Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:22, 15 Maj 2014    Temat postu:

Kamil Turecki | Onet
Viktor Orban: Ukraina musi szanować prawa społeczności, w tym Węgrów

Nie milk­ną echa so­bot­nie­go prze­mó­wie­nia pre­mie­ra Wę­gier Vik­to­ra Or­ba­na, który pod­kre­ślił ko­niecz­ność au­to­no­mii et­nicz­nych Wę­grów na Ukra­inie. Wczo­raj, wzbu­dza­ją­cą wiele kon­tro­wer­sji wy­po­wiedź tłu­ma­czył mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych tego kraju, a dziś uczy­nił to sam Orban. – Ukra­ina musi sza­no­wać prawa spo­łecz­no­ści, w tym Wę­grów. Jeśli tego nie bę­dzie, bę­dzie to dla nas znak ostrze­gaw­czy – po­wie­dział.

Przy­po­mnij­my. W wy­stą­pie­niu pre­mier pod­kre­ślił, że kwe­stia et­nicz­nych Wę­grów jest szcze­gól­nie ak­tu­al­na i ważna z uwagi na sy­tu­ację na są­sied­niej Ukra­inie. Miesz­ka tam około 200 tys. et­nicz­nych Wę­grów. Szef rządu po­wie­dział, że mają oni prawo do po­dwój­ne­go oby­wa­tel­stwa, w tym wę­gier­skie­go, a także prawo do sa­mo­rzą­du. Jed­no­cze­śnie oświad­czył, że "jasno ocze­ku­je tego od nowej Ukra­iny, która obec­nie na­bie­ra kształ­tu".

- De­mo­kra­tycz­na Ukra­ina musi re­spek­to­wać de­mo­kra­tycz­ne za­sa­dy, które są w całej Unii Eu­ro­pej­skiej. Prawa mniej­szo­ści to rów­nież prawa UE. Musi sza­no­wać prawa spo­łecz­no­ści, w tym Wę­grów. Jeśli tego nie bę­dzie, bę­dzie to dla nas znak ostrze­gaw­czy, że nie ma de­mo­kra­cji na Ukra­inie – po­wie­dział Orban.

- Na­szym za­da­niem nie jest de­fi­nio­wa­nie praw. Mniej­szość wę­gier­ska po­win­na de­cy­do­wać o tym, co jest dla nich od­po­wied­nie a co nie. De­mo­kra­tycz­na Ukra­ina ozna­cza, że mniej­szo­ści mogą we wła­snym za­kre­sie de­cy­do­wać o swo­jej przy­szło­ści – prze­ko­ny­wał pre­mier Wę­gier do­da­jąc, że py­ta­niem otwar­tym po­zo­sta­je kwe­stia tego, "jaki ro­dzaj roz­wią­za­nia praw­ne­go chcia­ły­by mniej­szo­ści".

– Od­po­wie­dzi na razie nie znamy – stwier­dził lider par­tii Fi­desz.

Kilka dni temu pre­mier Do­nald Tusk uznał wy­po­wiedź Or­ba­na za nie­for­tun­ną i bu­dzą­cą nie­po­kój. Za­py­ta­ny przez pro­wa­dzą­ce­go dys­ku­sję dzien­ni­ka­rza, czy obec­ne sta­no­wi­sko szefa wę­gier­skie­go rządu go uspo­ko­iło od­po­wie­dział dy­plo­ma­tycz­nie, że "po an­giel­sku brzmi to znacz­nie le­piej".

Glo­bal Se­cu­ri­ty Forum to sze­reg debat na temat klu­czo­wych kwe­stii do­ty­czą­cych spraw mię­dzy­na­ro­do­wych. Te­go­rocz­na kon­fe­ren­cja od­by­wa się w Bra­ty­sła­wie i po­trwa do piąt­ku 16 maja. Wśród gości pro­mi­nent­ni po­li­ty­cy oraz eks­per­ci ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych.

Nad pro­gra­mem GLOB­SEC 2014, jako głów­ny part­ner me­ry­to­rycz­ny, czuwa mię­dzy in­ny­mi Pol­ski In­sty­tut Spraw Mię­dzy­na­ro­do­wych. Jed­nym z pre­le­gen­tów bę­dzie Mar­cin Za­bo­row­ski, dy­rek­tor PISM. Opo­wie m.​in. o per­spek­ty­wach roz­wi­ja­nia więzi łą­czą­cych Ame­ry­kę i Eu­ro­pę.

???

Co jeszcze rozum nie wrocil ? Oczywiscie w skad Ukrainy weszly BEZPRAWNIE ZAGRANIETE PRZEZ CZECHOSLOWACJE A POZNIEJ STALINA tereny ETNICZNIE HISTORYCZNIE i pod kazdym wzgledem WEGIERSKIE od 1000 lat . To byla grabiez niezgodna z zasadami tej epoki . ALE WYSKAKIWANIE Z TYM TERAZ TO JUZ ROBOTA AGENTURALNA !!! MAO PUTIN EMBARGOWAL ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 18:23, 15 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:01, 19 Maj 2014    Temat postu:

Jacek Gądek | Onet
Dr Kostrzewa-Zorbas: Węgry wyłamują się ze światowej solidarności

- Wik­tor Orban wpi­su­je się w linię po­li­ty­ki ro­syj­skiej w re­zul­ta­cie dą­że­nia do in­ne­go celu, któ­rym jest roz­cią­gnie­cie wła­dzy Wę­gier na część Ukra­iny. Orban swoim po­stę­po­wa­niem, pro­gra­mem, żą­da­nia­mi sprzy­ja po­li­ty­ce Krem­la, ale nie­ko­niecz­nie na po­le­ce­nia Krem­la - mówi One­to­wi dr Grze­gorz Ko­strze­wa-Zor­bas. Spe­cja­li­sta ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­kre­śla jed­nak, że celem Or­ba­na nie jest prze­su­nię­cie wę­gier­skich gra­nic.

Kilka dni temu Orban, za­twier­dzo­ny przez par­la­ment na ko­lej­ną ka­den­cję pre­mier Wę­gier, oświad­czył, że chce au­to­no­mii dla et­nicz­nych Wę­grów za gra­ni­cą. Mówił też o po­li­ty­ce zjed­no­cze­nia na­ro­du "ponad gra­ni­ca­mi". - Wę­grzy miesz­ka­ją­cy w Ko­tli­nie Pa­noń­skiej mają prawo do po­dwój­ne­go oby­wa­tel­stwa, (...) a także do au­to­no­mii - po­wie­dział. I dodał: - Jasno ocze­ku­je­my tego od nowej Ukra­iny, która na­bie­ra obec­nie kształ­tu.

We­dług Ko­strze­wy-Zor­ba­sa trud­no od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, dla­cze­go aku­rat teraz pre­mier Wę­gier mówi o tej spra­wie tak sta­now­czo. - Nie widać tak­tycz­nych ar­gu­men­tów. Nie toczy się na Wę­grzech kam­pa­nia wy­bor­cza - ta nie­daw­no się za­koń­czy­ła, a w wy­bo­rach par­tia Or­ba­na wy­gra­ła wy­so­ko - pod­kre­śla roz­mów­ca Onetu. Jak do­da­je eks­pert ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, obec­nie Orban i jego par­tia nie muszą więc sta­wiać ta­kich żądań, by prze­jąć elek­to­rat skraj­nej pra­wi­cy.

- Nie dzie­je się rów­nież nic in­ne­go, co by uspra­wie­dli­wia­ło takie dzia­ła­nia wła­śnie teraz. Chyba, że uznać, iż - a jeśli by­ło­by to praw­dą, to źle świad­czy­ło­by o pre­mie­rze Wę­gier - chce on po pro­stu wy­ko­rzy­stać sła­bość Ukra­iny osła­bio­nej dzia­ła­nia­mi Rosji - do­cie­ka na­uko­wiec z WAT.

W opi­nii Ko­strze­wy-Zor­ba­sa wę­gier­ski rząd może roz­sze­rzyć swoją wła­dzę na część Ukra­iny, ale bez po­więk­sza­nia te­ry­to­rium Wę­gier. - To jest moż­li­we. W szcze­gól­no­ści, gdyby jesz­cze więk­sza licz­ba Ukra­iń­ców - w sen­sie oby­wa­tel­stwa - bę­dą­cych et­nicz­ny­mi Wę­gra­mi przy­ję­ła wę­gier­skie oby­wa­tel­stwo i gdyby po­wsta­ły in­sty­tu­cje au­to­no­mii te­ry­to­rial­nej, do któ­rych tylko et­nicz­ni Wę­grzy mie­li­by do­stęp. Wtedy wy­two­rzy­ły­by się mocne więzi po­mię­dzy tą spo­łecz­no­ścią a Bu­da­pesz­tem. Pań­stwo wę­gier­skie uzy­ska­ło­by w ten spo­sób in­stru­men­ty wpły­wu na życie spo­łecz­no­ści wę­gier­skiej, a zwłasz­cza na jej in­sty­tu­cje au­to­no­micz­ne - prze­wi­du­je po­li­to­log.

Dr Ko­strze­wa-Zor­bas zwra­ca uwagę, że obec­nie „Węgry wy­ła­mu­ją się ze świa­to­wej so­li­dar­no­ści” ws. Ukra­iny. - To jest złe także dla sa­mych Wę­gier - nie tylko dla Ukra­iny i świa­ta. Sze­ro­ka kry­ty­ka mię­dzy­na­ro­do­wa, mam na­dzie­ję, do­pro­wa­dzi do zmia­ny po­li­ty­ki wę­gier­skiej. A jeśli nie, to pań­stwo to bę­dzie izo­lo­wa­ne mię­dzy­na­ro­do­wo - do­da­je.

W po­przed­niej ka­den­cji rząd Orban przy­znał wę­gier­skie oby­wa­tel­stwo et­nicz­nym Wę­grom w kra­jach są­sied­nich. W kwiet­nio­wych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych na Wę­grzech (wy­gra­nych przez Fi­desz) po raz pierw­szy mogli oni gło­so­wać. I gre­mial­nie po­par­li Fi­desz - par­tię Or­ba­na.

>>>

To co robi Orban jest HANIEBNE ! I TYLKO MOZNA TO POTEPIC ! Jednak o ile Rosja jest zbrodniczym agresorem na ziemie NIGDY DO NIEJ PRAWNIE NIE NALEZACE to w kwestii Wegrow jest inaczej . To nie nie ,,mniejszosc" to ludzi BANDYCK ODKROJENI OD KRAJU ! TE GRANICE NIE MAJA ZADNEGO UZASADNIENIA ! Po prostu sasiedzi chcieli zagrabic Wegrom jak najwiecej a pozniej towarzysz Stalin tez chcial . NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSLACH NIE UZNA TAKICH METOD WYTACZANIA GRANIC ! Jednakze NIE PRZYCHODZI SIE DO CIEZKO CHOREGO z zadaniami zwrotu tym bardziej ze to NIE ON UKRADL tylko ci z Kremla .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:58, 29 Maj 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła w II-IV do 8,1 proc.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie luty-kwiecień 2014 r. wyniosła średnio 8,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Analitycy spodziewali się, że wskaźnik bezrobocia wyniesie w tym okresie 8,4 proc.

Wcześniej, w I-III 2014, stopa bezrobocia wyniosła średnio 8,3 proc.

Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobo­cia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

...

Niedlugo pobija rekord niskosci bezrobocia !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:03, 26 Lip 2014    Temat postu:

Premier Węgier nie chce psuć relacji Budapesztu z Rosją

Premier Węgier Viktor Orban powie­dział w kurorcie Baile Tusnad w Rumunii, że nie chce psuć relacji handlowych Budapesztu z Rosją ani izolować Moskwy w Euro­pie. Według Orbana Węgry powinny przede wszystkim myśleć o własnych interesach, co sprawia, że sojusze z Moskwą nie są wy­kluczone. Chodzi przede wszystkim o budowę gazociągu South Stream, który ma zapewnić Węgrom niezależność energetyczną.

- Jesteśmy solidarni z Ukraińcami, ale nie możemy zapominać o naszych własnych interesach - powiedział Orban podczas spotka­nia z Węgrami mieszkającymi w Baile Tusnad w środkowej Ru­munii.

- Jeśli gazociąg South Stream ma przejść przez nasz kraj, po to aby­śmy zachowali dobre stosunki handlowe z Rosją, to rzecz jasna je­steśmy za South Streamem - dodał węgierski premier.

Liczący 3600 km South Stream to wspólny projekt rosyjskiego Gazpromu i włoskiej firmy ENI, mający zapewnić dostawy gazu z Rosji do Europy Środkowej i Południowej. Rura ma prowadzić z południa Rosji przez Morze Czarne do Bułgarii, a następnie do Serbii, na Węgry, do Austrii i Słowenii. South Stream ma być kolej­nym - po Nord Streamie - rurociągiem omijającym Ukrainę.

Orban wygłosił takie deklaracje w chwili, gdy Unia Europejska podjęła decyzje o nałożeniu na Rosję dodatkowych sankcji w związku ze strąceniem malezyjskiego Boeinga 777 nad Ukrainą.

Wiele krajów unijnych, w tym Polska, Litwa i Rumunia, wezwało UE do przyjęcia twardszego kursu wobec Moskwy, krytykując kraje, które zwlekają z tym, ze względu na swe interesy gospodar­cze.

- Nawet jeśli my (Europejczycy) będziemy ponosić przez dłuższy czas straty gospodarcze, to nie będą one większe niż te, które po­nosi Rosja - powiedział w minionym tygodniu prezydent Rumu­nii Traian Basescu, który ostrzegł też przed "ryzykiem, jakim jest uznanie względów gospodarczych za ważniejsze niż solidarność z krajami za naszą wschodnią granicą".

Tymczasem Orban powiedział, że "nie należy izolować Rosji".

Węgierski premier podkreślił też po raz kolejny, że Węgry powin­ny stworzyć "swój własny model" społeczny i nie imitować Zacho­du, "co byłoby dowodem prowincjonalizmu".

W miniony wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej z sze­fem rządu Serbii Aleksandarem Vucziciem Orban podkreślił, że South Stream musi zostać zbudowany.

- Nikt nie może nam odebrać prawa do zatroszczenia się o bezpie­czeństwo naszych dostaw energii - oświadczył Orban i dodał, że ci, którzy są przeciwni gazociągowi South Stream "chcą jedynie pozbawić nas prawa do zabezpieczenia dostaw, nie oferując nic w zamian".

Gazprom zapowiada, że pierwszy gaz omijającą Ukrainę przez Morze Czarne magistralą South Stream popłynie w grudniu 2015 roku. Poważne zastrzeżenia do tego projektu zgłasza Komisja Eu­ropejska.

Na początku czerwca komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger uzależniał realizację planów budowy South Streamu przez Gaz­prom od postawy politycznej Rosji wobec kryzysu na Ukrainie.

...

Ty bydlaku będziesz miał dobre z nimi relacje w piekle . Orban to szują nigdy mnie nie zachwycał . Wróciłem Węgier nie jego przez zbrodniami Brukseli !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:58, 25 Sie 2014    Temat postu:

Węgry: Orban znów ubolewa z powodu "oddalania się" UE od Rosji

Premier Węgier Viktor Orban ponownie wyraził ubolewanie z powodu "oddalania się" Unii Europejskiej od Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Wyjaśnił, że chce sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które także chcą spowol­nienia tego procesu.

- Unia Europejska każdego dnia coraz bardziej oddala się od Rosji. Jest to złe nie tylko dla Węgier, ale dla całej UE - oświadczył szef konserwatywnego rząd, zwracając się do ambasadorów kra­jów UE w Budapeszcie.

Węgry chcą sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które są zain­teresowane spowolnieniem tego "procesu separacji" - powiedział Orban. Dodał, że w Grupie Wyszehradzkiej, w której skład wcho­dzą Czechy, Węgry, Polska i Słowacja, nie panuje jednomyślność w tej sprawie.

Według Orbana kraje bałtyckie i Polska postrzegają obecny kon­flikt na Ukrainie jako kwestię polityki bezpieczeństwa, podczas gdy Węgry są skłonne podchodzić do tego problemu z punktu wi­dzenia gospodarczego.

Celem unijnych sankcji, które od kilku miesięcy uderzają w rosyj­ską gospodarkę, jest zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Puti­na do zrezygnowania z uznawanej przez Zachód za nielegalną aneksji Krymu oraz do tego, by przestał wspierać prorosyjskich se­paratystów na wschodzie Ukrainy. Rosja odpowiedziała ostatnio na sankcje, wprowadzając zakaz importu produktów rolno-żyw­nościowych m.​in. z UE i USA.

15 sierpnia Orban powiedział, że unijne sankcje handlowe nało­żone na Rosję powinny być zrewidowane. Zdaniem Orbana sank­cje te "dotykają bardziej nas niż Rosjan".

- Będziemy szukać wsparcia krajów członkowskich UE, które chcą zatrzymać proces separacji Rosji - dodał Orban, nie wymieniając ani jednej stolicy, która byłaby gotowa przyłączyć się do jego ini­cjatywy.

Według Orbana izolacja Rosji może osłabić konkurencyjność kra­jów UE, głównie Niemiec. Rosja jest pierwszym partnerem han­dlowym Węgier poza UE.

...

Ją dziękuje ale bydlak ! Tam urządzają drogi krzyżowe mordują konsulów nie mówiąc o grabiezach a to bydle ma czelność coś takiego ? TY BYDLAKU CZY TY MASZ POJĘCIE ŻE WSTAŁEŚ SIĘ WSPOLWINNY TYM ZBRODNIOM ! TYLKO ŻE TY ODCHODZISZ Z WYSOCE KULTURALNEGO KRAJU KTÓRY JUŻ W XIV WIEKU PRZODOWAŁ W ŚWIECIE A TO JEST RUSKIE CIEMNE BYDŁO GDZIE NIGDY NIE BYŁO KULTURY ! TWOJA WINA JEST OLBRZYMIA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:58, 25 Sie 2014    Temat postu:

Węgry: Orban znów ubolewa z powodu "oddalania się" UE od Rosji

Premier Węgier Viktor Orban ponownie wyraził ubolewanie z powodu "oddalania się" Unii Europejskiej od Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Wyjaśnił, że chce sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które także chcą spowol­nienia tego procesu.

- Unia Europejska każdego dnia coraz bardziej oddala się od Rosji. Jest to złe nie tylko dla Węgier, ale dla całej UE - oświadczył szef konserwatywnego rząd, zwracając się do ambasadorów kra­jów UE w Budapeszcie.

Węgry chcą sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które są zain­teresowane spowolnieniem tego "procesu separacji" - powiedział Orban. Dodał, że w Grupie Wyszehradzkiej, w której skład wcho­dzą Czechy, Węgry, Polska i Słowacja, nie panuje jednomyślność w tej sprawie.

Według Orbana kraje bałtyckie i Polska postrzegają obecny kon­flikt na Ukrainie jako kwestię polityki bezpieczeństwa, podczas gdy Węgry są skłonne podchodzić do tego problemu z punktu wi­dzenia gospodarczego.

Celem unijnych sankcji, które od kilku miesięcy uderzają w rosyj­ską gospodarkę, jest zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Puti­na do zrezygnowania z uznawanej przez Zachód za nielegalną aneksji Krymu oraz do tego, by przestał wspierać prorosyjskich se­paratystów na wschodzie Ukrainy. Rosja odpowiedziała ostatnio na sankcje, wprowadzając zakaz importu produktów rolno-żyw­nościowych m.​in. z UE i USA.

15 sierpnia Orban powiedział, że unijne sankcje handlowe nało­żone na Rosję powinny być zrewidowane. Zdaniem Orbana sank­cje te "dotykają bardziej nas niż Rosjan".

- Będziemy szukać wsparcia krajów członkowskich UE, które chcą zatrzymać proces separacji Rosji - dodał Orban, nie wymieniając ani jednej stolicy, która byłaby gotowa przyłączyć się do jego ini­cjatywy.

Według Orbana izolacja Rosji może osłabić konkurencyjność kra­jów UE, głównie Niemiec. Rosja jest pierwszym partnerem han­dlowym Węgier poza UE.

...

Ją dziękuje ale bydlak ! Tam urządzają drogi krzyżowe mordują konsulów nie mówiąc o grabiezach a to bydle ma czelność coś takiego ? TY BYDLAKU CZY TY MASZ POJĘCIE ŻE WSTAŁEŚ SIĘ WSPOLWINNY TYM ZBRODNIOM ! TYLKO ŻE TY ODCHODZISZ Z WYSOCE KULTURALNEGO KRAJU KTÓRY JUŻ W XIV WIEKU PRZODOWAŁ W ŚWIECIE A TO JEST RUSKIE CIEMNE BYDŁO GDZIE NIGDY NIE BYŁO KULTURY ! TWOJA WINA JEST OLBRZYMIA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:00, 26 Wrz 2014    Temat postu:

Viktor Orban informuje o zwiększeniu importu rosyjskiego gazu

Węgry zapewniły sobie porozumienie w sprawie zwiększonego importu gazu od rosyjskiego Gazpromu - poinformował dzisiaj premier Viktor Orban. Dzień wcześniej węgierski operator gazo­ciągu FGSZ wstrzymał dostawy gazu na Ukrainę.

Orban powiedział radiu publicznemu, że prowadził rozmowy z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem i że rosyjski koncern zgo­dził się dostarczać zwiększone ilości gazu, żeby Węgry mogły po­prawić stan zapasów tego paliwa w nadchodzących tygodniach.

Operator FGSZ bezterminowo wstrzymał dostawy gazu na Ukra­inę, ponieważ gazociąg jest potrzebny do obsługi zwiększonego importu. Wywołało to protest ukraińskiego Naftohazu, który we­zwał "węgierskich partnerów do poszanowania zobowiązań kon­traktowych i przepisów UE".

Analityk Standard Bank, Timothy Ash, zasugerował, że porozu­mienie Węgier z Gazpromem może być elementem rosyjskiej stra­tegii wobec Ukrainy - odnotowuje Reuters.

...

Trochę gazu za duszę dla diabła . Co za debil . Takich biznesów nie róbcie . W biznesie liczy się tylko zysk ! Jaki jest zysk utraty duszy? Którejś bezcenna ! Za jakiś tam gaz ? Brak słów na opis tego debila .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:57, 05 Lis 2014    Temat postu:

Szefowa węgierskiego urzędu podatkowego z zakazem wjazdu do USA


Szefowa węgierskiego Narodowego Urzędu Podatków i Ceł (NAV) Ildiko Vida potwierdziła dziś w wywiadzie prasowym, że jest wśród sześciorga węgierskich oficjeli, którym Waszyngton zabronił w zeszłym miesiącu wjazdu do USA zarzucając im korupcję.

Vida podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że rząd premiera Viktora Orbána wie, iż znalazła się ona na amerykańskiej liście osób objętych zakazem wjazdu.

Amerykański chargé d'affaires w Budapeszcie Andre Goodfriend oświadczył, że korupcja jest jednym z symptomów słabnięcia instytucji demokratycznych na Węgrzech. Objęcie sześciorga węgierskich osobistości oficjalnych zakazem wjazdu do USA nazwał ostrzeżeniem, mającym skłonić Budapeszt do odstąpienia od polityki, która - jak powiedział - zagraża wartościom demokratycznym.

Reuters zwraca uwagę na pogarszające się stosunki Węgier z USA i Unią Europejską; pisze, że Waszyngton i Bruksela postrzegają rządy Orbana jako coraz bardziej autorytarne.

Vida podkreśliła w wywiadzie dla "Magyar Nemzet", że nie ma nic do ukrycia. - Nie zrobiłam nic złego. Nie byłam i nie jestem zamieszana w żadną sprawę korupcyjną. - oświadczyła, dodając, że nie zamierza podawać się do dymisji. Odmówiła podania nazwisk pozostałych Węgrów umieszczonych na amerykańskiej liście.

Reuters odnotowuje, że kilku ministrów centroprawicowego rządu Orbána zapewniało, iż nie wiedzą, co konkretnie Amerykanie zarzucają owym sześciu osobom. Vida oświadczyła, że pismo, które otrzymała z ambasady USA, nie nawiązywało do żadnej konkretnej sprawy korupcyjnej.

Goodfriend powiedział gazecie "Nepszabadsag": - Jest korupcja (na Węgrzech), ale też są kraje, w których jest ona częstszym zjawiskiem. Różnica polega na tym, że gdzie indziej rząd przyznaje istnienie korupcji i podejmuje przeciwko niej działania. Aresztuje się osobistości oficjalne, stawia zarzuty i skazuje skorumpowanych. Tutaj tego nie widzimy.

...

Zamiast sankcji na Kreml sankcje na Budapeszt... Brawo USA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:42, 06 Lis 2014    Temat postu:

"NYT": UE musi ukarać rząd Węgier za nieprzestrzeganie jej wartości

Premier Węgier Viktor Orban wielokrotnie demonstrował, że dąży do autorytarnych rządów i za nic ma podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zamiast wyrażać zaniepokojenie odwrotem demokracji na Węgrzech UE powinna ukarać tamtejszy rząd - pisze "New York Times".

W październiku Parlament Europejski umocnił pozycję rządu Orbana, zatwierdzając listę kandydatów na komisarzy w nowej Komisji Europejskiej, w tym byłego węgierskiego ministra sprawiedliwości Tibora Navracsicsa - ocenia amerykański dziennik w czwartkowym komentarzu redakcyjnym.

Rząd Orbana "przypuszcza frontalny atak na prawa obywateli swego kraju", chronione przez unijną Kartę Praw Podstawowych oraz Traktat o Unii Europejskiej, gwarantujące poszanowanie demokracji, wolności i praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolnej prasy.

Gazeta przypomina, że w 2010 r. rząd Orbana uchwalił ustawę medialną, która wprowadza wymóg "wyważonej informacji" i roztacza nad dziennikarzami nadzór mianowanego przez rząd Państwowego Zarządu Mediów (NMHH). W 2013 r. wprowadził do konstytucji zmiany ograniczające wolność prasy i prawa obywatelskie.

W lipcu Orban zapowiedział, że przekształci Węgry z liberalnej demokracji w "państwo nieliberalne", jako wzór dla swych dążeń podając Rosję, Turcję i Chiny. Jego rząd promuje "madziarski nacjonalizm", przyczyniając się do wzrostu antysemityzmu i uprzedzeń wobec Romów. Miesiąc temu ogłosił zaś plan wprowadzenia podatku od przesyłu danych w internecie; plan ten tymczasowo zawieszono po masowych protestach - przypomina gazeta.

Ostatnim dowodem na pogardę Węgier wobec UE jest - według "NYT" - uchwalenie w poniedziałek ustawy, która umożliwia budowę węgierskiego odcinka rosyjskiego gazociągu South Stream. Jak zauważa gazeta, decyzja ta jest sprzeczna nie tylko ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który we wrześniu apelował do państw członkowskich o rezygnację z tego projektu, ale też z sankcjami gospodarczymi, które UE i USA wprowadziły wobec Rosji za jej działania na Ukrainie.

"Zamiast wydawania kolejnych letnich oświadczeń o zaniepokojeniu antydemokratycznymi działaniami (węgierskiego rządu), UE powinna go ukarać" - podkreśla "New Yrok Times", proponując, by szef nowej KE Jean-Claude Juncker zmusił węgierskiego komisarza do rezygnacji ze stanowiska. Jeśli UE nie podejmie kroków przeciw rządowi Orbana, będzie to oznaczało "porzucenie przez nią jej podstawowych wartości".

..

Widzicie jak komunisci z USA judza tych z UE do ataku . Oczywiscie Orban jest glupi z ta Rosja . Teraz go tym wala a sami z Kremlem po cichu sie kumaja . Ostdzegalem Orbana .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:18, 07 Lis 2014    Temat postu:

Orban: USA naciskają na Węgry z powodu ich współpracy z Rosją

Stany Zjednoczone wywierają presję na Węgry z powodu współpracy tego kraju z Rosją w sferze energetycznej - powiedział cytowany w piątek przez media węgierskie premier Viktor Orban. Zapewnił on, że polityka, którą prowadzi nie jest prorosyjska, a prowęgierska.

Media przekazały wypowiedź Orbana wygłoszoną w czwartek wieczorem w Monachium, po spotkaniu z szefem rządu Bawarii Horstem Seehoferem.

- Stany Zjednoczone wywierają silną presję na Węgry - powiedział Orban. Wymienił w szczególności zastrzeżenia USA do gazociągu South Stream i rozbudowy węgierskiej elektrowni atomowej w Paks. Budapeszt zawarł na początku roku umowę z rosyjskim Rosatomem na tę inwestycję.

Waszyngton interpretuje obie sprawy jako "zbliżenie się do Rosji", jednak Węgry "nie mają zamiaru zbliżać się do nikogo, jak i nie chcą oddalać się od nikogo" - zapewnił Orban. Podkreślił: "nie prowadzimy polityki prorosyjskiej, a prowęgierską".

Budowa South Stream i rozbudowa elektrowni w Paks są w węgierskim interesie narodowym - oświadczył. Ten ostatni projekt jest "jedynym możliwym sposobem" na zmniejszenie zależności kraju od zewnętrznych źródeł energii - tłumaczył Orban. Przypomniał, że elektrownia została zbudowana w technologii radzieckiej, a więc "jest oczywiste", że jej rozbudowę trzeba prowadzić wspólnie z Rosjanami.

Orban skomentował również kryzys ukraiński. Nazwał zdecydowane działania Zachodu "w pełni uzasadnionymi", ale dodał, że sankcje gospodarze nałożone na Rosję "dotknęły również Węgry". Jak ocenił, dopóki nie zostanie obmyślona rozsądniejsza polityka, kraje Europy Środkowej, a także Niemcy odczują poważne konsekwencje gospodarcze w najbliższych latach. Zaapelował o rekompensaty dla tych krajów, które przyłączyły się do sankcji wobec Rosji i odczuły ich skutki.

Premier powiedział także, że w interesie Węgier jest demokratyczna i stabilna Ukraina. Węgry już sąsiadowały w przeszłości z Rosją i nie chcą znaleźć się znowu w podobnej sytuacji - powiedział Orban.

Parlament Węgier uchwalił w poniedziałek nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w gaz ułatwiając w ten sposób budowę krytykowanego przez Unię Europejską gazociągu South Stream i wprowadzając inne od unijnych standardy rynku gazowego.

...

E tam . Chodzi o kase nie o Rosje . Czechom i Slowacji jakos nie groza .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:35, 02 Gru 2014    Temat postu:

Władze chcą, by większość sklepów była nieczynna w niedzielę

Rządzący na Węgrzech centroprawicowy Fidesz poparł w poniedziałek zaproponowany przez swojego koalicjanta plan zakazu handlu w niedzielę w prawie wszystkich sklepach w kraju.

Szef frakcji parlamentarnej Fideszu Antal Rogan powiedział, że jego ugrupowanie popiera projekt ustawy wniesiony przez Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię Ludową (KDNP), ponieważ chce zapobiec pracy w niedzielę. Czynne tego dnia mogłyby być sklepy prowadzone przez małych przedsiębiorców. Wyjątkowo handel byłby dozwolony w niedziele w okresie przed Bożym Narodzeniem - pisze agencja Associated Press.

Rozwiązania te są postrzegane jako cios w duże, głównie zagraniczne sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga deklarował wcześniej, że sprzeciwia się pomysłowi, jako że co piąty Węgier robi zakupy w niedzielę. Według właścicieli supermarketów jeśli pomysł zostanie przyjęty, pracę straci 15-20 tysięcy osób.

...

Pamietaj abys dzien swiety swiecil ! 3 przykazanie . Grzech ciezki czyli pieklo ! Wystarczy ze wladza wprowadza handel czy prace NIEKONIECZNA ! w niedziele i juz zasluguje na pieklo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:54, 16 Gru 2014    Temat postu:

Węgry: parlament uchwalił ustawę zakazującą handlu w niedzielę

Od marca przyszłego roku na Węgrzech zakazany będzie handel w niedzielę - taką ustawę przyjął parlament głosami centroprawicowej partii rządzącej Fidesz. "Nikt nie powinien być zmuszany do pracy w niedzielę" - powiedział premier Viktor Orban.

Zakaz zacznie obowiązywać od 15 marca 2015 roku, ale zawiera wiele wyjątków, obejmujących przede wszystkim mniejsze sklepy.

Skutki wprowadzenia ustawy w życie odczują przede wszystkim należące do zagranicznych sieci supermarkety, które zaczęły się pojawiać na Węgrzech po demokratycznej transformacji 1989 roku i zarabiają przede wszystkim w niedziele. Wielkopowierzchniowe sklepy decyzją rządu Orbana muszą już płacić nadzwyczajne podatki i inne dodatkowe opłaty - przypomina agencja dpa.

Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga deklarował wcześniej, że sprzeciwia się temu pomysłowi, gdyż co piąty Węgier robi zakupy w niedzielę. Według właścicieli supermarketów, pracę straci z powodu zakazu handlu 15-20 tysięcy osób.

...

Taaa ludzie przestana kupowac a pieniadze ktore maja zjedza ... Co za brednie .
Pamietaj abys dzien swiety swiecil . Bóg mowi jasno . Kto nie slucha zmierza do piekla .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:34, 16 Sty 2015    Temat postu:

Jak Węgrzy uniknęli frankowego topora?

Polityka gospodarcza Orbana była często krytykowana ze względu na zbyt duży poziom populizmu czy wyraźny zwrot w kierunku Rosji. Warto jednak zauważyć, że jeden element został przeprowadzony stosunkowo sprawnie. Państwo w porozumieniu z bankami przygotowało ustawę ułatwiającą życie „frankowcom”, a także obniżającą ryzyko w sektorze bankowym.

Poważane obciążenie

Na Węgrzech problemy kredytów denominowanych we franku to zdecydowanie bardziej bolący temat niż u nas. Prawie 1/3 gospodarstw domowych co miesiąc ma do czynienia ze szwajcarską walutą, podczas gdy w Polsce jest to jedynie około 5%. Od kryzysu rozpoczętego w 2008 roku kwestia franka pozostawała nieodłącznym elementem życia społecznego.

Wiele działań podejmowanych przez Fidesz łatwo krytykować – zmiany prawa, nierówne traktowanie przedsiębiorców, czy zbliżenie w kierunku Moskwy. Również pomysły obciążenia sektora bankowego całością kosztów zmian na rynku walutowym budziły kontrowersje.

Wszystko wskazuje na to, że jedna decyzja rządzących na pewno będzie niekwestionowanym sukcesem. Gabinet Orbana po negocjacjach z bankami uchwalił ustawę, która dała prawo, ale nie obowiązek przewalutowania kredytu denominowanego w CHF na ten w forintach po z góry ustalonym kursie.

Idealny „timing”

Pod koniec roku parlament przegłosował ustawę, która daje możliwość zamiany kredytu walutowego na ten denominowany w forincie po kursie z 7 listopada. Ponieważ operacja dotyczyła prawie 1/3 obywateli kraju, zdecydowano, że banki komercyjne będą korzystać z 10 miliardów euro rezerw banku centralnego. Fakt ten również zredukował presję na rynku walutowym.

Instytucje finansowe natomiast zobowiązały się, że do końca 2014 roku zdobyć odpowiednią ilość franków , by sprostać wszystkim wymaganiom nowego prawa. Powyższa operacja przebiegła stosunkowo płynnie, a kredytobiorcy dostali od 1 stycznia jednomiesięczne „okienko” na podjęcie decyzji – czy zamieniają swoje zobowiązania na forinty, czy też zostają przy franku.

Jeszcze w środowy poranek para walutowa CHF/HUF była notowana na poziomie 265. To 10 forintów więcej niż kurs z 7 listopada, po którym można przewalutować kredyt, ale nie na tyle dużo, by decyzja była oczywista. Sytuacja się diametralnie zmieniła kilka godzin później, kiedy w pewnym momencie za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić 380 forintów. Obecnie ten wybór, nawet po spadku do poziomu 320, wydaje się oczywisty.

Same korzyści

Wręcz niebywały zbieg okoliczności spowodował, że węgierskie kredyty denominowane we frankach przestały być narodowym balastem. Krajowe i zagraniczne banki potwierdziły wczoraj, że spełniły warunki ustawy i zgromadziły odpowiednią ilość franków potrzebną do przewalutowania wszystkich hipotek denominowanych w CHF jeszcze w 2014 roku. Swój sukces ogłosił także rząd, któremu pomimo wielu błędów, trudno odmówić w tym momencie zwycięstwa.

Dodatkowo obecnie zadowolony także jest sektor finansowy. Mimo wielu strat, które poniósł na Węgrzech, opisywana wyżej ustawa oraz specyficzna sytuacja rynkowa pozwoli się wreszcie uwolnić od niechcianych franków.

Marcin Lipka,
analityk Cinkciarz.pl

...

No panie ! ZLY ORBAN A ZNOWU SUKCES ! NO JAK TO SIE STALO ! Kto slucha UE ten zdycha jak Grecja kto walczy z UE wygrywa przyszlosc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:52, 21 Sty 2015    Temat postu:

Władimir Putin 17 lutego pojedzie na Węgry

Prezydent Rosji Władimir Putin złoży 17 lutego wizytę w Budapeszcie - poinformował węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Ma to być rewizyta po roboczej wizycie premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie w zeszłym roku.

Zachód krytycznie ocenia prorosyjską politykę Orbana. Od czasu wybuchu kryzysu ukraińskiego węgierski premier wyrażał ubolewanie z powodu oddalania się Unii Europejskiej od Moskwy i przestrzegał przed zbyt pochopnymi ocenami Rosji.

Rosyjski Rosatom ma wybudować dwa bloki reaktorowe w węgierskiej elektrowni atomowej w Paks. Rosja udziela na to kredytu w wysokości 10 miliardów euro. Umowy w tej sprawie są objęte tajemnicą.

Gdy na początku stycznia dziennik "Nepszava" napisał, że Putin zamierza przybyć do Budapesztu "wiosną", węgierskie partie opozycyjne zaapelowały do rządu o konsultacje i o zerwanie umowy z Rosją dotyczącej elektrowni w Paks. Zdaniem partii Razem 2014 (Egyutt 2914) kontrakt zwiększa zależność energetyczną Węgier od Rosji.

Agencja dpa pisze, że 2 lutego wizytę na Węgrzech złoży kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według węgierskich mediów zaplanowane są jej rozmowy z Orbanem. Niemiecki urząd kanclerski na razie tego nie potwierdził.

...

Zahut spotyka sie 10 razy czesciej i robi 100 razy wieksze interesy ale Orban jest winny . Orban glupio sie podklada .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:07, 26 Sty 2015    Temat postu:

Orban o Holokauście: część Węgrów przedłożyła zło nad dobro

Węgierski premier Viktor Orban przyznał, że w czasie Holokaustu niektórzy Węgrzy "przedłożyli zło nad dobro" i wielu ludzi na Węgrzech postępowało "haniebnie" w okresie drugiej wojny światowej.

Przemawiając podczas uroczystości upamiętniającej żydowskich żołnierzy, którzy zginęli broniąc granic Węgier podczas pierwszej wojny światowej Orban powiedział, że Węgry są też winne szacunek tym Żydom, których deportację pomagały organizować 30 lat później.

Węgierska agencja prasowa MTI odnotowuje, że wśród 1,3 mln ludzi zamordowanych w Auschwitz było ok. 430 tys. węgierskich Żydów. Węgrzy pomagali wysyłać Żydów do obozów śmierci przez dwa miesiące w 1944 roku, gdy wojska niemieckie zajęły Węgry.

- Jutro rząd węgierski, dając wyraz bólowi i poczuciu straty narodu węgierskiego, będzie uczestniczył w Auschwitz w upamiętnieniu ofiar Holokaustu - powiedział Orban, nawiązując do wtorkowych obchodów 70. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu.

Węgierski premier mówił w kontekście Holokaustu o "tragedii narodu węgierskiego i niepowetowanej stracie żydowskiej społeczności na Węgrzech". - Podczas drugiej wojny światowej byliśmy obojętni, kiedy powinniśmy byli pomóc, i było wielu, bardzo wielu Węgrów, którzy przedłożyli zło nad dobro, którzy wybrali haniebne postępki zamiast uczciwych - dodał.

Agencja MTI pisze, że "właśnie takiego bezkompromisowego języka krytycy na próżno domagali się w zeszłym roku, kiedy rząd Orbana postawił pomnik związany z drugą wojną światową, który zdaniem ugrupowań żydowskich wybielał rolę Węgier w Holokauście".

MTI dodaje, że partia Orbana - Fidesz - wygrała w zeszłym roku trzy wybory i niektórzy krytycy sugerowali, iż niejednoznaczne stanowisko wobec Holokaustu wynikało z tego, że nie chciano zrażać części elektoratu.

>>>

Paczcie panstwo ,,zly Orban" a takie slowa . Badzmy jednaka obiektywni . WEGRY NIE MOGLY RUSZYC NA HITLERA W POJEDYNKE ! Winien jest Zachod . Nie mozna miec pretensji do wladz Wegier za to ze nie walczyly . Wszak Jezus mowi !
KTORY KROL WYRUSZY WYRUSZY PRZECIW DRUGIEMU Z 10 TYS WOJSKA PRZECIW 20 TYS ? WYSLE POSLOW PO WARUNKI POKOJU !
A jak Wegry mogly wystawic 500 tys a Hitler 10 mln ? To juz nie 1 do 2 tylko jeden do 20 !!! Oczywiscie nie usprawiedliwia to INDYWIDUALNYCH zbrodni ! Kazdy odpowiada za siebie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 11:05, 05 Lut 2015    Temat postu:

Orban za ścisłą współpracą z Rosją. "To ma znaczenie kluczowe"

Premier Węgier Viktor Orban opowiedział się za ścisłą współpracą z Rosją w zakresie energetyki i gospodarki, niezależnie od obecnych konfliktów. Jego obszerną wypowiedź opublikował niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

- Niezależnie od obecnych konkretnych i poważnych konfliktów, uważamy, że w dłuższej perspektywie współpraca Rosji i Europy ma znaczenie kluczowe - oświadczył Orban. - W europejskim, a tym samym i węgierskim interesie jest, by rosyjskie surowce i energia zostały wbudowane w gospodarkę europejską w formie korzystnej dla obu stron - zaznaczył szef węgierskiego rządu.

Orban podkreślił, że przy podejmowaniu decyzji jego rząd będzie kierował się interesem narodowym. 17 lutego do Budapesztu ma przyjechać prezydent Rosji Władimir Putin.

Orban powiedział "FAZ", że obiecał premierom innych państw UE, iż nie będzie publicznie wypowiadał się na temat unijnych sankcji wobec Moskwy za jej rolę w konflikcie na Ukrainie, "niezależnie od tego, co myśli na ich temat".

Prorosyjska polityka Orbana jest krytycznie oceniana przez Zachód i samych Węgrów, którzy w ostatnich dniach protestowali przeciwko zacieśnianiu kontaktów między Budapesztem a Moskwą, w tym przeciw pożyczce w wysokości 10 mld euro udzielonej przez Rosję na budowę elektrowni atomowej w węgierskim Paks.

Od czasu wybuchu kryzysu na Ukrainie węgierski premier wyrażał ubolewanie z powodu oddalania się Unii Europejskiej od Rosji i przestrzegał przed zbyt pochopnymi ocenami polityki Kremla.

...

Glupek . Po co klapie ozorem . Robi z Wegier najgorsze dziadostwo zamazujac zbrodnie Zachodu ktory finansuje zbrodnie Kremla .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 11:13, 06 Lut 2015    Temat postu:

Premier Węgier w „FAZ”

Premier Węgier Viktor Orban opowiedział się w czwartek na łamach niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” za ścisłą współpracą z Rosją w zakresie energetyki i gospodarki, niezależnie od obecnych konfliktów.

„Niezależnie od obecnych konkretnych i poważnych konfliktów, uważamy, że w dłuższej perspektywie współpraca Rosji i Europy ma znaczenie kluczowe” – oświadczył Orban. „W europejskim, a tym samym i węgierskim interesie jest, by rosyjskie surowce i energia zostały wbudowane w gospodarkę europejską w formie korzystnej dla obu stron” – zaznaczył szef węgierskiego rządu.

Orban podkreślił, że przy podejmowaniu decyzji jego rząd będzie kierował się interesem narodowym. 17 lutego do Budapesztu ma przyjechać prezydent Rosji Władimir Putin.

Orban powiedział „FAZ”, że obiecał premierom innych państw UE, iż nie będzie publicznie wypowiadał się na temat unijnych sankcji wobec Moskwy za jej rolę w konflikcie na Ukrainie, „niezależnie od tego, co myśli na ich temat”.

Prorosyjska polityka Orbana jest krytycznie oceniana przez Zachód i samych Węgrów, którzy w ostatnich dniach protestowali przeciwko zacieśnianiu kontaktów między Budapesztem a Moskwą, w tym przeciw pożyczce w wysokości 10 mld euro udzielonej przez Rosję na budowę elektrowni atomowej w węgierskim Paks.

Od czasu wybuchu kryzysu na Ukrainie węgierski premier wyrażał ubolewanie z powodu oddalania się Unii Europejskiej od Rosji i przestrzegał przed zbyt pochopnymi ocenami polityki Kremla.

...

Niemcy chetnie glupkowi podsuwaja mikrofon . On zbiera odium ,,przyjaciela Kremla" a oni za jego plecami beda robuc biznes . Imbecyl .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:47, 13 Lut 2015    Temat postu:

Węgry dalej blokują kluczowy projekt gazowy dla Polski i regionu
Wojciech Jakóbik

Zwolennicy Wiktora Orbana w Polsce powinni być rozczarowani jego postawą w polityce energetycznej, która szkodzi także polskim interesom.

Korytarz Północ-Południe to wspierana przez Unię Europejską koncepcja połączenia gazociągami gazoportu w Świnoujściu przez Czechy, Słowację i Węgry z planowanym terminalem w Chorwacji. Dzięki niej gaz będzie mógł swobodnie płynąć między krajami biorącymi udział w projekcie i zmniejszy ich zależność od dostaw ze Wschodu. Najsłabszym ogniwem tego łańcucha jest Budapeszt, który zamiast współpracować z partnerami regionu, woli Rosję Władimira Putina.

Węgierski Magyar Gaz Tranzit nie otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikatu licencjonowanego operatora systemu przesyłowego gazu (TSO). Dlatego opóźnia się uruchomienie pierwszego przepływu surowca przez interkonektor Słowacja-Węgry. Rura mogłaby zapewnić więcej zachodniego gazu krajom regionu i Ukrainie. Jak informuje ośrodek ICIS testowe przepływy są już prowadzone ale rura miała działać od Nowego Roku 2015. Po stronie Słowaków wszelkie formalności zostały dopełnione. Słowacki Eustream jest uznanym przez Brukselę operatorem gazociągów.

Dopóki MGT było spółką zależną MVM, nie spełniał wymogów unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Rozdział właścicielski wymusza uniezależnienie operatora gazociągów od firmy sprzedającej surowiec. Chociaż unbundling został już przeprowadzony, to Bruksela musi zatwierdzić proces.

Węgry dalej nie wdrożyły regulacji unijnych, które pozwoliłyby na budowę gazociągu słowacko-węgierskiego i zrealizowanie Korytarza Północ-Południe. Trudno udowodnić jaki jest powód opóźnienia. Być może odpowiedzią będą słowa węgierskiego ministra spraw zagranicznych Petera Szijarto, który ocenił, że "rezygnacja z dwóch projektów gazowych, Nabucco i South Stream postawiła nasz kraj w sytuacji bez wyjścia i jeśli chcemy sobie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, musimy rozmawiać z Moskwą".

>>>

Polak Wegier dwa bratanki . JEDNO Z WIEKSZYCH KLAMSTW ! Historia mowi co innego !!! Czesto byli naszymi wrogami ! Chocby obrzydliwy potworny najazd Rakoczego .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:40, 18 Lut 2015    Temat postu:

Orban: Węgry i Rosja osiągnęły porozumienie ws. kontraktu gazowego

Premier Węgier Viktor Orban powiedział we wtorek na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, że ich kraje osiągnęły "polityczne porozumienie" w kwestii kontraktu gazowego - informuje z Budapesztu rosyjska agencja RIA-Nowosti.

Według tego źródła Orban zapewnił, że do ustalenia pozostają jedynie sprawy techniczne.

- Termin umowy upływa w tym roku. Załatwiliśmy sprawę. Jest zgoda polityczna, do ustalenia pozostały jedynie kwestie techniczne - powiedział Orban na wspólnej z Putinem konferencji prasowej.

- Gazprom jest gotów przenieść dostawy nieodebranego jeszcze przez Węgry gazu na kolejny okres - powiedział dziennikarzom w Budapeszcie prezydent Rosji Władimir Putin po rozmowach z węgierskim premierem Viktorem Orbanem.

Gazprom jest gotów przenieść nieodebrany przez Węgry gaz na kolejne okresy, a jednocześnie kraj ten zwalnia się z warunku "take-or-pay" ("bierz lub płać") - poinformował Putin na konferencji prasowej. - Gazprom i partnerzy się dogadali - podkreślił Putin.

Kontrakt na dostawę rosyjskiego gazu ziemnego na Węgry wygasa w grudniu 2015 roku. Przed wizytą Putina w Budapeszcie obserwatorzy sugerowali, że strona węgierska będzie zabiegać o obniżkę ceny gazu i zmniejszenie ilości surowca objętego zasadą "take-or-pay" oraz o przyznanie prawa do reeksportu gazu.

...

Glupi czlowiek za podlosc Zachodu spadnie odium na Wegry . Imbecyl .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:48, 18 Lut 2015    Temat postu:

Viktor Orban: sankcje na Rosję są krzywdzące

Wiktor Orban nie zamierza zrezygnować z bliskich związków z Rosją - tak część ekspertów ocenia wczorajszą wizytę Władimira Putina na Węgrzech. Premier Orban to jeden z niewielu polityków Unii Europejskiej przyjmujący rosyjskiego prezydenta i otwarcie mówiący o potrzebie rozmów i współpracy z Rosją.

W czasie wczorajszej wizyty przedstawiciele Rosji i Węgier podpisali 5 umów o współpracy i wstępnie porozumieli się co do dalszych dostaw rosyjskiego gazu. Węgierski premier powtórzył wczoraj, że unijne sankcje wobec Rosji były niepotrzebne, a z Moskwą trzeba rozmawiać.

Szef węgierskiego instytutu Political Capital Peter Kreko mówi Polskiemu Radiu, że premier Orban od wielu miesięcy buduje coraz silniejsze relacje ze wschodem. „On chce mieć związki nie tylko z Rosją, ale także z Azerbejdżanem, Turkmenistanem, Turcją i Chinami. Rząd uważa bowiem, że w najbliższym czasie na wschodzie nastąpi spory wzrost gospodarczy” - dodaje Kreko.

W czasie wizyty w Budapeszcie prezydent Władimir Putin chwalił z kolei ubiegłoroczną umowę, na mocy której Rosja zbuduje dwa dodatkowe reaktory nuklearne w miejscowości Paks na Węgrzech. Dziennikarz opiniotwórczego węgierskiego tygodnika HVG Gabor Nagy uważa jednak, że to niepotrzebna inwestycja.

„Wielu ekspertów mówi, że po pierwsze nie potrzebujemy dwóch nowych reaktorów, bo nie wiadomo, czy za 20-30 lat nadal będzie aż tak duże zapotrzebowanie na energię. Po drugie, to strata pieniędzy, bo to kosztowna inwestycja, której być może nie będziemy potrzebować. A po trzecie, Moskwa udzieli nam na to 10 miliardów euro pożyczki, co jeszcze bardziej nas z Rosją zwiąże” - dodaje Nagy.

Jak relacjonuje z Budapesztu specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski, wizyta Władimira Putina na Węgrzech była pierwszą podróżą rosyjskiego prezydenta do kraju Unii Europejskiej od października ubiegłego roku.

- Sankcje nałożone na Rosję przez Unię Europejską są krzywdzące - oświadczył w Budapeszcie węgierski premier. Szef węgierskiego rządu mówił o tym po spotkaniu z goszczącym na Węgrzech prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Przedstawiciele obu krajów podpisali 5 różnych porozumień i dogadali się w sprawie przyszłych dostaw gazu z Rosji na Węgry.

Premier Viktor Orban mówił po spotkaniu, że Unia Europejska nie powinna była nakładać na Rosję sankcji. Decyzję o restrykcjach unijni liderzy podjęli po aneksji Krymu przez Rosję. - Sankcje były niepotrzebne i krzywdzące, tak samo jak późniejsze reakcje. Oczywiście, szanujemy zarówno sankcje jak i reakcje na nie. Jednakże naszym wspólnym celem jest wzmocnić współpracę gospodarczą między oboma krajami - powiedział Orban.

Węgierski premier, uważany za jednego z ostatnich sojuszników Władimira Putina w Unii Europejskiej, podkreślał, że nie można wykluczać Rosji z Europy, ale trzeba dogadać się z Moskwą. - Uważam, że współpraca i dobre relacje z Rosją są w interesie nie tylko Węgier, ale także całej Europy. Jestem przekonany, że powinniśmy jak najszybciej ułożyć relacje między Unią Europejską a Rosją - dodał Orban. Już w sierpniu ubiegłego roku węgierski premier kwestionował zasadność nakładania sankcji na Rosję.

Wizyta Władimira Putina w Budapeszcie była jego pierwszą podróżą do kraju Unii Europejskiej od października ubiegłego roku.

....

A moze by Orbana deportowac do Rosji ? Niech zazna tych rozkoszy skoro lubi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:59, 18 Lut 2015    Temat postu:

Media na Węgrzech: wizyta Putina jest potrzebna przede wszystkim Rosji

Wizyta prezydenta Władimira Putina w Budapeszcie jest potrzebna przede wszystkim Rosji, a nie Węgrom, dla których "wschodnie otwarcie" okazało się porażką - twierdzą węgierskie media.

"Wizyta Putina w Budapeszcie jest potrzebna nie premierowi Viktorowi Orbanowi, tylko rosyjskiemu prezydentowi. Może on dzięki niej pokazać rosyjskiej opinii publicznej i światu, że nawet w samym środku wojny (na Ukrainie) znalazło się takie państwo unijne, które chętnie go przyjmie" - pisze portal index.hu.

Index.hu podkreśla, że Rosja jest dla Węgier ważna z przyczyn finansowych. Zdaniem portalu najważniejsza jest przy tym umowa o rozbudowie elektrowni atomowej w Paksie, na którą Moskwa ma udzielić kredytu wysokości do 10 mld euro, a inwestycja ta ma w 30-40 proc. być wykonywana przez węgierskich podwykonawców.

"Znając węgierskie stosunki społeczne, można powiedzieć, że to taka inwestycja, z której sporo trafiłoby do prywatnych kieszeni, ale jeśli Rosja osłabnie gospodarczo, projekt będzie zagrożony. Paks jest zatem bardzo ważny dla węgierskiego rządu, chociaż niekoniecznie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, a raczej z powodu możliwości kryjących się w przetargach" - ocenia portal.

Zauważa przy tym, że Paks ma duże wizerunkowe znaczenie dla Rosji, bo choć Rosatom buduje obecnie na świecie ponad 20 bloków energetycznych, to Węgry jako jedyne państwo UE budowałyby z Rosją i z pomocą rosyjskiego kredytu elektrownię, wykorzystując własne środki budżetowe.

Umowa to "świstek papieru"

Także tygodnik "Magyar Narancs" ocenia, że finansowe zyski Budapesztu ze "wschodniego otwarcia" będą niewielkie, bo umowa dotycząca elektrowni w Paksie to obecnie tylko "świstek papieru", gdyż Moskwa może mieć trudności z wypełnieniem zawartych w niej zobowiązań finansowych.

Dziennik "Nepszabadsag" odnośnie planów rozbudowy Paksu zauważa zaś, że należałoby "na nowo przeanalizować podstawowe liczby" w tej inwestycji, bo rok temu 1 euro można było kupić za 42 ruble rosyjskie, a teraz kosztuje 72 ruble.

Zdaniem gazety projekt może też udaremnić UE. "W lipcu zeszłego roku Greenpeace i instytut Energiaklub zwróciły się do Brukseli, ponieważ ich zdaniem planowane finansowanie rozbudowy elektrowni atomowej stanowi ukryte wsparcie rządowe i pod wieloma względami narusza przepisy UE. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji KE prowadzi śledztwo w tej sprawie i może nawet zakazać budowy z międzyrządowego kredytu" - czytamy.

Jeśli zaś chodzi o wymianę handlową, to także w tej sferze "wschodnie otwarcie" poniosło - zdaniem "Magyar Narancs" - fiasko. "Każde inne państwo wyszehradzkie utrzymuje z Moskwą intensywniejsze w stosunku do swoich rozmiarów kontakty handlowe niż nasz kraj, nawet tradycyjnie nieufna wobec Rosji Polska" - czytamy.

"Summa summarum, rosyjskiej orientacji, która prowadzi do całkowitej izolacji Węgier w społeczności euroatlantyckiej, nie uzasadniają racjonalne względy natury gospodarczej" - podkreśla tygodnik. Jego zdaniem "dobrowolne patologiczne zepchnięcie na peryferia" Węgier wciąż trwa dlatego, że ani elity, ani węgierskie społeczeństwo nie są w stanie patrzeć na sytuację szerzej i bardziej perspektywicznie.

Autorytarni partnerzy

Według "Magyar Narancs" nic nie jest w stanie usprawiedliwić strategicznego zbliżenia Węgier z Rosją, a jedynym rzeczywistym wyjaśnieniem takiej polityki jest to, że coraz bardziej autorytarny rząd Orbana w celu rozerwania swej izolacji międzynarodowej zbliża się do coraz bardziej autorytarnych partnerów.

Tygodnik podkreśla, że rosyjski gaz jest najtańszy i to oczywiste, iż w interesie każdego rządu Węgier leży utrzymywanie dobrych ekonomicznych i handlowych kontaktów z Moskwą. "Ale w normalnej sytuacji nie prowadziłoby to do strategicznego przeorientowania polityki zagranicznej kraju" - zauważa "Magyar Narancs".

Historyk Tamas Stark wysuwa w tygodniku "HVG" tezę, że za polityką "wschodniego otwarcia" kryje się ogromna frustracja Węgier. "W okresie zmiany ustrojowej spośród państw socjalistycznych właśnie rozwój Węgier wyglądał najbardziej obiecująco.() Ale w ostatniej dekadzie kraj pod względem rozwoju ustępuje nawet wschodnim sąsiadom. Rząd węgierski próbuje osobnej drogi politycznej z powodu rozczarowania niepowodzeniem i staczaniem się w dół" - pisze.

Między Rosją i UE

Tymczasem zdaniem portalu inedx.hu mimo wszystko nie można twierdzić, że rząd Orbana stanął całkowicie po stronie Rosji. "W istocie Budapeszt balansuje na granicy Wschodu i Zachodu w nadziei, że z obu stron uda mu się wyciągnąć korzyści, jeśli zachowa odpowiednią równowagę" - pisze portal, zwracając uwagę, że podobną politykę poza UE próbuje prowadzić Białoruś.

"Klasycznym przykładem tej polityki huśtawki jest to, że Węgry były przeciwne sankcjom wobec Rosji, ale w końcu za nimi zagłosowały" - zauważa portal. W jego ocenie nie sposób sobie wyobrazić, by rząd widział na dłuższą metę przyszłość kraju poza UE i NATO - "w odróżnieniu na przykład od drugiej siły politycznej kraju Jobbiku, dla której Eurazjatycka Unia Gospodarcza proponowana przez Putina stanowi rzeczywistą alternatywę".

...

Dokladnie potrzebny byl glupek pokazujacy ze Putin ma sie z kim spotykac i znalazl sie Orban . Oczywiscie sukcesy Rosji sa rzekome jak Hitlera i tak sie skoncza .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:01, 19 Lut 2015    Temat postu:

Viktor Orban skrytykował UE i Donalda Tuska za próby izolowania Rosji

Premier Węgier Viktor Orban skrytykował część krajów Unii Europejskiej za dążenia do izolowania Rosji w reakcji na jej interwencję na Ukrainie. Jako jednego z głównych zwolenników takiej polityki określił szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Orban wypowiadał się na briefingu dla dziennikarzy w dzień po wizycie na Węgrzech prezydenta Rosji Władimira Putina.

Węgierski premier wskazał, że Unia Europejska jest podzielona, jeśli chodzi o wizję stosunków z Rosją. Węgry, podobnie jak Czechy, Słowacja i Austria, uważają współpracę z Moskwą za konieczną - mówił. - Naszym zdaniem bez współpracy z Rosją nie możemy osiągnąć naszych celów - oświadczył Orban.

- Ten rozdźwięk w UE jest bardzo głęboki i ma charakter strategiczny - powiedział Orban. Oświadczył, że "po drugiej stronie" linii podziału jest obecny szef Rady Europejskiej i były premier Polski Donald Tusk.

Reuters, który relacjonuje wypowiedź węgierskiego premiera, ocenia, że jako szef polskiego rządu Tusk był jednym z najbardziej zaciętych stronników sankcji wobec Rosji. Jako szef Rady Europejskiej Tusk kontynuował ten kurs - dodaje Reuters. Zastrzega przy tym, że Orban poparł unijne sankcje wobec Rosji.

Szef węgierskiego rządu zauważył też, że węgierska polityka rozwijania krajowego sektora energetycznego na zasadach niedochodowych, tak by zapewnić tanią energię dla gospodarstw domowych, jest sprzeczna z polityką energetyczną UE.

Putin podczas wizyty w Budapeszcie obiecał, że Rosja "pozytywnie rozpatrzy" kwestie współpracy z Węgrami w dziedzinie gazowej. Orban poinformował zaś, że dwa kraje osiągnęły "polityczne porozumienie" w kwestii kontraktu na dostawy rosyjskiego gazu na Węgry.

Budapeszt zacieśnił ostatnio współpracę gospodarczą z Rosją. Na początku 2014 r. zawarł z Moskwą umowę międzyrządową dotyczącą rozbudowy elektrowni atomowej w Paks.

...

Bydlak .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:03, 19 Lut 2015    Temat postu:

Ewa Kopacz ma poważny problem

Do Polski z wizytą przyjechał premier Węgier Wiktor Orban. Może być to bardzo niewygodna wizyta, gdyż nie od dziś wiadomo, że polityk dąży do zacieśnienia współpracy z Rosją. - To poważny problem dla premier Ewy Kopacz - ocenia dr hab. Norbert Maliszewski, ekspert ds. marketingu politycznego z Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwiedziny są tym bardziej kłopotliwe, że we wtorek Orban gościł w Budapeszcie Władimira Putina, a w środę skrytykował część krajów Unii Europejskiej za dążenia do izolowania Rosji w reakcji na jej interwencję na Ukrainie. Jako jednego z głównych zwolenników takiej polityki określił szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Znaczna część Europy krytykuje postawę Węgier względem Rosji, a ta wydaje się być stabilna. Największy sprzeciw wzbudza przekazanie przez Rosję 10 mld euro pożyczki na rzecz budowy elektrowni atomowej w węgierskim Paks.

To poważny problem dla premier Ewy Kopacz, bo Orban jest nazywany człowiekiem Putina w UE, jego koniem trojańskim
Dr hab. Norbert Maliszewski
Celem przyjazdu jest wzięcie udziału w debacie gospodarczej, która jest organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą. Następie Orban spotka się z Ewą Kopacz, aby poruszyć tematy związane z umocnieniem współpracy Polski i Węgier, a także z obecną sytuacją na Ukrainie. Nie zabraknie również dyskusji o Rosji.

...

Orban po cos tu przylaz ? Won do Moskwy gnojku !
Tak sobie przyjechal czy ktos go zapraszal ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:57, 20 Lut 2015    Temat postu:

Jacek Rostowski: Viktor Orban przyjechał do Warszawy tłumaczyć się ze swojego zachowania

- Premier Orban przyjechał do Warszawy, żeby tłumaczyć się ze swojego zachowania z ostatnich kilku dni. Myślę, że nie otrzymał żadnego rozgrzeszenia. Wręcz przeciwnie - został przywołany do porządku - tak Jacek Rostowski, szef zespołu doradców premier Ewy Kopacz komentował wizytę premiera Węgier w Polsce i spotkanie z szefową polskiego rządu.

Orban przyjechał do Warszawy na debatę zorganizowaną przez Krajową Izbę Gospodarczą, dwa dni po tym, jak spotkał się w Budapeszcie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przed południem spotkał się z premier Ewą Kopacz

...

Tlumaczy sie ale zle robi I TL JESZCZE DEMONSTRACYJNIE ! OHYDA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:25, 20 Lut 2015    Temat postu:

"Magyar Narancs" pisze o biczowaniu Orbana

Tygodnik "Magyar Narancs" ocenia, że z powodu węgierskiej polityki wobec Rosji "trwa biczowanie Orbana i, co jest prawdziwą tragedią, całych Węgier".

"Orban na próżno powtórzył odpowiednie frazesy o przyjaźni polsko-węgierskiej; polska polityka w istocie wyprosiła go z Warszawy" - pisze tygodnik.

Gdyby był to tylko problem Orbana, wskazuje "Magyar Narancs", można byłoby się tym nie przejmować. "Ale pogarda wielkiego świata z powodu tego, że Budapeszt zapewnił mocarstwowemu agresorowi podium, by pouczał swą ukraińską ofiarę, jest skierowana nie tylko przeciw awanturniczej polityce zagranicznej Węgier, ale przeciwko nam wszystkim, całemu krajowi, i to nieodwołalnie".

Większość mediów akcentuje też fakt, że szef PiS odmówił spotkania z Orbanem. "Zaskakującym wydarzeniem tej wizyty było to, że Jarosław Kaczyński, prezes prawicowej opozycyjnej partii Prawo i Sprawiedliwość, nie chciał spotkać się z Viktorem Orbanem, chociaż wcześniej uważał go za swój wzór, a jego zwolennicy masowo uczestniczyli w demonstracjach partii rządzącej na Węgrzech" - podkreśla tygodnik "HVG".

Portal Origo.hu pisze o "bolesnym afroncie" polegającym na tym, że "Viktora Orbana nie przyjął jego największy sojusznik".

...

Tak zapewnienie sceny ponurej kremlowskiej małpie jest szczegolnie ohydne i niczym nie da sie wytlumaczyc .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 7:36, 21 Lut 2015    Temat postu:

Putin na Węgrzech: Prezydent Rosji oddał hołd żołnierzom, którzy tłumili powstanie w 1956 r.

Jak pisze serwis politics.hu, prezydent Rosji złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy radzieckich, którzy tłumili węgierskie powstanie w 1956 roku. Napis na pomniku głosi: "Wieczna wdzięczność i chwała radzieckim bohaterom, którzy oddali swoje życie za wolność narodu węgierskiego podczas kontrrewolucji w październiku 1956 roku".
Serwis 444.hu zauważa, że gest Władimira Putina stoi w sprzeczności z obecną węgierską konstytucją, wprowadzoną przez rząd Viktora Orbana w 2011 roku, w której rewolucję 1956 roku wskazuje się jako początek "obecnej wolności" Węgier. Prezydent Rosji złamał również węgierskie prawo, stanowiące że "każdy, kto neguje, poddaje w wątpliwość lub usprawiedliwia ludobójstwo bądź inne przestępstwa przeciwko ludzkości, mające swoje źródło w systemie komunistycznym, podlega karze do trzech lat więzienia".

...

Czyli jednym slowem Putin zwalił na groby ofiar zbrodni sowieckiej jedno smierdzace kupsko . Co zreszta nie dziwi bo Putin to ludzkie fekalia . Osobnicy ktorzy wysadzaja w stolicy bloki z ludzmi dla wladzy sa na dnie moralnej egzystencji . I to jest poziom Rosjan bo Putin to zwykly Rosjanin szarak . Zaden tam Hannibal Leceter . Ateistyczny system sowiecki zmienial ludzi w łajno . Juz dawno to stwierdzili mysliciele . Najlepsze okreslenie czlowieka sowieckiego to kupa . A Rosji mamy teraz powrot sowietyzmu . Dumni z bycia łajnem !
Dlaczego Wegrzy daja sobie to robic w imie czego ? Co wam to da ?
Nie ma mozliwosci ,,stosunkow dyplomatycznych z Roska" bo to jest łajno . Chyba ze gustujecie w kapielach w szambie ? Te odchody trzeba spuscic do szamba . Czyli rozbic to łajno .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:38, 25 Lut 2015    Temat postu:

Gest Putina "przelał czarę goryczy". Kluby "GP" odwołały wyjazd
Jacek Gądek

Kluby "Gazety Polskiej" odwołały IV Wielki Wyjazd na Węgry. Powód? Prorosyjska polityka do niedawno hołubionego przez polską prawicę premiera Wiktora Orbana. - Najbardziej wkurza to, że Orban zezwolił Putinowi na złożenie kwiatów na cmentarzu sowietów, którzy w 1956 r. mordowali Węgrów. To już przelało czarę goryczy - mówi Onetowi Ryszard Kapuściński, szef Klubów.

Kluby "GP" (KGP), czyli gazety sympatyzującej z Prawem i Sprawiedliwością, "z przykrością" poinformowały o odwołaniu wyjazdu. - Najważniejszym powodem podjęcia takiej decyzji było nasze przeświadczenie, że wyjazd do Budapesztu na Święto Narodowe Węgrów będzie wykorzystany do ataków na Kluby "Gazety Polskiej" i na całe środowisko (…) - podała organizacja.

Z kolei poseł Krzysztof Szczerski (PiS) podkreślał w tekście opublikowanym w "GPC", że Orban rozmawiając z Putinem "robi to, co na jego miejscu uczyniłby każdy polityk działający na rzecz własnej ojczyzny - zabezpiecza jej interesy energetyczne". Polityk PiS podkreślał jednocześnie, że właściwą miarą są zachowania polityczne Orbana. Według niego nie jest możliwe, by premier Węgier wyłamał się ze wspólnoty państw Europy Środkowej, bo taka wspólnota po prostu nie istnieje.

Wyjazd na węgierskie święto narodowe

Zdaniem KGP tegoroczny wyjazd do Budapesztu mógłby zostać wykorzystany przez tych, którzy "wiernie służyli Władimirowi Putinowi" i "tępili słowa prawdy" autorstwa KGP pod adresem Rosji. - Nasz wyjazd na Węgry zostałby przedstawiony jako proputinowska akcja i utożsamienie się z polityką Kremla - oceniają organizatorzy odwołanego wydarzenia. Jeśli jednak ktoś pojedzie, to - jak instruują Kluby - już bez symboli gazety i po to, żeby składać kwiaty pod pomnikami gen. Józefa Bema i pod Pomnikiem Katyńskim.

Wyjazd KGP miał uświetnić węgierskie święto narodowe przypadające na 15 marca. Historia tego święta sięga czasu rewolucji 1848 r., kiedy to Węgrzy podjęli próbę wyzwolenia się spod austriackiego panowania. Naczelnym wodzem (od roku 1849) Węgrów stał się gen. Józef Bem - także polski bohater. Węgierskie powstanie upadło, gdy na pomoc Austriakom przyszły wojska rosyjskie pod wodzą Iwana Paskiewicza.

...

Niedawna wizyta prezydenta Rosji w Budapeszcie boli też środowisko "GP". W minionym roku wyjazd KGP do Budapesztu się odbył. - Chcemy pamiętać o naszych ojcach i dziadkach, którzy ku wściekłości komunistycznego reżimu w 1956 r. organizowali pomoc dla bohaterów antysowieckiego powstania na Węgrzech. Uczestnicząc w uroczystościach, pragniemy zademonstrować również naszą przyjaźń i poparcie dla Węgrów oraz polityki premiera Viktora Orbana - tak brzmiał wtedy (2014 r.) apel KGP.

"Popieram to, co Orban robił do tej pory"

Tegoroczny wyjazd miał mieć miejsce na krótko po wizycie Władimira Putina w Budapeszcie. Co odnotowały media: Putin złożył w jej trakcie kwiaty na miejscowym cmentarzu, gdzie pochowano żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli, pacyfikując węgierską rewolucję z 1956 r.

Ale szef KGP stwierdza: - Popieram to, co Orban robił do tej pory. Ale jego ostatnie ruchy są odbierane w Europie jako wbijanie klina w jedność Unii Europejskiej - nie mogę tego firmować.

...

Ot i cala sekta smolenska . Bezmyslne barany pchajace sie do polityki bez kompetencji sa tragedia swiata . Obama Hollande itp. to sa goscie bez pojecia o polityce . I LUDZIE PRZEZ HICH GINA ! BO NIKT NIE POZWOLILBY GRZEBAC CHIRURGOWI W PACJENCIE GDYBY MIAL TAKIE O TYM POJECIE JAK ONI O POLITYCE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:44, 03 Mar 2015    Temat postu:

Węgry: parlament utajnił szczegóły kontraktu atomowego z Rosją

Parlament Węgier uchwalił we wtorek ustawę, utajniającą na 30 lat kluczowe szczegóły umowy z Rosją w sprawie zbudowania dwóch nowych reaktorów w jedynej węgierskiej elektrowni atomowej w Paks.

Jak deklaruje węgierski rząd, ustawa, która dotyczy biznesowych i technicznych aspektów umowy z rosyjską spółką Rosatom, jest konieczna ze względów bezpieczeństwa narodowego i kieruje się podobnymi wytycznymi, jakie obowiązują w innych państwach europejskich. Nowe reaktory w Paks zastąpią wszystkie cztery obecnie tam funkcjonujące i będą pokrywać około połowy zapotrzebowania Węgier na energię elektryczną.

Ustawę uchwalono głosami większościowej koalicji rządowej, którą współtworzą kierowana przez premiera Viktora Orbana partia Fidesz i chrześcijańscy demokraci. Wszystkie ugrupowania opozycyjne głosowały przeciw.

Deputowana Timea Szabo z opozycyjnego proekologicznego ugrupowania Dialog na rzecz Węgier oświadczyła, iż ustawa ma charakter korupcjogenny i oznacza "zalegalizowanie gigantycznego rabunku".

...

Trzeba to sledzic .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:33, 09 Mar 2015    Temat postu:

Były sojusznik Viktora Orbana oskarża go o współpracę z bezpieką
PAP
9 marca 2015, 17:15
Spór między premierem Węgier Viktorem Orbanem a popierającym go do niedawna potentatem mediów Lajosem Simicską zaostrzył się po postawieniu przez tego ostatniego szefowi rządu zarzutu współpracy z komunistyczną tajną policją - podał Reuters.

Simicska oświadczył w niedzielę, iż rosnąca zażyłość Orbana z władzami Rosji budzi wątpliwości co do jego publicznych zapewnień, że w latach 80. nie był tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa. Premier twierdzi, że nigdy nie był donosicielem, choć próbowano go w tym celu zwerbować w trakcie odbywania służby wojskowej.

Simicska utrzymuje obecnie, iż mimo składanych mu zapewnień o fiasku werbunku Orban przekazał tajnej policji pewne informacje na jego temat. Obaj zaprzyjaźnili się jeszcze w szkole średniej.

- Wierzyłem mu przez 30 lat, że tak z werbunkiem było. Ale dziś już nie wiem, co o tym sądzić - powiedział Simicska portalowi internetowemu mandiner.hu.

W wywiadzie dla telewizji ATV powtórzył te oskarżenia wskazując, iż najnowsze ocieplenie stosunków ekipy Orbana z Moskwą wywołało u niego niepewność.

Orban odrzucił w poniedziałek twierdzenia Simicski, przypisując je "zranionym uczuciom". Oligarcha zerwał z premierem publicznie w ubiegłym miesiącu, gdy zarzucił mu dążenie do uciszania niezależnych mediów, w tym należących do Simicski.

Simicska powiedział portalowi mandiner.hu, że zna kilku ludzi, którzy niegdyś na niego donosili. Jeden z przyjaciół miał go poinformować, iż musi o nim raportować tajnej policji. - Powiedziałem tej osobie, by się nie przejmowała, że to dobrze, iż mi o tym powiedziała i że razem ustalimy, co powinna napisać - oświadczył Simicska. Potwierdził następnie, że chodzi o Orbana.

>>>

Jak nie ma dowodow nie mozna tak rzucac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:36, 12 Mar 2015    Temat postu:

KE zakazuje Węgrom superpodatku od przychodów reklamowych

KE wszczęła procedurę wyjaśniającą ws. wprowadzonego przez Węgry superpodatku od przychodów reklamowych, zakazując jego stosowania do czasu zakończenia postepowania.

Podatek ten uderzał w spółki medialne czerpiące z reklam najwięcej wpływów - głównie w koncern RTL. Węgry od 1 stycznia 2015 roku podniosły jego poziom z 40 do 50 procent.

Komisja poinformowała w czwartek, że ma wątpliwości, czy progresywny charakter tego podatku, zwiększający się od 0 do 50 proc. (w zależności od przychodu z reklam) nie faworyzuje niektórych przedsiębiorstw, dając im tym samym niesprawiedliwą przewagę konkurencyjną. Gdyby tak się działo, byłaby to zakazane prawem unijnym działanie.

Zdaniem KE na tym etapie Węgry nie przedstawiły żadnego uzasadnienia dla swojego postępowania. Bruksela ma też wątpliwości, czy przepisy ustawy, które pozwalają na odliczenie wcześniejszych strat z obrotów reklamowych, są zgodne z zasadami pomocy państwa. Selektywne przyznanie przywilejów tylko firmom, które ponosiły straty w 2013 r. jest - zdaniem KE - wątpliwe.

Komisja podkreśla, że dochodzenie nie podważa prawa Węgier do nakładania określonego poziomu podatku na przychody reklamowe, ale ma dać odpowiedź na pytanie, czy nie dochodzi przy okazji do przyznawania selektywnych korzyści niektórym firmom.

Otwarcie postępowania wyjaśniającego daje zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia swoich stanowisk w sprawie. KE podkreśla, że nie przesądza ono o wyniku śledztwa.

Grupa RTL niemieckiego giganta medialnego Bertelsmann ogłosiła w połowie października, że złożyła do Komisji Europejskiej skargę na 40-procentowy podatek od przychodów reklamowych, twierdząc, że jest on dyskryminujący i zagraża "medialnemu pluralizmowi" na Węgrzech.

Od wygranych wyborów w 2010 roku i uzyskania bezwzględnej większości w parlamencie rząd Viktora Orbana, prowadząc politykę obciążania firm, przede wszystkich zagranicznych i tych najbardziej dochodowych, a nie ludności, wprowadził ok. 30 nowych podatków nadzwyczajnych. Podatki te nie są związane z dochodem, lecz oblicza się je od obrotu czy wartości bilansowej firmy. Płacone są więc niezależnie od tego, jak firma prosperuje.

...

Znowu atak ....Ale fakt procent szokuje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 5 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy