żad­nych po­ży­czek". Zda­niem pre­mie­ra, cho­dzi je­dy­nie o "linię kre­dy­to­wą w po­sta­ci za­bez­pie­cze­nia na wy­pa­dek po­głę­bie­nia kry­zy­su w stre­fie euro" i "ewen­tu­al­ne­go wspar­cia w sprze­da­ży pań­stwo­wych ob­li­ga­cji".

Orban stwier­dził, że wszyst­kie "za­strze­że­nia Bruk­se­li mają cha­rak­ter tech­nicz­ny" i można je łatwo wy­eli­mi­no­wać. Zba­ga­te­li­zo­wał rów­nież ostrą re­pry­men­dę Ko­mi­sji do­ty­czą­cą nie­za­leż­no­ści Banku Cen­tral­ne­go. Po­wie­dział, że "Ko­mi­sja do­ma­ga się przede wszyst­kim, aby pre­zes Banku i człon­ko­wie Rady Mo­ne­tar­nej nie skła­da­li przy­się­gi, że będą prze­strze­gać pa­ra­gra­fów wę­gier­skiej kon­sty­tu­cji, mimo iż taka przy­się­ga była skła­da­na przez wła­dze Banku przez ostat­nich dwa­dzie­ścia lat".

W re­ak­cji na wy­po­wiedź pre­mie­ra Or­ba­na - At­ti­la Me­ster­ha­zy szef opo­zy­cyj­nej Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP) oświad­czył, że "szef rządu ukry­wa przed Wę­gra­mi naj­waż­niej­sze za­rzu­ty Ko­mi­sji i PE, kła­miąc za­rów­no w kraju jak i za gra­ni­cą".

W naj­bliż­szą so­bo­tę zwo­len­ni­cy pre­mie­ra Or­ba­na pla­nu­ją w Bu­da­pesz­cie zor­ga­ni­zo­wa­nie ponad 100-ty­sięcz­ne­go wiecu, aby wy­ra­zić po­par­cie pra­wi­co­we­mu rzą­do­wi.

>>>>

Niestety Orban robi zla robote . Wobec bestialskiej agresji chowa glowe w paisek i udaje ze nic sie nie dzieje . Zamiast walczyc ...
Przypomina sie haniena kapitulacja pod Vilagos ... Chodzi tutaj o kapitulacje powstancow wegierskich przed agresja Carsko-Austryjacka . Tam poddali sie wielcy posiadacze ziemscy aby nie starcic majtkow . Bo pod cesarzem zachowywali wladze . Ale tam weszli carscy na pomoc Austryjakom . A tu kto wszedl aby pomoc Brukseli ? Nikt ! To jest hanba !

Jak widac gdy jedni kapitula inni placza ... Dramat ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:06, 20 Sty 2012    Temat postu:

Premier Węgier deklaruje gotowość do ustępstw ws. banku centralnego

Premier Węgier Viktor Orban wyraził dzisiaj gotowość do ustępstw w celu osiągnięcia porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską w sprawie nowego kredytu wysokości 15-20 miliardów euro.

Victor Orban, fot. Reuters - Teraz zależy już tylko od MFW i UE, kiedy można będzie zawrzeć porozumienie kredytowe - oświadczył Orban w państwowym radiu. Jednocześnie potwierdził, że jego rząd jest gotów zrezygnować z zakwestionowanego przez MFW i UE planu połączenia węgierskiego banku narodowego (MNB) z nadzorem rynku finansowego (PSZAF). Agencja dpa podkreśla, że Węgry mają obecnie duże trudności z obsługą zadłużenia i że "bez nowego kredytu MFW i UE krajowi grozi bankructwo". Fundusz i Unia zażądały od Budapesztu wycofania uchwalonej właśnie ustawy o banku emisyjnym, czyniąc z tego warunek rozpoczęcia negocjacji w sprawie kredytu dla Węgier. Zdaniem MFW i UE ustawa ta umożliwia niedopuszczalne wpływanie przez rząd na politykę personalną i finansową banku emisyjnego.

Nowa ustawa o węgierskim banku centralnym m.in. odbiera jego szefowi prawo wyboru zastępców oraz zwiększa liczbę członków Rady Monetarnej z siedmiu do dziewięciu, przy czym sześciu ma być mianowanych przez parlament.

We wtorek Komisja Europejska otworzyła wobec Węgier postępowanie o naruszenie prawa UE ws. ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów. W najbliższy wtorek Orban ma się spotkać w Brukseli z przewodniczącym KE Jose Manuelem Barroso. W dzisiejszej wypowiedzi dla radia szef węgierskiego rządu nie wykluczył, że już podczas tego spotkania może dojść do osiągnięcia "politycznego porozumienia" w sprawie zakwestionowanych ustaw.

>>>>

No tak orban kapituluje . Rajtingow to nie poprawi ale uniemozliwi Orabnowi ratowanie kraju . Mamy kolejnego bankruta wyproukowanego przez UE . Kto nastepny ??


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:56, 20 Sty 2012    Temat postu:

Rehn chce od Węgier konkretów ws. niezależności banku centralnego

Ko­mi­sarz UE ds. go­spo­dar­czych i wa­lu­to­wych Olli Rehn po­wie­dział w pią­tek, że Węgry muszą pod­jąć kon­kret­ne kroki w celu za­pew­nie­nia cał­ko­wi­tej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go - prze­ka­zał jego rzecz­nik Ama­deu Al­ta­faj.

Rehn spo­tkał się w pią­tek z wę­gier­skim mi­ni­strem Ta­ma­sem Fel­le­gim, który ne­go­cju­je z Unią Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym (MFW) pomoc dla Wę­gier. Ko­mi­sarz "po­wtó­rzył, że zanim bę­dzie­my mogli za­cząć for­mal­ne ne­go­cja­cje w spra­wie fi­nan­so­wa­nia z UE i MFW, muszą być speł­nio­ne pewne wa­run­ki. W szcze­gól­no­ści pod­kre­ślił, że Węgry muszą pod­jąć kon­kret­ne kroki w celu za­pew­nie­nia cał­ko­wi­tej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go" - po­in­for­mo­wał Al­ta­faj na brie­fin­gu dla prasy.

We wto­rek Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska otwo­rzy­ła wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE m.​in. w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Cho­dzi o nową usta­wę o wę­gier­skim banku cen­tral­nym, która od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban wy­ra­ził w pią­tek go­to­wość do ustępstw w celu osią­gnię­cia po­ro­zu­mie­nia z MFW i UE w spra­wie no­we­go kre­dy­tu wy­so­ko­ści 15-20 mi­liar­dów euro. W naj­bliż­szy wto­rek Orban ma się spo­tkać w Bruk­se­li z prze­wod­ni­czą­cym KE Jose Ma­nu­elem Bar­ro­so.

>>>>

A wiec euro-predatorzy nie odpuszczaja ! Wegry maja byc zrownane z ziemia!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:07, 21 Sty 2012    Temat postu:

Dzis sobota . A wiec ludzie maja wolne ...
Wykorzystali ten czas aby wesprzec Węgry wobec bestialskiej agresji UE ...
W calym karju trwaja zatem pikiety solidarności z Węgrami .
To sluszne . Juz nawet wyrachowanie mowilo by aby bedac w tym samym bagnie czyli bedac zagrozonym tym samym wspierac tych co sa dotknieci tym samym .
Popieramy rzecz jasna Wegry jako kraj a nie Orbana .
Gdyz jest on slaby kapitulujacy .
A zreszta Fides popiera UE !
Wrogow UE zrobila z nich bestialska i plugawa propaganda UE .
Sami widzicie jakie to wszystko oblesne jak wstretne .
Poparcie UE nie jest mozliwe dla czlowieka przyzwoitego .
Nie mowiac o katoliku ktory z zasady ma sie brzydzic falszem podloscia i agresja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  Następny
Strona 2 z 16

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy