Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Odkrycia natury w Polsce !

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 16:12, 30 Maj 2012    Temat postu: Odkrycia natury w Polsce !

Michał Kowalski
Sensacyjne odkrycie! Największa jaskinia w Polsce

Ogrom­ną, ponad stu­me­tro­wej dłu­go­ści ja­ski­nię od­kry­li wro­cław­scy na­ukow­cy w Ja­ski­ni Niedź­wie­dziej. Można ją po­rów­nać do naj­pięk­niej­szych ja­skiń eu­ro­pej­skich. To praw­dzi­wa sen­sa­cja - naj­więk­sze tego typu od­kry­cie w Pol­sce.

Na­zwa­no ją Salą Ma­sto­don­ta. Jest ogrom­na. Ma ponad 100 me­trów dłu­go­ści, do 30 me­trów wy­so­ko­ści oraz 30-40 me­trów sze­ro­ko­ści. W sali wy­stę­pu­ją ol­brzy­mie i róż­no­rod­ne formy na­cie­ko­we w kształ­cie ży­ran­do­li, ka­skad a do­tar­cie do niej, po­przez po­ko­na­nie nie­bez­piecz­ne­go ko­ry­ta­rza, peł­ne­go prze­wę­żeń i za­ci­sków, wy­ma­ga­ją­cych uży­cia sprzę­tu al­pi­ni­stycz­ne­go było ogrom­nie nie­bez­piecz­ne. Dość po­wie­dzieć, że grupa na­ukow­ców Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej i Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, spe­le­olo­gów i gro­to­ła­zów pró­bo­wa­ła zro­bić to dwu­krot­nie.

Zna­le­zi­sko to efekt eks­plo­ra­cji Ja­ski­ni Niedź­wie­dziej w Klet­nie. To bez wąt­pie­nia naj­ład­niej­sza i jedna z naj­cen­niej­szych pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym ja­skiń w Pol­sce. Co­rocz­nie od­wie­dza ją około 70 ty­się­cy tu­ry­stów. Ja­ski­nię od­kry­to w 1966 r., udo­stęp­nio­no zaś do ruchu tu­ry­stycz­ne­go w 1983 r. Cho­ciaż cał­ko­wi­ta dłu­gość jej zna­nych ko­ry­ta­rzy wy­no­si­ła ok. 3,3 km, to zwie­dza się ją trasą o dłu­go­ści ok. 360 m, znaj­du­ją­cą się w czę­ści środ­ko­wej ja­ski­ni.

Wła­śnie tam, w są­siedz­twie ja­ski­ni pro­wa­dzo­ne są prace po­szu­ki­waw­cze oraz ba­da­nia na­uko­we. Grupa eks­plo­ra­cyj­na zło­żo­na z człon­ków Sek­cji Spe­le­olo­gicz­nej „Niedź­wie­dzie” z Klet­na i Sek­cji Gro­to­ła­zów z Wro­cła­wia w grud­niu ze­szłe­go roku od­kry­ła wej­ście do no­we­go ciągu z ko­ry­ta­rza w tzw. Dol­nych Par­tiach. - Pro­wa­dząc dal­sze prace w dniu 7 kwiet­nia 2012 r. od­kry­to 150 me­trów głów­ne­go ciągu ko­ry­ta­rza, bar­dzo trud­ne­go ech­nicz­nie do po­ko­na­nia. Samo wej­ście wy­ma­ga­ło za­sto­so­wa­nia kla­sycz­nej wspi­nacz­ki z uży­ciem sprzę­tu al­pi­ni­stycz­ne­go. Cha­rak­ter dal­szej czę­ści no­wych par­tii ja­ski­ni jest ty­po­wy dla krasu ta­trzań­skie­go - mówi An­drzej Cha­ry­to­niuk z Biura Pra­so­we­go Po­li­tech­ni­ki Wro­cław­skiej.

Nowy ko­ry­tarz za­pro­wa­dził od­kryw­ców do nowej sali. Udało im się tam wejść 2 maja 2012 roku po po­ko­na­niu ko­lej­ne­go za­ci­sku. Gro­to­ła­zi we­szli do ogrom­nej sali, nie ma­ją­cej sobie rów­nych w Pol­sce.

- Ogrom i pięk­no Sali Ma­sto­don­ta, gdyż tak ją na­zwa­no, można po­rów­nać do naj­więk­szych ja­skiń eu­ro­pej­skich. Pod­czas trzech ko­lej­nych wejść eks­plo­ra­cyj­nych nie udało się roz­po­znać całej sali. Strop sali za­koń­czo­ny jest ko­mi­nem, do któ­re­go jesz­cze nie do­tar­to. W wielu miej­scach wy­so­ko na ścia­nie znaj­du­ją się tzw. okna, czyli po­ten­cjal­ne miej­sca dal­szej eks­plo­ra­cji. Do­tar­cie do Sali Ma­sto­don­ta od pa­wi­lo­nu wej­ścio­we­go do Ja­ski­ni Niedź­wie­dziej trwa ok. 2 go­dzin i wy­ma­ga uży­cia sprzę­tu al­pi­ni­stycz­ne­go. Wiel­kim utrud­nie­niem są rów­nież za­ci­ski w ko­ry­ta­rzu doj­ścio­wym, w tym za­cisk koń­co­wy na­zwa­ny Gi­lo­ty­ną - do­da­je An­drzej Cha­ry­to­niuk.

W skład grupy eks­plo­ra­cyj­nej, która od­kry­ła nowe par­tie (po­sia­da­ją­cej ze­zwo­le­nie Re­gio­nal­ne­go Dy­rek­to­ra Ochro­ny Śro­do­wi­ska we Wro­cła­wiu) wcho­dzą: Se­ba­stian Czwor, Da­riusz Data, Ra­do­sław Du­bic­ki, Anna Ha­czek, Szy­mon Kost­ka, Marek Mar­kow­ski, Piotr Potok oraz Le­szek Zając.

Nie jest wy­klu­czo­ne, że do sali kie­dyś dotrą tu­ry­ści. - Per­spek­ty­wy dal­szych od­kryć są bar­dzo duże. Co naj­mniej kilka mie­się­cy trwać bę­dzie eks­plo­ra­cja oraz do­ku­men­to­wa­nie no­wych par­tii i być może do­cze­ka­my się dal­szych od­kryć. Od­kry­te frag­men­ty wy­ma­gać będą prze­pro­wa­dze­nia w nich badań na­uko­wych. Do­pie­ro po nich moż­li­we bę­dzie roz­pa­trze­nie ewen­tu­al­ne­go udo­stęp­nie­nia no­wych ko­ry­ta­rzy i sal dla tu­ry­stów – stwier­dza Ha­ry­to­niuk.

>>>>

No prosze ! Kto by sie spodziewal ! W XXI wieku w Polsce jeszcze odkrycia natury ! :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90896
Przeczytał: 190 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:17, 14 Mar 2017    Temat postu:

RMF 24
Fakty
Polska
Fascynujące odkrycie w Śląskiem: Tych jaskiń dotąd nie znaliśmy!
Fascynujące odkrycie w Śląskiem: Tych jaskiń dotąd nie znaliśmy!

46 minut temu

Kompleks czterech nieznanych dotąd grot odkryli pasjonaci ze Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń "Grupa Malinka". Znajdują się one na terenach leśnych w granicach Bielska-Białej.
Zdjęcie ilustracyjne
/Maciej Pałahicki (RMF FM) /RMF FM


"Jaskinie położone są na obszarze o promieniu 150 m. Największej z nich nadano nazwę Jaskinia Żółtodzioba. Jej długość przekracza 100 m, a głębokość 15 m. Odkrycia dokonał Jakub Pysz, a w pracach eksploracyjnych udział brali również Mateusz Cieślar i Bartłomiej Juroszek” - podała Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy.
Trwają badania

Speleolodzy nie podają na razie dokładnej lokalizacji. Ich zwiedzanie byłoby teraz niebezpieczne ze względu na osuwające się kamienie i wąskie przejścia. Trwa jednocześnie ich inwentaryzacja. Organizacja turystyczna, „Grupa Malinka” oraz studenckie koło naukowe "Reset" z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej przygotowują wspólnie materiały kartograficzne. Za kilka tygodni w internecie udostępniony zostanie wirtualny spacer po jaskini.
Miasto jaskiń

Bielsko-Biała jest miastem wyjątkowym pod względem położenia. Lokalna organizacja turystyczna przypomniała, że w granicach administracyjnych znajduje się 17 szczytów górskich Beskidu Śląskiego i Małego.

W okolicach miasta znajduje się wiele jaskiń. Jaskinia na Trzech Kopcach jest wyjątkowo długa - liczy ok. 1,2 tys. m. Inna, o nazwie Malinowska, w XVI i XVII w. miała służyć protestantom jako miejsce nabożeństw, a na początku XIX w. być kryjówką zbójników Ondraszka.

...

Jeszcze odkrycia bylo nie bylo geograficzne w Polsce! Smile


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy