Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Polski Plakat .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:11, 12 Cze 2014    Temat postu: Polski Plakat .

Wystawa grafik propagandowych z okresu międzywojennego - od piątku

Pol­skie pla­ka­ty spo­łecz­ne i re­kla­mo­we, okład­ki pism i ksią­żek z okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go oraz ro­syj­skie gra­fi­ki pro­pa­gan­do­we bę­dzie można zo­ba­czyć na otwie­ra­ją­cej się w pią­tek w Mu­zeum Sztu­ki - ms2 w Łodzi wy­sta­wie "Zmia­na pola wi­dze­nia. Druk no­wo­cze­sny i awan­gar­da".

Jak wy­ja­śni­ła jej ku­ra­tor Pau­li­na Kurc-Maj eks­po­zy­cja po­ka­zu­je prze­mia­ny jakie za­szły w "ko­mu­ni­ka­cji wi­zu­al­nej i pro­jek­to­wa­niu gra­ficz­nym w krę­gach mię­dzy­wo­jen­nej awan­gar­dy".

Ze­bra­ne na wy­sta­wie prace po­cho­dzą z kil­ku­na­stu ko­lek­cji pol­skich i eu­ro­pej­skich. Po­zwa­la­ją przyj­rzeć się, jak awan­gar­do­wi ar­ty­ści kon­stru­owa­li per­swa­zję wi­zu­al­ną, język pro­pa­gan­dy, a także jak wy­ko­rzy­sty­wa­li no­wo­cze­sne formy w two­rze­niu ko­mer­cyj­nej re­kla­my, po­pu­lar­nych cza­so­pism i ksią­żek czy pro­pa­gan­do­wych pla­ka­tów.

Te ostat­nie na­wo­ły­wa­ły m.​in. do dba­nia o bhp w fa­bry­kach i za­kła­dach pracy. "Masz 10 pal­ców chroń je", "Czy­stość to zdro­wie", "Precz z brud­nym pal­cem od oka" – takie hasła wid­nie­ją na mię­dzy­wo­jen­nych pla­ka­tach, które bę­dzie można zo­ba­czyć na wy­sta­wie.

Eks­po­zy­cja skła­da się z czte­rech czę­ści. Pierw­sza z nich pre­zen­tu­je pro­jek­ty Wła­dy­sła­wa Strze­miń­skie­go oraz ar­ty­stów jemu współ­cze­snych - okład­ki ksią­żek czy cza­so­pism. Druga część wy­sta­wy po­świę­co­na zo­sta­ła ar­ty­stom za­gra­nicz­nym. Pre­zen­tu­je też śro­do­wi­ska, które wza­jem­nie na sie­bie wpły­wa­ły i wy­mie­nia­ły się do­świad­cze­nia­mi do­ty­czą­cy­mi gra­fi­ki użyt­ko­wej.

Ko­lej­na część eks­po­zy­cji po­świę­co­na jest pro­jek­tom o cha­rak­te­rze pro­pa­gan­do­wym. Do­mi­no­wać tu będą ro­syj­skie pla­ka­ty pro­pa­gan­do­we, które bę­dzie można zo­ba­czyć w Pol­sce po raz pierw­szy dzię­ki współ­pra­cy łódz­kie­go mu­zeum z Ro­syj­ską Bi­blio­te­ką Na­ro­do­wą w Sankt Pe­ters­bur­gu.

Jak wy­ja­śnia ku­ra­tor­ka wy­sta­wy w po­re­wo­lu­cyj­nej Rosji ar­ty­ści kon­struk­ty­wi­zmu bar­dzo szyb­ko do­strze­gli pro­pa­gan­do­wą rolę nie tylko filmu, ale też pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go. Naj­lep­szym no­śni­kiem po­li­tycz­nych tre­ści oka­zał się pla­kat. Pro­jek­ty ro­syj­skie za­wie­ra­ły fo­to­mon­ta­że, wy­róż­nia­ły się za­sto­so­wa­niem uprosz­czo­nych form i liter, a także kon­tra­stu­ją­cych barw - do­mi­no­wa­ła czer­wień. Pro­jek­tant był kon­struk­to­rem- in­ży­nie­rem, a nie ar­ty­stą.

Ostat­nia część wy­sta­wy nosi tytuł Nowy Świat. Od końca lat 20. ub. wieku styl no­wo­cze­sne­go dru­kar­stwa zo­stał prze­ję­ty przez re­kla­mę i prasę. Był wy­ko­rzy­sta­ny na okład­kach po­pu­lar­nych ksią­żek, pla­ka­tach ko­mer­cyj­nych i spo­łecz­nych, w ogło­sze­niach i re­kla­mach.

Wśród prac, jakie bę­dzie można zo­ba­czyć w mu­zeum znaj­du­je się książ­ka Mi­cha­ła Ru­sin­ka „Pół­męż­czy­zna” z okład­ką za­pro­jek­to­wa­ną przez Ka­ro­la Hil­le­ra, czy pla­kat re­kla­mu­ją­cy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny firmy Leica au­tor­stwa Ta­de­usza Ma­ciej­ko. Na wy­sta­wie znaj­dą się druki za­pro­jek­to­wa­ne m.​in. przez ta­kich ar­ty­stów jak: Hans Arp, Her­bert Bayer, Hen­ryk Ber­le­wi, Ja­nusz Maria Brze­ski, Ro­bert De­lau­nay, Sonia De­lau­nay, Fer­nand Léger, Bruno Mu­na­ri, En­ri­co Pram­po­li­ni, Hen­ryk Sta­żew­ski, Wła­dy­sław Strze­miń­ski, La­di­slav Sut­nar, Mie­czy­sław Szczu­ka, Jan Tschi­chold, czy Te­re­sa Żar­no­wer.

Eks­po­zy­cję uzu­peł­nia ko­re­spon­den­cja Strze­miń­skie­go z Tschi­chol­dem, którą zwie­dza­ją­cy będą mieli oka­zję zo­ba­czyć po raz pierw­szy. Listy sta­no­wią wy­mia­nę prze­my­śleń dwóch ar­ty­stów na temat no­wo­cze­sne­go dru­kar­stwa.

Wy­sta­wa "Zmia­na pola wi­dze­nia. Druk no­wo­cze­sny i awan­gar­da" czyn­na bę­dzie do 12 paź­dzier­ni­ka tego roku.

>>>

Tak plakat polski . To mowi samo za siebie !

Moj ulubiony pokazujacy znakomicie trupia inwazje komunizmu . To istotnie pochod trupow . I nie tylko oni . Zachod to tez cywilizacja smierci .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy