Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Kreml nasila agresję za granicą!!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:14, 08 Paź 2011    Temat postu:

Sarkozy: popieramy integralność terytorialną Gruzji

Pre­zy­dent Ni­co­las Sar­ko­zy oświad­czył w Tbi­li­si, że Fran­cja po­pie­ra i bę­dzie po­pie­rać in­te­gral­ność te­ry­to­rial­ną Gru­zji w ra­mach gra­nic, które są po­wszech­nie uzna­wa­ne. Za­ape­lo­wał też do Rosji o re­spek­to­wa­nie zo­bo­wią­zań wy­ne­go­cjo­wa­nych w 2008 roku.

Ni­co­las Sar­ko­zy, fot. AFP Fran­cu­ski pre­zy­dent, który prze­ma­wiał do kil­ku­dzie­się­ciu ty­się­cy osób ze­bra­nych na Placu Wol­no­ści w Tbi­li­si, był me­dia­to­rem mię­dzy Rosją a Gru­zją przy ne­go­cjo­wa­niu przed trze­ma laty ro­zej­mu po kil­ku­dnio­wej woj­nie o Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Pod­czas wi­zy­ty w Tbi­li­si Sar­ko­zy na­ma­wiał Rosję, by za­prze­sta­ła "gróźb" wobec Gru­zji i jej "za­stra­sza­nia". Dwa se­pa­ra­ty­stycz­ne re­gio­ny Gru­zji, Ose­tia Po­łu­dnio­wa i Ab­cha­zja, Mo­skwa uzna­ła za nie­za­leż­ne.

- Fran­cja uważa Rosję za swego przy­ja­cie­la, za swego part­ne­ra stra­te­gicz­ne­go, lecz w celu przy­wró­ce­nia za­ufa­nia na­le­ży za­prze­stać gróźb i za­stra­sza­nia, prób de­sta­bi­li­za­cji, które są cał­ko­wi­cie nie do przy­ję­cia - po­wie­dział Sar­ko­zy.

- Wbrew wszel­kiej lo­gi­ce stra­te­gicz­nej i pod­ję­tym zo­bo­wią­za­niom znacz­ne siły mi­li­tar­ne sta­cjo­nu­ją u wa­szych bram - po­wie­dział szef pań­stwa fran­cu­skie­go na­wią­zu­jąc do od­dzia­łów ro­syj­skich sta­cjo­nu­ją­cych w Ab­cha­zji i Ose­tii Po­łu­dnio­wej. - Każdy po­wi­nien przy­znać, że Zwią­zek Ra­dziec­ki już nie ist­nie­je - po­wie­dział Sar­ko­zy nim za­ape­lo­wał do Rosji i Gru­zji o to, by "znów stały się part­ne­ra­mi i przy­ja­ciół­mi".

>>>>>

Slusznie Sarkozy popiera integarlnosc Gruzji ... A co do przyjazni Rosji z Gruzja to obawiam sie ze to nie nastapi w tej sytuacji... Rosja sie rozpadnie i wtedy Gruzja odbierze co swoje ... Kreml nie chce dobrowolnie to odda z musu ... Sami wybrali ..


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 10:39, 16 Paź 2011    Temat postu:

Dramatyczny apel słynnego piłkarza. "Naszym obywatelom odebrali wszystko oprócz honoru!"

"Oby­wa­te­lom na­sze­go kraju prze­mo­cą, za­stra­sza­jąc i szan­ta­żu­jąc, ode­bra­li wszyst­ko, co można było ode­brać, ale nie ode­bra­li nam ho­no­ru!" - na­pi­sał słyn­ny gru­ziń­ski pił­karz Kaka Ka­ła­dze, ape­lu­jąc do ro­da­ków o wy­ra­że­nie pro­te­stu prze­ciw­ko po­ni­ża­niu ludzi przez obec­ne wła­dze Gru­zji. Jed­no­cze­śnie były fut­bo­li­sta klubu AC Milan otwar­cie po­parł mi­liar­de­ra Bi­dzi­nę Iwa­nisz­wi­le­go, który ogło­sił, że za­ło­ży par­tię i bę­dzie ry­wa­li­zo­wał z pre­zy­den­tem Mi­che­ilem Sa­akasz­wi­lim. Szyb­ko jed­nak się oka­za­ło, że Iwa­nisz­wi­li nie bę­dzie mógł wy­star­to­wać w wy­bo­rach, bo wła­dze ode­bra­ły mu oby­wa­tel­stwo gru­ziń­skie, bez któ­re­go nie można an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę.

"Co praw­da je­stem spor­tow­cem i czło­wie­kiem apo­li­tycz­nym, nie na­le­żę do żad­ne­go par­tii po­li­tycz­nej, ale nie zna­czy to, że nie mogę wy­ra­zić swo­je­go zda­nia, tym bar­dziej że spra­wa do­ty­czy Oj­czy­zny, która znaj­du­je się na roz­dro­żu: po­dzie­lo­na, upo­ko­rzo­na i roz­człon­ko­wa­na" – na­pi­sał Ka­ła­dze na swoim pro­fi­lu w jed­nym z por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych. Ka­pi­tan re­pre­zen­ta­cji Gru­zji w piłce noż­nej wy­zna­je, że "pęka mu serce z bólu", gdy widzi na uli­cach miast Gru­zji zmar­twio­ne twa­rze ro­da­ków.

"Oby­wa­te­li Gru­zji po­zba­wi­li uśmie­chu, ra­do­ści, po­czu­cia szczę­ścia, w spo­sób upo­ka­rza­ją­cy po­zba­wi­li prawa do pracy, edu­ka­cji i wła­sno­ści pry­wat­nej. Wię­zie­nia i ko­lo­nie karne są prze­peł­nio­ne ludź­mi, a wielu z nich sie­dzi tylko dla­te­go, że tak chcą nie­któ­rzy przed­sta­wi­cie­le rzą­dzą­ce­go re­żi­mu" - prze­ko­nu­je.

"Na­szym oby­wa­te­lom prze­mo­cą, za­stra­sza­jąc i szan­ta­żu­jąc, ode­bra­li wszyst­ko, co można było ode­brać, ale nie ode­bra­li nam ho­no­ru!" – pod­kre­śla fut­bo­li­sta.

Jed­no­cze­śnie zwra­ca się do ro­da­ków, aby wspól­nie wy­ra­zi­li swój pro­test prze­ciw­ko po­ni­ża­niu ludzi.

So­li­da­ry­zu­je się rów­nież z mi­liar­de­rem Bi­dzi­ną Iwa­nisz­wi­lim, który na po­cząt­ku paź­dzier­ni­ka ogło­sił, że za­ło­ży par­tię i bę­dzie ry­wa­li­zo­wał z pre­zy­den­tem Mi­che­ilem Sa­akasz­wi­lim. Szyb­ko jed­nak się oka­za­ło, że Iwa­nisz­wi­li nie bę­dzie mógł wy­star­to­wać, bo wła­dze ode­bra­ły mu oby­wa­tel­stwo gru­ziń­skie, bez któ­re­go nie można an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę.

Zda­niem Agen­cji Re­je­stru Cy­wil­ne­go (CRA), gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo biz­nes­me­na, które uzy­skał w 2004 roku, stra­ci­ło waż­ność w 2010 roku, a więc wraz z przy­zna­niem mu oby­wa­tel­stwa przez Fran­cję.

Ozna­cza to ko­niec po­li­tycz­nych am­bi­cji Iwa­nisz­wi­le­go, bo gru­ziń­skie prawo sta­no­wi, że tylko oby­wa­te­le Gru­zji mogą za­kła­dać i fi­nan­so­wać or­ga­ni­za­cje po­li­tycz­ne.

Jak pi­sa­ło BBC, biz­nes­men twier­dził, że chce prze­ła­mać mo­no­pol na wła­dzę obec­ne­go pre­zy­den­ta Gru­zji Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go, który jego zda­niem "chce rzą­dzić po wsze czasy" przy ule­głej "pseu­do­opo­zy­cji".

Iwa­nisz­wi­li, mi­liar­der zaj­mu­ją­cy 185. lo­ka­tę na li­ście For­be­sa, ma rów­nież oby­wa­tel­stwo ro­syj­skie.

Biz­nes­men ogło­sił, że jest gotów zrzec się za­rów­no fran­cu­skie­go, jak i ro­syj­skie­go oby­wa­tel­stwa i sprze­dać swoje przed­się­bior­stwa w Rosji, jeśli mia­ło­by to umoż­li­wić mu start w wy­bo­rach.

Przed­sta­wi­cie­le rzą­dzą­cej par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy twier­dzą, że mi­liar­der dzia­ła w in­te­re­sie Rosji. - Mu­si­my bro­nić gru­ziń­skiej po­li­ty­ki przed ro­syj­skim pie­nią­dzem, przed pie­nią­dzem (pre­mie­ra Rosji Wła­di­mi­ra) Pu­ti­na - po­wie­dział poseł ZRN Pawle Ku­blasz­wi­li.

Biz­nes­men od­pie­ra za­rzu­ty. - Od 9 lat nie byłem w Rosji, a wła­dze gru­ziń­skie wie­dzą bar­dzo do­brze, że nic mnie nie łączy z ro­syj­ską po­li­ty­ką; po­trze­bu­ją tego złego PR-u, żeby mnie oczer­nić - za­zna­czył.

Jed­nak zda­niem ob­ser­wa­to­rów Iwa­nisz­wi­li stra­cił gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo, bo rzu­cił po­li­tycz­ne wy­zwa­nie pre­zy­den­to­wi. Wska­zu­ją przy tym, że fi­nan­so­wa­na przez biz­nes­me­na bu­do­wa dróg, szkół i szpi­ta­li nie prze­szka­dza­ła rzą­do­wi, do­pó­ki nie ogło­sił on swych pla­nów.

- Kiedy rząd po­trze­bo­wał Iwa­nisz­wi­le­go, ten był oby­wa­te­lem Gru­zji, a kiedy stał się zbęd­ny, jest przed­sta­wia­ny jako ro­syj­ski oli­gar­cha - za­uwa­ża gru­ziń­ski ana­li­tyk Gia Ku­kasz­wi­li na por­ta­lu "The Mes­sen­ger".

55-let­ni Iwa­nisz­wi­li uro­dził się w Gru­zji, ale w la­tach 80. prze­niósł się do Rosji. Tam zgro­ma­dził ma­ją­tek, któ­re­go war­tość sza­cu­je się na 5,5 mld USD.

>>>>>

Dziwny apel ? Wszelkiemu zlemu mialby byc winien Sakaszwili ktory rzadzi zaledwie pare lat ... Moze przypomnijmy co bylo przedtem ? Kto odrywal Abchazje i Oseteie ??? Kto wygnal SETKI TYSIECY Gruzinow z tych obszarow ??? Nie byl to Sakaszwili tylko bandyci z Kremla... Jesli w Gruzji sa ciezkie warunki i smutek to an skutek dzialan tych ktorzy stosuja blokade ekonomiczna Gruzji , ktorzy organizuja ciagle prowokacje . Przeciez ciagle sa strzaly na ,,granicy'' ( bo co to za granica) z Osetia ... Ciagle sa tam kremlowscy okupanci ... Smutek zniknie jak zniknie kremlowska okupacja ... Za smutek w Czeczenii ? Tez odpowiada Sakaszwili ? A za smutek w Dagestanie ? Osetii ? Caly Kaukaz jest smutny i akurat glowni winni siedza na Kremlu ! I konca ich wladzy oczekujemy a nie Sakaszwilego . Jak oni padna to juz azaden wrog zewnetrzny nie bedzie grozil a w Gruzji zaden wewnetrzny sie nie utrzyma ... Wiem ze jest niezdowolenie ale rozwiazac je w tej chwili jest niemozliwoscia ... Coz to mialo by byc za ,,inne'' rozwiazanie ? Marionetkowy rzad typu Kadyrow ? Taka radosc jak on zrobil ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:08, 17 Paź 2011    Temat postu:

Gruziński miliarder chce zostać prezydentem

Gru­ziń­ski mi­liar­der Bi­dzi­na Iwa­nisz­wi­li za­pew­nił, że wygra wy­bo­ry w 2012 roku - wbrew de­cy­zji urzę­du ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, która unie­moż­li­wia mu start w po­li­ty­ce. - Jeśli nie po­zwo­lą mi na udział, wy­bo­ry będą bez­praw­ne - oce­nił w roz­mo­wie z agen­cją Reu­ters.

W ze­szłym ty­go­dniu Iwa­nisz­wi­li w li­ście otwar­tym ogło­sił, że za­mie­rza za­an­ga­żo­wać się w po­li­ty­kę i wy­star­to­wać w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w 2012 roku. Kilka dni póź­niej Agen­cja Re­je­stru Cy­wil­ne­go ode­bra­ła mu gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo - ofi­cjal­nie dla­te­go, że w 2010 roku uzy­skał oby­wa­tel­stwo Fran­cji; we­dług prawa Gru­zji tylko jej oby­wa­te­le mogą za­kła­dać i fi­nan­so­wać or­ga­ni­za­cje po­li­tycz­ne. Tym­cza­sem sam Iwa­nisz­wi­li, nie­zra­żo­ny tą de­cy­zją, oznaj­mił w nada­nym wy­wia­dzie, że zjed­no­czy "zdro­we" siły w gru­ziń­skiej po­dzie­lo­nej opo­zy­cji i po­pro­wa­dzi je do zwy­cię­stwa prze­ciw rzą­dzą­cej par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy (ZRN).

- Na 90 proc. wej­dzie­my do par­la­men­tu z ab­so­lut­ną więk­szo­ścią, choć jest zbyt wcze­śnie, by spe­ku­lo­wać, czy jako ko­ali­cja czy jedna par­tia - oce­nił. Z każ­dym dniem moja po­zy­cja bę­dzie się umac­niać, a ich (rządu) słab­nąć - dodał.

Jego zda­niem de­cy­zja o po­zba­wie­niu go gru­ziń­skie­go oby­wa­tel­stwa miała wy­klu­czyć go z pro­ce­su po­li­tycz­ne­go. - Jeśli zo­sta­nę wy­klu­czo­ny z wy­bo­rów w 2012 roku, będą to wy­bo­ry bez­praw­ne - pod­kre­ślił Iwa­nisz­wi­li.

Przed­sta­wi­cie­le ZRN twier­dzą, że mi­liar­der, który oprócz fran­cu­skie­go po­sia­da rów­nież oby­wa­tel­stwo ro­syj­skie, dzia­ła w in­te­re­sie Rosji i jej pre­mie­ra Wła­di­mi­ra Pu­ti­na.

W od­po­wie­dzi biz­nes­men ogło­sił, że zrzek­nie się obu oby­wa­telstw, by od­zy­skać to gru­ziń­skie, i sprze­da swoje przed­się­bior­stwa w Rosji. - Już za­czę­ła się wy­ce­na moich ak­ty­wów. Wiem, że sprze­dam je po­ni­żej mak­sy­mal­nej ceny, ale je­stem go­to­wy - za­zna­czył. Pod­kre­ślił też, że od 9 lat nie był Rosji i nie ma związ­ków z tam­tej­szą po­li­ty­ką.

Po ob­ję­ciu wła­dzy wśród jego prio­ry­te­tów znaj­dą się re­for­my kon­sty­tu­cyj­ne i są­dow­nic­twa, walka z biu­ro­kra­cją i ochro­na wol­no­ści me­diów. Jak oce­nia, na re­ali­za­cję tego pro­gra­mu po­trze­bu­je 2-3 lat. Po tym cza­sie obie­cu­je wy­co­fać się z po­li­ty­ki.

Kry­ty­cy obec­ne­go pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go oskar­ża­ją go o ogra­ni­cza­nie swo­bód oby­wa­tel­skich i za­an­ga­żo­wa­nie Gru­zji w bły­ska­wicz­ny i za­koń­czo­ną klę­ską Gru­zji kon­flikt z Rosją o Ose­tię Po­łu­dnio­wą i Ab­cha­zję w sierp­niu 2008 roku. We­dług Iwa­nisz­wi­le­go Rosja oka­za­ła "nie­sły­cha­ną agre­sję" wobec Gru­zji, przy­znał jed­nak, że "nie­roz­waż­na" po­li­ty­ka za­gra­nicz­na Sa­akasz­wi­le­go spro­wo­ko­wa­ła wy­buch kon­flik­tu.

Po­nad­to jego zda­niem Gru­zja, która sku­tecz­nie blo­ku­je sta­ra­nia Rosji o człon­ko­stwo w Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu (WTO), po­win­na wy­pra­co­wać sta­no­wi­sko, które by­ło­by "wy­god­ne dla USA i do przy­ję­cia dla Rosji". 55-let­ni Iwa­nisz­wi­li zaj­mu­je 185. miej­sce na li­ście naj­bo­gat­szych ma­ga­zy­nu "For­bes". Uro­dził się w Gru­zji, ale w la­tach 80. prze­niósł się do Rosji, gdzie do­ro­bił się ma­jąt­ku sza­co­wa­ne­go na 5,5 mld USD. Był współ­za­ło­ży­cie­lem banku Ro­syj­ski Kre­dyt w 1990 roku, a obec­nie po­sia­da tam sieć aptek i agen­cji nie­ru­cho­mo­ści.

?????

Fajny prezydent to bylby ! ,,Przyznal'' ze Sakaszwili ,,sprowokowal konflikt'' !!! Genialne ! Myslal by kto ze Kreml sprokurowal ten konflikt na pocz. lat 90 tych czyli na PONAD 10 lat ZANIM ktos pomyslal ze Sakaszwili bedzie prezydentem a tu jednak nie . On winien ...
BREDNIE !
Co to w ogole jest ! Jakis miliarder ma kaprys to sie promuje na prezydenta ??? W ogole to jest patologia jak osobnicy pelni pychy i prozni kupuja sobie rozne obszary w polityce a rto prezydentury a to partie ...
POLITYKA JEST RZECZA POLITYKOW JAK LECZENIE LEKARZY ! To nie miejsce na roznych szolbiznesowcow gwiazdki milionerow itp cyrkowcow z roznych partii piwa czy piratow . TO POWAZNA SPRAWA NIE ZABAWA . A Gruzji sprawa zycia i smierci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 22:04, 19 Paź 2011    Temat postu:

Konfiskata milionów w banku gruzińskiego miliardera

Gru­ziń­ska po­li­cja skon­fi­sko­wa­ła 2 mln USD i 1 mln euro na­le­żą­ce do banku Kartu, który jest wła­sno­ścią mi­liar­de­ra Bi­dzi­ny Iwa­nisz­wi­le­go - po­da­ły w środę bank i po­li­cja.

Na­ro­do­wy bank gru­ziń­ski po­in­for­mo­wał, że roz­po­czął po po­li­cyj­nej akcji in­spek­cję banku Kartu. We­dług po­li­cyj­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej skon­fi­sko­wa­no dużą sumę w ra­mach walki z pra­niem brud­nych pie­nię­dzy.

W ze­szłym ty­go­dniu Iwa­nisz­wi­le­go, który chce wejść do po­li­ty­ki i star­to­wać w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych w 2012 roku, po­zba­wio­no gru­ziń­skie­go oby­wa­tel­stwa. Mi­liar­der, który ma­jąt­ku do­ro­bił się w Rosji, ma też oby­wa­tel­stwo fran­cu­skie, a we­dług rzą­dzą­cej w Gru­zji par­tii Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy (ZRN) - rów­nież ro­syj­skie.

Jeden z naj­bo­gat­szych ludzi w Gru­zji (na li­ście naj­bo­gat­szych ma­ga­zy­nu "For­bes" Iwa­nisz­wi­li zaj­mu­je 185. po­zy­cję) skry­ty­ko­wał "prze­śla­do­wa­nie" po­li­tycz­ne, jakie spo­ty­ka go ze stro­ny władz pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go. W ko­mu­ni­ka­cie pra­so­wym podał, że jest to "jeden z bez­pre­ce­den­so­wych przy­pad­ków po­li­tycz­nych prze­śla­do­wań".

7 paź­dzier­ni­ka gru­ziń­ski ko­lek­cjo­ner sztu­ki i fi­lan­trop ogło­sił za­miar utwo­rze­nia opo­zy­cyj­nej par­tii po­li­tycz­nej. Sa­akasz­wi­le­go oskar­żył o "nie­wy­ba­czal­ne błędy", we­zwał go do ustą­pie­nia ze sta­no­wi­ska i "bła­ga­nia na­ro­du o prze­ba­cze­nie". Par­tia Sa­akasz­wi­le­go z kolei uważa, że Iwa­nisz­wi­li, który w Rosji był współ­za­ło­ży­cie­lem banku Ro­syj­ski Kre­dyt w 1990 roku, a obec­nie ma w Rosji sieć aptek i agen­cji nie­ru­cho­mo­ści, jest ro­syj­ską ma­rio­net­ką.

>>>>>

Z takimi koneksjami to strach zeby on objal wladze ... Jednak nalezy podjac jakies miedzynarodowe sledztwo w jego sprawie . Wladze Gruzji sa zainteresowane osobiscie a zawsze trzeba niezaleznego sledztwa ...
Dobro Gruzji jest najwazniejsze a to wymaga aby rzad w tym kraju byl CALKOWICIE niezalezny od Moskwy . A kraj CALKOWICIE niepodlegly ...
Osoba o takich powiazaniach powinna sama wiedziec ze urzad prezydenta nie dla niej a nawet zajmowanie sie polityka nie uchodzi ...
Nawet gdyby byl swietym to jednak takie powiazania W TAKIEJ SYTUACJI powoduja oczywista niezdolnosc do polityki... Tak jak w sadzie nie wolno sadzic krewnych sedziemu tak i w polityce ...
Oczywiscie w Gruzji musi byc wolnosc wszelkiego typu Z WYJATKIEM zwiazkow z Kremlem TYCH BYC W OCZYWISTY SPOSOB NIE MOZE !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:16, 20 Lut 2012    Temat postu:

Gruzja: aresztowano b. deputowanego w związku z próbą zamachu stanu

Dawny de­pu­to­wa­ny gru­ziń­skie­go par­la­men­tu Wa­le­ri Gel­ba­chia­ni zo­stał aresz­to­wa­ny na gra­ni­cy z Ar­me­nią; przed czte­re­ma laty ów­cze­sny de­pu­to­wa­ny zo­stał oskar­żo­ny o udział w spi­sku w roku 2008 w celu oba­le­nia rządu - po­in­for­mo­wa­ło MSW Gru­zji.

We­dług gru­ziń­skich me­diów, Gel­ba­chia­ni zo­stał sfil­mo­wa­ny przez agen­tów służb spe­cjal­nych w trak­cie roz­mów na temat wy­wo­ła­nia nie­po­ko­jów po wy­bo­rach pre­zy­denc­kich w stycz­niu r. 2008, które wy­grał Mi­che­il Sa­akasz­wi­li. Gel­ba­chia­ni stał na czele kam­pa­nii wy­bor­czej in­ne­go kan­dy­da­ta, oli­gar­chy Ba­drie­go Pa­tar­ka­cisz­wi­le­go, który zmarł mie­siąc po wy­bo­rach. Wobec Gel­ba­chia­nie­go, któ­re­go po­zba­wio­no im­mu­ni­te­tu, wsz­czę­to do­cho­dze­nie. Wy­da­no nakaz tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia. Lecz Gel­ba­chia­ni zdo­łał wcze­śniej opu­ścić Gru­zję.

Były de­pu­to­wa­ny od­rzu­cał oskar­że­nia, twier­dził, że mają pod­ło­że po­li­tycz­ne.

Prze­wod­ni­czą­cy opo­zy­cyj­ne­go Ruchu Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­ne­go Gior­gi Tar­ga­ma­dze oświad­czył, że aresz­to­wa­nie Gel­ba­chia­nie­go jest bez­za­sad­ne, gdyż nie zo­stał on ska­za­ny, wy­ra­żał go­to­wość do współ­pra­cy ze śled­czy­mi, a do kraju przy­je­chał, by od­wie­dzić w szpi­ta­lu chorą matkę. - To aresz­to­wa­nie jest kon­ty­nu­acją po­li­tycz­ne­go prze­śla­do­wa­nia Gel­ba­chia­nie­go - oświad­czył Tar­ga­ma­dze.

>>>>>

Kraj jest oblezony przez bandytow Kremla . Ale i sa tez ambicje osobnikow walczacych o wladze ... Sytuacja jest wojenna . Ale juz niedlugo . W Rosji rezim sie wali i juz niedlugo upadnie . Wtedy w Gruzji nastapi normalizacja i wolnosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 19:37, 28 Lut 2012    Temat postu:

Rosja chce znów sprowadzać gruzińską wodę mineralną zwaną "Borżomi"

Rosja po­sta­no­wi­ła wzno­wić do­sta­wy na swój rynek gru­ziń­skiej wody mi­ne­ral­nej zna­nej pod tra­dy­cyj­ną nazwą "Bor­żo­mi", o czym po­in­for­mo­wa­ła w po­nie­dzia­łek ro­syj­ska służ­ba sa­ni­tar­no-epi­de­mio­lo­gicz­na (Ro­spo­trieb­na­dzor).

W tym celu do Gru­zji wy­bie­ra się grupa ro­syj­skich eks­per­tów. Mają prze­pro­wa­dzić in­spek­cje w fir­mach, które chcą eks­por­to­wać wodę na ro­syj­ski rynek. Ta znana woda na­praw­dę na­zy­wa się tak, jak mia­sto Bor­dżo­mi, skąd po­cho­dzi. Bor­dżo­mi to znane uzdro­wi­sko kli­ma­tycz­ne i bal­ne­olo­gicz­ne w Małym Kau­ka­zie nad Kurą. Ro­spo­trieb­na­dzor za­ka­zał przy­wo­zu do Rosji gru­ziń­skich win i wody mi­ne­ral­nej "Bor­żo­mi" wio­sną roku 2006. Stało się to po za­ostrze­niu się sto­sun­ków mię­dzy Rosją a Gru­zją. Jako ofi­cjal­ną przy­czy­nę za­ka­zu po­da­no niską ja­kość gru­ziń­skich pro­duk­tów.

Od tam­tej pory, jak piszą ro­syj­skie media, gru­ziń­scy wi­nia­rze i pro­du­cen­ci wody mi­ne­ral­nej nie­raz pró­bo­wa­li wró­cić do kwe­stii wzno­wie­nia do­staw, lecz, jak piszą ro­syj­skie media, nie znaj­do­wa­li po­li­tycz­ne­go po­par­cia władz swego kraju.

Tbi­li­si i Mo­skwa nie utrzy­mu­ją sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych od czasu kil­ku­dnio­wej wojny o Ose­tię Po­łu­dnio­wą w 2008 roku, po któ­rej Rosja uzna­ła nie­pod­le­głość tej au­to­no­micz­nej re­pu­bli­ki Gru­zji i dru­gie­go jej se­pa­ra­ty­stycz­ne­go re­gio­nu - Ab­cha­zji. Kom­pa­nia pro­du­ku­ją­ca wodę mi­ne­ral­ną wy­ra­zi­ła ostat­nio go­to­wość do walki z pod­rób­ka­mi, dla­te­go też stara się po­wró­cić na ro­syj­ski rynek - pisze agen­cja ITAR-TASS.

????

Czy to ma sens ??? Tacy ,,kontrolerzy to KGB . Beda niuchac i szpiegowac . Czy warto dla jakiejs wody ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:35, 03 Mar 2012    Temat postu:

Gruzja: wznowienie stosunków z Rosją niemożliwe

Gru­zja uzna­ła dziś za "nie­moż­li­we" wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych z Rosją, która wciąż uzna­je nie­za­leż­ność dwóch se­pa­ra­ty­stycz­nych gru­ziń­skich re­gio­nów: Ose­tii Po­łu­dnio­wej i Ab­cha­zji. Wcze­śniej tego dnia Mo­skwa za­pro­po­no­wa­ła wzno­wie­nie sto­sun­ków.

Rosja jest go­to­wa do wpro­wa­dze­nia na za­sa­dzie wza­jem­no­ści ruchu bez­wi­zo­we­go z Gru­zją i pro­po­nu­je jej wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych - po­in­for­mo­wał dziś ofi­cjal­ny przed­sta­wi­ciel ro­syj­skie­go MSZ Alek­sandr Łu­ka­sze­wicz. Miała to być od­po­wiedź na znie­sie­nie przez Gru­zję - w try­bie jed­no­stron­nym - wiz dla oby­wa­te­li Rosji. Wi­ce­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Gru­zji Nino Ka­lan­da­dze po­wie­dzia­ła, że "jeśli Rosja chce mieć trzy am­ba­sa­dy na te­re­nie Gru­zji, to wzno­wie­nie sto­sun­ków dy­plo­ma­tycz­nych jest, na­tu­ral­nie, nie­moż­li­we".

- Gru­zja zo­sta­ła zmu­szo­na do ze­rwa­nia wszel­kich więzi dy­plo­ma­tycz­nych z Rosją, gdy ta roz­po­czę­ła oku­pa­cję na­szych su­we­ren­nych te­re­nów i pro­kla­mo­wa­ła w spo­sób bez­praw­ny ich nie­pod­le­głość - po­wie­dzia­ła przed­sta­wi­ciel­ka władz gru­ziń­skich.

- Jeśli jed­nak Rosja jest go­to­wa za­prze­stać oku­pa­cji Ab­cha­zji i Ose­tii Po­łu­dnio­wej, nie bę­dzie żad­nych prze­szkód dla na­szych sto­sun­ków - do­da­ła.

Pre­zy­dent Gru­zji Mi­che­il Sa­akasz­wi­li za­pro­po­no­wał we wto­rek znie­sie­nie wiz dla Ro­sjan, by, jak po­wie­dział, za­sy­gna­li­zo­wać ro­syj­skim biz­nes­me­nom i tu­ry­stom, że Gru­zja chęt­nie ich po­wi­ta. W do­rocz­nym orę­dziu do na­ro­du Sa­akasz­wi­li pod­kre­ślił, że to, iż Gru­zja nie za­blo­ko­wa­ła przy­ję­cia Rosji do Świa­to­wej Or­ga­ni­za­cji Han­dlu (WTO), po­ka­zu­je, że Tbi­li­si chce po­pra­wić sto­sun­ki z Rosją. Kreml od­ma­wia wszel­kich kon­tak­tów z Sa­akasz­wi­lim od roku 2008, gdy Rosja i Gru­zja sto­czy­ły kil­ku­dnio­wą wojnę o se­pa­ra­ty­stycz­ną re­pu­bli­kę gru­ziń­ską - Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Po tym kry­zy­sie Ose­tia Po­łu­dnio­wa i druga se­pa­ra­ty­stycz­na re­pu­bli­ka Gru­zji, Ab­cha­zja, zo­sta­ły uzna­ne przez Rosję za nie­pod­le­głe pań­stwa. Ten ich sta­tus uzna­ły też: We­ne­zu­ela, Ni­ka­ra­gua i Nauru. Resz­ta świa­ta uważa obie re­pu­bli­ki za część Gru­zji.

>>>>

Rezim kremlowski slabnie i jak widzicie od razu sa efekty . Nie bedzie zadnych stosunkow dopoki beda ,,Abachazje'' i ,,Osetie''... Nie bedziemy utrzymywac KGBowskich nowotworow po to aby Kreml ,,zachowal twarz'' . Kreml nie ma twarzy . Setki tysiecy uchodzcow musza odzyskac ojczyzne czyli wrocic . Dopiero wtedy beda stosunki ... Zadnych dobrych stosunkow na krzywdzie opartych nie bedzie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:58, 10 Mar 2012    Temat postu:

USA: Senator Lugar naciska na dalsze rozszerzenie NATO, w tym o Gruzję

Wpływowy republikański senator Richard Lugar wniósł do Senatu USA projekt ustawy popierającej dalsze rozszerzenie NATO, w tym także o Gruzję. Inicjatywa ta ma na celu wywarcie nacisku na administrację prezydenta Baracka Obamy przed szczytem sojuszu w maju.

Projekt ustawy wzywa do opracowania na majowym szczycie w Chicago "mapy drogowej" dotyczącej przyjęcia do NATO Gruzji, a także krajów bałkańskich: Bośni i Hercegowiny, Macedonii i Czarnogóry. Zgodnie z proponowaną ustawą USA miałyby po raz pierwszy zadeklarować, że wspomniane państwa, starające się o wejście do NATO, "aspirują do członkostwa" sojuszu.

Na podstawie wcześniej uchwalonej ustawy Gruzja i Macedonia otrzymują już pomoc amerykańską mającą ułatwić im wejście do NATO. Projekt Lugara mówi o potwierdzeniu dalszej pomocy dla nich i rozszerzeniu jej także na Czarnogórę oraz Bośnię i Hercegowinę.

Propozycja ta "zachęca" ponadto do "dalszych wysiłków w celu rozwijania partnerstwa i interoperacyjności Ukrainy z NATO".

Zobowiązuje też administrację USA do składania do Kongresu raportów o postępach w rozszerzaniu sojuszu oraz "odrzuca jakiekolwiek pojęcie uprzywilejowanych stref wpływów" - poinformowało dziś biuro senatora. Przeciw dalszemu rozszerzaniu NATO na wschód protestuje stale Rosja.

>>>>

Owszem rozumiem dobre intencje z tym ze szef NATO byl jednym z pierwszych gartulujacych Putinowi sfalszowanai wyborow . Co jest wart taki sojusz ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:09, 10 Mar 2012    Temat postu:

Tragiczny bilans izraelskich ataków na południu Strefy Gazy

Dwóch Pa­le­styń­czy­ków zgi­nę­ło w so­bo­tę w cza­sie no­we­go izra­el­skie­go ataku z po­wie­trza na po­łu­dniu Stre­fy Gazy. Licz­ba za­bi­tych w na­lo­tach od piąt­ku wzro­sła do czter­na­stu - po­da­ły lo­kal­ne źró­dła me­dycz­ne.

Ostat­ni po­cisk tra­fił w dwóch męż­czyzn na mo­to­rze w po­bli­żu mia­sta Chan Junis. Jeden z nich zgi­nął na miej­scu, a drugi, cięż­ko ranny, zmarł póź­niej - po­wie­dział agen­cji AFP rzecz­nik po­go­to­wia w Gazie. Po wcze­śniej­szej serii ata­ków izra­el­skie­go lot­nic­twa, pro­wa­dzo­nych od piąt­ku, zgi­nę­ło 12 Pa­le­styń­czy­ków, a 20 zo­sta­ło ran­nych. Przed świ­tem w na­lo­tach zgi­nę­ło dwóch męż­czyzn z or­ga­ni­za­cji Is­lam­ski Dżi­had - twier­dzą wła­dze w Gazie.

Jed­no­cze­śnie w ciągu 24 go­dzin na te­ry­to­rium Izra­ela spa­dło ok. 90 pa­le­styń­skich ra­kiet, ra­niąc czte­ry osoby - po­in­for­mo­wa­ła izra­el­ska armia.

W pierw­szym izra­el­skim ataku w pią­tek zgi­nął se­kre­tarz ge­ne­ral­ny dzia­ła­ją­cych w Gazie Lu­do­wych Ko­mi­te­tów Oporu, Zu­ha­ir Al-Ka­isi oraz jego współ­pra­cow­nik, Mah­mud Ha­na­ni.

"Ugru­po­wa­nie to jest od­po­wie­dzial­ne za przy­go­to­wa­nie ataku ter­ro­ry­stycz­ne­go, który miał być prze­pro­wa­dzo­ny w naj­bliż­szych dniach na pół­wy­spie Synaj" - po­da­wa­ła izra­el­ska armia.

Nabil Abu Ru­de­ina, rzecz­nik przy­wód­cy Au­to­no­mii Pa­le­styń­skiej Mah­mu­da Ab­ba­sa, ob­wi­nił o prze­moc Izra­el i za­ape­lo­wał o za­chod­nią in­ter­wen­cję w celu po­wstrzy­ma­nia dal­szej eska­la­cji.

>>>>

USA popieraj Izrael wiec nie bedzie interwencji . Chyba kazdy rozsadny zdaje sobie z tego sprawe . W tej sytuacji ataki na Izrael sa zbrodnicza glupota . A takie sa skutki ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:07, 19 Maj 2012    Temat postu:

Saakaszwili: Rosja chciała całkowicie zniszczyć Gruzję

- W 2008 roku, kiedy wła­dze USA za­py­ta­ły ich (Rosję – red.), jakie miała plany w sto­sun­ku do Gru­zji, to od­po­wie­dzie­li, że chcie­li cał­ko­wi­cie znisz­czyć Gru­zję, nie rząd, ale cały kraj – po­wie­dział pre­zy­dent Gru­zji Mi­chel Sa­akasz­wi­li pod­czas wy­kła­du na Uni­wer­sy­te­cie Prin­ce­ton w USA. Frag­men­ty jego wy­po­wie­dzi, w któ­rych nie szczę­dzi moc­nych słów Rosji, cy­tu­je agen­cja Re­gnum.

- Je­stem czło­wie­kiem, któ­re­go dzi­siaj mo­gło­by nie być, po­nie­waż re­pre­zen­tu­ję kraj, który nie miał żad­nych szans na prze­trwa­nie – tak roz­po­czął swój wy­kład Sa­akasz­wi­li. We­dług niego, przez całą swoją hi­sto­rię Rosja "na­pa­da­ła na inne kraje: na Cze­cho­sło­wa­cję w 1968 roku, na Węgry – w 1956, wtar­gnę­ła do Afga­ni­sta­nu w 1979 roku". Dodał, że Rosja nie raz pi­lo­to­wa­ła za­ma­chy stanu, zmie­nia­ła wła­dze w róż­nych pań­stwach.

- Gru­zja jest ano­ma­lią, po­nie­waż Rosja – choć pla­no­wa­ła – to nie zdo­ła­ła nas znisz­czyć – mówił dalej Sa­akasz­wi­li.

- W 2008 roku, kiedy wła­dze USA za­py­ta­ły ich (Rosję – red.), jakie miała plany w sto­sun­ku do Gru­zji (to ofi­cjal­na in­for­ma­cja i można ją prze­czy­tać na por­ta­lu Wi­ki­Le­kas, jeśli rzecz jasna nie je­ste­ście urzęd­ni­ka­mi pań­stwo­wy­mi, bo oni nie mogą tego robić), to od­po­wie­dzie­li, że chcie­li cał­ko­wi­cie znisz­czyć Gru­zję, nie rząd, ale cały kraj – po­wie­dział.

Sa­akasz­wi­li naj­więk­szym pa­ra­dok­sem na­zwał to, że "po czte­rech la­tach od na­pa­ści na Gru­zję i oku­pa­cji jej te­ry­to­riów były pre­zy­dent, a obec­ny pre­mier Rosji Dmi­trij Mie­dwie­diew oświad­czył, że chce prze­jąć i zre­ali­zo­wać w Rosji te re­for­my, które prze­pro­wa­dzi­ła Gru­zja".

W sierp­niu 2008 roku Rosja i Gru­zja sto­czy­ły kil­ku­dnio­wą wojnę o Ab­cha­zję i Ose­tię Po­łu­dnio­wą. Zo­sta­ły one uzna­ne przez Rosję za nie­pod­le­głe pań­stwa. Ten ich sta­tus uzna­ły też: We­ne­zu­ela, Ni­ka­ra­gua i Nauru. Resz­ta świa­ta uważa obie re­pu­bli­ki za część Gru­zji. Od tego czasu sto­sun­ki mię­dzy Rosją i Gru­zją są na­pię­te.

>>>>

Tak Kreml chcialby miec w Gruzji marionetki . Wyznaczac kto ma byc prezydentem . Jakiegos Kadyrowa czy zulikow jak Oseti czy Abchazji .
A tu nic z tego woc Kreml wpada w szał . Jest wielka zasluga obecnych wladz Gruzji ze nie pozwolily zrobic z siebie marionetek . Jak malo kto !
Rzeczywiscie Gruzja prowadzi suwerenna i niezalezna polityke jak na taki kraj przystalo . I trzeba tak dalej . Rezim w Rosji lada chwila padnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:58, 22 Cze 2012    Temat postu:

Milioner chce zdobyć władzę, czy raczej ją kupić?

Naj­bo­gat­szy Gru­zin Bi­dzi­na Iwa­nisz­wi­li, któ­re­go ma­ją­tek równy jest po­ło­wie rocz­ne­go do­cho­du ca­łe­go gru­ziń­skie­go pań­stwa, chce objąć w nim rządy. Za­mie­rza zdo­być wła­dzę wy­gry­wa­jąc wy­bo­ry, ale jego prze­ciw­ni­cy twier­dzą, że po pro­stu chce ją sobie kupić.

56-let­ni Iwa­nisz­wi­li, któ­re­go ma­ją­tek ma­ga­zyn „For­bes” sza­cu­je na ok. 6,5 mld do­la­rów i uzna­je Gru­zi­na za jed­ne­go z 200 naj­bo­gat­szych ludzi świa­ta, za­czął już marsz po wła­dzę. W maju i czerw­cu na jego wiece w Tbi­li­si i Ku­ta­isi przy­szło po 100 tys. ludzi. Ta­kich tłu­mów na po­li­tycz­nych zgro­ma­dze­niach nie wi­dzia­no w Gru­zji od 2009 roku, gdy zwo­len­ni­cy opo­zy­cji wy­szli na ulice, do­ma­ga­jąc się dy­mi­sji pre­zy­den­ta Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go, ob­wi­nia­ne­go za klę­skę w woj­nie z Rosją z 2008 roku.

„W Gru­zji od za­wsze bar­dzo się li­czy­ło, kto ilu ludzi po­tra­fił wy­pro­wa­dzić na ulice, a tłumy na wie­cach za­wsze były do­wo­dem siły” – po­wie­dział PAP tbi­li­ski po­li­to­log Alek­san­der Ron­de­li. – „Iwa­nisz­wi­li zdał ten eg­za­min ce­lu­ją­co”.

Zanim je­sie­nią ubie­głe­go roku, nie­spo­dzie­wa­nie dla wszyst­kich, ogło­sił swoje po­li­tycz­ne am­bi­cje i cele, Iwa­nisz­wi­li znany był w Gru­zji tylko z bo­gac­twa i sze­ro­kie­go gestu. Uni­kał po­li­ty­ki i roz­gło­su, nie spo­ty­kał się z dzien­ni­ka­rza­mi, nie po­zwa­lał się nawet fo­to­gra­fo­wać.

For­tu­ny do­ro­bił się w Rosji, na ra­bun­ko­wej pry­wa­ty­za­cji go­spo­dar­ki upa­dłe­go im­pe­rium ZSRR. Do Gru­zji zje­chał w 2004 roku, rok po re­wo­lu­cji róż, czyli ulicz­nej re­wol­cie, która oba­li­ła pre­zy­den­ta Edu­ar­da Sze­ward­na­dze­go i wy­nio­sła do wła­dzy Mi­che­ila Sa­akasz­wi­le­go. Iwa­nisz­wi­li nadal trzy­mał się z dala od po­li­ty­ki, zaj­mo­wał się fi­lan­tro­pią, ko­lek­cjo­no­wa­niem i wspie­ra­niem sztu­ki, nauki, Cer­kwi. W ro­dzin­nej wio­sce Czor­wi­la bu­do­wał szko­ły, drogi i mosty, do­pro­wa­dzał prąd i gaz. Sa­akasz­wi­li sta­wiał go za wzór pa­trio­ty, a w uzna­niu za­sług nadał gru­ziń­skie oby­wa­tel­stwo, choć prawo za­bra­nia Gru­zi­nom po­sia­da­nia pasz­por­tów in­nych kra­jów, a Iwa­nisz­wi­li miał już pasz­por­ty ro­syj­ski i fran­cu­ski.

Pokój mię­dzy bo­ga­czem i pre­zy­den­tem zo­stał ze­rwa­ny, gdy w paź­dzier­ni­ku 2011 roku Iwa­nisz­wi­li ogło­sił, że utwo­rzy wła­sną par­tię i od­bie­rze wła­dzę pre­zy­den­to­wi. W kwiet­niu bie­żą­ce­go roku po­wo­łał par­tię „Gru­ziń­skie ma­rze­nie – de­mo­kra­tycz­na Gru­zja”. Per­swa­zją i hoj­no­ścią skło­nił inne gru­ziń­skie par­tie opo­zy­cyj­ne, by do niego przy­stą­pi­ły. Sam nie mógł sta­nąć na czele par­tii, bo jesz­cze je­sie­nią, po­wo­łu­jąc się na prze­pi­sy prawa za­ka­zu­ją­ce wie­lo­krot­ne­go oby­wa­tel­stwa, rząd ode­brał mu gru­ziń­ski pasz­port.

„Póki Sa­akasz­wi­li po­trze­bo­wał Iwa­nisz­wi­le­go i jego pie­nię­dzy, sta­wia­no go Gru­zi­nom za przy­kład – skwi­to­wał tę sy­tu­ację gru­ziń­ski po­li­to­log Gior­gi Chu­chasz­wi­li. – Ale kiedy wy­stą­pił prze­ciw­ko wła­dzy, zaraz zo­stał ro­syj­skim oli­gar­chą".

Iwa­nisz­wi­li zrzekł się już ro­syj­skie­go pasz­por­tu i twier­dzi, że po­za­my­kał też swoje ro­syj­skie in­te­re­sy, by ode­przeć za­rzu­ty Sa­akasz­wi­le­go, iż jest fa­wo­ry­tem Krem­la i jego „ko­niem tro­jań­skim” pod­rzu­co­nym Gru­zi­nom. Iwa­nisz­wi­li obie­cu­je, że ode­śle do Pa­ry­ża także swój pasz­port fran­cu­ski, gdy tylko wła­dze Gru­zji wy­da­dzą mu nowy, gru­ziń­ski.

Je­sien­ne wy­bo­ry do par­la­men­tu będą klu­czo­we dla naj­bliż­szej przy­szło­ści Gru­zji. W stycz­niu 2013 roku upły­wa druga i ostat­nia pre­zy­denc­ka ka­den­cja 44-let­nie­go Sa­akasz­wi­le­go. Pre­zy­dent już w 2010 roku prze­pro­wa­dził w par­la­men­cie po­praw­ki do kon­sty­tu­cji, które z re­pu­bli­ki pre­zy­denc­kiej uczy­nią Gru­zję re­pu­bli­ką par­la­men­tar­ną. Jeśli w paź­dzier­ni­ku rzą­dzą­cy Zjed­no­czo­ny Ruch Na­ro­do­wy wygra wy­bo­ry, to po zło­że­niu pre­zy­den­tu­ry Sa­akasz­wi­li bę­dzie mógł rzą­dzić dalej jako pre­mier. Tylko Iwa­nisz­wi­li może te plany po­krzy­żo­wać.

Już je­sie­nią, w ra­mach walki z pra­niem brud­nych pie­nię­dzy, wła­dze skon­fi­sko­wa­ły w fir­mach Iwa­nisz­wi­le­go kilka mi­lio­nów do­la­rów. „Na po­ja­wie­nie się Iwa­nisz­wi­le­go wła­dze za­re­ago­wa­ły bar­dzo ner­wo­wo – przy­zna­je PAP Alek­san­der Ron­de­li. – Od­bie­ra­jąc mu pasz­port i cią­ga­jąc po są­dach dały mu do ręki ar­gu­ment, że jest prze­śla­do­wa­ny. A skoro go prze­śla­du­ją, to się go boją, to jest groź­ny. Kiedy na jego wiece za­czę­ły przy­cho­dzić tłumy, wła­dze uzna­ły, że lek­ce­wa­że­nie bę­dzie lep­szą bro­nią prze­ciw­ko Iwa­nisz­wi­le­mu niż agre­sja”.

Ale zim­nej krwi wy­star­czy­ło le­d­wie na kilka ty­go­dni. W czerw­cu sąd w Tbi­li­si na­ło­żył na Iwa­nisz­wi­le­go grzyw­nę wy­so­ko­ści 50 mln do­la­rów (po­cząt­ko­wo pra­wie 100) za nie­le­gal­ne fi­nan­so­wa­nie par­tii po­li­tycz­nej i próby ko­rum­po­wa­nia wy­bor­ców. W ze­szłym ty­go­dniu po­li­cja skon­fi­sko­wa­ła 300 tys. sa­te­li­tar­nych anten, które na­le­żą­ca do ro­dzi­ny Iwa­nisz­wi­lich firma za­mie­rza­ła bez­płat­nie roz­da­wać, aby wy­bor­cy mogli oglą­dać opo­zy­cyj­ną te­le­wi­zję.

Iwa­nisz­wi­li po­ja­wił się na gru­ziń­skiej sce­nie po­li­tycz­nej, gdy świe­cą­ca na niej jasno gwiaz­da Sa­akasz­wi­le­go przy­ga­sła. Sa­akasz­wi­li uno­wo­cze­śnił kraj, ukró­cił ko­rup­cję, prze­pro­wa­dził ra­dy­kal­ne re­for­my w ad­mi­ni­stra­cji i pra­wie. Ro­da­cy za­rzu­ca­ją mu jed­nak, że z upły­wem lat po­padł w coraz więk­szą aro­gan­cję, a w 2008 roku nie po­tra­fił ura­to­wać Gru­zji przed upo­ka­rza­ją­cą klę­ską w woj­nie z Rosją.

Sa­akasz­wi­li stra­cił też bez­kry­tycz­ne do nie­daw­na po­par­cie Za­cho­du. Odkąd w USA rzą­dzi Ba­rack Obama, Ame­ry­ka­nie za­bie­ga­ją o dobre sto­sun­ki z Rosją, a Sa­akasz­wi­li ko­ja­rzy im się z po­li­tycz­ny­mi awan­tu­ra­mi.

W czerw­cu w Tbi­li­si se­kre­tarz stanu Hi­la­ry Clin­ton prze­strze­ga­ła Sa­akasz­wi­le­go, by nie po­wie­lał w Tbi­li­si po­li­tycz­nych wy­na­laz­ków Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, który naj­pierw pa­no­wał jako pre­zy­dent, a na­stęp­nie jako pre­mier. Sa­akasz­wi­li wcale jej tego nie obie­cał. Wrę­czył za to w pre­zen­cie gru­ziń­ski pasz­port, któ­re­go od­ma­wia Iwa­nisz­wi­le­mu.

We­dług son­da­ży par­tia Sa­aksz­wi­le­go wy­prze­dza par­tię Iwa­nisz­wi­le­go o ok. 20 proc. „Po­li­tycz­ny pro­gram Iwa­nisz­wi­le­go to ogól­ni­ki - mówi PAP Alek­san­der Ron­de­li. – Liczy on jed­nak na swoje pie­nią­dze i na to, że wła­dze po­peł­nią błędy, które zrażą ludzi do Sa­akasz­wi­le­go, a jemu na­pę­dzą zwo­len­ni­ków i zwięk­szą szan­se na wy­gra­ną”.

>>>>

Potepiamy kupowanie wladzy . To ohydne . Perwersja . Prostytucja .
Mimo wszystko Gruzja jest i tak najbardziej wolnosciowym krajem na tym obszarze od Brzescia do Wladywostoku ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:16, 23 Cze 2012    Temat postu:

Pogróżki Władimira Putina pod adresem Finlandii.

Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł Finlandię, że jej wejście do NATO pogorszy stosunki między Moskwą i Helsinkami. Zagroził też kontrposunięciami Rosji, jeśli Finlandia przyjmie na swoim terytorium broń ofensywną Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem Finlandii Saulim Niinisto. Przywódcy obu krajów spotkali się w miejscowości Igora w obwodzie leningradzkim.

Prezydent Federacji Rosyjskiej wyjaśnił, że negatywna reakcja Moskwy na możliwe przystąpienie Finlandii do NATO związana jest z tym, iż Sojusz może rozmieścić na jej terytorium jakieś "systemy uderzeniowe", na co Rosja zmuszona będzie odpowiedzieć.

- Udział dowolnego kraju w bloku wojskowym pozbawia go części suwerenności na rzecz tej organizacji międzynarodowej - oświadczył Putin, dodając, że w wypadku wejścia Finlandii do NATO część decyzji będzie podejmowana przez Sojusz.

- Jeśli, załóżmy, powstanie problem rozmieszczenia jakichś systemów uderzeniowych, co może zagrozić naszemu bezpieczeństwu, to spotka się to z reakcją ze strony Rosji, a Finlandia powie nam, że niczego nie może zrobić. Jednak kontrposunięcia Rosji będą gwarantowane. Po co nam to? - oznajmił gospodarz Kremla.

Na początku tego miesiąca z podobnymi pogróżkami pod adresem Finlandii wystąpił szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych FR generał Nikołaj Makarow. Jak relacjonowała "Nowaja Gazieta", podczas wizyty w Helsinkach zarzucił on Finom zbyt bliską współpracę wojskową z NATO, co - jak podkreślił - zagraża bezpieczeństwu Rosji.

Makarow wytknął Finlandii prowadzenie manewrów wojskowych w pobliżu rosyjskich granic, co - jak oświadczył - rodzi pytania, gdyż ćwiczone są nie tylko operacje obronne.

Szef rosyjskiego Sztabu Generalnego oskarżył też Helsinki o wspieranie - jak to ujął - rewanżystowskich dążeń Gruzji. Makarow oznajmił też, że neutralna Finlandia imponuje Rosji, podczas gdy Finlandia w NATO stanie się zagrożeniem militarnym.

Niinisto, który przyjął wówczas Makarowa, ocenił wtedy, że wypowiedzi rosyjskiego generała opierają się na "błędnej analizie", co - jak zauważył - często prowadzi do "błędnych wniosków".

Natomiast premier Finlandii Jyrki Katainen oświadczył, że Finowie sami, bez podpowiedzi z Moskwy, będą decydować o swoim losie i jeśli postanowią wejść do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie zagrozi to Rosji.

Dyskusja o wejściu do NATO w Finlandii trwa już długo. Społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone. Zgodności nie ma też wśród elit politycznych.

Komentując "rewanżystowski" wątek z wystąpienia Makarowa, "Nowaja Gazieta" przypomniała, że "niektórzy Finowie do dzisiaj snują wspomnienia o utraconej w 1940 roku fińskiej części Karelii i wypędzonej stamtąd rdzennej ludności". "Teraz można wyobrazić sobie, jak fińscy i gruzińscy rewanżyści, wziąwszy Rosję w kleszcze jednocześnie z północy i południa, dojdą do murów Kremla, gdzie się upiją" - wskazało z ironią to opozycyjne pismo.

>>>>

Znowu kolejna wojenka . Militarysci finscy palnuja agresje na Zwiazek Radziecki jak w 1939 ... Jak widzicie ta sama ment-alność ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 14:14, 28 Lip 2012    Temat postu:

Politolodzy: Rosja to wróg numer jeden Gruzji i Ukrainy.

Rosja jest głównym źródłem zewnętrznego zagrożenia dla Gruzji i Ukrainy. Do takich wniosków doszli politolodzy z Tbilisi i Kijowa, wspólnie pracujący nad raportem o bezpieczeństwie regionalnym.

Projekt badawczy nazywa się "Barometr bezpieczeństwa" i dotyczy czterech obszarów bezpieczeństwa: polityczno-wojskowego, gospodarczego, informacyjnego i ekologicznego. W każdym z tych obszarów gruzińscy i ukraińscy eksperci uznali za wroga numer jeden Rosję.

Moskwa najbardziej zagraża ukraińskiej gospodarce, a dla Gruzji jest źródłem konfliktu zbrojnego. Potwierdza tę opinię szef Instytutu Europejskiego w Tbilisi profesor Aleksander Rondelli. Według eksperta, to obecność rosyjskiej armii w Abchazji i Osetii Południowej powoduje wzrost napięcia w tej części Kaukazu i blokuje proces porozumienia między zwaśnionymi stronami.

- Rosjanie się tam zainstalowali, jak sami mówią, na wieki. Nie mamy tyle siły, żeby ich wyrzucić i dlatego nie ma realnej szansy na poprawę kontaktów z Rosją - dodaje profesor Rondelli. Raport końcowy projektu "Barometr bezpieczeństwa" zostanie przekazany władzom w Tbilisi i Kijowie.

>>>>

A zalozymy sie ? Zobaczycie jak beda zwiewac z podkulonymi ogonami jak zbite psy juz niedlugo ! Imperium rozleci sie jak domek z kart ...
Istotnie kraj ten jest oblesny . To tak jak miec meline bandycka w sasiedztwie swego domu za plotem . Ohyda ...
Ale oczywiscie najgrozniejsze dla tych krajow sa dusze ich obywateli ...
Przeciez Rosja nie podbila Ukrainy ! W 1654 roku DOBROWOLNIE KOZACY Z CHMIELNICKIM NA CZELE ZALOZYLI KREMLOWSKA OBROZE NA SZYJE . Chmielnicki jest czczony jako wielki bohater Ukrainy ...
Powiem szczerze ze uwazam go za jednego z najwiekszych łajdaków historii a jak jeszcze zachwycal sie nim Karol Marks to moje obrzydzenie zostalo ugruntowane . Ksiazki wychwalajace jego rzekome talenty polityczne zawsze byly dla mnie glupie . Wszak to byl typowy warchoł a warcholstwo doprowadzilo Rzeczypospolita do upadku ... Czy mialbym sie zachwycac kolesiami zrywajacymi sejmy ??? A co dopiero kolesie ktory Ukraine oddal Moskwie . Toz osiol zrywajacy sejm mogl nie pojmowac ze robi zle ... Mysleli ze robia dobrze . ,,Bronili'' ,,zlotej wolnosci''. Ale oddac 1/3 kraju Moskwie ? Tu juz nikt nie mogl myslec ze czyni dobrze ...
Tak wiec radze to przemyslec na ile Gruzini i Ukraincy SZKODZA SAMI SOBIE . A oczywiscie Kreml to zbiorowisko abndytow mordercow i najgorszej swoloczy ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:39, 27 Sie 2012    Temat postu:

Rosja otwiera nowy front wojny informacyjnej. Europa Wschodnia pierwszym celem?

Służba wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej ogłosiła trzy zamknięte przetargi na zbudowanie całościowego systemu manipulowania świadomością masową za pośrednictwem sieci społecznościowych - podaje na swojej stronie internetowej Biełsat TV, powołując się na informację rosyjskiego dziennika "Kommiersant".

Trzy projekty są ściśle powiązane wzajemnie. Etapem początkowym ma być system pod kryptonimem "Dysput", który ma monitorować treść blogosfery i sieci społecznościowych. Według dokumentacji przetargowej, do której dotarli dziennikarze, "Dysput" ma zajmować się "badaniem procesów kształtowania społeczności oraz rozpowszechniania informacji w sieciach społecznościowych" oraz "wyznaczeniem czynników, które wpływają na popularność oraz szerokość rozchodzenia się informacji".

Drugim etapem ma być system "Monitor-3", który ma „rozpracowywać metody organizacji oraz kierowania w internecie wirtualną wspólnotą ekspertów, które służą stawianiu zadań oraz kontroli pracy w mediach społecznych jak również regularnemu otrzymywaniu od ekspertów informacji w obrębie zadanych tematów”.

Wieńczyć nowy rosyjski system wojny informacyjnej ma jego element pod nazwą kodową "Sztorm-12", który będzie operował wrzucaniem potrzebnych wywiadowi informacji w sieci społecznościowe. Anonimowe źródło w służbie wywiadu zagranicznego poinformowało, że docelowo system ma być przeznaczony zarówno dla prowadzenia sterowania świadomością masową zarówno w kraju, jak i za granicą.

- Po tym jak budowa systemu zostanie zakończona, zacznie się etap testów, który ma udowodnić efektywność jego działania. Na pierwszym etapie system może być przetestowany na krajach Europy Wschodniej, które stanowiły część Związku Radzieckiego - cytuje dziennikarz anonimowego przedstawiciela wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej.

Koszt budowy systemu według dokumentacji przetargowej oceniany jest na ponad milion dolarów USA.

>>>>

Jak widzicie ich mysli kraza tylko wokol jednego... Wokol agresji na sasiadow... Daltego musza upasc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88538
Przeczytał: 170 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 11:54, 29 Sie 2012    Temat postu:

Raport: W Czechach w 2011 r. szczególnie aktywni byli szpiedzy rosyjscy.

Z raportu czeskiego Wywiadu Wojskowego (VZ), którego fragmenty odtajniono, wynika, że w roku 2011 największym zagrożeniem dla czeskiej obrony i infrastruktury były rosyjskie służby wywiadowcze, zainteresowane szczególnie sektorem energetycznym.

"Rosjanie są najbardziej aktywną organizacją szpiegowską w Czechach" - stwierdzają autorzy raportu. "Rosja kontynuuje długotrwałe wysiłki na rzecz utrzymania znacznej liczby agentów w naszym kraju" - ostrzegają. I wyjaśniają, że "rosyjscy oficerowie wywiadu zostali rozpoznani wielokrotnie w różnych miejscach publicznych, gdzie usiłowali odnowić stare kontakty i poznać nowych ludzi".

Autorzy raportu podkreślają, że "obiektem szczególnego zainteresowania Rosjan jest sektor energetyczny, zwłaszcza projekt rozbudowy czeskiej siłowni jądrowej w Temelinie".

Elektrownia w Temelinie, zlokalizowana 60 km od granicy z Austrią, składa się z dwóch rosyjskich reaktorów uruchomionych w latach 2000 i 2002. Latem 2009 roku czeski koncern energetyczny CEZ ogłosił przetarg na dostawę kolejnych dwóch bloków. To największy kontrakt w historii Republiki Czeskiej. 3 lipca jedną z trzech ofert na rozbudowę Temelina złożyło konsorcjum MIR 1200, w którego skład wchodzi czeska firma Skoda JS oraz filie rosyjskiego koncernu Rosatom.

Czeski wywiad w raporcie zwrócił uwagę także na rosnącą aktywność chińskich służb wywiadowczych. Infiltrowały one zwłaszcza przedsiębiorstwa wyposażone w nowoczesne technologie, których Chiny potrzebują do modernizacji swojej armii i gospodarki.

Czeski Wywiad Wojskowy, podlegający ministerstwu obrony, od roku 2005 odtajnia fragmenty swojego corocznego raportu, które cytują obficie czeskie media.

23 czerwca podobny raport upubliczniły Informacyjne Służby Bezpieczeństwa (BIS). Również autorzy tamtego raportu ostrzegli, że "Rosjanie pracują pod przykryciem, najczęściej jako przedstawiciele rosyjskiej misji dyplomatycznej, rozbudowanej w sposób nieuzasadniony, biorąc pod uwagę obecny stan stosunków czesko-rosyjskich".

W raporcie BIS pojawiło się nawet ostrzeżenie, że "rosyjskie służby wywiadowcze nie mają sobie równych na terytorium Czech, jeśli chodzi o rozmach, intensywność i agresywność prowadzonych operacji".

Komentując oba raporty, czeskie media zwracają uwagę, że tylko w tym roku wydalono z Czech siedmiu rosyjskich dyplomatów. Dziennik "Mlada Fronta Dnes" w wydaniu internetowym przypomina, że "rząd Petra Neczasa uznaje za jeden z priorytetów zmniejszenie uzależnienia energetycznego od Moskwy".

>>>>

Ten system tak ma .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 35, 36, 37  Następny
Strona 2 z 37

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy