Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Święci Ukrainy .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiara Ojców Naszych
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:16, 11 Kwi 2014    Temat postu: Święci Ukrainy .

Uroczystości upamiętnienia Ukraińca - bł. ks. Emiliana Kowcza

Pa­mięć grec­ko­ka­to­lic­kie­go ka­pła­na, Ukra­iń­ca, bł. Emi­lia­na Kow­cza, który zgi­nął w obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym na Maj­dan­ku, uczci­li w Lu­bli­nie przed­sta­wi­cie­le du­cho­wień­stwa i mło­dzie­ży z Ukra­iny.

- Maj­da­nek to miej­sce dla gre­ko­ka­to­li­ków szcze­gól­nie ważne. To było pie­kło na ziemi. Bł. Emi­lian Kowcz po­ka­zał, że nawet pie­kło można prze­ży­wać tak, aby zna­leźć ja­kieś świa­tło, czuć się czło­wie­kiem wol­nym i za­cho­wać swoją god­ność. To dla nas dzi­siaj ważne prze­sła­nie - po­wie­dział jeden z or­ga­ni­za­to­rów uro­czy­sto­ści pro­boszcz pa­ra­fii grec­ko­ka­to­lic­kiej w Lu­bli­nie ks. Ste­fan Ba­truch.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li mło­dzi Ukra­iń­cy stu­diu­ją­cy w Lu­bli­nie oraz grupa kil­ku­dzie­się­ciu osób, które przy­je­cha­ły do Lu­bli­na z Ukra­iny m.​in. ze Lwowa i Iwa­no­fran­kow­ska. Przy Po­mni­ku Walki i Mę­czeń­stwa zło­ży­li kwia­ty i wień­ce, za­pa­li­li zni­cze. Mo­dli­li się w in­ten­cji osób po­mor­do­wa­nych w obo­zie, o pokój na Ukra­inie i na świe­cie.

Dla mło­dych Ukra­iń­ców uczest­ni­czą­cych w uro­czy­sto­ści po­sta­wa bł Emi­li­na Kow­cza, na­zy­wa­ne­go pro­bosz­czem Maj­dan­ka, który do końca peł­nił po­słu­gę dusz­pa­ster­ską wśród więź­niów, jest wzo­rem do na­śla­do­wa­nia, szcze­gól­nie obec­nie, gdy na Ukra­inie trwa kry­zys. - To po­stać, która nas łączy. On tutaj łą­czył wszyst­kich, po­ma­gał nie tylko Ukra­iń­com, ale i Po­la­kom, Żydom, Or­mia­nom, któ­rzy byli w obo­zie. Dla nas to jest prze­sła­nie, żeby nie było wro­go­ści mię­dzy nami - po­wie­dzia­ła dzien­ni­ka­rzom stu­dent­ka Żenia Kucz­ko.

Zda­niem ks. Ba­tru­cha dla Ukra­iń­ców przy­jazd na Maj­da­nek, do miej­sca upa­mięt­nia­ją­ce­go ofia­ry hi­tle­row­skich zbrod­ni, ma szcze­gól­ne zna­cze­nie, po­nie­waż na te­re­nie by­łe­go Związ­ku Ra­dziec­kie­go nie ma po­dob­nych miejsc, które upa­mięt­nia­ły­by ofia­ry re­żi­mu ko­mu­ni­stycz­ne­go.

- Tu jest mu­zeum na miej­scu obozu kon­cen­tra­cyj­ne­go, który był fa­bry­ką śmier­ci. Ta­kich obo­zów, gdzie nisz­czo­no i za­bi­ja­no ludzi było też wiele na te­re­nie Związ­ku Ra­dziec­kie­go, ale te ofia­ry i te miej­sca nie są upa­mięt­nio­ne. Dla ludzi zza wschod­niej gra­ni­cy jest to nie­zwy­kle istot­ne, żeby zo­ba­czyć, do czego może do­pro­wa­dzić sys­tem to­ta­li­tar­ny - po­wie­dział.

Uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści zwie­dza­li teren by­łe­go obozu na Maj­dan­ku, oglą­da­li film i pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną po­świę­co­ną po­sta­ci ks. Kow­cza. Wie­czo­rem Ukra­iń­cy na te­re­nie by­łe­go obozu wezmą udział na­bo­żeń­stwie Drogi Krzy­żo­wej, or­ga­ni­zo­wa­nej tu od wielu lat w okre­sie Wiel­kie­go Postu przez Cen­trum Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Ar­chi­die­ce­zji Lu­bel­skiej.

Ks. Emi­lian Kowcz ponad 20 lat był pro­bosz­czem w Prze­my­śla­nach koło Lwowa. W cza­sie II wojny świa­to­wej ra­to­wał Żydów, od­wie­dzał ich w get­cie, a swoim pa­ra­fia­nom za­ka­zy­wał uczest­ni­cze­nia w ak­cjach an­ty­ży­dow­skich. Zo­stał za to w 1942 r. uwie­zio­ny i prze­wie­zio­ny do obozu kon­cen­tra­cyj­ne­go na Maj­dan­ku. W gryp­sach pro­sił ro­dzi­nę, by nie czy­ni­ła sta­rań o jego uwol­nie­nie, czuł się po­trzeb­ny w obo­zie, gdzie peł­nił po­słu­gę dusz­pa­ster­ską wśród więź­niów. Zmarł 25 marca 1944 r. W 2001 r. zo­stał be­aty­fi­ko­wa­ny przez pa­pie­ża Jana Pawła II.

Po­stać bł. ks. Kow­cza upa­mięt­nia usta­wio­ny przed sie­dzi­bą Mu­zeum na Maj­dan­ku obe­lisk z wy­pi­sa­nym w trzech ję­zy­kach – pol­skim, ukra­iń­skim i an­giel­skim – cy­ta­tem z listu ks. Kow­cza do ro­dzi­ny, na­pi­sa­ne­go z Maj­dan­ka: "Tutaj widzę Boga – Boga, który jest jeden dla wszyst­kich nas, bez wzglę­du na nasze re­li­gij­ne od­mien­no­ści".

>>>

Wspanial wiadomosc ! Jest swiety i to brat w meczenstwie sw. Maksymiliana . :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiara Ojców Naszych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy