Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Syria na drodze do wolności !
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 254, 255, 256  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:48, 05 Mar 2012    Temat postu:

Syria: Reźim zgodzi się na przedłużenie misji Ligi Arabskiej

Syria zgo­dzi się na prze­dłu­że­nie misji Ligi Arab­skiej, jeśli zo­sta­nie o to po­pro­szo­na, ale sprze­ci­wia się zwięk­sze­niu upraw­nień ob­ser­wa­to­rów - po­da­ła dzi­siaj agen­cja Reu­ters, po­wo­łu­jąc się na źró­dło w Lidze. Man­dat misji wy­ga­sa w naj­bliż­szy czwar­tek.

- Syria nie sprze­ci­wi się prze­dłu­że­niu man­da­tu misji Ligi o ko­lej­ny mie­siąc, jeśli arab­scy mi­ni­stro­wie spraw za­gra­nicz­nych po­pro­szą o to na naj­bliż­szym spo­tka­niu - po­da­ło źró­dło cy­to­wa­ne przez Reu­te­ra. Na spo­tka­niu 22 stycz­nia sze­fo­wie dy­plo­ma­cji państw Ligi Arab­skiej (LA) zde­cy­du­ją o dal­szych lo­sach misji ob­ser­wa­to­rów, któ­rzy przy­by­li do Syrii pod ko­niec grud­nia. Ich za­da­niem jest spraw­dze­nie, czy sy­ryj­ski reżim sto­su­je się do po­ro­zu­mie­nia wy­ne­go­cjo­wa­ne­go z LA i prze­stał sto­so­wać prze­moc wobec de­mon­stran­tów. Po ofi­cjal­nym za­koń­cze­niu wi­zy­ty w Syrii ob­ser­wa­to­rzy naj­praw­do­po­dob­niej ogło­szą, że wła­dze w Da­masz­ku w dal­szym ciągu łamią za­pi­sy tego po­sta­no­wie­nia - za­uwa­ża agen­cja.

We­dług tego sa­me­go in­for­ma­to­ra Chiny i Rosja na­ci­ska­ły na sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da, by zgo­dził się na prze­dłu­że­nie misji i za­po­biegł w ten spo­sób eska­la­cji kon­flik­tu na skalę mię­dzy­na­ro­do­wą.

Nie­któ­re pań­stwa człon­kow­skie Ligi uwa­ża­ją, że na­le­ży zwięk­szyć kom­pe­ten­cje ob­ser­wa­to­rów, jeśli mają oni po­wstrzy­mać prze­moc re­żi­mu. Wcze­śniej Syria od­rzu­ci­ła pro­po­no­wa­ne przez Katar roz­miesz­cze­nie w kraju arab­skich wojsk w celu po­ło­że­nia kresu prze­mo­cy.

Jed­nak in­for­ma­tor za­zna­czył, że po­sze­rze­nie kom­pe­ten­cji ob­ser­wa­to­rów spo­tka­ło­by się ze sprze­ci­wem Da­masz­ku. - Syria mia­ła­by za­strze­że­nia co do prze­kształ­ce­nia misji z ob­ser­wa­cyj­nej na do­cho­dze­nio­wą - po­wie­dział. Do wpro­wa­dze­nia zna­czą­cych zmian - ta­kich jak uzbro­je­nie ob­ser­wa­to­rów, do­cho­dze­nia w spra­wie na­ru­sze­nia praw czło­wie­ka czy do­stęp do tzw. stref woj­sko­wych - ko­niecz­ne by­ło­by wy­pra­co­wa­nie no­we­go po­ro­zu­mie­nia. ONZ ogło­si­ła kilka dni temu, że od chwi­li przy­by­cia ob­ser­wa­to­rów LA do Syrii zgi­nę­ło w tym kraju ok. 400 osób. Jest to jed­no­znacz­ny sy­gnał, że wła­dze sy­ryj­skie wzma­ga­ją prze­moc wobec prze­ciw­ni­ków - oce­ni­ła am­ba­sa­dor USA przy ONZ Susan Rice.

>>>>

Na takie misje to oni sie godza bo nie powstrzymuja one zbrodni ...

Ekipy Czerwonego Krzyża dotarły z pomoca do Hims

Ekipy Czer­wo­ne­go Krzy­ża i sy­ryj­skie­go Arab­skie­go Pół­księ­ży­ca do­tar­ły dziś do dwóch dziel­nic mia­sta Hims w za­chod­niej Syrii z po­mo­cą hu­ma­ni­tar­ną dla lud­no­ści cy­wil­nej - po­in­for­mo­wał rzecz­nik Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ko­mi­te­tu Czer­wo­ne­go Krzy­ża.

Jedna z dziel­nic Hims - Baba Amro - była do nie­daw­na ośrod­kiem re­be­lii prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Syrii Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi. Siły rzą­do­we ob­le­ga­ły mia­sto, pro­wa­dząc ostrzał ar­ty­le­ryj­ski. Do Baba Amro wła­dze sy­ryj­skie w dal­szym ciągu nie wpusz­cza­ją przed­sta­wi­cie­li Czer­wo­ne­go Krzy­ża. Pomoc do­tar­ła dziś do dziel­nic In­sza­at i Taw­zii; znaj­du­je się tam wielu cy­wi­lów, któ­rzy ucie­kli z Baba Amro.

W pią­tek rzecz­nik Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Praw Czło­wie­ka (UNH­CHR) Ru­pert Co­lvil­le wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie z po­wo­du do­nie­sień o krwa­wych re­pre­sjach w Baba Amro. Re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi.

>>>>

To dobrze e dotarly !!!

Syria: ostre starcia na południu kraju

Ostre star­cia wy­bu­chły w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek mię­dzy sy­ryj­ski­mi si­ła­mi pan­cer­ny­mi a re­be­lian­ta­mi, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li sko­or­dy­no­wa­ne ataki na za­po­ry dro­go­we wznie­sio­ne przez armię w mie­ście Dara na po­łu­dniu Syrii przy gra­ni­cy z Jor­da­nią.

Po­in­for­mo­wa­li o tym w po­nie­dzia­łek dzia­ła­cze sy­ryj­skiej opo­zy­cji. Agen­cja Reu­te­ra za­strze­ga, że do­nie­sień tych nie można było zwe­ry­fi­ko­wać w nie­za­leż­nych źró­dłach. Opo­zy­cyj­na "Wolna Armia Sy­ryj­ska za­ata­ko­wa­ła jed­no­cze­śnie kilka zapór dro­go­wych. Czoł­gi ostrze­li­wu­ją dziel­ni­ce miesz­kal­ne a snaj­pe­rzy strze­la­ją do wszyst­kie­go, co się rusza, nawet pla­sti­ko­wych to­re­bek" - po­wie­dział Reu­te­ro­wi jeden z dzia­ła­czy opo­zy­cji Maher Ab­del­hak.

We­dług opo­zy­cji, w ostat­nich dniach re­be­lian­ci z Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej na­si­li­li ataki na siły pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da na po­łu­dniu, pół­no­cy i wscho­dzie kraju, żeby od­cią­żyć ob­le­ga­ne przez nie od mie­sią­ca mia­sto Hims na za­cho­dzie.

W ciągu czte­rech ty­go­dni w Hims zgi­nę­ły setki ludzi; wa­run­ki hu­ma­ni­tar­ne są tam ka­ta­stro­fal­ne: bra­ku­je żyw­no­ści, wody, nie ma po­mo­cy me­dycz­nej dla cho­rych i ran­nych. W czwar­tek wy­co­fa­ła się stąd więk­szość sy­ryj­skich re­be­lian­tów.

An­ty­re­żi­mo­we pro­te­sty, za­in­spi­ro­wa­ne arab­ską wio­sną, prze­ciw­ko rzą­dom pre­zy­den­ta Asada wy­bu­chły w Syrii w marcu 2011 roku. Bru­tal­ne tłu­mie­nie tych wy­stą­pień przez siły rzą­do­we spo­wo­do­wa­ło, że Syria zna­la­zła się w izo­la­cji, a spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa na­ło­ży­ła na nią sank­cje. Po­ko­jo­we pro­de­mo­kra­tycz­ne de­mon­stra­cje prze­ro­dzi­ły się w opór zbroj­ny - do prze­ciw­ni­ków Asada przy­łą­czy­li się de­zer­te­rzy z armii. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło w Syrii co naj­mniej 7500 ludzi.

>>>>

Tak jest znakomita taktyka . Trzeba wyszukiwac slabe punkty i tam uderzac po czym znikac . Partyzanci musza byc nieustannie w ruchu . Uderzac duzymi grupami po czym rozpraszac na mniejsze i znow zbierac .
Ataki nalezy planowac a przed atakiem cwiczyc np. na makietach aby jak najmniej bylo niespodzianek !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Od chwi­li przy­by­cia ob­ser­wa­to­rów Ligi Arab­skiej do Syrii zgi­nę­ło w tym kraju ok. 400 osób, fot. PAP / EPA


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:05, 12 Mar 2012, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:07, 05 Mar 2012    Temat postu:

Niemcy mają nadzieję, że Rosja przemyśli stanowisko wobec Syrii

Nie­miec­ki mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Guido We­ster­wel­le wy­ra­ził na­dzie­ję, że po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich, Rosja zda sobie spra­wę, iż w kwe­stii Syrii "stoi po złej stro­nie hi­sto­rii" i prze­my­śli swe sta­no­wi­sko.

Mo­skwa, po­dob­nie jak Pekin, stoi dotąd po stro­nie pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da. Rosja od­rzu­ca wszel­kie formy in­ge­ren­cji w spra­wy sy­ryj­skie i chro­ni tam­tej­szy reżim przed po­tę­pie­niem przez Radę Bez­pie­czeń­stwa ONZ. Na­to­miast Ber­lin jest jed­nym ze zde­kla­ro­wa­nych zwo­len­ni­ków pod­ję­cia przez ONZ dzia­łań w związ­ku z sy­tu­acją w Syrii, gdzie siły re­żi­mo­we krwa­wo tłu­mią re­be­lię prze­ciw­ko Asa­do­wi. We­ster­wel­le dał wyraz na­dziei, że teraz, gdy w Rosji skoń­czy­ła się kam­pa­nia wy­bor­cza, Mo­skwa "ja­śniej spoj­rzy" na sy­tu­ację i prze­my­śli swe sta­no­wi­sko wobec Syrii. Za­cho­do­wi cho­dzi o "so­li­dar­ność z na­ro­dem sy­ryj­skim", a nie o "osła­bia­nie ro­syj­skich in­te­re­sów w re­gio­nie" - za­pew­nił szef nie­miec­kiej dy­plo­ma­cji.

>>>>

Ta ,,przemysli''...

Prezydent Asad gratuluje Putinowi "znaczącego zwycięstwa"

Pre­zy­dent Syrii Ba­szar el-Asad po­gra­tu­lo­wał Wła­di­mi­ro­wi Pu­ti­no­wi "zna­czą­ce­go zwy­cię­stwa" w nie­dziel­nych wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w Rosji - po­da­ła ofi­cjal­na sy­ryj­ska agen­cja pra­so­wa Sana.

- Pre­zy­dent (...) wy­słał list do pre­mie­ra Rosji Wła­di­mi­ra Pu­ti­na w związ­ku z jego zwy­cię­stwem w wy­bo­rach pre­zy­denc­kich - po­in­for­mo­wa­ła Sana. - W imie­niu swoim i w imie­niu na­ro­du sy­ryj­skie­go Asad wy­ra­ził naj­szczer­sze gra­tu­la­cje z oka­zji wy­bo­ru", a także ży­czył "za­przy­jaź­nio­ne­mu na­ro­do­wi ro­syj­skie­mu do­bro­by­tu i po­stę­pu pod rzą­da­mi Pu­ti­na - prze­ka­za­ła sy­ryj­ska agen­cja.

Po prze­li­cze­niu 99,5 proc. gło­sów Putin otrzy­mał 63,71 proc. gło­sów. Jed­nak we­dług ob­ser­wa­to­rów OBWE i Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Eu­ro­py pod­czas li­cze­nia gło­sów do­szło do po­waż­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści, a kam­pa­nia wy­bor­cza była ten­den­cyj­na i jaw­nie skie­ro­wa­na na rzecz Pu­ti­na. Rosja jest wie­lo­let­nim so­jusz­ni­kiem Syrii i sprze­da­je jej broń. Rosja i Chiny już dwu­krot­nie za­blo­ko­wa­ły w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ pro­jek­ty re­zo­lu­cji, po­tę­pia­ją­ce reżim Asada, który od pra­wie roku bru­tal­nie tłumi an­ty­rzą­do­we po­wsta­nie w swoim kraju.

>>>>

No tak bandyta typu radzieckiego gratuluje bnadycie tego samego typu . Radzieckosc do kwadratu ...

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 20:08, 05 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:02, 06 Mar 2012    Temat postu:

Kanada zamknęła swoją ambasadę w Syrii

Kanada zamknęła swoją ambasadę w stolicy Syrii Damaszku i wprowadziła nowe sankcje m.in. wobec syryjskiego banku centralnego - poinformowali przedstawiciele kanadyjskiego MSZ.

Rzecznik ministra spraw zagranicznych Johna Bairda powiedział, że Kanada wycofała swój personel dyplomatyczny z Damaszku. "Nasza ambasada i konsulat są zamknięte" - dodał rzecznik, cytowany przez agencję Reutera. W związku z pogorszeniem się sytuacji w Syrii, gdzie od prawie roku trwa antyrządowe powstanie, brutalnie tłumione przez reżim prezydenta Baszara el-Asada, swoje ambasady zamknęły m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Szwajcaria.

W poniedziałek ogłoszono też szóstą rundę kanadyjskich sankcji przeciwko władzom w Damaszku. Obejmują one zakaz współpracy z syryjskim bankiem centralnym, a także zakaz udzielania Syrii usług finansowych lub korzystania z nich. Na czarną listę wpisano też siedmiu syryjskich ministrów. "Nasze przesłanie jest jasne: Asad musi odejść" - napisał minister Baird w oświadczeniu.

>>>>

Tak . Nie ma juz sensu utrzymywac tylu ambasad bo stosunkow z tym rezimem nie bedzie ...

Ponad 1 500 Syryjczyków uciekło do Libanu w ciągu dwóch dni

Ponad 1 500 Syryjczyków, głównie kobiet i dzieci, uciekło w ciągu ostatnich dwóch dni do sąsiedniego Libanu przed aktami przemocy w regionie Hims w zachodniej Syrii - poinformowała we wtorek przedstawicielka ONZ.

Do regionu Bekaa na wschodzie Libanu przybyło w sumie 220 rodzin - powiedziała agencji AFP Dana Sleimane, rzeczniczka biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Libanie. "Chodzi w większości o kobiety i dzieci. Przesyłamy im materace, koce i zestawy kosmetyków" - sprecyzowała. Jak dodała, jedna rodzina to od sześciu do siedmiu osób. Uchodźcy pochodzą głównie z ostrzeliwanych przez siły syryjskie miast Hims i Al-Kusajr.

Według UNHCR do tej pory schronienie w Libanie znalazło 7 058 syryjskich uchodźców.

Rewolta przeciwko prezydentowi Syrii Baszarowi el-Asadowi trwa od 11 miesięcy. Według szacunków ONZ dotychczas zginęło co najmniej 7 500 ludzi. Zwłaszcza miasto i prowincja Hims w zachodniej Syrii są krwawo pacyfikowane przez żołnierzy Asada. W piątek sekretarz generalny ONZ Ban Ki Mun potępił władze w Damaszku za to, że wojsko nie wpuszcza sanitariuszy Czerwonego Krzyża do oblężonych miast syryjskich.

>>>>

No to mamy wreszcie dane 7058 uchodzcow z Syrii ... Znow wiecej niz myslelismy !!! Nie 2-3 tys a juz ponad 7 !!!

Senator McCain za atakami powietrznymi na Syrię

Wpływowy amerykański republikański senator John McCain wezwał do podjęcia ataków lotniczych na Syrię, by zapewnić ochronę większych skupisk ludności przed represyjnymi akcjami zbrojnymi reżymu prezydenta Baszara Al-Assada.

- Ostatecznym celem ataków powinno być ustanowienie i chronienie w Syrii stref bezpieczeństwa, szczególnie na północy, w których siły opozycyjne mogłyby organizować i planować swe polityczne i wojskowe działania przeciwko Assadowi - powiedział McCain w Senacie. - Nadszedł czas na nową politykę. Assad musi wiedzieć, że nie wygra - zaznaczył republikański kontrkandydat Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w 2008 roku.

Według McCaina, "te strefy bezpieczeństwa mogłyby służyć jako platformy dostarczania pomocy humanitarnej i wojskowej - w tym broni i amunicji, kamizelek kuloodpornych i innego osobistego wyposażenia ochronnego, sprzętu rozpoznania taktycznego, urządzeń bezpiecznej łączności, żywności i wody oraz materiałów sanitarnych". Strefy mogłyby także pomóc Wolnej Armii Syryjskiej i innym zbrojnym ugrupowaniom w Syrii w szkoleniu i przekształcaniu się w bardziej spójne i skuteczne formacje wojskowe, "prawdopodobnie przy wsparciu zagranicznych partnerów".

Jak zaznaczył McCain, ponieważ z powodu opozycji Rosji i Chin Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uchwali ultymatywnej rezolucji w sprawie Syrii, Stany Zjednoczone powinny się postarać o aktywny współudział swych arabskich partnerów, takich jak Arabia Saudyjska, oraz sojuszników z NATO, jak Turcja.

Mimo trwającego głosowania siły rządowe nie zaprzestały ataków; od soboty zginęło w nich ok. 120 osób.

>>>>

Tak jest ! Trzeba zrobic wszystko aby rezim padl ! To uczyni swiat lepszym !!!

Jest zatem :
Zabitych:
5838 cywilow
2558 wojskowych
294647 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 20:08, 06 Mar 2012    Temat postu:

Syria: Telewizja pokazała ofiary masakry w Baba Amro

Re­żi­mo­wa te­le­wi­zja Al-Du­nia po­ka­za­ła dziś na­gra­nia, przed­sta­wia­ją­ce po­mor­do­wa­nych cy­wi­lów w Baba Amro - dziel­ni­cy mia­sta Hims, z któ­rej przed kilku dnia­mi woj­sko wy­par­ło re­be­lian­tów.

Winą za ma­sa­krę cy­wi­lów, w tym ko­biet i dzie­ci, Al-Du­nia ob­cią­ży­ła powstańców, któ­rzy przy­łą­czy­li się do Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej, wal­czą­cej o oba­le­nie pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Prze­ciw­ni­cy pre­zy­den­ta twier­dzą na­to­miast, że to żoł­nie­rze wojsk re­żi­mo­wych pod­rzy­na­li w czwar­tek gar­dła cy­wi­lom, usi­łu­ją­cym uciec z Baba Amro. Po­in­for­mo­wa­no, że naj­młod­szą ofia­rą ma­sa­kry była rocz­na dziew­czyn­ka imie­niem Fatin. Tym­cza­sem pań­stwo­we media sy­ryj­skie in­for­mu­ją o "oczysz­cze­niu" Baba Amro i po­wra­ca­ją­cych tam miesz­kań­cach. Jed­nak wła­dze Syrii wciąż nie do­pusz­cza­ją jed­nak Czer­wo­ne­go Krzy­ża do tej dziel­ni­cy, która do nie­daw­na była ba­stio­nem re­be­lian­tów.

Ame­ry­kań­ski se­na­tor John McCa­in do­ma­ga się ata­ków z po­wie­trza na sy­ryj­skie siły re­żi­mo­we. W po­nie­dzia­łek oświad­czył w Se­na­cie USA, że to "je­dy­ny re­ali­stycz­ny spo­sób" po­wstrzy­ma­nia w Syrii rzezi i ura­to­wa­nia życia nie­win­nych ludzi.

- Osta­tecz­nym celem ata­ków po­win­no być usta­no­wie­nie i chro­nie­nie w Syrii stref bez­pie­czeń­stwa, szcze­gól­nie na pół­no­cy, w któ­rych siły opo­zy­cyj­ne mo­gły­by or­ga­ni­zo­wać i pla­no­wać swe po­li­tycz­ne i woj­sko­we dzia­ła­nia prze­ciw­ko Asa­do­wi - po­wie­dział McCa­in.

Pre­zy­dent Ba­rack Obama w dal­szym ciągu opo­wia­da się jed­nak za dzia­ła­nia­mi dy­plo­ma­tycz­ny­mi, ma­ją­cy­mi po­ło­żyć kres aktom prze­mo­cy w Syrii. - Ad­mi­ni­stra­cja kon­cen­tru­je się obec­nie na po­dej­ściu dy­plo­ma­tycz­nym i po­li­tycz­nym, a nie na in­ter­wen­cji mi­li­tar­nej - po­wie­dział dziś rzecz­nik Bia­łe­go Domu Tommy Vie­tor. Dodał, że cho­dzi o kon­ty­nu­ację izo­la­cji sy­ryj­skie­go re­żi­mu, od­cię­cie go od stru­mie­ni pie­nię­dzy oraz na­kła­nia­nie opo­zy­cji sy­ryj­skiej do zjed­no­cze­nia się wokół przej­rzy­ste­go planu trans­for­ma­cji.

Opo­zy­cja sy­ryj­ska in­for­mu­je, że woj­ska re­żi­mo­we wy­sa­dzi­ły w po­wie­trze most w po­bli­żu gra­ni­cy z Li­ba­nem; ak­ty­wi­ści prze­rzu­ca­li tam­tę­dy ran­nych przez gra­ni­cę. We­dług ONZ, w ciągu ostat­nich dwóch dni przed ak­ta­mi prze­mo­cy w re­jo­nie Hims ucie­kło do Li­ba­nu ponad 1,5 tys. Li­bij­czy­ków, głów­nie ko­biet i dzie­ci.

Z Syrii do­cie­ra­ły też dziś in­for­ma­cje o star­ciach Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej z si­ła­mi re­żi­mo­wy­mi w po­bli­żu portu lot­ni­cze­go w Alep­po w pół­noc­no-za­chod­niej Syrii, w po­bli­żu gra­ni­cy z Tur­cją. Re­wol­ta prze­ciw­ko Asa­do­wi trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi. Zwłasz­cza mia­sto i pro­win­cja Hims w za­chod­niej Syrii są krwa­wo pa­cy­fi­ko­wa­ne przez żoł­nie­rzy Asada.

>>>>

Oczywiscie nikomu przytomnemu nie musze tlumaczyc ze to skutki bestialstw rezimu . WAS nie ma takiej sily ognia aby zniszczyc dzielnice . Potrzeba ciezkiej artylerii i ostrzalu rakietowego a to jest wszystko radzieckie i w rekach rezimu .
Tak to wyglada:


Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Wto 20:14, 06 Mar 2012, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:32, 07 Mar 2012    Temat postu:

Rosja studzi nadzieje Zachodu na zmianę stanowiska w sprawie Syrii

Rosja roz­wia­ła we wto­rek na­dzie­je Za­cho­du na to, że po wy­bo­rze Wła­di­mi­ra Pu­ti­na na pre­zy­den­ta zła­go­dzi sta­no­wi­sko w spra­wie Syrii - pisze agen­cja As­so­cia­ted Press, przy­ta­cza­jąc na dowód wy­po­wie­dzi dwóch ro­syj­skich dy­plo­ma­tów, które nie po­zo­sta­wia­ją złu­dzeń.

"Rosja jest głę­bo­ko prze­ko­na­na o słusz­no­ści (swego sta­no­wi­ska) w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ, w tym w kwe­stii sy­ryj­skiej" - oświad­czył we wto­rek wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Sier­giej Riab­kow. Inny dy­plo­ma­ta ro­syj­ski za­ape­lo­wał do Za­cho­du o wy­war­cie pre­sji na sy­ryj­ską opo­zy­cję, by za­prze­sta­ła zwal­cza­nia pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. "Czę­sto sły­szy­my za­rzu­ty, że nie­któ­re dzia­ła­nia Rosji, w tym i sto­so­wa­nie weta, osła­bia­ją efek­tyw­ność Rady Bez­pie­czeń­stwa" - po­wie­dział Riab­kow.

"Pod­cho­dzi­my z wiel­ką od­po­wie­dzial­no­ścią do każ­de­go weta, każ­de­go gło­so­wa­nia, wszyst­ko to ma bo­wiem po­waż­ne kon­se­kwen­cje. Dla­te­go na­ma­wia­my part­ne­rów, by nie zaj­mo­wa­li sztyw­ne­go sta­no­wi­ska, lecz szu­ka­li kom­pro­mi­su, ne­go­cjo­wa­li" - dodał Riab­kow.

Inny dy­plo­ma­ta w ro­syj­skim MSZ cy­to­wa­ny przez agen­cję As­so­cia­ted Press po­wie­dział, że apele o za­wie­sze­nie broni w Syrii po­win­ny być kie­ro­wa­ne nie tylko do sił pre­zy­den­ta Asada, lecz także do opo­zy­cji.

Te wy­po­wie­dzi w dwa dni po wy­bo­rze Pu­ti­na na pre­zy­den­ta roz­wie­wa­ją, jak pisze AP, spe­ku­la­cje, że Rosja może zmie­nić sta­no­wi­sko w spra­wie Syrii, jeśli skoń­czy­ła się kam­pa­nia wy­bor­cza, w któ­rej Putin pró­bo­wał zy­skać po­par­cie przez prze­ciw­sta­wie­nie się Za­cho­do­wi.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Nie­miec Guido We­ster­wel­le wy­ra­ził w po­nie­dzia­łek na­dzie­ję, że po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich Rosja zda sobie spra­wę, iż w kwe­stii Syrii "stoi po złej stro­nie hi­sto­rii", i prze­my­śli swe sta­no­wi­sko. Rosja i Chiny, dys­po­nu­ją­ce pra­wem weta w RB ONZ, dwu­krot­nie za­we­to­wa­ły pro­jekt re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cej reżim Asada, który od pra­wie roku bru­tal­nie tłumi an­ty­rzą­do­we po­wsta­nie w swoim kraju.

>>>>

Chyba nikt normalny nie spodziewa sie po tak krwawych zbrodniarzach czegos dobrego ...

Hiszpania zawiesza kontakty dyplomatyczne z Syrią

Hisz­pa­nia, która mie­siąc temu od­wo­ła­ła swo­je­go am­ba­sa­do­ra z Da­masz­ku, za­wie­sza dzia­ła­nie swo­ich pla­có­wek w Syrii z po­wo­du "zwięk­sze­nia re­pre­sjo­no­wa­nia lud­no­ści cy­wil­nej" w tym kraju - po­in­for­mo­wał, bez po­da­nia szcze­gó­łów, rzecz­nik hisz­pań­skie­go MSZ.

W po­nie­dzia­łek swój per­so­nel dy­plo­ma­tycz­ny z Da­masz­ku wy­co­fa­ła Ka­na­da. W pią­tek swoją am­ba­sa­dę w Syrii za­mknę­ła Fran­cja - po raz pierw­szy od 50 lat.

Dzień wcze­śniej swój per­so­nel dy­plo­ma­tycz­ny z Syrii wy­co­fa­ła ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa Wiel­ka Bry­ta­nia.

Stany Zjed­no­czo­ne swoją am­ba­sa­dę w Da­masz­ku za­mknę­ły mie­siąc temu.

W re­ak­cji na prze­moc, ja­kiej wobec opo­zy­cji nie­prze­rwa­nie do­pusz­cza się reżim w Da­masz­ku, swo­ich am­ba­sa­do­rów z Syrii od­wo­ła­ły mie­siąc temu, obok Hisz­pa­nii, kraje Za­to­ki Per­skiej - Ara­bia Sau­dyj­ska, Bah­rajn, Katar, Ku­wejt, Oman i Zjed­no­czo­ne Emi­ra­ty Arab­skie. Wcze­śniej swych am­ba­sa­do­rów na kon­sul­ta­cje od­wo­ła­ły Fran­cja, Wło­chy, Bel­gia, Wiel­ka Bry­ta­nia i Ho­lan­dia.

Sy­ryj­ski pre­zy­dent Ba­szar el-Asad, ko­rzy­sta­ją­cy ze wspar­cia Mo­skwy, po­wie­dział we wto­rek, że jest zde­cy­do­wa­ny wal­czyć z "ter­ro­ry­zmem". Tego dnia wier­ne mu od­dzia­ły przy­pu­ści­ły atak na kilka miast, zwłasz­cza w po­bli­żu gra­ni­cy z Li­ba­nem, gdzie przed prze­mo­cą schro­ni­ły się ty­sią­ce ludzi. Od bli­sko roku w Syrii trwa­ją pro­te­sty opo­zy­cji prze­ciw rzą­dom Asada. W wy­ni­ku bru­tal­ne­go dła­wie­nia tych wy­stą­pień przez siły rzą­do­we życie stra­ci­ło we­dług ONZ ponad 7,5 tys. ludzi.

>>>>

Tak jest brawo . Zadne stosunki nie sa juz mozliwe ...

Do Syrii przybyła przedstawicielka ONZ

Za­stęp­czy­ni se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ ds. hu­ma­ni­tar­nych Va­le­rie Amos przy­by­ła w środę do Syrii. W Da­masz­ku roz­ma­wia­ła z sze­fem dy­plo­ma­cji sy­ryj­skiej Wa­li­dem el-Mu'al­li­mem, po czym wy­ru­szy­ła do Hims w za­chod­niej czę­ści kraju.

Agen­cja As­so­cia­ted Press od­no­to­wu­je, że wcze­śniej w tym mie­sią­cu, gdy siły sy­ryj­skie­go re­żi­mu ob­le­ga­ły Baba Amro - dziel­ni­cę Hims, która do nie­daw­na była ba­stio­nem re­be­lian­tów - Da­ma­szek nie zga­dzał się na wi­zy­tę Amos. Mimo mię­dzy­na­ro­do­wych apeli rząd sy­ryj­ski wciąż nie wpusz­cza do Baba Amro po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej. Sy­ryj­scy ak­ty­wi­ści twier­dzą, że wła­dze za­cie­ra­ją tam ślady swo­ich dzia­łań.

Rzecz­nik ONZ w Syrii Cha­lid al-Ma­sry po­wie­dział, że nie wia­do­mo na razie, czy Va­le­rie Amos do­sta­nie się do Baba Amro.

Amos pod­kre­śla, że celem jej wi­zy­ty w Syrii jest "za­ape­lo­wa­nie do wszyst­kich stron" o zgodę na swo­bo­dę dzia­ła­nia or­ga­ni­za­cji hu­ma­ni­tar­nych, aby można było ewa­ku­ować ran­nych i za­pew­nić do­sta­wy nie­zbęd­nych ar­ty­ku­łów. Re­wol­ta prze­ciw­ko Asa­do­wi trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi. Na­pły­wa coraz wię­cej do­nie­sień o bru­tal­nym roz­pra­wia­niu się przez armię z opo­nen­ta­mi re­żi­mu. Ty­sią­ce Sy­ryj­czy­ków ucie­ka­ją do Li­ba­nu.

>>>>

Tak jest duzo ofiar i ONZ ma sie czym zajac .
Ale nie czekajmy na ONZ . Jak sa takie zbrodnie nie trzeba papierka ONZ . Co wazniejsze papierek ONZ czy ratowanie ludzi ???

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 18:33, 07 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 19:57, 07 Mar 2012    Temat postu:

Na spotkaniu z dziennikarzami Putin oświadczył , że sprawy azylu dla prezydenta Syrii Asada nie poruszano.

Sprawa azylu politycznego dla prezydenta Syrii Baszara el-Asada nie była omawiana - powiedział Putin, pytany przez dziennikarzy, czy dyskutowano o możliwości udzielenia azylu politycznego w Rosji Asadowi. Dzień wcześniej rosyjscy dyplomaci ostudzili nadzieje Zachodu na zmianę stanowiska Moskwy w sprawie Syrii. Rosja i Chiny, dysponujące prawem weta w RB ONZ, dwukrotnie zawetowały projekt rezolucji potępiającej reżim Asada, który od prawie roku brutalnie tłumi antyrządowe powstanie w swoim kraju.

>>>>

Kreml ma inne rezczy na glowie niz Asada obecnie ...

Chińscy robotnicy opuszczają Syrię

Rząd Chin po­in­for­mo­wał dziś, że w związ­ku z po­gar­sza­niem się sy­tu­acji w Syrii wraca stam­tąd więk­szość chiń­skich ro­bot­ni­ków. Po­zo­sta­ło tylko około 100 Chiń­czy­ków.

Mi­ni­ster han­dlu Chen De­ming po­wie­dział na kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że ci, któ­rzy w Syrii po­zo­sta­li, pil­nu­ją "ma­jąt­ku i pro­jek­tów", ale nie podał żad­nych kon­kre­tów. Nie po­wie­dział też, ilu chiń­skich ro­bot­ni­ków opu­ści­ło Syrię. Chen za­pew­nił, że kiedy usta­bi­li­zu­je się sy­tu­acja w Syrii, chiń­scy ro­bot­ni­cy wrócą i wzno­wią re­ali­za­cję pro­jek­tów.

Agen­cja As­so­cia­ted Press przy­po­mi­na, że kiedy w Libii roz­po­czy­na­ło się po­wsta­nie, które osta­tecz­nie do­pro­wa­dzi­ło do oba­le­nia Mu­am­ma­ra Ka­da­fie­go, pra­co­wa­ło w tym kraju ok. 30 tys. Chiń­czy­ków. Gdy sy­tu­acja za­czę­ła się robić kry­tycz­na, Pekin zor­ga­ni­zo­wał wiel­ką ewa­ku­ację, wy­sy­ła­jąc stat­ki i sa­mo­lo­ty po swo­ich oby­wa­te­li. W Syrii od roku trwa re­wol­ta prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi. Siły rzą­do­we krwa­wo roz­pra­wia­ją się z prze­ciw­ni­ka­mi re­żi­mu. ONZ sza­cu­je, że kon­flikt sy­ryj­ski po­chło­nął już ponad 7,5 tys. ofiar.

>>>>

A i pekinczycy jak widac ewakuuja swoich niewolnikow ...

Opozycja: W Syrii zginęło od marca 2011 r. prawie 8,5 tys. ludzi

We­dług opo­zy­cyj­ne­go Ob­ser­wa­to­rium na rzecz Praw Czło­wie­ka od marca 2011 roku, kiedy w Syrii wy­bu­chły pro­te­sty an­ty­rzą­do­we, zgi­nę­ło w tym kraju pra­wie 8,5 tys. ludzi, w więk­szo­ści cy­wi­lów. Ob­ser­wa­to­rium, dzia­ła­ją­ce w Lon­dy­nie, ogło­si­ło te sza­cun­ki dzi­siaj.

Dzia­ła­cze po­da­ją, że wśród ofiar śmier­tel­nych trwa­ją­ce­go rok kon­flik­tu jest 6195 cy­wi­lów i 2263 żoł­nie­rzy i człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa, w tym 428 zbiegów, któ­rzy przy­łą­czy­li się do re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asa­da. Łącz­nie sza­cun­ki mówią o 8458 za­bi­tych. W lutym przed­sta­wi­ciel ONZ Lynn Pa­scoe oce­niał, że w Syrii zgi­nę­ło 7,5 tys. osób, w tym wiele ko­biet i dzie­ci. Jed­nak ofi­cjal­ne­go bi­lan­su ofiar kon­flik­tu ONZ nie ogła­sza od końca stycz­nia, ze wzglę­du na nie­moż­ność zbie­ra­nia in­for­ma­cji w te­re­nie. Spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa od­po­wie­dzial­no­ścią za więk­szość ofiar kon­flik­tu obar­cza siły rzą­do­we, tłu­mią­ce po­ko­jo­we po­cząt­ko­wo wy­stą­pie­nia prze­ciw­ko rzą­dom Asada.

Rok od wy­bu­chu pro­de­mo­kra­tycz­nych pro­te­stów in­spi­ro­wa­nych arab­ską wio­sną, które prze­ro­dzi­ły się w opór zbroj­ny, sy­tu­acja hu­ma­ni­tar­na w Syrii po­gar­sza się. Do miast znisz­czo­nych wal­ka­mi nie do­cie­ra­ją or­ga­ni­za­cje mię­dzy­na­ro­do­we. Do­pie­ro dziś za­stęp­czy­ni se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ ds. hu­ma­ni­tar­nych Va­le­rie Amos wy­ru­szy­ła do Hims na za­cho­dzie Syrii. Wcze­śniej w tym mie­sią­cu, gdy siły rzą­do­we ob­le­ga­ły Baba Amro - dziel­ni­cę Hims, która do nie­daw­na była ba­stio­nem re­be­lian­tów - Da­ma­szek nie zga­dzał się na wi­zy­tę Amos. Na­pły­wa coraz wię­cej do­nie­sień o bru­tal­nym roz­pra­wia­niu się przez armię z opo­nen­ta­mi Asada. ONZ sza­cu­je licz­bę ucie­ki­nie­rów z Syrii do kra­jów ościen­nych na ponad 25 ty­się­cy, a uchodź­ców, któ­rzy po­rzu­ci­li swe domy i prze­mie­ści­li się we­wnątrz kraju - na 100-250 ty­się­cy.

>>>>

Bardzo ciekawe dane . Znow cos malo zolnierzy . I uchodzcow tez jest wiecej !
Ale i tak sa bardzo cenne !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Śro 19:58, 07 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:01, 08 Mar 2012    Temat postu:

Kofi Annan ostrzega przed dalszą militaryzacją konfliktu w Syrii

- Dalsza militaryzacja konfliktu w Syrii tylko pogorszy sytuację w kraju, w którym od roku trwa antyrządowa rewolta tłumiona przez reżim - powiedział dziś w Kairze specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej ds. kryzysu syryjskiego Kofi Annan.

- Mam nadzieję, że w tej sytuacji nikt poważnie nie myśli o użyciu siły. Uważam, że dalsza militaryzacja pogorszy sytuację"- powiedział Annan na konferencji prasowej, w której uczestniczył też szef Ligi Arabskiej Nabil el-Arabi. Annan wezwał syryjską opozycję do współpracy w celu znalezienia rozwiązania kryzysu w Syrii, które "odpowiadałoby aspiracjom narodu syryjskiego".

Były sekretarz generalny ONZ przybył w środę do stolicy Egiptu, by przygotować swoją wizytę w Damaszku. Do Syrii Annan uda się w sobotę rano.

W piątek w Kairze spotka się z niektórymi ministrami spraw zagranicznych krajów arabskich.

- Zrobimy wszystko co możliwe, by doprowadzić do zakończenia działań wojennych i położyć kres masakrom i przemocy - mówił Annan przed spotkaniem z szefem egipskiej dyplomacji Mohammedem Kamalem Alim Amrem.

Zaznaczył, że ostateczne rozwiązanie konfliktu musi być rozwiązaniem politycznym.

Tymczasem ONZ poinformowała, że przygotowuje zapasy żywności dla 1,5 mln ludzi w Syrii. To część 90-dniowego planu awaryjnego, którego celem jest pomoc cywilom, pozbawionym podstawowych produktów - powiedział w Genewie przedstawiciel Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) John Ging. Rewolta w Syrii przeciwko reżimowi prezydenta Baszara el-Asada, inspirowana arabską wiosną, trwa od roku. Według szacunków ONZ w wyniku tłumienia antyprezydenckich wystąpień przez siły rządowe oraz starć z dezerterami z armii, którzy dołączyli do opozycji, zginęło co najmniej 7500 ludzi. Opozycja syryjska mówi o co najmniej 8,5 tysiącach ofiar, w większości cywilów.

>>>>

Anann ty zbrodniarzu . JAK TO NIKT NIE UZYJE SILY ?! CHCESZ ABY ASAD WYMORDOWAL WSZYSTKICH !!! Uwazaj bo zaraz wyladaujesz przed trybunalem ds. zbrodni !
Zadamy militaryzacji sytuacji w Syrii . Zmiany mordowania ludzi przez rezim na dobijanie rezimu przez miedzynarodowa koalicje dobrej woli !!!

Syria: Opozycja liczy, że dołączą do niej inni członkowie rządu

Opozycja syryjska wyraziła dziś zadowolenie z przejścia na jej stronę wiceministra ds. ropy naftowej i innych bogactw naturalnych Abdo Hussameddina oraz oczekiwanie, że w ślad za nim pójdą inni przedstawiciele władz w Damaszku.

- Przyjmuję z zadowoleniem decyzję wiceministra i wzywam wszystkich członków rządu oraz funkcjonariuszy, by porzucili ten reżim i dołączyli do szeregów rewolucji - powiedział szef Narodowej Rady Syryjskiej, głównego ciała opozycji, Burhan Ghaljun. - Jestem pewien, że inni członkowie rządu i politycy uczynią tak samo - powiedział o decyzji Hussameddina.

Wiceminister poinformował dziś w oświadczeniu wideo umieszczonym w internecie, że postanowił zrezygnować ze stanowiska i przyłączyć się do opozycji walczącej z reżimem prezydenta Baszara el-Asada.

- Przyłączam się do rewolucji narodowej, która odrzuca niesprawiedliwość i brutalną kampanię tego reżimu - oświadczył Hussameddin.

Według przedstawiciela opozycji, który nagrał jego oświadczenie, działacze pomogli zorganizować ucieczkę wiceministra. Miejsce jego pobytu utrzymywane jest w tajemnicy ze względów bezpieczeństwa. Rewolta w Syrii przeciwko reżimowi Asada, inspirowana arabską wiosną, trwa od roku. Według szacunków ONZ w wyniku tłumienia antyprezydenckich wystąpień przez siły rządowe oraz starć z dezerterami z armii, którzy dołączyli do opozycji, zginęło co najmniej 7500 ludzi. Opozycja syryjska mówi o co najmniej 8,5 tysiącach ofiar, w większości cywilów.

>>>

Tak jest ! Jak widzicie meczennicy powoduja ODMIANE SERC ! Nawet u ludzi po stronie zla ! Ich smierc nie jest bynjamniej ,,niepotrzebna'' . nawrocenie kogos ze zlej drogi to wielka sprawa warta nawet zycia !!! A nawraca sie wielu z jedenego mecznstwa :O)))

Syria: 68 cywilów zabitych w okolicy Homs

Od­dzia­ły sy­ryj­skich sił spe­cjal­nych, zwa­nych "sza­bi­ha" (opraw­cy), za­bi­ły w po­nie­dzia­łek 68 cy­wi­lów na polu w pro­win­cji Homs - po­in­for­mo­wa­ło Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka.

Szef Ob­ser­wa­to­rium Rami Abdel Rah­man po­wie­dział, że ciała ofiar zo­sta­ły prze­wie­zio­ne do szpi­ta­la w Homs. Dodał, że "na cia­łach są ślady kul i cio­sów za­da­nych nożem". Spre­cy­zo­wał, że ofia­ry to "osoby prze­sie­dlo­ne, po­cho­dzą­ce z Homs".

Rah­man o ich śmierć oskar­żył siły spe­cjal­ne wier­ne re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Pod­kre­ślił, że in­for­ma­cje te nie zo­sta­ły jesz­cze zwe­ry­fi­ko­wa­ne.

Ob­ser­wa­to­rium za­ape­lo­wa­ło o utwo­rze­nie nie­za­leż­nej ko­mi­sji do zba­da­nia ma­sa­kry i uka­ra­nia win­nych. W skład ko­mi­sji mia­ły­by wejść osoby, które nie są po­wią­za­ne z re­żi­mem pre­zy­den­ta Asada, oraz ad­wo­ka­ci bę­dą­cy człon­ka­mi Ob­ser­wa­to­rium.

Wielu miesz­kań­ców opu­ści­ło bę­dą­ce głów­nym ośrod­kiem opo­zy­cji Homs, które od ponad trzech ty­go­dni jest ostrze­li­wa­ne przez woj­ska rzą­do­we. Głów­nym celem ata­ków jest zbun­to­wa­na dziel­ni­ca Baba Amr.

>>>>

Kolejne bestialskie zbrodnie .
Jest juz :
Zabitych:
5939 cywilow
2613 wojskowych
300091 ofiar ogolem !!!
I tym samym padl rekord ! PONAD 300.000 ofiar !!!

Ruiny:


Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:22, 08 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 20:19, 08 Mar 2012    Temat postu:

Ambasador Rosji w ONZ: Libia szkoli rebeliantów syryjskich

Am­ba­sa­dor Rosji w ONZ Wi­ta­lij Czur­kin oskar­żył wczo­raj rząd Libii o umoż­li­wie­nie zor­ga­ni­zo­wa­nia na te­ry­to­rium tego kraju obozu, w któ­rym szko­lą się re­be­lian­ci wal­czą­cy z re­żi­mem pre­zy­den­ta Syrii Ba­sza­ra el-Asa­da.

- Otrzy­ma­li­śmy in­for­ma­cje, we­dług któ­rych w Libii ist­nie­je, przy peł­nym po­par­ciu władz, spe­cjal­ny ośro­dek szko­le­nio­wy dla re­be­lian­tów sy­ryj­skich. Osoby te są na­stęp­nie wy­sy­ła­ne do Syrii w celu ata­ko­wa­nia urzę­du­ją­ce­go rządu - po­wie­dział Czur­kin na po­sie­dze­niu Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ po­świę­co­ne­mu omó­wie­niu sy­tu­acji w Libii, w któ­rym brał udział tym­cza­so­wy pre­mier rządu Libii Cha­lid al-Kib. Czur­kin pod­kre­ślił, że "sy­tu­acja ta jest cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia z punk­tu wi­dze­nia praw­ne­go". Dodał, że "tego ro­dza­ju dzia­ła­nia szko­dzą sta­bil­no­ści Bli­skie­go Wscho­du".

Ro­syj­ski dy­plo­ma­ta po­wie­dział też, że zda­niem jego kraju w Syrii obec­na jest Al-Ka­ida. - Czy eks­port (sy­ryj­skiej) re­be­lii ma się prze­kształ­cić w eks­port ter­ro­ry­zmu? - za­py­tał.

Wy­po­wiedź Czur­ki­na spo­tka­ła się z gniew­ną re­ak­cją li­bij­skie­go pre­mie­ra, który okre­ślił ją jako „pro­pa­gan­dę po­li­tycz­ną”.

Rosja, która jest sta­łym człon­kiem Rady Bez­pie­czeń­stwa, za­blo­ko­wa­ła już, razem z Chi­na­mi, pro­jek­ty dwóch re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cych re­pre­sje wobec opo­zy­cji i krwa­we tłu­mie­nie po­wsta­nia prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada. We­dług no­we­go bi­lan­su sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium ds. Praw Czło­wie­ka, w re­zul­ta­cie trwa­ją­cych już rok walk i re­pre­sji wojsk re­żi­mo­wych zgi­nę­ło w Syrii 8458 osób.

>>>>

No i chwala Libii ze szkoli ! Tak trzymac wiecej i lepiej ! Kto pomaga uciemiezonym i mordowanym zasluguje na nagrode Boga !!!

Ekipa Czerwonego Półksiężyca wjechała do Baba Amr

Ekipa Sy­ryj­skie­go Arab­skie­go Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca wje­cha­ła w środę do ob­le­ga­nej do nie­daw­na przez siły rzą­do­we dziel­ni­cy Baba Amro w mie­ście Hims na za­cho­dzie Syrii i za­sta­ła tam nie­wie­lu miesz­kań­ców - podał Mię­dzy­na­ro­do­wy Ko­mi­tet Czer­wo­ne­go Krzy­ża (MKCK).

"Człon­ko­wie ekipy Sy­ryj­skie­go Arab­skie­go Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca (SACP) prze­by­wa­li w Baba Amro przez około 45 minut. Stwier­dzi­li, że więk­szość miesz­kań­ców opu­ści­ła Baba Amro, uda­jąc się na ob­sza­ry, które MKCK i SACP już od­wie­dzi­ły" - po­wie­dział agen­cji Reu­te­ra rzecz­nik MKCK Hi­cham Has­san. Cho­dzi o te­re­ny w mie­ście Hims i nie­opo­dal le­żą­cą wio­skę Abel, gdzie pra­cow­ni­cy obu or­ga­ni­za­cji hu­ma­ni­tar­nych roz­pro­wa­dza­li pomoc w środę, drugi raz od nie­dzie­li - dodał rzecz­nik.

Nie wia­do­mo, ja­kie­go ro­dza­ju pomoc żyw­no­ścio­wą i leki człon­ko­wie ekipy byli w sta­nie wwieźć na teren dziel­ni­cy.

Od piąt­ku ekipa MKCK i sy­ryj­skie­go Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca cze­ka­ła na po­zwo­le­nie wjaz­du do Baba Amro od władz Syrii.

Baba Amro była do nie­daw­na ośrod­kiem re­be­lii prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Syrii Ba­sza­ro­wi el-Asa­do­wi. Siły rzą­do­we ob­le­ga­ły mia­sto, pro­wa­dząc ostrzał ar­ty­le­ryj­ski.

W po­nie­dzia­łek ekipy Czer­wo­ne­go Krzy­ża i Sy­ryj­skie­go Arab­skie­go Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca do­tar­ły z po­mo­cą hu­ma­ni­tar­ną dla lud­no­ści cy­wil­nej do dwóch in­nych dziel­nic mia­sta Hims: In­sza­at i Taw­zii; tam wła­śnie znaj­du­je się wielu cy­wi­lów, któ­rzy ucie­kli z Baba Amro.

Tym­cza­sem za­stęp­czy­ni se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ Va­le­rie Amos, któ­rej w ze­szłym ty­go­dniu wła­dze Syrii nie po­zwa­la­ły na wi­zy­tę, przy­by­ła do tego kraju z trzy­dnio­wą misją - podał Reu­ters.

"Wła­śnie skoń­czy­ła spo­tka­nie w sy­ryj­skim Mi­ni­ster­stwie Spraw Za­gra­nicz­nych" - po­in­for­mo­wa­ła Eli­sa­beth Byrs, rzecz­nicz­ka Biura Na­ro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Ko­or­dy­na­cji Po­mo­cy Hu­ma­ni­tar­nej (OCHA) z sie­dzi­bą w Ge­ne­wie.

Sy­ryj­skie MSZ po­twier­dzi­ło, że Amos roz­ma­wia­ła z sze­fem sy­ryj­skiej dy­plo­ma­cji Wa­li­dem el-Mu'Allim; nie po­da­no jed­nak kon­kre­tów.

Na­stęp­nie Va­le­rie Amos udała się do Hims. Re­wol­ta prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi.

>>>

Dobrze ze chociaz tyle pomocy !

Syria: Wiceminister ds. ropy naftowej przeszedł do opozycji

Wi­ce­mi­ni­ster ds. ropy naf­to­wej i bo­gactw na­tu­ral­nych w rzą­dzie Syrii Abdo Hus­sa­med­din po­in­for­mo­wałw dziś w oświad­cze­niu wideo umiesz­czo­nym na YouTu­be, że po­sta­no­wił zre­zy­gno­wać ze swo­je­go sta­no­wi­ska i przy­łą­czyć się do opo­zy­cji wal­czą­cej z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da.

- Ja, Abdo Hus­sa­med­din, wi­ce­mi­ni­ster ds. ropy naf­to­wej i bo­gactw na­tu­ral­nych w Syrii, ogła­szam moją dy­mi­sję i odej­ście od re­żi­mu oraz re­zy­gna­cję z człon­ko­stwa w par­tii BAAS. Przy­łą­czam się do re­wo­lu­cji na­ro­do­wej, która od­rzu­ca nie­spra­wie­dli­wość i bru­tal­ną kam­pa­nię tego re­żi­mu - oświad­czył Hu­sa­med­din. Były wi­ce­mi­ni­ster po­wie­dział też, że słu­żył rzą­do­wi Syrii od 33 lat, ale nie chce "za­koń­czyć życia w służ­bie kry­mi­nal­ne­go re­żi­mu".

Jest on, jak do­tych­czas, naj­wyż­szej rangi funk­cjo­na­riu­szem cy­wil­nym, który od­szedł od Asada od czasu roz­po­czę­cia an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji rok temu. Ob­ser­wa­to­rzy sy­tu­acji w Syrii nie wy­klu­cza­ją, że w jego ślady mogą pójść inni funk­cjo­na­riu­sze władz re­żi­mo­wych.

W swym oświad­cze­niu Hus­sa­med­din skry­ty­ko­wał Rosję i Chiny oskar­ża­jąc rządy tych kra­jów o to, że "nie są przy­ja­ciół­mi na­ro­du sy­ryj­skie­go, ale part­ne­ra­mi za­bój­ców". Rosja i Chiny sprze­ci­wia­ją się za­sto­so­wa­niu sank­cji wobec re­żi­mu Asada. Za­blo­ko­wa­ły w ONZ pro­jek­ty dwóch re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­cych re­pre­sje wobec opo­zy­cji i krwa­we tłu­mie­nie po­wsta­nia przez wła­dze. We­dług przed­sta­wi­cie­la opo­zy­cji, który na­grał oświad­cze­nie Hus­sa­me­di­na, dzia­ła­cze opo­zy­cji po­mo­gli zor­ga­ni­zo­wać jego uciecz­kę. Miej­sce po­by­tu Hus­sa­me­di­na utrzy­my­wa­ne jest w ta­jem­ni­cy ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa.

>>>

No i brawo . To sluszne posuniecie . To jedyna droga dla ludzi zwiazanych z rezimem Asada a ktorzy chca zerwac ze zlem ! :O)))

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Czw 20:20, 08 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:30, 09 Mar 2012    Temat postu:

Tunezja i Turcja: nie ma zgody na interwencję wojskową w Syrii

Pre­zy­den­ci Tur­cji i Tu­ne­zji oświad­czy­li w czwar­tek, że są prze­ciw­ni po­dej­mo­wa­niu z ze­wnątrz in­ter­wen­cji woj­sko­wej w Syrii, wzy­wa­jąc jed­no­cze­śnie do dy­plo­ma­tycz­ne­go ure­gu­lo­wa­nia krwa­we­go kon­flik­tu we­wnętrz­ne­go, który od roku trwa w tym kraju.

W trak­cie wi­zy­ty w Tu­ni­sie tu­rec­ki pre­zy­dent Ab­dul­lah Gul po­wie­dział, iż pań­stwa re­gio­nu po­win­ny pró­bo­wać zna­leźć roz­wią­za­nie kry­zy­su. Ma­ją­ca długą gra­ni­cę z Syrią Tur­cja wzywa do wstrzy­ma­nia re­pre­sji po­dej­mo­wa­nych przez reżym pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i ma być go­spo­da­rzem kon­fe­ren­cji dy­plo­ma­tycz­nej po­świę­co­nej przy­szło­ści Syrii. Po spo­tka­niu z Gulem pre­zy­dent Tu­ne­zji Mon­sif Ma­rzu­ki po­wie­dział w jego obec­no­ści, że "zbro­je­nie po­wstań­ców i za­gra­nicz­na in­ter­wen­cja tylko skom­pli­ko­wa­ły­by sy­tu­ację".

>>>>

Ptepiamy haniene stanowisko nieinterwencji w takiej zbrodniczej ytaucji . Szczegolnie haniebne jest stanowisko dopiero co wyzwolonej Tunezji ktora skorzystala z urokow wolnosci . Prezydent do wymiany ! Natomiast Ankara powtarza hanbe libijska ! WSTYD !!!

Panetta nie wyklucza interwencji wojskowej w Syrii jako ostateczności

- Mię­dzy­na­ro­do­wa in­ter­wen­cja zbroj­na w Syrii jest ry­zy­kow­na, ale nie cał­kiem wy­klu­czo­na - po­wie­dział w środę w Kon­gre­sie mi­ni­ster obro­ny USA Leon Pa­net­ta. Pod­kre­ślił jed­nak, że Wa­szyng­ton sku­pia się na razie na sank­cjach i dy­plo­ma­cji.
Leon Pa­net­ta, fot. AFP -MAN­DEL NGAN

Pa­net­ta wy­stą­pił na po­sie­dze­niu se­nac­kiej Ko­mi­sji Sił Zbroj­nych, któ­rej re­pu­bli­kań­ski czło­nek, były kan­dy­dat na pre­zy­den­ta John Mac­Ca­in we­zwał nie­daw­no do zbom­bar­do­wa­nia wojsk re­żi­mu pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. McCa­in po­no­wił swój apel na sesji ko­mi­sji z udzia­łem szefa Pen­ta­go­nu.

- W po­przed­nich (po­dob­nych) sy­tu­acjach Ame­ry­ka prze­wo­dzi­ła. My teraz nie prze­wo­dzi­my - po­wie­dział.

Se­na­tor wspo­mniał o woj­sko­wej in­ter­wen­cji NATO z ini­cja­ty­wy USA w Bośni w 1995 r., kiedy pre­zy­den­tem był Bill Clin­ton. Prze­rwa­ła ona ofen­sy­wę Ser­bów bo­śniac­kich prze­ciw Mu­zuł­ma­nom w tym kraju i do­pro­wa­dzi­ła do za­war­cia po­ko­ju w Day­ton w sta­nie Ohio, który za­koń­czył wojnę w Bośni.

Im­pul­sem do in­ter­wen­cji była ma­sa­kra w Sre­bre­ni­cy, gdzie w lipcu 1995 roku siły Ser­bów bo­śniac­kich wy­mor­do­wa­ły około 8 ty­się­cy mu­zuł­mań­skich męż­czyzn i chłop­ców.

Obec­nie po­rów­nu­je się te wy­da­rze­nia do bru­tal­ne­go tłu­mie­nia po­wsta­nia w Syrii przez siły re­żi­mu Asada. W wy­ni­ku dzia­łań sił re­żi­mo­wych zgi­nę­ło, jak się sza­cu­je, 7500 cy­wi­lów.

Za­py­ta­ny w ko­mi­sji Se­na­tu, czy moż­li­wa jest mię­dzy­na­ro­do­wa in­ter­wen­cja zbroj­na w Syrii, Pa­net­ta od­po­wie­dział, że "nie wy­klu­cza żad­ne­go przy­szłe­go kursu dzia­ła­nia". Obec­nie jed­nak - za­zna­czył - nie jest ona wska­za­na.

- Nie ma sensu po­dej­mo­wać teraz jed­no­stron­nych dzia­łań - po­wie­dział. Gdyby zde­cy­do­wa­no się na uży­cie siły w Syrii, "mu­si­my się upew­nić, jaka bę­dzie ta misja" i jakie będą jej kosz­ty - pod­kre­ślił.

- Ta strasz­na sy­tu­acja nie pod­su­wa ła­twych roz­wią­zań - oświad­czył.

Uczest­ni­czą­cy w prze­słu­cha­niach przed ko­mi­sją szef Cen­tral­ne­go Do­wódz­twa wojsk USA (CENT­COM) ge­ne­rał James Mat­tis po­wie­dział, że z mi­li­tar­nych roz­wią­zań w Syrii można brać pod uwagę stwo­rze­nie nad te­ry­to­rium tego kraju stref za­ka­zu lotów, po­dob­nie jak to uczy­nio­no w Libii.

Kładł jed­nak na­cisk na trud­no­ści w re­ali­za­cji ta­kiej kon­cep­cji. Przy­po­mniał, że obro­na prze­ciw­lot­ni­cza jest w Syrii "pięć razy" lep­sza niż w Libii, i ostrzegł, że Syria ma sto razy wię­cej za­pa­sów broni che­micz­nej i bio­lo­gicz­nej.

????

No i co z tego ??? Ile bylo strat w Libii ? ZERO ! PIEC RAZY ZERO ROWNA SIE ZERO ! Asad ma duzo sowieckiego zlomu zreszta nie 5 razy wiecej tylko 2-3 razy wiecej bo Syria nie jest tak bogata jak Libia ...
A gadki o 100 razach wiecej zapasow swiadcza o niekompetencji CIA ...
Przestancie bredzic ... DO BOJU ! Ludzie gina !Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 18:31, 09 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 19:46, 09 Mar 2012    Temat postu:

Przerażająca relacja: polują na dziewice, gwałcą 12-latki

Siły syryjskiego reżimu brutalnie rozprawiają się z opozycją. Serwisowi BBC News udało się skontaktować z jedną z aktywistek mieszkających w Damaszku, która ujawniła przerażającą prawdę o rzeczywistości panującej w objętym rebelią kraju i zaapelowała do społeczności międzynarodowej o interwencję.

Według kobiety, funkcjonariusze sił bezpieczeństwa bez skrupułów torturują, gwałcą i zabijają przeciwników reżimu, a ich ofiarą padają nawet kobiety i dzieci.

- Kobiety cierpią najbardziej, pogodziliśmy się z tym, że śmierć jest blisko, ale cierpienie, przez które się przechodzi, kiedy widzisz wiele kobiet z dziećmi zabijanymi na ich oczach, wiele kobiet z dziećmi uprowadzonymi, o których nawet nie wiedzą, gdzie są i nie mogą o to zapytać, wiele kobiet, których mężowie są zabijani... - mówi łamiącym się głosem.

- Cierpienie jest ogromne, żyjesz w ciągłym strachu i przykro mi to mówić, ale nie tylko kobiety są gwałcone - dodaje. Dopytywana przez dziennikarkę BBC, potwierdza, że ofiarami gwałtów padają również chłopcy i mężczyźni.

Kobieta podkreśla, że osobiście spotkała ofiary przerażającej brutalności reżimu. Niektóre były jeszcze dziećmi, a żołnierze w szczególności polują na niezamężne kobiety i dziewice. - 12-letnie dziewczynki były nieustannie gwałcone 12-15 razy jednego dnia - ujawnia z płaczem. - Możesz teraz zapytać świat, jak one mają żyć? - zwraca się do dziennikarki.

Zdaniem aktywistki, akty wręcz bestialskiej przemocy mają miejsce niemal w całym kraju. Przytacza historię szwagra przyjaciółki z Damaszku, który został zabrany przez służby bezpieczeństwa na przesłuchanie. Przyprowadzono również jego żonę - funkcjonariusze zaczęli ją po kolei gwałcić i kazali mu na to patrzeć. Gdy próbował zamykać oczy, dostawał w głowę kolbą pistoletu.

Aktywistka zaapelowała, aby społeczność międzynarodowa, która do tej pory nie zrobiła nic poza rozmowami, podjęła interwencję przeciwko Asadowi. Na uwagę dziennikarki BBC, że operacja zbrojna kosztowałaby życie wielu cywilów, odpowiedziała: "my i tak już tutaj umieramy".

Według opozycyjnego Obserwatorium na rzecz Praw Człowieka od marca 2011 roku, kiedy w Syrii wybuchły protesty antyrządowe, zginęło w tym kraju prawie 8,5 tys. ludzi, w większości cywilów.

Działacze podają, że wśród ofiar śmiertelnych trwającego rok konfliktu jest 6195 cywilów i 2263 żołnierzy i członków sił bezpieczeństwa, w tym 428 dezerterów, którzy przyłączyli się do rewolty przeciwko reżimowi prezydenta Baszara al-Asada.

>>>>

Jeden wielki zbrodniczy koszmar !!!

Rozpacz dzieci :


Ale jest nadzieja :

Syria: Wysocy rangą wojskowi uciekli do Turcji

Dwaj sy­ryj­scy ge­ne­ra­ło­wie i puł­kow­nik ucie­kli do Tur­cji - po­in­for­mo­wa­ła tu­rec­ka te­le­wi­zja pań­stwo­wa TRT. We­dług tego źró­dła woj­sko­wi byli w gru­pie 234 Sy­ryj­czy­ków, któ­rzy od czwart­ku prze­kro­czy­li gra­ni­cę sy­ryj­sko-tu­rec­ką.

Tu­rec­kie służ­by za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go po­in­for­mo­wa­ły, że od środy do kraju do­tar­ło 335 Sy­ryj­czy­ków. Nie po­twier­dzo­no jed­nak do­nie­sień me­diów, że wśród tych osób są wy­so­kiej rangi woj­sko­wi. W sze­ściu obo­zach dla uchodź­ców w Tur­cji prze­by­wa obec­nie ok. 12 tys. Sy­ryj­czy­ków. Od kilku mie­się­cy sy­ryj­ską armię opusz­cza­ją żoł­nie­rze, głów­nie ni­skich stop­ni, któ­rzy na­stęp­nie przy­łą­cza­ją się do Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej (WAS). De­zer­te­rzy wal­czą z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da i ochra­nia­ją uczest­ni­ków an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji.

Naj­wyż­szym rangą woj­sko­wym, który po­rzu­cił sze­re­gi armii rzą­do­wej, był do­tych­czas ge­ne­rał Mu­sta­fa Ahmad al-Szejk. W stycz­niu uciekł on do Tur­cji.

Z kolei naj­wyż­szym rangą przed­sta­wi­cie­lem sy­ryj­skich władz, który prze­szedł do opo­zy­cji, jest wi­ce­mi­ni­ster ds. ropy naf­to­wej i bo­gactw na­tu­ral­nych Abdo Hus­sa­med­din. W czwar­tek po­in­for­mo­wał on w na­gra­niu wideo, za­miesz­czo­nym na por­ta­lu YouTu­be, że po­sta­no­wił zre­zy­gno­wać ze swo­je­go sta­no­wi­ska. Za­ape­lo­wał też do ro­da­ków, by "opusz­cza­li to­ną­cy sta­tek" i przy­łą­cza­li się do prze­ciw­ni­ków Asada.

We wrze­śniu 2011 roku pro­ku­ra­tor ge­ne­ral­ny pro­win­cji Hama Adnan Mo­ham­mad al-Bak­kur ogło­sił w na­gra­niu na tym samym por­ta­lu, że re­zy­gnu­je ze sta­no­wi­ska. Od tego czasu słuch o nim za­gi­nął. Reżim utrzy­mu­je, że zo­stał on po­rwa­ny i jest prze­trzy­my­wa­ny przez uzbro­jo­nych na­past­ni­ków. Re­wol­ta w Syrii prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada, in­spi­ro­wa­na arab­ską wio­sną, trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ w wy­ni­ku tłu­mie­nia an­ty­pre­zy­denc­kich wy­stą­pień przez siły rzą­do­we oraz starć z de­zer­te­ra­mi z armii zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi. Opo­zy­cja sy­ryj­ska mówi o co naj­mniej 8,5 tys. ofiar, w więk­szo­ści cy­wi­lów.

>>>>

Brawo ! GENERAŁOWIE ! A zatem ludzie z wysokich stanowisk ! Oto wzor !
Jest zlo ale jest tez i dobro !!!Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pią 19:47, 09 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:26, 10 Mar 2012    Temat postu:

Wysłannik ONZ spotka się podczas wizyty w Syrii z Baszarem el-Asadem

Wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej do Syrii Kofi Annan spotka się jutro w Damaszku z prezydentem Baszarem el-Asadem - ogłosił dziś szef ONZ Ban Ki Mun. W Syrii rok temu zaczęły się protesty przeciw Asadowi, które przerodziły się w konflikt zbrojny.

Ban Ki Mun poinformował, że Annan planuje również spotkanie w sobotę z opozycją syryjską. Tego dnia ma też zakończyć wizytę. Annan, były sekretarz generalny ONZ, udaje się do Damaszku jako specjalny wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej ds. kryzysu syryjskiego. Jak ogłosił wczoraj, jego zdaniem konflikt może zakończyć tylko rozwiązanie polityczne, a dalsza militaryzacja jedynie pogorszy sytuację.

Początkowo pokojowe demonstracje w Syrii, inspirowane arabską wiosną, lecz krwawo tłumione przez siły rządowe, przerodziły się w opór zbrojny. Według szacunków ONZ w wyniku tłumienia antyprezydenckich wystąpień oraz starć z dezerterami z armii, którzy dołączyli do opozycji, zginęło w Syrii co najmniej 7500 ludzi. Społeczność międzynarodowa ocenia, że odpowiedzialność za te ofiary spada w większości na władze w Damaszku.

>>>>

Takie spotkania sa bezplodne

Opozycja syryjska odrzuca wezwania Annana do dialogu z Asadem

Szef opozycyjnej Narodowej Rady Syryjskiej Burhan Ghaljun odrzucił w piątek apel wysłannika ONZ Kofiego Annana o dialog z prezydentem Syrii Baszarem el-Asadem. Zdaniem Ghaljuna rozwiązanie polityczne konfliktu nie jest możliwe bez presji militarnej na władze.

W wywiadzie dla agencji Associated Press szef rady - głównego ciała opozycji syryjskiej - powiedział, że rozmowy z Asadem są bezcelowe, póki władze syryjskie zabijają swoich obywateli. Annan, który w sobotę ma rozmawiać z Asadem w Damaszku, reprezentując ONZ i Ligę Arabską, ostrzegł przed dalszą militaryzacją konfliktu syryjskiego i ocenił, że pogorszyłaby ona sytuację. Wezwał opozycję, by wraz z władzami poszukiwała politycznego rozwiązania kryzysu.

Ghuljan powiedział, że stanowisko Annana jest rozczarowaniem, a jego postulaty są nierealistyczne. "Takie komentarze (...) nie dają wiele nadziei ludziom w Syrii, którzy każdego dnia są zabijani. Obawiam się, że tak jak wielu międzynarodowych wysłanników wcześniej, (Annan) zmierza do zmarnowania miesiąca lub dwóch na bezcelowe próby mediacji" - oznajmił opozycjonista.

"Żadne rozwiązanie polityczne nie uda się, jeśli nie będzie mu towarzyszyć presja militarna na władze" - dodał Ghaljun. Zarzucił Annanowi, że unika wspominania o istocie problemu, czyli używaniu przez władze nadzwyczajnych sił wojskowych do tłumienia protestów przeciwko Asadowi.

"Miejmy nadzieję, że jako wysłannik międzynarodowy będzie miał do dyspozycji mechanizm służący zakończeniu przemocy" - oświadczył szef Narodowej Rady Syryjskiej.

Jak zauważa AP, opozycja syryjska jest podzielona i istnieją wewnątrz niej tarcia, ale większość frakcji odrzuca rozmowy z rządem do czasu, gdy armia wciąż tłumi protesty.

Początkowo pokojowe prodemokratyczne demonstracje w Syrii, inspirowane arabską wiosną, lecz krwawo tłumione przez siły rządowe, przerodziły się w opór zbrojny. Według szacunków ONZ w wyniku tłumienia tych wystąpień oraz starć z dezerterami z armii, którzy dołączyli do opozycji, zginęło co najmniej 7500 ludzi. Społeczność międzynarodowa ocenia, że odpowiedzialność za te ofiary spada w większości na władze w Damaszku.

>>>>

W ogole to bezczelnosc proponowac rozmowy przy takich mordach . Jesli juz maja jakies byc to PIERWSZYM KROKIEM REZIMU MUSI BYC ODSUNIECIE ASADA ! To bedzie znak ze traktuje rozmowy powaznie . Inaczej zadnych rozmow nie bedzie . Dosc juz tych oszustw ktore byly ...

Obrońcy praw człowieka: 135 zabitych w całej Syrii

Co naj­mniej 135 osób za­bi­ły w po­nie­dzia­łek w Syrii siły bez­pie­czeń­stwa - po­in­for­mo­wa­li wie­czo­rem sy­ryj­scy obroń­cy praw czło­wie­ka. Naj­wię­cej ofiar śmier­tel­nych było w Hims na za­cho­dzie kraju.

64 osoby zo­sta­ły za­bi­te na jed­nym z woj­sko­wych punk­tów kon­tro­l­nych, gdy pró­bo­wa­ły wy­do­stać się z ostrze­li­wa­nej od trzech ty­go­dni zbun­to­wa­nej dziel­ni­cy Hims, Baba Amro. Wśród ofiar są także ko­bie­ty, dzie­ci i de­zer­te­rzy z armii. Tym­cza­sem, jak po­in­for­mo­wał Mię­dzy­na­ro­do­wy Ko­mi­tet Czer­wo­ne­go Krzy­ża, współ­pra­cow­ni­cy sy­ryj­skie­go Czer­wo­ne­go Pół­księ­ży­ca ewa­ku­owa­li w po­nie­dzia­łek z Hims ko­lej­ne trzy osoby, w tym cię­żar­ną ko­bie­tę. Do­star­czy­li także do mia­sta nie­zbęd­ne le­kar­stwa i środ­ki opa­trun­ko­we.

>>>>

Kolejne koszmarne zbrodnie !!! I bilans gwaltownie skacze ...

Daje on :
zabitych:
5967 cywili
2628 wojskowych
301609 ofiar ogolem

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 23:25, 10 Mar 2012    Temat postu:

Przełom ws. Syrii? Rosja dogadała się z krajami arabskimi

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Rosji Sier­giej Ław­row, po spo­tka­niu z mi­ni­stra­mi kra­jów Ligi Arab­skiej w Ka­irze, po­in­for­mo­wał, że uzgod­nio­no plan ure­gu­lo­wa­nia sy­tu­acji w Syrii - in­for­mu­je RIA No­wo­sti.

Pięć punk­tów Ław­ro­wa Ław­row po­wie­dział, że skła­da się on z pię­ciu punk­tów. Wśród nich jest za­prze­sta­nie prze­mo­cy, za­pew­nie­nie po­mo­cy hu­ma­ni­tar­nej wszyst­kim Sy­ryj­czy­kom, po­par­cie misji spe­cjal­ne­go przed­sta­wi­cie­la se­kre­ta­rza ge­ne­ral­ne­go ONZ w Syrii Ko­fie­go An­na­na i nie­zgo­da na in­ter­wen­cję ze­wnętrz­ną w Syrii.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim as-Sa­ni oświad­czył na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w sie­dzi­bie Ligi Arab­skiej w Ka­irze, że Rosja i Liga Arab­ska uzgod­ni­ły ogól­ne za­sa­dy ure­gu­lo­wa­nie kon­flik­tu w Syrii.

Jed­nak jego zda­niem nad­szedł czas "zre­ali­zo­wa­nia pro­po­zy­cji wy­sła­nia do Syrii sił arab­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych". Pod­kre­ślił też, że spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa po­win­na uznać sy­ryj­ską opo­zy­cję jako pra­wo­wi­te­go przed­sta­wi­cie­la kraju.

- Ra­dzi­my opo­zy­cji ze wszyst­kich nur­tów, by wznio­sła się ponad po­dzia­ły i prze­mó­wi­ła jed­nym gło­sem, który wy­ra­zi aspi­ra­cje na­ro­du, tak by mógł on sta­wić czoło ty­ra­nii re­żi­mu - wska­zał szejk Hamad.

Ław­row, któ­re­go kraj jest dłu­go­let­nim so­jusz­ni­kiem Da­masz­ku i głów­nym do­staw­cą broni do tego kraju, po­wtó­rzył, że Rosja jest wier­na za­sa­dzie nie­in­ge­ro­wa­nia w we­wnętrz­ne spra­wy in­nych państw.

Burz­li­we ob­ra­dy w spra­wie Syrii

Po­świę­co­ne Syrii spo­tka­nie w Ka­irze z udzia­łem ro­syj­skie­go mi­ni­stra prze­bie­ga­ło w burz­li­wej at­mos­fe­rze.

Rosja wraz z Chi­na­mi dwu­krot­nie za­we­to­wa­ły w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ pro­jek­ty re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­ce reżim sy­ryj­skie­go pre­zy­den­ta Ba­sza­ra Al-As­sa­da, prze­ciw któ­re­mu trwa krwa­wo tłu­mio­na re­wol­ta, i wzy­wa­ją­ce go do ustą­pie­nia. Sau­dyj­ski mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych ksią­żę Saud al-Faj­sal wy­ra­ził w opi­nię, że za­cho­wa­nie tych kra­jów "dało sy­ryj­skie­mu re­żi­mo­wi li­cen­cję na sto­so­wa­nie na szer­szą skalę bru­tal­nych prak­tyk prze­ciw­ko Sy­ryj­czy­kom".

Ław­row prze­ko­ny­wał, że Rosja nie pró­bu­je bro­nić re­żi­mu w Da­masz­ku, a je­dy­nie "chro­nić mię­dzy­na­ro­do­we prawo" i "pro­mo­wać po­ko­jo­we roz­wią­za­nie" kry­zy­su w Syrii. Dodał, że naj­pil­niej­szą kwe­stią jest obec­nie po­wstrzy­ma­nie prze­mo­cy, "nie­za­leż­nie od tego, która stro­na jest jej źró­dłem" i umoż­li­wie­nie nie­skrę­po­wa­ne­go do­stę­pu ekip z po­mo­cą hu­ma­ni­tar­ną do po­trze­bu­ją­cych.

Za­strzegł, że na tym eta­pie nie na­le­ży "an­ga­żo­wać się w dys­ku­sje o od­po­wie­dzial­no­ści" za roz­lew krwi w Syrii. - To po­win­ny uczy­nić póź­niej wła­dze albo mię­dzy­na­ro­do­we ciało do tego upo­waż­nio­ne - prze­ko­ny­wał.

Mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Ka­ta­ru szejk Hamad ibn Dża­sim as-Sa­ni, zwra­ca­jąc się do Ław­ro­wa, po­wie­dział z kolei, że bo­jow­ni­ków wal­czą­cych z re­żi­mem As­sa­da nie na­le­ży na­zy­wać "zbroj­ny­mi gan­ga­mi", po­nie­waż je­dy­nie bro­nią się oni przed "re­gu­lar­ny­mi za­bój­stwa­mi z rąk sy­ryj­skiej stro­ny rzą­do­wej". Oce­nił też, że za­wie­sze­nie broni jest środ­kiem ab­so­lut­nie nie­wy­star­cza­ją­cym w Syrii, gdzie trwa "lu­do­bój­stwo" or­ga­ni­zo­wa­ne przez reżim As­sa­da, a osoby od­po­wie­dzial­ne za prze­moc w tym kraju po­win­ny zo­stać osą­dzo­ne. Szejk Hamad we­zwał rów­nież do umoż­li­wie­nia do­stę­pu me­diom i przed­sta­wi­cie­lom or­ga­ni­za­cji hu­ma­ni­tar­nych oraz uwol­nie­nia więź­niów.

Misja Ko­fie­go An­na­na

Pod­czas dzi­siej­sze­go spo­tka­nia z wy­słan­ni­kiem ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi An­na­nem pre­zy­dent Syrii Ba­szar Al-Asad po­wie­dział, że w Syrii nie­moż­li­we jest pod­ję­cie dia­lo­gu z "uzbro­jo­ny­mi ter­ro­ry­sta­mi". Wła­dze w Da­masz­ku od roku krwa­wo tłu­mią an­ty­rzą­do­we po­wsta­nie.

Celem misji An­na­na jest prze­ko­na­nie władz w Da­masz­ku do re­zy­gna­cji ze sto­so­wa­nia prze­mo­cy i wy­ne­go­cjo­wa­nie za­wie­sze­nia ognia - po­da­je AFP.

Ofi­cjal­ne sy­ryj­skie media twier­dzą, że spo­tka­nie As­sa­da i An­na­na prze­bie­gło w "po­zy­tyw­nej at­mos­fe­rze". Asad po­wie­dział wy­słan­ni­ko­wi ONZ, że "Syria go­to­wa jest pod­jąć każdy szcze­ry wy­si­łek, aby zna­leźć roz­wią­za­nie dla wy­da­rzeń", które mają miej­sce w kraju, ale pod­kre­ślił, że nie­moż­li­wy jest dia­log i "żadna ini­cja­ty­wa po­li­tycz­na nie po­wie­dzie się, gdy w (Syrii) uzbro­je­ni ter­ro­ry­ści sze­rzą chaos i de­sta­bi­li­zu­ją (kraj), ata­ku­jąc cy­wi­lów i woj­sko­wych" - po­da­ła pań­stwo­wa agen­cja Sana.

W pią­tek Annan oce­nił, że dal­sza mi­li­ta­ry­za­cja kon­flik­tu w Syrii tylko po­gor­szy sy­tu­ację w kraju. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas w Syrii zgi­nę­ło co naj­mniej 7,5 tys. ludzi; zda­niem dzia­ła­czy na rzecz praw czło­wie­ka licz­ba ta prze­kro­czy­ła 8 tys.

Przed od­lo­tem do Da­masz­ku Annan, były se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ, spo­tkał się w Ka­irze z ro­syj­skim mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Sier­gie­jem Ław­ro­wem. Ro­syj­skie MSZ oświad­czy­ło w ko­mu­ni­ka­cie, że Ław­row pod­trzy­mał we­zwa­nie do za­koń­cze­nia prze­mo­cy w Syrii i wsz­czę­cia dia­lo­gu, a także pod­kre­ślił sprze­ciw wobec obcej in­ge­ren­cji w we­wnętrz­ne spra­wy tego kraju. Z kolei Annan "po­twier­dził za­miar ak­tyw­nej współ­pra­cy z Rosją dla roz­wią­za­nia kry­zy­su w Syrii" - ogło­sił re­sort.

AP: misja po­nio­sła po­raż­kę

Agen­cja AP oce­ni­ła, że naj­now­sza misja dy­plo­ma­tycz­na w Syrii po­nio­sła po­raż­kę, jesz­cze zanim się roz­po­czę­ła, po­nie­waż w pią­tek sy­ryj­ska opo­zy­cja od­rzu­ci­ła apel An­na­na o pod­ję­cie dia­lo­gu z Asa­dem. Zda­niem opo­zy­cji takie roz­mo­wy, po trwa­ją­cym rok roz­le­wie krwi w kraju, są bez­ce­lo­we i nie­re­ali­stycz­ne. Taki obrót spra­wy ujaw­nia po­głę­bia­ją­cy się roz­dź­więk mię­dzy przy­wód­ca­mi sy­ryj­skiej opo­zy­cji, któ­rzy twier­dzą, że tylko pomoc woj­sko­wa może po­wstrzy­mać reżim Asada, a wspól­no­tą mię­dzy­na­ro­do­wą, która oba­wia się, że do­star­cze­nie broni grozi eska­la­cją kon­flik­tu w Syrii - ko­men­tu­je agen­cja.

So­bot­nia misja An­na­na w Syrii zbie­gła się z in­ten­syw­nym ostrza­łem przez siły rzą­do­we mia­sta Idlib (w pro­win­cji Idlib), ba­stio­nu re­be­lii w pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści kraju. - To naj­in­ten­syw­niej­sze bom­bar­do­wa­nia od skie­ro­wa­nia do Idli­bu po­sił­ków w tym ty­go­dniu. To wstęp do więk­sze­go na­tar­cia - po­wie­dział szef ma­ją­ce­go sie­dzi­bę w Lon­dy­nie sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium ds. Praw Czło­wie­ka Rami Abdel Rah­man.

Po­wo­łu­jąc się na or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we agen­cja AFP po­da­ła w so­bo­tę po po­łu­dniu, że w pro­win­cji Idlib zgi­nę­ło 16 bo­jow­ni­ków i czte­rech żoł­nie­rzy, a pię­ciu zo­sta­ło poj­ma­nych przez po­wstań­ców

An­ty­asa­dow­scy bo­jow­ni­cy oba­wia­ją się, że w mie­ście doj­dzie do re­żi­mo­wej ofen­sy­wy jak w zbun­to­wa­nym mie­ście Hims, od­bi­tym przez armię 1 marca po pra­wie mie­sięcz­nym ob­lę­że­niu i in­ten­syw­nym bom­bar­do­wa­niu.

Po­cząt­ko­wo po­ko­jo­we pro­de­mo­kra­tycz­ne de­mon­stra­cje w Syrii, in­spi­ro­wa­ne arab­ską wio­sną, krwa­wo tłu­mio­ne przez siły rzą­do­we, prze­ro­dzi­ły się w opór zbroj­ny. We­dług sza­cun­ków ONZ w wy­ni­ku tłu­mie­nia tych wy­stą­pień oraz starć z de­zer­te­ra­mi z armii, któ­rzy do­łą­czy­li do opo­zy­cji, zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi.

>>>>

Jak widac zadnego rozwiazania nie ma . Kreml mąci jak zwykle ... A ludzie gina ...

Kofi Annan mediuje w Syrii. Panuje pozytywna atmosfera

Wy­słan­nik ONZ i Ligi Arab­skiej Kofi Annan spo­tkał się w so­bo­tę z pre­zy­den­tem Syrii Ba­sza­rem el-Asa­dem. Celem misji An­na­na jest prze­ko­na­nie władz w Da­masz­ku do za­koń­cze­nia sto­so­wa­nia prze­mo­cy. W kraju tym wła­dze od roku krwa­wo tłu­mią an­ty­rzą­do­we po­wsta­nie.

Ofi­cjal­ne sy­ryj­skie media twier­dzą, że spo­tka­nie Asada i An­na­na prze­bie­gło w "po­zy­tyw­nej at­mos­fe­rze". Żadne szcze­gó­ły roz­mów nie są znane. W pią­tek Annan oce­nił, że dal­sza mi­li­ta­ry­za­cja kon­flik­tu w Syrii tylko po­gor­szy sy­tu­ację w kraju. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas w Syrii zgi­nę­ło co naj­mniej 7,5 tys. ludzi; zda­niem dzia­ła­czy na rzecz praw czło­wie­ka licz­ba ta prze­kro­czy­ła 8 tys.

Przed od­lo­tem do Da­masz­ku Annan, były se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ, spo­tkał się w Ka­irze z ro­syj­skim mi­ni­strem spraw za­gra­nicz­nych Sier­gie­jem Ław­ro­wem. Ro­syj­skie MSZ oświad­czy­ło w ko­mu­ni­ka­cie, że Ław­row pod­trzy­mał we­zwa­nie do za­koń­cze­nia prze­mo­cy w Syrii i wsz­czę­cia dia­lo­gu, a także pod­kre­ślił sprze­ciw wobec obcej in­ge­ren­cji w we­wnętrz­ne spra­wy tego kraju. Z kolei Annan "po­twier­dził za­miar ak­tyw­nej współ­pra­cy z Rosją dla roz­wią­za­nia kry­zy­su w Syrii" - ogło­sił re­sort.

Agen­cja AP oce­ni­ła, że naj­now­sza misja dy­plo­ma­tycz­na w Syrii po­nio­sła po­raż­kę, jesz­cze zanim się roz­po­czę­ła, po­nie­waż w pią­tek sy­ryj­ska opo­zy­cja od­rzu­ci­ła apel An­na­na o pod­ję­cie dia­lo­gu z Asa­dem. Zda­niem opo­zy­cji takie roz­mo­wy, po trwa­ją­cym rok roz­le­wie krwi w kraju, są bez­ce­lo­we i nie­re­ali­stycz­ne. Taki obrót spra­wy ujaw­nia po­głę­bia­ją­cy się roz­dź­więk mię­dzy przy­wód­ca­mi sy­ryj­skiej opo­zy­cji, któ­rzy twier­dzą, że tylko pomoc woj­sko­wa może po­wstrzy­mać reżim Asada, a wspól­no­tą mię­dzy­na­ro­do­wą, która oba­wia się, że do­star­cze­nie broni grozi eska­la­cją kon­flik­tu w Syrii - ko­men­tu­je agen­cja.

So­bot­nia misja An­na­na w Syrii zbie­gła się z in­ten­syw­nym ostrza­łem przez siły rzą­do­we mia­sta Idlib, ba­stio­nu re­be­lii w pół­noc­no-za­chod­niej czę­ści kraju. "To naj­in­ten­syw­niej­sze bom­bar­do­wa­nia od skie­ro­wa­nia do Idli­bu po­sił­ków w tym ty­go­dniu. To wstęp do więk­sze­go na­tar­cia" - po­wie­dział szef ma­ją­ce­go sie­dzi­bę w Lon­dy­nie sy­ryj­skie­go Ob­ser­wa­to­rium ds. Praw Czło­wie­ka Rami Abdel Rah­man.

An­ty­asa­dow­scy bo­jow­ni­cy oba­wia­ją się, że w mie­ście doj­dzie do re­żi­mo­wej ofen­sy­wy jak w zbun­to­wa­nym mie­ście Hims, od­bi­tym przez armię 1 marca po pra­wie mie­sięcz­nym ob­lę­że­niu i in­ten­syw­nym bom­bar­do­wa­niu. Rosja i Chiny dwu­krot­nie za­we­to­wa­ły w Ra­dzie Bez­pie­czeń­stwa ONZ pro­jek­ty re­zo­lu­cji po­tę­pia­ją­ce reżim Asada i wzy­wa­ją­ce go do ustą­pie­nia.

>>>>

Taka to ,,pozytywna'' atmosfera ...

Tysiące demonstrantów w Damaszku i Aleppo

Ty­sią­ce ludzi wy­szły dziś na ulice sto­li­cy Syrii Da­masz­ku i dru­gie­go co do wiel­ko­ści mia­sta, Alep­po (Halab), by pro­te­sto­wać prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. W całym kraju we­dług obroń­ców praw czło­wie­ka zgi­nę­ło 15 osób, więk­szość w Hims.

- Ty­sią­ce osób pro­te­sto­wa­ło w 12 miej­scach w Alep­po, wy­krzy­ku­jąc hasła po­par­cia dla Hims, do­ma­ga­jąc się upad­ku re­żi­mu i do­zbro­je­nia Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej (WAS) - po­wie­dział ak­ty­wi­sta Mo­ham­med Ha­la­bi. Dodał, że w Alep­po sześć osób zo­sta­ło ran­nych, gdy siły bez­pie­czeń­stwa za­czę­ły strze­lać do pro­te­stu­ją­cych.

Z kolei Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­da­ło, że pię­ciu pro­te­stu­ją­cych od­nio­sło ob­ra­że­nia, gdy siły bez­pie­czeń­stwa otwo­rzy­ły ogień do uczest­ni­ków de­mon­stra­cji w Da­masz­ku. Pro­test miał miej­sce w dziel­ni­cy Barze, na pół­noc­nym wscho­dzie sto­li­cy. W dziel­ni­cy Al-Mi­dan, na po­łu­dniu Da­masz­ku, użyto też gazu łza­wią­ce­go, by roz­pę­dzić tłum.

Bo­jow­ni­cy, któ­rzy sprze­ci­wia­ją się rzą­dom Asada, na Fa­ce­bo­oku ape­lo­wa­li, by pod­czas piąt­ko­wych pro­te­stów do­ma­gać się do­star­cze­nia broni WAS. Wczo­raj siły rzą­do­we opa­no­wa­ły dziel­ni­cę Baba Amro w Hims, na za­cho­dzie kraju. Dziel­ni­ca, która sta­no­wi­ła ba­stion zbroj­nej opo­zy­cji, przez pra­wie mie­siąc była bom­bar­do­wa­na przez woj­ska Asada.

We­dług ak­ty­wi­stów w Baba Amro sy­ryj­skie siły spe­cjal­ne, zwane "sza­bi­ha", prze­szu­ku­ją dom po domu i do­ko­nu­ją eg­ze­ku­cji. - Sza­bi­ha wcho­dzą do domów i pod­pa­la­ją je - mówił Bas­sel Fuad, który przed dwoma dnia­mi uciekł do Li­ba­nu. Po­wo­ły­wał się na re­la­cje zna­jo­me­go, który prze­by­wa w Baba Amro. Wy­ni­ka z nich, że wła­dze dziś rano roz­strze­la­ły 10 męż­czyzn przed bu­dyn­kiem rzą­do­wym.

In­for­ma­cje o za­strze­le­niu 10 osób po­twier­dza Ob­ser­wa­to­rium. - Oko­licz­no­ści ich śmier­ci nie są jesz­cze znane - po­wie­dział szef Ob­ser­wa­to­rium Rami Abdel Rah­man.

Z da­nych przed­sta­wio­nych przez człon­ków Ob­ser­wa­to­rium wy­ni­ka, że łącz­nie w całym kraju śmierć po­nio­sło 15 osób.

Dziś rzecz­nik Wy­so­kie­go Ko­mi­sa­rza ONZ ds. Praw Czło­wie­ka (UNH­CHR) Ru­pert Co­lvil­le wy­ra­ził za­nie­po­ko­je­nie z po­wo­du do­nie­sień o krwa­wych re­pre­sjach w Baba Amro. Za­ape­lo­wał do władz i re­be­lian­tów Syrii, by po­wstrzy­ma­li się od wszel­kich akcji od­we­to­wych. Re­wol­ta prze­ciw­ko pre­zy­den­to­wi Syrii Asa­do­wi trwa od 11 mie­się­cy. We­dług sza­cun­ków ONZ do­tych­czas zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi.

>>>>

Jak widzicie klamstwem jest ze Damaszek i Aleppo popieraja Asada . Zawsze w stolicy rezim siedzi mocno jest duzo agentow roznych KGB GRU i tym podobnych i trudniej jest dzialac . Zreszta ktore miasta walczyly w Polsce ? Poznan ? Gdansk ? Szczecin ? Radom ? Slask . A gdzie Warszawa ? Ano wlasnie . A tutaj walcza tym bardziej trzeba to podkreslic !

Jest juz :
Zabitych:
5989 cywilow
2640 wojskowych
302804 ofiar ogolem !

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:58, 11 Mar 2012    Temat postu:

Wywiad USA: Assad pewnie dzierży władzę

Wywiad amerykański jest przekonany, że prezydent Syrii Baszar Al-Assad w pełni panuje nad sytuacją w swym kraju. Rząd USA ma tyczasem nadzieję, że w wyniku rebelii reżim Asasda upadnie bez udziału międzynarodowej interwencji zbrojnej.

Jak podaje "Washington Post", powołując się na anonimowych analityków wywiadu, Assad pewnie dzierży ster władzy w Syrii i "niewiele wskazuje, by wyżsi funkcjonariusze reżimu byli skłonni go opuścić, mimo wysiłków administracji prezydenta Baracka Obamy i jej sojuszników, by za pomocą sankcji i innych środków doprowadzić do fali rozłamów i zdrad, które podważyłyby pozycję Assada". Prezydent Obama powiedział w minionym tygodniu, że "nie jest kwestią, czy reżim Assada upadnie, tylko kiedy". Wypowiedział się jednocześnie przeciwko interwencji wojskowej w Syrii, mimo masakrowania przez syryjskie siły bezpieczeństwa ludności cywilnej.

Jednak w ocenie wywiadu USA siły reżimowe są wystarczająco dobrze wyposażone, by odeprzeć ofensywę powstańców, i mogłaby je pokonać tylko "międzynarodowa interwencja wojskowa na dużą skalę".

Syria dysponuje armią w liczbie 330 000 żołnierzy służby czynnej, samolotami bezzałogowymi dostarczonymi przez Iran i gęstą siecią obrony przeciwlotniczej.

Utrudnia to zewnętrzną interwencję w postaci wprowadzenia w Syrii strefy zakazu lotów w celu ochrony ludności cywilnej przed atakami z powietrza. Rok temu NATO przeprowadziło taką akcję w Libii, ale Pentagon ostrzega, że wymaga to unieszkodliwienia obrony powietrznej, a w Syrii jest ona wielokrotnie silniejsza niż w Libii. Wywiad USA ocenia też, że Wolna Armia Syryjska walcząca przeciw reżimowi, złożona głównie z dezerterów z wojsk reżimowych, jest słabo zorganizowana, nie ma skutecznie działającego dowództwa i ma niewiele kontaktów z opozycją polityczną.

>>>>

Slaby to jest wywiad ...
Pamietajmy ze zbieglo z wojska juz 50 tysiecy atem jego liczba spadla do 270 tysiecy . Poza tym aby nawiazac rownorzedna walke z partyzantami trzeba miec 10 RAZY tyle ludzi . Wprawdzie WAS liczy ponad 20 tysiecy czyli niby 10 razy mniej ale WAS ROSNIE a armia rezimu SPADA !!! Stosunek bedzie zatem 9;1 pozniej 8;1 itd . Az powstancy wygraja !!!

Syria: rozmowy Kofi Annana w Damaszku

Wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej do Syrii Kofi Annan podczas sobotniego spotkania z prezydentem tego kraju Baszarem Al-Asadem wyraził głębokie zaniepokojenie z powodu krwawych represji władz wobec antyrządowej rewolty - podały źródła ONZ.

Według tych źródeł Annan złożył syryjskiemu prezydentowi "wiele propozycji" w sprawie zakończenia przemocy, która w ciągu roku kosztowała życie 8500 ludzi, w większości cywilów zabitych przez siły rządowe. Propozycje te dotyczyły "położenia kresu przemocy, możliwości dostarczenia pomocy humanitarnej przez Czerwony Krzyż, uwolnienia więźniów i wszczęcia dialogu politycznego".

Annan, były sekretarz generalny ONZ, "wyraził głębokie zaniepokojenie sytuacją w Syrii i naciskał na prezydenta Assada, aby podjął działania zmierzające do zakończenia kryzysu" - podano.

Annan ma się ponownie spotkać z syryjskim prezydentem w niedzielę.

Wysłannik ONZ i Ligi Arabskiej spotkał się też z "przywódcami opozycji i młodymi bojownikami, a także z wpływowymi ludźmi" - głosi komunikat wydany przez ONZ.

Oficjalne media syryjskie twierdzą, że spotkanie Annana z Assadem przebiegło w "pozytywnej atmosferze". Asad powiedział wysłannikowi ONZ, że "Syria gotowa jest podjąć każdy szczery wysiłek, aby znaleźć rozwiązanie dla wydarzeń", które mają miejsce w kraju, ale podkreślił, że niemożliwy jest dialog i "żadna inicjatywa polityczna nie powiedzie się, gdy w (Syrii) uzbrojeni terroryści szerzą chaos i destabilizują (kraj), atakując cywilów i wojskowych" - podała państwowa agencja Sana.

Annan uda się w niedzielę do Kataru. W sobotę, w pierwszym dniu pobytu ONZ-owskiego wysłannika w Syrii w kraju tym zginęły co najmniej 62 osoby - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Tylko w prowincji Idlib w walkach zginęło 21 zbiegów z syryjskiej armii, 19 żołnierzy i 15 cywilów. Siedmiu cywilów zginęło także w prowincji (muhafazie) Damaszek i w Hims.

>>>>

Ano wlasnie . On tu gada a ludzie gina ...

Ban Ki Mun potępił reżim syryjski, który nie wpuścił sanitariuszy do Hims

Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny ONZ Ban Ki Mun po­tę­pił dziś wła­dze sy­ryj­skie za to, że woj­sko Ba­sza­ra el-Asa­da nie wpusz­cza sa­ni­ta­riu­szy Czer­wo­ne­go Krzy­ża do ob­lę­żo­nych miast sy­ryj­skich, w tym do Hims, gdzie woj­sko do­ko­na­ło ma­sa­kry lud­no­ści.

Ob­ra­zy śmier­ci i spu­sto­sze­nia do­cie­ra­ją­ce z Hims Ban Ki Mun okre­ślił jako "prze­ra­ża­ją­ce", a po­stę­po­wa­nie władz sy­ryj­skich jako "nie­moż­li­we do to­le­ro­wa­nia". Se­kre­tarz ge­ne­ral­ny roz­ma­wiał z dzien­ni­ka­rza­mi po tym, gdy Mię­dzy­na­ro­do­wy Ko­mi­tet Czer­wo­ne­go Krzy­ża za­alar­mo­wał, że jego ko­lum­na sa­mo­cho­do­wa z po­mo­cą dla miesz­kań­ców Baba Amro - dziel­ni­cy Hims opa­no­wa­nej przez woj­ska rzą­do­we - nie zo­sta­ła dziś wpusz­czo­na do mia­sta.

To naj­uboż­sza dziel­ni­ca Hims, głów­ne­go ośrod­ka opo­zy­cji an­ty­rzą­do­wej. Od jej bom­bar­do­wa­nia rząd roz­po­czął przed mie­sią­cem kontr­ofen­sy­wę prze­ciw­ko opo­zy­cji. W całej Syrii zgi­nę­ło dziś co naj­mniej 61 osób. Po­ło­wę ofiar sta­no­wi­li miesz­kań­cy pro­win­cji Hims, krwa­wo pa­cy­fi­ko­wa­nej przez żoł­nie­rzy pre­zy­den­ta el-Asa­da.

>>>>

Koszmarna kolejna zbrodnia ...

Zginelo juz :
6026 cywilow a wiec kolejna bariera przekroczona !!!
2660 wojskowych
Jest 304 807 ofiar ogolem !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .
Hamza al-Khateeb


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 23:20, 11 Mar 2012    Temat postu:

Syria: atak na gazociąg, wysadzili go w powietrze

Syryjskie media państwowe poinformowały dzisiaj, że "ugrupowanie terrorystyczne" wysadziło w powietrze gazociąg łączący centrum kraju z wybrzeżem. Do ataku doszło w pobliżu libańskiej granicy.

Według prorządowej stacji telewizyjnej zamach, niedaleko granicznego miasta Telkalach, w prowincji Hims, spowodował wyciek ok. 460 tys. metrów sześciennych gazu. Aktu sabotażu dopuściło się "zbrojne ugrupowanie terrorystyczne" - relacjonowała agencja SANA. W czasie 10-miesięcznego powstania przeciwko syryjskiemu prezydentowi Baszarowi el-Asadowi w kraju kilka razy dochodziło do ataków na rurociągi, w wyników których występowały braki surowca.

Reżim Asada twierdzi, że za antyprezydenckimi demonstracjami, które wybuchły w połowie marca 2011 roku, stoją terroryści z zagranicy. ONZ szacuje, że od rozpoczęcia protestów, zainspirowanych arabską wiosną, zginęło tam już ponad 5,4 tys. ludzi. Nasilenie aktów przemocy w ostatnich dniach, zwłaszcza walki między siłami reżimowymi a owstańcami, w wyniku których od zeszłego tygodnia zginęło - jak twierdzą obrońcy praw człowieka - ponad 150 cywilów, spowodowało zawieszenie misji obserwacyjnej Ligi Arabskiej.

>>>>

Walki trwaja i nasilaja sie ...

Kolejny krwawy konflikt? Coraz śmielsze plany USA.

Administracja prezydenta Baracka Obamy i zagraniczni sojusznicy USA coraz poważniej debatują nad ewentualną interwencją zbrojną w Syrii, gdzie reżim prezydenta Asada krwawo tłumi powstanie - podał niedzielny "Washington Post".

Rozważa się bezpośrednie uzbrojenie walczących w Syrii sił opozycyjnych, wysłanie wojsk w celu zapewnienia dostaw pomocy humanitarnej albo nawet ataki z powietrza na stanowiska syryjskiej obrony przeciwlotniczej.

Nasilenie poszukiwań rozwiązań militarnych wiąże się ze słabnięciem nadziei na przekonanie prezydenta Baszara el-Asada, aby ustąpił ze stanowiska lub poczynił ustępstwa na rzecz opozycji. W sobotę w rozmowie ze specjalnym wysłannikiem ONZ Kofi Annanem Asad praktycznie wykluczył rozmowy z powstańcami.

Między poszczególnymi krajami istnieją jednak - jak pisze "Washington Post" - różnice co do postulowanej skali ewentualnej interwencji w Syrii.

Chociaż Arabia Saudyjska i Katar chcą dostarczyć broni rebeliantom, niektóre inne kraje wahają się, twierdząc, że intencje syryjskiej opozycji nie są jasne.

W razie uzgodnienia operacji dozbrajania powstańców USA gotowe są zapewnić sprzęt do łączności i wsparcie wywiadowcze - informują przedstawiciele amerykańscy.

Bierze się też pod uwagę utworzenie wzdłuż granicy z Turcją "bezpiecznych stref", gdzie dostarczano by pomoc humanitarną i organizowano siły opozycji.

Najdalej idąca opcja to ataki z powietrza przeciw stanowiskom syryjskiej obrony przeciwlotniczej, podobnie jak to uczyniono w Libii w marcu ub.r.

>>>>

No wreszcie . Tylko czy tylu ludzi musialo zginac ? W Libii tez by tylu nie zginelo gdyby zachod ruszyl OD RAZU . Po co odwlekac SKORO I TAK TO NAS NIE MINIE . Asad jest spalony i juz z nim zadnych stosunkow nie bedzie ...

Opozycja: W Syrii zginęło od marca 2011 r. prawie 8,5 tys. ludzi

Dzia­ła­cze po­da­ją, że wśród ofiar śmier­tel­nych trwa­ją­ce­go rok kon­flik­tu jest 6195 cy­wi­lów i 2263 żoł­nie­rzy i człon­ków sił bez­pie­czeń­stwa, w tym 428 zbiegów, któ­rzy przy­łą­czy­li się do re­wol­ty prze­ciw­ko re­żi­mo­wi pre­zy­den­ta Ba­sza­ra al-Asa­da. Łącz­nie sza­cun­ki mówią o 8458 za­bi­tych. W lutym przed­sta­wi­ciel ONZ Lynn Pa­scoe oce­niał, że w Syrii zgi­nę­ło 7,5 tys. osób, w tym wiele ko­biet i dzie­ci.

ONZ sza­cu­je licz­bę ucie­ki­nie­rów z Syrii do kra­jów ościen­nych na ponad 25 ty­się­cy, a uchodź­ców, któ­rzy po­rzu­ci­li swe domy i prze­mie­ści­li się we­wnątrz kraju - na 100-250 ty­się­cy.

>>>>>

6195 cywilow
2263 zolnierzy
Mi wychodzi mniej cywilow a wiecej zolnierzy .
6026 cywilow 2660 zolnierzy
I ogolnie ofiar wiecej ...
Z tym ze nie wiem na jaki to dzien ten bilans ...
Uchodzcow jednak wychodzi 100 tysiecy nie 25 ???
Chyba pomylka dotyczy Jordanii . Nie ma tam 73 tysiecy a 7300 uchodzcow ...
Natomiast nie liczylem emigracji wewnetrznej ... A tez jest .
Znow trzeba weryfikowac liczby ! Ale ofiar jest mnostwo ! ZBYT DUZO !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90121
Przeczytał: 180 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:12, 12 Mar 2012    Temat postu:

Turcja: Komunikacja autobusowa z Syrią wstrzymana

Tu­rec­kie przed­się­bior­stwa ko­mu­ni­ka­cji au­to­bu­so­wej za­wie­si­ły swe za­gra­nicz­ne po­łą­cze­nia z sy­ryj­skim mia­stem Alep­po (Halab) i po­ło­żo­nym bar­dziej na po­łu­dnie sto­łecz­nym Da­masz­kiem - po­in­for­mo­wa­ła tu­rec­ka agen­cja Ana­to­lia.

Do­da­ła, iż we­dług prze­woź­ni­ków, trwa­ją­ce walki sy­ryj­skich sił rzą­do­wych z opo­zy­cjo­ni­sta­mi nie po­zwa­la­ją na dal­sze utrzy­my­wa­nie po­łą­czeń. Tu­rec­kie au­to­bu­sy stały się celem ata­ków. Do tej pory wiele tu­rec­kich firm ofe­ro­wa­ło prze­wo­zy au­to­bu­so­we z pro­win­cji Hatay na po­łu­dniu kraju do są­sied­niej Syrii.

>>>>

W takich warunkach zdana komunikacja nie jest mozliwa ...

Syria: oskarżenia wobec Arabii Saudyjskiej i Kataru

- Za roz­lew krwi w Syrii współ­win­ne są Ara­bia Sau­dyj­ska i Katar, które są "wspól­ni­ka­mi gan­gów ter­ro­ry­stycz­nych" dzia­ła­ją­cych w kraju - oznaj­mił w po­nie­dzia­łek mi­ni­ster in­for­ma­cji w rzą­dzie sy­ryj­skim Adnan Mah­mud.

- Kraje, które po­pie­ra­ją ter­ro­ry­stycz­ne gangi, jak Katar i Ara­bia Sau­dyj­ska, są wspól­ni­ka­mi ter­ro­ry­zmu, wy­mie­rzo­ne­go w naród sy­ryj­ski, i po­no­szą od­po­wie­dzial­ność za roz­lew krwi - po­wie­dział mi­ni­ster. Oskar­żył też oba kraje o fi­nan­so­wa­nie "tych gan­gów" i za­opa­try­wa­nie ich w broń. Mah­mud po­wie­dział, że także dzie­łem "gan­gów" jest ma­sa­kra dzie­ci i ko­biet w mie­ście Hims, na za­cho­dzie Syrii. Opo­zy­cja sy­ryj­ska ogło­si­ła w po­nie­dzia­łek, że w dwóch dziel­ni­cach tego mia­sta, ob­le­ga­ne­go w ostat­nich ty­go­dniach przez siły rzą­do­we, zna­le­zio­no ciała co naj­mniej 47 ko­biet i dzie­ci.

We­dług Mah­mu­da ma­sa­kry do­ko­na­no po to, by "wy­wrzeć pre­sję w celu pod­sy­ce­nia re­ak­cji mię­dzy­na­ro­do­wych prze­ciw­ko Syrii". Opo­zy­cja wal­czą­ca z re­żi­mem pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da oskar­ża lo­kal­ne mi­li­cje o do­ko­na­nie ma­sa­kry. Jako ter­ro­ry­stów, "chcą­cych po­dzie­lić kraj" wła­dze w Da­masz­ku okre­śla­ją prze­ciw­ni­ków pre­zy­den­ta Asada. Od roku trwa­ją w Syrii an­ty­pre­zy­denc­kie wy­stą­pie­nia, które prze­ro­dzi­ły się w krwa­wo tłu­mio­ną re­wol­tę prze­ciw­ko re­żi­mo­wi. We­dług sza­cun­ków ONZ zgi­nę­ło w Syrii dotąd co naj­mniej 7,5 tys. ludzi. Spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa uważa, że w więk­szo­ści przy­pad­ków od­po­wie­dzial­ność za ofia­ry spo­czy­wa na wła­dzach w Da­masz­ku.

>>>>>

Brednie rezimu a fakty sa oczywiste . KOLEJNYCH 47 ciał !!!Syria: W Hims znaleziono ciała 47 cywilów

Sy­ryj­ska opo­zy­cja po­in­for­mo­wa­ła w, że w Hims, na za­cho­dzie kraju, zna­le­zio­no ciała co naj­mniej 47 ko­biet i dzie­ci. O tę ma­sa­krę oskar­ży­ła siły pre­zy­den­ta Ba­sza­ra el-Asa­da. Pań­stwo­wa media twier­dzą, że cy­wi­le zgi­nę­li z rąk ter­ro­ry­stów.
Dom znisz­czo­ny przez siły zą­do­we Syrii fot. Reu­ters

Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska, głów­ne ciało sku­pia­ją­ce sy­ryj­ską opo­zy­cję, we­zwa­ło do zwo­ła­nia nad­zwy­czaj­ne­go po­sie­dze­nia Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ w spra­wie od­kry­cia ciał, do któ­re­go do­szło w nie­dzie­lę. Dziś po po­łu­dniu czasu pol­skie­go w RB ONZ od­bę­dzie się de­ba­ta na temat arab­skiej wio­sny, z udzia­łem m.​in. se­kre­tarz stanu USA Hil­la­ry Clin­ton, ro­syj­skie­go mi­ni­stra spraw za­gra­nicz­nych Sier­gie­ja Ław­ro­wa i szefa MSZ Fran­cji Ala­ina Juppe.

- W dziel­ni­cach Karm el-Zej­tun i el-Ada­wi­je zna­le­zio­no ciała co naj­mniej 26 dzie­ci i 21 ko­biet - po­wie­dział przed­sta­wi­ciel opo­zy­cji Hadi Ab­dul­lah z Ge­ne­ral­nej Ko­mi­sji ds. Sy­ryj­skiej Re­wo­lu­cji. Dodał, że lo­jal­ne wobec re­żi­mu mi­li­cje za­szty­le­to­wa­ły ofia­ry lub pod­cię­ły im gar­dła.

Sy­ryj­skie Ob­ser­wa­to­rium Praw Czło­wie­ka po­in­for­mo­wa­ło, że "w nocy z nie­dzie­li na po­nie­dzia­łek z Hims ucie­kły setki ro­dzin, zwłasz­cza z dziel­ni­cy Karm el-Zej­tun, w oba­wie przed ko­lej­ny­mi ma­sa­kra­mi ze stro­ny sił re­żi­mo­wych".

Sy­ryj­ska agen­cja pra­so­wa Sana oskar­ży­ła na­to­miast "uzbro­jo­nych ter­ro­ry­stów" o po­rwa­nie i za­bi­cie dzie­siąt­ków cy­wi­lów w Hims, oka­le­cze­nie ciał i ich sfil­mo­wa­nie. We­dług Sany celem tego dzia­ła­nia jest wzbu­dze­nie re­ak­cji mię­dzy­na­ro­do­wej i "we­zwa­nie do za­gra­nicz­nej in­ter­wen­cji w Syrii".

- Zbrod­nie po­peł­nio­ne przez gangi i trans­mi­to­wa­ne przez te­le­wi­zje Al-Dża­zi­ra i Al-Ara­bi­ja, która mają swo­ich spe­cjal­nych ko­re­spon­den­tów wśród ter­ro­ry­stów dzia­ła­ją­cych w Syrii, zbie­ga­ją się z po­sie­dze­niem Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ" - in­for­mu­je pań­stwo­wa agen­cja pra­so­wa.

We­dług Ab­dul­la­ha "człon­kom Wol­nej Armii Sy­ryj­skiej udało się prze­trans­por­to­wać ciała do dziel­ni­cy Bab Sebaa". Dodał, że ta dziel­ni­ca Hims "jest bez­piecz­niej­sza" niż te, w któ­rych jego zda­niem za­bi­to cy­wi­lów. Re­wol­ta w Syrii prze­ciw­ko re­żi­mo­wi Asada, in­spi­ro­wa­na arab­ską wio­sną, trwa od roku. We­dług sza­cun­ków ONZ w wy­ni­ku tłu­mie­nia an­ty­pre­zy­denc­kich wy­stą­pień przez siły rzą­do­we oraz starć z de­zer­te­ra­mi z armii zgi­nę­ło co naj­mniej 7500 ludzi. Opo­zy­cja sy­ryj­ska mówi o co naj­mniej 8,5 tys. ofiar, w więk­szo­ści cy­wi­lów. Wła­dze sy­ryj­skie o re­wol­tę oskar­ża­ją "ter­ro­ry­stów", któ­rzy chcą po­dzie­lić kraj.

>>>>

Koszmarna zbrodnia !!!

Opo­zy­cyj­na Na­ro­do­wa Rada Sy­ryj­ska: "Wy­cią­ga­my dłoń do ala­wi­tów, by zbu­do­wać pań­stwo prawa i oby­wa­te­li. Re­żi­mo­wi nie uda się skło­nić nas do po­za­bi­ja­nia się na­wza­jem"

SRGC wyraziła "zdziwienie rosyjską uporczywością w czynieniu z narodu syryjskiego swojego wroga".

W Hamie 20-letni żołnierz zbuntował się, gdy jego oddział strzelał do demonstrantów, i zabił pięciu funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa; sam został następnie zastrzelony.
"Ci, którzy zabijają swoich rodaków, to zdrajcy"


Chwała bohaterowi !!!! ;o);O))))

- Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli ?
- To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i we krwi Baranka je wybielili .


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez BRMTvonUngern dnia Pon 19:13, 12 Mar 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 254, 255, 256  Następny
Strona 41 z 256

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy