Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Ukraina drugi pomarańczowy bunt młodych !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 264, 265, 266  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:35, 28 Lut 2014    Temat postu:

Rosja chce wydać paszporty byłym berkutowcom

Rosja chce wydać paszporty byłym funkcjonariuszom ukraińskiej jednostki Berkut.

Specjalna jednostka milicji, "wsławiona" atakami na manifestantów, została rozwiązana kilka dni temu. Rosyjskie MSZ zapowiedziało, że konsulat w Symferopolu na Krymie zacznie niebawem wydawać paszporty byłym funkcjonariuszom. Procedura ma przebiegać w przyspieszonym tempie.

Nazwa "Berkut" stała się dla protestujących Ukraińców synonimem oddziałów milicyjnych brutalnie rozganiających demonstracje. Likwidacja Berkutu była jednym z wymogów stawianych przez Majdan, po przejęciu władzy przez polityczną opozycję.

>>>

Kazdy mrderca na wage zlota .

Nowy fuhrer Krymu :Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:36, 28 Lut 2014    Temat postu:

Ukraina prosi Radę Bezpieczeństwa ONZ o posiedzenie w sprawie kryzysu

Wła­dze Ukra­iny po­pro­si­ły w li­ście do Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ o prze­pro­wa­dze­nie nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia tego gre­mium w celu prze­dys­ku­to­wa­nia na­si­la­ją­ce­go się kry­zy­su na Ukra­inie - po­in­for­mo­wa­li dziś oen­ze­tow­scy dy­plo­ma­ci.

Pra­gną­cy za­cho­wać ano­ni­mo­wość dy­plo­ma­ta po­wie­dział agen­cji Reu­ters, że Ukra­ina prosi o "nad­zwy­czaj­ne spo­tka­nie, które - jak się wy­da­je - mo­gło­by się odbyć jesz­cze dzi­siaj". Moż­li­wość taką po­twier­dził też inny dy­plo­ma­ta.

Li­czą­ca 15 człon­ków Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ do­sta­ła list od władz Ukra­iny w kilka go­dzin po za­po­wie­dzi przez par­la­ment w Ki­jo­wie, że bę­dzie za­bie­gał o sesję RB ONZ w celu roz­pa­trze­nia pro­ble­mów na Ukra­inie w świe­tle me­mo­ran­dum z roku 1994, w któ­rym świa­to­we mo­car­stwa zo­bo­wią­za­ły się do za­gwa­ran­to­wa­nia nie­pod­le­gło­ści, su­we­ren­no­ści i obec­nych gra­nic Ukra­iny.

Uzbro­je­ni lu­dzie prze­ję­li kon­tro­lę nad dwoma lot­ni­ska­mi na Kry­mie, co wła­dze w Ki­jo­wie okre­śla­ją jako in­wa­zję, do­ko­na­ną przez siły ro­syj­skie.

Agen­cja Reu­ters przy­po­mi­na, że Rosja jest jed­nym z pię­ciu sta­łych człon­ków Rady Bez­pie­czeń­stwa, toteż może za­blo­ko­wać wszel­kie pro­po­zy­cje in­nych człon­ków tego or­ga­nu ONZ.

>>>

Mamy niewatpliwie satn agresji obcego panstwa .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:38, 28 Lut 2014    Temat postu:

Janukowycz przeprasza naród i grozi władzy: poniesiecie odpowiedzialność

Wik­tor Ja­nu­ko­wycz, od­su­nię­ty od wła­dzy przez par­la­ment Ukra­iny, prze­rwał mil­cze­nie. Na spe­cjal­nie zwo­ła­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Ro­sto­wie nad Donem ostrze­gał osoby, które prze­ję­ły wła­dze w Ki­jo­wie. - Za wszyst­kie wasze dzia­ła­nia po­nie­sie­cie od­po­wie­dzial­ność. Nie do­pro­wa­dzaj­cie na­ro­du ukra­iń­skie­go do jesz­cze więk­sze­go bez­pra­wia - mówił były pre­zy­dent. - Prze­pra­szam za to, że nie utrzy­ma­łem sta­bil­no­ści kraju i że do­pu­ści­łem do tego "bar­da­ku" - dodał Ja­nu­ko­wycz.

- Mam za­miar kon­ty­nu­ować walkę o przy­szłość Ukra­iny, wobec tych, któ­rzy stra­chem pró­bu­ją ją zająć - roz­po­czął prze­mo­wę Ja­nu­ko­wycz. Jed­no­cze­śnie, od­su­nię­ty od wła­dzy po­li­tyk zdra­dził, że nie za­mie­rza star­to­wać w roz­pi­sa­nych na 25 maja wy­bo­rach pre­zy­denc­kich. - Nie będę brał udzia­łu w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich, bo uwa­żam je za nie­le­gal­ne - oświad­czył były przy­wód­ca Ukra­iny.

Wik­tor Ja­nu­ko­wycz pod­kre­ślał, że nie ucie­kał z Ukra­iny. - Gdy 22 lu­te­go przy­je­cha­łem do Char­ko­wa, służ­ba bez­pie­czeń­stwa otrzy­ma­ła in­for­ma­cję, że zbli­ża­ją się ra­dy­kal­ne grupy. Ni­cze­go się nie bałem, ale mu­sia­łem pod­po­rząd­ko­wać się prze­pi­som ma­ją­cym za­pew­nić mi bez­pie­czeń­stwo - tak Ja­nu­ko­wycz tłu­ma­czył swoją nie­obec­ność w kraju. Dzien­ni­ka­rzy in­te­re­so­wa­ły rów­nież szcze­gó­ły po­dró­ży Ja­nu­ko­wy­cza do Rosji.

- Tra­fi­łem tutaj dzię­ki pa­trio­tycz­nie na­sta­wio­nym ofi­ce­rom, któ­rzy po­mo­gli mi za­cho­wać życie - po­wie­dział Ja­nu­ko­wycz. Dodał, że po tym jak tra­fił na te­ry­to­rium Rosji, nie spo­tkał się z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem, a je­dy­nie roz­ma­wiał z nim te­le­fo­nicz­nie. Jed­no­cze­śnie pod­kre­ślił, że takie spo­tka­nie jest moż­li­we. Nie podał jed­nak kon­kret­nej daty.

- Pro­wa­dzi­li­śmy ofi­cjal­ne roz­mo­wy z przed­sta­wi­cie­la­mi opo­zy­cji. Wszyst­kie one były ukie­run­ko­wa­ne na nie­do­pusz­cze­nie do prze­le­wu krwi. Żal mi jed­nak, że na tej dro­dze nie udało się ure­gu­lo­wać sy­tu­acji na Ukra­inie - mówił Ja­nu­ko­wycz. Po­wtó­rzył rów­nież zda­nie ze swo­je­go wcze­śniej­sze­go prze­mó­wie­nia: "Żadna wła­dza nie jest warta kro­pli prze­la­nej krwi". - Jak dodał, "za krew na uli­cach od­po­wia­da opo­zy­cja". Nie wy­da­łem ani jed­ne­go roz­ka­zu, aby użyć broni.

- Jak tylko mię­dzy­na­ro­do­wi po­śred­ni­cy wy­sto­su­ją od­po­wied­nie gwa­ran­cje mo­je­go bez­pie­czeń­stwa, od razu wrócę na Ukra­inę - prze­ka­zał dzien­ni­ka­rzom Wik­tor Ja­nu­ko­wycz. Były pre­zy­dent za­zna­czył rów­nież, że od mo­men­tu przy­jaz­du do Rosji, gdzie obec­nie prze­by­wa, nie spo­tkał się z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem. Były pre­zy­dent nie wy­klu­cza jed­nak ta­kie­go spo­tka­nia. Od­waż­ną de­kla­ra­cją było stwier­dze­nie od­no­szą­ce się do tego, co po­win­na zro­bić Mo­skwa. - Rosja jest zo­bo­wią­za­na dzia­łać. Zna­jąc cha­rak­ter Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, dzi­wię się, dla­cze­go do tej pory mil­czy - to jest py­ta­nie - mówił Ja­nu­ko­wycz. - Pod­kre­ślam, że Mo­skwa nie może stać z boku. Po­win­na ona wy­ko­rzy­stać wszyst­kie po­sia­da­ne moż­li­wo­ści, żeby po­wstrzy­mać chaos na Ukra­inie - dodał Ja­nu­ko­wycz.

Dzien­ni­ka­rzy in­te­re­so­wa­ła rów­nież kwe­stia moż­li­we­go osą­dze­nia by­łe­go przy­wód­cy Ukra­iny przed Mię­dzy­na­ro­do­wym Try­bu­na­łem Kar­nym w Hadze. - Po­win­no dojść do nie­za­leż­ne­go śledz­twa z udzia­łem wła­dzy, opo­zy­cji i Rady Eu­ro­py. Do­pie­ro po nim bę­dzie można mówić o ja­kich­kol­wiek są­dach. Je­stem prze­ko­na­ny, że przyj­dzie taki czas, że zwy­cię­ży praw­da - mówił Ja­nu­ko­wycz py­ta­ny o moż­li­wość pro­ce­su przed mię­dzy­na­ro­do­wym sądem.

Ja­nu­ko­wycz od­niósł się rów­nież do bez­po­śred­niej przy­czy­ny roz­po­czę­cia pro­te­stów na Maj­da­nie, czyli braku pod­pi­su pod umową sto­wa­rzy­sze­nio­wą z Unią Eu­ro­pej­ską. Były pre­zy­dent tłu­ma­czył, że Unia po­win­na zro­zu­mieć sy­tu­ację geo­po­li­tycz­ną Ukra­iny, albo za­pro­po­no­wać jej fi­nan­so­wą pomoc - Nie­ste­ty nie otrzy­ma­li­śmy od Eu­ro­py kon­kret­nej pro­po­zy­cji - mówił Ja­nu­ko­wycz.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej po­ru­szo­na zo­sta­ła rów­nież kwe­stia Julii Ty­mo­szen­ko, która zo­sta­ła zwol­nio­na z wię­zie­nia. - Wyrok na Julię Ty­mo­szen­ko za­padł przez sąd. Jej wa­run­ki wię­zien­ne były eks­klu­zyw­ne. Nie mam nic prze­ciw­ko niej, ale umowa z Rosją, którą pod­pi­sa­ła, przy­nio­sła kra­jo­wi 20 mld do­la­rów strat. I na to od­po­wie­dział ukra­iń­ski sąd - ko­men­to­wał sy­tu­ację byłej pre­mier Ja­nu­ko­wycz.

- Je­stem le­gal­nie wy­bra­nym pre­zy­den­tem Ukra­iny. Zo­sta­łem wy­bra­ny w wol­nych i de­mo­kra­tycz­nych wy­bo­rach - to prze­sła­nie, które dwu­krot­nie do­bit­nie pod­kre­ślał Wik­tor Ja­nu­ko­wycz. - Nie mia­łem poza gra­ni­ca­mi kraju żad­nych wła­sno­ści, a także żad­nych ra­chun­ków ban­ko­wych - de­kla­ro­wał Ja­nu­ko­wycz - tłu­ma­czył się dzien­ni­ka­rzom.
Willa Janukowycza - wiemy, co kryją jej wnętrza

- Na ko­niec chciał­bym zwró­cić się do tych, któ­rzy mają się za le­gal­ną wła­dzę na Ukra­inie - mówił Ja­nu­ko­wycz. - Za wszyst­kie wasze dzia­ła­nia po­nie­sie­cie od­po­wie­dzial­ność. Nie do­pro­wa­dzaj­cie na­ro­du Ukra­iń­skie­go do jesz­cze więk­sze­go bez­pra­wia - mówił były pre­zy­dent. Na samym końcu jego kon­fe­ren­cji pra­so­wej padły z jego ust dwa słowa: "praw­da zwy­cię­ży".

>>>

Pieprzyl od rzeczy . Co nam to przypomina ? ,,Narracje PiS" . Tak klamstwo w polityce jest wszedzie .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:39, 28 Lut 2014    Temat postu:

Przemysław Henzel | Onet
Brudne sekrety rodziny Janukowycza wyszły na jaw

Opo­zy­cja zdo­by­ła do­ku­men­ty Ja­nu­ko­wy­cza, które przed­sta­wia­ją brud­ne ku­li­sy jego "im­pe­rium". Za­wie­ra­ją one także kom­pro­mi­tu­ją­ce in­for­ma­cje na temat jego ro­dzi­ny. Po tej lek­tu­rze trud­no dzi­wić się obu­rze­niu Ukra­iń­ców. Oto szo­ku­ją­ce fakty, la­ta­mi ukry­wa­ne przed spo­łe­czeń­stwem.

Ucie­ka­ją­cy przed wła­snym na­ro­dem Wik­tor Ja­nu­ko­wycz nie zdo­łał znisz­czyć wszyst­kich do­ku­men­tów, które zo­sta­ły od­na­le­zio­ne w jego po­sia­dło­ści Me­ży­hi­ria pod Ki­jo­wem. Po kil­ku­na­stu go­dzi­nach nie­wy­god­ne dla by­łe­go pre­zy­den­ta Ukra­iny in­for­ma­cje tra­fi­ły w ręce opo­zy­cjo­ni­stów. Dzię­ki tej cen­nej do­ku­men­ta­cji udało się od­two­rzyć, a ra­czej po­twier­dzić, ko­rup­cyj­ny styl pre­zy­den­tu­ry Ja­nu­ko­wy­cza. Zre­kon­stru­owa­no także sys­tem po­wią­zań za­pew­nia­ją­cy jego ro­dzi­nie i współ­pra­cow­ni­kom do­stęp do lu­kra­tyw­nych kon­trak­tów i wszel­kich luk­su­sów.

Po­ziom ko­rup­cji na Ukra­inie była tak ogrom­ny, że w ciągu ostat­nich kilku lat z pań­stwo­we­go skarb­ca wy­pa­ro­wa­ły mi­liar­dy do­la­rów. Sym­bo­lem ko­rup­cji stał się wła­śnie pałac by­łe­go pre­zy­den­ta, któ­re­go zdję­cia, do­ku­men­tu­ją­ce prze­pych, a także ele­men­tar­ny brak do­bre­go smaku, obie­gły cały świat. Dla zwy­kłych Ukra­iń­ców był to osta­tecz­ny dowód po­świad­cza­ją­cy za­własz­cza­nie pań­stwo­wych środ­ków przez ro­dzi­nę Ja­nu­ko­wy­czów oraz jej naj­bliż­szych współ­pra­cow­ni­ków.

W końcu, z ofi­cjal­nej pre­zy­denc­kiej pen­sji, w wy­so­ko­ści "za­le­d­wie" 100 ty­się­cy do­la­rów, by­łe­mu pre­zy­den­to­wi wyżyć by­ło­by ra­czej trud­no. Z do­ku­men­tów, które znaj­du­ją się w po­sia­da­niu opo­zy­cji, wia­do­mo na przy­kład, że same tylko meble do ja­dal­ni kosz­to­wa­ły 1,7 mi­lio­na euro. Po­sia­dłość by­łe­go ukra­iń­skie­go pre­zy­den­ta pod Ki­jo­wem była i tak tylko "zwy­kłym lokum". Ja­nu­ko­wycz bu­do­wał sobie bo­wiem praw­dzi­wy zamek na Kry­mie, ale, w związ­ku z re­wo­lu­cją, nie mógł się na­cie­szyć swoją nową sie­dzi­bą.

Dwa dni temu eko­no­mi­sta i były do­rad­ca ukra­iń­skie­go rządu An­ders Aslund za­pro­po­no­wał, by ukra­iń­skie pań­stwo skon­fi­sko­wa­ło ma­ją­tek Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza i jego ro­dzi­ny. W oce­nie Aslun­da, ma­ją­tek ten może być wart aż 12 mi­liar­dów do­la­rów. In­for­ma­cja ta wy­glą­da szcze­gól­nie szo­ku­ją­co w po­rów­na­niu z war­to­ścią długu za­gra­nicz­ne­go Ukra­iny, wy­no­szą­ce­go ponad 37 mi­liar­dów do­la­rów i długu we­wnętrz­ne­go, "war­te­go" ponad 35 mi­liar­dów do­la­rów.

W tym ty­go­dniu na za­mro­że­nie ak­ty­wów Ja­nu­ko­wy­cza i dwu­dzie­stu czo­ło­wych przed­sta­wi­cie­li jego re­żi­mu zde­cy­do­wa­ły się Au­stria i Szwaj­ca­ria. Pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­ny w Ge­ne­wie na­ka­zał rów­nież wsz­czę­cie śledz­twa do­ty­czą­ce­go pra­nia brud­nych pie­nię­dzy prze­ciw­ko Ołek­san­dro­wi Ja­nu­ko­wy­czo­wi, który w 2011 roku otwo­rzył w tym mie­ście lo­kal­ny od­dział swo­je­go biz­ne­so­we­go im­pe­rium.

Wier­chusz­ką sko­rum­po­wa­ne­go im­pe­rium była ro­dzi­na by­łe­go już pre­zy­den­ta, która bo­ga­ci­ła się kosz­tem zwy­kłych oby­wa­te­li dzię­ki swo­jej uprzy­wi­le­jo­wa­nej po­zy­cji. Wik­tor Ja­nu­ko­wycz i jego żona Lud­mi­ła, mają dwóch synów. Młod­szy z nich, 32-let­ni Wik­tor, ab­sol­went nauk eko­no­micz­nych i ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, był de­pu­to­wa­nym do ukra­iń­skie­go par­la­men­tu. Na pierw­sze miej­sce listy wy­bor­czej Par­tii Re­gio­nów miał zo­stać po­dob­no wpi­sa­ny przez swo­je­go ojca.

Wik­tor był wy­bie­ra­ny na to sta­no­wi­sko dwu­krot­nie, oprócz tego był także wi­ce­sze­fem par­tyj­nej mło­dzie­żów­ki. Nie za­pi­sał się jed­nak w szcze­gól­ny spo­sób w hi­sto­rii ukra­iń­skie­go par­la­men­ta­ry­zmu; był współ­au­to­rem usta­wy o tech­no­lo­giach in­for­ma­tycz­nych, za­sły­nął rów­nież jako "po­dat­ko­wy" i fi­nan­so­wy pa­tron ukra­iń­skie­go kina. Wik­tor, pry­wat­nie, jest za­pa­lo­nym raj­dow­cem. Pod Ki­jo­wem od­kry­to zresz­tą han­gar z na­le­żą­cy­mi do niego luk­su­so­wy­mi sa­mo­cho­da­mi; każdy z nich jest wart kil­ka­set ty­się­cy do­la­rów.

Star­szy syn by­łe­go pre­zy­den­ta, 41-let­ni Ołek­sandr, z wy­kształ­ce­nia den­ty­sta, we­dług ofi­cjal­nych in­for­ma­cji zaj­mo­wał się pro­wa­dze­niem jed­ne­go z ban­ków i firmy bu­dow­la­nej. Była to jed­nak tylko przy­kryw­ka, bo w rze­czy­wi­sto­ści Ołek­sandr nad­zo­ro­wał nie­le­gal­ne in­te­re­sy całej ro­dzi­ny. Kon­tro­lę nad prze­pły­wa­mi fi­nan­so­wy­mi uła­twia­li mu przy­ja­cie­le ro­dzi­ny pia­stu­ją­cy od 2012 roku klu­czo­we sta­no­wi­ska w po­li­cji czy urzę­dzie po­dat­ko­wym. Czyn­ni­kiem sprzy­ja­ją­cym takim prak­ty­kom było ukra­iń­skie prawo, pełne roz­ma­itych luk, dzię­ki któ­rym naj­po­tęż­niej­si lu­dzie mogli uni­kać np. pła­ce­nia po­dat­ków.

Perłą w ko­ro­nie Ołek­san­dra był kon­glo­me­rat 16 przed­się­biorstw o na­zwie MAKO, dzia­ła­ją­cy na rynku bu­dow­la­nym, wy­do­byw­czym, a także w usłu­gach ban­ko­wych. Ołek­san­dro­wi za­rzu­ca­no, że dzię­ki po­wią­za­niom jego ojca, re­ali­zo­wał naj­bar­dziej in­trat­ne za­mó­wie­nia pu­blicz­ne. War­tość zgor­ma­dzo­ne­go prze­zeń ma­jąt­ku osza­co­wa­no na 500 mi­lio­nów do­la­rów; trud­no się temu dzi­wić, skoro w 2013 roku otrzy­mał aż po­ło­wę kon­trak­tów zle­co­nych przez pań­stwo.

Lud­mi­ła wy­szła za mąż za Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza w 1971 roku. Póź­niej­sza Pierw­sza Dama sta­ra­ła się trzy­mać z dala od me­diów, choć w 2004 roku wzię­ła udział w kam­pa­nii wy­bor­czej męża. Więk­szość czasu spę­dza­ła jed­nak sa­mot­nie w Do­niec­ku, gdzie zaj­mo­wa­ła się zaj­mo­wa­ła się dzia­łal­no­ścią cha­ry­ta­tyw­ną. Ukra­iń­skie media pod­kre­śla­ją, że w ostat­nich la­tach pre­zy­denc­ka para żyła w fak­tycz­nej se­pa­ra­cji. Ukra­iń­scy dzien­ni­ka­rze twier­dzą, że ko­chan­ką Ja­nu­ko­wy­cza była 39-let­nia Luba Po­le­żaj, matka 12-let­niej córki z po­przed­nie­go mał­żeń­stwa. In­for­ma­cje te prze­ka­zał także ame­ry­kań­ski dzien­nik "New York Daily".

Piotr Po­go­rzel­ski, autor książ­ki "Barszcz ukra­iń­ski", w roz­mo­wie z One­tem zwró­cił uwagę, że po­ję­cie "ro­dzi­na" dla Ja­nu­ko­wy­cza od­no­si­ło się także do jego so­jusz­ni­ków po­li­tycz­nych i go­spo­dar­czych. Do czasu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich w 2010 roku, w któ­rych wy­grał Ja­nu­ko­wycz, naj­sil­niej­szą po­zy­cję miała grupa "ga­zow­ni­ków", czyli osób zwią­za­nych z byłem po­śred­ni­kiem w han­dlu gazem - firmą Ro­sU­krE­ner­go i jej sze­fem Dmy­trem Fir­ta­szem.

Ja­nu­ko­wycz stwo­rzył jed­nak wtedy wła­sne za­ple­cze, okre­śla­ne wła­śnie mia­nem "ro­dzi­ny", skła­da­ją­cej się z osób po­wią­za­nych z samym sze­fem pań­stwa i jego synem, Ołek­san­drem. Do tej "szer­szej" ro­dzi­ny na­le­że­li naj­waż­niej­si pań­stwo­wi urzęd­ni­cy, tacy jak były pre­mier My­ko­ła Aza­ren­ko, były mi­ni­ster ds. po­dat­ko­wych Olek­sandr Kły­men­ko czy były mi­ni­ster spraw we­wnętrz­nych Wi­ta­lij Za­char­czen­ko. Można spo­dzie­wać się, że zo­sta­ną oni roz­li­cze­ni przez nowe ukra­iń­skie wła­dze, które wzię­ły się za po­rząd­ki w pań­stwie.

>>>

Wszystko wyszlo ..Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:40, 28 Lut 2014    Temat postu:

Ukraina zapowiada wniosek o ekstradycję Janukowycza

Ukra­ina wy­stą­pi do Rosji z wnio­skiem o eks­tra­dy­cję oba­lo­ne­go pre­zy­den­ta, Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, jeśli po­twier­dzi się in­for­ma­cja, że prze­by­wa on w tym kraju - po­da­ła dzi­siaj pro­ku­ra­tu­ra w Ki­jo­wie.

>>>

Tak jest !

Ukraina: Mychajło Kucyn został nowym szefem sztabu generalnego

Nowym sze­fem szta­bu ge­ne­ral­ne­go i do­wód­cą sił zbroj­nych Ukra­iny zo­stał ge­ne­rał My­chaj­ło Kucyn. De­kret w tej spra­wie, pod­pi­sa­ny przez p.o. pre­zy­den­ta Ukra­iny Ołek­san­dra Tur­czy­no­wa, zo­stał opu­bli­ko­wa­ny dzi­siaj na pre­zy­denc­kiej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

Wcze­śniej po­in­for­mo­wa­no, że Tur­czy­now od­wo­łał z obu tych sta­no­wisk ad­mi­ra­ła Ju­ri­ja Il­ji­na, który zo­stał mia­no­wa­ny sze­fem szta­bu 19 lu­te­go przez ów­cze­sne­go pre­zy­den­ta Ukra­iny Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza, na kilka dni przed od­su­nię­ciem go od wła­dzy przez par­la­ment.

Ja­nu­ko­wycz zdy­mi­sjo­no­wał wtedy ze sta­no­wi­ska szefa szta­bu ge­ne­ra­ła Wo­ło­dy­my­ra Za­ma­nę, co we­dług ob­ser­wa­to­rów po­dyk­to­wa­ne było chę­cią wy­mia­ny go na osobę bar­dziej lo­jal­ną wobec ów­cze­snych władz. Jak ko­men­to­wał były ukra­iń­ski mi­ni­ster obro­ny Ana­to­lij Hry­cen­ko, ad­mi­rał Iljin byłby w sta­nie wy­ko­nać roz­kaz uży­cia woj­ska prze­ciw­ko an­ty­rzą­do­wym de­mon­stran­tom.

56-let­ni ge­ne­rał Kucyn po­cho­dzi z ob­wo­du za­kar­pac­kie­go na za­cho­dzie Ukra­iny. W 1978 roku ukoń­czył szko­łę wojsk pan­cer­nych w Bła­go­wiesz­czeń­sku w ob­wo­dzie amur­skim na Sy­be­rii. W si­łach zbroj­nych Ukra­iny służy od grud­nia 1992 roku. W la­tach 2004-2010 był do­wód­cą Za­chod­nie­go Do­wódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go Wojsk Lą­do­wych Ukra­iny, a od marca 2010 roku wi­ce­mi­ni­strem obro­ny.

>>>

Wojsko akurat sie nie shanbilo ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 20:41, 28 Lut 2014    Temat postu:

Witalij Kliczko potwierdza chęć startowania w wyborach prezydenckich

Lider partii UDAR Witalij Kliczko potwierdził chęć startowania w wyborach prezydenckich na Ukrainie 25 maja. Oświadczył przy tym, że szefowa partii Batkiwszczyna Julia Tymoszenko powiedziała mu, iż również ma taki zamiar.

- Jeszcze wiele miesięcy temu zapowiadałem z trybuny Rady Najwyższej, że będę startować. Nie oczekiwaliśmy, że ta kampania będzie przedterminowa, ale na dzisiaj moje plany się nie zmieniły i wezmę udział w kampanii prezydenckiej - powiedział Witalij Kliczko w Radzie Najwyższej w Kijowie.

Dodał, że w środę rozmawiał z Julią Tymoszenko, która także "zadeklarowała, że chce startować i brać udział w kampanii prezydenckiej".

Kliczko powiedział, że nie widzi nic złego w rywalizacji z Tymoszenko i wyraził nadzieję, że konkurencja ta będzie "uczciwa, przejrzysta i zgodna ze współczesnymi zasadami europejskimi". Według niego nie byłaby uczciwa rywalizacja np. z użyciem czarnego PR czy nacisków administracyjnych.

Lider UDAR-u wyraził też przekonanie, że odsunięty od władzy prezydent Wiktor Janukowycz powinien zostać przekazany Ukrainie. - Wielu ludzi zginęło. Ta krew plami ręce Janukowycza i powinien zostać zwrócony do kraju - powiedział.

Dodał, że według niego właśnie na Janukowyczu spoczywa odpowiedzialność za użycie przez snajperów broni i rozpędzanie demonstrantów, i powinien on za to odpowiedzieć.

Występując dzień wcześniej z trybuny parlamentarnej Kliczko wyraził przekonanie, że na Ukrainie należy przeprowadzić lustrację władz oraz przedterminowe wybory parlamentarne.

- Mamy nadzieję, że nowy rząd rozpocznie proces reform, zagwarantuje przeprowadzenie uczciwych i przejrzystych wyborów prezydenckich. Ale jestem przekonany, że jest niezbędne, byśmy dokonali pełnej lustracji władz oraz przeprowadzili przedterminowe wybory prezydenckie - powiedział.

Kliczko przed obaleniem Janukowycza cieszył się największą sympatią wyborców wśród polityków opozycyjnych. Sondaż przedwyborczy z początku lutego dawał mu w pierwszej turze wyborów 28,7 proc. głosów wobec 29,5 proc. dla Janukowycza.

>>>

Sluszna decyzja .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:12, 28 Lut 2014    Temat postu:

Parlament Krymu zakończył formowanie lokalnego rządu

Przewodniczący parlamentu Autonomicznej Republiki Krymu (ARK) Wołodymyr Konstantynow oświadczył dziś, że parlament zakończył formowanie Rady Ministrów i że powstało też nowe prezydium Rady Najwyższej (parlamentu).

Po zakończeniu sesji plenarnej krymskiego parlamentu w Symferopolu Konstantynow powiedział dziennikarzom, że omówiono sprawy ważne i aktualne dla ARK.

- Dziś odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania mieszkańców Krymu. Dziś sformowaliśmy rząd i jest to rząd mieszkańców Krymu, złożony z mieszkańców Krymu, uwzględniający ich interesy, który będzie pracował dla dobra mieszkańców Krymu - powiedział przewodniczący Konstantynow.

Dodał, że główna koncepcja nowego rządu będzie czymś nowym dla władz Krymu w ciągu całego okresu istnienia ARK. - Chcemy zrobić to, co nie udało się nikomu - powiedział. Zaznaczył, że chodzi o dwie sprawy - walkę z korupcją i poprawę warunków do prowadzania biznesu na Krymie. Zapowiedział też zapewnienie stabilności finansowej ARK.

Część Symferopola jest zablokowana przez milicję. W parlamencie Autonomicznej Republiki Krymu od wczoraj znajdują się uzbrojeni ludzie.

Wołodymyr Konstantynow, a także nowo mianowany premier Autonomicznej Republiki Krymu Siergiej (Serhij) Aksjonow oświadczyli wczoraj, że nadal uważają Wiktora Janukowycza za prawowitego prezydenta Ukrainy. Ukraina: Symferopol nie przyjmuje samolotów z Kijowa.

....

Międzynarodowy port lotniczy w Symferopolu opanowany przez grupy zbrojne

- Międzynarodowy port lotniczy w Symferopolu na Krymie tymczasowo nie przyjmuje samolotów z Kijowa, tłumacząc to "zamknięciem przestrzeni powietrznej" - poinformowała dzisiaj wieczorem agencja Interfax-Ukraina.

Na lotnisku w Kijowie pasażerów samolotu, oczekującego na start do Symferopola poinformowano, że "w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad portem lotniczym Symferopola" lot wstrzymano na godzinę.

W innych kierunkach samoloty wylatują z Kijowa bez problemów.

Lotniska w Symferopolu i pod Sewastopolem są opanowane przez zbrojne grupy. Władze w Kijowie twierdzą, że grupy te inspiruje Rosja.

Pracownik punktu informacji w porcie lotniczym w Symferopolu powiedział przez telefon agencji Reutera, że tylko jeden samolot z Kijowa jest opóźniony i że inne loty do i z Symferopola odbywają się bez problemów.

...

To prowokacja sterowana przez Putina . Nie ma takiej opcji ze zolnierze ,,sami cos robia" . To by ich rozstrzelali . JEST ROZKAZ !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:15, 28 Lut 2014    Temat postu:

Dziennikarka na Krymie: to prawdziwa rosyjska okupacja

Mieszkańcy Krymu niebędący Rosjanami są bardzo zaniepokojeni sytuacją na półwyspie. Czują się opuszczeni przez władze w Kijowie - mówi pracująca tam dziennikarka Lila Budżurowa. W jej ocenie to prawdziwa rosyjska okupacja, panuje atmosfera pełna trwogi.

- Po całym Krymie jeżdżą transportery opancerzone, po niebie krążą helikoptery i Krym teraz bardzo mocno przypomina terytorium wojenne - mówi Lila Budżurowa i dodaje, że wśród jej bliskich jest wiele obaw. - Słyszę w moim otoczeniu, że ludzie bardzo się boją. Boją się, że zacznie się prawdziwa wojna, czasy wybuchów, strzelanin, czołgów. Ludzie lękają się o życie, o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci - mówi kobieta.

Dziennikarka dodaje, że ludzie czują się pozostawieni samym sobie. - Kijów nic nie robi, żeby nas obronić przed rosyjską okupacją, on tylko prowadzi rozmowy. Odnosi się wrażenie, że na Ukrainie nie ma w ogóle władzy. I teraz może na nas napaść każdy, kto chce i z kilkoma oddziałami wojska zająć dowolny obszar - powiedziała.

Budżurowa podaje również, że z przejętego raportu wynika, że wszystkie wjazdy na Krym są kontrolowane przez ludzi w rosyjskich mundurach bez oznaczeń, uzbrojonych w automaty i karabiny maszynowe.

Sytuacja na Krymie była przedmiotem obrad Rady Najwyższej, czyli parlamentu Ukrainy. Andrij Parubij szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy informował, że Ukraińska milicja kontroluje lotniska na Krymie. Pojawiły się jednak informacje, że lotniska w Symferopolu i Sewastopolu zostały otoczone przez uzbrojonych mężczyzn bez oznaczeń na mundurach. Na Krymie mają lądować rosyjskie samoloty transportowe, a do Symferopola zmierzają transportery opancerzone.

Rosja zaprzecza, że prowadzi jakiekolwiek działania na terenie Krymu.


!!!!

MIESZKANCY KRYMU ZOSTALI PRZEZ PUTINA STERRORYZOWANI ! CZESCI TO SIE MOZE PODOBA ALE NIE CALOSCI ! BRONMY ICH !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:27, 28 Lut 2014    Temat postu:

Ołeksandr Turczynow oskarża Rosję o agresję, żąda zaprzestania prowokacji

P.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow oskarżył Rosję o agresję. Wezwał rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do natychmiastowego zaprzestania prowokacji na Krymie.

Według Turczynowa pod pretekstem ćwiczeń wojskowych Rosja rozpoczęła jawną agresję przeciwko Ukrainie. Przypomina to scenariusz abchaski - dodał p.o. prezydenta Ukrainy w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym.

Ukraińska armia nie odpowiada na rosyjskie prowokacje na Krymie - oświadczył p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow. Jego zdaniem Moskwa próbuje sprowokować Kijów do rozpoczęcia "zbrojnego konfliktu".

W telewizyjnym wystąpieniu Turczynow wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do przystąpienia do negocjacji i natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z Krymu.

...

Bez rozkazu Moskwy zaden zolnierz nie pisnie . To jest ROZKAZ I TO OD PUTINA !

Prokuratura wszczęła procedurę ekstradycji Wiktora Janukowycza z Rosji

Prokuratura generalna Ukrainy poinformowała o wszczęciu procedury ekstradycji Wiktora Janukowycza z Rosji. Odsunięty od władzy prezydent jest poszukiwany za masowe zabójstwa.

We wtorek ukraińska prokuratura generalna przekazała, że Janukowycz jest oficjalnie podejrzany o umyślne zabójstwo oraz poszukiwany przez organy ścigania swego kraju. Zarzuca mu się odpowiedzialność za śmierć demonstrantów podczas starć z milicją.

Tego samego dnia ukraińskie ministerstwo zdrowia podało, że w następstwie zamieszek w centrum Kijowa i starć między przeciwnikami władz a opozycją od 18 lutego śmierć poniosło 82 ludzi.

Janukowycz uciekł z Kijowa, a ukraiński parlament odsunął go od władzy. W piątek wystąpił na konferencji prasowej w rosyjskim Rostowie nad Donem.

!!!!

CZEKAMY NA WYDANIE PRZESTEPCY !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:35, 28 Lut 2014    Temat postu:

Polscy Tatarzy solidaryzują się z pobratymcami na Krymie

Wyznający islam polscy Tatarzy, którzy w naszym kraju są jedną z najmniejszych grup etnicznych, solidaryzują się z Tatarami krymskimi. W piątek będą modlić się w ich intencji. Historycznie część Tatarów przybyłych na ziemie polskie może mieć tam przodków.

Według ostatniego spisu powszechnego, Tatarów w Polsce jest ok. dwóch tysięcy. Ważnym elementem scalającym tę społeczność jest religia - islam. Przyjmuje się, że to właśnie polscy Tatarzy stanowią większość członków Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Jako datę pierwszego dobrowolnego osadnictwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej, Jan Długosz podaje rok 1397. Na ziemie polskie Tatarzy przynieśli ze sobą islam. W XVI-XVII wieku zatracili jednak swój język i wiele obyczajów, a nazwiska rodowe uległy spolszczeniu.

Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów Polskich Jan Adamowicz powiedział, że organizacja nie zajmuje politycznego stanowiska w sprawie sytuacji na Krymie, ale polscy Tatarzy-muzułmanie solidaryzują się z Tatarami krymskimi.

Powiedział, że historycznie Tatarom w naszym kraju bliżej do Litwy niż do Krymu. - Ale jest część rodzin, które mają swoje korzenie krymskie - dodał Adamowicz. W jego ocenie, było to jednak raczej osadnictwo bardziej w południowo-wschodniej i południowej części kraju niż w obecnym województwie podlaskim.

Mufti polskich wyznawców islamu Tomasz Miśkiewicz powiedział, że polskich i krymskich Tatarów łączy "po części" więź krwi, bo Krym to region, z którego historycznie pochodzi część Tatarów polskich, litewskich i białoruskich, ale łączą ich też i współczesne relacje.

- Modlitwa, wsparcie, tam gdzie jest to możliwe - także rozmowa z politykami - tak odpowiedział na pytanie o to, w jaki sposób - nieliczna społeczność tatarska w Polsce - może pomagać Tatarom krymskim. W piątek w południe w domu modlitwy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP odprawione zostaną modlitwy w intencji Ukrainy i Tatarów krymskich.

Przewodniczący gminy muzułmańskiej w Kruszynianach (Podlaskie) Bronisław Talkowski uważa, że sytuacja Tatarów krymskich stała się bardzo trudna. - Stali się częścią rozgrywki. Są w miejscu, w którym są, a rozgrywają wielcy. I tragedią tego społeczeństwa, narodu tatarskiego jest to, że zawsze są gdzieś tam rozgrywani i nie mogą sami o sobie stanowić, co jest bardzo trudną i ciężką sytuacją - powiedział.

Polscy Tatarzy-muzułmanie starają się utrzymywać kontakty z Tatarami krymskimi, choć przyznają, że to trudne, także z racji odległości. To raczej wymiana informacji, choć są i wizyty, odwiedziny.

- Opowiadamy się przede wszystkim za spokojem. Żeby była nienaruszalność granic i nie cierpieli zwykli ludzie, jakimi tam są Tatarzy, nasi pobratymcy. I taki jest nasz głos. Tylko nie wiem, czy ktoś będzie go słuchał - dodał Talkowski.

....

Tak modlitwa wszystko moze zmienic . Odwrocic wojne globalna . Bo to prosba do Boga a Bóg moze wszystko . To takie proste . SmileSmileSmilePost został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:57, 01 Mar 2014    Temat postu:

Błąd wojsk pilnujących lotnisk na Krymie. Możliwa jest ich identyfikacja?

Jakiej narodowości są żołnierze "pilnujący" lotnisk w Symferopolu i Sewastopolu oraz budynku krymskiej stacji telewizyjnej ?

Ich identyfikacja wydaje się na pozór niemożliwa: żołnierze milczą, nikt niczego nie komentuje. Jednak ktoś popełnił błąd i zapomniał o dokładnym usunięciu wszystkich oznaczeń, mogących pomóc w identyfikacji.

Nielegalne ,,władze" Krymu apelują do Rosji o zapewnienie spokoju

Ustanowiony przez Putina ,,Premier Autonomicznej Republiki Krymu" Siergiej (Serhij) Aksjonow zwrócił się dzisiaj do prezydenta Rosji Władimira Putina z prośbą o zapewnienie w republice spokoju. ,,Władze" tłumaczą, że chcą w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Krymu.

- Rozumiejąc naszą odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo obywateli apeluję do prezydenta Rosji Władimira Putina o zapewnienie spokoju na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu - podkreślił Aksjonow.

Zdaniem nielegalnych ,,władz" autonomicznej republiki bezpieczeństwo obywateli jest zagrożone chociażby przez niestabilną sytuację w regionie, oraz obecność niezidentyfikowanych i uzbrojonych oddziałów wojskowych. Aksjonow podkreślił jednocześnie, że w autonomii doszło też do incydentów z udziałem broni palnej. Ocenił, że w związku z tym siły republiki nie są w stanie w pełni kontrolować sytuacji na Krymie.

Wczoraj anonimowi analitycy ze Stanów Zjednoczonych informowali, że na Krymie zaobserwowano oznaki ruchu rosyjskich wojsk. Według źródeł Reutera wojska poruszały się zarówno w kierunku Krymu, jak i stamtąd wychodziły. Nie wiadomo, jak duże są te siły, ani jakie są intencje tych manewrów - dodali urzędnicy.

Wcześniej p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandr Turczynow zarzucił Rosji jawną agresję w Autonomicznej Republice Krymu. W wystąpieniu telewizyjnym zaapelował bezpośrednio do prezydenta Rosji Władimira Putina o natychmiastowe zaprzestanie prowokacji na Krymie.

Wczoraj media informowały, że na Krymie lądują nadlatujące od strony Rosji samoloty, a w kierunku stolicy półwyspu, Symferopola, zmierza kolumna pojazdów opancerzonych. Według ukraińskich źródeł co najmniej pięć samolotów transportowych Ił-76 wylądowało na lotnisku wojskowym w miejscowości Gwardiejskoje w centrum Krymu. Lotniska w Symferopolu i pod Sewastopolem są opanowane przez zbrojne grupy. Władze w Kijowie twierdzą, że grupy te inspiruje Rosja.

....

Tak to zolnierze Rosji . Samoobrona Gazpromu .
Wszystko jasne .
Oto przebieg wydarzen :
1 . Wladze Krymu NIE PODEJMUJA ZADNYCH DZIALAN ?
2. Do siedziby wladza wpada uzbrojona grupa 120 zamaskowanych zolnierzy Rosyjskich na rozkaz Putina .
3. Sterroryzowana rada uchwala ,,referendum" z karabinami za plecami.
4. Sterroryzowana rada usuwa premiera Krymu i oglasza ,,premierem" nakazanego przez Putina Aksjonowa .
5. Aksjonow prosi o ,,ochrone" Putina .
Wnioski .
Jest to akt agresji Kremla na suwerenne panstwo i zlamanie Traktatu Budapesztanskiego . Jest to zdefiniowana w prawie miedzynarodowym agresja za ktora np. Hitlerowcy byli sadzeni w Norymberdze .
Co oczywista tzw. premier Krymu to marionetka Putina i wszelkie jego dzialania sa przestepstwem . Uchwaly podejmowane pod lufami nie maja zadnej mocy . Zreszta skad mamy wiedziec kto jak glosowal ? Nie ma zadnych uchwal .
Krym jest pod okupacja Kremla .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:10, 01 Mar 2014    Temat postu:

Krym: dziesiątki uzbrojonych ludzi patrolują centrum Symferopola

Dziesiątki uzbrojonych w karabiny kałasznikow mężczyzn w uniformach bez dystynkcji zajęły w sobotę pozycje w pobliżu gmachu parlamentu w Symferopolu na Krymie - podała agencja Interfax-Ukraina.

Ustawiono też trzy stanowiska karabinów maszynowych.

Uzbrojeni ludzie rozmieszczeni są także przed budynkiem Rady Ministrów Krymu.

W czwartek nad ranem gmachy Rady Najwyższej (parlamentu) i rządu Krymu zajęły dwie uzbrojone grupy, liczące po ok.10-15 osób.

Ludzie, którzy opanowali siedziby władz autonomicznej republiki, sami siebie nazwali "przedstawicielami samoobrony rosyjskojęzycznych obywateli Krymu" - oświadczył tego dnia Rustan Temirgaliew na swoim profilu na Facebooku.

...

Bandy ...

Lotnisko w Symferopolu tymczasowo zamknięte

Międzynarodowy port lotniczy w stolicy Autonomicznej Republiki Krymskiej, Symferopolu, poinformowało, że w związku z ograniczeniami przestrzeni lotniczej zostaje tymczasowo zamknięte. Nie przewiduje się żadnych startów ani lądowań na tym lotnisku.

"W związku z ograniczeniami w wykorzystywaniu przestrzeni lotniczej lotnisko zostaje tymczasowo zawiesza przyjmowanie lotu" - poinformowały władze lotniska w specjalnym oświadczeniu.

W piątek grupa uzbrojonych ludzi w wojskowych mundurach bez dystynkcji opanowała lotnisko w Symferopolu. Później w piątek władze lotniska poinformowały, że lotnisko tymczasowo nie będzie przyjmować samolotów z Kijowa. O zajęcie portu władze w Kijowie oskarżyły Rosję.

....

Burdel Kremla !

Oto przebieg wydarzen :
1 . Wladze Krymu NIE PODEJMUJA ZADNYCH DZIALAN ?
2. Do siedziby wladza wpada uzbrojona grupa 120 zamaskowanych zolnierzy Rosyjskich na rozkaz Putina .
3. Sterroryzowana rada uchwala ,,referendum" z karabinami za plecami.
4. Sterroryzowana rada usuwa premiera Krymu i oglasza ,,premierem" nakazanego przez Putina Aksjonowa .
5. Aksjonow prosi o ,,ochrone" Putina .
Wnioski .
Jest to akt agresji Kremla na suwerenne panstwo i zlamanie Traktatu Budapesztanskiego . Jest to zdefiniowana w prawie miedzynarodowym agresja za ktora np. Hitlerowcy byli sadzeni w Norymberdze .
Co oczywista tzw. premier Krymu to marionetka Putina i wszelkie jego dzialania sa przestepstwem . Uchwaly podejmowane pod lufami nie maja zadnej mocy . Zreszta skad mamy wiedziec kto jak glosowal ? Nie ma zadnych uchwal .
Krym jest pod okupacja Kremla .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:14, 01 Mar 2014    Temat postu:

Konsulat w Symferopolu wydaje paszporty funkcjonariuszom Berkutu

Rosyjskie MSZ poinformowało, że konsulat generalny FR w Symferopolu rozpoczyna wydawanie rosyjskich paszportów funkcjonariuszom Berkuta. Moskwa podkreśliła, że zakończyła przygotowania do tej operacji.

"Dziś konsulat generalny w Symferopolu zaczyna wydawanie paszportów rosyjskich członkom sił specjalnych Berkut na podstawie otrzymanych wniosków" - poinformował rosyjski MSZ agencję ITAR-TASS.

Wczoraj rosyjskie służby dyplomatyczne informowały, że konsulatowi generalnemu FR w Symferopolu "polecono pilne podjęcie wszelkich niezbędnych środków" w celu rozpoczęcia wydawania rosyjskich paszportów funkcjonariuszom Berkuta.

Oddziały specjalne ukraińskiej milicji Berkut są oskarżane o śmierć ludzi podczas antyrządowych zamieszek w Kijowie. Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Arsen Awakow poinformował w nocy z wtorku na środę o podpisaniu rozkazu likwidacji Berkuta.

Rosyjskie agencje informowały wcześniej, że niektóre regiony Rosji informują o gotowości przyjęcia i zatrudnienia na swoim terytorium funkcjonariuszy Berkuta i ich rodzin, a także "innych zwykłych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji".

...

Sprawa jest jasna Kreml przyznaje sie do zbrodni na Majdanie .

Rada Dumy prosi Putina o ustabilizowanie sytuacji na Krymie

Rada Dumy Państwowej, niższej izby rosyjskiego parlamentu, zwróciła się dzisiaj do prezydenta Rosji Władimira Putina o podjęcie działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na Krymie.

Poinformował o tym przewodniczący Dumy Siergiej Naryszkin. Rada Dumy to odpowiednik Konwentu Seniorów w polskim Sejmie.

Naryszkin podał, że Rada poprosiła prezydenta o "wykorzystanie wszystkich możliwości do obrony ludności przed samowolą i przemocą".

- Z niepokojem przyjęliśmy dzisiejsze informacje o próbach przeniknięcia uzbrojonych grup na różne obiekty na Krymie, w tym przejęcia siedziby ministerstwa spraw wewnętrznych Krymu – oświadczył szef Dumy.

- Jest jasne, że czyni się to, aby zdestabilizować pracę tamtejszych organów władzy i całej sytuacji społeczno-politycznej na Krymie – dodał.

Naryszkin przekazał, że Rada Dumy przyjęła oświadczenie, w którym w imieniu deputowanych wyraziła "głębokie zaniepokojenie z powodu rozwoju sytuacji na Ukrainie, eskalacji kryzysu politycznego w tym kraju".

Przewodniczący Dumy poinformował, że Rada oceniła sytuację na Ukrainie jako "ostry kryzys polityczny". - W takich warunkach przeprowadzenie prawomocnych i demokratycznych wyborów jest niemożliwe – podkreślił.

Naryszkin podał, że Rada zwróciła uwagę na "łamanie praw obywateli Ukrainy, w tym prawa do zdobycia wykształcenia w ojczystym języku". - Na znacznej części terytorium kraju dochodzi do przemocy i prześladowania inaczej myślących, zakazano działalności kilku partii parlamentarnych – oświadczył.

Wcześniej MSZ Federacji Rosyjskiej oznajmiło, że Moskwa jest bardzo poważnie zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami na Krymie, gdzie – jak przekazało - w nocy z piątku na sobotę przysłani z Kijowa niezidentyfikowani uzbrojeni ludzie usiłowali przejąć budynek MSW Republiki Autonomicznej Krymu.

...

Typowy kremlowski teatrzyk z prosbami o ...

Oto przebieg wydarzen :
1 . Wladze Krymu NIE PODEJMUJA ZADNYCH DZIALAN ?
2. Do siedziby wladza wpada uzbrojona grupa 120 zamaskowanych zolnierzy Rosyjskich na rozkaz Putina .
3. Sterroryzowana rada uchwala ,,referendum" z karabinami za plecami.
4. Sterroryzowana rada usuwa premiera Krymu i oglasza ,,premierem" nakazanego przez Putina Aksjonowa .
5. Aksjonow prosi o ,,ochrone" Putina .
Wnioski .
Jest to akt agresji Kremla na suwerenne panstwo i zlamanie Traktatu Budapesztanskiego . Jest to zdefiniowana w prawie miedzynarodowym agresja za ktora np. Hitlerowcy byli sadzeni w Norymberdze .
Co oczywista tzw. premier Krymu to marionetka Putina i wszelkie jego dzialania sa przestepstwem . Uchwaly podejmowane pod lufami nie maja zadnej mocy . Zreszta skad mamy wiedziec kto jak glosowal ? Nie ma zadnych uchwal .
Krym jest pod okupacja Kremla .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:28, 01 Mar 2014    Temat postu:

Szefowa Rady Federacji: możemy wysłać kontyngent wojskowy na Krym

Przewodnicząca Rady Federacji, wyższej izby parlamentu Rosji, Walentina Matwijenko nie wykluczyła dziś możliwości wysłania ograniczonego kontyngentu rosyjskich wojsk na Krym w celu ochrony baz Floty Czarnomorskiej i rosyjskich obywateli.

- W odpowiedzi na prośbę władz Krymu jest nawet możliwość wprowadzenia naszego ograniczonego kontyngentu, aby bronić bezpieczeństwa Floty Czarnomorskiej i obywateli Rosji mieszkających na terytorium Krymu - powiedziała.

Zastrzegła, że "decyzja w tej sprawie, oczywiście, należy do prezydenta naszego kraju, zwierzchnika sił zbrojnych".

Zgodnie z rosyjskim prawem w celu wysłania ograniczonego kontyngentu za granicę głowa państwa zwraca się do izby wyższej, która na posiedzeniu podejmuje stosowną decyzję.

Tego samego dnia Rada Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu Rosji, zwróciła się do prezydenta Władimira Putina o podjęcie działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji na Krymie - poinformował przewodniczący Dumy Siergiej Naryszkin. Rada Dumy to odpowiednik Konwentu Seniorów w polskim Sejmie.

...

Kolejna pcha sie do piekla .

Dekret Turczynowa: Aksjonow mianowany z naruszeniem konstytucji

Dekret Turczynowa: Aksjonow mianowany z naruszeniem konstytucji - Reuters

Mianowanie przez Radę Najwyższą Krymu Siergieja (Serhija) Aksjonowa na stanowisko szefa krymskiego rządu odbyło się z naruszeniem konstytucji Ukrainy oraz Krymu – głosi opublikowany dziś dekret p.o. prezydenta Ukrainy Ołeksandra Turczynowa.

W dekrecie wymieniono konkretne artykuły konstytucji Ukrainy i konstytucji Krymu oraz ustaw, które zostały złamane.

Turczynow zwrócił się do Rady Najwyższej Krymu o anulowanie tej decyzji. Do tego czasu Rada Ministrów Ukrainy i inne organy władzy wykonawczej nie będą uważać Aksjonowa za osobę "reprezentującą Radę Najwyższą Autonomicznej Republiki Krymu w kontaktach z organami władzy wykonawczej".

Dekret wszedł w życie w momencie jego opublikowania.

Aksjonow został mianowany premierem Krymu w czwartek po zajęciu przez uzbrojonych ludzi w mundurach bez znaków rozpoznawczych budynków parlamentu i rządu Autonomicznej Republiki Krymu w Symferopolu.

W sobotę przyznał, że żołnierze stacjonującej na Krymie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej "zaangażowani są" w ochronę najważniejszych obiektów na półwyspie. - Wszystkie służby pracują w zwykłym trybie: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, MSW, prokuratura. Sytuacja w autonomii jest pod kontrolą. Nawiązaliśmy przy tym współpracę z Flotą Czarnomorską co do ochrony obiektów ważnych dla życia autonomii - powiedział.

...

Kto to w ogole Aksjonow ? Goscie w kominiarkach mianowali go ,,premierem" .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 19:32, 01 Mar 2014    Temat postu:

Wiece w Charkowie, Doniecku i Odessie

Ponad pięć tys. ludzi zebrało się w sobotę w centrum Charkowa na wiecu "w obronie miasta i całego południowego wschodu Ukrainy”. Prorosyjski wiec z udziałem 10 tys. ludzi odbywa się w Doniecku. W Odessie tysiące zebrały się pod rosyjskimi i sowieckimi flagami.

- Nie chcemy separatyzmu, chcemy, żeby nowa władza liczyła się ze zdaniem całego południowego wschodu kraju - powiedział z trybuny mer Charkowa Hennadij Kernes.

Wiec odbywa się spokojnie, choć na centralnym placu miasta, gdzie zgromadzili się ludzie, pojawili się uzbrojeni w broń automatyczną funkcjonariusze sił bezpieczeństwa.

Ponad 10 tys. osób, przeciwników nowych władz Ukrainy, zebrało się też na wiecu w sobotę na Placu Lenina w centrum Doniecka. Agencja Interfax-Ukraina podaje, że uczestnicy wiecu trzymają rosyjskie flagi, sztandar partii "Rosyjski Blok" i transparenty z napisami "Donbas z Rosją", "Berkut z narodem, naród z Berkutem". W trakcie wiecu rosyjski sztandar zawisł na gmachu władz administracyjnych miasta. Demonstranci deklarowali, że wspierają "aspiracje Krymu do przyłączenia się do Rosji".

- Jesteśmy oburzeni tym, co się dzieje w Kijowie. Nie pozwolimy nacjonalistom wejść do naszego miasta - powiedział agencji AFP 40-letni Ołeksandr. - Jestem tutaj, aby poprzeć Berkut. Młodzi chłopcy zostali zabici w Kijowie przez nacjonalistów - oznajmiła z kolei Ołena.

- Nie uznaję nowej osoby pełniącej obowiązki prezydenta. Jestem przeciwko ukrainizacji na siłę. Jestem rosyjską obywatelką i chcę żyć w pokoju - zadeklarowała Tatiana Leonowa. - Janukowycz jest naszym prezydentem. Potępiamy Zachód za to, że zorganizował przewrót w Kijowie. Sewastopol i Krym powinny należeć do Rosji - mówili inni uczestnicy prorosyjskiego wiecu w Doniecku.

Szef administracji obwodu donieckiego Andrij Szyszacki powiedział, że Donbas (Donieckie Zagłębie Węglowe) powinien być "równym wśród równych", a jego mieszkańców winni szanować mieszkańcy innych regionów. Nawiązując do kwestii językowej, Szyszacki oświadczył: "Chcemy mówić po rosyjsku. To nasz język. Będziemy się porozumiewać językiem, który rozumiemy i który jest nam bliski".

Agencja Inerfax-Ukraina pisze, że wśród pokojowo nastawionych wiecujących znalazło się kilkadziesiąt osób z rosyjskimi flagami; osoby te cały czas próbowały przekrzyczeć przemawiających. Wydawały cyniczne okrzyki wówczas, gdy ogłoszono chwilę ciszy ku czci zabitych na Majdanie, tak samo zachowywały się, kiedy duchowny nawoływał do spokoju. Od czasu do czasu ludzie ci skandowali: "Berkut, Berkut", lecz nawet gdy przemawiał przedstawiciel tej formacji, też go nie słuchali. Według obecnych na placu nie byli to mieszkańcy obwodu donieckiego, lecz, jak to określono, "turyści z Rosji", którzy wykrzykiwali, że Donieck jest miastem rosyjskim.

W Dniepropietrowsku w sobotę uczestnicy prorosyjskiego wiecu zerwali fotografie osób, które zginęły na kijowskim Majdanie.

Prorosyjska demonstracja w Odessie odbywała się w sobotę pod rosyjskimi i radzieckimi flagami. Według agencji Interfax-Ukraina demonstracja przebiegała spokojnie, lecz wielu zebranych miało pałki i inne narzędzia do obrony.

Agencja informuje w sobotę o spotkaniu w Doniecku miliardera Rinata Achmetowa z przedstawicielami UE i MSZ-ów zachodnich państw, których zapewnił, że jego stanowisko w kwestii kraju pozostaje niezmienne - opowiada się za silną, niezależną i niepodzielną Ukrainą.

...

Kompromitacja Kremla w Doniecku zebrali .. kilkadziesieciu prowokatorow . Kleska ! Tysiace odcinaja sie od separatystow .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 264, 265, 266  Następny
Strona 54 z 266

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy