Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Konflikt w Palestynie !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 48, 49, 50  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:46, 12 Paź 2011    Temat postu:

No i prosze !
Netanjahu dogadal sie z Hamasem i wymieni 1 za 1000 !!!
Teraz Hamas swietuje sukces ...
Jest to uderzenie w Abbasa ktory odniosl takie sukcesy ...
To wskazywaloby Palestynczykom droge terroru jako skuteczna...
Oczywiscie jest to diabelska skutecznosc...
Bo stosunek 1000 do 1 to jest stosunek ofiar jakie terroryzm przynosi Izraelowi do takiego stosunku wsrod Palestynczykow ...
Taka to ,,skutecznosc''... Spirala zbrodni tylko pogarsza polozenie Palestynczykow ...
Widzimy tu nie pierwszy raz jak skrajnosci sie napedzaja ! Jak Hamasowi jest blisko do skrajnych ugrupowan w Izraelu ... Nawet podswiadomie a jednak ... To sa ukryte mechanizmy ludzkie ...
Netanjahu groza masowe protesty a Hamasowi grozi droga pokoju do niepodleglosci ... Jesli Palestyna bedzie panstwem na drodze pokojowej to czar terroru prysnie ... Zostana tylko ofiary i krew ...
Zatem mamy poswiadome wspolnictwo tych ktorzy chca wiecznej wojny ... Bo ci co chca pokoju swiadomie daza do wspolnego celu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:06, 15 Paź 2011    Temat postu:

Będzie nowe osiedle Żydów. Konflikt bez końca?

Ad­mi­ni­stra­cja Ziem Izra­ela ogło­si­ła pro­jekt utwo­rze­nia no­we­go ży­dow­skie­go osie­dla we Wschod­niej Je­ro­zo­li­mie. Izra­el­ska or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa "Pokój Teraz" uzna­ła, że re­ali­za­cja pro­jek­tu prze­kre­śli roz­wią­za­nie po­le­ga­ją­ce na ist­nie­niu "dwóch państw".

- Je­że­li ten plan zo­sta­nie urze­czy­wist­nio­ny, bę­dzie to ko­niec kon­cep­cji roz­wią­za­nia kon­flik­tu bli­skow­schod­nie­go na za­sa­dzie ist­nie­nia dwóch państw, Izra­ela i Pań­stwa Pa­le­styń­skie­go - po­wie­dział Hagit Ofran, jeden z głów­nych dzia­ła­czy tej or­ga­ni­za­cji. We­dług or­ga­ni­za­cji "Pokój Teraz", zbu­do­wa­nie no­we­go osie­dla "w istot­ny spo­sób zmie­ni prze­bieg ewen­tu­al­nej gra­ni­cy mię­dzy Izra­elem a Pa­le­sty­ną".

Ofran uważa, że "nowy plan urba­ni­stycz­ny opra­co­wa­ny w związ­ku z de­cy­zją wznie­sie­nia osie­dla Giwat Ha­ma­tos prze­wi­du­je zbu­do­wa­nie 2 610 miesz­kań, z któ­rych jedna trze­cia bę­dzie za­pew­ne prze­zna­czo­na dla Ara­bów za­miesz­ka­łych w miej­sco­wo­ści Bejt Sa­fa­fa, a z po­zo­sta­łych 1 700 po­wsta­nie nowe osie­dle ży­dow­skie".

- Za­twier­dzo­ny plan bu­do­wy Giwat Ha­ma­tos jest pierw­szym pro­jek­tem bu­do­wy no­we­go osie­dla w Je­ro­zo­li­mie od czasu zbu­do­wa­nia pod ko­niec lat 90. dziel­ni­cy Har Homa - pod­kre­śla Ofran.

Bu­do­wa Giwat Ha­ma­tos - po­da­je ko­mu­ni­kat opu­bli­ko­wa­ny w pią­tek przez "Pokój Teraz", jedną z naj­bar­dziej zna­nych izra­el­skich or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych - sta­no­wi część planu za­kro­jo­ne­go na więk­szą skalę: jest to pro­jekt oto­cze­nia Je­ro­zo­li­my osie­dla­mi ży­dow­ski­mi, które izo­lu­ją i oto­czą osie­dla za­miesz­ka­ne przez Pa­le­styń­czy­ków.

- Re­ali­za­cja no­we­go pro­jek­tu - czy­ta­my w ko­mu­ni­ka­cie - do­pro­wa­dzi osta­tecz­nie do izo­la­cji mię­dzy Be­tle­jem a Wschod­nią Je­ro­zo­li­mą (...). Bez ro­ze­bra­nia tej nowej ży­dow­skiej dziel­ni­cy nie można bę­dzie już usta­no­wić gra­ni­cy mię­dzy Izra­elem a Pań­stwem Pa­le­styń­skim za­pro­po­no­wa­nej w ra­mach ini­cja­ty­wy ge­new­skiej.

>>>>>

Widzimy zatem ze droga Abbasa jest sluszna i nie ma po co uzasadniac istnienia pnastwa palestynskiego od zgody Izraela bo ta nie nastapi . Widzimy pokaz intencji na tym przykladzie ... Najpierw musi byc panstwo Palestyna a potem zobaczymy co dalej !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:30, 18 Paź 2011    Temat postu:

Karin Steinberger / Süddeutsche Zeitung

Trudne pojednanie

Wdowa po ży­dow­skim ak­ty­wi­ście po­ko­jo­wym po­sta­na­wia od­wie­dzić ro­dzi­ców pa­le­styń­skie­go za­ma­chow­cy-sa­mo­bój­cy, który zabił jej męża. Na kan­wie spo­tka­nia oby­dwu ko­biet po­wstał nie­zwy­kły film. Opo­wia­da o tym, że po­jed­na­nie mię­dzy Izra­el­czy­ka­mi a Pa­le­styń­czy­ka­mi jest trud­ne, ale moż­li­we.

Już ma przy­siąść na brze­gu krze­sła, gdy od­ru­cho­wo prze­su­wa je odro­bi­nę w lewo. Wresz­cie siada, by za chwi­lę po­de­rwać się z miej­sca, zer­ka­jąc z nie­po­ko­jem w kie­run­ku wyj­ścia. Potem wy­bie­ra inne krze­sło przy ka­wiar­nia­nym sto­li­ku, ale znowu coś jej nie pa­su­je i cały teatr za­czy­na się od nowa. W końcu śmie­jąc się w duchu ze swo­jej ob­se­sji znaj­du­je od­po­wied­nie miej­sce. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da nie po­tra­fi za­pa­no­wać nad prze­śla­du­ją­cym ją uczu­ciem za­gro­że­nia. Uro­dzo­na we Fran­cji miesz­kan­ka Haify wcho­dząc do ja­kiej­kol­wiek re­stau­ra­cji za­wsze siada w takim miej­scu, aby mieć w za­się­gu wzro­ku ewen­tu­al­ną drogę uciecz­ki. Zdaje sobie spra­wę, że środ­ki ostroż­no­ści nie zda­dzą się na wiele, gdy próg re­stau­ra­cji prze­kro­czy praw­dzi­wy za­ma­cho­wiec, opa­sa­ny ła­dun­ka­mi wy­bu­cho­wy­mi. Co wtedy? - Może przed śmier­cia zdążę mu spoj­rzeć pro­sto w twarz? - za­sta­na­wia się ko­bie­ta.

Życie Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­dy legło w gru­zach po tra­gicz­nej śmier­ci męża. - Dov, uwa­żaj na sie­bie - pro­si­ła przed wy­jaz­dem na urlop. Chcia­ła uciec na jakiś czas z kraju, opę­ta­ne­go sza­leń­stwem za­ma­chów. Mąż zo­stał w domu. Był 31 marca 2002 roku śro­dek dru­giej in­ti­fa­dy. Dov Cher­no­bro­da wy­szedł na obiad do po­bli­skiej re­stau­ra­cji Matza. Skąd mógł przy­pusz­czać, że aku­rat tego dnia 24-let­ni pa­le­styń­ski za­ma­cho­wiec wy­sa­dzi się w po­wie­trze w środ­ku lo­ka­lu. Nie­wiel­ki odła­mek wbił się w tył głowy 67-let­nie­go Izra­el­czy­ka. Męż­czy­zna zgi­nął na miej­scu.

Od tam­te­go tra­gicz­ne­go wy­da­rze­nia mi­nę­ło już dzie­więć lat, ale Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da cią­gle nie po­tra­fi spo­koj­nie opo­wia­dać o śmier­ci męża. (...) Wiele lat nie nie była w sta­nie wy­mó­wić na­zwi­ska za­ma­chow­ca. Na­zy­wa­ła go po pro­stu „ter­ro­ry­stą”. (...) Teraz po­zna­ła jego praw­dzi­we na­zwi­sko: Shadi To­bas­si. Był taki młody, do­pie­ro wcho­dził w do­ro­słe życie, gdy zde­to­no­wał ła­du­nek wy­bu­cho­wy.

Sie­dząc wie­czo­rem na bal­ko­nie, skąd roz­po­ście­ra się wspa­nia­ły widok na za­to­kę i mi­go­czą­ce w dali świa­tła Hajfy, Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da długo za­sta­na­wia­ła się, skąd zna­la­zła w sobie tyle od­wa­gi i de­ter­mi­na­cji, aby wy­stą­pić w fil­mie do­ku­men­tal­nym i po­je­chać do mia­stecz­ka Dże­nin, z któ­re­go wy­wo­dzi się wielu pa­le­styń­skich za­ma­chow­ców-sa­mo­bój­ców.

Shadi To­bas­si rów­nież miesz­kał w obo­zie dla uchodź­ców w Dże­ni­nie. Przez wiele lat Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da nie chcia­ła wie­dzieć, gdzie leży mia­sto, oto­czo­ne w Izra­elu po­nu­rą sławą. Nie mie­ści­ło się jej w gło­wie, że Dże­nin jest zwy­kłym, arab­skim mia­stem, za­miesz­ka­nym w więk­szo­ści przez nor­mal­nych Pa­le­styń­czy­ków, nie ma­ją­cych nic wspól­ne­go z ter­ro­ry­zmem. Izra­el­ską Haifę od Dże­ni­nu na Za­chod­nim Brze­gu Jor­da­nu dzie­lą za­le­d­wie 32 ki­lo­me­try. Dla Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­dy to był zu­peł­nie obcy, nie­zna­ny świat.

Aż trud­no uwie­rzyć, że teraz sie­dzi w kinie i pa­trzy, jak wę­dru­je uli­ca­mi Dże­ni­nu u boku Pa­le­styn­ki. Kto by po­my­ślał, że wdowa po ofie­rze za­ma­chu bę­dzie spa­ce­ro­wać pod rękę z matką za­ma­chow­ca? Ten nie­zwy­kły do­ku­ment za­pre­zen­to­wa­no pod­czas te­go­rocz­ne­go fe­sti­wa­lu fil­mo­we­go w Mo­na­chium. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da oglą­da­ła film „Po ciszy” już kil­ka­na­ście razy i zna każdą scenę na pa­mięć. Mimo to nie po­tra­fi ode­rwać wzro­ku od ekra­nu, chło­nie z uwagą każdy dia­log.

Film otwie­ra roz­mo­wa żony ofia­ry z matką mor­der­cy. - Może dzi­siaj roz­po­czy­na­my nowy roz­dział w hi­sto­rii na­szych na­ro­dów - mówi Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da. - Może, jeśli Bóg po­zwo­li. Prze­cież obie je­ste­śmy mat­ka­mi - od­po­wia­da Pa­le­styn­ka. - Cóż mo­gli­śmy zro­bić? Nie chcie­li­śmy, aby syn zabił nie­win­nych ludzi. Miał do­pie­ro 24 lata. Rano, przed wyj­ściem z domu po­wie­dział, że idzie do pracy.

Tym oto dia­lo­giem roz­po­czy­na się do­ku­ment „Po ciszy”. (…) Film opo­wia­da o trud­nym pro­ce­sie zbli­że­nia i bo­le­snym go­je­niu ran, zda­nych w sa­mo­bój­czym za­ma­chu. Film wcho­dzi do izra­el­skich kin w trud­nym mo­men­cie, gdy w Stre­fie Gazy nie milk­ną walki i na­si­la­ją się akty prze­mo­cy.

Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da wpa­dła na po­mysł spo­tka­nia z matką za­bój­cy swego męża po obej­rze­niu filmu „Serce z Dże­ni­nu” nie­miec­kie­go do­ku­men­ta­li­sty Mar­cu­sa Vet­te­ra. Opo­wia­da on hi­sto­rię pa­le­styń­skie­go ojca, Isma­ela Kha­ti­ba. W 2005 roku jego je­de­na­sto­let­ni syn Ahmed zgi­nął z rąk izra­el­skie­go żoł­nie­rza. Oj­ciec pod­jął he­ro­icz­ną de­cy­zję o od­da­niu or­ga­nów syna arab­skim i ży­dow­skim dzie­ciom, cze­ka­ją­cym na trans­plan­ta­cję. Pół­to­ra roku póź­niej ka­me­ra to­wa­rzy­szy Isma­elo­wi Kha­ti­bo­wi, gdy od­wie­dza ma­łych pa­cjen­tów, ży­ją­cych dzię­ki darze jego syna. Po­dróż wie­dzie do kra­iny od­wiecz­ne­go wroga, tu do­mi­nu­je nie­na­wiść i uprze­dze­nia. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da obej­rza­ła „Serce z Dże­ni­nu” w 2008 roku i od razu wie­dzia­ła, że film spodo­bał­by się jej mę­żo­wi. Dov Cher­no­bro­da był ar­chi­tek­tem i dzia­ła­czem po­ko­jo­wym, całe życie an­ga­żo­wał się na rzecz po­jed­na­nia mię­dzy Ży­da­mi i Ara­ba­mi. - Nigdy nie bra­ko­wa­ło mu od­wa­gi, aby ma­rzyć - opo­wia­da pani Cher­no­bro­da. Idąc śla­dem męża za­czę­ła za­sta­na­wiać się nad ja­kimś ge­stem po­jed­na­nia zło­żo­nym przez Żydów pod ad­re­sem miesz­kań­ców Za­chod­nie­go Brze­gu Jor­da­nu. To była także roz­pacz­li­wa próba upo­rząd­ko­wa­nia wła­sne­go życia. Naj­więk­sza trud­ność po­le­ga­ła na tym, że pani Cher­no­bro­da nie znała ni­ko­go w Dże­ni­nie. Nie­wie­le my­śląc na­pi­sa­ła list do nie­miec­kie­go do­ku­men­ta­li­sty Mar­cu­sa Vet­te­ra z proś­bą, czy byłby za­in­te­re­so­wa­ny na­krę­ce­niem filmu o spo­tka­niu ży­dow­skiej wdowy z ro­dzi­ną pa­le­styń­skie­go za­ma­chow­ca.

Być może więk­szość fil­mow­ców po­de­szła­by scep­tycz­nie do ta­kie­go po­my­słu: cóż no­we­go można po­wie­dzieć o cią­gną­cym się w nie­skoń­czo­ność kon­flik­cie izra­el­sko-pa­le­styń­skim. Mar­cus Vet­ter był aku­rat za­ję­ty nowym pro­jek­tem - od­bu­do­wą kina w Dże­ni­nie i świet­nie zda­wał sobie spra­wę, że na­krę­ce­nie ta­kie­go do­ku­men­tu wy­ma­ga sporo czasu. Nie­wie­le my­śląc za­py­tał dwie młode re­ży­ser­ki - Ste­pha­nie Bürger i Jule Ott, czy nie są za­in­te­re­so­wa­ne pod­ję­ciem tego te­ma­tu. Dziew­czy­ny wy­ra­zi­ły zgodę i w ten spo­sób po­wstał do­ku­ment o Ży­dów­ce z Haify, któ­rej za­ma­rzy­ło się po­jed­na­nie z Pa­le­styń­czy­ka­mi. (...)

Mi­nę­ło wiele mie­się­cy nim au­tor­kom filmu udało się zdo­być za­ufa­nie ro­dzi­ny To­bas­si. (...) Po­cząt­ko­wo miały wra­że­nie, że ude­rza­ją w mur nie­chę­ci i uprze­dzeń. (...) Go­dzi­na­mi dys­ku­to­wa­ły z pa­le­styń­ską współ­re­ży­ser­ką Ma­na­lą Ab­dal­lah, czy re­por­taż wy­star­cza­ją­co ob­szer­nie na­świe­tla pa­le­styń­ski punkt wi­dze­nia. Po sa­mo­bój­czym za­ma­chu Sha­die­go To­bas­si woj­ska izra­el­skie prze­pro­wa­dzi­ły akcję od­we­to­wą w Dże­ni­nie. W wal­kach po­nio­sło śmierć 54 Pa­le­styń­czy­ków. Ste­pha­nie Bürger i Jule Ott długo biły się z my­śla­mi, czy po­win­ny po­ru­szyć w swoim fil­mie i ten wątek.

Oglą­da­jąc do­ku­ment widać, że Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da długo wal­czy­ła ze sobą, aby po raz pierw­szy za­dzwo­nić do Za­ka­rie­go To­bas­si ojca za­ma­chow­cy. Nie była pewna, czy po­stę­pu­je słusz­nie i czy bę­dzie w sta­nie znieść widok domu, z któ­re­go 31 marca wy­ru­szył młody za­ma­chow­ca w kie­run­ku Haify. Wszyst­kie wąt­pli­wo­ści pry­snę­ły, kiedy zo­ba­czy­ła łzy w oczach pa­le­styń­skie­go ojca: – Dzi­siaj wiem, że i on cier­pi. Wcze­śniej nie mia­łam o tym po­ję­cia. Ósme­go kwiet­nia 2010 roku Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da, wdowa po izra­el­skim dzia­ła­czu po­ko­jo­wym wy­ru­szy­ła w tę sama drogę którą po­ko­nał w 2002 roku mor­der­ca jej męża. (…) Ko­bie­cie to­wa­rzy­szy­ła ekipa fil­mo­wa, naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka i naj­star­szy syn. (...) - Po przy­by­ciu do Dże­ni­nu czu­łam się tak, jak­bym za­mknę­ła ostat­ni roz­dział książ­ki i otwo­rzy­ła nową - opo­wia­da wdowa. (…) W paź­dzier­ni­ku film „Po ciszy” trafi na ekra­ny kin w Izra­elu. Yaël Ar­ma­net-Cher­no­bro­da zdaje sobie spra­wę, że do­ku­ment wy­wo­ła burz­li­wą dys­ku­sję i falę kry­ty­ki, a może nawet nie­na­wi­ści. Wie jed­nak, że po­stą­pi­ła słusz­nie. Praca nad do­ku­men­tem przy­wró­ci­ła sens jej życiu. - A teraz film żyje swoim wła­snym ży­ciem - mówi z uśmie­chem.

>>>>>

Takie sa skutki terroryzmu ... Zabili przyzwoitego czlowieka ! Ktory chcial pokoju ! Bo terroryzm jest od diabla i zawsze gina niewinni albo wrecz chcacy dobra... Takie pojednanie wspaniale pokazuje jak nalezy postepowac . Jak Papież ! To jest od Boga :O)))Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 17:31, 18 Paź 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:56, 18 Paź 2011    Temat postu:

No i sami widzicie - ledwie zywy i przewracjacy sie zolnierz Izraela wygladjacy jak w Auschwitz i wypasieni bysiowie terrorysci z izraelskich wiezien !!!
Te obrazy mowia wszystko .
Co oni znnim robili ??? To jest hanba tak traktowac jencow !!! Co niby ten chlopiec zawinil ???
Oto Hamas - obrzydlistwo ...
Oczywiscie wrzaski tlumow jacy to bohaterowie sa oblednym opetaniem typowym dla tlumu ...
W zadnym wypadku terrorysta nie jest bohaterem...
Bohaterami to byal AK . Oni walczyli nie z Izraelem ktory owszem robi swinstwa ale z hitleryzmem porownania nie ma...
I co robili bestialsko wyniszczani Polacy ???
No wlasnie WALCZYLI !
A nie obwiazywali sie bombami i wysadzali w niemieckich żłobkach szkołach czy chocby lokalach ,,tylko dla Niemców'' ... A MIELI TAKIE MOZLIWOSCI !!!
AK likwidowala tylko zbrodniarzy wojennych typu Kutschera i konfidentow ( bo ich donosy oznaczaly zaglade osoby - nie wiezienie ALE SMIERC ) ...
I tym sie rozni Armia Podziemna od terrorystow . Roznica jest nadzwyczaj jasna i przejrzysta...
Oczywiscie Armia Krajowa to szczyt bohaterstwa swiatowego i nieosiagalny dla innych . To trzeba byc Polakiem ... Ale jest to wzor do ktorego porownujemy wszelkie ruchy oporu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:02, 20 Paź 2011    Temat postu:

USA wystąpi z UNESCO. Powód to Palestyna

Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry (UNE­SCO) może stra­cić swego naj­więk­sze­go płat­ni­ka - Stany Zjed­no­czo­ne - jeśli na roz­po­czy­na­ją­cej się w przy­szłym ty­go­dniu kon­fe­ren­cji ge­ne­ral­nej przyj­mie Pa­le­sty­nę jako peł­no­praw­ne­go człon­ka.

Agen­cja dpa pisze z Pa­ry­ża, po­wo­łu­jąc się na koła UNE­SCO, że na­de­szły w tej spra­wie "jed­no­znacz­ne ostrze­że­nia". Na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka rada wy­ko­naw­cza UNE­SCO opo­wie­dzia­ła się już za człon­ko­stwem Pa­le­sty­ny. De­cy­zję tę ma teraz za­twier­dzić zbie­ra­ją­ca się co dwa lata kon­fe­ren­cja ge­ne­ral­na z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li wszyst­kich 193 państw człon­kow­skich. Kon­fe­ren­cja roz­po­czy­na się 25 paź­dzier­ni­ka i koń­czy 10 li­sto­pa­da. Pełne człon­ko­stwo Pa­le­sty­ny mo­gło­by ozna­czać, że z UNE­SCO wy­co­fa­ją się Stany Zjed­no­czo­ne. Wkład USA sta­no­wi obec­nie 22 proc. bu­dże­tu UNE­SCO. Obec­ny dwu­let­ni bu­dżet tej or­ga­ni­za­cji wy­no­si 653 mi­lio­ny do­la­rów.

>>>>>>

To jest sprawdzian dla tej organizacji czy sie ugnie ... Takie szantaze nalezy odrzucac ... Widzimy jak zydowscy bankierzy rzadzacy w USA brutlanie egzekwuja swoje wplywy ! Niby imperium a chodzi na smyczy i sie kompromituje ... A tak im zazdroscicie ! A to kraj z ograniczona suwerennoscia ! USA nie moga sobie tak robic co chca jak np. Polska... Sa UWIEZIONE!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:39, 21 Paź 2011    Temat postu:

Palestyna: propozycja wyborów na styczeń

Par­tia Fatah pa­le­styń­skie­go pre­zy­den­ta Mah­mu­da Ab­ba­sa za­pro­po­no­wa­ła Ha­ma­so­wi zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­bo­rów w stycz­niu w celu oży­wie­nia pro­ce­su po­jed­na­nia mię­dzy ry­wa­li­zu­ją­cy­mi frak­cja­mi pa­le­styń­ski­mi - po­wie­dział w pią­tek głów­ny ne­go­cja­tor pa­le­styń­ski Saeb Ere­kat.

- Jedna z opcji, którą przed­sta­wi­li­śmy Ha­ma­so­wi, to przy­spie­sze­nie po­jed­na­nia po­przez zor­ga­ni­zo­wa­nie wy­bo­rów w stycz­niu i, na­stęp­nie, sfor­mo­wa­nie rządu - po­wie­dział Ere­kat agen­cji AFP. Dodał, że to je­dy­nie pro­po­zy­cja do prze­dys­ku­to­wa­nia. Hamas na razie na nią nie od­po­wie­dział. Szef Ha­ma­su Cha­led Me­szal sko­rzy­stał we wto­rek z pod­no­szą­cej jego pre­stiż wy­mia­ny więź­niów pa­le­styń­skich na izra­el­skie­go żoł­nie­rza Gi­la­da Sza­li­ta i za­pro­po­no­wał spo­tka­nie Ab­ba­so­wi. Stro­ny w za­sa­dzie są zgod­ne co do spo­tka­nia, lecz jego daty nie usta­li­ły.

Fatah i rzą­dzą­cy w Ste­fie Gazy Hamas za­war­ły w kwiet­niu pakt o po­jed­na­niu mię­dzy Pa­le­styń­czy­ka­mi, koń­czą­cy czte­ro­let­ni okres po­dzia­łów. Umowa prze­wi­dy­wa­ła utwo­rze­nie rządu jed­no­ści na­ro­do­wej i prze­pro­wa­dze­niu wy­bo­rów w ciągu roku. Dys­ku­sje zo­sta­ły za­wie­szo­ne latem, gdy zbli­żał się ter­min zgło­sze­nia przez Ab­ba­sa wnio­sku o uzna­nie przez ONZ pań­stwa pa­le­styń­skie­go. Hamas nie po­parł tej ini­cja­ty­wy.

>>>>>

No to organizacja totalitarna wiec gdzie tam wybory ! Ten rezim trzeba obalic ... Natomiast nalezy je zrobic tam gdzie sie da . Oczywiscie bez Hamasu ! Nie beda mogli startowac . W wyborach moga brac udzial tylko DEMOKRATYCZNE partie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:31, 22 Paź 2011    Temat postu:

Abbas nie zrezygnuje z akcji w ONZ.

Prezydent palestyński Mahmud Abbas powiedział, że podtrzyma żądanie przyjęcia Palestyny do ONZ nawet wówczas, gdy zostaną wznowione negocjacje z Izraelem, czego warunkiem pozostaje zamrożenie budowy osiedli żydowskich - poinformowały w sobotę egipskie media.

Abbas, który przebywa w Kairze na spotkaniu z władzami egipskimi, "potwierdził, że nie wycofa wniosku z ONZ, nawet jeśli negocjacje zostaną wznowione" - podała oficjalna agencja egipska MENA.

23 września Abbas złożył w ONZ wniosek o pełne członkostwo w Narodach Zjednoczonych państwa palestyńskiego w granicach z roku 1967, czyli obejmującego Zachodni Brzeg Jordanu, Strefę Gazy i Wschodnią Jerozolimę, którą, jak przypomina AFP, Palestyńczycy chcą uczynić swoją stolicą.

- Wysunęliśmy żądanie i utrzymamy je do końca - oświadczył prezydent Autonomii Palestyńskiej.

Powiedział też, że jest gotów do "natychmiastowego" wznowienia rozmów z Izraelem, jeśli ten zaakceptuje oświadczenie tzw. kwartetu (bliskowschodniego). Każda ze stron, jak pisze AFP, nieco inaczej jednak interpretuje oświadczenie kwartetu.

W nadchodzącym tygodniu wysłannicy kwartetu bliskowschodniego (UE, ONZ, USA, Rosja) spotkają się w Jerozolimie osobno z przedstawicielami władz Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Ma to być próba przygotowania nowych izraelsko-palestyńskich rozmów pokojowych; negocjacje są zamrożone od ponad roku.

>>>>>

Oczywiscie ! To nie jest kaprys a powazna polityka . Nie ulega wiec zmianom z dnia na dzien ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:21, 27 Paź 2011    Temat postu:

Apel izraelskich uczniów ws. jeńców

Grupa izra­el­skich uczniów ostat­nich klas szkół śred­nich - a więc w wieku przed­po­bo­ro­wym - zbie­ra pod­pi­sy pod ape­lem do mi­ni­stra obro­ny, by nie wy­mie­niać ich na ter­ro­ry­stów, gdyby jako żoł­nie­rze do­sta­li się do nie­wo­li. - Nasze życie nie jest cen­niej­sze od życia tych, któ­rzy mogą zgi­nąć z rąk uwol­nio­nych - twier­dzą sy­gna­ta­riu­sze apelu.

Przy­szli żoł­nie­rze pod­kre­śla­ją w li­ście do szefa re­sor­tu obro­ny oraz szefa szta­bu ge­ne­ral­ne­go izra­el­skich sił zbroj­nych, że na wy­mia­nę mogą zgo­dzić się tylko przy po­sza­no­wa­niu kon­wen­cji mię­dzy­na­ro­do­wych, które sta­no­wią, iż je­niec wo­jen­ny może być uwol­nio­ny w za­mian za in­ne­go jeńca. Na razie do­ku­ment pod­pi­sa­ło kil­ka­dzie­siąt osób, ale zda­niem jego au­to­rów wkrót­ce znaj­dą się pod nim ty­sią­ce pod­pi­sów. Akcję za­ini­cjo­wa­ła mło­dzie­żów­ka na­cjo­na­li­stycz­nej Unii Na­ro­do­wej, ma­ją­cej kilku de­pu­to­wa­nych w stu­oso­bo­wym par­la­men­cie.

- Hi­sto­ria do­wo­dzi, że uwal­nia­nie ter­ro­ry­stów za­chę­ca do ko­lej­nych po­rwań - prze­ko­nu­je 18-let­ni ko­or­dy­na­tor zbiór­ki pod­pi­sów Da­niel Gabai.

W ubie­głym ty­go­dniu za uwol­nie­nie przez Hamas sier­żan­ta Gi­la­da Sza­li­ta Izra­el wy­pu­ścił z wię­zień 1027 Pa­le­styń­czy­ków, z któ­rych wielu zo­sta­ło ska­za­nych za udział w za­ma­chach ter­ro­ry­stycz­nych na Izra­el­czy­ków. Z kolei w czwar­tek ma się odbyć wy­mia­na 25 Egip­cjan wię­zio­nych w Izra­elu za stu­den­ta Ilana Gra­pe­la, któ­re­mu wła­dze w Ka­irze za­rzu­ci­ły naj­pierw szpie­go­stwo, a potem pod­ju­dza­nie do za­mie­szek.

Oba po­ro­zu­mie­nia o wy­mia­nie więź­niów spo­tka­ły się w Izra­elu z przy­chyl­nym przy­ję­ciem ze stro­ny więk­szo­ści opi­nii pu­blicz­nej, ale wy­wo­ła­ły też falę kry­ty­ki, a nawet skarg do Sądu Naj­wyż­sze­go.

Prze­ciw­ni­cy po­ro­zu­mień o wy­mia­nie więź­niów ar­gu­men­tu­ją, że w imię źle po­ję­tych hu­ma­ni­tar­nych ge­stów wobec po­je­dyn­czych Izra­el­czy­ków wła­dze pań­stwa ży­dow­skie­go wzmac­nia­ją swo­ich wro­gów. Pod­kre­śla­ją oni, że wła­dze wy­pusz­cza­ją na wol­ność zbrod­nia­rzy sta­no­wią­cych za­gro­że­nie dla oby­wa­te­li Izra­ela, a w re­zul­ta­cie - za­chę­ca­ją wro­gów do po­ry­wa­nia ko­lej­nych Izra­el­czy­ków, po­ka­zu­jąc im, że jest to opła­cal­ne po­li­tycz­nie.

>>>>>

Mali bohaterowie ! Moje uznanie!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 23:39, 31 Paź 2011    Temat postu:

Palestyna pełnoprawnym członkiem UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) postanowiła przyznać pełne członkostwo Palestyńczykom. Wzmocni to ich pozycję w ubieganiu się o uznanie palestyńskiej państwowości przez ONZ.

UNESCO jest pierwszą agendą ONZ, o pełne członkostwo w której starali się Palestyńczycy, odkąd prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wnioskował o pełne członkostwo w ONZ 23 września. Przeciwko temu były USA, Kanada i Niemcy. Za opowiedziały się Brazylia, Rosja, Chiny, RPA i Francja. Od głosu wstrzymała się Wielka Brytania.

"Przyjęcie Palestyny do UNESCO to moment historyczny"

Palestyński minister spraw zagranicznych Rijad al-Malki uznał, że przyznanie w poniedziałek pełnego członkostwa Palestyńczykom przez UNESCO to moment historyczny, przyznający im pewne prawa.

- To naprawdę moment historyczny, który przyznaje Palestynie niektóre z jej praw. Palestyna jest kolebką religii i cywilizacji - powiedział al-Malki na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu. Za rezolucją o przyjęciu Autonomii Palestyńskiej do UNESCO głosowało z obecnych na konferencji w Paryżu 107 członków, 52 było przeciwnych, a 14 wstrzymało się od głosu.

>>>>>

No i brawo ! I jest sukces i o to chodzi ! Nikt nie zginal . Nie ma nienawisci z tego tytulu a Palestyna zyskala nowy prestizowy przyczolek ! Gdyby tak postepoawc od 1949 W INNEJ BYLIBYSMY SYTUACJI !!!
Oczywiscie nalezy kontynowac polityke w tym stylu . KROK PO KROKU ! To njalepsza startegia w tej sytuacji ...
Oczywiscie stanowisko Kanady jest zenujace ... Ale widzimy ze nie moga oni podskoczyc wobec ,,starszego'' brata ... Wbrew temu co lansuje sie w Polsce sasiedztwo z USA nie jest ani mile ani wygodne ... TO JEST ZALEZNOSC I TO MOCNA !!! Wie o tym Meksyk az nadto tragicznie a takze Kanada z tym ze dzieki temu ze jest na tym samym poziomie PKB to az tak nie odczuwa ... Ale zadna to radosc ... Raczej DOSC !
No i Niemcom NIE WYPADA TAKICH RZECZY ROBIC ... Taktownie bylo by sie wstrzymac z oczywistych wzgledow ... Brytyjczycy dali noge tez ze wzgledu na ,,wielkiego brata '' ... A ,,wielki brat'' tez nie jest niezalezny bo jak widac rzadzi narod przebrany (za Amerykanow ) poprzez banki ...
OGOLNIE DNO !
Ale konowania ciemnych sil spelzly na niczym . USA znowu sie skompromitowaly . JAK ZWYKLE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 0:05, 01 Lis 2011    Temat postu:

"Przyjęcie Palestyny do UNESCO szkodzi wznowieniu procesu pokojowego"

Przyjęcie Palestyńczyków do UNESCO jako pełnego członka szkodzi widokom na wznowienie procesu pokojowego - stwierdza izraelskie MSZ w oświadczeniu.

- Ta decyzja nie przekształca Autonomii Palestyńskiej w rzeczywiste państwo, a jedynie w niepotrzebny sposób utrudnia drogę do wznowienia negocjacji - podało MSZ Izraelea.

>>>>

takimi negocjacjami w ktorych trwa gadanie a Izrael buduje osiedla to nie jestesmy zainteresowani . Sa bez sensu ... Zreszta z ta wladza nie da sie negocjowac . Czekamy na jej upadek po prostu ...

USA krytykują UNESCO za decyzję ws. Palestyny

- Przyjęcie Palestyńczyków do UNESCO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury - red.) jako pełnego członka jest przedwczesne, bezcelowe i podważa dążenia społeczności międzynarodowej do wypracowania pełnego planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu - uznał Biały Dom.

????? Co niby podwaza ??? W CZYM ZASZKODZILI MIEDZYNARODOWEJ SPOLECZNOSCI ??? O CZY ONI BREDZA ???

Decyzja, podjęta podczas na konferencji generalnej UNESCO w Paryżu, została przyjęta wiwatami. - Niech żyje Palestyna - krzyknął po francusku jeden z delegatów na zakończenie długiego i pełnego napięcia posiedzenia.

>>>> NICH ZYJE ! :O)))) Niech nie umiera w zamachach samobojczych !

Rzecznik Białego Domu Jay Carney powiedział, że dzisiejsze głosowanie w UNESCO jest również przeszkodą we wznowieniu bezpośrednich negocjacji między Izraelem a Palestyńczykami.

???? A DLACZEGO ICH DO TEJ PORY NIE BYLO ??? Nie bylo Plaestyny i nie bylo negocjacji . To jak moze to byc przeszkoda dla czegos CZEGO NIE MA ????

Natomiast amerykańska ambasador przy ONZ Susan Rice w wiadomości nadanej na Twitterze poinformowała, że wynik "głosowania dającego Palestyńczykom członkostwo w UNESCO nie zastąpi bezpośrednich negocjacji, tylko jest głęboko szkodliwy dla UNESCO".

?????

W czym niby szkodzi ??? I kto mowi o zastapieniu negocjacjacji ???
Dyplomaci z USA gadaj ajk na drugach albo na wodce . Nic dziwnego HANIEBNA KOMPROMITACJA BOLI ! Ani nie wygrali glosowania ani nie zachowali przyzwoitosci ! Taka sytuacaj boli najbardziej !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 22:47, 01 Lis 2011    Temat postu:

Mocna reakcja Izraela po decyzji UNESCO

Izrael przyspieszy budowę 2 tys. mieszkań, m.in. w Jerozolimie Wschodniej, i czasowo zamrozi przekazywanie funduszy Autonomii Palestyńskiej, w ramach retorsji po uzyskaniu przez Palestynę członkostwa w UNESCO - podało we wtorek izraelskie źródło oficjalne.

- Zamierzamy wybudować 2 tys. mieszkań, w tym 1650 w Jerozolimie Wschodniej, a pozostałe na południe od Betlejem, na Zachodnim Brzegu Jordanu - poinformowali przedstawiciele izraelskiej administracji, którzy wyłącznie anonimowo wypowiadają się na ten temat. Wcześniej izraelski premier Benjamin Netanjahu zwołał specjalne posiedzenie rządu w sprawie poniedziałkowego głosowania w UNESCO, wskutek którego Palestyna uzyskała status członka tej agendy ONZ.

Palestyńczycy traktują Wschodnią Jerozolimę jako stolicę swego przyszłego państwa, a zamrożenie osadnictwa uważają za warunek rozpoczęcia rozmów z Izraelem. We wtorek palestyński prezydent Mahmud Abbas oświadczył, że zapowiedź Netanjahu "niszczy proces pokojowy". Podkreślił, że decyzja o wstrzymaniu przekazywania funduszy jest "nieludzka".

>>>>

To bandyci ! Rezim Izraelski to terrorysci ...
Wygrazanie budowaniem osiedli jest smieszne bo i tak je budowali . WIEC CO ZA ROZNICA ! Poza tym trwaja protesty i ten szalony rzad juz ledwo dyszy . Rozmawiac trzeba juz z NASTEPNYM rzadem Izraela. Ten to juz trupy . Administracja Obamy tez odchodzi do lamusa w przyszlym roku zatem to juz beda inni ludzie i trzeba na nich sie przygotowac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:45, 03 Lis 2011    Temat postu:

USA krytykują Izrael za plany budowy osiedli na ziemiach okupowanych.

Administracja USA potępiła decyzję Izraela, aby przyspieszyć budowę osiedli żydowskich na okupowanych, zamieszkanych przez Palestyńczyków ziemiach Zachodniego Brzegu Jordanu.

Rzecznik Białego Domu Jay Carney wyraził "głębokie rozczarowanie" decyzją rządu izraelskiego, którą tłumaczy się jako chęć odwetu za przyjęcie Palestyny do UNESCO. Administracja ogłosiła wcześniej, że nie będzie wpłacać składek na UNESCO.

- Jednostronne działania szkodzą wysiłkom na rzecz wznowienia bezpośrednich negocjacji i nie przyspieszają celu, jakim jest rozsądne i konieczne porozumienie między obu stronami (Izraelem i Palestyńczykami) - powiedział Carney na konferencji prasowej w środę. -

Dodał, że negocjacje są "jedynym sposobem osiągnięcia rozwiązania w postaci dwóch państw, które jest celem obu stron".

Tego samego dnia decyzję Izraela o przyspieszeniu budowy osiedli skrytykował także sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun, Unia Europejska oraz rządy państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

>>>>

Krytykowanie Izrela i wetowanie niepodleglosci Palestyny to sa niesmieszne zarty . Pokazuja ze ,,krytyki'' Izraela sa oszustwem na pokaz a weto to wyraz PRAWDZIWEJ POLITYKI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:31, 03 Lis 2011    Temat postu:

Izrael zamrozi finansowanie UNESCO

Izra­el za­mro­zi wpła­ty na fun­dusz UNE­SCO po tym, jak ta Or­ga­ni­za­cja Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych do Spraw Oświa­ty, Nauki i Kul­tu­ry przy­zna­ła pełne człon­ko­stwo Pa­le­styń­czy­kom - głosi oświad­cze­nie kan­ce­la­rii izra­el­skie­go pre­mie­ra Ben­ja­mi­na Ne­tan­ja­hu.

W oświad­cze­niu na­pi­sa­no, że de­cy­zja, którą UNE­SCO pod­ję­ła w tym ty­go­dniu, szko­dzi szan­som osią­gnię­cia po­ro­zu­mie­nia po­ko­jo­we­go z Pa­le­styń­czy­ka­mi i że Izra­el wstrzy­ma swą rocz­ną wpła­tę w wy­so­ko­ści 2 mln do­la­rów. Fi­nan­so­wa­nie UNE­SCO za­wie­si­ły także po po­nie­dział­ko­wej de­cy­zji tej or­ga­ni­za­cji USA. W środę dy­rek­tor ge­ne­ral­na UNE­SCO Irina Bo­ko­wa za­ape­lo­wa­ła do USA, aby "zna­la­zły spo­sób" na kon­ty­nu­owa­nie fi­nan­so­wa­nia tej or­ga­ni­za­cji, co jest szcze­gól­nie ważne w dobie kry­zy­su go­spo­dar­cze­go. Za de­cy­zją UNE­SCO o przy­zna­niu Pa­le­styń­czy­kom człon­ko­stwa w tej or­ga­ni­za­cji gło­so­wa­ło 107 państw, 14 było prze­ciw, a 52 wstrzy­ma­ły się od głosu.

>>>>

Zabrali zabawki z piaskownicy i poszli ...
Nie roznia sie specjalnie od dzieci...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:10, 04 Lis 2011    Temat postu:

W odpowiedzi na poniedziałkową decyzję UNESCO Stany Zjednoczone, Kanada i Izrael natychmiast poinformowały, że przestaną przekazywać fundusze na działalność tej organizacji. Rządy tych trzech państw uważają, że jedyną drogą do powstania niepodległej Palestyny są negocjacje z Izraelem.

>>>>

Oczywiscie jest to bezczelne klamstwo bo wiemy jak obecny rezim (znienawidzony przez ludzi ) w Izraelu kocha panstwo palestynskie .

Po decyzji UNESCO rząd państwa żydowskiego zapowiedział też sankcje w stosunku do Palestyńczyków. Przede wszystkim zastopował przekazanie Autonomii Palestyńskiej ok. 100 mln dolarów pochodzących z ceł. Środki te stanowią znaczącą pozycję w budżecie Autonomii. Władze w Jerozolimie ogłosiły również plany rozbudowy osiedli żydowskich na obszarach spornych z Palestyńczykami.

?????

Przeciez I TAK JUZ OD DAWNA NIE DAWALI PIENIEDZY ??? To co moga nie dac jak nie daja ???
Podobnie i tak buduja to co moga jeszcze budowac ???
Padli ofiara wlasnego szalenstwa ... Oszalaly rezim prowadzil tak agresywna polityke wobec Palestynczykow ZE JUZ NIE MA CO ZAOSTRZAC :O)) Wpadli w sidla eskalacji ...
Widzimy zatem ze podloscia jest odsylanie Palestynczykow do negocjaci z oszalalym z nienawisci rezimem ktory zaplatal sie we wlasnym szalenstwie ...
I oczywiscie z smutkiem patrzymy na marionetkowy rzad Kanady ktory chodzi z nożem na gardle nowojorskich bankierow ( z narodu przebranego ) i robi co im kaze ... Rola marionetek jest godna pozalowania ...
Ale oczywiscie KAZDY WYBIERA SWOJA ROLE ! Czy w Waszyngtonie czy w Kanadzie jesli chodza na pasku tych bankierow TO SAMI SIE NA TO GODZILI !!!
Jest to polityka szkodliwa i samobojcza . Utrudnia tylko rozwiazanie problemu i podbudowuje pozycje Hamasu ... Ktory mowi A WIDZICIE ??? Nie ma wyjscia ! Trzeba palic mordowac wysadzac ! To jest od diabla...
Apeluje do Palestynczykow aby diablu nie ulegali . jak widac droga pokojowa dala najwieksze rezultaty . W Izraelu rezim wisi na wlosku i zaraz padnie . Barack wyleci w 2012 ... Bankierzy nowojorscy tez bankrutuja ... Rozpaczac nie ma sensu skoro wszystko idzie dobrze ... Pokrzykuja bo sie boja !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:57, 05 Lis 2011    Temat postu:

UNESCO zrobi zbiórkę po proteście USA

- UNESCO przystępuje do zbiórki środków po tym, jak USA zamroziły finansowanie organizacji na znak protestu przeciw przyjęciu Palestyny na pełnoprawnego członka - poinformowała dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. Kampania ruszy w najbliższym czasie.

W wywiadzie dla bułgarskiego radia publicznego Bokowa powiedziała, że "niektóre państwa i rządy dają pozytywne sygnały, że nas poprą". - Oczywiście takie poparcie różni się od stałego finansowania i może nam pomóc tylko na krótką metę, niemniej liczymy na nie. Wciąż jednak skłonna jestem patrzeć na sytuację jak na tymczasową trudność - dodała. Jednocześnie Bokowa zdementowała twierdzenia, że Kanada również zamierza wstrzymać finansowanie. Wyraziła nadzieję, że redukcja finansowania o 80 mln dolarów nie zagrozi programom UNECO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury) zwłaszcza tym, które dotyczą systemu wczesnego ostrzegania przed tsunami na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim.

- Podczas trzęsienia ziemi w Fukushimie nasz system zadziałał natychmiastowo, po trzech minutach nadaliśmy ostrzeżenie, co uratowało życie tysiącom, jeśli nie milionom ludzi. To są nasze argumenty dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, gdy mówimy, że sprawy polityczne nie powinny rzucać cienia na pozytywne działania UNESCO na rzecz wielu ludzi na świecie - powiedziała Bokowa. USA wpłacały do kasy UNESCO 80 mln dolarów rocznie, czyli 22 proc. budżetu organizacji. Przyjęcie Palestyny na pełnoprawnego członka UNESCO sprawiło, że USA zamroziły wpłaty na konto tej organizacji na mocy dwóch ustaw z początku lat 90. Zakazują one finansowania wszelkich organizacji, przyznających członkostwo terytoriom, które nie są uznane za państwa w świetle prawa międzynarodowego.

>>>>>

No i brawo ! Sa inne srodki ... Kanada sie wycofala bo to juz byl wstyd isc na sznurku bankierow z Njujorku ... ZASADY SA WAZNIEJSZE niz te 80 mln .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 48, 49, 50  Następny
Strona 3 z 50

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy