Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Zabytkowe bibliofilstwo.

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 55153
Przeczytał: 207 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:08, 18 Lut 2012    Temat postu: Zabytkowe bibliofilstwo.

500-letnie starodruki trafiły do bibliotek

Sto siedemdziesiąt cennych starodruków i XIX wieczne księgi otrzymała w 10-letni depozyt Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.

Ten cenny księgozbiór przekazał proboszcz tamtejszej parafii - Lucjan Szumierz. Część ksiąg wymaga konserwacji, brakuje np. stron tytułowych, zniszczone są okładki. Księgozbiór zawiera w sumie 426 woluminów, z których najstarszy pochodzi z 1535 roku. Najwięcej, bo 101 książek jest w języku polskim, pozostałe w niemieckim i łacińskim. Zbiory zostały zinwentaryzowane i zdeponowane w bibliotece, która wspólnie z parafią będzie się starać o pozyskanie pieniędzy na renowację najcenniejszych publikacji. Są to zarówno księgi teologiczne, historyczne, jak i dotyczące polityki czy kultury. Po konserwacji księgozbiór zostanie zeskanowany i umieszczony w bibliotece cyfrowej.

>>>>>>

Tak to piekne . Kolejna dziedzina ! Ile ich jest ! Trudno zliczyc . Ksiazka to przeciez nie tylko tresc ale pewna forma jako taka ! I tez ma swoje walory jako ksiazka a nie tylko ze wzgledu na jej zawrtosc .
Dzis rzecz jasna jest ona tania gdy pomyslimy ze dawniej byla warta tyle co dochod z 1000 !! hektarow . To te pisane recznie i ozdabiane . Głównie Biblia bo malo co oplacalo sie tak przez wiele lat wytwarzac .
Wartosc rzeczy jak widac zmienia sie .
Ale i dzis rozrozniami gazetki z marketow od np. artystycznych albumow . I rzecz jasna te cenne staramy sie artystycznie wydac .
Zatem nadal ksiazka jako ksiazka zachowuje i powinna zachowywac samoistna wartosc estetyczna oprocz zawrtosci tresciowej ...Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 18:40, 20 Lut 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 55153
Przeczytał: 207 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:44, 20 Lut 2012    Temat postu:

Zabytki piśmiennictwa polskiego na wystawie

Z okazji zbliżającego się Dnia Języka Ojczystego Narodowe Centrum Kultury oraz Biblioteka Narodowa zorganizowały wystawę "Najstarsze Ojczyste - Dodaj do ulubionych".
Na wystawie zaprezentowane zostały bezcenne zabytki piśmiennictwa polskiego.
Na ekspozycji w Bibliotece Narodowej przy Placu Krasińskich znalazły się między innymi: rękopis "Kazań Świętokrzyskich", rękopis i pierwodruk wiersza Jana Kochanowskiego "Dryas Zamchana", pierwodruk Biblii Jakuba Wujka oraz rękopis "Balladyny" Juliusza Słowackiego.

Wystawa jest związana z kampanią społeczno-edukacyjną ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Ojczysty - dodaj do ulubionych", mającą przypominać o roli języka ojczystego.

Najstarszym obiektem pokazanym na wystawie są pochodzące z XIV wieku Kazania świętokrzyskie. Jest to najstarszy zapis prozy polskiej. Zabytek składa się z jednego całego kazania (Kazania na dzień św. Katarzyny) i fragmentów pięciu innych kazań. Spisane zostały na pergaminie, który w XV wieku posłużył, pocięty na paski, do oprawy rękopiśmiennego kodeksu, zawierającego łaciński tekst Dziejów Apostolskich i Apokalipsy.

Kodeks ten należał do opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu, na początku XIX wieku trafił do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W wyniku represji carskich po powstaniu listopadowym został wywieziony wraz z innymi zbiorami do Rosji. Odkrycia ukrytych w jego oprawie 18 pasków z fragmentami Kazań dokonał w 1890 r. Aleksander Brueckner, prowadzący badania w Bibliotece Cesarskiej w Petersburgu. To on nadał nazwę Kazania świętokrzyskie. Rękopis z Kazaniami powrócił do Polski, nie bez trudności, dopiero w 1925 r.

Kazania świętokrzyskie szczęśliwie ocalały z wojennej zawieruchy. Zostały wywiezione przez Rumunię do Francji, a następnie do Kanady. W 1959 r. powróciły do kraju. Są skatalogowane w Bibliotece Narodowej pod numerem 8001 i na co dzień przechowywane w skarbcu biblioteki w specjalnej złotej szkatułce.

Na wystawie zobaczyć można też rękopis wiersza „Dryas Zamchana” Jana Kochanowskiego, którego wersja łacińska, pochodząca z 1578 roku, jest jedynym zachowanym autografem poety. Wiersz jest panegirykiem na powitanie króla Stefana Batorego, który dla odpoczynku i polowań przybył do Zamchu na Lubelszczyźnie.

Rękopisowi towarzyszy pierwodruk polskiej wersji dzieła, wydany w tym samym roku. Jest on jedynym z epoki zachowanym drukiem wiersza Kochanowskiego.

Zaprezentowano także rękopis "Balladyny" Juliusza Słowackiego i oryginał Biblii Jakuba Wujka z 1599 r. (jest to drugi drukowany pełny przekład Pisma Świętego na język polski, po Biblii Leopolity).

Z powodów konserwatorskich - papier i pergamin są bardzo wrażliwe na światło - wystawa potrwa tylko do 25 lutego.

Organizatorami kampanii "Ojczysty - dodaj do ulubionych", są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego. Chcą, by przyczyniła się ona do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika, że każdy jest za nią odpowiedzialny.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego, został ustanowiony w 1999 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO. Data ta została wybrana dla upamiętnia demonstracji w 1952 r. w Bangladeszu, na której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Podczas tej demonstracji zginęło pięciu studentów.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma pomóc w ochronie różnorodności językowej, jako dziedzictwa kulturowego.

>>>>>

Tak to przybliza zarowno historie jak i kulture . Takie wystawy sa potrzebne ...

fot. PAP/Le­szek Szy­mań­ski (Onet/nz)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 55153
Przeczytał: 207 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:38, 20 Kwi 2012    Temat postu:

Spotkania z historią pisma, druku i książki

Warsz­ta­ty po­świę­co­ne hi­sto­rii pisma od sta­ro­żyt­no­ści do współ­cze­sno­ści, wy­kła­dy z hi­sto­rii książ­ki i bi­blio­te­ki, a także kier­ma­sze wy­daw­nictw za­po­wia­da­ją kie­lec­kie muzea z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Świa­to­we­go Dnia Książ­ki i Praw Au­tor­skich.

Mu­zeum Na­ro­do­we w Kiel­cach za­pla­no­wa­ło na nie­dzie­lę otwar­ty wy­kład Pawła Grze­si­ka "Hi­sto­ria książ­ki i bi­blio­te­ki". Mu­ze­al­nik opo­wie, jak po­wsta­wa­ły książ­ki zanim wy­na­le­zio­no druk oraz gdzie znaj­do­wa­ły się i jak wy­glą­da­ły naj­wspa­nial­sze bi­blio­te­ki. Przy­po­mni też, od kiedy obo­wią­zu­je urzę­do­wa ochro­na praw au­tor­skich, i wy­ja­śni, co wspól­ne­go ma pałac bi­sku­pów kra­kow­skich w Kiel­cach z pierw­szą Książ­ni­cą Na­ro­do­wą - Bi­blio­te­ką Za­łu­skich w War­sza­wie. Na placu przed Pa­ła­cem Bi­sku­pów Kra­kow­skich i przed Mu­zeum Lat Szkol­nych Ste­fa­na Że­rom­skie­go zo­sta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne kier­ma­sze ksią­żek; mają być w sprze­da­ży - po atrak­cyj­nych ce­nach - po­zy­cje po­świę­co­ne hi­sto­rii sztu­ki, dzie­jom re­gio­nu świę­to­krzy­skie­go i Pol­ski. Można też bę­dzie za­mie­nić książ­kę z do­mo­wej bi­blio­te­ki na inną.

Mu­zeum Za­ba­wek i Za­ba­wy w Kiel­cach za­pra­sza w pią­tek i so­bo­tę na spo­tka­nia warsz­ta­to­we z Ta­de­uszem Graj­pe­lem - znaw­cą daw­nej sztu­ki dru­kar­skiej, wła­ści­cie­lem pra­cow­ni badań i edu­ka­cji hi­sto­rycz­nej - który przy­bli­ży naj­młod­szym hi­sto­rię pisma od cza­sów naj­daw­niej­szych do współ­cze­snych.

- Spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków warsz­ta­tów w mu­zeum po­wsta­nie dawna dru­kar­nia, a pro­wa­dzą­cy za­ję­cia wy­stą­pi w stro­ju z epoki - obie­cu­je dzie­ciom dy­rek­cja mu­zeum. Pre­le­gent przed­sta­wi ewo­lu­cję pisma i li­ter­nic­twa, a na­stęp­nie jego słu­cha­cze będą zgłę­biać taj­ni­ki pik­to­gra­mów i druku. Świa­to­wy Dzień Książ­ki i Praw Au­tor­skich przy­pa­da 23 kwiet­nia - datę tę wy­bra­no jako sym­bo­licz­ną; tego dnia w roku 1616 zmar­li Mi­gu­el de Ce­rvan­tes, Wil­liam Szek­spir i hi­sto­ryk pe­ru­wiań­ski Inca Gar­ci­la­so de la Vega. Po­mysł świę­ta zro­dził się w 1926 roku w Ka­ta­lo­nii. Od 1995 r. jest ono ob­cho­dzo­ne pod egidą UNE­SCO jako dzień pro­mo­cji czy­tel­nic­twa, edy­tor­stwa i ochro­ny wła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej.

>>>>

Ale cwaniaki . Obchodza czytelnictwo .... i ochrone intelektualna czyli zabijanie bibliotek oplatami . Po orwellowsku...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 55153
Przeczytał: 207 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:22, 12 Sty 2014    Temat postu:

"Mszał z Kraśnika" z 1400 r. atrakcją nowego muzeum

"Mszał z Kraśnika", najstarszy rękopis na Lubelszczyźnie, pochodzący z około 1400 r. można zobaczyć w nowo utworzonym Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie.

- Utworzenie muzeum związane jest z obchodami 300-lecia naszego seminarium, które przypada w tym roku. Chcieliśmy z tej okazji udostępnić wszystkim, to co mamy najcenniejszego – powiedział rektor seminarium ks. Marek Słomka.

W muzeum wyeksponowano nigdy wcześniej nie pokazywany "Mszał z Kraśnika". - Jest jednym z najpiękniejszych zachowanych mszałów rękopiśmiennych na ziemiach polskich – powiedziała kustosz muzeum Dorota Jurkowska.

Mszał pochodzi z dawnej biblioteki klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku. Powstał około roku 1400 najprawdopodobniej w skryptorium kanoników regularnych przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. Liczy ponad 200 pergaminowych kart, które w 1545 r. zostały oprawione w skórę. Trafił do biblioteki lubelskiego seminarium w 1877 r., gdy przejmowała ona zbiory ksiąg z likwidowanych zakonów.

Mszał był bogato zdobiony inicjałami i ilustracjami o motywach roślinnych i zwierzęcych, jednak zachowały się tylko trzy inicjały. Pozostałe ilustracje zostały ukradzione prawdopodobnie w końcu XIX w. "Mszał dostał się w ręce wandala, całe stronice zostały wyrwane, mogły być na ich miniatury" – powiedziała Jurkowska.

W muzeum wyeksponowano też kilkadziesiąt zabytkowych ksiąg z biblioteki seminarium posiadającej w swych zbiorach 611 rękopisów, 176 inkunabułów i ponad 17 tys. starodruków. Można tam zobaczyć m.in. dwie księgi ze zbioru "Monumenta" króla Zygmunta Augusta, czy Biblię wydaną w języku starocerkiewnosłowiańskim w 1679 r. we Lwowie.

- Ta Biblia była własnością ks. Michała Niechaja, który opiekował się księgozbiorem seminarium przed wojną i włożył wiele wysiłku w to, aby zachował się w dobrym stanie. Ks. Niechaj został rozstrzelany przez Niemców w 1945 r. – opowiadała Jurkowska.

Muzeum w lubelskim seminarium powstało w ramach unijnego projektu rewaloryzacji zabytkowych budynków seminarium. Odnowiono też m.in. elewacje budynków, wyremontowano okalający je mur i przeprowadzono rewitalizację ogrodu. Zakończone w ubiegłym roku prace kosztowały 13,4 mln zł, z czego blisko 10 mln zł stanowiło dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

....

Najstarsze zabytki pismiennictwa regionu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wiedza i Nauka / Tam gdzie nie ma już dróg... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy