Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Wojna Kambodżańsko-Tajlandzka !

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:07, 22 Paź 2011    Temat postu:

Powódź w Bangkoku. Tysiące osób zamieszkało na lotnisku

Ty­sią­ce osób roz­bi­ło na­mio­ty na sta­rym lot­ni­sku w Bang­ko­ku. Miesz­kań­cy ucie­ka­ją przed ro­sną­cym po­zio­mem wód po­wo­dzio­wych na przed­mie­ściach mia­sta. Sale przy­lo­tów i od­lo­tów stały się domem dla ponad trzech ty­się­cy miesz­kań­ców.

>>>>

Tak wiec apokalipsa ! Ale dosc lagodna jak na tak grzeszne miasto rozpusty . Nie sa to katolicy zatem Bóg usprawiedliwia ich grzechy ignorancja na temat Boga . Bóg wszystko liczy na korzysc czlowieka !
Ale to miasto nie moze byc stolica rozpusty w Azji !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:49, 26 Paź 2011    Temat postu:

Bangkok walczy z wielką wodą

Z powodu nasilającej się powodzi w Bangkoku, lotnisko Don Muang wstrzymało połączenia w komunikacji krajowej i loty komercyjne. Do niektórych dzielnic Bangkoku obecnie można dostać się wyłącznie łodzią. 6 dzielnic miasta, w tym przylegające do centrum tereny położone w północnej części metropolii, uznano za strefę najbardziej zagrożoną przez powodzie. Władze Bangkoku apelują do mieszkańców o dobrowolną ewakuację do specjalnie przygotowanych schronisk. Fala powodziowa na przecinającej Bangkok rzece Chao Phraya spodziewana jest w ciągu najbliższych kilku dni. W mieście zaczyna brakować podstawowych produktów. Premier Tajlandii Yingluck Shinawatra ostrzegła, że wysoki poziom wody może utrzymać się jeszcze nawet przez 6 tygodni. Według danych rządu, w wyniku powodzi zginęło dotychczas ponad 360 osób.

>>>>>

Pokutuja za grzechy tego miasta !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:22, 27 Paź 2011    Temat postu:

Bangkok: tysiące mieszkańców ucieka przed powodzią

Ty­sią­ce miesz­kań­ców Bang­ko­ku usi­łu­ją na wszel­kie spo­so­by wy­do­stać się z za­gro­żo­ne­go po­wo­dzią mia­sta, pod­czas gdy inni pró­bu­ją wzno­sić pro­wi­zo­rycz­ne wały wokół swo­ich domów. Utrzy­mu­ją­ca się od po­ło­wy lipca wiel­ka woda to naj­gor­sza od 50 lat po­wódź w Taj­lan­dii.

Ty­sią­ce miesz­kań­ców tło­czy­ły się na dwor­cu au­to­bu­so­wym, ko­rzy­sta­jąc z ogło­szo­nej na za­la­nych te­re­nach prze­rwy urlo­po­wej. Wśród tłu­mów pra­gną­cych wy­do­stać się z taj­landz­kiej sto­li­cy są też ty­sią­ce imi­gran­tów z Birmy. Nie­któ­rzy zde­spe­ro­wa­ni miesz­kań­cy wdra­pu­ją się na woj­sko­we cię­ża­rów­ki; inni chwy­ta­ją się wszel­kich moż­li­wych spo­so­bów uciecz­ki: na ka­ja­kach, pro­wi­zo­rycz­nych tra­twach z pian­ki czy du­żych ru­rach z pla­sti­ku.

Część ludzi za­miast wy­jeż­dżać z mia­sta kie­ru­je się - czę­sto już po raz ko­lej­ny - do coraz to wyżej po­ło­żo­nych schro­nisk. Inni wzno­szą za­po­ry z be­to­nu, pla­sti­ku i ce­gieł wokół swych skle­pów i domów. W in­ter­ne­cie po­wsta­ły stro­ny z in­struk­cja­mi, jak po­praw­nie ukła­dać wały z wor­ków z pia­skiem.

W skle­pach za­bra­kło już bu­tel­ko­wa­nej wody, a nie­któ­re wpro­wa­dzi­ły ogra­ni­cze­nia na zakup pod­sta­wo­wych pro­duk­tów spo­żyw­czych, np. jajek i ryżu.

Setki więź­niów trze­ba było prze­trans­por­to­wać do za­kła­dów kar­nych w in­nych pro­win­cjach.

Mapy sa­te­li­tar­ne wska­zu­ją, że Bang­kok jest nie­mal cał­ko­wi­cie oto­czo­ny wodą, na­pły­wa­ją­cą głów­nie z pół­no­cy kraju. Obec­nie za­la­na jest jedna trze­cia te­ry­to­rium Taj­lan­dii.

Do­tych­czas ewa­ku­ację za­rzą­dzo­no tylko w dwóch z 50 dziel­nic mia­sta. Zda­niem pre­zy­den­ta sto­li­cy, 14 dziel­nic jest za­gro­żo­nych, a dwie ko­lej­ne mogą zna­leźć się pod wodą już w czwar­tek.

- Wody jest ogrom­na ilość i część musi przejść przez Bang­kok, ale po­sta­ra­my się jak naj­bar­dziej przy­spie­szyć jej prze­pływ - za­po­wie­dzia­ła pre­mier Yin­gluck Shi­na­wa­tra.

W ze­szłym ty­go­dniu na po­le­ce­nie pani pre­mier otwar­to naj­waż­niej­sze tamy i uru­cho­mio­no pompy, aby szyb­ciej od­pro­wa­dzić wodę z za­la­nych te­re­nów wokół sto­li­cy przez miej­skie ka­na­ły. Jed­nak nad­cho­dzą­ca seria przy­pły­wów znad Za­to­ki Taj­landz­kiej stwa­rza obawy, że wody po­wo­dzio­we prze­ła­mią za­po­ry i pompy od­mó­wią po­słu­szeń­stwa, przez co cały Bang­kok znaj­dzie się pod wodą.

Po­nad­to sy­tu­acja może szyb­ko się po­gor­szyć, jeśli na­po­ru wody nie wy­trzy­ma­ją trzy klu­czo­we tamy. Pre­mier pod­kre­śli­ła, że to wła­śnie od nich za­le­ży los mia­sta. "Jeśli wszyst­kie trzy tamy nie wy­trzy­ma­ją, cały Bang­kok znaj­dzie się pod wodą" - za­zna­czy­ła.

Choć wcze­śniej za­pew­nia­ła, że wody po­wo­dzio­we ominą sto­li­cę, w środę przy­zna­ła, iż woda w mie­ście może się utrzy­my­wać nawet przez mie­siąc.

W wy­ni­ku naj­gor­szej od 50 lat po­wo­dzi w Taj­lan­dii od po­ło­wy lipca zgi­nę­ły co naj­mniej 373 osoby, a do­tknię­tych ży­wio­łem jest 2,5 mln mie­szań­ców. W tym­cza­so­wych schro­ni­skach prze­by­wa ponad 100 tys. osób, a ponad 720 tys. wy­ma­ga opie­ki me­dycz­nej - pod­kre­śla Reu­ters.

>>>>>

Miasto pokutuje za swoje straszne grzechy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 10:07, 29 Paź 2011    Temat postu:

Powódź zatopi metropolię? "Mamy dobre wieści"

Plan przepompowania przez kanały w Bangkoku części napierającej na stolicę wody z północy przynosi oczekiwane skutki: woda w tym rejonie powoli opada, zmniejszając zagrożenie dla 12-milionowej metropolii. - W tej krytycznej sytuacji mamy też dobre wieści - nasz plan (...) powiódł się w ostatnich dniach - zapewniła premier Tajlandii Yingluck Shinawatra.

Jednak Bangkokowi wciąż zagraża rekordowo wysoki poziom wody w Zatoce Tajlandzkiej. Nadchodzi stamtąd seria przypływów, która może przełamać zapory przeciwpowodziowe i doprowadzić do zalania miasta. Dotychczas ewakuowano ludność w czterech z 50 dzielnic. Do miasta przybyła grupa inżynierów z Japonii, którzy mają doradzić władzom, jak najlepiej zabezpieczyć przed wodą międzynarodowy port lotniczy w Bangkoku Suvarnabhumi oraz miejskie metro. Dotychczas wokół lotniska wzniesiono wał o długości ponad 23 km.

Utrzymujące się od lipca powodzie w Tajlandii spowodowały też wzrost cen twardych dysków i opóźnienia w produkcji aut na świecie. Tajlandia jest drugim na świecie eksporterem twardych dysków i największym w Azji Południowej ośrodkiem branży motoryzacyjnej. Ponadto powódź zniszczyła 25 proc. upraw ryżu w kraju, którym jest jego największym światowym eksporterem.

W wyniku najgorszej od 50 lat powodzi w Tajlandii od połowy lipca zginęło co najmniej 377 osób, a dotkniętych żywiołem jest 2,2 mln mieszańców - podaje Reuters.

>>>>

Kiedys to sie skonczy ! Ten czas bolesci . Ale lud musi sie nawrocic i przestac obrazac Boga w tym miescie grzechu !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:03, 06 Lis 2011    Temat postu:

Tajlandia: tragiczny bilans powodzi, ponad 500 ofiar

Ponad 500 osób poniosło śmierć w trwających od trzech miesięcy powodziach w Tajlandii, które dotknęły głównie północną i środkową część kraju - poinformował w niedzielę rząd.

-W całej Tajlandii zginęło 506 osób. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych w Bangkoku, ale woda zalała już 1/5 stolicy. Ścisłe centrum Bangkoku pozostało na razie suche, gdyż chronią je wały przeciwpowodziowe długości kilku kilometrów. Władze nakazały jednak całkowitą ewakuację 8 z 15 dzielnic miasta, a częściową czterech innych. Mieszka w nich w sumie 1,7 mln osób.

Powodzie wywołane burzami tropikalnymi i monsunami dotknęły miliony mieszkańców Tajlandii. Zdaniem władz to najgorsza powódź od 1995 roku.

Wśród szczególnie dotkniętych żywiołem obszarów jest dawna stolica królestwa Syjamu, Ayutthaya. Położony tam starożytny kompleks świątynny, który jest na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, znalazł się pod wodą.

Woda zalała też zagłębie przemysłowe, głównie branży samochodowej i elektronicznej w prowincji Ayutthaya. Ok. 300 z 2150 znajdujących się tam zakładów zostało zalanych, a wiele z nich musiało tymczasowo wstrzymać produkcję, m.in. Honda, Toyota i Suzuki oraz Hitachi i Nikon.

Według wstępnych szacunków Banku Tajlandii straty wyniosą ok. 1,9-2,6 mld USD, nie uwzględniając kosztów odbudowy.

Ministerstwo rolnictwa podało, że powodzie mogą uszkodzić ponad 1 mln hektarów pól ryżowych. Jeśli tak się stanie, ryż podrożeje. Tajlandia jest jego największym eksporterem na świecie.

>>>>>

Taki jest bilans na dzis !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 15:25, 20 Lis 2011    Temat postu:

Już ponad 600 ofiar śmiertelnych powodzi w Tajlandii.

Do ponad 600 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi trwających od końca lipca, które nawiedziły głównie północną i środkową Tajlandię - poinformował tajlandzki rząd.

Powodzie wywołane burzami tropikalnymi i monsunami dotknęły miliony mieszkańców Tajlandii. W całym kraju zginęły 602 osoby, głównie wskutek utonięcia. Obecnie wielka woda utrzymuje się jeszcze w 17 z wszystkich 77 prowincji kraju. Zdaniem władz, to najgorsza powódź od 1995 roku.

Agencja Associated Press odnotowuje, że w ostatnich dniach sytuacja zaczęła się poprawiać - w wielu regionach kraju zaczęło się sprzątanie. AP zastrzega jednak, że na niektórych obszarach woda będzie utrzymywała się jeszcze kilka tygodni.

Wśród szczególnie dotkniętych żywiołem obszarów jest dawna stolica królestwa Syjamu, Ayutthaya. Położony tam starożytny kompleks świątynny, który jest na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, znalazł się pod wodą.

>>>>>

Czysciec juz ustepuje ... jak slyszymy ... Trzeba byc przyzwoitym aby unikac takich rzeczy . Po co ? Czy grzech jest wart takich cierpien ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91878
Przeczytał: 118 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:54, 11 Lis 2013    Temat postu:

Tajlandia musi wycofać wojsko z terenu wokół świątyni w Kambodży

Tajlandia musi wycofać swe wojsko i policję z terenu wokół położonej tuż za jej granicą z Kambodżą zabytkowej świątyni hinduistycznej - orzekł Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, co może podsycić napięcie między obu krajami.

Sędziowie ONZ-owskiego Trybunału z siedzibą w Hadze zaznaczyli, że zgodnie z jego werdyktem z 1962 roku teren wokół zbudowanej 900 lat temu świątyni Preah Vihear jest częścią terytorium Kambodży. Tajlandia utrzymuje jednak dotąd władztwo nad pozostałą niezasiedloną częścią płaskowyżu wokół świątyni, który opada ku Kambodży kilkusetmetrową skarpą.

- Trybunał jednoznacznie stwierdza, że Kambodży przysługuje suwerenność nad całością terytorium płaskowyżu Preah Vihear - oświadczył przewodniczący Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Peter Tomka.

Preah Vihear leży w graniczącej z Tajlandią i Laosem prowincji o tej samej nazwie.

...

To oczywiste ze z obiektu musi byc mozliwosc wyjscia . Nie moze byc granicy w bramie . Nie rozumiem po co Tajlandia robi burdel ? Malo w kraju klopotow ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy