Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Powrót do Edenu .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90936
Przeczytał: 189 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:21, 18 Wrz 2014    Temat postu: Powrót do Edenu .

Ziemia była jak Eden?

Zie­mia była kie­dyś rajem, a nie pie­kłem? Od dawna na­ukow­cy uwa­ża­li, że w po­cząt­kach swego ist­nie­nia nasza pla­ne­ta była pie­kiel­nym miej­scem nie­sprzy­ja­ją­cym roz­wo­jo­wi zło­żo­nych form życia. Z naj­now­szych badań wy­ni­ka, że mogło być jed­nak zu­peł­nie ina­czej.

Zgod­nie z do­tych­cza­so­wą wie­dzą Zie­mia po­kry­ta była sto­pio­ny­mi ska­ła­mi i co chwi­la ata­ko­wa­ły ją aste­ro­idy. Nic więc dziw­ne­go, że okres 600 mln lat, który roz­po­czął się 4,6 mld lat temu okre­śla się mia­nem cza­sów tzw. Ha­de­su – od mi­tycz­ne­go grec­kie­go boga świa­ta zmar­łych.

Jed­nak­że naj­now­sze wy­ni­ki badań prze­pro­wa­dzo­ne na Uni­wer­sy­te­cie Van­der­bilt za­sko­czy­ły nawet sa­mych na­ukow­ców. Oka­zu­je się bo­wiem, że obraz pierw­szych lata życia na­szej pla­ne­ty wcale nie mu­siał od­bie­gać od wa­run­ków, które znamy dziś.

Wnio­ski opie­ra­ją się na wcze­śniej­szych ba­da­niach na ma­lut­kich krysz­tał­kach mi­ne­ra­łów, zna­nych jako cyr­ko­nie. Jako że wokół rdze­ni tych trwa­łych krysz­ta­łów two­rzą się nowe war­stwy, mi­ne­ra­ły te "re­je­stru­ją" hi­sto­rię róż­nych wy­da­rzeń geo­lo­gicz­nych na za­sa­dzie kap­su­ły czasu. To czyni je do­brym na­rzę­dziem do ba­da­nia hi­sto­rii geo­lo­gicz­nej Ziemi.

Po­przed­nie ba­da­nia wy­ka­za­ły, że wcze­sna Zie­mia mogła być po­kry­ta wodą i ska­li­stą sko­ru­pą. Wa­run­ki mogły być po­ten­cjal­nie go­ścin­ne dla życia. Na­ukow­cy nadal jed­nak dys­ku­tu­ją, czy i w jaki spo­sób wcze­sna Zie­mia była po­dob­na do jej współ­cze­snej wer­sji oraz czy na w po­cząt­kach swo­je­go ist­nie­nia nasza pla­ne­ta była pełna oce­anów i kon­ty­nen­tów.

W naj­now­szych ba­da­niach prze­ana­li­zo­wa­no ponad 1000 krysz­ta­łów cyr­ko­nii ze­bra­nych w Is­lan­dii. Po­cho­dzą sprzed 15 mi­lio­nów lat. Na­stęp­nie po­rów­na­no te krysz­ta­ły z jej star­szy­mi wer­sja­mi wy­stę­pu­ją­cy­mi w za­chod­niej Au­stra­lii. Te po­wsta­ły ok. 4,3 mi­liar­dów lat temu.

- Do­szli­śmy do wnio­sku, że je­dy­nym do­wo­dem na to jak okres Ha­de­su mógł fak­tycz­nie wy­glą­dać, są krysz­tał­ki cyr­ko­nii – i jak dotąd – nikt nie zba­dał tych z Is­lan­dii. Nie po­rów­na­li­śmy tych sprzed 4 mld lat z młod­szy­mi – po­wie­dział Ca­lvin Mil­ler, współ­au­tor badań, na co dzień pro­fe­sor badań nad Zie­mią i jej śro­do­wi­skiem.

Tym­cza­sem pier­wiast­ki śla­do­we i izo­to­py w cyr­ko­niach wy­ka­za­ły, że magmy, w któ­rych rosły młode is­landz­kie cyr­ko­nie były znacz­nie go­ręt­sze niż te z cza­sów Ha­de­su. - Cyr­ko­nie z tego okre­su wy­ro­sły z magmy i były po­dob­ne do tych utwo­rzo­nych w no­wo­cze­snych stre­fach sub­duk­cji, ale były nawet "chłod­niej­sze" i " bar­dziej mokre "niż te obec­ne - na­pi­sał Mil­ler w oświad­cze­niu. W takim śro­do­wi­sku mogły się two­rzyć kon­ty­nen­ty i oce­any. Ozna­cza to, że być może bę­dzie trze­ba uak­tu­al­nić nie tylko pod­ręcz­ni­ki szkol­ne, ale przede wszyst­kim wy­obra­że­nie o po­wsta­wa­niu na­szej pla­ne­ty.

Wy­ni­ki badań zo­sta­ły przed­sta­wio­ne w naj­now­szym nu­me­rze cza­so­pi­sma na­uko­we­go "Earth and Pla­ne­ta­ry Scien­ce Let­ters".

>>>

Na poczatku byl chaos NIE HADES :O))) Tak mowi i Starozytna Grecja i Biblia ... Prawdziwy Eden byl na poczatku ale wtedy OBOWIAZYWALY INNE ZASADY FIZYKI ! Nie bylo entropii rozkladu smierci . To co mamy teraz to skutek grzechu pierworodnego . Czyli Hades ... Te zasady fizyki co sa teraz NIE OBWIAZYWALY W RAJU !!! Dlatego bledem jest go opisywac czy szukac na ich podstawie . Naprawde trzeba miec olbrzymia wyobraznie aby sobie wyobrazic swiat bez smierci .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy