Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:54, 07 Mar 2012    Temat postu:

KE: Węgry mają miesiąc na zmianę kontrowersyjnych ustaw

KE dała w środę mie­siąc rzą­do­wi Wę­gier na prze­ko­na­nie Ko­mi­sji, że po­pra­wi kon­tro­wer­syj­ne usta­wy do­ty­czą­ce wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów oraz ochro­ny da­nych oso­bo­wych, tak by były zgod­ne z pra­wem UE. Jeśli nie, Wę­grom grozi spra­wa w Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści UE.

De­cy­zja KE to drugi etap (tzw. umo­ty­wo­wa­na opi­nia) otwar­tych wobec Wę­gier 17 stycz­nia dwóch z trzech pro­ce­dur o na­ru­sze­nie prawa unij­ne­go: w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat, co - zda­niem wę­gier­skiej opo­zy­cji - ma być spo­so­bem na po­zby­cie się nie­któ­rych sę­dziów. "Środ­ki pod­ję­te przez Węgry nie od­po­wia­da­ją na wszyst­kie nasze za­rzu­ty" - po­wie­dzia­ła na śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej rzecz­nicz­ka KE Pia Ah­ren­kil­de Han­sen. Do­da­ła, że de­cy­zja ko­le­gium ko­mi­sa­rzy zo­sta­ła przy­ję­ta po dys­ku­sji "kon­kret­nej, opar­tej na fak­tach i ana­li­zie praw­nej".

Po­wo­łu­jąc się na pil­ność i wagę spraw, KE po­sta­no­wi­ła skró­cić - ze zwy­cza­jo­wych w dru­gim eta­pie pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa dwóch mie­się­cy do jed­ne­go mie­sią­ca - czas, jaki Węgry mają na od­po­wiedź. Ah­ren­kil­de przy­zna­ła, że w prze­ciw­nym razie opcja skie­ro­wa­nia pozwu do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE po­zo­sta­je otwar­ta, ale "nie ma pod­staw, by my­śleć, że Wę­grom nie uda się w ciągu tego krót­kie­go okre­su w pełni od­po­wie­dzieć (na za­rzu­ty KE)".

KE, która jest straż­nicz­ką unij­ne­go prawa i trak­ta­tów, uzna­ła za nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cą od­po­wiedź Wę­gier z 17 lu­te­go na po­sta­wio­ne mie­siąc wcze­śniej za­rzu­ty o ła­ma­nie unij­ne­go prawa. Zda­niem KE, jak tłu­ma­czy­ły pra­gną­ce za­cho­wać ano­ni­mo­wość źró­dła w Ko­mi­sji, usta­wa o zmia­nie wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów wy­ma­ga okre­su przej­ścio­we­go, z któ­re­go po­win­ni sko­rzy­stać sę­dzio­wie obec­nie spra­wu­ją­cy swe funk­cje.

"Węgry od­po­wie­dzia­ły na nie­któ­re praw­ne za­strze­że­nia Ko­mi­sji, ale wciąż mamy po­waż­ne wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­ce po­ten­cjal­nych na­ru­szeń prze­pi­sów UE w od­nie­sie­niu do prze­wi­dy­wa­ne­go, obo­wiąz­ko­we­go przej­ścia na eme­ry­tu­rę 274 sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów na Wę­grzech oraz nie­za­leż­no­ści urzę­du ochro­ny da­nych. Teraz, wraz z dru­gim eta­pem pro­ce­du­ry kar­nej, jest klu­czo­we, by wła­dze wę­gier­skie szyb­ko roz­wia­ły te praw­ne za­strze­że­nia. Chciał­bym zo­ba­czyć praw­dzi­we zmia­ny tego kwe­stio­no­wa­ne­go usta­wo­daw­stwa" - po­wie­dzia­ła od­po­wie­dzial­na za obie spra­wy ko­mi­sarz ds. spra­wie­dli­wo­ści i praw pod­sta­wo­wych Vi­via­ne Re­ding.

Jed­no­cze­śnie KE po­sta­no­wi­ła za­wie­sić trze­cią pro­ce­du­rę o na­ru­sze­nie prawa UE w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, uzna­jąc za wy­star­cza­ją­ce zmia­ny za­pro­po­no­wa­ne przez rząd pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na. KE chce jed­nak do­wo­du, np. pro­jek­tu nowej usta­wy.

"Cie­szę się, że Węgry są go­to­we do sko­ry­go­wa­nia prawa o cen­tral­nym banku. Po­trze­bu­je­my jed­nak­że wy­raź­nych zo­bo­wią­zań i do­wo­dów, na przy­kład od­zwier­cie­dlo­nych w pro­jek­cie usta­wy. Na pod­sta­wie od­po­wie­dzi na nasze pisma, KE po­dej­mie de­cy­zję o kon­ty­nu­acji lub nie spra­wy o na­ru­sze­nie prze­pi­sów" - po­wie­dział ko­mi­sarz ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn.

Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię Fi­desz pre­mie­ra Or­ba­na, przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu szef KE Jose Ma­nu­el Bar­ro­so na­ci­skał na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ły to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro.

Wsz­czę­cie trzech po­stę­po­wań przez KE 17 stycz­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw.

"Naszą in­ten­cją nie jest pój­ście do sądu. Ale jeśli nie bę­dzie po­ro­zu­mie­nia w jed­nym czy dwóch punk­tach, to wów­czas bę­dzie to oka­zja, by roz­strzy­gnąć je osta­tecz­nie" - mówił w lutym wę­gier­ski dy­plo­ma­ta w Bruk­se­li.

Węgry są ostat­nio na cen­zu­ro­wym w KE. Poza wspo­mnia­ny­mi pro­ce­du­ra­mi o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, KE za­gro­zi­ła pod ko­niec lu­te­go, że za­mro­zi Wę­grom od 2013 roku do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by trwa­le zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do do­zwo­lo­nych 3 proc. PKB.

"Nie ma żad­ne­go związ­ku mię­dzy tymi róż­ny­mi spra­wa­mi" - za­pew­ni­ła Ah­ren­kil­de. Z kolei we wto­rek rzecz­nik ge­ne­ral­ny Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści wydał opi­nię na nie­ko­rzyść Wę­gier w jej spo­rze ze Sło­wa­cją. Orzekł, że Sło­wa­cja nie zła­ma­ła prawa UE do swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się oby­wa­te­li, kiedy od­mó­wi­ła w 2009 roku ów­cze­sne­mu pre­zy­den­to­wi Wę­gier Lasz­lo So­lyomo­wi prawa wjaz­du na swe te­ry­to­rium, gdzie chciał wziąć udział w or­ga­ni­zo­wa­nej przez wę­gier­ską mniej­szość uro­czy­sto­ści od­sło­nię­cia po­mni­ka św. Ste­fa­na, za­ło­ży­cie­la pań­stwa i pierw­sze­go króla Wę­gier.

>>>

UE nadal wrzeszczy i grozi jak szalona . Natomiast z Putinem chce partenerstwa . Widzicie tutaj pokaz sily UE . Czujecie sie juz mocarstwem bedac w UE??? Chcecie powalczyc z Wegrami ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:35, 10 Mar 2012    Temat postu:

Transparency International: gospodarka Węgier w rękach grup interesów

Pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency International ujawnia w raporcie opublikowanym w piątek w Budapeszcie, że gospodarka Węgier jest w coraz większym stopniu kontrolowana przez prywatne grupy interesów.

Według raportu, na Węgrzech powstaje siatka korupcyjna kierowana przez wpływowe grupy, a przyczyną tego zjawiska jest "brak przejrzystości procedur legislacyjnych (...), brak niezależności instytucji kontrolnych i ryzyko korupcyjne wynikające z powiązań między politykami a światem biznesu". Publikacja raportu zbiegła się w czasie z doniesieniami prasy węgierskiej, która również zwraca uwagę na silne wpływy, jakie w kilku ministerstwach posiada kilka grup interesów powiązanych z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Grupy te wygrywają wszystkie przetargi, między innymi w sektorach nieruchomości i infrastruktury oraz w ministerstwie rozwoju narodowego.

Dzienniki podają również, że resortem tym kieruje de facto grupa przedsiębiorców posiadająca koneksje polityczne. Dokument Transparency International przygotowywany był od kilku miesięcy, a dokumentacja została zakończona w październiku - powiedziała agencji AFP Noemi Alexa, szefowa TI na Węgrzech, dodając, że relacje medialne dowodzą, że wnioski zawarte w raporcie są słuszne.

>>>>

RELACJE MEDIALNE SA PODSTAWA !!!
No paczcie panstwo co za odkrycie ! Jak byl Dziurani bylo w porzo . Wtedy bylo transparency ! Jak zachodnie koncerny robily co chcialy . Teraz jak wygrywaja Wegrzy to przestalo byc transparency ! Tak to wyglada . Korupcji nie ma gdy zarabiaja koncerny zcahodnie . Widzicie ze nikomu nie mozna ufac . Zadnym organizacjom ,,humanitarnym'' ,,antykorupcyjnym'' bo nie wimy czyje interesy sie za nimi kryja . Jak widac to jest globalna sitwa . Nagle jak Bruksela atakauje Wegry to i rajtingowcy im obnizaja i zaraz korupcje znalezli . Niedlugo nazistowskie obozy zagladay znajada ... Zachod to nasz wrog najwiekszy ! Moska przez swoje prostactwo i chamstwo i dzikosc tak zniechecial te narody ze zaczely uwazac Rosjan za diablow a zachodniakow za anioly ... Coz za glupota ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:04, 14 Mar 2012    Temat postu:

UE: decyzja o zamrożeniu części funduszy spójności dla Węgier

Mi­ni­stro­wie fi­nan­sów UE pod­ję­li dziś de­cy­zję o czę­ścio­wym za­wie­sze­niu unij­nych fun­du­szy spój­no­ści na 2013 r. dla Wę­gier; to kara za nad­mier­ny de­fi­cyt fi­nan­sów pu­blicz­nych. Pol­ska wstrzy­ma­ła się w tej spra­wie od głosu - podał mi­ni­ster Jacek Ro­stow­ski.

Mi­ni­stro­wie zde­cy­do­wa­li o czę­ścio­wym za­wie­sze­niu 495 mln euro z fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier na 2013 r. Kara wej­dzie w życie, jeśli do 1 stycz­nia 2013 r. kraj ten nie ob­ni­ży de­fi­cy­tu do wy­ma­ga­nych w kry­te­riach z Ma­astricht 3 proc. PKB. - Pol­ska i dość dużo kra­jów na­sze­go re­gio­nu uwa­ża­ło, że sank­cje po­win­ny być dwu­eta­po­we: 0,2 proc. PKB na pierw­szym eta­pie, a do­pie­ro potem pod­wyż­sze­nie ich do 0,5 proc. - po­wie­dział po spo­tka­niu mi­ni­ster fi­nan­sów Jacek Ro­stow­ski. Dodał, że była też duża grupa kra­jów, które chcia­ły od­ro­czyć de­cy­zję o karze dla Wę­gier. We­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji wśród nich były: Au­stria, Cze­chy i Wiel­ka Bry­ta­nia.

Ro­stow­ski pod­kre­ślił, że in­ten­cją pol­skie­go po­stu­la­tu była "obro­na in­te­re­sów wszyst­kich kra­jów re­gio­nu, nie tylko Wę­gier" i za­pew­nie­nie po­dob­nej "stop­nio­wo­ści w na­kła­da­niu sank­cji" jak w przy­pad­ku kra­jów stre­fy euro. - Bar­dzo trud­no było to prze­for­so­wać, gdy same Węgry za­ak­cep­to­wa­ły sank­cje na po­zio­mie 0,5 proc. PKB - przy­znał. Wy­li­czył, że w "pol­skich wa­run­kach" taka kara wy­no­si­ła­by aż 7 mld zło­tych.

Wy­li­czo­na przez KE na pod­sta­wie unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o Fun­du­szu Spój­no­ści suma 495 mln euro do po­ten­cjal­ne­go za­wie­sze­nia dla Wę­gier od­po­wia­da 0,5 proc. wę­gier­skie­go PKB i 29 proc. wę­gier­skiej puli fun­du­szy w 2013 roku.

Ro­stow­ski wy­ja­śnił, że we wstrzy­ma­niu się Pol­ski od głosu nie cho­dzi­ło to, że "po­strze­ga­my po­li­ty­kę go­spo­dar­czą Wę­gier ina­czej niż resz­ta Rady UE". - Uwa­ża­li­śmy, że nawet w sy­tu­acji, w któ­rej pro­wa­dzo­na przez Węgry po­li­ty­ka ma zna­czą­ce man­ka­men­ty, trak­to­wa­nie kra­jów na­sze­go re­gio­nu i kra­jów stre­fy euro musi być pro­por­cjo­nal­ne i spra­wie­dli­we - za­zna­czył.

Cho­dzi o to, że w ra­mach pierw­sze­go kroku kara fi­nan­so­wa dla kra­jów stre­fy euro, wy­ni­ka­ją­ca z tzw. sze­ścio­pa­ku wzmac­nia­ją­ce­go unij­ny Pakt Sta­bil­no­ści i Wzro­stu, wy­no­si 0,2 proc. PKB da­ne­go kraju i do­pie­ro potem w razie braku po­pra­wy może być zwięk­szo­na do 0,5 proc. PKB.

Jed­nak ko­mi­sarz UE ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn oce­nił, że po­rów­ny­wa­nie sank­cji wobec kra­jów spoza stre­fy euro ko­rzy­sta­ją­cych z fun­du­szy spój­no­ści (m.​in. Pol­ska i Węgry) oraz kar sto­so­wa­nych wobec kra­jów stre­fy euro to "jak po­rów­ny­wa­nie po­ma­rań­czy i jabł­ka".

- Po pierw­sze kara w przy­pad­ku kra­jów stre­fy euro ma sku­tek na­tych­mia­sto­wy, a w przy­pad­ku kra­jów spoza euro jest ona roz­cią­gnię­ta w cza­sie. Po dru­gie, fun­du­sze nie są od­bie­ra­ne tym kra­jom, lecz one cza­so­wo ich nie otrzy­mu­ją - po­wie­dział Rehn. Pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku kra­jów euro po­bra­ne w de­po­zyt 0,2 proc. ich PKB może bez­pow­rot­nie prze­paść w razie braku po­pra­wy ich fi­nan­sów, a także, że sank­cje dla kra­jów spoza euro są mniej au­to­ma­tycz­ne, bo przyj­mo­wa­ne, a nie od­rzu­ca­ne więk­szo­ścią gło­sów.

Od­no­sząc się do za­rzu­tów, że ma­ją­ca kło­po­ty z nad­mier­nym de­fi­cy­tem Hisz­pa­nia jest bar­dziej ulgo­wo trak­to­wa­na niż Węgry, pod­kre­ślił, że ter­min zmniej­sze­nia de­fi­cy­tu do 3 proc. PKB dla Wę­gier minął w 2011 r., a dla Hisz­pa­nii mija w 2013 r. Po­nad­to Hisz­pa­nia za­de­kla­ro­wa­ła dzia­ła­nia na rzecz ob­ni­że­nia de­fi­cy­tu w 2012 r. i osta­tecz­ny kształt jej bu­dże­tu bę­dzie znany do­pie­ro w czerw­cu.

- KE skru­pu­lat­nie go oceni, bio­rąc pod uwagę ma­jo­we pro­gno­zy eko­no­micz­ne, i jeśli ta ocena wska­że, że Hisz­pa­nia nie za­sto­so­wa­ła się do wcze­śniej­szych re­ko­men­da­cji, Ko­mi­sja nie bę­dzie uni­kać wy­da­nia ko­lej­nych - za­pew­nił Rehn. Dodał, że także Węgry mają moż­li­wość unik­nię­cia sank­cji, po­nie­waż w czerw­cu - zgod­nie z dzi­siej­szym kom­pro­mi­sem - na­stą­pi po­now­na ocena wę­gier­skie­go bu­dże­tu.

Wczo­raj eu­ro­gru­pa po­twier­dzi­ła, że ter­mi­nem ob­ni­że­nia de­fi­cy­tu dla Hisz­pa­nii jest 2013 r. oraz że celem bu­dże­to­wym na ten rok dla Hisz­pa­nii jest de­fi­cyt o 0,5 pkt proc. PKB niż­szy niż wstęp­nie za­kła­da­ny przez rząd (5,8 proc. PKB). Pier­wot­nym celem bu­dże­to­wym Hisz­pa­nii na ten rok, wy­ni­ka­ją­cym z pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu, był jed­nak po­ziom 4,4 proc. PKB. Za­wie­sze­nie prze­ka­za­nia Wę­grom środ­ków spój­no­ści w ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu by­ło­by pre­ce­den­sem w UE. Ze­zwa­la na to roz­po­rzą­dze­nie UE ds. Fun­du­szu Spój­no­ści. Ta po­ten­cjal­na kara grozi tylko naj­bied­niej­szym pań­stwom, bo tylko one mają prawo ko­rzy­stać z Fun­du­szu Spój­no­ści.

>>>>

A towarzysze jedyne czym sie zajmuja to gratulowanie Putinowi zwyciestw i niszczeniem Wegier ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:32, 16 Mar 2012    Temat postu:

Orban: Węgry chcą niezależności i równego traktowania

Węgry są po­tęż­ne i muszą bro­nić swej nie­za­leż­no­ści, a jako naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją i za­ko­rze­nio­ny w Eu­ro­pie za­słu­gu­ją na równe trak­to­wa­nie ze stro­ny UE - oświad­czył pre­mier Vik­tor Orban w czwar­tek w Bu­da­pesz­cie na ob­cho­dach świę­ta na­ro­do­we­go.

- Je­ste­śmy pod wzglę­dem po­li­tycz­nym i in­te­lek­tu­al­nym spad­ko­bier­ca­mi 1848 roku - po­wie­dział Orban. Szef rządu prze­ma­wiał do tłumu kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy ludzi zgro­ma­dzo­nych przed par­la­men­tem pod­czas ob­cho­dów re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów. Wska­zy­wał na silną - jego zda­niem - po­zy­cję Wę­gier. - Od wielu dzie­się­cio­le­ci nie by­li­śmy tak po­tęż­ni jak dzi­siaj, i nigdy wcze­śniej nie mie­li­śmy tak wielu środ­ków po­li­tycz­nych, kon­sty­tu­cyj­nych i eko­no­micz­nych do uwol­nie­nia się od za­leż­no­ści - po­wie­dział Orban. - Jest nas do­sta­tecz­nie wielu i mamy nie­zbęd­ną de­ter­mi­na­cję, by zdo­być prawo do wol­no­ści (...) - dodał szef rządu.

W swym prze­mó­wie­niu Orban wy­bi­jał wę­gier­ską po­trze­bę nie­za­leż­no­ści. Węgry muszą sku­pić się na sobie i dla­te­go trze­ba bro­nić kon­sty­tu­cji - mówił. Od­po­wie­dzia­ły mu okrzy­ki tłumu: "Bę­dzie­my jej chro­nić".

Jego zda­niem mło­dzież, która w 1848 roku wzię­ła udział w po­wsta­niu prze­ciw rzą­dom Habs­bur­gów, już wtedy ro­zu­mia­ła, że nie­pod­le­głość Wę­gier za­le­ży od nie­za­wi­sło­ści go­spo­dar­ki. Bank na­ro­do­wy Wę­gier bę­dzie nie­za­leż­ny tylko pod wa­run­kiem, że bę­dzie bro­nił wę­gier­skiej go­spo­dar­ki przed in­te­re­sa­mi za­gra­ni­cy - po­wie­dział Orban, na co zgro­ma­dze­ni na placu lu­dzie za­re­ago­wa­li aplau­zem.

Na za­koń­cze­nie bli­sko pół­go­dzin­ne­go prze­mó­wie­nia pre­mier oświad­czył, że Węgry ocze­ku­ją od Unii Eu­ro­pej­skiej rów­ne­go trak­to­wa­nia. - Zda­je­my sobie spra­wę, że Eu­ro­pa bo­ry­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi; try­bi­ki trzesz­czą, nerwy są na­pię­te. Jed­nak jako eu­ro­pej­ski naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia Wę­gier - po­wie­dział. I dodał: "Nie zga­dza­my się na bycie eu­ro­pej­ski­mi oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii".

Pod­czas po­wsta­nia z lat 1848-1849 Wę­grzy do­ma­ga­li się m.​in. wol­no­ści prasy i znie­sie­nia cen­zu­ry, swo­bód oby­wa­tel­skich i rów­no­upraw­nie­nia wy­znań re­li­gij­nych, nie­za­leż­ne­go od władz w Wied­niu rządu oraz wy­co­fa­nia z kraju ob­cych wojsk.

W cza­sie bli­sko dwóch lat rzą­dów Fi­de­szu, par­tii Or­ba­na, wpro­wa­dzo­no nową kon­sty­tu­cję, przy­ję­to ponad 300 aktów praw­nych, prze­pro­wa­dzo­no re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia i edu­ka­cji.

Jed­nak wiele dzia­łań rządu w Bu­da­pesz­cie budzi kon­tro­wer­sje nie tylko w kraju, ale też poza jego gra­ni­ca­mi. Wśród kry­ty­ko­wa­nych po­su­nięć go­spo­dar­czych było m.​in. nad­zwy­czaj­ne opo­dat­ko­wa­nie ban­ków, a także upań­stwo­wie­nie pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych. Rzą­do­wi za­rzu­ca się także po­su­nię­cia po­li­tycz­ne mo­gą­ce stwa­rzać za­gro­że­nie dla de­mo­kra­cji. Kry­ty­ko­wa­na jest zwłasz­cza nowa kon­sty­tu­cja, która par­la­men­tar­nej więk­szo­ści stwa­rza moż­li­wość eks­pre­so­we­go uchwa­la­nia ustaw prak­tycz­nie bez de­ba­ty.

>>>

Rownosc w UE ? Orban jest naiwny . To imperium na wzor Austrii . I niech nikt nie myli Austrie z roku 1914 z ta 1848 . Przypominam ze w tej Austrii wladze namawialy chlopow aby mordowali szlachte . WLADZE ! Co sie dzialo w Galicji jak dzicz piłowała brzuchy panom piłami do drzewa na zachętę namiestnikow Wiednia . Bestialstwem przewyzszali i Ruskich i Pruskich ! UE jest spadkobierca tych tradycji tyranii ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:44, 16 Mar 2012    Temat postu:

KE: "Orban nie rozumie, co to demokracja"

Po­rów­ny­wa­nie UE do ZSRR świad­czy o kom­plet­nym nie­zro­zu­mie­niu, czym jest de­mo­kra­cja - po­wie­dzia­ła w imie­niu szefa KE Jose Bar­ro­so w pią­tek jego rzecz­nicz­ka. To ko­men­tarz do alu­zji pre­mie­ra Wę­gier Vik­to­ra Or­ba­na o unij­nych biu­ro­kra­tach i so­wiec­kich apa­rat­czy­kach.

- Ci, któ­rzy po­rów­nu­ją UE do ZSRR, wy­ka­zu­ją kom­plet­ny brak zro­zu­mie­nia, czym jest de­mo­kra­cja - po­wie­dzia­ła Pia Ah­ren­kil­de Han­sen, od­po­wia­da­jąc na py­ta­nie jed­ne­go z dzien­ni­ka­rzy; rzecz­nicz­ka za­pew­ni­ła, że takie jest sta­no­wi­sko Jose Bar­ro­so. Na wiecu, który zgro­ma­dził ponad 100 tys. osób pod par­la­men­tem w Bu­da­pesz­cie pod­czas ob­cho­dów rocz­ni­cy re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów, Orban po­wie­dział, że Węgry nie zgo­dzą się być trak­to­wa­ne jak ko­lo­nia i skry­ty­ko­wał in­ge­ro­wa­nie w we­wnętrz­ne spra­wy kraju.

- Nie bę­dzie­my ko­lo­nią. Wę­grzy nie będą żyć zgod­nie z roz­ka­za­mi ob­cych mo­carstw, nie od­da­dzą swej nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści - mówił Orban. - Jako kraj eu­ro­pej­ski żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia. Nie bę­dzie­my oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii. Mamy prawo żądać, byśmy byli trak­to­wa­ni we­dług tych sa­mych stan­dar­dów, co inne kraje.

- Znamy le­piej niż do­brze ten ro­dzaj nie­pro­szo­nej brat­niej po­mo­cy, nawet kiedy teraz nosi ona do­brze skro­jo­ny gar­ni­tur, a nie mun­dur woj­sko­wy z pa­go­na­mi - mówił Orban, od­no­sząc się - jak ko­men­tu­ją media - do urzęd­ni­ków Unii Eu­ro­pej­skiej i lat do­mi­na­cji so­wiec­kiej ma Wę­grzech. Węgry są ostat­nio na cen­zu­ro­wa­nym w UE. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska nie tylko pro­wa­dzi prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa (do­ma­ga­jąc się zmian kon­tro­wer­syj­nych ustaw do­ty­czą­cych wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ochro­ny da­nych oso­bo­wych i nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go), ale też za­po­wie­dzia­ła, że za­mro­zi Wę­grom od 2013 roku do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by trwa­le zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do do­zwo­lo­nych 3 proc. PKB.

>>>>

Eurobydlaki pouczaja o demokracji demokratycznie wybrany rzad . A ILU OBYWATELI NA WAS GLOSOWALO EURO_SOWIECKIE KANALIE !
Widzimy tutaj ze demokracja unijna przypomina ,,demokracje socjalistyczna'' w wydaniu radzieckim . Musicie sie uczyc bo slowo to jest poddawana manipulacjom . Teraz kazdy tyran jest ,,demokratyczny'' nawet w Korei Polnocnej sa ,,wybory''...
Chca was oglupic jak radzieccy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:20, 17 Mar 2012    Temat postu:

Orban porównał Unię Europejską do ZSRR? Rzecznik dementuje

Peter Szijjarto, rzecznik premiera Węgier zaprzeczył, by podczas przemówienia wygłoszonego do 250 tysięcy osób w centrum Budapesztu, Viktor Orban porównał zachowanie Brukseli do ZSRR.

Podczas obchodów 164. rocznicy węgierskiej Wiosny Ludów, Orban skrytykował władze Unii Europejskiej, twierdząc, że "Węgry nie chcą być traktowani jak obywatele drugiej kategorii". Rzecznik premiera Orbana stwierdził, że "słowa Viktora Orbana zostały przez zagranicznych dziennikarzy celowo wyrwane z kontekstu, przekształcone i zniekształcone". - Doszło do nieporozumienia. Premier nie zamierzał porównywać Brukseli do ZSRR - oświadczył Peter Szijjarto. Na wczorajszym wiecu Orban skrytykował ingerowanie Brukseli w sprawy wewnętrzne swojego kraju ostrzegając, że "Węgry są narodem z tysiącletnią tradycją i nie chcą być traktowane jak kolonia".

- Znamy lepiej niż dobrze ten rodzaj nieproszonej, bratniej pomocy, nawet kiedy nosi ona dobrze skrojony garnitur, a nie mundur wojskowy z pagonami - powiedział premier. Dziś w Brukseli rzeczniczka szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barosso stwierdziła, że "porównywanie Unii do ZSRR świadczy o całkowitym niezrozumieniu tego, czym jest demokracja".

>>>>>

Czyli co Źle Barrosemu doniesli ? Jak widzicie Bruksela totalnie upada . Juz nawet donosy sa niepradziwe to jak to ma dzialac dalej . KONIEC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:46, 20 Mar 2012    Temat postu:

Kontrowersyjna decyzja UE ws. Węgier

Unia Eu­ro­pej­ska na­ło­ży­ła karę na Węgry za nad­mier­ny de­fi­cyt. Za­wie­sze­niu ma ulec 495 mln euro środ­ków z Fun­du­szu Spój­no­ści na 2013 r., je­że­li de­fi­cyt Wę­gier do końca bie­żą­ce­go roku nie spad­nie po­ni­żej 3 proc. To pre­ce­den­so­wa de­cy­zja, po raz pierw­szy pod­ję­ta przez Radę Eu­ro­pej­ską - na wnio­sek Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Obiek­ty­wizm pod­ję­cia tej de­cy­zji budzi jed­nak po­waż­ne wąt­pli­wo­ści.

????

Budzi watpliwosci ? TO BEZCZELNA I BESTIALSKA AGRESJA . Wszystkie kraje UE poza nielicznymi wyjatkami nie spelniaja kryteriow UE a dziwnym trafem JEDEN JEDYNY MA KARE . To jest system stalinowski . Nie mozemy sie doczekac kiedy padnie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:10, 20 Mar 2012    Temat postu:

Węgierski plan pomocy dla kredytobiorców

Wę­gier­ski rząd ogło­sił nowy plan po­mo­cy oso­bom, które spła­ca­ją kre­dy­ty w wa­lu­tach ob­cych, głów­nie fran­kach szwaj­car­skich. Pro­jekt za­kła­da za­mro­że­nie na pięć lat kursu fran­ka , po jakim spła­ca­ne będą kre­dy­ty.

Nowy plan opra­co­wa­ny przez rząd wspól­nie z Wę­gier­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Ban­ków, nie ude­rzy w in­te­re­sy ban­ków. Ma na­to­miast pomóc usta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację bu­dże­tów do­mo­wych, które nie radzą sobie z wa­ha­nia­mi kur­so­wy­mi. Pro­po­zy­cja rządu za­kła­da, że osoby de­cy­du­ją­ce się na udział w rzą­do­wym pro­gra­mie, przez pięć lat będą spła­cać kre­dy­ty po kur­sie 180 fo­rin­tów za fran­ka. Obec­nie kurs ryn­ko­wy wy­no­si 240 fo­rin­tów. Po pię­ciu la­tach dłuż­ni­cy, banki i skarb pań­stwa po­kry­ją kosz­ty róż­ni­cy kur­so­wej. Wę­grzy za­in­te­re­so­wa­ni udzia­łem w pro­gra­mie muszą zgło­sić swój udział do końca roku. Z do­płat mogą sko­rzy­stać ci, któ­rych kre­dy­ty nie prze­kra­cza­ją 20 mi­lio­nów fo­rin­tów, czyli około 69 ty­się­cy euro. Wielu oby­wa­te­li Wę­gier zde­cy­do­wa­ło się na kre­dy­ty we fran­kach szwaj­car­skich przed kry­zy­sem, gdy kurs tej wa­lu­ty był znacz­nie niż­szy, stąd wy­nikł po­waż­ny pro­blem spo­łecz­ny z za­dłu­że­niem go­spo­darstw do­mo­wych w ostat­nich la­tach. W ubie­głym roku opra­co­wa­no pierw­szy pro­gram po­mo­cy za­dłu­żo­nym we fran­kach szwaj­car­skich kre­dy­to­bior­com. Sko­rzy­sta­ło z niego 160 ty­się­cy Wę­grów. Wa­run­kiem przy­stą­pie­nia do niego była moż­li­wość spła­ty kre­dy­tu w rok.

>>>>

Widziocie ze rzad tego karju stara sie jak moze pomagac ludziom . Stad bestialski atak Brukseli . To wrogowie narodow Europy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:03, 26 Mar 2012    Temat postu:

Węgry: popiersie króla Stefana Batorego odsłonięto w Nyirbator

Po­pier­sie króla Ste­fa­na Ba­to­re­go od­sło­nię­to w po­nie­dzia­łek w miej­sco­wo­ści Ny­ir­ba­tor w pół­noc­no-wschod­nich Wę­grzech w ra­mach ob­cho­dów dni przy­jaź­ni pol­sko-wę­gier­skiej.

Po­pier­sie mo­nar­chy, rzą­dzą­ce­go Pol­ską w la­tach 1576-1586, od­sło­nię­to w ze­spo­le szkół jego imie­nia. Au­to­rem mar­mu­ro­wej rzeź­by jest wę­gier­ski rzeź­biarz ze Sło­wa­cji, Istvan Par­lag. Pod­czas ce­re­mo­nii Kon­rad Su­tar­ski, pol­ski poeta ży­ją­cy na Wę­grzech, dy­rek­tor Mu­zeum i Ar­chi­wum Wę­gier­skiej Po­lo­nii, przy­po­mniał, że losy obu kra­jów spla­ta­ły się przez wieki, a obec­nie sto­sun­ki mię­dzy na­szy­mi pań­stwa­mi są wy­jąt­ko­wo dobre. Przed kil­ko­ma dnia­mi w ob­cho­dach Dnia Przy­jaź­ni Pol­sko-Wę­gier­skiej wziął udział pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wraz z mał­żon­ką Anną. Dni te od­by­wa­ją się na­prze­mien­nie w Pol­sce i na Wę­grzech, pod pa­tro­na­tem pre­zy­den­tów.

>>>>

Tak jest ! To byl maz stanu to byl wodz !
Ile rzeczy on dokonal w tak krotkim czasie . To jest polityka . Lepiej poczytac o batorym niz bezmyslnie sledzic media i ten spektakl jełopów ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:34, 02 Kwi 2012    Temat postu:

UE: Węgry idą na duże ustępstwa, ale nie wykluczają sprawy w trybunale

Węgry prze­ka­za­ły KE ko­lej­ne wy­ja­śnie­nia wraz z po­praw­ka­mi do kry­ty­ko­wa­nych wę­gier­skich ustaw, li­cząc, że to za­koń­czy spory. Nie wy­klu­cza­ją jed­nak, że w jed­nej spra­wie stro­ny spo­tka­ją się w Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści UE; cho­dzi o nie­za­leż­ność or­ga­nu ds. ochro­ny da­nych.

Węgry prze­ka­za­ły Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej w pią­tek ob­szer­ne od­po­wie­dzi na pro­wa­dzo­ne prze­ciw­ko Bu­da­pesz­to­wi od stycz­nia po­stę­po­wa­nia o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, m.​in. w spra­wie ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. - Do­ko­na­my na­szej oceny tak szyb­ko, jak to moż­li­we, ale jed­no­cze­śnie bę­dzie to ocena wy­star­cza­ją­co głę­bo­ka. Mamy na­dzie­ję, że prze­ka­za­ne nam wy­ja­śnie­nia będą wy­star­cza­ją­ce, by roz­po­cząć ne­go­cja­cje - po­wie­dzia­ła rzecz­nicz­ka KE Pia Ah­ren­kil­de Han­sen. Źró­dła pra­gną­ce za­cho­wać ano­ni­mo­wość po­wie­dzia­ły, że to moż­li­we jesz­cze pod ko­niec kwiet­nia.

Spra­wy do­ty­czą­ce wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów i or­ga­nu ochro­ny da­nych oso­bo­wych są przed­mio­tem przed­ostat­nie­go etapu pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, co ozna­cza, że jeśli KE uzna od­po­wiedź wę­gier­ską za nie­wy­star­cza­ją­cą, skie­ru­je te spra­wy do Try­bu­na­łu UE. W trze­ciej spra­wie, do­ty­czą­cej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, KE już 7 marca uzna­ła pro­po­zy­cje po­pra­wek za sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce i nie otwo­rzy­ła ko­lej­ne­go etapu pro­ce­du­ry, ale za­żą­da­ła pro­jek­tu usta­wy oraz do­dat­ko­wych wy­ja­śnień m.​in. w kwe­stii re­duk­cji wy­na­gro­dzeń człon­ków za­rzą­du banku. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier z UE i MFW rzędu 15-20 mld euro.

- Trzy­ma­my się na­sze­go wyj­ścio­we­go sta­no­wi­ska, że za­sa­dy do­ty­czą­ce wy­na­gro­dze­nia człon­ków za­rzą­du banku są czę­ścią ogól­ne­go roz­wią­za­nia dla wszyst­kich urzę­dów pu­blicz­nych. Ale w li­ście do KE wska­zu­je­my, że je­ste­śmy go­to­wi nie wdra­żać tych no­wych zasad przed wy­ga­śnię­ciem man­da­tu obec­ne­go za­rzą­du banku - po­wie­dział dziś gru­pie dzien­ni­ka­rzy am­ba­sa­dor Wę­gier przy UE Peter Gy­or­kos.

Także w in­nych spra­wach Węgry po­szły na ustęp­stwa wobec KE. M.​in. w spo­rze do­ty­czą­cym ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat (co - zda­niem wę­gier­skiej opo­zy­cji - miało być spo­so­bem na po­zby­cie się nie­któ­rych sę­dziów) Węgry obie­ca­ły wpro­wa­dze­nie okre­su przej­ścio­we­go, z któ­re­go mogą sko­rzy­stać obec­nie spra­wu­ją­cy swe funk­cje sę­dzio­wie (po­dob­nie jak wszy­scy wy­so­cy urzęd­ni­cy ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej). Jesz­cze dziś wę­gier­ski par­la­ment ma też gło­so­wać ws. przy­ję­cia kon­sul­to­wa­nych z KE po­pra­wek do usta­wy, która two­rzy nowy organ o ochro­nie da­nych oso­bo­wych, tak, by za­pew­nić nie­za­leż­ność tej in­sty­tu­cji.

Am­ba­sa­dor Gy­or­kos nie wy­klu­czył jed­nak, że spra­wa może za­koń­czyć się w Try­bu­na­le UE. Przy­znał, że sta­no­wi­ska stron róż­nią się wciąż w jed­nej kwe­stii, a mia­no­wi­cie zbyt wcze­sne­go zda­niem KE za­koń­cze­nia man­da­tu po­przed­nie­go or­ga­nu ochro­ny da­nych oso­bo­wych (ombud­sma­na). W do­star­czo­nej w pią­tek od­po­wie­dzi rząd Wę­gier po­wtó­rzył ar­gu­men­ta­cję, że nowe prawo usta­no­wi­ło zu­peł­nie nowy organ "i w związ­ku z tym nie może być mowy o przed­wcze­snym za­my­ka­niu (po­przed­nie­go or­ga­nu) lub o jego po­ten­cjal­nym na­stęp­cy" - prze­ko­ny­wał am­ba­sa­dor.

- Jeśli KE po­zo­sta­nie na swoim sta­no­wi­sku, nie mogę wy­klu­czyć, że spra­wa skoń­czy się w try­bu­na­le UE - po­wie­dział.

Wy­ra­ził jed­nak na­dzie­ję, że KE uzna wy­ja­śnie­nia Bu­da­pesz­tu za wy­star­cza­ją­ce. - Co do za­war­to­ści (na­szej od­po­wie­dzi), mam na­dzie­ję, że po­czy­ni­li­śmy duży po­stęp, ale oczy­wi­ście de­cy­zja na­le­ży do KE - za­strzegł.

Osob­ną spra­wą jest też pro­wa­dzo­na prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ra nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu, w któ­rej mi­ni­stro­wie fi­nan­sów (Rada Eco­fin) zgo­dzi­li się z pro­po­zy­cją KE, by za­wie­sić Wę­grom do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści UE, jeśli do końca roku nie wdro­żą środ­ków za­pew­nia­ją­cych "trwa­łą re­duk­cję de­fi­cy­tu" po­ni­żej do­zwo­lo­ne­go pu­ła­pu 3 proc. Mi­ni­ster fi­nan­sów Wę­gier obie­cał w mi­nio­ny week­end w Ko­pen­ha­dze na nie­for­mal­nym po­sie­dze­niu Eco­fin, że jesz­cze w kwiet­niu rząd przed­sta­wi pro­gra­my kon­wer­gen­cji za­wie­ra­ją­ce nie­zbęd­ne cię­cia w bu­dże­cie, by unik­nąć kary. Spra­wa ma być po­now­nie oma­wia­na przez Eco­fin już w czerw­cu. KE 7 marca dała Wę­grom za­le­d­wie mie­siąc na prze­ko­na­nie jej, że rząd po­pra­wi kon­tro­wer­syj­ne usta­wy, tak by były zgod­ne z pra­wem UE. Za­gro­zi­ła, że w prze­ciw­nym razie skie­ru­je spra­wy do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE. Po­wo­łu­jąc się na pil­ność i wagę spraw, KE po­sta­no­wi­ła skró­cić - ze zwy­cza­jo­wych w dru­gim eta­pie pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa dwóch mie­się­cy do jed­ne­go mie­sią­ca - czas, jaki dała Wę­grom na od­po­wiedź.

>>>>

Orban sie zalamal skapitulowal jak Czechoslowacja przed Hitlerem a euro-naziole dociskaja aby ten kraj zlamac calkowicie zeszmacic zgnoic do poziomu Grecji . Tacy sa naziole ... Nazim trzeba niszczyc i wyrywac korzeniami ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:58, 12 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry: podatek od transakcji finansowych

Wę­gier­ski rząd za­mie­rza od przy­szłe­go roku wpro­wa­dzić po­da­tek od trans­ak­cji fi­nan­so­wych. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gy Ma­tolc­sy twier­dzi, że po­mo­że to utrzy­mać de­fi­cyt bu­dże­to­wy w gra­ni­cach 3 pro­cent PKB , co jest wa­run­kiem wzno­wie­nia ne­go­cja­cji z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym.

Nowa opła­ta zmu­si­ła­by sek­tor fi­nan­so­wy do udzia­łu w kosz­tach wę­gier­skie­go kry­zy­su go­spo­dar­cze­go. Pro­po­zy­cja rządu prze­wi­du­je, że trans­ak­cje gieł­do­we i trans­ak­cje na rynku ob­li­ga­cji by­ły­by ob­cią­żo­ne staw­ką 0,1 pro­cent, a trans­ak­cje z uży­ciem tzw. in­stru­men­tów po­chod­nych w wy­so­ko­ści 0,01%. Rząd uważa, że rocz­ne wpły­wy z po­dat­ku mogą wy­nieść 400 mln euro. W roku 2010 wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni za­twier­dzi­li opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go w wy­so­ko­ści 0,7 pro­cent Kra­jo­we­go Pro­duk­tu Brut­to i opo­dat­ko­wa­li wiel­kie kon­cer­ny prze­my­sło­we. Spór o po­da­tek był jed­nym z po­wo­dów ze­rwa­nia ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na a przed­sta­wi­cie­la­mi Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go w spra­wie wa­run­ków przed­lu­że­nia umowy kre­dy­to­wej dla Wę­gier. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gy Ma­tolc­sy pod­kre­ślił jed­nak, że opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go za­si­li­ło kasę pań­stwo­wą 700 mi­lio­na­mi euro i było "ab­so­lut­nie nie­zbęd­nym" po­su­nię­ciem w 29-punk­to­wym pro­gra­mie oszczęd­no­ścio­wym rządu. Ma­tolc­sy nie wy­klu­czył, że rząd anu­lu­je w przy­szłym roku po­dat­ki dla sek­to­rów : te­le­ko­mu­ni­ka­cji i ener­ge­ty­ki i ob­ni­ży do po­ło­wy opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go.

>>>>

Za chwile bedzie atak na Wegry ze strony brukselskich marionetek wielkich koncernow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:44, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Orban zarzucił Komisji Europejskiej przekroczenie kompetencji

Premier Węgier Viktor Orban zarzucił w piątek Komisji Europejskiej (KE) przekroczenie kompetencji w związku z postawieniem jego krajowi politycznych warunków przed uzyskaniem kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

W cotygodniowym wywiadzie radiowym Orban powiedział, że jest "rzeczą niemożliwą", by wdrożone przez KE postępowania przeciwko Węgrom o naruszenie unijnego prawa miały stanowić przeszkodę w zawarciu umowy z MFW. Gdyby jednak tak było, musiałoby to zostać uznane za "szantaż" - dodał węgierski premier, cytowany przez agencję dpa. Orban ocenił optymistycznie szanse Węgier na uzyskanie kredytu. "MFW przyznał ostatnio kredyty Białorusi, Pakistanowi oraz Bośni i Hercegowinie. Ta lista to dowód, że MFW przyznaje pożyczki według finansowych kryteriów" - podkreślił szef rządu.

W styczniu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o naruszenie prawa unijnego: o ograniczenie niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat, co - zdaniem węgierskiej opozycji - ma być sposobem na pozbycie się niektórych sędziów. Procedura w sprawie banku centralnego została zawieszona.

Kontrowersyjną ustawę o banku centralnym przyjął przed Nowym Rokiem parlament zdominowany przez partię Fidesz premiera Orbana. Od tego czasu szef KE Jose Manuel Barroso naciskał na Orbana, by zmienił ustawę tak, aby szanowała niezależność banku centralnego. KE oraz MFW stawiały to jako warunek nowej pomocy dla Węgier rzędu 15-20 mld euro. Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 roku dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB.

>>>>

UE to system sowiecki . A wiec bezprawie . Gaki o prawie moga tylko co najwyzej rozsmieszyc . Im trzeba przypieprzyc po sowiecku po mordzie . Jak Piłsudski Armii Czerwonej ! On to umial z nimi rozmawiac :O)))
reszta juz ostatnio sa mocno naszarpnieci - jeszcze troche i padna . A Orban powinien karj wyprowadzic z UE i przesatc sie nimi zajmowac . Węgry maja duzo wieksze problemy niz obszarpywanie sie z żulami brukselskimi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:51, 18 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry: rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym

Węgierski rząd przedłożył w nocy z wtorku na środę w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym, co ma na celu odblokowanie negocjacji z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) na temat pomocy finansowej.

- Rząd złożył w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym obejmujący pewne punkty, wobec których zastrzeżenia składa Komisja Europejska - oświadczyło w komunikacie ministerstwo gospodarki. - Przedstawiciel rządu nie będzie odtąd brał już udziału w posiedzeniach Rady Monetarnej banku centralnego, a Rada nie będzie już zobligowana do wysyłania rządowi porządku dnia swych posiedzeń - wyjaśniono.

Ponadto z ustawy znikną zapisy o możliwym rozwiązaniu Rady Monetarnej w przypadku przyjęcia euro na Węgrzech.

Węgierski rząd podkreślił również, że złożono projekt nowelizacji konstytucji w celu unieważnienia planu połączenia węgierskiego banku centralnego (MNB) z nadzorem rynku finansowego (PSZAF), co kwestionowały MFW i UE.

Kontrowersyjną ustawę o banku centralnym przyjął pod koniec ub. roku parlament zdominowany przez partię Fidesz premiera Viktor Orbana. Od tego czasu szef KE Jose Manuel Barroso naciskał na Orbana, by zmienił ustawę tak aby szanowała niezależność banku centralnego. KE oraz MFW stawiały to jako warunek nowej pomocy dla Węgier rzędu 15-20 mld euro.

Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 r. dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB. W poniedziałek w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego, we Frankfurcie nad Menem, odbyło się techniczne spotkanie między przedstawicielami węgierskiego rządu, MNB, MFW, EBC oraz Komisji Europejskiej w celu omówienia przewidywanych przez Budapeszt zmian w ustawie o banku centralnym.

>>>>

No i zgodnie z przewidywaniami Orban sie zalamal . Nie uchroni go to od agresji Brukseli tylko ja zwiekszy . Brukselskie kundle atatakuja tylko tych ktorzy sie ich boja . Orban jak widac do nich nalezy . No cusz . Zawsze mowilem aby popierac Jobbik ... To jest walka o Węgry i ich istnienie a nie o stolki ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:00, 19 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry sprzedały na aukcji więcej papierów dłużnych niż planowały

Węgry sprze­da­ły na au­kcji ob­li­ga­cje o war­to­ści 47,5 mld fo­rin­tów, o 7,5 mld fo­rin­tów wię­cej niż pla­no­wa­no - po­da­ła w czwar­tek Agen­cja Za­rzą­dza­nia Dłu­giem (AKK).

AKK sprze­da­ła ob­li­ga­cje o war­to­ści 22,5 mld fo­rin­tów, za­pa­da­ją­ce w 2015, o śred­niej ren­tow­no­ści 8,7 proc. wobec 8,75 proc. pod­czas au­kcji 5 kwiet­nia. Sprze­da­no też ob­li­ga­cje na 2017 r. o war­to­ści 15 mld fo­rin­tów i ren­tow­no­ści 8,82 proc. wobec 8,91 proc. na akcji 2 ty­go­dnie temu. AKK po­da­ła też, że sprze­da­ła ob­li­ga­cje o war­to­ści 10 mld fo­rin­tów za­pa­da­ją­ce w 2028 r. i ren­tow­no­ści 8,82 proc.

????

Oszaleli ? Na taki % ? Toz trzeba pozyczac z Banku Narodowego na nizszy niz na banksterski procent !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:34, 24 Kwi 2012    Temat postu:

Orban wini UE i MFW za impas w ich rozmowach z Węgrami

Wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban ob­cią­żył w po­nie­dzia­łek Unię Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy winą za impas w pro­wa­dzo­nych z nimi roz­mo­wach na temat wzno­wie­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej dla Wę­gier.

"Sądzę, że gdyby MFW był gotów za­pew­nić nie po­życz­kę, lecz po­ro­zu­mie­nie o przed­się­wzię­ciach za­bez­pie­cza­ją­cych, wy­star­czy­ło­by to do usta­bi­li­zo­wa­nia wę­gier­skiej go­spo­dar­ki. Nie je­ste­śmy w sta­nie do­pro­wa­dzić do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji. Chcie­li­by­śmy ne­go­cjo­wać jutro rano lub tego po­po­łu­dnia, ale od­po­wiedź jest taka, że ist­nie­ją pewne wa­run­ki wstęp­ne usta­lo­ne praw­do­po­dob­nie przez Unię Eu­ro­pej­ską, które są wa­run­ka­mi nie dla po­ro­zu­mie­nia, lecz dla za­ini­cjo­wa­nia po­ro­zu­mie­nia" - po­wie­dział Orban w prze­mó­wie­niu do przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su i dy­plo­ma­tów w Bruk­se­li. We wto­rek przed po­łu­dniem Orban ma się spo­tkać z prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Jose Ma­nu­elem Bar­ro­so.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, ma­ją­ca już za złe Or­ba­no­wi jego agre­syw­ny, cen­tra­li­stycz­ny styl, za­wie­si­ła w grud­niu roz­mo­wy w spra­wie po­życz­ki MFW dla Wę­gier, uza­sad­nia­jąc to wpro­wa­dze­niem prze­pi­sów, które jej zda­niem na­ru­sza­ją nie­za­leż­ność wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go.

Jak za­zna­cza Reu­ters, re­zer­wy fi­nan­so­we Bu­da­pesz­tu mogą mu wy­star­czyć na ob­słu­gę za­dłu­że­nia do czasu, aż czę­ścio­wo osłab­nie po­wo­do­wa­ny kry­zy­sem za­dłu­że­nio­wym stre­fy euro na­cisk na glo­bal­ne rynki, a in­we­sto­rzy bar­dziej za­in­te­re­su­ją się ak­ty­wa­mi o więk­szym ry­zy­ku, ta­ki­mi jak ob­li­ga­cje wę­gier­skie. Jed­nak z po­wo­du tego, iż znacz­na część pu­blicz­ne­go i pry­wat­ne­go za­dłu­że­nia Wę­gier opie­wa na wa­lu­ty obce, ist­nie­je groź­ba, że w razie utra­ty za­ufa­nia in­we­sto­rzy po­dej­mą wy­prze­daż fo­rin­tów, spro­wa­dza­jąc na kraj kry­zys fi­nan­so­wa­nia.

W ubie­głym ty­go­dniu rząd Wę­gier prze­słał do par­la­men­tu pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy o banku cen­tral­nym, ale nie uwzględ­nił w nim wszyst­kich za­strze­żeń wy­su­wa­nych przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską i Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny. Głów­ną kwe­stią spor­ną są tutaj roz­wią­za­nia ogra­ni­cza­ją­ce za­rob­ki szefa i człon­ków kie­row­nic­twa banku, co łamie prze­pi­sy UE za­ka­zu­ją­ce zmniej­sza­nia płac sze­fów ban­ków cen­tral­nych w trak­cie ich ka­den­cji. "Wpro­wa­dzi­li­śmy ogra­ni­cze­nie płac, ogól­ne ogra­ni­cze­nie płac dla funk­cjo­na­riu­szy pu­blicz­nych. Mówią nam, że to nie­le­gal­ne. My tak nie uwa­ża­my" - po­wie­dział Orban w Bruk­se­li.

>>>>

Oczywiscie winien jest zachod . Jak zawsze ! Przeciez daja lekka reka roznym szemranym rzadom bankrutow . Atak na Węgry to celowa robota globalnej oligarchii finansowej . Urzedasi to ich marionetki . Ale po co rzad Orbana uprawia żebry ? Jest Bank Narodowy to niech pozycza . Wyjsc z UE i nie miec z nimi nic do czynienia !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Następny
Strona 4 z 16

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy