Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Jan Paweł II a komunizm !
Idź do strony 1, 2  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiara Ojców Naszych
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 20:30, 13 Lis 2013    Temat postu:

“Sól, cukier i kawa” czyli spotkania dziennikarza z kardynałem Wojtyłą

Wło­ski dzien­ni­karz piszę o swo­ich spo­tka­niach z kar­dy­na­łem Woj­ty­łą

Kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła po­wie­dział na rok przed swym wy­bo­rem, że „być może jest jesz­cze tro­chę za wcze­śnie” na to, by pa­pie­żem zo­stał Polak. Słowa te przy­to­czył w swej książ­ce znany wło­ski dzien­ni­karz Bruno Vespa, który ar­cy­bi­sku­pa Kra­ko­wa po­znał w 1977 roku.

W wy­da­nej wła­śnie we Wło­szech książ­ce “Sól, cu­kier i kawa” Vespa opo­wie­dział, że 36 lat temu za­pro­po­no­wał swej ma­cie­rzy­stej te­le­wi­zji RAI zro­bie­nie serii re­por­ta­ży o kra­jach bloku wschod­nie­go. Po­sta­no­wił za­cząć od Pol­ski, a sprzy­ja­ją­cą ku temu oka­zją była wi­zy­ta ów­cze­sne­go I se­kre­ta­rza PZPR Edwar­da Gier­ka we Wło­szech oraz moż­li­wość prze­pro­wa­dze­nia z nim wy­wia­du. Lecz młody wów­czas dzien­ni­karz po­sta­no­wił spo­tkać się także z przed­sta­wi­cie­la­mi pol­skiej opo­zy­cji de­mo­kra­tycz­nej oraz z pry­ma­sem kar­dy­na­łem Ste­fa­nem Wy­szyń­skim.

Bruno Vespa wspo­mniał na­stęp­nie, że dzię­ki swemu ko­le­dze z RAI, zna­ją­ce­mu rzym­ską Po­lo­nię, po­znał na ko­la­cji w Wiecz­nym Mie­ście me­tro­po­li­tę kra­kow­skie­go kar­dy­na­ła Ka­ro­la Woj­ty­łę. Przy­znał, że wtedy za­po­mniał szyb­ko jego na­zwi­sko.

- Miał taką atle­tycz­ną, ma­syw­ną po­sta­wę, był taki ener­gicz­ny i bez­po­śred­ni, że bar­dziej przy­po­mi­nał pro­bosz­cza wiel­kiej pa­ra­fii niż fi­lo­zo­fa, który zo­stał ar­cy­bi­sku­pem Kra­ko­wa - na­pi­sał dzien­ni­karz, pro­wa­dzą­cy obec­nie naj­po­pu­lar­niej­szy po­li­tycz­ny talk show "Porta a porta" we wło­skiej te­le­wi­zji.

Vespa przy­znał, że jego ko­le­ga z te­le­wi­zji pod­czas tej ko­la­cji po­wie­dział nie­ocze­ki­wa­nie do pol­skie­go kar­dy­na­ła: “Wy księ­ża nie po­win­ni­ście zaj­mo­wać się edu­ka­cją mło­dzie­ży w szko­le. Przy­no­si­cie tylko szko­dy”.

We­dług jego re­la­cji ar­cy­bi­skup kra­kow­ski wy­raź­nie po­ru­szo­ny od­po­wie­dział: „Pan to mówi, bo miesz­ka Pan we Wło­szech, gdzie macie wol­ność wy­bo­ru edu­ka­cji. Pro­szę przy­je­chać do Pol­ski, od­kry­je Pan, że bez szko­ły ka­to­lic­kiej nie ist­nia­ło­by nawet to mi­ni­mum wol­no­ści oby­wa­tel­skiej, jaką nam dano”.

Bruno Vespa po­pro­sił wtedy me­tro­po­li­tę o pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu spo­tka­nia z pry­ma­sem Wy­szyń­skim. Kar­dy­nał Karol Woj­ty­ła wy­ja­śnił, że re­la­cje Ko­ścio­ła z rzą­dem były wtedy bar­dzo de­li­kat­ne i nawet jedno słowo pry­ma­sa „nie na miej­scu” mo­gło­by jego zda­niem przy­nieść „nie­prze­wi­dy­wal­ne kon­se­kwen­cje”.

- Jeśli za­do­wo­li się pan przy­jaz­dem do Kra­ko­wa, mo­że­my umó­wić się na na­stęp­ną roz­mo­wę - dodał kar­dy­nał Woj­ty­ła. Wło­ski dzien­ni­karz przy­jął to za­pro­sze­nie.

W dal­szej czę­ści swych wspo­mnień Vespa opi­sał, że w dro­dze do Kra­ko­wa, w War­sza­wie prze­pro­wa­dził wy­wia­dy z Jac­kiem Ku­ro­niem i Ada­mem Mich­ni­kiem. Ujaw­nił, że sy­tu­acja była tak de­li­kat­na, że o taśmy z za­pi­sem tych roz­mów po­pro­sił go am­ba­sa­dor Włoch w Pol­sce. Dzien­ni­karz od­mó­wił. Gdy wła­dze PRL do­wie­dzia­ły się o tych wy­wia­dach, od­wo­ła­no wy­wiad Vespy z Gier­kiem.

Wło­ski dzien­ni­karz dodał, że jadąc w li­sto­pa­dzie 1977 roku na spo­tka­nie z me­tro­po­li­tą kra­kow­skim od­krył, że uwa­ża­ny on jest przez wła­dze za „groź­ne­go wy­wro­tow­ca”.

Autor książ­ki opi­sał swą wi­zy­tę w re­dak­cji „Ty­go­dni­ka Po­wszech­ne­go”, gdzie po­ka­za­no mu czę­ścio­wo białe stro­ny wydań z frag­men­ta­mi wy­cię­ty­mi przez cen­zu­rę.

Przy­wo­łu­jąc swe spo­tka­nie z kar­dy­na­łem Woj­ty­łą pod­kre­ślił, że był bar­dzo po­ru­szo­ny jego po­pu­lar­no­ścią i cha­rak­te­rem.

Vespa ujaw­nił, że zadał kar­dy­na­ło­wi py­ta­nie: „czy nie nad­szedł czas na pol­skie­go pa­pie­ża?”.

- On nie wy­kpił się po­kle­pa­niem po ple­cach przy­po­mi­na­jąc na przy­kład, że od 455 lat pa­pie­żem był za­wsze Włoch. Po­wie­dział mi na­to­miast: Może jest jesz­cze tro­chę za wcze­śnie… - na­pi­sał autor książ­ki.

Wiele lat póź­niej, w 1998 roku, Jan Paweł II za­dzwo­nił do stu­dia pro­gra­mu "Porta a porta" pro­wa­dzo­ne­go przez Bruno Vespę. Te­ma­tem dys­ku­sji było 20-le­cie pon­ty­fi­ka­tu pa­pie­ża Po­la­ka.

....

To towarzysz Gierek pobredzil ! Pycha jak mowi Biblia osiaga szczyt tuz przed upadkiem ! W 1980 bylo po Gierku .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:56, 30 Gru 2013    Temat postu:

Sylwia Cisowska | Onet
Papież, Irena i esbecy

Plan SB był prosty – kobieta samotnie wychowująca syna przyznaje się do romansu z papieżem. Sprawę uwiarygadniają jej "przypadkowo odnalezione" pamiętniki. Władze PRL nie będą informować o tym fakcie społeczeństwa w zamian za większą spolegliwość ze strony Jana Pawła II.

Gdy 16 października 1978 roku Stanisław Kania zaraportował Edwardowi Gierkowi o wyborze Polaka na tron papieski, pierwszy sekretarz miał wydusić z siebie jedynie krótkie: "O rany boskie". W większości nieoficjalnych dokumentów wydarzenie to nazywano po prostu "ogromnym nieszczęściem, jakie dotknęło partię". W tamtym czasie ani społeczna radość, ani poczucie narodowej dumy nie były udziałem pezetpeerowskich dygnitarzy. Dla nich papież Polak stanowił jedynie ogromny problem, z którym za wszelką cenę należało sobie poradzić. Służba Bezpieczeństwa od dawna interesowała się Wojtyłą, jednak nikt nie miał złudzeń, iż jako papież stawał się znacznie większym zagrożeniem. Już nie tylko dla władz PRL, ale także dla całego bloku komunistycznego. Wobec takiego obrotu spraw służby nie mogły pozostać bezczynne.

Trójka przyjaciół

Zdaniem pracowników Służby Bezpieczeństwa najłatwiejszym sposobem na poradzenie sobie z kłopotliwą sytuacją, było osłabienie autorytetu nowo wybranego papieża oraz pozbawienie go zaufania społecznego. Na polu ideowym komunistyczni dygnitarze pozostawali bez szans, co udowadniały lata bezskutecznej walki z Kościołem katolickim. Jednak, odpowiednio wyreżyserowany i nagłośniony, skandal obyczajowy z Janem Pawłem II w roli głównej mógł znacząco zmienić nieciekawy dla władz PRL układ sił.

Nigdy nie było tajemnicą, iż Karol Wojtyła z ogromną łatwością przyciąga do siebie rzesze ludzi, zjednując sobie ich sympatię. Zarówno jako wykładowca akademicki, jak i kapłan nawiązał wiele znajomości, które z czasem przerodziły się w przyjaźnie. SB nie miało wątpliwości, że to właśnie osoby z najbliższego otoczenia papieża powinny odegrać kluczowe role w misternie przygotowywanej prowokacji. Mając do dyspozycji archiwa, informacje pozyskane od setek tajnych współpracowników oraz tysiące godzin nagrań z podsłuchów, wytypowano dwie, bardzo bliskie Wojtyle, osoby. Zgodnie z zamysłem bezpieki, ich historie miały pomóc zdyskredytować papieża w oczach społeczeństwa.

Pierwszą z tych osób była Irena Kinaszewska, wieloletnia przyjaciółka Wojtyły, pracująca jako asystentka w krakowskiej redakcji "Tygodnika Powszechnego". Ich bliska znajomość zainteresowała pracowników SB jeszcze w latach 50., kiedy to przyszły papież był wikariuszem. Już w tamtym czasie postrzegano go jako potencjalne zagrożenie dla systemu. W związku z tym skrzętnie archiwizowano wszelkie materiały dotyczące jego osoby – poczynając od codziennych zwyczajów, a kończąc na liście osób, z którymi się kontaktował. Kinaszewska idealnie wpisywała się w plan bezpieki – była rozwódką samotnie wychowującą syna, która bardzo często pojawiała się w otoczeniu Wojtyły. Nigdy nie kryli się ze swoją przyjaźnią. Co ważniejsze, Irena była pod ogromnym wrażeniem księdza – niemal od pierwszego spotkania wiedziała, że ma do czynienia z osobą niezwykłą. Na własną rękę prowadziła rejestr wszystkich jego publicznych wystąpień, nagrywając je, a następnie przepisując. W ten sposób powstało unikalne archiwum, dokumentujące wczesne lata działalności Karola Wojtyły.

Kinaszewska otrzymała pracę w "Tygodniku Powszechnym" dzięki poleceniu księdza Andrzeja Bardeckiego, który stał się kolejnym elementem prowokacji przygotowywanej przez bezpiekę. Jak wspomina wiele osób znających księdza, Karol Wojtyła ufał mu bezgranicznie oraz darzył ogromnym szacunkiem. Podobną opinię na jego temat miały także niemal wszyscy, którzy się z nim zetknęli – zarówno w redakcji "Tygodnika", jak i poza nią. Służba Bezpieczeństwa nie mogła wybrać lepszej postaci, chcąc uwiarygodnić misternie uknutą intrygę.

Trójkąt z papieżem w roli głównej

Zebrane materiały umożliwiły przeprowadzenie decydującego uderzenia. Czas ten nadszedł na początku lat 80. – tuż przed drugą pielgrzymką papieża do ojczyzny. To właśnie wtedy opracowano szczegóły operacji o kryptonimie "Triangolo", co z języka włoskiego oznacza trójkąt. Bezpieka rozważała dwa możliwe scenariusze: wykorzystanie spreparowanych materiałów do szantażowania papieża i zdobycia wpływu na jego wypowiedzi podczas planowanej wizyty lub skompromitowanie go w oczach opinii publicznej poprzez ich ujawnienie.

Co mogło tak bardzo zaszkodzić uwielbianemu rodakowi? Skandal obyczajowy. Szczegóły akcji "Triangolo" przygotował nie kto inny jak kapitan Grzegorz Piotrowski – późniejszy porywacz i morderca księdza Jerzego Popiełuszki. To właśnie on zadecydował w 1983 roku o wykorzystaniu archiwalnych materiałów SB, świadczących o zażyłych stosunkach łączących Kinaszewską i Karola Wojtyłę. Głównym celem Piotrowskiego i jego ekipy było uzyskanie nagrania, na którym Irena Kinaszewska przyznałaby się do wieloletniego romansu z papieżem oraz tego, iż to właśnie on jest ojcem jej syna. W tym celu kobietę zaproszono do jednego z krakowskich hoteli, gdzie podawano jej narkotyki oraz alkohol. Mimo usilnych starań agentom nie udało się wyciągnąć z Kinaszewskiej niczego, co mogłoby posłużyć do zmontowania kompromitującego filmu. Usłyszeli od niej jedynie "że Wojtyła jest świętym człowiekiem".

Pamiętnik

Ludzie Piotrowskiego nie dawali za wygraną. Po nieudanym spotkaniu z Kinaszewską, postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Zdecydowano o sfabrykowaniu pamiętnika Ireny, który miałby poświadczyć historię papieskiego romansu, w każdym, nawet najbardziej pikantnym, szczególe. Chociaż stworzenie takiego dziennika nie było sprawą prostą, SB posiadało setki dokumentów, zawierających szczegółowe informacje na temat Kinaszewskiej, które pozwoliłyby na uwiarygodnienie pamiętnika.

Kolejnym etapem akcji było podrzucenie dziennika do mieszkania księdza Bardeckiego, który, zgodnie z zamysłem SB, miał strzec tajemnicy Kinaszewskiej i Wojtyły. W tym celu, pod pozorem przekazania darów charytatywnych, wybrały się do niego dwie agentki. W późniejszym czasie pamiętnik miał zostać "przypadkowo" odnaleziony przez milicjantów, przeszukujących mieszkanie Bardeckiego po upozorowanym włamaniu. Do niepowodzenia akcji przyczynił się sam Piotrowski, zaczynając zbyt wcześnie świętować swój sukces. Prowadząc pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek, o którym natychmiast zrobiło się głośno w całym Krakowie. Jego grupa została zdekonspirowana, a "Triangolo" zakończyło się fiaskiem. Po pewnym czasie ksiądz Bardecki odkrył w swoim domu podrzucony pamiętnik. Zniszczył go bez wahania, nikomu nigdy nie wyjawiając jego treści.

Drogi księdza Bardeckiego i kapitana Piotrowskiego skrzyżowały się ponownie już po zmianie ustroju. Esbek odwiedził kapłana w jego krakowskim mieszkaniu. Bardecki nigdy nie ujawnił szczegółów ich rozmowy, twierdząc, iż traktuje ją jak spowiedź. Jednak prawdopodobnie miała ona mało wspólnego z sakramentem, gdyż Piotrowski pojawił się w Krakowie nie po to, by prosić Bardeckiego o wybaczenie, a o pożyczkę.

Moskiewski trop

Jak wiele innych dokumentów bezpieki, także te dotyczące operacji "Triangolo" zostały zniszczone lub wyniesione z MSW na przełomie lat 80. i 90. Jednak mimo braku akt, istnieją poważne podejrzenia, że akcja kapitana Piotrowskiego nie była indywidualną inicjatywą polskich służb. Chociaż generał Kiszczak zaklinał się, iż nie miał pojęcia o przeprowadzonej prowokacji, a kryptonim "Triangolo" nic mu nie mówi, wydaje się to bardzo mało prawdopodobne.

W archiwach IPN można odnaleźć krótką notatkę, rzucającą zupełnie inne światło na tę sprawę. "Po 3 kwietnia 1979 na 6 dni do Wiednia - celem obsługi TW ps. »Tom« w ramach sprawy »Triangolo« - wyjechał Z. Płatek". Sugeruje ona, iż operacja rozpoczęła się tuż po wyborze Jana Pawła II i mogła mieć międzynarodowy charakter. Kim był "Tom"? Nie wiadomo, ale miejsce spotkania może budzić wiele domysłów. To właśnie w Wiedniu, po ucieczce z więzienia w Turcji, pojawił się Mehmet Ali Agca. Do dzisiejszego dnia zachowały się również notatki służbowe, świadczące o wzmożonych kontaktach polskiej bezpieki z Zarządem V KGB, odpowiedzialnym między innymi za "zwalczanie wrogich wpływów Watykanu". Te i wiele innych dokumentów, pozwalają wnioskować, iż operacja "Triangolo" nie odnosiła się jedynie do prowokacji kapitana Piotrowskiego, a raczej była nazwą szerszego spisku, mającego na celu osłabienie autorytetu Jana Pawła II, a nawet jego zabójstwo. Czy komunistyczny wywiad był zdolny przeprowadzić zamach na papieża? Nie ma wątpliwości, że tak. Czy to on był mocodawcą Ali Agcy i jaki udział w tym wydarzeniu miały polskie służby? Jednoznaczna odpowiedź na te pytania spoczywa w tajnych rosyjskich archiwach i niestety, nic nie wskazuje, by sytuacja ta mogła się zmienić w najbliższym czasie.

...

Jednak prowokacja ta glupia i prymitywna ze szok . Tylko debil by sie nie zorientowal . UB to nie byly orly intelektu wbrew propagandzie kaczyzmu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:09, 02 Sty 2014    Temat postu:

"Rzeczpospolita": sekret zamachu na Wałęsę

Lech Wałęsa - Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Co wydarzyłoby się 18 stycznia 1981 r. gdyby Lech Wałęsa wybrał się na spacer po rzymskich uliczkach - spekuluje "Rzeczpospolita" w związku z umorzeniem po siedmiu latach śledztwa w sprawie rzekomego przygotowywania zamachu na przywódcę "Solidarności". Wałęsa został jednak wtedy w hotelu.

Śledztwo było prowadzone od 2006 r. przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach i było jednym z wątków śledztwa w sprawie zamachu na Jana Pawła II w maju 1981 r. Turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca przyznał w trakcie czynności śledczych, że rozważał zabójstwo Wałęsy, ale polski papież był ważniejszym celem.

Prokurator odstąpił od dalszych działań "z powodu braku dowodów dostatecznie potwierdzających przestępstwo". Tym niemniej bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań. Na przykład jaką rolę mógł odgrywać w tamtych zdarzeniach Luigi Scricciolo, szef włoskiego związku zawodowego UIL, na którego zaproszenie Wałęsa przyyjechał do Rzymu, a który po latach okazał się bułgarskim agentem mającym prawdopodobnie związki z grupą Alego Agcy. Niestety Scricciolo już nie żyje.

"Rz" opisuje m.in. co wydarzyło się w trakcie spaceru, na który wybrały się osoby towarzyszące Wałęsie. Z opisu tego wynika, że doszło wówczas do wydarzeń mogących wskazywać, że zamach na przewodniczącego "S" był w fazie realizacji.

....

Od razu widac ze chodzilo sowietom o zduszenie Solidarnosci .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:21, 04 Kwi 2014    Temat postu:

Szpiedzy w Watykanie. Razem z Karolem Wojtyłą do Stolicy Apostolskiej pojechali agenci

Wybór Karola Wojtyły na papieża był dla komunistycznych służb specjalnych wydarzeniem przełomowym. Za Wojtyłą do Watykanu pojechały dziesiątki księży i pracowników cywilnych. To byli dla służb potencjalni agenci. Trzeba ich było tylko umiejętnie zwerbować, a potem korzystać z efektów ich pracy - pisze "Polska The Times".

Watykan szpiegowano od czasów narodzin papiestwa. - To przecież gigantyczna kopalnia informacji z całego świata, Watykan szpiegują wszyscy - mówi Alex Makowski, były as wywiadu.

Wybór Karola Wojtyły na papieża otworzył przed służbami PRL ogromną szansę. Po tajnej naradzie, która odbyła się na Kremlu, radziecka machina wywiadowcza zabrała się do rozpracowywania nowego papieża. Wówczas Jan Paweł II i jego inwigilacja stały się najważniejszym celem działań komunistycznych służb specjalnych - wynika ze wspomnień Wasilija Mitrochina, oficera KGB. Działania miały przebiegać na dwóch płaszczyznach: intensywny werbunek agentury oraz przygotowania do "ostatecznej likwidacji papieża".

- Myślę, że Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, że jest inwigilowany, ale nie zdawał sobie sprawy, że agentura jest tak blisko - uważa historyk Sławomir Centkiewicz.

W Watykanie popularna była nawet anegdotka, że trzeba być bardzo dyskretnym, bo przynajmniej co drugi duchowny nie musi być tym, za którego się podaje. Nawet kardynał Stefan Wyszyński zwracał na to uwagę wszystkim duchownym udającym się do Stolicy Apostolskiej zalecając im, by nie kłapali językiem na prawo i lewo.

W otoczeniu Jana Pawła II działało w rożnych okresach od kilkudziesięciu do kilkuset komunistycznych agentów. Wśród nich było przynajmniej kilkunastu z Polski.

...

Widzicie komune . Zlo totalne .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Adaś Kinaszewki
Gość


PostWysłany: Nie 17:08, 28 Wrz 2014    Temat postu: Tatuś... mój Tatuś

Pizda w necie, pizda w świecie!
Powrót do góry
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:48, 02 Kwi 2015    Temat postu:

Prof. Massimiliano Signifredi: SB chciało skompromitować Jana Pawła II. Był za "czysty"
Ewa Koszowska
2 kwietnia 2015, 12:45
Jan Paweł II zanim został kapłanem był człowiekiem teatru. Miał wielu świeckich przyjaciół. Komuniści szukali haków, ale nic nie znaleźli. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa za wszelka cenę chcieli go skompromitować. Osłabić jego autorytet. Tuż przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1983 roku próbowano sfabrykować materiały świadczące o rzekomym romansie z Ireną Kinaszewską, przyjaciółką Wojtyły, samotnie wychowującą dziecko - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Massimiliano Signifredi, wybitny włoski historyk z Uniwersytetu Roma Tre.

Ewa Koszowska, Wirtualna Polska: "Ogromne nieszczęście, jakie dotknęło partię" - tak w nieoficjalnych dokumentach nazywano wydarzenie wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Prof. Massimiliano Signifredi: To był ogromny problem nie tylko dla władz PRL, ale też całego bloku komunistycznego. Na papieża wybrano człowieka, który był przeciwnikiem ideologii komunistycznej. Kardynał Wojtyła był znany jako zwolennik intelektualistów. Był też postrzegany jako osoba, która chce zmienić postawę katolików. Uważał, że katolicy powinni być bardziej obecni w społeczeństwie. Najtrudniejsze były ostatnie lata Wojtyły jako kardynała. Zadarł z władzą administracyjną Krakowa. Wyraził swoje niezadowolenie, domagał się respektowania praw wierzących. Nie szedł na żadne układy z władzą. Nikt z partii nie miał wątpliwości, że jako papież będzie jeszcze większym zagrożeniem.

System komunistyczny inwestował ogromne pieniądze, ludzi i energię w sieć oplatającą Karola Wojtyłę, ale bardzo mało zyskał
Prof. Massimiliano Signifredi

Kto donosił na papieża?

- Teraz już wiemy już, że nawet w Watykanie byli blisko niego byli ludzie, którzy donosili. Wśród nich znajdowali się także księża. Ale nie ma w tym nic dziwnego. System komunistyczny inwestował ogromne pieniądze, ludzi i energię w sieć oplatającą Karola Wojtyłę, ale bardzo mało zyskał.

Czy bezpieka próbowała nakłonić do współpracy samego Wojtyłę?

- To było niemożliwe. Czytałem bardzo ciekawe dokumenty z IPN-u z lat 50. Wtedy już ksiądz Wojtyła był inwigilowany. Przez cały okres PRL wszyscy księża katoliccy byli inwigilowani przez tajne służby. W tamtym momencie Karol Wojtyła pracował ze studentami. Po raz pierwszy imię i nazwisko Wojtyły pojawia się w aktach UB w 1946 r. - kiedy rozbito przez milicję pochód 3-majowy, zorganizowany w Krakowie przez studentów. Informatorzy składali meldunki, z których wynikało, że kapłan jest zawsze skupiony na moralności, rodzinie, doktrynie chrześcijańskiej. Nigdy nie mówi o polityce. I to było bardzo dziwne dla komunistów, którzy interpretowali całą rzeczywistość w sensie politycznym.

Komuniści przez kilkadziesiąt lat szukali haków na Karola Wojtyłę. Co znaleźli?
- Droga Karola Wojtyły nie jest jednoznaczna. Zanim został kapłanem był człowiekiem teatru. Występował na scenie, pisał wiersze, z zamiłowaniem studiował literaturę. Miał wielu świeckich przyjaciół. Komuniści szukali haków, ale nic nie znaleźli. Pracownicy Służby Bezpieczeństwa za wszelka cenę chcieli go skompromitować. Osłabić jego autorytet. Tuż przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski w 1983 roku próbowano sfabrykować materiały świadczące o rzekomym romansie z Ireną Kinaszewską, przyjaciółką Wojtyły, samotnie wychowującą dziecko.

Polskie służby nie odegrały w zamachu w żadnej roli
Prof. Massimiliano Signifredi

Chodzi o operację o kryptonimie "Triangolo" (z włoskiego - trójkąt)? Miała być decydującym uderzeniem w Jana Pawła II.

- Dla bezpieki ta historia skończyła się źle. Kapitan Grzegorz Piotrowski, późniejszy porywacz i morderca księdza Jerzego Popiełuszki, rozbił samochód, który prowadził pod wpływem alkoholu. Operacja "Triangolo" zakończyła się fiaskiem, a grupa Piotrowskiego została zdekonspirowana. Nie udało im się "pobrudzić" Jana Pawła II, bo był "za czysty".

Czy sam Jan Paweł II wypowiadał się kiedyś na temat tego wydarzenia?

- Nie był tym zainteresowany.

Czy w zamachu Ali Agcy na papieża brały udział polskie służby?

- Według mnie polskie służby nie odegrały w zamachu w żadnej roli. Czytając akta zrozumiałem, że Kreml nie obdarzał SB pełnym zaufaniem. Bułgarzy byli oddani, podobnie STASI, Polska natomiast była najgorszym sojusznikiem. Szczególnie w latach 80., kiedy setki tysięcy działaczy partii było jednocześnie członkami Solidarności. Jestem natomiast przekonany, że za zamachem na Jana Pawła II stał Blok Wschodni. Służby w krajach bloku Sowieckiego pracowały samodzielnie. Miały niby swoją dyrektywę zmasowanej akcji antykościelnej, ale do końca nie wiadomo było, na czym to polega w praktyce. Linia przekazu mówi, by dezintegrować działalność kleru, szukać najlepszych sposobów, by szargać autorytet Kościoła. Dla niektórych w bloku oznaczało to próbę zamordowania papieża.

Jaki wpływ na obalenie komunizmu miał Jan Paweł II?

- Jan Paweł II był autentycznym przeciwnikiem komunizmu. Uważał, że komunizm jest złem i nie daje tego, co gwarantuje. Na przykład obiecuje sprawiedliwość społeczną, a mamy ubóstwo. Papież uważał, że komunizm trzeba zwalczać. Wielokrotnie w jego nauczaniu pojawia się pojęcie narodu, jako ważnego elementu dającego poczucie własnej tożsamości. Mówił, że "każdy naród, żyje dziełami swojej kultury". To było dziwne dla ludzi z Zachodu, gdzie idea narodu była czymś przebrzmiałym, czymś bardziej dla prawicy, dla ruchów nacjonalistycznych, które zniszczyli po II wojnie światowej. Szczególnie zaś nie odpowiadało to komunistom, którzy używali pojęcia "lud". Tak więc zaczęli się bacznie przysłuchiwać papieżowi, kiedy mówił o "Litwinach, Czechach, Bułgarach, Słoweńcach". W Gnieźnie Papież mówił do całej Europy słowiańskiej. "Czyż Chrystus tego nie chce, czyż Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu?". Można się domyślić, jak zostało to przyjęte w Moskwie.

Rozmawiała Ewa Koszowska, Wirtualna Polska

...

Komuna po prostu nie miala wyjscia . Wobec ogromnego autorytetu papieza wszelkie plugastwa od razu wskazaly by kto za nimi stoi i byly by bezskuteczne . Gdyby prasa PRL zaczela nagle pisac o ,,kobietach w zyciu Wojtyly" w stanie wojennym jeszcze ! To przeciez bylby odwrotny skutek . Az tak obledni nie byli zeby to do nich nie dotarlo . Zatem wymyslili po prostu morderstwo przez zamach ,,islamisty" czy kogo tam ... Komuna kalkulowala .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:43, 09 Cze 2015    Temat postu:

Włoskie media: wizyta Putina pokaże, że nie jest izolowany

Włoskie media komentują jutrzejszą wizytę Putina

W przeciwieństwie do grupy G7, która nie zaprosiła prezydenta Władimira Putina na obrady, Watykan na niego czeka - takie komentarze dominują we Włoszech przed jego jutrzejszym spotkaniem z papieżem Franciszkiem. Putin pokaże, że nie jest izolowany - pisze prasa.

To będzie już druga rozmowa prezydenta Rosji z Franciszkiem; pierwsza audiencja odbyła się w listopadzie 2013 roku, tuż przed wybuchem kryzysu, a potem konfliktu na Ukrainie.

...

Brednie. To spotkanie ze zbrodniarzem z tych samych co chcieli zamordowac papieza w 1981. Jak sobie wyobrazacie ze papiez odmawia? To inna kategoria. Nikczemnicy robia z Putinem biznes i to jest podle. Jakie koncerny energetyczne reprezentuje Watykan? ZADNYCH! To ze ktos sie spotyka z ksiedzem nie znaczy ze jest swiety. BA ZBRODNIARZOM WRECZ JEST TO WSKAZANE JAK NAJSZYBCIEJ!
[img]http://bloomfieldreport.com/wp-content/uploads/2014/12/AGCA-KISSES-POPE-HAND2.jpg [/img]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 0:10, 11 Lip 2015    Temat postu:

Hierarcha ujawnia: Giscard d'Estaing nie chciał nawet przeczytać listu od Jana Pawła II
akt. 10 lipca 2015, 22:09
Jan Paweł II, zabiegając o umieszczenie w Konstytucji Europejskiej wzmianki o korzeniach judeo-chrześcijańskich, napisał list do przewodniczącego Konwentu Europejskiego Valery'ego Giscarda d'Estainga. On nie chciał go nawet przeczytać - ujawniono.

O kulisach tej sprawy opowiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella podczas prezentacji w Rzymie książki o polskim papieżu, którą napisał dziennikarz Antonio Preziosi.

Według relacji watykańskiego dostojnika, który był wtedy kapelanem parlamentu w Rzymie, jeden z nieujawnionych przez niego z nazwiska włoskich polityków otrzymał od Jana Pawła II list z prośbą o przekazanie go d'Estaingowi. Szef Konwentu Europejskiego, który pracował nad tekstem konstytucji, odmówił przyjęcia tego przesłania mówiąc pośredniczącemu w kontaktach włoskiemu politykowi, że może "zatrzymać je sobie w kieszeni" i niech mu go nie daje.

Prace nad projektem Konstytucji Europejskiej zostały ukończone w 2003 roku, ale dokument nie wszedł w życie z powodu braku ratyfikacji przez wszystkie strony. W trakcie prac burzliwe dyskusje wywoływał postulat, powtarzany także przez Jana Pawła II, by umieścić w preambule odniesienie do chrześcijańskich korzeni Europy. Ostatecznie wybrano sformułowanie o "tradycji humanistycznej i religijnej", które uznano za niewystarczające.

...

Bo ne wiadomo o jaki humanizm i religię chodzi. W Rosji np. ikony Stalina Lenina Putina też humaniści i też religia. UE jest antychrzescijanska zawzięcie pod każdym względem.
Antychrzescijanska prawo antychrzescijanskie ideologię. Antychrzescijanska ekonomia. Samo zło. Jądro ciemności. Mordor. Toteż i upadek nieuchronny. Bo taki jest los wrogów Boga. Czeka ich upadek nieodwolalny.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
św. Aneczka "Niepok
Gość


PostWysłany: Pon 20:49, 29 Lut 2016    Temat postu:

kijowo być katolem, oj kijowo...
Powrót do góry
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 8:52, 13 Maj 2016    Temat postu:

35 lat temu Ali Agca strzelał do Jana Pawła II. Do dziś nie wiadomo, na czyje zlecenie
wyślij
drukuj
pl, kaien | publikacja: 13.05.2016 | aktualizacja: 06:54 wyślij
drukuj
Papież został postrzelony w brzuch i w rękę (fot. arch. PAP/EPA/STR)
13 maja mija 35 lat od zamachu na Jana Pawła II. Mimo upływu czasu, kulisy zamachu na życie papieża Polaka oficjalnie pozostają nieznane.

Ali Agca przyniósł białe róże na grób Jana Pawła II
Wiadomo, że w środę 13 maja 1981 roku, tuż po godzinie siedemnastej, w czasie odbywającej się wtedy audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, do jadącego odkrytym samochodem Jana Pawła II strzelał 23-letni wówczas Turek Mehmet Ali Agca.

Zamachowiec był zaskoczony , że mimo poważnych ran papież nie umarł. Jan Paweł II widział w tym cudowne ocalenie przez Matkę Boską.

Sądzony jako samotny morderca i skazany na dożywocie turecki terrorysta nie zaskarżył wyroku, a w kolejnych dochodzeniach zmieniał wersje dotyczące swoich mocodawców: miał to być Związek Radziecki za pośrednictwem Bułgarii, Iran ajatollaha Chomeiniego, a nawet sama Kuria Rzymska.
#wieszwiecej | Polub nas
Za zgodą Jana Pawła II, który mu przebaczył, nazywając bratem, Agca wypuszczony został w 2000 roku z włoskiego więzienia.

Sam papież w książce „Pamięć i tożsamość”, która ukazała się tuż przed jego śmiercią, nazwał zamach „jedną z ostatnich konwulsji XX-wiecznych ideologii przemocy”.
IAR

...

Dzien fatimski...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Tow. Popieusznik
Gość


PostWysłany: Wto 16:28, 18 Kwi 2017    Temat postu:

Zapraszam wszystkich katolików na wycieczkę krajoznawczą "Szlakiem księdza Popiełuszki". Są jeszcze wolne miejsca w bagażniku Wołgi. Każdy z uczestników przejdzie darmowy kurs nurkowania głębinowego w Wiśle. Betonowe buciki czekają. Gwarantujemy 100% satysfakcji, ksiądz Jerzy nie złożył reklamacji. Pamiętaj, udane wycieczki tylko ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Zdrastwuj!
Razz
Powrót do góry
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:29, 13 Maj 2017    Temat postu:

RMF 24
Opinie
Gość Krzysztofa Ziemca
Fotograf Adam Bujak o zamachu na Jana Pawła II: Nie miałem wątpliwości, że to był cud
Fotograf Adam Bujak o zamachu na Jana Pawła II: Nie miałem wątpliwości, że to był cud

Dzisiaj, 13 maja (08:30)

13 maja to wyjątkowy dzień dla chrześcijan - 100-lecie objawień fatimskich, a także 36. rocznica zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce w 1981 roku. Światowej sławy fotograf Adam Bujak pytany przez Krzysztofa Ziemca o szczególny stosunek papieża Jana Pawła II do Matki Boskiej Fatimskiej powiedział: „Wręczał (jej) kulę, która przeszyła jego wnętrzności. Ja fotografowałem tę kulę, miałem zezwolenie” - wspominał Bujak. Kula została umieszczona w koronie Matki Boskiej Fatimskiej. „Specjalnie dla mnie wyciągnęli figurę z rury z pancernego szkła. Dane mi było dotrzeć do tej kuli. Ona miała lekko sklepany szpic o jego kość. Byłem mokry, kiedy to fotografowałem” - dodał. Jan Paweł II mówił po zamachu o cudzie. „Nie miałem wątpliwości, że to był cud” - stwierdził Gość Krzysztofa Ziemca. „To była kula śmiertelna. Matka Boża jednak kierowała tą kulą i skierowała ją o milimetry, czy ułamki milimetra, w inną stronę” - podsumował Bujak. Rozmówca Krzysztofa Ziemca towarzyszył Janowi Pawłowi II na każdym kroku. „W świecie, samolocie, nawet na dachu Pałacu Apostolskiego, w grobie Chrystusa” - wymieniał Bujak. „To są niezwykłe, mistyczne przeżycia, chwile, które człowieka w jakiś sposób kształtują”. „Dla mnie papież był tym hamulcem przeciwko złu” - ocenił. Fotograf odniósł się także do sprawy Orderu Orła Białego, którym został uhonorowany 3 maja. „W takim wieku to jest podsumowanie. Staruszków się nagradza, patrzy się na życiorys, co się zrobiło w życiu” - mówił Bujak. „Przyjmowałem (to odznaczenie) od pana prezydenta Dudy z wielką radością i bardzo się z tego cieszę. To jest dla mnie wspaniałe wyróżnienie” - dodał Gość Krzysztofa Ziemca.
Fotograf Adam Bujak o zamachu na Jana Pawła II: Nie miałem wątpliwości, że to był cud (film: Bartłomiej Niedźwiecki/Michał Dukaczewski)
/RMF FM

Krzysztof Ziemiec: Jak zmienia się życie, gdy zostaje się takim Kawalerem w takim wieku?

Adam Bujak, fotograf, Kawaler Orderu Orła Białego: W takim wieku to oczywiście jest podsumowanie. Wiadomo, że staruszków się nagradza, patrzy się na jego życie, co zrobił w życiu i właśnie daje się różnego rodzaju odznaczenia, dyplomy. To odznaczenie jest niezwykłe. Nie przyjmowałem żadnych państwowych odznaczeń wcześniej. Przyjąłem to od pana prezydenta Dudy z wielką radością i bardzo się z tego cieszę. Jest to dla mnie cudowne, wspaniałe wyróżnienie jakby końcówki mojego życia.
Posłuchaj rozmowy z Adamem Bujakiem, Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM

Nie, proszę tak nie mówić. Prezydent Andrzej Duda wręczając panu order, odznaczenie mówił tak: "Wielki dokumentalista polskiej historii, a jednocześnie artysta, skromny, rozsławiający imię polskiej fotografii na świecie". Które ze swoich zdjęć uznaje pan za najważniejsze, fundamentalne?

Ja zrobiłem Ojcu Świętemu chyba z milion zdjęć, a na pewno paręset tysięcy. To jest ogromna ilość jego portretowania w świecie, samolocie, nawet na dachu Pałacu Apostolskiego, w grobie Chrystusa. To są niezwykłe, mistyczne przeżycia, chwile, które człowieka w jakiś sposób kształtują i pozwalają mu lepiej żyć, inaczej żyć. Te jego słowa, ten jego uśmiech, ten wielki optymizm, który powinien być wszczepiony w jeszcze większą ilość milionów ludzi na całym świecie. Oczywiście, są te miliony ludzi, którzy go kochają, ale też są tacy, którzy są jego przeciwnikami. Mam nadzieję, że to się zmieni. Jest tyle wspaniałych dzieł, wydawnictw, które możemy czytać, które on właśnie napisał.

Dziś ważny dzień. Symboliczny i dla pana, myślę, ale przede wszystkim dla św. Jana Pawła II. Za dosłownie dwie godziny msza św. w 100-lecie objawień fatimskich. Fatima to także cudownie ocalony Jan Paweł II w zamachu sprzed 36 lat. Widział pan jego jakiś szczególny rodzaj atencji do Fatimy, do Matki Boskiej, do objawień?

Oczywiście, wtenczas kiedy wręczał Matce Bożej pierścień, także wtenczas kiedy wręczał kulę, która przeszyła jego wnętrzności, ja fotografowałem to, miałem zezwolenie na sfotografowanie tej kuli.

Pan był przy tym...

Specjalnie dla mnie wyciągnęli tę słynną figurę z takiej rury ogromnej z pancernego szkła i dane mi było dotrzeć do tej kuli. Ona miała taki lekko sklepany ten szpic o jego kość. Ja byłem mokry wtenczas, kiedy to fotografowałem z Leszkiem Sosnowskim, szefem Białego Kruka, i to były właściwie chwile niesamowite; czy fotografowanie Ali Agcy w więzieniu, jego oczy, (Musy Serdar) Celebi’ego i tych wszystkich zbrodniarzy, którzy szykowali ten zamach i zrobili go.

Jan Paweł II nie miał wątpliwości, że to był cud, pan też nie miał ten wątpliwości, pan też wiedział, że to było ocalenie cudowne?

Tak, ja zresztą rozmawiałem z profesorem Turowskim, który brał udział przy operacji Ojca Świętego i przecież on mówił, że to był absolutnie cud, bo ta kula dosłownie omsknęła się dosłownie o śmierć, to była kula śmiertelna. Ale to co mówimy - Matka Boża kierowała mimo wszystko tą kulą i skierowała ją o te milimetry, czy ułamki milimetra w inna stronę.

No właśnie, bo to wszystko się wiąże z Fatimą, ze stuleciem dziś objawień, to wielka tajemnica religijna, ale i też taka przepowiednia co do losów świata. Myśli pan, że dzisiaj aktualna również?

Oczywiście, że aktualna, wie pan, to były ogromne siły lewackie i masońskie, przecież są na to dokumenty, te siły, które walczyły z Kościołem.

Wtedy, czyli sto lat temu...

Sto lat temu, oczywiście, mówili że to jest ciemnota, głupota, że jakieś smarkacze sobie wymyślili jakieś cuda, no i rzeczywiście, przyszło na to ogromna ilość dziennikarzy i zobaczyli, że właściwie dzieje się coś nieprawdopodobnego, że dzieje się coś, czego nie można nawet wytłumaczyć, proszę zobaczyć, a Całun Turyński, czy to nie jest jakiś cud, no wiele takich cudów jest.

Niektórzy mówią, jesteśmy świadkami czasów ostatecznych, że ta trzecia tajemnica fatimska nie do końca się wypełniła. Jest pan też tego zdania?

Przecież życie jest krótkie, ciągle jest pełne nienawiści, pogardy do rodziny, do dobra, mówi się, że właściwie dziecko można zamordować w łonie matki bez żadnego problemu, że to jest właściwie nic, że to jakiś taki zarodek, który właściwie nie ma żadnego znaczenia. Jednak to ma wielkie znaczenie, bo przecież człowiek się rodzi, od poczęcia, już w tym momencie jest człowiek i należy chronić. To co właśnie jest w objawieniach fatimskich, idźmy w kierunku dobra, idźmy w kierunku miłości, a nie tej złości, wie pan, wszedłem ostatnio w taką KOD-owską manifestację, pytam się, o co wam właściwie chodzi, powiedzcie mi drodzy ludzie. "Panie co pan jest jakiś prowokator, no idziemy", ja mówię, no ale gdzie idziecie, w jakim kierunku, "no bo wie pan, bo to jest ku, coś tam, coś tam robią". To nie jest wyjście z sytuacji.

Wróćmy do Fatimy. Jak pan patrzy na takie interpretacje objawień, mówiące o tym, że Polska z tej właśnie hekatomby, która nas czeka, wyjdzie obronną ręką. Że to właśnie my, Polacy, Polska, będziemy taką prawdziwą wyspą w tym całym morzu krwi, która ogarnie świat, bo są takie interpretacje. A rok 2017 będzie końcem świata, taką apokalipsą zapowiedzianą właśnie w trzeciej tajemnicy, wierzy pan w takie interpretacje?

Oczywiście, że wierzę. Są miejsca w Europie, na świecie, do których przychodzi miliony ludzi. Proszę zobaczyć: Lourdes, Fatima, ksiądz Vianney w Ars we Francji. Ogromne ilości ludzi mimo wszystko, mimo tej propagandy z lewej strony, mimo wszystko Kościół cieszy się wielkim powodzeniem. Proszę zobaczyć Centrum Jana Pawła II, ten który właściwie był orędownikiem Fatimy. Proszę zobaczyć - na każdej mszy jest kilka tysięcy ludzi, nie ma wolnego miejsca, jest pięć mszy w każdą niedzielę. Jest kilka tysięcy ludzi przychodzących do Sanktuarium Jana Pawła II w każdą niedzielę, zresztą to się dzieje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i w różnych miejscach. Ja nie widzę upadku religii, widzę, obserwuję, przecież to dokumentuję na co dzień. Widzę jakby wzrastanie, nawet więcej ludzi do komunii świętej.

A widzi pan tak zapowiedziany koniec świata?

Trudno mi powiedzieć, to tylko pan Bóg wie o tym, co naprawdę się stanie. My - ludzie - mamy za krótkie, za małe umysły. Myślimy sobie w tą stronę, w tamtą stronę. Jeden myśli raczej bardziej w lewą stronę, drugi w prawą. Każdy ma prawo do swojej interpretacji. To zależy od pana Boga, czy będzie koniec świata, czy nie. Przecież to zależy od tego, co zostało, i przepowiedziane w tych wszystkich wielkich mądrościach Fatimy, i przede wszystkim to, co nam przekazała, i siostra Łucja - przecież fotografowałem siostrę Łucję niedaleko przed śmiercią. Ona to widziała, ona była świadkiem tego wszystkiego, przecież widziałem jak ona rozmawiała z papieżem w Fatimie, właśnie zamknięta, ukryta w takim małym pomieszczeniu. To była jakaś taka dynamiczna, nieprawdopodobna rozmowa, wspaniała rozmowa.

Ona usłyszała wówczas: "Pokora, pokora, modlitwa". Myśli pan, że to wciąż jest aktualne jeszcze i dziś? W świecie, który pędzi, gdzie każdy nie ma czasu, gdzie zajmuje się tylko tym, co tu i teraz, a nie tym, co będzie za jakiś czas?

Tak, bo zajmujemy się blichtrem, zajmujemy się szpanem. Zajmujemy się w dużym stopniu takim nieograniczonym seksem. Przecież trzeba też jakoś zastanowić się nad życiem, że życie jest krótkie. Że nawet najpiękniejsza, najcudowniejsza, o najpiękniejszych kształtach modelka zostanie unicestwiona kiedyś, bo umrze, zejdzie z tego świata. Ale wydaje się każdemu człowiekowi, że życie jest w nieskończoność. Że właściwie to życie na ziemi się nigdy nie skończy. Mnie się wydaje, że należy się zastanowić, przemyśleć, że jednak powinno się żyć inaczej. Dla mnie papież był tym hamulcem przeciwko złu.

Pan przez kilkadziesiąt lat dokumentował posługę Jana Pawła II, a wcześniej też jeszcze zaledwie Karola Wojtyły. Dziś dokumentuje pan to wszystko, co robi nowy metropolita krakowski. Jak pan go postrzega? Jak pan ocenia?

Postrzegam go wspaniale. Przecież towarzyszę mu właściwie codziennie. Wczoraj mu towarzyszyłem. Dzisiaj mu będę towarzyszył, jutro, pojutrze. I widzę wzrastającą liczbę ludzi, którzy przychodzą do arcybiskupa. Przecież proszę zobaczyć - arcybiskup miał mszę w czasie postu. I była ogromna kolejka, która wychodziła na zewnątrz. Tego nie widziałem bardzo dawno.

Ale niektórzy patrzą nieufnie na niego.

Tak, bo każdy ma prawo patrzeć różnie. Jedni patrzą tak, drudzy inaczej. Ale ja widzę tą wzrastającą miłość do arcypasterza krakowskiego, konkretnie abp. Marka Jędraszewskiego. To było wczoraj, przecież była ogromna ilość ludzi. To było właśnie wspaniałe wydarzenie.

...

To wszystko jest zamysl Boga...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:06, 14 Maj 2017    Temat postu:

n paweł ii
+3
oprac. Bartosz Lewicki
,wczoraj (21:07)
Ali Agca: kiedy mowa o planie boskim, nie ma mowy o żalu
Kiedy mówi się o planie boskim, nie może być mowy o żalu - tak Mehmet Ali Agca w rozmowie z reporterem "Superwizjera" odpowiedział na pytanie o to, czy żałuje strzałów oddanych w kierunku Jana Pawła II 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Ale powiedział też: - Papież był darem dla Polski i dla świata. Zapamiętam papieża jako przyjaciela.

+1
Głosuj

+1
Głosuj

Podziel się
Opinie


(PAP/EPA)

Ali Agca przekonywał w rozmowie z Jackiem Tacikiem z TVN24, że był częścią "boskiego planu". - Został zrealizowany sekret fatimski, plan boski, żeby móc zapowiedzieć nadchodzący koniec świata - mówił, odnosząc się do ujawnionej w czerwcu 2000 roku tzw. Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w której mowa o "śmierci biskupa w bieli".

W rozmowie z reporterem "Superwizjera" powiedział: - Po dwóch strzałach nie oddałem już trzeciego, bo zaciął się pistolet. Gdyby działał, skierowałbym go w swoją stronę. Chociaż nie, trzecia kula również była dla papieża. Czwarta lub piąta kula była dla mnie.
PAP/EPA
Podziel się

Pytany o dzisiejsze źródła dochodów, Agca odpowiada: - Wydaję ok. 1000 euro miesięcznie. Jeden mieszkaniec Europy, który mnie ceni, przysyła mi pieniądze.

Autor reportażu, Jacek Tacik, podczas wejścia ze studia, pokazał zdjęcie okładki tygodnika "Time", który podarował mu po spotkaniu Ali Agca. Okładka pokazywała zdjęcie ze spotkania Agcy z Janem Pawłem II w grudniu 1983 roku. Jak mówił, Agca jest z jednej strony człowiekiem zrezygnowanym, mającym poczucie straconego życia, z drugiej - zadufanym w sobie. - Agca powiedział, wręczając mi tę kartkę, że przedstawia dwóch najważniejszych ludzi świata - mówił Jacek Tacik.

Turecki zamachowiec Mehmet Ali Agca strzelał do Jana Pawła II 13 maja 1981 w Rzynmie. Podczas audiencji generalnej papież błogosławił pielgrzymów na Placu Świętego Piotra. O godzinie 17:19 padły dwa strzały. Kule trafiły w brzuch oraz rękę papieża. Jan Paweł II osunął się w ręce kard. Stanisława Dziwisza. Włoscy carabinieri obezwładnili zamachowca, a papież został przewieziony do kliniki Gemelli, gdzie został poddany operacji ratującej życie.

Spotkanie Jana Pawła II z niedoszłym zabójcą odbyło się 27 grudnia 1983. Trwało 25 minut. Rozmowa odbyła się w cztery oczy.

W roku 1999 Jan Paweł II wystąpił z prośbą o ułaskawienie zamachowca. Doszło do tego w czerwcu 2000 roku, ale został wydany Turcji, gdzie odsiadywał wyrok za zabójstwo tureckiego dziennikarza. Na wolność wyszedł w styczniu 2010 roku.

...

Ma o czym rozmyslac.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 10:56, 14 Lip 2017    Temat postu:

CIA w posiadaniu informacji o zamachu na Jana Pawła II?
Aleksandra Gałka | Lip 14, 2017
EAST NEWS
Komentuj


Udostępnij
Komentuj


Amerykański politolog i pisarz Paul Kengor wzywa Donalda Trumpa, by ujawnił informacje o zamachu na Jana Pawła II, w których posiadaniu jest CIA.


K
engor jest autorem książki o współpracy prezydenta USA Ronalda Reagana z Karolem Wojtyłą.

W rozmowie z amerykańskim portalem „Daily Signal” Kengor stwierdził:[Wywiad Moskwy] zlecił zamach na papieża i jest to najwyższy czas, byśmy dowiedzieli się, co naprawdę się zdarzyło.W wywiadzie dla „Daily Signal” politolog przekonuje, że dotarł do „supertajnych materiałów wywiadu amerykańskiego”, które dotyczą próby zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie.
Czytaj także: Zamach na Jana Pawła II. Najważniejsze wydarzenie pontyfikatu?


Odpowiedzialność za zamach

Kengor dąży do wykazania, że to Kreml jest odpowiedzialny za zamach. Nazywa go nawet „zbrodnią stulecia”.

Autor w swojej książce dowodzi także, że ówczesny prezydent Ronald Reagan oraz ówczesny szef CIA William Casey mieli od początku podejrzenia, że za przygotowaniami do zamachu stoi Związek Radziecki. Przypuszczeń tych nie podzielały amerykańskie elity polityczne: hierarchia amerykańskiego wywiadu, Departament Stanu oraz „pragmatycy” z Białego Domu.

Sceptycyzm ten miał poskutkować tym, że dyrektor CIA William Casey – zdaniem Kengora – wyznaczył do przeprowadzenia dodatkowego supertajnego dochodzenia „dwie dzielne kobiety”. Jak przekonuje amerykański politolog, śledztwo to miało potwierdzić teorie Caseya i Reagana.

Kengor informuje, że na prośbę Jana Pawła II prezydent Reagan nie ujawnił jednak raportu. Papież obawiał się, że mogłoby to zwiększyć napięcia między Waszyngtonem a Moskwą.
Czytaj także: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą. Jan Paweł II, Watykan i Maryja


Siła pielgrzymek

Jak przypomina PAP, tajne materiały rządowe (w zależności od tego, jak ważne są dla bezpieczeństwa państwa) mogą być utrzymywane w tajemnicy nawet przez 75 lat. Prezydent ma jednak specjalne przywileje w tej kwestii i może ujawnić je nawet po upływie 25 lat. Z tej możliwości skorzystał Barack Obama upubliczniając w 2012 roku tajne materiały amerykańskiego wywiadu dotyczące zbrodni katyńskiej. Kengor chce, by Donald Trump teraz skorzystał z tego prawa.

Paul Kengor w swojej najnowszej książce „Papież i prezydent: Jan Paweł II i Ronald Reagan i niezwykła, nieznana historia XX wieku” zwraca uwagę na rolę tych dwóch postaci w obaleniu komunizmu. Skupia się także na pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski – zwłaszcza tej w 1979 roku.

Podczas odczytu w waszyngtońskiej Fundacji Heritage powiedział:

Było to uderzenie w sam środek bloku komunistycznego. Wkrótce na najwyższym szczeblu władz w Moskwie zapadła decyzja o dokonaniu zamachu na papieża.


Czytaj także: „Przeklęty eksponat”. Pistolet Ali Agcy w Wadowicach

Źródło: PAP

...

To oczywiscie bledy Rosji. Oraz ,,islamista". Kto manipuluje ,,islamistami" Kreml! To takie proste.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:42, 21 Paź 2017    Temat postu:

RMF 24
Fakty
Świat
Były premier Włoch w liście do Watykanu ostrzegał, że Jan Paweł II jest zagrożony
Były premier Włoch w liście do Watykanu ostrzegał, że Jan Paweł II jest zagrożony

Dzisiaj, 21 października (13:16)

W 1980 roku były premier Włoch Giulio Andreotti napisał w liście do Watykanu, że papież Jan Paweł II jest w niebezpieczeństwie. Epizod ten przywołał historyk, biograf polskiego papieża Andrea Riccardi podczas prezentacji książki o żandarmerii watykańskiej.Zamach na Jana Pawła II w maju 1981 roku
/ ANSA FILES /PAP/EPA


Tekst wystąpienia Riccardiego, założyciela rzymskiej Wspólnoty świętego Idziego, opublikował portal dziennika "La Stampa", Vatican Insider.

Andreotti, który był siedem razy premierem Włoch i kilkanaście razy ministrem obrony oraz spraw zagranicznych, ostrzegł Watykan na rok przed zamachem na polskiego papieża 13 maja 1981 roku, dokonanym przez tureckiego terrorystę Mehmeta Alego Agcę. Jan Paweł II został w nim ciężko ranny.

Włoski historyk powiedział, że Giulio Andreotti w liście do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej podkreślając, że papież jest zagrożony, napisał: "Potrzebna jest wyspecjalizowana ochrona, gotowa do reakcji". Szef rządu podkreślił wtedy, że popularność papieża Polaka "nie może nie drażnić wielu środowisk międzynarodowych".

Riccardi przypomniał, że w tym samym czasie szef francuskiego wywiadu Alexandre de Marenches zawiadomił Watykan o niebezpieczeństwie grożącym Janowi Pawłowi II.

Te apele nie znalazły rozmówcy w Watykanie - stwierdził premier. Zauważył, że korpus żandarmerii liczył wówczas 80 ludzi, prawie połowę mniej niż 10 lat wcześniej.

...

Ochrona byla za slaba.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:27, 13 Gru 2017    Temat postu:

Dziś zapalamy w oknach świece. Tak nas nauczył św. Jan Paweł II. Rocznica stanu wojennego
Krzysztof Stępkowski | 13/12/2016

Pixabay | CC0 | EAST NEWS
Udostępnij
Komentuj
Drukuj
W oknie apartamentu papieskiego, widocznego z placu św. Piotra, ustawiona została zapalona przez papieża świeca – „symbol solidarności z Solidarnością i Polską”. Na ten gest odpowiedziały tysiące innych okien na całym świecie.

13 grudnia, na pamiątkę wprowadzenia stanu wojennego, w oknach wielu mieszkań pojawiają się płonące świece. Gest ten powtarzamy po Janie Pawle II, który uczynił go po raz pierwszy w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku. Płonąca świeca była wtedy wyrazem łączności i solidarności z Polską oraz nadziei na lepszą przyszłość dla kraju.
Stan wojenny i ból Jana Pawła II

Jan Paweł II o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedział się bardzo wcześnie. Już 13 grudnia o pierwszej w nocy decyzję gen. Wojciecha Jaruzelskiego przekazał telefonicznie Ojcu Świętemu Emil Wojtaszek ambasador PRL we Włoszech. Jak pisze kard. Stanisław Dziwisz w książce „Świadectwo”, starano się nawiązać kontakt z Polską, ale połączenie telefoniczne z krajem było już zerwane. Dopiero o godz. 6.00 ogłoszony został oficjalny komunikat, z którego jasno wynikało, że w Polsce wprowadzony został stan wojenny.

Papież – jak opisuje kard. Dziwisz – mimo docierających wcześniej do niego informacji, był „zaskoczony i pogrążony w bólu”. W atmosferze powagi i łączności duchowej z Polską przebiegła cotygodniowa modlitwa Anioł Pański. W towarzyszącym jej rozważaniu papież dziękował za pierwsze wyrazy solidarności okazywane swej ojczyźnie.

Przypomniał też słowa homilii, którą wygłosił w rocznicę wybuchu II wojny światowej, które zyskały na aktualności w obliczu wydarzeń w Polsce.

Żeby polska krew nie była przelana, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny.

Z ust papieża sześciokrotnie padło wtedy słowo „solidarność” – z dniem 13 grudnia zakazane i tępione w naszym kraju. Solidarność pojawiła się również podczas audiencji generalnej, której nowym zwyczajem stało się wzywanie pomocy Matki Boskiej Częstochowskiej, na zakończenie kolejnych spotkań z wiernymi.
List papieża do gen. Jaruzelskiego

Papież śledził wydarzenia w kraju głównie za pośrednictwem zachodnich mediów i informatorów. Po masakrze w kopalni „Wujek” (16 grudnia 1981 r.) wystosował do gen. Jaruzelskiego list, który do Polski przywiózł abp Luigi Poggi. List był wezwaniem „o zaprzestanie działań, które przynoszą ze sobą rozlew krwi polskiej”. Papież zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich 200 lat

naród Polski doznał wielu krzywd, rozlano też wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą ojczyzną. W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać polskiej krwi, nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk rodaków.

Odwołując się do sumienia generała, zaapelował o powrót na drogę dialogu.

Zbliżały się święta, podczas których dodatkowe miejsce przy stole symbolizowało już nie przypadkowego wędrowca, ale osoby zabite, uwięzione, internowane i ukrywające się. Papież spędził tamte święta w gronie Polaków i najbliższych współpracowników. Dzieląc się z nimi opłatkiem, obejmował myślą wszystkie rodziny w kraju, które nie mogły w komplecie zgromadzić się wokół wigilijnego stołu.
Świeca w oknie apartamentu Jana Pawła II

W Wigilię o godzinie 18 w oknie apartamentu papieskiego, widocznego z placu św. Piotra, ustawiona została zapalona przez papieża świeca – „symbol solidarności z Solidarnością i Polską”, jak napisał George Weigel. Na ten gest odpowiedziały tysiące innych okien na całym świecie.

Świeca solidarności z Polską zapłonęła także w Białym Domu, siedzibie prezydentów Stanów Zjednoczonych. 23 grudnia prezydenta odwiedził ambasador Robert Spasowski, który po masakrze w kopalni „Wujek” poprosił o azyl w USA. Reagan zareagował natychmiast i zapalił świecę w oknie jadalni Białego Domu.

Żegnając się, ambasador poprosił, aby prezydent ten gest uczynił także w Wigilię. Ronald Reagan obiecał, że to uczyni, po czym osobiście odprowadził Spasowskich do samochodu, trzymając pod rękę ambasadorową, a w drugiej trzymając olbrzymi parasol chroniący całą trójkę przed ulewnym deszczem. Był to wyjątkowy gest nie mający precedensu w historii amerykańskiej prezydentury.

Jan Paweł II wielokrotnie w kolejnych tygodniach przypominał o dramacie Polski i Polaków. Zachowało się wiele listów, świadectw i przemówień, w których apelował o wolność i nadzieję dla rodaków. Jednak nie słowa, a ten prosty gest zapalenia świecy jest pamiętany i ponawiany w rocznicę stanu wojennego.

...

Historia duchowa narodu.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 10:30, 04 Sty 2018    Temat postu:

Sędzia, który wyjaśniał zamach na Jana Pawła II nie żyje
Aleksandra Gałka | 04/01/2018

EAST NEWS
Udostępnij
Komentuj
Drukuj
Ferdinando Imposimato zmarł we wtorek 2 stycznia 2018 roku, w wieku 81 lat. Przez wiele lat jako sędzia śledczy wyjaśniał okoliczności zamachu na papieża Jana Pawła II, do którego doszło w maju 1981 roku.

Imposimato zmarł 2 stycznia w godzinach porannych w klinice uniwersytetu Katolickiego im. Agostino Gemelli w Rzymie. Jak podaje włoski dziennik „La Stampa”, trafił tam kilka dni temu w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia.

Najbliżsi zdecydowali, że spocznie na jednym z cmentarzy w Rzymie – mieście, w którym mieszkał niemal przez całe życie.

Goodbye dear judge Ferdinando #Imposimato!#Imposimato devoted his life for legality, civil & social commitment on the side of the weaker. If the Italian Republic is & will be a country with higher social justice it will be also thanks to him. Thank you judge #Imposimato. pic.twitter.com/gMB8JcnZuQ

— Antonino Fiorentino (@Fioren3Antonino) January 2, 2018

Czytaj także: Jedna ręka strzelała, a inna kierowała kulą. Jan Paweł II, Watykan i Maryja


Sędzia od śledztw najtrudniejszych

Włoskie media informują szeroko o śmierci Imposimato, ponieważ zajmował się najgłośniejszymi sprawami karnymi we Włoszech. Obok zamachu na Ojca Świętego, prowadził śledztwo w sprawie porwania oraz zabójstwa byłego włoskiego premiera Aldo Moro, za którym stali terroryści z Czerwonych Brygad.

Prowadził także śledztwa przeciwko włoskim ugrupowaniom mafijnym, które – jak informuje KAI – w odwecie zamordowały mu brata.
Śledztwo prowadzi do Rosji

Wydaje się jednak, że sprawa zamachu na papieża Polaka była tą, której poświęcił swoje zawodowe życie. Najpierw prowadził oficjalne śledztwo, potem kontynuował je prywatnie.

Poszlaki, jakie pojawiły się w wyniku wieloletniego śledztwa, wskazywały – zdaniem sędziego Imposimato – na działania rosyjskie, a dokładniej GRU (pol. Główny Zarząd Wywiadowczy Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej), który za pośrednictwem bułgarskich służb wykorzystał do przeprowadzenia zamachu tureckich terrorystów z organizacji Szare Wilki – m.in. Mehmeta Alego Agcę, który 13 maja 1981 roku na Placu św. Piotra pociągnął za spust pistoletu.
Zamach także na Wałęsę?

Wszystko, co udało mu się ustalić w trakcie śledztwa opisał w książkach – m.in. w tytule „Zamach na papieża”, który powstał we współpracy z dziennikarzem Sandro Provvisionato.

Pojawia się w niej informacja, jakoby funkcjonariusze bułgarskiej ambasady w Rzymie namawiali Agcę, by wziął udział w zamachu także na Lecha Wałęsę w czasie, gdy przebywał z wizytą w Rzymie. Wskazuje, że akcja miałaby być przeprowadzona w listopadzie 1980 roku. Ostatecznie nie doszło do niej, ponieważ włoscy związkowcy nie przekazali precyzyjnych informacji dotyczących miejsca pobytu przewodniczącego „Solidarności”.
Czytaj także: CIA w posiadaniu informacji o zamachu na Jana Pawła II?

Źródło: KAI, onet.pl, La Stampa

...

To rzeczywiscie mial sledztwo nieporownywalne z zadnym.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:00, 26 Sty 2018    Temat postu:

KOŚCIÓŁ
Niezwykłe proroctwo o Janie Pawle II. Czy ks. Dolindo przewidział wybór Wojtyły?
Joanna Bątkiewicz-Brożek | 26/01/2018

Udostępnij Komentuj
„Powstanie z niej nowy Jan” – autorka biografii ks. Dolindo Ruotolo opowiada o jego proroctwie na temat polskiego papieża.

Proroctwo na temat polskiego papieża
„Polska wyzwoli Europę spod tyranii komunizmu” – tak pisał do hrabiego Witolda Laskowskiego ks. Dolindo Ruotolo. Do listu dołączył obrazek z tekstem, który w tzw. lokucji wewnętrznej podyktowała mu Maryja:

Maryja do duszy: Świat chyli się ku upadkowi, ale Polska, dzięki nabożeństwom do Mego Niepokalanego Serca, uwolni świat od straszliwej tyranii komunizmu, tak jak za czasów Sobieskiego z dwudziestoma tysiącami rycerzy wybawiła Europę od tyranii tureckiej. Powstanie z niej nowy Jan, który poza jej granicami, heroicznym wysiłkiem zerwie kajdany nałożone przez tyranię komunizmu. Pamiętaj o tym. Błogosławię Polskę! Błogosławię Ciebie. Błogosławcie mnie. Ubogi ks. Dolindo Ruotolo – ulica Salvator Rosa, 58, Neapol.
List i proroctwo (z datą 2 lipca 1965 r.!) znalazły się u słowackiego biskupa Pawła Hnilicy. Dopiero w 2004 roku zostały przekazane Janowi Pawłowi II.

Czytaj także: Modlitwa, którą docieramy do serca Maryi. Ks. Dolindo uczy, jak odmawiać różaniec


Kim był ks. Dolindo Ruotolo?
To katolicki ksiądz i mistyk, któremu zawdzięczamy słynny akt zawierzenia „Jezu, Ty się tym zajmij”. Pisząc list do jednej ze swoich córek duchowych, poczuł niespodziewane przynaglenie, by zapisać słowa, które – jak wierzył – podyktował mu sam Jezus, a które dziś są modlitwą dla tysięcy wiernych.

Z jednej strony niezwykle obdarowany, z przedziwnym, proroczym wglądem w duszę człowieka. Ceniony przez o. Pio, który odsyłał do niego penitentów. Z drugiej – szczególnie doświadczany przez Kościół: z powodu oskarżeń nieprzychylnych mu osób, wielokrotnie stawiany przed Świętym Oficjum, oskarżany o herezję, z wieloletnim zakazem odprawiania mszy świętej i głoszenia homilii.

Obecnie jest Sługą Bożym. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

Czytaj także: Modlitwa „Jezu, Ty się tym zajmij”. Jak ją prawidłowo odmawiać?
Jego historię można przeczytać w książce Jezu, Ty się tym zajmij! O. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda Joanny Bątkiewicz-Brożek (wyd. Esprit). Konkretne rozważania do tajemnic różańcowych znajdują się w książce Różaniec zawierzenia z księdzem Dolindo (wyd. Esprit).

...

Na pewno tak wazne osoby maja i proroctwa na swoj temat.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91871
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:10, 05 Kwi 2018    Temat postu:

Paul Kengor: To Kreml zlecił zabicie papieża w 1981 roku. Czy prezydent Trump ujawni raport?


Zamach na papieża Jana Pawła II został zlecony przez sowiecki wywiad – twierdzi amerykański politolog Paul Kengor i zachęca prezydenta Trumpa do ujawnienia dotyczących tej sprawy supertajnych ustaleń Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA).


Kengor jest wykładowcą nauk politycznych w Grove City College w Pensylwanii i autorem książki poświęconej relacjom prezydenta Ronalda Reagana i papieża-Polaka. W wywiadzie udzielonym portalowi „Daily Signal” powiedział między innymi: „[Wywiad Moskwy – przyp. red. ] zlecił zamach na papieża i jest to najwyższy czas, abyśmy dowiedzieli się, co naprawdę się zdarzyło”.

Politolog powołuje się na sekretne informacje wywiadu USA na temat „zbrodni stulecia”, jak nazywa zamach na Jana Pawła II, dokonany przez tureckiego terrorystę Mehmeda Ali Agcę 13 maja 1981 roku. Zgodnie z ową tajną wiedzą, za strzałami na placu świętego Piotra stał sowiecki wywiad wojskowy GRU, a także KGB, na czele którego stał późniejszy pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Jurij Andropow.

O kierowanym przez dwie kobiety dochodzeniu, które wyjaśnić miało sprawczą rolę Kremla w zamachu, wiedziało zaledwie kilka osób, w tym szef CIA William Casey i prezydent Reagan. Jednym z powodów, dla których tak się stało, był daleko idący sceptycyzm Departamentu Stanu oraz szefostwa wywiadu wobec podejrzeń Reagana skierowanych w stronę Moskwy.

Z kolei gdy śledztwo potwierdziło te przypuszczenia, ujawnieniu raportu sprzeciwił się sam papież, który poprosił prezydenta o zachowanie rezultatów dochodzenia w tajemnicy, z powodu obaw o wzrost napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim – twierdzi Kengor.

Autor książki A Pope and a President: John Paul II, Ronald Reagan, and the Extraordinary Untold Story of the 20th Century („Papież i prezydent: Jan Paweł II, Ronald Reagan i niezwykła, nieznana historia XX wieku”) uważa, iż Donald Trump powinien ujawnić raport. Prezydent ma do tego prawo po upływie 25 lat od powstania supertajnych materiałów.

...

Cos kompletnie oczywistego.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Niepokalane Poczęcie
Gość


PostWysłany: Nie 16:52, 22 Kwi 2018    Temat postu: kijowo być katolem

kijowo być katolem, oj kijowo...
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiara Ojców Naszych Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy