Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Na sztandarach Bóg Honor i Ojczyzna ...

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wybić się na Niepodległość! / Powstanie to ofiarny stos ...
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90936
Przeczytał: 189 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 15:39, 18 Wrz 2014    Temat postu: Na sztandarach Bóg Honor i Ojczyzna ...

Cenny sztandar trafił do Muzeum II Wojny Światowej

Po­wsta­ją­ce w Gdań­sku Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej otrzy­ma­ło w darze cenny sztan­dar 6. Pułku Ar­ty­le­rii Cięż­kiej ze Lwowa. Przed­miot ten długo uwa­ża­ny był za bez­pow­rot­nie utra­co­ny. Po otwar­ciu mu­zeum sztan­dar bę­dzie można oglą­dać na wy­sta­wie głów­nej pla­ców­ki.

Sztan­dar tra­fił do pla­ców­ki przed kil­ko­ma ty­go­dnia­mi. W środę pra­cow­ni­cy mu­zeum za­pre­zen­to­wa­li eks­po­nat dzien­ni­ka­rzom. Jak po­wie­dział wi­ce­dy­rek­tor mu­zeum dr hab. Piotr Ma­jew­ski, osoba, która prze­ka­za­ła sztan­dar pla­ców­ce, chce po­zo­stać ano­ni­mo­wa.

Dodał, że sztan­dar długo ucho­dził za za­gi­nio­ny. - Wła­ści­wie są­dzo­no, że zo­stał on bez­pow­rot­nie utra­co­ny – po­wie­dział Ma­jew­ski do­da­jąc, że z in­for­ma­cji prze­ka­za­nych przez dar­czyń­cę wy­ni­ka, iż w 1939 r. sztan­dar ukry­to w bu­dyn­ku Osso­li­neum we Lwo­wie, a potem zo­stał on wy­wie­zio­ny do Wro­cła­wia przez pol­ską ro­dzi­nę, która prze­cho­wy­wa­ła go przez lata jako pa­miąt­kę.

W opi­nii mu­ze­al­ni­ków sztan­dar jest w bar­dzo do­brym sta­nie. Ma­jew­ski po­in­for­mo­wał, że wraz z nim dar­czyń­ca prze­ka­zał mu­zeum gło­wi­cę z orłem oraz ozdob­ne gwoź­dzie, któ­ry­mi płat sztan­da­ru był przy­twier­dza­ny do drzew­ca.

Po otwar­ciu Mu­zeum II Wojny Świa­to­wej (pla­no­wa­ne jest na 2016 r.) sztan­dar bę­dzie można oglą­dać na wy­sta­wie głów­nej pla­ców­ki. Znaj­dzie się on w czę­ści eks­po­zy­cji po­świę­co­nej agre­sji ra­dziec­kiej na Pol­skę.

- Sztan­da­ry pol­skich wojsk, które brały udział w wal­kach 1939 r., mają swoje duże znacz­nie nie tylko jako ar­te­fak­ty, ale też jako przed­mio­ty sym­bo­licz­ne zwią­za­ne z pew­nym eto­sem pol­skich sił zbroj­nych, dla­te­go bar­dzo się ucie­szy­li­śmy, że ten szcze­gól­ny przed­miot do nas tra­fił – po­wie­dział Ma­jew­ski. Dodał, że ten sztan­dar jest też o tyle cenny, że na­le­żał do pułku, który w ra­mach wojny obron­nej 1939 r. wal­czył za­rów­no z Niem­ca­mi, jak i z Ro­sja­na­mi.

6. Pułk Ar­ty­le­rii Cięż­kiej utwo­rzo­ny zo­stał 6 paź­dzier­ni­ka 1921 roku w ra­mach re­or­ga­ni­za­cji Woj­ska Pol­skie­go po za­koń­cze­niu wojny pol­sko-bol­sze­wic­kiej. Miej­scem sta­cjo­no­wa­nia pułku był Lwów, w związ­ku z czym 30 li­sto­pa­da 1938 r. jed­nost­ka otrzy­ma­ła nazwę "Obroń­ców Lwowa".

W pierw­szych dniach wrze­śnia 1939 r. pułk był trans­por­to­wa­ny ko­le­ją ze Lwowa na za­chód, jed­nak z uwagi na cią­głe ataki lot­ni­cze i za­to­ry na to­rach nie do­tarł do celu. Część jed­nost­ki wró­ci­ła do Lwowa, bio­rąc w póź­niej­szym okre­sie udział w obro­nie mia­sta, resz­ta pułku, po­dzie­lo­na na po­je­dyn­cze dy­wi­zjo­ny i ba­te­rie wal­czy­ła w oko­li­cach Me­dy­ki, Prze­my­śla, Di­da­tycz, Czar­no­koń­ca, Brzu­cho­wic i Ho­ło­ska. Po za­koń­cze­niu walk żoł­nie­rze pułku tra­fi­li za­rów­no do nie­wo­li ra­dziec­kiej jak i nie­miec­kiej.

>>>

Tak sztandar . Symbol sprawy . Symbol wojska . Czyli jakby duch armii w symbolu . To zawsze byla wielka sprawa . Ponadmaterialna bo uszycie nowego sztandaru to drobiazg ale to juz nie to ! Gdy tamten stracony ...
Wojsko akurat ma jasne czytelne zasady i jasne czytelne symbole . Ale wszedzie w zyciu sa zasady i symbole niekoniecznie widoczne ... I licz sie to co one reprezentuja . Czyli ludzi bo czlowiek jest JEDYNYM celem niegdy srodkiem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Wybić się na Niepodległość! / Powstanie to ofiarny stos ... Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy