Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:09, 13 Sty 2012    Temat postu:

Widzicie tutaj rozmiary bestialsta jakiego zachod dopuszcza sie na tym kraju :

Maciej Bitner / Wealth Solutions
Czy Węgry zbankrutują?

Tak po­sta­wio­ne py­ta­nie do­ma­ga się na­tych­mia­sto­wej prze­czą­cej od­po­wie­dzi. Nasi bra­tan­ko­wie z po­łu­dnia do­ga­da­ją się z MFW i otrzy­ma­ją fi­nan­so­wa­nie, które po­mo­że im wyjść z kło­po­tów. Co mo­gło­by się zda­rzyć, gdyby jed­nak do po­ro­zu­mie­nia nie do­szło?
-Shut­ter­stock

Z po­zo­ru obawy o wy­pła­cal­ność Wę­gier­skie­go pań­stwa wy­da­ją się co naj­mniej przed­wcze­sne. Dług pu­blicz­ny na ko­niec 2011 roku wpraw­dzie się­gnie po­zio­mu około 75% PKB, jed­nak jest to o pięć punk­tów pro­cen­to­wych mniej niż rok wcze­śniej. Kraj miał w mi­nio­nym roku wzrost go­spo­dar­czy, a w bu­dże­cie była nad­wyż­ka wy­so­ko­ści około 2% PKB. Pa­trząc tylko na te wskaź­ni­ki kon­dy­cja Wę­gier wy­glą­da le­piej niż uzna­wa­nych za przy­kład fi­skal­nej ostroż­no­ści Nie­miec.

!!!!!!!

Czyli biorac to pod uwage Wegry powinny miec AAA !!! Dlug spadl o 5 %!!! z 80 do 75 % !!! A BUDZET MA NADWYZKE !!!!
A co sie stalo ? Nastapil obrzygliwy atak Brukseli ze jakoby Wegry ,,nic nie zrobily'' a ,,deficyt rosnie'' - GDY JEST NADWYZKA ! A killerzy raitingowi dali im RAJTING ŚMIECIOWY !!! Za zmniejszenie dlugu i nadwyzki budzetowe ! To jest polityka typu hitlerowskiego obliczona na zniszczenie kraju !

Jed­nak rynki fi­nan­so­we muszą pa­trzeć na pły­ną­ce z Wę­gier dane nieco mniej przy­chyl­nie, skoro trud­no zna­leźć ja­ką­kol­wiek wa­lu­tę, wobec któ­rej w mi­nio­nym roku fo­rint by nie stra­cił. Wę­gier­skie ob­li­ga­cje także nie są w cenie – gdyby rząd w Bu­da­pesz­cie chciał po­ży­czyć środ­ki na 10 lat mu­siał­by za to za­pła­cić około 10% rocz­nie, czyli pra­wie dwa razy wię­cej niż pol­ski rząd. Trzy naj­waż­niej­sze agen­cje ra­tin­go­we w ciągu ostat­nich dwóch mie­się­cy ob­ni­ży­ły Wę­grom ra­ting do po­zio­mu śmie­cio­we­go, czyli niż­sze­go niż mają wszy­scy po­zo­sta­li bo­ha­te­ro­wie eu­ro­kry­zy­su oprócz Gre­cji. Za­ufa­nie opu­ści­ło nie tylko in­we­sto­rów. Są rów­nież sy­gna­ły roz­prze­strze­nia­nia się pa­ni­ki wśród sa­mych Wę­grów, któ­rzy w coraz więk­szej licz­bie otwie­ra­ją ra­chun­ki wa­lu­to­we w są­sied­niej Au­strii.

Skąd bie­rze się ten strach? Po pierw­sze wy­glą­da na to, że kry­zy­so­we fi­nan­so­wa­nie zo­sta­ło prze­je­dzo­ne. Wpraw­dzie udało się nieco ob­ni­żyć za­dłu­że­nie, ale po­ło­wa z ak­ty­wów skon­fi­sko­wa­nych fun­du­szom eme­ry­tal­nym (o łącz­nej war­to­ści ok. 10% PKB) zo­sta­ła prze­zna­czo­na na bie­żą­ce po­trze­by. Po­dat­ki na­ło­żo­ne na in­sty­tu­cje fi­nan­so­we oraz sek­to­ry zdo­mi­no­wa­ne przez ka­pi­tał za­gra­nicz­ny będą obo­wią­zy­wać jesz­cze tylko do końca roku, czyli i tak rok dłu­żej niż po­cząt­ko­wo pla­no­wa­no. Bez nich nad­wyż­ka za­mie­ni­ła­by się w de­fi­cyt na po­zio­mie 5% PKB. Przy pro­gno­zo­wa­nej na ten rok re­ce­sji dług pu­blicz­ny bę­dzie dalej na­ra­stał.

Druga obawa ma wła­śnie zwią­zek z roz­wia­niem się na­dziei na po­bu­dze­nie wzro­stu go­spo­dar­cze­go. Ob­ni­że­nie po­dat­ków od do­cho­dów w za­mian za zwięk­sze­nie po­dat­ku VAT było nie­naj­gor­szym po­su­nię­ciem. Szko­da tylko, że nie to­wa­rzy­szy­ły mu ani ob­ni­że­nie wy­dat­ków, ani re­for­ma rynku pracy. Węgry wy­da­ją z bu­dże­tu naj­wię­cej w Eu­ro­pie Środ­ko­wej (49% PKB) i jak dotąd rząd Or­ba­na nie­wie­le uczy­nił by to się zmie­ni­ło. Choć bez­ro­bo­cie na Wę­grzech jest niż­sze niż w Pol­sce, to nie­ste­ty jest to głów­nie za­słu­gą naj­niż­szej w UE (oprócz Malty) ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej. Pra­wie 45% Wę­grów w wieku pro­duk­cyj­nym ani nie pra­cu­je, ani nie szuka pracy.

Trze­ci pro­blem do­ty­czy bar­dzo wy­so­kie­go po­zio­mu za­dłu­że­nia za­gra­nicz­ne­go. Na ko­niec trze­cie­go kwar­ta­łu mi­nio­ne­go roku wy­no­si­ło ono 135% PKB. Znacz­na część tego długu de­no­mi­no­wa­na jest w euro. Osła­bia­nie się fo­rin­ta ude­rza więc nie tylko w fi­nan­se pu­blicz­ne, ale także w za­dłu­żo­ne w ob­cych wa­lu­tach przed­się­bior­stwa, banki i go­spo­dar­stwa do­mo­we.

Jak na przed­sta­wio­ne za­gro­że­nia za­pa­tru­je się Wę­gier­ski rząd? Dla­cze­go wzdra­ga się przed przy­ję­ciem ofer­ty po­mo­co­wej MFW i jaki ma po­mysł na wy­brnię­cie z kry­zy­su? Vic­tor Orban, od­rzu­ca­jąc po­li­ty­kę za­ci­ska­nia pasa, wska­zu­je na wzrost go­spo­dar­czy jako klucz do wyj­ścia z pętli za­dłu­że­nia. W krę­gach rzą­do­wych ist­nie­je bar­dzo silne prze­ko­na­nie, że głów­nym ha­mul­co­wym wę­gier­skiej go­spo­dar­ki jest bank cen­tral­ny, który utrzy­mu­je stopy pro­cen­to­we na zbyt wy­so­kim po­zio­mie (w tej chwi­li jest to 7%). Dla­te­go zo­sta­ła przy­ję­ta usta­wa, zmie­rza­ją­ca do pod­da­nia banku kon­tro­li par­la­men­tu, gdzie więk­szość ma Fi­desz. Prze­ję­cie pełni wła­dzy nad tą in­sty­tu­cją da­ło­by Or­ba­no­wi do­dat­ko­we moż­li­wo­ści dzia­ła­nia.

Pu­ść­my wodze fan­ta­zji i za­sta­nów­my się, jak mógł­by po­stą­pić dalej wę­gier­ski rząd, gdyby wy­zbył się resz­tek eko­no­micz­nej or­to­dok­sji. Kon­tro­la nad prasą dru­kar­ską po­zwo­li­ła by mu nie mar­twić się o ob­słu­gę długu de­no­mi­no­wa­ne­go w fo­rin­tach. Wpraw­dzie taka sy­tu­acja jesz­cze bar­dziej nie spodo­ba­ła­by się UE oraz MFW i za­owo­co­wa­ła od­mo­wą po­ży­czek zza gra­ni­cy. Co z tego jed­nak, skoro można śmia­ło wtedy ko­rzy­stać z 35 mi­liar­dów euro re­zerw de­wi­zo­wych, któ­rych do tej pory pil­no­wał An­dras Simor? Czy takie dzia­ła­nie mo­gło­by po­zwo­lić na unik­nię­cie kry­zy­su?

Nie­ste­ty nie. Nawet jeśli re­zer­wy star­czy­ły­by na po­kry­cie ca­ło­ści za­dłu­że­nia pu­blicz­ne­go de­no­mi­no­wa­ne­go w euro, to po­zo­sta­ją jesz­cze znacz­nie więk­sze długi pry­wat­ne. Brak re­zerw de­wi­zo­wych zaś do­pro­wa­dził­by do runu na fo­rin­ta, w któ­rym za­pew­ne przo­do­wa­li­by sami Wę­grzy. Za­sa­dy pa­nu­ją­ce w UE za­ka­zu­ją zaś kon­tro­li prze­pły­wu ka­pi­ta­łu i dają pełną swo­bo­dę w trans­fe­ro­wa­niu go­tów­ki za gra­ni­cę. Gdyby rząd po­zbył się re­zerw i za­czął ma­so­wo dru­ko­wać pie­nią­dze, uciecz­ka od fo­rin­ta, przy dzi­siej­szym tem­pie obie­gu in­for­ma­cji, do­pro­wa­dzi­ła­by do znisz­cze­nia tej wa­lu­ty w ciągu ty­go­dnia. Każda pa­pie­ro­wa wa­lu­ta bo­wiem, do któ­rej więk­szość uczest­ni­ków rynku traci za­ufa­nie, po pro­stu znika.

Vic­tor Orban prę­dzej czy póź­niej do­ga­da się więc z MFW, wy­co­fu­jąc się z nie­któ­rych kon­tro­wer­syj­nych ustaw. Nie­ko­niecz­nie sta­nie się to od razu, po­nie­waż w naj­bliż­szych mie­sią­cach bu­dżet wę­gier­ski ma za­pew­nio­ne fi­nan­so­wa­nie, ale sam pre­mier na pewno nie chce eska­lo­wać kon­flik­tu, a osła­bie­nie fo­rin­ta nie jest mu miłe. Zna­le­zie­nie zaś 20 mi­liar­dów euro dla Fun­du­szu nie jest po­waż­nym pro­ble­mem.

Mimo iż wy­obra­żo­ny przed chwi­lą czar­ny sce­na­riusz na Wę­grzech się ra­czej nie ziści, to do­tych­cza­so­we wy­da­rze­nia sta­no­wią do­sta­tecz­ną pod­sta­wę, by wy­snuć przy­naj­mniej dwa wnio­ski, które roz­cią­gnąć można i na nasz kraj.

Po pierw­sze za­cho­wa­nie wa­lu­ty na­ro­do­wej nie chro­ni przed go­spo­dar­czy­mi trud­no­ścia­mi. Tak jak zna­le­zie­nie się w stre­fie euro nie jest rów­no­znacz­ne z za­pro­sze­niem do kraju kry­zy­su, po­dob­nie też po­zo­sta­wa­nie poza nią nie gwa­ran­tu­je tego, że nie za­pu­ka on do drzwi. Węgry do­świad­czy­ły bańki na rynku nie­ru­cho­mo­ści, nad­mier­nej eks­pan­sji kre­dy­to­wej oraz kry­zy­su za­dłu­że­nia pu­blicz­ne­go, nie przy­jąw­szy wspól­nej wa­lu­ty. Kry­zys por­tu­gal­ski czy grec­ki ma przy tym taką prze­wa­gę nad wę­gier­skim, że póki rządy tych kra­jów nie po­rzu­cą euro, póty ich oby­wa­te­lom nie grozi hi­per­in­fla­cja i upa­dek kra­jo­wej wa­lu­ty.

Po dru­gie nie­stan­dar­do­we me­to­dy roz­wią­zy­wa­nia stan­dar­do­wych pro­ble­mów eko­no­micz­nych prze­waż­nie nie dzia­ła­ją. To, czego znacz­nie pil­niej po­trze­ba to, jak za­uwa­żył ame­ry­kań­ski eko­no­mi­sta Peter Bo­et­t­ke, po­tęż­nej dawki zwy­czaj­nej eko­no­mii na nad­zwy­czaj­ne czasy. W kon­tek­ście wę­gier­skie­go kry­zy­su, ale i na­pięć w fi­nan­sach pu­blicz­nych w na­szym kraju, ozna­cza to przede wszyst­kim za­prze­sta­nie wy­da­wa­nia przez pań­stwo wię­cej niż zbie­ra ono w po­dat­kach. Nie­orto­dok­syj­ne an­ty­kry­zy­so­we te­ra­pie mogą cza­sem uła­twić ko­niecz­ne do­sto­so­wa­nie, ale nigdy go nie za­stą­pią.

>>>>

Orban jest za mieki i prognozuje ze sie ugnie i zachod wymusi na kraju ktory juz szedl ku dobremu bankructwo . Wroci Dziurani i bedzie druga Grecja . Ostrzegalem Orbana aby opuscil UE bo zniszcza Wegry ale nie sluchal wiec niech Wegry gina !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:00, 14 Sty 2012    Temat postu:

Węgierska partia chce wyprowadzić kraj z UE.

Skrajnie prawicowa, nacjonalistyczna partia węgierska Jobbik opowiedziała się za przeprowadzeniem referendum w sprawie dalszego członkostwa Węgier w Unii Europejskiej.

Przywódca tej partii Gabor Vona wprost oświadczył na wiecu, że "Węgry muszą wystąpić z tej unii". Wiec zakończył się spaleniem flagi Unii Europejskiej przez członków Jobbiku.

Komisja Europejska grozi Budapesztowi podjęciem kroków prawnych w związku z ustawami uchwalonymi ostatnio przez węgierski parlament, w którym partia Fidesz premiera Viktora Orbana ma większość konstytucyjną. Zastrzeżenia KE dotyczą przede wszystkim ograniczenia niezależności banku centralnego, reformy sądownictwa, w tym zwłaszcza obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów i prokuratorów z 70 do 62 lat, a także ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Vona powiedział trzem tysiącom swych zwolenników, że Jobbik wprawdzie nie zgadza się z ustawami uchwalonymi przez Fidesz, ale że stanowisko Unii Europejskiej jest równoznaczne z "wypowiedzeniem wojny" Węgrom.

Do 17 stycznia Komisja Europejska ma zakończyć analizę prawną zgodności kontrowersyjnych ustaw na Węgrzech z prawem UE. KE zapowiedziała też, że może otworzyć wobec Węgier procedury karne o naruszenie unijnego prawa.

>>>>

Tak jest dobrze mowia ! To bestialska agresja . Bruksela gdy okazalo sie ze Wegry poradzily sobie bez ich ,,pomocy'' dostala szalu bo kazdy musi u nich zebrac i postanowila ,,ukarac'' Wegry doprowadzajac je do bankructwa . Nastapily ataki . Usluzne media zaczely robic czarna atmosfere sugerujac ze na Wegrzech dzieje sie jakies starszne zlo . Znajomkowie rajtingowcy dali rajting smieciowy . Wszystko po to aby wykoleic gospodarke Wegier i pozniej powiedziec . Widzicie co sie dzieje z tymi co nie sluchaaj Brukseli . To sa plugawe bestie . Nie wiem kto wam pokladl do glow ze UE to sa dobrzy ? To ze nie wygladaja tak jak Kreml ? To nie znaczy ze sa dobrzy . To tylko kwestia zewnetrzna . Kreml to dzikusi a Bruksela to cywilizowani . I co z tego ? Hitlerowcy tez byli cywilizowani . Ilosc gosc z doktoratami byla u nich rekordowa w skali swiata . I CO Z TEGO ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:45, 15 Sty 2012    Temat postu:

Warto omowic sytuacje polityczna Wegier .
Od razu widzimy ze kraj ten ma O NIEBO leprza scena polityczna to nie ma porownania .
Wprawdzie maja ten sam smietnik od PiS po SLD ale jest to tylko jedna grupa na czele z Dziuranim . Grupuje ona tych mętów ktorzy kraj zrujnowali jak w Polsce .
Ale za to jest Fides z Orbanem ktorego w Polsce nie ma . Sa to mlodzi dzialcze a partia powstala calkowicie po 89 roku nie majac nic wspolnego z przeszloscia . Jesli juz porownywac to moze z Walendziakiem i jego ludzmi . Gdyby oni utworzyli partie to moze bylo by cos podobnego . Ale zostali zablokowani i nic z tego . Żłób zmonopolizowaly stare trupy .
A wiec juz Fides jest wielkim plusem nieznanym w Polsce .
Ale jest jeszcze lepszy Jobbik ! Ci w ogole mowia o wyjsciu z UE i jest to jedyny sluszny realny program a takich to w ogole w Polsce nie ma !
A wiec widzimy jak nieporownanie lepsza jest scena polityczna Wegier . Z Polska niebo a ziemia . Tutaj mamy TOTALNY SYF ! Szokujacy zwazywszy ze to u nas byla Solidarnosc a nie tam . Podkresla to rozmiary kleski poniesionej przez Polskę po 89 roku bo nie przed ! Przed bylo bardzo dobrze . Przodowalismy w wolnosci .

A nawiasem mowiac jak Jobbik palil flage euro-radziecka to cos nie chciala sie palic ? Z plastiku ? Trzeba tez umiejetnie dobierac material . Zeby sie palil !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:42, 17 Sty 2012    Temat postu:

KE otwiera procedury karne wobec Węgier

By wy­mu­sić zmia­nę prze­pi­sów, KE po­sta­no­wi­ła we wto­rek otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów.

- Mie­li­śmy na­dzie­ję, że wę­gier­skie wła­dze wpro­wa­dzą ko­niecz­ne zmia­ny, by za­gwa­ran­to­wać po­sza­no­wa­nie prawa UE. Tak się do­tych­czas nie stało, więc po­sta­no­wi­li­śmy wsz­cząć po­stę­po­wa­nie w spra­wie na­ru­sze­nia unij­nych prze­pi­sów - po­wie­dział prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Jose Ma­nu­el Bar­ro­so po wy­jaz­do­wym po­sie­dze­niu ko­mi­sa­rzy w Stras­bur­gu. Wy­ja­śnił, że wsz­czę­cie po­stę­po­wa­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw. Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym (MNB) zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na, Fi­desz, par­la­ment przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu Bar­ro­so na­ci­skał na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność ban­ków cen­tral­nych w UE. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro.

- Węgry, tak jak wszyst­kie po­zo­sta­łe kraje UE, są zo­bo­wią­za­ne do za­gwa­ran­to­wa­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych i sę­dziów. Nie chce­my, aby był choć cień wąt­pli­wo­ści co do tego, czy na Wę­grzech prze­strze­ga­ne są de­mo­kra­tycz­ne za­sa­dy i war­to­ści - mówił szef KE. Dodał, że im szyb­ciej te wąt­pli­wo­ści zo­sta­ną roz­wia­ne, tym le­piej. Jeśli Węgry nie za­sto­su­ją się do uwag UE, spra­wa może za­koń­czyć się przed Try­bu­na­łem Spra­wie­dli­wo­ści UE.

Nowa usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Wę­gier­ski par­la­ment ob­ni­żył też obo­wiąz­ko­wy wiek eme­ry­tal­ny sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­czył nie­za­leż­ność urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Szef KE po­in­for­mo­wał, że spo­tka się z pre­mie­rem Wę­gier w Bruk­se­li 24 stycz­nia i prze­dys­ku­tu­je za­strze­że­nia KE. Po­nad­to Orban bę­dzie w środę uczest­ni­czył w sesji PE w Stras­bur­gu.

Ogło­szo­ne przez Bar­ro­so we wto­rek pro­ce­du­ry to nie je­dy­ne pro­ble­my Wę­gier z Ko­mi­sją. 11 stycz­nia KE skry­ty­ko­wa­ła Węgry za to, że nie re­ali­zu­ją planu trwa­łe­go ogra­ni­cza­nia de­fi­cy­tu fi­nan­sów pu­blicz­nych. Jako sank­cję KE za­le­ci­ła otwar­cie no­we­go etapu pro­ce­du­ry dys­cy­pli­nu­ją­cej, nie wy­klu­czy­ła re­ko­men­do­wa­nia kra­jom UE za­wie­sze­nia wy­pła­ty fun­du­szy UE Wę­grom.

Reu­ters podał we wto­rek, że uru­cho­mie­nie pro­ce­du­ry praw­nej wobec Wę­gier od­zwier­cie­dla ro­sną­ce za­nie­po­ko­je­nie sy­tu­acją na Wę­grzech także w eu­ro­pej­skich sto­li­cach. Tym­cza­sem po­gar­sza się sy­tu­acja go­spo­dar­cza kraju. "Z go­spo­dar­ką zmie­rza­ją­cą ku sta­gna­cji, ro­sną­cy­mi kosz­ta­mi ob­słu­gi za­dłu­że­nia i zruj­no­wa­nym za­ufa­niem in­we­sto­rów w związ­ku z dzia­ła­nia­mi ad hoc, jak na­ło­że­nie na sek­tor fi­nan­so­wy naj­wyż­sze­go w Eu­ro­pie po­dat­ku, Węgry po­trze­bu­ją do­fi­nan­so­wa­nia, by prze­ciw­dzia­łać kry­zy­so­wi ryn­ko­we­mu" - na­pi­sa­ła agen­cja.

Węgry są na cen­zu­ro­wa­nym w związ­ku z przy­ję­tym pod ko­niec grud­nia przez par­la­ment całym pa­kie­tem bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje roz­po­rzą­dzeń przej­ścio­wych do kon­sty­tu­cji, sta­no­wią­cych de facto jej część. Kon­tro­wer­sje budzi też sama nowa kon­sty­tu­cja, która we­szła w życie 1 stycz­nia.

W Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim po­ja­wia­ją się głosy, że Węgry po­win­ny zo­stać ob­ję­te sank­cja­mi. We wto­rek nie wy­klu­czył ich - jeśli Węgry nie do­sto­su­ją się do za­le­ceń KE - szef dy­plo­ma­cji Bel­gii Di­dier Reyn­ders. Po­in­for­mo­wał, że Bel­gia, Ho­lan­dia i Luk­sem­burg wspól­nie wy­stą­pi­ły o de­ba­tę na temat Wę­gier w gro­nie mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych UE.

>>>>

Oblesne kanalie Brukseli STRASZA ! Ale nie maja zadnych instrumentow ! Wegry beda glupcami gdy sie wystrasza !
Ale widzicie jaki wrzask ! Myslal by kto ! W Rosji morduja gwalca nagradzaja mordercow i Bruksela cichutko cichutenko na kolanach . A jak na Wegry TO MORDA ROZWARTA NA CALA SZEROKOSC I WRZASK !
Trzeba strzelic w morde ! Brukselskie smieci klekaja przed sila a na slabych naskakuja ... Takie gnoje . Wlasnie dlatego budza moje obrzydzenie . Caly czas mialem tego ,,pod dostatkiem'' gdy Kreml byl chamski i bezczelny wobec wszystkich z wyjatkiem Reagan . Tutaj byly kwik i strach . Plugawe ustroje mnie brzydza instynktownie ...

I CO WY DEBILIE ZROBILIŚCIE W EUROREFERENDUM ! WEPCHNĘLIŚCIE KRAJ W TAKIE SZAMBO ! TFU !

Barroso z gaz rurka ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:05, 17 Sty 2012    Temat postu:

Beneluks chce debaty szefów MSZ o Węgrzech, nie wyklucza sankcji

Be­ne­luks: Bel­gia, Ho­lan­dia i Luk­sem­burg wspól­nie wy­stą­pi­ły o de­ba­tę na temat Wę­gier w gro­nie mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych UE - po­wie­dział szef dy­plo­ma­cji Bel­gii Di­dier Reyn­ders. Nie wy­klu­czył sank­cji, ale do­pie­ro, gdy Węgry nie do­sto­su­ją się do za­le­ceń KE.

- To, co się dzie­je dziś na Wę­grzech, nie­po­koi wielu Eu­ro­pej­czy­ków. Tak jak mamy kry­te­ria bu­dże­to­we, np. w spra­wie de­fi­cy­tu, tak też mamy wa­run­ki po­li­tycz­ne, by uczest­ni­czyć w pro­jek­cie UE - po­wie­dział mi­ni­ster gru­pie dzien­ni­ka­rzy za­gra­nicz­nych we wto­rek. - Mamy pro­ce­du­ry, z któ­rych mo­że­my sko­rzy­stać. Jeśli jakiś kraj bu­dże­to­wo, go­spo­dar­czo czy po­li­tycz­nie od­sta­je, to mu­si­my re­ago­wać. Nie mo­że­my po­zwo­lić, by roz­wi­nę­ło się coś, co jest sprzecz­ne z trak­ta­tem UE. Zda­niem Reyn­der­sa, po­li­tycz­ne kry­te­ria wstą­pie­nia do UE (tzw. kry­te­ria ko­pen­ha­skie) "są tak samo ważne jak kry­te­ria z Ma­astricht", czyli kry­te­ria bu­dże­to­we do­ty­czą­ce m.​in. li­mi­tów długu i de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

- Nie ma po­wo­du, byśmy nie­mal co ty­dzień spo­rzą­dza­li w UE ra­por­ty o sy­tu­acji bu­dże­to­wej, a nie nie­po­ko­ili się sy­tu­acją po­li­tycz­ną - po­wie­dział.

Po­in­for­mo­wał, że wraz ze swymi od­po­wied­ni­ka­mi z Ho­lan­dii i Luk­sem­bur­ga po­pro­sił, by Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska przed­sta­wi­ła na naj­bliż­szym po­sie­dze­niu mi­ni­strów spraw za­gra­nicz­nych 23 stycz­nia ra­port na temat sy­tu­acji na Wę­grzech.

- To nie może po­zo­stać tylko pro­ble­mem mię­dzy KE a Wę­gra­mi. To de­ba­ta, która musi mieć też miej­sce w Ra­dzie UE, byśmy mogli o tym po­roz­ma­wiać w gro­nie mi­ni­strów - wy­ja­śnił.

Re­in­der­sa nie­po­koi nie tylko kwe­stia nie­za­leż­no­ści wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go, ale też ewo­lu­cja sy­tu­acji w dzie­dzi­nie "funk­cjo­no­wa­nia spra­wie­dli­wo­ści, prasy i wol­no­ści oby­wa­tel­skich".

Py­ta­ny, czy jest zwo­len­ni­kiem sank­cji wobec Wę­gier na pod­sta­wie art. 7 trak­ta­tu o funk­cjo­no­wa­niu UE, nie wy­klu­czył się­gnię­cia po to na­rzę­dzie, ale do­pie­ro, gdy Węgry nie za­sto­su­ją się do unij­nych za­le­ceń.

- Na pod­sta­wie ra­por­tu KE po­pro­si­my Węgry, by za­re­ago­wa­ły i ewen­tu­al­nie nawet zmie­ni­ły pewne tek­sty (praw­ne). Na pod­sta­wie tego dia­lo­gu mię­dzy KE i Radą UE a Wę­gra­mi zo­ba­czy­my, czy trze­ba bę­dzie otwo­rzyć pro­ce­du­ry karne. Jeśli dalej bę­dzie kry­ty­ka, to trze­ba bę­dzie otwo­rzyć pro­ce­du­ry - po­wie­dział szef bel­gij­skiej dy­plo­ma­cji.

We wto­rek KE otwo­rzy­ła pro­ce­du­ry karne, by wy­mu­sić do­sto­so­wa­nie wę­gier­skie­go prawa do prze­pi­sów UE w za­kre­sie nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, są­dow­nic­twa (cho­dzi o ob­ni­że­nie obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat) i nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Węgry są na cen­zu­ro­wa­nym w związ­ku z przy­ję­tym pod ko­niec grud­nia przez wę­gier­ski par­la­ment ca­łe­go pa­kie­tu bu­dzą­cych kon­tro­wer­sje roz­po­rzą­dzeń przej­ścio­wych do kon­sty­tu­cji sta­no­wią­cych de facto jej część. Kon­tro­wer­sje budzi też sama nowa kon­sty­tu­cja, która we­szła w życie 1 stycz­nia.

W no­we­li­za­cji opo­zy­cyj­na par­tia so­cja­li­stycz­na zo­sta­ła uzna­na za "or­ga­ni­za­cję prze­stęp­czą”, jako dzie­dzicz­ka par­tii ko­mu­ni­stycz­nej; zmo­dy­fi­ko­wa­no też pracę par­la­men­tu: par­la­men­tar­na więk­szość bę­dzie mogła uchwa­lać usta­wy w ciągu dwóch dni, a nawet jed­ne­go dnia, bez praw­dzi­wej de­ba­ty. Zaś usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym (MNB) od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment, gdzie więk­szość ab­so­lut­ną ma par­tia Fi­desz pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na. Za­rów­no KE, jak i MFW ogło­si­ły, że nie wy­da­dzą de­cy­zji w spra­wie nowej po­mo­cy rzędu 15-20 mld euro, o jaką zwró­cił się w grud­niu rząd Wę­gier, do­pó­ki nie zo­sta­nie wy­ja­śnio­na spra­wa nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go.

>>>>

Widzicie jacy zwyrodnialcy ! Upadl im EFSF a oni tylko mysla jak zniszczyc Wegry . Jak ich ukarac ze wyszli z kryzysu bez ,,pomocy'' Brukseli ! Kara ma byc bankructwo . Bezprecedensowa agresja .
Jak widzicie czlowiek przyzwoity nie ma wyboru MOZE BYC TYLKO NIEUBLAGANYM WROGIEM UE ! Dobic bestie jak Hitlera !
To sa maniacy opetani wladza . Wszystko sie wali a oni jeszcze kombinuja jak komus zaszkodzic . Nie sami pojda na dno pociagna Węgry . Tak sie zastanawialem czy euro-komisarze bardziej sa podobni do obcego terminatora czy predatora . Wychodzi jednak predator . Ten sie wysadzil jak juz nie mial szans zeby za soba pociagnac okolice . Jak ja gine to niech nie gine sam . To jest zreszta satanizm . Przypomne ze w piekle to podstawa filozofii diabla skoro ja jestem potepiony to nie bede sam pociagne za soba ludzi ! Tak ! To jest najwazniejszy motyw Diabla !
I wszelkie tego typu odruchy sa od niego !

Typowy eurokomisarz - jakze piekny !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:48, 18 Sty 2012    Temat postu:

KE krytykuje Węgry za ograniczenie swobody mediów

Dzień po pod­ję­ciu kro­ków praw­nych prze­ciw­ko Wę­grom w re­ak­cji na na­ru­sze­nia prawa UE, Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska wy­stą­pi­ła dzi­siaj z kry­ty­ką ogra­ni­cza­nia swo­bo­dy me­diów w tym kraju.

Unij­na ko­mi­sarz Ne­elie Kroes, od­po­wie­dzial­na za media, wy­sto­so­wa­ła dzi­siaj za­ża­le­nie w tej spra­wie do wę­gier­skie­go mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści. - W kwe­stii po­sza­no­wa­nia swo­bo­dy i róż­no­rod­no­ści me­diów cho­dzi nie tylko o tech­nicz­nie po­praw­ne sto­so­wa­nie prawa UE i prawa na­ro­do­we­go, lecz także - co waż­niej­sze - o sto­so­wa­nie tych pod­sta­wo­wych zasad w prak­ty­ce i pro­mo­wa­nie ich - pod­kre­śli­ła unij­na ko­mi­sarz, za­po­wia­da­jąc, że KE bę­dzie w dal­szym ciągu ob­ser­wo­wać sy­tu­ację na Wę­grzech. Rzecz­nik ko­mi­sarz Kroes po­wie­dział, że do wy­sto­so­wa­nia tego pisma skło­ni­ło ją nie­od­no­wie­nie li­cen­cji wę­gier­skie­mu nadaw­cy Klu­bra­dio, kry­tycz­ne­mu wobec re­żi­mu.

>>>> Juz reżimu !

Dodał, że KE do­wie­dzia­ła się wła­śnie, iż Klu­bra­dio nie do­sta­ło li­cen­cji nie tylko na Bu­da­peszt, lecz także na pro­win­cję.

Agen­cja dpa od­no­to­wu­je, że pismo unij­nej ko­mi­sarz nie ini­cju­je jesz­cze żad­nych kro­ków praw­nych. We wto­rek KE po­sta­no­wi­ła otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów.

>>>>

Nasilaja sie bestilaskie ataki euro-predatorow na Wegry . Szukaja teraz kija ktorym mogliby uderzyc . Nastapi eskalcja agresji zarzutow .
Przypomne ze euro tyranow NAWET NIKT NIE WYBRAL i cisza o takich ,,euro-standardach'' . Narzuceni odgornie towarzysze ucza wybrany w wyborach rzad demokracji !

Niedlugo Dziurani obleje sie czerwona farba i zacznie sie tarzac po ulicy z okrzykiem . REŻIM MORDUJE ! MORDUJE !
Żądamy interwencji NATO !
A NATO : - Juz przygotowujemy naloty .
- A zgody ONZ to wam nie potrzeba ?
- TYM RAZEM WOBEC TAKIEGO BESTILASTWA NIE !

Euro-komisja otworzyła mordę na Węgry i wrzeszczy .
Jak to powiedzial Czarnymurzyn:
- Aleś ty piękny !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:10, 18 Sty 2012    Temat postu:

Orban chce się porozumieć z KE

Pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban za­sy­gna­li­zo­wał go­to­wość do kom­pro­mi­su w spo­rze z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską, która za­rzu­ca Wę­grom na­ru­sze­nie prawa UE - po­in­for­mo­wał dzi­siaj nie­miec­ki dzien­nik "Bild".

- Je­ste­śmy otwar­ci i go­to­wi roz­ma­wiać o wszyst­kich pro­ble­mach, które zo­sta­ną przed­sta­wio­ne przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską w opar­ciu o po­waż­ne ar­gu­men­ty - po­wie­dział Orban w roz­mo­wie z "Bil­dem". Dał do zro­zu­mie­nia, że gotów jest ustą­pić w spra­wie kon­tro­wer­syj­nej usta­wy o banku cen­tral­nym. - W tym przy­pad­ku ule­gnie­my sile, a nie ar­gu­men­tom - po­wie­dział Orban.

Dodał, że obec­ny pre­zes banku cen­tral­ne­go Wę­gier, wy­bra­ny jesz­cze przez po­przed­ni par­la­ment, po­zo­sta­nie na sta­no­wi­sku do końca swo­jej ka­den­cji w 2013 r. - Do­dat­ko­wo mamy Radę Mo­ne­tar­ną, któ­rej li­czeb­ność rów­nież zo­sta­ła usta­lo­na przez po­przed­ni par­la­ment. Teraz cho­dzi tylko o to, czy ta Rada Mo­ne­tar­na po­win­na zo­stać zwięk­szo­na. Jeśli UE ma z tym pro­blem, to chęt­nie za­sto­su­je­my się do żądań. Nawet jeśli bę­dzie to nie­ko­rzyst­ne dla banku cen­tral­ne­go - po­wie­dział wę­gier­ski pre­mier.

Pod­kre­ślił, że "Węgry są i po­zo­sta­ną kra­jem de­mo­kra­tycz­nym i kra­jem bo­jow­ni­ków o wol­ność". - Bro­ni­my swo­ich war­to­ści i na­ro­du rów­nież wów­czas, gdy wieje prze­ciw­ny wiatr. Nawet, kiedy ten wiatr osią­ga siłę or­ka­nu - po­wie­dział.

We wto­rek KE po­sta­no­wi­ła otwo­rzyć wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE. Bruk­se­la kwe­stio­nu­je nową usta­wę o banku cen­tral­nym, którą par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię Fi­desz Vik­to­ra Or­ba­na, uchwa­lił pod ko­niec ze­szłe­go roku. Usta­wa od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment.

Za­strze­że­nia KE wzbu­dzi­ło też ob­ni­że­nie wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­cze­nie nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Dzi­siaj Orban bę­dzie uczest­ni­czył w sesji Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go w Stras­bur­gu.

>>>>

Widzimy jakim klamstwem sa brednie o Orbanie jako o bezwzglednym tyranie - twardym depczacym normy itp. W istocie jest on miekki i byle strachy z Brukseli go przerazaja . Juz sie łamie .
Rezultatem beda jeszcze bardziej bardziej bestialskie ataki . Bo smierdzacy tchorze z Brukseli atakuja tylko tych co sie boja . Jak wiedza ze to nic nie da siedza cicho . Takie szambo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:21, 18 Sty 2012    Temat postu:

A oto macie przykład typowej łajzy z tych po 89 niszczyli Polskę ( oczywiście łajza w łajzowatym medium ) :

Kalisz: oni są przerażeni tym co robi ich rząd

Ry­szard Ka­lisz py­ta­ny w radiu TOK FM o sy­tu­ację na Wę­grzech, przy­znał, że "sa­tys­fak­cjo­nu­ją" go dzia­ła­nia pod­ję­te przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską.

>>>> No oczywiscie . Stan wojenny . Internacjonalistyczna pomoc . MŁODOŚĆ SIĘ TOWARZYSZOWI PRZYPOMNIAŁĄ !

- Tam co­dzien­nie są de­mon­stra­cje, na ma­rzec szy­ko­wa­ny jest ko­lej­ny wiel­ki pro­test. Mówię z sa­tys­fak­cją, że KE wsz­czę­ła po­stę­po­wa­nie wobec Wę­gier - wy­ja­śnił. Dodał jed­nak, że "serce my pika" ma myśl o tych Wę­grach, któ­rzy nie po­pie­ra­ją Or­ba­na. - Oni są prze­ra­że­ni tym co robi ich rząd - dodał.

>>> Tak jest ! Kominy obozów już dymią ! Masowo ich eksterminują !


- Unia Eu­ro­pej­ska jest ob­sza­rem wol­no­ści, praw czło­wie­ka, spra­wie­dli­wo­ści i bez­pie­czeń­stwa.

>>>> Tak wlasnie widzimy to na przykladzie Węgier . Taka wolnosc jaka niosla Moskwa .

Nie­ste­ty, to co robi Fi­desz i rząd Or­ba­na na Wę­grzech to jest ła­ma­nie zasad zwią­za­nych z sza­cun­kiem dla czło­wie­ka - stwier­dził w roz­mo­wie z Janem Wró­blem.

>>>> Prawda . Stosy trupow . Karbiny maszynowe terkoczace caly dzien .

Za­zna­czył jed­nak, że par­tia Or­ba­na zwy­cię­ży­ła w de­mo­kra­tycz­ny spo­sób i rzą­dzi mając bli­sko 2/3 po­słów w par­la­men­cie. Ka­lisz wy­ja­śnił, że naj­więk­szym nie­bez­pie­czeń­stwem jest to, że Fi­desz do­pro­wa­dził do uza­leż­nie­nia in­sty­tu­cji pu­blicz­nych ta­kich jak try­bu­na­ły i bank cen­tral­ny od rządu.

>>>> Który wybrali .

- To jest nie­bez­piecz­ne dla wszyst­kich Wę­grów - za­zna­czył do­da­jąc, że do uza­leż­nie­nia do­szło "w spo­sób for­mal­ny" przez de­sy­gno­wa­nie po­li­tycz­nych kan­dy­da­tów na naj­waż­niej­sze sta­no­wi­ska.

>>>> Bezpiecznie jest jak te instytucje wykonuja rozkazy Brukseli w mysl zalecen lobbistow . Jak to Kalisz zrobil w Polsce . Polace sa ,,bezpieczni'' na bezrobociu i emigracji ...

- Fi­desz ma po­par­cie na po­zio­mie 18 pro­cent. Je­że­li przyj­mie­my, że resz­ta się nie zga­dza z tymi dzia­ła­nia­mi to mi serce pika na myśl o tych 82 pro­cen­tach Wę­grów. Oni są prze­ra­że­ni tym co robi ich rząd - wy­ja­śnił.

>>>>>

Tutaj towarzysz Kalisz klamie bezczelnie . Bo sondaz jest taki ze 18 % popiera Fidesz 17 % Dziuraniego ALE JEST JESZCZE JOBBIK .
Kalisz klamie obrzygliwie jakoby te 82 % bylo za UE przeciw Orbanowi . Tymczasem Jobbik jest istotnie przeciw Orbanowi z powodu UE . Bo Orban jest dla nich za bardzo europejski ...
Typowa klamliwa chamowa agorska ...

Wcze­śniej w tej spra­wie w Pol­sce ape­lo­wa­li eks­per­ci Hel­siń­skiej Fun­da­cji Praw Czło­wie­ka, któ­rzy na kon­fe­ren­cji z Ry­szar­dem Ka­li­szem za­ape­lo­wa­li by pol­ski rząd wy­stą­pił ze sta­now­czą notą w spra­wie Wę­gier.

>>>>

Najlepiej od razu interwencje zbrojna. Wprawdzie UE jest pacyfistyczna ALE ... W takiej sytuacji nie powstydzi sie siegnac po metody Hitlera .

Przytaczam to aby nie bylo zludzen . Taki jest poziom okraglostolwych kanalii . Wczoraj Moskwa dzis Bruksela . Ale na nich glosujecie . Widac lubicie te obleśne mordy .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:18, 18 Sty 2012    Temat postu:

Prezydent Węgier dokonał plagiatu pracy doktorskiej

Pre­zy­dent Wę­gier Pal Schmitt za­prze­czył oskar­że­niom, że jego obro­nio­na w 1992 roku roz­pra­wa dok­tor­ska na temat no­wo­żyt­nych igrzysk olim­pij­skich była pla­gia­tem po­dob­nej pracy opu­bli­ko­wa­nej w 1987 roku.

Wy­po­wia­da­jąc się w pań­stwo­wym radiu, Schmitt wy­ra­ził na­dzie­ję na oba­le­nie sta­wia­nych mu za­rzu­tów, które - jak po­wie­dział - są mo­ty­wo­wa­ne wy­łącz­nie "zło­śli­wo­ścią". W ubie­głym ty­go­dniu wę­gier­ski ty­go­dnik "HVG" do­niósł, że 180 z łącz­nie 215 stron roz­pra­wy dok­tor­skiej, którą Schmitt obro­nił na Uni­wer­sy­te­cie Wy­cho­wa­nia Fi­zycz­ne­go w Bu­da­pesz­cie, wy­da­je się sko­pio­wa­nych z pracy zmar­łe­go w 2005 roku buł­gar­skie­go by­łe­go człon­ka Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go Ni­ko­ła­ja Geo­r­gie­wa.

Schmitt dwu­krot­nie zdo­był złoty medal olim­pij­ski wraz z wę­gier­ską dru­ży­ną szpa­dzi­stów - w Mek­sy­ku w roku 1968 i w czte­ry lata póź­niej w Mo­na­chium. Od roku 1983 jest człon­kiem MKOl.

W spra­wie dok­to­ra­tu pre­zy­den­ta ma zo­stać wsz­czę­te do­cho­dze­nie we­wnątrz­u­czel­nia­ne.

>>>>

No prosze w ferworze niszczenia Węgier nawet takie chwyty uzywaja . KACZYM ! Jak to klamala Agora ? Kaczynski narusza europejskie standardy ??? Jak widac jest jan najbardziej europejski . Bolszewicy sa do siebie podobni !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:39, 18 Sty 2012    Temat postu:

Przyjaciele z Polski bronia Węgier :

Jan Bodakowski
Fotorelacja - demonstracja w obronie Węgier - Warszawa 17.01.2012

Pod siedzibą UE w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie Węgier. Manifestacje zorganizowali posłowie PIS: Stanisław Pięta, Artur Górski, Arkadiusz Czartoryski i Maks Kraczkowski. Manifestanci przeciwstawiali się lewicowej agresywnej ingerencji UE w życie społeczno-polityczne Węgier.

Organizatorzy pomimo dobrej frekwencji (jak na południe w środku tygodnia) nie wykorzystali szansy do prezentacji swoich poglądów. Manifestanci zamiast ustawić się tak by wyeksponować swoją obecność, zbili się w gesty tłumek. Transparenty poodwracane były do wewnątrz zgromadzenia. Takie ustawienie uniemożliwiło fotoreporterom zrobienie zdjęć ładnie eksponujących liczebność zgromadzenia, ukazujących poszczególnych mówców. Organizatorzy nie rozdawali też żadnych materiałów po krotce przybliżających cel protestu (dziennikarzy pozostawiono więc swoim domysłom). Takie nie dbanie o własny wizerunek w mediach jest dość częste na patriotycznych manifestacjach.

>>>>

Oczywiscie jest to bardziej swiadoma czesc narodu . Ale nie tylko tacy jak Kalisz sa ...
Musimy sie jednoczyc w walce z euo-tyrania . To jest wlasnie Solidarnosc razem przeciw despotom .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:59, 19 Sty 2012    Temat postu:

Apele o demokrację na Węgrzech, Orban gotów na zmianę przepisów

Prze­wod­ni­czą­cy KE Jose Bar­ro­so ape­lo­wał pod­czas go­rą­cej śro­do­wej de­ba­ty w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim o ochro­nę de­mo­kra­cji na Wę­grzech. Pre­mier tego kraju Vik­tor Orban obie­cał eu­ro­de­pu­to­wa­nym, że pro­ble­my mię­dzy Bruk­se­lą a Bu­da­pesz­tem mogą zo­stać szyb­ko roz­wią­za­ne.

By wy­mu­sić zmia­nę kon­tro­wer­syj­nych prze­pi­sów na Wę­grzech, KE po­sta­no­wi­ła we wto­rek otwo­rzyć wobec tego kraju po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE ws. ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go i urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów (by na ich miej­sce mia­no­wać no­wych, przy­chyl­nych rzą­do­wi - twier­dzą kry­ty­cy). Jeśli Węgry nie za­sto­su­ją się do uwag, spra­wy mogą za­koń­czyć się przed Try­bu­na­łem Spra­wie­dli­wo­ści UE. „Nie za­wa­ha­my się pod­jąć dal­szych kro­ków, jeśli bę­dzie to ko­niecz­ne, w za­leż­no­ści od od­po­wie­dzi stro­ny wę­gier­skiej” - mówił Bar­ro­so w Stras­bur­gu.

Po­in­for­mo­wał, że otrzy­mał pismo od pre­mie­ra Or­ba­na, w któ­rym od­po­wie­dział on na trzy de­cy­zje KE i za­sy­gna­li­zo­wał za­miar „zmia­ny prze­pi­sów oraz współ­pra­cy z KE, by wpro­wa­dzać pewne roz­wią­za­nia”.

Szef KE wzy­wał też wła­dze Wę­gier, by do­wio­dły za­an­ga­żo­wa­nia w de­mo­kra­cję "nie tylko w kwe­stii norm praw­nych, ale też prak­ty­ki spo­łecz­nej i po­li­tycz­nej w kraju". "Wy­ra­żo­no obawy do­ty­czą­ce ja­ko­ści de­mo­kra­cji na Wę­grzech, kul­tu­ry po­li­tycz­nej oraz re­la­cji mię­dzy wła­dzą a opo­zy­cją" - dodał Bar­ro­so. I przy­po­mniał, że nie­za­leż­nie od ści­śle praw­nych po­stę­po­wań KE, dzia­ła­ją­ca osob­no Rada Eu­ro­py ana­li­zu­je ele­men­ty kon­sty­tu­cji Wę­gier, które miesz­czą się w jej man­da­cie.

Pre­mier Orban tłu­ma­czył w Stras­bur­gu, że na Wę­grzech ma miej­sce „eks­cy­tu­ją­cy i ko­niecz­ny pro­ces od­no­wy”.

„W ciągu ostat­nich 18 mie­się­cy wy­ko­na­li­śmy wiel­ką pracę, z któ­rej je­ste­śmy bar­dzo dumni” - pod­kre­ślał. Wśród po­zy­tyw­nych zmian wy­mie­niał m.​in. zmniej­sze­nie długu pu­blicz­ne­go czy wpro­wa­dze­nie ochro­ny mniej­szo­ści na­ro­do­wych.

Na Wę­grzech wpro­wa­dzo­no nową kon­sty­tu­cję - łącz­nie ponad 300 no­wych aktów praw­nych – oraz prze­pro­wa­dzo­no m.​in. re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia czy edu­ka­cji. „Nie każdy jest za­do­wo­lo­ny z tych zmian” - mówił Orban. Ale za­pew­nił, że zmia­ny te zo­sta­ły wpro­wa­dza­ne „na pod­sta­wie zasad i war­to­ści eu­ro­pej­skich, opie­ra­jąc się na prak­ty­kach in­nych człon­ków i pod­sta­wo­wych do­ku­men­tach UE”.

Od­no­sząc się do za­strze­żeń KE, Orban oce­nił, że „pro­ble­my mogą być szyb­ko roz­wią­za­ne”. Dodał, że w przy­szłym ty­go­dniu spo­tka się w tym celu z sze­fem KE. Pod­kre­ślił, że za­strze­że­nia nie są zwią­za­ne z kon­sty­tu­cją Wę­gier, któ­rej pre­am­bu­ła zo­stał przy­ję­ta w kwiet­niu 2011 r. Z kolei po­pra­wie­nie dwóch za­pi­sów przej­ścio­wych, które do­ty­czą kon­sty­tu­cji, „nie bę­dzie żad­nym pro­ble­mem” - mówił.

Orban za­ape­lo­wał też do UE o po­par­cie trans­for­ma­cji na Wę­grzech. „Li­czy­my na wspar­cie PE, bo jest ono dla nas bar­dzo ważne” - mówił.

Pod­czas go­rą­cej de­ba­ty bel­gij­ski eu­ro­po­seł z grupy li­be­ra­łów ALDE Guy Ver­ho­fstadt we­zwał eu­ro­de­pu­to­wa­nych do przy­go­to­wa­nia spra­woz­da­nia na temat ewen­tu­al­ne­go na­ru­sze­nia zasad trak­ta­to­wych przez Węgry. Lider frak­cji so­cjal­de­mo­kra­tycz­nej Han­nes Swo­bo­da uznał, że obec­ne Węgry nie zo­sta­ły­by przy­ję­te do UE.

"Idzie pan w kie­run­ku Hugo Cha­ve­za, Fi­de­la Ca­stro” - oce­niał z kolei fran­cu­ski eu­ro­po­seł z grupy Zie­lo­nych Cohn-Ben­dit. „Mówi nam pan: wszyst­ko zro­bi­łem, by zmie­nić kon­sty­tu­cję, która była sta­li­now­ska. Czyli my mu­sie­li­śmy być sza­le­ni, skoro przy­ję­li­śmy do UE kraj, w któ­rym obo­wią­zy­wa­ła taka kon­sty­tu­cja” - mówił.

Eu­ro­po­seł PiS Ry­szard Le­gut­ko z frak­cji Eu­ro­pej­skich Kon­ser­wa­ty­stów i Re­for­ma­to­rów skry­ty­ko­wał ton de­ba­ty, w któ­rej do­strzegł "serię wy­bu­chów gnie­wu na gra­ni­cy hi­ste­rii".

"Nie­któ­re prze­pi­sy, za które moi ko­le­dzy kry­ty­ku­ją Węgry - od­no­śnie Banku Cen­tral­ne­go, lub Sądu Naj­wyż­sze­go - ist­nie­ją rów­nież w moim kraju, Pol­sce, ale myśl kry­ty­ko­wa­nia tych re­gu­la­cji nigdy nie przy­szła im do głowy. Dla­cze­go? Po­nie­waż apro­bu­ją rząd pol­ski i po­tę­pia­ją rząd wę­gier­ski z czy­sto ide­olo­gicz­nych po­bu­dek - po­wie­dział. - Kiedy Węgry były nisz­czo­ne przez rządy so­cja­li­stycz­ne, ten par­la­ment ha­nieb­nie mil­czał".

Oka­zu­jąc par­tyj­ną so­li­dar­ność, Or­ba­na bro­nił także Jo­seph Daul, szef cha­dec­kiej frak­cji, do któ­rej na­le­ży Fi­desz. Wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że wę­gier­ski rząd da dowód przy­wią­za­nia do eu­ro­pej­skich war­to­ści i zasad.

Prze­wod­ni­czą­cy PE Mar­tin Schulz pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej nie wy­klu­czył, że wobec Wę­gier bę­dzie trze­ba użyć ar­ty­ku­łu 7 trak­ta­tu UE. Prze­wi­du­je on, że za ła­ma­nie praw pod­sta­wo­wych i praw czło­wie­ka kraje człon­kow­skie mogą stra­cić głos w Ra­dzie UE. Za­po­wie­dział, że PE do­kład­nie prze­ana­li­zu­je to, co za­pre­zen­to­wa­ła KE i zaj­mie sta­no­wi­sko, czy po­win­no to do­pro­wa­dzić do się­gnię­cia po tę pro­ce­du­rę.

We wto­rek ko­mi­sarz UE ds. agen­dy cy­fro­wej Ne­elie Kroes prze­sła­ła list do wę­gier­skie­go rządu, w któ­rym we­zwa­ła do po­sza­no­wa­nia plu­ra­li­zmu w me­diach. Rzecz­nik Kroes wy­ja­śnił w środę na co­dzien­nej kon­fe­ren­cji w Bruk­se­li, że po­wo­dem listu są nie­po­ko­ją­ce sy­gna­ły z Wę­gier jak utra­ta czę­sto­tli­wo­ści przez opo­zy­cyj­ną sta­cję Klu­bra­dio.

"Nie cho­dzi ści­śle o za­strze­że­nia praw­ne do usta­wy me­dial­nej, ale o to, czy Węgry prze­strze­ga­ją fun­da­men­tal­nych zasad wol­no­ści i plu­ra­li­zmu me­diów" - po­wie­dział Ryan Heath. Rzecz­nik za­pew­nił, że jeśli będą miały miej­sce dal­sze zda­rze­nia wzbu­dza­ją­ce wąt­pli­wo­ści KE w tej spra­wie, to ko­mi­sja "po­dej­mie dzia­ła­nia".

Wsz­czę­cie przez KE po­stę­po­wa­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw. Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym (MNB) par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na Fi­desz, przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu KE na­ci­ska­ła na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność ban­ków cen­tral­nych w UE. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro. Nowa usta­wa o wę­gier­skim banku cen­tral­nym od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Wę­gier­ski par­la­ment ob­ni­żył też obo­wiąz­ko­wy wiek eme­ry­tal­ny sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów z 70 do 62 lat, a także ogra­ni­czył nie­za­leż­ność urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

>>>>>

Zgodnie z przewidywaniami Orban sie ugial i tlumaczy sie przed predatorami . Zal patrzyc na takie upodlenie ! Parlament ksztaltuje mieczakow ...
Wegrzy musicie postawic na Jobbik . To jedyne wyjscie jakie widze .
Ale my sie nie poddajemy . Mamy tutaj wzor slynnego generala Bema . Wtedy tez Wegrzy juz mieli dosc i nie chcieli walczyc . ALE ON NIE MIAL ! ON SIE NIE PODDAL ! Jakie to w Polsce proste . Nawet nie trzeba wymyslac bo juz przodkowie dali przyklad ! Byli wiekszymi patriotami tych krajow za ktore walczyli niz miejscowi . TO JEST POLSKA :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:30, 19 Sty 2012    Temat postu:

Premier Węgier bagatelizuje zarzuty KE

W wy­wia­dzie udzie­lo­nym wę­gier­skiej te­le­wi­zji pu­blicz­nej pre­mier Vik­tor Orban zba­ga­te­li­zo­wał za­rzu­ty Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej i de­pu­to­wa­nych Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. Twier­dzi, że Ko­mi­sji cho­dzi je­dy­nie o "tech­nicz­ne po­praw­ki wę­gier­skich ustaw po­za­kon­sty­tu­cyj­nych". Orban od­rzu­cił po­gląd, że wę­gier­ski rząd musi ustą­pić zma­so­wa­nej kry­ty­ce Bruk­se­li, po­nie­waż pil­nie po­trze­bu­je nowej linii kre­dy­to­wej w celu ra­to­wa­nia go­spo­dar­ki.

Orban po­wie­dział, że nie "ustę­pu­je urzęd­ni­kom w Bruk­se­li, dla­te­go aby otrzy­mać pomoc fi­nan­so­wą w wy­so­ko­ści 20 mld euro". Szef wę­gier­skie­go rządu za­pew­nił, że jego kraj "nie po­trze­bu­je żad­nych po­ży­czek". Zda­niem pre­mie­ra, cho­dzi je­dy­nie o "linię kre­dy­to­wą w po­sta­ci za­bez­pie­cze­nia na wy­pa­dek po­głę­bie­nia kry­zy­su w stre­fie euro" i "ewen­tu­al­ne­go wspar­cia w sprze­da­ży pań­stwo­wych ob­li­ga­cji".

Orban stwier­dził, że wszyst­kie "za­strze­że­nia Bruk­se­li mają cha­rak­ter tech­nicz­ny" i można je łatwo wy­eli­mi­no­wać. Zba­ga­te­li­zo­wał rów­nież ostrą re­pry­men­dę Ko­mi­sji do­ty­czą­cą nie­za­leż­no­ści Banku Cen­tral­ne­go. Po­wie­dział, że "Ko­mi­sja do­ma­ga się przede wszyst­kim, aby pre­zes Banku i człon­ko­wie Rady Mo­ne­tar­nej nie skła­da­li przy­się­gi, że będą prze­strze­gać pa­ra­gra­fów wę­gier­skiej kon­sty­tu­cji, mimo iż taka przy­się­ga była skła­da­na przez wła­dze Banku przez ostat­nich dwa­dzie­ścia lat".

W re­ak­cji na wy­po­wiedź pre­mie­ra Or­ba­na - At­ti­la Me­ster­ha­zy szef opo­zy­cyj­nej Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP) oświad­czył, że "szef rządu ukry­wa przed Wę­gra­mi naj­waż­niej­sze za­rzu­ty Ko­mi­sji i PE, kła­miąc za­rów­no w kraju jak i za gra­ni­cą".

W naj­bliż­szą so­bo­tę zwo­len­ni­cy pre­mie­ra Or­ba­na pla­nu­ją w Bu­da­pesz­cie zor­ga­ni­zo­wa­nie ponad 100-ty­sięcz­ne­go wiecu, aby wy­ra­zić po­par­cie pra­wi­co­we­mu rzą­do­wi.

>>>>

Niestety Orban robi zla robote . Wobec bestialskiej agresji chowa glowe w paisek i udaje ze nic sie nie dzieje . Zamiast walczyc ...
Przypomina sie haniena kapitulacja pod Vilagos ... Chodzi tutaj o kapitulacje powstancow wegierskich przed agresja Carsko-Austryjacka . Tam poddali sie wielcy posiadacze ziemscy aby nie starcic majtkow . Bo pod cesarzem zachowywali wladze . Ale tam weszli carscy na pomoc Austryjakom . A tu kto wszedl aby pomoc Brukseli ? Nikt ! To jest hanba !

Jak widac gdy jedni kapitula inni placza ... Dramat ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:06, 20 Sty 2012    Temat postu:

Premier Węgier deklaruje gotowość do ustępstw ws. banku centralnego

Premier Węgier Viktor Orban wyraził dzisiaj gotowość do ustępstw w celu osiągnięcia porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym i Unią Europejską w sprawie nowego kredytu wysokości 15-20 miliardów euro.

Victor Orban, fot. Reuters - Teraz zależy już tylko od MFW i UE, kiedy można będzie zawrzeć porozumienie kredytowe - oświadczył Orban w państwowym radiu. Jednocześnie potwierdził, że jego rząd jest gotów zrezygnować z zakwestionowanego przez MFW i UE planu połączenia węgierskiego banku narodowego (MNB) z nadzorem rynku finansowego (PSZAF). Agencja dpa podkreśla, że Węgry mają obecnie duże trudności z obsługą zadłużenia i że "bez nowego kredytu MFW i UE krajowi grozi bankructwo". Fundusz i Unia zażądały od Budapesztu wycofania uchwalonej właśnie ustawy o banku emisyjnym, czyniąc z tego warunek rozpoczęcia negocjacji w sprawie kredytu dla Węgier. Zdaniem MFW i UE ustawa ta umożliwia niedopuszczalne wpływanie przez rząd na politykę personalną i finansową banku emisyjnego.

Nowa ustawa o węgierskim banku centralnym m.in. odbiera jego szefowi prawo wyboru zastępców oraz zwiększa liczbę członków Rady Monetarnej z siedmiu do dziewięciu, przy czym sześciu ma być mianowanych przez parlament.

We wtorek Komisja Europejska otworzyła wobec Węgier postępowanie o naruszenie prawa UE ws. ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów. W najbliższy wtorek Orban ma się spotkać w Brukseli z przewodniczącym KE Jose Manuelem Barroso. W dzisiejszej wypowiedzi dla radia szef węgierskiego rządu nie wykluczył, że już podczas tego spotkania może dojść do osiągnięcia "politycznego porozumienia" w sprawie zakwestionowanych ustaw.

>>>>

No tak orban kapituluje . Rajtingow to nie poprawi ale uniemozliwi Orabnowi ratowanie kraju . Mamy kolejnego bankruta wyproukowanego przez UE . Kto nastepny ??


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:56, 20 Sty 2012    Temat postu:

Rehn chce od Węgier konkretów ws. niezależności banku centralnego

Ko­mi­sarz UE ds. go­spo­dar­czych i wa­lu­to­wych Olli Rehn po­wie­dział w pią­tek, że Węgry muszą pod­jąć kon­kret­ne kroki w celu za­pew­nie­nia cał­ko­wi­tej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go - prze­ka­zał jego rzecz­nik Ama­deu Al­ta­faj.

Rehn spo­tkał się w pią­tek z wę­gier­skim mi­ni­strem Ta­ma­sem Fel­le­gim, który ne­go­cju­je z Unią Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym (MFW) pomoc dla Wę­gier. Ko­mi­sarz "po­wtó­rzył, że zanim bę­dzie­my mogli za­cząć for­mal­ne ne­go­cja­cje w spra­wie fi­nan­so­wa­nia z UE i MFW, muszą być speł­nio­ne pewne wa­run­ki. W szcze­gól­no­ści pod­kre­ślił, że Węgry muszą pod­jąć kon­kret­ne kroki w celu za­pew­nie­nia cał­ko­wi­tej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go" - po­in­for­mo­wał Al­ta­faj na brie­fin­gu dla prasy.

We wto­rek Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska otwo­rzy­ła wobec Wę­gier po­stę­po­wa­nie o na­ru­sze­nie prawa UE m.​in. w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Cho­dzi o nową usta­wę o wę­gier­skim banku cen­tral­nym, która od­bie­ra jego sze­fo­wi prawo wy­bo­ru za­stęp­ców oraz zwięk­sza licz­bę człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej z sied­miu do dzie­wię­ciu, przy czym sze­ściu ma być mia­no­wa­nych przez par­la­ment. Pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban wy­ra­ził w pią­tek go­to­wość do ustępstw w celu osią­gnię­cia po­ro­zu­mie­nia z MFW i UE w spra­wie no­we­go kre­dy­tu wy­so­ko­ści 15-20 mi­liar­dów euro. W naj­bliż­szy wto­rek Orban ma się spo­tkać w Bruk­se­li z prze­wod­ni­czą­cym KE Jose Ma­nu­elem Bar­ro­so.

>>>>

A wiec euro-predatorzy nie odpuszczaja ! Wegry maja byc zrownane z ziemia!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:07, 21 Sty 2012    Temat postu:

Dzis sobota . A wiec ludzie maja wolne ...
Wykorzystali ten czas aby wesprzec Węgry wobec bestialskiej agresji UE ...
W calym karju trwaja zatem pikiety solidarności z Węgrami .
To sluszne . Juz nawet wyrachowanie mowilo by aby bedac w tym samym bagnie czyli bedac zagrozonym tym samym wspierac tych co sa dotknieci tym samym .
Popieramy rzecz jasna Wegry jako kraj a nie Orbana .
Gdyz jest on slaby kapitulujacy .
A zreszta Fides popiera UE !
Wrogow UE zrobila z nich bestialska i plugawa propaganda UE .
Sami widzicie jakie to wszystko oblesne jak wstretne .
Poparcie UE nie jest mozliwe dla czlowieka przyzwoitego .
Nie mowiac o katoliku ktory z zasady ma sie brzydzic falszem podloscia i agresja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:33, 21 Sty 2012    Temat postu:

Pikiety solidarności z Węgrami. "Precz z unijną okupacją"

Około 100 osób wzięło udział w pikiecie przed ambasadą Węgier w Warszawie. Przedstawiciele kilku prawicowych organizacji manifestowali solidarność z Węgrami i premierem Viktorem Orbanem. Uczestnicy pikiety wznosili okrzyki "Boże Błogosław Węgry" i "Precz z unijną okupacją". Podobne pikiety odbyły się przed konsulatami w Łodzi i Poznaniu.

W warszawskiej manifestacji wzięli udział m.in. przedstawiciele Prawicy Rzeczypospolitej, Młodzieży Wszechpolskiej, stowarzyszenia "Koliber", Kongresu Nowej Prawicy, Obozu Narodowo-Radykalnego. Zebrani wręczyli węgierskiemu ambasadorowi "list do przyjaciół Węgrów". "Solidarność Polski i Węgier ma długą i niezawodną tradycję.(...)To wspólne dziedzictwo jest naszą siłą i zobowiązaniem. Wierni tej tradycji przekazujemy wyrazy uznania dla działań, jakie podjęliście dla odrodzenia waszej ojczyzny" - brzmi fragment listu.

Pod listem podpisali się m.in. lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i lider Prawicy Rzeczpospolitej Marek Jurek oraz dziennikarze Jan Pospieszalski i Piotr Semka.

>>>> Ci dwaj znani z propagowania klastwa kaczystowskiego jakoby PiS byl nie zabawka prezesa ale partia nie dosc ze narodowa to katolicka . Wiec na nich trzeba brac poprawke ...

W Poznaniu pod konsulatem honorowym Węgier pikietowało około 30 osób.

- Przyjaźń polsko-węgierska jest istotna. Projekt polityczny UE, lansowany przez grupy lewicowe, prowadzi Europę na manowce do klęski gospodarczej i ideowej. Węgrzy mają prawo ustanowić taką konstytucję, jaką chcą, i chcemy im powiedzieć, że jesteśmy z nimi i popieramy działania premiera Orbana - powiedział podczas pikiety prezes Unii Polityki Realnej Bartosz Józwiak.

W Budapeszcie sobotnia demonstracja zwolenników Orbana zgromadziła blisko 100 tys. osób - podała AFP. Została zorganizowana przez dziennikarzy przychylnych polityce rządu, by pokazać, że węgierska prawica wciąż jest w stanie wyciągnąć na ulice wielotysięczne rzesze zwolenników.

Ze strony unijnych partnerów rośnie presja na Węgry, by zmieniły budzące kontrowersje przepisy, uważane przez część komentatorów za próbę rozszerzenia władzy rządu centroprawicowego Fideszu kosztem innych instytucji a nawet demokratycznych swobód. We wtorek Komisja Europejska otworzyła postępowanie o naruszenie przez Węgry prawa UE. Komisja zarzuca węgierskim władzom m.in. ograniczanie niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych.

Węgierski parlament przyjął pod koniec grudnia pakiet rozporządzeń przejściowych do konstytucji, stanowiących de facto jej część. Kontrowersje budzi też sama nowa konstytucja, która weszła w życie 1 stycznia.

Sygnalizując, że jest gotowy na ustępstwa, Viktor Orban powiedział w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu, że problemy między Brukselą a Budapesztem mogą zostać szybko rozwiązane; zapowiedział m.in. wprowadzenie zmian do najbardziej krytykowanej ustawy o banku centralnym. UE oraz MFW uzależniają od tego udzielenie antykryzysowej pomocy finansowej, o którą zwróciły się Węgry.

>>>>

Totez nie popieramy Orbana a Wegry !
N arazie niewielu ale prawica w Polsce zostala zniszczona przez duet Jaroslaw o.Rydzyk i ich pomagierow i musi sie odrodzic !
No i brawo popieramy oczywiscie Wegrow ! Tak trzymac !

fot. PAP/Tomasz Gzell


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:48, 22 Sty 2012    Temat postu:

I kolejna relacja z wiecu solidarności z Węgrami przeciw bestialskiej agresji UE :

Jan Bodakowski
Fotorelacja - demonstracja w obronie Węgier – Warszawa 21.01.2012

W samo południe pod ambasadą Węgier odbyła się manifestacja przeciw agresywnej, antydemokratycznej, ekstremistycznej, lewicowej polityce Unie Europejską wobec Węgier. Manifestacja była jednocześnie protestem przeciw unijnej okupacji niszczącej Europę. W proteście zorganizowanym przez Prawice Marka Jurka wzięli udział działacze Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo Radykalnego, Unii Polityki Realnej, Prawicy Korwina Mike, Solidarnych, obrońcy uwięzionego Adama Słomki, Kolibra, Ruchu Wolności (partii związanej z Najwyższym Czasem). Obecny był redaktor naczelny miesięcznika Moja Rodzina ksiądz Ryszard Halwa. Przemawiał Janusz Korwin Mikke, Marian Piłka i Krzysztof Kawęcki z Prawicy Jurka. Ambasadzie przekazano list podpisany przez katolickich publicystów.

>>>>>

No i brawo . Trzeba dzialac . UE pada trzeba juz myslec co po !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:49, 22 Sty 2012    Temat postu:

Z kolei realcja z Poznania - nie tylko Warszawa jest w Polsce :

Henryk Krzyżanowski
21.01.2012, 16:56

Dyktat Brukseli nas nie podzieli! - w Poznaniu

To skandowaliśmy na pikiecie solidarności z Węgrami w Poznaniu - razem z tradycyjnym "Polak Węgier, dwa bratanki (2x) - po czym "dyktat z Brukseli nas nie podzieli" (2x). Wychodziło całkiem zgrabnie.

Na odległe peryferie, gdzie mieści się konsulat honorowy, dotarło kilkadziesiąt osób i dwie ekipy TV (WTK i TVN). Był UPR, Kluby Gazety Polskiej, AKO, Stowarzyszenie Warsztaty Idei, nieodzowny Koliber, no i osoby niezrzeszone. Konsula nie było, więc zostawiliśmy mu stosowne oświadczenie, telewizje sfilmowały transparenty i nagrały kilka wywiadów. Po kilkakrotnym skandowaniu hasła, odśpiewaliśmy hymn. I jeszcze zrobiliśmy sobie rodzinne zdjęcia na tle konsulatu.

>>>>

No i brawo . Cala Polska Solidaryzuje sie z Węgrami ... Tak trzeba !

A tu dalszy ciag zdjec Jana Bodakowskiego :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:16, 23 Sty 2012    Temat postu:

PE zamierza wywrzeć presję na Orbana

Weekendowy "Financial Times" pisze w artykule redakcyjnym, że w związku z kontrowersyjnymi zmianami węgierskiej konstytucji, PE zamierza wywrzeć presję na premiera Węgier Viktora Orbana, która może nawet oznaczać zawieszenie prawa głosu dla Budapesztu.

Parlament Europejski rozważa wykorzystanie artykułu prawa unijnego, który pozwoliłby na zawieszenie prawa głosu Budapesztu. Fakt, że taka opcja jest w ogóle brana pod uwagę - po raz pierwszy odkąd podobne środki nacisku zastosowano wobec Austrii, gdy do tamtejszej rządzącej koalicji w 2000 roku przystąpił Joerg Haider ze skrajnie prawicowej Partii Wolności - stanowi bardzo mocny komunikat. Zdominowany przez Fidesz rząd Orbana powinien zachować ostrożność - pisze weekendowy "Financial Times". KE otworzyła w minionych tygodniu wobec Węgier postępowanie o naruszenie prawa UE w sprawie ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów.

Nowe węgierskie przepisy o banku centralnym odbierają jego szefowi prawo wyboru zastępców oraz zwiększają liczbę członków Rady Monetarnej z siedmiu do dziewięciu, przy czym sześciu ma być mianowanych przez parlament. Ponadto węgierski parlament obniżył wiek emerytalny sędziów i prokuratorów z 70 do 62 lat, naruszając tym samym - według KE - zakaz dyskryminacji siły roboczej. Zastrzeżenia KE odnośnie do Krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji spowodowane są m.in. tym, że szefa Urzędu może arbitralnie zdymisjonować premier lub prezydent.

W praktyce zawieszenie w prawach do głosowania, którym grozi Budapesztowi Unia, ma nikłe szanse na wejście w życie. Jest mało prawdopodobne, by ministrowie UE - jeśli debata wejdzie na ten poziom - przegłosowali jednogłośnie wniosek, z którego wynikać będzie, że nowe węgierskie prawa łamią zasady UE.

Gdyby zaś doszło do stworzenia takich środków nacisku na Orbana, reakcja węgierskiego tłumu może się okazać paradoksalna - zwraca uwagę "FT". - Zwolennicy Fideszu zareagują stając murem za Orbanem. Już w sobotę demonstrowali w Budapeszcie, by wyrazić niechęć wobec UE.

"FT" przypomina jednak w artykule redakcyjnym, że brak respektu dla niezależności banku centralnego Węgier jest w istocie pogwałceniem istotnego unijnego zobowiązania prawnego. UE i MFW mają rację czyniąc z odwołania kontrowersyjnych decyzji Orbana warunek wstępny, od którego zależy pomoc finansowa dla Węgier. Budapeszt zabiega o nią, by odzyskać zaufanie inwestorów.

Jeśli jednak retorsje UE ograniczą się tylko do tego gestu, Węgry ustanowią niebezpieczny precedens - ostrzega brytyjski dziennik. Będzie to powtórka z problematycznej węgierskiej ustawy medialnej sprzed roku. Bruksela przeforsowała wówczas pewne zmiany powołując się na szczegóły techniczne i nowe, bardzo kontrowersyjne prawo pozostało zasadniczo niezmienione.

Tym razem - podkreśla "FT" - mimo zaprzeczeń Budapesztu, nowy tamtejszy ład konstytucyjny poważnie zagraża systemowi demokratycznej równowagi i kontroli, który powinien gwarantować wzajemną kontrolę władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej.

Cała ta historia odsłania znikomość środków nacisku, jakimi UE dysponuje w takich sytuacjach - podsumowuje "FT". - Unia powinna wprowadzić całe spektrum stopniowanych reakcji na takie sytuacje, powiązanych z systematycznym nadzorowaniem przestrzegania przez poszczególne kraje zasad demokracji. UE jest zajęta teraz problemem zadłużenia strefy euro. Ale nie powinna tracić z pola widzenia obowiązku chronienia wartości, na których została zbudowana - konkluduje "FT".

>>>>>

To jest kopanie lezacego . Bruksela zaczela i teraz wszystkie euro-szmaty przylaczaja sie do kopania . Przypomina to sytuacje w szkole gdy wszyscy bija jednego slabego . Taka sytaucaj zawsze wywoluje we menie chec zrobienia ogolnego mordobicia tej holocie ... Sila zlego na jednego .
To dedykuje wszystkim tym ktorzy klamia obrzygliwie jakoby Parlament Europejski byl ,,glosem demokracji'' . To czesc faszystowskiej i totalitarnej struktury zwiazku euro-radzieckiego . Tworzacy z Barroso jedna plugawa bande . Tylko nieliczni jak Farage i ta frakcja sa ludzmi przyzwoitymi . Reszta to oblesna banda . Gdyby oni mieli rzadzic to byla by katastrofa . Dlatego czekamy aby UE padla jak najszybciej . Nigdy wiecej faszyzmu ze zacytuje lewakow ! PO UE juz tylko wolnosc


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:33, 24 Sty 2012    Temat postu:

Brukselski faszyzm coraz bardziej bezczelny :

UE wzmaga presję na Węgry ws. deficytu - grozi zamrożeniem funduszy

Mi­ni­stro­wie fi­nan­sów UE uzna­li we wto­rek za nie­wy­star­cza­ją­ce dzia­ła­nia Wę­gier ws. trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go. Jeśli nie po­dej­mą no­wych kro­ków, grozi im za­mro­że­nie fun­du­szy spój­no­ści w 2013 r. Żarty się skoń­czy­ły - mówił mi­ni­ster Ro­stow­ski.

Rada Eco­fin przy­ję­ła de­cy­zję zgod­nie z art 126 trak­ta­tu UE, uzna­jąc, że Węgry nie do­sto­so­wa­ły się do jej re­ko­men­da­cji w spra­wie pod­ję­cia ko­niecz­nych środ­ków, by ob­ni­żyć de­fi­cyt po­ni­żej li­mi­tu 3 proc. PKB. Wę­grom, jeśli w ciągu br. nie po­dej­mą wy­star­cza­ją­cych dzia­łań, grozi za­mro­że­nie do­stę­pu do fun­du­szu spój­no­ści. "Już od stycz­nia 2013 roku, jeśli Węgry się nie do­sto­su­ją do za­le­ceń" - ostrzegł na kon­fe­ren­cji pra­so­wej ko­mi­sarz ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn.

Przy­po­mniał, że w świe­tle no­wych zasad fi­skal­nych z tzw. sze­ścio­pa­ku, gdyby nie cho­dzi­ło o Węgry, ale o kraj człon­kow­ski stre­fy euro, to w grę wcho­dzi­ło­by uka­ra­nie po­przez "na­tych­mia­sto­we sank­cje fi­nan­so­we".

Co praw­da wę­gier­ski de­fi­cyt ma wy­nieść - we­dług pro­gnoz Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej - 3,6 proc. PKB w 2011 r. oraz 2,8 proc. PKB w 2012 r., ale KE pro­gno­zu­je, że w 2013 r. ma znowu prze­kro­czyć do­zwo­lo­ny limit i osią­gnie 3,7 proc. PKB.

Rada uzna­ła, że choć for­mal­nie Węgry speł­ni­ły - wy­zna­czo­ny jej w otwar­tej w 2009 r. pro­ce­du­rze nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu - cel re­duk­cji w 2011 r., to "nie osią­gnę­ły tego drogą struk­tu­ral­nych i trwa­łych" re­form. Dla­te­go uzna­ły dzia­ła­nia Wę­gier za nie­wy­star­cza­ją­ce.

>>>> WIDZICIE JACY SMIERDZIELE ! Wparwdzie Wegry soelniaja rozkazy ALE I TAK BĘDA BITE !!!

Wę­grom, jak oce­ni­ła w stycz­niu Ko­mi­sja, udało się ob­ni­żyć de­fi­cyt dzię­ki nie re­for­mom, ale jed­no­ra­zo­wym de­cy­zjom, a zwłasz­cza prze­nie­sie­niu środ­ków z pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych do pań­stwo­we­go fun­du­szu. "Bez tego de­fi­cyt osią­gnął­by 6 proc. PKB (w 2011 r. - PAP)" - oce­ni­ła KE.

>>>>

To samo co w Portugalii ale tam jest to w porzo !

Na pod­sta­wie wtor­ko­wej de­cy­zji Rady, KE wyda ko­lej­ne za­le­ce­nie pod ad­re­sem Wę­gier. Jeśli uzna, że Węgry się nie do­sto­su­ją, sama (już bez de­cy­zji Rady) może za­pro­po­no­wać za­mro­że­nie fun­du­szu spój­no­ści wobec tego kraju.

>>>>

A wiec i tak beda niszczyc Węgry !
Doprowadza ich do bankructwa...
Widzimy tutaj ponura role mediow ...
Gdy Bruksela wrzeszczy obraza grozi karami to sa to standardy demokracji . Gdy Orban mowi negocjujmy to ,,faszyzm''...
BRUKSELA TO JEST FASZYZM ! I nie ma z faszystami dyskusji albo oni zniszcza nas albo sami zostana zniszczeni . Jak widzicie to oni jednak padaja ! My zwyciezymy oni znikna ! To cieszy ! :O)))Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:37, 24 Sty 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:41, 03 Lut 2012    Temat postu:

Ryanair i Wizz Air planują ekspansję na Węgrzech

Ir­landz­ki prze­woź­nik Ry­ana­ir ogło­sił w pią­tek otwo­rze­nie 26 no­wych po­łą­czeń z Bu­da­pesz­tu, po tym jak wę­gier­ski na­ro­do­wy prze­woź­nik Malev ogło­sił za­wie­sze­nie swo­ich lotów. Wę­gier­ski Wizz Air po­in­for­mo­wał o otwar­ciu nowej trasy i zwięk­sze­niu czę­sto­tli­wo­ści lotów.

Po­grą­żo­ne w dłu­gach wę­gier­skie linie lot­ni­cze Malev po­in­for­mo­wa­ły w pią­tek o wstrzy­ma­niu wszel­kich ope­ra­cji o godz. 6 rano, aby "zmi­ni­ma­li­zo­wać stra­ty". Per­so­nel wę­gier­skich linii po­ma­ga znaj­do­wać al­ter­na­tyw­ne po­łą­cze­nia pa­sa­że­rom, któ­rzy mają wy­ku­pio­ne bi­le­ty. Prze­wi­dzia­no też od­szko­do­wa­nia dla pa­sa­że­rów, któ­rzy mają ważne bi­le­ty po­wrot­ne w okre­sie do 29 lu­te­go. Ry­ana­ir na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bu­da­pesz­cie ogło­sił za­miar uru­cho­mie­nia "planu ra­tun­ko­we­go" dla Bu­da­pesz­tu i tu­ry­sty­ki wę­gier­skiej po uzie­mie­nia linii lot­ni­czej Malev.

Jak podał w pią­tek Reu­ters, w stycz­niu Ry­ana­ir ogło­sił uru­cho­mie­nie pię­ciu no­wych tras z Bu­da­pesz­tu. W pią­tek po­in­for­mo­wał o uru­cho­mie­niu ko­lej­nych 26 po­łą­czeń. W tym m.​in. do Bar­ce­lo­ny, Bruk­se­li, Rzymu, Oslo, Lon­dy­nu, a także Kra­ko­wa i lot­ni­ska w Mo­dli­nie "Umowy z Ry­ana­irem na razie nie ma, to może ozna­czać, że Ry­ana­ir godzi się na wa­run­ki, jakie lot­ni­sko ofe­ru­je" - po­wie­dzia­ła PAP Edyta Mi­ko­łaj­czak z lot­ni­ska w Mo­dli­nie.

"Ry­ana­ir po­twier­dza, że 4 Bo­ein­gi będą latać z lot­ni­ska w Bu­da­pesz­cie. Za­czną latać ciągu dwóch ty­go­dni, czyli od 17 lu­te­go, gdzie otwo­rzy­my 31 no­wych tras" - czy­ta­my na stro­nie Ry­ana­ira. Prze­woź­nik de­kla­ru­je niż­sze ceny bi­le­tów, a także prze­wie­zie­nie 2 mi­lio­nów pa­sa­że­rów rocz­nie, za­mie­rza – jak na­pi­sa­no - "za­stą­pić więk­szość ruchu utra­co­ne­go w Bu­da­pesz­cie po uzie­mie­niu Ma­le­va".

Ry­ana­ir, który obec­nie za­trud­nia ponad 700 wę­gier­skich pi­lo­tów i per­so­ne­lu po­kła­do­we­go, zor­ga­ni­zu­je dzień otwar­ty w Bu­da­pesz­cie, za­pra­sza­jąc do pracy pi­lo­tów i per­so­nel po­kła­do­wy Ma­le­va.

Z kolei wę­gier­ski Wizz Air po­in­for­mo­wał w pią­tek, że za­in­we­stu­je 25 bi­lio­nów fo­rin­tów wę­gier­skich (100 mi­lio­nów do­la­rów) w roz­wój dzia­łal­no­ści w Bu­da­pesz­cie. W marcu 2012 r. linia doda dwa Air­bu­sy A320 do swo­jej bazy w Bu­da­pesz­cie, co ozna­cza 66 proc. wzrost wy­daj­no­ści.

"Wizz Air zwięk­szy prze­wi­dy­wa­ną licz­bę pa­sa­że­rów prze­wo­żo­nych rocz­nie z 1,4 mi­lio­na do 2 mi­lio­nów. To spo­wo­du­je utwo­rze­nie około 700 no­wych (bez­po­śred­nio i po­śred­nio) miejsc pracy na Wę­grzech. Linia lot­ni­cza otwo­rzy nową trasę i zwięk­szy czę­sto­tli­wość na ist­nie­ją­cych. Licz­ba do­stęp­nych lotów w ciągu ty­go­dnia zwięk­szy się nie­mal dwu­krot­nie z 67 do 129" - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie Wizz Aira.

Loty na tra­sie Bu­da­peszt-Bu­ka­reszt będą po­cząt­ko­wo od­by­wa­ły się trzy razy w ty­go­dniu. Po­nad­to, do­da­jąc trzy loty do Lon­dy­nu Luton, Wizz Air bę­dzie ofe­ro­wać po­łą­cze­nie do sto­li­cy Wiel­kiej Bry­ta­nii trzy razy w ciągu dnia. Czę­sto­tli­wość lotów do Ma­dry­tu, Bar­ce­lo­ny, Rzymu, Me­dio­la­nu i Malmo zo­sta­nie po­dwo­jo­na, co spo­wo­du­je, że te po­łą­cze­nia będą do­stęp­ne przy­naj­mniej raz dzien­nie.

Agen­cja As­so­cia­ted Press na­pi­sa­ła w pią­tek, że Malev, na­le­żą­cy do sto­wa­rzy­sze­nia linii lot­ni­czych One­world, w skład któ­re­go wcho­dzą także Ame­ri­can Air­li­nes i Bri­tish Air­ways, ma długi wy­so­ko­ści ok. 60 mi­liar­dów fo­rin­tów (205 mln euro) i nie zdo­łał zna­leźć no­wych in­we­sto­rów.

Pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban po­wie­dział w radiu, że za gra­ni­cą za­ję­te zo­sta­ły z po­wo­du dłu­gów linii dwa sa­mo­lo­ty Ma­le­vu - jeden w Tel Awi­wie i jeden w Ir­lan­dii. Po­zo­sta­łe ma­szy­ny są na Wę­grzech, ale nie mogą latać, po­nie­waż rów­nież mo­gły­by zo­stać za­ję­te na za­gra­nicz­nych lot­ni­skach - in­for­mu­je agen­cja MTI.

Malev zo­stał utwo­rzo­ny 66 lat temu. Linia za­trud­nia 2,6 tys. osób, na­le­ży do niej pra­wie po­ło­wa ruchu lot­ni­cze­go na lot­ni­sku Lisz­ta w Bu­da­pesz­cie.

>>>>

UE zalatwila metoda stoczniowa tamtejsze linie lotnicze i juz sa chetni wampirzy na to miejsce . OD RAZU WIDAC W CZYIM INTERESIE DZIALA UE ! Chcecie jeszcze wiecej UE ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:26, 13 Lut 2012    Temat postu:

Orbán: CNN chciał obalić węgierski rząd

Premier Węgier Viktor Orbán twierdzi, że zapobiegł puczowi, w którego przygotowanie zaangażowani byli m.in. dziennikarze stacji CNN.

W wystąpieniu podczas spotkania z młodzieżową frakcją partii Fidesz w miejscowości Eger Orbán ogłosił, że w "nieudanej próbie obalenia rządu wzięli udział węgierscy i zagraniczni dyplomaci". W planowaniu "rządowego puczu" mieli uczestniczyć - według niego - również reporterzy telewizji CNN, którzy "podsycają nienawiść wobec poczynań rządu".

Węgierski premier nie ujawnił szczegółów zakończonego fiaskiem puczu.

>>>>

Oczywiscie . To jest niespecjlanie ukrywana agresja na Węgry . To co widzielismy bylo objawem globalnego ataku od rajtingowcow po euro-komisje . Ale kto wam kazal kochac zachod i mowic ze taki wspanialy . To zbiorowisko kanalii i łajdaków gorszych niz radzieccy . Ja wiem ze radzieccy wywoluja w was odraze jak przystalo na malpoludy z maczugami ... Ale ci w garniuturkach wlasnie dlatego sa grozniejsi bo tracicie czujnosc !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:14, 14 Lut 2012    Temat postu:

MSZ Węgier: należy podziękować za poparcie Polsce i Litwie

Polsce i Litwie należy podziękować za ich wsparcie w łagodzeniu ostatnich ataków na Węgry - oświadczył sekretarz stanu w węgierskim ministerstwie spraw zagranicznych Zsolt Nemeth, cytowany przez agencję MTI.

Według niego rząd Węgier zaproponował, by parlament uchwalił dekret, wyrażający wdzięczność dla przywódców obu państw. Informację taką Nemeth przekazał MTI po posiedzeniu parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Jak zaznaczył, "Węgry, węgierska demokracja i suwerenność narodu doznały ostatnio poważnych i nieusprawiedliwionych ataków", a przywódcy Polski i Litwy podjęli obronę Węgier.

Polska i Litwa wystąpiły z poparciem "idei środkowoeuropejskiej" prawdopodobnie dlatego, że najlepiej rozumieją "w jakim psychologicznym, politycznym i ekonomicznym stanie znajduje się postkomunizm i jak trudno jest przeprowadzić radykalne zmiany oraz wyeliminować postkomunistyczne powiązania" - powiedział Nemeth.

Dodał, iż parlament zajmie się w przyszłym tygodniu propozycją rządu, za którą opowiedziała się większość członków komisji spraw zagranicznych.

Na konferencji prasowej 18 stycznia premier Donald Tusk ocenił, że część opinii dotyczących sytuacji na Węgrzech jest przesadzona albo niesprawiedliwa. Zadeklarował, że Polska udzieli politycznego wsparcia Węgrom, jeżeli się o to zwrócą.

- Ustaliliśmy, że Polska zaoferuje, jeśli premier Orban i Węgrzy będą tym zainteresowani, jakąś formę politycznego wsparcia, tak aby reakcje na sytuację na Węgrzech nie były przesadzone. Mam wrażenie, że część tych reakcji jest przesadzonych, mówię bardziej o reakcjach politycznych niż czysto formalnych czy proceduralnych związanych z oceną Komisji Europejskiej - mówił Tusk.

Podkreślił, że w relacjach Bruksela-Budapeszt Polska nie ma nic do zrobienia. - Jeśli chodzi o polityczną pomoc Węgrom w Europie, będę do dyspozycji premiera Viktora Orbana, jeśli do czegoś mógłbym się przydać wszędzie tam, gdzie opinie na temat Węgier są przesadzone albo niesprawiedliwe. Wydaje się, że część tych opinii jest przesadzona - powiedział Tusk.

- Nie jest moją rzeczą komentować decyzje wewnętrzne premiera Orbana i węgierskiej parlamentarnej większości, ale z całą pewnością, możemy to chyba kategorycznie stwierdzić, Węgry prezentują ciągle na poziomie europejskim standard demokratyczny. Nie ma żadnego powodu, aby takie larum podnosić, jak czynią to niektóre polityczne środowiska - ocenił polski premier.

Parlament Litwy przyjął w styczniu projekt rezolucji wyrażającej poparcie dla nowej konstytucji Węgier.

>>>>>

Przede wszystkim polskiemu spoleczenstwu ... Widzielibyscie ,,pomoc'' Tuska gdyby nie masowe poparcie ludzi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:07, 16 Lut 2012    Temat postu:

Zaostrza sie walak UE z ludobojstwem !
Co ???
W Chinach Rosji czy Syrii ???
Nie gdzie tam ! Na Wegrzech :

Parlament Europejski grozi Węgrom

W re­zo­lu­cji przy­ję­tej dziś z ini­cja­ty­wy frak­cji le­wi­co­wych PE za­gro­ził, że jeśli Węgry nie zmie­nią kon­tro­wer­syj­nych ustaw, to za­pro­po­nu­je uży­cie art. 7 trak­ta­tu UE, który jest sto­so­wa­ny w sy­tu­acji za­gro­że­nia pod­sta­wo­wych war­to­ści UE.

Za przy­ję­ciem tak da­le­ko idą­cej re­zo­lu­cji gło­so­wa­ło 315 eu­ro­po­słów z czte­rech grup po­li­tycz­nych: so­cjal­de­mo­kra­tów, Zie­lo­nych, li­be­ra­łów i ko­mu­ni­stów. Prze­ciw było 263 po­słów, w tym kon­ser­wa­ty­ści i naj­więk­sza w PE frak­cja cha­dec­ka, któ­rej człon­kiem jest rzą­dzą­ca na Wę­grzech par­tia Fi­desz. Ta frak­cja przy­go­to­wa­ła swój pro­jekt re­zo­lu­cji uzna­ją­cy, że rząd Wę­gier roz­po­czął zmia­ny w do­brym kie­run­ku, jed­nak nie udało jej się prze­ko­nać do niego in­nych ugru­po­wań.

- Cie­szę się, że nasza re­zo­lu­cja uzy­ska­ła więk­szość. (...) Piłka jest po stro­nie (pre­mie­ra Vik­to­ra) Or­ba­na. Za­miast kon­ty­nu­ować gniew­ną re­to­ry­kę, do któ­rej nas przy­zwy­cza­ił w ostat­nich dniach, po­wi­nien zro­zu­mieć, że nad­szedł czas, aby pod­jąć dzia­ła­nia na rzecz spo­łe­czeń­stwa i przed­sta­wić kon­kret­ne pro­jek­ty le­gi­sla­cyj­ne zmie­rza­ją­ce do po­pra­wy sy­tu­acji na­ro­du wę­gier­skie­go - po­wie­dział lider frak­cji so­cja­li­stów i de­mo­kra­tów, Han­nes Swo­bo­da.

Wę­gier­ski rząd po­wi­nien prze­strze­gać pod­sta­wo­wych war­to­ści i stan­dar­dów UE – stwier­dzo­no w przy­ję­tej re­zo­lu­cji. Eu­ro­po­sło­wie wy­ra­zi­li swoje "po­waż­ne za­nie­po­ko­je­nie" sy­tu­acją na Wę­grzech, szcze­gól­nie w od­nie­sie­niu do funk­cjo­no­wa­nia de­mo­kra­cji, pań­stwa prawa, ochro­ny praw czło­wie­ka i praw so­cjal­nych, a także po­sza­no­wa­nia zasad rów­no­ści.

Par­la­ment Eu­ro­pej­ski we­zwał wę­gier­skie wła­dze, aby za­sto­so­wa­ły się do za­le­ceń Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, Rady Eu­ro­py oraz Ko­mi­sji We­nec­kiej. Po­le­cił swej ko­mi­sji wol­no­ści oby­wa­tel­skich i spra­wie­dli­wo­ści, aby we współ­pra­cy z tymi trze­ma in­sty­tu­cja­mi mo­ni­to­ro­wa­ła sy­tu­ację, spraw­dza­jąc, czy za­le­ce­nia zo­sta­ły wdro­żo­ne, a także by przed­sta­wi­ła wy­ni­ki kon­tro­li w spe­cjal­nym ra­por­cie.

Eu­ro­po­sło­wie przy­po­mi­na­ją w re­zo­lu­cji wy­ma­ga­ne od Wę­gier zmia­ny kon­tro­wer­syj­nych ustaw, by za­pew­nić m.​in. pełną nie­za­leż­ność wła­dzy są­dow­ni­czej i zgod­ność ure­gu­lo­wań do­ty­czą­cych wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go z pra­wem eu­ro­pej­skim. Do­ma­ga­ją się też przy­wró­ce­nia prawa wę­gier­skie­go try­bu­na­łu kon­sty­tu­cyj­ne­go do do­ko­ny­wa­nia prze­glą­du ca­łe­go usta­wo­daw­stwa oraz za­gwa­ran­to­wa­nia wol­no­ści i plu­ra­li­zmu me­diów.

Eu­ro­po­sło­wie zo­bo­wią­za­li też Kon­fe­ren­cję Prze­wod­ni­czą­cych (czyli prze­wod­ni­czą­ce­go PE i sze­fów grup po­li­tycz­nych), aby roz­wa­ży­ła uru­cho­mie­nie art. 7 trak­ta­tu UE, który jest sto­so­wa­ny w sy­tu­acji za­gro­że­nia pod­sta­wo­wych war­to­ści UE. Ar­ty­kuł ten prze­wi­du­je, że na pro­po­zy­cję jed­nej trze­ciej państw UE, PE lub KE, Rada UE może stwier­dzić (gło­su­jąc kwa­li­fi­ko­wa­ną więk­szo­ścią czte­rech pią­tych gło­sów) że ist­nie­je za­gro­że­nie praw pod­sta­wo­wych w danym kraju UE. To uru­cha­mia pro­ce­du­rę, która może do­pro­wa­dzić w przy­pad­ku braku po­pra­wy ze stro­ny kraju do uka­ra­nia go za­bra­niem prawa głosu. Do­tych­czas ta pro­ce­du­ra nigdy nie zo­sta­ła użyta.

>>>>>

Oczywiscie rzekome ,,zasday UE'' Bruksela podeptala juz tysiackrotnie . W istocie nigdy ich nie przestrzegali . Ale grunt zeby walczyc o ,,prawa czlowieka'' i wiedziec gdzie aby przypadkiem nie zawalczyc w Pekinie czy w Moskwie !
To jest sztuka . No to co podoba wam sie UE ? Chcecie powalczyc z Wegrami ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:43, 22 Lut 2012    Temat postu:

KE proponuje zawieszenie przekazania 495 mln euro dla Węgier

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­pro­po­no­wa­ła w środę za­wie­sze­nie prze­ka­za­nia Wę­grom od 2013 roku 495 mln euro z unij­nych fun­du­szy spój­no­ści w związ­ku z nie­wy­star­cza­ją­cy­mi dzia­ła­nia­mi rządu tego kraju na rzecz trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

"Dzi­siej­sza pro­po­zy­cja po­win­na być wi­dzia­na jako mocna za­chę­ta dla Wę­gier do pro­wa­dze­nia zde­cy­do­wa­nej po­li­ty­ki fi­skal­nej i wdro­że­nia od­po­wied­nich ma­kro­eko­no­micz­nych środ­ków by za­pew­nić sku­tecz­ne uży­cie fun­du­szy spój­no­ści. Teraz do rządu Wę­gier na­le­ży by pod­jąć dzia­ła­nia, zanim za­wie­sze­nie fun­du­szy wej­dzie w życie" - oświad­czył w Bruk­se­li ko­mi­sarz UE ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn. Dzia­ła­nia za­pro­po­no­wa­ne przez KE są sank­cją w ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu. Ko­mi­sarz Rehn już w stycz­niu za­gro­ził, że jeśli w ciągu bie­żą­ce­go roku Węgry nie po­dej­mą wy­star­cza­ją­cych dzia­łań, grozi im za­mro­że­nie do­stę­pu do fun­du­szy spój­no­ści od 2013 roku.

Co praw­da wę­gier­ski de­fi­cyt ma wy­nieść - we­dług ostat­nich do­stęp­nych pro­gnoz Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej - 3,6 proc. PKB w 2011 roku oraz 2,8 proc. PKB w 2012 roku, to KE pro­gno­zu­je, że w na­stęp­nym roku ma znowu prze­kro­czyć do­zwo­lo­ny limit i osią­gnie 3,7 proc. PKB.

Wę­grom, jak oce­ni­ła w stycz­niu KE, udało się ob­ni­żyć de­fi­cyt nie dzię­ki re­for­mom, ale jed­no­ra­zo­wym de­cy­zjom, a zwłasz­cza prze­nie­sie­niu środ­ków z pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych do pań­stwo­we­go fun­du­szu. "Bez tego de­fi­cyt osią­gnął­by 6 proc. PKB (w 2011 roku - PAP)" - oce­ni­ła KE.

Mi­ni­stro­wie fi­nan­sów państw unij­nych 24 stycz­nia zgo­dzi­li się for­mal­nie z ana­li­zą KE i też uzna­li za nie­wy­star­cza­ją­ce dzia­ła­nia Wę­gier w spra­wie trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

W bu­dże­cie UE na lata 2007-2013 prze­zna­czo­no dla Wę­gier 8,6 mld euro w ra­mach po­li­ty­ki spój­no­ści. W 2013 roku Węgry po­win­ny do­stać z tej puli 1,7 mld euro.

>>>>

Widzimy dalszy ciag bestialskiej niczym nie sprowokowanej agresji na Wegry . Bruksela chce wymusic bestialskie schladzanie ekonomii na wzor Grecji i ruine tego kraju . Jest to wyjatkowo zwyrodnialy plan w stulu Hitlera niczym nie dajacy sie usprawiedliwic .
Niestety Orban jest zbyt miekki w Bruksele trzeba walic i to mocno . TO WOJNA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:25, 23 Lut 2012    Temat postu:

Węgry: propozycja KE, by zawiesić fundusze, nieuczciwa i nieuzasadniona

Jako nie­uza­sad­nio­ną i nie­uczci­wą oce­nił rząd Wę­gier pro­po­zy­cję, którą zło­ży­ła Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska. KE chce za­wie­sić od 2013 roku do­stęp Wę­gier do 495 mln euro z fun­du­szy spój­no­ści UE za nie­wy­star­cza­ją­ce dzia­ła­nia na rzecz trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

- Nasz rząd oce­nia tę pro­po­zy­cję jako nie­uza­sad­nio­ną i nie­uczci­wą. Jest nie­wy­obra­żal­ne, dla­cze­go Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska zi­gno­ro­wa­ła fakty: de­fi­cyt bu­dże­to­wy Wę­gier był, po raz pierw­szy od kiedy Węgry wstą­pi­ły do Unii Eu­ro­pej­skiej w 2004 roku, po­ni­żej 3 proc. w 2011 roku i po­zo­sta­nie taki rów­nież w tym roku, co spra­wia, że kraj ma ósmy z naj­niż­szych de­fi­cy­tów w UE - głosi oświad­cze­nie pod­pi­sa­ne przez rzecz­ni­ków pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na oraz rządu Wę­gier. - Rząd Wę­gier kon­se­kwent­nie przyj­mo­wał wszyst­kie ko­niecz­ne de­cy­zje, by spro­stać ocze­ki­wa­niom i wy­ma­ga­niom Unii Eu­ro­pej­skiej - pod­kre­ślo­no w oświad­cze­niu.

Zda­niem wę­gier­skie­go rządu, przy­ję­ta przez KE pro­po­zy­cja jest także "kon­tro­wer­syj­na z praw­ne­go punk­tu wi­dze­nia", a to dla­te­go, że jest to akt na­kła­da­ją­cy sank­cje w od­po­wie­dzi na "przy­pusz­cze­nia co do przy­szło­ści".

Jed­nak, jak do­da­no na końcu oświad­cze­nia, "rząd Wę­gier jest go­to­wy do kon­ty­nu­acji kon­sul­ta­cji z in­sty­tu­cja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej".

KE za­pro­po­no­wa­ła w środę za­wie­sze­nie prze­ka­za­nia Wę­grom od 2013 roku 495 mln euro z fun­du­szy spój­no­ści UE w związ­ku z nie­wy­star­cza­ją­cy­mi dzia­ła­nia­mi rządu tego kraju w celu trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go. Węgry mogą jed­nak unik­nąć kary, jeśli w tym roku po­dej­mą prze­ko­nu­ją­ce KE dzia­ła­nia, by zre­du­ko­wać de­fi­cyt.

- Do 1 stycz­nia 2013 roku Węgry mają czas, by pod­jąć od­po­wied­nie dzia­ła­nia i unik­nąć za­wie­sze­nia fun­du­szy - oświad­czył ko­mi­sarz UE ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn. Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej za­strze­gał, że nie jest to kara, lecz ra­czej "silna za­chę­ta", by Węgry po­pra­wi­ły sy­tu­ację bu­dże­to­wą. Ujaw­nił, że za­rów­no Orban, jak i mi­ni­ster fi­nan­sów Wę­gier na­pi­sa­li do KE listy w spra­wie kro­ków, by zre­du­ko­wać de­fi­cyt, jed­nak KE uzna­ła je za nie­wy­star­cza­ją­ce.

KE już w stycz­niu za­gro­zi­ła, że może Wę­grom za­mro­zić do­stęp do fun­du­szy spój­no­ści. Co praw­da wę­gier­ski de­fi­cyt ma wy­nieść - we­dług ostat­nich do­stęp­nych pro­gnoz KE - 3,6 proc. PKB w 2011 roku oraz 2,8 proc. PKB w 2012 roku, ale KE pro­gno­zu­je, że w na­stęp­nym roku ma znowu prze­kro­czyć do­zwo­lo­ny limit i osią­gnie 3,7 proc. PKB.

Wę­grom, jak oce­nia KE, udało się ob­ni­żyć de­fi­cyt nie dzię­ki re­for­mom, ale jed­no­ra­zo­wym de­cy­zjom, a zwłasz­cza prze­nie­sie­niu środ­ków z pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych do pań­stwo­we­go fun­du­szu. - Bez tego de­fi­cyt osią­gnął­by 6 proc. PKB (w 2011 roku - PAP) - oce­ni­ła KE w stycz­niu.

Mi­ni­stro­wie fi­nan­sów państw unij­nych 24 stycz­nia zgo­dzi­li się for­mal­nie z ana­li­zą KE i też uzna­li za nie­wy­star­cza­ją­ce dzia­ła­nia Wę­gier w spra­wie trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go. Rada uzna­ła, że choć for­mal­nie Węgry speł­ni­ły cel re­duk­cji w 2011 r., wy­zna­czo­ny w otwar­tej w 2009 r. pro­ce­du­rze nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu, "nie osią­gnę­ły tego drogą struk­tu­ral­nych i trwa­łych" re­form.

W bu­dże­cie UE na lata 2007-2013 dla Wę­gier prze­wi­dzia­no w ra­mach po­li­ty­ki spój­no­ści 8,6 mld euro. W 2013 roku Węgry po­win­ny do­stać z tej puli 1,7 mld euro. Za­wie­sze­nie prze­ka­za­nia Wę­grom środ­ków spój­no­ści w ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu by­ło­by pierw­szym takim pre­ce­den­sem w UE. Ze­zwa­la na to nigdy jesz­cze nie wy­ko­rzy­sta­ny zapis roz­po­rzą­dze­nia UE ds. Fun­du­szu Spój­no­ści - fun­du­szu, z któ­re­go ko­rzy­sta­ją tylko naj­bied­niej­sze pań­stwa UE (z PKB niż­szym niż 90 proc. śred­niej unij­nej) na re­ali­za­cję wiel­kich pro­jek­tów in­fra­struk­tu­ral­nych i w ochro­nie śro­do­wi­ska o po­nadre­gio­nal­nym cha­rak­te­rze.

>>>>

No oczywiscie . A czy traktat w Trianon byl uczciwy i uzasadniony ???
A czy postawa zachodu w 56 byla uczciwa i uzasadniona ? Zdumiewa jak kraj tak bestialsko traktowanych przez zachod moze ten zachod kochac ... MASOCHZIM !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:07, 24 Lut 2012    Temat postu:

Ostra odpowiedź Orbana. "To całkowicie irracjonalne"

Pro­po­zy­cja Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, by zmniej­szyć prze­ka­zy­wa­ne Wę­grom fun­du­sze unij­ne ze wzglę­du na ich nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy, jest "cał­ko­wi­cie ir­ra­cjo­nal­na" - oświad­czył w czwar­tek wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban.

- Dla­cze­go chce się za­brać nam pie­nią­dze, pod­czas gdy gdzie in­dziej udo­stęp­nia się je wor­ka­mi? - po­wie­dział Orban w wy­stą­pie­niu w Nie­miec­kim Klu­bie Go­spo­dar­czym w Bu­da­pesz­cie. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­gro­zi­ła w środę, że wstrzy­ma wy­pła­ce­nie Wę­grom około pół mi­liar­da euro z fun­du­szu spój­no­ści UE. Uza­sad­nio­no to nie­prze­strze­ga­niem przez rząd w Bu­da­pesz­cie unij­nych norm do­ty­czą­cych do­pusz­czal­nej wy­so­ko­ści de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go.

Prze­ma­wia­jąc do czyn­nych na Wę­grzech przed­sta­wi­cie­li nie­miec­kie­go biz­ne­su Orban za­rzu­cił Bruk­se­li sto­so­wa­nie "po­dwój­nej miary". We­dług niego "teraz, gdy rząd ob­ni­ża za­dłu­że­nie pań­stwa, przy­wód­cy UE chcą uka­rać ludzi na Wę­grzech za nie­od­po­wie­dzial­ną po­li­ty­kę po­przed­nie­go rządu". Zda­niem Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej od czasu ob­ję­cia w maju 2010 roku wła­dzy przez pra­wi­co­wy rząd Or­ba­na na Wę­grzech nie do­szło do trwa­łe­go ob­ni­że­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go i długu pu­blicz­ne­go. Śro­do­wą de­kla­ra­cję uza­sad­nio­no mię­dzy in­ny­mi tym, że Bu­da­peszt nie zdoła zre­ali­zo­wać wy­zna­czo­nej jako cel na rok 2013 re­duk­cji de­fi­cy­tu fi­nan­sów pu­blicz­nych do 3 proc. pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to.

>>>>

Dla mnie nie jest racjonalne dlaczego Wegry trzymaja sie tak faszystowskiej struktury ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:54, 28 Lut 2012    Temat postu:

Węgry: zarejestrowano 18 nowych wspólnot wyznaniowych

Gło­sa­mi ko­ali­cji rzą­do­wej na Wę­grzech roz­sze­rzo­no w po­nie­dzia­łek z 14 do 32 licz­bę za­re­je­stro­wa­nych wspól­not wy­zna­nio­wych. Wnio­ski 66 grup re­li­gij­nych o re­je­stra­cję od­rzu­co­no.

Wśród nowo za­re­je­stro­wa­nych wspól­not wy­zna­nio­wych jest pięć ugru­po­wań bud­dyj­skich, me­to­dy­ści, Świad­ko­wie Je­ho­wy, Ko­ściół Je­zu­sa Chry­stu­sa Świę­tych Dnia Ostat­nie­go i dwie spo­łecz­no­ści is­lam­skie. Opo­zy­cja zboj­ko­to­wa­ła po­nie­dział­ko­we gło­so­wa­nie w tej spra­wie, ale cen­tro­pra­wi­co­wy Fi­desz i jego part­ner ko­ali­cyj­ny Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­na Par­tia Lu­do­wa uzy­ska­li wy­ma­ga­ną więk­szość dwóch trze­cich gło­sów. For­mal­na re­je­stra­cja ozna­cza dla wspól­not wy­zna­nio­wych zwol­nie­nie od po­dat­ków, prawo do ko­rzy­sta­nia ze wspar­cia pań­stwa, zgodę na zbie­ra­nie pie­nię­dzy pod­czas na­bo­żeństw oraz prawo do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­skiej w wię­zie­niach i szpi­ta­lach.

>>>>

Niedobrze . Mnostwo oblsnych sekt .
A buddysci to stowarzyszenie gromadza sie w ,,instytutach'' trudno zatem uznac ich za religie . RELIGIA MUSI BYC NAKIEROWANA NA BOGA !!!
Musi byc Bóg . Zdrowy rozasadek obowizuje !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:18, 01 Mar 2012    Temat postu:

Skrajnie prawicowy Jobbik drugi po rządzącym Fideszu

Skraj­nie pra­wi­co­wy Job­bik stał się w lutym drugą pod wzglę­dem po­pu­lar­no­ści par­tią wę­gier­ską po rzą­dzą­cym ugru­po­wa­niu Fi­desz - wy­ni­ka z opu­bli­ko­wa­ne­go w czwar­tek son­da­żu in­sty­tu­tu ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej Me­dian.

Pra­wi­cow­cy, na któ­rych chce gło­so­wać 14 proc. wy­bor­ców, wy­prze­dzi­li so­cja­li­stów z MSzP cie­szą­cych się 13-pro­cen­to­wym po­par­ciem. Po­par­cie dla cen­tro­pra­wi­co­we­go Fi­de­szu wy­no­si 25 pro­cent. Nie po­da­no ile osób wzię­ło udział w son­da­żu.

Trzy z czte­rech an­kie­to­wa­nych przez in­sty­tut Me­dian osób uwa­ża­ją, że spra­wy na Wę­grzech idą w złym kie­run­ku. Bez­ro­bo­cie wy­no­si 11 proc., a go­spo­dar­ka jest na kra­wę­dzi re­ce­sji.

W 2008 roku Węgry zo­sta­ły ura­to­wa­ne przed ban­kruc­twem kre­dy­ta­mi w wy­so­ko­ści 20 mld euro przy­zna­ny­mi przez MFW, Bank Świa­to­wy i UE. Nie­pew­ność na rynku pod ko­niec roku 2011 zmu­si­ła rząd w Bu­da­pesz­cie do po­now­ne­go zwró­ce­nia się o po­życz­kę. We­dług badań opi­nii pu­blicz­nej rzą­dzą­cy Fi­desz utra­cił nie­mal po­ło­wę po­par­cia, które uzy­skał w roku 2010, gdy wy­bor­cy za­pew­ni­li mu dwie trze­cie miejsc w par­la­men­cie. Ko­lej­ne wy­bo­ry mają się odbyć na Wę­grzech w 2014 roku.

>>>>

Brawo to cieszy ! Euro-żule i tak maja za duzo . Powinni miec zero ...
System dwupartyjny Fides i Jobbik bylby lepszy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:08, 02 Mar 2012    Temat postu:

Orban: Bruksela nie odbierze nam nawet centa z funduszy spójności UE

Bruksela nie odbierze ani centa z funduszy spójności dla Węgier, których częściowe zawieszenie zaproponowała Komisja Europejska z powodu nadmiernego węgierskiego deficytu budżetowego - zapewnił premier Viktor Orban w węgierskim radiu MR1.

- Możecie to traktować jako pewnik: w styczniu 2013 roku nie odbiorą Węgrom nawet centa - oświadczył.

- Procedura w sprawie nadmiernego deficytu jest na Węgrzech w toku od 2004 roku; ponosimy konsekwencje przeszłości - dodał Orban. Ocenił, że sprawa ma charakter głównie "techniczny", ponieważ "wszyscy w Brukseli zdają sobie sprawę z wysiłków Węgier na rzecz obniżenia deficytu, a tylko siedem krajów UE ma deficyty niższe" niż węgierski.

W zeszłym tygodniu Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie przekazania Budapesztowi od 2013 roku 495 mln euro z funduszy spójności UE w związku z niewystarczającymi działaniami rządu tego kraju w celu trwałego ograniczenia deficytu budżetowego. Węgry mogą uniknąć kary, jeśli w tym roku podejmą przekonujące KE działania na rzecz redukcji deficytu.

Ta kwota odpowiada mniej niż jednej trzeciej z sumy 1,7 miliarda euro, które kraj ten powinien otrzymać w 2013 roku w ramach funduszy spójności.

KE już w styczniu zagroziła, że może Węgrom zamrozić dostęp do funduszy spójności. Co prawda węgierski deficyt ma wynieść - według ostatnich dostępnych prognoz KE - 3,6 proc. PKB w 2011 roku oraz 2,8 proc. PKB w 2012 roku, ale KE prognozuje, że w następnym roku ma znowu przekroczyć dozwolony limit i osiągnie 3,7 proc. PKB.

Orban zaznaczył, że "niemożliwe jest odebranie" czegokolwiek krajowi, który znajduje się w tak dobrej sytuacji.


KE ocenia jednak, że Węgrom udało się obniżyć deficyt nie dzięki reformom, ale jednorazowym decyzjom, a zwłaszcza przeniesieniu środków z prywatnych funduszy emerytalnych do państwowego funduszu. "Bez tego deficyt osiągnąłby 6 proc. PKB (w 2011 roku - PAP)" - oceniła KE w styczniu.

Zawieszenie przekazania Węgrom środków spójności w ramach procedury nadmiernego deficytu byłoby precedensem w UE. Zezwala na to nigdy jeszcze niewykorzystany zapis rozporządzenia UE w sprawie Funduszu Spójności - funduszu, z którego korzystają tylko najbiedniejsze państwa UE (z PKB niższym niż 90 proc. średniej unijnej) na realizację wielkich projektów infrastrukturalnych i w ochronie środowiska o ponadregionalnym charakterze. (PAP)

>>>>

Z gangami Brukseli nie mozna byc niczego pewnym ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 1 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy