Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 127, 128, 129  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:36, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: masowe demonstracje antyrządowe w całym kraju

W całej Syrii od­by­wa­ły się de­mon­stra­cje an­ty­rzą­do­we, w któ­rych mimo ostrze­li­wa­nia ich uczest­ni­ków przez woj­sko uczest­ni­czy­ły dzie­siąt­ki ty­się­cy ludzi - oświad­czy­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

W Alep­po na pół­no­cy kraju od kul zgi­nę­ło dwóch uczest­ni­ków de­mon­stra­cji, a w Deir Ezzor na wscho­dzie kula za­bi­ła ma­łe­go chłop­ca. We­dług tego sa­me­go źró­dła pod­czas de­mon­stra­cji śmierć po­nio­sło rów­nież trzech człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa i jeden były woj­sko­wy, który prze­szedł na stro­nę prze­ciw­ni­ków rządu.

Miesz­kań­cy Hamy po za­koń­cze­niu piąt­ko­wych mo­dłów i wyj­ściu z me­cze­tów de­mon­stro­wa­li prze­ciw­ko bez­względ­nym ata­kom sił rzą­do­wych na ich mia­sto, które ucier­pia­ło naj­bar­dziej z wszyst­kich miast sy­ryj­skich.

W kilku miej­scach widać było trans­pa­ren­ty z na­pi­sa­mi kry­ty­ku­ją­cy­mi "bier­ną po­sta­wę" przy­by­łych do Hamy ob­ser­wa­to­rów z ra­mie­nia ONZ.

"Czy to misja, która ma ob­ser­wo­wać wstrzy­ma­nie ognia, czy też pro­wa­dze­nie ognia?" - gło­sił jeden z nich.

W pół­noc­no-wschod­niej Syrii za­miesz­ka­nej przez Kur­dów, zwłasz­cza w Al-Ha­sa­ka i Al-Ka­misz­li, de­mon­stro­wa­no w pią­tek w po­cho­dach ulicz­nych so­li­dar­ność z lud­no­ścią Hamy i in­nych miast naj­moc­niej do­tknię­tych skut­ka­mi rzą­do­we­go ter­ro­ru. Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun, który prze­by­wa z wi­zy­tą w In­diach, po­now­nie po­tę­pił ła­ma­nie za­wie­sze­nia broni przez rząd sy­ryj­ski i zwró­cił się do niego z we­zwa­niem: "Na­le­ży za­prze­stać nie­usta­ją­cych re­pre­sji wobec lud­no­ści Syrii, aby pomoc hu­ma­ni­tar­na mogła do­trzeć do po­trze­bu­ją­cych. Bez prze­rwy do­cho­dzi do mor­derstw. Trwa­ją bom­bar­do­wa­nia i eks­plo­zje w dziel­ni­cach miesz­kal­nych".

>>>>

Dramat trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:12, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Samobójczy zamach w Damaszku - 11 zabitych.

W wyniku samobójczego zamachu bombowego w stolicy Syrii, Damaszku, zginęło 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Eksplozja nastąpiła w pobliżu jednego z meczetów w centrum miasta, gdy wierni opuszczali świątynię po piątkowych modłach.

Rządowe media natychmiast oskarżyły o zorganizowanie zamachu "terrorystów" - jak zwykły nazywać politycznych przeciwników prezydenta Baszara al-Asada. Podały, że wśród ofiar są zarówno cywile, jak i funkcjonariusze służb bezpieczeństwa.

Według oficjalnych mediów, rebelianci robią wszystko, by zakłócić zawieszenie broni, które obowiązuje w Syrii od 12 kwietnia. Jednak ONZ podkreśla, że to strona rządowa nie dotrzymuje warunków rozejmu, bo nie wycofała z obszarów miejskich wojsk i ciężkiej broni, a także kontynuuje ostrzał rejonów, gdzie przebywają przeciwnicy Asada.

Według ONZ w konflikcie, który trwa w 23-milionowej Syrii od marca 2011 roku, z rąk sił rządowych zginęło co najmniej 9 tysięcy ludzi. Damaszek o śmierć 2600 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa obwinia rebeliantów.

>>>>

Bilans ofiar zatem wzrosl . I znow podejrzany zmach . Kto to atakuje ludzie po wyjsciu z meczetu ? Do tej pory robili to wylacznie asdowcy . Wiec prowokacja .

Bilans ofiar zatem rosnie do :
Zabitych:
8431 cywilow
3292 wojskowych
1.562.193 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:16, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Rosja potępia "barbarzyńskie" ataki w Syrii

Rosja potępiła, jak to określiła, "barbarzyńskie" ataki w Syrii, zaostrzając krytykę wobec opozycji i namawiając władze syryjskie do dania zdecydowanego odporu "terrorystom". Rosyjski MSZ zaapelował o to w dzień po zamachu w Damaszku.

Przeprowadzony przez samobójcę zamach przed meczetem w stolicy Syrii zabił w piątek co najmniej 9 osób, a ranił ponad 20. Według agencji tego dnia w Damaszku doszło do kilku wybuchów. Rosja, jak pisze Reuters, broniła prezydenta Baszara el-Asada, blokując w przeszłości dwie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ, które potępiały rozprawianie się z przeciwnikami władz syryjskich.

W oświadczeniu nawiązującym do zamachów, w tym przed meczetem w Damaszku, rosyjski MSZ zarzucił przeciwnikom władz Syrii, że chcą zrujnować rozwiązanie oparte na planie pokojowym wysłannika Kofiego Annana, który Moskwa poparła.

"Moskwa zdecydowanie potępia »barbarzyńskie akty«" - głosi oświadczenie, w którym napisano też, że szczególny niepokój wywołują próby podejmowane przez "nieprzejednaną syryjską opozycję, by jeszcze bardziej - nawet kosztem ludzkiego życia - zaognić sytuację w kraju".

Rosja zaapelowała do wszystkich sił w Syrii i poza nią o "danie zdecydowanego odporu terrorystom".

Namawiała też rząd Asada do przestrzegania wymogów wprowadzonego 12 kwietnia zawieszenia broni, lecz za jego naruszenie obwiniła głównie rebeliantów.

>>>>

Widzicie jaka podlosc . Potepili a nastepnie podzegaja do zbrodni rezim . Sami zreszta takie prowokacje robili . To nie nowina im ...

ONZ: Kofi Annan - sytuacja w Syrii jest "ponura"

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej do Syrii Kofi Annan oświad­czył w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, że sy­tu­acja w tym kraju jest "po­nu­ra" i wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie do­nie­sie­nia­mi o ata­kach sił re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da, które są do­ko­ny­wa­ne mimo za­wie­sze­nia broni.

Annan pod­kre­ślił, że szcze­gól­ne obawy budzą do­nie­sie­nia z Hamy, w środ­ko­wej czę­ści Syrii, gdzie we­dług me­diów i obroń­ców praw czło­wie­ka siły rzą­do­we za­bi­ły ponad 30 osób po tym, jak mia­sto opu­ści­li mię­dzy­na­ro­do­wi ob­ser­wa­to­rzy. - Jeśli te in­for­ma­cje się po­twier­dzą, to jest to ab­so­lut­nie nie do przy­ję­cia i godne po­tę­pie­nia - pod­kre­ślił były se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ pod­czas nad­zwy­czaj­ne­go spo­tka­nia z Radą Bez­pie­czeń­stwa; spo­tka­nie od­by­ło się za po­mo­cą łącza wideo z Ge­ne­wy, gdzie prze­by­wa Annan.

Jak po­wie­dział mię­dzy­na­ro­do­wy wy­słan­nik, szyb­kie wy­sła­nie do Syrii 300 ob­ser­wa­to­rów ONZ, na co Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ wy­ra­zi­ła już zgodę, jest klu­czo­we dla we­ry­fi­ka­cji do­nie­sień z ogar­nię­te­go kon­flik­tem kraju i mo­gło­by "zmie­nić po­li­tycz­ną dy­na­mi­kę wy­da­rzeń". Po­nad­to - pod­kre­ślił Annan - dzię­ki in­for­ma­cjom od ob­ser­wa­to­rów spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa mia­ła­by pod­sta­wę do zwięk­sze­nia pre­sji na wła­dze i opo­zy­cję w Syrii, aby prze­strze­ga­ły ro­zej­mu.

W swoim wy­stą­pie­niu Annan nie od­niósł się do nie­po­twier­dzo­nych do­nie­sień o prze­śla­do­wa­niu i za­bi­ja­niu osób, które od­wa­ży­ły się na roz­mo­wę z ob­ser­wa­to­ra­mi już obec­ny­mi w Syrii. Pod­kre­ślił jed­nak, że "rząd (w Da­masz­ku) nie może za­prze­stać (wro­gich) dzia­łań w jed­nym miej­scu, a wzna­wiać je gdzie in­dziej".

Annan po­in­for­mo­wał Radę Bez­pie­czeń­stwa o li­ście, jaki otrzy­mał przed kil­ko­ma dnia­mi od sy­ryj­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Wa­li­da el-Mu'al­li­ma. Szef dy­plo­ma­cji po­in­for­mo­wał w nim, że z miast wy­co­fa­ne zo­sta­ły od­dzia­ły woj­ska i broń cięż­ka, a za­da­nie czu­wa­nia nad po­rząd­kiem prze­ka­za­no po­li­cji. We­dług wy­słan­ni­ka ONZ list jest za­chę­ca­ją­cy i "ozna­czał­by praw­dzi­wą zmia­nę, jeśli (za­war­ta w nim treść) bę­dzie skru­pu­lat­nie re­ali­zo­wa­na".

Am­ba­sa­dor USA przy ONZ Susan Rice po­wie­dzia­ła, że "kilka państw RB wy­ra­zi­ło scep­ty­cyzm co do praw­dzi­wych in­ten­cji sy­ryj­skie­go rządu i praw­dzi­wo­ści twier­dzeń za­war­tych w li­ście". Ame­ry­kań­ska se­kre­tarz stanu Hil­la­ry Clin­ton po raz ko­lej­ny za­zna­czy­ła, iż "to Asad, jego zwo­len­ni­cy i żoł­nie­rze muszą po­ka­zać, że prze­strze­ga­ją planu po­ko­jo­we­go, za­prze­sta­jąc walk".

Przed­sta­wi­ciel Rosji przy ONZ Wi­ta­lij Czur­kin pod­kre­ślił, że w spra­wie Syrii "ist­nie­je pro­blem, któ­re­mu trze­ba się przyj­rzeć" i za­po­wie­dział, że zwró­ci na to uwagę Mo­skwy. W Syrii od po­ło­wy marca 2011 roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka twier­dzi, że wsku­tek tłu­mie­nia pro­te­stów przez siły re­żi­mu śmierć po­nio­sło ponad 11 tys. ludzi. Da­ma­szek utrzy­mu­je, że za ata­ka­mi na siły rzą­do­we stoją "ugru­po­wa­nia ter­ro­ry­stycz­ne". For­mal­nie w Syrii od 12 kwiet­nia obo­wią­zu­je ro­zejm mię­dzy si­ła­mi rzą­do­wy­mi a po­wstań­ca­mi.

>>>>

Tak . Sytuacja jest ponura a bilans zbrodni rosnie ...
Jest juz zabitych:
8508 cywilow
3317 wojskowych
1.575.882 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:35, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Gen. Mood w Damaszku apeluje do obu stron o zakończenie przemocy

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii generał Robert Mood, który przybył do Damaszku, zaapelował do prezydenta Baszara el-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walki i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Generał Mood przybył do Damaszku, by objąć dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować rozejm zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Zgodnie z planem ONZ-owskiego wysłannika do Syrii Kofiego Annana rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, wg ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

Norweski generał Mood powiedział dziennikarzom, że przed misją, która docelowo ma liczyć 300 ludzi, stoi olbrzymie zadanie, lecz że jest przekonany, że będzie to dobry początek.

Dodał jednak, że "30 nieuzbrojonych obserwatorów, 300 nieuzbrojonych obserwatorów czy nawet 1000 nieuzbrojonych obserwatorów nie jest w stanie załatwić wszystkich problemów". "Apeluję do wszystkich o pomoc i współpracę z nami w tym trudnym do wykonania zadaniu, jakie mamy przed sobą" - oświadczył.

Syryjska agencja SANA poinformowała w niedzielę, że obserwatorzy ONZ objeżdżali dzielnicę Chalidija w mieście Hims, które przed 12 kwietnia, gdy w życie wszedł rozejm, było przez wiele tygodni ostrzeliwane przez siły rządowe.

Korzystający ze Skype'a aktywista opozycji w Hims powiedział, że od kiedy w mieście stale przebywa dwóch obserwatorów, przemoc bardzo zmalała. - Wciąż dochodzi do aktów przemocy, lecz ostrzał ustał - dodał Karam Abu Rabea. Wyraził obawę, że gdy obserwatorzy wyjadą, ataki (ze strony sił rządowych) zostaną wznowione. Poza Hims ONZ ustanowiło stanowiska monitorowania w Idlibie, Hamie i Darze.

>>>>

Na czas przyjazdu obeserwatorow chwilowo sie uspokaja po czym bestialstwo rusza cala sila ...

Niebywała zbrodnia. Został pogrzebany żywcem

W Syrii zwolennicy prezydenta Baszara Al-Assada pogrzebali żywcem człowieka, który nie chciał przyznać, że "nie ma innego Boga, prócz Assada". - Nie ma innego Boga, prócz Allaha - krzyczał do końca.

>>>>

Wydrazenie straszne ale zarazem piekne . PRAWDZIWY MĘCZENNIK !!!
Widzimy ze wyraznie diabel dzial w Syrii . Zmuszanie ludzi do uznania Asada za ,,boga'' jest oczywiscie bluznierstwem i opetaniem przez Szatana ale pokazuje kto kieruje rezimem w Syrii oraz jego sojusznikami z Theranu Moskwy i Pekinu .
To zreszta wiemy i nie ma co rozciagac !
Zajmijmy sie tym wspanialym czlowiekiem . PRAWDZIWYM MĘZENNIKIEM ! Do konca nie wyrzekl sie Boga ! To meczenstwo jest dla nas wzorem . Takze dla Polaków . Nie jestesmy przeciez szaleni aby twierdzic ze Arabowie nie moga byc wzorem dla nas !
Owszem my dla nich tak ale jak widac i oni tez . A tu meczenstwo jest ewidentne . Doslowne ! Aby wprost ktos byl zmuszany do wyrzekania sie sie Boag to sie rzadko zdarza . Komuna mordowala ale za ,,mieszanie sie do polityki'' itp. ale nie wprost za Boga . Tutaj satanistyczny kult Asada domagal sie uznania dla Asada ,
I nie dostal ! To jest naprawde meczenstwo . Tylko Bóg jest Bogiem . Brzmi to dziwnie ale w tym kontekscie jasno . Bóg jest Bogiem i koniec .
Ten bohater juz jest w niebie jako meczennik . Czyli najwieksza nagroda od Boga .
Trzeba od razu powiedziec ze wielu juz jest w niebie w wyniku jasminowej fali . Bardzo wielu z Syrii . Dlatego Bóg dopuszcza ! W innej sytuacji nie mieli by tak pieknej okazji na zdobycie nieba . A oczywiscie rezim padnie . Juz jest martwy .
Jak zwykle mordowanie meczennikow staje sie rozkwitem Kościoła a kleska demonow .
Oczywiscie zbrodnie nas oburzaja ale męczeństwo zachwyca !Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:24, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Syria: rebelianci ostrzelali siedzibę banku centralnego

Re­be­lian­ci ostrze­la­li sie­dzi­bę sy­ryj­skie­go banku cen­tral­ne­go w Da­masz­ku, a także za­ata­ko­wa­li w sto­li­cy po­li­cyj­ny pa­trol, ra­niąc czte­rech funk­cjo­na­riu­szy - po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek sy­ryj­ska te­le­wi­zja pań­stwo­wa.

Atak, do­ko­na­ny - jak po­da­ła sy­ryj­ska te­le­wi­zja - przez "uzbro­jo­ną grupę ter­ro­ry­stów", nie spo­wo­do­wał po­waż­niej­szych znisz­czeń.

We­dług dzia­ła­czy sy­ryj­skiej opo­zy­cji, w mie­ście sły­chać wy­bu­chy i strza­ły.

Szef ONZ-owskiej misji w Syrii ge­ne­rał Ro­bert Mood, który przy­je­chał w nie­dzie­lę do Da­masz­ku, za­ape­lo­wał do pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i do sy­ryj­skiej opo­zy­cji o za­prze­sta­nie walki i danie szan­sy utrzy­ma­nia się sła­be­mu ro­zej­mo­wi.

Ge­ne­rał Mood przy­był do Da­masz­ku, by objąć do­wo­dze­nie nad 30-oso­bo­wą misją przy­go­to­waw­czą ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy mają nad­zo­ro­wać ro­zejm za­war­ty po 13-mie­sięcz­nej krwa­wo tłu­mio­nej re­wol­cie prze­ciw­ko rzą­dom Asada.

Zgod­nie z pla­nem ONZ-owskie­go wy­słan­ni­ka do Syrii Ko­fie­go An­na­na, ro­zejm ma do­pro­wa­dzić do roz­mów mię­dzy Asa­dem a opo­zy­cją na temat po­li­tycz­ne­go roz­wią­za­nia kry­zy­su, w na­stęp­stwie któ­re­go zgi­nę­ło, wg ONZ, ponad 9 ty­się­cy ludzi; Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka mówi o 11 ty­sią­cach za­bi­tych.

>>>>>

Walki trwaja...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:41, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Zamachy na służby specjalne Syrii - są ofiary śmiertelne

W zamachach bombowych wymierzonych w siedziby służb specjalnych w mieście Idlib, na północnym zachodzie Syrii, zginęło ponad 20 osób - podało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Według syryjskiej telewizji w Idlibie zginęło minimum osiem osób.

W mieście tym bomby zdetonowano w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych Syrii i budynku należącego do wywiadu wojskowego, a ofiary to w większości wojskowi - twierdzi Obserwatorium.

Według rządowej telewizji "terroryści" zabili osiem osób i ranili kilkadziesiąt, w tym zarówno cywili jak i członków sił bezpieczeństwa. Również oficjalna agencja SANA pisze o ośmiu ofiarach śmiertelnych i przypisuje je "atakom terrorystów".

W telewizji pokazano ludzkie szczątki i uszkodzone budynki oraz ich mieszkańców. Niektórzy z nich skandowali: "Bóg, Syria i Asad to wszystko!" - co, według AFP, jest typowym sloganem zwolenników reżimu.

Również w okolicach Damaszku eksplodowały ładunki wybuchowe, prawdopodobnie umieszczone w samochodzie; brak informacji o ewentualnych ofiarach.

W niedzielę, po przybyciu do stolicy kraju, szef misji obserwatorów ONZ w Syrii generał Robert Mood zaapelował do prezydenta Baszara al-Asada i do syryjskiej opozycji o zaprzestanie walk i danie szansy utrzymania się słabemu rozejmowi.

Mood objął dowodzenie nad 30-osobową misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi; Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

Nie wiadomo czy wszystkie zamachy to WAS bo trudno wierzyc asadowskim klamcom ale walka trwa !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 15:05, 01 Maj 2012    Temat postu:

Rzecznik Annana: do poniedziałku w Syrii kolejni obserwatorzy

Do poniedziałku ma przybyć do Syrii kolejnych 15 obserwatorów, z 30-osobowej misji przygotowawczej, nadzorujących rozejm. Trwają intensywne prace nad wysłaniem pełnej misji liczącej 300 osób - poinformował rzecznik międzynarodowego mediatora Kofiego Annana.

Ahmad Fawzi zapewnił dziś, że w wysyłaniu obserwatorów do Syrii "nie ma żadnych opóźnień". To cały proces - dodał, zapewniając, że obserwatorzy są rozmieszczani "w godnym uznania tempie". Sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun zażądał od reżimu Baszara el-Asada "bezzwłocznego wycofania" czołgów i ciężkiej broni z syryjskich miast, ponieważ jej utrzymywanie stanowi naruszenie planu pokojowego Annana.

Plan ten przewidywał wycofanie czołgów już na 48 godzin przed wejściem w życie zawieszenia broni, ale dwa tygodnie później rozejm jest stale naruszany, a armia w dalszym ciągu jest rozlokowana w miastach - podkreślił Ban, który wyraził "głębokie zaniepokojenie tą sytuacją".

W piątek w Damaszku w pobliżu obiektów wykorzystywanych przez milicję lojalną wobec prezydenta Asada słychać było eksplozję. Cel wybuchu nie jest jasny, ale jeden z działaczy powiedział, że w tym miejscu w każdy piątek spotykają się członkowie prorządowej milicji szabiha.

Tempo rozlokowywania międzynarodowych obserwatorów, których zadaniem jest monitorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, krytykowali syryjscy obrońcy praw człowieka. Fawzi wyjaśnił, że wymaga czasu skontaktowanie się z poszczególnymi krajami i uzyskanie zgody na przyjazd obserwatorów służących obecnie w innych misjach pokojowych ONZ w tym regionie.

Rada Bezpieczeństwa ONZ początkowo zgodziła się na wysłanie do Syrii 30 obserwatorów, ale 21 kwietnia przyjęła rezolucję przewidującą wysłanie do tego kraju do 300 nieuzbrojonych obserwatorów.

Obecność obserwatorów w Syrii nie zapobiega przemocy. Syryjskie władze i rebelianci walczący z reżimem Asada przerzucają się odpowiedzialnością za eksplozję, w której w środę zginęło w mieście Hama 16 osób. Syryjska opozycja zażądała w czwartek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ w tej sprawie. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w czasie trwającego ponad rok konfliktu w Syrii zginęło 11 tys. ludzi.

>>>.

No tak jeszcze o tych obserwatorach tymaczesm bilans zbrodni urosl do :
Zabitych :
8690 cywilow
3375 wojskowych
Zatem mamy 12.075 zabitych . Nowy rekord !
1.607.849 ofiar ! Kolejny rekord !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:52, 01 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: do końca maja w Syrii 300 obserwatorów, reżim odmawia wiz

ONZ przyspiesza operacją wysyłania nieuzbrojonych obserwatorów do Syrii tak, by do końca maja na miejscu było już wszystkich 300 członków misji - poinformował szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous. Dodał, że władze Syrii odmówiły wiz wielu obserwatorom ONZ.

- Mamy na miejscu 24 obserwatorów i oczekuję, że w ciągu następnych dwóch tygodni ta liczba znacznie wzrośnie tak, by do końca maja UNSMIS (UN Supervision Mission in Syria) osiągnęła pełną gotowość operacyjną - powiedział Ladsous.

Ladsous poinformował, że obecni w Syrii obserwatorzy, których zadaniem jest nadzorowanie obowiązującego od 12 kwietnia kruchego rozejmu, odnotowali jego naruszanie zarówno przez siły prezydenta Baszara el-Asada, jak i członków zbrojnej opozycji. Dodał, że w syryjskich miastach wciąż znajduje się dużo broni ciężkiej.

Szef misji pokojowych ONZ przekazał też, że Syria odmówiła przyznania wiz wielu międzynarodowym obserwatorom.

Rada Bezpieczeństwa ONZ jednomyślnie opowiedziała się 21 kwietnia za wysłaniem do Syrii 300 obserwatorów.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego od marca 2011 roku zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka mówi o 11 tysiącach zabitych.

ONZ: 34 dzieci zginęło od początku zawieszenia broni w Syrii.

Co najmniej 34 dzieci zginęło w Syrii od 12 kwietnia, od kiedy obowiązuje w tym kraju kruchy rozejm między siłami rządowymi i zbrojnymi ugrupowaniami opozycji - poinformowała specjalna wysłanniczka ONZ ds. sytuacji dzieci w konfliktach zbrojnych.

"Odkąd 12 kwietnia został wprowadzony rozejm, pomimo obecności obserwatorów ONZ mogło zginąć co najmniej 34 dzieci" - napisała Radhika Coomaraswamy w oświadczeniu. Specjalna wysłanniczka ONZ zaapelowała "do wszystkich stron konfliktu w Syrii o zaprzestanie chaotycznych walk, na skutek których dzieci giną lub odnoszą rany".

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podało, że dwoje dzieci było wśród 10 ofiar śmiertelnych ostrzału moździerzowego jednej z wiosek w prowincji Idlib, na północnym zachodzie kraju.

Według Coomaraswamy w ostatnich dniach co najmniej jedno dziecko zginęło podczas antyrządowych demonstracji, a spod gruzów domu w Hamie, który zawalił się w wyniku ostrzału sił rządowych, wydobyto ciało dziewczynki.

Poziom przemocy w Syrii wzrasta po krótkim okresie osłabienia walk - zauważa Reuters.

Zdaniem ONZ siły syryjskiego prezydenta Baszara el-Asada zabiły ponad 9000 cywilów od początku antyrządowych protestów, które zaczęły się w marcu zeszłego roku. Według władz w Damaszku z rąk "ugrupowań terrorystycznych" w kraju zginęło dotąd ok. 2600 żołnierzy i policjantów.

>>>>

Niestety dramat dzieci jest szczegolnie wstrzasajacy ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:26, 02 Maj 2012    Temat postu:

Syria: władze nie chcą wpuścić obserwatorów z niektórych krajów

Rezim nie zgadza się na wpuszczenie do kraju obserwatorów ONZ z tych państw arabskich i zachodnich, które bezpośrednio włączyły się w sankcje gospodarcze wobec Damaszku - poinformował anonimowy przedstawiciel syryjskiego rządu.

Według nieoficjalnych doniesień z kręgów rządowych, na które powołuje się agencja dpa, chodzi o obserwatorów z Francji, Turcji, USA, Kataru i Arabii Saudyjskiej.

Na łamach bliskiego władzom dziennika "Al-Watan" ukazało się dementi rzecznika ministerstwa spraw zagranicznych Dżihada al-Makdisiego, w którym poinformowano, że rząd syryjski nie stosuje dyskryminacyjnych kryteriów wobec ONZ-owskich obserwatorów.

W Syrii przebywa obecnie 30-osobowa misja przygotowawcza obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, zawarty po 13-miesięcznej krwawo tłumionej rewolcie przeciwko rządom Asada. Wkrótce liczba obserwatorów w Syrii zostanie zwiększona do 300.

Walki nie ustają

Oficjalne media podały, że zbrojne ugrupowania opozycyjne od wtorku zabiły dwóch cywilów i wielu przedstawicieli sił bezpieczeństwa. Przeciwnicy reżimu poinformowali z kolei o atakach sił rządowych w środę w pobliżu Damaszku, w których zginęło dwóch cywilów, a także o ostrzale artyleryjskim miejscowości Rastan w prowincji Hims, w środkowej części kraju.

Z kolei w północnej Syrii w zasadzce rebeliantów zginęło 15 członków syryjskich sił bezpieczeństwa. Do zdarzenia doszło w regionie Aleppo, gdzie ostatnio zaostrzyły się walki - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Wśród zabitych są dwaj oficerowie. Ponadto w walkach, które toczyły się w nocy w tej okolicy, zginęło dwóch dezerterów z syryjskiej armii, którzy przeszli na stronę przeciwników reżimu Baszara al-Asada.

Trwające w Syrii walki stanowią naruszenie rozejmu obowiązującego formalnie od 12 kwietnia. ONZ ma wysłać do Syrii 300 nieuzbrojonych obserwatorów, którzy będą monitorować zawieszenie broni. We wtorek jednak szef misji pokojowych ONZ Herve Ladsous powiedział, że Damaszek odmawia wielu obserwatorom wiz.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

No tak jeszcze zabawa z obserwatorami ...

Syria: 15 osób zginęło w zasadzce

W za­sadz­ce re­be­lian­tów w pół­noc­nej Syrii zgi­nę­ło w środę 15 człon­ków sy­ryj­skich sił bez­pie­czeń­stwa. Do zda­rze­nia do­szło w re­gio­nie Alep­po, gdzie ostat­nio za­ostrzy­ły się walki - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Wśród za­bi­tych są dwaj ofi­ce­ro­wie. Po­nad­to w wal­kach, które to­czy­ły się w nocy w tej oko­li­cy, zgi­nę­ło dwóch zbiegów z sy­ryj­skiej armii, któ­rzy prze­szli na stro­nę prze­ciw­ni­ków re­żi­mu Ba­sza­ra el-Asa­da.

Trwa­ją­ce w Syrii walki sta­no­wią na­ru­sze­nie ro­zej­mu obo­wią­zu­ją­ce­go for­mal­nie od 12 kwiet­nia. ONZ ma wy­słać do Syrii 300 nie­uzbro­jo­nych ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy będą mo­ni­to­ro­wać za­wie­sze­nie broni. We wto­rek jed­nak szef misji po­ko­jo­wych ONZ Herve Lad­so­us po­wie­dział, że Da­ma­szek od­ma­wia wielu ob­ser­wa­to­rom wiz.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wal­kach trwa­ją­cych w Syrii od marca 2011 roku zgi­nę­ło 11 tys. ludzi.

>>>>

Widzimy tutaj ze gdy gina czekisci i tym podobni to jest WAS ale gdy gina cywile to jest prowokaja . Trzeba to odrozniac !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:17, 02 Maj 2012    Temat postu:

ONZ: Ponad 65 tys. Syryjczyków opuściło kraj

Ponad 65 tys. miesz­kań­ców Syrii ucie­kło z kraju w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy - ogło­si­ło w pią­tek Biuro Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Uchodź­ców (UNHCR). Naj­wię­cej sy­ryj­skich uchodź­ców - ponad 23 tys. - tra­fi­ło do Tur­cji.

We­dług UNHCR przed krwa­wy­mi re­pre­sja­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, który tłumi trwa­ją­cą od marca 2011 roku re­wol­tę, ucie­kło 65 070 osób. Prócz ucie­ki­nie­rów, któ­rzy zna­leź­li schro­nie­nie w Tur­cji, 22 tys. Sy­ryj­czy­ków wy­je­cha­ło do Li­ba­nu, bli­sko 16 tys. do Jor­da­nii, a ponad 3 tys. do Iraku. W po­ło­wie kwiet­nia se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun po­in­for­mo­wał, że co naj­mniej mi­lion miesz­kań­ców opu­ści­ło swoje domy w Syrii i prze­mie­ści­ło się we­wnątrz kraju od po­cząt­ku kon­flik­tu; w ciągu ostat­nich 13 mie­się­cy zgi­nę­ło w Syrii bli­sko 11 100 osób.

>>>>

Nowe duzo wyzsze dane o ofiarach ! Znow bilans rosnie !

Jest juz :
Zabitych :
8718 cywilow
3385 wojskowych
1.612.799 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:33, 03 Maj 2012    Temat postu:

Syria: zabici i ranni w szturmie sił rządowych na akademik

Cztery osoby zginęły, a kilka zostało rannych w szturmie syryjskich sił rządowych na akademik po antyreżimowych protestach w Aleppo, w północno-zachodniej części kraju - podali w czwartek obrońcy praw człowieka i opozycja. Aresztowano ponad 50 studentów.

Siły bezpieczeństwa i prorządowe bojówki użyły gazu łzawiącego i ostrej amunicji po wkroczeniu na teren akademiku przy uniwersytecie w Aleppo w nocy ze środy na czwartek. Wymianę ognia słychać było do rana - powiedział cytowany przez agencję AP studencki działacz Thaer al-Ahmed.

Szturm na akademik nastąpił po studenckiej demonstracji w Aleppo. Aresztowano ponad 50 studentów.

Doniesienia świadków i pojedynczych działaczy o obławie i ofiarach potwierdziła opozycyjna organizacja Lokalne Komitety Koordynacyjne oraz Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie.

W Syrii od połowy marca 2011 roku trwa rewolta przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada. Syryjscy obrońcy praw człowieka twierdzą, że wskutek tłumienia protestów przez siły reżimu śmierć poniosło ponad 11 tys. ludzi. Damaszek utrzymuje z kolei, że za atakami na siły rządowe stoją "ugrupowania terrorystyczne".

>>>>

Chwala syryjskim studentom . Student to brzmi dumnie ! :O)))

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 22:06, 03 Maj 2012    Temat postu:

Atak sił rządowych w Syrii, są zabici

Pomimo obowiązującego od 12 kwietnia zawieszenia broni w sobotę w atakach sił rządowych w Syrii zginęły 32 osoby, w tym 22 cywilów - poinformowało w niedzielę Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ośmiu cywilów zginęło w Hamie, dwóch w Hims, trzech w prowincji Idlib na północy kraju w pobliżu granicy z Turcją, czterech w Aleppo, czterech w pobliżu Damaszku a jeden w Raqi. 10 wojskowych, którzy przeszli na stronę przeciwników rządu, zostało zabitych w walkach z syryjską armią, do których doszło pod Damaszkiem. W czwartek sekretarz generalny ONZ Ban Kim Mun skrytykował syryjski reżim, mówiąc, że represje sił prezydenta Baszara el-Asada wobec jego przeciwników osiągnęły "poziom nie do przyjęcia".

>>>>

I znow liczba ofiar ronie do :
Zabitych:
8775 cywilow
3403 wojskowych
1.622.860 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:56, 04 Maj 2012    Temat postu:

Dziecko przeżyło masakrę. "Tylko nie płacz"

Cięż­ko opi­sać ma­sa­krę, którą w jed­nym z domów na po­cząt­ku lu­te­go na­gra­li po­wstań­cy w Syrii. Na ścia­nach widać roz­ma­za­ną krew, na pod­ło­dze leżą ciała dzie­ci i do­ro­słych. Nie­któ­re twa­rze wy­krzy­wia gry­mas prze­ra­że­nia. To dzie­ło so­jusz­ni­ków Ba­sza­ra Al-As­sa­da. Zna­le­zio­no jed­nak dziec­ko, które ukry­wa­ło się wśród ciał przez wiele dni. - Tylko nie płacz - pro­sił je męż­czy­zna, który ukrad­kiem mu­siał wy­no­sić je z domu.

>>>>

Niestety . Los dzieci tam to tragedia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:12, 04 Maj 2012    Temat postu:

Syria: 10 zabitych w wyniku bombardowań prowincji Idlib

Co najmniej 10 cywilów, w tym dziewięciu członków jednej rodziny, zginęło we wtorek o świcie, gdy syryjskie siły rządowe zbombardowały wieś w pobliżu Dżisr asz-Szughur, w prowincji Idlib na północy kraju - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

Ta organizacja praw człowieka z siedzibą w Londynie podała, że pociski moździerzowe spadły na dom, w którym mieszkała dziewięcioosobowa rodzina. Wśród zabitych są cztery kobiety i dwoje dzieci.

W poniedziałek, według Obserwatorium, w całej Syrii zginęło 27 osób, w tym 20 w mieście Idlib, gdzie zdetonowano bomby w pobliżu kwatery głównej służb wywiadowczych sił powietrznych i budynku należącego do wywiadu wojskowego. Z danych Obserwatorium wynika, że śmierć poniosło tam ponad 20 osób, głównie wojskowych. Władze twierdzą, że zginęło minimum 8 osób. Oficjalna agencja SANA przypisała atak terrorystom.

W Idlib przebywa dwóch spośród 30 obserwatorów ONZ. Misją przygotowawczą obserwatorów, którzy mają nadzorować obowiązujący od 12 kwietnia kruchy rozejm, dowodzi generał Robert Mood. Obecnie przebywają oni w Darze, na południu, w Hamie i Hims, w środkowej części kraju. Najwięcej - aż 22 - jest rozmieszczonych w Damaszku.

Zgodnie z planem wysłannika ONZ do Syrii Kofiego Annana, rozejm ma doprowadzić do rozmów między prezydentem Baszarem el-Asadem a opozycją na temat politycznego rozwiązania kryzysu, w następstwie którego zginęło, według ONZ, ponad 9 tysięcy ludzi. Obserwatorium mówi o 11 tysiącach zabitych.

>>>>

I znow ofiary . Bilans zabitych rosnie do :
Zabitych :
8801 cywilow
3411 zolnierzy
1.627.407 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 17:24, 05 Maj 2012    Temat postu:

"Plan pokojowy dla Syrii jest wdrażany"

Plan pokojowy dla Syrii, wynegocjowany przez byłego sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana, jest wdrażany pomimo przypadków naruszania rozejmu w tym kraju - oświadczył w Genewie rzecznik Annana, Ahmad Fawzi.

- Trwającego od ponad roku kryzysu nie da się rozwiązać w ciągu jednego dnia czy jednego tygodnia - powiedział Fawzi, cytowany przez agencję Reutera.

Rzecznik przyznał, że nie widać "wielkich oznak" przestrzegania zawieszenia broni, lecz jedynie "skromne sygnały". - Część ciężkiej broni została wycofana (z miast), część pozostała. Pewne formy przemocy uległy ograniczeniu, inne są nadal aktualne - wyjaśnił Fawzi, dodając, że "nie jest usatysfakcjonowany" sytuacją.

Według Fawziego, w Syrii przebywa obecnie około 50 obserwatorów ONZ, których zadaniem jest nadzorowanie rozejmu. Poszczególne kraje wyraziły już zgodę na wysłanie 150 obserwatorów z 300 planowanych przez ONZ.

Obserwatorzy mają nadzorować zawieszenie broni między siłami rządowymi i rebeliantami, a także wycofywanie wojsk z miast. Rozejm i wycofanie żołnierzy z miast syryjskich oraz swobodny dostęp dziennikarzy i działaczy oferujących humanitarną pomoc to elementy sześciopunktowego planu Annana. Plan ten zaakceptował zarówno rząd w Damaszku jak i syryjska opozycja.

Agencja dpa poinformowała tymczasem o nowych walkach i atakach oddziałów rządowych, w których zginęło co najmniej dziesięć osób. W nocy z czwartku na piątek w okolicach miasta Hama poniosło śmierć trzech cywilów. Do ich samochodu na punkcie kontrolnym otworzyli ogień żołnierze z oddziału wiernego prezydentowi Baszarowi al-Asadowi.

W najbliższy poniedziałek Syryjczycy wybiorą 250 parlamentarzystów. Opozycja zapowiada bojkot wyborów. Dwaj kandydaci do parlamentu zostali zabici w czasie kampanii wyborczej w miastach uważanych za bastiony opozycji - Dara i Idlib.

Według szacunków ONZ, ofiarą trwającego od ponad roku krwawego konfliktu wewnętrznego w Syrii padło już około 9 tys. ludzi. Masowe demonstracje na rzecz demokratyzacji państwa spotykają się z bezwzględnym przeciwdziałaniem reżimu Asada.

>>>>

Plan jest wdrazaany a ludzie gina ...
Jest juz :
Zabitych:
8811 cywilow
3414 wojskowych
1.629.246 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:05, 06 Maj 2012    Temat postu:

Rok po wybuchu buntu: zrujnowane miasta w Syrii

Minął już rok, odkąd Syryjczycy, zainspirowani rewolucjami w Tunezji, Egipcie i Libii, zdecydowali się na sprzeciw wobec reżimu prezydenta Baszara Al-Assada. ONZ szacuje, że przez 12 miesięcy w kraju zginęło 9 tys. cywilów. Żołnierze, którzy dotąd nie odwrócili się od prezydenta, strzelają do obywateli, a także posyłają pociski w stronę budynków, w których mogą chronić się cywile. Najbardziej zdewastowanym przez konflikt miastem jest Homs, w którego dzielnicy Baba Amr toczą się najcięższe walki. Ucierpiały również m.in. miasta Damaszek, Aleppo, Deraa i Idlib.

>>>>

Tak wygladaja tam miasta :

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:47, 06 Maj 2012    Temat postu:

"Przyzwyczajasz się, codziennie widzisz trupy"

Jedna z rodzin mieszkających w Syrii, gdzie trwają protesty przeciw reżimowi prezydenta Baszara Al-Assada, zdecydowała przenieść się do Londynu. Ich syn chce mimo wszystko wrócić do ojczyzny i walczyć. - Myślałem, że to stracone pokolenie, które niczego nie osiągnie - mówi ojciec chłopaka, który wychodził na ulicę i krzyczał z innymi, że pragną wolności.

,,Przyzwyczajasz się, że codziennie widzisz trupy na ulicy"

Codzienne życie w Syrii. Od zamieszek do zamieszek - Codzienne życie w Syrii nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy muszą liczyć się z codziennym widokiem martwych ciał.No tak . Do trupow tez mozna sie przyzwyczaic . Koszmar ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 22:09, 06 Maj 2012    Temat postu:

Syria: opozycja zbojkotuje wybory "pod lufami karabinów'

Syryjska opozycja wezwała do bojkotu "cynicznej farsy wyborczej pod lufami karabinów", jak określa organizowane w poniedziałek przez Baszara el-Asada pierwsze wybory parlamentarne, w których obok 10 partii bloku rządowego ma uczestniczyć 11 nowych partii.

- Uważamy, że wybory przeprowadzane w sytuacji, gdy reżim Baszara el-Asada nadal masakruje ludność, nie będą miały żadnej wiarygodności - powiedział Basma Kodmani, rzecznik Narodowej Rady Syryjskiej, największego ugrupowania syryjskiego na uchodźstwie.

Przywódca opozycji na wychodźstwie, Hajtam Manna, oświadczył w Brukseli: "Jesteśmy przeciwko wyborom, ponieważ nie spełniają one warunków wolnych wyborów". Manna przewodniczy Krajowej Radzie Koordynacyjnej na rzecz Zmian Demokratycznych w Syrii.

Rząd, organizując pierwsze "pluralistyczne" wybory do 250-osobowego parlamentu chce zademonstrować wolę przeprowadzenia demokratycznych reform. Syryjski minister informacji Adnane Mahmud oświadczył w niedzielę, że wybory staną się "wyzwaniem Syryjczyków wobec terrorystów" działających w Syrii "z inspiracji sił międzynarodowych i regionalnych".

Władze i opozycja syryjska oskarżają się nawzajem w przeddzień wyborów o dokonywanie zamachów bombowych w Damaszku, Aleppo i innych miastach, które pociągnęły za sobą liczne ofiary.

Osiem osób zginęło w piątek i w nocy z soboty na niedzielę w pobliżu stolicy Syrii i w Aleppo. Siły rządowe kontynuowały ostrzeliwanie i bombardowanie ośrodków opozycji: m.in. miejscowości w prowincji Homs w centrum kraju i Deir Ezzor na wschodzie.

"Reżim systematycznie gwałci postanowienie o zawieszeniu ognia ogłoszone w ramach planu pokojowego Kofiego Annana" - oświadczyły komitety koordynacji lokalnej w Syrii.

"To obraza dla procesu demokratycznego" - głosi ich komunikat.

W Syrii przebywa obecnie 40 obserwatorów ONZ z 300, którzy powinni przybyć tam w maju.

Wybory odbędą się po 13 miesiącach walk, które według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka kosztowały życie 11 100 osób. Według danych ONZ zginęło 9 000 osób. 65 000 Syryjczyków ratowało się w tym czasie ucieczką z kraju.

W lutym odbyło się w Syrii referendum, w którym zaaprobowano nową konstytucję. Oficjalne dane mówią o 57-procentowym udziale obywateli w referendum, ale liczba ta jest nie do sprawdzenia.

Referendum pozwala, przynajmniej w teorii, na tworzenie nowych partii politycznych i ogranicza sprawowanie władzy przez prezydenta do dwóch siedmioletnich kadencji.

Partia Baas rządzi w Syrii od zamachu stanu z 1963 roku, a rodzina Asada przejęła władzę w kraju od następnego zamachu stanu dokonanego w 1970 r. przez ojca obecnego prezydenta, Hafeza el-Asada.

>>>>

Oczywiscie ! Jest to ponury cyrk a nie wybory ...
Zreszta jakie ,,wybory'' moga byc wsrod takich ruin :
Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:04, 07 Maj 2012    Temat postu:

Syria: rozpoczęły się wybory parlamentarne bojkotowane przez opozycję

W Syrii roz­po­czę­ły się dziś boj­ko­to­wa­ne przez opo­zy­cję wy­bo­ry par­la­men­tar­ne, które reżim przed­sta­wia jako dowód go­to­wo­ści pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da do wpro­wa­dze­nia re­form po­li­tycz­nych.

Sy­ryj­ska opo­zy­cja za­po­wie­dzia­ła zor­ga­ni­zo­wa­nie straj­ku ge­ne­ral­ne­go i zboj­ko­to­wa­nia wy­bo­rów do 250-oso­bo­we­go par­la­men­tu. Zda­niem prze­ciw­ni­ków re­żi­mu w Da­masz­ku gło­so­wa­nie jest dzia­ła­niem po­zo­ro­wa­nym ma­ją­cym na celu prze­dłu­że­nie rzą­dów Asada.

Wy­bo­ry na­stę­pu­ją trzy mie­sią­ce po re­fe­ren­dum w Syrii, w któ­rym za­apro­bo­wa­no nową kon­sty­tu­cję. Ofi­cjal­ne dane mówią o 57-pro­cen­to­wym udzia­le oby­wa­te­li w re­fe­ren­dum, ale dane te nie zo­sta­ły nie­za­leż­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ne.

Re­fe­ren­dum po­zwa­la, przy­naj­mniej w teo­rii, na two­rze­nie no­wych par­tii po­li­tycz­nych i ogra­ni­cza spra­wo­wa­nie wła­dzy przez pre­zy­den­ta do dwóch sied­mio­let­nich ka­den­cji.

Par­tia Baas rzą­dzi w Syrii od za­ma­chu stanu z 1963 roku, a ro­dzi­na Asada prze­ję­ła wła­dzę w kraju od na­stęp­ne­go za­ma­chu stanu do­ko­na­ne­go w 1970 roku przez ojca obec­ne­go pre­zy­den­ta, Ha­fe­za el-Asa­da.

Dzi­siej­sze wy­bo­ry za­pew­ne nie będą miały wpły­wu na po­wsta­nie w Syrii prze­ciw­ko re­żi­mo­wi, w któ­rym we­dług ONZ od marca ubie­głe­go roku zgi­nę­ło 9 tys. ludzi.

>>>>

No tak . Marionetkowe psudowybory . Ponury kabaret ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:56, 07 Maj 2012    Temat postu:

Erdogan: wasze zwycięstwo nie jest już daleko

Turecki premier Recep Tayyip Erdogan, jeden z liderów wspierających od kilkunastu miesięcy siły antyrządowe w Syrii spotkał się z syryjskimi uchodźcami w swoim kraju. Przyjechał do ich obozu, wnikliwie pilnowany przez wielu żołnierzy, policjantów i snajperów - informuje serwis guardian.co.uk.

Entuzjastycznie witany przez około 1500 osób niedaleko granicy syryjskiej Erdogan stwierdził, że jedynym celem, do którego należy dążyć jest zatrzymanie rozlewu krwi w Syrii. Jego wypowiedź pojawia się w momencie, w którym Damaszek zapowiada niezbędne reformy, a także wybory parlamentarne.

Walki w Syrii trwają jednak dalej, mimo pilotowanego przez ONZ zawieszenia broni. W ostatnią niedzielę rozgorzały silne starcia między rebeliantami, a wojskami rządowymi we wschodniej części kraju. Erdogan stwierdził, że wśród niezbędnych zmian musi znaleźć się wprowadzenie systemu parlamentarnego, opartego na konstytucji. Turecki premier dodał, że od czasu zawieszenia broni liczba uchodźców z Syrii w jego kraju zmalała, stąd należy kontynuować, m.in. z pomocą ONZ i Ligi Państw Arabskich, nacisk na rząd Assada, aby zakończyć konflikt. - Mamy nadzieję na wprowadzenie planu wynegocjowanego przez Kofiego Annana, ale ostatnie niepokojące doniesienia ograniczają te nadzieje - powiedział turecki lider na późniejszej konferencji. Dodał, że przywódca Syrii osobiście odpowiada za śmierć cywilów.

Tymczasem zgromadzony tłum domagał się ochrony cywilów w Syrii m.in. poprzez stworzenie dla nich strefy buforowej oraz dostarczenia broni tzw. Wolnej Armii Syryjskiej walczącej z rządem w Damaszku. Erdogan winą za śmierć wielu cywilów i zmuszenie do ucieczki z Syrii tysięcy ludzi obarczył władze w Damaszku. Szacuje się, że tylko w jednej przygranicznej tureckiej prowincji przebywa około 9 tys. syryjskich uchodźców.

>>>>

Tak zwyciestwo jest blisko . Rezimy padaja jak grzyby po deszczu a pamietamy jak upadal komunizm . To Jezus sie spieszy aby powrocic i zakonczyc zlo na swiecie :O)))
Dlatego historia przyspiesza i bedzie przyspieszac ! Az do finalu :O)))Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:56, 08 Maj 2012    Temat postu:

Liban: udaremniono przemyt amunicji

Libańskie władze skonfiskowały 60 tysięcy sztuk amunicji przemycanych w dwóch samochodach na włoskim kontenerowcu zacumowanym w Trypolisie na północy Libanu - poinformowały we wtorek źródła w siłach bezpieczeństwa.

Nie sprecyzowano, dokąd statek płynął. Jednak - jak zaznacza agencja Reutera - Syria wielokrotnie informowała, że broń jest szmuglowana przez granicę z Libanem i innymi krajami w celu dozbrojenia rebeliantów walczących z siłami prezydenta Baszara el-Asada.

W dwóch samochodach, które przeszukano w poniedziałek, wśród 60 tys. nabojów znaleziono amunicję do pistoletów kaliber 9 mm i karabinów Kałasznikowa. - Statek jest włoski, lecz zabrał na pokład dwa samochody w egipskim porcie Aleksandria - poinformował anonimowo przedstawiciel libańskich sił bezpieczeństwa.

Pod koniec kwietnia libańskie władze skonfiskowały na statku przechwyconym na Morzu Śródziemnym dużą partię broni, w tym granatniki i amunicję do broni ciężkiej. Właściciel statku powiedział wówczas, że jednostka płynęła do Trypolisu.

W Trypolisie dochodziło do regularnych protestów na rzecz poparcia dla trwającego od ponad roku powstania przeciwko reżimowi w Syrii.

?????

Skoro konfiskuja bron powstancom to jest zle dzialanie ! Ale skoro amunicja do kalaszy to moze dla rezimu bo takiej broni uzywaja .
Konfiskowanie broni zbrodniarzy POPIERAMY . Konfiskowanie broni ofiar POTEPIAMY . Ocena moralna czynu zalezy czy sluzy on dobru czy zlu .Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 17:00, 08 Maj 2012, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:52, 08 Maj 2012    Temat postu:

Syria: dziennik oskarża Ban Ki Muna o wspieranie terrorystów

Syryjski dziennik "al-Tiszrin" oskarża sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Muna o to, że krytykując reżim w Damaszku, zachęca terrorystów do ataków. Reżimowe media wypominają też społeczności międzynarodowej milczenie ws. piątkowego zamachu w Damaszku.

Komentarz ukazał się dzień po wypowiedzi Bana, który oświadczył, że represje sił prezydenta Syrii Baszara el-Asada wobec jego przeciwników osiągnęły "poziom nie do przyjęcia". Agencja AP ocenia, że komentarze syryjskich mediów na temat ONZ są w najostrzejszym tonie od wejścia w życie 12 kwietnia kruchego rozejmu wynegocjowanego przez międzynarodowego wysłannika Kofiego Annana.

"Tiszrin" pisze, że Ban unika debaty na temat przemocy ze strony przeciwników reżimu, wygłaszając za to "oburzające" oświadczenia wymierzone w syryjski rząd.

REKLAMA

"Bezustanne ignorowanie przez społeczność międzynarodową aktów przestępczych dokonywanych przez zbrojne grupy jest odbierane jako bezpośredni udział w ułatwianiu przeprowadzania aktów terroru, których Syria jest sceną" - napisano w artykule redakcyjnym. "Takie stanowisko wyraźnie zachęca te grupy do dalszych przestępstw i aktów terroru" - twierdzi prorządowa gazeta.

W piątek w Damaszku doszło do czterech wybuchów, w których zginęło co najmniej 11 osób, a dziesiątki zostały ranne. Reżim Asada obwinił o przeprowadzenie ataków "terrorystów". "Tiszrin" zarzuca "zbrojnym bandom terrorystycznym" przeprowadzenie ataku i naruszenie punktu planu pokojowego wynegocjowanego przez Annana, przewidującego - jak pisze - "zaprzestanie przemocy, wszelkich postaci terroryzmu, w chwili pojawienia się pierwszych międzynarodowych obserwatorów".

Także inny oficjalny dziennik "al-Sawra" pyta w sobotę retorycznie, dlaczego Ban i Annan "nie żądają wycofania się terrorystów". "Dlaczego nie zauważają ich obecności, ich roli, ich zwolenników, tych, którzy ich finansują?" - pisze gazeta. Syryjskie władze twierdziły, że antyreżimowe wystąpienia są inspirowane przez zagranicę.

Jak komentuje "Tiszrin", terroryści w Syrii mogą liczyć na wsparcie takich krajów jak Katar, Arabia Saudyjska i Turcja.

Arabia Saudyjska i Katar apelowały o uzbrojenie syryjskich rebeliantów, ale propozycję tę odrzuciła zdecydowana większość społeczności międzynarodowej.

Według ONZ w konflikcie, który trwa w 23-milionowej Syrii od marca 2011 roku, z rąk sił rządowych zginęło co najmniej 9 tysięcy ludzi. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka utrzymuje, że ofiar śmiertelnych jest 11 tysięcy.

>>>>

Obledny rezimowy belkot ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:15, 09 Maj 2012    Temat postu:

Walki podczas wyborów parlamentarnych w Syrii - 23 zabitych

W cie­niu walk i pro­te­stów w Syrii od­by­wa­ją się w po­nie­dzia­łek wy­bo­ry par­la­men­tar­ne. Dla pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da są one do­wo­dem na jego go­to­wość do po­li­tycz­nych re­form. Opo­zy­cja zboj­ko­to­wa­ła gło­so­wa­nie, na­zy­wa­jąc je farsą. W dniu wy­bo­rów zgi­nę­ły 23 osoby.

W nie­któ­rych czę­ściach kraju, mię­dzy in­ny­mi w Darze, w kilku dziel­ni­cach Da­masz­ku oraz na te­re­nach za­miesz­ka­nych przez Kur­dów opo­zy­cjo­ni­ści po­słu­cha­li we­zwań do straj­ku ge­ne­ral­ne­go - po­da­ła agen­cja dpa. W kilku mia­stach i wsiach do­szło do de­mon­stra­cji prze­ciw­ko wy­bo­rom.

We­dług dzia­ła­czy opo­zy­cji naj­wię­cej osób siły rzą­do­we za­bi­ły w pro­win­cji Dajr az-Za­ur. Wśród ofiar śmier­tel­nych jest dziec­ko oraz pię­ciu de­zer­te­rów.

Ruch przed lo­ka­la­mi wy­bor­czy­mi był zda­niem ob­ser­wa­to­rów ra­czej nie­wiel­ki. Mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych po­in­for­mo­wa­ło na­to­miast o "znacz­nej fre­kwen­cji wy­bor­czej". O 250 miejsc w par­la­men­cie ubie­ga się 7 195 kan­dy­da­tów. Lo­ka­le wy­bor­cze są czyn­ne do godz. 21. Wy­ni­ki spo­dzie­wa­ne są naj­wcze­śniej we wto­rek wie­czo­rem.

Zda­niem prze­ciw­ni­ków re­żi­mu w Da­masz­ku gło­so­wa­nie jest dzia­ła­niem po­zo­ro­wa­nym ma­ją­cym na celu prze­dłu­że­nie rzą­dów Asada.

Wy­bo­ry na­stę­pu­ją trzy mie­sią­ce po re­fe­ren­dum w Syrii, w któ­rym za­apro­bo­wa­no nową kon­sty­tu­cję. Ofi­cjal­ne dane mówią o 57-pro­cen­to­wym udzia­le oby­wa­te­li w re­fe­ren­dum, ale dane te nie zo­sta­ły nie­za­leż­nie zwe­ry­fi­ko­wa­ne.

Re­fe­ren­dum po­zwa­la, przy­naj­mniej w teo­rii, na two­rze­nie no­wych par­tii po­li­tycz­nych i ogra­ni­cza spra­wo­wa­nie wła­dzy przez pre­zy­den­ta do dwóch sied­mio­let­nich ka­den­cji.

W wy­bo­rach udział bie­rze sześć z dzie­wię­ciu par­tii, które po uchwa­le­niu nowej usta­wy o par­tiach otrzy­ma­ły po­zwo­le­nie na dzia­łal­ność.

Par­tia Baas rzą­dzi w Syrii od za­ma­chu stanu z 1963 roku, a ro­dzi­na Asada prze­ję­ła wła­dzę w kraju od na­stęp­ne­go za­ma­chu stanu do­ko­na­ne­go w 1970 roku przez ojca obec­ne­go pre­zy­den­ta, Ha­fe­za el-Asa­da.

Po­nie­dział­ko­we wy­bo­ry za­pew­ne nie będą miały wpły­wu na po­wsta­nie w Syrii prze­ciw­ko re­żi­mo­wi, w któ­rym we­dług ONZ od marca ubie­głe­go roku zgi­nę­ło 9 tys. ludzi.

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun okre­ślił pa­nu­ją­cą w Syrii sy­tu­ację jako "cał­ko­wi­cie nie do za­ak­cep­to­wa­nia". Prio­ry­te­tem jest roz­miesz­cze­nie na te­re­nie kraju ob­ser­wa­to­rów tak szyb­ko, jak to moż­li­we. Trze­ba po­wstrzy­mać prze­moc sto­so­wa­ną przez wszyst­kie stro­ny (kon­flik­tu) - po­wie­dział Ki Mun w Wa­szyng­to­nie .

>>>>

Takie to wybory podczas ktorych gina ludzie ...

Jest juz :
Zabitych:
8871 cywilow
3434 wojskowych
1.639.727 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:34, 09 Maj 2012    Temat postu:

Syria: Wybuch uszkodził pojazdy konwoju obserwatorów ONZ

Silny wy­buch uszko­dził w środę po­jaz­dy kon­wo­ju ob­ser­wa­to­rów ONZ w pro­win­cji Dara na po­łu­dniu Syrii, przy czym ośmiu sy­ryj­skich człon­ków eskor­ty zo­sta­ło ran­nych - po­in­for­mo­wa­ła sy­ryj­ska pro­rzą­do­wa te­le­wi­zja Ad­du­nia.

We­dług sy­ryj­skich władz, znaj­du­ją­cy się w kon­wo­ju szef ob­ser­wa­to­rów, nor­we­ski ge­ne­rał Ro­bert Mood nie do­znał żad­nych ob­ra­żeń. Brak do­nie­sień, by ranny zo­stał któ­ry­kol­wiek z po­zo­sta­łych 12 ob­ser­wa­to­rów. Eks­plo­zja uszko­dzi­ła mię­dzy in­ny­mi po­jazd, na­le­żą­cy do sy­ryj­skich pań­stwo­wych me­diów.

Pro­win­cja Dara leży na po­łu­dnie od Da­masz­ku przy gra­ni­cy z Jor­da­nią.

Za­da­niem ob­ser­wa­to­rów ONZ jest nad­zo­ro­wa­nie obo­wią­zu­ją­ce­go w Syrii od 12 kwiet­nia kru­che­go ro­zej­mu mię­dzy re­be­lian­ta­mi a si­ła­mi re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

>>>>

A wiec prowokacja rezimu Asada !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 14:34, 10 Maj 2012    Temat postu:

Zamachy w Damaszku

Ponad 40 osób zginęło, a 170 zostało rannych w dwóch potężnych zamachach bombowych w stolicy Syrii Damaszku w czwartek rano - podała syryjska telewizja. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w eksplozjach zginęło 50 osób, a rannych zostało ponad 100. Państwowa telewizja poinformowała, że ataki zostały przeprowadzone przez "terrorystów" w dzielnicy Kazaz "w chwili, gdy ludzie udawali się do pracy, a uczniowie do szkół". TV dodała, że większość ofiar to cywile. Eksplozje wstrząsnęły siedzibą wywiadu wojskowego ok. godz. 8 rano. Budynek wchodzi w skład kompleksu wojskowego. Agencja AP relacjonuje, że służby medyczne na miejscu zbierają z ulicy ludzkie szczątki. Na miejscu eksplozji widać było spalone samochody osobowe i ciężarówki. Po eksplozjach pozostały dwa leje, jeden z nich głęboki na trzy metry, a szeroki na sześć; według mieszkańców wybuchy nastąpiły zaraz po sobie.

>>>>

Kolejne wydarzenie o ktorym wiemy tylko z klamliwego belkotu rezimu . Czekamy na inne zrodla .
A bilans ofiar rosnie do :
Zabitych;
9001 cywilow (kolejny rekord)
3475 wojskowych
1.662.570 ofiar ogolem .Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:38, 10 Maj 2012    Temat postu:

Syria, MSW: ponad 55 zabitych w zamachach bombowych w Damaszku

W do­ko­na­nych w Da­masz­ku dwóch sa­mo­bój­czych za­ma­chach bom­bo­wych z uży­ciem sa­mo­cho­dów -pu­ła­pek zgi­nę­ło ponad 55 ludzi, a 372 in­nych zo­sta­ło ran­nych - po­in­for­mo­wa­ło mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych Syrii w prze­ka­za­nym przez pań­stwo­wą te­le­wi­zję ko­mu­ni­ka­cie.

Miej­scem dwóch eks­plo­zji, które na­stą­pi­ły w krót­kim od­stę­pie czasu w trak­cie po­ran­ne­go szczy­tu ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go, była dziel­ni­ca Kazaa, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba wy­wia­du woj­sko­we­go. For­ma­cja ta od­gry­wa klu­czo­wą rolę w trwa­ją­cych już 14 mie­się­cy krwa­wych zma­ga­niach re­ży­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da ze spo­łecz­nym ru­chem pro­te­stów.

We­dług pań­stwo­wej te­le­wi­zji więk­szość ofiar wy­bu­chów to cy­wi­le.

Agen­cja AP re­la­cjo­no­wa­ła, że służ­by me­dycz­ne na miej­scu zbie­ra­ły z ulicy ludz­kie szcząt­ki. Na miej­scu eks­plo­zji widać było spa­lo­ne sa­mo­cho­dy oso­bo­we i cię­ża­rów­ki. Po eks­plo­zjach po­zo­sta­ły dwa leje, jeden z nich głę­bo­ki na trzy metry, a sze­ro­ki na sześć.

Szef misji ob­ser­wa­cyj­nej ONZ w Syrii, nor­we­ski ge­ne­rał Ro­bert Mood, który udał się na miej­sce wy­bu­chów, za­ape­lo­wał o pomoc w po­wstrzy­ma­niu "strasz­nej prze­mo­cy" w Syrii. Za­py­ta­ny, co chciał­by prze­ka­zać spraw­com za­ma­chów, od­parł: - To nie jest roz­wią­za­nie żad­nych pro­ble­mów (...). Je­dy­nie przy­spo­rzy wię­cej cier­pie­nia ko­bie­tom i dzie­ciom.

Za­da­niem ob­ser­wa­to­rów ONZ jest nad­zo­ro­wa­nie obo­wią­zu­ją­ce­go w Syrii od 12 kwiet­nia kru­che­go ro­zej­mu mię­dzy re­be­lian­ta­mi a si­ła­mi re­ży­mu Asada.

Zda­niem Sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka ataki te, o któ­rych prze­pro­wa­dze­nie ob­wi­nia­ją się wza­jem­nie reżym i opo­zy­cja, "były naj­po­waż­niej­szy­mi ak­ta­mi prze­mo­cy w Syrii od po­cząt­ku re­wol­ty", czyli od marca 2011 roku.

Do ostat­nie­go więk­sze­go za­ma­chu bom­bo­we­go do­szło w sy­ryj­skiej sto­li­cy 27 kwiet­nia, kiedy to za­ma­cho­wiec-sa­mo­bój­ca wy­sa­dził się w po­wie­trze w po­bli­żu funk­cjo­na­riu­szy służb bez­pie­czeń­stwa. Zgi­nę­ło wtedy dzie­więć osób, a 26 in­nych zo­sta­ło ran­nych.

We­dług Ob­ser­wa­to­rium w wy­ni­ku zbroj­ne­go kon­flik­tu mię­dzy prze­ciw­ni­ka­mi Asada i pod­po­rząd­ko­wa­ny­mi mu for­ma­cja­mi zgi­nę­ło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twier­dzi, że ofia­rą rzą­do­wych re­pre­sji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei sy­ryj­skie wła­dze mówią, że w ak­tach prze­mo­cy, za któ­ry­mi stają wspie­ra­ni przez za­gra­ni­cę is­lam­scy bo­jow­ni­cy, zgi­nę­ło 2,6 tys. żoł­nie­rzy i po­li­cjan­tów.

>>>>

Czyli opozycja sie nie przyznaje . Zatem prowokacja ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 15:11, 11 Maj 2012    Temat postu:

Powszechne potępienie zamachów w Damaszku

ONZ, UE, Liga Arab­ska i po­szcze­gól­ne pań­stwa po­tę­pi­ły za­ma­chy sa­mo­bój­cze z uży­ciem sa­mo­cho­dów pu­ła­pek w Da­masz­ku, gdzie zgi­nę­ło ponad 55 osób, a 372 zo­sta­ły ranne. To naj­krwaw­sze za­ma­chy w Syrii od po­cząt­ku re­wol­ty w marcu ub.r.

Na razie nikt się nie przy­znał do dwóch eks­plo­zji, które na­stą­pi­ły w krót­kim od­stę­pie czasu w trak­cie po­ran­ne­go szczy­tu ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go w dziel­ni­cy Kazaa, gdzie mie­ści się sie­dzi­ba wy­wia­du woj­sko­we­go. For­ma­cja ta od­gry­wa klu­czo­wą rolę w trwa­ją­cych już 14 mie­się­cy krwa­wych zma­ga­niach re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da ze spo­łecz­nym ru­chem pro­te­stów.

- Zde­cy­do­wa­nie po­tę­pia­my po­dwój­ny za­mach bom­bo­wy w Da­masz­ku, który, jak się wy­da­je, był prze­pro­wa­dzo­ny w celu spo­wo­do­wa­nia jak naj­więk­szej licz­by ofiar i znisz­czeń i który uwa­ża­my za akt czy­ste­go ter­ro­ry­zmu - oświad­czył Mi­cha­el Mann, rzecz­nik sze­fo­wej unij­nej dy­plo­ma­cji Ca­the­ri­ne Ash­ton.

Wy­bu­chy w Da­masz­ku po­tę­pił mię­dzy­na­ro­do­wy me­dia­tor Kofi Annan, który za­bie­ga o re­ali­za­cję swo­je­go 6-punk­to­we­go planu po­ko­jo­we­go dla Syrii, co ma za­po­biec po­grą­że­niu się tego kraju w woj­nie do­mo­wej na pełną skalę.

- Te strasz­li­we akty i prze­moc w Syrii muszą ustać - pod­kre­ślił Annan w oświad­cze­niu wy­da­nym w Ge­ne­wie. - Każda akcja, która służy eska­la­cji na­pię­cia i pod­no­si po­ziom prze­mo­cy, jest kontr­pro­duk­tyw­na dla wszyst­kich stron - dodał.

Za­ma­chy zde­cy­do­wa­nie po­tę­pił też se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun.

W spo­sób zde­cy­do­wa­ny za­ma­chy w Da­masz­ku po­tę­pił Wa­szyng­ton, ape­lu­jąc po raz ko­lej­ny do re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da o wdro­że­nie planu wy­słan­ni­ka ONZ i Ligi Arab­skiej Ko­fie­go An­na­na. Wszel­ka prze­moc wobec cy­wi­lów wy­ma­ga po­tę­pie­nia i nic jej nie uspra­wie­dli­wia - oświad­czy­ła rzecz­nicz­ka De­par­ta­men­tu Stanu Vic­to­ria Nu­land.

Za­ma­chy w Da­masz­ku po­tę­pi­ła też Rosja; przy oka­zji oskar­ży­ła, jak pisze Reu­ters, nie­wy­mie­nio­ne z nazwy obce pań­stwa o to, że "pod­mi­no­wu­ją" sy­tu­ację w Syrii. Rosja, jak przy­po­mi­na Reu­ters, od dawna za­rzu­ca Za­cho­do­wi, że nie­wła­ści­wie trak­tu­je za­gro­że­nie, jakie w Syrii stwa­rza­ją re­be­lian­ci. Przy­wód­cy za­chod­ni za roz­lew krwi winią głów­nie Asada.

>>>>

Kreml to bydlaki . Sami w ten sposob mordowali ludzi to maja wprawe ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:33, 11 Maj 2012    Temat postu:

Watykan potępił zamachy w Damaszku

Watykan potępił czwartkowe zamachy w stolicy Syrii Damaszku, w których zginęło ponad 55 osób, a 372 zostały ranne. Stolica Apostolska ponowiła apel o wejście na drogę dialogu i pojednania.

Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi w wydanym oświadczeniu stwierdził: "W obliczu tragicznych zamachów, które wczoraj doprowadziły do przelewu krwi na ulicach Damaszku, można jedynie wyrazić stanowcze potępienie i zapewnić o pełnej wzruszenia bliskości Ojca Świętego i wspólnoty katolickiej z rodzinami ofiar".

"Te zamachy powinny nakłonić wszystkich do działań na rzecz przełomu w zdecydowanej realizacji planu (specjalnego wysłannika ONZ Kofiego) Annana, który został zaakceptowany przez strony konfliktu" - napisał ksiądz Lombardi w nocie, rozpowszechnionej przez watykańskie biuro prasowe dzień po najbardziej krwawych atakach w Syrii od początku konfliktu.

W oświadczeniu mowa jest też o tym, że czwartkowe zamachy pokazują, iż "sytuacja w Syrii wymaga wspólnego i zdecydowanego zaangażowania ze strony całej społeczności międzynarodowej, aby wcielono w życie ten plan i aby tak szybko, jak to możliwe zostali wysłani tam następni obserwatorzy".

Rzecznik Watykanu przypomniał jako zawsze aktualny apel Benedykta XVI z orędzia wielkanocnego o to, aby Syria weszła na drogę "poszanowania, dialogu i pojednania".

>>>>

Oczywiscie potepiamy bestialskie ataki na cywili . Zolnierze walcza tylko z zolnierzami . To jedyny sposob ktory nazywamy wojna . ,,Walka'' bomabami z cywilami to zbrodnia ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:48, 12 Maj 2012    Temat postu:

Syria: władze utrzymują, że udaremniły zamach w Aleppo

Władze Syrii poinformowały dziś, że udaremniony został samobójczy zamach w Aleppo na północy kraju, w dzień po dwóch takich atakach bombowych w Damaszku, w których zginęło ponad 55 osób - poinformowała syryjska telewizja państwowa.

- Władze syryjskie zapobiegły atakowi, w którym zamachowiec samobójca chciał wysadzić swój samochód pułapkę w (...) Aleppo - podała telewizja, dodając, że niedoszły sprawca został zabity, zanim udało mu się zrealizować "swój zbrodniczy, terrorystyczny" plan.

Według tego samego źródła w samochodzie miało być 1,2 tys. kilogramów materiałów wybuchowych.

Wczoraj w Damaszku w dwóch samobójczych zamachach bombowych, również z użyciem samochodów-pułapek zginęło ponad 55 ludzi, a 372 innych zostało rannych.

Miejscem dwóch eksplozji, które nastąpiły w krótkim odstępie czasu w trakcie porannego szczytu komunikacyjnego, była dzielnica Kazaa, gdzie mieści się siedziba wywiadu wojskowego. Formacja ta odgrywa kluczową rolę w trwających już 14 miesięcy krwawych zmaganiach reżymu prezydenta Baszara el-Asada ze społecznym ruchem protestów.

Według państwowej telewizji większość ofiar czwartkowych zamachów to cywile.

Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka w wyniku zbrojnego konfliktu między przeciwnikami Asada i podporządkowanymi mu formacjami zginęło już ponad 11 tys. ludzi. ONZ twierdzi, że ofiarą rządowych represji padło ponad 9 tys. ludzi. Z kolei syryjskie władze mówią, że w aktach przemocy, za którymi stają wspierani przez zagranicę islamscy bojownicy, zginęło 2,6 tys. żołnierzy i policjantów.

>>>>

Kolejne klamstwa rezimu ...

Daje to ofiar:
Zabitych:
9014 cywilow
3479 wojskowych
1.664.823 ofiar ogolem .

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91888
Przeczytał: 119 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:42, 12 Maj 2012    Temat postu:

Syria: mało znana grupa przyznała się do zamachu

Mało znane zbrojne ugrupowanie w Syrii o nazwie Jabhat al-Nusra (Front Zwycięstwa) przyznało się w sobotę w nagraniu wideo do dokonania czwartkowego podwójnego zamachu w Damaszku, w następstwie czego zginęło co najmniej 55 osób.

Na wideo zamieszczonym na stronach islamistów grupa, nazywająca siebie Frontem Zwycięstwa (Jabhad al-Nusra), mówi, że dokonała zamachu w odpowiedzi na ataki sił prezydenta Baszara el-Asada na zbuntowane wobec niego miasta.

Agencja Reuters pisze, że na podstawie wideo nie można zdecydowanie orzec, że islamistyczna grupa al-Nusra przygotowała operację w Damaszku, którą, jak poinformowały władze, przeprowadzili dwaj zamachowcy samobójcy. Wideo nie pokazuje zamachowców, nie wspomina też, że były to zamachy samobójcze.

O grupie al-Nusra niewiele wiadomo; zachodni wywiad uważa, iż może być powiązana z częścią Al-Kaidy działającą w Iraku. Zachodni eksperci nie mają wątpliwości, że islamscy ekstremiści, w tym powiązani z Al-Kaidą, przeniknęli do Syrii, gdzie sytuacja pozostaje niestabilna od początku rebelii wobec prezydenta Baszara, czyli od 14 miesięcy.

Wideo, jak pisze AFP, nosi datę 10 maja. Tego dnia w Damaszku w dwóch samobójczych zamachach bombowych z użyciem samochodów-pułapek zginęło ponad 55 ludzi, a 372 zostało rannych.

>>>>

Wyglada na prowokacje rezimu . Chca podpiac opozycje pod AlKaide . Nic nowego . Tak prymitywne prowokacje jak widac latwo mozna rozpoznac ...

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 127, 128, 129  Następny
Strona 24 z 129

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy