Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Walka o wolność i niepodległość Węgier !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:49, 05 Cze 2013    Temat postu:

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech wzrosła w IV o 3,4 proc. rdr, a oczekiwano spadku o 0,7 proc.

Sprzedaż detaliczna na Węgrzech nieoczekiwanie wzrosła w kwietniu 2013 r. o 3,4 proc. rdr, po uwzględnieniu dni roboczych i inflacji - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Tymczasem analitycy oceniali, że kwietniowa sprzedaż spadnie o 0,7 proc.

W marcu sprzedaż detaliczna spadła o 2,9 proc. rdr, po korekcie.

>>>>

Co za kompromitacja ,,analitykow" ...
Wegry zatem wychodza na prosta ! Brawo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:18, 07 Cze 2013    Temat postu:

Produkcja przemysłu Węgier w IV 2013 rdr powyżej prognoz analityków

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w kwietniu 2013 r. o 1,2 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 0,4proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie we wstępnych wyliczeniach.

W ujęciu rdr zanotowano także wzrost produkcji przemysłowej, po uwzględnieniu dni roboczych. Wyniósł on 2,9 proc. wobec spadku o 0,7 proc. miesiąc wcześniej - poinformowali statystycy. To najlepszy wynik od grudnia 2011 r.

Analitycy spodziewali się wzrostu rdr o 1,4 proc.

>>>>

Brawo ! Kraj dzwiga sie ! Pokonuje skutki zbrodni komuchow i zachodniej blokady i sankcji ! BRAWO !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:06, 14 Cze 2013    Temat postu:

KE czeka na dalsze wyjaśnienie ws. węgierskiej konstytucji

KE po­in­for­mo­wa­ła dzi­siaj, że czeka na dal­sze wy­ja­śnie­nia wę­gier­skie­go rządu w spra­wie bu­dzą­cej kon­tro­wer­sje no­we­li­za­cji kon­sty­tu­cji tego kraju.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska na po­cząt­ku maja for­mal­nie zwró­ci­ła się o wy­ja­śnie­nia w spra­wie trzech zmian w usta­wie za­sad­ni­czej, uchwa­lo­nych w marcu przez wę­gier­ski par­la­ment. Pierw­sza prze­wi­du­je moż­li­wość na­ło­że­nia no­we­go po­dat­ku, jeśli Węgry zo­sta­ną uka­ra­ne fi­nan­so­wo przez sąd UE za ła­ma­nie unij­ne­go prawa.

Wąt­pli­wo­ści KE budzi też po­praw­ka za­kła­da­ją­ca moż­li­wość prze­no­sze­nia przez szefa Na­ro­do­we­go Urzę­du Są­dow­nic­twa ka­te­go­rii spraw z jed­ne­go sądu do in­ne­go oraz zakaz pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wy­bor­czych w me­diach ko­mer­cyj­nych.

Rząd w Bu­da­pesz­cie miał mie­siąc na udzie­le­nie od­po­wie­dzi KE.

- Otrzy­ma­li­śmy szcze­gó­ło­we do­ku­men­ty od władz Wę­gier w spra­wie dwóch z trzech głów­nych zmian w kon­sty­tu­cji, które bu­dzi­ły nasze obawy - po­in­for­mo­wał dzi­siaj w Bruk­se­li rzecz­nik KE Oli­vier Ba­il­ly.

KE przy­ję­ła do wia­do­mo­ści za­po­wiedź władz w Bu­da­pesz­cie, że usuną po­praw­kę do­ty­czą­cą na­kła­da­nia no­wych po­dat­ków. - Cze­ka­my teraz, aż rząd wyśle nam kon­kret­ne szcze­gó­ły tych zmian - po­wie­dział rzecz­nik.

Wła­dze Wę­gier po­in­for­mo­wa­ły też, że zre­zy­gnu­ją z po­praw­ki do­ty­czą­cej prze­no­sze­nia spraw z jed­ne­go sądu do in­ne­go. - Je­ste­śmy za­do­wo­le­ni z tej za­po­wie­dzi, ale chcie­li­by­śmy, by kon­kret­ne zmia­ny zo­sta­ły prze­sła­ne KE przed usta­le­niem na­sze­go koń­co­we­go sta­no­wi­ska - dodał Ba­il­ly.

- Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że w tych dwóch spra­wach uda nam się dojść do po­ro­zu­mie­nia na pod­sta­wie do­ku­men­tów, któ­rych wciąż ocze­ku­je­my od wę­gier­skich władz, a jeśli cho­dzi o trze­ci pro­blem, to pra­cu­je­my razem z wła­dza­mi Wę­gier nad zna­le­zie­niem roz­wią­za­nia - wy­ja­śnił rzecz­nik.

Po­in­for­mo­wał, że w ostat­nich dniach urzęd­ni­cy KE spo­tka­li się z przed­sta­wi­cie­la­mi wę­gier­skich władz. - Pro­wa­dzi­my kon­struk­tyw­ne roz­mo­wy w spra­wie za­ka­zu pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wy­bor­czych w me­diach ko­mer­cyj­nych - pod­kre­ślił Ba­il­ly.

Wąt­pli­wo­ści KE budzi zakaz nada­wa­nia w pry­wat­nych me­diach spo­tów wy­bor­czych przed na­stęp­ny­mi eu­ro­wy­bo­ra­mi w 2014 roku. - Chce­my upew­nić się, że na­stęp­na kam­pa­nia przed eu­ro­wy­bo­ra­mi bę­dzie zor­ga­ni­zo­wa­na zgod­nie z unij­nym pra­wem - dodał Ba­il­ly. Wy­ra­ził na­dzie­ję, że uda się zna­leźć kon­struk­tyw­ne roz­wią­za­nie tego pro­ble­mu.

Wę­gier­ski rząd twier­dzi, że KE nie ma prawa in­ge­ro­wać w spo­sób pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wy­bor­czej. Od­no­sząc się do tego, Ba­il­ly pod­kre­ślił, że KE "nie ma wąt­pli­wo­ści co do swo­ich kom­pe­ten­cji praw­nych". - Fakt, że pro­wa­dzi­my te szcze­gó­ło­we dys­ku­sje, świad­czy o tym, że są ku temu pod­sta­wy praw­ne - po­wie­dział.

Kon­tro­wer­syj­ne zmia­ny za­war­te były w uchwa­lo­nej w marcu przez par­la­ment w Bu­da­pesz­cie "czwar­tej po­praw­ce" do kon­sty­tu­cji. Do­ty­czy ona wielu dzie­dzin życia spo­łecz­ne­go i po­li­tycz­ne­go. Prze­wi­du­je m.​in. prawo par­la­men­tu do de­cy­do­wa­nia, które or­ga­ni­za­cje wy­zna­nio­we zo­sta­ną przez pań­stwo wę­gier­skie uzna­ne jako Ko­ścio­ły oraz ogra­ni­cza kom­pe­ten­cje Sądu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, a także umoż­li­wia wła­dzom lo­kal­nym ka­ra­nie man­da­ta­mi albo aresz­to­wa­nie osób bez­dom­nych prze­by­wa­ją­cych w miej­scach pu­blicz­nych.

Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska i Rada Eu­ro­py oba­wia­ją się, że no­we­li­za­cja na­ru­sza za­sa­dy de­mo­kra­cji i pań­stwa prawa.

Wę­gier­ski pre­mier Vik­tor Orban, któ­re­go kon­ser­wa­tyw­na par­tia Fi­desz ma ponad dwie trze­cie miejsc w wę­gier­skim par­la­men­cie, wie­lo­krot­nie bro­nił jed­nak "czwar­tej po­praw­ki", prze­ko­nu­jąc, że re­spek­tu­je ona de­mo­kra­tycz­ne war­to­ści.

>>>>

Wegry musza opuscic UE . Straty sa zbyt duze aby to kontynuowac a konczy sie to Grecja .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:28, 03 Lip 2013    Temat postu:

Orban: rezolucja PE poważnie narusza niezależność Węgier

Przyjęty w środę w Parlamencie Europejskim raport poważnie narusza i ogranicza niezależność Węgier - oświadczył premier tego kraju Viktor Orban w miejscowości Dobogokoe na północy kraju.

Eurodeputowani skrytykowali w środę w Strasburgu reformy konstytucyjne na Węgrzech i zaapelowali do władz w Budapeszcie o poszanowanie demokratycznych wartości. Raport w tej sprawie przygotowany przez Portugalczyka Rui Tavaresa z frakcji Zielonych poparło 370 europosłów, a przeciw było 249. 82 wstrzymało się od głosu.

"Raport Tavaresa poważnie narusza i ogranicza niezależność Węgier, poprzez ten raport chcą ustanowić kuratelę nad krajem, co jest obraźliwe dla Węgrów i stwarza zagrożenie dla projektu UE" - oznajmił Orban.

"Nie możemy zaakceptować, że traktat UE, na mocy którego - potwierdzając to w referendum - weszliśmy do Unii Europejskiej, teraz ktoś chce jednostronnie zmodyfikować" - dodał.

Orban zapowiedział, że zapewne węgierski parlament przyjmie w czwartek oświadczenie w odpowiedzi na raport UE.

....

Trzeba wyjsc z UE to zbrodniarze . Co oni zrobili z Grecja . A najgorsze nadejdzie . Czy Wegry maja byc zgladzone ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:11, 05 Lip 2013    Temat postu:

Parlament Europejski oskarżany na Węgrzech o łamanie demokracji

Węgierscy parlamentarzyści przyjęli rezolucję oskarżającą Parlament Europejski (PE) o naruszanie podstawowych zasad demokracji i ograniczanie suwerenności Węgier. To reakcja na raport PE krytykujący reformy konstytucyjne na Węgrzech.

Rezolucja przyjęta 269 głosami deputowanych rządzącego Fideszu i skrajnie prawicowego, opozycyjnego Jobbiku, głosi, że krytyka reform konstytucyjnych na Węgrzech jest sprzeczna z europejskimi wartościami a PE wykracza poza swoje kompetencje i nadużywa władzy. "Węgry mają prawo do równego traktowania, podobnie jak inne kraje Wspólnoty. Nie chcemy Europy, w której ograniczana jest wolność i suwerenność narodowa" - głosi rezolucja.

Parlamentarzyści wyrazili zaskoczenie tonem krytyki ze strony PE. Ostrzegli, że europarlament wkracza za niebezpieczną drogę nie respektując ducha traktatów unijnych.

Zaakcentowano, że Węgrzy "nie chcą Europy, w której obowiązują podwójne standardy", a duże kraje nadużywają swojej władzy ograniczając niezawisłość innych członków. Rezolucja wzywa także węgierski rząd, by nie rezygnował z dotychczasowej polityki.

Zdaniem węgierskich parlamentarzystów, ostry ton raportu PE wynika z chęci obrony międzynarodowych korporacji gospodarczych. Podczas parlamentarnej debaty premier Viktor Orban podkreślił natomiast, że jego rząd w pełni podpisuje się pod "petycją dwóch milionów Węgrów, którzy żądali obniżenia kosztów utrzymania".

Od czasu upadku imperium sowieckiego nie spotkaliśmy się z tak wyraźnymi, otwartymi zapowiedziami restrykcji wobec Węgier. Będziemy bronić suwerenności naszego kraju wbrew interesom i naciskom unijnych grup biznesowych - zapowiedział Orban.

Podczas dwudniowych obrad deputowani opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) przypominali jednak, że PE skrytykował nie Węgrów, lecz ich rząd za łamanie demokracji a raport europarlamentu nie komentuje posunięć gospodarczych prawicowego gabinetu lecz ograniczania podstawowych praw demokratycznych na Węgrzech.

Podczas piątkowego głosowania deputowani lewicy opuścili demonstracyjne salę obrad.

Eurodeputowani skrytykowali w środę w Strasburgu reformy konstytucyjne na Węgrzech i zaapelowali do władz w Budapeszcie o poszanowanie demokratycznych wartości. Raport w tej sprawie został przygotowany przez Portugalczyka Rui Tavaresa z frakcji Zielonych.

W dokumencie PE sformułowano około 40 zaleceń dla władz Węgier. Wezwano do usunięcia z konstytucji tych zapisów, które zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny kraju, a także do ograniczenia reform konstytucji i do regulowania zwykłymi ustawami takich dziedzin, jak rodzina, sprawy socjalne, fiskalne i budżetowe.

W raporcie zagrożono, że jeśli władze w Budapeszcie zignorują zalecenia, PE rozważy wniosek o wszczęcie procedury na podstawie artykułu 7 traktatu UE, zgodnie z którym za poważne naruszenie zasad demokratycznych mogą grozić sankcje, łącznie z zawieszeniem prawa głosu kraju w Radzie UE.

Eurodeputowani zaapelowali do władz w Budapeszcie o zapewnienie możliwie najszerszego udziału partii politycznych w procesie konstytucyjnym, zagwarantowanie pełnej niezawisłości sądów, poszanowanie i zagwarantowanie wolności i pluralizmu mediów, jak również o powstrzymanie się od działań, które mogą zagrażać wolności mediów i niezależności dziennikarzy oraz wydawców.

Wprowadzane przez rząd Orbana i Fidesz reformy konstytucyjne na Węgrzech od początku budzą kontrowersje w UE. W zeszłym roku Komisja Europejska wszczęła przeciwko Węgrom trzy postępowania o złamanie prawa unijnego. Dotyczyły one ograniczenia niezależności urzędu ds. ochrony danych osobowych i banku centralnego oraz obniżenia obowiązkowego wieku emerytalnego sędziów.

Z kolei uchwalona w marcu czwarta poprawka do konstytucji Węgier przewiduje m.in. prawo parlamentu do decydowania, które organizacje wyznaniowe zostaną uznane za Kościoły oraz ogranicza kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.

>>>>

UE to organizacja przestepcza .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:37, 08 Lip 2013    Temat postu:

Węgry: pogrzeb byłego premiera Gyuli Horna

Na cmentarzu zasłużonych w Budapeszcie odbył się pogrzeb byłego premiera Węgier Gyuli Horna, który w 1989 roku jako ówczesny minister spraw zagranicznych symbolicznie przeciął drut kolczasty na granicy z Austrią.

W ceremonii na cmentarzu Kerepesi w Budapeszcie uczestniczyło kilka tysięcy osób. Przybyli przedstawiciele Unii Europejskiej z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Martinem Schulzem.

- Bez zasług Gyuli Horna i zjednoczenia Niemiec nie byłaby możliwa nowa, pokojowa organizacja kontynentu. Horn potrafił myśleć w kategoriach wspólnoty europejskiej. To on otworzył drzwi do zjednoczonej Europy - podkreślił Schulz.

- Niemcy nigdy nie zapomną imienia Gyuli Horna - zapewnił były szef dyplomacji Niemiec Hans-Dietrich Genscher.

W pogrzebie wziął udział premier Viktor Orban. Szef węgierskiego rządu nie wygłosił jednak przemówienia. Zasługi Horna podkreślił natomiast lider opozycyjnej Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) Attila Mesterhazy.

Gyula Horn zmarł 19 czerwca w szpitalu wojskowym w Budapeszcie w wieku 80 lat. Od roku 2007 cierpiał na chorobę Alzheimera i nie uczestniczył w życiu politycznym.

Urodził się w 1932 roku w rodzinie działacza Komunistycznej Partii Węgier, zabitego w 1944 roku przez policję. W 1956 wstąpił do ochotniczej brygady, której zadaniem było represjonowanie uczestników stłumionego powstania antysowieckiego. W 1959 roku rozpoczął karierę w dyplomacji, osiągając w 1989 roku stanowisko ministra spraw zagranicznych. W roku następnym, gdy dysponująca dotąd monopolem władzy Węgierska Socjalistyczna Partia Robotnicza przekształciła się w postkomunistyczną Węgierską Partię Socjalistyczną, został jej pierwszym przewodniczącym.

Symbolicznego przecięcia granicznych zasieków dokonał wraz z austriackim ministrem spraw zagranicznych Aloisem Mockiem 27 czerwca 1989 roku. 10 września ogłosił w telewizji, że przebywający na Węgrzech obywatele NRD mogą swobodnie wyjechać do Austrii, co stało się przygrywką do obalenia w dwa miesiące później muru berlińskiego.

W latach 1994-98 Horn kierował koalicyjnym rządem socjalistów i liberalnego Związku Wolnych Demokratów. By ustabilizować gospodarkę, ekipa ta przeforsowała bolesne dla społeczeństwa przedsięwzięcia oszczędnościowe.

????

I co teraz z nim po mierci ? To byl komuch . Bezboznictwo to glupota bo ile trwa zycie czlowieka tu ? Trzeba myslec o wiecznosci .

ttt


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:36, 15 Lip 2013    Temat postu:

Węgry: wcześniejsza spłata pożyczki od MFW i zamknięcie biura

Węgry roz­wa­ża­ją przed­ter­mi­no­we spła­ce­nie po­życz­ki z Mię­dzy­na­ro­do­we­go Fun­du­szu Wa­lu­to­we­go i chcą za­mknąć przed­sta­wi­ciel­stwo MFW w Bu­da­pesz­cie - oświad­czył pre­zes wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go Gy­or­gy Ma­tolc­sy.

W li­ście do sze­fo­wej MFW, Chri­sti­ne La­gar­de, Ma­tolc­sy po­dzię­ko­wał za pomoc prze­ka­za­ną Wę­grom, gdy kraj znaj­do­wał się na skra­ju ban­kruc­twa. Po­in­for­mo­wał także, że Węgry spła­cą MFW ostat­nią ratę (ok. 2,2 mld euro) przed koń­cem tego roku - zatem przed ter­mi­nem, który upły­wa 31 marca 2014 roku.

Ma­tolc­sy oce­nił, że z tego po­wo­du "utrzy­my­wa­nie przed­sta­wi­ciel­stwa MFW w Bu­da­pesz­cie nie jest odtąd ko­niecz­ne".

W 2008 roku za rzą­dów so­cja­li­stów Węgry były pierw­szym kra­jem UE, który na sku­tek kry­zy­su do­stał wspar­cie od MFW, Banku Świa­to­we­go i unij­nych part­ne­rów (ze spe­cjal­ne­go, za­pi­sa­ne­go w trak­ta­cie UE fun­du­szu dla kra­jów poza stre­fą euro). Wę­grom przy­zna­no 20 mld euro. Po doj­ściu do wła­dzy rząd Vik­to­ra Or­ba­na po­sta­no­wił jed­nak w 2010 roku nie od­na­wiać po­ro­zu­mie­nia z MFW.

Orban wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wał MFW za spo­sób, w jaki wal­czy z kry­zy­sem. Jed­no­cze­śnie kraj wy­stą­pił o nową linię kre­dy­to­wą wy­so­ko­ści ok. 15 mld euro; spra­wa nie zo­sta­ła jed­nak sfi­na­li­zo­wa­na.

Wę­gier­ski por­tal eko­no­micz­ny Port­fo­lio zwró­cił uwagę na zbież­ność ter­mi­nów spła­ty po­życz­ki i wy­bo­rów par­la­men­tar­nych prze­wi­dzia­nych na wio­snę 2014 roku. Kon­ser­wa­tyw­ny rząd Or­ba­na chce w ten spo­sób za­de­mon­stro­wać nie­za­leż­ność od MFW - sko­men­to­wał por­tal.

>>>>

Tak i rozstac sie z dziadostwem !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:26, 23 Lip 2013    Temat postu:

Na Węgrzech kolejna obniżka stóp procentowych

Bank centralny na Węgrzech obniżył we wtorek stopy procentowe o 25 pkt. bazowych - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia.

Główna stopa procentowa wynosi po tej obniżce 4,00 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg analitycy spodziewali się właśnie obniżki stóp o 25 pkt. bazowych w lipcu.

Węgierski bank centralny rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych w sierpniu 2012 r. i od tamtego czasu co miesiąc tnie główną stopę o 25 pb.

>>>>

Slusznie . Trzeba odkleic sie od zachodu i prowadzic NORMALNA gospodarke .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:19, 29 Lip 2013    Temat postu:

Michnik dla "Der Spiegel" o Orbanie: to samo mówił Hitler


Adam Michnik mówi w wywia­dzie dla "Spiegla" między inny­mi o rządach Viktora Orbana, braku kultury kompromisu oraz o tym, że Polacy i Węgrzy uwa­żają się w Unii Europejskiej za obywateli drugiej klasy. "To samo powiedział Hitler. Specjal­ne dekrety i rozporządzenia Rządu Rzeszy. To jest droga do piekła" - oświadczył Michnik ko­mentując poczynania premiera Węgier.

Bułgarzy od tygodni demonstru­ją przeciwko skostniałemu sys­temowi politycznemu w ich kraju. Hamburski tygodnik "Der Spiegel" stwierdza, że debaty polityczne w Europie Wschod­niej są zdominowane przez wojny podjazdowe i nienawiść "i to ponad 20 lat po obaleniu komunizmu. Dlaczego tak się dzieje?"

Zdaniem Adama Michnika świadczy to o braku kultury poli­tycznej, a zwłaszcza kultury kompromisu. Uważa on, że Po­lacy i Węgrzy nigdy się tego nie nauczyli; że w narodach Europy Wschodniej tkwi wprawdzie silne pragnienie wolności, ale brakuje im tradycji demokra­tycznych i nadal istnieje tam obawa przed anarchią i cha­osem; że bardzo popularne są demagogia i populizm. "Jeste­śmy dziećmi z nieprawego łoża; bękartami komunizmu, on kształtował naszą mental­ność".

Ponieważ premier Węgier Vik­tor Orban ma również sympaty­ków w Polsce, "Der Spiegel" chce się dowiedzieć, czy autory­tarny typ polityka jest czymś charakterystycznym dla Wscho­du.

Michnik twierdzi, że niektórym politykom w Polsce marzy się inne państwo. Do nich należą zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Viktor Orban. Ci politycy pragną 'pełzającego zamachu stanu'. Według Michnika utrzy­manie się przy władzy Orbana i ewentualne zdobycie władzy przez Kaczyńskiego byłoby "nie­bezpieczne". Naczelny "Gazety Wyborczej" podkreśla, że "oboje mają autorytarne wy­obrażenie o państwie, a demo­kracja jest dla nich tylko fasa­dą".

Zdaniem Orbana potrzebna jest "centralistyczna demokra­cja większościowa", żeby można było podejmować jasne decyzje, nawet przy pomocy de­kretów - podkreśla hamburski tygodnik.

"To samo powiedział Hitler. Specjalne dekrety i rozporzą­dzenia Rządu Rzeszy. To jest droga do piekła" - oświadczył Michnik i dodał, że najmniej spodziewałby się tego po Wę­grzech, "bo ten kraj jako pierw­szy wyciął dziurę w żelaznej kurtynie".

"Ewentualnie po Rumunii i Buł­garii, ale nie po Węgrzech". Michnik jest zdania, że to, co się obecnie dzieje na Wę­grzech, jest odzwierciedleniem głębokiego rozczarowania rzą­dami tamtejszych socjaldemo­kratów, którzy byli przedtem u władzy i wpędzili kraj na skraj przepaści pod względem gospo­darczym.

...

Oz to wstretna menda ! Tak obrazic Wegry . Nie ma nic dalszego od Hitlera niz Orban . Orban przywraca sprawdzone zasady rynku religii i tradycji . Hitler byl rewolucjonista budujacym nowy lad na gruzach swiata . Akurat to samo robi Bruksela . Michnik to kanalia ktora czarne nazywa bialym i na odwrot . Odrazajaca postac .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:38, 29 Lip 2013    Temat postu:

Węgry uwalniają się od długu

Węgry spłacą pożyczkę od Mię­dzynarodowego Funduszu Wa­lutowego ponad pół roku przed terminem. Szef węgierskiego ministerstwa gospodarki poin­formował, że przekazał już przedstawicielstwu MFW list w tej sprawie. Ostatnia rata po­życzki z 2008 roku, wartej 20 mld euro zostanie spłacona do 12 sierpnia. Tym samym Węgry zmniejszą swoje zadłużenie o 2,2 miliarda euro.

Rząd Viktora Orbana ogłosił wcześniej, że w związku ze spła­tą pożyczki w Budapeszcie nie będzie potrzebne utrzymanie przedstawicielstwa MFW.

Według zapowiedzi, fundusz wyniesie się ze stolicy Węgier w sierpniu.

...

Brawo . Oto wzor ! Wolnosc nadchodzi !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:55, 07 Sie 2013    Temat postu:

Węgry rozliczyły się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

Węgry spła­ci­ły resz­tę swego za­dłu­że­nia wobec MFW, pra­wie 721 mi­lio­nów euro - po­in­for­mo­wał w środę wę­gier­ski bank cen­tral­ny. Jest to spła­ta przed­ter­mi­no­wa; ostat­nia tran­sza wę­gier­skich zo­bo­wią­zań wobec MFW była wy­ma­gal­na do­pie­ro w marcu przy­szłe­go roku.

Już w lipcu wę­gier­skie mi­ni­ster­stwo go­spo­dar­ki za­po­wia­da­ło wcze­śniej­sze ure­gu­lo­wa­nie zo­bo­wią­zań wobec MFW, pod­kre­śla­jąc, że Węgry dys­po­nu­ją wy­star­cza­ją­cy­mi oszczęd­no­ścia­mi, pro­wa­dzą "zdy­scy­pli­no­wa­ną po­li­ty­kę bu­dże­to­wą" i cie­szą się za­ufa­niem in­we­sto­rów.

W 2008 roku MFW i Unia Eu­ro­pej­ska udo­stęp­ni­ły za­gro­żo­nym wów­czas ban­kruc­twem Wę­grom kre­dy­to­wy pa­kiet ra­tun­ko­wy w łącz­nej wy­so­ko­ści 20 mld euro.

Jak za­zna­czy­ło wę­gier­skie mi­ni­ster­stwo go­spo­dar­ki, z przy­pa­da­ją­cej na MFW czę­ści tego pa­kie­tu wy­ko­rzy­sta­no tylko 7,5 mld euro.

Bu­da­peszt nie ma no­we­go po­ro­zu­mie­nia kre­dy­to­we­go z MFW. Ne­go­cja­cje w tej spra­wie za­ła­ma­ły się, po­nie­waż Węgry od­rzu­ci­ły wa­run­ki Fun­du­szu do­ty­czą­ce przed­się­wzięć oszczęd­no­ścio­wych.

W po­ło­wie lipca pre­zes wę­gier­skie­go banku cen­tral­ne­go Gy­oer­gy Ma­tolc­sy po­in­for­mo­wał, że Węgry chcą za­mknąć przed­sta­wi­ciel­stwo MFW w Bu­da­pesz­cie. W li­ście do sze­fo­wej MFW, Chri­sti­ne La­gar­de, Ma­tolc­sy po­dzię­ko­wał za "cenne wspar­cie" i pomoc prze­ka­za­ną Wę­grom, gdy kraj znaj­do­wał się na skra­ju ban­kruc­twa. Po­in­for­mo­wał wtedy rów­nież, że Węgry przed­ter­mi­no­wo spła­cą MFW ostat­nią ratę kre­dy­tu, i wy­ra­ził opi­nię, iż "utrzy­my­wa­nie przed­sta­wi­ciel­stwa MFW w Bu­da­pesz­cie nie jest odtąd ko­niecz­ne".

W od­po­wie­dzi Fun­dusz oświad­czył wtedy, że do­sto­su­je się do wnio­sku władz w Bu­da­pesz­cie. Jak pod­kre­ślo­no, man­dat obec­nej przed­sta­wi­ciel­ki MFW na Wę­grzech Iriny Iwa­szen­ko "upły­wa pod ko­niec sierp­nia, a wa­run­kiem obec­no­ści MFW w kraju człon­kow­skim jest za­pro­sze­nie władz pań­stwo­wych, zatem MFW nie bę­dzie dążył do jej za­stą­pie­nia".

W 2008 roku za rzą­dów so­cja­li­stów Węgry były pierw­szym kra­jem UE, który uzy­skał wspar­cie od MFW, Banku Świa­to­we­go i unij­nych part­ne­rów (ze spe­cjal­ne­go, za­pi­sa­ne­go w trak­ta­cie UE fun­du­szu dla kra­jów poza stre­fą euro). Wę­grom przy­zna­no 20 mld euro. Po doj­ściu do wła­dzy rząd Vik­to­ra Or­ba­na po­sta­no­wił jed­nak w 2010 roku nie od­na­wiać po­ro­zu­mie­nia z MFW.

Orban wie­lo­krot­nie kry­ty­ko­wał MFW za spo­sób walki z kry­zy­sem. Jed­no­cze­śnie Bu­da­peszt wy­stą­pił o nową linię kre­dy­to­wą wy­so­ko­ści ok. 15 mld euro, ale spra­wa nie zo­sta­ła sfi­na­li­zo­wa­na.

>>>

Brawo ! Wegry coraz bardziej niezalezne !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:13, 10 Wrz 2013    Temat postu:

Orban: dla zagranicznych firm era kolonizacji się skończyła

Dla zagranicznych firm na Węgrzech zakończyła się era kolonizacji - oświadczył premier Viktor Orban, przemawiając na pierwszym po wakacjach posiedzeniu parlamentu. Opozycja zarzuca mu prowadzenie przedwczesnej kampanii przed wyborami w 2014 r.

- Węgry są niepodległym, suwerennym państwem. Era kolonizacji się skończyła. Dla nas sprawą rangi państwowej jest obniżenie opłat za media, likwidacja reżimu spłacania kredytów walutowych oraz ratowanie rodzin i ich domów - powiedział premier.

- Banki i duże przedsiębiorstwa korzystające na Węgrzech z pozycji monopolisty muszą się przyzwyczaić do nowej sytuacji. Kiedyś miały silną pozycję i rządy socjalistyczne kłaniały się przed ich potęgą, ale teraz to my jesteśmy ci silniejsi. To one muszą się dostosować do Węgrów, a nie na odwrót - mówił Orban.

Niższe koszty elektryczności oraz pomoc dla setek tysięcy Węgrów, którzy wzięli kredyty walutowe i teraz zmagają się z ich spłatą, najprawdopodobniej będą głównymi propozycjami w programie rządu przed wyborami do parlamentu w pierwszej połowie przyszłego roku - przewiduje Reuters.

Zgodnie z sierpniowym sondażem ośrodka Ipsos centroprawicowy Fidesz premiera Orbana ma wciąż dwucyfrową przewagę nad opozycyjnymi socjalistami, jednak blisko połowa wyborców nie zdecydowała jeszcze, na kogo odda głos.

Rząd Orbana w styczniu br. wprowadził 10-procentową obniżkę cen energii elektrycznej, gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych. Koszty tej obniżki przeniesiono na dostawców, należących w większości do zagranicznych koncernów energetycznych. Na Węgrzech obowiązuje też najwyższy w Europie podatek od banków i podatek od firm energetycznych, telekomunikacyjnych i zajmujących się sprzedażą detaliczną. Firmy energetyczne np. muszą zapłacić 50-proc. podatek od swoich zysków, chyba że zdecydują się na inwestycje.

Te i inne interwencje rządu w gospodarkę, choć kontrowersyjne, pomogły krajowi spłacić kredyt uzyskany w 2008 roku od Międzynarodowego Funduszu Walutowego - zauważa Reuters. - Spłacając ten kredyt, zlikwidowaliśmy ciągłą presję, za pomocą której międzynarodowe organizacje finansowe próbowały wymusić na nas działania oszczędnościowe - oświadczył Orban.

Premier powiedział, że według rządowych prognoz w 2014 roku tempo wzrostu gospodarczego na Węgrzech wyniesie 2 proc. PKB, czyli najwięcej od 2010 roku. Zdaniem analityków będzie to 1,5 proc. PKB.

>>>>

Brawo ! Precz kolonializmem ! Wolny swiat wolnych narodow !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:00, 24 Paź 2013    Temat postu:

Węgry: pół roku do wyborów - próba sił zwolenników i przeciwników rządu

Na pół roku przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech lewicowej opozycji udało się zmobilizować tylko 25 tys. ludzi na demonstracji przeciw konserwatywnemu premierowi Viktorowi Orbanowi. Natomiast w marszu poparcia dla rządu uczestniczyło ponad 200 tys. osób.

Agencja AFP szacuje, że przed uniwersytetem technicznym w Budapeszcie, którego studenci zapoczątkowali antysowieckie powstanie w 1956 roku, zebrało się w środę ok. 25 tys. zwolenników opozycji, podczas gdy organizatorzy liczyli na 100 tys. uczestników. 23 października na Węgrzech obchodzony jest Dzień Republiki upamiętniający ten zryw.

Natomiast "marsz pokoju" w poparciu dla rządu zgromadził według agencji ponad 200 tys. ludzi; resort sprawiedliwości informował o setkach tysięcy. Do stolicy dowieziono tego dnia autokarami także Węgrów mieszkających w Rumunii i na Słowacji.

Do tłumu na Placu Bohaterów przemawiał premier Orban. - Wiele osiągnęliśmy od 2010 roku, mamy swoją konstytucję i budujemy nasz kraj dzięki naszej pracy, a nie dzięki pomocnikom - mówił. - Nie chcemy, aby kraj był na łasce spekulantów i biurokratów - mówił, ostrzegając przed powrotem lewicy do władzy.

- Nie ma pośpiechu, ale powoli i metodycznie musimy uruchamiać maszynerię i przygotowywać wojska do walki - wzywał. - Bądźcie gotowi: możemy skończyć to, co zaczęliśmy w 1956 roku".

Opozycja miała zamiar zaprezentować przy okazji demonstracji wspólny front. Kilka miesięcy temu socjaliści, którym przewodniczy Attila Mesterhazy, zawarli sojusz z Ruchem Wyborczym "Razem 2014" byłego premiera Gordona Bajnaia; celem było zwiększenie szans na pokonanie Fideszu Viktora Orbana. Obu partnerom nie udało się jednak uzgodnić wspólnego kandydata na stanowisko premiera.

Do sojuszu nie włączono też innych sił lewicowych i liberalnych, m.in. byłego socjalistycznego premiera Ferenca Gyurcsanya, który stoi teraz na czele ugrupowania Koalicja Demokratyczna. Gyurcsany w ujawnionym w 2006 roku nagraniu z zamkniętego spotkania rządu przyznał się do kłamania na temat sytuacji gospodarczej w kraju. W 2009 roku podał się do dymisji.

- Obecnie naszym jedynym celem jest uwolnienie się od Orbana i jego dyktatorskich narzędzi. Musimy tylko się zjednoczyć - powiedziała 62-letnia Iren Hader, wyrażając nadzieję, że przywódcy opozycji przezwyciężą podziały.

W ostatnim badaniu opinii publicznej partia Fidesz uzyskała 29 proc. poparcia, a socjaliści, największe ugrupowanie opozycyjne, zdobyło 14 proc. Ok. 40. proc. wyborców było niezdecydowanych.

...

Mimo bestialskich atakow na Orbana marionetki zachodu nie maja poparcia a ich deminstracje swieca pustkami . Tylko debil chcialby oddac wladze kryminalistom ktorzy kraj prowadzili do glodu jak Grecje .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:46, 04 Lis 2013    Temat postu:

Węgry: pomnik Horthy'ego stanął w Budapeszcie

Pomnik Miklosa Horthy'ego, regenta Węgier w latach 1920-1944, odsłonięto w niedzielę w centrum Budapesztu. Uroczystość zorganizowaną przez prawicową partię Jobbik skrytykowano, a w stolicy protestowało około tysiąca osób.

Deputowany rządzącego na Węgrzech Fideszu i jednocześnie burmistrz jednej z dzielnic miasta Antal Rogan ostrzegł, że popiersie Horthy'ego będzie służyć za pretekst do roztaczania niesprawiedliwego obrazu ekstremizmu na Węgrzech.

Jednym z organizatorów niedzielnej uroczystości był deputowany Marton Gyongyosi z Jobbiku, trzeciej do wielkości partii w parlamencie, oskarżanej o wzbudzanie antysemickich nastrojów. Gyongyosi w zeszłym roku wywołał oburzenie, wzywając do sporządzenia list Węgrów o żydowskich korzeniach. Później przepraszał za to, mówiąc, że źle został zrozumiany.

"Jako burmistrz uważam uroczystość odsłonięcia pomnika przez Martona Gyongyosi'ego za polityczną prowokację" - podał w oświadczeniu Rogan. Pomnik odsłonięto w 75. rocznicę traktatu zawartego z nazistowskimi Niemcami.

Rządy Horthyego są na Węgrzech przedmiotem sporów historyków i polityków. Do roku 1989 uznawano regenta za „faszyzującego reakcjonistę odpowiedzialnego za udział Węgier w II wojnie światowej po stronie państw Osi”, akcentując, że to on uczynił z Węgier pierwszą prawicową dyktaturę w Europie.

W ostatnich latach węgierska prawica skłania się do uznania zasług reżimu Horthyego, a część władz rządzącego Fideszu rehabilituje admirała. Na Węgrzech wznoszone sa jego pomniki, a jego imieniem nazywane są ulice. Rząd premiera Viktora Orbana jest oskarżany przez przeciwników o ciche wspieranie odrodzenia popularności Horthy'ego. Sam Orban zadeklarował w wywiadze prasowym, że w rehabilitacji kontrowersyjnego przywódcy Węgier nie widzi nic złego.

Admirał (floty austro-węgierskiej) Miklos Horthy de Nagybanya, wybrany w 1920 r. na regenta Królestwa Węgier wobec zakazu powrotu Habsburgów na tron w Budapeszcie, sprawował władzę do 1944 r. Regent dążył do rewizji pokojowego traktatu z Trianon z 1920 r. i zwrotu zamieszkanych przez ponad 3 mln Węgrów części Czechosłowacji, Rumunii i Jugosławii. Zagrożony ekspansją komunizmu postanowił zwrócić się o pomoc do Niemiec. W listopadzie 1938 r. Węgry zawarły sojusz z Niemcami, odzyskując części południowej Słowacji i Rusi Zakarpackiej zamieszkiwane w większości przez Węgrów.

Wsparcie Niemców doprowadziło jednak do zaangażowania się Węgrów w późniejszym najeździe na ZSRR. We wrześniu 1939 roku Horthy odmówił jednak przepuszczenia Wehrmachtu przez terytorium Węgier i udzielił schronienia 150 tysiącom polskich uchodźców. Mimo rasistowskiego ustawodawstwa sprzeciwiał się również nazistowskim planom wywozu węgierskich Żydów.

W 1946 roku wziął udział w Procesie Norymberskim, ale jedynie jako świadek. Nie zarzucono mu popełnienia zbrodni wojennych. Resztę życia spędził na wygnaniu w Portugalii. Prochy Horthyego zostały przeniesione w 1993 r. do mauzoleum w jego rodzinnym mieście Kenderes, ponieważ chciał być pochowany w ojczystej ziemi "po odejściu ostatniego okupanta”.

...

Bez przesady . Nikt nie ma pretensji za rzekomy sojusz z Hitlerem . To byl przymus nie sojusz . Jak niby Węgry mialy go unikac ? Powiedziec Hitlerowi spieprzaj ? Nonsens . Horthy lawirowal jak mogl ale nic nie mogl bo los kraju byl przesadzony ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:35, 18 Sty 2014    Temat postu:

OSW: umowa atomowa wiąże Węgry z Rosją w sferze energetyki

Zawarta przez rząd w Budapeszcie umowa o budowie przez rosyjski Rosatom dwóch bloków jądrowych w jedynej węgierskiej elektrowni atomowej w Paks oznacza dalsze związanie energetyczne Węgier z Rosją - mówi PAP ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Sadecki.

Komentując umowę zawartą 14 stycznia w Moskwie w obecności premiera Węgier Viktora Orbana i prezydenta Rosji Władimira Putina, ekspert zauważa, że rozbudowa elektrowni będzie największą inwestycją na Węgrzech po 1989 roku. Bardzo ważnym elementem uzgodnień jest sfinansowanie jej w 80 proc. z rosyjskiego kredytu w wysokości do 10 mld euro.

Sadecki zastrzega, że treść międzyrządowej umowy nie została ujawniona. Budapeszt twierdzi, że oferta Rosatomu jest najkorzystniejsza i Rosjanie jako jedyni byli w stanie zaoferować sposób finansowania, który odpowiadałby Węgrom, czyli kredyt rozłożony na wiele lat.

Jednak - zauważa ekspert - rząd Węgier mimo wcześniejszych zapowiedzi zrezygnował z przeprowadzenia przetargu na rozbudowę elektrowni. Wstępne zainteresowanie udziałem w inwestycji wyrażały między innymi francuska Areva i japońsko-amerykański Westinghouse.

Za brak przetargu i utrzymywanie "całego procesu wyłaniania wykonawcy rozbudowy elektrowni jądrowej w tajemnicy" skrytykowała rząd węgierska opozycja - mówi Sadecki. Argumentuje ona, że nie należało się w tej sprawie tak spieszyć, bo obecne reaktory w Paks wygasają dopiero w latach 2032-2037.

Z kolei "rząd twierdzi, że była to jedyna realna możliwość, w generalnie trudnej sytuacji finansowej Węgier, realizacji tak wielkiej inwestycji (...); wskazuje też, że elektrownia w Paks pozostanie w całości w rękach państwa, a budowa nowych bloków zostanie w 40 procentach zrealizowana przez firmy węgierskie" - wyjaśnia ekspert.

Zwraca on uwagę na zarzut "politycznej niekonsekwencji" Orbana. Krytycy wskazują, że rządzący centroprawicowy Fidesz, gdy był w opozycji, krytykował lewicę za "bliską współpracę z Rosją, szczególnie w kwestiach energetycznych, a w tej chwili robi to samo".

Energetyka, jak mówi Sadecki, to główny wymiar współpracy węgiersko-rosyjskiej, ale równolegle z tym zbliżeniem energetycznym następuje zbliżenie polityczne i gospodarcze.

- Pogłębianie współpracy z Rosją jest też elementem realizowanej w ostatnich latach przez Fidesz polityki otwarcia na Wschód. Początkowo ten kierunek oznaczał przede wszystkim szukanie nowych partnerów gospodarczych w sytuacji kryzysu w Unii Europejskiej. Z czasem jednak, w obliczu napięć w relacjach Budapesztu z Komisją Europejską, niektórymi państwami UE i Stanami Zjednoczonymi, obserwujemy także próby budowania przez Węgry bliskich relacji politycznych z partnerami spoza obszaru euroatlantyckiego - tłumaczy analityk.

Zaznacza, że Węgry są uzależnione od rosyjskich dostaw ropy i gazu, tak więc w tej sferze są w pewnym sensie "skazane na współpracę z Rosją". Jednak współpraca w energetyce jądrowej to raczej nowość. Rząd argumentuje, że na wybór Rosatomu miał wpływ fakt, iż elektrownia w Paks działa w technologii radzieckiej. W istocie, jak mówi ekspert OSW, rozbudowa to zupełnie nowa inwestycja i budowa nowych bloków nie jest uzależniona od ciągłości technologicznej.

Wiosną br. odbędą się na Węgrzech wybory parlamentarne. - Prawdopodobnie podpisanie umowy międzyrządowej i plany rozbudowy elektrowni w Paks będą przedstawiane jako realny sukces, zwłaszcza że kwestia cen energii odgrywała ogromne znaczenie w kampanii wyborczej Fideszu. W dość trudnej sytuacji gospodarczej, wciąż utrzymującej się od kryzysu gospodarczego, obniżki cen energii wprowadzone w 2013 roku stały się głównym elementem kampanii partii rządzącej - mówi Sadecki.

Zdaniem rządu w Budapeszcie "rozbudowa elektrowni jądrowej pozwoli zapewnić tanią energię Węgrom na długie lata". Zarazem, "powierzenie tak ogromnej inwestycji Rosjanom oznacza dalsze związanie energetyczne Węgier z Rosją" - wskazuje ekspert OSW.

Anna Wróbel

...

Orban ! Czys ty oszalal ? Malo wam syfu narobili ? Chcecie jeszcze !?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:16, 20 Sty 2014    Temat postu:

Powstanie pomnik w 60. rocznicę rewolucji węgierskiej

Szczecińscy radni wyrazili zgodę na wzniesienie przez Węgrów pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję 1956 r. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 23 października 2016 r., w 60. rocznicę wybuchu rewolucji węgierskiej, na terenie należącym do IPN.

W październiku ub.r. Rada Gminy XXI Dzielnicy Budapesztu – Csepel podjęła decyzję o zamiarze wzniesienia w Szczecinie pomnika upamiętniającego zryw rewolucyjny. Węgrzy zdecydowali też, że poniosą koszty projektu pomnika i jego wzniesienia.

W 1956 r. mieszkańcy Szczecina w geście solidarności z uczestnikami krwawo stłumionego przez Sowietów powstania na Węgrzech zorganizowali pomoc mieszkańcom zbombardowanej dzielnicy Csepel. Oddawano krew, zbierano medykamenty, środki opatrunkowe, żywność. Wartość tej pomocy przekroczyła 1 mln zł.

W grudniu 2011 r. odsłonięto w Szczecinie tablicę upamiętniającą pomoc szczecinian dla Węgrów podczas tamtych wydarzeń 1956 r. Na tablicy, która zawisła na murze okalającym obecną siedzibę Oddziału IPN w Szczecinie, a wówczas konsulat radziecki, wspomniano przede wszystkim tych, którzy w tamtych dniach przekazywali Węgrom dary.

Rewolucja węgierska 1956 roku rozpoczęła się 23 października od wiecu studentów w Budapeszcie, zorganizowanego na znak solidarności z wydarzeniami Polskiego Października 1956. Demonstracje zamieniły się w próbę uwolnienia się spod sowieckiej dominacji i przełamania monopolu partii komunistycznej. Zryw został krwawo stłumiony przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada. Podczas walk zginęło ponad 2500 Węgrów, a około 20 tys. zostało rannych. Po zdławieniu rewolucji ponad 200 tys. osób opuściło kraj.

Uchwałę w sprawie zgody na budowe pomnika w Szczecinie poparło na poniedziałkowej sesji rady miasta 23 spośród obecnych na sali 25 radnych. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Rada liczy 31 osób.

....

Brawo ! Tak trzeba a nie uklady z bolszewikami .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:44, 29 Sty 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła w X-XII 2013 r. do 9,1 proc.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie październik-grudzień 2013 r. wyniosła średnio 9,1 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Analitycy spodziewali się, że wskaźnik bezrobocia wyniesie w tym okresie 9,4 proc.

Wcześniej, w IX-XI 2013, stopa bezrobocia wyniosła średnio 9,3 proc.

Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobocia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

....

Brawo ! I widzicie ! Wegrzy tam emigrowac nie musza bo dobrze wybrali . I dlatego UE ich zwalcza bo powinni miec jak w Grecji .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:53, 31 Sty 2014    Temat postu:

Węgry: Orban zachęca UE do "pragmatycznych" więzi z Rosją

Premier Węgier Viktor Orban zachęcał dzisiaj Unię Europejską do odbudowania "pragmatycznych" więzi z Rosją. Mówił o tym na konferencji szefów banków centralnych państw europejskich, która odbyła się w Budapeszcie.

- UE powinna odbudować więzi z Rosją w sposób pragmatyczny, ponieważ Unia potrzebuje nośników energii dla trwałego rozwoju swej gospodarki. Wiecie, że ja osobiście jestem od dawna antykomunistą. Jednak jeśli Europa nie uczyni tego co możliwe, by pozyskać zasoby energetyczne, które znajdują się w Rosji, to nie wiem, gdzie będzie szukać zaopatrzenia dla swej gospodarki - powiedział Orban.

Przekonywał, że jeśli Europa nie zdoła pozyskać nośników energii po konkurencyjnej cenie, to nie odniesie sukcesu. Wskazał, że trzeba też "przemyśleć na nowo rolę energii nuklearnej".

Orban został skrytykowany na Węgrzech za podpisanie niedawno z Rosją kontraktu na rozbudowę elektrowni atomowej w Paks - jedynej węgierskiej siłowni nuklearnej. Uczyniono to bez przetargu, w drodze umowy międzyrządowej. Krytycy wypominają też szefowi rządu, że gdy był w opozycji, sprzeciwiał się przyjmowaniu pragmatycznej postawy wobec Rosji.

Węgry są uzależnione od rosyjskich dostaw ropy i gazu - stamtąd pochodzi 80 proc. zużywanej przez nie ropy i 75 proc. gazu.

...

Diabel Orbana skusil tym gazem ... I bredzi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:13, 07 Lut 2014    Temat postu:

Spór o udział Węgier w II wojnie światowej

W ostatnim czasie Węgry pochłonięte są debatą polityczną na temat udziału ich kraju w II wojnie światowej. Punktem wyjścia do dyskusji jest rządowa propozycja wystawienia pomnika upamiętniającego okupację niemiecką z marca 1944 – informuje BBC News.

Propozycja rządowa spotkała się z niechęcią ze strony społeczeństwa oraz specjalistów. Mówi się o przekształcaniu historii oraz chęci ukrycia niemiłych wydarzeń z życia państwa.

Projekt pomnika - niemieckiego orła, symbolu Trzeciej Rzeszy atakującego anioła utożsamianego z Węgrami, został oficjalnie potępiony przez opozycję oraz przedstawicieli społeczności żydowskiej. Mówią oni o zatajeniu prawdy historycznej, jaką był udział Węgrów w zbiorowych mordach na mniejszości żydowskiej, kiedy to za rządów Miklosa Hothy’ego w latach 1920-1944 uchwalano wiele antyżydowskich ustaw, a także dokonano wielu deportacji Żydów.

Krytycy mówią o podkreślaniu przez rząd wagi ostatniego roku wojny, gdy Rzesza okupowała Węgry po ich chęci znalezienia porozumienia z aliantami po latach współpracy z nazistami. Była to próba wybielenia kart historii kraju.

Niezależna stacja telewizyjna ATV uważa, że kampania rządu skierowana jest do wyborców skrajnej prawicy, których głosy są bardzo ważne.

Cała sytuacja spotkała się również z potępieniem ze strony historyków. Grupa 26 z nich opublikowała otwarty list na znanym portalu informacyjnym, w którym protestują mówiąc, że "pomnik fałszuje ważny okres naszej historii oraz upraszcza kwestię holokaustu".

Jeszcze dalej w komentarzach posunął się znany ekspert czasów II wojny światowej Krisztian Ungvary, który publicznie ogłosił pomysł budowy pomnika „marnowaniem społecznych pieniędzy” oraz „wybielaniem czarnych kart kraju”.

Informację o pomyśle postawienia pomnika podano do wiadomości publicznej dzień po oficjalnym ogłoszeniu daty wyborów (zaplanowane na 6 kwietnia – red.). Niektórzy oskarżają rządzącą partię Fidesz o głoszenie nastrojów nacjonalistycznych, sprzecznych z ideą integracji europejskiej.

Pomnik ma powstać w miejsce obecnie stojącego monumentu postawionego w 1945 roku będącego wyrazem wdzięczności dla ZSRR za wyzwolenie kraju.

...

Potepiamy ten belkot . Wegry nie sa odpowiedzialne za nazizm ! Co mial zrobic regent Horthy ? Zaatakowac III Rzesze ? IMBECYLE ! Wywijal sie jak mogl . Na wojne z sowietami wyslal 4 !brygady czyli 30 tys. ludzi a nie np . 300 tys . gdyby oglosil pelna mobilizacje . To jest polityka i dzialal w warunkach jakie byly . Odpowiedzialnosc ponosi w tej sytuacji kazdy indywidualnie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:50, 26 Lut 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła w XI-I do 8,9 proc.

Shutterstock

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie listopad 2013 - styczeń 2014 r. wyniosła średnio 8,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Analitycy spodziewali się, że wskaźnik bezrobocia wzrośnie i wyniesie w tym okresie 9,3 proc.

Wcześniej, w X-XII 2013, stopa bezrobocia wyniosła średnio 9,1 proc.

Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobocia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

....

Brawo ! Lepiej niz w Polsce !A niby to byl bankrut !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:20, 05 Kwi 2014    Temat postu:

Orban o UE: kto nie siedzi przy stole, ten trafi do jadłospisu

Premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że Unii Europejskiej nie trzeba kochać, ale związek Węgier z tą organizacją nie jest kwestią uczucia. - Kto nie siedzi przy stole, szybko trafi do jadłospisu – oznajmił w wywiadzie dla dziennika "Magyar Nemzet".

Nawiązując do niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, w których sondaże przepowiadają rządzącej centroprawicowej partii Fidesz zdecydowane zwycięstwo, Orban oświadczył, że za rywali w tym głosowaniu uważa zarówno Węgierską Patię Socjalistyczną, jak i skrajnie prawicowy Jobbik, który w programie wyborczym zapowiada przeprowadzenie referendum w sprawie dalszego członkostwa w UE.

- Oni (Jobbik) są jedyną partią, która podniosła kwestię wystąpienia z UE do rangi obietnicy wyborczej. (…) Ale związek Unii z naszym państwem to nie kwestia miłości. Europa może być naszą miłością – i dla mnie osobiście jest – a Unia Europejska nie – oświadczył Orban.

Podkreślił, że UE powstała po to, by po konfliktach XX wieku państwa rozwiązywały kwestie sporne nie poprzez wojny, tylko pokojowo.

???? A skad to Orban wie ? UE to raczej powstala po to aby budowac ,,mocarstwo" pomiedzy Sowietami a USA . To byly sny o potedze ktore zakonczyly sie tragedia . UE zniszczyla Europe .

- Tej instytucji nie trzeba kochać i wielu jej nie kocha, słusznie uważając, że często zwraca się do nas w formie dyktatu. (…) Nie wolno nam jednak tracić zdrowego rozsądku i uderzać w ścianę głową, jak to robi Jobbik.

...

To Orban bije glowa w sciane usilujac byc w UE i dzialac dla dobra Wegier . Nie da sie .

Jak zwykłem o tym mówić, kto nie siedzi przy stole, ten szybko trafi do jadłospisu – oświadczył Orban.

... Regent tez tak probowal siedziec przy stole Hitlera i nic z tego . Wegry nie maja heroicznej historii II Wojny jak Polska ...

Skrytykował przy tym również postawę lewicy wobec Unii. Według niego węgierscy socjaliści patrzą dziś na Brukselę tak samo, jak kiedyś na Moskwę: "z bezwarunkowym oddaniem". - Wszystko, co powstało na gruncie narodowym i na szczeblu narodowym, jest dla nich albo niebezpieczne, albo zacofane – ocenił.

... To sa zwyrodnialcy .

W czasie rządów Fideszu, który dysponując większością 2/3 w parlamencie wprowadził liczne zmiany do konstytucji. Komisja Europejska kilkakrotnie kwestionowała część tych zapisów jako niezgodne z zasadami unijnymi. Zmuszało to Budapeszt do wycofywania się z niektórych posunięć. Np. we wrześniu 2013 r. parlament Węgier usunął restrykcje dotyczące kampanii politycznych w mediach prywatnych oraz zapis umożliwiający rządowi wprowadzanie nowych podatków z powodu "nieoczekiwanych zobowiązań płatniczych" wynikających z orzeczeń sądów międzynarodowych w sprawie finansów publicznych.

Orban twierdzi, że uratował Węgry przed upadkiem gospodarczym "w stylu Grecji", a jego reformy są demokratyczne, ponieważ rządząca partia Fidesz zdobyła ogromną większość w wyborach z 2010 roku. Według premiera jego rząd jest atakowany, ponieważ zagraża zagranicznym grupom interesów.

Według opublikowanych w czwartek wyników ankiety instytutu badania opinii publicznej Meridian, na Fidesz zamierza głosować 36 proc. wszystkich respondentów, a na opozycyjną lewicową koalicję wokół Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) 18 proc. Jobbik może liczyć na poparcie 15 proc. ankietowanych.

...

Uratowal kraj i zwyciezy . Wcale nie kamikaze mimo ze sytuacja byla beznadziejna .
W ogole nie rozumiem jednak sensu co teraz robi ? Nie wyszli z UE a uzaleznili sie od Putina ? Biora co najgosze ze wschodu i zachodu ? Debilizm kompletny .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:22, 08 Kwi 2014    Temat postu:

Trybunał UE: Orban złamał prawo unijne ws. inspektora ochrony danych

Premier Węgier Viktor Orban złamał unijne przepisy, zwalniając w 2012 roku inspektora ochrony danych przed upływem jego kadencji - orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości UE. Ten wyrok najpewniej po raz kolejny wywoła napięcie między Brukselą a Budapesztem.

We wrześniu 2008 r. Andras Jori został na sześć lat mianowany inspektorem ochrony danych. Jednak węgierski parlament postanowił zreformować system ochrony danych i od 2012 r. w miejsce stanowiska inspektora ustanowić krajowy urząd ochrony danych i wolności informacji. Kandydata na szefa tego organu zgłasza premier, a mianuje go prezydent.

Dlatego Jori musiał zakończyć sprawowanie funkcji przed końcem kadencji. Prezesem nowego organu na dziewięć lat został Attila Peterfalvi.

Skargę w tej sprawie do Trybunału wniosła Komisja Europejska, która uznała, że skrócenie kadencji Joriego naruszyło unijną dyrektywę w sprawie ochrony danych osobowych z 1995 r.

Trybunał przyznał rację KE i orzekł, że Orban, którego konserwatywna partia Fidesz zwyciężyła w niedzielnych wyborach parlamentarnych, ograniczył niezależność organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

- Skracając kadencję organu nadzorczego ochrony danych osobowych, Węgry uchybiły zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy - czytamy w komunikacie. Dodano w nim, że "niezależność organu nadzorczego obejmuje w sposób konieczny obowiązek poszanowania kadencji owego organu i kończenie jej jedynie z poszanowaniem właściwych przepisów".

W reakcji na decyzję Trybunału komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding oceniła, że brak niezależnego inspektora danych osobowych na Węgrzech oznaczał "zaniżenie poziomu ochrony danych".

Rzeczniczka węgierskiego ministerstwa sprawiedliwości nie skomentowała wyroku. Powiedziała, że przedtem rząd musi mu się dokładnie przyjrzeć.

W ciągu ostatnich czterech lat kilkakrotnie dochodziło do spięć między Komisją Europejską a węgierskim premierem z powodu wprowadzanych przez niego kontrowersyjnych przepisów. Spory dotyczyły nie tylko ochrony danych, ale też niezależności banku centralnego i sądownictwa czy reform, które według KE mogą być niezgodne z demokratycznymi ideałami UE, a także ryzykowne ekonomicznie.

Rząd Orbana odrzucał krytykę, argumentując, że przygniatające zwycięstwo Fideszu w wyborach z 2010 roku dało partii demokratyczny mandat do przeprowadzania reform. Orban wprowadził m.in. nadzwyczajne opodatkowanie banków i znacjonalizował prywatne fundusze emerytalne.

Orzeczenie Trybunału UE oznacza, że Węgry powinny przywrócić Joriego, którego kadencja mija we wrześniu br. Jednak w praktyce KE nie ma narzędzi, by szybko wyegzekwować wyrok.

...

Kara bo wygral wybory . Wasza ,,dobra" UE jest dobra tylko dla Kremla . Slabych w jej pojeciu niszczy .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:06, 13 Kwi 2014    Temat postu:

Reszka w "TP": Orban przynajmniej nie owija w bawełnę

Dziennikarz Paweł Reszka przypomina na łamach "Tygodnika Powszechnego" swoje pierwsze spotkanie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Jak czytamy, 15 lat temu zaskoczył go "bystrością umysłu i otwartością", jednak teraz wiele się zmieniło. Wyliczając ostatnie decyzje premiera Węgier, dziennikarz konkluduje: "to paskudne". Zaznacza jednak, że Orban, w odróżnieniu od innych polityków, "przynajmniej nie owija w bawełnę".

Partia Viktora Orbana ze zdecydowaną przewagą wygrała ostatnie wybory parlamenterne na Węgrzech. Choć w swoim kraju premier jest oceniany bardzo dobrze, jego polityka budzi kontrowersje wśród europejskich polityków. Zarzuca się mu ograniczanie swobód obywatelskich i zasad rynkowych.

Sprawę na łamach "Tygodnika Powszechnego" komentuje dziennikarz Paweł Reszka. Jak pisze, wszyscy, również w Polsce, zazdroszczą Orbanowi. "Wyliczam: jego Fidesz jest jak zaciśnięta pięść. Swoich Schetynów pozbył się już dawno. Fidesz nie musi oglądać się na żadne tam PSL-e czy LPR-y" - czytamy.

Reszka przypomina też jego "romantyczną legendę" - Orban w 1989 roku ostro domagał się wycofania armii radzieckiej z Węgier. "Nie bał się mówić tego, o czym inni lękali się myśleć" - podkreśla. Czytamy również o pierwszym spotkaniu Reszki z obecnym premierem Węgier. Jak przekonuje dziennikarz, polityk zaskoczył go 15 lat temu m.in. bystrością umysłu.

Teraz wiele się jednak zmieniło. "Orban jest znaczniej mniej »sophisticated«. Ostro bierze kurs na wschód. Za moskiewski kredyt remontuje elektrownię atomową. (...) I mówi otwarcie, że europejskie sankcje dla Rosji (...) nie leżą w interesie Węgier. To paskudne" - podkreśla Reszka.

Dziennikarz stwierdza jednak choć nie zgadza się z jego polityką, "nie odmawia mu szacunku". "Lepszy jest od polityków, którzy opowiadają o demokracji, prawach człowieka i europejskich wartościach rano, a wieczorem oglądają mecz z Janukowyczem i przybijają piątkę z Łukasenką" - czytamy.

...

I tu mamy porytą pseudomoralnosc TP pseudokatolickiego pisma . Jak zlo moze byc ,,lepsze" od innego zla? To juz nie absurd teologiczny a logiczny . Hitler byl ,,lepszy" od obecnych ,,politykow" bo mowil ,,wprost" . Mowienie zla wprost to zadna cnota .
I co niby takiego uzyskal Orban ? Jakis nedzny kredyt od mafii Gazpromu w zamian sprzedal sumienie ? TFU ! RZYGAC SIE CHCE ! KOMPLETNA GLUPOTA ! Umali by bez tego kredytu ? Rozum stracil . Juz dawno go nie popieram ... I TO NAWET MIMO ZBRODNI ZACHODU KTORY WYPOWIEDZIAL WEGROM WOJNE BO NIE POZWOLIL OKRADAC WEGIER ! BEDZIE KARA NA ZACHOD ALE TO NIE TLUMACZY ORBANA ! MOGL WZIAC KREDYT W POLSCE JAPONII CZY INNYM MIEJSCU Z DALA OD ZACHODU !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:29, 14 Kwi 2014    Temat postu:

Produkcja przemysłu Węgier w II wzrosła mdm o 1,6 proc., o 8,1 proc. rdr

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w lutym o 1,6 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 3,2 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie w końcowych danych.

W ujęciu rdr także zanotowano wzrost produkcji przemysłowej, po uwzględnieniu dni roboczych. Wyniósł on 8,1 proc. wobec wzrostu o 6,1 proc. miesiąc wcześniej - poinformowali statystycy.

Jakie są przyczyny sukcesu premiera Węgier?

- Rząd Victora Orbana to rząd, który działa przede wszystkim dla społeczeństwa; zabiera bogatym i daje biednym: obniża podatki dla obywateli, zwiększa daniny od banków i dużych międzynarodowych korporacji - ocenia Mateusz Adamkiewicz z XTB.

...

Orban postawil na populizm i wygral . Wojna z UE byla wielkim sukcesem . Bo kto slucha UE ginie jak Grecja . Podobnie z wielkimi koncernami .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:38, 25 Kwi 2014    Temat postu:

Stopa bezrobocia na Węgrzech spadła w I-III do 8,3 proc.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie styczeń-marzec 2014 r. wyniosła średnio 8,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

Analitycy spodziewali się, że wskaźnik bezrobocia wyniesie w tym okresie 8,6 proc.

Wcześniej, w XII 2013 - II 2014, stopa bezrobocia wyniosła średnio 8,6 proc.

Urząd statystyczny uwzględnia przy wyliczeniach stopy bezrobocia osoby zdolne do aktywności zawodowej w wieku 15-74 lata.

...

Orban naprawde ten kraj uratowal . Tym smutniej ze kuma sie ze zbrodniarzami Kremla . Zaczal od oddania kraju Bogu . Nastapil niezwykly ratunek i teraz co diabel ? Juz Bogu hie ufamy ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:58, 05 Maj 2014    Temat postu:

Orban: najważniejszym filarem jest Polska

- Pro­si­łem o wi­zy­tę, żeby po­ka­zać, iż na­stęp­ny rząd wę­gier­ski jest głę­bo­ko przy­wią­za­ny do hi­sto­rycz­nej przy­jaź­ni pol­sko-wę­gier­skiej - po­wie­dział po spo­tka­niu z Do­nal­dem Tu­skiem pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban. - Mo­to­rem wzro­stu go­spo­dar­cze­go UE bę­dzie Eu­ro­pa Środ­ko­wa i naj­waż­niej­szym fi­la­rem jest Pol­ska, ale ostat­nio rów­nież Węgry się do tego przy­czy­nia­ją - dodał.

- Z wiel­ką sa­tys­fak­cją go­ści­li­śmy wę­gier­skie­go pre­mie­ra, na­sze­go przy­ja­cie­la. Wi­zy­ta ta pod­kre­śla przy­ja­ciel­skie re­la­cje mię­dzy Po­la­ka­mi i Wę­gra­mi i świet­ną współ­pra­cę mie­dzy ich rzą­da­mi. Chcę pod­kre­ślić, że ta współ­pra­ca da­wa­ła dobre re­zul­ta­ty w Gru­pie Wy­szeh­radz­kiej. I dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu Or­ba­na Grupa Wy­szeh­radz­ka jest klu­czo­wym for­ma­tem w Unii Eu­ro­pej­skiej - stwier­dził pre­mier Tusk.

Szef pol­skie­go rządu przy­znał, że roz­mo­wy z pre­mie­rem Wę­gier do­ty­czy­ły także sy­tu­acji na Ukra­inie. - Przy­ją­łem z sa­tys­fak­cją sta­no­wi­sko wspie­ra­ją­ce unię ener­ge­tycz­ną. Zwięk­sze­nie nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej i dy­wer­sy­fi­ka­cji dla na­szych państw i UE. Każdy mo­no­pol jest nie­ko­rzyst­ny i na­le­ży go prze­ła­my­wać - po­wie­dział Tusk.

- Nasza hi­sto­ria jest hi­sto­rią sy­me­trycz­ną. Gra­tu­lu­jąc po­now­ne­go zwy­cię­stwa w wy­bo­rach, chcę po­wie­dzieć, że jest to zwy­cię­stwo pew­ne­go sys­te­mu war­to­ści. Nasze za­in­te­re­so­wa­nia, losy oso­bi­ste są dość po­dob­ne. Także war­to­ści, przez które star­tu­je­my w wy­bo­rach, są po­dob­ne. Współ­pra­ca pol­sko-wę­gier­ska po­win­na przy­czy­nić się do roz­ła­do­wa­nia na­pię­cia na Ukra­inie. Mamy po­dob­ne wy­zwa­nia, po­nie­waż gra­ni­czy­my z Ukra­iną i na jej te­re­nie miesz­ka­ją nasze mniej­szo­ści. Mamy iden­tycz­ne po­wo­dy, żeby nie­po­ko­ić się tym, co dzie­je się na Ukra­inie i razem chce­my po­ko­jo­wo roz­wią­zać ukra­iń­ski dra­mat. To rów­nie nie­po­koi War­sza­wę, jak i Bu­da­peszt - oce­nił Tusk.

Vik­tor Orban po­dzię­ko­wał Tu­sko­wi za wspar­cie na prze­strze­ni ostat­nich czte­rech lat. - Nasza przy­jaźń wy­trzy­ma­ła próbę czasu nawet w naj­trud­niej­szych chwi­lach. Mało jest na­ro­dów na świe­cie, które mają taką hi­sto­rię - pod­kre­ślił pre­mier Wę­gier.

Pre­mier Orban py­ta­ny o ostat­ni rok pracy Grupy Wy­szeh­radz­kiej i jej przy­szłość pod prze­wod­nic­twem Sło­wa­cji od­parł, że jest prze­ko­na­ny, że kwe­stia unii ener­ge­tycz­nej bę­dzie jed­nym z głów­nych te­ma­tów, któ­ry­mi zaj­mie się grupa. Pod­su­mo­wu­jąc ostat­ni rok, uznał, że po­zy­cja Eu­ro­py Środ­ko­wej nie­zwy­kle wzro­sła i dzia­ło się to przede wszyst­kim za cza­sów wę­gier­skiej pre­zy­den­cji.

- Naj­bliż­szy rok bę­dzie bar­dzo skom­pli­ko­wa­ny dla państw Grupy Wy­szeh­radz­kiej. Wy­da­rze­nia ze wschod­nich gra­nic znacz­nie wpły­wa­ją na nasze dzia­ła­nia i my­śle­nie. Spra­wia­ją też, że sta­je­my przed du­ży­mi wy­zwa­nia­mi i mam na­dzie­ję, że sło­wac­ka pre­zy­den­cja je prze­zwy­cię­ży - po­wie­dział Orban.

>>>

Tak filarem jest Polska ! Filarem Boga !
Tak Orban prorokuje nawet nie wie jak trafnie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:31, 08 Maj 2014    Temat postu:

Produkcja przemysłu Węgier w III wzrosła mdm o 0,4 proc.

Pro­duk­cja prze­my­sło­wa Wę­gier wzro­sła w marcu o 0,4 proc. mdm, po wzro­ście mie­siąc wcze­śniej o 1,4 proc., po uwzględ­nie­niu zmian se­zo­no­wych i dni ro­bo­czych, po ko­rek­cie - po­in­for­mo­wa­ło w ko­mu­ni­ka­cie Cen­tral­ne Biuro Sta­ty­stycz­ne w Bu­da­pesz­cie we wstęp­nych da­nych.

W uję­ciu rdr także za­no­to­wa­no wzrost pro­duk­cji prze­my­sło­wej, po uwzględ­nie­niu dni ro­bo­czych. Wy­niósł on 8,1 proc. wobec wzro­stu o 8,2 proc. mie­siąc wcze­śniej, po ko­rek­cie - po­in­for­mo­wa­li sta­ty­sty­cy.

Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się wzro­stu pro­duk­cji rdr o 7,2 proc.

>>>

Wegry kwitna az milo :O))) JEDYNA SZANSA NA ROZWOJ TO STARCIE Z UE ! UCZCIE SIE BARANY ! KTO IDZIE WBREW UE WYGRYWA JAK NORWEGIA WEGRY BRYTANIA !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:32, 08 Maj 2014    Temat postu:

Premier Węgier krytykuje kopiowanie zachodnioeuropejskich wzorów

Kon­ser­wa­tyw­ny pre­mier Wę­gier Vik­tor Orban wy­po­wie­dział się w Ber­li­nie prze­ciw­ko ko­pio­wa­niu przez kraje Eu­ro­py Środ­ko­wej i Wschod­niej po­li­tycz­nych wzo­rów z Eu­ro­py Za­chod­niej; bro­nił chrze­ści­jań­skich war­to­ści, kry­ty­ko­wał po­li­ty­kę imi­gra­cyj­ną UE.

W prze­mó­wie­niu wy­gło­szo­nym na kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej, zor­ga­ni­zo­wa­nej przez nie­miec­ką te­le­wi­zję pu­blicz­ną WDR oraz in­sty­tu­cje UE, Orban skry­ty­ko­wał do­mi­nu­ją­cy w Eu­ro­pie Środ­ko­wej w la­tach 90. po­gląd, iż sko­pio­wa­nie roz­wią­zań po­li­tycz­nych wy­pró­bo­wa­nych w Eu­ro­pie Za­chod­niej roz­wią­że wszyst­kie pro­ble­my kra­jów sta­ra­ją­cych się o wstą­pie­nie do UE.

"Wcze­śniej ocze­ki­wa­li­śmy od Eu­ro­py Za­chod­niej po­par­cia w za­bie­gach o wej­ście do UE. Dziś ocze­ku­je­my od Za­cho­du uzna­nia faktu, iż nie je­ste­śmy je­dy­nie kon­sul­tan­ta­mi w po­szu­ki­wa­niu no­wych roz­wią­zań, lecz że Eu­ro­pa Środ­ko­wa i Węgry mają wła­sne roz­wią­za­nia i ofer­ty dla całej Eu­ro­py" - po­wie­dział Orban. "Ocze­ku­je­my, że Za­chód za­ak­cep­tu­je, że to, co re­pre­zen­tu­je­my, nie jest głu­po­tą, od­stęp­stwem od or­to­dok­sji, lecz jest wkła­dem Eu­ro­py Środ­ko­wej, który po­wi­nien być oce­nia­ny na pod­sta­wie sku­tecz­no­ści i re­zul­ta­tów" - dodał wę­gier­ski pre­mier.

Orban opo­wie­dział się za zrów­no­wa­żo­ną po­li­ty­ką fi­nan­so­wą kra­jów UE. "Nie mo­że­my żyć za pie­nią­dze in­nych kra­jów" - pod­kre­ślił, przy­po­mi­na­jąc, że jego kraj przed­ter­mi­no­wo spła­cił po­życz­kę za­cią­gnię­tą w MFW. Wę­gier­ski po­li­tyk ostrzegł, że ma­so­wa imi­gra­cja nie może sta­no­wić pa­na­ceum na pro­ble­my de­mo­gra­ficz­ne Eu­ro­py. "Hi­sto­ria po­ka­zu­je, że cy­wi­li­za­cje, które nie są w sta­nie prze­trwać bio­lo­gicz­nie, zni­ka­ją" - po­wie­dział, ostrze­ga­jąc, że na­pływ imi­gran­tów pro­wa­dzi do kon­flik­tów re­li­gij­nych i po­li­tycz­nych.

Skry­ty­ko­wał nie­do­sta­tecz­ne jego zda­niem uwzględ­nie­nie chrze­ści­jań­skiej tra­dy­cji w dzia­łal­no­ści in­sty­tu­cji unij­nych. "Chrze­ści­jań­stwo nie jest je­dy­nie re­li­gią, jest kul­tu­rą, na któ­rej zbu­do­wa­li­śmy cy­wi­li­za­cję" - po­wie­dział i sprze­ci­wił się pró­bom re­la­ty­wi­zo­wa­nia chrze­ści­jań­skie­go po­ję­cia ro­dzi­ny.

Par­tia Or­ba­na - Fi­desz - po czte­rech la­tach rzą­dów po­now­nie wy­gra­ła w ze­szłym mie­sią­cu wy­bo­ry par­la­men­tar­ne. Węgry zmniej­szy­ły de­fi­cyt fi­nan­sów pu­blicz­nych do 3 proc. PKB, ale uczy­ni­ły to kosz­tem m.​in. nad­zwy­czaj­ne­go opo­dat­ko­wa­nia ban­ków oraz firm z in­nych sek­to­rów go­spo­dar­ki: te­le­ko­mu­ni­ka­cji, ener­ge­ty­ki i sieci su­per­mar­ke­tów, a także upań­stwo­wie­nia pry­wat­nych fun­du­szy eme­ry­tal­nych.

Za­chod­ni po­li­ty­cy oraz media wie­lo­krot­nie za­rzu­ca­ły Or­ba­no­wi ogra­ni­cza­nie swo­bód oby­wa­tel­skich i zasad ryn­ko­wych.

>>>

Oczywiscie to zboczency i dewianci . JAKA TRZEBA MIEC BEZCZELNOSC ZEBY NAS UCZYC O UNII SAMEMU NIE MAJAC POJECIA CO TO ! Gdy tymczasem juz w XIV wieku Polska byla w unii z Wegrami . Nie mowiac o Litwie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:39, 10 Maj 2014    Temat postu:

Viktor Orban premierem Węgier na kolejną kadencję

Parlament węgierski zgodnie z oczekiwaniami zatwierdził Vikto­ra Orbana na urzędzie premiera na drugą z rzędu, a w sumie trzecią kadencję. 130 deputowanych rządzącej partii Fidesz głoso­wało za Orbanem, 57 deputowanych opozycyjnych było przeciw.

W kwietniu Fidesz wygrał wybory parlamentarne, zdobywając 45 proc. głosów, co - zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej - dało tej partii ponownie konstytucyjną większość dwóch trzecich.

Pierwsza kadencja Orbana jako premiera przypadła na lata 1998-2002. Na urząd premiera powrócił w 2010 roku.

Węgierskie media spekulują, że nowy rząd Orbana będzie podob­ny do ustępującego, ale że nie znajdzie się w nim dotychczasowy szef dyplomacji Janos Martonyi.

50-letni Orban deklaruje się jako obrońca węgierskich interesów narodowych, a polityka jego rządu wywołała konflikty z banka­mi i znaczną częścią działających na Węgrzech zagranicznych spółek. Jak twierdzi premier, zdecydowane działania, w tym na­cjonalizacja należących do prywatnych funduszy emerytalnych środków o równowartości 14 mld dolarów, pozwoliły ustabilizo­wać finanse państwa i uratować je przed kryzysem na miarę grec­kiego.

Przed kwietniowymi wyborami Orban zapowiadał, że w razie re­elekcji będzie kontynuował obniżanie cen energii i rozwiązywa­nie problemu kredytów hipotecznych w obcych walutach, co we­dług banków może je narazić na dalsze straty. Krytycy twierdzą również, że w ciągu ubiegłych czterech lat na Węgrzech doszło do zachwiania równowagi między uprawnieniami poszczególnych instytucji państwowych i osłabienia niezależności mediów.

Węgry zmniejszyły deficyt finansów publicznych do 3 proc. PKB, ale uczyniły to kosztem m.​in. nadzwyczajnego opodatkowania banków oraz firm z innych sektorów gospodarki: telekomunika­cji, energetyki i sieci supermarketów, a także upaństwowienia prywatnych funduszy emerytalnych. Dzięki temu kraj wyszedł z unijnej procedury nadmiernego deficytu i ma najniższy deficyt budżetowy od 10 lat.

...

Jest sukces jest reelekcja . Mi jednak sie nie nazbyt podoba bo :
zrobil glupi numer z Kremlem ...

NIE WYPROWADZIL KRAJU Z UE A OKAZJA BYLA OLBRZYMIA ! JAK MOZNA JA BYLO ZMARNOWAC !!! SKANDAL !!!

Najlepsze co zrobil to oddal kraj Bogu i BÓG ZADZIAŁAŁ ! Ten kraj to byla Grecja !

10 % PKB deficytu !!! Z odsetkami oznaczalo to wzrost dlugu o 11 % rocznie ! I to kmulujaco ! Teraz jest zero deficytu !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90857
Przeczytał: 184 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:11, 13 Maj 2014    Temat postu:

Niespodziewany atak. Węgrzy wbijają Ukrainie nóż w plecy

Węgrzy, którzy mieszkają na terytorium Ukrainy, powinni otrzymać autonomię i podwójne obywatelstwo - oświadczył w parlamencie węgierskim premier Viktor Orban.

Stwierdził, że "Węgrzy, którzy żyją na Zakarpaciu, mają prawo do podwójnego obywatelstwa, do narodowej wspólnoty, do autonomii". - To nasze jasne oczekiwania wobec nowej Ukrainy, która właśnie powstaje - dodał Orban.

Na Ukrainie żyje od 160 do 200 tys. Węgrów. Jak zauważa serwis zik.ua dużo większe węgierskie mniejszości mają inni sąsiedzi Węgier: Serbia (250-290 tys.), Słowacja (500 tys.), Rumunia (ponad 1 mln).

Wcześniej MSZ Węgier zapewniało, że Budapeszt nie będzie naruszał terytorialnej integralności Ukrainy i nie będzie próbował przyłączyć Zakarpacia.

Jednak media przypominają, że na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, węgierski delegat stwierdził, że "na Ukrainie działają skryte siły, które próbują przejąć władzę" oraz, że "Ukraina to sztuczne państwo w skład którego, w szczególności, wchodzi Zakarpacie, które przez wiele lat należało do Węgier".

Tusk: ta wypowiedź musi budzić niepokój

Donald Tusk za niefortunną i budzącą niepokój uznał sobotnią wypowiedź szefa rządu Węgier Viktora Orbana.

Poinformował, że będzie musiał o tym otwarcie powiedzieć podczas czwartkowego szczytu bezpieczeństwa GLOBSEC w Bratysławie. Oprócz Tuska i Orbana weźmie w nim udział także m.in. premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk.

- Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami rozbierania Ukrainy i próby demontażu państwa ukraińskiego, taka wypowiedź musi budzić niepokój. Rozumiejąc troskę o rodaków poza granicami własnego kraju premiera Orbana, w wypadku Węgrów może to być szczególnie zrozumiałe (...), jednocześnie musimy zwracać uwagę, żeby w żaden sposób - czy była taka intencja, czy nie - nie wspierać tych działań separatystów wspieranych przez Rosję, których celem jest ewidentnie demontaż państwa ukraińskiego - powiedział Tusk.

Jak dodał, Polska będzie wpływać na zachowania naszych sąsiadów, tak aby żadne z nich nie szkodziło integralności i suwerenności Ukrainy.

- Jestem przekonany, że nasze rozmowy w Bratysławie mogą przynieść pewien efekt. Nie mam żadnych wątpliwości, że takie państwa jak Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, a więc państwa graniczące z Ukrainą, powinny być solidarne i bezwzględnie zainteresowane integralnością i suwerennością państwa ukraińskiego. Jeśli ktokolwiek w Europie myśli, że rozpad państwa ukraińskiego może przynieść jakieś doraźne korzyści zachodnim sąsiadom Ukrainy, ten popełnia dramatyczny błąd i kompletną nieznajomość historii - zaznaczył Tusk.

Rosja: ograniczenia dla węgierskich produktów mięsnych, w tym salami

Rosja wpro­wa­dza od środy cza­so­we ogra­ni­cze­nia wwozu pro­duk­tów naj­więk­szej wę­gier­skiej firmy mię­snej Pick Sze­ged, zna­nej przede wszyst­kim z sa­la­mi. Jako powód po­da­no na­ru­sze­nie norm sa­ni­tar­nych i zasad Unii Cel­nej - in­for­mu­je we wto­rek agen­cja ITAR-TASS.

Naj­bar­dziej zna­ny­mi w Rosji to­wa­ra­mi Pick Sze­ged, która obej­mu­je marki Pick, Del­hus i Ringa, są różne ro­dza­je sa­la­mi i bekon w opa­ko­wa­niu próż­nio­wym.

Ro­syj­ska Fe­de­ral­na Służ­ba Nad­zo­ru We­te­ry­na­ryj­ne­go i Fi­to­sa­ni­tar­ne­go (Ros­siel­cho­zna­dzor) po­sta­no­wi­ła wpro­wa­dzić ogra­ni­cze­nia do­staw z 14 wę­gier­skich firm, w tym z 13 za­kła­dów prze­two­rów mię­snych i jed­ne­go za­kła­du prze­two­rów mlecz­nych, po nie­za­do­wa­la­ją­cych wy­ni­kach in­spek­cji.

Jak po­da­je Ros­siel­cho­zna­dzor, in­spek­cje prze­pro­wa­dzo­ne od po­ło­wy lu­te­go do 1 marca przez jego eks­per­tów w 21 przed­się­bior­stwach wę­gier­skich, zaj­mu­ją­cych się pro­duk­cją po­cho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, ujaw­ni­ły na­ru­sze­nie norm sa­ni­tar­nych i zasad Unii Cel­nej (two­rzą ją Rosja, Bia­ło­ruś i Ka­zach­stan). Ros­siel­cho­zna­dzor nie spre­cy­zo­wał, na czym po­le­ga na­ru­sze­nie norm sa­ni­tar­nych przez wę­gier­skie przed­się­bior­stwa, z któ­rych do­staw cza­so­wo zre­zy­gno­wa­no.

Kor­po­ra­cja Pick Sze­ged to jeden z naj­star­szych wy­twór­ców pro­duk­tów mię­snych na Wę­grzech. Firma pro­du­ku­je luk­su­so­we wę­dli­ny, w tym sa­la­mi zi­mo­we (węg. téliszálami).

W roku 2013 Węgry do­star­czy­ły do Rosji 8 tys. ton pro­duk­tów mię­snych za 12,5 mln do­la­rów.

>>>

HAHAHA ! No i co ? Orban sie osmieszyl tak jak Tusk :O)) Glosili teorie ,,dobrych stosunkow z Rosja" i w nagrode maja sankcje :O)))
Putin wykorzysal ich od tylu a nastepnie dal po mordzie i kaazal isc won jak to u nich w zwyczaju .

GLUPCY !
MOSKWE TYLKO PO RYJU ! TAKA JEST METODA ,,ROZMOW" Z GANGSTERAMI !


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 18:15, 13 Maj 2014, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następny
Strona 4 z 8

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy