Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Konflikt w Palestynie !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:46, 12 Paź 2011    Temat postu:

No i prosze !
Netanjahu dogadal sie z Hamasem i wymieni 1 za 1000 !!!
Teraz Hamas swietuje sukces ...
Jest to uderzenie w Abbasa ktory odniosl takie sukcesy ...
To wskazywaloby Palestynczykom droge terroru jako skuteczna...
Oczywiscie jest to diabelska skutecznosc...
Bo stosunek 1000 do 1 to jest stosunek ofiar jakie terroryzm przynosi Izraelowi do takiego stosunku wsrod Palestynczykow ...
Taka to ,,skutecznosc''... Spirala zbrodni tylko pogarsza polozenie Palestynczykow ...
Widzimy tu nie pierwszy raz jak skrajnosci sie napedzaja ! Jak Hamasowi jest blisko do skrajnych ugrupowan w Izraelu ... Nawet podswiadomie a jednak ... To sa ukryte mechanizmy ludzkie ...
Netanjahu groza masowe protesty a Hamasowi grozi droga pokoju do niepodleglosci ... Jesli Palestyna bedzie panstwem na drodze pokojowej to czar terroru prysnie ... Zostana tylko ofiary i krew ...
Zatem mamy poswiadome wspolnictwo tych ktorzy chca wiecznej wojny ... Bo ci co chca pokoju swiadomie daza do wspolnego celu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:06, 15 Paź 2011    Temat postu:

Będzie nowe osiedle Żydów. Konflikt bez końca?

Ad­mi­ni­stra­cja Ziem Izra­ela ogło­si­ła pro­jekt utwo­rze­nia no­we­go ży­dow­skie­go osie­dla we Wschod­niej Je­ro­zo­li­mie. Izra­el­ska or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa "Pokój Teraz" uzna­ła, że re­ali­za­cja pro­jek­tu prze­kre­śli roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na ist­nie­niu "dwóch państw".

- Je­że­li ten plan zo­sta­nie urze­czy­wist­nio­ny, bę­dzie to ko­niec kon­cep­cji roz­wią­za­nia kon­flik­tu bli­skow­schod­nie­go na za­sa­dzie ist­nie­nia dwóch państw, Izra­ela i Pań­stwa Pa­le­styń­skie­go - po­wie­dział Hagit Ofran, jeden z głów­nych dzia­ła­czy tej or­ga­ni­za­cji. We­dług or­ga­ni­za­cji "Pokój Teraz", zbu­do­wa­nie no­we­go osie­dla "w istot­ny spo­sób zmie­ni prze­bieg ewen­tu­al­nej gra­ni­cy mię­dzy Izra­elem a Pa­le­sty­ną".

Ofran uważa, że "nowy plan urba­ni­stycz­ny opra­co­wa­ny w związ­ku z de­cy­zją wznie­sie­nia osie­dla Giwat Ha­ma­tos prze­wi­du­je zbu­do­wa­nie 2 610 miesz­kań, z któ­rych jedna trze­cia bę­dzie za­pew­ne prze­zna­czo­na dla Ara­bów za­miesz­ka­łych w miej­sco­wo­ści Bejt Sa­fa­fa, a z po­zo­sta­łych 1 700 po­wsta­nie nowe osie­dle ży­dow­skie".

- Za­twier­dzo­ny plan bu­do­wy Giwat Ha­ma­tos jest pierw­szym pro­jek­tem bu­do­wy no­we­go osie­dla w Je­ro­zo­li­mie od czasu zbu­do­wa­nia pod ko­niec lat 90. dziel­ni­cy Har Homa - pod­kre­śla Ofran.

Bu­do­wa Giwat Ha­ma­tos - po­da­je ko­mu­ni­kat opu­bli­ko­wa­ny w pią­tek przez "Pokój Teraz", jedną z naj­bar­dziej zna­nych izra­el­skich or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych - sta­no­wi część planu za­kro­jo­ne­go na więk­szą skalę: jest to pro­jekt oto­cze­nia Je­ro­zo­li­my osie­dla­mi ży­dow­ski­mi, które izo­lu­ją i oto­czą osie­dla za­miesz­ka­ne przez Pa­le­styń­czy­ków.

- Re­ali­za­cja no­we­go pro­jek­tu - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie - do­pro­wa­dzi osta­tecz­nie do izo­la­cji mię­dzy Be­tle­jem a Wschod­nią Je­ro­zo­li­mą (...). Bez ro­ze­bra­nia tej nowej ży­dow­skiej dziel­ni­cy nie można bę­dzie już usta­no­wić gra­ni­cy mię­dzy Izra­elem a Pań­stwem Pa­le­styń­skim za­pro­po­no­wa­nej w ra­mach ini­cja­ty­wy ge­new­skiej.

>>>>>

Widzimy zatem ze droga Abbasa jest sluszna i nie ma po co uzasadniac istnienia pnastwa palestynskiego od zgody Izraela bo ta nie nastapi . Widzimy pokaz intencji na tym przykladzie ... Najpierw musi byc panstwo Palestyna a potem zobaczymy co dalej !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:30, 18 Paź 2011    Temat postu:

Karin Steinberger / Süddeutsche Zeitung

Trudne pojednanie

Wdowa po ży­dow­skim ak­ty­wi­ście po­ko­jo­wym po­sta­na­wia od­wie­dzić ro­dzi­ców pa­le­styń­skie­go za­ma­chow­cy-sa­mo­bój­cy, który zabił jej męża. Na kan­wie spo­tka­nia oby­dwu ko­biet po­wstał nie­zwy­kły film. Opo­wia­da o tym, że po­jed­na­nie mię­dzy Izra­el­czy­ka­mi a Pa­le­styń­czy­ka­mi jest trud­ne, ale moż­li­we.

Już ma przy­siąść na brze­gu krze­sła, gdy od­ru­cho­wo prze­su­wa je odro­bi­nę w lewo. Wresz­cie siada, by za chwi­lę po­de­rwać się z miej­sca, zer­ka­jąc z nie­po­ko­jem w kie­run­ku wyj­ścia. Potem wy­bie­ra inne krze­sło przy ka­wiar­nia­nym sto­li­ku, ale znowu coś jej nie pa­su­je i cały teatr za­czy­na się od nowa. W końcu śmie­jąc się w duchu ze swo­jej ob­se­sji znaj­du­je od­po­wied­nie miej­sce. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da nie po­tra­fi za­pa­no­wać nad prze­śla­du­ją­cym ją uczu­ciem za­gro­że­nia. Uro­dzo­na we Fran­cji miesz­kan­ka Haify wcho­dząc do ja­kiej­kol­wiek re­stau­ra­cji za­wsze siada w takim miej­scu, aby mieć w za­się­gu wzro­ku ewen­tu­al­ną drogę uciecz­ki. Zdaje sobie spra­wę, że środ­ki ostroż­no­ści nie zda­dzą się na wiele, gdy próg re­stau­ra­cji prze­kro­czy praw­dzi­wy za­ma­cho­wiec, opa­sa­ny ła­dun­ka­mi wy­bu­cho­wy­mi. Co wtedy? - Może przed śmier­cia zdążę mu spoj­rzeć pro­sto w twarz? - za­sta­na­wia się ko­bie­ta.

Życie Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­dy legło w gru­zach po tra­gicz­nej śmier­ci męża. - Dov, uwa­żaj na sie­bie - pro­si­ła przed wy­jaz­dem na urlop. Chcia­ła uciec na jakiś czas z kraju, opę­ta­ne­go sza­leń­stwem za­ma­chów. Mąż zo­stał w domu. Był 31 marca 2002 roku śro­dek dru­giej in­ti­fa­dy. Dov Cher­no­bro­da wy­szedł na obiad do po­bli­skiej re­stau­ra­cji Matza. Skąd mógł przy­pusz­czać, że aku­rat tego dnia 24-let­ni pa­le­styń­ski za­ma­cho­wiec wy­sa­dzi się w po­wie­trze w środ­ku lo­ka­lu. Nie­wiel­ki odła­mek wbił się w tył głowy 67-let­nie­go Izra­el­czy­ka. Męż­czy­zna zgi­nął na miej­scu.

Od tam­te­go tra­gicz­ne­go wy­da­rze­nia mi­nę­ło już dzie­więć lat, ale Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da cią­gle nie po­tra­fi spo­koj­nie opo­wia­dać o śmier­ci męża. (...) Wiele lat nie nie była w sta­nie wy­mó­wić na­zwi­ska za­ma­chow­ca. Na­zy­wa­ła go po pro­stu „ter­ro­ry­stą”. (...) Teraz po­zna­ła jego praw­dzi­we na­zwi­sko: Shadi To­bas­si. Był taki młody, do­pie­ro wcho­dził w do­ro­słe życie, gdy zde­to­no­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy.

Sie­dząc wie­czo­rem na bal­ko­nie, skąd roz­po­ście­ra się wspa­nia­ły widok na za­to­kę i mi­go­czą­ce w dali świa­tła Hajfy, Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da długo za­sta­na­wia­ła się, skąd zna­la­zła w sobie tyle od­wa­gi i de­ter­mi­na­cji, aby wy­stą­pić w fil­mie do­ku­men­tal­nym i po­je­chać do mia­stecz­ka Dże­nin, z któ­re­go wy­wo­dzi się wielu pa­le­styń­skich za­ma­chow­ców-sa­mo­bój­ców.

Shadi To­bas­si rów­nież miesz­kał w obo­zie dla uchodź­ców w Dże­ni­nie. Przez wiele lat Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da nie chcia­ła wie­dzieć, gdzie leży mia­sto, oto­czo­ne w Izra­elu po­nu­rą sławą. Nie mie­ści­ło się jej w gło­wie, że Dże­nin jest zwy­kłym, arab­skim mia­stem, za­miesz­ka­nym w więk­szo­ści przez nor­mal­nych Pa­le­styń­czy­ków, nie ma­ją­cych nic wspól­ne­go z ter­ro­ry­zmem. Izra­el­ską Haifę od Dże­ni­nu na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu dzie­lą za­le­d­wie 32 ki­lo­me­try. Dla Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­dy to był zu­peł­nie obcy, nie­zna­ny świat.

Aż trud­no uwie­rzyć, że teraz sie­dzi w kinie i pa­trzy, jak wę­dru­je uli­ca­mi Dże­ni­nu u boku Pa­le­styn­ki. Kto by po­my­ślał, że wdowa po ofie­rze za­ma­chu bę­dzie spa­ce­ro­wać pod rękę z matką za­ma­chow­ca? Ten nie­zwy­kły do­ku­ment za­pre­zen­to­wa­no pod­czas te­go­rocz­ne­go fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Mo­na­chium. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da oglą­da­ła film „Po ciszy” już kil­ka­na­ście razy i zna każdą scenę na pa­mięć. Mimo to nie po­tra­fi ode­rwać wzro­ku od ekra­nu, chło­nie z uwagą każdy dia­log.

Film otwie­ra roz­mo­wa żony ofia­ry z matką mor­der­cy. - Może dzi­siaj roz­po­czy­na­my nowy roz­dział w hi­sto­rii na­szych na­ro­dów - mówi Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da. - Może, jeśli Bóg po­zwo­li. Prze­cież obie je­ste­śmy mat­ka­mi - od­po­wia­da Pa­le­styn­ka. - Cóż mo­gli­śmy zro­bić? Nie chcie­li­śmy, aby syn zabił nie­win­nych ludzi. Miał do­pie­ro 24 lata. Rano, przed wyj­ściem z domu po­wie­dział, że idzie do pracy.

Tym oto dia­lo­giem roz­po­czy­na się do­ku­ment „Po ciszy”. (…) Film opo­wia­da o trud­nym pro­ce­sie zbli­że­nia i bo­le­snym go­je­niu ran, zda­nych w sa­mo­bój­czym za­ma­chu. Film wcho­dzi do izra­el­skich kin w trud­nym mo­men­cie, gdy w Stre­fie Gazy nie milk­ną walki i na­si­la­ją się akty prze­mo­cy.

Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da wpa­dła na po­mysł spo­tka­nia z matką za­bój­cy swego męża po obej­rze­niu filmu „Serce z Dże­ni­nu” nie­miec­kie­go do­ku­men­ta­li­sty Mar­cu­sa Vet­te­ra. Opo­wia­da on hi­sto­rię pa­le­styń­skie­go ojca, Isma­ela Kha­ti­ba. W 2005 roku jego je­de­na­sto­let­ni syn Ahmed zgi­nął z rąk izra­el­skie­go żoł­nie­rza. Oj­ciec pod­jął he­ro­icz­ną de­cy­zję o od­da­niu or­ga­nów syna arab­skim i ży­dow­skim dzie­ciom, cze­ka­ją­cym na trans­plan­ta­cję. Pół­to­ra roku póź­niej ka­me­ra to­wa­rzy­szy Isma­elo­wi Kha­ti­bo­wi, gdy od­wie­dza ma­łych pa­cjen­tów, ży­ją­cych dzię­ki darze jego syna. Po­dróż wie­dzie do kra­iny od­wiecz­ne­go wroga, tu do­mi­nu­je nie­na­wiść i uprze­dze­nia. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da obej­rza­ła „Serce z Dże­ni­nu” w 2008 roku i od razu wie­dzia­ła, że film spodo­bał­by się jej mę­żo­wi. Dov Cher­no­bro­da był ar­chi­tek­tem i dzia­ła­czem po­ko­jo­wym, całe życie an­ga­żo­wał się na rzecz po­jed­na­nia mię­dzy Ży­da­mi i Ara­ba­mi. - Nigdy nie bra­ko­wa­ło mu od­wa­gi, aby ma­rzyć - opo­wia­da pani Cher­no­bro­da. Idąc śla­dem męża za­czę­ła za­sta­na­wiać się nad ja­kimś ge­stem po­jed­na­nia zło­żo­nym przez Żydów pod ad­re­sem miesz­kań­ców Za­chod­nie­go Brze­gu Jor­da­nu. To była także roz­pacz­li­wa próba upo­rząd­ko­wa­nia wła­sne­go życia. Naj­więk­sza trud­ność po­le­ga­ła na tym, że pani Cher­no­bro­da nie znała ni­ko­go w Dże­ni­nie. Nie­wie­le my­śląc na­pi­sa­ła list do nie­miec­kie­go do­ku­men­ta­li­sty Mar­cu­sa Vet­te­ra z proś­bą, czy byłby za­in­te­re­so­wa­ny na­krę­ce­niem filmu o spo­tka­niu ży­dow­skiej wdowy z ro­dzi­ną pa­le­styń­skie­go za­ma­chow­ca.

Być może więk­szość fil­mow­ców po­de­szła­by scep­tycz­nie do ta­kie­go po­my­słu: cóż no­we­go można po­wie­dzieć o cią­gną­cym się w nie­skoń­czo­ność kon­flik­cie izra­el­sko-pa­le­styń­skim. Mar­cus Vet­ter był aku­rat za­ję­ty nowym pro­jek­tem - od­bu­do­wą kina w Dże­ni­nie i świet­nie zda­wał sobie spra­wę, że na­krę­ce­nie ta­kie­go do­ku­men­tu wy­ma­ga sporo czasu. Nie­wie­le my­śląc za­py­tał dwie młode re­ży­ser­ki - Ste­pha­nie Bürger i Jule Ott, czy nie są za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem tego te­ma­tu. Dziew­czy­ny wy­ra­zi­ły zgodę i w ten spo­sób po­wstał do­ku­ment o Ży­dów­ce z Haify, któ­rej za­ma­rzy­ło się po­jed­na­nie z Pa­le­styń­czy­ka­mi. (...)

Mi­nę­ło wiele mie­się­cy nim au­tor­kom filmu udało się zdo­być za­ufa­nie ro­dzi­ny To­bas­si. (...) Po­cząt­ko­wo miały wra­że­nie, że ude­rza­ją w mur nie­chę­ci i uprze­dzeń. (...) Go­dzi­na­mi dys­ku­to­wa­ły z pa­le­styń­ską współ­re­ży­ser­ką Ma­na­lą Ab­dal­lah, czy re­por­taż wy­star­cza­ją­co ob­szer­nie na­świe­tla pa­le­styń­ski punkt wi­dze­nia. Po sa­mo­bój­czym za­ma­chu Sha­die­go To­bas­si woj­ska izra­el­skie prze­pro­wa­dzi­ły akcję od­we­to­wą w Dże­ni­nie. W wal­kach po­nio­sło śmierć 54 Pa­le­styń­czy­ków. Ste­pha­nie Bürger i Jule Ott długo biły się z my­śla­mi, czy po­win­ny po­ru­szyć w swoim fil­mie i ten wątek.

Oglą­da­jąc do­ku­ment widać, że Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da długo wal­czy­ła ze sobą, aby po raz pierw­szy za­dzwo­nić do Za­ka­rie­go To­bas­si ojca za­ma­chow­cy. Nie była pewna, czy po­stę­pu­je słusz­nie i czy bę­dzie w sta­nie znieść widok domu, z któ­re­go 31 marca wy­ru­szył młody za­ma­chow­ca w kie­run­ku Haify. Wszyst­kie wąt­pli­wo­ści pry­snę­ły, kiedy zo­ba­czy­ła łzy w oczach pa­le­styń­skie­go ojca: – Dzi­siaj wiem, że i on cier­pi. Wcze­śniej nie mia­łam o tym po­ję­cia. Ósme­go kwiet­nia 2010 roku Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da, wdowa po izra­el­skim dzia­ła­czu po­ko­jo­wym wy­ru­szy­ła w tę sama drogę którą po­ko­nał w 2002 roku mor­der­ca jej męża. (…) Ko­bie­cie to­wa­rzy­szy­ła ekipa fil­mo­wa, naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka i naj­star­szy syn. (...) - Po przy­by­ciu do Dże­ni­nu czu­łam się tak, jak­bym za­mknę­ła ostat­ni roz­dział książ­ki i otwo­rzy­ła nową - opo­wia­da wdowa. (…) W paź­dzier­ni­ku film „Po ciszy” trafi na ekra­ny kin w Izra­elu. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da zdaje sobie spra­wę, że do­ku­ment wy­wo­ła burz­li­wą dys­ku­sję i falę kry­ty­ki, a może nawet nie­na­wi­ści. Wie jed­nak, że po­stą­pi­ła słusz­nie. Praca nad do­ku­men­tem przy­wró­ci­ła sens jej życiu. - A teraz film żyje swoim wła­snym ży­ciem - mówi z uśmie­chem.

>>>>>

Takie sa skutki terroryzmu ... Zabili przyzwoitego czlowieka ! Ktory chcial pokoju ! Bo terroryzm jest od diabla i zawsze gina niewinni albo wrecz chcacy dobra... Takie pojednanie wspaniale pokazuje jak nalezy postepowac . Jak Papież ! To jest od Boga :O)))Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 17:31, 18 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:56, 18 Paź 2011    Temat postu:

No i sami widzicie - ledwie zywy i przewracjacy sie zolnierz Izraela wygladjacy jak w Auschwitz i wypasieni bysiowie terrorysci z izraelskich wiezien !!!
Te obrazy mowia wszystko .
Co oni znnim robili ??? To jest hanba tak traktowac jencow !!! Co niby ten chlopiec zawinil ???
Oto Hamas - obrzydlistwo ...
Oczywiscie wrzaski tlumow jacy to bohaterowie sa oblednym opetaniem typowym dla tlumu ...
W zadnym wypadku terrorysta nie jest bohaterem...
Bohaterami to byal AK . Oni walczyli nie z Izraelem ktory owszem robi swinstwa ale z hitleryzmem porownania nie ma...
I co robili bestialsko wyniszczani Polacy ???
No wlasnie WALCZYLI !
A nie obwiazywali sie bombami i wysadzali w niemieckich żłobkach szkołach czy chocby lokalach ,,tylko dla Niemców'' ... A MIELI TAKIE MOZLIWOSCI !!!
AK likwidowala tylko zbrodniarzy wojennych typu Kutschera i konfidentow ( bo ich donosy oznaczaly zaglade osoby - nie wiezienie ALE SMIERC ) ...
I tym sie rozni Armia Podziemna od terrorystow . Roznica jest nadzwyczaj jasna i przejrzysta...
Oczywiscie Armia Krajowa to szczyt bohaterstwa swiatowego i nieosiagalny dla innych . To trzeba byc Polakiem ... Ale jest to wzor do ktorego porownujemy wszelkie ruchy oporu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:02, 20 Paź 2011    Temat postu:

USA wystąpi z UNESCO. Powód to Palestyna

Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry (UNE­SCO) może stra­cić swego naj­więk­sze­go płat­ni­ka - Stany Zjed­no­czo­ne - jeśli na roz­po­czy­na­ją­cej się w przy­szłym ty­go­dniu kon­fe­ren­cji ge­ne­ral­nej przyj­mie Pa­le­sty­nę jako peł­no­praw­ne­go człon­ka.

Agen­cja dpa pisze z Pa­ry­ża, po­wo­łu­jąc się na koła UNE­SCO, że na­de­szły w tej spra­wie "jed­no­znacz­ne ostrze­że­nia". Na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka rada wy­ko­naw­cza UNE­SCO opo­wie­dzia­ła się już za człon­ko­stwem Pa­le­sty­ny. De­cy­zję tę ma teraz za­twier­dzić zbie­ra­ją­ca się co dwa lata kon­fe­ren­cja ge­ne­ral­na z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li wszyst­kich 193 państw człon­kow­skich. Kon­fe­ren­cja roz­po­czy­na się 25 paź­dzier­ni­ka i koń­czy 10 li­sto­pa­da. Pełne człon­ko­stwo Pa­le­sty­ny mo­gło­by ozna­czać, że z UNE­SCO wy­co­fa­ją się Stany Zjed­no­czo­ne. Wkład USA sta­no­wi obec­nie 22 proc. bu­dże­tu UNE­SCO. Obec­ny dwu­let­ni bu­dżet tej or­ga­ni­za­cji wy­no­si 653 mi­lio­ny do­la­rów.

>>>>>>

To jest sprawdzian dla tej organizacji czy sie ugnie ... Takie szantaze nalezy odrzucac ... Widzimy jak zydowscy bankierzy rzadzacy w USA brutlanie egzekwuja swoje wplywy ! Niby imperium a chodzi na smyczy i sie kompromituje ... A tak im zazdroscicie ! A to kraj z ograniczona suwerennoscia ! USA nie moga sobie tak robic co chca jak np. Polska... Sa UWIEZIONE!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:39, 21 Paź 2011    Temat postu:

Palestyna: propozycja wyborów na styczeń

Par­tia Fatah pa­le­styń­skie­go pre­zy­den­ta Mah­mu­da Ab­ba­sa za­pro­po­no­wa­ła Ha­ma­so­wi zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­bo­rów w stycz­niu w celu oży­wie­nia pro­ce­su po­jed­na­nia mię­dzy ry­wa­li­zu­ją­cy­mi frak­cja­mi pa­le­styń­ski­mi - po­wie­dział w pią­tek głów­ny ne­go­cja­tor pa­le­styń­ski Saeb Ere­kat.

- Jedna z opcji, którą przed­sta­wi­li­śmy Ha­ma­so­wi, to przy­spie­sze­nie po­jed­na­nia po­przez zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­bo­rów w stycz­niu i, na­stęp­nie, sfor­mo­wa­nie rządu - po­wie­dział Ere­kat agen­cji AFP. Dodał, że to je­dy­nie pro­po­zy­cja do prze­dys­ku­to­wa­nia. Hamas na razie na nią nie od­po­wie­dział. Szef Ha­ma­su Cha­led Me­szal sko­rzy­stał we wto­rek z pod­no­szą­cej jego pre­stiż wy­mia­ny więź­niów pa­le­styń­skich na izra­el­skie­go żoł­nie­rza Gi­la­da Sza­li­ta i za­pro­po­no­wał spo­tka­nie Ab­ba­so­wi. Stro­ny w za­sa­dzie są zgod­ne co do spo­tka­nia, lecz jego daty nie usta­li­ły.

Fatah i rzą­dzą­cy w Ste­fie Gazy Hamas za­war­ły w kwiet­niu pakt o po­jed­na­niu mię­dzy Pa­le­styń­czy­ka­mi, koń­czą­cy czte­ro­let­ni okres po­dzia­łów. Umowa prze­wi­dy­wa­ła utwo­rze­nie rządu jed­no­ści na­ro­do­wej i prze­pro­wa­dze­niu wy­bo­rów w ciągu roku. Dys­ku­sje zo­sta­ły za­wie­szo­ne latem, gdy zbli­żał się ter­min zgło­sze­nia przez Ab­ba­sa wnio­sku o uzna­nie przez ONZ pań­stwa pa­le­styń­skie­go. Hamas nie po­parł tej ini­cja­ty­wy.

>>>>>

No to organizacja totalitarna wiec gdzie tam wybory ! Ten rezim trzeba obalic ... Natomiast nalezy je zrobic tam gdzie sie da . Oczywiscie bez Hamasu ! Nie beda mogli startowac . W wyborach moga brac udzial tylko DEMOKRATYCZNE partie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:31, 22 Paź 2011    Temat postu:

Abbas nie zrezygnuje z akcji w ONZ.

Prezydent palestyński Mahmud Abbas powiedział, że podtrzyma żądanie przyjęcia Palestyny do ONZ nawet wówczas, gdy zostaną wznowione negocjacje z Izraelem, czego warunkiem pozostaje zamrożenie budowy osiedli żydowskich - poinformowały w sobotę egipskie media.

Abbas, który przebywa w Kairze na spotkaniu z władzami egipskimi, "potwierdził, że nie wycofa wniosku z ONZ, nawet jeśli negocjacje zostaną wznowione" - podała oficjalna agencja egipska MENA.

23 września Abbas złożył w ONZ wniosek o pełne członkostwo w Narodach Zjednoczonych państwa palestyńskiego w granicach z roku 1967, czyli obejmującego Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i Wschodnią Jerozolimę, którą, jak przypomina AFP, Palestyńczycy chcą uczynić swoją stolicą.

- Wysunęliśmy żądanie i utrzymamy je do końca - oświadczył prezydent Autonomii Palestyńskiej.

Powiedział też, że jest gotów do "natychmiastowego" wznowienia rozmów z Izraelem, jeśli ten zaakceptuje oświadczenie tzw. kwartetu (bliskowschodniego). Każda ze stron, jak pisze AFP, nieco inaczej jednak interpretuje oświadczenie kwartetu.

W nadchodzącym tygodniu wysłannicy kwartetu bliskowschodniego (UE, ONZ, USA, Rosja) spotkają się w Jerozolimie osobno z przedstawicielami władz Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Ma to być próba przygotowania nowych izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych; negocjacje są zamrożone od ponad roku.

>>>>>

Oczywiscie ! To nie jest kaprys a powazna polityka . Nie ulega wiec zmianom z dnia na dzien ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:21, 27 Paź 2011    Temat postu:

Apel izraelskich uczniów ws. jeńców

Grupa izra­el­skich uczniów ostat­nich klas szkół śred­nich - a więc w wieku przed­po­bo­ro­wym - zbie­ra pod­pi­sy pod ape­lem do mi­ni­stra obro­ny, by nie wy­mie­niać ich na ter­ro­ry­stów, gdyby jako żoł­nie­rze do­sta­li się do nie­wo­li. - Nasze życie nie jest cen­niej­sze od życia tych, któ­rzy mogą zgi­nąć z rąk uwol­nio­nych - twier­dzą sy­gna­ta­riu­sze apelu.

Przy­szli żoł­nie­rze pod­kre­śla­ją w li­ście do szefa re­sor­tu obro­ny oraz szefa szta­bu ge­ne­ral­ne­go izra­el­skich sił zbroj­nych, że na wy­mia­nę mogą zgo­dzić się tylko przy po­sza­no­wa­niu kon­wen­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, które sta­no­wią, iż je­niec wo­jen­ny może być uwol­nio­ny w za­mian za in­ne­go jeńca. Na razie do­ku­ment pod­pi­sa­ło kil­ka­dzie­siąt osób, ale zda­niem jego au­to­rów wkrót­ce znaj­dą się pod nim ty­sią­ce pod­pi­sów. Akcję za­ini­cjo­wa­ła mło­dzie­żów­ka na­cjo­na­li­stycz­nej Unii Na­ro­do­wej, ma­ją­cej kilku de­pu­to­wa­nych w stu­oso­bo­wym par­la­men­cie.

- Hi­sto­ria do­wo­dzi, że uwal­nia­nie ter­ro­ry­stów za­chę­ca do ko­lej­nych po­rwań - prze­ko­nu­je 18-let­ni ko­or­dy­na­tor zbiór­ki pod­pi­sów Da­niel Gabai.

W ubie­głym ty­go­dniu za uwol­nie­nie przez Hamas sier­żan­ta Gi­la­da Sza­li­ta Izra­el wy­pu­ścił z wię­zień 1027 Pa­le­styń­czy­ków, z któ­rych wielu zo­sta­ło ska­za­nych za udział w za­ma­chach ter­ro­ry­stycz­nych na Izra­el­czy­ków. Z kolei w czwar­tek ma się odbyć wy­mia­na 25 Egip­cjan wię­zio­nych w Izra­elu za stu­den­ta Ilana Gra­pe­la, któ­re­mu wła­dze w Ka­irze za­rzu­ci­ły naj­pierw szpie­go­stwo, a potem pod­ju­dza­nie do za­mie­szek.

Oba po­ro­zu­mie­nia o wy­mia­nie więź­niów spo­tka­ły się w Izra­elu z przy­chyl­nym przy­ję­ciem ze stro­ny więk­szo­ści opi­nii pu­blicz­nej, ale wy­wo­ła­ły też falę kry­ty­ki, a nawet skarg do Sądu Naj­wyż­sze­go.

Prze­ciw­ni­cy po­ro­zu­mień o wy­mia­nie więź­niów ar­gu­men­tu­ją, że w imię źle po­ję­tych hu­ma­ni­tar­nych ge­stów wobec po­je­dyn­czych Izra­el­czy­ków wła­dze pań­stwa ży­dow­skie­go wzmac­nia­ją swo­ich wro­gów. Pod­kre­śla­ją oni, że wła­dze wy­pusz­cza­ją na wol­ność zbrod­nia­rzy sta­no­wią­cych za­gro­że­nie dla oby­wa­te­li Izra­ela, a w re­zul­ta­cie - za­chę­ca­ją wro­gów do po­ry­wa­nia ko­lej­nych Izra­el­czy­ków, po­ka­zu­jąc im, że jest to opła­cal­ne po­li­tycz­nie.

>>>>>

Mali bohaterowie ! Moje uznanie!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 23:39, 31 Paź 2011    Temat postu:

Palestyna pełnoprawnym członkiem UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) postanowiła przyznać pełne członkostwo Palestyńczykom. Wzmocni to ich pozycję w ubieganiu się o uznanie palestyńskiej państwowości przez ONZ.

UNESCO jest pierwszą agendą ONZ, o pełne członkostwo w której starali się Palestyńczycy, odkąd prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wnioskował o pełne członkostwo w ONZ 23 września. Przeciwko temu były USA, Kanada i Niemcy. Za opowiedziały się Brazylia, Rosja, Chiny, RPA i Francja. Od głosu wstrzymała się Wielka Brytania.

"Przyjęcie Palestyny do UNESCO to moment historyczny"

Palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Malki uznał, że przyznanie w poniedziałek pełnego członkostwa Palestyńczykom przez UNESCO to moment historyczny, przyznający im pewne prawa.

- To naprawdę moment historyczny, który przyznaje Palestynie niektóre z jej praw. Palestyna jest kolebką religii i cywilizacji - powiedział al-Malki na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu. Za rezolucją o przyjęciu Autonomii Palestyńskiej do UNESCO głosowało z obecnych na konferencji w Paryżu 107 członków, 52 było przeciwnych, a 14 wstrzymało się od głosu.

>>>>>

No i brawo ! I jest sukces i o to chodzi ! Nikt nie zginal . Nie ma nienawisci z tego tytulu a Palestyna zyskala nowy prestizowy przyczolek ! Gdyby tak postepoawc od 1949 W INNEJ BYLIBYSMY SYTUACJI !!!
Oczywiscie nalezy kontynowac polityke w tym stylu . KROK PO KROKU ! To njalepsza startegia w tej sytuacji ...
Oczywiscie stanowisko Kanady jest zenujace ... Ale widzimy ze nie moga oni podskoczyc wobec ,,starszego'' brata ... Wbrew temu co lansuje sie w Polsce sasiedztwo z USA nie jest ani mile ani wygodne ... TO JEST ZALEZNOSC I TO MOCNA !!! Wie o tym Meksyk az nadto tragicznie a takze Kanada z tym ze dzieki temu ze jest na tym samym poziomie PKB to az tak nie odczuwa ... Ale zadna to radosc ... Raczej DOSC !
No i Niemcom NIE WYPADA TAKICH RZECZY ROBIC ... Taktownie bylo by sie wstrzymac z oczywistych wzgledow ... Brytyjczycy dali noge tez ze wzgledu na ,,wielkiego brata '' ... A ,,wielki brat'' tez nie jest niezalezny bo jak widac rzadzi narod przebrany (za Amerykanow ) poprzez banki ...
OGOLNIE DNO !
Ale konowania ciemnych sil spelzly na niczym . USA znowu sie skompromitowaly . JAK ZWYKLE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 0:05, 01 Lis 2011    Temat postu:

"Przyjęcie Palestyny do UNESCO szkodzi wznowieniu procesu pokojowego"

Przyjęcie Palestyńczyków do UNESCO jako pełnego członka szkodzi widokom na wznowienie procesu pokojowego - stwierdza izraelskie MSZ w oświadczeniu.

- Ta decyzja nie przekształca Autonomii Palestyńskiej w rzeczywiste państwo, a jedynie w niepotrzebny sposób utrudnia drogę do wznowienia negocjacji - podało MSZ Izraelea.

>>>>

takimi negocjacjami w ktorych trwa gadanie a Izrael buduje osiedla to nie jestesmy zainteresowani . Sa bez sensu ... Zreszta z ta wladza nie da sie negocjowac . Czekamy na jej upadek po prostu ...

USA krytykują UNESCO za decyzję ws. Palestyny

- Przyjęcie Palestyńczyków do UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury - red.) jako pełnego członka jest przedwczesne, bezcelowe i podważa dążenia społeczności międzynarodowej do wypracowania pełnego planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu - uznał Biały Dom.

????? Co niby podwaza ??? W CZYM ZASZKODZILI MIEDZYNARODOWEJ SPOLECZNOSCI ??? O CZY ONI BREDZA ???

Decyzja, podjęta podczas na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu, została przyjęta wiwatami. - Niech żyje Palestyna - krzyknął po francusku jeden z delegatów na zakończenie długiego i pełnego napięcia posiedzenia.

>>>> NICH ZYJE ! :O)))) Niech nie umiera w zamachach samobojczych !

Rzecznik Białego Domu Jay Carney powiedział, że dzisiejsze głosowanie w UNESCO jest również przeszkodą we wznowieniu bezpośrednich negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami.

???? A DLACZEGO ICH DO TEJ PORY NIE BYLO ??? Nie bylo Plaestyny i nie bylo negocjacji . To jak moze to byc przeszkoda dla czegos CZEGO NIE MA ????

Natomiast amerykańska ambasador przy ONZ Susan Rice w wiadomości nadanej na Twitterze poinformowała, że wynik "głosowania dającego Palestyńczykom członkostwo w UNESCO nie zastąpi bezpośrednich negocjacji, tylko jest głęboko szkodliwy dla UNESCO".

?????

W czym niby szkodzi ??? I kto mowi o zastapieniu negocjacjacji ???
Dyplomaci z USA gadaj ajk na drugach albo na wodce . Nic dziwnego HANIEBNA KOMPROMITACJA BOLI ! Ani nie wygrali glosowania ani nie zachowali przyzwoitosci ! Taka sytuacaj boli najbardziej !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:47, 01 Lis 2011    Temat postu:

Mocna reakcja Izraela po decyzji UNESCO

Izrael przyspieszy budowę 2 tys. mieszkań, m.in. w Jerozolimie Wschodniej, i czasowo zamrozi przekazywanie funduszy Autonomii Palestyńskiej, w ramach retorsji po uzyskaniu przez Palestynę członkostwa w UNESCO - podało we wtorek izraelskie źródło oficjalne.

- Zamierzamy wybudować 2 tys. mieszkań, w tym 1650 w Jerozolimie Wschodniej, a pozostałe na południe od Betlejem, na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowali przedstawiciele izraelskiej administracji, którzy wyłącznie anonimowo wypowiadają się na ten temat. Wcześniej izraelski premier Benjamin Netanjahu zwołał specjalne posiedzenie rządu w sprawie poniedziałkowego głosowania w UNESCO, wskutek którego Palestyna uzyskała status członka tej agendy ONZ.

Palestyńczycy traktują Wschodnią Jerozolimę jako stolicę swego przyszłego państwa, a zamrożenie osadnictwa uważają za warunek rozpoczęcia rozmów z Izraelem. We wtorek palestyński prezydent Mahmud Abbas oświadczył, że zapowiedź Netanjahu "niszczy proces pokojowy". Podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu przekazywania funduszy jest "nieludzka".

>>>>

To bandyci ! Rezim Izraelski to terrorysci ...
Wygrazanie budowaniem osiedli jest smieszne bo i tak je budowali . WIEC CO ZA ROZNICA ! Poza tym trwaja protesty i ten szalony rzad juz ledwo dyszy . Rozmawiac trzeba juz z NASTEPNYM rzadem Izraela. Ten to juz trupy . Administracja Obamy tez odchodzi do lamusa w przyszlym roku zatem to juz beda inni ludzie i trzeba na nich sie przygotowac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:45, 03 Lis 2011    Temat postu:

USA krytykują Izrael za plany budowy osiedli na ziemiach okupowanych.

Administracja USA potępiła decyzję Izraela, aby przyspieszyć budowę osiedli żydowskich na okupowanych, zamieszkanych przez Palestyńczyków ziemiach Zachodniego Brzegu Jordanu.

Rzecznik Białego Domu Jay Carney wyraził "głębokie rozczarowanie" decyzją rządu izraelskiego, którą tłumaczy się jako chęć odwetu za przyjęcie Palestyny do UNESCO. Administracja ogłosiła wcześniej, że nie będzie wpłacać składek na UNESCO.

- Jednostronne działania szkodzą wysiłkom na rzecz wznowienia bezpośrednich negocjacji i nie przyspieszają celu, jakim jest rozsądne i konieczne porozumienie między obu stronami (Izraelem i Palestyńczykami) - powiedział Carney na konferencji prasowej w środę. -

Dodał, że negocjacje są "jedynym sposobem osiągnięcia rozwiązania w postaci dwóch państw, które jest celem obu stron".

Tego samego dnia decyzję Izraela o przyspieszeniu budowy osiedli skrytykował także sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun, Unia Europejska oraz rządy państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

>>>>

Krytykowanie Izrela i wetowanie niepodleglosci Palestyny to sa niesmieszne zarty . Pokazuja ze ,,krytyki'' Izraela sa oszustwem na pokaz a weto to wyraz PRAWDZIWEJ POLITYKI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:31, 03 Lis 2011    Temat postu:

Izrael zamrozi finansowanie UNESCO

Izra­el za­mro­zi wpła­ty na fun­dusz UNE­SCO po tym, jak ta Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych do Spraw Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry przy­zna­ła pełne człon­ko­stwo Pa­le­styń­czy­kom - głosi oświad­cze­nie kan­ce­la­rii izra­el­skie­go pre­mie­ra Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hu.

W oświad­cze­niu na­pi­sa­no, że de­cy­zja, którą UNE­SCO pod­ję­ła w tym ty­go­dniu, szko­dzi szan­som osią­gnię­cia po­ro­zu­mie­nia po­ko­jo­we­go z Pa­le­styń­czy­ka­mi i że Izra­el wstrzy­ma swą rocz­ną wpła­tę w wy­so­ko­ści 2 mln do­la­rów. Fi­nan­so­wa­nie UNE­SCO za­wie­si­ły także po po­nie­dział­ko­wej de­cy­zji tej or­ga­ni­za­cji USA. W środę dy­rek­tor ge­ne­ral­na UNE­SCO Irina Bo­ko­wa za­ape­lo­wa­ła do USA, aby "zna­la­zły spo­sób" na kon­ty­nu­owa­nie fi­nan­so­wa­nia tej or­ga­ni­za­cji, co jest szcze­gól­nie ważne w dobie kry­zy­su go­spo­dar­cze­go. Za de­cy­zją UNE­SCO o przy­zna­niu Pa­le­styń­czy­kom człon­ko­stwa w tej or­ga­ni­za­cji gło­so­wa­ło 107 państw, 14 było prze­ciw, a 52 wstrzy­ma­ły się od głosu.

>>>>

Zabrali zabawki z piaskownicy i poszli ...
Nie roznia sie specjalnie od dzieci...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:10, 04 Lis 2011    Temat postu:

W odpowiedzi na poniedziałkową decyzję UNESCO Stany Zjednoczone, Kanada i Izrael natychmiast poinformowały, że przestaną przekazywać fundusze na działalność tej organizacji. Rządy tych trzech państw uważają, że jedyną drogą do powstania niepodległej Palestyny są negocjacje z Izraelem.

>>>>

Oczywiscie jest to bezczelne klamstwo bo wiemy jak obecny rezim (znienawidzony przez ludzi ) w Izraelu kocha panstwo palestynskie .

Po decyzji UNESCO rząd państwa żydowskiego zapowiedział też sankcje w stosunku do Palestyńczyków. Przede wszystkim zastopował przekazanie Autonomii Palestyńskiej ok. 100 mln dolarów pochodzących z ceł. Środki te stanowią znaczącą pozycję w budżecie Autonomii. Władze w Jerozolimie ogłosiły również plany rozbudowy osiedli żydowskich na obszarach spornych z Palestyńczykami.

?????

Przeciez I TAK JUZ OD DAWNA NIE DAWALI PIENIEDZY ??? To co moga nie dac jak nie daja ???
Podobnie i tak buduja to co moga jeszcze budowac ???
Padli ofiara wlasnego szalenstwa ... Oszalaly rezim prowadzil tak agresywna polityke wobec Palestynczykow ZE JUZ NIE MA CO ZAOSTRZAC :O)) Wpadli w sidla eskalacji ...
Widzimy zatem ze podloscia jest odsylanie Palestynczykow do negocjaci z oszalalym z nienawisci rezimem ktory zaplatal sie we wlasnym szalenstwie ...
I oczywiscie z smutkiem patrzymy na marionetkowy rzad Kanady ktory chodzi z nożem na gardle nowojorskich bankierow ( z narodu przebranego ) i robi co im kaze ... Rola marionetek jest godna pozalowania ...
Ale oczywiscie KAZDY WYBIERA SWOJA ROLE ! Czy w Waszyngtonie czy w Kanadzie jesli chodza na pasku tych bankierow TO SAMI SIE NA TO GODZILI !!!
Jest to polityka szkodliwa i samobojcza . Utrudnia tylko rozwiazanie problemu i podbudowuje pozycje Hamasu ... Ktory mowi A WIDZICIE ??? Nie ma wyjscia ! Trzeba palic mordowac wysadzac ! To jest od diabla...
Apeluje do Palestynczykow aby diablu nie ulegali . jak widac droga pokojowa dala najwieksze rezultaty . W Izraelu rezim wisi na wlosku i zaraz padnie . Barack wyleci w 2012 ... Bankierzy nowojorscy tez bankrutuja ... Rozpaczac nie ma sensu skoro wszystko idzie dobrze ... Pokrzykuja bo sie boja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:57, 05 Lis 2011    Temat postu:

UNESCO zrobi zbiórkę po proteście USA

- UNESCO przystępuje do zbiórki środków po tym, jak USA zamroziły finansowanie organizacji na znak protestu przeciw przyjęciu Palestyny na pełnoprawnego członka - poinformowała dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. Kampania ruszy w najbliższym czasie.

W wywiadzie dla bułgarskiego radia publicznego Bokowa powiedziała, że "niektóre państwa i rządy dają pozytywne sygnały, że nas poprą". - Oczywiście takie poparcie różni się od stałego finansowania i może nam pomóc tylko na krótką metę, niemniej liczymy na nie. Wciąż jednak skłonna jestem patrzeć na sytuację jak na tymczasową trudność - dodała. Jednocześnie Bokowa zdementowała twierdzenia, że Kanada również zamierza wstrzymać finansowanie. Wyraziła nadzieję, że redukcja finansowania o 80 mln dolarów nie zagrozi programom UNECO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) zwłaszcza tym, które dotyczą systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim.

- Podczas trzęsienia ziemi w Fukushimie nasz system zadziałał natychmiastowo, po trzech minutach nadaliśmy ostrzeżenie, co uratowało życie tysiącom, jeśli nie milionom ludzi. To są nasze argumenty dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdy mówimy, że sprawy polityczne nie powinny rzucać cienia na pozytywne działania UNESCO na rzecz wielu ludzi na świecie - powiedziała Bokowa. USA wpłacały do kasy UNESCO 80 mln dolarów rocznie, czyli 22 proc. budżetu organizacji. Przyjęcie Palestyny na pełnoprawnego członka UNESCO sprawiło, że USA zamroziły wpłaty na konto tej organizacji na mocy dwóch ustaw z początku lat 90. Zakazują one finansowania wszelkich organizacji, przyznających członkostwo terytoriom, które nie są uznane za państwa w świetle prawa międzynarodowego.

>>>>>

No i brawo ! Sa inne srodki ... Kanada sie wycofala bo to juz byl wstyd isc na sznurku bankierow z Njujorku ... ZASADY SA WAZNIEJSZE niz te 80 mln .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:26, 08 Lis 2011    Temat postu:

"Nie mogę oglądać tego kłamcy" - prezydent Francji o....

Szef francuskiego państwa Nicolas Sarkozy miał określić jako "kłamcę" premiera Izraela Benjamina Netanjahu w prywatnej rozmowie z prezydentem USA, Barackiem Obamą - podała agencja AFP, powołując się na dziennikarzy, którzy słyszeli rozmowę.

Według cytowanego przez AFP francuskiego portalu informacyjnego "Arret sur images", do niezbyt dyplomatycznej wymiany zdań na temat Netanjahu doszło 3 listopada w czasie bilateralnego spotkania Sarkozy-Obama na marginesie szczytu G20 w Cannes.

- Nie mogę już go oglądać, to kłamca - miał powiedzieć o izraelskim premierze francuski prezydent. - Ty masz go po dziurki w nosie, ale ja muszę z nim codziennie pertraktować - odparł Obama, według "Arret sur images".

W tej samej prywatnej rozmowie, która przedostała się do mediów, gospodarz Białego Domu miał zarzucić Sarkozy'emu, że Francja nie uprzedziła USA, iż będzie głosować za przyjęciem Palestyny do UNESCO. Stany Zjednoczone stanowczo sprzeciwiały się tej decyzji. Według tego samego źródła, amerykański prezydent nalegał na Sarkozy'ego, by Paryż powstrzymał Palestyńczyków od żądania ich przyjęcia do ONZ.

AFP wyjaśnia, że słowa ta zostały potwierdzone przez "wielu dziennikarzy", którzy przysłuchiwali się wymianie zdań między dwoma politykami.

Tocząca się za zamkniętymi drzwiami rozmowa przeciekła do mediów wskutek niedopatrzenia organizatorów szczytu w Cannes. Wręczyli oni dziennikarzom ze sporym wyprzedzeniem sprzęt do symultanicznego tłumaczenia konferencji prasowej Obama-Sarkozy. W słuchawkach można było wtedy usłyszeć fragment prywatnej rozmowy między obu prezydentami.

Jednak dziennikarze, którzy byli świadkami tej konwersacji, umówili się między sobą, że nie wykorzystają tych wypowiedzi, gdyż miały one poufny charakter.

Dopiero strona "Arret sur images" złamała tę umowę, upubliczniając słowa obu przywódców.

>>>>>

A to jacys dziwni ,,dziennikarze'' . Umawiaja sie zeby ,,nie informowac''...
Pewnie oczywiscie robia to dla ,,dobra Izraela'' bo w tych rekach jest prasa USA ... Ale oczywiscie przeciez nie ujawinili zadnych planow walki z terrorem i nikt nie zginie od takiej informacji . Ucierpi jedynie rezim w Izraelu . Ale on i tak ma protesty na glowie ...

Widzimy ze Obama jeszcze gorzej go nie znosi ale musi dzialac mu na reke . Banki w USA sa w takich rekach jakich sa i cisną ! I nie ma wyjscia ! Widzicie jak ludzie na szczytach sa niewolnikami ukaldow interesow ... Nienawidza tego a ,,musza'' ulegac ... Wladza nie wyglada tak jak wam sie wydaje ...

Ale widzicie teraz ze pozycja Netanjahu jest slabiutka - nawet w USA robi im sie niedobrze jak go widza . Widzimy jaka glupota jest terrozym w Palestynie . Tylko utrudnia Palestyńczykom życie . Gdyby nie terror juz dawno mieli by panstwo . Ostatnio na skutek pokojowej ofensywy w ONZ wszyscy pytaja - Dalczego niby oni nie maja byc panstwem ? A widzac postawe rzadu Izraela tepa i glupia tym bardziej utwierdzaja sie w poparciu Palestyny .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:35, 10 Lis 2011    Temat postu:

UNESCO nie dostało pieniędzy od USA. Zawieszają działalność

Dy­rek­tor ge­ne­ral­na Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry (UNE­SCO) Irina Bo­ko­wa ogło­si­ła za­wie­sze­nie do końca roku 2011 re­ali­za­cji pro­gra­mów tej or­ga­ni­za­cji z po­wo­du za­prze­sta­nia jej fi­nan­so­wa­nia przez USA.

USA za­wie­si­ły wpła­ty, gdy UNE­SCO w ostat­nim dniu paź­dzier­ni­ka przy­ję­ła w swoje sze­re­gi Pa­le­styń­czy­ków jako peł­no­praw­nych człon­ków. Za­wie­sze­nie re­ali­za­cji pro­gra­mów po­zwo­li na zna­le­zie­nie "oszczęd­no­ści w wy­so­ko­ści 35 mln do­la­rów", które wraz z 30 mln do­la­rów po­cho­dzą­cy­mi z fun­du­szu ob­ro­to­we­go po­zwo­lą po­kryć te­go­rocz­ny de­fi­cyt sza­co­wa­ny na 65 mln do­la­rów - po­in­for­mo­wa­ła dy­rek­tor UNE­SCO na kon­fe­ren­cji w Pa­ry­żu.

Oszczęd­no­ści nie unie­moż­li­wią jed­nak zor­ga­ni­zo­wa­nia spo­tka­nia Mię­dzy­rzą­do­wej Ko­mi­sji Dzie­dzic­twa UNE­SCO na Bali w dniach 22-29 li­sto­pa­da.

- Sy­tu­acja jest trud­na - przy­zna­ła Bo­ko­wa.

USA ogło­si­ły, że za­wie­sza­ją wpła­ty na fun­dusz UNE­SCO, gdy or­ga­ni­za­cja ta przy­zna­ła człon­ko­stwo Pa­le­styń­czy­kom. To po­zba­wi­ło ONZ-owską agen­cję 22 proc. jej bu­dże­tu w roku 2011, czyli ok. 70 mln do­la­rów, gdyż USA tra­dy­cyj­nie wpła­ca­ją skład­kę pod ko­niec roku. Na lata 2012-2013 UNE­SCO musi się li­czyć z de­fi­cy­tem ok. 143 mln do­la­rów. Dy­rek­tor ge­ne­ral­na or­ga­ni­za­cji za­po­wie­dzia­ła już po­su­nię­cia, które mają zmniej­szyć de­fi­cyt, w tym utwo­rze­nie do­raź­nych fun­du­szy dla dar­czyń­ców in­sty­tu­cjo­nal­nych i in­dy­wi­du­al­nych lub też wzrost skła­dek od człon­ków or­ga­ni­za­cji.

>>>>>

Bez przesady - to tylko 20 % ... Nie trzeba od razu zaprzestawac dzialan !
Ale warto w imie zasad zniesc troche niewygod ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:25, 15 Lis 2011    Temat postu:

Izrael: rząd zamraża fundusze dla Palestyńczyków

Izraelski rząd podtrzymał dziś decyzję o zamrożeniu wypłaty stu milionów dolarów przeznaczonych dla Palestyńczyków. To sankcja za przyjęcie Palestyny do UNESCO, czemu sprzeciwiał się Izrael.

Decyzję o zastopowaniu transferu podjął rząd izraelski w zawężonym gronie tzw. gabinetu bezpieczeństwa. Po raz pierwszy wypłata została wstrzymana 1 listopada - następnego dnia po przyjęciu Palestyny do Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), które w zamyśle Palestyńczyków ma być krokiem w kierunku niepodległości i uznania Palestyny na arenie międzynarodowej.

Tymczasem Izrael stoi twardo na stanowisku, że jedyną drogą do ewentualnej niepodległości Palestyny i pokoju na Bliskim Wschodzie są bezpośrednie negocjacje izraelsko-palestyńskie, a nie szukanie poparcia na forum ONZ.

A skoro Palestyńczycy zignorowali zdanie Izraela, władze w Jerozolimie postanowiły ich ukarać, wstrzymując transfer pieniędzy, które na podstawie porozumień pokojowych z Oslo z 1994 roku pobierają w imieniu Autonomii Palestyńskiej z ceł i podatków. Miesięcznie jest to kwota ok. 100 mln dolarów.

Izraelski gabinet bezpieczeństwa podjął decyzję o dalszym zamrożeniu tych środków mimo nalegań wicepremiera i ministra obrony Ehuda Baraka, który argumentował, że wypłata zaległych środków jest kluczowa dla kontynuowania współpracy z umiarkowanymi władzami Autonomii w dziedzinie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu terroryzmowi wymierzonemu w Izraelczyków.

Postanowienie o zatrzymaniu pieniędzy zapadło tego samego dnia, w którym przedstawiciele kwartetu bliskowschodniego (ONZ, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Rosja) bez powodzenia próbowali w Jerozolimie i Ramalli (stolica Zachodniego Brzegu i siedziba władz Autonomii Palestyńskiej) namawiać Izrael i Palestyńczyków do wznowienia negocjacji pokojowych zerwanych ponad rok temu.

- To dowód, że Izrael kontynuuje swoją politykę i wojnę gospodarczą z władzami (Autonomii Palestyńskiej) - powiedział w reakcji na decyzję o dalszym zamrożeniu pieniędzy sekretarz generalny komitetu wykonawczego Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP) Jaser Abed Rabbo. Pod egidą OWP Palestyńczycy występują na forum ONZ.

W tym roku Izrael już wcześniej zastosował tę samą sankcję finansową wobec władz Autonomii Palestyńskiej - po tym, gdy w maju zawarły one porozumienie o "pojednaniu narodowym" z Hamasem, który rządzi w Strefie Gazy i otwarcie deklaruje wrogość wobec państwa żydowskiego. Dziś przed świtem samoloty izraelskie znów zbombardowały cel Hamasu w Strefie Gazy, zabijając jedną osobę i raniąc kilka. Jak podały izraelskie siły zbrojne, była to odpowiedź na kolejne rakiety wystrzelone z palestyńskiej enklawy na terytorium Izraela.

>>>>

Karac to oni moga sami siebie ... Wiemy jaki oni maja autorytet miedzynarodowy . Sa uwazani za klamcow ... Zatem rozmowy z nimi nie maja sensu bo klamcy nie dotrzymuja slowa . Kto kaze Palestynczykom rozmawiac z nimi ten kaze rozmawiac z klmacami czyli sam jest oszustem bo wie dobrze ze takie rozmowy nie przyniosa zanego rezultatu . Czekamy zatem na uapdek klamcow . Rewolucja jest w toku ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:58, 16 Lis 2011    Temat postu:

Prezydent Palestyny nawołuje do wzmożenia pokojowej walki z "okupacją izraelską"

Pre­zy­dent Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej Mah­mud Abbas we­zwał Pa­le­styń­czy­ków do wzmo­że­nia po­ko­jo­wej walki z "oku­pa­cją izra­el­ską". Abbas prze­ma­wiał w Ra­mal­li na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu w 7. rocz­ni­cę śmier­ci le­gen­dar­ne­go pa­le­styń­skie­go przy­wód­cy Ja­se­ra Ara­fa­ta.

- Nie pod­da­my się oku­pa­cji i nie zre­zy­gnu­je­my z walki o nasze prawa - oświad­czył Abbas, na­wo­łu­jąc "wszyst­kich Pa­le­styń­czy­ków" do na­si­le­nia oporu bez sto­so­wa­nia prze­mo­cy wobec oku­pa­cji Za­chod­nie­go Brze­gu. Tę pa­le­styń­ską en­kla­wę na te­ry­to­rium Izra­ela ad­mi­ni­stru­ją w ogra­ni­czo­nym za­kre­sie wła­dze Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej na pod­sta­wie po­ro­zu­mie­nia po­ko­jo­we­go z Oslo z 1994 r., za­war­te­go z Izra­elem przez Ara­fa­ta.

Abbas pod­kre­ślił, że pa­le­styń­ski opór ma stale przy­po­mi­nać świa­tu o trwa­niu "izra­el­skiej oku­pa­cji".

Za­zna­czył przy tym, że pa­le­styń­skie dą­że­nia nie mają na celu "izo­la­cji lub de­le­gi­ty­mi­za­cji Izra­ela w świe­cie, ale izo­la­cję i de­le­gi­ty­mi­za­cję jego po­li­ty­ki".

Pre­zy­dent Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej za­po­wie­dział też, że przy­spie­szy wy­sił­ki na rzecz po­jed­na­nia na­ro­do­we­go z kon­ku­ren­cyj­nym ra­dy­kal­nym Ha­ma­sem, który spra­wu­je wła­dzę w Stre­fie Gazy.

Abbas oświad­czył, że nie zre­zy­gnu­je z for­so­wa­nia w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ wnio­sku o przy­ję­cie Pa­le­sty­ny do tej or­ga­ni­za­cji, które ozna­cza­ło­by uzna­nie nie­pod­le­gło­ści pań­stwa pa­le­styń­skie­go. Abbas zło­żył ten wnio­sek 23 wrze­śnia, ale utknął on w Ra­dzie ze wzglę­du na brak do­sta­tecz­nej więk­szo­ści po­trzeb­nej do jego prze­gło­so­wa­nia. - Otrzy­ma­my pełne człon­ko­stwo nie­za­leż­nie od tego, jak długo to po­trwa i jakie prze­szko­dy będą do po­ko­na­nia (...). Bę­dzie­my pytać świat o nasze prawa, które długo były za­po­mnia­ne - po­wie­dział Abbas.

>>>>>

Tak to madre ! Mahatma Gandi wielki przywodca Indii naszym wzorem !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:20, 17 Lis 2011    Temat postu:

Palestyńczycy: nie zrezygnujemy ze starań w ONZ w zamian za pieniądze

Pa­le­styń­scy li­de­rzy za "non­sens" uzna­ją do­nie­sie­nia o tym, ja­ko­by byli go­to­wi za­prze­stać sta­rań o uzna­nie na forum ONZ w za­mian za przy­wró­ce­nie do­ta­cji ame­ry­kań­skiej dla UNE­SCO oraz od­mro­że­nie przez Izra­el wy­pła­ty fun­du­szy z ceł i po­dat­ków.

Izra­el­ska ga­ze­ta "Ha­arec" po­da­ła, że wła­dze Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej za­pro­po­no­wa­ły układ USA i Izra­elo­wi: na razie za­do­wo­lą się przy­ję­ciem do UNE­SCO i nie będą dążyć do człon­ko­stwa w ko­lej­nych agen­dach ONZ, a nawet za­wie­szą sta­ra­nia o ja­kie­kol­wiek pod­wyż­sze­nie swego sta­tu­su w ONZ (obec­nie są ob­ser­wa­to­rem nie bę­dą­cym pań­stwem), o ile tylko Stany Zjed­no­czo­ne wzno­wią prze­ka­zy­wa­nie UNE­SCO swo­jej skład­ki, a Izra­el od­mro­zi wy­pła­tę ok. 100 tys. do­la­rów na­leż­nych Au­to­no­mii za paź­dzier­nik. W od­po­wie­dzi na przy­zna­nie Pa­le­sty­nie człon­ko­stwa w Or­ga­ni­za­cji Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych do spraw Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry (UNE­SCO) USA i Izra­el za­wie­si­ły na po­cząt­ku li­sto­pa­da prze­ka­zy­wa­nie pie­nię­dzy tej or­ga­ni­za­cji. Ame­ry­kań­ska do­ta­cja sta­no­wi­ła jedną piątą ca­łe­go jej bu­dże­tu. W ra­mach re­tor­sji rząd pań­stwa ży­dow­skie­go do­dat­ko­wo wstrzy­mał też wy­pła­tę Pa­le­styń­czy­kom środ­ków po­bie­ra­nych w imie­niu Au­to­no­mii przez służ­by celne i skar­bo­we Izra­ela - na pod­sta­wie po­ro­zu­mie­nia po­ko­jo­we­go z Oslo z 1994 roku.

Na po­da­ne przez izra­el­ski dzien­nik in­for­ma­cje o dą­że­niu Pa­le­styń­czy­ków do ugody fi­nan­so­wej ostro za­re­ago­wa­li przed­sta­wi­cie­le pa­le­styń­skich władz. - To non­sens, je­ste­śmy (nadal) zde­cy­do­wa­ni ubie­gać się o człon­ko­stwo (w ONZ). Po­win­ni­śmy prze­stać zaj­mo­wać się izra­el­ską pro­pa­gan­dą - po­wie­dział pa­le­styń­skiej agen­cji Ma'an Saeb Ere­kat, głów­ny ne­go­cja­tor Or­ga­ni­za­cji Wy­zwo­le­nia Pa­le­sty­ny (OWP) w za­wie­szo­nych ponad rok temu ro­ko­wa­niach z Izra­elem. Wła­śnie pod egidą OWP wła­dze Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej wy­stę­pu­ją na forum ONZ.

- Te do­nie­sie­nia są cał­ko­wi­cie nie­praw­dzi­we, a izra­el­skie media nie są źró­dłem in­for­ma­cji o pa­le­styń­skim sta­no­wi­sku i de­cy­zjach - oświad­czy­ła także Hanan Aszra­wi, rzecz­nicz­ka OWP i człon­ki­ni jej Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go.

Uzna­ła też, że pu­bli­ka­cja "Ha­arec" jest "nowym izra­el­skim ma­new­rem, próbą wy­wo­ła­nia za­mie­sza­nia w celu za­sto­po­wa­nia pa­le­styń­skich dążeń w ONZ".

"Ha­arec" na­pi­sał, że w ne­go­cja­cjach (nt. za­mro­że­nia pa­le­styń­skiej ofen­sy­wy dy­plo­ma­tycz­nej w ONZ w za­mian za od­mro­że­nie przez Izra­el trans­fe­ru pie­nię­dzy) po­śred­ni­czy­li dy­plo­ma­ci ame­ry­kań­scy. Wy­słan­nik pre­mie­ra Izra­ela Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hu, Izaak Molho, miał w tej spra­wie odbyć tajne spo­tka­nie we wto­rek w Lon­dy­nie z przed­sta­wi­cie­la­mi ad­mi­ni­stra­cji USA: Den­ni­sem Ros­sem i Da­vi­dem Hale'em.

Z kolei ano­ni­mo­wy eu­ro­pej­ski dy­plo­ma­ta - po­da­je ga­ze­ta - miał usły­szeć od przed­sta­wi­cie­li władz Au­to­no­mii, że jeśli w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, z braku więk­szo­ści gło­sów, upad­nie wnio­sek o przy­ję­cie Pa­le­sty­ny do ONZ, to są one go­to­we - w za­mian za uwol­nie­nie przez Izra­el za­le­głej wy­pła­ty - nie za­bie­gać o przy­zna­nie sta­tu­su pań­stwa-ob­ser­wa­to­ra. "Ha­arec" jest ga­ze­tą o le­wi­co­wym na­sta­wie­niu; stale opo­wia­da się za po­ro­zu­mie­niem izra­el­sko-pa­le­styń­skim i na­le­ży do tych me­diów w Izra­elu, które z naj­więk­szym zro­zu­mie­niem od­no­szą się do racji Pa­le­styń­czy­ków.

>>>>>

Oczywiscie te doniesienia sa bez sensu ... Jak mozna za pieniadze sprzedac wlasny kraj ? Tak moze robia zydzi i Anglosasi ale nie ludy ktore maja godnosc ktorej nie mozna kupic za pieniadze ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:48, 30 Lis 2011    Temat postu:

Izrael odmroził wypłatę funduszy z ceł i podatków dla Autonomii

Izra­el po­sta­no­wił od­mro­zić wy­pła­tę fun­du­szy z ceł i po­dat­ków dla Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej, którą wstrzy­mał 1 li­sto­pa­da w od­po­wie­dzi na przy­zna­nie jej człon­ko­stwa w UNE­SCO - po­da­ła agen­cja Reu­te­ra, po­wo­łu­jąc się na przed­sta­wi­cie­la izra­el­skie­go rządu.

Ga­bi­net pre­mie­ra Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hu zgo­dził się wy­pła­cić pie­nią­dze za paź­dzier­nik i li­sto­pad w od­po­wie­dzi na mię­dzy­na­ro­do­wą pre­sję - twier­dzi przed­sta­wi­ciel. Mie­sięcz­na suma fun­du­szy, za­wie­ra­ją­cych przy­cho­dy z oclo­nych to­wa­rów im­por­to­wa­nych na te­ry­to­ria pa­le­styń­skie, wy­no­si 100 mln dol. i jest klu­czo­wa dla wy­pła­ce­nia pen­sji pra­cow­ni­kom służ­by cy­wil­nej.

Pa­le­styń­ski pre­mier Salam Fajad za­po­wie­dział nie­daw­no, że w razie dal­sze­go wstrzy­my­wa­nia fun­du­szy przez Izra­el, Au­to­no­mia nie bę­dzie w sta­nie sfi­nan­so­wać wy­na­gro­dzeń za li­sto­pad dla ok. 150 tys. pra­cow­ni­ków.

W po­ło­wie li­sto­pa­da izra­el­ska ga­ze­ta "Ha­arec" po­da­ła, że wła­dze Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej za­pro­po­no­wa­ły układ USA i Izra­elo­wi: na razie za­do­wo­lą się przy­ję­ciem do UNE­SCO i nie będą dążyć do człon­ko­stwa w ko­lej­nych agen­dach ONZ, a nawet za­wie­szą sta­ra­nia o ja­kie­kol­wiek pod­wyż­sze­nie swego sta­tu­su w ONZ (obec­nie są ob­ser­wa­to­rem nie bę­dą­cym pań­stwem), o ile tylko Stany Zjed­no­czo­ne wzno­wią prze­ka­zy­wa­nie UNE­SCO swo­jej skład­ki, a Izra­el od­mro­zi wy­pła­tę za­mro­żo­nych fun­du­szy. Przed­sta­wi­cie­le pa­le­styń­skich władz zde­cy­do­wa­nie za­prze­czy­li tym do­nie­sie­niom uzna­jąc je za "izra­el­ską pro­pa­gan­dę" i twier­dząc, że nie zre­zy­gnu­ją ze sta­rań w ONZ w za­mian za pie­nią­dze.

>>>>>

No to cieszy ! To bylo glupie i haniebne ! Jak mozna przesladowac narod za dazenie do wlasnego panstwa . Takie sankcje to mozna gdyby mordowali opozycje badz wspierali terroryzm ale nie za wniosek o przyjecie do ONZ !!! Izrael okryl sie hanba . Dobrze ze juz tego nie kontynuje . Szkoda tylko ze na skutek presji a nie wlasnych przemyslen ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:29, 11 Gru 2011    Temat postu:

Beduini protestują przeciw "judaizacji pustyni"

Kilka tysięcy Beduinów demonstrowało w Jerozolimie przed urzędem premiera Izraela protestując przeciwko planom rozwoju południa kraju, które nazywają "próbą judaizacji pustyni Negew".

Rządowy plan rozwoju pustynnego regionu zakłada budowę tysięcy nowych domów mieszkalnych oraz inwestycje w infrastrukturę kosztem miliarda szekli (900 mln złotych) w ciągu kilku lat i ma przyciągać na zapóźnione południe kraju młodych, wykształconych ludzi. Beduini, z których część nadal prowadzi koczowniczy lub półkoczowniczy tryb życia, obawiają się jednak, że deklarowany rozwój ma się odbywać ich kosztem i zaostrzyć konflikt z resztą społeczeństwa izraelskiego.

Tym bardziej, że planowi towarzyszy hasło "spełnienia wizji syjonistycznej", a jego realizacją zajmuje się quasi-rządowy Żydowski Fundusz Narodowy. Celem tej powstałej jeszcze w czasach imperium osmańskiego organizacji był wykup ziemi pod osadnictwo żydowskie na terenie Palestyny.

Niektórzy ze sprzeciwiających się planom władz demonstrantów powiewali w niedzielę na znak protestu palestyńskimi flagami.

Biorący stronę Beduinów obrońcy praw człowieka przypominają, że np. inicjatywa zalesiania regionu przeprowadzana przez Żydowski Fundusz Narodowy doprowadziła w ubiegłym roku do zniszczenia beduińskiej wioski Al-Arakib w pobliżu miasta Beer Szewa. Władze uznawały tę wioskę za nielegalną.

Negew - inaczej Okręg Południowy - zajmuje ponad połowę powierzchni Izraela, ale mieszka w nim niespełna 10 proc. spośród liczącej prawie 8 mln mieszkańców ludności kraju.

Beduinów jest ok. 200 tysięcy, mieszkają głównie w regionie Negew, gdzie stanowią jedną czwartą mieszkańców. Stale toczą spory o ziemię z instytucjami państwa.

>>>>>

Sprawa jest ciezka i niewykonalna ... Ja rozumiem tradycje ...
Ale jeden Beduin potrzebuje do zycia 1 km kwadratowego . Tymczasem reszta spoleczenstwa zyje w warunkch 1000 osob na km kw.
Sami rozumiecie ze jest niewykonalne aby dla 200 tys Beduinow rezerwowac 200 tys km kw. skoro Izrael ma ponizej 30 tys .
Dramatycznie brak ziemi . Niestety Beduini musza sie rozejrzec za jakims bardziej wydajnym zajeciem. Nie da sie w kolo hodowac baranow skoro obok buduja rakiety !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:28, 13 Gru 2011    Temat postu:

"Żydowscy terroryści" zdemolowali izraelską bazę wojskową

Żydowscy osadnicy zdemolowali ostatniej nocy izraelską bazę wojskową koło Nablusu, na Zachodnim Brzegu Jordanu. Atak nastąpił po tym jak do osadników dotarły pogłoski o planowanej przymusowej ewakuacji przez armię nielegalnych osadników.

- To są przestępcy, żydowscy terroryści, którzy szkodzą bezpieczeństwu Izraela - powiedział w rozgłośni wojskowej izraelski minister ds. obrony frontu wewnętrznego Matan Vilnai. W innym incydencie grupa radykalnych osadników weszła w nocy na teren strefy wojskowej w pobliżu granicy z Jordanią, żeby zaprotestować przeciwko jordańskim demonstracjom w związku z izraelską decyzją dotyczącą zamknięcia kładki dla pieszych na Wzgórze Świątynne w Jerozolimie. Izraelskie siły bezpieczeństwa wyprowadziły intruzów z bazy.

Jak pisze agencja Reutera, incydenty są oznaką wzrostu napięcia między wojskiem izraelskim a radykalnymi osadnikami, którzy twierdzą, że z powodów religijnych mają prawo mieszkać w dowolnym miejscu na Zachodnim Brzegu, który Palestyńczycy uważają za swoje terytorium.

Rzecznik izraelskiej armii Joaw Mordechaj oświadczył w rozgłośni wojskowej, że na Zachodnim Brzegu doszło do serii "poważnych incydentów" po tym, jak rozeszły się pogłoski o zbliżającej się eksmisji kilku osadników.

- Kilkudziesięciu działaczy prawicowych rzucało kamieniami w palestyńskie i izraelskie pojazdy wojskowe - powiedział rzecznik. Następnie protestujący wkroczyli do bazy wojskowej, "rzucali butelkami z farbą, wykrzykiwali przekleństwa, przebijali opony w pojazdach wojskowych i wybijali szyby w samochodach" - dodał Mordechaj.

Według niego, incydent w pobliżu granicy z Jordanią i atak na bazę wojskową niedaleko Nablusu są powiązane. - Nie wierzę w przypadki. Uważam, że zmobilizowanie około 100 osób wymaga organizacji. Nie pozwolimy na takie zakłócanie spokoju - podkreślił Mordechaj. Na Zachodnim Brzegu Jordanu żyje około 300 tys. Izraelczyków.

>>>>>

Jak widzicie sytucaja jest skomplikowana . W Iraelu to nie tylko Palestynczycy sa problemem . Sa tez osadnicy - najbardziej nieprzejednani z przyczyn osobistych . Dramatycznie brakuje ziemi ! Przede wszystkim granice sa zle wytyczone bo w okresie kolonialnym ...
Palestyna z obecna Jordania powinna byc jednym panstwem bo tak wskazuje geografia ... Rzeka Jordan łączy a nie dzieli . To cos jak granica na Wiśle ... Jedyny mozliwy kierunek gdzie mozna zyskac ziemie to Morze Srodziemne ... Holendrzy czy Japonczycy sporo ziemi zyskali na morzu . Tam nie ma konfliktu i nikogo nie trzeba wyrzucac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:11, 13 Gru 2011    Temat postu:

Izrael rozbudowuje osiedla na Zachodnim Brzegu

Izraelskie władze wydały zgodę na zajęcie nowych ziem i zastąpienie przyczep domami w nieautoryzowanym osiedlu żydowskim na Zachodnim Brzegu - podała dzisiaj Associated Press. W rezultacie Betlejem może zostać odcięte od części Zachodniego Brzegu.

Palestyńczycy protestują przeciwko rozbudowie osiedli na zachodnim Brzegu,

Giwat Hadagan, dziś zaledwie grupa prowizorycznych przyczep przylegająca do osiedla Efrat, leży na terytoriach okupowanych, na południowy wschód od Betlejem. Przyczepy, zgodnie z podjętą w zeszłym tygodniu decyzją izraelskiego Ministerstwa Obrony, zostaną zastąpione 40 jednorodzinnymi domami, a Giwat Hadagan stanie się nową dzielnicą Efratu.

Izraelskie wojsko wydało jednocześnie zgodę, by władze osiedla Efrat zajęły ziemię o powierzchni 172 hektarów, która znajduje się po palestyńskiej stronie planowanej trasy muru separacyjnego. Wg izraelskiego dziennika „Haarec” celem jest zajęcie tych terenów pod budowę 2 500 domów.

Społeczność międzynarodowa wielokrotnie potępiała Izrael za politykę faktów dokonanych i zajmowanie ziem, na których miałoby powstać w przyszłości państwo palestyńskie. Władze Autonomii Palestyńskiej zapowiedziały, że nie wznowią negocjacji z Izraelem, dopóki Tel Awiw nie wstrzyma budowy nielegalnych w świetle prawa międzynarodowego osiedli na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej.

Przedstawiciel izraelskiej organizacji pozarządowej Peace Now (Pokój Teraz) Hagit Ofran skrytykował rozbudowę Efratu i uznał ją za przeszkodę na drodze do, jak to nazwał, "rozwiązania dwupaństwowego". Wg niego, izraelskie plany aneksji osiedla Efrat wraz z nowo zajętymi ziemiami oznaczają odcięcie Betlejem od południowej części Zachodniego Brzegu.

AP nie udało się skontaktować z przedstawicielem izraelskiego Ministerstwa Obrony.

Z decyzji ucieszył się burmistrz Efratu Oded Rawiwi. „(...) to dobra decyzja, choć niewystarczająca. Pogratulowaliśmy (premierowi) Netanjahu, ale jednocześnie wytłumaczyliśmy, że aby rozwiązać poważne braki mieszkaniowe Efratu, rząd powinien zaaprobować budowę 3 000 nowych domów” – powiedział Rawiwi, cytowany przez „Haarec”. Na początku listopada, tuż po przyjęciu Palestyny do UNESCO, izraelskie władze postanowiły "ukarać" Palestyńczyków. Izrael zapowiedział rozbudowę istniejących osiedli na Zachodnim Brzegu i w Jerozolimie Wschodniej o 2 000 nowych mieszkań.

>>>>>

Ptepiamy budowlane samowolki rezimu Izraela . W przyszlosci i tak te osoby beda musialy opuscic wszelkie nieleglanie zajete ziemie ! Nic nie da silowe ich budowanie ! Jesli chcececie mozecie sie wprowadzac ale badzcie swiadomi ZE DLUGO TAM NIE POMIESZKACIE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:07, 13 Gru 2011    Temat postu:

Premier Izraela: ukarzemy osadników

Pre­mier Izra­ela Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu we­zwał dzi­siaj pod­le­głe mu służ­by do zde­cy­do­wa­nych dzia­łań w celu uka­ra­nia ra­dy­kal­nych osad­ni­ków ży­dow­skich, któ­rzy za­ata­ko­wa­li żoł­nie­rzy oraz do­ko­na­li znisz­czeń w bazie woj­sko­wej koło Na­blu­su na Za­chod­nim Brze­gu.

Roz­wście­cze­ni po­gło­ska­mi o pla­no­wa­nej przez armię przy­mu­so­wej ewa­ku­acji czę­ści nie­le­gal­nych osie­dli ży­dow­skich na oku­po­wa­nych przez Izra­el te­ry­to­riach, na­past­ni­cy wdar­li się nad ranem na teren bazy. Grupa ponad 50 pra­wi­co­wych ra­dy­ka­łów pod­pa­la­ła i prze­bi­ja­ła opony, nisz­czy­ła sa­mo­cho­dy i rzu­ca­ła ka­mie­nia­mi w żoł­nie­rzy. Jeden z ofi­ce­rów zo­stał ra­nio­ny ka­mie­niem. W re­ak­cji na ten in­cy­dent szef rządu zwo­łał pilne po­sie­dze­nie osób od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo. Za­po­wie­dział dzia­ła­nie "twar­dą ręką". - Nie bę­dzie­my to­le­ro­wać sy­tu­acji, w któ­rej ofi­ce­ro­wie i żoł­nie­rze są ata­ko­wa­ni i prze­szka­dza im się chro­nić izra­el­skich oby­wa­te­li - oświad­czył Ne­tan­ja­hu.

- Był to jeden z "naj­po­waż­niej­szych in­cy­den­tów, jakie kie­dy­kol­wiek wi­dzie­li­śmy" - po­wie­dział pre­zy­dent Izra­ela Szi­mon Peres. We­zwał do su­ro­we­go uka­ra­nia spraw­ców.

Na­czel­ny rabin Jona Met­zger uznał, że nisz­cze­nie mie­nia armii jest "ob­ra­ża­niem Boga".

Zda­niem nie­któ­rych po­li­ty­ków, w tym wi­ce­pre­mie­ra Mosze Ja­alo­na, dzia­ła­nie osad­ni­ków było aktem ter­ro­ru.

Akcję po­tę­pił także prze­wod­ni­czą­cy rady gmin osad­ni­ków ży­dow­skich w Judei i Sa­ma­rii (na Za­chod­nim Brze­gu) Danny Dajan. We­zwał on spraw­ców, by sami od­da­li się w ręce władz.

W innym in­cy­den­cie grupa ra­dy­kal­nych osad­ni­ków we­szła w nocy na teren stre­fy woj­sko­wej w po­bli­żu gra­ni­cy z Jor­da­nią, żeby za­pro­te­sto­wać prze­ciw­ko jor­dań­skim de­mon­stra­cjom w związ­ku z izra­el­ską de­cy­zją o za­mknię­ciu kład­ki dla pie­szych na Wzgó­rze Świą­tyn­ne w Je­ro­zo­li­mie.

Rzecz­nik izra­el­skiej armii Joaw Mor­de­chaj oświad­czył, że in­cy­dent w po­bli­żu gra­ni­cy z Jor­da­nią i atak na bazę woj­sko­wą nie­da­le­ko Na­blu­su są po­wią­za­ne.

Mimo zde­cy­do­wa­nych re­ak­cji przed­sta­wi­cie­li władz na dzia­ła­nia eks­tre­mi­stycz­nych osad­ni­ków po­li­ty­cy opo­zy­cji skry­ty­ko­wa­li rząd. Cipi Liwni, sze­fo­wa naj­więk­szej par­tii opo­zy­cyj­nej Ka­di­ma, uzna­ła nawet, że to po­li­ty­ka pra­wi­co­wej ko­ali­cji rzą­dzą­cej do­pro­wa­dzi­ła do wzmoc­nie­nia po­dzia­łów ide­olo­gicz­nych w spo­łe­czeń­stwie i ośmie­li­ła ra­dy­kal­nych pra­wi­co­wych osad­ni­ków do ła­ma­nia prawa. Na Za­chod­nim Brze­gu oraz we wschod­niej Je­ro­zo­li­mie, czyli na czę­ści te­ry­to­riów za­ję­tych przez Izra­el w efek­cie wojny arab­sko-izra­el­skiej w 1967 roku, miesz­ka już ponad pół mi­lio­na ży­dow­skich osad­ni­ków. Pa­le­styń­czy­cy od­ma­wia­ją wzno­wie­nia ne­go­cja­cji po­ko­jo­wych z Izra­elem do­pó­ty, do­pó­ki jest kon­ty­nu­owa­ne osad­nic­two ży­dow­skie na ob­sza­rach, na któ­rych mia­ła­by po­wstać nie­pod­le­gła Pa­le­sty­na.

>>>>>

Rzad sam ,,ukaral'' Palestynczykow nowymi budowlami to podnieceni osadnicy dorzucili swoje . Napiecie rosnie I PO CO ? Co to da ?
I tak nastapi pokoj . To po co szalec ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:16, 13 Gru 2011    Temat postu:

Szimon Peres krytykuje niedemokratyczne ustawy

Pre­zy­dent Izra­ela Szi­mon Peres czuje się "za­wsty­dzo­ny" tym, że Kne­set za­mie­rza prze­gło­so­wać pro­jek­ty ustaw, które szef pań­stwa uważa za nie­de­mo­kra­tycz­ne. Wy­po­wiedź Pe­re­sa uka­za­ła się w opu­bli­ko­wa­nym dzi­siaj wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka "Je­di­jot Achro­not".

Peres wy­mie­nił pro­jek­ty ustaw, które zmie­rza­ją do re­duk­cji fi­nan­so­wa­nia ugru­po­wań opo­wia­da­ją­cych się za roz­mo­wa­mi z Pa­le­styń­czy­ka­mi, uci­sze­nia arab­skie­go azanu (ad­ha­nu), czyli na­wo­ły­wań mu­ez­zi­nów do mo­dli­twy oraz za­ostrze­nia prawa o znie­sła­wie­niu w spo­sób, który może utrud­nić re­la­cjo­no­wa­nie do­cho­dzeń. Peres po­wie­dział, że "oso­bi­ście wstyd mu, że de­pu­to­wa­ni pró­bu­ją prze­gło­so­wać te usta­wy".

We­dług zwo­len­ni­ków tych roz­wią­zań praw­nych, mają one stwo­rzyć za­po­rę przed pod­wa­ża­niem pra­wo­moc­no­ści ist­nie­nia pań­stwa Izra­el. Ich kry­ty­cy widzą w nich dła­wie­nie sprze­ci­wu.

"Fi­nan­cial Times" oce­nia, że w ciągu ostat­nie­go roku Kne­set uchwa­lił kilka ustaw na­ru­sza­ją­cych pod­sta­wo­we wol­no­ści. Jako szcze­gól­nie kon­tro­wer­syj­ne, ga­ze­ta wy­mie­ni­ła trzy prze­pi­sy.

Pierw­szy z nich za­ka­zu­je wszel­kim fi­nan­so­wa­nym z bu­dże­tu pań­stwa in­sty­tu­cjom upa­mięt­nia­nia "dnia ka­ta­stro­fy" (Al-Na­kba), jak Pa­le­styń­czy­cy na­zy­wa­ją utwo­rze­nie Izra­ela w 1948 roku i wy­pę­dze­nie na­ro­du pa­le­styń­skie­go z ziem za­ję­tych przez nowy kraj.

Drugi przy­wo­ła­ny przez "Fi­nan­cial Ti­me­sa" prze­pis, który rów­nież "ra­żą­co ogra­ni­cza wol­ność wy­po­wie­dzi", to tzw. usta­wa an­ty­boj­ko­to­wa. Ze­zwa­la ona na ka­ra­nie osób lub in­sty­tu­cji wzy­wa­ją­cych do boj­ko­tu Izra­ela, w tym także osie­dli ży­dow­skich na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu oraz we wschod­niej Je­ro­zo­li­mie. Wpro­wa­dze­nie usta­wy opro­te­sto­wa­ły le­wi­co­we ruchy po­ko­jo­we i or­ga­ni­za­cje praw czło­wie­ka w Izra­elu. Ko­lej­ne na­ru­sza­ją­ce za­sa­dy de­mo­kra­cji prawo ze­zwa­la wspól­no­tom wiej­skim na nie­przyj­mo­wa­nie no­wych miesz­kań­ców we­dług wła­sne­go uzna­nia, co - we­dług "FT" - może z ła­two­ścią zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do dys­kry­mi­no­wa­nia izra­el­skich Ara­bów.

>>>>

Faktycznie . Jak ustawa zatrzymac mysli ktore czlowiek ma w glowie ??? Karane powinno byc tylko nawolywanie do zbrodni ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:17, 13 Gru 2011    Temat postu:

Palestyński sukces w Paryżu

Przed sie­dzi­bą UNE­SCO w Pa­ry­żu za­wi­sła dzi­siaj po raz pierw­szy pa­le­styń­ska flaga. Pre­zy­dent Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej Mah­mud Abbas wy­ra­ził na­dzie­ję, że przy­ję­cie Pa­le­styń­czy­ków do UNE­SCO to po­czą­tek mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­nia pa­le­styń­skiej pań­stwo­wo­ści.

UNE­SCO jest pierw­szą oen­ze­tow­ską agen­dą, która 31 paź­dzier­ni­ka uzna­ła pa­le­styń­skie pań­stwo, przy­zna­jąc mu sta­tus peł­ne­go człon­ka. Pa­le­styń­czy­cy człon­ko­stwo w UNE­SCO uzna­ją za dy­plo­ma­tycz­ny suk­ces na dro­dze do mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­nia ich pań­stwo­wo­ści. Pa­le­styń­czy­cy za­bie­ga­ją o pełne człon­ko­stwo w ONZ, ale Wa­szyng­ton za­gro­ził, że sko­rzy­sta ze swo­je­go prawa weta w tej or­ga­ni­za­cji i za­po­wie­dział, że naj­pierw Pa­le­styń­czy­cy muszą wy­ne­go­cjo­wać po­ro­zu­mie­nie z Izra­elem.

Abbas, który uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ści wcią­gnię­cia flagi na masz przy dźwię­kach pa­le­styń­skie­go hymnu, wy­ra­ził na­dzie­ję, że przy­ję­cie do UNE­SCO jest po­cząt­kiem mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­nia pa­le­styń­skiej pań­stwo­wo­ści.

- To wzru­sza­ją­ce, wi­dzieć wy­so­ko naszą flagę, która bę­dzie po­wie­wać wraz z in­ny­mi w pięk­nym Pa­ry­żu. Do­brze to wróży pa­le­styń­skie­mu dą­że­niu do zo­sta­nia człon­kiem in­nych mię­dzy­na­ro­do­wych in­sty­tu­cji - po­wie­dział pre­zy­dent Au­to­no­mii.

- Mamy na­dzie­ję, że bę­dzie­my w przy­szło­ści mieć nie­za­wi­słe pań­stwo i że bę­dzie­my żyć obok Izra­ela - za­zna­czył. Pa­le­styń­czy­cy za­bie­ga­ją o pełne człon­ko­stwo w ONZ, ale Wa­szyng­ton za­gro­ził, że sko­rzy­sta ze swo­je­go prawa weta w tej or­ga­ni­za­cji i za­po­wie­dział, że naj­pierw Pa­le­styń­czy­cy muszą wy­ne­go­cjo­wać po­ro­zu­mie­nie z Izra­elem.

>>>>>

No i brawo ! To znakomity poczatek pokojowej walki :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:16, 15 Gru 2011    Temat postu:

Izraelskie wojsko i policja niszczą osiedle żydowskie

Izraelscy żołnierze i policjanci dzisiaj nad ranem zrównali z ziemią dwa budynki nielegalnego osiedla żydowskiego Micpe Icchar na Zachodnim Brzegu Jordanu. Osadnicy nie stawiali oporu, ale zapowiadają, że odbudują zniszczone domy.

Na pomoc mieszkańcom Micpe Icchar zmierzały setki radykalnych osadników, ale nie zdołali dotrzeć na miejsce, ponieważ wojsko szczelnie otoczyło okolicę. W Micpe Icchar, położonym na południe od Nablusu, osiedliło się pięć rodzin. Należy ono do kategorii tzw. przyczółków, czyli małych osiedli żydowskich budowanych bez zgody rządu przez radykałów, którzy są przeświadczeni, że zasiedlanie "biblijnej Judei i Samarii" jest ich misją i powinnością wobec Boga.

Micpe Icchar zostało wzniesione poza granicami miejscowości Icchar, w której mieszka około tysiąca osób. Jest ona uważana za bastion fundamentalistycznie nastawionych żydowskich osadników, którzy wielokrotnie już wdawali się w utarczki z Palestyńczykami oraz izraelską policją i wojskiem.

Spodziewaną akcję władz w Micpe Icchar poprzedziły protesty i incydenty z udziałem radykalnie nastawionych żydowskich osadników. Ekstremiści m.in. niszczyli samochody Palestyńczyków, zaatakowali izraelską bazę wojskową oraz podłożyli ogień w meczecie w Jerozolimie. Na jego ścianach nabazgrano nie tylko antyislamskie hasła, ale też nazwę: Micpe Icchar.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zdecydowaną walkę z tymi osadnikami, którzy dopuszczają się przemocy i wandalizmu. Mają być sądzeni przez sądy wojskowe. Szef rządu przeciwstawił się jednak żądaniom niektórych ministrów, by uznać bezprawne działania osadników za akty terroru.

Palestyńczycy stoją na stanowisku, że wszystkie kolonie żydowskie na Zachodnim Brzegu są nielegalne i odmawiają wznowienia jakichkolwiek rokowań pokojowych z Izraelem dopóty, dopóki kontynuuje on politykę osadnictwa. Potępia ją też społeczność międzynarodowa. Na obszarze Zachodniego Brzegu i wschodniej Jerozolimy mieszka już ponad pół miliona Żydów.

>>>>>

Moze zamiast niszczyc lepiej osiedlac w takich domach Palestyńczyków ? Ale oczywiscie sa to nielegalne budynki ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:07, 15 Gru 2011    Temat postu:

Islandia oficjalnie uznała państwo palestyńskie

Is­lan­dia po­in­for­mo­wa­ła w czwar­tek o ofi­cjal­nym uzna­niu przez nią pań­stwa pa­le­styń­skie­go. Jest ona jed­nym z pierw­szych w Eu­ro­pie kra­jów, które zde­cy­do­wa­ły się na ten krok.

- Oto dzień, w któ­rym przed­sta­wia­my de­kla­ra­cję nie­pod­le­gło­ści Pa­le­sty­ny zgod­ną z wolą is­landz­kie­go par­la­men­tu - oświad­czył szef is­landz­kiej dy­plo­ma­cji Oes­sur Skar­phe­dins­son, zwra­ca­jąc się do swego pa­le­styń­skie­go od­po­wied­ni­ka Riada Mal­kie­go.

>>>>

To mile !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:13, 15 Gru 2011    Temat postu:

Palestyńczycy: podpalanie meczetów to wypowiedzenie wojny przez Żydów

Pod­pa­la­nie świę­tych miejsc jest wy­po­wie­dze­niem wojny Pa­le­styń­czy­kom przez ży­dow­skich osad­ni­ków - po­wie­dział rzecz­nik pre­zy­den­ta Mah­mu­da Ab­ba­sa, re­agu­jąc w ten spo­sób na pod­pa­le­nie me­cze­tu pod Ra­mal­lą, a dzień wcze­śniej innej świą­ty­ni w Je­ro­zo­li­mie.

Nabil Abu Ru­de­ina, rzecz­nik przy­wód­cy Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej, uważa, że za pod­pa­le­nia me­cze­tów od­po­wie­dzial­ny jest rząd Izra­ela. Ru­de­ina we­zwał spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wą do in­ter­wen­cji w tej spra­wie. Pod­pa­le­nie me­cze­tu we wsi Burka koło Ra­mal­li na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu zo­sta­ło od­kry­te przez wier­nych przy­by­łych na po­ran­ne modły. Zdo­ła­li oni szyb­ko uga­sić pło­mie­nie i świą­ty­nia nie spło­nę­ła; znisz­czo­ne zo­sta­ły tylko meble i dy­wa­ny.

Roz­gnie­wa­ni miesz­kań­cy Burki za­ata­ko­wa­li i prze­pę­dzi­li izra­el­skich śled­czych, któ­rzy przy­by­li na miej­sce zda­rze­nia, żeby zba­dać spra­wę.

Spraw­cy pod­pa­le­nia po­zo­sta­wi­li na mu­rach świą­ty­ni na­pi­sy ob­raź­li­we dla mu­zuł­ma­nów. Były też wśród nich nazwy nie­le­gal­nych osie­dli ży­dow­skich prze­wi­dy­wa­nych do znisz­cze­nia przez wła­dze Izra­ela. Cho­dzi o te nowe ko­lo­nie, które po­wsta­ły z ini­cja­ty­wy sa­mych osad­ni­ków, bez zgody rządu i nie­za­leż­nie od jego po­li­ty­ki ko­lo­ni­za­cyj­nej.

Ra­dy­kal­ni osad­ni­cy ży­dow­scy są prze­ko­na­ni, że za­sie­dla­nie bi­blij­nej Judei i Sa­ma­rii jest ich misją i ostro prze­ciw­sta­wia­ją się rzą­do­wi, który pró­bu­je ich mi­ty­go­wać w oba­wie przed re­ak­cja­mi świa­ta. W ciągu ostat­nich dni do­szło do kilku in­cy­den­tów z uży­ciem prze­mo­cy oraz aktów wan­da­li­zmu przy­pi­sy­wa­nych ży­dow­skim ra­dy­ka­łom zwią­za­nym z ru­chem osad­ni­czym.

Pa­le­styń­czy­cy stoją na sta­no­wi­sku, że wszyst­kie ko­lo­nie ży­dow­skie na Za­chod­nim Brze­gu są nie­le­gal­ne i od­ma­wia­ją wzno­wie­nia ja­kich­kol­wiek ro­ko­wań po­ko­jo­wych z Izra­elem do­pó­ty, do­pó­ki kon­ty­nu­uje on po­li­ty­kę osad­nic­twa. Po­tę­pia ją też spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa.

>>>>

Takie bestialstwa musza sie skonczyc !

Pa­le­styń­czy­cy pro­te­stu­ją­cy prze­ciw izra­el­skie­mu osad­nic­twu na Za­chod­nim Brze­gu, fot. AFP -


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 23, 24, 25  Następny
Strona 2 z 25

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy