Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Ukraina drugi pomarańczowy bunt młodych !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 264, 265, 266  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:06, 24 Lut 2014
PRZENIESIONY
Pon 20:12, 24 Lut 2014    Temat postu:

Ukraiński portal: przy próbie zatrzymania Janukowycza doszło do strzelaniny

Wczo­raj wie­czo­rem przy pró­bie za­trzy­ma­nia Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza na te­ry­to­rium au­to­no­mii krym­skiej do­szło do strze­la­ni­ny – po­da­je por­tal lib.​ua, po­wo­łu­jąc się na wła­sne źró­dła.

Jak pisze por­tal, lu­dzie z kon­wo­ju bro­ni­li eks­pre­zy­den­ta i ra­ni­li kilka osób. Peł­nią­cy obo­wiąz­ki szefa MSW Arsen Awa­kow nie po­twier­dził tej in­for­ma­cji. Dodał jed­nak, że jest kilka wer­sji do­ty­czą­cych miej­sca po­by­tu Ja­nu­ko­wy­cza. Jedna z nich mówi, że schro­nił się w jed­nym z pry­wat­nych sa­na­to­riów na Kry­mie.

Po raz ostat­ni wi­dzia­ny był na po­łu­dniu kraju. W nie­dzie­lę o godz. 22.50 czasu pol­skie­go pró­bo­wał do­stać się na lot­ni­sko Bel­bek koło Se­wa­sto­po­la, jed­nak tam nie do­tarł. Na­stęp­nie za­trzy­mał się w pry­wat­nej re­zy­den­cji w oko­li­cach Ba­ła­kła­wy.

Tam ze­brał swoją ochro­nę i za­py­tał, kto po­zo­sta­je na Kry­mie, a kto bę­dzie po­dró­żo­wał z nim dalej. Część funk­cjo­na­riu­szy od­po­wied­ni­ka pol­skie­go BOR zde­cy­do­wa­ło się po­zo­stać. Ja­nu­ko­wycz prze­ka­zał im pismo, w któ­rym zre­zy­gno­wał z ochro­ny.

P.o. szefa MSW opu­bli­ko­wał skan tego pisma. "Ja, pre­zy­dent Ukra­iny, re­zy­gnu­ję z ochro­ny pań­stwo­wej (…). W.F. Ja­nu­ko­wycz" – czy­ta­my w od­ręcz­nie na­pi­sa­nym do­ku­men­cie.
Willa Janukowycza dostępna dla wszystkich
2:05 min
Willa Janukowycza dostępna dla wszystkich - Meżyhiria (Międzygórze) - rezydencja prezydenta Ukrainy położona pod Kijowem została przejęta przez demonstrantów. Przejęli oni kontrolę nad tym blisko 140-hektarowym kompleksem i udostępnili go każdemu, kto chciał go zobaczyć.(żg) - Onet.

"Z czę­ścią ochro­ny, która po­zo­sta­ła przy nim, w to­wa­rzy­stwie (by­łe­go szefa ad­mi­ni­stra­cji pre­zy­denc­kiej) An­dri­ja Klu­je­wa, Ja­nu­ko­wycz trze­ma sa­mo­cho­da­mi udał się w nie­zna­nym kie­run­ku, wy­łą­cza­jąc wszyst­kie środ­ki łącz­no­ści" - po­in­for­mo­wał Awa­kow.

Mi­ni­ster opi­sał trasę, którą Ja­nu­ko­wycz po­ko­nał od piąt­ku, gdy uciekł z Ki­jo­wa.

"21 lu­te­go, w pią­tek, Ja­nu­ko­wycz i Klu­jew od­le­cie­li he­li­kop­te­ra­mi z Ki­jo­wa do Char­ko­wa, mając za­miar wziąć udział w zjeź­dzie de­pu­to­wa­nych (wszyst­kich szcze­bli) Par­tii Re­gio­nów w Char­ko­wie. 22 lu­te­go, w so­bo­tę, Ja­nu­ko­wycz prze­no­co­wał w re­zy­den­cji pań­stwo­wej w Char­ko­wie, od­mó­wił udzia­łu w zjeź­dzie, na­grał wy­stą­pie­nie te­le­wi­zyj­ne i he­li­kop­te­rem od­le­ciał na lot­ni­sko w Do­niec­ku" – czy­ta­my.

"Po przy­by­ciu do Do­niec­ka, wraz z ochro­ną prze­siadł się do dwóch sa­mo­lo­tów pry­wat­nych typu Fal­con. Sta­rał się od­le­cieć. Służ­ba Gra­nicz­na nie ze­zwo­li­ła na wylot. Na­stęp­nie Ja­nu­ko­wycz udał się do re­zy­den­cji pań­stwo­wej w Do­niec­ku, gdzie po­zo­stał przez kilka go­dzin" – re­la­cjo­nu­je Awa­kow.

22 lu­te­go póź­nym wie­czo­rem ko­lum­na sa­mo­cho­dów z Ja­nu­ko­wy­czem, bez kon­wo­ju mi­li­cji dro­go­wej, udała się na Krym. Oba­lo­ny pre­zy­dent przy­je­chał tam wczo­raj i za­trzy­mał się w jed­nym z pry­wat­nych sa­na­to­riów.

"Kiedy do­wie­dział się, że peł­nie­nie obo­wiąz­ków pre­zy­den­ta par­la­ment prze­ka­zał swemu prze­wod­ni­czą­ce­mu, Ołek­san­dro­wi Tur­czy­no­wo­wi, a na Krym jadą nowi sze­fo­wie MSW i Służ­by Bez­pie­czeń­stwa Ukra­iny, Ja­nu­ko­wycz opu­ścił sa­na­to­rium i po­je­chał w kie­run­ku lot­ni­ska Bel­bek, gdzie w tym mo­men­cie by­li­śmy już z (sze­fem SBU Wa­łen­ty­nem) Na­ły­waj­czen­ką" – na­pi­sał p.o. mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych.

De­pu­to­wa­ny z frak­cji par­la­men­tar­nej par­tii Bat­kiwsz­czy­na Ołek­sandr Bry­hy­nec po­in­for­mo­wał rano na swoim pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku, że Ja­nu­ko­wycz znaj­du­je się w klasz­to­rze ukra­iń­skiej Cer­kwi pra­wo­sław­nej Pa­triar­cha­tu Mo­skiew­skie­go w ob­wo­dzie do­niec­kim na wscho­dzie Ukra­iny.

"Ja­nu­ko­wycz ukrył się w bun­krze klasz­to­ru Pa­triar­cha­tu Mo­skiew­skie­go w miej­sco­wo­ści Woł­no­wa­cha" - na­pi­sał de­pu­to­wa­ny. Woł­no­wa­cha po­ło­żo­na jest ok. 60 km na po­łu­dnie od Do­niec­ka.

Bry­hy­nec utrzy­mu­je, że na te­ry­to­rium klasz­to­ru znaj­du­je się "trzy­pię­tro­wy bun­kier pod­ziem­ny, taki, jakie mieli Hi­tler, czy Him­m­ler, w któ­rym znaj­du­je się wszyst­ko nie­zbęd­ne do życia".

"Przy­po­mnę, że wraz z Ja­nu­ko­wy­czem znaj­du­je się tam kil­ku­set ochro­nia­rzy i nie­któ­re osoby z jego naj­bliż­sze­go oto­cze­nia" - na­pi­sał de­pu­to­wa­ny.

???

Czy to nie legendy ?Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:09, 24 Lut 2014
PRZENIESIONY
Pon 20:13, 24 Lut 2014    Temat postu:

Parlament Ukrainy mianował nowego szefa banku centralnego

Par­la­ment w Ki­jo­wie za­twier­dził w po­nie­dzia­łek na sta­no­wi­sku no­we­go pre­ze­sa Na­ro­do­we­go Banku Ukra­iny Ste­pa­na Ku­bi­wa, de­pu­to­wa­ne­go par­tii Bat­kiwsz­czy­na, jed­ne­go z ko­men­dan­tów Maj­da­nu i b. pre­ze­sa za­rzą­du na­le­żą­ce­go do grupy PKO BP ukra­iń­skie­go Kre­do­ban­ku.

Kubiw za­stą­pił w NBU do­tych­cza­so­we­go szefa tej in­sty­tu­cji Ihora Sor­ki­na, który podał się tego dnia do dy­mi­sji.

>>>

Brawo ! LICZYMY NA UCZCIWOSC ! TRZEBA WIEKSZEJ EKIPY Z MAJDANU SPOSROD OSOB ZAJMUJACYCH SIE EKONOMIA !!!

„Ukrainie nie pomogą ani Rosja ani Unia Europejska” -

- Wszystkie programy pomocowe, które będą ewentualnie udzielane Ukrainie, będą miały charakter bardziej symboliczny niż realny. Ukraina mogłaby się podnieść z biedy wyłącznie przywracając wolny rynek i eliminując korupcję – uważa Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha

>>>

Brawo ! Na poczatek UWOLNIC WALUTE ! A w ogole to potrzeba UCZCIWYCH URZEDOW I SADOW ! Najlepiej wzietych z Majdanu aby organy panstwa nie grabily . Wolny rynek najlepiej pomoze !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:11, 24 Lut 2014
PRZENIESIONY
Pon 20:13, 24 Lut 2014    Temat postu:

Rosja "skrajnie zaniepokojona" sytuacją na Ukrainie, krytykuje Zachód

Rosja wy­ra­ża skraj­ne za­nie­po­ko­je­nie roz­wo­jem sy­tu­acji na Ukra­inie; w wy­da­nym oświad­cze­niu MSZ kry­ty­ku­je za­rów­no nowe wła­dze ukra­iń­skie, w tym za ogra­ni­cza­nie praw osób ro­syj­sko­ję­zycz­nych, jak i Za­chód za brak po­par­cia umowy, którą fir­mo­wał.

Ro­syj­ski MSZ na­pi­sał, że po­ro­zu­mie­nie z 21 lu­te­go nie jest re­ali­zo­wa­ne, mimo że świad­ka­mi jego pod­pi­sa­nia byli mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych Nie­miec, Pol­ski i Fran­cji, a USA, UE i inni wi­ta­li do­ku­ment z za­do­wo­le­niem.

Mo­skwa wy­ra­zi­ła zdzi­wie­nie, że "sze­reg po­li­ty­ków eu­ro­pej­skich już po­parł oświad­cze­nie o prze­pro­wa­dze­niu wy­bo­rów pre­zy­denc­kich na Ukra­inie w maju, cho­ciaż w po­ro­zu­mie­niu z 21 lu­te­go za­kła­da­no, że wy­bo­ry po­win­ny się odbyć do­pie­ro po za­koń­cze­niu re­for­my kon­sty­tu­cji". Po­win­ny w tym uczest­ni­czyć, zda­niem Mo­skwy, wszyst­kie siły po­li­tycz­ne i wszyst­kie re­gio­ny, a wynik po­wi­nien być pod­da­ny pod re­fe­ren­dum.

- Po­wsta­je nie­od­par­te wra­że­nie, że po­ro­zu­mie­nie z 21 lu­te­go przy mil­czą­cym wspar­ciu za­gra­nicz­nych spon­so­rów jest wy­ko­rzy­sty­wa­ne je­dy­nie jako przy­kryw­ka dla sce­na­riu­sza wy­mu­szo­nej zmia­ny wła­dzy na Ukra­inie drogą fak­tów do­ko­na­nych - pisze MSZ Rosji.

Pod­kre­śla, że na Ukra­inie wzię­to kurs na pod­po­rząd­ko­wa­nie sobie nie­za­do­wo­lo­nych w nie­któ­rych re­gio­nach me­to­da­mi dyk­ta­tor­ski­mi, a cza­sem także ter­ro­ry­stycz­ny­mi.

MSZ pisze, że roz­brzmie­wa­ją we­zwa­nia do nie­omal peł­ne­go za­ka­zu ję­zy­ka ro­syj­skie­go, do lu­stra­cji, do li­kwi­da­cji par­tii i or­ga­ni­za­cji, znie­sie­nia ogra­ni­czeń w pro­pa­go­wa­niu ide­olo­gii neo­na­zi­stow­skiej.

- Wzię­to kurs na to, by dyk­ta­tor­ski­mi, a cza­sem także ter­ro­ry­stycz­ny­mi me­to­da­mi pod­po­rząd­ko­wać sobie nie­za­do­wo­lo­nych w róż­nych re­gio­nach Ukra­iny - oświad­czy­ło MSZ.

- Je­ste­śmy zmu­sze­ni za­uwa­żyć, że w sta­no­wi­sku nie­któ­rych na­szych za­chod­nich part­ne­rów widać nie tro­skę o losy Ukra­iny, lecz jed­no­stron­ne geo­po­li­tycz­ne ra­chu­by - pod­kre­ślo­no w oświad­cze­niu ro­syj­skie­go MSZ.

Za­ape­lo­wa­ło ono do wszyst­kich ma­ją­cych zwią­zek z kry­zy­sem na Ukra­inie, aby "oka­za­li mak­si­mum od­po­wie­dzial­no­ści i nie do­pu­ści­li do po­gor­sze­nia się sy­tu­acji w tym kraju, przy­wró­ci­li w nim prawo i zde­cy­do­wa­nie prze­cię­li dzia­ła­nia eks­tre­mi­stów, któ­rzy po­rwa­li się na wła­dze".

>>>

A Kreml pieprzy o tej umowie :O))) Rozum sie przegrzal ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:18, 24 Lut 2014    Temat postu:

"Wiedomosti": Rosja wie, że przyczyniła się do porażki Wiktora Janukowycza

"Moskwa prawdopodobnie ma świadomość, że porażka Wiktora Janukowycza na Ukrainie to w dużej mierze skutek jej błędów" - uważa rosyjski dziennik "Wiedomosti". "Problem polega na tym, jakie wnioski wyciągną Kreml i społeczeństwo rosyjskie" - zaznacza.

W obecnym konflikcie na Ukrainie "Rosja otwarcie poparła jedną ze stron, nie nawiązawszy kontaktów z jej oponentami", a dzięki radom z Moskwy "stronnicy Wiktora Janukowycza próbowali twardo zdusić rywali" - pisze opiniotwórcza gazeta.

"Włączono mechanizm pomocy finansowej dla Janukowycza, dzięki któremu Kijów uzyskał pieniądze na wypełnienie obietnic socjalnych i - jak twierdzą ukraińscy eksperci - na przygotowanie akcji siłowych" - wskazuje.

"Wiedomosti" zauważają, że "agresywna propaganda (rosyjskich) państwowych stacji telewizyjnych wykreowała (na Ukrainie) nowy obraz wrogów Rosji, działających za pieniądze Zachodu". "W kraju, w którym zachowała się konkurencja polityczna, rosyjskie technologie okazały się nieskuteczne i doprowadziły do zniknięcia na wschodzie Ukrainy wybitnych liderów i struktur społecznych, zdolnych do samoorganizacji bez wsparcia administracyjnego i materialnego" - konstatują.

"Ważne jest, by zrozumieć, że dążenie do wykorzystania sprzeczności między regionami lub próby objęcia rosyjskim protektoratem wschodnich obwodów oraz Krymu negatywnie odbiją się na relacjach międzynarodowych i będą nieefektywne gospodarczo" - podkreśla niezależna gazeta. "Elity południowo-wschodnich regionów obawiają się wchłonięcia przez rosyjskich oligarchów w nie mniejszym stopniu niż kontynuacji Majdanu i przybycia jego komisarzy" - konstatuje.

Gazeta podaje, że "przywódcy rosyjskojęzycznych regionów już próbują nawiązać stosunki z nowymi ukraińskimi władzami". "Jeśli te nie zechcą dobić oponentów jedną szarżą kawaleryjską, to strony znajdą nowy sposób na współistnienie" - podkreśla.

W opinii "Wiedomosti", uregulowanie przez Moskwę stosunków z Kijowem "będzie niełatwe z powodu nagromadzonej wzajemnej nieufności, ale zrobić to trzeba". "Prawdopodobnie nadszedł czas, by zrezygnować z jawnego popierania jednego z uczestników przyszłych wyborów prezydenckich i niemożliwego do zaakceptowania dla ukraińskich elit projektu federalizacji kraju. Należy też kontynuować długofalowe projekty gospodarcze, jak na przykład budowa mostu na Krym" - sugeruje dziennik.

Według niego "ważnym tematem do rozmów może stać się status języka rosyjskiego i ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie".

Gazeta wyraża też opinię, że na czele nowych władz Ukrainy może stanąć Julia Tymoszenko, która według niej "zadowala najbardziej wpływowe siły tak wewnątrz kraju, jak i za granicą".

"Za granicą Tymoszenko już teraz odbierana jest jako przywódczyni Ukrainy, nie bacząc na to, że nie ma ona żadnego oficjalnego statusu. Na przykład, kanclerz Niemiec Angela Merkel wczoraj przez telefon umówiła się z nią na rychłe spotkanie" - piszą "Wiedomosti".

Dziennik przywołuje też opinię wpływowego przewodniczącego Komisji ds. informacji Dumy Państwowej Aleksieja Mitrofanowa, który oświadczył, że "dla Rosji przywództwo dobrze znanej w Moskwie Tymoszenko jest optymalne; można się z nią porozumieć w sprawach gospodarczych".

Wbrew sugestiom gazety obrońca byłej premier Serhij Własenko zdementował doniesienia mediów, jakoby Tymoszenko miała deklarować, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta Ukrainy. Sama Tymoszenko powiedziała, że nie pretenduje obecnie do stanowiska premiera Ukrainy.

>>>

BRAWO ! Ktos ruszyl glowa .. Ponadto glupota byla propaganda Kremla . W TV w Rosji puszczali kocopały pt. grupki banderowcow oplacane przez CIA atakuja ,,legalnego" prezydenta . Tymczasem byly miliony . Ale Putin uwierzyl ... WE WLASNA PROPAGANDE :O))) Ze to jakies grupki :O))) Wystarczy im przypierzyc i bedzie spokoj . TYRANI WIERZA WE WLASNA PROPAGANDE :O)))
I KREML POLEGL ZA PALACE JANUKA ! A TO NIE KONIEC ! CZAS NA MOSKWE !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:18, 24 Lut 2014    Temat postu:

Sejmik przyjął stanowisko ws. sytuacji na Ukrainie

Sej­mik woj. pod­kar­pac­kie­go przy­jął w po­nie­dzia­łek sta­no­wi­sko do­ty­czą­ce sy­tu­acji na Ukra­inie. W przy­ję­tym przez akla­ma­cję do­ku­men­cie radni łączą się w bólu z Ukra­iń­ca­mi i de­kla­ru­ją m.​in. go­to­wość przy­ję­cia w szpi­ta­lach re­gio­nu osób ran­nych w za­miesz­kach.

W przy­ję­tym sta­no­wi­sku radni na­pi­sa­li, że współ­pra­ca z re­gio­na­mi Ukra­iny są­sia­du­ją­cy­mi z Pod­kar­pa­ciem była za­wsze prio­ry­te­tem dla sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa.

Wy­ra­zi­li też sprze­ciw wobec siły uży­tej prze­ciw­ko pro­te­stu­ją­cym na Maj­da­nie w Ki­jo­wie. - Jako radni wo­je­wódz­twa pod­kar­pac­kie­go łą­czy­my się w bólu z całym Na­ro­dem Ukra­iń­skim, a w spo­sób szcze­gól­ny z ro­dzi­na­mi i bli­ski­mi ofiar. Jed­no­cze­śnie wie­rzy­my, że Na­ro­do­wi Ukra­iń­skie­mu uda się w spo­sób po­ko­jo­wy, z po­sza­no­wa­niem reguł de­mo­kra­cji i dia­lo­gu, prze­zwy­cię­żyć obec­ny kry­zys oraz za­cho­wać in­te­gral­ność te­ry­to­rial­ną pań­stwa - czy­ta­my w uchwa­le.

Radni za­de­kla­ro­wa­li rów­nież go­to­wość przy­ję­cia w szpi­ta­lach w re­gio­nie ran­nych Ukra­iń­ców. Za­ape­lo­wa­li do in­nych sa­mo­rzą­dów na Pod­kar­pa­ciu oraz do osób pry­wat­nych i firm o zbiór­kę żyw­no­ści oraz leków dla po­szko­do­wa­nych w za­miesz­kach w Ki­jo­wie.

Przed przy­ję­ciem uchwa­ły głos za­bra­ła m.​in. Anna Ko­wal­ska z klubu rad­nych SLD, która zwró­ci­ła uwagę, że sa­mo­rząd po­wi­nien przede wszyst­kim na­wią­zać współ­pra­cę z or­ga­ni­za­cja­mi re­pre­zen­tu­ją­cy­mi Po­la­ków na Ukra­inie. - Trze­ba po­my­śleć też o przed­się­bior­cach, któ­rzy pro­wa­dzą in­te­re­sy po dru­giej stro­nie gra­ni­cy - do­da­ła.

W pod­kar­pac­kich szpi­ta­lach le­czo­nych jest sied­miu oby­wa­te­li Ukra­iny, pię­ciu z nich prze­by­wa w szpi­ta­lu wo­je­wódz­kim w Prze­my­ślu. Pla­ców­ka ta pod­le­ga urzę­do­wi mar­szał­kow­skie­mu w Rze­szo­wie.

>>>

Popieramy !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:21, 24 Lut 2014    Temat postu:

"Julia Tymoszenko nie kandyduje na prezydenta"

Julia Tymoszenko nie mówiła, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezydenta Ukrainy - powiedział obrońca byłej premier Serhij Własenko.

Na Ukrainie podnoszą się głosy, że była premier reprezentuje "stare władze" i dlatego nie powinna kandydować na najwyższe stanowisko w państwie.

- Ktoś rozpowszechnił oświadczenie, jakoby Julia Wołodymyriwna (Tymoszenko) oznajmiła, że startuje w wyborach prezydenckich. Nie odpowiada to rzeczywistości. Takiego oświadczenia nie było - poinformował Własenko w programie telewizyjnym.

Przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się na Ukrainie 25 maja.

Oświadczenie Tymoszenko o zamiarze startu w wyborach opublikowano w sobotę na stronie internetowej jej partii Batkiwszczyna niedługo po tym, jak była premier wyszła z więzienia. Odbywała ona karę siedmiu lat więzienia za nadużycia przy zawieraniu przez jej rząd umów gazowych z Rosją w 2009 roku. Wyrok ten został uznany przez Zachód za motywowany politycznie.

Wcześniej parlament Ukrainy pozbawił władzy dotychczasowego szefa państwa Wiktora Janukowycza i wyznaczył termin przyspieszonych wyborów prezydenckich.

Krótko po wyjściu ze szpitala kolejowego w Charkowie, gdzie była leczona w czasie odsiadywania kary z powodu problemów z kręgosłupem, była premier udała się na Majdan Niepodległości w Kijowie.

W niedzielę powiedziała, że nie pretenduje obecnie do stanowiska premiera Ukrainy. Jej zwolennicy w Radzie Najwyższej wspominali, że jest ona jednym z trzech faworytów na stanowisko szefa rządu.

"Była to dla mnie niespodzianka, gdy usłyszałam, że proponowana jest moja kandydatura na stanowisko premiera. Nikt tego ze mną nie uzgadniał" - napisała Tymoszenko na swych stronach internetowych.

"Wdzięczna jestem za szacunek, którego wyrazem jest ta propozycja, ale proszę, by nie rozważano mojej kandydatury na to stanowisko" - dodała była premier.

>>>>

Proces sie rozwija ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:24, 24 Lut 2014    Temat postu:

Deputowany: Wiktor Janukowycz jest w klasztorze w okolicach Doniecka

Na Ukrainie wysłano list gończy za odsuniętym od władzy prezydentem Wiktorem Janukowyczem. W piątek uciekł on z Kijowa i, jak donosi p.o. ministra spraw wewnętrznych Arsen Awakow, ukrywa się najprawdopodobniej w klasztorze koło Doniecka.

- Informacja na dzisiejszy ranek: wszczęto śledztwo w sprawie masowych zabójstw cywili. Janukowycz wraz z szeregiem innych osób jest poszukiwany - oświadczył Awakow.

Według ministra Janukowycz po raz ostatni widziany był na Krymie na południu kraju. W niedzielę o godz. 22.50 czasu polskiego próbował dostać się na lotnisko Belbek koło Sewastopola, jednak tam nie dotarł. Następnie zatrzymał się w prywatnej rezydencji w okolicach Bałakławy.

Tam zebrał swoją ochronę i zapytał, kto pozostaje na Krymie, a kto będzie podróżował z nim dalej. Część funkcjonariuszy odpowiednika polskiego BOR zdecydowało się pozostać. Janukowycz przekazał im pismo, w którym zrezygnował z ochrony.

P.o. szefa MSW opublikował skan tego pisma. - Ja, prezydent Ukrainy, rezygnuję z ochrony państwowej (). W.F. Janukowycz - czytamy w odręcznie napisanym dokumencie.

- Z częścią ochrony, która pozostała przy nim, w towarzystwie (byłego szefa administracji prezydenckiej) Andrija Klujewa, Janukowycz trzema samochodami udał się w nieznanym kierunku, wyłączając wszystkie środki łączności - poinformował Awakow.

Minister opisał trasę, którą Janukowycz pokonał od piątku, gdy uciekł z Kijowa.

"21 lutego, w piątek, Janukowycz i Klujew odlecieli helikopterami z Kijowa do Charkowa, mając zamiar wziąć udział w zjeździe deputowanych (wszystkich szczebli) Partii Regionów w Charkowie. 22 lutego, w sobotę, Janukowycz przenocował w rezydencji państwowej w Charkowie, odmówił udziału w zjeździe, nagrał wystąpienie telewizyjne i helikopterem odleciał na lotnisko w Doniecku" - czytamy.

"Po przybyciu do Doniecka, wraz z ochroną przesiadł się do dwóch samolotów prywatnych typu Falcon. Starał się odlecieć. Służba Graniczna nie zezwoliła na wylot. Następnie Janukowycz udał się do rezydencji państwowej w Doniecku, gdzie pozostał przez kilka godzin" - relacjonuje Awakow.

22 lutego późnym wieczorem kolumna samochodów z Janukowyczem, bez konwoju milicji drogowej, udała się na Krym. Obalony prezydent przyjechał tam w niedzielę i zatrzymał się w jednym z prywatnych sanatoriów.

"Kiedy dowiedział się, że pełnienie obowiązków prezydenta parlament przekazał swemu przewodniczącemu, Ołeksandrowi Turczynowowi, a na Krym jadą nowi szefowie MSW i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Janukowycz opuścił sanatorium i pojechał w kierunku lotniska Belbek, gdzie w tym momencie byliśmy już z (szefem SBU Wałentynem) Naływajczenką" - napisał p.o. ministra spraw wewnętrznych.

Deputowany z frakcji parlamentarnej partii Batkiwszczyna Ołeksandr Bryhynec poinformował tymczasem na swoim profilu na Facebooku, że Janukowycz znajduje się w klasztorze ukraińskiej Cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

"Janukowycz ukrył się w bunkrze klasztoru Patriarchatu Moskiewskiego w miejscowości Wołnowacha" - napisał deputowany. Wołnowacha położona jest ok. 60 km na południe od Doniecka.

Bryhynec utrzymuje, że na terytorium klasztoru znajduje się "trzypiętrowy bunkier podziemny, taki, jakie mieli Hitler, czy Himmler, w którym znajduje się wszystko niezbędne do życia".

"Przypomnę, że wraz z Janukowyczem znajduje się tam kilkuset ochroniarzy i niektóre osoby z jego najbliższego otoczenia" - napisał deputowany.

>>>

POKUTA DO KONCA ZYCIA ! W UBOSTWIE ! Zadnego lepszego progarmu dla niego NIE MA ! JEST ZLODZIEJEM I MORDERCA ! A TO GROZI PIEKLEM ! Tylko pokuta ratuje !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:25, 24 Lut 2014    Temat postu:

Kolejna willa Wiktora Janukowycza otwarta. Tu były prezydent spędzał ferie zimowe

Kolejna rezydencja Wiktora Janukowycza otwarta dla zwiedzających. Tym razem Ukraińcy zobaczyli willę Janukowycza, która znajduje się w Karpatach.

Na filmie opublikowanym przez Kanal 5 (film w języku ukraińskim) widać okazałą posiadłość byłego prezydenta. Rezydencja, stoi na skraju lasu, nieopodal wioski Huta, 650 km od Kijowa. Na terenie posiadłości znajduje się minizoo, w którym są m.in. niedźwiedzie.

Wczoraj rezydencja została otwarta dla zwiedzających, podobnie jak luksusowa willa w Meżyhryji pod Kijowem Luksusowa rezydencja Wiktora Janukowycza

Media publikują kolejne informacje na temat przepychu, w jakim żył zarówno były prezydent, jak i jego współpracownicy. Zobacz jak żył były prokurator generalny Willa Wiktora Pszonki.

>>>

MORDOWAL ABY KRASC !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:28, 24 Lut 2014    Temat postu:

Deputowana do Rady Najwyższej: Wiktor Janukowycz panicznie boi się śmierci

Inna Bohosłowska, niezależna deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy, dawniej czołowy polityk prezydenckiej Partii Regionów, mówi we "Wprost", że Wiktor Janukowycz panicznie boi się śmierci. - Cerkiewni duchowni przepowiedzieli mu, że czeka go tragiczny koniec. Dlatego strach przed gwałtowną śmiercią jest u niego paranoidalny - zaznacza deputowana i dodaje, że piątkowe porozumienie nie kończy kłopotów na Ukrainie.

Bohosłowska pytana m.in. czy Ukrainie wciąż grozi wojna domowa, zaznacza, że jest ona wtedy, kiedy walczą ze sobą dwie grupy obywateli. W ubiegłym tygodniu toczyła się zaś wojna władz z własnym narodem. - To nie jest konflikt między Wschodem a Zachodem, jak próbuje się go przedstawiać. To jest konflikt wyłącznie między władzą a narodem - mówi i dodaje, że kryzys polityczny na Ukrainie jest daleki od zakończenia.

Mimo że Janukowycz zgodził się na przedterminowe wybory, jego oświadczenia nie mają żadnej mocy prawnej. Decyzję o wyborach musi bowiem przegłosować Rada Najwyższa - podkreśla deputowana i zaznacza, że Janukowycz powiedział to, co chcieli usłyszeć ludzie. Ale nie można mu wierzyć. - Pamiętajmy, że ten człowiek jednocześnie podpisał rozporządzenie o żałobie narodowej i dał rozkaz snajperom strzelania do nieuzbrojonych ludzi - dodaje.

W jej ocenie Janukowycz panicznie boi się śmierci. Jednocześnie podkreśla, że działa on obecnie "tak nieadekwatnie do sytuacji, że nie sposób prognozować, co zrobi".

- Jeszcze gdy mieszkał w Doniecku, cerkiewni duchowni, którym bardzo ufa, przepowiedzieli mu, że czeka go tragiczny koniec. Dlatego strach przed gwałtowną śmiercią jest u niego paranoidalny. Prawie nigdy nie przemawia na otwartej przestrzeni. Nawet kiedy odwiedza szkoły, wszystkie klasy mają być puste, oprócz jednej, gdzie spotyka się z dziećmi - mówi deputowana i zaznacza, że Janukowycz teraz jeszcze bardziej ograniczył grono ludzi, którymi się otacza. - Jest przerażony - puentuje.

>>>

TYLKO POKUTA ZMNIEJSZA STRACH PRZED PIEKLEM ! DLA JEGO DOBRA JEST POTRZEBNA !!!Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:34, 24 Lut 2014    Temat postu:

Z powodu wydarzeń na Ukrainie zyskały kanały informacyjne, główne serwisy straciły

Re­la­cjo­nu­ją­ce wy­da­rze­nia na Ukra­inie ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne gro­ma­dzi­ły w ubie­głym ty­go­dniu wię­cej wi­dzów niż ty­dzień wcze­śniej. Na­to­miast pro­gra­my in­for­ma­cyj­ne głów­nych anten za­no­to­wa­ły spa­dek wi­dow­ni.

W dniach 17-20 lu­te­go (po­nie­dzia­łek-czwar­tek) kanał TVP Info miał śred­nio 246 tys. wi­dzów i 3,7 proc. udzia­łu w rynku - wię­cej niż w po­przed­nim ty­go­dniu (czyli mię­dzy 10 a 13 lu­te­go), gdy wi­dow­nia wy­no­si­ła 172 tys. osób, a udział 2,5 proc.). TVN 24 gro­ma­dził 208 tys. wi­dzów przy 3,2 proc. udzia­łu w rynku (ty­dzień wcze­śniej: 199 tys. i 2,9 proc.), a Pol­sat News 82 tys. i 1,2 proc. (71 tys. i 1,1 proc.).

Wi­dow­nia pro­gra­mów in­for­ma­cyj­nych głów­nych anten w tym okre­sie spa­dła, choć i one dużo miej­sca po­świę­ci­ły naj­go­ręt­szym wy­da­rze­niom za wschod­nią gra­ni­cą. Naj­wię­cej wi­dzów przy­cią­ga­ły "Fakty" TVN - śred­nio 3,94 mln (338 tys. mniej niż ty­dzień wcze­śniej), "Wia­do­mo­ści" TVP 1 miały 3,69 mln wi­dzów (spa­dek o 649 tys.), "Wy­da­rze­nia" Pol­sa­tu - 2,85 mln (spa­dek o 397 tys.), a "Pa­no­ra­ma" TVP 2 - 1,7 mln (spa­dek o 823 tys.). - Naj­wy­raź­niej wi­dzo­wie oglą­da­ją­cy na bie­żą­co ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne nie byli już za­in­te­re­so­wa­ni dzien­ni­ka­mi na du­żych an­te­nach - ko­men­tu­je Wie­sław Go­dzic, me­dio­znaw­ca ze Szko­ły Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej. - To smut­na rze­czy­wi­stość ery Twit­te­ra: od­bior­cy za­do­wa­la­ją się krót­ki­mi new­sa­mi, taką su­rów­ką ofe­ro­wa­ną w biegu przez ka­na­ły in­for­ma­cyj­ne. Na dłuż­sze formy, pod­su­mo­wu­ją­ce i

in­ter­pre­tu­ją­ce zda­rze­nia brak im sku­pie­nia lub czasu - do­da­je.

W czwar­tek 20 lu­te­go "Wia­do­mo­ści" po­świę­ci­ły Ukra­inie wy­jąt­ko­wo dużo miej­sca. Temat zajął nie tylko głów­ne wy­da­nie pro­gra­mu o 19.30, ale i do­dat­ko­we o 18.55. Oba były nada­wa­ne z Ki­jo­wa, gdzie tego dnia zgi­nę­ło 70 osób.

- "Wia­do­mo­ści" chcia­ły się wy­róż­nić i w ten spo­sób przy­cią­gnąć wi­dzów, dla­te­go ode­szły od tra­dy­cyj­nej kon­struk­cji pro­gra­mu, czyli od tego, że na­ra­ża­ją się tylko re­por­te­rzy ko­re­spon­den­ci, a ca­łość spina znaj­du­ją­ca się w bez­piecz­nym miej­scu cen­tra­la i pra­cu­ją­cy tam pre­zen­ter - oce­nia Jacek Dą­ba­ła, me­dio­znaw­ca z Ka­to­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lu­bel­skie­go. - Jako widza raził mnie widok pre­zen­ter­ki, która za­miast ze stu­dia pro­wa­dzi pro­gram pra­wie z pola walki, ubra­na w kask i ka­mi­zel­kę ku­lo­od­por­ną (w czwar­tek była to Beata Tadla - przyp. red.). Nie po­tę­piał­bym jed­nak w czam­buł tego ro­dza­ju kre­atyw­no­ści. To za­wsze jest dy­le­mat dla twór­ców pro­gra­mu: za­cho­wać roz­są­dek czy za wszel­ką cenę po­zy­ski­wać widza. Czy było warto, po­ka­żą wy­ni­ki oglą­dal­no­ści - do­da­je Dą­ba­ła.

Jak po­da­ło biuro pra­so­we TVP, w czwar­tek "Wia­do­mo­ści" o 18.55 przy­cią­gnę­ły do Je­dyn­ki 1,73 mln wi­dzów, a te o 19.30 - 3,81 mln. Pro­gram po­ka­zy­wał rów­no­cze­śnie kanał TVP Info, gro­ma­dząc od­po­wied­nio 489 tys. i 731 tys. wi­dzów. Czyli łącz­nie pierw­sze wy­da­nie obej­rza­ło 2,22 mln, a dru­gie 4,54 mln osób.

Dane: Nie­lsen Au­dien­ce Me­asu­re­ment. (RUT)

>>>

POLAKOW UKRAINA NAPRAWDE INTERESUJE :O)))

A tio ktio ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:42, 24 Lut 2014    Temat postu:

MSW: aktualnie w Polsce leczonych jest 36 obywateli Ukrainy

W szpitalach na terenie całej polski leczonych jest aktualnie 36 Ukraińców rannych w zamieszkach, do których doszło w ich kraju. Głównymi przyczynami ich hospitalizacji są urazy ortopedyczne, okulistyczne i rany postrzałowe - poinformowało MSW.

Z kolei rzeczniczka Urzędu Do Spraw Cudzoziemców Ewa Piechota powiedziała, że od początku roku wnioski o status uchodźcy złożyło 45 obywateli Ukrainy; tuż przed ubiegłotygodniowymi zamieszkami tych wniosków było 24.

Z danych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że aktualnie w szpitalu MSW w Warszawie jest 15 obywateli Ukrainy. 9 kolejnych hospitalizowanych jest w szpitalu MON w Krakowie. W pozostałych szpitalach, m.in. w Przemyślu, Łęcznej, Tomaszowie Lubelskim, Jarosławiu, Zamościu - leczonych jest w sumie 12 Ukraińców.

Wcześniej rzecznik służby zdrowia MSW Jarosław Buczek powiedział, że życiu żadnej z tych osób (które przebywają w szpitalu podległym resortowi) nie zagraża niebezpieczeństwo i większość z nich w najbliższych dniach opuści szpital.

Jak dodał, w większości są to osoby, które obrażenia odniosły jeszcze w grudniu i styczniu. Z kolei spośród siedmiu Ukraińców, których na pokład samolotu zabrał z Kijowa minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, dwaj przebywają na chirurgii (zostali ranni w ostatnich zamieszkach). - Jeden nie ma ręki i ma poranioną twarz od wybuchu prawdopodobnie granatu, drugi ma uraz klatki piersiowej - wyjaśnił Buczek.

Na miejscu, w pobliżu Majdanu w Kijowie, są polscy ratownicy medyczni z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jak informowali, zgłaszają się do nich głównie osoby z dolegliwościami bólowymi, a także z objawami stresu pourazowego.

Namiot medyczny na granicy z Ukrainą w Medyce

Czterech rannych Ukraińców skorzystało przez weekend z pomocy lekarza dyżurującego w namiocie medycznym ustawionym na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce - poinformowała z kolei wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

Namiot medyczny powstał w oparciu o doświadczenia przy organizacji Euro 2012, gdzie takie rozwiązanie się sprawdziło. - W skład takiego modułu wchodzi grupa ratownicza Polskiego Czerwonego Krzyża, karetka, lekarz oraz ratownik medyczny. W razie potrzeby skład może być poszerzony o psychologa, tłumacza i pojazd sanitarny - mówiła Chomycz-Śmigielska.

Wojewoda zaznaczyła, że obecnie na terenie Podkarpacia leczonych jest w sumie siedmiu obywateli Ukrainy. Pięć osób przebywa w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu na oddziale ortopedycznym, jedna osoba z poparzeniami jest leczona w szpitalu w Jarosławiu, a jeden poszkodowany przebywa w szpitalu miejskim w Przemyślu. Za leczenie tych osób płaci placówkom Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Chomycz-Śmigielska podkreśliła, że liczba osób rannych przekraczających granice jest obecnie niewielka, ale gdyby było ich więcej, wówczas namioty medyczne staną na pozostałych trzech przejściach granicznych na Podkarpaciu. - Na razie wszystkie osoby z Ukrainy, które w ostatnim czasie przekroczyły granice, zrobiły to w sposób legalny i nie złożyły wniosku o nadanie im statutu uchodźcy - dodała.

W regionie wytypowano siedem szpitali, gdzie trafiać mają ranni Ukraińcy. Są to szpitale: MSW w Rzeszowie, w Lubaczowie, Jarosławiu, szpital wojewódzki oraz miejski w Przemyślu, Sanoku oraz Ustrzykach. W tych placówkach przygotowano od zaraz 151 miejsc; jeśliby zaszła taka potrzeba w ciągu 24 godz. mogą one przyjąć do 218 osób, a w ciągu 48 godz. szpitale te mogą zorganizować do 379 miejsc.

Wojewoda zapewniła, że przygotowania tych placówek do ewentualnych przyjęć pacjentów z Ukrainy nie wpływają na bieżące ich funkcjonowanie. "Zapewniam, że mieszkańcy Podkarpacia mogą czuć się bezpiecznie i żadne operacje czy zabiegi nie będą przesuwane" - zaznaczyła Chomycz-Śmigielska.

>>>

Pieknie .


Romn Guryk 19 lat ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:43, 24 Lut 2014    Temat postu:

Mer Lwowa: 43 rannych przebywa w miejskich szpitalach

W szpi­ta­lach Lwowa prze­by­wa­ją 43 osoby ranne na ki­jow­skim Maj­da­nie. 9 z nich czeka na wy­jazd za gra­ni­cę. W ostat­nich ty­go­dniach w mie­ście ho­spi­ta­li­zo­wa­no ok. 200 po­szko­do­wa­nych – po­in­for­mo­wał w po­nie­dzia­łek mer Lwowa An­drij Sa­do­wyj.

- Są to pa­cjen­ci, któ­rzy zo­sta­li cięż­ko ranni, po­bi­ci lub po­szko­do­wa­ni w wy­ni­ku wy­bu­chu. Wszy­scy od razu zo­sta­li przy­ję­ci, choć wcze­śniej le­ka­rze mu­sie­li ich kryć. Dla na­szych le­ka­rzy waż­niej­sza była jed­nak przy­się­ga Hi­po­kra­te­sa – po­wie­dział mer na kon­fe­recn­ji pra­so­wej.

Za­zna­czył, że we Lwo­wie oprócz miesz­kań­ców mia­sta i ob­wo­du le­cze­ni są po­szko­do­wa­ni po­cho­dzą­cy m.​in. z Do­niec­ka, Krymu, Łu­gań­ska, Ży­to­mie­rza oraz oby­wa­te­le Bia­ło­ru­si. - We Lwo­wie mogli li­czyć na bez­pie­czeń­stwo. Tutaj nie było przy­pad­ków wy­kra­da­nia ran­nych ze szpi­ta­li – pod­kre­ślił Sa­do­wyj.

9 ran­nych czeka na wy­jazd za gra­ni­cę. Pomoc za­ofe­ro­wa­ły szpi­ta­le w Pol­sce, Au­strii i Cze­chach. - Chciał­bym po­dzię­ko­wać wszyst­kim mia­stom-part­ne­rom Lwowa, a także kra­jom, które po­da­ją nam po­moc­ną dłoń – dodał mer.

Sa­do­wyj przy­po­mniał, że obec­nie od­by­wa­ją się po­grze­by po­le­głych na Maj­da­nie. - Wielu z po­le­głych zgi­nę­ło od dwóch po­ci­sków; w głowę i w serce. To byli snaj­pe­rzy, któ­rzy wy­ko­ny­wa­li swoja ro­bo­tę, czyli za­bi­ja­li ludzi. Ci snaj­pe­rzy po­win­ni zo­stać uka­ra­ni – za­zna­czył.

Mer we­zwał miesz­kań­ców Lwowa, żeby wy­bra­li ulicę lub plac w mie­ście, który bę­dzie nosił imię Bo­ha­te­rów Maj­da­nu. Pod­czas kon­fe­ren­cji za­ape­lo­wał rów­nież do władz kraju, aby 20 lu­te­go stał się na­ro­do­wym dniem pa­mię­ci. - To jest jeden z naj­tra­gicz­niej­szych dni w dzie­jach na­sze­go pań­stwa. Po­win­ni­śmy to prze­ka­zać na­szym dzie­ciom. To nie­szczę­ście nie po­win­no się po­wtó­rzyć – mówił Sa­do­wyj.

Mer Lwowa po­in­for­mo­wał, że mia­sto nadal pa­tro­lu­ją ochot­ni­cy Służ­by Ochro­ny Mia­sta. Ostat­niej nocy pa­tro­lo­wa­ło je 1,5 tys. wo­lon­ta­riu­szy. W mie­ście od godz. 18.00 do 10.00 obo­wią­zu­je zakaz sprze­da­ży al­ko­ho­lu.

>>>>

Cena wolnosci ...

Wasyl Mojsej 21 lat ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:44, 24 Lut 2014    Temat postu:

"Jesteśmy z Tobą Ukraino!" - odpowiedź na apel Ukrainki

"Je­ste­śmy z Tobą Ukra­ino!" - to kra­kow­ska od­po­wiedź na dra­ma­tycz­ny apel mło­dej Ukra­in­ki. Julia, dziew­czy­na prze­by­wa­ją­ca na ki­jow­skim Maj­da­nie, na­gra­ła wideo. – Je­stem Ukra­in­ką, po­cho­dzę z Ki­jo­wa. Teraz je­stem na Maj­da­nie, w cen­trum mo­je­go mia­sta. Chcę, że­by­ście wie­dzie­li, dla­cze­go ty­sią­ce ludzi z ca­łe­go mo­je­go kraju wy­szło na ulice. Jest tylko jeden powód – mówi Julia, a w tle prze­wi­ja­ją się ilu­stra­cje z pro­te­stów na cen­tral­nym placu sto­li­cy na­szych wschod­nich są­sia­dów.

>>>>

Prosze ! :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:49, 24 Lut 2014    Temat postu:

Tymoszenko pojedzie na leczenie do Niemiec

Uwolniona w sobotę z więzienia była premier Ukrainy Julia Tymoszenko pojedzie na leczenie do Niemiec - podała jej partia Batkiwszczyna. Tymoszenko przyjęła propozycję kuracji od kanclerz Angeli Merkel - poinformowano.

Merkel zaoferowała Tymoszenko kurację kręgosłupa w klinice Charite w Berlinie podczas rozmowy telefonicznej, którą przeprowadziły dzień wcześniej.
"Tymoszenko przyjęła propozycję Merkel. Planuje ona (Tymoszenko) pojechać na szczyt Europejskiej Partii Ludowej, a następnie uda się do Charite na leczenie" - czytamy w komunikacie Batkiwszczyny.

Tymoszenko na wolności

W sobotę, krótko po wyjściu ze szpitala kolejowego w Charkowie, gdzie była leczona w czasie odsiadywania kary z powodu problemów z kręgosłupem, była premier udała się na Majdan Niepodległości w Kijowie.

Wczoraj powiedziała, że nie pretenduje obecnie do stanowiska premiera Ukrainy. Jej zwolennicy w Radzie Najwyższej wspominali, że jest ona jednym z trzech faworytów na stanowisko szefa rządu.

"Była to dla mnie niespodzianka, gdy usłyszałam, że proponowana jest moja kandydatura na stanowisko premiera. Nikt tego ze mną nie uzgadniał" - napisała Tymoszenko na swych stronach internetowych.

"Wdzięczna jestem za szacunek, którego wyrazem jest ta propozycja, ale proszę, by nie rozważano mojej kandydatury na to stanowisko" - dodała była premier.

...

To potrzebne .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 89212
Przeczytał: 130 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 22:55, 24 Lut 2014    Temat postu:

MSZ: będziemy respektować wszelkie wybory obywateli Ukrainy

Chińskie MSZ wyraziło nadzieję, że strony konfliktu na Ukrainie przezwyciężą różnice na drodze konsultacji politycznych i pilnie przywrócą stabilność polityczną. Jak zapewniono, Pekin będzie respektował wszelkie wybory Ukraińców.

W czasie rutynowego spotkania z prasą rzeczniczka resortu spraw zagranicznych Hua Chunying oświadczyła, że Pekin z uwagą przygląda się rozwojowi wydarzeń na Ukrainie po wydaniu przez nowe władze listu gończego za obalonym prezydentem Wiktorem Janukowyczem. Jak dodała, Chiny mają nadzieję, że strony na Ukrainie podejmą środki polityczne w ramach obowiązującego prawa, a konflikt zostanie rozwiązany w drodze konsultacji politycznych.

Rzeczniczka chińskiej dyplomacji podkreśliła, że Pekin nie będzie ingerował w wewnętrzne sprawy Ukrainy i będzie respektował wszelkie wybory jej obywateli wynikające z sytuacji w kraju.

Chiny chcą kontynuować partnerstwo strategiczne z Ukrainą na zasadach równości i obopólnych korzyści - zadeklarowała Hua Chunying.

....

Nie wtracajcie sie . Patrzcie co u was bedzie .

Ten prokurator to tez niezle nakradl ! Prawnik ! Stroz prawa !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 264, 265, 266  Następny
Strona 46 z 266

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy