Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Trylogia .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:44, 23 Kwi 2014    Temat postu: Trylogia .

Wystawa poświęcona "Trylogii" Sienkiewicza

Rę­ko­pi­sy, ilu­stra­cje, eks­klu­zyw­ne wy­da­nia, a nawet ko­mik­sy, znacz­ki i mo­ne­ty zwią­za­ne z "Try­lo­gią" Sien­kie­wi­cza bę­dzie można oglą­dać w Pa­ła­cy­ku Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Ob­lę­gor­ku k. Kielc. Wy­sta­wa "Try­lo­gia – dziw­ne ma­te­rii po­mie­sza­nie” bę­dzie czyn­na do li­sto­pa­da.

"Trwa­ły be­st­sel­ler", jak okre­śla­na jest Try­lo­gia Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza ma już 130 lat. W 1884 roku w War­sza­wie wy­da­no jej pierw­szą część „Ogniem i Mie­czem”. Z tej oka­zji w daw­nej po­sia­dło­ści pol­skie­go no­bli­sty w Ob­lę­gor­ku (Świę­to­krzy­skie) bę­dzie można zo­ba­czyć wy­sta­wę pre­zen­tu­ją­cą dzie­ło w róż­nych od­sło­nach.

- Na wy­sta­wie zo­ba­czy­my książ­kę od chwi­li jej po­wsta­nia – zo­ba­czy­my rę­ko­pi­sy, pierw­sze wy­da­nia, prze­kła­dy, w tym te naj­słyn­niej­sze, które przy­nio­sły Sien­kie­wi­czo­wi sławę w Sta­nach Zjed­no­czo­nych - po­wie­dzia­ła kie­row­nik pa­ła­cy­ku w Ob­lę­gor­ku (filia Mu­zeum Na­ro­do­we­go w Kiel­cach) Agniesz­ka Ko­wal­ska – Lasek.

Wśród cen­nych pa­mią­tek znaj­dzie się mię­dzy in­ny­mi list pre­zy­den­ta The­odo­re Ro­osvel­ta do Sien­kie­wi­cza w któ­rym wy­zna­je, że za­rów­no on, jak i jego żona wraz z dzieć­mi czy­ta­ją i cią­gle wra­ca­ją do po­wie­ści Po­la­ka.

Wśród eks­po­na­tów znaj­dą się także ob­ra­zy in­spi­ro­wa­ne sce­na­mi z „Try­lo­gii” oraz afi­sze z ad­ap­ta­cji te­atral­nych. - Nie wszy­scy o tym wie­dzą, ale już w 1884 roku po­wsta­ła pierw­sza ad­ap­ta­cja – żywe ob­ra­zy re­ży­se­ro­wa­ne przez sa­me­go Jacka Mal­czew­skie­go. Po­sia­da­my fo­to­gra­fie z tego wy­da­rze­nia – mó­wi­ła Ko­wal­ska – Lasek.

Jak do­da­ła, wy­sta­wa nie ma na celu prze­ko­na­nia do Sien­kie­wi­cza nie­prze­ko­na­nych. - Pod­cho­dzi­my bar­dzo li­be­ral­nie, po­ka­zu­je­my opi­nie kry­ty­ków no­bli­sty m.​in. Mi­ło­sza i Gom­bro­wi­cza i wielu in­nych osób, któ­rym „Try­lo­gia” się nie po­do­ba­ła. Chce­my, by widz sam, usto­sun­ko­wał się do tej twór­czo­ści - po­wie­dzia­ła.

Sam tytuł wy­sta­wy „Dziw­ne ma­te­rii po­mie­sza­nie” na­wią­zu­je do tych skraj­no­ści – prze­ciw­staw­nych opi­nii re­cen­zen­tów, ze­sta­wio­nych pod­czas eks­po­zy­cji.

Cie­ka­wym jest fakt ogrom­nej po­pu­lar­no­ści dzie­ła Sien­kie­wi­cza, które na­tych­miast tra­fi­ło „pod strze­chy”. Jak za­uwa­ża Ko­wal­ska-La­sek, - "Pana Ta­de­usza" w pierw­szym wy­da­niu można kupić z nie­roz­cię­ty­mi kart­ka­mi, na­to­miast Sien­kie­wi­cza, a wiem to jako mu­ze­al­nik, kupić się w pierw­szym wy­da­niu nie da, bo wszyst­kie te książ­ki były za­czy­ta­ne, one były tak po­pu­lar­ne, że czy­ta­li je wszy­scy – dziad­ko­wie, wnu­ko­wie itd. Prze­pra­szam za ko­lo­kwia­lizm, ale z tych pierw­szych ksią­żek nie ma co zbie­rać – opo­wia­da­ła.

Wy­sta­wa bę­dzie czyn­na do 16 li­sto­pa­da b.r.

Ma­ją­tek w Ob­lę­gor­ku k. Kielc wraz z pa­ła­cem zo­stał prze­ka­za­ny Hen­ry­ko­wi Sien­kie­wi­czo­wi w 1900 r. z oka­zji 25-le­cia pracy li­te­rac­kiej. Dobra ob­lę­gor­skie były darem pol­skie­go spo­łe­czeń­stwa w po­dzię­ko­wa­niu za jego pracę. Zakup nie­ru­cho­mo­ści sfi­nan­so­wa­no ze zbió­rek pie­nię­dzy we wszyst­kich trzech za­bo­rach. Sien­kie­wicz wpro­wa­dził się do Ob­lę­gor­ka dwa lata póź­niej. Pałac opu­ścił we wrze­śniu 1914 roku, nie­dłu­go po wy­bu­chu I wojny świa­to­wej. Wy­je­chał do Szwaj­ca­rii, gdzie zmarł w Vevey 15 li­sto­pa­da 1916 r.

Mu­zeum Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Ob­lę­gor­ku po­wsta­ło w 1956 roku z ini­cja­ty­wy dzie­ci pi­sa­rza. Ob­lę­go­rek znaj­du­je się w gmi­nie Straw­czyn w pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści po­wia­tu kie­lec­kie­go.

>>>

Tak Trylogia . Dzielo legenda . Wystarczy powiedziec TRYLOGIA i juz wiadomo o co chodzi . Mimo ze to tylko oznacza trzy . Sienkiewicz byl geniuszem . PAMIETAJMY ZE ON PISAL BEZ PLANU !!! Nie ze tam rozpisal sobie na punkty ! PISAL PO POCIAGACH PO HOTELACH W WOLNYCH CHWILACH ! To naprawde genialny rzut na tasme . Tworczosc przychodzila mu OD NIECHCENIA ! Cos jak Kossakowie w malarstwie !
I nie przypadkiem ! To jest styl narodowy . Lekkosc blyskotliwosc . Genialnosc bez wysilku . Zdecydowanie metodyczne dlubanie i obarabianie dokladne detalu TO NIE DLA POLAKOW :O)))
Zreszta sam to widze u siebie . Tez pisze na zywiol i spontanicznie . Szybko od niechcenia . Po prostu to sie robi co sie lubi :O))) Charakter narodowy .

Juliusz Kossak Kmicicowa kompania .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:09, 12 Lis 2016    Temat postu:

RMF 24
Fakty
Kultura
Na jego powieściach wychowały się pokolenia. Wkrótce setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza
Na jego powieściach wychowały się pokolenia. Wkrótce setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza

Dzisiaj, 12 listopada (06:45)
Aktualizacja: 1 godz. 32 minuty temu

15 listopada przypada setna rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, laureata literackiej nagrody Nobla, autora m.in. "Trylogii", "Quo vadis" i "W pustyni i w puszczy". Sienkiewicz, decyzją Sejmu, jest patronem 2016 r.
Henryk Sienkiewicz
/PAP/Reprodukcja/Wojciech Pacewicz /PAP

Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk, ze strony ojca wywodzącej się z Tatarów osiadłych na Litwie w XV i XVI wieku. Rodzina Sienkiewiczów przez kilka lat przenosiła się z miejsca na miejsce, by w 1861 roku osiedlić się na stałe w Warszawie.

W czasie powstania styczniowego 1863 roku Henryk Sienkiewicz chciał przyłączyć się do oddziału partyzanckiego, nie został jednak przyjęty ze względu na "niski wzrost i dziecinny wygląd". Podobno odesłano go stwierdzeniem: "Dzieci nam tutaj nie potrzeba".

W gimnazjum przyszły pisarz nie miał wysokich ocen, najlepiej radził sobie z przedmiotami humanistycznymi. Duże wrażenie wywarły na nim lektury Homera, Mickiewicza, Słowackiego, Waltera Scotta i Aleksandra Dumasa. Aby wspomóc materialnie rodzinę dziewiętnastoletni Henryk objął posadę guwernera u Weyherów w Płońsku. Zgodnie z wolą rodziców Sienkiewicz zdał na wydział lekarski Szkoły Głównej Warszawskiej. Z czasem zrezygnował z tego kierunku i podjął studia prawnicze, by ostatecznie przenieść się na wydział filologiczno-historyczny.
Dziennikarski debiut Sienkiewicza

W 1869 roku zadebiutował jako dziennikarz, publikując m.in. w "Przeglądzie Tygodniowym". Pod pseudonimem Litwos pisał do "Gazety Polskiej" oraz "Niwy". W 1873 roku zaczął pisać do "Gazety Polskiej" stałe felietony "Bez tytułu", a 1875 roku cykl "Chwila obecna". Od 1874 roku prowadził dział literacki w "Niwie".

Jego pierwsze utwory to opowiadania: "Na marne" (1871), "Humoreski z teki Woroszyłły" (1872), "Stary sługa" (1875), "Hania" (1876) oraz "Selim Mirza" (1877). W tym okresie prowadził bogate życie towarzyskie, bywał m.in. u Heleny Modrzejewskiej. Sienkiewicz - przez lata w niej zakochany - pisał o aktorce "gołąb o orlich skrzydłach", hołd jej urodzie oddał w postaci Heleny Kurcewiczówny w "Ogniem i mieczem", ona też jest pierwowzorem aktorki Ewy Adami w noweli "Ta trzecia".

Właśnie z Modrzejewską i jej przyjaciółmi w latach 1876-78 Sienkiewicz odbył podróż po Stanach Zjednoczonych. Z tego okresu pochodzą "Listy z podróży" drukowane w "Gazecie Polskiej" oraz "Szkice węglem". Pod wpływem wizyty w USA napisał także utwory: "Komedia z omyłek" (1878), "Przez stepy" (1879), "W krainie złota" (1880), "Za chlebem" (1880), "Latarnik" (1881), "Wspomnienia z Maripozy" (1882) oraz "Sachem" (1883).

W 1881 roku ożenił się z Marysią Szetkiewiczówną. Urodziło im się dwoje dzieci, Maria jednak po czterech latach małżeństwa zmarła na gruźlicę.

"Żadnych notatek nie robi, nie wie, co to brulion - pisze od razu do druku"

W 1882 roku pisarz związał się z dziennikiem "Słowo", gdzie w latach 1883-84 publikował "Ogniem i mieczem". Ta powieść zyskała ogromne powodzenie u czytelników. Pierwszy odcinek "Potopu", jako prezent gwiazdkowy dla czytelników wydrukowały krakowski "Czas" 23 grudnia 1884 r., dzień później warszawskie "Słowo", a 25 grudnia "Dziennik Poznański".

Przez kolejne dwa lata powieść ukazywała się w odcinkach na łamach tych czasopism z niewielkimi przerwami. Sienkiewicz musiał pracować pod presją czasu, czemu nie sprzyjały okoliczności życiowe. U boku chorej żony pisarz podróżował po europejskich kurortach, kolejne odcinki "Potopu" powstawały więc w hotelach, pensjonatach, na walizkach. Antoni Zaleski pisał o sposobie pracy Sienkiewicza: "Cały plan układa w myśli, żadnych notatek nie robi, nie wie, co to brulion - pisze od razu do druku. Dopiero w ciągu roboty rozmiary powieści i figur rosną mu pod piórem".

W podróżach pisarz woził ze sobą stale kufer wypełniony książkami, opracowaniami historycznymi i źródłami niezbędnymi do pracy. W trakcie ukazywania się "Potopu" następowały kilkutygodniowe przerwy spowodowane zmęczeniem pisarza, chorobą Marii Sienkiewiczowej i jej śmiercią 19 października 1885 r. Dużą część powieści Sienkiewicz tworzył więc pogrążony w żałobie, w stanie kryzysu i psychicznego wyczerpania.

Ostatnia część Trylogii "Pan Wołodyjowski" była drukowana w latach 1887-88. W kolejnych latach ukazywały się "Bez dogmatu", "Rodzina Połanieckich" i "Krzyżacy".

W 1893 roku pisarz wziął ślub z Marią Romanowską, jednak w związku z ucieczką żony, otrzymał papieskie unieważnienie sakramentu małżeństwa. W 1895 roku powstało "Quo vadis", które odniosło ogromny sukces zarówno w kraju, jak i za granicą, tłumaczone na wiele języków. W 1904 roku pisarz wziął ślub z cioteczną siostrzenicą Marią Babską.
"Rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu".

Rok później - jako pierwszy Polak - uhonorowany został literacką nagrodą Nobla za "wybitne osiągnięcia w dziedzinie eposu" i - jak podkreślił jeden z członków Komitetu Noblowskiego - "rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu".

Sienkiewicz wywarł na szwedzkich dziennikarzach pozytywne wrażenie. Nazajutrz po uroczystościach "Svenska Dagbladet" tak relacjonowała jego postawę: "Henryk Sienkiewicz ma powierzchowność w wysokim stopniu dystyngowaną. Swoje lat sześćdziesiąt nosi chwalebnie, mimo siwej już bródki, starannie utrzymanej. Niezwykle prosto się trzyma. Ubrany w długi, czarny tużurek, robi wrażenie urzędnika, chłodnego, nieco sztywnego".

Podczas wręczania nagrody Sienkiewicz powiedział: "Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!... Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje!... Głoszono ją niezdolną do myślenia i pracy, a oto dowód, że działa!... Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!".

"W pustyni i w puszczy" ukazywało się w odcinkach w 1910 roku. Po wybuchu I wojny światowej Sienkiewicz wyjechał do Szwajcarii, gdzie wraz z Ignacym Paderewskim założył Szwajcarski Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce.

Henryk Sienkiewicz zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey, gdzie został pochowany. W 1924 roku jego prochy zostały uroczyście przeniesione do warszawskiej Katedry św. Jana.

...

Niebywaly wrodzony talent. Powiesci pisal na kolanie w pociagu! A to trzeba przeciez pamietac np. co juz bylo.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy