Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:54, 07 Mar 2012    Temat postu:

KE: Węgry mają miesiąc na zmianę kontrowersyjnych ustaw

KE dała w środę mie­siąc rzą­do­wi Wę­gier na prze­ko­na­nie Ko­mi­sji, że po­pra­wi kon­tro­wer­syj­ne usta­wy do­ty­czą­ce wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów oraz ochro­ny da­nych oso­bo­wych, tak by były zgod­ne z pra­wem UE. Jeśli nie, Wę­grom grozi spra­wa w Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści UE.

De­cy­zja KE to drugi etap (tzw. umo­ty­wo­wa­na opi­nia) otwar­tych wobec Wę­gier 17 stycz­nia dwóch z trzech pro­ce­dur o na­ru­sze­nie prawa unij­ne­go: w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat, co - zda­niem wę­gier­skiej opo­zy­cji - ma być spo­so­bem na po­zby­cie się nie­któ­rych sę­dziów. "Środ­ki pod­ję­te przez Węgry nie od­po­wia­da­ją na wszyst­kie nasze za­rzu­ty" - po­wie­dzia­ła na śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej rzecz­nicz­ka KE Pia Ah­ren­kil­de Han­sen. Do­da­ła, że de­cy­zja ko­le­gium ko­mi­sa­rzy zo­sta­ła przy­ję­ta po dys­ku­sji "kon­kret­nej, opar­tej na fak­tach i ana­li­zie praw­nej".

Po­wo­łu­jąc się na pil­ność i wagę spraw, KE po­sta­no­wi­ła skró­cić - ze zwy­cza­jo­wych w dru­gim eta­pie pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa dwóch mie­się­cy do jed­ne­go mie­sią­ca - czas, jaki Węgry mają na od­po­wiedź. Ah­ren­kil­de przy­zna­ła, że w prze­ciw­nym razie opcja skie­ro­wa­nia pozwu do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE po­zo­sta­je otwar­ta, ale "nie ma pod­staw, by my­śleć, że Wę­grom nie uda się w ciągu tego krót­kie­go okre­su w pełni od­po­wie­dzieć (na za­rzu­ty KE)".

KE, która jest straż­nicz­ką unij­ne­go prawa i trak­ta­tów, uzna­ła za nie­sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cą od­po­wiedź Wę­gier z 17 lu­te­go na po­sta­wio­ne mie­siąc wcze­śniej za­rzu­ty o ła­ma­nie unij­ne­go prawa. Zda­niem KE, jak tłu­ma­czy­ły pra­gną­ce za­cho­wać ano­ni­mo­wość źró­dła w Ko­mi­sji, usta­wa o zmia­nie wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów wy­ma­ga okre­su przej­ścio­we­go, z któ­re­go po­win­ni sko­rzy­stać sę­dzio­wie obec­nie spra­wu­ją­cy swe funk­cje.

"Węgry od­po­wie­dzia­ły na nie­któ­re praw­ne za­strze­że­nia Ko­mi­sji, ale wciąż mamy po­waż­ne wąt­pli­wo­ści do­ty­czą­ce po­ten­cjal­nych na­ru­szeń prze­pi­sów UE w od­nie­sie­niu do prze­wi­dy­wa­ne­go, obo­wiąz­ko­we­go przej­ścia na eme­ry­tu­rę 274 sę­dziów i pro­ku­ra­to­rów na Wę­grzech oraz nie­za­leż­no­ści urzę­du ochro­ny da­nych. Teraz, wraz z dru­gim eta­pem pro­ce­du­ry kar­nej, jest klu­czo­we, by wła­dze wę­gier­skie szyb­ko roz­wia­ły te praw­ne za­strze­że­nia. Chciał­bym zo­ba­czyć praw­dzi­we zmia­ny tego kwe­stio­no­wa­ne­go usta­wo­daw­stwa" - po­wie­dzia­ła od­po­wie­dzial­na za obie spra­wy ko­mi­sarz ds. spra­wie­dli­wo­ści i praw pod­sta­wo­wych Vi­via­ne Re­ding.

Jed­no­cze­śnie KE po­sta­no­wi­ła za­wie­sić trze­cią pro­ce­du­rę o na­ru­sze­nie prawa UE w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, uzna­jąc za wy­star­cza­ją­ce zmia­ny za­pro­po­no­wa­ne przez rząd pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na. KE chce jed­nak do­wo­du, np. pro­jek­tu nowej usta­wy.

"Cie­szę się, że Węgry są go­to­we do sko­ry­go­wa­nia prawa o cen­tral­nym banku. Po­trze­bu­je­my jed­nak­że wy­raź­nych zo­bo­wią­zań i do­wo­dów, na przy­kład od­zwier­cie­dlo­nych w pro­jek­cie usta­wy. Na pod­sta­wie od­po­wie­dzi na nasze pisma, KE po­dej­mie de­cy­zję o kon­ty­nu­acji lub nie spra­wy o na­ru­sze­nie prze­pi­sów" - po­wie­dział ko­mi­sarz ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn.

Kon­tro­wer­syj­ną usta­wę o banku cen­tral­nym par­la­ment, zdo­mi­no­wa­ny przez par­tię Fi­desz pre­mie­ra Or­ba­na, przy­jął przed Nowym Ro­kiem. Od tego czasu szef KE Jose Ma­nu­el Bar­ro­so na­ci­skał na Or­ba­na, by zmie­nił usta­wę tak, aby sza­no­wa­ła nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ły to jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier rzędu 15-20 mld euro.

Wsz­czę­cie trzech po­stę­po­wań przez KE 17 stycz­nia to efekt ana­li­zy praw­nej wę­gier­skich ustaw.

"Naszą in­ten­cją nie jest pój­ście do sądu. Ale jeśli nie bę­dzie po­ro­zu­mie­nia w jed­nym czy dwóch punk­tach, to wów­czas bę­dzie to oka­zja, by roz­strzy­gnąć je osta­tecz­nie" - mówił w lutym wę­gier­ski dy­plo­ma­ta w Bruk­se­li.

Węgry są ostat­nio na cen­zu­ro­wym w KE. Poza wspo­mnia­ny­mi pro­ce­du­ra­mi o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, KE za­gro­zi­ła pod ko­niec lu­te­go, że za­mro­zi Wę­grom od 2013 roku do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by trwa­le zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do do­zwo­lo­nych 3 proc. PKB.

"Nie ma żad­ne­go związ­ku mię­dzy tymi róż­ny­mi spra­wa­mi" - za­pew­ni­ła Ah­ren­kil­de. Z kolei we wto­rek rzecz­nik ge­ne­ral­ny Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści wydał opi­nię na nie­ko­rzyść Wę­gier w jej spo­rze ze Sło­wa­cją. Orzekł, że Sło­wa­cja nie zła­ma­ła prawa UE do swo­bod­ne­go prze­miesz­cza­nia się oby­wa­te­li, kiedy od­mó­wi­ła w 2009 roku ów­cze­sne­mu pre­zy­den­to­wi Wę­gier Lasz­lo So­lyomo­wi prawa wjaz­du na swe te­ry­to­rium, gdzie chciał wziąć udział w or­ga­ni­zo­wa­nej przez wę­gier­ską mniej­szość uro­czy­sto­ści od­sło­nię­cia po­mni­ka św. Ste­fa­na, za­ło­ży­cie­la pań­stwa i pierw­sze­go króla Wę­gier.

>>>

UE nadal wrzeszczy i grozi jak szalona . Natomiast z Putinem chce partenerstwa . Widzicie tutaj pokaz sily UE . Czujecie sie juz mocarstwem bedac w UE??? Chcecie powalczyc z Wegrami ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:35, 10 Mar 2012    Temat postu:

Transparency International: gospodarka Węgier w rękach grup interesów

Pozarządowa organizacja antykorupcyjna Transparency International ujawnia w raporcie opublikowanym w piątek w Budapeszcie, że gospodarka Węgier jest w coraz większym stopniu kontrolowana przez prywatne grupy interesów.

Według raportu, na Węgrzech powstaje siatka korupcyjna kierowana przez wpływowe grupy, a przyczyną tego zjawiska jest "brak przejrzystości procedur legislacyjnych (...), brak niezależności instytucji kontrolnych i ryzyko korupcyjne wynikające z powiązań między politykami a światem biznesu". Publikacja raportu zbiegła się w czasie z doniesieniami prasy węgierskiej, która również zwraca uwagę na silne wpływy, jakie w kilku ministerstwach posiada kilka grup interesów powiązanych z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Grupy te wygrywają wszystkie przetargi, między innymi w sektorach nieruchomości i infrastruktury oraz w ministerstwie rozwoju narodowego.

Dzienniki podają również, że resortem tym kieruje de facto grupa przedsiębiorców posiadająca koneksje polityczne. Dokument Transparency International przygotowywany był od kilku miesięcy, a dokumentacja została zakończona w październiku - powiedziała agencji AFP Noemi Alexa, szefowa TI na Węgrzech, dodając, że relacje medialne dowodzą, że wnioski zawarte w raporcie są słuszne.

>>>>

RELACJE MEDIALNE SA PODSTAWA !!!
No paczcie panstwo co za odkrycie ! Jak byl Dziurani bylo w porzo . Wtedy bylo transparency ! Jak zachodnie koncerny robily co chcialy . Teraz jak wygrywaja Wegrzy to przestalo byc transparency ! Tak to wyglada . Korupcji nie ma gdy zarabiaja koncerny zcahodnie . Widzicie ze nikomu nie mozna ufac . Zadnym organizacjom ,,humanitarnym'' ,,antykorupcyjnym'' bo nie wimy czyje interesy sie za nimi kryja . Jak widac to jest globalna sitwa . Nagle jak Bruksela atakauje Wegry to i rajtingowcy im obnizaja i zaraz korupcje znalezli . Niedlugo nazistowskie obozy zagladay znajada ... Zachod to nasz wrog najwiekszy ! Moska przez swoje prostactwo i chamstwo i dzikosc tak zniechecial te narody ze zaczely uwazac Rosjan za diablow a zachodniakow za anioly ... Coz za glupota ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:04, 14 Mar 2012    Temat postu:

UE: decyzja o zamrożeniu części funduszy spójności dla Węgier

Mi­ni­stro­wie fi­nan­sów UE pod­ję­li dziś de­cy­zję o czę­ścio­wym za­wie­sze­niu unij­nych fun­du­szy spój­no­ści na 2013 r. dla Wę­gier; to kara za nad­mier­ny de­fi­cyt fi­nan­sów pu­blicz­nych. Pol­ska wstrzy­ma­ła się w tej spra­wie od głosu - podał mi­ni­ster Jacek Ro­stow­ski.

Mi­ni­stro­wie zde­cy­do­wa­li o czę­ścio­wym za­wie­sze­niu 495 mln euro z fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier na 2013 r. Kara wej­dzie w życie, jeśli do 1 stycz­nia 2013 r. kraj ten nie ob­ni­ży de­fi­cy­tu do wy­ma­ga­nych w kry­te­riach z Ma­astricht 3 proc. PKB. - Pol­ska i dość dużo kra­jów na­sze­go re­gio­nu uwa­ża­ło, że sank­cje po­win­ny być dwu­eta­po­we: 0,2 proc. PKB na pierw­szym eta­pie, a do­pie­ro potem pod­wyż­sze­nie ich do 0,5 proc. - po­wie­dział po spo­tka­niu mi­ni­ster fi­nan­sów Jacek Ro­stow­ski. Dodał, że była też duża grupa kra­jów, które chcia­ły od­ro­czyć de­cy­zję o karze dla Wę­gier. We­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji wśród nich były: Au­stria, Cze­chy i Wiel­ka Bry­ta­nia.

Ro­stow­ski pod­kre­ślił, że in­ten­cją pol­skie­go po­stu­la­tu była "obro­na in­te­re­sów wszyst­kich kra­jów re­gio­nu, nie tylko Wę­gier" i za­pew­nie­nie po­dob­nej "stop­nio­wo­ści w na­kła­da­niu sank­cji" jak w przy­pad­ku kra­jów stre­fy euro. - Bar­dzo trud­no było to prze­for­so­wać, gdy same Węgry za­ak­cep­to­wa­ły sank­cje na po­zio­mie 0,5 proc. PKB - przy­znał. Wy­li­czył, że w "pol­skich wa­run­kach" taka kara wy­no­si­ła­by aż 7 mld zło­tych.

Wy­li­czo­na przez KE na pod­sta­wie unij­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o Fun­du­szu Spój­no­ści suma 495 mln euro do po­ten­cjal­ne­go za­wie­sze­nia dla Wę­gier od­po­wia­da 0,5 proc. wę­gier­skie­go PKB i 29 proc. wę­gier­skiej puli fun­du­szy w 2013 roku.

Ro­stow­ski wy­ja­śnił, że we wstrzy­ma­niu się Pol­ski od głosu nie cho­dzi­ło to, że "po­strze­ga­my po­li­ty­kę go­spo­dar­czą Wę­gier ina­czej niż resz­ta Rady UE". - Uwa­ża­li­śmy, że nawet w sy­tu­acji, w któ­rej pro­wa­dzo­na przez Węgry po­li­ty­ka ma zna­czą­ce man­ka­men­ty, trak­to­wa­nie kra­jów na­sze­go re­gio­nu i kra­jów stre­fy euro musi być pro­por­cjo­nal­ne i spra­wie­dli­we - za­zna­czył.

Cho­dzi o to, że w ra­mach pierw­sze­go kroku kara fi­nan­so­wa dla kra­jów stre­fy euro, wy­ni­ka­ją­ca z tzw. sze­ścio­pa­ku wzmac­nia­ją­ce­go unij­ny Pakt Sta­bil­no­ści i Wzro­stu, wy­no­si 0,2 proc. PKB da­ne­go kraju i do­pie­ro potem w razie braku po­pra­wy może być zwięk­szo­na do 0,5 proc. PKB.

Jed­nak ko­mi­sarz UE ds. wa­lu­to­wych Olli Rehn oce­nił, że po­rów­ny­wa­nie sank­cji wobec kra­jów spoza stre­fy euro ko­rzy­sta­ją­cych z fun­du­szy spój­no­ści (m.​in. Pol­ska i Węgry) oraz kar sto­so­wa­nych wobec kra­jów stre­fy euro to "jak po­rów­ny­wa­nie po­ma­rań­czy i jabł­ka".

- Po pierw­sze kara w przy­pad­ku kra­jów stre­fy euro ma sku­tek na­tych­mia­sto­wy, a w przy­pad­ku kra­jów spoza euro jest ona roz­cią­gnię­ta w cza­sie. Po dru­gie, fun­du­sze nie są od­bie­ra­ne tym kra­jom, lecz one cza­so­wo ich nie otrzy­mu­ją - po­wie­dział Rehn. Pod­kre­ślił, że w przy­pad­ku kra­jów euro po­bra­ne w de­po­zyt 0,2 proc. ich PKB może bez­pow­rot­nie prze­paść w razie braku po­pra­wy ich fi­nan­sów, a także, że sank­cje dla kra­jów spoza euro są mniej au­to­ma­tycz­ne, bo przyj­mo­wa­ne, a nie od­rzu­ca­ne więk­szo­ścią gło­sów.

Od­no­sząc się do za­rzu­tów, że ma­ją­ca kło­po­ty z nad­mier­nym de­fi­cy­tem Hisz­pa­nia jest bar­dziej ulgo­wo trak­to­wa­na niż Węgry, pod­kre­ślił, że ter­min zmniej­sze­nia de­fi­cy­tu do 3 proc. PKB dla Wę­gier minął w 2011 r., a dla Hisz­pa­nii mija w 2013 r. Po­nad­to Hisz­pa­nia za­de­kla­ro­wa­ła dzia­ła­nia na rzecz ob­ni­że­nia de­fi­cy­tu w 2012 r. i osta­tecz­ny kształt jej bu­dże­tu bę­dzie znany do­pie­ro w czerw­cu.

- KE skru­pu­lat­nie go oceni, bio­rąc pod uwagę ma­jo­we pro­gno­zy eko­no­micz­ne, i jeśli ta ocena wska­że, że Hisz­pa­nia nie za­sto­so­wa­ła się do wcze­śniej­szych re­ko­men­da­cji, Ko­mi­sja nie bę­dzie uni­kać wy­da­nia ko­lej­nych - za­pew­nił Rehn. Dodał, że także Węgry mają moż­li­wość unik­nię­cia sank­cji, po­nie­waż w czerw­cu - zgod­nie z dzi­siej­szym kom­pro­mi­sem - na­stą­pi po­now­na ocena wę­gier­skie­go bu­dże­tu.

Wczo­raj eu­ro­gru­pa po­twier­dzi­ła, że ter­mi­nem ob­ni­że­nia de­fi­cy­tu dla Hisz­pa­nii jest 2013 r. oraz że celem bu­dże­to­wym na ten rok dla Hisz­pa­nii jest de­fi­cyt o 0,5 pkt proc. PKB niż­szy niż wstęp­nie za­kła­da­ny przez rząd (5,8 proc. PKB). Pier­wot­nym celem bu­dże­to­wym Hisz­pa­nii na ten rok, wy­ni­ka­ją­cym z pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu, był jed­nak po­ziom 4,4 proc. PKB. Za­wie­sze­nie prze­ka­za­nia Wę­grom środ­ków spój­no­ści w ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu by­ło­by pre­ce­den­sem w UE. Ze­zwa­la na to roz­po­rzą­dze­nie UE ds. Fun­du­szu Spój­no­ści. Ta po­ten­cjal­na kara grozi tylko naj­bied­niej­szym pań­stwom, bo tylko one mają prawo ko­rzy­stać z Fun­du­szu Spój­no­ści.

>>>>

A towarzysze jedyne czym sie zajmuja to gratulowanie Putinowi zwyciestw i niszczeniem Wegier ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:32, 16 Mar 2012    Temat postu:

Orban: Węgry chcą niezależności i równego traktowania

Węgry są po­tęż­ne i muszą bro­nić swej nie­za­leż­no­ści, a jako naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją i za­ko­rze­nio­ny w Eu­ro­pie za­słu­gu­ją na równe trak­to­wa­nie ze stro­ny UE - oświad­czył pre­mier Vik­tor Orban w czwar­tek w Bu­da­pesz­cie na ob­cho­dach świę­ta na­ro­do­we­go.

- Je­ste­śmy pod wzglę­dem po­li­tycz­nym i in­te­lek­tu­al­nym spad­ko­bier­ca­mi 1848 roku - po­wie­dział Orban. Szef rządu prze­ma­wiał do tłumu kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy ludzi zgro­ma­dzo­nych przed par­la­men­tem pod­czas ob­cho­dów re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów. Wska­zy­wał na silną - jego zda­niem - po­zy­cję Wę­gier. - Od wielu dzie­się­cio­le­ci nie by­li­śmy tak po­tęż­ni jak dzi­siaj, i nigdy wcze­śniej nie mie­li­śmy tak wielu środ­ków po­li­tycz­nych, kon­sty­tu­cyj­nych i eko­no­micz­nych do uwol­nie­nia się od za­leż­no­ści - po­wie­dział Orban. - Jest nas do­sta­tecz­nie wielu i mamy nie­zbęd­ną de­ter­mi­na­cję, by zdo­być prawo do wol­no­ści (...) - dodał szef rządu.

W swym prze­mó­wie­niu Orban wy­bi­jał wę­gier­ską po­trze­bę nie­za­leż­no­ści. Węgry muszą sku­pić się na sobie i dla­te­go trze­ba bro­nić kon­sty­tu­cji - mówił. Od­po­wie­dzia­ły mu okrzy­ki tłumu: "Bę­dzie­my jej chro­nić".

Jego zda­niem mło­dzież, która w 1848 roku wzię­ła udział w po­wsta­niu prze­ciw rzą­dom Habs­bur­gów, już wtedy ro­zu­mia­ła, że nie­pod­le­głość Wę­gier za­le­ży od nie­za­wi­sło­ści go­spo­dar­ki. Bank na­ro­do­wy Wę­gier bę­dzie nie­za­leż­ny tylko pod wa­run­kiem, że bę­dzie bro­nił wę­gier­skiej go­spo­dar­ki przed in­te­re­sa­mi za­gra­ni­cy - po­wie­dział Orban, na co zgro­ma­dze­ni na placu lu­dzie za­re­ago­wa­li aplau­zem.

Na za­koń­cze­nie bli­sko pół­go­dzin­ne­go prze­mó­wie­nia pre­mier oświad­czył, że Węgry ocze­ku­ją od Unii Eu­ro­pej­skiej rów­ne­go trak­to­wa­nia. - Zda­je­my sobie spra­wę, że Eu­ro­pa bo­ry­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi; try­bi­ki trzesz­czą, nerwy są na­pię­te. Jed­nak jako eu­ro­pej­ski naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia Wę­gier - po­wie­dział. I dodał: "Nie zga­dza­my się na bycie eu­ro­pej­ski­mi oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii".

Pod­czas po­wsta­nia z lat 1848-1849 Wę­grzy do­ma­ga­li się m.​in. wol­no­ści prasy i znie­sie­nia cen­zu­ry, swo­bód oby­wa­tel­skich i rów­no­upraw­nie­nia wy­znań re­li­gij­nych, nie­za­leż­ne­go od władz w Wied­niu rządu oraz wy­co­fa­nia z kraju ob­cych wojsk.

W cza­sie bli­sko dwóch lat rzą­dów Fi­de­szu, par­tii Or­ba­na, wpro­wa­dzo­no nową kon­sty­tu­cję, przy­ję­to ponad 300 aktów praw­nych, prze­pro­wa­dzo­no re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia i edu­ka­cji.

Jed­nak wiele dzia­łań rządu w Bu­da­pesz­cie budzi kon­tro­wer­sje nie tylko w kraju, ale też poza jego gra­ni­ca­mi. Wśród kry­ty­ko­wa­nych po­su­nięć go­spo­dar­czych było m.​in. nad­zwy­czaj­ne opo­dat­ko­wa­nie ban­ków, a także upań­stwo­wie­nie pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych. Rzą­do­wi za­rzu­ca się także po­su­nię­cia po­li­tycz­ne mo­gą­ce stwa­rzać za­gro­że­nie dla de­mo­kra­cji. Kry­ty­ko­wa­na jest zwłasz­cza nowa kon­sty­tu­cja, która par­la­men­tar­nej więk­szo­ści stwa­rza moż­li­wość eks­pre­so­we­go uchwa­la­nia ustaw prak­tycz­nie bez de­ba­ty.

>>>

Rownosc w UE ? Orban jest naiwny . To imperium na wzor Austrii . I niech nikt nie myli Austrie z roku 1914 z ta 1848 . Przypominam ze w tej Austrii wladze namawialy chlopow aby mordowali szlachte . WLADZE ! Co sie dzialo w Galicji jak dzicz piłowała brzuchy panom piłami do drzewa na zachętę namiestnikow Wiednia . Bestialstwem przewyzszali i Ruskich i Pruskich ! UE jest spadkobierca tych tradycji tyranii ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:44, 16 Mar 2012    Temat postu:

KE: "Orban nie rozumie, co to demokracja"

Po­rów­ny­wa­nie UE do ZSRR świad­czy o kom­plet­nym nie­zro­zu­mie­niu, czym jest de­mo­kra­cja - po­wie­dzia­ła w imie­niu szefa KE Jose Bar­ro­so w pią­tek jego rzecz­nicz­ka. To ko­men­tarz do alu­zji pre­mie­ra Wę­gier Vik­to­ra Or­ba­na o unij­nych biu­ro­kra­tach i so­wiec­kich apa­rat­czy­kach.

- Ci, któ­rzy po­rów­nu­ją UE do ZSRR, wy­ka­zu­ją kom­plet­ny brak zro­zu­mie­nia, czym jest de­mo­kra­cja - po­wie­dzia­ła Pia Ah­ren­kil­de Han­sen, od­po­wia­da­jąc na py­ta­nie jed­ne­go z dzien­ni­ka­rzy; rzecz­nicz­ka za­pew­ni­ła, że takie jest sta­no­wi­sko Jose Bar­ro­so. Na wiecu, który zgro­ma­dził ponad 100 tys. osób pod par­la­men­tem w Bu­da­pesz­cie pod­czas ob­cho­dów rocz­ni­cy re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów, Orban po­wie­dział, że Węgry nie zgo­dzą się być trak­to­wa­ne jak ko­lo­nia i skry­ty­ko­wał in­ge­ro­wa­nie w we­wnętrz­ne spra­wy kraju.

- Nie bę­dzie­my ko­lo­nią. Wę­grzy nie będą żyć zgod­nie z roz­ka­za­mi ob­cych mo­carstw, nie od­da­dzą swej nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści - mówił Orban. - Jako kraj eu­ro­pej­ski żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia. Nie bę­dzie­my oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii. Mamy prawo żądać, byśmy byli trak­to­wa­ni we­dług tych sa­mych stan­dar­dów, co inne kraje.

- Znamy le­piej niż do­brze ten ro­dzaj nie­pro­szo­nej brat­niej po­mo­cy, nawet kiedy teraz nosi ona do­brze skro­jo­ny gar­ni­tur, a nie mun­dur woj­sko­wy z pa­go­na­mi - mówił Orban, od­no­sząc się - jak ko­men­tu­ją media - do urzęd­ni­ków Unii Eu­ro­pej­skiej i lat do­mi­na­cji so­wiec­kiej ma Wę­grzech. Węgry są ostat­nio na cen­zu­ro­wa­nym w UE. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska nie tylko pro­wa­dzi prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa (do­ma­ga­jąc się zmian kon­tro­wer­syj­nych ustaw do­ty­czą­cych wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ochro­ny da­nych oso­bo­wych i nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go), ale też za­po­wie­dzia­ła, że za­mro­zi Wę­grom od 2013 roku do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by trwa­le zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do do­zwo­lo­nych 3 proc. PKB.

>>>>

Eurobydlaki pouczaja o demokracji demokratycznie wybrany rzad . A ILU OBYWATELI NA WAS GLOSOWALO EURO_SOWIECKIE KANALIE !
Widzimy tutaj ze demokracja unijna przypomina ,,demokracje socjalistyczna'' w wydaniu radzieckim . Musicie sie uczyc bo slowo to jest poddawana manipulacjom . Teraz kazdy tyran jest ,,demokratyczny'' nawet w Korei Polnocnej sa ,,wybory''...
Chca was oglupic jak radzieccy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:20, 17 Mar 2012    Temat postu:

Orban porównał Unię Europejską do ZSRR? Rzecznik dementuje

Peter Szijjarto, rzecznik premiera Węgier zaprzeczył, by podczas przemówienia wygłoszonego do 250 tysięcy osób w centrum Budapesztu, Viktor Orban porównał zachowanie Brukseli do ZSRR.

Podczas obchodów 164. rocznicy węgierskiej Wiosny Ludów, Orban skrytykował władze Unii Europejskiej, twierdząc, że "Węgry nie chcą być traktowani jak obywatele drugiej kategorii". Rzecznik premiera Orbana stwierdził, że "słowa Viktora Orbana zostały przez zagranicznych dziennikarzy celowo wyrwane z kontekstu, przekształcone i zniekształcone". - Doszło do nieporozumienia. Premier nie zamierzał porównywać Brukseli do ZSRR - oświadczył Peter Szijjarto. Na wczorajszym wiecu Orban skrytykował ingerowanie Brukseli w sprawy wewnętrzne swojego kraju ostrzegając, że "Węgry są narodem z tysiącletnią tradycją i nie chcą być traktowane jak kolonia".

- Znamy lepiej niż dobrze ten rodzaj nieproszonej, bratniej pomocy, nawet kiedy nosi ona dobrze skrojony garnitur, a nie mundur wojskowy z pagonami - powiedział premier. Dziś w Brukseli rzeczniczka szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barosso stwierdziła, że "porównywanie Unii do ZSRR świadczy o całkowitym niezrozumieniu tego, czym jest demokracja".

>>>>>

Czyli co Źle Barrosemu doniesli ? Jak widzicie Bruksela totalnie upada . Juz nawet donosy sa niepradziwe to jak to ma dzialac dalej . KONIEC !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:46, 20 Mar 2012    Temat postu:

Kontrowersyjna decyzja UE ws. Węgier

Unia Eu­ro­pej­ska na­ło­ży­ła karę na Węgry za nad­mier­ny de­fi­cyt. Za­wie­sze­niu ma ulec 495 mln euro środ­ków z Fun­du­szu Spój­no­ści na 2013 r., je­że­li de­fi­cyt Wę­gier do końca bie­żą­ce­go roku nie spad­nie po­ni­żej 3 proc. To pre­ce­den­so­wa de­cy­zja, po raz pierw­szy pod­ję­ta przez Radę Eu­ro­pej­ską - na wnio­sek Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Obiek­ty­wizm pod­ję­cia tej de­cy­zji budzi jed­nak po­waż­ne wąt­pli­wo­ści.

????

Budzi watpliwosci ? TO BEZCZELNA I BESTIALSKA AGRESJA . Wszystkie kraje UE poza nielicznymi wyjatkami nie spelniaja kryteriow UE a dziwnym trafem JEDEN JEDYNY MA KARE . To jest system stalinowski . Nie mozemy sie doczekac kiedy padnie !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:10, 20 Mar 2012    Temat postu:

Węgierski plan pomocy dla kredytobiorców

Wę­gier­ski rząd ogło­sił nowy plan po­mo­cy oso­bom, które spła­ca­ją kre­dy­ty w wa­lu­tach ob­cych, głów­nie fran­kach szwaj­car­skich. Pro­jekt za­kła­da za­mro­że­nie na pięć lat kursu fran­ka , po jakim spła­ca­ne będą kre­dy­ty.

Nowy plan opra­co­wa­ny przez rząd wspól­nie z Wę­gier­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Ban­ków, nie ude­rzy w in­te­re­sy ban­ków. Ma na­to­miast pomóc usta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację bu­dże­tów do­mo­wych, które nie radzą sobie z wa­ha­nia­mi kur­so­wy­mi. Pro­po­zy­cja rządu za­kła­da, że osoby de­cy­du­ją­ce się na udział w rzą­do­wym pro­gra­mie, przez pięć lat będą spła­cać kre­dy­ty po kur­sie 180 fo­rin­tów za fran­ka. Obec­nie kurs ryn­ko­wy wy­no­si 240 fo­rin­tów. Po pię­ciu la­tach dłuż­ni­cy, banki i skarb pań­stwa po­kry­ją kosz­ty róż­ni­cy kur­so­wej. Wę­grzy za­in­te­re­so­wa­ni udzia­łem w pro­gra­mie muszą zgło­sić swój udział do końca roku. Z do­płat mogą sko­rzy­stać ci, któ­rych kre­dy­ty nie prze­kra­cza­ją 20 mi­lio­nów fo­rin­tów, czyli około 69 ty­się­cy euro. Wielu oby­wa­te­li Wę­gier zde­cy­do­wa­ło się na kre­dy­ty we fran­kach szwaj­car­skich przed kry­zy­sem, gdy kurs tej wa­lu­ty był znacz­nie niż­szy, stąd wy­nikł po­waż­ny pro­blem spo­łecz­ny z za­dłu­że­niem go­spo­darstw do­mo­wych w ostat­nich la­tach. W ubie­głym roku opra­co­wa­no pierw­szy pro­gram po­mo­cy za­dłu­żo­nym we fran­kach szwaj­car­skich kre­dy­to­bior­com. Sko­rzy­sta­ło z niego 160 ty­się­cy Wę­grów. Wa­run­kiem przy­stą­pie­nia do niego była moż­li­wość spła­ty kre­dy­tu w rok.

>>>>

Widziocie ze rzad tego karju stara sie jak moze pomagac ludziom . Stad bestialski atak Brukseli . To wrogowie narodow Europy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:03, 26 Mar 2012    Temat postu:

Węgry: popiersie króla Stefana Batorego odsłonięto w Nyirbator

Po­pier­sie króla Ste­fa­na Ba­to­re­go od­sło­nię­to w po­nie­dzia­łek w miej­sco­wo­ści Ny­ir­ba­tor w pół­noc­no-wschod­nich Wę­grzech w ra­mach ob­cho­dów dni przy­jaź­ni pol­sko-wę­gier­skiej.

Po­pier­sie mo­nar­chy, rzą­dzą­ce­go Pol­ską w la­tach 1576-1586, od­sło­nię­to w ze­spo­le szkół jego imie­nia. Au­to­rem mar­mu­ro­wej rzeź­by jest wę­gier­ski rzeź­biarz ze Sło­wa­cji, Istvan Par­lag. Pod­czas ce­re­mo­nii Kon­rad Su­tar­ski, pol­ski poeta ży­ją­cy na Wę­grzech, dy­rek­tor Mu­zeum i Ar­chi­wum Wę­gier­skiej Po­lo­nii, przy­po­mniał, że losy obu kra­jów spla­ta­ły się przez wieki, a obec­nie sto­sun­ki mię­dzy na­szy­mi pań­stwa­mi są wy­jąt­ko­wo dobre. Przed kil­ko­ma dnia­mi w ob­cho­dach Dnia Przy­jaź­ni Pol­sko-Wę­gier­skiej wziął udział pre­zy­dent Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wraz z mał­żon­ką Anną. Dni te od­by­wa­ją się na­prze­mien­nie w Pol­sce i na Wę­grzech, pod pa­tro­na­tem pre­zy­den­tów.

>>>>

Tak jest ! To byl maz stanu to byl wodz !
Ile rzeczy on dokonal w tak krotkim czasie . To jest polityka . Lepiej poczytac o batorym niz bezmyslnie sledzic media i ten spektakl jełopów ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:34, 02 Kwi 2012    Temat postu:

UE: Węgry idą na duże ustępstwa, ale nie wykluczają sprawy w trybunale

Węgry prze­ka­za­ły KE ko­lej­ne wy­ja­śnie­nia wraz z po­praw­ka­mi do kry­ty­ko­wa­nych wę­gier­skich ustaw, li­cząc, że to za­koń­czy spory. Nie wy­klu­cza­ją jed­nak, że w jed­nej spra­wie stro­ny spo­tka­ją się w Try­bu­na­le Spra­wie­dli­wo­ści UE; cho­dzi o nie­za­leż­ność or­ga­nu ds. ochro­ny da­nych.

Węgry prze­ka­za­ły Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej w pią­tek ob­szer­ne od­po­wie­dzi na pro­wa­dzo­ne prze­ciw­ko Bu­da­pesz­to­wi od stycz­nia po­stę­po­wa­nia o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, m.​in. w spra­wie ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ogra­ni­cze­nia nie­za­leż­no­ści urzę­du ds. ochro­ny da­nych oso­bo­wych oraz nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. - Do­ko­na­my na­szej oceny tak szyb­ko, jak to moż­li­we, ale jed­no­cze­śnie bę­dzie to ocena wy­star­cza­ją­co głę­bo­ka. Mamy na­dzie­ję, że prze­ka­za­ne nam wy­ja­śnie­nia będą wy­star­cza­ją­ce, by roz­po­cząć ne­go­cja­cje - po­wie­dzia­ła rzecz­nicz­ka KE Pia Ah­ren­kil­de Han­sen. Źró­dła pra­gną­ce za­cho­wać ano­ni­mo­wość po­wie­dzia­ły, że to moż­li­we jesz­cze pod ko­niec kwiet­nia.

Spra­wy do­ty­czą­ce wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów i or­ga­nu ochro­ny da­nych oso­bo­wych są przed­mio­tem przed­ostat­nie­go etapu pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa, co ozna­cza, że jeśli KE uzna od­po­wiedź wę­gier­ską za nie­wy­star­cza­ją­cą, skie­ru­je te spra­wy do Try­bu­na­łu UE. W trze­ciej spra­wie, do­ty­czą­cej nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, KE już 7 marca uzna­ła pro­po­zy­cje po­pra­wek za sa­tys­fak­cjo­nu­ją­ce i nie otwo­rzy­ła ko­lej­ne­go etapu pro­ce­du­ry, ale za­żą­da­ła pro­jek­tu usta­wy oraz do­dat­ko­wych wy­ja­śnień m.​in. w kwe­stii re­duk­cji wy­na­gro­dzeń człon­ków za­rzą­du banku. KE oraz Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy sta­wia­ją nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go jako wa­ru­nek nowej po­mo­cy dla Wę­gier z UE i MFW rzędu 15-20 mld euro.

- Trzy­ma­my się na­sze­go wyj­ścio­we­go sta­no­wi­ska, że za­sa­dy do­ty­czą­ce wy­na­gro­dze­nia człon­ków za­rzą­du banku są czę­ścią ogól­ne­go roz­wią­za­nia dla wszyst­kich urzę­dów pu­blicz­nych. Ale w li­ście do KE wska­zu­je­my, że je­ste­śmy go­to­wi nie wdra­żać tych no­wych zasad przed wy­ga­śnię­ciem man­da­tu obec­ne­go za­rzą­du banku - po­wie­dział dziś gru­pie dzien­ni­ka­rzy am­ba­sa­dor Wę­gier przy UE Peter Gy­or­kos.

Także w in­nych spra­wach Węgry po­szły na ustęp­stwa wobec KE. M.​in. w spo­rze do­ty­czą­cym ob­ni­że­nia obo­wiąz­ko­we­go wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów z 70 do 62 lat (co - zda­niem wę­gier­skiej opo­zy­cji - miało być spo­so­bem na po­zby­cie się nie­któ­rych sę­dziów) Węgry obie­ca­ły wpro­wa­dze­nie okre­su przej­ścio­we­go, z któ­re­go mogą sko­rzy­stać obec­nie spra­wu­ją­cy swe funk­cje sę­dzio­wie (po­dob­nie jak wszy­scy wy­so­cy urzęd­ni­cy ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej). Jesz­cze dziś wę­gier­ski par­la­ment ma też gło­so­wać ws. przy­ję­cia kon­sul­to­wa­nych z KE po­pra­wek do usta­wy, która two­rzy nowy organ o ochro­nie da­nych oso­bo­wych, tak, by za­pew­nić nie­za­leż­ność tej in­sty­tu­cji.

Am­ba­sa­dor Gy­or­kos nie wy­klu­czył jed­nak, że spra­wa może za­koń­czyć się w Try­bu­na­le UE. Przy­znał, że sta­no­wi­ska stron róż­nią się wciąż w jed­nej kwe­stii, a mia­no­wi­cie zbyt wcze­sne­go zda­niem KE za­koń­cze­nia man­da­tu po­przed­nie­go or­ga­nu ochro­ny da­nych oso­bo­wych (ombud­sma­na). W do­star­czo­nej w pią­tek od­po­wie­dzi rząd Wę­gier po­wtó­rzył ar­gu­men­ta­cję, że nowe prawo usta­no­wi­ło zu­peł­nie nowy organ "i w związ­ku z tym nie może być mowy o przed­wcze­snym za­my­ka­niu (po­przed­nie­go or­ga­nu) lub o jego po­ten­cjal­nym na­stęp­cy" - prze­ko­ny­wał am­ba­sa­dor.

- Jeśli KE po­zo­sta­nie na swoim sta­no­wi­sku, nie mogę wy­klu­czyć, że spra­wa skoń­czy się w try­bu­na­le UE - po­wie­dział.

Wy­ra­ził jed­nak na­dzie­ję, że KE uzna wy­ja­śnie­nia Bu­da­pesz­tu za wy­star­cza­ją­ce. - Co do za­war­to­ści (na­szej od­po­wie­dzi), mam na­dzie­ję, że po­czy­ni­li­śmy duży po­stęp, ale oczy­wi­ście de­cy­zja na­le­ży do KE - za­strzegł.

Osob­ną spra­wą jest też pro­wa­dzo­na prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ra nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu, w któ­rej mi­ni­stro­wie fi­nan­sów (Rada Eco­fin) zgo­dzi­li się z pro­po­zy­cją KE, by za­wie­sić Wę­grom do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści UE, jeśli do końca roku nie wdro­żą środ­ków za­pew­nia­ją­cych "trwa­łą re­duk­cję de­fi­cy­tu" po­ni­żej do­zwo­lo­ne­go pu­ła­pu 3 proc. Mi­ni­ster fi­nan­sów Wę­gier obie­cał w mi­nio­ny week­end w Ko­pen­ha­dze na nie­for­mal­nym po­sie­dze­niu Eco­fin, że jesz­cze w kwiet­niu rząd przed­sta­wi pro­gra­my kon­wer­gen­cji za­wie­ra­ją­ce nie­zbęd­ne cię­cia w bu­dże­cie, by unik­nąć kary. Spra­wa ma być po­now­nie oma­wia­na przez Eco­fin już w czerw­cu. KE 7 marca dała Wę­grom za­le­d­wie mie­siąc na prze­ko­na­nie jej, że rząd po­pra­wi kon­tro­wer­syj­ne usta­wy, tak by były zgod­ne z pra­wem UE. Za­gro­zi­ła, że w prze­ciw­nym razie skie­ru­je spra­wy do Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści UE. Po­wo­łu­jąc się na pil­ność i wagę spraw, KE po­sta­no­wi­ła skró­cić - ze zwy­cza­jo­wych w dru­gim eta­pie pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa dwóch mie­się­cy do jed­ne­go mie­sią­ca - czas, jaki dała Wę­grom na od­po­wiedź.

>>>>

Orban sie zalamal skapitulowal jak Czechoslowacja przed Hitlerem a euro-naziole dociskaja aby ten kraj zlamac calkowicie zeszmacic zgnoic do poziomu Grecji . Tacy sa naziole ... Nazim trzeba niszczyc i wyrywac korzeniami ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:58, 12 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry: podatek od transakcji finansowych

Wę­gier­ski rząd za­mie­rza od przy­szłe­go roku wpro­wa­dzić po­da­tek od trans­ak­cji fi­nan­so­wych. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gy Ma­tolc­sy twier­dzi, że po­mo­że to utrzy­mać de­fi­cyt bu­dże­to­wy w gra­ni­cach 3 pro­cent PKB , co jest wa­run­kiem wzno­wie­nia ne­go­cja­cji z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym.

Nowa opła­ta zmu­si­ła­by sek­tor fi­nan­so­wy do udzia­łu w kosz­tach wę­gier­skie­go kry­zy­su go­spo­dar­cze­go. Pro­po­zy­cja rządu prze­wi­du­je, że trans­ak­cje gieł­do­we i trans­ak­cje na rynku ob­li­ga­cji by­ły­by ob­cią­żo­ne staw­ką 0,1 pro­cent, a trans­ak­cje z uży­ciem tzw. in­stru­men­tów po­chod­nych w wy­so­ko­ści 0,01%. Rząd uważa, że rocz­ne wpły­wy z po­dat­ku mogą wy­nieść 400 mln euro. W roku 2010 wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni za­twier­dzi­li opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go w wy­so­ko­ści 0,7 pro­cent Kra­jo­we­go Pro­duk­tu Brut­to i opo­dat­ko­wa­li wiel­kie kon­cer­ny prze­my­sło­we. Spór o po­da­tek był jed­nym z po­wo­dów ze­rwa­nia ne­go­cja­cji mię­dzy rzą­dem pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na a przed­sta­wi­cie­la­mi Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go w spra­wie wa­run­ków przed­lu­że­nia umowy kre­dy­to­wej dla Wę­gier. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gy Ma­tolc­sy pod­kre­ślił jed­nak, że opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go za­si­li­ło kasę pań­stwo­wą 700 mi­lio­na­mi euro i było "ab­so­lut­nie nie­zbęd­nym" po­su­nię­ciem w 29-punk­to­wym pro­gra­mie oszczęd­no­ścio­wym rządu. Ma­tolc­sy nie wy­klu­czył, że rząd anu­lu­je w przy­szłym roku po­dat­ki dla sek­to­rów : te­le­ko­mu­ni­ka­cji i ener­ge­ty­ki i ob­ni­ży do po­ło­wy opo­dat­ko­wa­nie sek­to­ra ban­ko­we­go.

>>>>

Za chwile bedzie atak na Wegry ze strony brukselskich marionetek wielkich koncernow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:44, 13 Kwi 2012    Temat postu:

Orban zarzucił Komisji Europejskiej przekroczenie kompetencji

Premier Węgier Viktor Orban zarzucił w piątek Komisji Europejskiej (KE) przekroczenie kompetencji w związku z postawieniem jego krajowi politycznych warunków przed uzyskaniem kredytu z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).

W cotygodniowym wywiadzie radiowym Orban powiedział, że jest "rzeczą niemożliwą", by wdrożone przez KE postępowania przeciwko Węgrom o naruszenie unijnego prawa miały stanowić przeszkodę w zawarciu umowy z MFW. Gdyby jednak tak było, musiałoby to zostać uznane za "szantaż" - dodał węgierski premier, cytowany przez agencję dpa. Orban ocenił optymistycznie szanse Węgier na uzyskanie kredytu. "MFW przyznał ostatnio kredyty Białorusi, Pakistanowi oraz Bośni i Hercegowinie. Ta lista to dowód, że MFW przyznaje pożyczki według finansowych kryteriów" - podkreślił szef rządu.

W styczniu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o naruszenie prawa unijnego: o ograniczenie niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat, co - zdaniem węgierskiej opozycji - ma być sposobem na pozbycie się niektórych sędziów. Procedura w sprawie banku centralnego została zawieszona.

Kontrowersyjną ustawę o banku centralnym przyjął przed Nowym Rokiem parlament zdominowany przez partię Fidesz premiera Orbana. Od tego czasu szef KE Jose Manuel Barroso naciskał na Orbana, by zmienił ustawę tak, aby szanowała niezależność banku centralnego. KE oraz MFW stawiały to jako warunek nowej pomocy dla Węgier rzędu 15-20 mld euro. Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 roku dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB.

>>>>

UE to system sowiecki . A wiec bezprawie . Gaki o prawie moga tylko co najwyzej rozsmieszyc . Im trzeba przypieprzyc po sowiecku po mordzie . Jak Piłsudski Armii Czerwonej ! On to umial z nimi rozmawiac :O)))
reszta juz ostatnio sa mocno naszarpnieci - jeszcze troche i padna . A Orban powinien karj wyprowadzic z UE i przesatc sie nimi zajmowac . Węgry maja duzo wieksze problemy niz obszarpywanie sie z żulami brukselskimi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:51, 18 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry: rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym

Węgierski rząd przedłożył w nocy z wtorku na środę w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym, co ma na celu odblokowanie negocjacji z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) na temat pomocy finansowej.

- Rząd złożył w parlamencie projekt nowelizacji ustawy o banku centralnym obejmujący pewne punkty, wobec których zastrzeżenia składa Komisja Europejska - oświadczyło w komunikacie ministerstwo gospodarki. - Przedstawiciel rządu nie będzie odtąd brał już udziału w posiedzeniach Rady Monetarnej banku centralnego, a Rada nie będzie już zobligowana do wysyłania rządowi porządku dnia swych posiedzeń - wyjaśniono.

Ponadto z ustawy znikną zapisy o możliwym rozwiązaniu Rady Monetarnej w przypadku przyjęcia euro na Węgrzech.

Węgierski rząd podkreślił również, że złożono projekt nowelizacji konstytucji w celu unieważnienia planu połączenia węgierskiego banku centralnego (MNB) z nadzorem rynku finansowego (PSZAF), co kwestionowały MFW i UE.

Kontrowersyjną ustawę o banku centralnym przyjął pod koniec ub. roku parlament zdominowany przez partię Fidesz premiera Viktor Orbana. Od tego czasu szef KE Jose Manuel Barroso naciskał na Orbana, by zmienił ustawę tak aby szanowała niezależność banku centralnego. KE oraz MFW stawiały to jako warunek nowej pomocy dla Węgier rzędu 15-20 mld euro.

Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 r. dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB. W poniedziałek w siedzibie Europejskiego Banku Centralnego, we Frankfurcie nad Menem, odbyło się techniczne spotkanie między przedstawicielami węgierskiego rządu, MNB, MFW, EBC oraz Komisji Europejskiej w celu omówienia przewidywanych przez Budapeszt zmian w ustawie o banku centralnym.

>>>>

No i zgodnie z przewidywaniami Orban sie zalamal . Nie uchroni go to od agresji Brukseli tylko ja zwiekszy . Brukselskie kundle atatakuja tylko tych ktorzy sie ich boja . Orban jak widac do nich nalezy . No cusz . Zawsze mowilem aby popierac Jobbik ... To jest walka o Węgry i ich istnienie a nie o stolki ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:00, 19 Kwi 2012    Temat postu:

Węgry sprzedały na aukcji więcej papierów dłużnych niż planowały

Węgry sprze­da­ły na au­kcji ob­li­ga­cje o war­to­ści 47,5 mld fo­rin­tów, o 7,5 mld fo­rin­tów wię­cej niż pla­no­wa­no - po­da­ła w czwar­tek Agen­cja Za­rzą­dza­nia Dłu­giem (AKK).

AKK sprze­da­ła ob­li­ga­cje o war­to­ści 22,5 mld fo­rin­tów, za­pa­da­ją­ce w 2015, o śred­niej ren­tow­no­ści 8,7 proc. wobec 8,75 proc. pod­czas au­kcji 5 kwiet­nia. Sprze­da­no też ob­li­ga­cje na 2017 r. o war­to­ści 15 mld fo­rin­tów i ren­tow­no­ści 8,82 proc. wobec 8,91 proc. na akcji 2 ty­go­dnie temu. AKK po­da­ła też, że sprze­da­ła ob­li­ga­cje o war­to­ści 10 mld fo­rin­tów za­pa­da­ją­ce w 2028 r. i ren­tow­no­ści 8,82 proc.

????

Oszaleli ? Na taki % ? Toz trzeba pozyczac z Banku Narodowego na nizszy niz na banksterski procent !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:34, 24 Kwi 2012    Temat postu:

Orban wini UE i MFW za impas w ich rozmowach z Węgrami

Wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban ob­cią­żył w po­nie­dzia­łek Unię Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy winą za impas w pro­wa­dzo­nych z nimi roz­mo­wach na temat wzno­wie­nia po­mo­cy fi­nan­so­wej dla Wę­gier.

"Sądzę, że gdyby MFW był gotów za­pew­nić nie po­życz­kę, lecz po­ro­zu­mie­nie o przed­się­wzię­ciach za­bez­pie­cza­ją­cych, wy­star­czy­ło­by to do usta­bi­li­zo­wa­nia wę­gier­skiej go­spo­dar­ki. Nie je­ste­śmy w sta­nie do­pro­wa­dzić do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji. Chcie­li­by­śmy ne­go­cjo­wać jutro rano lub tego po­po­łu­dnia, ale od­po­wiedź jest taka, że ist­nie­ją pewne wa­run­ki wstęp­ne usta­lo­ne praw­do­po­dob­nie przez Unię Eu­ro­pej­ską, które są wa­run­ka­mi nie dla po­ro­zu­mie­nia, lecz dla za­ini­cjo­wa­nia po­ro­zu­mie­nia" - po­wie­dział Orban w prze­mó­wie­niu do przed­sta­wi­cie­li biz­ne­su i dy­plo­ma­tów w Bruk­se­li. We wto­rek przed po­łu­dniem Orban ma się spo­tkać z prze­wod­ni­czą­cym Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej Jose Ma­nu­elem Bar­ro­so.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska, ma­ją­ca już za złe Or­ba­no­wi jego agre­syw­ny, cen­tra­li­stycz­ny styl, za­wie­si­ła w grud­niu roz­mo­wy w spra­wie po­życz­ki MFW dla Wę­gier, uza­sad­nia­jąc to wpro­wa­dze­niem prze­pi­sów, które jej zda­niem na­ru­sza­ją nie­za­leż­ność wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go.

Jak za­zna­cza Reu­ters, re­zer­wy fi­nan­so­we Bu­da­pesz­tu mogą mu wy­star­czyć na ob­słu­gę za­dłu­że­nia do czasu, aż czę­ścio­wo osłab­nie po­wo­do­wa­ny kry­zy­sem za­dłu­że­nio­wym stre­fy euro na­cisk na glo­bal­ne rynki, a in­we­sto­rzy bar­dziej za­in­te­re­su­ją się ak­ty­wa­mi o więk­szym ry­zy­ku, ta­ki­mi jak ob­li­ga­cje wę­gier­skie. Jed­nak z po­wo­du tego, iż znacz­na część pu­blicz­ne­go i pry­wat­ne­go za­dłu­że­nia Wę­gier opie­wa na wa­lu­ty obce, ist­nie­je groź­ba, że w razie utra­ty za­ufa­nia in­we­sto­rzy po­dej­mą wy­prze­daż fo­rin­tów, spro­wa­dza­jąc na kraj kry­zys fi­nan­so­wa­nia.

W ubie­głym ty­go­dniu rząd Wę­gier prze­słał do par­la­men­tu pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy o banku cen­tral­nym, ale nie uwzględ­nił w nim wszyst­kich za­strze­żeń wy­su­wa­nych przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską i Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny. Głów­ną kwe­stią spor­ną są tutaj roz­wią­za­nia ogra­ni­cza­ją­ce za­rob­ki szefa i człon­ków kie­row­nic­twa banku, co łamie prze­pi­sy UE za­ka­zu­ją­ce zmniej­sza­nia płac sze­fów ban­ków cen­tral­nych w trak­cie ich ka­den­cji. "Wpro­wa­dzi­li­śmy ogra­ni­cze­nie płac, ogól­ne ogra­ni­cze­nie płac dla funk­cjo­na­riu­szy pu­blicz­nych. Mówią nam, że to nie­le­gal­ne. My tak nie uwa­ża­my" - po­wie­dział Orban w Bruk­se­li.

>>>>

Oczywiscie winien jest zachod . Jak zawsze ! Przeciez daja lekka reka roznym szemranym rzadom bankrutow . Atak na Węgry to celowa robota globalnej oligarchii finansowej . Urzedasi to ich marionetki . Ale po co rzad Orbana uprawia żebry ? Jest Bank Narodowy to niech pozycza . Wyjsc z UE i nie miec z nimi nic do czynienia !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:01, 25 Kwi 2012    Temat postu:

ONZ: Węgry nie przestrzegają praw uchodźców

Węgry po­win­ny nie­zwłocz­nie po­czy­nić kroki w celu do­sto­so­wa­nia zasad trak­to­wa­nia uchodź­ców do stan­dar­dów mię­dzy­na­ro­do­wych - oświad­czył przed­sta­wi­ciel Urzę­du Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Praw Czło­wie­ka (UNHCR).

- Obec­nie prawo wę­gier­skie ze­zwa­la, by uchodź­cy, któ­rzy sta­ra­ją się o azyl po­li­tycz­ny, byli prze­trzy­my­wa­ni w tym samym miej­scu co nie­le­gal­ni emi­gran­ci - po­wie­dział Got­t­fried Ko­ef­ner - przed­sta­wi­ciel tej or­ga­ni­za­cji w Eu­ro­pie Środ­ko­wej. - Po­li­ty­ka do­ty­czą­ca uchodź­ców po­win­na zo­stać na­tych­miast zmo­dy­fi­ko­wa­na, by od­po­wia­da­ła nor­mom mię­dzy­na­ro­do­wym - oświad­czył Ko­ef­ner na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bu­da­pesz­cie, na któ­rej za­pre­zen­to­wał ra­port swej or­ga­ni­za­cji na temat Wę­gier.

W ra­por­cie pod­kre­ślo­no, że szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­ca jest sy­tu­acja uchodź­ców z Afga­ni­sta­nu, So­ma­lii i Su­da­nu, któ­rzy nie­rzad­ko do­świad­cza­ją prze­mo­cy "słow­nej czy fi­zycz­nej".

- Mimo wy­sił­ków HCR skie­ro­wa­nych na zmia­nę prawa (...), uchodź­cy są ska­zy­wa­ni za nie­le­gal­ne prze­kra­cza­nie gra­ni­cy (...) i dzie­lą cele z prze­stęp­ca­mi - wy­ni­ka z oświad­cze­nia.

Ko­ef­ner wy­ra­ził ubo­le­wa­nie, że kon­ser­wa­tyw­ny rząd Vik­to­ra Or­ba­na wkrót­ce po doj­ściu do wła­dzy w roku 2010 prze­kształ­cił "obozy dla uchodź­ców", które były pod kon­tro­lą Biura Imi­gra­cyj­ne­go, w pro­wa­dzo­ne przez po­li­cję "izby za­trzy­mań", w któ­rych uży­cie kaj­dan­ków jest na po­rząd­ku dzien­nym. W roku 2011 na Wę­grzech było za­re­je­stro­wa­nych 1693 uchodź­ców, głów­nie z Afga­ni­sta­nu, Ko­so­wa, Ser­bii, Pa­ki­sta­nu, So­ma­lii, Su­da­nu i Syrii. To o 20 proc. mniej niż w roku 2010 i o 55 proc. mniej niż w roku 2009.

>>>>

Ale atak na Węgry ze strony zcahodu . Oto wasz ukochany pelen standardow zachod .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:37, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Orban: negocjacje z MFW, ale nie bezwarunkowe

Wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban za­de­kla­ro­wał za­in­te­re­so­wa­nie wzno­wie­niem ne­go­cja­cji z Unią Eu­ro­pej­ską i Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym na temat po­mo­cy fi­nan­so­wej. Rząd usztyw­nia jed­nak sta­no­wi­sko w spra­wie wa­run­ków przy­zna­nia po­życz­ki

W wy­wia­dzie dla radia pu­blicz­ne­go MR1 Orban po­wie­dział, że Węgry są za­in­te­re­so­wa­nie jak naj­szyb­szym wzno­wie­niem ne­go­cja­cji z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i MFW w spra­wie nowej tran­szy po­życz­ki fi­nan­so­wej. Dodał, że Węgry speł­ni­ły za­le­ce­nia KE wa­run­ku­ją­ce udzie­le­nie po­życz­ki i ocze­ku­ją szyb­kie­go wzno­wie­nia ne­go­cja­cji. Za­pew­nił jed­nak, że jego kraj nie znaj­du­je się w aż tak trud­nej sy­tu­acji go­spo­dar­czej, by do­ma­gać się na­tych­mia­sto­wej po­życz­ki i jest ra­czej za­in­te­re­so­wa­ny gwa­ran­cja­mi KE i MFW, że ją otrzy­ma w przy­pad­ku po­gor­sze­nia się sy­tu­acji fi­nan­so­wej.

Do roz­po­czę­cia roz­mów z MFW jest rów­nież przy­go­to­wa­ny ne­go­cja­tor Wę­gier Tamas Fel­le­gi.

Szef ko­mi­sji go­spo­dar­czej Zgro­ma­dze­nia Na­ro­do­we­go Antal Rogan po­in­for­mo­wał, że nowa tran­sza po­życz­ki bę­dzie mniej­sza niż 20 mld euro. Ta­kiej sumy do­ty­czy­ły wstęp­ne ne­go­cja­cje mię­dzy KE, MFW i wę­gier­skim rzą­dem prze­rwa­ne w li­sto­pa­dzie ubie­głe­go roku po za­strze­że­niach Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej do­ty­czą­cych nie­za­leż­no­ści wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go (MNB).

Rogan oświad­czył, że po­życz­ka w po­dob­nej wy­so­ko­ści w 2008 r. oca­li­ła Węgry przed ka­ta­stro­fą go­spo­dar­czą.

Wę­gier­ski rząd speł­nił wa­run­ki KE do­ty­czą­ce przy­wró­ce­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go, przed­kła­da­jąc par­la­men­to­wi pro­po­zy­cję anu­lo­wa­nia kon­tro­wer­syj­nej usta­wy, która pla­no­wa­ła po­łą­cze­nie MNB z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF).

W wy­wia­dzie Orban po­wie­dział, że Węgry nie prze­pro­wa­dzą fuzji MNB z PSZAF, skoro od tej de­cy­zji ma za­le­żeć kon­dy­cja fi­nan­so­wa wę­gier­skiej go­spo­dar­ki.

Szef rządu usztyw­nił jed­nak wcze­śniej­sze sta­no­wi­sko, do­da­jąc, że szef KE Jose Ma­nu­el Ba­ros­so "nie jest przy­wód­cą Wę­gier i wę­gier­ski rząd nie ustą­pi pod na­ci­skiem KE do­ty­czą­cym ko­lej­nych ko­rekt usta­wy. - Ni­cze­go nie za­mie­rza­my zmie­niać - po­wie­dział Orban.

Przed trze­ma dnia­mi Orban de­kla­ro­wał w Bruk­se­li więk­sze ustęp­stwa w spra­wie za­cho­wa­nia nie­za­leż­no­ści banku. Cho­dzi­ło mię­dzy in­ny­mi o re­zy­gna­cję z do­ko­op­to­wa­nia człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej banku wy­bie­ra­nych przez de­pu­to­wa­nych par­la­men­tu, w któ­rym rzą­dzą­cy Fi­desz ma więk­szość kon­sty­tu­cyj­ną.

KE oce­ni­ła w środę, że Orban udzie­lił "bar­dzo ja­snych gwa­ran­cji" do­ty­czą­cych szyb­kiej zmia­ny prze­pi­sów, by za­pew­nia­ły one nie­za­leż­ność banku cen­tral­ne­go. Z po­wo­du tej wła­śnie zmia­ny KE jest go­to­wa do pod­ję­cia ne­go­cja­cji w spra­wie po­mo­cy fi­nan­so­wej. Jed­nak przed za­koń­cze­niem roz­mów o po­mo­cy fi­nan­so­wej Węgry po­win­ny w pełni wy­wią­zać się z pod­ję­tych zo­bo­wią­zań. Ter­min wzno­wie­nia ne­go­cja­cji nie jest jesz­cze znany.

>>>>

Po co ? Jak sami sie nie uratujecie to oni was tylko pograza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:57, 27 Kwi 2012    Temat postu:

KE skierowała sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału UE

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE o naruszenie unijnych przepisów w kwestiach: organu ochrony danych osobowych oraz wieku emerytalnego sędziów - poinformowano w środę w Brukseli.

KE jednocześnie oświadczyła, że jest gotowa rozpocząć dyskusję na temat wsparcia finansowego dla Węgier ze strony UE i MFW. Otrzymała bowiem "jasne gwarancje", że Węgry zapewnią niezależność swego banku centralnego. Kwestia banku centralnego była trzecią, w której Budapesztowi groziło skierowanie sprawy do trybunału.

Jak poinformował w środę rzecznik KE Olivier Bailly, w sprawie węgierskiego organu ds. ochrony danych KE "stwierdziła pewną poprawę". Uznała jednak, że doszło do naruszenia przepisów unijnych w procesie powołania nowego ombudsmana ds. ochrony danych osobowych i odwołania poprzedniego, którego kadencja kończy się w 2014 roku. Rzecznik podkreślił, że konieczne jest zapewnienie niezależności szefa urzędu ochrony danych. KE zdecydowała się więc skierować sprawę do trybunału.

W sporze dotyczącym obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów z 70 do 62 lat (co zdaniem węgierskiej opozycji miało być sposobem na pozbycie się niektórych sędziów) KE również zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości. Prosi go, by zajął się tą sprawą w trybie pilnym, ponieważ ustawa, którą przyjęły Węgry, miałaby wejść w życie jeszcze w tym roku. - Zwracamy się do władz węgierskich, by zawiesiły stosowanie tej ustawy, póki nie będzie decyzji trybunału - oświadczył Bailly.

Jak dodał, KE gotowa jest zamknąć procedurę naruszenia unijnego prawa w zakresie niezależności banku centralnego, jeśli rząd w Budapeszcie podejmie działania, do których zobowiązał się premier Viktor Orban na spotkaniu we wtorek z szefem KE Jose Manuelem Barroso. W przypadku spełnienia tych zobowiązań niezależność banku centralnego będzie respektowana, jak wymagają tego przepisy unijne.

Przedstawiciel KE podkreślił, że Orban udzielił "bardzo jasnych gwarancji" dotyczących szybkiej zmiany przepisów, by zapewniały one niezależność banku. Te gwarancje to największa zmiana w sporze Unii z Węgrami na temat ich kontrowersyjnych ustaw - podkreślił rzecznik.

Z powodu tej właśnie zmiany KE jest gotowa do podjęcia negocjacji w sprawie pomocy finansowej. Zdecydowała się na to również dlatego, że Węgry złożyły pewne gwarancje dotyczące niezawisłości swego systemu sprawiedliwości. Jak głosi komunikat KE, Budapeszt zobowiązał się, że odniesie się do rekomendacji Komisji Weneckiej "w priorytetowych i kluczowych obszarach w sferze reformy sądownictwa".

Jednak przed zakończeniem rozmów o pomocy finansowej Węgry powinny w pełni wywiązać się z podjętych zobowiązań - zastrzega KE w komunikacie.


W styczniu Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o naruszenie prawa unijnego: w sprawie ograniczenia niezależności banku centralnego i urzędu ds. ochrony danych osobowych oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów. Procedura w sprawie banku centralnego została następnie zawieszona. Jednocześnie KE oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy stawiały zmiany w ustawie o banku centralnym jako warunek nowej pomocy finansowej dla Węgier rzędu 15-20 mld euro.

Węgry są ostatnio na cenzurowym w KE. Poza wspomnianymi procedurami o naruszenie unijnego prawa, KE zagroziła pod koniec lutego, że zamrozi Węgrom od 2013 r. dostęp do prawie pół miliarda euro z Funduszu Spójności, jeśli do tego czasu rząd nie przyjmie odpowiednich środków, by trwale zredukować nadmierny deficyt budżetowy do dozwolonych 3 proc. PKB.

Z Brukseli Anna Wróbel

>>>>

Nie ustaja chmskie i oblesne ataki Brukseli na Wegry . Orban jest zbyt miekki . Trzeba walic w nich z calej sily !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:42, 07 Maj 2012    Temat postu:

Eurozakłamanie! Bojkotują Ukrainę, do Chin pojechali

Fakt

Zachodni politycy chcą bojkotu Euro 2012 na Ukrainie za uwięzienie Julii Tymoszenko. Ale nie protestowali, gdy brutalny rząd Chin organizował olimpiadę. Wręcz przeciwnie, usprawiedliwiali tamten reżim i nie chcieli psuć wielkiego sportowego święta. To dlaczego teraz grzmią o prawach człowieka?!

Szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso (56 l.): "Olimpiada to święto młodzieży, dlatego nie popieram bojkotu". Kanclerz Niemiec Angela Merkel (58 l.): "Dyskusja o bojkocie jest jałowa". "Nie można bojkotować i upokarzać jednej czwartej ludzkości w obliczu całego świata" – to z kolei słowa prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego (57 l.). Tak mówili europejscy politycy, gdy komunistyczny rząd w Pekinie tuż przed igrzyskami w 2008 r. rozjeżdżał czołgami niepodległościowe protesty w Tybecie. Dlaczego więc chcą teraz bojkotować Ukrainę?!

Przecież decyzja została podjęta siedem lat temu. Dyskusja na ten temat jest jałowa – mówiła Angela Merkel, gdy pytano ją po masakrze Tybetańczyków, czy zamierza zbojkotować igrzyska letnie w Chinach. Decyzja w sprawie organizacji mistrzostw w piłce nożnej w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie też zapadła już dawno – cztery lata temu. Skąd nagła zmiana podejścia pani kanclerz? Tym bardziej, że teraz chodzi tylko o jedną Julię Tymoszenko, a wówczas – w Chinach – chodziło o tysiące Tybetańczyków?

Wtedy Angela Merkel przekonywała, że igrzyska będą okazją do rozmów z chińskimi przywódcami. – Należy ich przekonywać do rozpoczęcia dialogu z Dalajlamą – mówiła. Teraz o dialogu z władzami Ukrainy nie mówi ani słowa.

Cztery lata temu wtórował jej szef Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. – Olimpiada to przede wszystkim wielkie święto młodzieży. Wierzę, że okaże się sukcesem. Dlatego nie popieram idei bojkotu – mówił w 2008 r. w czasie wizyty w Chinach.

Nikt z nich też zapewne nie wspomni ani słówkiem o bojkocie zimowej olimpiady w Soczi, która odbędzie się w 2014 r. I nikt wówczas nie będzie bronił Michaiła Chodorkowskiego (49 l.), byłego szefa Jukosu, który od lat schorowany przebywa w rosyjskiej kolonii karnej. Działacze praw człowieka nie mają wątpliwości, że trafił tam, bo władzom Rosji nie podobało się, że był zbyt niezależny.

Nie spodziewajmy się bojkotu. Politycy z Zachodu zajmą się raczej podziwianiem zmagań sportowców. Tego święta, podobnie jak w Chinach, nie będą chcieli zepsuć.

>>>>

Tak . Co tam Chiny . Węgry jeszcze lepiej pokazuje euro-plugastwo ...
Z Pekinczykami na lezaco z Moskwa na kleczkach a ma Węgry morda rozwarta od ucha do ucha . Oto zachod . Ale to jest potrzebne bo zescie byli zcahwyceni jakie to standardy jaki to zachod teraz poczujecie na wlasnej skorze . Nie ma innej terapii niz bólo-terapia aby was odzwyczaic od zaciąganai się zachodem ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:21, 10 Maj 2012    Temat postu:

Węgry: rząd wprowadzi podatek od transakcji finansowych

Rząd Węgier podjął decyzję o opodatkowaniu od 2013 r. wszystkich transakcji finansowych. Wyższe podatki zapłacą również firmy telekomunikacyjne i energetyczne. To uderzy Węgrów po kieszeni - ostrzega lider socjaldemokratów Attila Mesterhazy.

Minister gospodarki Gyoergy Matolcsy poinformował po posiedzeniu rządu w Budapeszcie, że transakcje giełdowe oraz transakcje na rynku obligacji zostaną obciążone stawką 0,1 proc.

Wprowadzając nową opłatę, rząd chce zmusić sektor finansowy do udziału w kosztach węgierskiego kryzysu finansowego. Podatek ma również pomóc w utrzymaniu przyszłorocznego deficytu budżetowego w granicach 3 procent PKB, co jest jednym z warunków wznowienia negocjacji w sprawie nowej linii kredytowej z Unią Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Wzrosną również podatki dla zagranicznych koncernów w branży telekomunikacyjnej i energetycznej.

Matolcsy powiedział, że rząd liczy na roczne przychody z nowego podatku od 1,7 do 2 mld euro, co stanowi równowartość 3 proc. węgierskiego PKB.

Jak podała agencja dpa, rozmowy telefoniczne mają zostać opodatkowane w wysokości dwóch forintów (0,7 centa) za minutę. Wysokość opłat za telefon została jednak ograniczona - gospodarstwa domowe zapłacą, niezależnie od faktycznej liczby rozmów, maksymalnie 700 forintów, natomiast firmy najwyżej 2500 forintów.

Nowy plan rządu przewiduje ponadto podatek od ubezpieczeń w wysokości od 15 do 30 procent. Podatek telekomunikacyjny obejmie także sms-y.

Attila Mesterhazy, lider opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP), obawia się, że koszty tzw. podatku Robin Hooda poniosą wszyscy Węgrzy, jeśli nowy podatek zostanie nałożony także na przelewy płac na konta pracowników i wypłaty pieniędzy z bankomatów. - Podatek może również przyczynić się do wzrostu +szarej strefy+ i ucieczki oszczędności Węgrów za granicę – oświadczył Mesterhazy na konferencji prasowej w Budapeszcie.

W roku 2010 węgierscy deputowani zatwierdzili opodatkowanie sektora bankowego w wysokości 0,7 proc. PKB i opodatkowali wielkie koncerny przemysłowe. Wprowadzenie kontrowersyjnego podatku wywołało wówczas niezadowolenie przedstawicieli Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zdaniem ministra gospodarki wspomniane posunięcie było jednak konieczne, ponieważ zasiliło państwową kasę 700 milionami euro. Na konferencji prasowej Matolcsy zapowiedział nie tylko utrzymanie opodatkowania koncernów, ale nawet jego zwiększenie - zwłaszcza dla sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.

>>>>

Bedzie kolejny chamski atak zachodu .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:25, 10 Maj 2012    Temat postu:

Gazeta Bankowa
Węgry nie chcą być kolonią

Węgry są dzi­siaj naj­bar­dziej za­dłu­żo­nym kra­jem w re­gio­nie, z dłu­giem pu­blicz­nym na po­zio­mie ok. 80 proc. PKB

W kwiet­niu 2010 r. par­tia Fi­desz zwy­cię­ży­ła w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych na Wę­grzech miaż­dżą­cą więk­szo­ścią gło­sów. Ugru­po­wa­nie Vik­to­ra Or­ba­na zdo­by­ło 58,8 proc. gło­sów. To naj­lep­szy wynik w hi­sto­rii de­mo­kra­tycz­nych Wę­gier. Fi­desz razem z par­tią KDNP uzy­skał więk­szość kon­sty­tu­cyj­ną po­trzeb­ną do prze­pro­wa­dze­nia grun­to­wa­nych refom w pań­stwie. Vik­tor Orban po raz drugi zo­stał pre­mie­rem. Roz­po­czę­ła się de­mo­kra­tycz­na re­wo­lu­cja.

>>>>

Nie rozpoczela sie bo Orban nie skorzystal z JEDYNEJ okazji aby wyjsc z UE . Zaczela sie degradacja Wegier ...

Pra­wi­co­wy Fi­desz prze­jął wła­dzę z rąk skom­pro­mi­to­wa­nych so­cja­li­stów, któ­rzy przez osiem lat rzą­dzi­li lub współ­rzą­dzi­li kra­jem. I roz­po­czął swoje rządy od roz­li­cza­nia po­przed­ni­ków, któ­rych wy­bor­cy uka­ra­li za roz­rzut­ną po­li­ty­kę i fał­szo­wa­nie da­nych eko­no­micz­nych na temat rze­czy­wi­ste­go stanu pań­stwa.

Węgry są dzi­siaj naj­bar­dziej za­dłu­żo­nym kra­jem w re­gio­nie, z dłu­giem pu­blicz­nym na po­zio­mie ok. 80 proc. PKB. Kiedy Fi­desz prze­grał wy­bo­ry po swo­jej pierw­szej ka­den­cji w 2002 r., dług pu­blicz­ny Wę­gier wy­no­sił 55,6 proc. PKB. Po­li­ty­ka so­cja­li­stów do­pro­wa­dzi­ła w ciągu ośmiu lat do wzro­stu za­dłu­że­nia do 80,2 proc., z któ­rym dzi­siaj zmaga się rząd Vik­to­ra Or­ba­na.

We­dług za­pi­sów nowej kon­sty­tu­cji Wę­gier, która we­szła w życie 1 stycz­nia br., za­dłu­że­nie pu­blicz­ne pań­stwa nie może prze­kro­czyć w przy­szło­ści 50 proc. PKB. Wę­gier­skie roz­wią­za­nia idą zatem nawet dalej niż pakt fi­skal­ny, który okre­śla górny limit za­dłu­że­nia państw sy­gna­ta­riu­szy na 60 proc. PKB. Wy­da­wa­ło­by się, że te oraz inne de­cy­zje po­li­tycz­ne Vik­to­ra Or­ba­na, któ­rych celem jest wy­pro­wa­dze­nie zruj­no­wa­nej go­spo­dar­ki na pro­stą i uzy­ska­nie rów­no­wa­gi bu­dże­to­wej, po­win­ny zy­skać po­par­cie Unii Eu­ro­pej­skiej, kon­cen­tru­ją­cej swoje wy­sił­ki na walce z nad­mier­nym za­dłu­że­niem państw człon­kow­skich i na­rzu­ca­ją­cej ostrą dys­cy­pli­nę fi­skal­ną. A jeśli nie po­par­cie, to przy­naj­mniej życz­li­wą ak­cep­ta­cję. Jed­nak Węgry pod rzą­da­mi Vik­to­ra Or­ba­na stały się ofia­rą bez­pre­ce­den­so­wej na­gon­ki roz­pę­ta­nej przez jego post­ko­mu­ni­stycz­nych wro­gów, któ­rzy uru­cho­mi­li wiel­ką eu­ro­pej­ską mię­dzy­na­ro­dów­kę li­be­ra­łów i le­wi­cow­ców, sprzy­mie­rzo­nych w walce z od­ra­dza­ją­cym się „fa­szy­zmem”.

Gdyby dać wiarę hi­ste­rycz­nym opi­niom eu­ro­kra­tów, to trze­ba by przy­jąć, że w kwiet­niu 2010 r. nad Du­na­jem ponad po­ło­wa Wę­grów, któ­rzy wy­bra­li się do urn, za­gło­so­wa­ła za fa­szy­stow­ską dyk­ta­tu­rą i od­da­ła wła­dzę w ręce an­ty­de­mo­kra­tycz­ne­go au­to­kra­ty. Ko­lej­ny raz naj­wyż­si przed­sta­wi­cie­le Unii Eu­ro­pej­skiej wy­stę­pu­ją w roli mę­dr­ców, któ­rzy roz­strzy­ga­ją o tym, co jest zgod­ne z de­mo­kra­cją, a co jest jej za­prze­cze­niem. Sami przy oka­zji pre­zen­tu­ją cały wa­chlarz za­cho­wań nie ma­ją­cych z praw­dzi­wą de­mo­kra­cją wiele wspól­ne­go.

>>>>

Przypomnijmy ze wbrew klamstwom mediow to struktura UE przypomina faszyzm z niewybieralna sitwa u koryta .

Efek­tem tej pa­neu­ro­pej­skiej hi­ste­rii, z chlub­nym wy­jąt­kiem Pol­ski, jest sy­tu­acja, w któ­rej prak­tycz­nie nie­moż­li­wa jest rze­czo­wa dys­ku­sja nad kie­run­kiem po­li­ty­ki rządu Vik­to­ra Or­ba­na.

Na­ro­do­we wy­zna­nie wiary

W ciągu dwóch lat rzą­dów ko­ali­cji Fi­de­szu i KDNP uchwa­lo­no ok. 365 ustaw. Prze­pro­wa­dzo­no re­for­my ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, są­dow­nic­twa, sys­te­mu zdro­wia i edu­ka­cji. Wiele z tych re­form ude­rza w roz­ma­ite wpły­wo­we grupy in­te­re­sów, które uży­wa­ją wszel­kich do­stęp­nych środ­ków do walki z rzą­dem, także za gra­ni­cą. Ten me­cha­nizm mo­bi­li­zo­wa­nia eu­ro­pej­skiej opi­nii pu­blicz­nej prze­ciw­ko su­we­ren­ne­mu rzą­do­wi znamy z na­szych do­świad­czeń pod­czas rzą­dów PiS w Pol­sce w la­tach 2005-2007. Naj­więk­sze emo­cje wzbu­dzi­ła nowa kon­sty­tu­cja Wę­gier, która zo­sta­ła uchwa­lo­na w kwiet­niu 2011 r. i we­szła w życie 1 stycz­nia 2012 roku. Nie­któ­re za­pi­sy roz­grza­ły wielu wpły­wo­wych eu­ro­pej­skich po­li­ty­ków do czer­wo­no­ści.

>>>> Brednie . Co za glupstwa . Niby co przypomina PiS ? Prezes niszczyl LPR i Samoobrone . Zadnych ustaw w kierunku niepodleglosci nie bylo . Byla Lizbona likwidujaca Polske . Nie klamcie po chamsku ze prezes cos dobrego dla Polski zrobil . Wystarczy ze klamia tak media o. Rydzyka i spolki .

Szcze­gól­nie bul­wer­su­ją­ce oka­za­ły się: zmia­na nazwy kraju z Re­pu­bli­ki Wę­gier­skiej na Węgry (bo ozna­cza­ła, zda­niem kry­ty­ków, nie­chyb­ny ko­niec re­pu­bli­ki, cho­ciaż gdyby owi kry­ty­cy po­fa­ty­go­wa­li się i prze­czy­ta­li po­czą­tek kon­sty­tu­cji, zna­leź­li­by tam zapis mó­wią­cy o tym, że „formą pań­stwa wę­gier­skie­go jest re­pu­bli­ka” );

>>> Tak straszliwa zbrodnia . Pamietajmy ze WĘGRY NIE SĄ REPUBLIKĄ ! TO KRÓLESTWO . ZAWSZE ! JAK BRYTANIA ! ,,Republika'' to Wegry byly ... TYLKO ZA KOMUNY . Republika radziecka rzecz jasna . To ja dziekuja za readziecka ,,demokracje''....

od­wo­ła­nie do Boga w zda­niu „Boże, bło­go­sław Wę­grów”; kon­sty­tu­cyj­na ochro­na mał­żeń­stwa, ro­zu­mia­ne­go jako „do­bro­wol­na wspól­no­ta ży­cio­wa ko­bie­ty i męż­czy­zny”; ochro­na „życia za­rod­ka ludz­kie­go, po­cząw­szy od po­czę­cia”; czy kon­sty­tu­cyj­na gwa­ran­cja ist­nie­nia na­ro­do­wej wa­lu­ty w po­sta­ci fo­rin­ta. To tylko wy­bra­ne przy­kła­dy „nie­zwy­kle kon­tro­wer­syj­nych” za­pi­sów nowej kon­sty­tu­cji Wę­gier.

>>>>

Niewiarygodny wrecz faszyzm !

W roz­dzia­le za­ty­tu­ło­wa­nym „Na­ro­do­we wy­zna­nie wiary” czy­ta­my m.​in.:

„Je­ste­śmy dumni z tego, że nasz król, świę­ty Ste­fan, ty­siąc lat temu osa­dził pań­stwo wę­gier­skie na so­lid­nych fun­da­men­tach i uczy­nił naszą oj­czy­znę czę­ścią chrze­ści­jań­skiej Eu­ro­py. Je­ste­śmy dumni z na­szych przod­ków wal­czą­cych o prze­trwa­nie, o wol­ność i nie­pod­le­głość. Je­ste­śmy dumni ze wspa­nia­łe­go dzie­dzic­twa du­cho­we­go Wę­grów. Je­ste­śmy dumni z tego, że nasz naród przez wieki oręż­nie bro­nił Eu­ro­py oraz zbo­ga­cał skar­biec wspól­nych war­to­ści swym ta­len­tem i swoją pra­co­wi­to­ścią. Uzna­je­my rolę chrze­ści­jań­stwa w prze­trwa­niu na­ro­du. Sza­nu­je­my róż­no­rod­ne tra­dy­cje re­li­gij­ne na­sze­go kraju. (…) Uzna­je­my, że naj­waż­niej­sze ramy na­szej ko­eg­zy­sten­cji sta­no­wią ro­dzi­na i naród, a pod­sta­wo­we war­to­ści na­sze­go współ­by­to­wa­nia to wier­ność, wiara i mi­łość”.

>>>> Hitleryzm wrecz !

To na­ro­do­we credo Wę­grów oraz kon­sty­tu­cyj­ne za­pi­sy chro­nią­ce tra­dy­cyj­ne war­to­ści wzbu­dzi­ły hi­ste­rycz­ną kry­ty­kę w krę­gach eu­ro­pej­skich elit, które nawet jeśli nie wy­wo­dzą się wprost z tra­dy­cji Maja ’68, jak eu­ro­de­pu­to­wa­ny Da­niel Cohn-Ben­dit, to na pewno czer­pią z jego ducha. To jest wiel­ki spór cy­wi­li­za­cyj­ny, który na po­trze­by wi­dow­ni przy­bie­ra po­zo­ry de­ba­ty po­li­tycz­nej. Warto wsze­la­ko wspo­mnieć o kilku de­cy­zjach po­li­tycz­nych, które do­brze po­ka­zu­ją styl rzą­dów Vik­to­ra Or­ba­na, a jed­no­cze­śnie una­ocz­nia­ją pro­blem, jaki bę­dzie miał każdy kraj, który spró­bu­je pójść drogą Wę­gier.

>>>>

Nie bedzie . Polski by sie bali . Oni atakuja tych ktorych uznaja za slabych . Przed Kremlem klekaja .

Nie­wol­nic­two dłuż­ni­ków

„Byłem wtedy prze­ko­na­ny, że na­le­ży upo­rząd­ko­wać w pierw­szym rzę­dzie trzy spra­wy: pu­łap­kę za­dłu­że­nia, brak sza­cun­ku dla pracy i brak re­zerw” – mówił pre­mier Orban kilka mie­się­cy temu pod­czas swo­je­go do­rocz­ne­go prze­mó­wie­nia o sta­nie pań­stwa, gdy przy­wo­ły­wał pierw­sze dni rzą­dów. Na 10 mln miesz­kań­ców aż mi­lion po­sia­da­ło kre­dy­ty hi­po­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich. To ozna­cza­ło de facto, że nie­mal 40 proc. Wę­grów było za­dłu­żo­nych.

Sy­tu­acja go­spo­dar­cza Wę­gier po­gor­szy­ła się zna­czą­co w 2008 roku. W na­stęp­nym roku za­no­to­wa­no ujem­ny wzrost go­spo­dar­czy na po­zio­mie -6,3 proc. PKB. Spadł dra­stycz­nie po­ziom pro­duk­cji prze­my­sło­wej, sko­czy­ła in­fla­cja i stopa bez­ro­bo­cia. Kry­zys eko­no­micz­ny spra­wił, że duża część Wę­grów zna­la­zła się w sy­tu­acji, w któ­rej po­ziom za­dłu­że­nia prze­kra­czał moż­li­wo­ści spła­ty kre­dy­tu. Po­nad­to wy­so­kość za­dłu­że­nia z cza­sem wzro­sła, co jesz­cze bar­dziej po­gor­szy­ło ich i tak trud­ne po­ło­że­nie. Pre­mier Vik­tor Orban po­sta­no­wił prze­ciw­dzia­łać tej spi­ra­li za­dłu­że­nia pry­wat­ne­go oby­wa­te­li i za­pro­po­no­wał kilka roz­wią­zań, które umoż­li­wi­ły Wę­grom spła­tę zo­bo­wią­zań, nie­któ­re z nich wy­wo­ła­ły ne­ga­tyw­ną re­ak­cję ban­ków.

Kre­dy­to­bior­com umoż­li­wio­no jed­no­ra­zo­wą spła­tę kre­dy­tu lub za­mia­nę kre­dy­tu wa­lu­to­we­go na ko­rzyst­niej­szy w fo­rin­tach. Rząd za­mro­ził rów­nież kurs fran­ka szwaj­car­skie­go. W 2008 r. trze­ba było za­pła­cić 145 fo­rin­tów za 1 fran­ka szwaj­car­skie­go. Trzy lata póź­niej już 220. To ozna­cza­ło wzrost wy­so­ko­ści rat kre­dy­to­wych nawet o ok. 50 proc. Dla­te­go w po­ro­zu­mie­niu z ban­ka­mi, które nie miały in­ne­go wyj­ścia, rząd Vik­to­ra Or­ba­na zde­cy­do­wał, że kre­dy­ty hi­po­tecz­ne we fran­kach szwaj­car­skich będą prze­li­cza­ne po kur­sie mak­sy­mal­nie 180 fo­rin­tów. Efek­tem była ob­niż­ka rat kre­dy­to­wych o 15-20 proc.

To bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­ny przy­kład po­li­ty­ki go­spo­dar­czej Vik­to­ra Or­ba­na, który za cel po­sta­wił sobie ochro­nę in­te­re­sów oby­wa­te­li Wę­gier bez wzglę­du na kosz­ty, które mia­ły­by po­nieść mię­dzy­na­ro­do­we rynki fi­nan­so­we czy ka­pi­ta­ło­we, a w tym kon­kret­nym przy­pad­ku – banki. Kry­ty­cy okre­śla­ją te dzia­ła­nia groź­nym po­pu­li­zmem.

>>>> No bo tej populizm . Rzad w UE powinien wyniszczac narod a kase przekazywac oligarchii . Jak w Grecji ...

Szu­ka­nie źró­deł wzro­stu

Po­dob­na fi­lo­zo­fia rzą­dze­nia to­wa­rzy­szy­ła Or­ba­no­wi, gdy po­dej­mo­wał de­cy­zje o re­for­mie sys­te­mu po­dat­ko­we­go, wpro­wa­dza­jąc li­nio­wy po­da­tek do­cho­do­wy oraz fa­wo­ry­zu­jąc małe i śred­nie przed­się­bior­stwa wę­gier­skie kosz­tem wiel­kich za­chod­nich kor­po­ra­cji, które zo­sta­ły do­dat­ko­wo opo­dat­ko­wa­ne. Vik­tor Orban pier­wot­nie od­rzu­cił pomoc Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go (MFW) i po­sta­no­wił uzdro­wić fi­nan­se pań­stwa na wła­sną rękę, nie tnąc nad­mier­nie wy­dat­ków bu­dże­to­wych, lecz szu­ka­jąc ra­czej no­wych źró­deł do­cho­du, ta­kich jak opo­dat­ko­wa­nie wiel­kich sieci han­dlo­wych i za­gra­nicz­nych kor­po­ra­cji.

Wę­gier­ski pre­mier stał na sta­no­wi­sku, że dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do osią­gnię­cia rów­no­wa­gi fi­nan­sów pu­blicz­nych przez ogra­ni­cze­nia wy­dat­ków, oszczęd­no­ści, walkę z nad­mier­nym za­dłu­że­niem pu­blicz­nym oraz de­fi­cy­tem bu­dże­to­wym na­le­ży rów­no­wa­żyć po­szu­ki­wa­niem źró­deł wzro­stu. Dla wielu dok­try­ne­rów za­fik­so­wa­nych na punk­cie po­li­ty­ki oszczęd­no­ści, jak rów­nież MFW to wciąż trud­ne do po­ję­cia. Źró­dła­mi wzro­stu go­spo­dar­cze­go są naj­czę­ściej in­we­sty­cje kra­jo­we i za­gra­nicz­ne, wy­so­ki po­ziom kon­sump­cji oraz eks­port. Jak po­ka­zu­ją naj­now­sze dane wę­gier­skie­go in­sty­tu­tu sta­ty­stycz­ne­go KSH, Węgry po­sia­da­ją do­dat­ni bi­lans han­dlo­wy, a więc wię­cej eks­por­tu­ją niż im­por­tu­ją. Po­ziom kon­sump­cji w 2011 r. nie­znacz­nie wzrósł w po­rów­na­niu z ro­kiem ubie­głym. Ale za to wzro­sło bez­ro­bo­cie (11,1 proc.), a kosz­ty pracy wciąż są jedne z naj­wyż­szych w tej czę­ści Eu­ro­py.

In­we­sto­rzy kie­ru­ją się czę­sto oce­na­mi agen­cji ra­tin­go­wych, a te pod ko­niec ze­szłe­go roku ob­ni­ży­ły ocenę pa­pie­rów dłuż­nych Wę­gier. Opro­cen­to­wa­nie wę­gier­skie­go długu wy­nio­sło aż 10 proc., co znacz­nie zwięk­szy­ło kosz­ty jego ob­słu­gi w struk­tu­rze wy­dat­ków bu­dże­to­wych. Spada war­tość fo­rin­ta. A wzrost go­spo­dar­czy oscy­lu­je wokół 1-1,5 proc. PKB. Dzi­siaj sy­tu­acja eko­no­micz­na Wę­gier, mimo re­form Or­ba­na, jest więc nie­zwy­kle trud­na. Pro­gno­zy OECD nie są opty­mi­stycz­ne. Nie­któ­rzy eks­per­ci twier­dzą, że Węgry są na skra­ju ban­kruc­twa. To zmu­si­ło Vik­to­ra Or­ba­na do re­ak­ty­wo­wa­nia roz­mów o po­życz­ce z MFW, co po­ka­zu­je, że nawet cie­ka­we po­my­sły go­spo­dar­cze muszą uwzględ­niać mię­dzy­na­ro­do­we oto­cze­nie, za­cho­wa­nie ryn­ków fi­nan­so­wych i oceny agen­cji ra­tin­go­wych.

>>>>

E tam Orban powinien brac kredyt z Banku Narodowego a nie od banksterow ...

Wielu zwo­len­ni­ków rządu Or­ba­na trak­tu­je tę sy­tu­ację jako wynik ataku ryn­ków fi­nan­so­wych, ma­ją­cych na celu osła­bie­nie go­spo­dar­ki Wę­gier. Kry­ty­cy widzą w niej po­twier­dze­nie swo­ich ocen. Jak jest na­praw­dę, bę­dzie­my mogli oce­nić w pełni po za­koń­cze­niu ka­den­cji tego rządu.

Co mogą Węgry w UE?

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska pro­wa­dzi prze­ciw­ko Wę­grom pro­ce­du­ry o na­ru­sze­nie unij­ne­go prawa. Do­ma­ga się zmian kon­tro­wer­syj­nych ustaw do­ty­czą­cych wieku eme­ry­tal­ne­go sę­dziów, ochro­ny da­nych oso­bo­wych i nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Nie­daw­no za­po­wie­dzia­ła rów­nież, że od 2013 roku za­mro­zi Wę­grom do­stęp do pra­wie pół mi­liar­da euro z Fun­du­szu Spój­no­ści, jeśli do tego czasu rząd nie przyj­mie od­po­wied­nich środ­ków, by zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt bu­dże­to­wy do prze­wi­dzia­nych w unij­nym pra­wie 3 proc. PKB. Sęk w tym, że Wę­grom już się to udało. Ich de­fi­cyt w roku 2011 wy­niósł 2,43 proc. za­miast prze­wi­dzia­nych 2,94 proc.

>>>> No to z tego a Bruksela i tak nalozy na nich kare ze nie obnizyli ponizej 3 % . MY TU DECYDUJEMY O PRAWDZIE !

Usta­wa me­dial­na wzbu­dzi­ła z kolei falę oskar­żeń o za­gro­że­nie dla wol­no­ści słowa. Vik­tor Orban na bie­żą­co od­po­wia­da na za­rzu­ty KE. Jest go­to­wy do roz­mów i wspól­nych roz­wią­zań, z czę­ścią za­rzu­tów się nie zga­dza, ale pre­zen­tu­je wy­jąt­ko­wą otwar­tość na dia­log. W stycz­niu sta­wił się oso­bi­ście w Par­la­men­cie Eu­ro­pej­skim na de­ba­tę na temat Wę­gier, gdzie mu­siał wy­słu­chać czę­sto że­nu­ją­cych ata­ków nie­do­in­for­mo­wa­nych eu­ro­po­słów na swój rząd, któ­rzy uży­wa­li sobie na wę­gier­skim pre­mie­rze, ile wle­zie.

15 marca na wiecu, który zgro­ma­dził ponad 100 tys. osób pod par­la­men­tem w Bu­da­pesz­cie, pod­czas ob­cho­dów rocz­ni­cy re­wo­lu­cji wę­gier­skiej z lat 1848-1849 prze­ciw­ko ab­so­lut­nym rzą­dom Habs­bur­gów, Vik­tor Orban po­wie­dział:

„Zda­je­my sobie spra­wę, że Eu­ro­pa bo­ry­ka się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi; try­bi­ki trzesz­czą, nerwy są na­pię­te. Jed­nak jako eu­ro­pej­ski naród z ty­siąc­let­nią tra­dy­cją żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia Wę­gier. (…) Nie bę­dzie­my ko­lo­nią. Wę­grzy nie będą żyć zgod­nie z roz­ka­za­mi ob­cych mo­carstw, nie od­da­dzą swej nie­pod­le­gło­ści i wol­no­ści. Jako kraj eu­ro­pej­ski żą­da­my rów­ne­go trak­to­wa­nia. Nie bę­dzie­my oby­wa­te­la­mi dru­giej ka­te­go­rii. Mamy prawo żądać, byśmy byli trak­to­wa­ni we­dług tych sa­mych stan­dar­dów, co inne kraje. (…)Znamy le­piej niż do­brze ten ro­dzaj nie­pro­szo­nej brat­niej po­mo­cy, nawet kiedy teraz nosi ona do­brze skro­jo­ny gar­ni­tur, a nie mun­dur woj­sko­wy z pa­go­na­mi”.

W star­ciu Wę­gier z in­sty­tu­cja­mi Unii Eu­ro­pej­skiej cho­dzi za­sad­ni­czo o to, czy takie pań­stwo jak Węgry ma prawo do pro­wa­dze­nia pod­mio­to­wej po­li­ty­ki, czy też jego rola spro­wa­dzać się po­win­na do re­ali­zo­wa­nia wy­tycz­nych Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej i za­do­wa­la­nia ryn­ków fi­nan­so­wych.

Artur Bazak

>>>>

Oczywiscie nie ma . To jest faszyzm . Silni pozeraja slabszych ...
Oczywiscie wnioski z tego artykulu ze trzeba byc cichym i potulnym i dac sobie pluc w twarz sa w stylu Warszawki . Malych nedznych plugawych karlow ktorzy po 89 wyprzedali Polske zachodowi i uczynili z niej kolonie . To swolocz wyprodukowana przez sowieckich . Absolutnie nalezy postepowac odwrotnie niz oni radza . PO POLSKU . Bruksela musi dostac po mordzie . Wystarczy zobaczyc jak plaszcza sie przed Kremlem ktory przeciez jest slabiutki . Rosja to ruina . Ale wygrywa bezczelnoscia . Chamstwo powoduje ze Bruksela pada na kolana . Orban sie ugina to na niego . Twardym trzeba byc . Tym bardziej Polska ktora jest wzorem dla swiata i ktora ma przed soba przyszlosc gdy tymaczasem i zachod pada i Rosja zdycha . Pod skrzydla Polski beda sie chronic wszyscy wokol gdy te panstwa zaczna padac jak kostki domina . Z Lietuwinami na czele ktorzy teraz sa tacy ,,odwazni'' przeciw Polakom...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:06, 22 Maj 2012    Temat postu:

Węgry: rządowy projekt: więcej dzieci - większa emerytura

Pro­jekt pro­ro­dzin­nej stra­te­gii rządu pre­mie­ra Vik­to­ra Or­ba­na za­kła­da zróż­ni­co­wa­nie wy­so­ko­ści eme­ry­tur w za­leż­no­ści od licz­by dzie­ci. Rząd chce w tej spo­sób za­chę­cić do po­sia­da­nia po­tom­stwa i za­po­biec ka­ta­stro­fie de­mo­gra­ficz­nej. Opo­zy­cja kry­ty­ku­je plany.

Dłu­go­fa­lo­wa rzą­do­wa stra­te­gia prze­wi­du­je, że ro­dzi­ny, gdzie jest co naj­mniej dwoje dzie­ci, otrzy­ma­ją więk­szą eme­ry­tu­rę niż ro­dzi­ny bez­dziet­ne lub ma­ją­ce tylko jed­ne­go po­tom­ka. Mi­ni­ster go­spo­dar­ki na­ro­do­wej Gy­or­gy Ma­tol­scy pod­kre­ślił, że takie roz­wią­za­nie "jest jed­nym z celów po­li­ty­ki pro­ro­dzin­nej w dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii pań­stwa".

Za­ło­że­nia rzą­do­wej stra­te­gii mia­ły­by wejść w życie w roku 2032.

Rząd ar­gu­men­tu­je, że od dłuż­sze­go czasu Węgry bo­ry­ka­ją się z dra­stycz­nym spad­kiem po­pu­la­cji; son­da­że wska­zu­ją, że 15 pro­cent mło­dych mał­żeństw nie chce mieć dziec­ka. Coraz mniej Wę­grów za­kła­da rów­nież ro­dzi­ny, mimo iż osoby na urlo­pach wy­cho­waw­czych cie­szą się przy­wi­le­ja­mi w do­stę­pie do edu­ka­cji i do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go.

Aby po­wstrzy­mać spa­dek po­pu­la­cji rząd wpro­wa­dził dla wie­lo­dziet­nych ro­dzin zna­czą­ce ulgi po­dat­ko­we. Od każ­de­go dziec­ka po­dat­nik od­pi­su­je 10 ty­się­cy fo­rin­tów mie­sięcz­nie (około 33 euro) od po­dat­ku. W prak­ty­ce prze­cięt­nie za­ra­bia­ją­cy Wę­gier z trój­ką dzie­ci może nie pła­cić po­dat­ku.

Rząd wspie­ra rów­nież po­wsta­wia­nie pla­có­wek bę­dą­cych po­łą­cze­niem żłob­ków i przed­szko­li.

Po­my­słem rzą­dzą­cej pra­wi­cy na po­wstrzy­ma­nie ka­ta­stro­fy de­mo­gra­ficz­nej jest także zła­go­dze­nie kry­te­riów usta­wy o przy­zna­wa­niu wę­gier­skie­go oby­wa­tel­stwa. Od 1 stycz­nia br. o nada­nie oby­wa­tel­stwa wy­stą­pi­ło już 250 ty­się­cy Wę­grów miesz­ka­ją­cych w Ser­bii, Ru­mu­nii, na Sło­wa­cji i Ukra­inie.

Prze­ciw zwięk­sze­niu eme­ry­tur dla wie­lo­dziet­nych ro­dzin za­pro­te­sto­wa­ła jed­nak wę­gier­ska opo­zy­cja. Csaba Mol­nar, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy opo­zy­cyj­nej Ko­ali­cji De­mo­kra­tycz­nej (DK), uznał, że "taki sys­tem opie­ra się nie na sys­te­mie za­chęt pro­ro­dzin­nych, ale na re­pre­sjach".

Lider opo­zy­cyj­nej le­wi­co­wej Wę­gier­skiej Par­tii So­cja­li­stycz­nej (MSZP) At­ti­la Me­ster­ha­zy okre­ślił pro­po­zy­cję pra­wi­cy za „śmiesz­ną i ab­sur­dal­ną”.

Od roku 1981 licz­ba oby­wa­te­li Wę­gier zma­la­ła o 730 ty­się­cy osób. W roku 2011 na Wę­grzech licz­ba oby­wa­te­li spa­dła po­ni­żej 10 mi­lio­nów. Ma­le­ją­cą licz­bę Wę­grów uka­zu­je spe­cjal­ny ekran usta­wio­ny w cen­trum Bu­da­pesz­tu. Z każdą go­dzi­ną uby­wa­ją na nim prze­cięt­nie dwie osoby.

>>>>

Zal czlowieka bierze jak widzi ze dobre pomysly z Polski wcielaja inni . A u nas takie dno taki syf . JAK WY GLOSUJECIE IDIOCI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:01, 30 Maj 2012    Temat postu:

KE rekomenduje zniesienie kary dla Węgier

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­re­ko­men­do­wa­ła w środę znie­sie­nie kary dla Wę­gier w po­sta­ci za­mro­że­nia pra­wie pół mi­liar­da euro fun­du­szy spój­no­ści dla tego kraju od przy­szłe­go roku - po­in­for­mo­wał szef KE Jose Bar­ro­so na kon­fe­ren­cji pra­so­wej.

Jak dodał, de­cy­zję pod­ję­to w świe­tle naj­now­szych po­zy­tyw­nych da­nych o re­duk­cji de­fi­cy­tu pu­blicz­ne­go przez Węgry.

>>>>

Bruksela musi teraz trabic do odwrotu po haniebnej klesce i ukazaniu swojej podlosci . Kraj bezczelnie i po chamsku bity i ktoremu podstawiali nogi osiagnal blyskotliwy sukces finansowy . Kraj ktoremu UE ,,pomagala'' czyli Gecja pograza sie w obledzie . To pokazuje kierunek . Sukces mozna osiagnac tylko w ostrej w walce z UE bo UE to wrog numer 1 . Kto zyje w przyjazni z UE i Bruksela go lubi i mu pomaga juz jest trupem ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:34, 07 Cze 2012    Temat postu:

Węgry i Ukraina pod pręgierzem Freedom House za naruszanie zasad demokracji

Fundacja Freedom House zwróciła uwagę na regres w dziedzinie przestrzegania praw człowieka w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza na Węgrzech i na Ukrainie.

Krytyka Ukrainy przez amerykańską fundację zbiega się z podobnymi głosami w Europie na kilka dni przed rozpoczęciem rozgrywek Euro 2012.

W ogłoszonym raporcie Freedom House stwierdzono, że wydarzenia na Węgrzech i na Ukrainie stawiają pod znakiem zapytania przyszłość demokracji w tych krajach. Raport krytykuje szczególnie węgierskiego premiera Viktora Orbana i prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza.

Prezes fundacji David J. Kramer oświadczył, że obaj przywódcy "systematycznie naruszają zasadę +checks and balances+", czyli wzajemnej kontroli i równoważenia się władz państwowych, a także "wydają się dążyć do +putinizacji+ swoich krajów".

Rząd Węgier krytykowany był już w zeszłym roku przez rządy państw europejskich i organizacje obrony praw człowieka za przeforsowanie w parlamencie ustawy ograniczającej wolność mediów.

Amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton w liście do Orbana w grudniu ub. r. wyrażała zaniepokojenie przyszłością demokratycznych instytucji na Węgrzech i poruszyła tę sprawę podczas swej wizyty w Budapeszcie.

W raporcie Freedom House skrytykował Janukowycza za prześladowanie byłej premier Julii Tymoszenko, osadzonej w więzieniu za domniemane nadużycia władzy. Panuje powszechne przekonanie o politycznych motywach uwięzienia Tymoszenko.

W raporcie wytknięto też pewien regres demokratycznych reform w innych krajach regionu: Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Litwie.

Do Polski Freedom House nie ma większych zastrzeżeń - zakwalifikowano ją do grupy krajów "wolnych", w której znalazły się także Czechy i kilka innych krytykowanych państw.

W swych dorocznych raportach fundacja dzieli kraje na trzy grupy: "wolne", "częściowo wolne" i "niewolne", w zależności od stopnia swobód obywatelskich i funkcjonowania demokracji.

>>>>

Porownywanie Wegier z janukowyczem to szczyt podlosci chmastwa i ohydy . Oto zachod !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:02, 07 Cze 2012    Temat postu:

Węgry: rząd odrzuca krytykę Freedom House

Rząd premiera Viktora Orbana zaprotestował w środę przeciw krytyce "Freedom House" uznając ją w otwartym liście za "niesłuszną i nieuzasadnioną"

Wicepremier oraz minister administracji państwowej i sprawiedliwości Tibor Navracsics, w otwartym liście skierowanym do Freedom House, napisał, że „rząd premiera Viktora Orbana nie kryje oburzenia i rozgoryczenia z powodu stosowania podwójnych standardów wobec Węgier i krajów Europy Zachodniej”.

Navracsics napisał, że na Węgrzech „funkcjonuje demokracja parlamentarna” a węgierski rząd, który został wybrany przez społeczeństwo w wyborach powszechnych, ma poparcie konstytucyjnej większości deputowanych, co sprawia, że jest „to najbardziej stabilny rząd w tej części Europy”.

Wicepremier podkreślił, że nowa węgierska konstytucja, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku, została przyjęta po szerokich konsultacjach społecznych. Zapewnił również, że węgierskie ustawodawstwo delegalizuje skrajnie prawicowe ugrupowania paramilitarne.

Na Węgrzech jest również przestrzegana wolność mediów a wszystkie nieścisłości prawa medialnego, krytykowane przez Komisję Europejską zostały usunięte – głosi oświadczenie podpisane przez wicepremiera.

Wicepremier zwrócił także uwagę na rządowy program walki z korupcją i niezależność władzy sądowniczej.

Tibor Navracsics postawił pytanie dlaczego Freedom House nie był aż tak krytyczny wobec poprzedniego, lewicowego rządu, który wstrzymał reformy gospodarcze i doprowadził kraj na krawędź katastrofy zwiększając dramatycznie zadłużenie publiczne.

W opublikowanym w środę raporcie Freedom House podkreślił, że prawa człowieka nie są respektowane przede wszystkim na Węgrzech i na Ukrainie a przyszłość demokracji w obu krajach stoi pod znakiem zapytania. Organizacja skrytykowała premierów obu państw za naruszanie zasady wzajemnej kontroli i równoważenia się władz państwowych oraz dążenie do „putynizacji” swoich krajów.

Freedom House jest organizacją pozarządową z siedzibą w Waszyngtonie, która prowadzi badania nad demokracją, prawami człowieka i swobodami politycznymi. Publikuje coroczne raporty, w których ocenia stopień przestrzegania swobód demokratycznych w każdym kraju.

>>>>

Tak jest . To ohydny akt brutalnej agresji ! To Wojna z Wegrami !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:29, 19 Cze 2012    Temat postu:

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel zwraca węgierskie odznaczenie

Elie Wie­sel - twór­ca ter­mi­nu "Ho­lo­kaust" - zwró­cił naj­wyż­sze od­zna­cze­nie wę­gier­skie, które otrzy­mał z rąk pre­zy­den­ta Wę­gier w 2004 r. w pro­te­ście - jak na­pi­sał - prze­ciw na­si­la­ją­cym się prze­ja­wom an­ty­se­mi­ty­zmu na Wę­grzech. W li­ście otwar­tym skie­ro­wa­nym do prze­wod­ni­czą­ce­go wę­gier­skie­go par­la­men­tu Lasz­lo Ko­ve­ra Elie Wie­sel na­pi­sał, że "jest za­nie­po­ko­jo­ny na­ra­sta­ją­cy­mi prze­ja­wa­mi an­ty­se­mi­ty­zmu i ra­si­zmu na Wę­grzech, zwłasz­cza pró­ba­mi re­ha­bi­li­ta­cji wę­gier­skich po­li­ty­ków, któ­rzy współ­pra­co­wa­li z re­żi­mem fa­szy­stow­skim".

Wie­sel zwró­cił szcze­gól­ną uwagę na próbę po­chów­ku szcząt­ków kon­tro­wer­syj­ne­go wę­gier­skie­go pi­sa­rza Joz­se­fa Nyiro (1889-1953) w ru­muń­skim mie­ście Odo­rieu Se­cu­iecs, w któ­rym żyje wę­gier­ska mniej­szość. W uro­czy­sto­ści fir­mo­wa­nej przez wę­gier­ski rząd i wę­gier­ską dia­spo­rę, wziął udział Lasz­lo Kover. In­cy­dent wy­wo­łał na­pię­cie w sto­sun­kach wę­gier­sko-ru­muń­skich po­nie­waż Nyiro sym­pa­ty­zo­wał z fa­szy­sta­mi pod­czas II wojny świa­to­wej i po­pie­rał rząd Fe­ren­ca Sza­la­sie­go, który roz­pę­tał ter­ror w kraju i przy­stą­pił do eks­ter­mi­na­cji lud­no­ści ży­dow­skiej.

W swoim li­ście Wie­sel wy­ra­ził rów­nież obu­rze­nie z po­wo­du prób re­ha­bi­li­ta­cji re­gen­ta Wę­gier Mi­klo­sa Hor­thy’ego, który – jego zda­niem - jest współ­od­po­wie­dzial­ny za wpro­wa­dze­nie an­ty­ży­dow­skie­go pra­wo­daw­stwa pod­czas II wojny świa­to­wej.

Wie­sel przy­po­mniał rów­nież nie­daw­ne in­cy­den­ty an­ty­se­mic­kie na Wę­grzech: zbesz­czesz­cze­nie po­mni­ka Ho­lo­kau­stu w Bu­da­pesz­cie i znie­wa­że­nie eme­ry­to­wa­ne­go na­czel­ne­go ra­bi­na Wę­gier.

Elie Wie­sel otrzy­mał Wiel­ki Krzyż za Za­słu­gi dla Re­pu­bli­ki Wę­gier­skiej z rąk ów­cze­sne­go pre­zy­den­ta Fe­ren­ca Madla w roku 2004. Wie­sel, lau­re­at Po­ko­jo­wej Na­gro­dy Nobla w roku 1986, jest ame­ry­kań­skim pi­sa­rzem i dzien­ni­ka­rzem po­cho­dze­nia wę­gier­sko-ży­dow­skie­go.

Uro­dził się w Ru­mu­nii w or­to­dok­syj­nej ro­dzi­nie cha­sy­dów. W cza­sie II wojny świa­to­wej był więź­niem nie­miec­kich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych Au­schwitz-Bir­ke­nau i Bu­chen­wald. Jest on twór­cą ter­mi­nu "Ho­lo­kaust", prze­wod­ni­czą­cym ame­ry­kań­skiej Ko­mi­sji ds. Ho­lo­kau­stu przy pre­zy­den­cie USA i ini­cja­to­rem bu­do­wy Mu­zeum Ho­lo­kau­stu w Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

>>>>

Znowu atak na Wegry i znowu ci sami . To ze ktos zalozyl muzeum i jest pisarzem to zadna zasluga . Zwlaszcza gdy jest sie w USA a chodzi o TAKIE muzem na ktore jest zapotrzebowanie z gory ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:58, 21 Cze 2012    Temat postu:

Węgry: rząd zainicjował nowelizację ustawy o banku centralnym

Rząd Wę­gier prze­słał do par­la­men­tu pro­jekt no­we­li­za­cji usta­wy o banku cen­tral­nym, ja­kiej do­ma­ga­ły się Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny, Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy i sam Na­ro­do­wy Bank Wę­gier.

No­we­li­za­cja ma za­pew­nić Wę­grom moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dal­szej za­gra­nicz­nej po­mo­cy kre­dy­to­wej w wy­so­ko­ści 15 mld euro. Ocze­ku­je się, że par­la­ment bę­dzie gło­so­wał w tej spra­wie 2 lipca.

Pla­no­wa­na zmia­na usta­wy o banku cen­tral­nym unie­moż­li­wia par­la­men­to­wi roz­sze­rze­nie Rady Mo­ne­tar­nej o ko­lej­nych człon­ków. Rada nie bę­dzie mu­sia­ła skła­dać rzą­do­wi spra­woz­dań ze swych po­sie­dzeń i przed­sta­wi­ciel rządu nie bę­dzie na nich obec­ny. Pod­wyż­szo­na zo­sta­nie rów­nież wy­so­kość upo­sa­żeń człon­ków Rady.

O speł­nie­niu przez rząd wa­run­ków sta­wia­nych przez EBC i MFW po­in­for­mo­wał li­stow­nie Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban. Pismo na ten temat prze­słał rów­nież do EBC szef Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier An­dras Simor.

No­we­li­za­cję usta­wy o banku cen­tral­nym wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni uchwa­li­li już 29 maja, ale wpro­wa­dzo­ne zmia­ny nie oka­za­ły się dla EBC i MFW wy­star­cza­ją­cym wa­run­kiem do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji w spra­wie po­mo­cy kre­dy­to­wej, za­wie­szo­nych w grud­niu ubie­głe­go roku.

De­pu­to­wa­ni anu­lo­wa­li bo­wiem je­dy­nie po­łą­cze­nie Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF). Nie zre­zy­gno­wa­li jed­nak z moż­li­wo­ści ko­op­to­wa­nia wy­bie­ra­nych przez par­la­ment człon­ków Rady Mo­ne­tar­nej oraz nie zgo­dzi­li się na zwięk­sze­nie upo­sa­żeń człon­ków kie­row­nic­twa banku cen­tral­ne­go.

Mi­ni­ster go­spo­dar­ki Gy­or­gi Ma­tolc­sy po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Bu­da­pesz­cie, że Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska "po­win­na za­ak­cep­to­wać w całej roz­cią­gło­ści" zmia­ny do­ty­czą­ce nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go. Ma­tolc­sy nie wy­klu­czył, że w przy­pad­ku wzno­wie­nia ne­go­cja­cji Węgry otrzy­ma­ją po­życz­kę już je­sie­nią. Po ustą­pie­niu do­tych­cza­so­we­go ne­go­cja­to­ra, mi­ni­stra bez teki Ta­ma­sa Fel­le­gi'ego ne­go­cja­cje z Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską i MFW pro­wa­dzi od 1 czerw­ca Mi­ha­ly Varga, który w ran­dzie se­kre­ta­rza stanu kie­ro­wał do­tych­czas Urzę­dem Rady Mi­ni­strów.

>>>>

Bez sensu . Oddaja Bank Centarlny w zamian za POZYCZKE !!! To nie jest ze oni kase dostana . NA PROCENT I DO ZWROTU ! To sie nie oplaca ... Orban zachowuje sie bez sensu . To juz lepiej bylo nie zaczynac niz zaczac a pozniej sie cofac . Przeciez atak na Wegry byl zorganizowany a to byl tylko pretekst . Globalna mafia poczula sie zagrozona bo co by to bylo jakby kraje zaczely wychodzic z kryzysu bez ich ,,pomocy'' z aktora trzeba bulic ... TAK NIE NALEZY ROBIC > W WALCE Z GLOBALNA MAFIA TRZEBA BYC TWARDYM > ANI KROKU W TYL > PATRZCIE NA GRECJE > TO NAJLEPSZY POKAZ JAK KONCZA CI CO ICH SLUCHAJA ! GŁÓD !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:01, 22 Cze 2012    Temat postu:

Bez kary dla Węgier i procedury nadmiernego deficytu Niemiec i Bułgarii

Zgod­nie z re­ko­men­da­cją KE, mi­ni­stro­wie fi­nan­sów zde­cy­do­wa­li w pią­tek o znie­sie­niu kary za­mro­że­nia pra­wie pół mi­liar­da euro fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier od przy­szłe­go roku. Po­nad­to za­mknę­li pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu wobec Nie­miec i Buł­ga­rii.
-Iza Pro­cyk-Le­wan­dow­ska/Onet

Jak po­in­for­mo­wa­ła duń­ska pre­zy­den­cja, mi­ni­stro­wie fi­nan­sów UE (Eco­fin) pod­ję­li de­cy­zję o znie­sie­niu kary dla Wę­gier, na­ło­żo­nej na kraj w marcu ra­mach pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu.

De­cy­zję pod­ję­li w opar­ciu o ocenę Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, że Węgry pod­ję­ły "nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, by zre­du­ko­wać nad­mier­ny de­fi­cyt". KE uzna­ła 30 maja, że wobec pod­ję­tych przez Węgry dzia­łań można ocze­ki­wać, że bu­dżet Wę­gier osią­gnie 2,5 proc. PKB w 2012 roku i po­zo­sta­nie po­ni­żej do­pusz­czal­ne­go po­zio­mu 3 proc. PKB w 2013 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi KE dług pu­blicz­ny Wę­gier spad­nie i wy­nie­sie w 2012 r. 78,5 proc. PKB, i bę­dzie dalej nie­znacz­nie spa­dał w 2013 roku.

Cho­dzi o znie­sie­nie kary czę­ścio­we­go za­wie­sze­nia unij­nych fun­du­szy spój­no­ści dla Wę­gier (o war­to­ści 495 mln euro z puli na 2013 rok). Z re­ko­men­da­cji KE mi­ni­stro­wie fi­nan­sów państw UE zde­cy­do­wa­li w marcu, że ta kara wej­dzie w życie od stycz­nia przy­szłe­go roku, jeśli rząd Wę­gier nie po­dej­mie jesz­cze w tym roku wy­star­cza­ją­cych dzia­łań, w tym do­dat­ko­wych środ­ków struk­tu­ral­nych, w celu trwa­łe­go ogra­ni­cze­nia de­fi­cy­tu bu­dże­to­we­go po­ni­żej wy­ma­ga­nych w kry­te­riach z Ma­astricht 3 proc. PKB.

Po­nad­to mi­ni­stro­wie fi­nan­sów, zgod­nie z re­ko­men­da­cją KE z 30 maja, zde­cy­do­wa­li o za­mknię­ciu pro­ce­du­ry nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu wobec Buł­ga­rii i Nie­miec, po­twier­dza­jąc, że oba kraje trwa­le ob­ni­ży­ły de­fi­cy­ty po­ni­żej do­zwo­lo­ne­go pu­ła­pu 3 proc. PKB.

Buł­ga­ria zre­du­ko­wa­ła swój de­fi­cyt z 3,1 proc. PKB w 2010 do 2,1 proc. w 2011 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi de­fi­cyt bę­dzie dalej malał do 1,9 proc. PKB w 2012 i 1,7 proc. w 2013 roku.

Niem­cy zre­du­ko­wa­ły de­fi­cyt z 4,3 proc. w 2010 roku do 1 proc. PKB w 2011 roku. Zgod­nie z ma­jo­wy­mi pro­gno­za­mi de­fi­cyt Nie­miec wy­nie­sie 0,9 proc. PKB w 2012 r. i 0,7 proc. PKB w roku na­stęp­nym.

Po de­cy­zji w spra­wie Buł­ga­rii i Nie­miec, w UE wciąż po­zo­sta­nie 21 państw ob­ję­tych pro­ce­du­rą nad­mier­ne­go de­fi­cy­tu.

Eco­fin po­dej­mu­je de­cy­zję o za­mknię­ciu pro­ce­du­ry wobec kraju na pod­sta­wie twar­dych da­nych, a nie pro­gnoz. To ozna­cza, że ewen­tu­al­nej de­cy­zji w spra­wie Pol­ski, któ­rej jako cel re­duk­cji de­fi­cy­tu do 3 proc. PKB wy­zna­czo­no rok 2012, można spo­dzie­wać się naj­wcze­śniej w przy­szłym roku. We­dług ma­jo­wych pro­gnoz KE Pol­sce uda się speł­nić ten cel, a w 2013 roku de­fi­cyt spad­nie do 2,5 proc.

>>>>

Trudno aby brukselskie bydlaki karali za najbardziej spektakularny sukces w Europie w dziedzinie poradzenia sobie z dlugiem WBREW SZKODZENIU I AGRESJI BRUKSELI > A wrecz dzieki temu ! Ten komu Bruksela ,,pomaga'' umiera jak Grecja ten kogo atakuje odnosi sukces . I teraz juz wiemy jak w Europie osiagnac sukces . Przez wojne z UE .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:51, 03 Lip 2012    Temat postu:

Węgry ograniczyły władzę szefa Centralnego Urzędu Sądowego (OBH)

Wę­gier­ski par­la­ment prze­gło­so­wał 249 gło­sa­mi wobec 77 prze­ciw i dwóch wstrzy­mu­ją­cych się ogra­ni­cze­nie nad­mier­nej we­dług UE wła­dzy prze­wod­ni­czą­ce­go Cen­tral­ne­go Urzę­du Są­do­we­go (OBH).

Sze­fo­wa OBH (utwo­rzo­ne­go w celu czu­wa­nia nad nie­za­wi­sło­ścią wę­gier­skich sądów) Tu­en­de Hando na­le­ży do kręgu osób za­przy­jaź­nio­nych z kon­ser­wa­tyw­nym pre­mie­rem Vik­to­rem Or­ba­nem.

Wnio­sek o ogra­ni­cze­nie kom­pe­ten­cji szefa OBH zło­żył wi­ce­pre­mier oraz mi­ni­ster ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej i spra­wie­dli­wo­ści Tibor Na­vrac­sics po wy­ra­że­niu przez Ko­mi­sję We­nec­ką, jak rów­nież Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską, szcze­gól­ne­go za­nie­po­ko­je­nia kon­cen­tra­cją wła­dzy w rę­kach szefa wę­gier­skie­go sys­te­mu są­dow­nic­twa.

Ko­mi­sja We­nec­ka, która jest eu­ro­pej­skim or­ga­nem do­rad­czym, re­ko­men­do­wa­ła zmia­ny "w prio­ry­te­to­wych i klu­czo­wych ob­sza­rach w sfe­rze re­for­my są­dow­nic­twa". We­dług ra­por­tu z końca marca UE skry­ty­ko­wa­ła wę­gier­ską re­for­mę są­dow­nic­twa, uznaw­szy, że "za­gra­ża" ona nie­za­leż­no­ści sys­te­mu.

Wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni uwzględ­ni­li rów­nież pro­po­zy­cje Ko­mi­sji We­nec­kiej ma­ją­ce na celu pro­mo­wa­nie prawa kon­sty­tu­cyj­ne­go UE.

Cześć pre­ro­ga­tyw szefa OBH przej­mie Kra­jo­wa Rada Są­dow­nic­twa (OBT). OBT bę­dzie m.​in. mogła wdra­żać "przy­spie­szo­ne pro­ce­du­ry nad­zwy­czaj­ne" w nie­któ­rych spra­wach w "in­te­re­sie pu­blicz­nym".

>>>>

Orban odniosl sukces i ... kapituluje przed Bruksela . W tej sytuacji Wegry skonacza jak Grecja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:21, 06 Lip 2012    Temat postu:

Węgierski bank centralny odzyskał niezależność od Węgier i wrócił pod zarząd zachodnich spekulantow ...

Par­la­ment wę­gier­ski przy­jął w pią­tek zmia­ny gwa­ran­tu­ją­ce nie­za­leż­ność Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier od Węgier. Tym samym speł­nio­no wa­run­ki, od któ­rych Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska i Mię­dzy­na­ro­do­wy Fun­dusz Wa­lu­to­wy (MFW) uza­leż­nia­ły przy­zna­nie Wę­grom kre­dy­tu w wy­so­ko­ści 15 mld euro.
-Shut­ter­stock

De­pu­to­wa­ni za­twier­dzi­li nie­mal jed­no­gło­śnie wszyst­kie po­praw­ki rządu uzgod­nio­ne z Eu­ro­pej­skim Ban­kiem Cen­tral­nym i MFW.

Po­sło­wie zre­zy­gno­wa­li z po­sze­rze­nia pię­cio­oso­bo­we­go skła­du Rady Mo­ne­tar­nej o ko­lej­nych człon­ków, któ­rzy mieli być wy­bie­ra­ni przez par­la­ment, obec­nie zdo­mi­no­wa­ny przez pra­wi­cę. Rząd za­gwa­ran­to­wał rów­nież, że Rada nie bę­dzie mu­sia­ła skła­dać spra­woz­dań ze swych po­sie­dzeń i przed­sta­wi­ciel rządu nie bę­dzie na nich obec­ny. Pod­wyż­szo­na zo­sta­nie rów­nież wy­so­kość upo­sa­żeń człon­ków Rady.

Wę­gier­scy de­pu­to­wa­ni zno­we­li­zo­wa­li rzą­do­wy wnio­sek w spra­wie przy­wró­ce­nia nie­za­leż­no­ści banku cen­tral­ne­go już 29 maja, ale wpro­wa­dzo­ne zmia­ny EBC i MFW uzna­ły za nie­wy­star­cza­ją­ce do wzno­wie­nia ne­go­cja­cji w spra­wie po­życz­ki fi­nan­so­wej. Roz­mo­wy zo­sta­ły za­wie­szo­ne w grud­niu ubie­głe­go roku.

De­pu­to­wa­ni anu­lo­wa­li wtedy je­dy­nie po­łą­cze­nie Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier z Urzę­dem Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go (PSZAF). Nie zre­zy­gno­wa­li jed­nak z moż­li­wo­ści po­sze­rze­nia Rady Mo­ne­tar­nej i od­mó­wi­li zwięk­sze­nia upo­sa­żeń kie­row­nic­twa banku.

Po piąt­ko­wym gło­so­wa­niu pre­mier Vik­tor Orban oce­nił, że „ne­go­cja­cje z Mię­dzy­na­ro­do­wym Fun­du­szem Wa­lu­to­wym mogą za­cząć się w każ­dej chwi­li". Jed­no­cze­śnie za­strzegł, że "linia kre­dy­to­wa ma być je­dy­nie awa­ryj­nym wspar­ciem fi­nan­so­wym dla Wę­gier na wy­pa­dek per­tur­ba­cji w eu­ro­pej­skiej go­spo­dar­ce”.

Mi­ni­ster go­spo­dar­ki na­ro­do­wej Gy­or­gy Ma­tolc­sy wy­ra­ził prze­ko­na­nie, że Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­ak­cep­tu­je przy­ję­te tego dnia zmia­ny. Nie wy­klu­czył, że w przy­pad­ku wzno­wie­nia ne­go­cja­cji Węgry otrzy­ma­ją po­życz­kę już je­sie­nią br.

Wę­gier­skie media zwra­ca­ją uwagę, że nie wia­do­mo, czy KE i MFW zgo­dzą się - mimo speł­nio­nych wa­run­ków - na szyb­kie roz­po­czę­cie roz­mów.

Ana­li­ty­cy ostrze­ga­ją bo­wiem, że ne­go­cja­cje może za­blo­ko­wać pro­po­zy­cja rządu w spra­wie po­dat­ku od trans­ak­cji fi­nan­so­wych (FTT). Wpro­wa­dze­nie po­dat­ku z dniem 1 stycz­nia 2013 roku ma zmu­sić sek­tor fi­nan­so­wy do po­nie­sie­nia czę­ści kosz­tów wę­gier­skie­go kry­zy­su fi­nan­so­we­go i ogra­ni­czyć bez­ro­bo­cie.

Rząd chce, by po­da­tek do­ty­czył wszyst­kich trans­ak­cji, w tym ope­ra­cji pro­wa­dzo­nych przez bank cen­tral­ny. Pre­zes Na­ro­do­we­go Banku Wę­gier An­dras Simor uznał FTT za „nie­le­gal­ny i nie­bez­piecz­ny”, pre­mier Vik­tor Orban za­zna­czył z kolei, że rząd nie może uczy­nić wy­jąt­ku dla wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go.

>>>>

Wegry znowu kolonia hurra !!!
Orban wyciagnal kraj z zapasci a po tem oddal go jako kolonie zachodowi !!!
Niniejszym oglaszam go osłem stulecia . Zawsze zachowywalem rezerwe wbrew osobnikom wynoszacym go pod niebiosa co niego i niestety nie mylilem sie . GORZEJ ZROBIC NIE BYLO MOZNA . Tu juz lepiej bylo oddac zachodowi kraj-bankruta niz wyczyszczony i pozamiatany .
Ale glupcow nie sieja a rosna . Orban oczyscil szambo wlasnymi rekami i oddal zachodowi . Debilny kretynizm... Popieramy Jobbik ! Tylko oni !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 2 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy