Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:22, 15 Maj 2014    Temat postu:

Kamil Turecki | Onet
Viktor Orban: Ukraina musi szanować prawa społeczności, w tym Węgrów

Nie milk­ną echa so­bot­nie­go prze­mó­wie­nia pre­mie­ra Wę­gier Vik­to­ra Or­ba­na, który pod­kre­ślił ko­niecz­ność au­to­no­mii et­nicz­nych Wę­grów na Ukra­inie. Wczo­raj, wzbu­dza­ją­cą wiele kon­tro­wer­sji wy­po­wiedź tłu­ma­czył mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych tego kraju, a dziś uczy­nił to sam Orban. – Ukra­ina musi sza­no­wać prawa spo­łecz­no­ści, w tym Wę­grów. Jeśli tego nie bę­dzie, bę­dzie to dla nas znak ostrze­gaw­czy – po­wie­dział.

Przy­po­mnij­my. W wy­stą­pie­niu pre­mier pod­kre­ślił, że kwe­stia et­nicz­nych Wę­grów jest szcze­gól­nie ak­tu­al­na i ważna z uwagi na sy­tu­ację na są­sied­niej Ukra­inie. Miesz­ka tam około 200 tys. et­nicz­nych Wę­grów. Szef rządu po­wie­dział, że mają oni prawo do po­dwój­ne­go oby­wa­tel­stwa, w tym wę­gier­skie­go, a także prawo do sa­mo­rzą­du. Jed­no­cze­śnie oświad­czył, że "jasno ocze­ku­je tego od nowej Ukra­iny, która obec­nie na­bie­ra kształ­tu".

- De­mo­kra­tycz­na Ukra­ina musi re­spek­to­wać de­mo­kra­tycz­ne za­sa­dy, które są w całej Unii Eu­ro­pej­skiej. Prawa mniej­szo­ści to rów­nież prawa UE. Musi sza­no­wać prawa spo­łecz­no­ści, w tym Wę­grów. Jeśli tego nie bę­dzie, bę­dzie to dla nas znak ostrze­gaw­czy, że nie ma de­mo­kra­cji na Ukra­inie – po­wie­dział Orban.

- Na­szym za­da­niem nie jest de­fi­nio­wa­nie praw. Mniej­szość wę­gier­ska po­win­na de­cy­do­wać o tym, co jest dla nich od­po­wied­nie a co nie. De­mo­kra­tycz­na Ukra­ina ozna­cza, że mniej­szo­ści mogą we wła­snym za­kre­sie de­cy­do­wać o swo­jej przy­szło­ści – prze­ko­ny­wał pre­mier Wę­gier do­da­jąc, że py­ta­niem otwar­tym po­zo­sta­je kwe­stia tego, "jaki ro­dzaj roz­wią­za­nia praw­ne­go chcia­ły­by mniej­szo­ści".

– Od­po­wie­dzi na razie nie znamy – stwier­dził lider par­tii Fi­desz.

Kilka dni temu pre­mier Do­nald Tusk uznał wy­po­wiedź Or­ba­na za nie­for­tun­ną i bu­dzą­cą nie­po­kój. Za­py­ta­ny przez pro­wa­dzą­ce­go dys­ku­sję dzien­ni­ka­rza, czy obec­ne sta­no­wi­sko szefa wę­gier­skie­go rządu go uspo­ko­iło od­po­wie­dział dy­plo­ma­tycz­nie, że "po an­giel­sku brzmi to znacz­nie le­piej".

Glo­bal Se­cu­ri­ty Forum to sze­reg debat na temat klu­czo­wych kwe­stii do­ty­czą­cych spraw mię­dzy­na­ro­do­wych. Te­go­rocz­na kon­fe­ren­cja od­by­wa się w Bra­ty­sła­wie i po­trwa do piąt­ku 16 maja. Wśród gości pro­mi­nent­ni po­li­ty­cy oraz eks­per­ci ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych.

Nad pro­gra­mem GLOB­SEC 2014, jako głów­ny part­ner me­ry­to­rycz­ny, czuwa mię­dzy in­ny­mi Pol­ski In­sty­tut Spraw Mię­dzy­na­ro­do­wych. Jed­nym z pre­le­gen­tów bę­dzie Mar­cin Za­bo­row­ski, dy­rek­tor PISM. Opo­wie m.​in. o per­spek­ty­wach roz­wi­ja­nia więzi łą­czą­cych Ame­ry­kę i Eu­ro­pę.

???

Co jeszcze rozum nie wrocil ? Oczywiscie w skad Ukrainy weszly BEZPRAWNIE ZAGRANIETE PRZEZ CZECHOSLOWACJE A POZNIEJ STALINA tereny ETNICZNIE HISTORYCZNIE i pod kazdym wzgledem WEGIERSKIE od 1000 lat . To byla grabiez niezgodna z zasadami tej epoki . ALE WYSKAKIWANIE Z TYM TERAZ TO JUZ ROBOTA AGENTURALNA !!! MAO PUTIN EMBARGOWAL ?


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 18:23, 15 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:01, 19 Maj 2014    Temat postu:

Jacek Gądek | Onet
Dr Kostrzewa-Zorbas: Węgry wyłamują się ze światowej solidarności

- Wik­tor Orban wpi­su­je się w linię po­li­ty­ki ro­syj­skiej w re­zul­ta­cie dą­że­nia do in­ne­go celu, któ­rym jest roz­cią­gnie­cie wła­dzy Wę­gier na część Ukra­iny. Orban swoim po­stę­po­wa­niem, pro­gra­mem, żą­da­nia­mi sprzy­ja po­li­ty­ce Krem­la, ale nie­ko­niecz­nie na po­le­ce­nia Krem­la - mówi One­to­wi dr Grze­gorz Ko­strze­wa-Zor­bas. Spe­cja­li­sta ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod­kre­śla jed­nak, że celem Or­ba­na nie jest prze­su­nię­cie wę­gier­skich gra­nic.

Kilka dni temu Orban, za­twier­dzo­ny przez par­la­ment na ko­lej­ną ka­den­cję pre­mier Wę­gier, oświad­czył, że chce au­to­no­mii dla et­nicz­nych Wę­grów za gra­ni­cą. Mówił też o po­li­ty­ce zjed­no­cze­nia na­ro­du "ponad gra­ni­ca­mi". - Wę­grzy miesz­ka­ją­cy w Ko­tli­nie Pa­noń­skiej mają prawo do po­dwój­ne­go oby­wa­tel­stwa, (...) a także do au­to­no­mii - po­wie­dział. I dodał: - Jasno ocze­ku­je­my tego od nowej Ukra­iny, która na­bie­ra obec­nie kształ­tu.

We­dług Ko­strze­wy-Zor­ba­sa trud­no od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, dla­cze­go aku­rat teraz pre­mier Wę­gier mówi o tej spra­wie tak sta­now­czo. - Nie widać tak­tycz­nych ar­gu­men­tów. Nie toczy się na Wę­grzech kam­pa­nia wy­bor­cza - ta nie­daw­no się za­koń­czy­ła, a w wy­bo­rach par­tia Or­ba­na wy­gra­ła wy­so­ko - pod­kre­śla roz­mów­ca Onetu. Jak do­da­je eks­pert ds. sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, obec­nie Orban i jego par­tia nie muszą więc sta­wiać ta­kich żądań, by prze­jąć elek­to­rat skraj­nej pra­wi­cy.

- Nie dzie­je się rów­nież nic in­ne­go, co by uspra­wie­dli­wia­ło takie dzia­ła­nia wła­śnie teraz. Chyba, że uznać, iż - a jeśli by­ło­by to praw­dą, to źle świad­czy­ło­by o pre­mie­rze Wę­gier - chce on po pro­stu wy­ko­rzy­stać sła­bość Ukra­iny osła­bio­nej dzia­ła­nia­mi Rosji - do­cie­ka na­uko­wiec z WAT.

W opi­nii Ko­strze­wy-Zor­ba­sa wę­gier­ski rząd może roz­sze­rzyć swoją wła­dzę na część Ukra­iny, ale bez po­więk­sza­nia te­ry­to­rium Wę­gier. - To jest moż­li­we. W szcze­gól­no­ści, gdyby jesz­cze więk­sza licz­ba Ukra­iń­ców - w sen­sie oby­wa­tel­stwa - bę­dą­cych et­nicz­ny­mi Wę­gra­mi przy­ję­ła wę­gier­skie oby­wa­tel­stwo i gdyby po­wsta­ły in­sty­tu­cje au­to­no­mii te­ry­to­rial­nej, do któ­rych tylko et­nicz­ni Wę­grzy mie­li­by do­stęp. Wtedy wy­two­rzy­ły­by się mocne więzi po­mię­dzy tą spo­łecz­no­ścią a Bu­da­pesz­tem. Pań­stwo wę­gier­skie uzy­ska­ło­by w ten spo­sób in­stru­men­ty wpły­wu na życie spo­łecz­no­ści wę­gier­skiej, a zwłasz­cza na jej in­sty­tu­cje au­to­no­micz­ne - prze­wi­du­je po­li­to­log.

Dr Ko­strze­wa-Zor­bas zwra­ca uwagę, że obec­nie „Węgry wy­ła­mu­ją się ze świa­to­wej so­li­dar­no­ści” ws. Ukra­iny. - To jest złe także dla sa­mych Wę­gier - nie tylko dla Ukra­iny i świa­ta. Sze­ro­ka kry­ty­ka mię­dzy­na­ro­do­wa, mam na­dzie­ję, do­pro­wa­dzi do zmia­ny po­li­ty­ki wę­gier­skiej. A jeśli nie, to pań­stwo to bę­dzie izo­lo­wa­ne mię­dzy­na­ro­do­wo - do­da­je.

W po­przed­niej ka­den­cji rząd Orban przy­znał wę­gier­skie oby­wa­tel­stwo et­nicz­nym Wę­grom w kra­jach są­sied­nich. W kwiet­nio­wych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych na Wę­grzech (wy­gra­nych przez Fi­desz) po raz pierw­szy mogli oni gło­so­wać. I gre­mial­nie po­par­li Fi­desz - par­tię Or­ba­na.

>>>

To co robi Orban jest HANIEBNE ! I TYLKO MOZNA TO POTEPIC ! Jednak o ile Rosja jest zbrodniczym agresorem na ziemie NIGDY DO NIEJ PRAWNIE NIE NALEZACE to w kwestii Wegrow jest inaczej . To nie nie ,,mniejszosc" to ludzi BANDYCK ODKROJENI OD KRAJU ! TE GRANICE NIE MAJA ZADNEGO UZASADNIENIA ! Po prostu sasiedzi chcieli zagrabic Wegrom jak najwiecej a pozniej towarzysz Stalin tez chcial . NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSLACH NIE UZNA TAKICH METOD WYTACZANIA GRANIC ! Jednakze NIE PRZYCHODZI SIE DO CIEZKO CHOREGO z zadaniami zwrotu tym bardziej ze to NIE ON UKRADL tylko ci z Kremla .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:58, 29 Maj 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła w II-IV do 8,1 proc.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie luty-kwiecień 2014 r. wyniosła średnio 8,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Analitycy spodziewali się, że wskaźnik bezrobocia wyniesie w tym okresie 8,4 proc.

Wcześniej, w I-III 2014, stopa bezrobocia wyniosła średnio 8,3 proc.

Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobo­cia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

...

Niedlugo pobija rekord niskosci bezrobocia !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:03, 26 Lip 2014    Temat postu:

Premier Węgier nie chce psuć relacji Budapesztu z Rosją

Premier Węgier Viktor Orban powie­dział w kurorcie Baile Tusnad w Rumunii, że nie chce psuć relacji handlowych Budapesztu z Rosją ani izolować Moskwy w Euro­pie. Według Orbana Węgry powinny przede wszystkim myśleć o własnych interesach, co sprawia, że sojusze z Moskwą nie są wy­kluczone. Chodzi przede wszystkim o budowę gazociągu South Stream, który ma zapewnić Węgrom niezależność energetyczną.

- Jesteśmy solidarni z Ukraińcami, ale nie możemy zapominać o naszych własnych interesach - powiedział Orban podczas spotka­nia z Węgrami mieszkającymi w Baile Tusnad w środkowej Ru­munii.

- Jeśli gazociąg South Stream ma przejść przez nasz kraj, po to aby­śmy zachowali dobre stosunki handlowe z Rosją, to rzecz jasna je­steśmy za South Streamem - dodał węgierski premier.

Liczący 3600 km South Stream to wspólny projekt rosyjskiego Gazpromu i włoskiej firmy ENI, mający zapewnić dostawy gazu z Rosji do Europy Środkowej i Południowej. Rura ma prowadzić z południa Rosji przez Morze Czarne do Bułgarii, a następnie do Serbii, na Węgry, do Austrii i Słowenii. South Stream ma być kolej­nym - po Nord Streamie - rurociągiem omijającym Ukrainę.

Orban wygłosił takie deklaracje w chwili, gdy Unia Europejska podjęła decyzje o nałożeniu na Rosję dodatkowych sankcji w związku ze strąceniem malezyjskiego Boeinga 777 nad Ukrainą.

Wiele krajów unijnych, w tym Polska, Litwa i Rumunia, wezwało UE do przyjęcia twardszego kursu wobec Moskwy, krytykując kraje, które zwlekają z tym, ze względu na swe interesy gospodar­cze.

- Nawet jeśli my (Europejczycy) będziemy ponosić przez dłuższy czas straty gospodarcze, to nie będą one większe niż te, które po­nosi Rosja - powiedział w minionym tygodniu prezydent Rumu­nii Traian Basescu, który ostrzegł też przed "ryzykiem, jakim jest uznanie względów gospodarczych za ważniejsze niż solidarność z krajami za naszą wschodnią granicą".

Tymczasem Orban powiedział, że "nie należy izolować Rosji".

Węgierski premier podkreślił też po raz kolejny, że Węgry powin­ny stworzyć "swój własny model" społeczny i nie imitować Zacho­du, "co byłoby dowodem prowincjonalizmu".

W miniony wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej z sze­fem rządu Serbii Aleksandarem Vucziciem Orban podkreślił, że South Stream musi zostać zbudowany.

- Nikt nie może nam odebrać prawa do zatroszczenia się o bezpie­czeństwo naszych dostaw energii - oświadczył Orban i dodał, że ci, którzy są przeciwni gazociągowi South Stream "chcą jedynie pozbawić nas prawa do zabezpieczenia dostaw, nie oferując nic w zamian".

Gazprom zapowiada, że pierwszy gaz omijającą Ukrainę przez Morze Czarne magistralą South Stream popłynie w grudniu 2015 roku. Poważne zastrzeżenia do tego projektu zgłasza Komisja Eu­ropejska.

Na początku czerwca komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger uzależniał realizację planów budowy South Streamu przez Gaz­prom od postawy politycznej Rosji wobec kryzysu na Ukrainie.

...

Ty bydlaku będziesz miał dobre z nimi relacje w piekle . Orban to szują nigdy mnie nie zachwycał . Wróciłem Węgier nie jego przez zbrodniami Brukseli !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:58, 25 Sie 2014    Temat postu:

Węgry: Orban znów ubolewa z powodu "oddalania się" UE od Rosji

Premier Węgier Viktor Orban ponownie wyraził ubolewanie z powodu "oddalania się" Unii Europejskiej od Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Wyjaśnił, że chce sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które także chcą spowol­nienia tego procesu.

- Unia Europejska każdego dnia coraz bardziej oddala się od Rosji. Jest to złe nie tylko dla Węgier, ale dla całej UE - oświadczył szef konserwatywnego rząd, zwracając się do ambasadorów kra­jów UE w Budapeszcie.

Węgry chcą sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które są zain­teresowane spowolnieniem tego "procesu separacji" - powiedział Orban. Dodał, że w Grupie Wyszehradzkiej, w której skład wcho­dzą Czechy, Węgry, Polska i Słowacja, nie panuje jednomyślność w tej sprawie.

Według Orbana kraje bałtyckie i Polska postrzegają obecny kon­flikt na Ukrainie jako kwestię polityki bezpieczeństwa, podczas gdy Węgry są skłonne podchodzić do tego problemu z punktu wi­dzenia gospodarczego.

Celem unijnych sankcji, które od kilku miesięcy uderzają w rosyj­ską gospodarkę, jest zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Puti­na do zrezygnowania z uznawanej przez Zachód za nielegalną aneksji Krymu oraz do tego, by przestał wspierać prorosyjskich se­paratystów na wschodzie Ukrainy. Rosja odpowiedziała ostatnio na sankcje, wprowadzając zakaz importu produktów rolno-żyw­nościowych m.​in. z UE i USA.

15 sierpnia Orban powiedział, że unijne sankcje handlowe nało­żone na Rosję powinny być zrewidowane. Zdaniem Orbana sank­cje te "dotykają bardziej nas niż Rosjan".

- Będziemy szukać wsparcia krajów członkowskich UE, które chcą zatrzymać proces separacji Rosji - dodał Orban, nie wymieniając ani jednej stolicy, która byłaby gotowa przyłączyć się do jego ini­cjatywy.

Według Orbana izolacja Rosji może osłabić konkurencyjność kra­jów UE, głównie Niemiec. Rosja jest pierwszym partnerem han­dlowym Węgier poza UE.

...

Ją dziękuje ale bydlak ! Tam urządzają drogi krzyżowe mordują konsulów nie mówiąc o grabiezach a to bydle ma czelność coś takiego ? TY BYDLAKU CZY TY MASZ POJĘCIE ŻE WSTAŁEŚ SIĘ WSPOLWINNY TYM ZBRODNIOM ! TYLKO ŻE TY ODCHODZISZ Z WYSOCE KULTURALNEGO KRAJU KTÓRY JUŻ W XIV WIEKU PRZODOWAŁ W ŚWIECIE A TO JEST RUSKIE CIEMNE BYDŁO GDZIE NIGDY NIE BYŁO KULTURY ! TWOJA WINA JEST OLBRZYMIA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:58, 25 Sie 2014    Temat postu:

Węgry: Orban znów ubolewa z powodu "oddalania się" UE od Rosji

Premier Węgier Viktor Orban ponownie wyraził ubolewanie z powodu "oddalania się" Unii Europejskiej od Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Wyjaśnił, że chce sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które także chcą spowol­nienia tego procesu.

- Unia Europejska każdego dnia coraz bardziej oddala się od Rosji. Jest to złe nie tylko dla Węgier, ale dla całej UE - oświadczył szef konserwatywnego rząd, zwracając się do ambasadorów kra­jów UE w Budapeszcie.

Węgry chcą sprzymierzyć się z innymi krajami UE, które są zain­teresowane spowolnieniem tego "procesu separacji" - powiedział Orban. Dodał, że w Grupie Wyszehradzkiej, w której skład wcho­dzą Czechy, Węgry, Polska i Słowacja, nie panuje jednomyślność w tej sprawie.

Według Orbana kraje bałtyckie i Polska postrzegają obecny kon­flikt na Ukrainie jako kwestię polityki bezpieczeństwa, podczas gdy Węgry są skłonne podchodzić do tego problemu z punktu wi­dzenia gospodarczego.

Celem unijnych sankcji, które od kilku miesięcy uderzają w rosyj­ską gospodarkę, jest zmuszenie prezydenta Rosji Władimira Puti­na do zrezygnowania z uznawanej przez Zachód za nielegalną aneksji Krymu oraz do tego, by przestał wspierać prorosyjskich se­paratystów na wschodzie Ukrainy. Rosja odpowiedziała ostatnio na sankcje, wprowadzając zakaz importu produktów rolno-żyw­nościowych m.​in. z UE i USA.

15 sierpnia Orban powiedział, że unijne sankcje handlowe nało­żone na Rosję powinny być zrewidowane. Zdaniem Orbana sank­cje te "dotykają bardziej nas niż Rosjan".

- Będziemy szukać wsparcia krajów członkowskich UE, które chcą zatrzymać proces separacji Rosji - dodał Orban, nie wymieniając ani jednej stolicy, która byłaby gotowa przyłączyć się do jego ini­cjatywy.

Według Orbana izolacja Rosji może osłabić konkurencyjność kra­jów UE, głównie Niemiec. Rosja jest pierwszym partnerem han­dlowym Węgier poza UE.

...

Ją dziękuje ale bydlak ! Tam urządzają drogi krzyżowe mordują konsulów nie mówiąc o grabiezach a to bydle ma czelność coś takiego ? TY BYDLAKU CZY TY MASZ POJĘCIE ŻE WSTAŁEŚ SIĘ WSPOLWINNY TYM ZBRODNIOM ! TYLKO ŻE TY ODCHODZISZ Z WYSOCE KULTURALNEGO KRAJU KTÓRY JUŻ W XIV WIEKU PRZODOWAŁ W ŚWIECIE A TO JEST RUSKIE CIEMNE BYDŁO GDZIE NIGDY NIE BYŁO KULTURY ! TWOJA WINA JEST OLBRZYMIA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:00, 26 Wrz 2014    Temat postu:

Viktor Orban informuje o zwiększeniu importu rosyjskiego gazu

Węgry zapewniły sobie porozumienie w sprawie zwiększonego importu gazu od rosyjskiego Gazpromu - poinformował dzisiaj premier Viktor Orban. Dzień wcześniej węgierski operator gazo­ciągu FGSZ wstrzymał dostawy gazu na Ukrainę.

Orban powiedział radiu publicznemu, że prowadził rozmowy z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem i że rosyjski koncern zgo­dził się dostarczać zwiększone ilości gazu, żeby Węgry mogły po­prawić stan zapasów tego paliwa w nadchodzących tygodniach.

Operator FGSZ bezterminowo wstrzymał dostawy gazu na Ukra­inę, ponieważ gazociąg jest potrzebny do obsługi zwiększonego importu. Wywołało to protest ukraińskiego Naftohazu, który we­zwał "węgierskich partnerów do poszanowania zobowiązań kon­traktowych i przepisów UE".

Analityk Standard Bank, Timothy Ash, zasugerował, że porozu­mienie Węgier z Gazpromem może być elementem rosyjskiej stra­tegii wobec Ukrainy - odnotowuje Reuters.

...

Trochę gazu za duszę dla diabła . Co za debil . Takich biznesów nie róbcie . W biznesie liczy się tylko zysk ! Jaki jest zysk utraty duszy? Którejś bezcenna ! Za jakiś tam gaz ? Brak słów na opis tego debila .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:57, 05 Lis 2014    Temat postu:

Szefowa węgierskiego urzędu podatkowego z zakazem wjazdu do USA


Szefowa węgierskiego Narodowego Urzędu Podatków i Ceł (NAV) Ildiko Vida potwierdziła dziś w wywiadzie prasowym, że jest wśród sześciorga węgierskich oficjeli, którym Waszyngton zabronił w zeszłym miesiącu wjazdu do USA zarzucając im korupcję.

Vida podkreśla, że nie ma sobie nic do zarzucenia i że rząd premiera Viktora Orbána wie, iż znalazła się ona na amerykańskiej liście osób objętych zakazem wjazdu.

Amerykański chargé d'affaires w Budapeszcie Andre Goodfriend oświadczył, że korupcja jest jednym z symptomów słabnięcia instytucji demokratycznych na Węgrzech. Objęcie sześciorga węgierskich osobistości oficjalnych zakazem wjazdu do USA nazwał ostrzeżeniem, mającym skłonić Budapeszt do odstąpienia od polityki, która - jak powiedział - zagraża wartościom demokratycznym.

Reuters zwraca uwagę na pogarszające się stosunki Węgier z USA i Unią Europejską; pisze, że Waszyngton i Bruksela postrzegają rządy Orbana jako coraz bardziej autorytarne.

Vida podkreśliła w wywiadzie dla "Magyar Nemzet", że nie ma nic do ukrycia. - Nie zrobiłam nic złego. Nie byłam i nie jestem zamieszana w żadną sprawę korupcyjną. - oświadczyła, dodając, że nie zamierza podawać się do dymisji. Odmówiła podania nazwisk pozostałych Węgrów umieszczonych na amerykańskiej liście.

Reuters odnotowuje, że kilku ministrów centroprawicowego rządu Orbána zapewniało, iż nie wiedzą, co konkretnie Amerykanie zarzucają owym sześciu osobom. Vida oświadczyła, że pismo, które otrzymała z ambasady USA, nie nawiązywało do żadnej konkretnej sprawy korupcyjnej.

Goodfriend powiedział gazecie "Nepszabadsag": - Jest korupcja (na Węgrzech), ale też są kraje, w których jest ona częstszym zjawiskiem. Różnica polega na tym, że gdzie indziej rząd przyznaje istnienie korupcji i podejmuje przeciwko niej działania. Aresztuje się osobistości oficjalne, stawia zarzuty i skazuje skorumpowanych. Tutaj tego nie widzimy.

...

Zamiast sankcji na Kreml sankcje na Budapeszt... Brawo USA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:42, 06 Lis 2014    Temat postu:

"NYT": UE musi ukarać rząd Węgier za nieprzestrzeganie jej wartości

Premier Węgier Viktor Orban wielokrotnie demonstrował, że dąży do autorytarnych rządów i za nic ma podstawowe wartości Unii Europejskiej. Zamiast wyrażać zaniepokojenie odwrotem demokracji na Węgrzech UE powinna ukarać tamtejszy rząd - pisze "New York Times".

W październiku Parlament Europejski umocnił pozycję rządu Orbana, zatwierdzając listę kandydatów na komisarzy w nowej Komisji Europejskiej, w tym byłego węgierskiego ministra sprawiedliwości Tibora Navracsicsa - ocenia amerykański dziennik w czwartkowym komentarzu redakcyjnym.

Rząd Orbana "przypuszcza frontalny atak na prawa obywateli swego kraju", chronione przez unijną Kartę Praw Podstawowych oraz Traktat o Unii Europejskiej, gwarantujące poszanowanie demokracji, wolności i praw człowieka, w tym swobody wypowiedzi i wolnej prasy.

Gazeta przypomina, że w 2010 r. rząd Orbana uchwalił ustawę medialną, która wprowadza wymóg "wyważonej informacji" i roztacza nad dziennikarzami nadzór mianowanego przez rząd Państwowego Zarządu Mediów (NMHH). W 2013 r. wprowadził do konstytucji zmiany ograniczające wolność prasy i prawa obywatelskie.

W lipcu Orban zapowiedział, że przekształci Węgry z liberalnej demokracji w "państwo nieliberalne", jako wzór dla swych dążeń podając Rosję, Turcję i Chiny. Jego rząd promuje "madziarski nacjonalizm", przyczyniając się do wzrostu antysemityzmu i uprzedzeń wobec Romów. Miesiąc temu ogłosił zaś plan wprowadzenia podatku od przesyłu danych w internecie; plan ten tymczasowo zawieszono po masowych protestach - przypomina gazeta.

Ostatnim dowodem na pogardę Węgier wobec UE jest - według "NYT" - uchwalenie w poniedziałek ustawy, która umożliwia budowę węgierskiego odcinka rosyjskiego gazociągu South Stream. Jak zauważa gazeta, decyzja ta jest sprzeczna nie tylko ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, który we wrześniu apelował do państw członkowskich o rezygnację z tego projektu, ale też z sankcjami gospodarczymi, które UE i USA wprowadziły wobec Rosji za jej działania na Ukrainie.

"Zamiast wydawania kolejnych letnich oświadczeń o zaniepokojeniu antydemokratycznymi działaniami (węgierskiego rządu), UE powinna go ukarać" - podkreśla "New Yrok Times", proponując, by szef nowej KE Jean-Claude Juncker zmusił węgierskiego komisarza do rezygnacji ze stanowiska. Jeśli UE nie podejmie kroków przeciw rządowi Orbana, będzie to oznaczało "porzucenie przez nią jej podstawowych wartości".

..

Widzicie jak komunisci z USA judza tych z UE do ataku . Oczywiscie Orban jest glupi z ta Rosja . Teraz go tym wala a sami z Kremlem po cichu sie kumaja . Ostdzegalem Orbana .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:18, 07 Lis 2014    Temat postu:

Orban: USA naciskają na Węgry z powodu ich współpracy z Rosją

Stany Zjednoczone wywierają presję na Węgry z powodu współpracy tego kraju z Rosją w sferze energetycznej - powiedział cytowany w piątek przez media węgierskie premier Viktor Orban. Zapewnił on, że polityka, którą prowadzi nie jest prorosyjska, a prowęgierska.

Media przekazały wypowiedź Orbana wygłoszoną w czwartek wieczorem w Monachium, po spotkaniu z szefem rządu Bawarii Horstem Seehoferem.

- Stany Zjednoczone wywierają silną presję na Węgry - powiedział Orban. Wymienił w szczególności zastrzeżenia USA do gazociągu South Stream i rozbudowy węgierskiej elektrowni atomowej w Paks. Budapeszt zawarł na początku roku umowę z rosyjskim Rosatomem na tę inwestycję.

Waszyngton interpretuje obie sprawy jako "zbliżenie się do Rosji", jednak Węgry "nie mają zamiaru zbliżać się do nikogo, jak i nie chcą oddalać się od nikogo" - zapewnił Orban. Podkreślił: "nie prowadzimy polityki prorosyjskiej, a prowęgierską".

Budowa South Stream i rozbudowa elektrowni w Paks są w węgierskim interesie narodowym - oświadczył. Ten ostatni projekt jest "jedynym możliwym sposobem" na zmniejszenie zależności kraju od zewnętrznych źródeł energii - tłumaczył Orban. Przypomniał, że elektrownia została zbudowana w technologii radzieckiej, a więc "jest oczywiste", że jej rozbudowę trzeba prowadzić wspólnie z Rosjanami.

Orban skomentował również kryzys ukraiński. Nazwał zdecydowane działania Zachodu "w pełni uzasadnionymi", ale dodał, że sankcje gospodarze nałożone na Rosję "dotknęły również Węgry". Jak ocenił, dopóki nie zostanie obmyślona rozsądniejsza polityka, kraje Europy Środkowej, a także Niemcy odczują poważne konsekwencje gospodarcze w najbliższych latach. Zaapelował o rekompensaty dla tych krajów, które przyłączyły się do sankcji wobec Rosji i odczuły ich skutki.

Premier powiedział także, że w interesie Węgier jest demokratyczna i stabilna Ukraina. Węgry już sąsiadowały w przeszłości z Rosją i nie chcą znaleźć się znowu w podobnej sytuacji - powiedział Orban.

Parlament Węgier uchwalił w poniedziałek nowelizację ustawy o zaopatrzeniu w gaz ułatwiając w ten sposób budowę krytykowanego przez Unię Europejską gazociągu South Stream i wprowadzając inne od unijnych standardy rynku gazowego.

...

E tam . Chodzi o kase nie o Rosje . Czechom i Slowacji jakos nie groza .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:35, 02 Gru 2014    Temat postu:

Władze chcą, by większość sklepów była nieczynna w niedzielę

Rządzący na Węgrzech centroprawicowy Fidesz poparł w poniedziałek zaproponowany przez swojego koalicjanta plan zakazu handlu w niedzielę w prawie wszystkich sklepach w kraju.

Szef frakcji parlamentarnej Fideszu Antal Rogan powiedział, że jego ugrupowanie popiera projekt ustawy wniesiony przez Chrześcijańsko-Demokratyczną Partię Ludową (KDNP), ponieważ chce zapobiec pracy w niedzielę. Czynne tego dnia mogłyby być sklepy prowadzone przez małych przedsiębiorców. Wyjątkowo handel byłby dozwolony w niedziele w okresie przed Bożym Narodzeniem - pisze agencja Associated Press.

Rozwiązania te są postrzegane jako cios w duże, głównie zagraniczne sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga deklarował wcześniej, że sprzeciwia się pomysłowi, jako że co piąty Węgier robi zakupy w niedzielę. Według właścicieli supermarketów jeśli pomysł zostanie przyjęty, pracę straci 15-20 tysięcy osób.

...

Pamietaj abys dzien swiety swiecil ! 3 przykazanie . Grzech ciezki czyli pieklo ! Wystarczy ze wladza wprowadza handel czy prace NIEKONIECZNA ! w niedziele i juz zasluguje na pieklo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:54, 16 Gru 2014    Temat postu:

Węgry: parlament uchwalił ustawę zakazującą handlu w niedzielę

Od marca przyszłego roku na Węgrzech zakazany będzie handel w niedzielę - taką ustawę przyjął parlament głosami centroprawicowej partii rządzącej Fidesz. "Nikt nie powinien być zmuszany do pracy w niedzielę" - powiedział premier Viktor Orban.

Zakaz zacznie obowiązywać od 15 marca 2015 roku, ale zawiera wiele wyjątków, obejmujących przede wszystkim mniejsze sklepy.

Skutki wprowadzenia ustawy w życie odczują przede wszystkim należące do zagranicznych sieci supermarkety, które zaczęły się pojawiać na Węgrzech po demokratycznej transformacji 1989 roku i zarabiają przede wszystkim w niedziele. Wielkopowierzchniowe sklepy decyzją rządu Orbana muszą już płacić nadzwyczajne podatki i inne dodatkowe opłaty - przypomina agencja dpa.

Minister gospodarki narodowej Mihaly Varga deklarował wcześniej, że sprzeciwia się temu pomysłowi, gdyż co piąty Węgier robi zakupy w niedzielę. Według właścicieli supermarketów, pracę straci z powodu zakazu handlu 15-20 tysięcy osób.

...

Taaa ludzie przestana kupowac a pieniadze ktore maja zjedza ... Co za brednie .
Pamietaj abys dzien swiety swiecil . Bóg mowi jasno . Kto nie slucha zmierza do piekla .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:34, 16 Sty 2015    Temat postu:

Jak Węgrzy uniknęli frankowego topora?

Polityka gospodarcza Orbana była często krytykowana ze względu na zbyt duży poziom populizmu czy wyraźny zwrot w kierunku Rosji. Warto jednak zauważyć, że jeden element został przeprowadzony stosunkowo sprawnie. Państwo w porozumieniu z bankami przygotowało ustawę ułatwiającą życie „frankowcom”, a także obniżającą ryzyko w sektorze bankowym.

Poważane obciążenie

Na Węgrzech problemy kredytów denominowanych we franku to zdecydowanie bardziej bolący temat niż u nas. Prawie 1/3 gospodarstw domowych co miesiąc ma do czynienia ze szwajcarską walutą, podczas gdy w Polsce jest to jedynie około 5%. Od kryzysu rozpoczętego w 2008 roku kwestia franka pozostawała nieodłącznym elementem życia społecznego.

Wiele działań podejmowanych przez Fidesz łatwo krytykować – zmiany prawa, nierówne traktowanie przedsiębiorców, czy zbliżenie w kierunku Moskwy. Również pomysły obciążenia sektora bankowego całością kosztów zmian na rynku walutowym budziły kontrowersje.

Wszystko wskazuje na to, że jedna decyzja rządzących na pewno będzie niekwestionowanym sukcesem. Gabinet Orbana po negocjacjach z bankami uchwalił ustawę, która dała prawo, ale nie obowiązek przewalutowania kredytu denominowanego w CHF na ten w forintach po z góry ustalonym kursie.

Idealny „timing”

Pod koniec roku parlament przegłosował ustawę, która daje możliwość zamiany kredytu walutowego na ten denominowany w forincie po kursie z 7 listopada. Ponieważ operacja dotyczyła prawie 1/3 obywateli kraju, zdecydowano, że banki komercyjne będą korzystać z 10 miliardów euro rezerw banku centralnego. Fakt ten również zredukował presję na rynku walutowym.

Instytucje finansowe natomiast zobowiązały się, że do końca 2014 roku zdobyć odpowiednią ilość franków , by sprostać wszystkim wymaganiom nowego prawa. Powyższa operacja przebiegła stosunkowo płynnie, a kredytobiorcy dostali od 1 stycznia jednomiesięczne „okienko” na podjęcie decyzji – czy zamieniają swoje zobowiązania na forinty, czy też zostają przy franku.

Jeszcze w środowy poranek para walutowa CHF/HUF była notowana na poziomie 265. To 10 forintów więcej niż kurs z 7 listopada, po którym można przewalutować kredyt, ale nie na tyle dużo, by decyzja była oczywista. Sytuacja się diametralnie zmieniła kilka godzin później, kiedy w pewnym momencie za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić 380 forintów. Obecnie ten wybór, nawet po spadku do poziomu 320, wydaje się oczywisty.

Same korzyści

Wręcz niebywały zbieg okoliczności spowodował, że węgierskie kredyty denominowane we frankach przestały być narodowym balastem. Krajowe i zagraniczne banki potwierdziły wczoraj, że spełniły warunki ustawy i zgromadziły odpowiednią ilość franków potrzebną do przewalutowania wszystkich hipotek denominowanych w CHF jeszcze w 2014 roku. Swój sukces ogłosił także rząd, któremu pomimo wielu błędów, trudno odmówić w tym momencie zwycięstwa.

Dodatkowo obecnie zadowolony także jest sektor finansowy. Mimo wielu strat, które poniósł na Węgrzech, opisywana wyżej ustawa oraz specyficzna sytuacja rynkowa pozwoli się wreszcie uwolnić od niechcianych franków.

Marcin Lipka,
analityk Cinkciarz.pl

...

No panie ! ZLY ORBAN A ZNOWU SUKCES ! NO JAK TO SIE STALO ! Kto slucha UE ten zdycha jak Grecja kto walczy z UE wygrywa przyszlosc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:52, 21 Sty 2015    Temat postu:

Władimir Putin 17 lutego pojedzie na Węgry

Prezydent Rosji Władimir Putin złoży 17 lutego wizytę w Budapeszcie - poinformował węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Ma to być rewizyta po roboczej wizycie premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie w zeszłym roku.

Zachód krytycznie ocenia prorosyjską politykę Orbana. Od czasu wybuchu kryzysu ukraińskiego węgierski premier wyrażał ubolewanie z powodu oddalania się Unii Europejskiej od Moskwy i przestrzegał przed zbyt pochopnymi ocenami Rosji.

Rosyjski Rosatom ma wybudować dwa bloki reaktorowe w węgierskiej elektrowni atomowej w Paks. Rosja udziela na to kredytu w wysokości 10 miliardów euro. Umowy w tej sprawie są objęte tajemnicą.

Gdy na początku stycznia dziennik "Nepszava" napisał, że Putin zamierza przybyć do Budapesztu "wiosną", węgierskie partie opozycyjne zaapelowały do rządu o konsultacje i o zerwanie umowy z Rosją dotyczącej elektrowni w Paks. Zdaniem partii Razem 2014 (Egyutt 2914) kontrakt zwiększa zależność energetyczną Węgier od Rosji.

Agencja dpa pisze, że 2 lutego wizytę na Węgrzech złoży kanclerz Niemiec Angela Merkel. Według węgierskich mediów zaplanowane są jej rozmowy z Orbanem. Niemiecki urząd kanclerski na razie tego nie potwierdził.

...

Zahut spotyka sie 10 razy czesciej i robi 100 razy wieksze interesy ale Orban jest winny . Orban glupio sie podklada .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:07, 26 Sty 2015    Temat postu:

Orban o Holokauście: część Węgrów przedłożyła zło nad dobro

Węgierski premier Viktor Orban przyznał, że w czasie Holokaustu niektórzy Węgrzy "przedłożyli zło nad dobro" i wielu ludzi na Węgrzech postępowało "haniebnie" w okresie drugiej wojny światowej.

Przemawiając podczas uroczystości upamiętniającej żydowskich żołnierzy, którzy zginęli broniąc granic Węgier podczas pierwszej wojny światowej Orban powiedział, że Węgry są też winne szacunek tym Żydom, których deportację pomagały organizować 30 lat później.

Węgierska agencja prasowa MTI odnotowuje, że wśród 1,3 mln ludzi zamordowanych w Auschwitz było ok. 430 tys. węgierskich Żydów. Węgrzy pomagali wysyłać Żydów do obozów śmierci przez dwa miesiące w 1944 roku, gdy wojska niemieckie zajęły Węgry.

- Jutro rząd węgierski, dając wyraz bólowi i poczuciu straty narodu węgierskiego, będzie uczestniczył w Auschwitz w upamiętnieniu ofiar Holokaustu - powiedział Orban, nawiązując do wtorkowych obchodów 70. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu.

Węgierski premier mówił w kontekście Holokaustu o "tragedii narodu węgierskiego i niepowetowanej stracie żydowskiej społeczności na Węgrzech". - Podczas drugiej wojny światowej byliśmy obojętni, kiedy powinniśmy byli pomóc, i było wielu, bardzo wielu Węgrów, którzy przedłożyli zło nad dobro, którzy wybrali haniebne postępki zamiast uczciwych - dodał.

Agencja MTI pisze, że "właśnie takiego bezkompromisowego języka krytycy na próżno domagali się w zeszłym roku, kiedy rząd Orbana postawił pomnik związany z drugą wojną światową, który zdaniem ugrupowań żydowskich wybielał rolę Węgier w Holokauście".

MTI dodaje, że partia Orbana - Fidesz - wygrała w zeszłym roku trzy wybory i niektórzy krytycy sugerowali, iż niejednoznaczne stanowisko wobec Holokaustu wynikało z tego, że nie chciano zrażać części elektoratu.

>>>

Paczcie panstwo ,,zly Orban" a takie slowa . Badzmy jednaka obiektywni . WEGRY NIE MOGLY RUSZYC NA HITLERA W POJEDYNKE ! Winien jest Zachod . Nie mozna miec pretensji do wladz Wegier za to ze nie walczyly . Wszak Jezus mowi !
KTORY KROL WYRUSZY WYRUSZY PRZECIW DRUGIEMU Z 10 TYS WOJSKA PRZECIW 20 TYS ? WYSLE POSLOW PO WARUNKI POKOJU !
A jak Wegry mogly wystawic 500 tys a Hitler 10 mln ? To juz nie 1 do 2 tylko jeden do 20 !!! Oczywiscie nie usprawiedliwia to INDYWIDUALNYCH zbrodni ! Kazdy odpowiada za siebie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 14, 15, 16  Następny
Strona 10 z 16

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy