Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Kreml nasila agresję za granicą!!!!
Idź do strony 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:14, 08 Paź 2011    Temat postu:

Sarkozy: popieramy integralność terytorialną Gruzji

Pre­zy­dent Ni­co­las Sar­ko­zy oświad­czył w Tbi­li­si, że Fran­cja po­pie­ra i bę­dzie po­pie­rać in­te­gral­ność te­ry­to­rial­ną Gru­zji w ra­mach gra­nic, które są po­wszech­nie uzna­wa­ne. Za­ape­lo­wał też do Rosji o re­spek­to­wa­nie zo­bo­wią­zań wy­ne­go­cjo­wa­nych w 2008 roku.

Ni­co­las Sar­ko­zy, fot. AFP Fran­cu­ski pre­zy­dent, który prze­ma­wiał do kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy osób ze­bra­nych na Placu Wol­no­ści w Tbi­li­si, był me­dia­to­rem mię­dzy Rosją a Gru­zją przy ne­go­cjo­wa­niu przed trze­ma laty ro­zej­mu po kil­ku­dnio­wej woj­nie o Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Pod­czas wi­zy­ty w Tbi­li­si Sar­ko­zy na­ma­wiał Rosję, by za­prze­sta­ła "gróźb" wobec Gru­zji i jej "za­stra­sza­nia". Dwa se­pa­ra­ty­stycz­ne re­gio­ny Gru­zji, Ose­tia Po­łu­dnio­wa i Ab­cha­zja, Mo­skwa uzna­ła za nie­za­leż­ne.

- Fran­cja uważa Rosję za swego przy­ja­cie­la, za swego part­ne­ra stra­te­gicz­ne­go, lecz w celu przy­wró­ce­nia za­ufa­nia na­le­ży za­prze­stać gróźb i za­stra­sza­nia, prób de­sta­bi­li­za­cji, które są cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia - po­wie­dział Sar­ko­zy.

- Wbrew wszel­kiej lo­gi­ce stra­te­gicz­nej i pod­ję­tym zo­bo­wią­za­niom znacz­ne siły mi­li­tar­ne sta­cjo­nu­ją u wa­szych bram - po­wie­dział szef pań­stwa fran­cu­skie­go na­wią­zu­jąc do od­dzia­łów ro­syj­skich sta­cjo­nu­ją­cych w Ab­cha­zji i Ose­tii Po­łu­dnio­wej. - Każdy po­wi­nien przy­znać, że Zwią­zek Ra­dziec­ki już nie ist­nie­je - po­wie­dział Sar­ko­zy nim za­ape­lo­wał do Rosji i Gru­zji o to, by "znów stały się part­ne­ra­mi i przy­ja­ciół­mi".

>>>>>

Slusznie Sarkozy popiera integarlnosc Gruzji ... A co do przyjazni Rosji z Gruzja to obawiam sie ze to nie nastapi w tej sytuacji... Rosja sie rozpadnie i wtedy Gruzja odbierze co swoje ... Kreml nie chce dobrowolnie to odda z musu ... Sami wybrali ..


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:39, 16 Paź 2011    Temat postu:

Dramatyczny apel słynnego piłkarza. "Naszym obywatelom odebrali wszystko oprócz honoru!"

"Oby­wa­te­lom na­sze­go kraju prze­mo­cą, za­stra­sza­jąc i szan­ta­żu­jąc, ode­bra­li wszyst­ko, co można było ode­brać, ale nie ode­bra­li nam ho­no­ru!" - na­pi­sał słyn­ny gru­ziń­ski pił­karz Kaka Ka­ła­dze, ape­lu­jąc do ro­da­ków o wy­ra­że­nie pro­te­stu prze­ciw­ko po­ni­ża­niu ludzi przez obec­ne wła­dze Gru­zji. Jed­no­cze­śnie były fut­bo­li­sta klubu AC Milan otwar­cie po­parł mi­liar­de­ra Bi­dzi­nę Iwa­nisz­wi­le­go, który ogło­sił, że za­ło­ży par­tię i bę­dzie ry­wa­li­zo­wał z pre­zy­den­tem Mi­che­ilem Sa­akasz­wi­lim. Szyb­ko jed­nak się oka­za­ło, że Iwa­nisz­wi­li nie bę­dzie mógł wy­star­to­wać w wy­bo­rach, bo wła­dze ode­bra­ły mu oby­wa­tel­stwo gru­ziń­skie, bez któ­re­go nie można an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę.

"Co praw­da je­stem spor­tow­cem i czło­wie­kiem apo­li­tycz­nym, nie na­le­żę do żad­ne­go par­tii po­li­tycz­nej, ale nie zna­czy to, że nie mogę wy­ra­zić swo­je­go zda­nia, tym bar­dziej że spra­wa do­ty­czy Oj­czy­zny, która znaj­du­je się na roz­dro­żu: po­dzie­lo­na, upo­ko­rzo­na i roz­człon­ko­wa­na" – na­pi­sał Ka­ła­dze na swoim pro­fi­lu w jed­nym z por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych. Ka­pi­tan re­pre­zen­ta­cji Gru­zji w piłce noż­nej wy­zna­je, że "pęka mu serce z bólu", gdy widzi na uli­cach miast Gru­zji zmar­twio­ne twa­rze ro­da­ków.

"Oby­wa­te­li Gru­zji po­zba­wi­li uśmie­chu, ra­do­ści, po­czu­cia szczę­ścia, w spo­sób upo­ka­rza­ją­cy po­zba­wi­li prawa do pracy, edu­ka­cji i wła­sno­ści pry­wat­nej. Wię­zie­nia i ko­lo­nie karne są prze­peł­nio­ne ludź­mi, a wielu z nich sie­dzi tylko dla­te­go, że tak chcą nie­któ­rzy przed­sta­wi­cie­le rzą­dzą­ce­go re­żi­mu" - prze­ko­nu­je.

"Na­szym oby­wa­te­lom prze­mo­cą, za­stra­sza­jąc i szan­ta­żu­jąc, ode­bra­li wszyst­ko, co można było ode­brać, ale nie ode­bra­li nam ho­no­ru!" – pod­kre­śla fut­bo­li­sta.

Jed­no­cze­śnie zwra­ca się do ro­da­ków, aby wspól­nie wy­ra­zi­li swój pro­test prze­ciw­ko po­ni­ża­niu ludzi.

So­li­da­ry­zu­je się rów­nież z mi­liar­de­rem Bi­dzi­ną Iwa­nisz­wi­lim, który na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka ogło­sił, że za­ło­ży par­tię i bę­dzie ry­wa­li­zo­wał z pre­zy­den­tem Mi­che­ilem Sa­akasz­wi­lim. Szyb­ko jed­nak się oka­za­ło, że Iwa­nisz­wi­li nie bę­dzie mógł wy­star­to­wać, bo wła­dze ode­bra­ły mu oby­wa­tel­stwo gru­ziń­skie, bez któ­re­go nie można an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę.

Zda­niem Agen­cji Re­je­stru Cy­wil­ne­go (CRA), gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo biz­nes­me­na, które uzy­skał w 2004 roku, stra­ci­ło waż­ność w 2010 roku, a więc wraz z przy­zna­niem mu oby­wa­tel­stwa przez Fran­cję.

Ozna­cza to ko­niec po­li­tycz­nych am­bi­cji Iwa­nisz­wi­le­go, bo gru­ziń­skie prawo sta­no­wi, że tylko oby­wa­te­le Gru­zji mogą za­kła­dać i fi­nan­so­wać or­ga­ni­za­cje po­li­tycz­ne.

Jak pi­sa­ło BBC, biz­nes­men twier­dził, że chce prze­ła­mać mo­no­pol na wła­dzę obec­ne­go pre­zy­den­ta Gru­zji Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go, który jego zda­niem "chce rzą­dzić po wsze czasy" przy ule­głej "pseu­do­opo­zy­cji".

Iwa­nisz­wi­li, mi­liar­der zaj­mu­ją­cy 185. lo­ka­tę na li­ście For­be­sa, ma rów­nież oby­wa­tel­stwo ro­syj­skie.

Biz­nes­men ogło­sił, że jest gotów zrzec się za­rów­no fran­cu­skie­go, jak i ro­syj­skie­go oby­wa­tel­stwa i sprze­dać swoje przed­się­bior­stwa w Rosji, jeśli mia­ło­by to umoż­li­wić mu start w wy­bo­rach.

Przed­sta­wi­cie­le rzą­dzą­cej par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy twier­dzą, że mi­liar­der dzia­ła w in­te­re­sie Rosji. - Mu­si­my bro­nić gru­ziń­skiej po­li­ty­ki przed ro­syj­skim pie­nią­dzem, przed pie­nią­dzem (pre­mie­ra Rosji Wła­di­mi­ra) Pu­ti­na - po­wie­dział poseł ZRN Pawle Ku­blasz­wi­li.

Biz­nes­men od­pie­ra za­rzu­ty. - Od 9 lat nie byłem w Rosji, a wła­dze gru­ziń­skie wie­dzą bar­dzo do­brze, że nic mnie nie łączy z ro­syj­ską po­li­ty­ką; po­trze­bu­ją tego złego PR-u, żeby mnie oczer­nić - za­zna­czył.

Jed­nak zda­niem ob­ser­wa­to­rów Iwa­nisz­wi­li stra­cił gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo, bo rzu­cił po­li­tycz­ne wy­zwa­nie pre­zy­den­to­wi. Wska­zu­ją przy tym, że fi­nan­so­wa­na przez biz­nes­me­na bu­do­wa dróg, szkół i szpi­ta­li nie prze­szka­dza­ła rzą­do­wi, do­pó­ki nie ogło­sił on swych pla­nów.

- Kiedy rząd po­trze­bo­wał Iwa­nisz­wi­le­go, ten był oby­wa­te­lem Gru­zji, a kiedy stał się zbęd­ny, jest przed­sta­wia­ny jako ro­syj­ski oli­gar­cha - za­uwa­ża gru­ziń­ski ana­li­tyk Gia Ku­kasz­wi­li na por­ta­lu "The Mes­sen­ger".

55-let­ni Iwa­nisz­wi­li uro­dził się w Gru­zji, ale w la­tach 80. prze­niósł się do Rosji. Tam zgro­ma­dził ma­ją­tek, któ­re­go war­tość sza­cu­je się na 5,5 mld USD.

>>>>>

Dziwny apel ? Wszelkiemu zlemu mialby byc winien Sakaszwili ktory rzadzi zaledwie pare lat ... Moze przypomnijmy co bylo przedtem ? Kto odrywal Abchazje i Oseteie ??? Kto wygnal SETKI TYSIECY Gruzinow z tych obszarow ??? Nie byl to Sakaszwili tylko bandyci z Kremla... Jesli w Gruzji sa ciezkie warunki i smutek to an skutek dzialan tych ktorzy stosuja blokade ekonomiczna Gruzji , ktorzy organizuja ciagle prowokacje . Przeciez ciagle sa strzaly na ,,granicy'' ( bo co to za granica) z Osetia ... Ciagle sa tam kremlowscy okupanci ... Smutek zniknie jak zniknie kremlowska okupacja ... Za smutek w Czeczenii ? Tez odpowiada Sakaszwili ? A za smutek w Dagestanie ? Osetii ? Caly Kaukaz jest smutny i akurat glowni winni siedza na Kremlu ! I konca ich wladzy oczekujemy a nie Sakaszwilego . Jak oni padna to juz azaden wrog zewnetrzny nie bedzie grozil a w Gruzji zaden wewnetrzny sie nie utrzyma ... Wiem ze jest niezdowolenie ale rozwiazac je w tej chwili jest niemozliwoscia ... Coz to mialo by byc za ,,inne'' rozwiazanie ? Marionetkowy rzad typu Kadyrow ? Taka radosc jak on zrobil ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:08, 17 Paź 2011    Temat postu:

Gruziński miliarder chce zostać prezydentem

Gru­ziń­ski mi­liar­der Bi­dzi­na Iwa­nisz­wi­li za­pew­nił, że wygra wy­bo­ry w 2012 roku - wbrew de­cy­zji urzę­du ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, która unie­moż­li­wia mu start w po­li­ty­ce. - Jeśli nie po­zwo­lą mi na udział, wy­bo­ry będą bez­praw­ne - oce­nił w roz­mo­wie z agen­cją Reu­ters.

W ze­szłym ty­go­dniu Iwa­nisz­wi­li w li­ście otwar­tym ogło­sił, że za­mie­rza za­an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę i wy­star­to­wać w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w 2012 roku. Kilka dni póź­niej Agen­cja Re­je­stru Cy­wil­ne­go ode­bra­ła mu gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo - ofi­cjal­nie dla­te­go, że w 2010 roku uzy­skał oby­wa­tel­stwo Fran­cji; we­dług prawa Gru­zji tylko jej oby­wa­te­le mogą za­kła­dać i fi­nan­so­wać or­ga­ni­za­cje po­li­tycz­ne. Tym­cza­sem sam Iwa­nisz­wi­li, nie­zra­żo­ny tą de­cy­zją, oznaj­mił w nada­nym wy­wia­dzie, że zjed­no­czy "zdro­we" siły w gru­ziń­skiej po­dzie­lo­nej opo­zy­cji i po­pro­wa­dzi je do zwy­cię­stwa prze­ciw rzą­dzą­cej par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy (ZRN).

- Na 90 proc. wej­dzie­my do par­la­men­tu z ab­so­lut­ną więk­szo­ścią, choć jest zbyt wcze­śnie, by spe­ku­lo­wać, czy jako ko­ali­cja czy jedna par­tia - oce­nił. Z każ­dym dniem moja po­zy­cja bę­dzie się umac­niać, a ich (rządu) słab­nąć - dodał.

Jego zda­niem de­cy­zja o po­zba­wie­niu go gru­ziń­skie­go oby­wa­tel­stwa miała wy­klu­czyć go z pro­ce­su po­li­tycz­ne­go. - Jeśli zo­sta­nę wy­klu­czo­ny z wy­bo­rów w 2012 roku, będą to wy­bo­ry bez­praw­ne - pod­kre­ślił Iwa­nisz­wi­li.

Przed­sta­wi­cie­le ZRN twier­dzą, że mi­liar­der, który oprócz fran­cu­skie­go po­sia­da rów­nież oby­wa­tel­stwo ro­syj­skie, dzia­ła w in­te­re­sie Rosji i jej pre­mie­ra Wła­di­mi­ra Pu­ti­na.

W od­po­wie­dzi biz­nes­men ogło­sił, że zrzek­nie się obu oby­wa­telstw, by od­zy­skać to gru­ziń­skie, i sprze­da swoje przed­się­bior­stwa w Rosji. - Już za­czę­ła się wy­ce­na moich ak­ty­wów. Wiem, że sprze­dam je po­ni­żej mak­sy­mal­nej ceny, ale je­stem go­to­wy - za­zna­czył. Pod­kre­ślił też, że od 9 lat nie był Rosji i nie ma związ­ków z tam­tej­szą po­li­ty­ką.

Po ob­ję­ciu wła­dzy wśród jego prio­ry­te­tów znaj­dą się re­for­my kon­sty­tu­cyj­ne i są­dow­nic­twa, walka z biu­ro­kra­cją i ochro­na wol­no­ści me­diów. Jak oce­nia, na re­ali­za­cję tego pro­gra­mu po­trze­bu­je 2-3 lat. Po tym cza­sie obie­cu­je wy­co­fać się z po­li­ty­ki.

Kry­ty­cy obec­ne­go pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go oskar­ża­ją go o ogra­ni­cza­nie swo­bód oby­wa­tel­skich i za­an­ga­żo­wa­nie Gru­zji w bły­ska­wicz­ny i za­koń­czo­ną klę­ską Gru­zji kon­flikt z Rosją o Ose­tię Po­łu­dnio­wą i Ab­cha­zję w sierp­niu 2008 roku. We­dług Iwa­nisz­wi­le­go Rosja oka­za­ła "nie­sły­cha­ną agre­sję" wobec Gru­zji, przy­znał jed­nak, że "nie­roz­waż­na" po­li­ty­ka za­gra­nicz­na Sa­akasz­wi­le­go spro­wo­ko­wa­ła wy­buch kon­flik­tu.

Po­nad­to jego zda­niem Gru­zja, która sku­tecz­nie blo­ku­je sta­ra­nia Rosji o człon­ko­stwo w Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu (WTO), po­win­na wy­pra­co­wać sta­no­wi­sko, które by­ło­by "wy­god­ne dla USA i do przy­ję­cia dla Rosji". 55-let­ni Iwa­nisz­wi­li zaj­mu­je 185. miej­sce na li­ście naj­bo­gat­szych ma­ga­zy­nu "For­bes". Uro­dził się w Gru­zji, ale w la­tach 80. prze­niósł się do Rosji, gdzie do­ro­bił się ma­jąt­ku sza­co­wa­ne­go na 5,5 mld USD. Był współ­za­ło­ży­cie­lem banku Ro­syj­ski Kre­dyt w 1990 roku, a obec­nie po­sia­da tam sieć aptek i agen­cji nie­ru­cho­mo­ści.

?????

Fajny prezydent to bylby ! ,,Przyznal'' ze Sakaszwili ,,sprowokowal konflikt'' !!! Genialne ! Myslal by kto ze Kreml sprokurowal ten konflikt na pocz. lat 90 tych czyli na PONAD 10 lat ZANIM ktos pomyslal ze Sakaszwili bedzie prezydentem a tu jednak nie . On winien ...
BREDNIE !
Co to w ogole jest ! Jakis miliarder ma kaprys to sie promuje na prezydenta ??? W ogole to jest patologia jak osobnicy pelni pychy i prozni kupuja sobie rozne obszary w polityce a rto prezydentury a to partie ...
POLITYKA JEST RZECZA POLITYKOW JAK LECZENIE LEKARZY ! To nie miejsce na roznych szolbiznesowcow gwiazdki milionerow itp cyrkowcow z roznych partii piwa czy piratow . TO POWAZNA SPRAWA NIE ZABAWA . A Gruzji sprawa zycia i smierci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:04, 19 Paź 2011    Temat postu:

Konfiskata milionów w banku gruzińskiego miliardera

Gru­ziń­ska po­li­cja skon­fi­sko­wa­ła 2 mln USD i 1 mln euro na­le­żą­ce do banku Kartu, który jest wła­sno­ścią mi­liar­de­ra Bi­dzi­ny Iwa­nisz­wi­le­go - po­da­ły w środę bank i po­li­cja.

Na­ro­do­wy bank gru­ziń­ski po­in­for­mo­wał, że roz­po­czął po po­li­cyj­nej akcji in­spek­cję banku Kartu. We­dług po­li­cyj­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej skon­fi­sko­wa­no dużą sumę w ra­mach walki z pra­niem brud­nych pie­nię­dzy.

W ze­szłym ty­go­dniu Iwa­nisz­wi­le­go, który chce wejść do po­li­ty­ki i star­to­wać w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w 2012 roku, po­zba­wio­no gru­ziń­skie­go oby­wa­tel­stwa. Mi­liar­der, który ma­jąt­ku do­ro­bił się w Rosji, ma też oby­wa­tel­stwo fran­cu­skie, a we­dług rzą­dzą­cej w Gru­zji par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy (ZRN) - rów­nież ro­syj­skie.

Jeden z naj­bo­gat­szych ludzi w Gru­zji (na li­ście naj­bo­gat­szych ma­ga­zy­nu "For­bes" Iwa­nisz­wi­li zaj­mu­je 185. po­zy­cję) skry­ty­ko­wał "prze­śla­do­wa­nie" po­li­tycz­ne, jakie spo­ty­ka go ze stro­ny władz pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go. W ko­mu­ni­ka­cie pra­so­wym podał, że jest to "jeden z bez­pre­ce­den­so­wych przy­pad­ków po­li­tycz­nych prze­śla­do­wań".

7 paź­dzier­ni­ka gru­ziń­ski ko­lek­cjo­ner sztu­ki i fi­lan­trop ogło­sił za­miar utwo­rze­nia opo­zy­cyj­nej par­tii po­li­tycz­nej. Sa­akasz­wi­le­go oskar­żył o "nie­wy­ba­czal­ne błędy", we­zwał go do ustą­pie­nia ze sta­no­wi­ska i "bła­ga­nia na­ro­du o prze­ba­cze­nie". Par­tia Sa­akasz­wi­le­go z kolei uważa, że Iwa­nisz­wi­li, który w Rosji był współ­za­ło­ży­cie­lem banku Ro­syj­ski Kre­dyt w 1990 roku, a obec­nie ma w Rosji sieć aptek i agen­cji nie­ru­cho­mo­ści, jest ro­syj­ską ma­rio­net­ką.

>>>>>

Z takimi koneksjami to strach zeby on objal wladze ... Jednak nalezy podjac jakies miedzynarodowe sledztwo w jego sprawie . Wladze Gruzji sa zainteresowane osobiscie a zawsze trzeba niezaleznego sledztwa ...
Dobro Gruzji jest najwazniejsze a to wymaga aby rzad w tym kraju byl CALKOWICIE niezalezny od Moskwy . A kraj CALKOWICIE niepodlegly ...
Osoba o takich powiazaniach powinna sama wiedziec ze urzad prezydenta nie dla niej a nawet zajmowanie sie polityka nie uchodzi ...
Nawet gdyby byl swietym to jednak takie powiazania W TAKIEJ SYTUACJI powoduja oczywista niezdolnosc do polityki... Tak jak w sadzie nie wolno sadzic krewnych sedziemu tak i w polityce ...
Oczywiscie w Gruzji musi byc wolnosc wszelkiego typu Z WYJATKIEM zwiazkow z Kremlem TYCH BYC W OCZYWISTY SPOSOB NIE MOZE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:16, 20 Lut 2012    Temat postu:

Gruzja: aresztowano b. deputowanego w związku z próbą zamachu stanu

Dawny de­pu­to­wa­ny gru­ziń­skie­go par­la­men­tu Wa­le­ri Gel­ba­chia­ni zo­stał aresz­to­wa­ny na gra­ni­cy z Ar­me­nią; przed czte­re­ma laty ów­cze­sny de­pu­to­wa­ny zo­stał oskar­żo­ny o udział w spi­sku w roku 2008 w celu oba­le­nia rządu - po­in­for­mo­wa­ło MSW Gru­zji.

We­dług gru­ziń­skich me­diów, Gel­ba­chia­ni zo­stał sfil­mo­wa­ny przez agen­tów służb spe­cjal­nych w trak­cie roz­mów na temat wy­wo­ła­nia nie­po­ko­jów po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w stycz­niu r. 2008, które wy­grał Mi­che­il Sa­akasz­wi­li. Gel­ba­chia­ni stał na czele kam­pa­nii wy­bor­czej in­ne­go kan­dy­da­ta, oli­gar­chy Ba­drie­go Pa­tar­ka­cisz­wi­le­go, który zmarł mie­siąc po wy­bo­rach. Wobec Gel­ba­chia­nie­go, któ­re­go po­zba­wio­no im­mu­ni­te­tu, wsz­czę­to do­cho­dze­nie. Wy­da­no nakaz tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia. Lecz Gel­ba­chia­ni zdo­łał wcze­śniej opu­ścić Gru­zję.

Były de­pu­to­wa­ny od­rzu­cał oskar­że­nia, twier­dził, że mają pod­ło­że po­li­tycz­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy opo­zy­cyj­ne­go Ruchu Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­ne­go Gior­gi Tar­ga­ma­dze oświad­czył, że aresz­to­wa­nie Gel­ba­chia­nie­go jest bez­za­sad­ne, gdyż nie zo­stał on ska­za­ny, wy­ra­żał go­to­wość do współ­pra­cy ze śled­czy­mi, a do kraju przy­je­chał, by od­wie­dzić w szpi­ta­lu chorą matkę. - To aresz­to­wa­nie jest kon­ty­nu­acją po­li­tycz­ne­go prze­śla­do­wa­nia Gel­ba­chia­nie­go - oświad­czył Tar­ga­ma­dze.

>>>>>

Kraj jest oblezony przez bandytow Kremla . Ale i sa tez ambicje osobnikow walczacych o wladze ... Sytuacja jest wojenna . Ale juz niedlugo . W Rosji rezim sie wali i juz niedlugo upadnie . Wtedy w Gruzji nastapi normalizacja i wolnosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:37, 28 Lut 2012    Temat postu:

Rosja chce znów sprowadzać gruzińską wodę mineralną zwaną "Borżomi"

Rosja po­sta­no­wi­ła wzno­wić do­sta­wy na swój rynek gru­ziń­skiej wody mi­ne­ral­nej zna­nej pod tra­dy­cyj­ną nazwą "Bor­żo­mi", o czym po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek ro­syj­ska służ­ba sa­ni­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­na (Ro­spo­trieb­na­dzor).

W tym celu do Gru­zji wy­bie­ra się grupa ro­syj­skich eks­per­tów. Mają prze­pro­wa­dzić in­spek­cje w fir­mach, które chcą eks­por­to­wać wodę na ro­syj­ski rynek. Ta znana woda na­praw­dę na­zy­wa się tak, jak mia­sto Bor­dżo­mi, skąd po­cho­dzi. Bor­dżo­mi to znane uzdro­wi­sko kli­ma­tycz­ne i bal­ne­olo­gicz­ne w Małym Kau­ka­zie nad Kurą. Ro­spo­trieb­na­dzor za­ka­zał przy­wo­zu do Rosji gru­ziń­skich win i wody mi­ne­ral­nej "Bor­żo­mi" wio­sną roku 2006. Stało się to po za­ostrze­niu się sto­sun­ków mię­dzy Rosją a Gru­zją. Jako ofi­cjal­ną przy­czy­nę za­ka­zu po­da­no niską ja­kość gru­ziń­skich pro­duk­tów.

Od tam­tej pory, jak piszą ro­syj­skie media, gru­ziń­scy wi­nia­rze i pro­du­cen­ci wody mi­ne­ral­nej nie­raz pró­bo­wa­li wró­cić do kwe­stii wzno­wie­nia do­staw, lecz, jak piszą ro­syj­skie media, nie znaj­do­wa­li po­li­tycz­ne­go po­par­cia władz swego kraju.

Tbi­li­si i Mo­skwa nie utrzy­mu­ją sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych od czasu kil­ku­dnio­wej wojny o Ose­tię Po­łu­dnio­wą w 2008 roku, po któ­rej Rosja uzna­ła nie­pod­le­głość tej au­to­no­micz­nej re­pu­bli­ki Gru­zji i dru­gie­go jej se­pa­ra­ty­stycz­ne­go re­gio­nu - Ab­cha­zji. Kom­pa­nia pro­du­ku­ją­ca wodę mi­ne­ral­ną wy­ra­zi­ła ostat­nio go­to­wość do walki z pod­rób­ka­mi, dla­te­go też stara się po­wró­cić na ro­syj­ski rynek - pisze agen­cja ITAR-TASS.

????

Czy to ma sens ??? Tacy ,,kontrolerzy to KGB . Beda niuchac i szpiegowac . Czy warto dla jakiejs wody ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:35, 03 Mar 2012    Temat postu:

Gruzja: wznowienie stosunków z Rosją niemożliwe

Gru­zja uzna­ła dziś za "nie­moż­li­we" wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych z Rosją, która wciąż uzna­je nie­za­leż­ność dwóch se­pa­ra­ty­stycz­nych gru­ziń­skich re­gio­nów: Ose­tii Po­łu­dnio­wej i Ab­cha­zji. Wcze­śniej tego dnia Mo­skwa za­pro­po­no­wa­ła wzno­wie­nie sto­sun­ków.

Rosja jest go­to­wa do wpro­wa­dze­nia na za­sa­dzie wza­jem­no­ści ruchu bez­wi­zo­we­go z Gru­zją i pro­po­nu­je jej wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych - po­in­for­mo­wał dziś ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel ro­syj­skie­go MSZ Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz. Miała to być od­po­wiedź na znie­sie­nie przez Gru­zję - w try­bie jed­no­stron­nym - wiz dla oby­wa­te­li Rosji. Wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Gru­zji Nino Ka­lan­da­dze po­wie­dzia­ła, że "jeśli Rosja chce mieć trzy am­ba­sa­dy na te­re­nie Gru­zji, to wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych jest, na­tu­ral­nie, nie­moż­li­we".

- Gru­zja zo­sta­ła zmu­szo­na do ze­rwa­nia wszel­kich więzi dy­plo­ma­tycz­nych z Rosją, gdy ta roz­po­czę­ła oku­pa­cję na­szych su­we­ren­nych te­re­nów i pro­kla­mo­wa­ła w spo­sób bez­praw­ny ich nie­pod­le­głość - po­wie­dzia­ła przed­sta­wi­ciel­ka władz gru­ziń­skich.

- Jeśli jed­nak Rosja jest go­to­wa za­prze­stać oku­pa­cji Ab­cha­zji i Ose­tii Po­łu­dnio­wej, nie bę­dzie żad­nych prze­szkód dla na­szych sto­sun­ków - do­da­ła.

Pre­zy­dent Gru­zji Mi­che­il Sa­akasz­wi­li za­pro­po­no­wał we wto­rek znie­sie­nie wiz dla Ro­sjan, by, jak po­wie­dział, za­sy­gna­li­zo­wać ro­syj­skim biz­nes­me­nom i tu­ry­stom, że Gru­zja chęt­nie ich po­wi­ta. W do­rocz­nym orę­dziu do na­ro­du Sa­akasz­wi­li pod­kre­ślił, że to, iż Gru­zja nie za­blo­ko­wa­ła przy­ję­cia Rosji do Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu (WTO), po­ka­zu­je, że Tbi­li­si chce po­pra­wić sto­sun­ki z Rosją. Kreml od­ma­wia wszel­kich kon­tak­tów z Sa­akasz­wi­lim od roku 2008, gdy Rosja i Gru­zja sto­czy­ły kil­ku­dnio­wą wojnę o se­pa­ra­ty­stycz­ną re­pu­bli­kę gru­ziń­ską - Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Po tym kry­zy­sie Ose­tia Po­łu­dnio­wa i druga se­pa­ra­ty­stycz­na re­pu­bli­ka Gru­zji, Ab­cha­zja, zo­sta­ły uzna­ne przez Rosję za nie­pod­le­głe pań­stwa. Ten ich sta­tus uzna­ły też: We­ne­zu­ela, Ni­ka­ra­gua i Nauru. Resz­ta świa­ta uważa obie re­pu­bli­ki za część Gru­zji.

>>>>

Rezim kremlowski slabnie i jak widzicie od razu sa efekty . Nie bedzie zadnych stosunkow dopoki beda ,,Abachazje'' i ,,Osetie''... Nie bedziemy utrzymywac KGBowskich nowotworow po to aby Kreml ,,zachowal twarz'' . Kreml nie ma twarzy . Setki tysiecy uchodzcow musza odzyskac ojczyzne czyli wrocic . Dopiero wtedy beda stosunki ... Zadnych dobrych stosunkow na krzywdzie opartych nie bedzie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:58, 10 Mar 2012    Temat postu:

USA: Senator Lugar naciska na dalsze rozszerzenie NATO, w tym o Gruzję

Wpływowy republikański senator Richard Lugar wniósł do Senatu USA projekt ustawy popierającej dalsze rozszerzenie NATO, w tym także o Gruzję. Inicjatywa ta ma na celu wywarcie nacisku na administrację prezydenta Baracka Obamy przed szczytem sojuszu w maju.

Projekt ustawy wzywa do opracowania na majowym szczycie w Chicago "mapy drogowej" dotyczącej przyjęcia do NATO Gruzji, a także krajów bałkańskich: Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Czarnogóry. Zgodnie z proponowaną ustawą USA miałyby po raz pierwszy zadeklarować, że wspomniane państwa, starające się o wejście do NATO, "aspirują do członkostwa" sojuszu.

Na podstawie wcześniej uchwalonej ustawy Gruzja i Macedonia otrzymują już pomoc amerykańską mającą ułatwić im wejście do NATO. Projekt Lugara mówi o potwierdzeniu dalszej pomocy dla nich i rozszerzeniu jej także na Czarnogórę oraz Bośnię i Hercegowinę.

Propozycja ta "zachęca" ponadto do "dalszych wysiłków w celu rozwijania partnerstwa i interoperacyjności Ukrainy z NATO".

Zobowiązuje też administrację USA do składania do Kongresu raportów o postępach w rozszerzaniu sojuszu oraz "odrzuca jakiekolwiek pojęcie uprzywilejowanych stref wpływów" - poinformowało dziś biuro senatora. Przeciw dalszemu rozszerzaniu NATO na wschód protestuje stale Rosja.

>>>>

Owszem rozumiem dobre intencje z tym ze szef NATO byl jednym z pierwszych gartulujacych Putinowi sfalszowanai wyborow . Co jest wart taki sojusz ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:09, 10 Mar 2012    Temat postu:

Tragiczny bilans izraelskich ataków na południu Strefy Gazy

Dwóch Pa­le­styń­czy­ków zgi­nę­ło w so­bo­tę w cza­sie no­we­go izra­el­skie­go ataku z po­wie­trza na po­łu­dniu Stre­fy Gazy. Licz­ba za­bi­tych w na­lo­tach od piąt­ku wzro­sła do czter­na­stu - po­da­ły lo­kal­ne źró­dła me­dycz­ne.

Ostat­ni po­cisk tra­fił w dwóch męż­czyzn na mo­to­rze w po­bli­żu mia­sta Chan Junis. Jeden z nich zgi­nął na miej­scu, a drugi, cięż­ko ranny, zmarł póź­niej - po­wie­dział agen­cji AFP rzecz­nik po­go­to­wia w Gazie. Po wcze­śniej­szej serii ata­ków izra­el­skie­go lot­nic­twa, pro­wa­dzo­nych od piąt­ku, zgi­nę­ło 12 Pa­le­styń­czy­ków, a 20 zo­sta­ło ran­nych. Przed świ­tem w na­lo­tach zgi­nę­ło dwóch męż­czyzn z or­ga­ni­za­cji Is­lam­ski Dżi­had - twier­dzą wła­dze w Gazie.

Jed­no­cze­śnie w ciągu 24 go­dzin na te­ry­to­rium Izra­ela spa­dło ok. 90 pa­le­styń­skich ra­kiet, ra­niąc czte­ry osoby - po­in­for­mo­wa­ła izra­el­ska armia.

W pierw­szym izra­el­skim ataku w pią­tek zgi­nął se­kre­tarz ge­ne­ral­ny dzia­ła­ją­cych w Gazie Lu­do­wych Ko­mi­te­tów Oporu, Zu­ha­ir Al-Ka­isi oraz jego współ­pra­cow­nik, Mah­mud Ha­na­ni.

"Ugru­po­wa­nie to jest od­po­wie­dzial­ne za przy­go­to­wa­nie ataku ter­ro­ry­stycz­ne­go, który miał być prze­pro­wa­dzo­ny w naj­bliż­szych dniach na pół­wy­spie Synaj" - po­da­wa­ła izra­el­ska armia.

Nabil Abu Ru­de­ina, rzecz­nik przy­wód­cy Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej Mah­mu­da Ab­ba­sa, ob­wi­nił o prze­moc Izra­el i za­ape­lo­wał o za­chod­nią in­ter­wen­cję w celu po­wstrzy­ma­nia dal­szej eska­la­cji.

>>>>

USA popieraj Izrael wiec nie bedzie interwencji . Chyba kazdy rozsadny zdaje sobie z tego sprawe . W tej sytuacji ataki na Izrael sa zbrodnicza glupota . A takie sa skutki ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:07, 19 Maj 2012    Temat postu:

Saakaszwili: Rosja chciała całkowicie zniszczyć Gruzję

- W 2008 roku, kiedy wła­dze USA za­py­ta­ły ich (Rosję – red.), jakie miała plany w sto­sun­ku do Gru­zji, to od­po­wie­dzie­li, że chcie­li cał­ko­wi­cie znisz­czyć Gru­zję, nie rząd, ale cały kraj – po­wie­dział pre­zy­dent Gru­zji Mi­chel Sa­akasz­wi­li pod­czas wy­kła­du na Uni­wer­sy­te­cie Prin­ce­ton w USA. Frag­men­ty jego wy­po­wie­dzi, w któ­rych nie szczę­dzi moc­nych słów Rosji, cy­tu­je agen­cja Re­gnum.

- Je­stem czło­wie­kiem, któ­re­go dzi­siaj mo­gło­by nie być, po­nie­waż re­pre­zen­tu­ję kraj, który nie miał żad­nych szans na prze­trwa­nie – tak roz­po­czął swój wy­kład Sa­akasz­wi­li. We­dług niego, przez całą swoją hi­sto­rię Rosja "na­pa­da­ła na inne kraje: na Cze­cho­sło­wa­cję w 1968 roku, na Węgry – w 1956, wtar­gnę­ła do Afga­ni­sta­nu w 1979 roku". Dodał, że Rosja nie raz pi­lo­to­wa­ła za­ma­chy stanu, zmie­nia­ła wła­dze w róż­nych pań­stwach.

- Gru­zja jest ano­ma­lią, po­nie­waż Rosja – choć pla­no­wa­ła – to nie zdo­ła­ła nas znisz­czyć – mówił dalej Sa­akasz­wi­li.

- W 2008 roku, kiedy wła­dze USA za­py­ta­ły ich (Rosję – red.), jakie miała plany w sto­sun­ku do Gru­zji (to ofi­cjal­na in­for­ma­cja i można ją prze­czy­tać na por­ta­lu Wi­ki­Le­kas, jeśli rzecz jasna nie je­ste­ście urzęd­ni­ka­mi pań­stwo­wy­mi, bo oni nie mogą tego robić), to od­po­wie­dzie­li, że chcie­li cał­ko­wi­cie znisz­czyć Gru­zję, nie rząd, ale cały kraj – po­wie­dział.

Sa­akasz­wi­li naj­więk­szym pa­ra­dok­sem na­zwał to, że "po czte­rech la­tach od na­pa­ści na Gru­zję i oku­pa­cji jej te­ry­to­riów były pre­zy­dent, a obec­ny pre­mier Rosji Dmi­trij Mie­dwie­diew oświad­czył, że chce prze­jąć i zre­ali­zo­wać w Rosji te re­for­my, które prze­pro­wa­dzi­ła Gru­zja".

W sierp­niu 2008 roku Rosja i Gru­zja sto­czy­ły kil­ku­dnio­wą wojnę o Ab­cha­zję i Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Zo­sta­ły one uzna­ne przez Rosję za nie­pod­le­głe pań­stwa. Ten ich sta­tus uzna­ły też: We­ne­zu­ela, Ni­ka­ra­gua i Nauru. Resz­ta świa­ta uważa obie re­pu­bli­ki za część Gru­zji. Od tego czasu sto­sun­ki mię­dzy Rosją i Gru­zją są na­pię­te.

>>>>

Tak Kreml chcialby miec w Gruzji marionetki . Wyznaczac kto ma byc prezydentem . Jakiegos Kadyrowa czy zulikow jak Oseti czy Abchazji .
A tu nic z tego woc Kreml wpada w szał . Jest wielka zasluga obecnych wladz Gruzji ze nie pozwolily zrobic z siebie marionetek . Jak malo kto !
Rzeczywiscie Gruzja prowadzi suwerenna i niezalezna polityke jak na taki kraj przystalo . I trzeba tak dalej . Rezim w Rosji lada chwila padnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:58, 22 Cze 2012    Temat postu:

Milioner chce zdobyć władzę, czy raczej ją kupić?

Naj­bo­gat­szy Gru­zin Bi­dzi­na Iwa­nisz­wi­li, któ­re­go ma­ją­tek równy jest po­ło­wie rocz­ne­go do­cho­du ca­łe­go gru­ziń­skie­go pań­stwa, chce objąć w nim rządy. Za­mie­rza zdo­być wła­dzę wy­gry­wa­jąc wy­bo­ry, ale jego prze­ciw­ni­cy twier­dzą, że po pro­stu chce ją sobie kupić.

56-let­ni Iwa­nisz­wi­li, któ­re­go ma­ją­tek ma­ga­zyn „For­bes” sza­cu­je na ok. 6,5 mld do­la­rów i uzna­je Gru­zi­na za jed­ne­go z 200 naj­bo­gat­szych ludzi świa­ta, za­czął już marsz po wła­dzę. W maju i czerw­cu na jego wiece w Tbi­li­si i Ku­ta­isi przy­szło po 100 tys. ludzi. Ta­kich tłu­mów na po­li­tycz­nych zgro­ma­dze­niach nie wi­dzia­no w Gru­zji od 2009 roku, gdy zwo­len­ni­cy opo­zy­cji wy­szli na ulice, do­ma­ga­jąc się dy­mi­sji pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go, ob­wi­nia­ne­go za klę­skę w woj­nie z Rosją z 2008 roku.

„W Gru­zji od za­wsze bar­dzo się li­czy­ło, kto ilu ludzi po­tra­fił wy­pro­wa­dzić na ulice, a tłumy na wie­cach za­wsze były do­wo­dem siły” – po­wie­dział PAP tbi­li­ski po­li­to­log Alek­san­der Ron­de­li. – „Iwa­nisz­wi­li zdał ten eg­za­min ce­lu­ją­co”.

Zanim je­sie­nią ubie­głe­go roku, nie­spo­dzie­wa­nie dla wszyst­kich, ogło­sił swoje po­li­tycz­ne am­bi­cje i cele, Iwa­nisz­wi­li znany był w Gru­zji tylko z bo­gac­twa i sze­ro­kie­go gestu. Uni­kał po­li­ty­ki i roz­gło­su, nie spo­ty­kał się z dzien­ni­ka­rza­mi, nie po­zwa­lał się nawet fo­to­gra­fo­wać.

For­tu­ny do­ro­bił się w Rosji, na ra­bun­ko­wej pry­wa­ty­za­cji go­spo­dar­ki upa­dłe­go im­pe­rium ZSRR. Do Gru­zji zje­chał w 2004 roku, rok po re­wo­lu­cji róż, czyli ulicz­nej re­wol­cie, która oba­li­ła pre­zy­den­ta Edu­ar­da Sze­ward­na­dze­go i wy­nio­sła do wła­dzy Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go. Iwa­nisz­wi­li nadal trzy­mał się z dala od po­li­ty­ki, zaj­mo­wał się fi­lan­tro­pią, ko­lek­cjo­no­wa­niem i wspie­ra­niem sztu­ki, nauki, Cer­kwi. W ro­dzin­nej wio­sce Czor­wi­la bu­do­wał szko­ły, drogi i mosty, do­pro­wa­dzał prąd i gaz. Sa­akasz­wi­li sta­wiał go za wzór pa­trio­ty, a w uzna­niu za­sług nadał gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo, choć prawo za­bra­nia Gru­zi­nom po­sia­da­nia pasz­por­tów in­nych kra­jów, a Iwa­nisz­wi­li miał już pasz­por­ty ro­syj­ski i fran­cu­ski.

Pokój mię­dzy bo­ga­czem i pre­zy­den­tem zo­stał ze­rwa­ny, gdy w paź­dzier­ni­ku 2011 roku Iwa­nisz­wi­li ogło­sił, że utwo­rzy wła­sną par­tię i od­bie­rze wła­dzę pre­zy­den­to­wi. W kwiet­niu bie­żą­ce­go roku po­wo­łał par­tię „Gru­ziń­skie ma­rze­nie – de­mo­kra­tycz­na Gru­zja”. Per­swa­zją i hoj­no­ścią skło­nił inne gru­ziń­skie par­tie opo­zy­cyj­ne, by do niego przy­stą­pi­ły. Sam nie mógł sta­nąć na czele par­tii, bo jesz­cze je­sie­nią, po­wo­łu­jąc się na prze­pi­sy prawa za­ka­zu­ją­ce wie­lo­krot­ne­go oby­wa­tel­stwa, rząd ode­brał mu gru­ziń­ski pasz­port.

„Póki Sa­akasz­wi­li po­trze­bo­wał Iwa­nisz­wi­le­go i jego pie­nię­dzy, sta­wia­no go Gru­zi­nom za przy­kład – skwi­to­wał tę sy­tu­ację gru­ziń­ski po­li­to­log Gior­gi Chu­chasz­wi­li. – Ale kiedy wy­stą­pił prze­ciw­ko wła­dzy, zaraz zo­stał ro­syj­skim oli­gar­chą".

Iwa­nisz­wi­li zrzekł się już ro­syj­skie­go pasz­por­tu i twier­dzi, że po­za­my­kał też swoje ro­syj­skie in­te­re­sy, by ode­przeć za­rzu­ty Sa­akasz­wi­le­go, iż jest fa­wo­ry­tem Krem­la i jego „ko­niem tro­jań­skim” pod­rzu­co­nym Gru­zi­nom. Iwa­nisz­wi­li obie­cu­je, że ode­śle do Pa­ry­ża także swój pasz­port fran­cu­ski, gdy tylko wła­dze Gru­zji wy­da­dzą mu nowy, gru­ziń­ski.

Je­sien­ne wy­bo­ry do par­la­men­tu będą klu­czo­we dla naj­bliż­szej przy­szło­ści Gru­zji. W stycz­niu 2013 roku upły­wa druga i ostat­nia pre­zy­denc­ka ka­den­cja 44-let­nie­go Sa­akasz­wi­le­go. Pre­zy­dent już w 2010 roku prze­pro­wa­dził w par­la­men­cie po­praw­ki do kon­sty­tu­cji, które z re­pu­bli­ki pre­zy­denc­kiej uczy­nią Gru­zję re­pu­bli­ką par­la­men­tar­ną. Jeśli w paź­dzier­ni­ku rzą­dzą­cy Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy wygra wy­bo­ry, to po zło­że­niu pre­zy­den­tu­ry Sa­akasz­wi­li bę­dzie mógł rzą­dzić dalej jako pre­mier. Tylko Iwa­nisz­wi­li może te plany po­krzy­żo­wać.

Już je­sie­nią, w ra­mach walki z pra­niem brud­nych pie­nię­dzy, wła­dze skon­fi­sko­wa­ły w fir­mach Iwa­nisz­wi­le­go kilka mi­lio­nów do­la­rów. „Na po­ja­wie­nie się Iwa­nisz­wi­le­go wła­dze za­re­ago­wa­ły bar­dzo ner­wo­wo – przy­zna­je PAP Alek­san­der Ron­de­li. – Od­bie­ra­jąc mu pasz­port i cią­ga­jąc po są­dach dały mu do ręki ar­gu­ment, że jest prze­śla­do­wa­ny. A skoro go prze­śla­du­ją, to się go boją, to jest groź­ny. Kiedy na jego wiece za­czę­ły przy­cho­dzić tłumy, wła­dze uzna­ły, że lek­ce­wa­że­nie bę­dzie lep­szą bro­nią prze­ciw­ko Iwa­nisz­wi­le­mu niż agre­sja”.

Ale zim­nej krwi wy­star­czy­ło le­d­wie na kilka ty­go­dni. W czerw­cu sąd w Tbi­li­si na­ło­żył na Iwa­nisz­wi­le­go grzyw­nę wy­so­ko­ści 50 mln do­la­rów (po­cząt­ko­wo pra­wie 100) za nie­le­gal­ne fi­nan­so­wa­nie par­tii po­li­tycz­nej i próby ko­rum­po­wa­nia wy­bor­ców. W ze­szłym ty­go­dniu po­li­cja skon­fi­sko­wa­ła 300 tys. sa­te­li­tar­nych anten, które na­le­żą­ca do ro­dzi­ny Iwa­nisz­wi­lich firma za­mie­rza­ła bez­płat­nie roz­da­wać, aby wy­bor­cy mogli oglą­dać opo­zy­cyj­ną te­le­wi­zję.

Iwa­nisz­wi­li po­ja­wił się na gru­ziń­skiej sce­nie po­li­tycz­nej, gdy świe­cą­ca na niej jasno gwiaz­da Sa­akasz­wi­le­go przy­ga­sła. Sa­akasz­wi­li uno­wo­cze­śnił kraj, ukró­cił ko­rup­cję, prze­pro­wa­dził ra­dy­kal­ne re­for­my w ad­mi­ni­stra­cji i pra­wie. Ro­da­cy za­rzu­ca­ją mu jed­nak, że z upły­wem lat po­padł w coraz więk­szą aro­gan­cję, a w 2008 roku nie po­tra­fił ura­to­wać Gru­zji przed upo­ka­rza­ją­cą klę­ską w woj­nie z Rosją.

Sa­akasz­wi­li stra­cił też bez­kry­tycz­ne do nie­daw­na po­par­cie Za­cho­du. Odkąd w USA rzą­dzi Ba­rack Obama, Ame­ry­ka­nie za­bie­ga­ją o dobre sto­sun­ki z Rosją, a Sa­akasz­wi­li ko­ja­rzy im się z po­li­tycz­ny­mi awan­tu­ra­mi.

W czerw­cu w Tbi­li­si se­kre­tarz stanu Hi­la­ry Clin­ton prze­strze­ga­ła Sa­akasz­wi­le­go, by nie po­wie­lał w Tbi­li­si po­li­tycz­nych wy­na­laz­ków Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, który naj­pierw pa­no­wał jako pre­zy­dent, a na­stęp­nie jako pre­mier. Sa­akasz­wi­li wcale jej tego nie obie­cał. Wrę­czył za to w pre­zen­cie gru­ziń­ski pasz­port, któ­re­go od­ma­wia Iwa­nisz­wi­le­mu.

We­dług son­da­ży par­tia Sa­aksz­wi­le­go wy­prze­dza par­tię Iwa­nisz­wi­le­go o ok. 20 proc. „Po­li­tycz­ny pro­gram Iwa­nisz­wi­le­go to ogól­ni­ki - mówi PAP Alek­san­der Ron­de­li. – Liczy on jed­nak na swoje pie­nią­dze i na to, że wła­dze po­peł­nią błędy, które zrażą ludzi do Sa­akasz­wi­le­go, a jemu na­pę­dzą zwo­len­ni­ków i zwięk­szą szan­se na wy­gra­ną”.

>>>>

Potepiamy kupowanie wladzy . To ohydne . Perwersja . Prostytucja .
Mimo wszystko Gruzja jest i tak najbardziej wolnosciowym krajem na tym obszarze od Brzescia do Wladywostoku ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:16, 23 Cze 2012    Temat postu:

Pogróżki Władimira Putina pod adresem Finlandii.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł Finlandię, że jej wejście do NATO pogorszy stosunki między Moskwą i Helsinkami. Zagroził też kontrposunięciami Rosji, jeśli Finlandia przyjmie na swoim terytorium broń ofensywną Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Przywódcy obu krajów spotkali się w miejscowości Igora w obwodzie leningradzkim.

Prezydent Federacji Rosyjskiej wyjaśnił, że negatywna reakcja Moskwy na możliwe przystąpienie Finlandii do NATO związana jest z tym, iż Sojusz może rozmieścić na jej terytorium jakieś "systemy uderzeniowe", na co Rosja zmuszona będzie odpowiedzieć.

- Udział dowolnego kraju w bloku wojskowym pozbawia go części suwerenności na rzecz tej organizacji międzynarodowej - oświadczył Putin, dodając, że w wypadku wejścia Finlandii do NATO część decyzji będzie podejmowana przez Sojusz.

- Jeśli, załóżmy, powstanie problem rozmieszczenia jakichś systemów uderzeniowych, co może zagrozić naszemu bezpieczeństwu, to spotka się to z reakcją ze strony Rosji, a Finlandia powie nam, że niczego nie może zrobić. Jednak kontrposunięcia Rosji będą gwarantowane. Po co nam to? - oznajmił gospodarz Kremla.

Na początku tego miesiąca z podobnymi pogróżkami pod adresem Finlandii wystąpił szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR generał Nikołaj Makarow. Jak relacjonowała "Nowaja Gazieta", podczas wizyty w Helsinkach zarzucił on Finom zbyt bliską współpracę wojskową z NATO, co - jak podkreślił - zagraża bezpieczeństwu Rosji.

Makarow wytknął Finlandii prowadzenie manewrów wojskowych w pobliżu rosyjskich granic, co - jak oświadczył - rodzi pytania, gdyż ćwiczone są nie tylko operacje obronne.

Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oskarżył też Helsinki o wspieranie - jak to ujął - rewanżystowskich dążeń Gruzji. Makarow oznajmił też, że neutralna Finlandia imponuje Rosji, podczas gdy Finlandia w NATO stanie się zagrożeniem militarnym.

Niinisto, który przyjął wówczas Makarowa, ocenił wtedy, że wypowiedzi rosyjskiego generała opierają się na "błędnej analizie", co - jak zauważył - często prowadzi do "błędnych wniosków".

Natomiast premier Finlandii Jyrki Katainen oświadczył, że Finowie sami, bez podpowiedzi z Moskwy, będą decydować o swoim losie i jeśli postanowią wejść do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie zagrozi to Rosji.

Dyskusja o wejściu do NATO w Finlandii trwa już długo. Społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone. Zgodności nie ma też wśród elit politycznych.

Komentując "rewanżystowski" wątek z wystąpienia Makarowa, "Nowaja Gazieta" przypomniała, że "niektórzy Finowie do dzisiaj snują wspomnienia o utraconej w 1940 roku fińskiej części Karelii i wypędzonej stamtąd rdzennej ludności". "Teraz można wyobrazić sobie, jak fińscy i gruzińscy rewanżyści, wziąwszy Rosję w kleszcze jednocześnie z północy i południa, dojdą do murów Kremla, gdzie się upiją" - wskazało z ironią to opozycyjne pismo.

>>>>

Znowu kolejna wojenka . Militarysci finscy palnuja agresje na Zwiazek Radziecki jak w 1939 ... Jak widzicie ta sama ment-alność ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:14, 28 Lip 2012    Temat postu:

Politolodzy: Rosja to wróg numer jeden Gruzji i Ukrainy.

Rosja jest głównym źródłem zewnętrznego zagrożenia dla Gruzji i Ukrainy. Do takich wniosków doszli politolodzy z Tbilisi i Kijowa, wspólnie pracujący nad raportem o bezpieczeństwie regionalnym.

Projekt badawczy nazywa się "Barometr bezpieczeństwa" i dotyczy czterech obszarów bezpieczeństwa: polityczno-wojskowego, gospodarczego, informacyjnego i ekologicznego. W każdym z tych obszarów gruzińscy i ukraińscy eksperci uznali za wroga numer jeden Rosję.

Moskwa najbardziej zagraża ukraińskiej gospodarce, a dla Gruzji jest źródłem konfliktu zbrojnego. Potwierdza tę opinię szef Instytutu Europejskiego w Tbilisi profesor Aleksander Rondelli. Według eksperta, to obecność rosyjskiej armii w Abchazji i Osetii Południowej powoduje wzrost napięcia w tej części Kaukazu i blokuje proces porozumienia między zwaśnionymi stronami.

- Rosjanie się tam zainstalowali, jak sami mówią, na wieki. Nie mamy tyle siły, żeby ich wyrzucić i dlatego nie ma realnej szansy na poprawę kontaktów z Rosją - dodaje profesor Rondelli. Raport końcowy projektu "Barometr bezpieczeństwa" zostanie przekazany władzom w Tbilisi i Kijowie.

>>>>

A zalozymy sie ? Zobaczycie jak beda zwiewac z podkulonymi ogonami jak zbite psy juz niedlugo ! Imperium rozleci sie jak domek z kart ...
Istotnie kraj ten jest oblesny . To tak jak miec meline bandycka w sasiedztwie swego domu za plotem . Ohyda ...
Ale oczywiscie najgrozniejsze dla tych krajow sa dusze ich obywateli ...
Przeciez Rosja nie podbila Ukrainy ! W 1654 roku DOBROWOLNIE KOZACY Z CHMIELNICKIM NA CZELE ZALOZYLI KREMLOWSKA OBROZE NA SZYJE . Chmielnicki jest czczony jako wielki bohater Ukrainy ...
Powiem szczerze ze uwazam go za jednego z najwiekszych łajdaków historii a jak jeszcze zachwycal sie nim Karol Marks to moje obrzydzenie zostalo ugruntowane . Ksiazki wychwalajace jego rzekome talenty polityczne zawsze byly dla mnie glupie . Wszak to byl typowy warchoł a warcholstwo doprowadzilo Rzeczypospolita do upadku ... Czy mialbym sie zachwycac kolesiami zrywajacymi sejmy ??? A co dopiero kolesie ktory Ukraine oddal Moskwie . Toz osiol zrywajacy sejm mogl nie pojmowac ze robi zle ... Mysleli ze robia dobrze . ,,Bronili'' ,,zlotej wolnosci''. Ale oddac 1/3 kraju Moskwie ? Tu juz nikt nie mogl myslec ze czyni dobrze ...
Tak wiec radze to przemyslec na ile Gruzini i Ukraincy SZKODZA SAMI SOBIE . A oczywiscie Kreml to zbiorowisko abndytow mordercow i najgorszej swoloczy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:39, 27 Sie 2012    Temat postu:

Rosja otwiera nowy front wojny informacyjnej. Europa Wschodnia pierwszym celem?

Służba wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej ogłosiła trzy zamknięte przetargi na zbudowanie całościowego systemu manipulowania świadomością masową za pośrednictwem sieci społecznościowych - podaje na swojej stronie internetowej Biełsat TV, powołując się na informację rosyjskiego dziennika "Kommiersant".

Trzy projekty są ściśle powiązane wzajemnie. Etapem początkowym ma być system pod kryptonimem "Dysput", który ma monitorować treść blogosfery i sieci społecznościowych. Według dokumentacji przetargowej, do której dotarli dziennikarze, "Dysput" ma zajmować się "badaniem procesów kształtowania społeczności oraz rozpowszechniania informacji w sieciach społecznościowych" oraz "wyznaczeniem czynników, które wpływają na popularność oraz szerokość rozchodzenia się informacji".

Drugim etapem ma być system "Monitor-3", który ma „rozpracowywać metody organizacji oraz kierowania w internecie wirtualną wspólnotą ekspertów, które służą stawianiu zadań oraz kontroli pracy w mediach społecznych jak również regularnemu otrzymywaniu od ekspertów informacji w obrębie zadanych tematów”.

Wieńczyć nowy rosyjski system wojny informacyjnej ma jego element pod nazwą kodową "Sztorm-12", który będzie operował wrzucaniem potrzebnych wywiadowi informacji w sieci społecznościowe. Anonimowe źródło w służbie wywiadu zagranicznego poinformowało, że docelowo system ma być przeznaczony zarówno dla prowadzenia sterowania świadomością masową zarówno w kraju, jak i za granicą.

- Po tym jak budowa systemu zostanie zakończona, zacznie się etap testów, który ma udowodnić efektywność jego działania. Na pierwszym etapie system może być przetestowany na krajach Europy Wschodniej, które stanowiły część Związku Radzieckiego - cytuje dziennikarz anonimowego przedstawiciela wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej.

Koszt budowy systemu według dokumentacji przetargowej oceniany jest na ponad milion dolarów USA.

>>>>

Jak widzicie ich mysli kraza tylko wokol jednego... Wokol agresji na sasiadow... Daltego musza upasc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 11:54, 29 Sie 2012    Temat postu:

Raport: W Czechach w 2011 r. szczególnie aktywni byli szpiedzy rosyjscy.

Z raportu czeskiego Wywiadu Wojskowego (VZ), którego fragmenty odtajniono, wynika, że w roku 2011 największym zagrożeniem dla czeskiej obrony i infrastruktury były rosyjskie służby wywiadowcze, zainteresowane szczególnie sektorem energetycznym.

"Rosjanie są najbardziej aktywną organizacją szpiegowską w Czechach" - stwierdzają autorzy raportu. "Rosja kontynuuje długotrwałe wysiłki na rzecz utrzymania znacznej liczby agentów w naszym kraju" - ostrzegają. I wyjaśniają, że "rosyjscy oficerowie wywiadu zostali rozpoznani wielokrotnie w różnych miejscach publicznych, gdzie usiłowali odnowić stare kontakty i poznać nowych ludzi".

Autorzy raportu podkreślają, że "obiektem szczególnego zainteresowania Rosjan jest sektor energetyczny, zwłaszcza projekt rozbudowy czeskiej siłowni jądrowej w Temelinie".

Elektrownia w Temelinie, zlokalizowana 60 km od granicy z Austrią, składa się z dwóch rosyjskich reaktorów uruchomionych w latach 2000 i 2002. Latem 2009 roku czeski koncern energetyczny CEZ ogłosił przetarg na dostawę kolejnych dwóch bloków. To największy kontrakt w historii Republiki Czeskiej. 3 lipca jedną z trzech ofert na rozbudowę Temelina złożyło konsorcjum MIR 1200, w którego skład wchodzi czeska firma Skoda JS oraz filie rosyjskiego koncernu Rosatom.

Czeski wywiad w raporcie zwrócił uwagę także na rosnącą aktywność chińskich służb wywiadowczych. Infiltrowały one zwłaszcza przedsiębiorstwa wyposażone w nowoczesne technologie, których Chiny potrzebują do modernizacji swojej armii i gospodarki.

Czeski Wywiad Wojskowy, podlegający ministerstwu obrony, od roku 2005 odtajnia fragmenty swojego corocznego raportu, które cytują obficie czeskie media.

23 czerwca podobny raport upubliczniły Informacyjne Służby Bezpieczeństwa (BIS). Również autorzy tamtego raportu ostrzegli, że "Rosjanie pracują pod przykryciem, najczęściej jako przedstawiciele rosyjskiej misji dyplomatycznej, rozbudowanej w sposób nieuzasadniony, biorąc pod uwagę obecny stan stosunków czesko-rosyjskich".

W raporcie BIS pojawiło się nawet ostrzeżenie, że "rosyjskie służby wywiadowcze nie mają sobie równych na terytorium Czech, jeśli chodzi o rozmach, intensywność i agresywność prowadzonych operacji".

Komentując oba raporty, czeskie media zwracają uwagę, że tylko w tym roku wydalono z Czech siedmiu rosyjskich dyplomatów. Dziennik "Mlada Fronta Dnes" w wydaniu internetowym przypomina, że "rząd Petra Neczasa uznaje za jeden z priorytetów zmniejszenie uzależnienia energetycznego od Moskwy".

>>>>

Ten system tak ma .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:25, 16 Wrz 2012    Temat postu:

Rosyjska publicystka: Rosja może zaatakować Gruzję.

Rosyjska publicystka Julia Łatynina ostrzega, że jej kraj może zaatakować Gruzję. Moskwa miałaby jako pretekst wykorzystać najbliższe wybory parlamentarne, które w Gruzji zaplanowano na 1 października.

Dziennikarka rozgłośni "Echo Moskwy" twierdzi, że rosyjski prezydent Władimir Putin wspiera gruzińskich opozycjonistów: byłą przewodnicząca parlamentu - Nino Burdżanadze i miliardera związanego z Rosją - Bidzinę Iwaniszwilego. Ci mieliby po wyborach wyprowadzić swoich zwolenników na ulice ogłaszając, że wyniki głosowania zostały sfałszowane. Wtedy na pomoc skrzywdzonym braciom Gruzinom mogłaby przyjść Rosja.

Gruziński politolog profesor Aleksandr Rondeli uważa taki scenariusz za mało wiarygodny. Ekspert przypomina jednak, że partia Iwaniszwilego - "Gruzińskie marzenie" - skupiła niemal wszystkich przeciwników Micheila Saakaszwilego. - Ci wszyscy, którym nie podoba się Saakaszwili i jego prozachodnia polityka, przeszli na stronę Iwaniszwilego. Liczą na pieniądze i szybkie zwycięstwo partii "Gruzińskie marzenie", którą złośliwi nazywają "Rosyjskim marzeniem".

Według najnowszych sondaży w październikowych wyborach parlamentarnych opozycja może liczyć na nieco ponad 25 proc. głosów. Natomiast partia władzy na ponad 40 proc.

>>>>

Pop prostu Kreml straszy Sakaszwilego wspierajac ta partie ,,Krelowskie marzenie'' wiec puszcza takie pomruki a raczej smrody...
Mam nadzieje ze Gruzinie nie beda spelniac ,,Kremlowskich marzen''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:09, 17 Wrz 2012    Temat postu:

W Rosji rozpoczęły się manewry wojskowe Kaukaz-2012

Z udziałem 8 tys. żołnierzy, 200 pojazdów bojowych, 100 systemów artyleryjskich i rakietowych, a także 10 okrętów wojennych w Kraju Krasnodarskim, na południu Rosji, rozpoczęły się manewry wojskowe Kaukaz-2012.

Ćwiczeniami, które potrwają do 22 września, dowodzi szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał Nikołaj Makarow. Służba prasowa Kremla zapowiedziała w niedzielę, że wśród ich obserwatorów będzie prezydent Rosji Władimir Putin.

Szczegóły manewrów nie są znane. Podano tylko, że odbędą się one na czterech poligonach Południowego Okręgu Wojskowego - Prudboj, Kapustin Jar, Aszułuk i Rajewski - oraz że ćwiczone będzie wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa południowo-zachodniego regionu Rosji.

Z doniesień mediów w Rosji wiadomo, że w manewrach będą uczestniczyć okręty Floty Czarnomorskiej i Flotylli Kaspijskiej, w tym krążownik rakietowy "Moskwa", oraz że na poligonie Kapustin Jar z powietrza zrzucona zostanie 7. dywizja desantowo-szturmowa, elitarna jednostka szkolona do walk w górach.

Wiadomo również, że testowane będą m.in. lądowe pociski balistyczne krótkiego zasięgu na mobilnej platformie samochodowej Iskander-M, pociski manewrujące odpalane z lądu i morza, a także rakietowe systemy obrony wybrzeża K-300 Bastion i Bał.

W ubiegłym tygodniu sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen wytknął Moskwie, że ta oficjalnie nie poinformowała Sojuszu Północnoatlantyckiego o celach i scenariuszu manewrów.

Cytowany przez dziennik "Kommiersant" p.o. stałego przedstawiciela FR przy NATO Nikołaj Korczunow zapewnił, że ćwiczenia nie są wymierzone przeciwko sojuszowi lub jakiejkolwiek trzeciej stronie.

Rosyjski dyplomata zaprzeczył też, że manewry mają na celu wywarcie presji na Gruzję lub że są wręcz elementem przygotowań do wojny z tym krajem. Obawy takie wyrażają władze w Tbilisi, które przypominają, że w 2008 roku po podobnych ćwiczeniach armii rosyjskiej Gruzja okazała się wciągnięta w wojnę z Rosją, w wyniku której straciła Osetię Południową i Abchazję, tj. 20 proc. swojego terytorium.

>>>>

To prowokacja przedwyborcza aby wesprzec ,,Kremlowska nadzieje'' ... Potepiamy hitleryzacje polityki przez Putina...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:40, 18 Wrz 2012    Temat postu:

Tajemnicze manewry rosyjskiej armii

Ro­syj­scy dzien­ni­ka­rze na­zy­wa­ją "ta­jem­ni­czy­mi" ma­new­ry woj­sko­we Kau­kaz 2012. Ćwi­cze­nia roz­po­czę­ły się w po­nie­dzia­łek, w Kraju Kra­sno­dar­skim, a do dziś nie wia­do­mo jakie są ich głów­ne za­da­nia. Nie­za­leż­ni eks­per­ci wy­su­wa­ją trzy hi­po­te­zy: woj­sko­we za­bez­pie­cze­nie zi­mo­wych igrzysk Soczi 2014, udział w ewen­tu­al­nej woj­nie z Ira­nem i za­bez­pie­cze­nie gra­nic przed ewen­tu­al­nym kon­flik­tem zbroj­nym z Gru­zją.

Ten ostat­ni wa­riant jest naj­ob­szer­niej ko­men­to­wa­ny za­rów­no w Rosji, jak i w Gru­zji. Tbi­li­si su­ge­ru­je, że w ten spo­sób Mo­skwa chce zde­sta­bi­li­zo­wać sy­tu­ację w re­gio­nie przed za­po­wie­dzia­ny­mi na 1 paź­dzier­ni­ka wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi w Gru­zji. Dzien­ni­ka­rze "Nie­za­wi­si­mej Ga­zie­ty" zwra­ca­ją uwagę, że w ma­new­rach Kau­kaz 2012 biorą rów­nież udział od­dzia­ły sta­cjo­nu­ją­ce w ro­syj­skich ba­zach na te­re­nach spor­nych re­pu­blik: Ab­cha­zji i Ose­tii Po­łu­dnio­wej.

O wzro­ście na­pię­cia w tym re­jo­nie mówią także miesz­kań­cy nad­gra­nicz­nych wsi. Radio Svo­bo­da ujaw­ni­ło rów­nież, że ro­syj­scy ko­man­do­si biorą udział w ćwi­cze­niach wojsk Or­ga­ni­za­cji Ukła­du o Bez­pie­czeń­stwie Zbio­ro­wym, które roz­po­czę­ły się na po­li­go­nach Ar­me­nii. Roz­gło­śnia za­sta­na­wia się - jak oni tam do­tar­li, skoro niebo nad Gru­zją i Azer­bej­dża­nem jest za­mknię­te dla ro­syj­skiej armii.

>>>>

A coz w tym ,,tajemniczego'' ???? Zastraszanie Gruzji ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:48, 19 Wrz 2012    Temat postu:

Gruzja: demonstracja po emisji nagrania o znęcaniu się nad więźniami.

Kilkaset osób wyszło w nocy z wtorku na środę na ulice stolicy Gruzji Tbilisi w reakcji na wyemitowanie wieczorem przez opozycyjne stacje telewizyjne nagrania wideo pokazującego przypadki znęcania się nad więźniami w stołecznym zakładzie karnym.

Rząd twierdzi, że doszło do prowokacji politycznej przed wyznaczonymi na 1 października wyborami parlamentarnymi.

Setki protestujących zablokowały ruch w centrum miasta po tym, jak dwie stacje telewizyjne wyemitowały kadry nagrane ukrytą kamerą pokazujące strażników więziennych dopuszczających się przemocy wobec osadzonych.

Gruzińskie MSW poinformowało, że trzech funkcjonariuszy więziennych zostało już aresztowanych. Według resortu jeden z osadzonych, powiązany z przywódcą opozycji i miliarderem Bidziną Iwaniszwilim, zapłacił funkcjonariuszom za zaaranżowanie i sfilmowanie sytuacji znęcania się nad więźniami. Iwaniszwili temu zaprzecza.

W związku ze sprawą w środę ze stanowiska ustąpiła minister ds. penitencjarnych Chatuna Kalmachelidze. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili zapowiedział, że wszyscy winni nadużyć zostaną ukarani.

>>>>

Takie rzeczy sa i w USA wiec nie jest to dowod na to ze w Gruzji dzieja sie potwornosci . Ale tu sie kroi jakas prowokacja ! ZA PIENIADZE UDAWALI SADYZM . I to sie ujawnia pare dni przed wyborami ... ZNAMY TAKIE NUMERY I Z POLSKI > Nie damy sie nabrac ! Gruzini uwazajcie na Kremlowskie marzenia !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 14:47, 25 Wrz 2012    Temat postu:

Gruzja: rząd oskarża opozycję o próbę pogrążenia go przed wyborami

Wła­dze Gru­zji oskar­ży­ły par­tię opo­zy­cyj­ną o próbę prze­ku­pie­nia po­li­cjan­tów. Mieli oni pu­blicz­nie podać się do dy­mi­sji w związ­ku z nie­daw­nym skan­da­lem z tor­tu­ro­wa­niem więź­niów i w ten spo­sób do­dat­ko­wo zwięk­szyć pre­sję na rząd na kilka dni przed wy­bo­ra­mi.

Mi­ni­ster­stwo spraw we­wnętrz­nych po­in­for­mo­wa­ło w po­nie­dzia­łek, że za­trzy­ma­no czte­rech po­dej­rza­nych, po­wią­za­nych z opo­zy­cyj­ną par­tią Gru­ziń­skie Ma­rze­nie. Ugru­po­wa­nie to, za­ło­żo­ne przez mi­liar­de­ra Bi­dzi­nę Iwa­nisz­wi­le­go, jest naj­po­waż­niej­szym ry­wa­lem par­tii pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych roz­pi­sa­nych na 1 paź­dzier­ni­ka.

We­dług re­sor­tu opo­zy­cyj­ne ugru­po­wa­nie miało prze­ku­pić po­li­cjan­tów, by ci zło­ży­li dy­mi­sję w pro­te­ście prze­ciw skan­da­lo­wi, który zo­stał ujaw­nio­ny w ubie­głym ty­go­dniu przez sta­cje te­le­wi­zyj­ne na­le­żą­ce do Iwa­nisz­wi­le­go. Na­gra­nie za­wie­ra­ło dra­stycz­ne sceny znę­ca­nia się straż­ni­ków nad więź­nia­mi w za­kła­dzie kar­nym w Tbi­li­si.

Opo­zy­cja od­rzu­ci­ła oskar­że­nia rządu jako "kłam­li­wą pro­wo­ka­cję".

"Kłam­stwa i prze­moc to naj­więk­sza broń rządu Sa­akasz­wi­le­go w walce z po­li­tycz­ny­mi prze­ciw­ni­ka­mi i na­ro­dem gru­ziń­skim. Kres tej po­li­ty­ce prze­mo­cy na­dej­dzie 1 paź­dzier­ni­ka" - na­pi­sa­ło w oświad­cze­niu Gru­ziń­skie Ma­rze­nie.

Sa­akasz­wi­li oba­wia się, że skan­dal ze znę­ca­niem się nad więź­nia­mi może za­szko­dzić jego par­tii. Oskar­żył Iwa­nisz­wi­le­go, że na­le­żą­ce do niego sta­cje te­le­wi­zyj­ne ce­lo­wo nada­ły dra­stycz­ne na­gra­nie tuż przed wy­bo­ra­mi, by ob­ni­żyć no­to­wa­nia rządu.

Jeśli par­tia Iwa­nisz­wi­le­go wygra paź­dzier­ni­ko­we wy­bo­ry, on sam zo­sta­nie pre­mie­rem i z po­cząt­kiem 2013 roku, gdy końca do­bie­gnie druga i ostat­nia ka­den­cja Sa­akasz­wi­le­go jako pre­zy­den­ta, sta­nie się po­li­tycz­nym przy­wód­cą kraju.

Obec­ny szef pań­stwa sta­rał się zmi­ni­ma­li­zo­wać szko­dy dla jego par­tii wy­ni­kłe z opu­bli­ko­wa­nia skan­da­lu - zwol­nił mi­ni­stra spraw we­wnętrz­nych Bacho Acha­la­ię oraz mi­ni­ster ds. pe­ni­ten­cjar­nych Cha­tu­nę Kal­ma­che­li­dze, a także wy­mie­nił cały per­so­nel w fe­ral­nym za­kła­dzie kar­nym. Mimo to od środy trwa­ją de­mon­stra­cje, któ­rych uczest­ni­cy do­ma­ga­ją się uka­ra­nia wszyst­kich win­nych.

W po­nie­dzia­łek stu­den­ci w Tbi­li­si żą­da­li po­sta­wie­nia przed sądem Acha­lai oraz dy­mi­sji mi­ni­stra spra­wie­dli­wo­ści.

>>>

Tak jest ! To specjanie nakrecona prowokacja te manewry Kremla a jednoczesnie ,,protesty''... Toporne prymitywne latwe do rozszyfrowania ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:44, 29 Wrz 2012    Temat postu:

Strzelanina na granicy Gruzji. Prowokacja Rosji?

Na spornej granicy Gruzji z separatystyczną Osetią Południową doszło do strzelaniny. Informuje o tym rozgłośnia "Echo Kaukazu". Według stacji radiowej, separatyści zatrzymali uzbrojonego funkcjonariusza gruzińskiego MSZ, gdy ten wraz z kolegami ostrzeliwał południowoosetyjski posterunek graniczny.

Przedstawiciele KGB w Cchinwali twierdzą, że to jeden z elementów prowokacji ze strony Tbilisi, związany z koncentracją gruzińskich wojsk w pobliżu spornych granic. Oficjalnie gruzińskie MSW nie komentuje tych informacji.

W poniedziałek w Gruzji odbędą się wybory parlamentarne. Tbilisi od kilku tygodni ostrzega przed prowokacjami ze strony Rosji, które mogłyby zdestabilizować sytuację na granicach z Abchazją i Osetią Południową.

>>>>>

Niewatpliwie prowokacja . Tylko czyja ? Wybory osiagaja apogeum to i nerwy napiete jak postronki ... Oczywiscie to tylko zabiegi wyborcze bez zadnych konsekwencji . Po wyborach znikna ... az do nastepnej okazji ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:58, 30 Wrz 2012    Temat postu:

Gruzja znów w strachu. Rosyjskie wojska czekają na granicy

W przeddzień wyborów parlamentarnych w Gruzji, władze tego kraju ostrzegają przed prowokacjami ze strony Rosji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w specjalnie wydanym oświadczeniu zwraca uwagę na dużą koncentrację rosyjskich wojsk na granicach z separatystycznymi regionami Osetii Południowej i Abchazji.

W trakcie kampanii wyborczej rządząca partia Zjednoczony Ruch Narodowy oskarżała opozycję o przyjmowanie pieniędzy z Rosji. Sugerowano nawet, że liderzy opozycji zamierzają po przegranych wyborach poprosić Moskwę o pomoc w obaleniu prezydenta Micheila Saakaszwilego.

Wczoraj, manifestacje poparcia zorganizowali zarówno zwolennicy prezydenta Micheila Saakaszwilego, jak i jego głównego rywala - miliardera Bidziny Iwaniszwilego. Tysiące sympatyków Saakaszwilego zgromadziły się w Batumi nad Morzem Czarnym, wielu z nich wymachiwało flagami państwowymi, skandując: "Misza!", "Misza!".

- Przyjaciele, potrzebujemy waszej pomocy, by nikt nie mógł powstrzymać cudu, jakiego dokonujemy wszyscy w Gruzji - powiedział owacyjnie oklaskiwany Saakszwili.

W Tbilisi dziesiątki tysięcy, wg agencji Reuters, a według Associated Press 100 tysięcy stronników miliardera Bidziny Iwaniszwilego zebrały się w centrum miasta ze sztandarami Gruzińskiego Marzenia - głównej koalicji opozycyjnej. Uczestnicy manifestacji skandowali: "Gruzja!", Gruzja!".

Iwaniszwili powiedział swym zwolennikom, że obecny rząd nie może stać na czele Gruzji. - Ten system musi upaść (...), jego godziny są policzone. Już wygraliśmy, lecz musi to zostać potwierdzone 1 października - oświadczył gruziński miliarder.

Według stronników Saakaszwilego wybory w liczącej 4,5 mln mieszkańców Gruzji mogą określić, czy kraj pozostanie sojusznikiem NATO, czy zbliży się do Rosji. Zarzucają Iwaniszwilemu, który dorobił się majątku głównie w Rosji, że jest jej marionetką, czemu miliarder zaprzecza.

Partia Saakaszwilego i opozycja mobilizują, jak pisze AFP, siły przed poniedziałkowym głosowaniem, w którym rządzący Zjednoczony Ruch Narodowy (ZRN), mający 119 mandatów w 150-miejscowym ustępującym parlamencie, może znaleźć się w kłopotach za sprawą ujawnionych przed tygodniem doniesień o torturowaniu więźniów w zakładzie karnym.

Poniedziałkowe wybory są postrzegane, jak pisze agencja Associated Press, jako sprawdzian przywiązania do demokracji prezydenta Saakaszwilego, który próbuje przestawić dawną republikę radziecką na tory integracji z Unią Europejską i NATO.

>>>>

Czyli istnieje plan ze jakby ,,Kremlowska nadzieja'' nie wygrala to maja jej pomoc czolgi radzieckie ,,wygrac''...
Widzicie jaka jest sytuacja . W tej sytuacji nie wymagamy od Gruzi demokracji bo to niemozliwe w takich warunkach . Najwazniejsze aby byla silna i niepodlegla a demokracja bedzie jak rezim Kremla upadnie . JUZ NIEDLUGO :O)))


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:36, 03 Paź 2012    Temat postu:

Rosja ma nadzieję, że Gruzja znormalizuje stosunki z sąsiadami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej wyraziło nadzieję, że rezultaty wyborów parlamentarnych w Gruzji pozwolą temu krajowi przystąpić do normalizacji stosunków z sąsiadami, co Moskwa powitałaby z zadowoleniem.

- Jest oczywiste, że społeczeństwo gruzińskie opowiedziało się za zmianami - oświadczył rzecznik rosyjskiego MSZ Aleksandr Łukaszewicz.

- Mamy nadzieję, że w ostatecznym rachunku pozwolą one Gruzji przystąpić do normalizacji, budowy konstruktywnych i opartych na szacunku stosunków z sąsiadami. W Rosji zostałoby to przyjęte z zadowoleniem - dodał Łukaszewicz.

Rzecznik zaznaczył, że w Moskwie "z uwagą śledzono przygotowania i przebieg wyborów" w Gruzji. - Odbieramy ich wyniki jako wystawioną przez wyborców ocenę sytuacji społeczno-politycznej, stanu demokracji i praw człowieka w tym kraju, a także polityki obecnego kierownictwa gruzińskiego w sprawach bezpieczeństwa na Południowym Kaukazie - oznajmił.

Miedwiediew apeluje od dialog

Poprzedniego dnia premier FR Dmitrij Miedwiediew w imieniu kierowanej przez siebie partii Jedna Rosja zadeklarował już gotowość do dialogu z różnymi siłami politycznymi w Gruzji na temat przyszłości stosunków rosyjsko-gruzińskich.

- Jedna Rosja jako główna siła polityczna w FR gotowa jest do dialogu na temat przyszłości stosunków rosyjsko-gruzińskich. Jedna Rosja zawsze utrzymywała kontakty z różnymi siłami politycznymi Gruzji - oświadczył Miedwiediew, komentując wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w tym kraju. Według szefa rządu Rosji "napływające z Gruzji informacje o rezultatach wyborów świadczą o tym, że ludność tego kraju chce zmian".

- Jeśli te wyniki się potwierdzą, to polityczny krajobraz Gruzji będzie bardziej różnorodny. Można to tylko witać z zadowoleniem, gdyż prawdopodobnie będzie to oznaczać, że w parlamencie pojawią się bardziej konstruktywne i odpowiedzialne siły - powiedział Miedwiediew.

Kreml nie komentuje wyborów

Kreml na razie wstrzymuje się z komentarzem. - Poczekajmy na oficjalne wyniki - oznajmił we wtorek Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy prezydenta Rosji Władimira Putina.

Natomiast przewodnicząca Rady Federacji, izby wyższej parlamentu Rosji, Walentina Matwijenko oświadczyła, że wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji dają nadzieję na poprawę stosunków rosyjsko-gruzińskich.

Wstępne niepełne rezultaty poniedziałkowych wyborów w Gruzji wskazują, że wygrała je opozycyjna koalicja Gruzińskie Marzenie, którą kieruje miliarder Bidzina Iwaniszwili. Prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili uznał już porażkę swojego Zjednoczonego Ruchu Narodowego i zapowiedział przejście partii do opozycji. Saakaszwili zadeklarował zarazem, że uszanuje wolę wyborców i że - jako głowa państwa - pomoże wygranym w formowaniu rządu.

Moskwa i Tbilisi nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od czasu kilkudniowej wojny o Osetię Południową w sierpniu 2008 roku. Po wojnie Rosja uznała niepodległość tej zbuntowanej prowincji Gruzji i drugiego jej separatystycznego regionu - Abchazji. Kreml odmawia jakichkolwiek kontaktów z Saakaszwilim, którego obarcza odpowiedzialnością za sprowokowanie tamtego konfliktu i uważa za zbrodniarza wojennego.

>>>>

To wy ,,znormalizujcie stosunki'' . Skoro rzadzi ,,Marzenie Kremla'' to oddajcie Osetie i Abchazje ktora ukradliscie aby pomoc swoim !
Oni za ,,normalne stosunki'' uwazaja zaprowadzenie tam sowieckiej mafii...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:39, 03 Paź 2012    Temat postu:

Iwaniszwili: naprawa relacji Gruzji z Rosją jednym z priorytetów

Naprawa stosunków z Rosją jest jednym z naszych głównych celów i będziemy starać się to osiągnąć w każdy sposób - powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN Bidzina Iwaniszwili, lider koalicji Gruzińskie Marzenie, która wygrała wybory parlamentarne w Gruzji.

- Musimy przywrócić normalne stosunki z Rosją. Najpierw stosunki handlowe i kulturalne, a w przyszłości musimy powrócić do tych przyjaznych relacji, które mieliśmy z Rosją w przeszłości. To nie jest coś, co będzie łatwe, ani co stanie się szybko - zaznaczył Iwaniszwili.

>>>>

Acha . Powrot do ,,wspanialej'' przeszlosci ? Czyli Gruzja kolonia Kremla . Swoboda dzialan sowieckiej mafii i droga Armenii Abchazji Osetii . Czyli rzady KGB z miejcowymi kolaborantami i emigracja milionow do Rosji za chlebem ... TO JA DZIEKUJE ZA ,,NORMALNE'' STOSUNKI . Normalne to sa TERAZ ! Normalne stosunki z bandytami to WOJENNE ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:42, 03 Paź 2012    Temat postu:

Rosyjska prasa po wyborach w Gruzji: poprawa relacji między Moskwą i Tbilisi nie będzie łatwa

Komentując wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Gruzji, prasa w Moskwie ostrzega, że zapowiedziana przez przywódcę zwycięskiej opozycji, miliardera Bidzinę Iwaniszwilego poprawa stosunków z Rosją nie będzie łatwa.

"Jest wątpliwe, by zwycięstwo Gruzińskiego Marzenia radykalnie poprawiło relacje Gruzji z Rosją" - konstatuje dziennik "Wiedomosti" i wyjaśnia: "Odmówiwszy kontaktów z władzami w Tbilisi, Moskwa nie próbowała nawiązać ich z opozycją. A liderzy tej ostatniej, mówiąc o konieczności normalizacji stosunków dwustronnych, jednocześnie podkreślali, że nie zamierzają rezygnować z integracji z Zachodem".

Gazeta zauważa też, że "rezygnacja z przywrócenia integralności terytorialnej Gruzji oraz odzyskania Abchazji i Osetii Południowej postawi krzyżyk na karierze każdego polityka gruzińskiego".

"Saakaszwili jeszcze nie przegrał bitwy o władzę"

Zdaniem "Wiedomosti" "rychłe odejście Micheila Saakaszwilego z urzędu prezydenta umożliwi wznowienie normalnych relacji gospodarczych między Rosją i Gruzją, a także nawiązanie współpracy w walce z rebeliantami, zagrażającymi bezpieczeństwu obu krajów".

Dziennik wyraża też pogląd, że Saakaszwili "poniósł porażkę w boju, ale nie przegrał bitwy o władzę". "W ciągu ośmiu lat prezydentury stał się doświadczonym fighterem politycznym, odpornym na ciosy i potrafiącym odwracać poważne porażki na swoją korzyść, jak miało to miejsce po sierpniu 2008 roku".

"Teraz wiele zależeć będzie od tego, jak będzie przebiegać współpraca i rywalizacja stronników oraz oponentów Saakaszwilego w parlamencie i za jego murami, a także od stosunków wewnątrz elit" - oceniają "Wiedomosti".

"Iwaniszwilemu i jego zwolennikom trudno będzie zrealizować swoje obietnice poprawy życia paternalistycznie nastawionych wyborców w warunkach, gdy władza wykonawcza pozostanie w rękach ich przeciwników. W łonie zwartej obecnie opozycji mogą zacząć się spory o przywództwo i wkład w zwycięstwo, które będzie umiejętnie podgrzewać prezydent i jego otoczenie" - wskazuje gazeta.

>>>>

Respekt Kremla dla Sakaszwilego JEST WIELKI . Naprawde ! Nikogo tak nie szanuja na swiecie . Widzicie za co ! JESZCZE NIE PRZEGRAL ...
Istotnie tu Kreml sie nie myli . Z takim jak on nigdzie sie nie spotkali . Od czasow Regana ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:05, 03 Paź 2012    Temat postu:

Gruzja: Iwaniszwili chce dymisji Saakaszwilego

Lider ko­ali­cji Gru­ziń­skie Ma­rze­nie, która wy­gra­ła po­nie­dział­ko­we wy­bo­ry par­la­men­tar­ne, Bi­dzi­na Iwa­nisz­wi­li za­żą­dał, aby pre­zy­dent Gru­zji Mi­che­il Sa­akasz­wi­li podał się do dy­mi­sji. Ko­ali­cja po­ko­na­ła w wy­bo­rach pre­zy­denc­ki Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy.

Ka­den­cja obec­ne­go pre­zy­den­ta Gru­zji upły­wa na wio­snę 2013 roku. Po uzna­niu po­raż­ki swo­je­go ugru­po­wa­nia Sa­akasz­wi­li po­wie­dział, że jako szef pań­stwa obie­cu­je zwy­cięz­com wy­bo­rów pomoc w utwo­rze­niu no­we­go rządu.

Mó­wiąc o prio­ry­te­tach po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej Iwa­nisz­wi­li wska­zał, że Gru­zja po­win­na po­lep­szyć swe sto­sun­ki - obec­nie bar­dzo złe - z Rosją, a także przy­stą­pić do NATO.

"Jeśli py­ta­cie mnie: "Ame­ry­ka, czy Rosja", to od­po­wia­dam, że Gru­zja po­trze­bu­je do­brych sto­sun­ków z całym świa­tem" - pod­kre­ślił. "Po­win­ni­śmy znor­ma­li­zo­wać nasze sto­sun­ki z Rosją, a nasza stra­te­gia ma­ją­ca na celu człon­ko­stwo w NATO po­zo­sta­je nie­zmien­na" - za­de­kla­ro­wał szef ko­ali­cji Gru­ziń­skie Ma­rze­nie, który praw­do­po­dob­nie zo­sta­nie pre­mie­rem.

Rosja i Gru­zja nie utrzy­mu­ją sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych od czasu kil­ku­dnio­wej wojny o Ose­tię Po­łu­dnio­wą w sierp­niu 2008 roku. Po woj­nie Rosja uzna­ła nie­pod­le­głość tej zbun­to­wa­nej pro­win­cji Gru­zji i dru­gie­go jej se­pa­ra­ty­stycz­ne­go re­gio­nu - Ab­cha­zji.

Iwa­nisz­wi­li za­po­wie­dział na wtor­ko­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że funk­cjo­na­riu­sze pań­stwo­wi, któ­rzy zła­ma­li prawo w cza­sie ka­den­cji od­cho­dzą­ce­go rządu Gru­zji, zo­sta­ną po­sta­wie­ni przed sądem. "Nie bę­dzie ści­ga­nia daw­nych urzęd­ni­ków pań­stwo­wych z wy­jąt­kiem tych, któ­rzy po­peł­ni­li prze­stęp­stwa" - pod­kre­ślił.

>>>>

Niestety jak widac Sakaszwili uznal ich . ALE NIE ONI JEGO . Aby to nie byly pierwsze i jedyne wybory demokratyczne na wiele lat . Do wiosny nie moga poczekac pare miesiecy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:31, 04 Paź 2012    Temat postu:

Przemysław Henzel
Niepokojące informacje z Gruzji. Początek alarmu

Z Gru­zji do­cho­dzą bar­dzo nie­po­ko­ją­ce in­for­ma­cje. Dzia­ła­cze Gru­ziń­skie­go Ma­rze­nia wy­wie­ra­ją pre­sję i na­ci­ski na człon­ków ko­mi­sji pra­cu­ją­cych przy po­twier­dza­niu wy­ni­ków wy­bo­rów w okrę­gach jed­no­man­da­to­wych.

We­dług źró­deł gru­ziń­skich, z ta­ki­mi nie­pra­wi­dło­wo­ścia­mi mamy do czy­nie­nia w co naj­mniej 11 okrę­gach więk­szo­ścio­wych (Ter­jo­la, Am­bro­lau­ri, Ku­ta­isi, Mar­tvi­li, Zug­di­di, Si­gh­na­ghi, Mar­neu­li, Te­trit­ska­ro, Tsal­ka, Kha­shu­ri i Bol­ni­si).

W tym okrę­gach nie­du­żą licz­bą gło­sów, we­dług do­stęp­nych wy­ni­ków z ko­mi­sji ob­wo­do­wych, wy­gra­li kan­dy­da­ci pre­zy­denc­kie­go Zjed­no­czo­ne­go Ruchu Na­ro­do­we­go.

- Mamy in­for­ma­cję, że człon­ko­wie ko­mi­sji są róż­ny­mi me­to­da­mi przy­mu­sza­ni do nie­po­twier­dza­nia tych ko­rzyst­nych dla kan­dy­da­tów par­tii rzą­dzą­cej wy­ni­ków w wy­bra­nych okrę­gach więk­szo­ścio­wych. Nie­po­koi prze­kaz, że dzia­ła­cze Gru­ziń­skie­go Ma­rze­nia tłum­nie gro­ma­dzą się wokół sie­dzib tych ko­mi­sji, grożą i za­stra­sza­ją ich człon­ków. Nie­ste­ty wy­glą­da to na za­pla­no­wa­ną akcję – in­for­mu­je Onet poseł PO Mi­chał Szczer­ba, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Grupy Par­la­men­tar­nej Pol­sko-Gru­ziń­skiej.

W tej spra­wie alar­mi­stycz­ne oświad­cze­nie wy­da­li ob­ser­wa­to­rzy Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, szef ob­ser­wa­to­rów Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go NATO i am­ba­sa­dor UE w Gru­zji.

O spra­wie po­in­for­mo­wał dziś na kon­fe­ren­cji pra­so­wej prze­wod­ni­czą­cy gru­ziń­skiej Cen­tral­nej Ko­mi­sji Wy­bor­czej, wska­zu­jąc że takie na­gan­ne prak­ty­ki wy­stę­pu­ją aż w 19 ob­wo­do­wych ko­mi­sjach wy­bor­czych, w któ­rych wy­wie­ra­na na człon­ków ko­mi­sji jest pre­sja i unie­moż­li­wia się za­koń­cze­nie pracy okrę­go­wych ko­mi­sji wy­bor­czych.

- Do­cho­dzą nas sy­gna­ły, że jest to - nie­ste­ty bar­dzo praw­do­po­dob­ne - ce­lo­we i nie­zgod­ne z pra­wem dzia­ła­nie, które ma na celu do­pro­wa­dzić do zmia­ny wy­ni­ku wy­bo­rów, w któ­rych Gru­zi­ni swo­bod­nie wy­ra­zi­li swoją wolę i za­pew­nić ko­ali­cji 3/5 gło­sów w par­la­men­cie, co umoż­li­wia zmia­nę kon­sty­tu­cji - mówi poseł Mi­chał Szczer­ba w roz­mo­wie z One­tem.

W Gru­zji obec­nie mamy słabą po­zy­cja ustro­jo­wą szefa rządu, a więk­szość kom­pe­ten­cji m.​in. w za­kre­sie po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa po­sia­da pre­zy­dent. Zmie­ni się to jed­nak po wej­ściu w życie no­we­li­za­cji kon­sty­tu­cji, która ma na celu ogra­ni­cze­nie do­tych­cza­so­wych kom­pe­ten­cji pre­zy­den­ta na rzecz rządu i par­la­men­tu.

No­we­li­za­cja jest zgod­na z za­le­ce­nia­mi Ko­mi­sji We­nec­kiej – or­ga­nu do­rad­cze­go Rady Eu­ro­py. Nowe prze­pi­sy za­czną obo­wią­zy­wać od dnia 1 grud­nia 2013 r.

Szczer­ba oce­nia, że przez naj­bliż­szy rok przed obec­nym pre­zy­den­tem i pre­mie­rem bę­dzie trud­na i pełna na­pięć ko­abi­ta­cja, która jed­nak bę­dzie wy­mu­sza­ła współ­pra­cę.

- Naj­wy­raź­niej po­li­ty­cy opo­zy­cji, któ­rzy szli do wy­bo­rów z ha­słem de­mo­kra­ty­za­cji Gru­zji, pró­bu­ją teraz drogi na skró­ty, trze­ba wy­raź­nie po­wie­dzieć: nie może być na to zgody spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej – do­da­je.

Na ob­sza­rze b. ZSRR uczci­we wy­bo­ry po­zo­sta­ją bo­wiem nadal rzad­kim wy­jąt­kiem, mimo wielu na­pięć, emo­cji i nawet nie­któ­rych nie­pra­wi­dło­wo­ści po obu stro­nach, wy­bo­ry uzna­ne zo­sta­ły za wolne i uczci­we.

Poseł PO pod­kre­śla, że UE i Pol­ska po­win­ny być "ży­wot­nie za­in­te­re­so­wa­ne" kon­ty­nu­acją pro­za­chod­niej trans­for­ma­cji Gru­zji po­przez współ­pra­cę z obec­nym pre­zy­den­tem, jak i nowym rzą­dem.

Szczer­ba za­zna­czył, że UE i Pol­ska muszą utrzy­mać atrak­cyj­ną ofer­tę dla Tbi­li­si – wspar­cia po­li­tycz­ne­go, go­spo­dar­cze­go i eks­perc­kie­go, która po­twier­dzi, że przy­szłość Gru­zji zwią­za­na jest ze świa­tem za­chod­nim, z dru­giej zaś stro­ny na­le­ży sto­so­wać "za­sa­dę wa­run­ko­wo­ści, uza­leż­nia­jąc pomoc od rze­czy­wi­stych po­stę­pów w re­for­mach we­wnętrz­nych".

Mi­chał Szczer­ba jest wi­ce­prze­wod­ni­czą­cym Grupy Par­la­men­tar­nej Pol­sko-Gru­ziń­skiej, człon­kiem Ko­mi­sji Spraw Za­gra­nicz­nych i au­to­rem re­zo­lu­cji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go OBWE nt. sy­tu­acji w Gru­zji.

>>>>

Jeszcze nie wygrali A JUZ FALSZUJA !!!
W ogole jest to podejrzane . Mieliby dostac 67 % glosow ???
Obawiam sie ze wybory trzeba bedzie w takim razie powtorzyc . Jesli demokracja to demokracja ... Widzicie jaki bedzie system jak oni wygraja. WLADZY DOBROWOLNIE TO JUZ NIE ODDADZA !!! Taka ,,demokracja'' zapanuje...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:26, 05 Paź 2012    Temat postu:

Gruzińskie Marzenie: integracja jest naszym celem

Koalicja Gruzińskie Marzenie, która według niepełnych wyników wygrała poniedziałkowe wybory parlamentarne, zapewniła, że europejska integracja Gruzji pozostaje dla niej głównym celem - podała agencja RIA Nowosti.

Była to reakcja na wypowiedź prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, który zapowiedział, że zamierza zabiegać o powrót Gruzji do Wspólnoty Niepodległych Państw.

- Europejska integracja Gruzji pozostaje naszym głównym, niezmiennym i jednym z najważniejszych celów w obecnej chwili, a wypowiedź prezydenta Białorusi była niepoważna i absurdalna - oświadczyła rzeczniczka Gruzińskiego Marzenia Maja Pandżikidze.

Dodała, że ta kwestia nie była omawiana na spotkaniach przedstawicieli koalicji, gdyż "nie jest ona warta uwagi ani komentarzy".

Łukaszenka powiedział w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Mir: sądzę, że w przyszłym roku szczyt WNP zbierze się najprawdopodobniej w Mińsku. Dlatego będę na wszelkie sposoby starać się o powrót Gruzji do WNP, to będzie moja funkcja, jeśli szczyt odbędzie się w Mińsku. Jego wypowiedź na ten temat zacytowała w czwartek państwowa agencja białoruska BiełTA.

- Dla gruzińskich polityków nie jest to duże obciążenie. Jestem przekonany, że gdyby wygrała partia (obecnego prezydenta) Micheila Saakaszwilego, byłby on członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw w przyszłym roku. W tym kierunku Białoruś będzie działać. Nie powinniśmy utracić Gruzji - powiedział białoruski prezydent.

Wstępne niepełne rezultaty poniedziałkowych wyborów parlamentarnych w Gruzji wskazują, że wygrała je opozycyjna koalicja Gruzińskie Marzenie kierowana przez miliardera Bidzinę Iwaniszwilego, który deklaruje, że jednym z jego głównych celów jest naprawa stosunków z Rosją.

Moskwa i Tbilisi nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od czasu kilkudniowej wojny o Osetię Południową w sierpniu 2008 roku. Po wojnie Rosja uznała niepodległość tej zbuntowanej prowincji Gruzji i drugiego jej separatystycznego regionu - Abchazji. Kreml odmawia jakichkolwiek kontaktów z Saakaszwilim, którego obarcza odpowiedzialnością za sprowokowanie tamtego konfliktu i uważa za zbrodniarza wojennego.

Wspólnota Niepodległych Państw miała złagodzić skutki rozpadu ZSRR, promując współpracę w sferze handlu, bezpieczeństwa i podróżowania na obszarze poradzieckim. Należy do niej obecnie 11 państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan.

Gruzja dołączyła do tej organizacji jako ostatni kraj, w 1993 roku, ale ogłosiła wystąpienie w 2008 roku, po wojnie z Rosją o Osetię Południową.

>>>>

Zobaczymy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:39, 08 Paź 2012    Temat postu:

Bidzina Iwaniszwili ogłosił skład rządu, którym chce kierować.

Bidzina Iwaniszwili, miliarder, którego partia Gruzińskie Marzenie wygrała wybory parlamentarne, wymienił na konferencji prasowej skład nowego rządu, w którym sam chce zająć stanowisko premiera. Proponowany skład musi zostać zatwierdzony przez parlament.

Na stanowisko ministra obrony Iwaniszwili zaproponował Iraklego Alasanię, który był w 2004 roku wiceministrem obrony, a w latach 2006-2008 ambasadorem Gruzji w ONZ. Alasania ma być wicepremierem.

Wicepremierem ma też zostać były zawodnik AC Milan Kacha Kaładze, uważany za najlepszego piłkarza w historii Gruzji. Jemu ma zostać powierzony resort rozwoju regionalnego i infrastruktury.

Jako szefową resortu spraw zagranicznych Iwaniszwili wymienił Maję Pandżikidze, która była ambasadorem Gruzji w Niemczech, a następnie w Holandii. Ministrem spraw wewnętrznych miałby zostać Irakli Garibaszwili, który przez wiele kierował utworzoną przez Iwaniszwilego fundacją "Cartu".

Na stanowisko przewodniczącego parlamentu Gruzińskie Marzenie wysunie kandydaturę Dawida Usupaszwilego - lidera Republikańskiej Partii Gruzji w koalicji Gruzińskie Marzenie.

Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu przewidziano na 20-21 października. Deputowani rozpatrzą sprawę zatwierdzenia przewodniczącego parlamentu i jego zastępców.

Według wstępnych wyników wyborów z 1 października do jednoizbowego 150-miejscowego parlamentu Gruzińskie Marzenie otrzyma w nim 83 miejsca, a dotychczas rządzący Zjednoczony Ruch Narodowy (ZRN) 67 miejsc. Proporcje te mogą się nieznacznie zmienić po ogłoszeniu wyników ostatecznych, co powinno nastąpić najpóźniej 20 października.

Kandydatura premiera powinna zostać przedstawiona parlamentowi przez prezydenta; Micheil Saakaszwili, którego druga, ostatnia kadencja wygasa w roku 2013, zapewniał, że wesprze tworzenie rządu przez zwycięzców wyborów.

>>>>

Czesc swoich pracownikow a czesc bylych politykow ... To malo mowi na razie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 91136
Przeczytał: 196 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:27, 09 Paź 2012    Temat postu:

Siergiej Ławrow: Rosja nie będzie rozmawiać z Gruzją o Abchazji i Osetii Płd..

Rosja nie będzie prowadzić z Gruzją rozmów o losie Abchazji i Osetii Płd. - zapowiedział szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow po spotkaniu z Dawidem Sanakojewem, szefem MSZ nieuznawanej przez przytłaczającą większość państw Osetii Płd.

- Nie zamierzamy prowadzić żadnych rozmów o losie Abchazji i Osetii Południowej ani z Gruzją, ani z innymi państwami, gdyż zdecydowały o nim ich narody, opowiadając się za niepodległością - podkreślił Ławrow. Dodał, że Rosja już przedstawiła swoje stanowisko, uznając obydwie separatystyczne republiki Gruzji za niepodległe państwa.

Ławrow wyraził także nadzieję, że niedawne wybory parlamentarne w Gruzji i zmiany, za którymi głosowali Gruzini, pozwolą nowemu rządowi znormalizować stosunki z sąsiadami. Wybory 1 października wygrała opozycyjna koalicja Gruzińskie Marzenie z miliarderem Bidziną Iwaniszwilim na czele, obecnie kandydatem na premiera.

Moskwa i Tbilisi nie utrzymują stosunków dyplomatycznych od czasu kilkudniowej wojny o Osetię Południową w sierpniu 2008 roku. Po wojnie Rosja uznała niepodległość Osetii Płd. i Abchazji.

>>>>

Ta so dopiero imbecyle becwaly . Oderwali kawal kraju I DZIWIA SIE DLACZEGO W GRUZJI NAS NIE LUBIA I DLACZEGO TAK ZLE STOSUNKI ! Wytlumaczcie bidokom . Najlepiej walac po mordach...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Następny
Strona 1 z 19

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy