Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:28, 14 Sie 2013    Temat postu:

Apel Niemiec: trzeba zapobiec dalszemu rozlewowi krwi w Egipcie

Nie­miec­ki mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Guido We­ster­wel­le za­ape­lo­wał w środę do wszyst­kich sił po­li­tycz­nych w Egip­cie o po­wrót do dia­lo­gu i ne­go­cja­cji w celu unik­nię­cia dal­szej eska­la­cji prze­mo­cy.

- Je­ste­śmy skraj­nie za­nie­po­ko­je­ni in­for­ma­cja­mi nad­cho­dzą­cy­mi z Kairu o si­ło­wej li­kwi­da­cji obo­zów z pro­te­stu­ją­cy­mi - oświad­czył We­ster­wel­le.

Szef nie­miec­kiej dy­plo­ma­cji za­strzegł, że rząd w Ber­li­nie nie dys­po­nu­je jesz­cze ca­ło­ścio­wym ob­ra­zem sy­tu­acji, uważa jed­nak, że eska­la­cja prze­mo­cy jest wobec i tak na­pię­tej sy­tu­acji po­li­tycz­nej w Egip­cie bar­dzo nie­bez­piecz­na.

- Trze­ba za­po­biec dal­sze­mu roz­le­wo­wi krwi- czy­ta­my w oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie in­ter­ne­to­wej nie­miec­kie­go MSZ.

We­ster­wel­le za­zna­czył, że ocze­ku­je od rządu tym­cza­so­we­go i władz egip­skich, iż ze­zwo­lą na po­ko­jo­we pro­te­sty i uczy­nią wszyst­ko co w ich mocy, by uspo­ko­ić sy­tu­ację. Sta­no­wi­sko nie­miec­kie­go rządu zo­sta­ło prze­ka­za­ne stro­nie egip­skiej w środę rano.

W środę egip­skie siły bez­pie­czeń­stwa roz­po­czę­ły li­kwi­da­cję w Ka­irze dwóch obo­zów zwo­len­ni­ków oba­lo­ne­go is­la­mi­stycz­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go, któ­rzy od 40 dni pro­wa­dzi­li pro­te­sty sie­dzą­ce do­ma­ga­jąc się jego po­wro­tu do wła­dzy. Z Egip­tu do­cho­dzą sprzecz­ne dane do­ty­czą­ce licz­by ofiar tych dzia­łań.

>>>>

Trzeba bylo potepiac zmach stanu a nie siedziec cicho !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:29, 14 Sie 2013    Temat postu:

Prezydent Turcji: akcja egipskiej policji nie do zaakceptowania

Pre­zy­dent Tur­cji Ab­dul­lah Gul po­wie­dział w środę, że akcja egip­skiej "po­li­cji prze­ciw cy­wi­lom była ab­so­lut­nie nie do za­ak­cep­to­wa­nia". Siły bez­pie­czeń­stwa za­ata­ko­wa­ły w Ka­irze zwo­len­ni­ków oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go.

- Zbroj­na in­ter­wen­cja prze­ciw cy­wi­lom, prze­ciw ma­ni­fe­stan­tom (...) jest cał­ko­wi­cie nie do za­ak­cep­to­wa­nia - po­wie­dział Gul dzien­ni­ka­rzom w An­ka­rze.

Rów­nież tu­rec­ki pre­mier Recep Tay­y­ip Er­do­gan we­zwał do na­tych­mia­sto­we­go "prze­rwa­nia ma­sa­kry" w Egip­cie; za­ape­lo­wał do Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ i Ligi Arab­skiej o pod­ję­cie kro­ków ma­ją­cych do­pro­wa­dzić do uspo­ko­je­nia sy­tu­acji w Ka­irze.

We­dług Er­do­ga­na to wła­śnie mil­cze­nie wspól­no­ty mię­dzy­na­ro­do­wej umoż­li­wi­ło wła­dzom egip­skim zor­ga­ni­zo­wa­nie bru­tal­nej akcji prze­ciw pro­te­stu­ją­cym zwo­len­ni­kom Mur­sie­go.

Egip­skie siły bez­pie­czeń­stwa li­kwi­du­ją w środę w Ka­irze dwa obozy zwo­len­ni­ków Mur­sie­go, któ­rzy od 40 dni pro­wa­dzi­li pro­te­sty sie­dzą­ce do­ma­ga­jąc się jego po­wro­tu do wła­dzy. We­dług Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go zgi­nę­ło ponad 250 osób.

Tur­cja oka­za­ła się w ostat­nich ty­go­dniach naj­bar­dziej ra­dy­kal­nym kry­ty­kiem od­su­nię­cia przez armię od wła­dzy Mur­sie­go, które An­ka­ra okre­śla jako "za­mach stanu nie do za­ak­cep­to­wa­nia" - pisze Reu­ters.

>>>>

No oczywiscie to bandytyzm !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:30, 14 Sie 2013    Temat postu:

Najważniejsza instytucja religijna w Egipcie potępia akcję policji

Ka­ir­ski me­czet Al-Azhar, naj­waż­niej­sza in­sty­tu­cja re­li­gij­na w Egip­cie, po­tę­pił w środę akcję sił bez­pie­czeń­stwa prze­ciw­ko zwo­len­ni­kom oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go, w któ­rej zgi­nę­ło co naj­mniej kil­ka­dzie­siąt osób.

- Al-Azhar pra­gnie po­wie­dzieć wszyst­kim Egip­cja­nom, że nie był świa­do­my metod, po jakie się­gnę­ła po­li­cja, by roz­pro­szyć ma­ni­fe­sta­cje - po­wie­dział w te­le­wi­zji pu­blicz­nej wiel­ki imam me­cze­tu, szejk Ahmed al-Ta­jeb. Dodał, że je­dy­ne in­for­ma­cje, jakie mają przed­sta­wi­cie­le me­cze­tu do­tar­ły do nich za po­śred­nic­twem me­diów.

Egip­skie siły bez­pie­czeń­stwa li­kwi­du­ją w środę w Ka­irze dwa obozy zwo­len­ni­ków Mur­sie­go, któ­rzy od 40 dni pro­wa­dzi­li pro­te­sty sie­dzą­ce do­ma­ga­jąc się jego po­wro­tu do wła­dzy. We­dług Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go zgi­nę­ło ponad 250 osób.

Jesz­cze we wto­rek rzecz­nik Brac­twa Gehad el-Had­dad in­for­mo­wał, że jest ono go­to­we do pod­ję­cia roz­mów w spra­wie za­że­gna­nia kry­zy­su po­li­tycz­ne­go w kraju. Me­dia­to­ra­mi w tych roz­mo­wach mieli być przed­sta­wi­cie­le me­cze­tu Al-Azhar.

>>>>

Potepiamy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:31, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: ElBaradei zrezygnował ze stanowiska tymczasowego wiceprezydenta

Czo­ło­wy dzia­łacz egip­skiej świec­kiej opo­zy­cji i lau­re­at Po­ko­jo­wej Na­gro­dy Nobla Mo­ha­med El­Ba­ra­dei ustą­pił w środę ze sta­no­wi­ska tym­cza­so­we­go wi­ce­pre­zy­den­ta pań­stwa w re­ak­cji na uży­cie przez wła­dze siły wobec is­la­mi­stycz­nych de­mon­stran­tów.

W wy­sła­nym do tym­cza­so­we­go pre­zy­den­ta Egip­tu Ad­le­go Man­su­ra li­ście re­zy­gna­cyj­nym El­Ba­ra­dei za­zna­czył, że ist­nia­ły po­ko­jo­we opcje dla roz­wią­za­nia obec­ne­go kry­zy­su po­li­tycz­ne­go.

- Be­ne­fi­cjen­ta­mi tego, co się dzi­siaj stało, są ci, któ­rzy wzy­wa­ją do prze­mo­cy i ter­ro­ry­zmu oraz naj­bar­dziej skraj­ne ugru­po­wa­nia - na­pi­sał.

- Jak pan wie, wi­dzia­łem, że ist­nia­ły po­ko­jo­we spo­so­by, by za­koń­czyć te walkę w spo­łe­czeń­stwie, że ist­nia­ły pro­po­no­wa­ne i na­da­ją­ce się do przy­ję­cia roz­wią­za­nia, które uru­cho­mi­ły­by doj­ście do na­ro­do­we­go kon­sen­su­su. Stało się dla mnie trud­ne dal­sze po­no­sze­nie od­po­wie­dzial­no­ści za de­cy­zje, z któ­ry­mi się nie zga­dzam i któ­rych kon­se­kwen­cji się oba­wiam. Nie mogę po­no­sić od­po­wie­dzial­no­ści za choć­by jedną kro­plę krwi - pod­kre­ślił El­Ba­ra­dei.

>>>>

Po co w ogole zostal nim???Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:33, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: w kilkunastu prowincjach ogłoszono godzinę policyjną

Rząd Egip­tu wpro­wa­dził w środę go­dzi­nę po­li­cyj­ną, która bę­dzie obo­wią­zy­wać przez co naj­mniej mie­siąc mię­dzy godz. 19 a 6 w kil­ku­na­stu z 27 pro­win­cji, w tym w Ka­irze, Alek­san­drii i Su­ezie. O godz. 16 w środę w całym kraju za­czął obo­wią­zy­wać stan wy­jąt­ko­wy.

- Po ogło­sze­niu przez urząd pre­zy­den­ta stanu wy­jąt­ko­we­go aż do od­wo­ła­nia obo­wią­zy­wać bę­dzie go­dzi­na po­li­cyj­na mię­dzy go­dzi­ną 19 a 6 - prze­ka­zał rzecz­nik rządu.

- Kto­kol­wiek na­ru­szy ten zakaz, zo­sta­nie uka­ra­ny wię­zie­niem - pod­kre­ślo­no w spe­cjal­nym oświad­cze­niu.

Zakaz wy­cho­dze­nia z domu w go­dzi­nach noc­nych obej­mu­je m.​in. pro­win­cje: Kair, Giza, Alek­san­dria, Bani Su­wajf, Al-Bu­haj­ra, Synaj Po­łu­dnio­wy (gdzie znaj­du­je się po­pu­lar­ne wśród tu­ry­stów mia­sto Szarm asz-Szajch), Synaj Pół­noc­ny, Suez, Isma­ilia, Al-Min­ja, Asjut oraz Sau­hadż.

Wcze­śniej po krwa­wych star­ciach zwo­len­ni­ków oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta Mo­ham­me­da Mur­sie­go z si­ła­mi bez­pie­czeń­stwa urząd tym­cza­so­we­go szefa pań­stwa Ad­le­go Man­su­ra ogło­sił, że od godz. 16 w środę przez mie­siąc w całym kraju bę­dzie obo­wią­zy­wał stan wy­jąt­ko­wy.

Po­wo­łu­jąc się na rzecz­ni­ka mi­ni­ster­stwa zdro­wia, egip­ska pań­stwo­wa agen­cja pra­so­wa po­in­for­mo­wa­ła, że w środę w za­miesz­kach na te­re­nie kraju zgi­nę­ło 149 osób, a 1403 zo­sta­ły ranne.

>>>>

Tak jakby nie byl policjina ulicach ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:36, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: operator kamery pracujący dla stacji Sky News i arabska dziennikarka zginęli w Kairze

Operator telewizji Sky News zginął rano w Egipcie w wyniku postrzału - poinformowała brytyjska stacja. Kamerzysta towarzyszył reporterom, którzy relacjonowali krwawe wydarzenia w Kairze. Jak podaje serwis Gulf News, wśród ofiar śmiertelnych znalazła się również 26-letnia arabska dziennikarka, Habiba Ahmed Abd Elaziz.

61-letni Mick Deane pracował dla Sky News 15 lat. Najpierw przebywał na placówce w Waszyngtonie, a ostatnio na Bliskim Wschodzie - w Jerozolimie. Był żonaty, miał dwóch synów.

Jak poinformowano, rano został postrzelony i zmarł mimo otrzymanej pomocy. Pozostałym członkom jego zespołu reporterskiego w Kairze nic się nie stało.

- Wszyscy w Sky News są zszokowani i zasmuceni śmiercią Micka. Był utalentowanym i doświadczonym dziennikarzem pracującym od wielu lat dla telewizji - powiedział John Ryley, szef kanału. Dodał, że cała ekipa będzie wspierała rodzinę Deane'a oraz modliła się za nią.

"Jestem zasmuconą wiadomością o śmierci operatora Micka Deane'a, relacjonującego przemoc w Egipcie. Moje myśli są z jego rodziną i zespołem Sky News" - napisał na Twitterze brytyjski premier David Cameron.

Podczas starć w Kairze w pobliżu meczetu Rabaa al-Adawija zginęła także dziennikarka arabskiego tygodnika "XPRESS". Serwis Gulf News podaje jednak, że nie przebywała ona w Egipcie służbowo i nie relacjonowała tragicznych zajść na zlecenie czasopisma.

Wrzenie w Egipcie

Od rana w Egipcie wrze. W Kairze usunięto demonstrantów z dwóch placów, gdzie od ponad miesiąca gromadzili się zwolennicy odsuniętego od władzy prezydenta Muhammada Mursiego. Agencja AFP pisze o ponad 120 zabitych w wyniku dzisiejszych zajść, a demonstrujący mówią nawet o kilkuset ofiarach śmiertelnych. Według relacji świadków żołnierze strzelali do protestujących z helikopterów.

Agencje podają również, że w innych egipskich miastach doszło do starć zwolenników Bractwa Muzułmańskiego z wojskiem.

>>>>

Demokracja sie zaostrzyla !

[/list]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:46, 14 Sie 2013    Temat postu:

Kerry: wydarzenia w Egipcie "godne ubolewania"

Sekretarz stanu USA John Kerry oświadczył, że akty przemocy, do których doszło w środę w Egipcie, są "godne ubolewania". Zaapelował o jak najszybsze zniesienie stanu wyjątkowego i zwrócił się do wszystkich stron sporu, by dążyły do politycznego rozwiązania.

- Dzisiejsze wydarzenia stanowią zaprzeczenie aspiracji Egiptu na rzecz pokoju, włączenia (wszystkich stron do procesu politycznego) oraz prawdziwej demokracji - powiedział Kerry dziennikarzom zgromadzonym w Departamencie Stanu.

Zaapelował następnie do wszystkich Egipcjan, by "cofnęli się o krok, uspokoili sytuację i unikali dalszych ofiar". Oświadczył też, że na tymczasowym egipskim rządzie i armii spoczywa odpowiedzialność za unikanie dalszych aktów przemocy i zorganizowanie wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich.

Kerry dodał, że rozmawiał z egipskim ministrem spraw zagranicznych i wyraził przekonanie, że rozwiązanie kryzysu jest nadal możliwe.

Według egipskich władz w całym kraju zginęło w środę ok. 150 osób.

....

A co to ? Wprowadzanie demokracji mu sie nie podoba ?!Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 21:54, 14 Sie 2013, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:56, 14 Sie 2013    Temat postu:

Egipt: policja zlikwidowała drugie obozowisko islamistów w Kairze

Policja przejęła w środę całkowitą kontrolę nad placem przed meczetem Rabaa al-Adawija w Kairze, gdzie od ponad miesiąca demonstrowali zwolennicy obalonego islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego - przekazała państwowa agencja prasowa MENA.

Policja aresztowała uzbrojonych uczestników protestu.

Wcześniej w ciągu dnia informowano, że z drugiego, mniejszego obozowiska, znajdującego się na placu Al-Nahda przed kairskim uniwersytetem, demonstrantów usunięto względnie szybko, w ciągu trzech godzin.

Oba kairskie place stanowiły największe ogniska sprzeciwu wobec odsunięcia Mursiego od władzy. Likwidacji obozowisk towarzyszyły krwawe starcia z siłami bezpieczeństwa, które według rządowych informacji pociągnęły za sobą śmierć ok. 150 osób, w tym 10 policjantów.

Jednak napływające doniesienia na temat liczby ofiar są sprzeczne. Bilans francuskiej agencji AFP mówi o ponad 120 ofiarach wśród zwolenników Mursiego tylko na placu przed meczetem. Z kolei Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się były prezydent, twierdzi, że potwierdzono śmierć ponad 250 osób.

Do starć dochodziło w środę także w innych częściach kraju. Zwolennicy Mursiego i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa starli się także m.in. w miastach Aleksandria, Al-Minja, Asjut, Fajum i Suez. Ministerstwo zdrowia ok. godz. 18 szacowało łączną liczbę zabitych w całym kraju - zarówno policjantów, jak i cywilów - na ok. 150. Rannych zostało ponad 1400 osób.

Władze Egiptu wprowadziły stan wyjątkowy i godzinę policyjną. Stan wyjątkowy zaczął obowiązywać na terenie całego kraju o godz. 16. Godzina policyjna obowiązuje w godz. 19-6 do odwołania; za jej naruszenie grozi kara więzienia.

....

I po co to Sisiemu bylo ?! Czlowiek opanowany zadza wladzy jest kretynem .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 21:58, 14 Sie 2013    Temat postu:

W Egipcie aresztowano liderów Bractwa Muzułmańskiego

Po rozbiciu obozu zwolenników obalonego prezydenta Mohammeda Mursiego w Kairze egipskie siły bezpieczeństwa aresztowały kilku poszukiwanych liderów Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodził się były szef państwa - poinformowała państwowa telewizja.

Wśród aresztowanych znaleźli się przywódcy ruchu Mohammed el-Beltagi i Essam el-Erian, rzecznik Ahmed Aref, a także główny teolog Abdel-Rahman el-Bar. Aresztowano również związanego z Bractwem radykalnego duchownego. Trzech aresztowanych, w tym Beltagi, było poszukiwanych przez prokuraturę pod zarzutem podżegania do przemocy i spiskowania w celu zabójstwa demonstrantów wzywających do obalenia Mursiego.

Aresztowań dokonano krótko po przejęciu przez policję kontroli nad placem przed meczetem Rabaa al-Adawija w dzielnicy Nasr City, gdzie odbywał się główny protest.

Wcześniej Bractwo poinformowało, że w Kairze w czasie interwencji służb bezpieczeństwa zginęła 17-letnia córka Beltagiego; dziewczyna została śmiertelnie postrzelona w klatkę piersiową i plecy.

Według egipskiego ministerstwa zdrowia w aktach przemocy między zwolennikami a przeciwnikami Mursiego śmierć poniosło w całym kraju co najmniej 149 ludzi; wielu z nich zginęło w czasie likwidacji miejsc protestu w stolicy.

???

To jeszcze jacys byli wolni ?!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:02, 14 Sie 2013    Temat postu:

Stronnicy Mursiego apelują o demonstracje w całym Egipcie

Organizacja zrzeszająca zwolenników obalonego prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego w środę zaapelowała do Egipcjan, by w całym kraju organizowali demonstracje przeciw - jak to ujęli - wojskowemu przewrotowi, który pozbawił Mursiego władzy.

Do kontynuowania protestów wezwała organizacja Anti-Coup Alliance (sojusz przeciwko przewrotowi).

W starciach, które wywiązały się w różnych częściach kraju między zwolennikami Mursiego a siłami bezpieczeństwa, zginęło ok. 150 osób (zarówno policjantów, jak i cywilów), a rannych zostało ponad 1400 - podało ministerstwo zdrowia.

Do aktów przemocy doszło podczas likwidacji dwóch największych ognisk protestu w Kairze - na placach przed meczetem Rabaa al-Adawija oraz przy uniwersytecie - a także m.in. w miastach Aleksandria, Al-Minja, Asjut, Fajum i Suez.

Doniesienia na temat liczby ofiar są często sprzeczne. Bilans francuskiej agencji AFP mówi o ponad 120 ofiarach wśród zwolenników Mursiego tylko na placu przed meczetem. Z kolei Bractwo Muzułmańskie, z którego wywodzi się były prezydent, podaje, że potwierdzono śmierć ponad 250 osób.

Władze Egiptu wprowadziły w środę stan wyjątkowy i godzinę policyjną. Stan wyjątkowy zaczął obowiązywać na terenie całego kraju o godz. 16. Godzina policyjna obowiązuje do odwołania w godz. 19-6 w kilkunastu prowincjach, m.in. w Kairze, Aleksandrii i Suezie; za jej naruszenie grozi kara więzienia.

...

Ten rezim dlugo nie pociagnie .Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 16:55, 15 Sie 2013, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:52, 15 Sie 2013    Temat postu:

Sekretarz Generalny ONZ potępił akty przemocy w Kairze

Ban Ki-Moon potępił akty przemocy w Kairze. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ w tej sprawie odczytał na konferencji prasowej w Nowym Jorku jego rzecznik prasowy.

Eduardo del Buey powiedział, że ONZ jeszcze zbiera dokładne informacje na temat wydarzeń w Egipcie, ale wszystko wskazuje na to, że setki ludzi zginęły lub odniosły rany w starciach między siłami bezpieczeństwa i demonstrantami.

Następnie rzecznik przypomniał, że już od kilku dni sekretarz generalny ONZ wzywał wszystkie strony konfliktu w Egipcie do ponownego przemyślenia swoich reakcji w świetle nowej politycznej rzeczywistości i imperatywu powstrzymania dalszego rozlewu krwi. Del Buey dodał, że sekretarz generalny ONZ żałuje, że zamiast tego władze Egiptu wybrały użycie siły przeciwko demonstrantom.

Jak poinformowało wczoraj późnym wieczorem egipskie ministerstwo zdrowia, w starciach między zwolennikami odsuniętego od władzy prezydenta Mohammeda Mursiego i siłami bezpieczeństwa zginęło w środę w całym Egipcie co najmniej 278 osób. Większość ofiar to cywile.

Ministerstwo potwierdziło wcześniejsze informacje, że wśród zabitych jest 43 policjantów.

Podczas likwidacji przez siły bezpieczeństwa dwóch obozowisk zwolenników Mohammeda Mursiego w Kairze zginęły w sumie co najmniej 82 osoby.

Urząd tymczasowego prezydenta Egiptu ogłosił w całym kraju od godziny 16 w środę stan wyjątkowy, który ma obowiązywać przez miesiąc. Ponadto poinformowano o wprowadzeniu godziny policyjnej, od godz. 19 do 6 rano, m.in. w Kairze, Aleksandrii i Suezie. W sumie godzina policyjna ma obowiązywać w ponad 10 z 27 prowincji Egiptu. W oświadczeniu rząd ostrzegł, że każdemu łamiącemu ten zakaz grozi kara więzienia.

....

Potepiamy przemoc rezimu .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:58, 15 Sie 2013    Temat postu:

Turcja: Erdogan chce pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ ws. Egiptu

Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan zaapelował o pilne zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wydarzeń w Egipcie, gdzie w środę zginęło ponad 300 osób. - Rada powinna podjąć działania po tej masakrze - podkreślił szef rządu.

- Ci, którzy zachowują milczenie w obliczu tej masakry są jej winni na równi z tymi, którzy ją przeprowadzili. Rada Bezpieczeństwa ONZ musi się szybko zebrać, by przedyskutować sytuację w Egipcie - powiedział premier na konferencji prasowej w Ankarze.

Według Erdogana egipscy przywódcy powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za środową brutalną operację policyjną. Jej ofiarami padł "naród egipski, który tylko protestował w pokojowy sposób" - powiedział premier.

Szef tureckiego rządu skrytykował Zachód za to, że niewystarczająco zareagował na odsunięcie prezydenta Mohammeda Mursiego od władzy 3 lipca. To, że Zachód był "zwykłym obserwatorem tego zamachu stanu, nie krytykował go i nie miał godności, by go tak nazwać", sprawia, że Zachód "ma krew niewinnych dzieci na rękach" - ocenił Erdogan.

Egipskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały w środę w Kairze dwa obozy zwolenników Mursiego, którzy od 40 dni prowadzili protesty siedzące domagając się jego powrotu do władzy. Według egipskiego ministerstwa zdrowia podczas tej operacji oraz wywołanych przez nią starć w całym kraju zginęło 327 osób, a prawie 3 tys. zostały ranne.

Turcja okazała się w ostatnich tygodniach najbardziej radykalnym krytykiem odsunięcia przez armię od władzy Mursiego, które Ankara określa jako "zamach stanu nie do zaakceptowania" - pisze Reuters.

....

Zachod to zbiorowisko mętów społecznych . Zreszta wszedzie u wladzy mnostwo dziadow .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:12, 15 Sie 2013    Temat postu:

Władze USA zastanawiają się nad odpowiedzią na wydarzenia w Egipcie

Program pomocy USA dla Egiptu jest nadal poddawany przeglądowi - oświadczył Departament Stanu po interwencji egipskich sił bezpieczeństwa przeciwko zwolennikom obalonego prezydenta Mohammeda Mursiego, co spowodowało śmierć co najmniej 278 ludzi.

- Uwzględniając dzisiejsze wydarzenia i wydarzenia kilku ubiegłych tygodni będziemy nadal nie tylko monitorować i angażować się, ale także dokonywać przeglądu naszych stosunków, w tym także programu pomocy - powiedziała na briefingu prasowym rzeczniczka Departamentu Stanu Jen Psaki.

Władze USA zastanawiają się, jak ma wyglądać ich odpowiedź na wydarzenia w Egipcie, a szczególnie co zrobić z mającą charakter głównie wojskowy pomocą dla Kairu - kluczowego sojusznika Waszyngtonu na Bliskim Wschodzie. Pomoc ta ma obecnie wartość 1,55 mld dolarów rocznie.

...

Czyli co ?! Wyslecie im wiecej broni aby mieli czym wzmacniac demokracje ?Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:20, 15 Sie 2013    Temat postu:

Kolejne starcia w Egipcie - ogień przy budynkach rządowych

Kolejne starcia w Egipcie. Manifestanci podpalili budynki lokalnych władz w Gizie. Russia Today pisze, że z wyższych pięter gorączkowo próbowali uciekać ludzie, którym pomagali strażacy. Dzień wcześniej podczas zamieszek między siłami bezpieczeństwa a zwolennikami Bractwa Muzułmańskiego zginęło ponad 500 osób.

W Gizie, satelickim mieście Kairu, kilkaset tysięcy stronników Bractwa zaatakowało i podpaliło dwa budynki lokalnych władz.

Setki zwolenników Bractwa Muzułmańskiego przemaszerowało także ulicami Aleksandrii, drugiego co do wielkości miasta Egiptu.

- Będziemy tu wracać, przez pamięć dla naszych męczenników - skandowali maszerujący, odnosząc się do ponad 500 zwolenników Bractwa zabitych w środę w całym kraju przez egipskie wojsko. Wielu ze zgromadzonych w Aleksandrii niosło portrety byłego islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego odsuniętego w zeszłym miesiącu od władzy przez armię. Jego obalenie poprzedziły masowe uliczne protesty opozycji.

Wezwanie do protestów

Organizacja zrzeszająca zwolenników obalonego prezydenta - Anti-Coup Alliance (sojusz przeciwko przewrotowi) - zaapelowała w środę do Egipcjan, by w całym kraju organizowali demonstracje przeciw - jak to ujęli - militarnemu puczowi, który pozbawił Mursiego władzy.

W reakcji na środowe wydarzenia Bractwo zwołało protest w Kairze. "Zaplanowaliśmy marsze po południu z meczetu Al-Imana" - napisał ruch w oświadczeniu. Władze Egiptu ostrzegały już wcześniej, że nie będą tolerować nowych protestów siedzących ani przemocy.

Jednocześnie rzecznik Bractwa Muzułmańskiego Gehad El-Haddad przyznał wcześniej, że ruch ten doznał ciężkich strat - dwaj przywódcy Bractwa zostali ranni w starciach i nie wiadomo, co się z nimi dalej stało.

El-Haddad dodał, że Bractwo nie jest w stanie koordynować działań swoich zwolenników, przez co protesty przeciwko władzom Egiptu znalazły się "poza kontrolą". Oświadczył, że jedynym sposobem wyjścia z egipskiego kryzysu jest dialog bazujący na "legitymacji konstytucyjnej".

Tymczasem sąd w Kairze przedłużył o kolejne 30 dni areszt dla niego. Mursi jest przetrzymywany w nieznanym miejscu od czasu jego obalenia przez armię 3 lipca tego roku (formalnie został zatrzymany dopiero 26 lipca).

Krwawe starcia

W środę siły rządowe zaatakowały w Kairze protestujących zwolenników Mursiego. Doszło do walk ulicznych w stolicy, ale także innych miastach kraju. Większość z 525 ofiar starć to protestujący, jednak zginęło też kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Jednak zwolennicy Mursiego mówią, że ofiar mogą być nawet dwa tysiące.

Nad spacyfikowanym obozowiskiem opozycji przy Rabaa al-Adawija w Kairze jeszcze rano unosiły się kłęby dymu. Spalił się m.in. meczet, który był centrum protestów islamistów i główną kwaterą przywódców Bractwa.

Na ziemi przed świątynią ułożono setki ciał w białych całunach. Wolontariusze próbują ustalać listę zabitych, podczas gdy dziesiątki ludzi przychodzą identyfikować bliskich - pisze agencja AFP.

W związku ze starciami aresztowanych zostało również ponad 540 osób. Prawo stanu wyjątkowego, wprowadzonego w środę na miesiąc, pozwala na ich bezterminowe przetrzymywanie w aresztach.

W kilkunastu prowincjach Egiptu wprowadzono również godzinę policyjną, która obowiązuje od godziny 19 do 6.

...

To juz jest spontaniczne ! Przywodcy dawno uwiezieni !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:22, 15 Sie 2013    Temat postu:

Już 525 ofiar wczorajszych starć w Egipcie

Do 525 wzrosła liczba zabitych w starciach w Egipcie, do których doszło wczoraj między zwolennikami odsuniętego od władzy prezydenta Mohammeda Mursiego i siłami bezpieczeństwa - podały władze. Bractwo Muzułmańskie apeluje o kolejne protesty.

Środa była najkrwawszym dniem we współczesnej historii Egiptu - pisze agencja AFP. Poprzedni bilans mówił o 464 zabitych i 3572 osobach rannych.

Podając najnowszy bilans rzecznik resortu zdrowia Mohammed Fathala powiedział, że wczoraj zginęło 482 cywilów, a 3717 zostało rannych. Większość ofiar śmiertelnych w Kairze to osoby, które przebywały w obozowisku zwolenników Mursiego na placu przed meczetem Rabaa al-Adawija.

Obozowisko, w którym od ponad miesiąca organizowano protesty siedzące i domagano się powrotu Mursiego do władzy, zostało zniszczone w środę przez siły bezpieczeństwa. Podczas tej operacji według najnowszego bilansu zginęły 202 osoby.

Ministerstwo zdrowia wcześniej podawało, że w drugim także już zlikwidowanym obozowisku na placu Al-Nahda przed uniwersytetem kairskim śmierć poniosło 57 osób.

Fathala nie podał liczby zabitych w innych częściach kraju, ale powiedział, że pozostaje ona podobna do podawanej wcześniej. Wyjaśnił, że większy bilans związany jest ze wzrostem liczby ofiar w samym Kairze.

Wcześniej rzecznik mówił, że w spowodowanych brutalną likwidacją dwóch obozowisk stronników prezydenta islamisty starciach na przedmieściach Kairu w Hulwan życie straciło 29 osób, a w zamieszkach w pozostałych częściach kraju śmierć poniosło 198 osób.

Według ministerstwa spraw wewnętrznych w zamieszkach zginęło też 43 policjantów.

Bractwo Muzułmańskie twierdzi, że ogólny bilans środowych starć jest o wiele wyższy. Według ruchu, z którego wywodzi się Mursi, śmierć poniosło 2,2 tys. ludzi, a ponad 10 tys. zostało rannych.

W nocy w Kairze, gdzie władze wprowadziły godzinę policyjną, nie odnotowano incydentów. Jednak najnowsze wezwanie do protestów przez Bractwo budzi obawy o kolejną falę przemocy.

Rano nad obozowiskiem przy Rabaa al-Adawija unosiły się kłęby dymu. Spalił się m.in. meczet, który był centrum protestów islamistów i główną kwaterą przywódców Bractwa.

Na ziemi przed świątynią ułożono setki ciał w białych całunach. Wolontariusze próbują ustalać listę zabitych, podczas gdy dziesiątki ludzi przychodzą identyfikować bliskich - pisze agencja AFP.

W reakcji na środowe wydarzenia Bractwo zwołało protest w czwartek w Kairze. "Zaplanowaliśmy marsze po południu z meczetu Al-Imana" - napisał ruch w oświadczeniu. Władze Egiptu ostrzegały już wcześniej, że nie będą tolerować nowych protestów siedzących ani przemocy.

Jak podała państwowa agencja informacyjna MENA, władze przekazały prokuraturze sprawy 84 mieszkańców Suezu, w tym członków i zwolenników Bractwa, którzy są podejrzewani o zabójstwa oraz podpalanie kościołów. W odwecie za likwidowanie obozów w środę islamiści podpalili co najmniej trzy kościoły koptyjskie w środkowej części kraj.

Agencja pisze też, że tymczasowy premier Egiptu Hazim el-Biblawi potępił "działania przestępcze" wymierzone w kościoły koptyjskie. Podczas rozmowy telefonicznej ze zwierzchnikiem Kościoła koptyjskiego Tawadrosem II szef rządu złożył mu kondolencje z tego powodu.

Egipski dziennik "al-Achbar", kontrolowany przez armię, cieszy się w czwartek z "końca koszmaru Bractwa Muzułmańskiego" i publikuje zdjęcia uzbrojonych protestujących.

Urząd tymczasowego prezydenta Egiptu ogłosił w całym kraju od godziny 16 w środę stan wyjątkowy, który ma obowiązywać przez miesiąc. Ponadto poinformowano o wprowadzeniu godziny policyjnej, od godz. 19 do 6 rano, m.in. w Kairze, Aleksandrii i Suezie. W sumie godzina policyjna ma obowiązywać w ponad 10 z 27 prowincji Egiptu. W oświadczeniu rząd ostrzegł, że każdemu łamiącemu ten zakaz grozi kara więzienia.

Od obalenia Mursiego 3 lipca do środy w starciach jego zwolenników z siłami bezpieczeństwa zginęło ok. 300 osób. Tysiące Egipcjan od ponad miesiąca uczestniczyły w protestach siedzących, żądając powrotu prezydenta islamisty, który wygrał zeszłoroczne wybory, a obecnie jest więziony w nieznanymi miejscu.

...

Koszmar ! Co oni zrobili ?! I po co ?! Wojsko tam to zgraja kretynow .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 48 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy