Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:59, 27 Maj 2013    Temat postu:

Włochy: komisja wyborcza szukała zaginionego ołówka w domach wyborców

Zniknięcie specjalnego ołówka do głosowania z kabiny w lokalu wyborczym w centrum Rzymu postawiło na nogi całą tamtejszą komisję. Jej członkowie chodzili po domach wyborców i pytali, czy nie zabrali ołówka - umyślnie lub przez roztargnienie.

To czyste szaleństwo - podkreśla się w mediach, które przypadek ten wskazują jako największą osobliwość dwudniowych wyborów samorządowych w części Włoch. W Wiecznym Mieście wybierany jest burmistrz oraz radni; miejscy i dzielnicowi.

W niedzielę około południa w lokalu wyborczym w rzymskiej dzielnicy Prati stwierdzono, że w jednej z czterech kabin brakuje ołówka kopiowego, służącego do wypełnienia kart do głosowania.

O tym, jak ważny jest to przedmiot, stanowią obowiązujące we Włoszech przepisy. Zgodnie z nimi na każdym takim ołówku widnieje napis: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, biuro wyborcze" i jest on własnością państwa. Odpowiedzialność za wszystkie ołówki w lokalu ponosi pod groźbą kary finansowej przewodniczący komisji wyborczej. Sprawca kradzieży może zaś otrzymać grzywnę w wysokości od 103 do 309 euro.

W komisji we włoskiej stolicy rozpoczęto nerwowe poszukiwania. Gdy nie przyniosły one rezultatu , w porze obiadu kilku jej członków z listą i adresami osób, które już oddały głos, udało się do ich domów. Pukali do drzwi wyborców i pytali, czy nie zabrali z lokalu ołówka.

Wizytą członków komisji wyborczej zajęła się prężna organizacja obrony praw konsumentów i praw obywatelskich Codacons, która sytuację tę uznała za "absurdalną". Według tego stowarzyszenia przewodniczący komisji chcąc uniknąć kary za zniknięcie własności państwa złamał prawo obywateli do prywatności. Za takie postępowanie należy w opinii Codacons uznać najście komisji w domu oraz zakłócenie pory niedzielnego obiadu i wypoczynku.

Ołówka nie znaleziono.

....

Ale prawo ! W Polsce na wyposazeniu komisji jest sznurek .
Sam wlasnorecznie wiazalem dlugopisy do lawek wyborczych sznurkiem . Ale nam Polakom nikt nie dorowna bo mamy filmy instruktazowe najwyzszej klasy .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:24, 28 Maj 2013    Temat postu:

We Włoszech otwarto pierwszy siedmiogwiazdkowy hotel

Pierwszy we Włoszech siedmiogwiazdkowy hotel otwarto w Wenecji. Nocleg w tym hotelu o najwyższym na świecie standardzie, wśród rokokowych fresków Giovanniego Battisty Tiepolo, kosztuje od 1000 do 3500 euro.

Luksusowy hotel urządzono w historycznym Palazzo Papadopoli nad Canal Grande, pochodzącym z połowy XVI wieku. W ostatnich dekadach był on siedzibą Instytutu Nauk Morskich, ale jego właściciele, spadkobiercy weneckiej rodziny Arrivabene Valenti Gonzaga, wynajęli go rozwijającej się spółce hotelowej, która specjalizuje się w najwyższej kategorii luksusu - siedmiu gwiazdkach. Właściciele zatrzymali dla siebie apartament na samej górze pałacu.

W hotelu, w pobliżu słynnego mostu Rialto, znajdują się tylko 24 pokoje, a właściwie komnaty, które nie mają numerów lecz nazwy nawiązujące na przykład do nazwisk autorów bezcennych fresków sprzed wieków. Nie ma też wejściowych kart elektronicznych bowiem drzwi otwiera się tradycyjnym, starym kluczem. Nie ma też recepcji, bo wszystkie formalności załatwia się w apartamencie.

Na gości czekają takie atrakcje jak włoska kolacja w sali balowej, czy japońska w malowniczym ogrodzie, masaż stóp, biblioteka w komnacie ze ścianami wyłożonymi skórą i udekorowanymi listkami ze złota. Do dyspozycji gości znajduje się całodobowa taksówka, czyli motorówka o długości 11 metrów.

Wystrój, bez bijącego jednak w oczy przepychu, robi wrażenie nawet na osobach, bywających w pałacach niemal jak z bajki.

Przy okazji ujawniono, że zakwalifikowanie tego najbardziej luksusowego standardu napotkało we Włoszech na formalne kłopoty, bo hotel określany jako 7-gwiazdkowy nie mieści się w obowiązujących w tym kraju normach. Przewidują one jako najwyższy standard pięciogwiazdkowy. Przepisy nakazują, aby w każdym pokoju tej kategorii był telewizor. Ustawiono je więc także w weneckim hotelu przy wyraźnym sprzeciwie dyrekcji, według której w ogóle nie pasują one do klasycznego, pałacowego wystroju.

Chociaż hotel już działa, to naprawdę zadebiutuje dopiero na przełomie sierpnia i września, w czasie weneckiego festiwalu filmowego.

....

Dla kogo to ? Na pewno nie dla glodujacych Wlochow . Chyba dla trojki z MFW BS i UE zeby mieli gdzie opracowywac plany destrukcji Italii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:36, 29 Maj 2013    Temat postu:

Włoska prasa o klęsce Ruchu Pięciu Gwiazd: Grillo już nie śmieszy

Komik Beppe Gril­lo już nie śmie­szy - tak wło­scy ko­men­ta­to­rzy pod­su­mo­wu­ją po­raż­kę jego po­pu­li­stycz­ne­go Ruchu Pię­ciu Gwiazd w nie­daw­nych wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych. Ugru­po­wa­nie, które szło po wła­dzę pod ha­sła­mi walki z klasą po­li­tycz­ną, nie zdo­by­ło jej ni­g­dzie.

Za­le­d­wie dwa mie­sią­ce po suk­ce­sie Ruchu Pię­ciu Gwiazd w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych we Wło­szech, w któ­rych ugru­po­wa­nie otrzy­ma­ło 25 proc. gło­sów, ta za­ło­żo­na w in­ter­ne­cie przez Gril­lo w 2009 roku for­ma­cja po­nio­sła dru­zgo­cą­cą klę­skę w ponad 500 gmi­nach Włoch, gdzie wy­bie­ra­no wła­dze sa­mo­rzą­do­we.

Tylko w jed­nej, w mia­stecz­ku As­se­mi­ni na Sar­dy­nii, kan­dy­dat ruchu prze­szedł do dru­giej tury wy­bo­rów bur­mi­strza.

Ob­ser­wa­to­rzy wska­zu­ją na ła­mach śro­do­wej prasy jako przy­czy­nę fia­ska Ruchu Pię­ciu Gwiazd we­wnętrz­ne po­dzia­ły oraz spory o wy­so­kość pen­sji, któ­rej czę­ści, wbrew de­kla­ra­cjom, wy­bra­ni do par­la­men­tu dzia­ła­cze nie chcie­li oddać.

Gril­lo zaś oskar­ża Wło­chów, co - jak pod­kre­śla­ją ga­ze­ty - nie jest w ogóle śmiesz­ne. Komik staje się coraz bar­dziej gro­te­sko­wy i w coraz bar­dziej de­spe­rac­ki spo­sób usi­łu­je się uspra­wie­dli­wić - oce­nił pu­bli­cy­sta dzien­ni­ka "Cor­rie­re della Sera" kwi­tu­jąc stwier­dze­nia Gril­lo o "winie Wło­chów".

Przy­po­mniał, że de­biut jego ruchu w par­la­men­cie upły­nął w ostat­nich ty­go­dniach pod zna­kiem kłót­ni o wy­so­kość diet, jakie mają po­bie­rać nowi se­na­to­ro­wie i de­pu­to­wa­ni. Tym­cza­sem, jak się za­uwa­ża, nowa for­ma­cja miała zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać scenę po­li­tycz­ną i roz­li­czyć naj­więk­sze par­tie z sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi. Ugru­po­wa­nie to zmar­no­wa­ło swoją szan­sę - oce­nia­ją ga­ze­ty.

Za­ło­ży­ciel Ruchu Pię­ciu Gwiazd, który skła­da de­kla­ra­cje nie­mal wy­łącz­nie na swoim blogu, na­pi­sał tam, że w wy­bo­rach wy­gra­ły "Wło­chy A", czyli ci oby­wa­te­le, któ­rzy żyją z po­li­ty­ki i są za­in­te­re­so­wa­ni za­cho­wa­niem sta­tus quo. - Gło­so­wa­li w pierw­szej ko­lej­no­ści na sie­bie, a do­pie­ro potem na kraj - stwier­dził Beppe Gril­lo.

Jego zda­niem gło­so­wa­nie na naj­więk­sze par­tie wło­skiej sceny po­li­tycz­nej “ruj­nu­je kraj".

Słowa te nie prze­ko­na­ły za­rów­no czę­ści par­la­men­ta­rzy­stów ruchu, jak i jego sym­pa­ty­ków. Jedni i dru­dzy za­rzu­ca­ją Gril­lo, że po­peł­nił sze­reg błę­dów lek­ce­wa­żąc opi­nie swego elek­to­ra­tu. Ne­ga­tyw­nie oce­nia się też jego de­cy­zje o tym, by nie wcho­dzić w żadne ko­ali­cje, żą­da­nie przy­zna­nia ru­cho­wi sa­mo­dziel­nej misji utwo­rze­nia rządu, boj­ko­to­wa­nie wło­skich me­diów, któ­rym nie udzie­la wy­wia­dów. Nie po­mo­gły także by­łe­mu ko­mi­ko­wi ra­dy­kal­ne wy­po­wie­dzi po wy­bo­rze pre­zy­den­ta Gior­gio Na­po­li­ta­no na drugą ka­den­cję, co uznał za "za­mach stanu" i na­wo­ły­wa­nia do "mar­szu na Rzym", z któ­rych z po­wo­du fali kry­ty­ki póź­niej się wy­co­fał.

Jako fa­tal­ny błąd wy­mie­nia się po­sta­wę Gril­lo, który ma zwy­czaj ob­ra­żać i wy­zy­wać swych prze­ciw­ni­ków i kry­ty­ków. Za­rzu­co­no mu też nie­de­mo­kra­tycz­ne dzia­ła­nia i au­to­ry­ta­ryzm w kie­ro­wa­niu ugru­po­wa­niem.

Ko­men­ta­to­rzy sza­cu­ją, że Beppe Gril­lo opu­ści­ło w ciągu dwóch mie­się­cy od wy­bo­rów par­la­men­tar­nych 60 pro­cent jego elek­to­ra­tu, bo wy­pa­li­ły się sym­pa­tia i en­tu­zjazm.

Obec­ność wy­łącz­nie w in­ter­ne­cie to za mało, by pro­wa­dzić po­li­ty­kę, po­dob­nie jak nie wy­star­czy stra­te­gia rzu­ca­nia obelg i od­są­dza­nia wszyst­kich od czci i wiary - oce­nia się w ko­men­ta­rzach. Dzien­nik "La Re­pub­bli­ca" pisze zaś, że ru­cho­wi, bacz­nie ob­ser­wo­wa­ne­mu przez mię­dzy­na­ro­do­wą prasę jako praw­dzi­wy fe­no­men, grozi roz­pad. Bunt prze­ciw­ko Gril­lo na­ra­sta - do­da­je ga­ze­ta.

>>>>

Czyli Wlosi wola Monti Pajtnow Beni Hillow Trojke i programy ,,oszczednosciowe Brukseli " . PROSZE BARDZO ! BEDZIE EKSTERMINACJA WEDLE ZYCZENIA ! ZAPLACZA KRAWYMI LZAMI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:02, 31 Maj 2013    Temat postu:

Stopa bezrobocia we Włoszech w IV 2013 to 12,0 proc., najwyżej od 36 lat


Stopa bezrobocia we Włoszech w kwietniu 2013 r. wzrosła do 12,0 proc. z 11,9 proc. w marcu, po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Istat we wstępnym wyliczeniu.

To najwyższy poziom tego wskaźnika od 36 lat.

Analitycy spodziewali się w kwietniu wzrostu stopy bezrobocia do 11,6 proc. z 11,5 proc. w marcu, przed korektą.

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat wyniosła w kwietniu 40,5 proc., najwyżej od 1966 r.

Stopa bezrobocia we Włoszech utrzymuje się powyżej 10 proc. już od 15 miesięcy.

OECD ocenia, że PKB Włoch skurczy się w 2013 r. o 1,8 proc.

...

A lud nadal glosuje na oszustow . Bedzie bolalo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:52, 04 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: przeciętna rodzina wyrzuca rocznie żywność za 1700 euro

Pra­wie 1700 euro wy­rzu­ca rocz­nie do śmie­ci prze­cięt­na wło­ska ro­dzi­na wraz ze zmar­no­wa­nym, prze­ter­mi­no­wa­nym je­dze­niem - wy­ni­ka z son­da­żu, prze­pro­wa­dzo­ne­go przez dzia­ła­ją­cy przy uni­wer­sy­te­cie w Bo­lo­nii in­sty­tut mo­ni­to­rin­gu mar­no­traw­stwa żyw­no­ści.

Pla­ców­ka ta od kilku lat wal­czy z plagą mar­no­wa­nia je­dze­nia, która nie zmniej­szy­ła się mimo kry­zy­su we Wło­szech, do­ty­ka­ją­ce­go nie­mal wszyst­kie ro­dzi­ny. Wy­rzu­ca­nie żyw­no­ści, za­uwa­żo­no, nadal po­waż­nie ciąży na do­mo­wych bu­dże­tach.

Z prze­pro­wa­dzo­nych an­kiet wy­ni­ka, że do kosza tra­fia 30 pro­cent ku­pio­ne­go mięsa, 32 pro­cent pro­duk­tów mlecz­nych, 28 pro­cent chle­ba i ma­ka­ro­nu, 15 proc. ryb i 17 proc. wa­rzyw i owo­ców.

We­dług son­da­żu ponad trzy czwar­te Wło­chów ubo­le­wa z po­wo­du ma­so­we­go zja­wi­ska mar­no­wa­nia żyw­no­ści i chcia­ła­by, aby to się zmie­ni­ło. Uczest­ni­cy an­kie­ty opo­wie­dzie­li się także za wpro­wa­dze­niem ulg po­dat­ko­wych dla tych, któ­rzy za­po­bie­gać będą wy­rzu­ca­niu ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych od­da­jąc ich nad­wyż­ki po­trze­bu­ją­cym.

Z kolei dwie trze­cie miesz­kań­ców Ita­lii uważa, że w szko­łach na­le­ży uczyć "do­mo­we­go za­rzą­dza­nia" tak, aby już naj­młod­sze po­ko­le­nia po­tra­fi­ły prze­ciw­dzia­łać mar­no­traw­stwu w kuch­ni i przy stole.

>>>

Niedlugo beda szukac tego co wyrzucili po smietnikach niech tylko trojka ich odchudzi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:26, 08 Cze 2013    Temat postu:

Prawie połowa Włochów nie wyjedzie latem na wakacje

Prawie połowa Włochów nie pojedzie latem tego roku na wakacje - wynika z przedstawionego w sobotę sondażu. To rezultat kryzysu i wysokich cen wypoczynku. Zwraca się uwagę, że może to pogłębić kłopoty włoskiego sektora turystycznego.

Nadzieje pokłada się w zagranicznych turystach przybywających do Italii.

Sondaż Instytutu SWG wskazuje, że blisko 58 procent Włochów, czyli około 26 milionów osób, pozostanie latem w domu. W analizach podkreśla się, że dane te robią szczególne wrażenie, gdy porówna się je ze statystyką sprzed poważnego kryzysu we Włoszech. W 2010 roku na wakacjach było 80 procent mieszkańców tego kraju.

Według przewidywań w rezultacie masowego zjawiska rezygnacji z wyjazdów włoska turystyka może stracić latem tego roku łącznie 5 miliardów euro.

....

Ale za to na glodniaka moga sie radowac ze maja euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:50, 10 Cze 2013    Temat postu:

PKB Włoch w I kw. 2013 r. spadł o 0,6 proc. kdk, o 2,4 proc. rdr

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w I kw. 2013 r. o 0,6 proc. kdk, po spad­ku w IV kw. 2012 r. o 0,9 proc. - po­in­for­mo­wał w ko­mu­ni­ka­cie urząd sta­ty­stycz­ny w koń­co­wych da­nych.

Wstęp­nie spo­dzie­wa­no się w I kw. spad­ku PKB kdk o 0,5 proc.

To już 7. z kolei kwar­tał, gdy wło­ski PKB spadł.

W uję­ciu rdr PKB spadł w I kw. 2013 o 2,4 proc., po spad­ku w IV kw. o 2,8 proc. - po­da­li sta­ty­sty­cy. Tu spo­dzie­wa­no się spad­ku o 2,3 proc. Rdr PKB spada od 6 kwar­ta­łów.

>>>>

Komletna kaatastrofa ! Italia finita !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:50, 14 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: parlament niezbyt aktywny

30 go­dzin po­sie­dzeń w ciągu trzech mie­się­cy i jedna uchwa­lo­na usta­wa - oto bi­lans prac wło­skiej Izby De­pu­to­wa­nych. Po lu­to­wych przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rach par­la­ment coraz czę­ściej kry­ty­ko­wa­ny jest za brak ak­tyw­no­ści, a de­pu­to­wa­ni za lek­ce­wa­że­nie swych man­da­tów.

Sala obrad niż­szej izby par­la­men­tu XVII ka­den­cji świe­ci naj­czę­ściej pust­ka­mi i - wbrew uro­czy­stym za­po­wie­dziom - nie trwa­ją tam in­ten­syw­ne prace by do­pro­wa­dzić do szyb­kie­go uchwa­le­nia licz­nych za­po­wia­da­nych przez rząd En­ri­co Letty ustaw w ra­mach jego pro­gra­mu wiel­kich re­form i walki z kry­zy­sem.

Choć, jak za­uwa­ża­ją wło­skie media, pust­ki w par­la­men­tar­nych ła­wach to stały ele­ment ko­lej­nych ka­den­cji, ina­czej wy­glą­dał mi­nio­ny rok przed wy­bo­ra­mi gdy rząd eks­per­tów Mario Mon­tie­go zmu­sił de­pu­to­wa­nych i se­na­to­rów do wy­tę­żo­nej pracy kie­ru­jąc pod gło­so­wa­nia wciąż nowe pro­jek­ty ustaw.

Ko­men­ta­to­rzy za­sta­na­wia­ją się, czy obec­ne zwol­nie­nie tempa prac to re­zul­tat po­wro­tu po­li­ty­ków do rządu czy też może braku ja­snej wizji kie­run­ku zmian, za­po­wia­da­nych przez kru­chą ko­ali­cję cen­tro­le­wi­cy i cen­tro­pra­wi­cy.

W nie­mal pu­stej izbie w środę mi­ni­ster obro­ny Mario Mauro przed­sta­wił in­for­ma­cję na temat oko­licz­no­ści śmier­ci wło­skie­go żoł­nie­rza za­bi­te­go przez ta­li­bów w Afga­ni­sta­nie. Prasa nie kryła swego obu­rze­nia.

Bywa też, że na po­sie­dze­nia nie przy­cho­dzą lub spóź­nia­ją się przed­sta­wi­cie­le rządu.

W związ­ku z ro­sną­cą kry­ty­ką kie­ro­wa­ną pod ad­re­sem Izby De­pu­to­wa­nych media do­ko­na­ły pod­su­mo­wa­nia jej prac po­cząw­szy od mar­co­wej in­au­gu­ra­cji tej ka­den­cji. W ciągu trzech mie­się­cy izba pra­co­wa­ła przez 108 go­dzin, ale fak­tycz­ne ob­ra­dy trwa­ły łącz­nie tylko około 30 go­dzin. Więk­szość czasu po­chło­nę­ły kwe­stie pro­ce­du­ral­ne, głów­nie wy­bo­ry do wszyst­kich gre­miów Izby po­cząw­szy od wie­lo­go­dzin­ne­go ma­ra­to­nu gło­so­wań nad kan­dy­da­ta­mi na prze­wod­ni­czą­ce­go.

Przy­pusz­cza się, że sta­ty­sty­ka i do­ro­bek Izby nie po­pra­wi się wkrót­ce w istot­ny spo­sób, bo we­dług prze­wi­dy­wań wraz ze zbli­ża­niem się se­zo­nu wa­ka­cyj­ne­go "de­zer­cja" w sze­re­gach par­la­men­ta­rzy­stów bę­dzie coraz po­wszech­niej­sza.

Do nie­daw­na wło­scy de­pu­to­wa­ni i se­na­to­rzy ucho­dzi­li za naj­więk­szych kre­zu­sów wśród par­la­men­ta­rzy­stów eu­ro­pej­skich. Ich pen­sje wy­no­si­ły, wraz z die­ta­mi i in­ny­mi do­dat­ka­mi, około 12 ty­się­cy euro mie­sięcz­nie. Zo­sta­ły ob­ni­żo­ne przez rząd Mon­tie­go o około 10 pro­cent, ku du­że­mu nie­za­do­wo­le­niu za­in­te­re­so­wa­nych. W obu izbach par­la­men­tu po­przed­niej ka­den­cji pod­ję­to różne próby za­blo­ko­wa­nia dal­szych re­duk­cji upo­sa­żeń i zrów­na­nia ich z eu­ro­pej­ski­mi po­zio­mem. Jako je­dy­ni pen­sje ob­ni­ży­li sobie z wła­snej ini­cja­ty­wy prze­wod­ni­czą­cy Izby i Se­na­tu obec­nej ka­den­cji.

>>>>

W sumie jak produkuja duzo ustawek to starch sie bac . To moze i lepiej ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:16, 15 Cze 2013    Temat postu:

Były premier Monti powrócił na uniwersytet

Były premier Włoch Mario Monti powrócił w sobotę na stanowisko prezesa rady administracyjnej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Mediolanie, uniwersytetu imienia Luigiego Bocconiego. Pełnienie tej funkcji zawiesił w 2011 roku, gdy stanął na czele rządu.

Z uczelnią tą związany jest od ponad 50 lat.

70-letni profesor Monti, mianowany przez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano dożywotnim senatorem, wielokrotnie jeszcze jako premier wyrażał zamiar powrotu na Uniwersytet Bocconi, który ukończył na wydziale ekonomii i zarządzania. Po dalszych studiach oraz pracy na innych włoskich i zagranicznych uczelniach wrócił tam następnie na stanowisko rektora, którym był w latach 1989-1994.

Był też dyrektorem tamtejszego Instytutu Ekonomii. W 1994 roku mianowany został prezesem rady administracyjnej uniwersytetu, czyli jego prezydentem. Ustąpił z tej funkcji w listopadzie 2011 roku, gdy zaczął kierować rządem ekspertów powołanym w celu uzdrowienia zadłużonych finansów państwa. Premierem był do 28 kwietnia tego roku, gdy urząd szefa rządu objął Enrico Letta.

Funkcję prezydenta uczelni Mario Monti będzie pełnił do końca października 2014 roku. Będzie ją łączył z funkcją lidera swojej formacji politycznej Obywatelski Wybór, która w lutowych wyborach weszła do parlamentu.

...

Skonczyl w hanbie . I po co mu to bylo ? Ostrzegalem . Pycha jednak byla mocniejsza . Jest to kolejne memento . Nie pchajcie sie do koryta .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:47, 18 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: dziennikarz nie może zadawać prowokacyjnych pytań

Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że dziennikarzom nie wolno zadawać pytań "zawierających aluzję bądź sugestię" i "prowokacyjnych". Takie stanowisko zajął w sprawie dotyczącej zarzutów zniesławienia sędziów przez dziennikarza i prawnika, który udzielił mu wywiadu.

Według sądu najwyższej instancji pytania zadawane podczas wywiadu nie mogą zawierać w sobie tendencyjnych "osobistych ocen", bo w przeciwnym razie można je uznać za przyczynę naruszenia dóbr osobistych drugiej osoby oraz jej honoru i reputacji.

Sąd utrzymał w poniedziałek wyrok poprzedniej instancji nakazujący dziennikarzowi prawicowego dziennika "Il Foglio" Andrei Marcenaro wypłatę odszkodowania w wysokości 25 tysięcy euro za straty moralne zespołowi sędziów śledczych, prowadzących dochodzenie w sprawie gigantycznej afery korupcyjnej we włoskiej klasie politycznej w latach 90., znanej pod nazwą Czyste Ręce. Sprawa dotyczy 1997 roku, gdy Marcenaro przeprowadził wywiad z prawnikiem konstytucjonalistą Romano Vaccarellą na temat tej afery. Również Vaccarella na mocy wyroku Sądu Najwyższego musi zapłacić 25 tysięcy euro zadośćuczynienia sędziom.

W wywiadzie tym, przedrukowanym następnie przez poczytny tygodnik "Panorama", rzymski prawnik wyraził na przykład opinię, że sędziowie manipulowali nagłośnionymi przez media procesami w sprawie Czystych Rąk.

Według sądu winny zniesławienia jest nie tylko ten, kto postawił takie zarzuty w publicznej wypowiedzi, ale także dziennikarz, zadający pytania "zawierające aluzje".

Sąd orzekł, że nie można żądać od dziennikarzy, by tylko przepisywali odpowiedzi innych ani żeby zachowywali się "powściągliwie czy w sposób sterylny", bo to - przypomniał - oznaczałoby narzucenie im "niedopuszczalnych ograniczeń". Jednak dziennikarze mogą zostać uznani za współodpowiedzialnych za treść wywiadu, jeśli ich postawa sprawia, że opublikowana rozmowa ma wymowę oszczerstwa - głosi dalej orzeczenie. Za takie na przykład uznano nieprawdziwe informacje, jakie dziennikarz zawarł w postawionym pytaniu.

...

Raczej sady chronia same siebie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:44, 22 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: plaga oszustw podatkowych i wyłudzeń

Kryzys nie przekonał Włochów do uczciwości wobec fiskusa i na niewiele zdały się podjęte przez poprzedni rząd Mario Montiego próby zmiany mentalności oraz przekonania do płacenia podatków i praworządności - wynika z najnowszego raportu Gwardii Finansowej.

Media podkreślają w sobotę, że dane za pięć pierwszych miesięcy tego roku potwierdzają, że Włochy są wciąż krajem, w którym dochodzi do oszustw finansowych i podatkowych na ogromną skalę.

Gwardia Finansowa każdego miesiąca odnajduje ponad miliard euro ukrytych przed fiskusem.

Zauważa się, że niewiele pomogły wzmożone kontrole działalności handlowej, zarządzone przez gabinet Montiego, które niejednokrotnie miały wręcz formę "nalotów" inspektorów policji skarbowej na centra miast i kurortów, pełnych turystów.

Prawdziwą plagą pozostaje proceder niewystawiania paragonów fiskalnych. W wyniku 166 tysięcy kontroli w sklepach, punktach usługowych i w lokalach gastronomicznych w całym kraju stwierdzono, że co trzeci z nich nie wydaje takich paragonów klientom, ukrywając prawdziwe przychody. W sprawozdaniu Gwardii Finansowej, ogłoszonym w związku z 239. rocznicą jej powołania, podkreślono, że tendencja ta nie zmieniła się od ubiegłego roku.

Ponadto z przedstawionych danych wynika, że od stycznia do maja w rezultacie ujawnionych oszustw i różnego rodzaju przypadków wyłudzenia pieniędzy publicznych skarb państwa stracił 957 milionów euro. Wykryto 154 fałszywych inwalidów, głównie osoby udające całkowitą ślepotę , które pobierały renty. Niektórzy z nich "wpadli" po latach wyłudzania świadczeń z włoskiego odpowiednika ZUS, który w związku z masowością tego zjawiska nakazał skrupulatne kontrole.

Inni wyłudzali dodatki przewidziane dla osób najuboższych.

W ciągu pięciu miesięcy policja skarbowa wpadła na trop 5,5 miliarda euro ukrytych przed fiskusem, na przykład za granicą. Wykryto też 3500 osób i działających we Włoszech podmiotów całkowicie nieznanych urzędom skarbowym.

Kolejnym nierozwiązanym od lat problemem jest praca na czarno. Od początku tego roku stwierdzono ponad 14 tysięcy takich przypadków. Zarzuty postawiono ponad 2 tysiącom pracodawców.

Elementem walki z oszustwami podatkowymi będzie radykalna zmiana wchodząca w życie w poniedziałek. Od tego dnia urzędy skarbowe będą miały prawo kontrolować rachunki bankowe obywateli i wszystkie ich operacje oraz wydatki. Możliwe będzie wszczęcie dochodzenia w przypadku każdej budzącej podejrzenia transakcji, na przykład zakupu drogiego samochodu przez podatnika deklarującego niskie dochody.

Decyzję o odtajnieniu kont przed urzędami skarbowymi podjął poprzedni rząd Mario Montiego w ramach naprawy finansów państwa.

...

Im wiekszy bedzie upadek tym wieksze nasilenie tych patologii .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:57, 22 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: wielka manifestacja związkowa w obronie świata pracy

Skutecznej walki z bezrobociem i obrony świata pracy domagali się w Rzymie uczestnicy manifestacji, zwołanej przez trzy włoskie centrale związkowe, które zarzucają rządowi bezczynność. Według organizatorów demonstrowało około 100 tysięcy osób.

W manifestacji na ulicach Wiecznego Miasta i końcowym wiecu na Lateranie pod hasłem "Praca i demokracja" uczestniczyli przywódcy, działacze i sympatycy lewicowej centrali Cgil, chrześcijańskiej Cisl i dawnej socjalistycznej Uil.

Liderka największej włoskiej centrali Cgil Susanna Camusso oświadczyła, że nie do zniesienia są kolejne zapowiedzi walki z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy, które - jak podkreśliła - nie przekładają się na konkretne działania. Zarzut ten skierowała pod adresem powołanego w kwietniu rządu centrolewicy i centroprawicy z premierem Enrico Lettą na czele. Związkowcy wyrażali zgodnie oburzenie, że gabinet ten nie podjął do tej pory żadnych konkretnych kroków w ramach walki z alarmującą sytuacją na rynku pracy.

- Wyszliśmy dzisiaj na plac, ponieważ nasz kraj potrzebuje pilnych odpowiedzi, by wyjść z kryzysu - mówiła Camusso, idąc na czele rzymskiego pochodu. Do rządu apelowała o obniżenie zobowiązań podatkowych pracowników najemnych i emerytów, co jej zdaniem zwiększyłoby zarazem produkcję, jak i konsumpcję.

Przywódcy pozostałych central wyrażali przekonanie, że kryzys pogorszy się, jeśli w pilnym trybie nie zostaną rozwiązane problemy bezrobocia.

Lider centrali Uil Luigi Angeletti ostrzegł: "Jeśli kryzys świata pracy pogłębi się, to pochody bezrobotnych obalą rząd".

- Mamy dosyć pięknych słów na temat walki z kryzysem, bezrobociem wśród młodzieży - dodał Angeletti. Stwierdził, że Włochy zamieniają się powoli w "pracowniczą pustynię" i z tego powodu mogą cofnąć się w rozwoju o 50 lat.

- Kraj ginie, a klasa rządząca traci czas na gadanie - powiedział z kolei Raffaele Bonanni, lider centrali Cisl.

...

Trzeba wyjsc z euro . Inaczej nic nie pomoze .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:07, 11 Lip 2013    Temat postu:

Włochy: pismo katolickie do polityków: czemu nie bronicie papieża?

Najbardziej poczytne pismo katolickie we Włoszech "Famiglia Cristiana" wyraziło oburzenie tym, że katoliccy politycy w tym kraju nie stanęli w obronie papieża Franciszka, krytykowanego za słowa o konieczności niesienia pomocy imigrantom z Trzeciego Świata.

Milczenie katolickich polityków to hańba - podkreślił tygodnik. W ten sposób odniósł się do polemiki, jaką wywołały słowa prominentnego polityka centroprawicy Fabrizio Cicchitto, który komentując papieski apel o solidarność z uchodźcami przypływającymi z Afryki oświadczył: "Jedna rzecz to głoszenie kazań, inna to zajmowanie się przez państwo zjawiskiem imigracji". Jego stanowisko poparła część polityków centroprawicy; potępiła zaś lewica.

W politycznej dyskusji na temat słów papieża, który podczas poniedziałkowej wizyty na wyspie Lampedusa piętnował obojętność wobec dramatu tonących w morzu imigrantów, nieprzychylnie czy wręcz napastliwie o przybyszach z krajów Trzeciego Świata wypowiedzieli się przedstawiciele skrajnie prawicowej, ksenofobicznej Ligi Północnej. Jeden z nich dopuścił się jawnie rasistowskiej wypowiedzi.

Pismo "Famiglia Cristiana" zaprotestowało przeciwko tym - jak podkreśliło - "atakom prawicy" oraz wypowiedziom, które uznało za "pouczanie" papieża. Redaktor naczelny tygodnika ksiądz Antonio Sciortino wyraził oburzenie "skandalicznym" i "zawstydzającym" ,jego zdaniem, milczeniem katolickich polityków, działaczy ruchów kościelnych z centroprawicowego Ludu Wolności wobec krytyki pod adresem Franciszka.

"Bardziej niż dramat imigrantów liczy się dla nich wewnętrzna równowaga. Widocznie partyjna dyscyplina i przywiązanie do foteli władzy mają większą wartość niż Ewangelia i słowa prawdy oraz miłości do biednych"- napisał szef pisma. Zarzucił katolickim politykom, że bronią uwikłanego w procesy sądowe byłego premiera Silvio Berlusconiego, a nie stają w obronie papieża.

>>>>

Jak to dlaczego ?
Po pierwsze chodzi nam o stolki .
Po drugie przymiotnik katolicki uzywamy po to ABY MIEC DLA SIEBIE KORZYSCI A NIE ZEBY MIAL JE KOŚCIÓŁ .
Zapamietajcie RAZ NA ZAWSZE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:29, 17 Lip 2013    Temat postu:

Włoska RAI nie pokaże konkursu Miss Italia

Wło­ska te­le­wi­zja pu­blicz­na RAI wy­co­fu­je się z trans­mi­sji kon­kur­su Miss Ita­lia. Spra­wa wy­wo­ła­ła we Wło­szech sze­ro­ką dys­ku­sję.

De­cy­zję pre­ze­sa RAI, Anny Marii Ta­ran­to­li, po­par­ła prze­wod­ni­czą­ca Izby De­pu­to­wa­nych Laura Bol­dri­ni. Jest ona za usta­wo­wym po­ło­że­niem kresu ste­reo­ty­pom ko­bie­ty.

Dla­te­go z uzna­niem wy­ra­zi­ła się o ze­rwa­niu współ­pra­cy te­le­wi­zji pu­blicz­nej z or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su Miss Ita­lia, pod­kre­śla­jąc, że tylko dwa pro­cent ko­biet po­ka­zu­ją­cych się we wło­skiej te­le­wi­zji wy­ra­ża opi­nie. Po­zo­sta­łe służą za atra­pę albo przy­nę­tę dla mę­skiej wi­dow­ni.

Dys­ku­sję sko­men­to­wał wa­ty­kań­ski dzien­nik "L'Osse­rva­to­re Ro­ma­no". Zda­niem ga­ze­ty na­le­ża­ło­by mówić o czym innym, bo kon­kurs pięk­no­ści to zu­peł­ny prze­ży­tek, za­słu­gu­ją­cy na jak naj­szyb­sze za­po­mnie­nie.

W prze­szło­ści o tytuł Miss Ita­lia ubie­ga­ły się takie póź­niej­sze gwiaz­dy wło­skie­go kina, jak Si­lva­na Man­ga­no, Gina Lol­lo­bri­gi­da czy So­phia Loren, a ju­ro­ra­mi byli m. in. Lu­chi­no Vi­scon­ti, Vit­to­rio De Sica i Mar­cel­lo Ma­stro­ian­ni.

>>>>

Zboczency . Pewnie zamiast tego bedzie konkurs mista gej zboka ...
Glupota i nonsens . I jeszcze feministyczny belkot na dodatek .
Komunizm jest ohydny to i piekno komuchom sie nie podoba .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:59, 22 Lip 2013    Temat postu:

Włochy: utrudnienia z powodu strajku w służbie zdrowia

Z powodu poniedziałkowego strajku we włoskiej służbie zdro­wia odwołano około pół milio­na wizyt lekarskich i 30 tysięcy zabiegów, badań i operacji. Akcję zorganizowano na znak protestu przeciwko cięciom w nakładach z budżetu i pogarsza­jącym się warunkom pracy.

Protest ogłosił związek zawodo­wy pracowników służby zdro­wia, do którego należy 115 ty­sięcy lekarzy i 20 tysięcy pra­cowników administracji. Organi­zatorzy strajku ogłosili, że wzię­ło w nim udział 70 procent per­sonelu. Był to znak sprzeciwu wobec braku nowych kontrak­tów, na które całe środowisko czeka od 4 lat, i polityce oszczędności w wydatkach i na­kładach na służbę zdrowia.

Od 4-godzinnego strajku zaczę­ła się każda zmiana w przy­chodniach, klinikach i szpita­lach. Strajkowali także wetery­narze, w związku z czym zablo­kowana została praca w wielu rzeźniach, gdzie prowadzą oni kontrole sanitarne.

Odbyła się również pikieta przed Ministerstwem Finan­sów.

“Jesteśmy na granicy wytrzyma­łości systemu" - powiedział Massimo Cozza, sekretarz ge­neralny związku zawodowego, należącego do lewicowej cen­trali Cgil. Zwrócił uwagę na coraz gorsze warunki pracy w służbie zdrowia i brak etatów dla 10 tysięcy młodych lekarzy, którzy - jak dodał - "zdążą się zestarzeć zanim otrzymają stałe zatrudnienie".

Zdaniem protestujących związ­kowców włoska publiczna służ­ba zdrowia padła ofiarą polity­ki oszczędności.

- Wystarczy zobaczyć, co dzieje się na ostrych dyżurach w pogo­towiu, by zrozumieć, do jakiego punktu doszliśmy - oświadczył szef związku zawodowego pra­cowników szpitali Costantino Troise odnosząc się do tłumów w tych placówkach i konieczno­ści wielogodzinnego oczekiwa­nia na pomoc.

....

Euro eksterminuje Italie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 20 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy