Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Stefan Banach

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:52, 12 Cze 2014    Temat postu: Stefan Banach

Duński naukowiec laureatem Nagrody im. Stefana Banacha

Dr Dan Pe­ter­sen z Uni­wer­sy­te­tu w Ko­pen­ha­dze zo­stał te­go­rocz­nym lau­re­atem Mię­dzy­na­ro­do­wej Na­gro­dy im. Ste­fa­na Ba­na­cha, przy­zna­wa­nej za naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską w dzie­dzi­nie nauk ma­te­ma­tycz­nych. Duń­ski na­uko­wiec otrzy­ma 25 tys. zł.

Na szó­stą edy­cję tego mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su na­pły­nę­ło 21 roz­praw dok­tor­skich z Eu­ro­py Środ­ko­wo-Wschod­niej i Skan­dy­na­wii (z Pol­ski, Szwe­cji, Ukra­iny, Nor­we­gii, Sło­wa­cji, Wę­gier, Czech i Es­to­nii) - po­in­for­mo­wa­li w czwar­tek PAP jego or­ga­ni­za­to­rzy.

Jury pod prze­wod­nic­twem prof. Anny Zdu­nik z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go uzna­ło, że wszyst­kie prace są na bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie, do na­gro­dy no­mi­no­wa­ło pięć z nich. Osta­tecz­nie w taj­nym gło­so­wa­niu ju­ro­rzy jed­no­myśl­nie zde­cy­do­wa­li o przy­zna­niu na­gro­dy dr. Pe­ter­se­no­wi.

Na­gro­dzo­na roz­pra­wa nosi tytuł "To­po­lo­gy of mo­du­li spa­ces and ope­rads" i zo­sta­ła na­pi­sa­na pod kie­run­kiem prof. Ca­re­la Fa­be­ra w KTH Royal In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy w Sztok­hol­mie. Za­wie­ra al­ge­bra­icz­ny i geo­me­trycz­ny opis ro­dzin wszyst­kich po­wierzch­ni ze struk­tu­rą ze­spo­lo­ną i speł­nia­ją­cych pewne na­tu­ral­ne za­ło­że­nia.

Pre­zes firmy Eric­pol, która jest fun­da­to­rem na­gro­dy, Jan Smela przy­po­mniał, że dwa lata temu Mię­dzy­na­ro­do­wą Na­gro­dę im. Ba­na­cha zdo­był Wę­gier pra­cu­ją­cy w An­glii, a rok temu Polak, który swój staż na­uko­wy od­by­wał w Nor­we­gii.

"Dobry od­dźwięk na naszą ini­cja­ty­wę w za­gra­nicz­nych krę­gach na­uko­wych to no­bi­li­ta­cja i mo­ty­wa­cja, by wspie­rać nauki ma­te­ma­tycz­ne. Ich ranga w Pol­sce po­win­na ro­snąć i za­chę­cać wszyst­kich uzdol­nio­nych ludzi do przy­jaz­du do Pol­ski" - dodał.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie na­gro­dy od­bę­dzie się pod­czas wspól­ne­go po­sie­dze­nia To­wa­rzystw Ma­te­ma­tycz­nych z Pol­ski i Nie­miec, które w dniach 17-20 wrze­śnia od­bę­dzie się w Po­zna­niu. Lau­re­at otrzy­ma naj­wyż­szą w hi­sto­rii kon­kur­su na­gro­dę w wy­so­ko­ści 25 tys. zł.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Na­gro­da im. Ste­fa­na Ba­na­cha ("The In­ter­na­tio­nal Ste­fan Ba­nach Prize for a Do­cto­ral Dis­ser­ta­tion in the Ma­the­ma­ti­cal Scien­ces") zo­sta­ła usta­no­wio­na w 2008 r. Jest wspól­nym przed­się­wzię­ciem firmy te­le­in­for­ma­tycz­nej i Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Ma­te­ma­tycz­ne­go.

Celem usta­no­wie­nia na­gro­dy jest pro­mo­cja i wspar­cie fi­nan­so­we naj­zdol­niej­szych mło­dych ba­da­czy w dzie­dzi­nie nauk ma­te­ma­tycz­nych. Pro­jekt ma także po­pu­la­ry­zo­wać do­ro­bek Ste­fa­na Ba­na­cha oraz pol­skiej nauki. Zwy­cięz­cą po­przed­niej edy­cji na­gro­dy zo­stał dr Mar­cin Pi­lip­czuk z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.

Prof. Ste­fan Ba­nach (1892-1945) był twór­cą ana­li­zy funk­cjo­nal­nej, du­że­go i waż­ne­go w no­wo­cze­snych za­sto­so­wa­niach dzia­łu ma­te­ma­ty­ki, który po­mógł zna­leźć rów­na­nia sto­so­wa­ne do opi­sy­wa­nia zło­żo­nych zja­wisk przy­rod­ni­czych, w tym me­cha­ni­ki kwan­to­wej. Od dzie­ciń­stwa wy­ka­zy­wał nie­prze­cięt­ne zdol­no­ści, ale nie ukoń­czył stu­diów wyż­szych.

Jego ta­lent od­krył prof. Hugo Ste­in­haus. Dzię­ki niemu Ba­nach w 1920 roku zo­stał asy­sten­tem na Po­li­tech­ni­ce Lwow­skiej; w 1922 r. zo­stał pro­fe­so­rem na Uni­wer­sy­te­cie Jana Ka­zi­mie­rza we Lwo­wie. W 1924 roku wy­bra­no go na człon­ka ko­re­spon­den­ta Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści, a w 1939 r. zo­stał pre­ze­sem Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Ma­te­ma­tycz­ne­go. Zmarł w sierp­niu 1945 r. we Lwo­wie.

>>>

Tak wielki naukowiec !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 12:36, 13 Sie 2014    Temat postu:

Polscy studenci wśród najlepszych matematyków na świecie

Dwóch studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz po jed­nym z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Mikołaja Ko­pernika w Toruniu zdobyło nagrodę pierwszego stopnia w 21. Międzynarodowych Zawodach Matematycznych w Błagojewgra­dzie w Bułgarii.

- To naprawdę trudna olimpiada, która gromadzi światową czo­łówkę matematyczną. Dlatego udział w niej mogą wziąć tylko bar­dzo dobre ekipy studentów. Sądzę, że największą trudność stano­wi rozwiązywanie skomplikowanych zadań matematycznych pod presją czasu - powiedział w rozmowie opiekun czteroosobo­wego zespołu studentów z toruńskiego UMK, dr Robert Skiba.

W tegorocznej edycji zawodów startowało 324 uczestników z 73 uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk. Podobnie jak w poprzed­nich latach, również tym razem studenci musieli rozwiązać 10 zadań w ciągu dwóch dni: pięć jednego i pięć następnego dnia. Na obliczenie każdego zadania mieli średnio godzinę, przy czym jeśli ktoś znalazł rozwiązanie wcześniej, zyskiwał więcej czasu na pracę nad kolejnym matematycznym zagadnieniem.

Nagrodę pierwszego stopnia otrzymali studenci, którzy podczas zawodów uporali się z co najmniej sześcioma zadaniami. W ten sposób nagrodzonych zostało 67 uczestników (około 20 proc. wszystkich zawodników), w tym czterech studentów z Polski.

Polacy zdobyli również nagrody drugiego i trzeciego stopnia oraz wyróżnienia.

Jak podkreślił dr Skiba, w przypadku ekipy z Torunia przygoto­wania do udziału w konkursie trwały około roku, po cztery godzi­ny tygodniowo. W tym czasie studenci rozwiązywali zadania, które pojawiły się na wcześniejszych międzynarodowych olimpia­dach.

...

Dusze polskich matematyków prowadzą młodych ! SmileSmileSmile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:34, 17 Wrz 2014    Temat postu:

Poznań: duński naukowiec otrzymał Nagrodę im. Stefana Banacha

Dr Dan Petersen z Uniwersytetu w Ko­penhadze odebrał w środę w Poznaniu Międzynarodową Nagro­dę im. Stefana Banacha. Wyróżnienie przyznawane za najlepszą pracę doktorską z matematyki wręczono podczas inauguracji Pol­sko-Niemieckiego Zjazdu Matematyków.

Nagrodzona rozprawa nosi tytuł "Topology of moduli spaces and operads" i została napisana pod kierunkiem prof. Carela Fabera w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie. Duń­ski naukowiec otrzymał 25 tys. zł.

- Wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem. Moja praca związana jest z powierzchniami, z tym, jak można je deformo­wać i sklejać ponownie. Na razie nie ma zastosowań w przemy­śle. Tak się jednak dzieje z większością prac dotyczących "czystej matematyki - powiedział dr Dan Petersen. - Nigdy nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Może za sto lat wszyscy będą studiować "Topology of moduli spaces and operads" – dodał.

Na szóstą edycję międzynarodowego konkursu prac doktorskich z matematyki napłynęło 21 rozpraw z Europy Środkowo-Wschod­niej i Skandynawii. Jury do nagrody nominowało pięć z nich. Ostatecznie w tajnym głosowaniu jurorzy jednomyślnie zdecydo­wali o przyznaniu nagrody dr. Petersenowi.

Wyróżnienie wręczono podczas inauguracji Polsko-Niemieckie­go Zjazdu Matematyków. Do Poznania przyjechało ponad 600 na­ukowców. Podczas czterodniowego spotkania odbędą się wykła­dy, sesje tematyczne i spotkania naukowe.

Jak powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM) prof. Wacław Marzantowicz, to pierwsze takie spotkanie z niemieckimi matematykami. - Matematycy bardzo często pracu­ją sami. Nawet w przypadku prac grupowych większość kontak­tów odbywa się za pośrednictwem internetu, dlatego takie konfe­rencje są bardzo ważne – dodał.

PTM organizowało wcześniej spotkania z matematykami z USA i Izraela.

Międzynarodowa Nagroda im. Stefana Banacha została ustano­wiona w 2008 r. Jest wspólnym przedsięwzięciem firmy teleinfor­matycznej Ericpol i PTM. W ubiegłym roku nagrodę zdobył dr Marcin Pilipczuk.

Celem nagrody jest promocja i wsparcie finansowe najzdolniej­szych młodych badaczy zajmujących się matematyką. Konkurs ma także popularyzować dorobek Stefana Banacha oraz polskiej nauki.

Prof. Stefan Banach (1892-1945) był twórcą analizy funkcjonal­nej, dużego i ważnego w nowoczesnych zastosowaniach działu matematyki, który pomógł znaleźć równania stosowane do opisy­wania złożonych zjawisk przyrodniczych, w tym mechaniki kwantowej. Matematyk od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności, ale nie ukończył studiów wyższych.

Jego talent odkrył prof. Hugo Steinhaus. Dzięki niemu Banach w 1920 r. został asystentem na Politechnice Lwowskiej; w 1922 r. zo­stał profesorem na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1924 r. wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akade­mii Umiejętności, a w 1939 r. został prezesem Polskiego Towarzy­stwa Matematycznego. Zmarł w sierpniu 1945 r. we Lwowie. (

...

Gratulujemy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:23, 23 Wrz 2014    Temat postu:

Polscy matematycy znaleźli dowód na hipotezę sprzed 25 lat

25 lat szukano dowodu na hipotezę Bernoulliego. Udało się Polakom. Dr hab. Witold Bednorz i prof. Rafał Latała znaleźli dowód hipotezy i usłyszeli słowa uznania od Michela Talagranda - autora hipotezy. Polscy naukowcy efekt swojej pracy przedstawili w prestiżowym "Annals of Mathemathics".

Francuski matematyk, autor hipotezy, po zapoznaniu się z pracą Polaków wyraził swoje uznanie i stwierdził, że "ich dowód jest po prostu oszałamiająco piękny". Talagranda zaoferował nagrody za rozwiązanie pięciu problemów matematycznych. Polskim naukowcom udało się rozwikłać to najtrudniejsze i najwyżej wycenione przez francuskiego matematyka.

Oprócz uznania, dwóch naukowców z Polski otrzyma również 5 tys. dolarów nagrody.

O czym mówi hipoteza rozwikłana przez naszych rodaków? "Istnieją zasadniczo tylko dwa sposoby szacowania supremum procesu Bernoulliego (z grubsza biorąc, można o takich procesach myśleć jako o kolejnych sumach częściowych szeregów, do których wyrazów dostawiane są losowe znaki, niezależnie, ale z tym samym, ustalonym rozkładem) - jeden sposób polega na ograniczeniu jednostajnym i brutalnym dostawieniu modułów, drugi zaś na szacowaniu przez supremum dominującego procesu gaussowskiego" - opisuje Paweł Strzelecki, prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca Witolda Bednorza i Rafała Latały, opublikowana w "Annals of Mathemathics", nosi tytuł "On the boundedness of Bernoulli processes".

...

Brawo ! Gratulujemy Smile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy