Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Łagronomika .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:42, 28 Mar 2014    Temat postu: Łagronomika .

Maciej Jędrzejak | Saxo Bank

Łagry stymulują rosyjską gospodarkę

Metod kształ­to­wa­nia po­li­ty­ki go­spo­dar­czej w pań­stwach Za­cho­du jest wiele. W za­leż­no­ści od re­pre­zen­to­wa­nej ide­olo­gii, nie­któ­rzy pre­fe­ru­ją na przy­kład uprosz­cze­nie po­dat­ków i ich re­duk­cję, inni zaś więk­szy na­cisk kładą na za­bez­pie­cze­nia so­cjal­ne - każde roz­wią­za­nie ma swoje wady i za­le­ty. Ab­so­lut­nie re­wo­lu­cyj­nym po­my­słem na walkę z re­ce­sją wy­ka­zał się na­to­miast Wła­di­mir Putin, przy któ­rym ultra luźna po­li­ty­ka mo­ne­tar­na Bena Ber­nan­ke wy­da­je się nad wyraz stan­dar­do­wa.

Glo­bal­na re­ce­sja z 2008 roku dla wielu świa­to­wych przy­wód­ców oka­za­ła się te­stem spraw­no­ścio­wym re­pre­zen­to­wa­ne­go przez nich mo­de­lu go­spo­dar­cze­go. Po­li­ty­cy le­wi­co­wi z Fran­co­is Hol­lan­de na czele, po­sta­wi­li na wzmac­nia­nie uci­sku fi­skal­ne­go, spo­łecz­ne roz­daw­nic­two pod­szy­te po­pu­li­stycz­ny­mi ha­sła­mi oraz - co dziw­ne - skra­ca­nie czasu pracy. Na prze­ciw­nym bie­gu­nie upla­so­wał się z kolei Fre­de­rik Re­in­feldt i zwo­len­ni­cy jego li­be­ral­nej po­li­ty­ki po­dat­ko­wej, zo­gni­sko­wa­nej głów­nie wokół re­duk­cji CIT oraz VAT. Na­tu­ral­nie, obie te kon­cep­cje mają swoje słabe stro­ny, jed­nak 70 - pro­cen­to­we nie­za­do­wo­le­nie spo­łecz­ne z wy­ni­ków fran­cu­skie­go pre­zy­den­ta po­ka­zu­je, że w dobie kry­zy­su le­piej spraw­dza się model re­ali­zo­wa­ny w Szwe­cji, gdzie we­dług za­ło­żeń ob­niż­ka po­dat­ku do­cho­do­we­go w 2014 roku ma przy­nieść 13 tys. no­wych miejsc pracy. Zu­peł­nie nie­ocze­ki­wa­nym i z pew­no­ścią "in­no­wa­cyj­nym" spo­so­bem na prze­zwy­cię­że­nie pro­ble­mów go­spo­dar­czych wy­ka­za­ła się na­to­miast Rosja, która już nie pierw­szy raz stara się udo­wod­nić świa­tu, że Za­chod­nie normy nie są je­dy­ny­mi słusz­ny­mi. Kon­cep­cja amne­stii ska­za­nych przed­się­bior­ców - bo o niej tutaj mowa - co praw­da po­wsta­ła już rok temu, jed­nak w kon­tek­ście po­ten­cjal­nych sank­cji go­spo­dar­czych wy­mie­rzo­nych prze­ciw­ko Rosji w związ­ku z agre­sją na Ukra­inę, cała spra­wa na­bie­ra zu­peł­nie no­we­go zna­cze­nia. Autor pro­jek­tu, Mi­cha­ił Barsz­czew­ski, wspie­ra­ny przez rzecz­ni­ka praw przed­się­bior­ców przy pre­zy­den­cie Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej, sza­co­wał że zwol­nie­nie z ła­grów po­ło­wy z 230 tys. by­łych biz­nes­me­nów przy­czy­ni się do istot­nej po­pra­wy kli­ma­tu in­we­sty­cyj­ne­go w Rosji, a to z kolei przy­cią­gnie ka­pi­tał nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji klu­czo­wych pla­nów in­fra­struk­tu­ral­nych.

"Pro­po­nu­ję, aby­śmy wszyst­ko to wni­kli­wie prze­ana­li­zo­wa­li - razem z przed­się­bior­ca­mi, eks­per­ta­mi i Pro­ku­ra­tu­rą Ge­ne­ral­ną. Przyj­rzy­my się wszyst­kie­mu, wy­cią­gnie­my wnio­ski, a potem po­dej­mie­my wy­wa­żo­ne de­cy­zje" - Ko­men­to­wał Wła­di­mir Putin.

Część przed­się­bior­ców fak­tycz­nie od­zy­ska­ła swoją wol­ność, jed­nak pię­trzą­ce się pro­ble­my ro­syj­skiej eko­no­mii wy­ma­ga­ły po­głę­bie­nia nie­stan­dar­do­wych dzia­łań - Tak jak Ben Ber­nan­ke suk­ce­syw­nie zwięk­szał pro­gram lu­zo­wa­nia ilo­ścio­we­go, tak Putin roz­wa­żał ko­lej­ne edy­cje amne­stii w celu po­bu­dze­nia go­spo­dar­ki przy po­mo­cy au­tor­skie­go "pro­gra­mu lu­zo­wa­nia kar­ne­go".

Praw­dzi­wym prze­ło­mem może oka­zać się in­for­ma­cja prze­ka­za­na przez dzien­ni­ka­rzy Fi­nan­cial Times, we­dług któ­rych w ciągu pierw­szych trzech mie­się­cy tego roku z ro­syj­skiej go­spo­dar­ki wy­pły­nę­ło już około 70 mi­liar­dów do­la­rów. Nie był­bym za­sko­czo­ny gdyby na Krem­lu po­now­nie roz­go­rza­ła de­ba­ta na temat zbyt re­stryk­cyj­ne­go prawa kar­ne­go, a część ro­syj­skich po­li­ty­ków po­par­ła­by ko­niecz­ność ko­lej­nych zwol­nień by­łych biz­nes­me­nów z ła­grów. Nie jest zresz­tą wy­klu­czo­ne, że "pro­gram lu­zo­wa­nia kar­ne­go" bę­dzie nie­dłu­go głów­nym na­rzę­dziem sty­mu­lo­wa­nia ro­syj­skiej go­spo­dar­ki za­gro­żo­nej re­ce­sją A.D. 2014.

>>>

Stary radziecki model kierowania ekonomia . ŁAGRONOMIKA . Jak gospodarka sie trzyma zamykamy jak podupada otwieramy ! Genialne !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy