Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Prawo magdeburskie .

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90866
Przeczytał: 185 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:51, 26 Maj 2014    Temat postu: Prawo magdeburskie .

650 rocznica przeniesienia Radomia z prawa średzkiego na magdeburskie
c98aac54-e3c1-4bd6-8c58-05c10962cbfc 0

Radom ob­cho­dzi w tym roku 650. rocz­ni­cę prze­nie­sie­nia mia­sta z prawa średz­kie­go na prawo mag­de­bur­skie. W ra­mach ob­cho­dów w ra­dom­skim mu­zeum otwar­ta zo­sta­nie wy­sta­wa "Zwier­cia­dło sa­skie i prawo mag­de­bur­skie fun­da­men­tem Eu­ro­py".

Eks­po­zy­cja zo­sta­ła przy­go­to­wa­na przez kraj związ­ko­wy Sak­so­nia - An­halt ze sto­li­cą w Mag­de­bur­gu w Niem­czech. Od po­nie­dział­ku do końca czerw­ca pre­zen­to­wa­na bę­dzie w Mu­zeum im. Jacka Mal­czew­skie­go w Ra­do­miu.

Jak mówi ku­ra­tor wy­sta­wy Ka­ta­rzy­na Wrona, eks­po­zy­cja przed­sta­wia pro­ces po­wsta­nia i upo­wszech­nia­nia dwóch źró­deł prawa nie­miec­kie­go, które na­ro­dzi­ły się w kraju nad Łabą i So­ła­wą: Zwier­cia­dła sa­skie­go i Prawa mag­de­bur­skie­go. Re­gu­la­cje te stały się – jak za­zna­cza - wzo­rem roz­wią­zań praw­nych dla wielu miast Eu­ro­py środ­ko­wo-wschod­niej. W za­się­gu prawa mag­de­bur­skie­go zna­lazł się też Radom.

We­dług hi­sto­ry­ka Da­riu­sza Ku­pi­sza, prawo mag­de­bur­skie sprzy­ja­ło roz­wo­jo­wi Ra­do­mia. - Po­sze­rza­ło kom­pe­ten­cje władz miej­skich i za­kres dzia­łal­no­ści sa­mo­rzą­du miej­skie­go, a tym samym za­chę­ca­ło no­wych osad­ni­ków do przy­by­wa­nia do mia­sta – wy­ja­śnia Ku­pisz. We­dług niego prawo średz­kie sprzy­ja­ło mia­stom w fazie or­ga­ni­za­cyj­nej, prze­ka­zu­jąc sil­niej­szą wła­dzę mo­nar­sze i jego przed­sta­wi­cie­lo­wi – wój­to­wi. - Kiedy już ośro­dek miej­ski był zor­ga­ni­zo­wa­nym, wów­czas opła­ca­ło się zmie­nić to prawo na mag­de­bur­skie – pod­kre­ślił hi­sto­ryk.

Do­ku­ment prze­nie­sie­nia Ra­do­mia z prawa średz­kie­go na prawo mag­de­bur­skie pod­pi­sał w 1364 r. król Ka­zi­mierz Wiel­ki. Na wy­sta­wie można zo­ba­czyć kopię tego aktu, a także in­nych - po­cho­dzą­cych z XIV i XV w.

Mu­zeum pre­zen­tu­je także m.​in. go­tyc­ką rzeź­bę Ma­don­ny z Dzie­ciąt­kiem z końca XIV w. Wy­ko­na­na z li­po­we­go drew­na, po­li­chro­mo­wa­na fi­gu­ra, pa­tro­no­wa­ła Ra­do­mio­wi po­cząt­ko­wo z murów miej­skich, a na­stęp­nie zo­sta­ła prze­nie­sio­na do ra­dom­skiej fary; rzeź­bę wy­po­ży­czo­no na wy­sta­wę z ra­dom­skiej kurii die­ce­zjal­nej. Na eks­po­zy­cji zna­la­zły się także kute ręcz­nie że­la­zne drzwi do skarb­czy­ka w ko­ście­le Św. Wa­cła­wa. Au­to­rem XVI-wiecz­ne­go eks­po­na­tu jest Piotr Praż­ma z Klwo­wa.

W czę­ści wy­sta­wy przy­go­to­wa­nej przez nie­miec­kich part­ne­rów uka­za­ny jest pro­ces po­wsta­nia i upo­wszech­nia­nia dwóch źró­deł prawa nie­miec­kie­go.

Zwier­cia­dło sa­skie to spis prawa zwy­cza­jo­we­go z te­re­nu Sak­so­nii, w for­mie bo­ga­to ilu­mi­no­wa­nych rę­ko­pi­sów, po­wsta­łych w pierw­szej po­ło­wie XIII w., które z cza­sem sto­so­wa­ne było nie tylko w prak­ty­ce są­do­wej w Niem­czech, ale także w pań­stwach Eu­ro­py środ­ko­wo-wschod­niej.

Prawo mag­de­bur­skie zo­sta­ło spi­sa­ne w 1188 r. Po­cząt­ko­wo ko­rzy­stał z niego Mag­de­burg. Z cza­sem stało się wzor­cem dla po­dob­nych re­gu­la­cji in­nych miast środ­ko­wo-eu­ro­pej­skich.

Zwier­cia­dło sa­skie w po­łą­cze­niu z pra­wem mag­de­bur­skim szyb­ko roz­prze­strze­nia­ło się w Eu­ro­pie. Już w XIII w. za po­śred­nic­twem osad­ni­ków nie­miec­kich do­tar­ło na Śląsk, a na­stęp­nie do kra­jów nad­bał­tyc­kich, na Ruś, Sło­wa­cję, Węgry.

Na pra­wie mag­de­bur­skim lo­ko­wa­no mia­sta głów­nie na Ślą­sku, m.​in. Zło­to­ry­ja, Lwó­wek Ślą­ski oraz inne zna­czą­ce ośrod­ki w po­zo­sta­łej czę­ści kraju, np. Kra­ków, Po­znań i Lwów.

W Pol­sce prawo mag­de­bur­skie sto­so­wa­ne było do 1791 r., kiedy Sejm Czte­ro­let­ni przy­jął usta­wę "Mia­sta nasze kró­lew­skie wolne w pań­stwach Rze­czy­po­spo­li­tej"; znio­sła ona prawo nie­miec­kie i okre­śli­ła nowy ustrój miast.

W ra­mach rocz­ni­co­wych ob­cho­dów w Ra­do­miu pod ko­niec czerw­ca pla­no­wa­ny jest jesz­cze pik­nik hi­sto­rycz­ny, który od­bę­dzie się na miej­sco­wym rynku.
>>>

Slynne prawo magdeburskie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy