Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wybuchła walka o wolność W Egipcie !!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 66, 67, 68  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:33, 20 Lis 2011    Temat postu:

Kilkaset osób okupuje plac Tahrir

Kilkaset osób okupowało w niedzielę rano plac Tahrir w Kairze, podczas gdy do sporadycznych starć manifestantów z policją dochodziło pod ministerstwem spraw wewnętrznych niedaleko tego głównego placu w egipskiej stolicy.

Policyjne oddziały prewencji regularnie stosowały gaz łzawiący przeciwko demonstrantom, podczas gdy kilkudziesięciu protestujących wznosiło barykady w okolicy budynku resortu spraw wewnętrznych - poinformowała agencja AFP. W meczetach znajdujących się w pobliżu placu Tahrir (po arabsku Wyzwolenia) zorganizowano prowizoryczne szpitale, gdzie opatrywani są ranni manifestanci. Najczęstsze obrażenia to zatrucie po gazie łzawiącym, czy rany po gumowych kulach i śrucie.

Na placu grupki manifestantów wznosiły hasła wymierzone we władze wojskowe, które objęły rządy po obaleniu w lutym br. prezydenta Hosniego Mubaraka. Domagano się odejścia przewodniczącego Najwyższej Rady Wojskowej, marszałka Mohammeda Husejna Tantawiego.

- Rada kontynuuje politykę Mubaraka, nic nie zmieniło się po rewolucji - powiedział AFP 29-letni Chaled, który jako jeden z wielu postawił namiot na środku placu Tahrir.

W wyniku sobotnich starć demonstrantów z policją w Kairze i Aleksandrii zginęły dwie osoby, a ponad 600 zostało rannych. Analitycy zwracają uwagę, że do masowych wystąpień ludności dochodzi mimo zapowiedzianych wyborów parlamentarnych, których pierwsza faza ma odbyć się 28 listopada. Jednak wybory mogą się odwlec w następstwie sporów o kształt przyszłej konstytucji. Według wojskowych, nowa ustawa zasadnicza powinna wyłączyć siły zbrojne spod kontroli parlamentu i zapewnić im decydujący głos w najważniejszych sprawach państwowych. Partie polityczne nie zgadzają się na taki model władzy.

>>>>>

Tak bedzie az do wyborow ... Widzimy jak bylo w Tunezji i jak sie uspokoilo po wyborach . Tu bedzie tak samo .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 12:19, 21 Lis 2011    Temat postu:

Demonstranci nie chcą opuścić kairskiego placu Tahrir

Demonstranci, domagający się, by rządzący obecnie Egiptem generałowie oddali władzę, odparli w poniedziałek kolejny atak policji, która usiłuje usunąć ich z kairskiego placu Tahrir - informują naoczni świadkowie.

Policjanci użyli gazu łzawiącego i zaatakowali prowizoryczny szpital polowy. Demonstranci rzucali w funkcjonariuszy kawałkami płyt chodnikowych. Według najnowszych danych resortu zdrowia, od niedzieli w starciach w Kairze zginęło 20 osób. Jest też ponad 1700 rannych. 28 listopada rozpoczynają się w Egipcie wielostopniowe wybory parlamentarne, pierwsze od czasu obalenia w lutym prezydenta Hosniego Mubaraka. Potrwają one kilka miesięcy. Władza ma pozostać w rękach armii do czasu wyborów prezydenckich, które zapewne odbędą się nie wcześniej niż pod koniec 2012 lub na początku 2013 roku; oficjalnego terminu jeszcze nie wyznaczono. Demonstranci domagają się od armii znacznie wcześniejszego przekazania władzy.

Demonstracjom, które rozpoczęły się w piątek, przewodzili pierwotnie islamiści, protestujący przeciwko dążeniu wspieranego przez wojsko gabinetu do określenia takich zasad nowej konstytucji, które pozostawiłyby armię poza kontrolą przyszłego parlamentu.

Wkrótce główną grupą protestujących stali się jednak ci sami młodzi aktywiści, którzy w lutym poderwali Egipcjan do obalenia Mubaraka. Wyborów prezydenckich domagają się nie później niż w kwietniu przyszłego roku. W niedzielę do starć doszło także w Suezie na wschód od Kairu, w mieście Arisz na Synaju oraz w Aleksandrii i Asjut na południu kraju.

>>>>>

Dobrze ze ludzie pilnuja wolnosci ale niedobrze ze gina ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:43, 21 Lis 2011    Temat postu:

W Egipcie znowu wrze - 20 osób zginęło, setki rannych.

Co najmniej 20 osób zginęło, a 214 zostało rannych w Kairze w niedzielę podczas drugiego dnia starć policji z tysiącami demonstrantów żądających terminu przekazania władzy rządowi cywilnemu przez tymczasowe władze wojskowe - podała telewizja.

Policja zaatakowała gazem łzawiącym i gumowymi kulami ok. 5 tysięcy demonstrantów na słynnym placu Tahrir. Plac ten stanowił ośrodek społecznej rewolty, która w lutym doprowadziła do ustąpienia autokratycznego prezydenta Hosniego Mubaraka.

Lekarze z dwóch szpitali polowych poinformowali, że zgłosiło się do nich ponad 700 osób z obrażeniami. Zdaniem jednego z medyków, policja celuje w głowę, a nie jak zazwyczaj w nogi.

AP odnotowuje, że pod wpływem gazu łzawiącego wielu protestujących miało zaczerwienione oczy i cierpiało na męczący kaszel, a kilka osób zemdlało.

O zachodzie słońca policja z pomocą wojska wyparła demonstrantów z placu. Funkcjonariusze podpalili kilkanaście namiotów i transparentów; słychać odgłosy strzałów. Po początkowej ucieczce setki demonstrantów przegrupowały się i wkroczyły na plac od strony południowej. Następnie protestujący i policja zaczęli obrzucać się kamieniami. Siły bezpieczeństwa wycofały się na skraj placu, gdzie starcia trwały nadal - pisze AP.

Prodemokratyczni działacze obnosili po placu ciało zabitego demonstranta. "Poświęcimy naszą krew i duszę za ciebie, męczenniku" - krzyczeli.

Do starć w niedzielę doszło także w Suezie na wschód od Kairu, w mieście Arisz na Synaju oraz w Aleksandrii i Asjut na południu kraju.

Od soboty zatrzymano 55 demonstrantów, a 85 policjantów zostało rannych - podało ministerstwo spraw wewnętrznych w oświadczeniu.

Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton zaapelowała w niedzielę do władz Egiptu o poszanowanie praw człowieka; w ostrych słowach potępiła przemoc w Kairze. "Głębokie zaniepokojenie" wyraziło MSZ Wielkiej Brytanii.

Kandydaci na prezydenta Mohamed Elbaradei oraz Abdallah al-Ashal potępili przemoc stosowaną wobec demonstrantów oraz zaapelowali o rząd ocalenia narodowego.

20 listopada w zamieszkach w Kairze i innych miastach śmierć poniosły dwie osoby, a ponad 670 osób odniosło obrażenia. Zamieszki rozpoczęły się, gdy policja zaatakowała grupę około stu osób, które koczując na placu w namiotach, domagały się szybszego przekazania przez wojsko władzy rządowi cywilnemu. Rosnące niezadowolenie społeczne ma za przyczynę także podejmowane przez wojsko próby zapewnienia sobie uprzywilejowanej pozycji w przyszłym systemie władzy.>>>>>

Faktycznie ! Druga fala protestow ! Ludzie sie niecierpliwia . Chca wolnosci ... Co z wyborami do konstytuanty ??? One uspokoja sytuacje ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:30, 21 Lis 2011    Temat postu:

Krwawe protesty w Egipcie. Rośnie liczba ofiar

Do 35 wzro­sła licz­ba ofiar śmier­tel­nych w Ka­irze, gdzie od piąt­ku po­li­cja ście­ra się z tłu­mem pro­te­stu­ją­cym prze­ciw­ko rzą­dom ge­ne­ra­łów - po­in­for­mo­wał przed­sta­wi­ciel egip­skich służb me­dycz­nych.

Wcze­śniej tego dnia re­sort zdro­wia mówił o 20 za­bi­tych i 1700 ran­nych. De­mon­stran­ci od­par­li w po­nie­dzia­łek ko­lej­ny atak po­li­cji, która usi­łu­je usu­nąć ich z ka­ir­skie­go placu Tah­rir - in­for­mu­ją na­ocz­ni świad­ko­wie.

Po­li­cjan­ci użyli gazu łza­wią­ce­go i za­ata­ko­wa­li pro­wi­zo­rycz­ny szpi­tal po­lo­wy. De­mon­stran­ci rzu­ca­li w funk­cjo­na­riu­szy ka­wał­ka­mi płyt chod­ni­ko­wych.

28 li­sto­pa­da roz­po­czy­na­ją się w Egip­cie wie­lo­stop­nio­we wy­bo­ry par­la­men­tar­ne, pierw­sze od czasu oba­le­nia w lutym pre­zy­den­ta Ho­snie­go Mu­ba­ra­ka. Po­trwa­ją one kilka mie­się­cy. Wła­dza ma po­zo­stać w rę­kach armii do czasu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich, które za­pew­ne od­bę­dą się nie wcze­śniej niż pod ko­niec 2012 lub na po­cząt­ku 2013 roku; ofi­cjal­ne­go ter­mi­nu jesz­cze nie wy­zna­czo­no. De­mon­stran­ci do­ma­ga­ją się od armii znacz­nie wcze­śniej­sze­go prze­ka­za­nia wła­dzy.

De­mon­stra­cjom, które roz­po­czę­ły się w pią­tek, prze­wo­dzi­li pier­wot­nie is­la­mi­ści, pro­te­stu­ją­cy prze­ciw­ko dą­że­niu wspie­ra­ne­go przez woj­sko ga­bi­ne­tu do okre­śle­nia ta­kich zasad nowej kon­sty­tu­cji, które po­zo­sta­wi­ły­by armię poza kon­tro­lą przy­szłe­go par­la­men­tu.

Wkrót­ce głów­ną grupą pro­te­stu­ją­cych stali się jed­nak ci sami mło­dzi ak­ty­wi­ści, któ­rzy w lutym po­de­rwa­li Egip­cjan do oba­le­nia Mu­ba­ra­ka. Wy­bo­rów pre­zy­denc­kich do­ma­ga­ją się nie póź­niej niż w kwiet­niu przy­szłe­go roku. W nie­dzie­lę do starć do­szło także w Su­ezie na wschód od Kairu, w mie­ście Arisz na Sy­na­ju oraz w Alek­san­drii i Asjut na po­łu­dniu kraju.

>>>>>

No koszmar ! To jest juz przesada ! To nie Syria !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 12:47, 22 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: Bractwo Muzułmańskie zbojkotuje dzisiejszą manifestację

Bractwo Muzułmańskie, najlepiej zorganizowane ugrupowanie islamistyczne Egiptu, oświadczyło dzisiaj, że weźmie udział w spotkaniu na temat dialogu, do którego nawołuje będące u władzy wojsko.

Najwyższa Rada Wojskowa wezwała do spotkania w sprawie dialogu, które ma odbyć się dzisiaj i weźmiemy w nim udział - poinformował przedstawiciel Partii Wolności i Sprawiedliwości, utworzonej w kwietniu br. przez Bractwo Muzułmańskie. Wcześniej Bractwo zapowiedziało, że nie weźmie udziału w zaplanowanej na dziś po południu masowej manifestacji na placu Tahrir w Kairze przeciwko rządzącym.

Najwyższa Rada Wojskowa przejęła kontrolę nad krajem po 18-dniowym powstaniu zakończonym obaleniem prezydenta Hosniego Mubaraka w lutym.

Partia Wolności i Sprawiedliwości oświadczyła, że decyzja ta wynika z "obaw przed wciągnięciem ludzi w nowe krwawe starcia ze stronami, które usiłują (wzniecić) więcej napięć" - wynika z komunikatu opublikowanego wczoraj na stronie internetowej ugrupowania.

Od trzech dni w Egipcie dochodzi do ostrych starć sił bezpieczeństwa z demonstrantami występującymi przeciwko nowym władzom wojskowym. Podłożem zajść jest opór wojskowych przed wyznaczeniem ścisłego terminarza przekazania władzy cywilom. Od soboty w całym kraju, w tym głównie w Kairze, zginęło 35 osób.

Partia Wolności i Sprawiedliwości wezwała Najwyższą Radę Wojskową o pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które popełniły "ohydne zbrodnie" oraz o zaprzestanie przelewu krwi.

W następstwie krwawych zamieszek ulicznych w Kairze i innych miastach egipski rząd złożył w niedzielę rezygnację. Decyzji tej nie przyjęła Najwyższa Rada Wojskowa.

Analitycy zwracają uwagę, że do masowych wystąpień ludności dochodzi mimo zapowiedzianych wyborów parlamentarnych, których pierwsza faza ma odbyć się 28 listopada. Jednak wybory mogą się odwlec w następstwie sporów o kształt przyszłej konstytucji. Według wojskowych, nowa ustawa zasadnicza powinna wyłączyć siły zbrojne spod kontroli parlamentu i zapewnić im decydujący głos w najważniejszych sprawach państwowych. Partie polityczne nie zgadzają się na taki model władzy. Władze wojskowe deklarują, że wyborów nie opóźnią.

>>>>>

Do maskar dochodzi dlatego ze jest OTATNI TYDZIEN WYBOROW . Wysatrczy zapytac JKIEGOKOLWIEK fachowca od wyborow . W ostatnim tygodniu emocje w kmapnii wyborczej osigaja szczyt . Dochodzi do najwiekszych ekscesow . Nerwy nie wytrzymuja . Ostatni tydzien kampanii staje sie szalony ... NIC NOWEGO . Tylko szkoda ze gina ludzie ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:29, 22 Lis 2011    Temat postu:

Waszyngton "zaniepokojony" sytuacją w Egipcie

Administracja USA wyraziła zaniepokojenie napiętą sytuacją w Egipcie w związku z protestami ulicznymi w tym kraju, ale wezwała, aby wybory, które mają się rozpocząć za tydzień, odbyły się w zaplanowanym terminie.

W poniedziałek trzeci dzień z rzędu w Kairze trwały demonstracje na placu Tahrir przeciw rządom wojskowych i starcia z policją. Tymczasowy gabinet podał się do dymisji. Rzecznik Białego Domu, Jay Carney, zaapelował tego dnia do obu stron o powściągliwość i powiedział, że Egipt powinien kontynuować proces demokratyzacji rozpoczęty rewolucją w styczniu, która doprowadziła do obalenia dyktatorskiego reżimu prezydenta Mubaraka.

Komentatorzy zwracają uwagę, że rząd USA ponownie stoi przed dylematem między poparciem demonstrantów, zgodnie z amerykańskimi ideałami demokracji, a pragnieniem, by na Bliskim Wschodzie nie doszło do destabilizacji w związku z rosnącymi wpływami w Egipcie muzułmańskich fundamentalistów.

"Dla Stanów Zjednoczonych rozruchy w Kairze ukazują w skrócie ich kłopot ze sformułowaniem polityki wobec Arabskiej Wiosny: jak pogodzić sprzeczne amerykańskie impulsy, takie jak poparcie demokratycznych zmian, z pragnieniem stabilizacji i nieufnością wobec islamistów, którzy stali się potężną siłą polityczną" - pisze poniedziałkowy "New York Times".

Administracja prezydenta Obamy - kontynuuje dziennik - "obawia się, że protesty (w Egipcie) mogą wymknąć się spod kontroli i zostać brutalnie stłumione przez wojsko, co postawi pod znakiem zapytania pierwsze wybory parlamentarne po obaleniu Mubaraka.

Cytowani przez NYT eksperci podkreślają, że w odczuciu demonstrantów w Kairze Waszyngton popiera rządzącą obecnie w Egipcie Najwyższą Radę Wojskową.

Eksperci doradzający administracji z tzw. grupy roboczej ds. Egiptu zalecili jej w zeszłym tygodniu, aby ostrzegła armię egipską, że USA mogą wstrzymać pomoc dla Kairu - w wysokości 1,3 miliarda dolarów rocznie - jeżeli nie zgodzi się ona na rozluźnienie restrykcji i większe dopuszczenie do głosu opozycji.

Wojskowi stale odraczają zniesienie stanu wyjątkowego i chronią przywileje kadry oficerskiej. Z apelem do armii o liberalizację wystąpiła także w zeszłym tygodniu sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

>>>>>

Nie no . Do przesuwanai wyborow nie ma ABSOLUTNIE powodu . Z jakiej niby racji ???To wrecz bylo by zacheta do dalszej przemocy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 13:31, 22 Lis 2011    Temat postu:

I sprzeczne informacje :

Media: Rada Wojskowa przyjęła rezygnację rządu

Sprawująca w Egipcie tymczasową władzę Najwyższa Rada Wojskowa rozważała w poniedziałek, czy przyjąć rezygnację, jaką rząd złożył dzień wcześniej, w następstwie krwawych zamieszek ulicznych w Kairze i innych miastach - poinformowały źródła oficjalne.

Jak podała telewizja Al-Dżazira, rezygnacja została przyjęta. Cytowany przez państwową agencję prasową MENA rzecznik rządu Mohamed Hegazy oświadczył, iż "ze względu na trudne okoliczności, z jakimi boryka się obecnie kraj, rząd będzie wykonywał wszystkie swe obowiązki do chwili, gdy zostanie podjęta decyzja w sprawie jego rezygnacji".

W najnowszych starciach demonstrantów z siłami bezpieczeństwa w Egipcie w sobotę i niedzielę śmierć poniosło co najmniej 35 osób. Podłożem zajść jest opór wojskowych przed wyznaczeniem ścisłego terminarza przekazania władzy cywilom.


Egipt: rezygnacja rządu nie została przyjęta

Sprawująca w Egipcie tymczasową władzę Najwyższa Rada Wojskowa odrzuciła w poniedziałek rezygnację rządu, jaką złożył on dzień wcześniej, w następstwie krwawych zamieszek ulicznych w Kairze i innych miastach - poinformowała egipska telewizja publiczna, powołując się na źródło wojskowe.

Wcześniej telewizja Al-Dżazira podała, że rezygnacja została przyjęta. Cytowany przez państwową agencję prasową MENA rzecznik rządu Mohamed Hedżazi oświadczył, iż "ze względu na trudne okoliczności, z jakimi boryka się obecnie kraj, rząd będzie wykonywał wszystkie swe obowiązki do chwili, gdy zostanie podjęta decyzja w sprawie jego rezygnacji". W najnowszych starciach demonstrantów z siłami bezpieczeństwa w Egipcie w sobotę i niedzielę śmierć poniosło co najmniej 35 osób. Podłożem zajść jest opór wojskowych przed wyznaczeniem ścisłego terminarza przekazania władzy cywilom.

>>>>>

Czyli mozna zgadywac czy rezygnacja byla czy nie byla przyjeta ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:03, 22 Lis 2011    Temat postu:

W Egipcie rozpoczęło się spotkanie władz wojskowych z partiami

Roz­po­czę­ło się spo­tka­nie rzą­dzą­cej Egip­tem Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej z przy­wód­ca­mi par­tii po­li­tycz­nych. Wkrót­ce prze­wod­ni­czą­cy Rady mar­sza­łek Hu­sejn Tan­ta­wi zwró­ci się do na­ro­du w wy­stą­pie­niu - po­da­ła te­le­wi­zja pań­stwo­wa.

Wy­sto­so­wa­ne przez woj­sko­wych we­zwa­nie do dia­lo­gu ma zła­go­dzić na­pię­cie w egip­skim spo­łe­czeń­stwie i uci­szyć apele o "drugą re­wo­lu­cję" od lu­te­go, gdy w wy­ni­ku pro­te­stów oba­lo­ny zo­stał au­to­ry­tar­ny pre­zy­dent Hosni Mu­ba­rak - pisze Reu­ters. Na uli­cach Kairu czwar­ty dzień z rzędu trwa­ją star­cia sił bez­pie­czeń­stwa z de­mon­stran­ta­mi, któ­rzy do­ma­ga­ją się od Rady, by wy­zna­czy­ła ter­min wy­bo­rów pre­zy­denc­kich i prze­ka­za­ła wła­dzę rzą­do­wi cy­wil­ne­mu. W całym kraju, w tym głów­nie w Ka­irze, zgi­nę­ło 35 osób, a co naj­mniej 1700 zo­sta­ło ran­nych.

Na placu Tah­rir w cen­trum Kairu zgro­ma­dzi­ły się dzie­siąt­ki ty­się­cy ludzi. W nocy z po­nie­dział­ku na wto­rek, na te­re­nie przy­le­ga­ją­ce­go do placu Ame­ry­kań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu w Ka­irze (AUC) aresz­to­wa­ni zo­sta­li trzej ame­ry­kań­scy stu­den­ci - po­da­ła uczel­nia. Stu­den­ci zo­sta­li aresz­to­wa­ni, bo z dachu uni­wer­sy­te­tu rzu­ca­li bomby za­pa­la­ją­ce na po­li­cję wal­czą­cą z pro­te­stu­ją­cy­mi - po­da­ło ano­ni­mo­we źró­dło w re­sor­cie spraw we­wnętrz­nych.

>>>>>

Te pare dni bedzie bardzo napiete !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 12:48, 23 Lis 2011    Temat postu:

Piąty dzień starć sił bezpieczeństwa z protestującymi w Egipcie

Środa jest piątym dniem z rzędu starć w Kairze egipskich sił bezpieczeństwa z antyrządowymi manifestantami. Organizacje praw człowieka informują już o 38 zabitych w całym kraju.

Mimo obiecanego przez armię przyspieszenia przekazywania steru rządów cywilom, tysiące demonstrantów kontynuowało w środę protest na kairskim placu Tahrir, żądając od wojska natychmiastowego oddania władzy. Do najostrzejszych starć doszło wokół silnie strzeżonego budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w pobliżu słynnego placu, który stał się ikoną lutowej rewolty przeciwko rządom prezydenta Hosniego Mubaraka.

Teraz manifestanci domagają się odejścia marszałka Mohammeda Husejna Tantawiego, szefa rządzącej od kilku miesięcy w Egipcie Najwyższej Rady Wojskowej. Ten zapowiedział we wtorek w wystąpieniu telewizyjnym, że armia gotowa jest przeprowadzić referendum w sprawie natychmiastowego przekazania władzy cywilom. Obiecał także wybory prezydenckie pod koniec czerwca 2012 roku. Pomimo tego zdecydowana większość kontynuuje protest, grożąc pozostaniem na placu Tahrir do czasu spełnienia ich żądań. - Tantawi to dokładna kopia Mubaraka. To Mubarak w wojskowym mundurze - mówił 35-letni protestujący.

>>>>>

To tak potrwa az do wyborow ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:12, 23 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: siły zbrojne, reprezentowane przez Radę, nie aspirują do tego, by rządzić

Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone pod koniec czerwca 2012 r. - potwierdziła rządząca Egiptem Najwyższa Rada Wojskowa, zapewniając, że jest gotowa przeprowadzić referendum na temat natychmiastowego przekazania władzy cywilom.

Siły zbrojne, reprezentowane przez Radę, nie aspirują do tego, by rządzić i ponad wszystko przekładają interes kraju - powiedział marszałek Husejn Tantawi, który stoi na czele Rady. Jego przemówienie transmitowała telewizja państwowa. Tantawi potwierdził wcześniejsze doniesienia, według których dymisja rządu Essama Szarafa została przyjęta, a wybory parlamentarne odbędą się 28 listopada.

Marszałek nie podał konkretnej daty wyborów prezydenckich; powiedział jedynie, że odbędą się one przed 30 czerwca 2012 r. Nie poinformował też o dacie przekazania władzy cywilom.

Wojskowi są "gotowi do natychmiastowego przekazania odpowiedzialności i do powrotu do swojej pierwotnej misji, jaką jest obrona kraju", o ile naród opowie się za tym w referendum, "jeśli zajdzie taka potrzeba" - powiedział Tantawi.

Wojskowi postanowili przyspieszyć proces przekazywania władzy cywilom, czego domagają protestujący od czterech dni Egipcjanie.

Według telewizji Al-Dżazira, na placu Tahrir obecnych jest 100 tys. osób. Wydaje się, że obietnice przyspieszenia procesu przekazywania władzy ich nie przekonują - pisze BBC. Protestujący nadal domagają się odejścia Tantawiego. We wtorek powiesili kukłę przedstawiającą marszałka. - Nie odejdziemy, niech on odejdzie - wykrzykiwali demonstranci.

Tantawi częściowo potwierdził wcześniejsze doniesienia mediów po wtorkowym, pięciogodzinnym spotkaniu na temat narodowego dialogu. Powołując się na uczestniczących w nim polityków Reuters podał, że Rada zgodziła się na utworzenie nowego rządu, który przygotuje wybory prezydenckie oraz na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zgodnie z wcześniejszym harmonogramem.

- Uzgodniliśmy, że wybory parlamentarne zostaną przeprowadzone 28 listopada - powiedział lider ultrakonserwatywnej partii Nur (Światło) Abdel Ghafur. Podczas gwałtownych protestów, do których w ostatnich dniach dochodzi w całym kraju, pojawiły się obawy, że głosowanie może zostać przełożone.

- Wybory prezydenckie odbędą się pod koniec czerwca 2012 roku - dodał Ghafur. Jako możliwą datę wyborów podał 20 czerwca.

Także inni politycy mówili, że wybory zostaną przeprowadzone do lipca, jednak nie wymieniali konkretnej daty.

- Ustaliliśmy, że lipiec 2012 roku będzie miesiącem przekazania władzy cywilnemu prezydentowi - powiedział szef ugrupowania Nur. Wcześniej wojskowi podawali jako termin koniec przyszłego roku lub początek 2013.

Nur dodał, że podczas spotkania "przyjęto dymisję rządu Szarafa i podjęto decyzję o utworzeniu rządu ocalenia narodowego".

W następstwie krwawych zamieszek ulicznych w Kairze i innych miastach rząd złożył w niedzielę rezygnację. Jednak dotychczas nie było oficjalnego potwierdzenia o przyjęciu dymisji przez Radę.

Na ulicach Kairu czwarty dzień z rzędu trwają starcia sił bezpieczeństwa z demonstrantami. W całym kraju zginęło 35 osób, a co najmniej 1700 zostało rannych.

>>>>>

Trzeba uspokoic sytuacje . Nie ma sensu aby jeszcze gineli ludzie a te pare dni bedzie napiete ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:55, 24 Lis 2011    Temat postu:

Władze Egiptu przepraszają za śmierć demonstrantów w starciachSprawująca tymczasową władzę w Egipcie Najwyższa Rada Wojskowa przeprosiła w czwartek za to, że podczas ostatnich starć z siłami bezpieczeństwa śmierć ponieśli demonstranci na kairskim placu Tahrir. Zapowiedziano śledztwo.

W oświadczeniu generałowie wyrazili ubolewanie z powodu tych zgonów i zapowiedzieli dochodzenie w ich sprawie. Od piątku do środy w kilku miastach egipskich, w tym w Kairze, dochodziło do konfrontacji między siłami bezpieczeństwa a osobami protestującymi przeciwko odwlekaniu przez wojskowych przekazania władzy nad krajem cywilom. Według agencji Associated Press, łącznie podczas zamieszek zginęło co najmniej 40 osób. Natomiast ministerstwo zdrowia twierdzi, iż zginęło 32 ludzi, a 2 tys. odniosło obrażenia.

>>>>>

Tak trzeb aprzepraszac . W koncu to smierc ... Nikomu korona z glowy nie spadnie jak za bledy przeprosi ... Swiat zreszta stanie sie lepszy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:48, 24 Lis 2011    Temat postu:

Egipt: minister chce odłożyć wybory

Minister spraw wewnętrznych Egiptu Mansur Abd el-Kerim el-Essawi zaproponował odłożenie pierwszej tury wyborów, planowanych na 28 listopada na późniejszy termin - podała telewizja Al-Dżazira.

Zanim minister spraw wewnętrznych zaproponował przesunięcie wyborów, marszałek Mohamed Husajn Tantawi kierującego Najwyższą Radą Wojskową obiecał, że wybory parlamentarne - pierwsze wolne w Egipcie od dziesięcioleci - rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Środa była szóstym dniem konfrontacji między siłami bezpieczeństwa a osobami protestującymi przeciwko odwlekaniu przez wojskowych przekazania władzy nad krajem cywilom.

Oddziały policji strzegące ulice wokół ministerstwa spraw wewnętrznych w Kairze zostały zastąpione przez wojsko.

Demonstracje ludzi domagających się szybkiego przekazania władzy przez wojskowych demokratycznemu rządowi doprowadziły do aktów przemocy, które od piątku wieczór spowodowały 38 ofiar śmiertelnych w Kairze i innych miastach. Demonstracje kierują się przeciwko sprawującej tymczasową władzę Najwyższej Radzie Wojskowej, lecz nie przeciwko siłom zbrojnym, jako takim.

>>>>>

Odlozenie wyborow nasili obrazki ktore widzimy ponizej :


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:34, 24 Lis 2011    Temat postu:

Wojsko: wybory w Egipcie odbędą się zgodnie z planem

Wy­bo­ry par­la­men­tar­ne w Egip­cie od­bę­dą się zgod­nie z pla­nem mimo bru­tal­nych starć, jakie to­wa­rzy­szy­ły w tym ty­go­dniu pro­te­stom prze­ciw­ko wła­dzy woj­sko­wych - za­pew­nił w czwar­tek przed­sta­wi­ciel rzą­dzą­cej kra­jem Naj­wyż­szej Rady Woj­sko­wej, gen. Mam­duh Sza­hin.

- Po­wiem tylko, że nie bę­dzie opóź­nień w wy­bo­rach. Wszyst­kie trzy etapy wy­bo­rów od­bę­dą się zgod­nie z pla­nem - po­wie­dział ge­ne­rał Sza­hin na kon­fe­ren­cji pra­so­wej. Wy­bo­ry mają za­cząć się w po­nie­dzia­łek i po­trwać kilka mie­się­cy mie­sią­ce. Rada od­mó­wi­ła na­tych­mia­sto­we­go od­da­nia wła­dzy, czego do­ma­ga­li się od niej pro­te­stu­ją­cy, gdyż jej zda­niem ozna­cza­ło­by to "zdra­dę za­ufa­nia" ludzi. We­dług ge­ne­ra­łów tłumy de­mon­stran­tów z placu Tah­rir nie re­pre­zen­tu­ją sta­no­wi­ska ca­łe­go Egip­tu.

Wcze­śniej w czwar­tek, po pię­ciu dniach bru­tal­nych walk na placu Tah­rir w Ka­irze, po­li­cja i pro­te­stu­ją­cy zgo­dzi­li się na ro­zejm wy­ne­go­cjo­wa­ny przez mu­zuł­mań­skich du­chow­nych. We­dług agen­cji As­so­cia­ted Press, w całym kraju pod­czas za­mie­szek zgi­nę­ło co naj­mniej 40 osób. Na­to­miast mi­ni­ster­stwo zdro­wia twier­dzi, że zgi­nę­ły 32 osoby, a 2 tys. od­nio­sło ob­ra­że­nia. Spra­wu­ją­ca tym­cza­so­wą wła­dzę w Egip­cie Naj­wyż­sza Rada Woj­sko­wa wy­ra­zi­ła ubo­le­wa­nie z po­wo­du śmier­ci tych osób i za­po­wie­dzia­ła do­cho­dze­nie w tej spra­wie.

>>>>

Oczywiscie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:04, 25 Lis 2011    Temat postu:

ElBaradei wraz z innymi manifestuje na placu Tahrir

Były szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2005 r. Mohamed ElBaradei protestował dziś razem z innymi na placu Tahrir w Kairze, domagając się bezwłocznego oddania władzy przez wojsko - poinformowała agencja AFP.

ElBaradei prawdopodobnie będzie kandydował w zaplanowanych na czerwiec 2012 r. wyborach prezydenckich. Podczas piątkowych modłów imam z meczetu na placu Tahrir wezwał do natychmiastowego przekazania władzy przez wojsko rządowi pojednania narodowego.

- Nie ma innego rozwiązania jak tylko rząd pojednania narodowego z prezydenckimi uprawnieniami - powiedział imam Mazhar Szachin. Podkreślił, że manifestanci nie opuszczą placu dopóki ich żądania nie zostaną spełnione. Od rana na placu Tahrir zbierają się dziesiątki tysięcy ludzi, żądając od Najwyższej Rady Wojskowej oddania władzy cywilom.

>>>>

Jeszcze trzy dni !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89259
Przeczytał: 131 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:35, 25 Lis 2011    Temat postu:

Egipcjanie podejmują manifestację ostatniej szansy

Tysiące Egipcjan zebrało się dziś rano na placu Tahrir w Kairze, żeby wziąć udział w manifestacji "ostatniej szansy", podczas której protestujący będą ponownie domagać się odejścia od władzy wojskowych.

Piątek ostatniej szansy... stabilizacja lub chaos - brzmi tytuł artykułu opublikowanego w półoficjalnym, niezależnym dzienniku "Al-Ahram". "Przełomowy piątek" - tytułuje inna gazeta "Al-Achbar" na trzy dni przed pierwszymi wyborami parlamentarnymi po obaleniu w lutym prezydenta Hosniego Mubaraka.

Według agencji AFP, nadal zablokowane są ulice prowadzące do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych niedaleko placu Tahrir, który był w ostatnich dniach miejscem ostrych starć demonstrantów z policją.

Protestujący wezwali do zorganizowania w piątek milionowego marszu poparcia ich żądania, by jak najszybciej przekazać rządy cywilom.

Poza natychmiastowym ustąpieniem Najwyższej Rady Wojskowej (NRW), rządzącej Egiptem po odejściu Mubaraka, demonstranci domagają się postawienia przed sądem osób odpowiedzialnych za śmierć 41 ludzi, w tym 36 w Kairze. Ludzie ci zginęli podczas starć z siłami bezpieczeństwa.

Od zeszłego piątku manifestanci okupują Tahrir, dając wyraz swemu niezadowoleniu z tego, że NRW nie podała dotąd ścisłego terminarza wprowadzenia demokratycznych rządów cywilnych.

NRW zwróciła się w czwartek do byłego premiera Kamala Ganzuriego z prośbą o sformowanie nowego rządu. Generał Mohtar al-Mullah powiedział na konferencji prasowej, że armia liczy na to, iż rząd powstanie przed wyborami parlamentarnymi. Według dziennika "Al-Ahram" Ganzuri przyjął ofertę. Kamal Ganzuri w latach 1966-1999 stał na czele egipskiego rządu, który dokonał pewnej liberalizacji w gospodarce. Wielu Egipcjan widzi w nim urzędnika niesplamionego korupcją, lecz to, iż szefował gabinetowi za rządów Mubaraka, może wywołać protesty ze strony tych Egipcjan, którzy domagają się całkowitego zerwania z przeszłością.

>>>>

Popieramy calkowite zerwanie z przeszloscia . Nowy Egipt to Nowy Egipt a nie przefarbowany stary . To probowali zrobic w Polsce i wyszedl koszmar . Nie mozna powtarzac tego bledu w Afryce !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 66, 67, 68  Następny
Strona 20 z 68

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy