Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:36, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: masowe demonstracje antyrządowe w całym kraju

W całej Syrii od­by­wa­ły się de­mon­stra­cje an­ty­rzą­do­we, w któ­rych mimo ostrze­li­wa­nia ich uczest­ni­ków przez woj­sko uczest­ni­czy­ły dzie­siąt­ki ty­się­cy ludzi - oświad­czy­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

W Alep­po na pół­no­cy kraju od kul zgi­nę­ło dwóch uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, a w Deir Ezzor na wscho­dzie kula za­bi­ła ma­łe­go chłop­ca. We­dług tego sa­me­go źró­dła pod­czas de­mon­stra­cji śmierć po­nio­sło rów­nież trzech człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa i jeden były woj­sko­wy, który prze­szedł na stro­nę prze­ciw­ni­ków rządu.

Miesz­kań­cy Hamy po za­koń­cze­niu piąt­ko­wych mo­dłów i wyj­ściu z me­cze­tów de­mon­stro­wa­li prze­ciw­ko bez­względ­nym ata­kom sił rzą­do­wych na ich mia­sto, które ucier­pia­ło naj­bar­dziej z wszyst­kich miast sy­ryj­skich.

W kilku miej­scach widać było trans­pa­ren­ty z na­pi­sa­mi kry­ty­ku­ją­cy­mi "bier­ną po­sta­wę" przy­by­łych do Hamy ob­ser­wa­to­rów z ra­mie­nia ONZ.

"Czy to misja, która ma ob­ser­wo­wać wstrzy­ma­nie ognia, czy też pro­wa­dze­nie ognia?" - gło­sił jeden z nich.

W pół­noc­no-wschod­niej Syrii za­miesz­ka­nej przez Kur­dów, zwłasz­cza w Al-Ha­sa­ka i Al-Ka­misz­li, de­mon­stro­wa­no w pią­tek w po­cho­dach ulicz­nych so­li­dar­ność z lud­no­ścią Hamy i in­nych miast naj­moc­niej do­tknię­tych skut­ka­mi rzą­do­we­go ter­ro­ru. Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun, który prze­by­wa z wi­zy­tą w In­diach, po­now­nie po­tę­pił ła­ma­nie za­wie­sze­nia broni przez rząd sy­ryj­ski i zwró­cił się do niego z we­zwa­niem: "Na­le­ży za­prze­stać nie­usta­ją­cych re­pre­sji wobec lud­no­ści Syrii, aby pomoc hu­ma­ni­tar­na mogła do­trzeć do po­trze­bu­ją­cych. Bez prze­rwy do­cho­dzi do mor­derstw. Trwa­ją bom­bar­do­wa­nia i eks­plo­zje w dziel­ni­cach miesz­kal­nych".

>>>>

Dramat trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:12, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Samobójczy zamach w Damaszku - 11 zabitych.

W wyniku samobójczego zamachu bombowego w stolicy Syrii, Damaszku, zginęło 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Eksplozja nastąpiła w pobliżu jednego z meczetów w centrum miasta, gdy wierni opuszczali świątynię po piątkowych modłach.

Rządowe media natychmiast oskarżyły o zorganizowanie zamachu "terrorystów" - jak zwykły nazywać politycznych przeciwników prezydenta Baszara al-Asada. Podały, że wśród ofiar są zarówno cywile, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Według oficjalnych mediów, rebelianci robią wszystko, by zakłócić zawieszenie broni, które obowiązuje w Syrii od 12 kwietnia. Jednak ONZ podkreśla, że to strona rządowa nie dotrzymuje warunków rozejmu, bo nie wycofała z obszarów miejskich wojsk i ciężkiej broni, a także kontynuuje ostrzał rejonów, gdzie przebywają przeciwnicy Asada.

Według ONZ w konflikcie, który trwa w 23-milionowej Syrii od marca 2011 roku, z rąk sił rządowych zginęło co najmniej 9 tysięcy ludzi. Damaszek o śmierć 2600 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa obwinia rebeliantów.

>>>>

Bilans ofiar zatem wzrosl . I znow podejrzany zmach . Kto to atakuje ludzie po wyjsciu z meczetu ? Do tej pory robili to wylacznie asdowcy . Wiec prowokacja .

Bilans ofiar zatem rosnie do :
Zabitych:
8431 cywilow
3292 wojskowych
1.562.193 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:16, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Rosja potępia "barbarzyńskie" ataki w Syrii

Rosja potępiła, jak to określiła, "barbarzyńskie" ataki w Syrii, zaostrzając krytykę wobec opozycji i namawiając władze syryjskie do dania zdecydowanego odporu "terrorystom". Rosyjski MSZ zaapelował o to w dzień po zamachu w Damaszku.

Przeprowadzony przez samobójcę zamach przed meczetem w stolicy Syrii zabił w piątek co najmniej 9 osób, a ranił ponad 20. Według agencji tego dnia w Damaszku doszło do kilku wybuchów. Rosja, jak pisze Reuters, broniła prezydenta Baszara el-Asada, blokując w przeszłości dwie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potępiały rozprawianie się z przeciwnikami władz syryjskich.

W oświadczeniu nawiązującym do zamachów, w tym przed meczetem w Damaszku, rosyjski MSZ zarzucił przeciwnikom władz Syrii, że chcą zrujnować rozwiązanie oparte na planie pokojowym wysłannika Kofiego Annana, który Moskwa poparła.

"Moskwa zdecydowanie potępia »barbarzyńskie akty«" - głosi oświadczenie, w którym napisano też, że szczególny niepokój wywołują próby podejmowane przez "nieprzejednaną syryjską opozycję, by jeszcze bardziej - nawet kosztem ludzkiego życia - zaognić sytuację w kraju".

Rosja zaapelowała do wszystkich sił w Syrii i poza nią o "danie zdecydowanego odporu terrorystom".

Namawiała też rząd Asada do przestrzegania wymogów wprowadzonego 12 kwietnia zawieszenia broni, lecz za jego naruszenie obwiniła głównie rebeliantów.

>>>>

Widzicie jaka podlosc . Potepili a nastepnie podzegaja do zbrodni rezim . Sami zreszta takie prowokacje robili . To nie nowina im ...

ONZ: Kofi Annan - sytuacja w Syrii jest "ponura"

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej do Syrii Kofi Annan oświad­czył w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, że sy­tu­acja w tym kraju jest "po­nu­ra" i wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie do­nie­sie­nia­mi o ata­kach sił re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da, które są do­ko­ny­wa­ne mimo za­wie­sze­nia broni.

Annan pod­kre­ślił, że szcze­gól­ne obawy budzą do­nie­sie­nia z Hamy, w środ­ko­wej czę­ści Syrii, gdzie we­dług me­diów i obroń­ców praw czło­wie­ka siły rzą­do­we za­bi­ły ponad 30 osób po tym, jak mia­sto opu­ści­li mię­dzy­na­ro­do­wi ob­ser­wa­to­rzy. - Jeśli te in­for­ma­cje się po­twier­dzą, to jest to ab­so­lut­nie nie do przy­ję­cia i godne po­tę­pie­nia - pod­kre­ślił były se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go spo­tka­nia z Radą Bez­pie­czeń­stwa; spo­tka­nie od­by­ło się za po­mo­cą łącza wideo z Ge­ne­wy, gdzie prze­by­wa Annan.

Jak po­wie­dział mię­dzy­na­ro­do­wy wy­słan­nik, szyb­kie wy­sła­nie do Syrii 300 ob­ser­wa­to­rów ONZ, na co Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wy­ra­zi­ła już zgodę, jest klu­czo­we dla we­ry­fi­ka­cji do­nie­sień z ogar­nię­te­go kon­flik­tem kraju i mo­gło­by "zmie­nić po­li­tycz­ną dy­na­mi­kę wy­da­rzeń". Po­nad­to - pod­kre­ślił Annan - dzię­ki in­for­ma­cjom od ob­ser­wa­to­rów spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa mia­ła­by pod­sta­wę do zwięk­sze­nia pre­sji na wła­dze i opo­zy­cję w Syrii, aby prze­strze­ga­ły ro­zej­mu.

W swoim wy­stą­pie­niu Annan nie od­niósł się do nie­po­twier­dzo­nych do­nie­sień o prze­śla­do­wa­niu i za­bi­ja­niu osób, które od­wa­ży­ły się na roz­mo­wę z ob­ser­wa­to­ra­mi już obec­ny­mi w Syrii. Pod­kre­ślił jed­nak, że "rząd (w Da­masz­ku) nie może za­prze­stać (wro­gich) dzia­łań w jed­nym miej­scu, a wzna­wiać je gdzie in­dziej".

Annan po­in­for­mo­wał Radę Bez­pie­czeń­stwa o li­ście, jaki otrzy­mał przed kil­ko­ma dnia­mi od sy­ryj­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Wa­li­da el-Mu'al­li­ma. Szef dy­plo­ma­cji po­in­for­mo­wał w nim, że z miast wy­co­fa­ne zo­sta­ły od­dzia­ły woj­ska i broń cięż­ka, a za­da­nie czu­wa­nia nad po­rząd­kiem prze­ka­za­no po­li­cji. We­dług wy­słan­ni­ka ONZ list jest za­chę­ca­ją­cy i "ozna­czał­by praw­dzi­wą zmia­nę, jeśli (za­war­ta w nim treść) bę­dzie skru­pu­lat­nie re­ali­zo­wa­na".

Am­ba­sa­dor USA przy ONZ Susan Rice po­wie­dzia­ła, że "kilka państw RB wy­ra­zi­ło scep­ty­cyzm co do praw­dzi­wych in­ten­cji sy­ryj­skie­go rządu i praw­dzi­wo­ści twier­dzeń za­war­tych w li­ście". Ame­ry­kań­ska se­kre­tarz stanu Hil­la­ry Clin­ton po raz ko­lej­ny za­zna­czy­ła, iż "to Asad, jego zwo­len­ni­cy i żoł­nie­rze muszą po­ka­zać, że prze­strze­ga­ją planu po­ko­jo­we­go, za­prze­sta­jąc walk".

Przed­sta­wi­ciel Rosji przy ONZ Wi­ta­lij Czur­kin pod­kre­ślił, że w spra­wie Syrii "ist­nie­je pro­blem, któ­re­mu trze­ba się przyj­rzeć" i za­po­wie­dział, że zwró­ci na to uwagę Mo­skwy. W Syrii od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne". For­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia obo­wią­zu­je ro­zejm mię­dzy si­ła­mi rzą­do­wy­mi a po­wstań­ca­mi.

>>>>

Tak . Sytuacja jest ponura a bilans zbrodni rosnie ...
Jest juz zabitych:
8508 cywilow
3317 wojskowych
1.575.882 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:35, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Gen. Mood w Damaszku apeluje do obu stron o zakończenie przemocy

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii generał Robert Mood, który przybył do Damaszku, zaapelował do prezydenta Baszara el-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walki i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Generał Mood przybył do Damaszku, by objąć dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować rozejm zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Zgodnie z planem ONZ-owskiego wysłannika do Syrii Kofiego Annana rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, wg ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

Norweski generał Mood powiedział dziennikarzom, że przed misją, która docelowo ma liczyć 300 ludzi, stoi olbrzymie zadanie, lecz że jest przekonany, że będzie to dobry początek.

Dodał jednak, że "30 nieuzbrojonych obserwatorów, 300 nieuzbrojonych obserwatorów czy nawet 1000 nieuzbrojonych obserwatorów nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów". "Apeluję do wszystkich o pomoc i współpracę z nami w tym trudnym do wykonania zadaniu, jakie mamy przed sobą" - oświadczył.

Syryjska agencja SANA poinformowała w niedzielę, że obserwatorzy ONZ objeżdżali dzielnicę Chalidija w mieście Hims, które przed 12 kwietnia, gdy w życie wszedł rozejm, było przez wiele tygodni ostrzeliwane przez siły rządowe.

Korzystający ze Skype'a aktywista opozycji w Hims powiedział, że od kiedy w mieście stale przebywa dwóch obserwatorów, przemoc bardzo zmalała. - Wciąż dochodzi do aktów przemocy, lecz ostrzał ustał - dodał Karam Abu Rabea. Wyraził obawę, że gdy obserwatorzy wyjadą, ataki (ze strony sił rządowych) zostaną wznowione. Poza Hims ONZ ustanowiło stanowiska monitorowania w Idlibie, Hamie i Darze.

>>>>

Na czas przyjazdu obeserwatorow chwilowo sie uspokaja po czym bestialstwo rusza cala sila ...

Niebywała zbrodnia. Został pogrzebany żywcem

W Syrii zwolennicy prezydenta Baszara Al-Assada pogrzebali żywcem człowieka, który nie chciał przyznać, że "nie ma innego Boga, prócz Assada". - Nie ma innego Boga, prócz Allaha - krzyczał do końca.

>>>>

Wydrazenie straszne ale zarazem piekne . PRAWDZIWY MĘCZENNIK !!!
Widzimy ze wyraznie diabel dzial w Syrii . Zmuszanie ludzi do uznania Asada za ,,boga'' jest oczywiscie bluznierstwem i opetaniem przez Szatana ale pokazuje kto kieruje rezimem w Syrii oraz jego sojusznikami z Theranu Moskwy i Pekinu .
To zreszta wiemy i nie ma co rozciagac !
Zajmijmy sie tym wspanialym czlowiekiem . PRAWDZIWYM MĘZENNIKIEM ! Do konca nie wyrzekl sie Boga ! To meczenstwo jest dla nas wzorem . Takze dla Polaków . Nie jestesmy przeciez szaleni aby twierdzic ze Arabowie nie moga byc wzorem dla nas !
Owszem my dla nich tak ale jak widac i oni tez . A tu meczenstwo jest ewidentne . Doslowne ! Aby wprost ktos byl zmuszany do wyrzekania sie sie Boag to sie rzadko zdarza . Komuna mordowala ale za ,,mieszanie sie do polityki'' itp. ale nie wprost za Boga . Tutaj satanistyczny kult Asada domagal sie uznania dla Asada ,
I nie dostal ! To jest naprawde meczenstwo . Tylko Bóg jest Bogiem . Brzmi to dziwnie ale w tym kontekscie jasno . Bóg jest Bogiem i koniec .
Ten bohater juz jest w niebie jako meczennik . Czyli najwieksza nagroda od Boga .
Trzeba od razu powiedziec ze wielu juz jest w niebie w wyniku jasminowej fali . Bardzo wielu z Syrii . Dlatego Bóg dopuszcza ! W innej sytuacji nie mieli by tak pieknej okazji na zdobycie nieba . A oczywiscie rezim padnie . Juz jest martwy .
Jak zwykle mordowanie meczennikow staje sie rozkwitem Kościoła a kleska demonow .
Oczywiscie zbrodnie nas oburzaja ale męczeństwo zachwyca !Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:24, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: rebelianci ostrzelali siedzibę banku centralnego

Re­be­lian­ci ostrze­la­li sie­dzi­bę sy­ryj­skie­go banku cen­tral­ne­go w Da­masz­ku, a także za­ata­ko­wa­li w sto­li­cy po­li­cyj­ny pa­trol, ra­niąc czte­rech funk­cjo­na­riu­szy - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa.

Atak, do­ko­na­ny - jak po­da­ła sy­ryj­ska te­le­wi­zja - przez "uzbro­jo­ną grupę ter­ro­ry­stów", nie spo­wo­do­wał po­waż­niej­szych znisz­czeń.

We­dług dzia­ła­czy sy­ryj­skiej opo­zy­cji, w mie­ście sły­chać wy­bu­chy i strza­ły.

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii ge­ne­rał Ro­bert Mood, który przy­je­chał w nie­dzie­lę do Da­masz­ku, za­ape­lo­wał do pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i do sy­ryj­skiej opo­zy­cji o za­prze­sta­nie walki i danie szan­sy utrzy­ma­nia się sła­be­mu ro­zej­mo­wi.

Ge­ne­rał Mood przy­był do Da­masz­ku, by objąć do­wo­dze­nie nad 30-oso­bo­wą misją przy­go­to­waw­czą ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy mają nad­zo­ro­wać ro­zejm za­war­ty po 13-mie­sięcz­nej krwa­wo tłu­mio­nej re­wol­cie prze­ciw­ko rzą­dom Asada.

Zgod­nie z pla­nem ONZ-owskie­go wy­słan­ni­ka do Syrii Ko­fie­go An­na­na, ro­zejm ma do­pro­wa­dzić do roz­mów mię­dzy Asa­dem a opo­zy­cją na temat po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia kry­zy­su, w na­stęp­stwie któ­re­go zgi­nę­ło, wg ONZ, ponad 9 ty­się­cy ludzi; Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka mówi o 11 ty­sią­cach za­bi­tych.

>>>>>

Walki trwaja...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:41, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Zamachy na służby specjalne Syrii - są ofiary śmiertelne

W zamachach bombowych wymierzonych w siedziby służb specjalnych w mieście Idlib, na północnym zachodzie Syrii, zginęło ponad 20 osób - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według syryjskiej telewizji w Idlibie zginęło minimum osiem osób.

W mieście tym bomby zdetonowano w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych Syrii i budynku należącego do wywiadu wojskowego, a ofiary to w większości wojskowi - twierdzi Obserwatorium.

Według rządowej telewizji "terroryści" zabili osiem osób i ranili kilkadziesiąt, w tym zarówno cywili jak i członków sił bezpieczeństwa. Również oficjalna agencja SANA pisze o ośmiu ofiarach śmiertelnych i przypisuje je "atakom terrorystów".

W telewizji pokazano ludzkie szczątki i uszkodzone budynki oraz ich mieszkańców. Niektórzy z nich skandowali: "Bóg, Syria i Asad to wszystko!" - co, według AFP, jest typowym sloganem zwolenników reżimu.

Również w okolicach Damaszku eksplodowały ładunki wybuchowe, prawdopodobnie umieszczone w samochodzie; brak informacji o ewentualnych ofiarach.

W niedzielę, po przybyciu do stolicy kraju, szef misji obserwatorów ONZ w Syrii generał Robert Mood zaapelował do prezydenta Baszara al-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walk i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Mood objął dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

Nie wiadomo czy wszystkie zamachy to WAS bo trudno wierzyc asadowskim klamcom ale walka trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:05, 01 Maj 2012    Temat postu:

Rzecznik Annana: do poniedziałku w Syrii kolejni obserwatorzy

Do poniedziałku ma przybyć do Syrii kolejnych 15 obserwatorów, z 30-osobowej misji przygotowawczej, nadzorujących rozejm. Trwają intensywne prace nad wysłaniem pełnej misji liczącej 300 osób - poinformował rzecznik międzynarodowego mediatora Kofiego Annana.

Ahmad Fawzi zapewnił dziś, że w wysyłaniu obserwatorów do Syrii "nie ma żadnych opóźnień". To cały proces - dodał, zapewniając, że obserwatorzy są rozmieszczani "w godnym uznania tempie". Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zażądał od reżimu Baszara el-Asada "bezzwłocznego wycofania" czołgów i ciężkiej broni z syryjskich miast, ponieważ jej utrzymywanie stanowi naruszenie planu pokojowego Annana.

Plan ten przewidywał wycofanie czołgów już na 48 godzin przed wejściem w życie zawieszenia broni, ale dwa tygodnie później rozejm jest stale naruszany, a armia w dalszym ciągu jest rozlokowana w miastach - podkreślił Ban, który wyraził "głębokie zaniepokojenie tą sytuacją".

W piątek w Damaszku w pobliżu obiektów wykorzystywanych przez milicję lojalną wobec prezydenta Asada słychać było eksplozję. Cel wybuchu nie jest jasny, ale jeden z działaczy powiedział, że w tym miejscu w każdy piątek spotykają się członkowie prorządowej milicji szabiha.

Tempo rozlokowywania międzynarodowych obserwatorów, których zadaniem jest monitorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, krytykowali syryjscy obrońcy praw człowieka. Fawzi wyjaśnił, że wymaga czasu skontaktowanie się z poszczególnymi krajami i uzyskanie zgody na przyjazd obserwatorów służących obecnie w innych misjach pokojowych ONZ w tym regionie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ początkowo zgodziła się na wysłanie do Syrii 30 obserwatorów, ale 21 kwietnia przyjęła rezolucję przewidującą wysłanie do tego kraju do 300 nieuzbrojonych obserwatorów.

Obecność obserwatorów w Syrii nie zapobiega przemocy. Syryjskie władze i rebelianci walczący z reżimem Asada przerzucają się odpowiedzialnością za eksplozję, w której w środę zginęło w mieście Hama 16 osób. Syryjska opozycja zażądała w czwartek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ w tej sprawie. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w czasie trwającego ponad rok konfliktu w Syrii zginęło 11 tys. ludzi.

>>>.

No tak jeszcze o tych obserwatorach tymaczesm bilans zbrodni urosl do :
Zabitych :
8690 cywilow
3375 wojskowych
Zatem mamy 12.075 zabitych . Nowy rekord !
1.607.849 ofiar ! Kolejny rekord !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:52, 01 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: do końca maja w Syrii 300 obserwatorów, reżim odmawia wiz

ONZ przyspiesza operacją wysyłania nieuzbrojonych obserwatorów do Syrii tak, by do końca maja na miejscu było już wszystkich 300 członków misji - poinformował szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous. Dodał, że władze Syrii odmówiły wiz wielu obserwatorom ONZ.

- Mamy na miejscu 24 obserwatorów i oczekuję, że w ciągu następnych dwóch tygodni ta liczba znacznie wzrośnie tak, by do końca maja UNSMIS (UN Supervision Mission in Syria) osiągnęła pełną gotowość operacyjną - powiedział Ladsous.

Ladsous poinformował, że obecni w Syrii obserwatorzy, których zadaniem jest nadzorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, odnotowali jego naruszanie zarówno przez siły prezydenta Baszara el-Asada, jak i członków zbrojnej opozycji. Dodał, że w syryjskich miastach wciąż znajduje się dużo broni ciężkiej.

Szef misji pokojowych ONZ przekazał też, że Syria odmówiła przyznania wiz wielu międzynarodowym obserwatorom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie opowiedziała się 21 kwietnia za wysłaniem do Syrii 300 obserwatorów.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego od marca 2011 roku zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

ONZ: 34 dzieci zginęło od początku zawieszenia broni w Syrii.

Co najmniej 34 dzieci zginęło w Syrii od 12 kwietnia, od kiedy obowiązuje w tym kraju kruchy rozejm między siłami rządowymi i zbrojnymi ugrupowaniami opozycji - poinformowała specjalna wysłanniczka ONZ ds. sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych.

"Odkąd 12 kwietnia został wprowadzony rozejm, pomimo obecności obserwatorów ONZ mogło zginąć co najmniej 34 dzieci" - napisała Radhika Coomaraswamy w oświadczeniu. Specjalna wysłanniczka ONZ zaapelowała "do wszystkich stron konfliktu w Syrii o zaprzestanie chaotycznych walk, na skutek których dzieci giną lub odnoszą rany".

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podało, że dwoje dzieci było wśród 10 ofiar śmiertelnych ostrzału moździerzowego jednej z wiosek w prowincji Idlib, na północnym zachodzie kraju.

Według Coomaraswamy w ostatnich dniach co najmniej jedno dziecko zginęło podczas antyrządowych demonstracji, a spod gruzów domu w Hamie, który zawalił się w wyniku ostrzału sił rządowych, wydobyto ciało dziewczynki.

Poziom przemocy w Syrii wzrasta po krótkim okresie osłabienia walk - zauważa Reuters.

Zdaniem ONZ siły syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada zabiły ponad 9000 cywilów od początku antyrządowych protestów, które zaczęły się w marcu zeszłego roku. Według władz w Damaszku z rąk "ugrupowań terrorystycznych" w kraju zginęło dotąd ok. 2600 żołnierzy i policjantów.

>>>>

Niestety dramat dzieci jest szczegolnie wstrzasajacy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:26, 02 Maj 2012    Temat postu:

Syria: władze nie chcą wpuścić obserwatorów z niektórych krajów

Rezim nie zgadza się na wpuszczenie do kraju obserwatorów ONZ z tych państw arabskich i zachodnich, które bezpośrednio włączyły się w sankcje gospodarcze wobec Damaszku - poinformował anonimowy przedstawiciel syryjskiego rządu.

Według nieoficjalnych doniesień z kręgów rządowych, na które powołuje się agencja dpa, chodzi o obserwatorów z Francji, Turcji, USA, Kataru i Arabii Saudyjskiej.

Na łamach bliskiego władzom dziennika "Al-Watan" ukazało się dementi rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Dżihada al-Makdisiego, w którym poinformowano, że rząd syryjski nie stosuje dyskryminacyjnych kryteriów wobec ONZ-owskich obserwatorów.

W Syrii przebywa obecnie 30-osobowa misja przygotowawcza obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Wkrótce liczba obserwatorów w Syrii zostanie zwiększona do 300.

Walki nie ustają

Oficjalne media podały, że zbrojne ugrupowania opozycyjne od wtorku zabiły dwóch cywilów i wielu przedstawicieli sił bezpieczeństwa. Przeciwnicy reżimu poinformowali z kolei o atakach sił rządowych w środę w pobliżu Damaszku, w których zginęło dwóch cywilów, a także o ostrzale artyleryjskim miejscowości Rastan w prowincji Hims, w środkowej części kraju.

Z kolei w północnej Syrii w zasadzce rebeliantów zginęło 15 członków syryjskich sił bezpieczeństwa. Do zdarzenia doszło w regionie Aleppo, gdzie ostatnio zaostrzyły się walki - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Wśród zabitych są dwaj oficerowie. Ponadto w walkach, które toczyły się w nocy w tej okolicy, zginęło dwóch dezerterów z syryjskiej armii, którzy przeszli na stronę przeciwników reżimu Baszara al-Asada.

Trwające w Syrii walki stanowią naruszenie rozejmu obowiązującego formalnie od 12 kwietnia. ONZ ma wysłać do Syrii 300 nieuzbrojonych obserwatorów, którzy będą monitorować zawieszenie broni. We wtorek jednak szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous powiedział, że Damaszek odmawia wielu obserwatorom wiz.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

No tak jeszcze zabawa z obserwatorami ...

Syria: 15 osób zginęło w zasadzce

W za­sadz­ce re­be­lian­tów w pół­noc­nej Syrii zgi­nę­ło w środę 15 człon­ków sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa. Do zda­rze­nia do­szło w re­gio­nie Alep­po, gdzie ostat­nio za­ostrzy­ły się walki - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Wśród za­bi­tych są dwaj ofi­ce­ro­wie. Po­nad­to w wal­kach, które to­czy­ły się w nocy w tej oko­li­cy, zgi­nę­ło dwóch zbiegów z sy­ryj­skiej armii, któ­rzy prze­szli na stro­nę prze­ciw­ni­ków re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da.

Trwa­ją­ce w Syrii walki sta­no­wią na­ru­sze­nie ro­zej­mu obo­wią­zu­ją­ce­go for­mal­nie od 12 kwiet­nia. ONZ ma wy­słać do Syrii 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy będą mo­ni­to­ro­wać za­wie­sze­nie broni. We wto­rek jed­nak szef misji po­ko­jo­wych ONZ Herve Lad­so­us po­wie­dział, że Da­ma­szek od­ma­wia wielu ob­ser­wa­to­rom wiz.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wal­kach trwa­ją­cych w Syrii od marca 2011 roku zgi­nę­ło 11 tys. ludzi.

>>>>

Widzimy tutaj ze gdy gina czekisci i tym podobni to jest WAS ale gdy gina cywile to jest prowokaja . Trzeba to odrozniac !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 02 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: Ponad 65 tys. Syryjczyków opuściło kraj

Ponad 65 tys. miesz­kań­ców Syrii ucie­kło z kraju w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy - ogło­si­ło w pią­tek Biuro Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Uchodź­ców (UNHCR). Naj­wię­cej sy­ryj­skich uchodź­ców - ponad 23 tys. - tra­fi­ło do Tur­cji.

We­dług UNHCR przed krwa­wy­mi re­pre­sja­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, który tłumi trwa­ją­cą od marca 2011 roku re­wol­tę, ucie­kło 65 070 osób. Prócz ucie­ki­nie­rów, któ­rzy zna­leź­li schro­nie­nie w Tur­cji, 22 tys. Sy­ryj­czy­ków wy­je­cha­ło do Li­ba­nu, bli­sko 16 tys. do Jor­da­nii, a ponad 3 tys. do Iraku. W po­ło­wie kwiet­nia se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun po­in­for­mo­wał, że co naj­mniej mi­lion miesz­kań­ców opu­ści­ło swoje domy w Syrii i prze­mie­ści­ło się we­wnątrz kraju od po­cząt­ku kon­flik­tu; w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy zgi­nę­ło w Syrii bli­sko 11 100 osób.

>>>>

Nowe duzo wyzsze dane o ofiarach ! Znow bilans rosnie !

Jest juz :
Zabitych :
8718 cywilow
3385 wojskowych
1.612.799 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:33, 03 Maj 2012    Temat postu:

Syria: zabici i ranni w szturmie sił rządowych na akademik

Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych w szturmie syryjskich sił rządowych na akademik po antyreżimowych protestach w Aleppo, w północno-zachodniej części kraju - podali w czwartek obrońcy praw człowieka i opozycja. Aresztowano ponad 50 studentów.

Siły bezpieczeństwa i prorządowe bojówki użyły gazu łzawiącego i ostrej amunicji po wkroczeniu na teren akademiku przy uniwersytecie w Aleppo w nocy ze środy na czwartek. Wymianę ognia słychać było do rana - powiedział cytowany przez agencję AP studencki działacz Thaer al-Ahmed.

Szturm na akademik nastąpił po studenckiej demonstracji w Aleppo. Aresztowano ponad 50 studentów.

Doniesienia świadków i pojedynczych działaczy o obławie i ofiarach potwierdziła opozycyjna organizacja Lokalne Komitety Koordynacyjne oraz Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje z kolei, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Chwala syryjskim studentom . Student to brzmi dumnie ! :O)))

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:06, 03 Maj 2012    Temat postu:

Atak sił rządowych w Syrii, są zabici

Pomimo obowiązującego od 12 kwietnia zawieszenia broni w sobotę w atakach sił rządowych w Syrii zginęły 32 osoby, w tym 22 cywilów - poinformowało w niedzielę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ośmiu cywilów zginęło w Hamie, dwóch w Hims, trzech w prowincji Idlib na północy kraju w pobliżu granicy z Turcją, czterech w Aleppo, czterech w pobliżu Damaszku a jeden w Raqi. 10 wojskowych, którzy przeszli na stronę przeciwników rządu, zostało zabitych w walkach z syryjską armią, do których doszło pod Damaszkiem. W czwartek sekretarz generalny ONZ Ban Kim Mun skrytykował syryjski reżim, mówiąc, że represje sił prezydenta Baszara el-Asada wobec jego przeciwników osiągnęły "poziom nie do przyjęcia".

>>>>

I znow liczba ofiar ronie do :
Zabitych:
8775 cywilow
3403 wojskowych
1.622.860 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:56, 04 Maj 2012    Temat postu:

Dziecko przeżyło masakrę. "Tylko nie płacz"

Cięż­ko opi­sać ma­sa­krę, którą w jed­nym z domów na po­cząt­ku lu­te­go na­gra­li po­wstań­cy w Syrii. Na ścia­nach widać roz­ma­za­ną krew, na pod­ło­dze leżą ciała dzie­ci i do­ro­słych. Nie­któ­re twa­rze wy­krzy­wia gry­mas prze­ra­że­nia. To dzie­ło so­jusz­ni­ków Ba­sza­ra Al-As­sa­da. Zna­le­zio­no jed­nak dziec­ko, które ukry­wa­ło się wśród ciał przez wiele dni. - Tylko nie płacz - pro­sił je męż­czy­zna, który ukrad­kiem mu­siał wy­no­sić je z domu.

>>>>

Niestety . Los dzieci tam to tragedia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:12, 04 Maj 2012    Temat postu:

Syria: 10 zabitych w wyniku bombardowań prowincji Idlib

Co najmniej 10 cywilów, w tym dziewięciu członków jednej rodziny, zginęło we wtorek o świcie, gdy syryjskie siły rządowe zbombardowały wieś w pobliżu Dżisr asz-Szughur, w prowincji Idlib na północy kraju - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ta organizacja praw człowieka z siedzibą w Londynie podała, że pociski moździerzowe spadły na dom, w którym mieszkała dziewięcioosobowa rodzina. Wśród zabitych są cztery kobiety i dwoje dzieci.

W poniedziałek, według Obserwatorium, w całej Syrii zginęło 27 osób, w tym 20 w mieście Idlib, gdzie zdetonowano bomby w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych i budynku należącego do wywiadu wojskowego. Z danych Obserwatorium wynika, że śmierć poniosło tam ponad 20 osób, głównie wojskowych. Władze twierdzą, że zginęło minimum 8 osób. Oficjalna agencja SANA przypisała atak terrorystom.

W Idlib przebywa dwóch spośród 30 obserwatorów ONZ. Misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, dowodzi generał Robert Mood. Obecnie przebywają oni w Darze, na południu, w Hamie i Hims, w środkowej części kraju. Najwięcej - aż 22 - jest rozmieszczonych w Damaszku.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Baszarem el-Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Obserwatorium mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

I znow ofiary . Bilans zabitych rosnie do :
Zabitych :
8801 cywilow
3411 zolnierzy
1.627.407 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:24, 05 Maj 2012    Temat postu:

"Plan pokojowy dla Syrii jest wdrażany"

Plan pokojowy dla Syrii, wynegocjowany przez byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, jest wdrażany pomimo przypadków naruszania rozejmu w tym kraju - oświadczył w Genewie rzecznik Annana, Ahmad Fawzi.

- Trwającego od ponad roku kryzysu nie da się rozwiązać w ciągu jednego dnia czy jednego tygodnia - powiedział Fawzi, cytowany przez agencję Reutera.

Rzecznik przyznał, że nie widać "wielkich oznak" przestrzegania zawieszenia broni, lecz jedynie "skromne sygnały". - Część ciężkiej broni została wycofana (z miast), część pozostała. Pewne formy przemocy uległy ograniczeniu, inne są nadal aktualne - wyjaśnił Fawzi, dodając, że "nie jest usatysfakcjonowany" sytuacją.

Według Fawziego, w Syrii przebywa obecnie około 50 obserwatorów ONZ, których zadaniem jest nadzorowanie rozejmu. Poszczególne kraje wyraziły już zgodę na wysłanie 150 obserwatorów z 300 planowanych przez ONZ.

Obserwatorzy mają nadzorować zawieszenie broni między siłami rządowymi i rebeliantami, a także wycofywanie wojsk z miast. Rozejm i wycofanie żołnierzy z miast syryjskich oraz swobodny dostęp dziennikarzy i działaczy oferujących humanitarną pomoc to elementy sześciopunktowego planu Annana. Plan ten zaakceptował zarówno rząd w Damaszku jak i syryjska opozycja.

Agencja dpa poinformowała tymczasem o nowych walkach i atakach oddziałów rządowych, w których zginęło co najmniej dziesięć osób. W nocy z czwartku na piątek w okolicach miasta Hama poniosło śmierć trzech cywilów. Do ich samochodu na punkcie kontrolnym otworzyli ogień żołnierze z oddziału wiernego prezydentowi Baszarowi al-Asadowi.

W najbliższy poniedziałek Syryjczycy wybiorą 250 parlamentarzystów. Opozycja zapowiada bojkot wyborów. Dwaj kandydaci do parlamentu zostali zabici w czasie kampanii wyborczej w miastach uważanych za bastiony opozycji - Dara i Idlib.

Według szacunków ONZ, ofiarą trwającego od ponad roku krwawego konfliktu wewnętrznego w Syrii padło już około 9 tys. ludzi. Masowe demonstracje na rzecz demokratyzacji państwa spotykają się z bezwzględnym przeciwdziałaniem reżimu Asada.

>>>>

Plan jest wdrazaany a ludzie gina ...
Jest juz :
Zabitych:
8811 cywilow
3414 wojskowych
1.629.246 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 48 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy