Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 11:07, 25 Mar 2012    Temat postu:

Egipt: 13-latek zginął w starciach kibiców z policją

13-letni chłopiec został zastrzelony przez egipskie siły bezpieczeństwa w Port Saidzie podczas starć z rozwścieczonymi fanami klubu piłkarskiego, po tym jak zapadła decyzja o zawieszeniu na dwa lata drużyny Al-Masry - podały w sobotę egipskie media państwowe.

W wyniku piątkowych starć policji i wojska z kibicami, protestującymi przeciwko decyzji władz o zawieszeniu Al-Masry, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Wojsko strzelało w powietrze w celu rozpędzenia demonstrantów. Ekipa Al-Masry, jedna z najlepszych egipskich drużyn piłkarskich, nie będzie mogła grać przez dwa lata w związku z zamieszkami, które wybuchły 1 lutego między kibicami po meczu w Port Saidzie. W zamieszkach tych śmierć poniosły 74 osoby, a ok. tysiąca odniosło obrażenia.

Zawieszenie Al-Masry oznacza, że klub nie będzie mógł występować w rozgrywkach do końca 2013 roku. Po zamieszkach w Port Saidzie, w Kairze i Suezie odbywały się wielkie demonstracje, podczas których zarzucano siłom bezpieczeństwa opieszałość. Doszło do starć z policją.

>>>>

I znow ofiary . Jest to kraj dzikosci i brutalnosci ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:45, 25 Mar 2012    Temat postu:

Egipt: islamiści zdominowali komisję ds. konstytucji

Większość członków 100-osobowej komisji, która opracuje projekt nowej konstytucji Egiptu, stanowią islamiści - informują w niedzielę państwowe media. Liberalni parlamentarzyści domagają się unieważnienia sobotniego głosowania.

Liberałowie zbojkotowali sobotnie głosowanie w parlamencie, nazywając je farsą. Oskarżyli mającą większość w parlamencie Partię Wolności i Sprawiedliwości (PWiS), czyli ugrupowanie utworzone przez Bractwo Muzułmańskie, oraz partię Nur, utworzoną przez ultrakonserwatywnych salafitów, o próbę zdominowania komisji. Mimo protestów liberałów głosowanie się odbyło. Pierwsze posiedzenie komisji zaplanowano na środę, choć liberałowie złożyli w sądzie administracyjnym wniosek o anulowanie głosowania.

Połowę członków 100-osobowej komisji stanowią członkowie izby wyższej i niższej, a połowę osoby publiczne i członkowie związków zawodowych.

Według egipskich mediów 37 z grupy 50 parlamentarzystów, a także większość z grupy osób publicznych, to islamiści. W skład komisji wchodzi tylko sześć kobiet i kilku Koptów, w tym Rafik Habib, który jest członkiem PWiS. Są też m.in. sędziowie i adwokaci, członek Najwyższej Rady Wojskowej, będącej u władzy od obalenia prezydenta Hosniego Mubaraka, dostojnik z Bractwa Muzułmańskiego, aktywista, który stracił wzrok podczas zeszłorocznych starć z policją, były piłkarz.

W procesie tworzenia nowej konstytucji nie będzie uczestniczył działacz prodemokratyczny i laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2005 r. Mohamed ElBaradei.

Liberałowie obawiają się, że islamiści, wbrew zapewnieniom PSiW, będą chcieli umieścić w konstytucji odwołania do islamu. Podkreślają też, że autorami ustawy zasadniczej nie mogą być zwycięzcy tylko jednych wyborów.

Dotychczasowa konstytucja z 1971 r. została zawieszona po obaleniu Mubaraka. Projekt nowej ustawy zasadniczej ma powstać w ciągu sześciu miesięcy od powołania komisji. Ostatecznie na temat nowej konstytucji Egipcjanie wypowiedzą się w referendum.

Jak pisze agencja Associated Press, oczekuje się, że ograniczy ona władzę prezydencką, natomiast zwiększy uprawnienia parlamentu. Byłaby to radykalna zmiana w egipskim ustroju politycznym, otwierająca drogę do islamizacji kraju, dopóki islamiści utrzymają większość w parlamencie.

Ultrakonserwatywni salafici chcą wręcz, żeby podstawą konstytucji było wyłącznie prawo islamskie. Bractwo Muzułmańskie podziela wprawdzie wiele fundamentalistycznych przekonań salafitów, ale unika wypowiadania się na temat szczegółów nowej konstytucji. Associated Press wyraża opinię, że Bractwo nie chce niepokoić ludzi o umiarkowanych poglądach i zachodnich sojuszników Egiptu, obawiających się, iż Egipt mógłby stać się teokracją. Inną kwestią, która dzieli liberałów i islamistów, jest przyszła rola wojska. Generałowie chcą zapewnienia, że nadal będą mieli znaczenie w polityce oraz że parlament nie będzie mógł podejmować decyzji w sprawie budżetu wojskowego.

>>>>

Nie bredzmy ogolnie tylko konkretnie ... Czy maz bedzie robil z zona co chce ? Czy zgwalcona kobieta bedzie zmuszona poslubuc gwalciciela czy tez poda go do sadu i poniesie on kare . TO JEST PRAWO a nie okragle gadki ze ,,islamskie''' . CZYLI JAKIE ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:08, 28 Mar 2012    Temat postu:

Egipt: umiarkowany islamista na czele zgromadzenia konstytucyjnego

Człon­ko­wie zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go w Egip­cie, ma­ją­ce­go zre­da­go­wać nową usta­wę za­sad­ni­czą, wy­bra­li dziś na swego prze­wod­ni­czą­ce­go umiar­ko­wa­ne­go is­la­mi­stę z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Mo­ha­me­da Saada al-Ka­tat­nie­go, obec­ne­go szefa niż­szej izby par­la­men­tu.

Do wy­bo­ru do­szło dzień po tym, gdy 100-oso­bo­wą kon­sty­tu­an­tę w pro­te­ście prze­ciw­ko jej skła­do­wi opu­ści­ły par­tie la­ic­kie, które za­rzu­ca­ją is­la­mi­stom, sta­no­wią­cym więk­szość w par­la­men­cie, chęć wy­ko­rzy­sta­nia jej do re­ali­za­cji wła­snych am­bi­cji. Al-Ka­tat­ni oświad­czył przed zgro­ma­dze­niem, że opra­co­wa­nie nowej kon­sty­tu­cji wy­ma­ga "mą­dro­ści i od­po­wie­dzial­no­ści po­li­tycz­nej, da­le­kiej od par­tyj­nych ko­rzy­ści".

Po­sie­dze­nie kon­sty­tu­an­ty było na żywo trans­mi­to­wa­ne przez egip­ską te­le­wi­zję.

Do wy­bo­ru al-Ka­tat­nie­go na szefa zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go do­szło kilka go­dzin po tym, gdy naj­wyż­szy sąd kon­sty­tu­cyj­ny ogło­sił, że wy­co­fa z tego gre­mium swego przed­sta­wi­cie­la Alego Awada Sa­le­ha, po­da­jąc w wąt­pli­wość le­gal­ność wy­bo­ru kon­sty­tu­an­ty.

Po­ło­wę skła­du 100-oso­bo­we­go zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go sta­no­wią człon­ko­wie izby wyż­szej i niż­szej egip­skie­go par­la­men­tu, a po­ło­wę osoby pu­blicz­ne i człon­ko­wie związ­ków za­wo­do­wych. Par­la­ment, w któ­rym trzy czwar­te gło­sów ma umiar­ko­wa­nie is­la­mi­stycz­ne Brac­two Mu­zuł­mań­skie i ul­tra­kon­ser­wa­tyw­ni sa­la­fi­ci, przy­jął w ze­szłym ty­go­dniu usta­wę w tej spra­wie, co wzbu­dzi­ło obawy li­be­ra­łów.

Egip­scy li­be­ra­ło­wie i przed­sta­wi­cie­le le­wi­cy, za­nie­po­ko­je­ni zdo­mi­no­wa­niem zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go przez is­la­mi­stów, za­po­wie­dzie­li wczo­raj opra­co­wa­nie wła­sne­go pro­jek­tu kon­sty­tu­cji, co ozna­cza po­głę­bie­nie sporu w klu­czo­wej dla de­mo­kra­ty­za­cji kraju spra­wie. Pro­jekt kon­sty­tu­cji li­be­ra­łów i le­wi­cy bę­dzie al­ter­na­ty­wą dla do­ku­men­tu, który przed­sta­wi po­wo­ła­na pod ko­niec ze­szłe­go ty­go­dnia ofi­cjal­na kon­sty­tu­an­ta.

Po­wsta­ły spór wzmoc­nił scep­ty­cyzm wobec wia­ry­god­no­ści pro­ce­su trans­for­ma­cji wła­dzy w Egip­cie, gdzie w ponad rok po oba­le­niu au­to­kra­tycz­ne­go pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka przez spo­łecz­ną re­wol­tę de­cy­du­ją­cy głos w naj­waż­niej­szych spra­wach pań­stwo­wych ma nadal armia. Is­la­mi­ści uzy­ska­li prze­wa­gę w zgro­ma­dze­niu kon­sty­tu­cyj­nym dzię­ki swej sil­nej po­zy­cji w par­la­men­cie. W nie­daw­nych wy­bo­rach Brac­two Mu­zuł­mań­skie oraz bar­dziej od niego kon­ser­wa­tyw­na par­tia Nur (Świa­tło) zdo­by­ły łącz­nie około 70 proc. man­da­tów.

>>>>>

Wszystko sie wyjasni gdy przedstawia projekt konstytucji ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:31, 01 Kwi 2012    Temat postu:

Egipska partia Bractwo Muzułmańskie wysunęło swojego kandydata na prezydenta.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Bractwo Muzulmańskie kontrolujące prawie połowę miejsc w egipskim parlamencie wysunęło w sobotę własnego kandydata na prezydenta Chairata al-Szatira, który jest ich wiceliderem i jednym z najbogatszych biznesmenów w Egipcie. Szatir jest również skarbnikiem i finansistą tego ugrupowania.

W opublikowanym komunikacie Bractwo Muzułmańskie oświadczyło, że zmieniło zdanie po przyjrzeniu się dotychczas zgłoszonym kandydatom oraz po dojściu do przekonania, że jego frakcja w parlamencie nie jest stanie sprostać "żądaniom rewolucji".

Analitycy podkreślają, że była to aluzja do coraz powszechniejszej krytyki sposobu sprawowania władzy przez armię i stanu przygotowań do powrotu rządów cywilnych.

- Wybraliśmy drogę ubiegania się o prezydenturę nie dlatego, że pożądamy władzy ale dlatego, że większość, którą mamy w parlamencie nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zadań - powiedział Mohamed Morsy, przywódca utworzonej przez Bractwo Partii Wolności Sprawiedliwości.

W liczącym 508 deputowanych parlamencie Partia Wolności Sprawiedliwości, po zwycięstwie wyborczym z listopada ub. r., posiada 235 miejsc i jest największym ugrupowaniem. W razie zwycięstwa Szatira w wyborach prezydenckich, które mają odbyć się w maju, niegdyś działające poza prawem Bractwo Muzułmańskie stałoby się dominującą siłą polityczną w Egipcie.

Jednak groziłoby to konfrontacją ze sprawującymi obecnie władzę generałami, którzy przejęli ster rządów po obaleniu prezydenta Hosniego Mubaraka. Zdaniem Associated Press, wojskowi, oskarżani o próby zachowania ich obecnej wpływowej pozycji, bez wątpienia nie chcą skupienia zbyt dużej władzy w rękach jednego ugrupowania.

Decyzja Bractwa może też wywołać sprzeciw ugrupowań liberalnych i świeckich, które obawiają się, że Bractwo Muzułmańskie, po umocnieniu swojej pozycji, może przyjąć skrajnie fundamentalistyczny kurs islamski. Dotychczas Bractwo unikało fundamentalistycznej retoryki.

Islamiści już obecnie posiadają większość w liczącej 100 członków grupie roboczej, która opracowuje projekt nowej konstytucji. Wywołuje to zaniepokojenie licznej w Egipcie mniejszości chrześcijańskiej i liberałów.

>>>>

Ano sami widzicie . owoluja sie na Boga a slowanie dotrzymuja . Mieli nie wystawiaca a wystawiaja . Tak wladza wciaga i pojawia sie matctwo . Dlatego lepiej niech partie nie powoluja sie na Boga . Wszyscy dzialajacy w Jego imieniu zosatna odpowiednio osadzeni ... Czy postepowali zgodnie z Jego wskazaniami . A Bóg nie klamie nie manipuleje nie oszukuje .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:04, 07 Kwi 2012    Temat postu:

Wiceprezydent za rządów Mubaraka ogłasza udział w wyborach

Były wiceprezydent Egiptu za rządów Hosniego Mubaraka, Omar Suleiman, ogłosił w piątek, że pod wpływem swych zwolenników zmienił decyzję i postanowił startować w wyborach prezydenckich.

Przed zaledwie dwoma dniami, w środę, Suleiman ogłosił, że wycofuje się z wyścigu o fotel prezydencki. O zmianie decyzji poinformował w oświadczeniu cytowanym przez państwową agencję MENA. Zanim oficjalnie złoży swą kandydaturę w egipskiej komisji wyborczej, Suleiman musi zebrać podpisy co najmniej 30 tysięcy sympatyków. Termin zgłaszania kandydatur upływa w najbliższą niedzielę.

Suleiman objął urząd wiceprezydenta podczas zeszłorocznych protestów, które ostatecznie zmusiły prezydenta Hosniego Mubaraka do zrzeczenia się władzy. Przedtem pełnił funkcję szefa wywiadu, był też jednym z najbardziej zaufanych doradców byłego prezydenta.

Wielu Egipcjan nie darzy Suleimana zaufaniem, upatrując w nim raczej symbol obalonego reżimu niż przywódcy na nowe czasy. Associated Press wskazuje jednak, że popiera go część środowisk umiarkowanych i liberalnych, obawiając się rosnących wpływów islamistów.

W czołówce osób ubiegających się o najwyższy urząd w państwie są: kandydat umiarkowanego Bractwa Muzułmańskiego Chairat al-Szatir, były minister spraw zagranicznych w rządzie Mubaraka i były szef Ligi Arabskiej Amr Mussa oraz były premier Ahmed Szafik.

Z wyścigu może wypaść popularny kandydat ultrakonserwatywnych salafitów Hazem Abu Ismail. Egipska komisja wyborcza ogłosiła w czwartek, że jego matka ma potwierdzone amerykańskie obywatelstwo, co według nowego prawa wyborczego wyklucza jego start w wyborach. Abu Ismail zapowiedział, że będzie bronił swego prawa do udziału w wyborach. Wybory prezydenckie w Egipcie odbędą się w dniach 23-24 maja (pierwsza tura) i 16-17 czerwca (druga tura).

>>>

Nie sadze aby byl sukces ale kazdemu wolno ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:48, 10 Kwi 2012    Temat postu:

Sąd w Egipcie blokuje utworzenie zgromadzenia konstytucyjnego

Egip­ski sąd za­blo­ko­wał we wto­rek de­cy­zję par­la­men­tu o utwo­rze­niu no­we­go zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go, pod­wa­ża­jąc pra­wo­moc­ność tego ciała, kry­ty­ko­wa­ne­go ze wzglę­du na do­mi­na­cję w nim is­la­mi­stów.

Sąd ad­mi­ni­stra­cyj­ny w Ka­irze "wstrzy­mu­je wdro­że­nie de­cy­zji prze­wod­ni­czą­ce­go par­la­men­tu o utwo­rze­niu zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go, które ma opra­co­wać nową kon­sty­tu­cję" - oznaj­mił sę­dzia Ali Fekri. Sąd nie podał uza­sad­nie­nia tej de­cy­zji. Jak po­da­je AFP, zło­żo­na zo­sta­ła skar­ga ad­wo­ka­tów li­be­ral­nych par­tii po­li­tycz­nych, w któ­rej oskar­ża­ją oni par­la­ment o nad­uży­cie pre­ro­ga­tyw.

Nakaz sądu ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go ude­rza­ją­cy w de­cy­zję par­la­men­tu może opóź­nić wpro­wa­dze­nie kon­sty­tu­cji, pil­nie po­trzeb­nej do do­pre­cy­zo­wa­nia kom­pe­ten­cji no­we­go szefa pań­stwa, który miał­by prze­jąć w po­ło­wie roku wła­dzę po rzą­dzą­cych obec­nie woj­sko­wych.

Rząd i par­la­ment pod­nio­sły ar­gu­ment, że sąd nie ma prawa de­cy­do­wać o po­su­nię­ciu, któ­re­go celem jest po­wo­ła­nie kon­sty­tu­an­ty.

Jak po­wie­dział Fekri, akta prze­ka­za­no do roz­pa­trze­nia ze­spo­ło­wi sę­dziów.

Spra­wa ta to jeden z kilku pro­ce­sów, w któ­rych po­wo­do­wie do­ma­ga­ją się roz­wią­za­nia zgro­ma­dze­nia ze wzglę­du na to, że nie re­pre­zen­tu­je ono zróż­ni­co­wa­ne­go spo­łe­czeń­stwa egip­skie­go.

Praw­nik Cha­lid Abo Bakr po­wie­dział, że zdol­ność sądu do roz­pa­trze­nia tej spra­wy za­le­ży od tego, czy de­cy­zja par­la­men­tu o utwo­rze­niu zgro­ma­dze­nia jest w świe­tle prawa de­cy­zją ad­mi­ni­stra­cyj­ną.

- To ozna­cza, że dzia­ła­nia zgro­ma­dze­nia zo­sta­ją za­mro­żo­ne; jest ono za­wie­szo­ne do od­wo­ła­nia do czasu, kiedy zbie­rze się panel sę­dziow­ski - oświad­czył.

Wy­ło­nio­ne przez par­la­ment stu­oso­bo­we zgro­ma­dze­nie kon­sty­tu­cyj­ne skła­da się głów­nie z is­la­mi­stów, któ­rzy zdo­by­li więk­szość man­da­tów w par­la­men­cie pod­czas pierw­szych od dzie­się­cio­le­ci wol­nych wy­bo­rów. W wy­bo­rach tych umiar­ko­wa­nie is­la­mi­stycz­ne Brac­two Mu­zuł­mań­skie oraz bar­dziej od niego kon­ser­wa­tyw­na par­tia Nur (Świa­tło) zdo­by­ły łącz­nie około 70 proc. man­da­tów.

W par­la­men­cie je­dy­nie garst­ka man­da­tów zo­sta­ła za­re­zer­wo­wa­na dla par­tii mło­dzie­żo­wych, ko­biet i Kop­tów, któ­rzy po­in­for­mo­wa­li, że za­mie­rza­ją zboj­ko­to­wać zgro­ma­dze­nie kon­sty­tu­cyj­ne za przy­kła­dem li­be­ral­nych ugru­po­wań, które wy­co­fa­ły się ze zgro­ma­dze­nia w końcu marca.

Par­tie la­ic­kie za­rzu­ca­ją is­la­mi­stom chęć wy­ko­rzy­sta­nia zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go do re­ali­za­cji ich wła­snych am­bi­cji.

Kon­sty­tu­cja zo­sta­ła za­wie­szo­na w lutym ubie­głe­go roku przez rzą­dzą­cych woj­sko­wych, wkrót­ce po prze­ję­ciu przez nich wła­dzy po oba­le­niu przez spo­łecz­ną re­wol­tę au­to­kra­tycz­ne­go pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka.

Ocze­ku­je się, że nowa usta­wa za­sad­ni­cza przy­zna oby­wa­te­lom wię­cej wol­no­ści, zde­fi­niu­je re­gu­ły wła­dzy, kom­pe­ten­cje pre­zy­den­ta i in­sty­tu­cji pań­stwa. Po­ło­wę skła­du zgro­ma­dze­nia kon­sty­tu­cyj­ne­go sta­no­wią człon­ko­wie izby wyż­szej i niż­szej par­la­men­tu, a po­ło­wę osoby pu­blicz­ne i człon­ko­wie związ­ków za­wo­do­wych. W par­la­men­cie trzy czwar­te gło­sów ma Brac­two Mu­zuł­mań­skie i ul­tra­kon­ser­wa­tyw­ni sa­la­fi­ci.

>>>>

Faktycznie najlepiej by bylo aby uchwalic MAŁĄ KONSTYTUCJĘ . Zawierala by ona tylko procedury rzadzenia i wyborcze . Kto ma powolywac rzad itp . A z reszta zagadnien trzeba by poczekac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:10, 12 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: po zamieszkach w mieście Sallum zablokowano drogę do Libii

Mieszkańcy nadbrzeżnego miasta Sallum w północno-zachodnim Egipcie zablokowali dziś główną drogę do pobliskiej granicy z Libią i palili opony; dzień wcześniej dwie osoby zostały tam zastrzelone przez oficerów wojska - podał Reuters, powołując się na świadków.

Uliczne protesty, do których doszło wczoraj w Sallum, były spowodowane trzykrotnym podwyższeniem opłat za przejazdy ciężarówek przewożących towary z Egiptu do Libii. By rozproszyć tłum, oficerowie zaczęli strzelać, na co protestujący odpowiedzieli ciskaniem kamieni. Kontynuowanie strzelaniny doprowadziło do zabicia dwóch osób i ranienia czterech, ale potem wojsko wycofało się z miasta. Według świadków protestujący nie zezwalają na przejazd ciężarówek przez Sallum i konfiskują przewożone przez nie towary. Do granicy przepuszcza się tylko podróżujące między obu krajami libijskie rodziny.

????

O co tam chodzi ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:04, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: ustawa wyklucza z wyborów przedstawicieli reżimu

Egipski parlament przyjął ustawę zakazującą kandydowania w wyborach przedstawicielom obalonego reżimu. Gdyby ją zatwierdzono, z wyborów prezydenckich mogliby zostać wykluczeni dwaj kandydaci stanowiący przeciwwagę dla kandydatów ugrupowań islamskich.

Przed wejściem w życie nowe prawo musi zostać zatwierdzone przez Najwyższą Radę Wojskową, która rządzi Egiptem od obalenia przed rokiem prezydenta Hosniego Mubaraka. Rada już wcześniej sygnalizowała sprzeciw, a minister w rządzie mianowanym przez wojskowych określił ustawę jako dewiację wymierzoną w konkretnych polityków. Nowa ustawa na 10 lat pozbawia najwyższych przedstawicieli poprzedniego reżimu prawa do głosowania i startowania w wyborach. Gdyby weszła w życie, swą kandydaturę musiałby wycofać Omar Suleiman, były wiceprezydent i szef wywiadu.

Podobny zakaz miałby też objąć polityków pełniących urząd premiera w ostatnich 10 latach (co z kolei wykluczyłoby kandydaturę Ahmeda Szafika), ale już nie ministrów (dzięki czemu w wyścigu pozostałby były szef egipskiej dyplomacji, liberalny kandydat Amr Mussa).

Ustawa zatwierdzona w parlamencie to bezpośrednia reakcja na nieoczekiwaną decyzję Suleimana o udziale w wyborach - pisze Reuters. W środowiskach tak islamskich, jak i świeckich budzi on obawy, że jako przedstawiciel dawnej władzy zdławi demokratyczne dążenia Egipcjan, a stanowisko prezydenta mógłby zdobyć dzięki fałszerstwom wyborczym.

Z drugiej strony do części egipskiego społeczeństwa trafiają jego ostrzeżenia przed dominacją islamistów w polityce. W opublikowanym w czwartek wywiadzie Suleiman ocenił, że gdyby wygrał kandydat wpływowego Bractwa Muzułmańskiego Chairat al-Szatir, Egipt zostałby przekształcony w państwo wyznaniowe, a Bractwo kontrolowałoby wszystkie instytucje publiczne.

Szatir określa kandydaturę Suleimana jako policzek dla Egipcjan, którzy powstali przeciw reżimowi. Bractwo Muzułmańskie zaplanowało na piątek protest przeciw udziale Suleimana w wyborach.

W środę sąd w Kairze zezwolił na udział w wyborach kandydata ultrakonserwatywnych salafitów Hazema Abu Ismaila.

W zeszłym tygodniu komisja wyborcza ogłosiła, że matka Abu Ismaila ma amerykańskie obywatelstwo, co według nowego prawa wyborczego wykluczało jego start. Sąd uznał jednak, że posiadane przez nią dokumenty na to nie wskazują. Wybory prezydenckie w Egipcie odbędą się w dniach 23-24 maja (pierwsza tura) i 16-17 czerwca (druga tura).

>>>>

Oby to byla szczera chec oczyszczenia karju a nie eliminacaj konkurentow . Owszem jest sluszne aby ci co korzystali z rezimu nie korzystali znow z wladzy . Ale islamisci moga okazac sie od nich gorsi . W Polsce mamy P-islamistów i to psychopaci gorsi niz resztki komuny ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:23, 13 Kwi 2012    Temat postu:

B. wiceprezydent ostrzega przed przemianą Egiptu w państwo wyznaniowe

Były wiceprezydent i szef wywiadu Omar Suleiman powiedział dziś, że zdecydował się na udział w wyborach, aby Egipt nie zamienił się w państwo wyznaniowe - jego zdaniem stanie się tak, jeśli wygra kandydat wpływowego Bractwa Muzułmańskiego.

- Jestem przekonany, że moi zwolennicy i większość obywateli Egiptu znajdują się w trudnej sytuacji, podobnie jak samo państwo, szczególnie po ogłoszeniu przez Bractwo Muzułmańskie, że wystawia jednego ze swych przywódców jako kandydata na prezydenta, choć wcześniej mówiło co innego - powiedział Suleiman w opublikowanym dziś wywiadzie dla tygodnika "El-Fagr". Jak ocenił, decyzja Bractwa "napełniła trwogą dusze egipskich obywateli". - Jeśli kandydat Bractwa (Chairat al-Szatir) wygra wybory prezydenckie, Egipt zostanie przekształcony w państwo wyznaniowe. Bractwo będzie sprawowało kontrolę nad wszystkimi instytucjami publicznymi - ostrzegł. Ponadto jego zdaniem wygrana Szatira wywołałaby polityczną izolację Egiptu na arenie międzynarodowej.

Szatir jest jednym z przywódców Bractwa oraz jego skarbnikiem i sponsorem. Należy także do grona najbogatszych biznesmenów w Egipcie.

Bractwo Muzułmańskie stało się główną siłą polityczną w Egipcie po zeszłorocznych protestach, które zakończyły wieloletnie rządy autokratycznego prezydenta Hosniego Mubaraka. W wyborach parlamentarnych Bractwo zdobyło blisko połowę miejsc w parlamencie, a z innymi ugrupowaniami islamskimi dysponuje 70-procentową większością.

Część pozostałych partii obawia się, że po umocnieniu swojej pozycji Bractwo Muzułmańskie może przyjąć skrajnie fundamentalistyczny kurs islamski. Dotychczas Bractwo unikało podobnej retoryki.

Za rządów Mubaraka Suleiman sprawował urząd wiceprezydenta. Wcześniej pełnił funkcję szefa wywiadu, był też jednym z najbardziej zaufanych doradców byłego prezydenta. Wielu Egipcjan nie darzy Suleimana zaufaniem, upatrując w nim raczej symbol obalonego reżimu niż przywódcy na nowe czasy. Popiera go jednak część środowisk umiarkowanych i liberalnych, które obawiają się rosnących wpływów islamistów.

Słowa Suleimana padły w czasie, gdy w parlamencie trwa debata nad projektem ustawy, która przewiduje pozbawienie przedstawicieli obalonego reżimu na 10 lat prawa do głosowania i ubiegania się o stanowiska państwowe. Jeśli projekt przejdzie, z prezydenckiego wyścigu zostaną wykluczeni Suleiman oraz były premier Ahmed Szafik - zauważa agencja Associated Press. Wybory prezydenckie w Egipcie odbędą się w dniach 23-24 maja (pierwsza tura) i 16-17 czerwca (druga tura).

>>>>

To wy doprowadziliscie do takiej sytuacji tepiac wszelka normalna opozycje . Wiec teraz nie udawajcie ze ochronicie kraj przed islamistami . To byla wasza stala propaganda . TRZEBA NOWYCH LUDZI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:37, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: tysiące demonstrują przeciw kandydaturze byłego wiceprezydenta

Ty­sią­ce osób zgro­ma­dzi­ło się dziś w cen­trum Kairu, aby za­pro­te­sto­wać prze­ciw­ko udzia­ło­wi w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich Omara Su­le­ima­na, wi­ce­pre­zy­den­ta i szefa wy­wia­du za rzą­dów oba­lo­ne­go Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka.

Zda­niem Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, które zor­ga­ni­zo­wa­ło pro­test, udział w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich Su­le­ima­na oraz by­łe­go pre­mie­ra Ah­me­da Sza­fi­ka grozi zdła­wie­niem de­mo­kra­tycz­nych dążeń w Egip­cie. Su­le­iman ogło­sił w ze­szłym ty­go­dniu, że nie wy­co­fa się z pre­zy­denc­kie­go wy­ści­gu, jak pla­no­wał wcze­śniej. Ma­ni­fe­stan­ci zgro­ma­dze­ni na placu Tah­rir skan­do­wa­li "Su­le­iman, my­ślisz, że to stare czasy?" i przy­wo­ły­wa­li hasła znane z pro­te­stów w ze­szłym roku, które od­su­nę­ły Mu­ba­ra­ka od wła­dzy, takie jak "Naród żąda upad­ku re­żi­mu".

Zwo­len­ni­cy Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go po­wie­wa­li zie­lo­ny­mi fla­ga­mi ugru­po­wa­nia oraz sztan­da­ra­mi w ko­lo­rach egip­skiej flagi: czer­wo­nym, bia­łym i czar­nym. Pro­te­stu­ją­cy nie­śli też trans­pa­ren­ty uka­zu­ją­ce Su­le­ima­na i Mu­ba­ra­ka na tle gwiaz­dy Da­wi­da, co ma su­ge­ro­wać, że obaj po­li­ty­cy są agen­ta­mi Izra­ela.

Pro­test zboj­ko­to­wa­ły ugru­po­wa­nia li­be­ral­ne i mło­dzie­żo­we, które prze­wo­dzi­ły w an­ty­re­żi­mo­wych de­mon­stra­cjach sprzed roku. Nie ak­cep­tu­ją one kan­dy­da­tu­ry Su­le­ima­na, ale jed­no­cze­śnie oba­wia­ją się zbyt­nich wpły­wów śro­do­wisk is­lam­skich w po­li­ty­ce. Brac­twu Mu­zuł­mań­skie­mu za­rzu­ca­ją, że po od­su­nię­ciu Mu­ba­ra­ka od wła­dzy po­szło na ukła­dy z woj­sko­wy­mi, aby zy­skać wpły­wy w po­li­ty­ce. Jedno z tych ugru­po­wań w oświad­cze­niu pod­kre­śli­ło, że "na­stał już czas, by po­rzu­cić Brac­two, tak jak Brac­two po­rzu­ci­ło re­wo­lu­cję i mło­dzież".

Su­le­iman w ostat­nim roku rzą­dów Mu­ba­ra­ka zo­stał mia­no­wa­ny wi­ce­pre­zy­den­tem Egip­tu, a wcze­śniej stał na czele służb wy­wia­du. Jak przy­po­mi­na Reu­ters, ma też bli­skie po­wią­za­nia z egip­ską bez­pie­ką, która wy­stę­po­wa­ła zbroj­nie prze­ciw ra­dy­kal­nym człon­kom Brac­twa i pod­trzy­ma­ła de­cy­zję o jego de­le­ga­li­za­cji.

W śro­do­wi­skach tak is­lam­skich, jak i świec­kich budzi on obawy, że jako przed­sta­wi­ciel daw­nej wła­dzy zdła­wi de­mo­kra­tycz­ne dą­że­nia Egip­cjan, a sta­no­wi­sko pre­zy­den­ta mógł­by zdo­być dzię­ki fał­szer­stwom wy­bor­czym.

Z dru­giej stro­ny do czę­ści egip­skie­go spo­łe­czeń­stwa tra­fia­ją jego ostrze­że­nia przed do­mi­na­cją is­la­mi­stów w po­li­ty­ce. Su­le­iman oce­nił nie­daw­no, że gdyby wy­grał kan­dy­dat wpły­wo­we­go Brac­twa Cha­irat al-Sza­tir, Egipt zo­stał­by prze­kształ­co­ny w pań­stwo wy­zna­nio­we, a Brac­two kon­tro­lo­wa­ło­by wszyst­kie in­sty­tu­cje pu­blicz­ne.

Egip­ski par­la­ment przy­jął wczo­raj usta­wę za­ka­zu­ją­cą kan­dy­do­wa­nia w wy­bo­rach przed­sta­wi­cie­lom oba­lo­ne­go re­żi­mu. Ana­li­ty­cy pod­kre­śla­ją jed­nak, że zakaz naj­praw­do­po­dob­niej nie wej­dzie w życie, gdyż musi być za­twier­dzo­ny przez woj­sko­wych, a ci już wcze­śniej wy­ra­ża­li sprze­ciw. To z kolei może pro­wa­dzić do dal­szych na­pięć spo­łecz­nych.

W czo­łów­ce osób ubie­ga­ją­cych się o naj­wyż­szy urząd w pań­stwie są: Cha­irat al-Sza­tir, były mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych w rzą­dzie Mu­ba­ra­ka i były szef Ligi Arab­skiej Amr Mussa oraz Ahmed Sza­fik. Wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­bę­dą się w dniach 23-24 maja (pierw­sza tura) i 16-17 czerw­ca (druga tura). Nowy pre­zy­dent ma objąć wła­dzę z po­cząt­kiem lipca.

>>>>

Calkowicie rozumiem brak entuzjazmu dla takich ,,kandydatur''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:40, 15 Kwi 2012    Temat postu:

Egipska komisja odrzuciła 10 kandydatów w wyborach prezydenckich.

Egipska komisja wyborcza poinformowała o zdyskwalifikowaniu 10 kandydatów w wyborach prezydenckich, w tym byłego wiceprezydenta i prominentnych islamistów.

Szef komisji Faruk Sultan powiedział, że o najwyższy urząd w państwie nie będzie się mógł ubiegać m.in. Omar Suleiman, który był wiceprezydentem i kierował wywiadem, gdy u władzy był reżim Hosniego Mubaraka, a także główny strateg Bractwa Muzułmańskiego Chairat el-Szater oraz prawnik i kaznodzieja, salafita Hazem Abu Ismail.

Sultan nie podał przyczyn odrzucenia tych kandydatów. Zgodnie z ordynacją wyborczą, przysługuje im odwołanie.

Prawnik Ismaila potępił decyzje i zarzucił Sultanowi, że nigdy nie był on niezależny. Zdaniem adwokata, przewodniczący komisji wyborczej jest sterowany przez rządzące Egiptem wojsko. Dodał, że spodziewa się "dużego kryzysu" i to już w najbliższych godzinach.

Przeciwko kandydaturze Suleimana w piątek protestowały w Kairze tysiące ludzi. Zdaniem Bractwa Muzułmańskiego, które zorganizowało demonstracje, udział w wyborach prezydenckich Suleimana oznaczałby zdławienie demokratycznych dążeń w Egipcie.

Egipski parlament przyjął ustawę zakazującą kandydowania w wyborach przedstawicielom obalonego reżimu. Analitycy podkreślają jednak, że zakaz najprawdopodobniej nie wejdzie w życie, gdyż musi być zatwierdzony przez wojskowych, a ci już wcześniej wyrażali sprzeciw. To z kolei może prowadzić do dalszych napięć społecznych.

Wybory prezydenckie odbędą się w Egipcie w dniach 23-24 maja (pierwsza tura) i 16-17 czerwca (druga tura). Nowy prezydent ma objąć władzę z początkiem lipca.

>>>>

Faktycznie . Komisja wyborcza jest od pilnowania wyborow a nie sterowania ich przebiegiem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:59, 17 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: początek procesu po tragicznych zamieszkach w Port Saidzie

Pro­ces 75 osób, w tym 9 po­li­cjan­tów, w spra­wie krwa­wych za­mie­szek po meczu piłki noż­nej w lutym w Port Sa­idzie, w któ­rych zgi­nę­ło ponad 70 ludzi, roz­po­czął się dziś w Ka­irze w na­pię­tej at­mos­fe­rze. Oskar­że­ni nie przy­zna­ją się do winy - po­da­ły agen­cje.

Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo pro­ces po­sta­no­wio­no prze­pro­wa­dzić w sto­li­cy Egip­tu Ka­irze, w bu­dyn­ku aka­de­mii po­li­cyj­nej, gdzie nie­daw­no są­dzo­no by­łe­go pre­zy­den­ta Egip­tu Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka. Pro­ces na chwi­lę prze­rwa­no, gdy oskar­że­ni, ubra­ni jak wszy­scy pod­sąd­ni na biało i znaj­du­ją­cy się w od­gro­dzo­nym po­miesz­cze­niu, gło­śno od­pie­ra­li za­rzu­ty za­bój­stwa z pre­me­dy­ta­cją i nie­le­gal­ne­go po­sia­da­nia broni.

- Albo się obro­ni­my, albo zgi­nie­my - wy­krzy­ki­wa­li, za­prze­cza­jąc, by po­no­si­li od­po­wie­dzial­ność za to, co stało się 1 lu­te­go w Port Sa­idzie, gdzie do­szło do naj­krwaw­szej tra­ge­dii w spor­to­wej hi­sto­rii Egip­tu.

Star­cia wy­bu­chły po za­koń­cze­niu spo­tka­nia mię­dzy ze­spo­ła­mi Al-Ma­sry i Al-Ah­ly. Na bo­isko wkro­czy­li ki­bi­ce obu dru­żyn i do­szło do bitwy, któ­rej nie była w sta­nie za­po­biec po­li­cja. W wy­ni­ku za­mie­szek zgi­nę­ły 74 osoby, przy czym wiele zo­sta­ło za­dep­ta­nych na śmierć, a kil­ka­set osób zo­sta­ło ran­nych. W kraju ogło­szo­no wów­czas trzy­dnio­wą ża­ło­bę, po­cząt­ko­wo za­wie­szo­no, a póź­niej od­wo­ła­no mi­strzo­stwa Egip­tu w piłce noż­nej.

Po tych za­miesz­kach w Ka­irze i Su­ezie od­by­wa­ły się wiel­kie de­mon­stra­cje, pod­czas któ­rych za­rzu­ca­no siłom bez­pie­czeń­stwa opie­sza­łość. Do­szło do starć z po­li­cją, w któ­rych zgi­nę­ło 16 osób. W po­ło­wie marca pro­ku­ra­tu­ra egip­ska po­sta­wi­ła za­rzu­ty 75 oso­bom w związ­ku z za­miesz­ka­mi z 1 lu­te­go. Część osób usły­sza­ła za­rzut za­bój­stwa, inne - nie­do­pa­trze­nia. Wśród oskar­żo­nych jest dzie­wię­ciu funk­cjo­na­riu­szy po­li­cji i dwóch nie­let­nich. Oskar­żo­no m.​in. za­wie­szo­ne­go po za­miesz­kach szefa po­li­cji w Port Sa­idzie ge­ne­ra­ła Is­sa­ma Sa­ma­ka.

>>>>

Procesy i procesy . A co z sadami ? Co one tam sa warte ? Aby byly procesy njapierw musza byc sady !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:03, 18 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: decyzja o dyskwalifikacji 10 kandydatów na prezydenta utrzymana

Wła­dze Egip­tu pod­trzy­ma­ły de­cy­zję o dys­kwa­li­fi­ka­cji 10 z 23 kan­dy­da­tów w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich, czyli wszyst­kich, któ­rzy od­wo­ła­li się od so­bot­niej de­cy­zji, w tym by­łe­go wi­ce­pre­zy­den­ta i szefa wy­wia­du - po­da­ły dziś źró­dła w ko­mi­sji nad­zo­ru­ją­cej wy­bo­ry.

- Wszyst­kie od­wo­ła­nia zo­sta­ły od­rzu­co­ne, po­nie­waż wnio­ski ape­la­cyj­ne nie za­wie­ra­ły ni­cze­go no­we­go - po­wie­dzia­ło ano­ni­mo­wo źró­dło w ko­mi­sji. W so­bo­tę ciało to in­for­mo­wa­ło o od­rzu­ce­niu 10 z 23 kan­dy­da­tów, któ­rzy mieli 48 go­dzin na od­wo­ła­nie od de­cy­zji od­mow­nej.

Wśród od­rzu­co­nych kan­dy­da­tów jest Omar Su­le­iman, który był wi­ce­pre­zy­den­tem i kie­ro­wał wy­wia­dem, gdy u wła­dzy był reżim Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka. Egip­ska agen­cja pra­so­wa po­da­wa­ła, że po­wo­dem dys­kwa­li­fi­ka­cji było nie­przed­sta­wie­nie przez Su­le­ima­na wy­star­cza­ją­cej licz­by pod­pi­sów po­par­cia od wy­bor­ców.

Z kolei praw­nik i ka­zno­dzie­ja, sa­la­fi­ta Hazem Abu Isma­il zo­stał wy­klu­czo­ny, po­nie­waż jego matka ma ame­ry­kań­skie oby­wa­tel­stwo - po­in­for­mo­wa­ła ko­mi­sja. On sam temu za­prze­czał i za­rzu­cał wła­dzom, że spi­sku­ją prze­ciw­ko niemu. Pre­zen­to­wa­na przez niego miesz­kan­ka ra­dy­kal­ne­go is­la­mu i re­wo­lu­cyj­ne­go za­pa­łu przy­spo­rzy­ła mu wielu zwo­len­ni­ków.

Innym zdys­kwa­li­fi­ko­wa­nym kan­dy­da­tem jest głów­ny stra­teg Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Cha­irat el-Sza­ter. W so­bo­tę ko­mi­sja wy­ja­śnia­ła, że Sza­ter zo­stał zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny ze wzglę­du na cią­żą­ce na nim za­rzu­ty kry­mi­nal­ne. Jak wielu in­nych przy­wód­ców Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Sza­ter prze­by­wał w wię­zie­niu za związ­ki z ugru­po­wa­niem, które za cza­sów pre­zy­den­ta Mu­ba­ra­ka było zde­le­ga­li­zo­wa­ne.

Dziś Brac­two Mu­zuł­mań­skie oświad­czy­ło, że jeśli do­nie­sie­nia o dys­kwa­li­fi­ka­cji Sza­te­ra zo­sta­ną po­twier­dzo­ne, wy­su­nię­ty zo­sta­nie inny kan­dy­dat - Mo­ha­med Mursi, który jest sze­fem ugru­po­wa­nia po­li­tycz­ne­go Brac­twa, Par­tii Wol­no­ści i Spra­wie­dli­wo­ści Wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­bę­dą się w Egip­cie w dniach 23-24 maja (pierw­sza tura) i 16-17 czerw­ca (druga tura). Nowy pre­zy­dent ma objąć wła­dzę z po­cząt­kiem lipca.

>>>>

No takie wybory bez wyborow nie zachwycaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:36, 20 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt: dziesiątki tysięcy Egipcjan w Kairze przeciwko rządom wojskowych

Dzie­siąt­ki ty­się­cy Egip­cjan, które wy­peł­ni­ły dziś ka­ir­ski plac Tah­rir, do­ma­ga­ły się od rzą­dzą­cych woj­sko­wych prze­ka­za­nia wła­dzy cy­wi­lom i prze­strze­ga­nia za­ka­zu ubie­ga­nia się o pre­zy­den­tu­rę przez człon­ków daw­ne­go re­żi­mu.

Dwaj czo­ło­wi kan­dy­da­ci is­la­mi­stów, w tym jeden z Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go, któ­re­go uwa­ża­no za fa­wo­ry­ta, zna­leź­li się wśród po­zba­wio­nych w tym ty­go­dniu prawa star­tu w wy­bo­rach 23-24 maja. Dys­kwa­li­fi­ka­cja wy­wo­ła­ła ostrą kry­ty­kę ze stro­ny kan­dy­da­tów i ich zwo­len­ni­ków. Głów­ny stra­teg Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go Cha­irat el-Sza­ter oświad­czył, że od­rzu­ce­nie jego kan­dy­da­tu­ry świad­czy o tym, że ge­ne­ra­ło­wie, któ­rzy rzą­dzą od czasu od­su­nię­cia od wła­dzy w ubie­głym roku Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka, nie mają za­mia­ru odejść.

- Je­ste­śmy tu po to, by bro­nić re­wo­lu­cji i re­ali­zo­wać jej żą­da­nia - po­wie­dział 38-let­ni far­ma­ceu­ta Sajed Gad, czło­nek Brac­twa Mu­zuł­mań­skie­go. Wziął udział w pro­te­ście, który zgro­ma­dził na palcu Tah­rir w cen­trum Kairu za­rów­no is­la­mi­stów, jak i li­be­ra­łów.

Rada ge­ne­ra­łów, która prze­ję­ła wła­dzę przed 14 mie­sią­ca­mi po ustą­pie­niu Mu­ba­ra­ka, pro­wa­dzi Egipt przez okres prze­kształ­ceń nie­wol­ny od aktów prze­mo­cy i czę­stych pro­te­stów prze­ciw­ko rzą­dom woj­sko­wych.

Armia mówi, że do­trzy­ma ter­mi­nu prze­ka­za­nia wła­dzy no­we­mu pre­zy­den­to­wi przed 1 lipca i przy­rze­ka nad­zór nad uczci­wym gło­so­wa­niem. Za­chod­ni dy­plo­ma­ci liczą, że obiet­ni­ca prze­ka­za­nia wła­dzy zo­sta­nie do­trzy­ma­na, lecz że armia, która była przez sześć dzie­się­cio­le­ci wspar­ciem dla egip­skich pre­zy­den­tów, w tym dla Mu­ba­ra­ka, i która przez ten czas stwo­rzy­ła sieć roz­bu­do­wa­nych in­te­re­sów biz­ne­so­wych, po­zo­sta­nie przez lata za­ku­li­so­wym wpły­wo­wym gra­czem - pisze Reu­ters.

De­mon­stra­cje od­by­ły się też w dru­gim co do wiel­ko­ści mie­ście Egit­pu - Alek­san­drii i in­nych mniej­szych mia­stach.

Piąt­ko­we pro­te­sty są pierw­szy­mi od mie­się­cy, gro­ma­dzą­cy­mi is­lam­skich ra­dy­ka­łów i li­be­ra­łów, któ­rych jed­no­czy kry­tycz­ne na­sta­wie­nie do armii, lecz nieco dzie­lą żą­da­nia.

Li­be­ra­łów także nie­po­koi siła po­li­tycz­na is­la­mu po tym jak is­la­mi­ści - zwłasz­cza Brac­two Mu­zuł­mań­skie i mniej­sze, ra­dy­kal­niej­sze ugru­po­wa­nie sa­la­fi­tów - zwy­cię­ży­li w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych. Wy­bo­ry pre­zy­denc­kie od­bę­dą się w Egip­cie w dniach 23-24 maja. Je­że­li pierw­sza tura nie wy­ło­ni zwy­cięz­cy, drugą prze­wi­dzia­no na 16-17 czerw­ca.

>>>>

Zatem kolejne protesty ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:02, 23 Kwi 2012    Temat postu:

Egipt rozwiązuje umowę o dostawie gazu z Izraelem

Egipskie firmy energetyczne - powołując się na spór handlowy - rozwiązały umowę o dostarczaniu gazu do Izraela, co, jak pisze Reuters, może jeszcze bardziej nadszarpnąć stosunki dwustronne, bardzo napięte od czasu obalenia proizraelskiego egipskiego lidera.

Izraelski partner tej umowy ujawnił egipskie posunięcie w niedzielę, lecz egipska firma poinformowała, że decyzja zapadła w czwartek. Izrael, który zaspokaja w Egipcie 40 proc. swego zapotrzebowania na gaz ziemny, obawiał się dalszych redukcji źródeł energii po serii aktów sabotażu - ataków na rurociąg biegnący przez niespokojny półwysep Synaj.

Minister finansów Izraela Juwal Steinic wyraził "wielkie zaniepokojenie zawieszeniem" umowy, mówiąc, że "stwarza to niebezpieczny precedens, który kładzie się cieniem na układy pokojowe i pokojową atmosferę między Egiptem a Izraelem".

Egipt był pierwszym z dwóch państw arabskich, które podpisało traktat pokojowy z Izraelem w roku 1976; drugim została w roku 1994 Jordania.

Szef egipskiej kompanii EGAS Mohamed Szoeib potwierdził, że w czwartek zapadła decyzja o rozwiązaniu 20-letniej umowy. Powiedział egipskiej telewizji, że "EGAS zakończył transakcję, bo druga strona nie wywiązuje się ze zobowiązań".

Egipska decyzja, jak pisze Reuters, zapadła po sporze na temat zrekompensowania strat wywołanych serią wybuchów w rurociągu zaopatrującym Izrael. Od czasu ustąpienia byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka w lutym ubiegłego roku gazociąg biegnący przez półwysep Synaj do Izraela i Jordanii był kilkakrotnie wysadzany lub ostrzeliwany. Ataki przypisywano islamskim przeciwnikom pokojowych relacji między dwoma sąsiednimi krajami bądź beduińskim gangom korzystającym z osłabienia władz centralnych w Kairze.

>>>>

taki jest nastroj chwili . Tak chca ludzie . To ich suwerenna decyzja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 26 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy