Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:59, 27 Maj 2013    Temat postu:

Włochy: komisja wyborcza szukała zaginionego ołówka w domach wyborców

Zniknięcie specjalnego ołówka do głosowania z kabiny w lokalu wyborczym w centrum Rzymu postawiło na nogi całą tamtejszą komisję. Jej członkowie chodzili po domach wyborców i pytali, czy nie zabrali ołówka - umyślnie lub przez roztargnienie.

To czyste szaleństwo - podkreśla się w mediach, które przypadek ten wskazują jako największą osobliwość dwudniowych wyborów samorządowych w części Włoch. W Wiecznym Mieście wybierany jest burmistrz oraz radni; miejscy i dzielnicowi.

W niedzielę około południa w lokalu wyborczym w rzymskiej dzielnicy Prati stwierdzono, że w jednej z czterech kabin brakuje ołówka kopiowego, służącego do wypełnienia kart do głosowania.

O tym, jak ważny jest to przedmiot, stanowią obowiązujące we Włoszech przepisy. Zgodnie z nimi na każdym takim ołówku widnieje napis: "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, biuro wyborcze" i jest on własnością państwa. Odpowiedzialność za wszystkie ołówki w lokalu ponosi pod groźbą kary finansowej przewodniczący komisji wyborczej. Sprawca kradzieży może zaś otrzymać grzywnę w wysokości od 103 do 309 euro.

W komisji we włoskiej stolicy rozpoczęto nerwowe poszukiwania. Gdy nie przyniosły one rezultatu , w porze obiadu kilku jej członków z listą i adresami osób, które już oddały głos, udało się do ich domów. Pukali do drzwi wyborców i pytali, czy nie zabrali z lokalu ołówka.

Wizytą członków komisji wyborczej zajęła się prężna organizacja obrony praw konsumentów i praw obywatelskich Codacons, która sytuację tę uznała za "absurdalną". Według tego stowarzyszenia przewodniczący komisji chcąc uniknąć kary za zniknięcie własności państwa złamał prawo obywateli do prywatności. Za takie postępowanie należy w opinii Codacons uznać najście komisji w domu oraz zakłócenie pory niedzielnego obiadu i wypoczynku.

Ołówka nie znaleziono.

....

Ale prawo ! W Polsce na wyposazeniu komisji jest sznurek .
Sam wlasnorecznie wiazalem dlugopisy do lawek wyborczych sznurkiem . Ale nam Polakom nikt nie dorowna bo mamy filmy instruktazowe najwyzszej klasy .Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:24, 28 Maj 2013    Temat postu:

We Włoszech otwarto pierwszy siedmiogwiazdkowy hotel

Pierwszy we Włoszech siedmiogwiazdkowy hotel otwarto w Wenecji. Nocleg w tym hotelu o najwyższym na świecie standardzie, wśród rokokowych fresków Giovanniego Battisty Tiepolo, kosztuje od 1000 do 3500 euro.

Luksusowy hotel urządzono w historycznym Palazzo Papadopoli nad Canal Grande, pochodzącym z połowy XVI wieku. W ostatnich dekadach był on siedzibą Instytutu Nauk Morskich, ale jego właściciele, spadkobiercy weneckiej rodziny Arrivabene Valenti Gonzaga, wynajęli go rozwijającej się spółce hotelowej, która specjalizuje się w najwyższej kategorii luksusu - siedmiu gwiazdkach. Właściciele zatrzymali dla siebie apartament na samej górze pałacu.

W hotelu, w pobliżu słynnego mostu Rialto, znajdują się tylko 24 pokoje, a właściwie komnaty, które nie mają numerów lecz nazwy nawiązujące na przykład do nazwisk autorów bezcennych fresków sprzed wieków. Nie ma też wejściowych kart elektronicznych bowiem drzwi otwiera się tradycyjnym, starym kluczem. Nie ma też recepcji, bo wszystkie formalności załatwia się w apartamencie.

Na gości czekają takie atrakcje jak włoska kolacja w sali balowej, czy japońska w malowniczym ogrodzie, masaż stóp, biblioteka w komnacie ze ścianami wyłożonymi skórą i udekorowanymi listkami ze złota. Do dyspozycji gości znajduje się całodobowa taksówka, czyli motorówka o długości 11 metrów.

Wystrój, bez bijącego jednak w oczy przepychu, robi wrażenie nawet na osobach, bywających w pałacach niemal jak z bajki.

Przy okazji ujawniono, że zakwalifikowanie tego najbardziej luksusowego standardu napotkało we Włoszech na formalne kłopoty, bo hotel określany jako 7-gwiazdkowy nie mieści się w obowiązujących w tym kraju normach. Przewidują one jako najwyższy standard pięciogwiazdkowy. Przepisy nakazują, aby w każdym pokoju tej kategorii był telewizor. Ustawiono je więc także w weneckim hotelu przy wyraźnym sprzeciwie dyrekcji, według której w ogóle nie pasują one do klasycznego, pałacowego wystroju.

Chociaż hotel już działa, to naprawdę zadebiutuje dopiero na przełomie sierpnia i września, w czasie weneckiego festiwalu filmowego.

....

Dla kogo to ? Na pewno nie dla glodujacych Wlochow . Chyba dla trojki z MFW BS i UE zeby mieli gdzie opracowywac plany destrukcji Italii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:36, 29 Maj 2013    Temat postu:

Włoska prasa o klęsce Ruchu Pięciu Gwiazd: Grillo już nie śmieszy

Komik Beppe Gril­lo już nie śmie­szy - tak wło­scy ko­men­ta­to­rzy pod­su­mo­wu­ją po­raż­kę jego po­pu­li­stycz­ne­go Ruchu Pię­ciu Gwiazd w nie­daw­nych wy­bo­rach sa­mo­rzą­do­wych. Ugru­po­wa­nie, które szło po wła­dzę pod ha­sła­mi walki z klasą po­li­tycz­ną, nie zdo­by­ło jej ni­g­dzie.

Za­le­d­wie dwa mie­sią­ce po suk­ce­sie Ruchu Pię­ciu Gwiazd w wy­bo­rach par­la­men­tar­nych we Wło­szech, w któ­rych ugru­po­wa­nie otrzy­ma­ło 25 proc. gło­sów, ta za­ło­żo­na w in­ter­ne­cie przez Gril­lo w 2009 roku for­ma­cja po­nio­sła dru­zgo­cą­cą klę­skę w ponad 500 gmi­nach Włoch, gdzie wy­bie­ra­no wła­dze sa­mo­rzą­do­we.

Tylko w jed­nej, w mia­stecz­ku As­se­mi­ni na Sar­dy­nii, kan­dy­dat ruchu prze­szedł do dru­giej tury wy­bo­rów bur­mi­strza.

Ob­ser­wa­to­rzy wska­zu­ją na ła­mach śro­do­wej prasy jako przy­czy­nę fia­ska Ruchu Pię­ciu Gwiazd we­wnętrz­ne po­dzia­ły oraz spory o wy­so­kość pen­sji, któ­rej czę­ści, wbrew de­kla­ra­cjom, wy­bra­ni do par­la­men­tu dzia­ła­cze nie chcie­li oddać.

Gril­lo zaś oskar­ża Wło­chów, co - jak pod­kre­śla­ją ga­ze­ty - nie jest w ogóle śmiesz­ne. Komik staje się coraz bar­dziej gro­te­sko­wy i w coraz bar­dziej de­spe­rac­ki spo­sób usi­łu­je się uspra­wie­dli­wić - oce­nił pu­bli­cy­sta dzien­ni­ka "Cor­rie­re della Sera" kwi­tu­jąc stwier­dze­nia Gril­lo o "winie Wło­chów".

Przy­po­mniał, że de­biut jego ruchu w par­la­men­cie upły­nął w ostat­nich ty­go­dniach pod zna­kiem kłót­ni o wy­so­kość diet, jakie mają po­bie­rać nowi se­na­to­ro­wie i de­pu­to­wa­ni. Tym­cza­sem, jak się za­uwa­ża, nowa for­ma­cja miała zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać scenę po­li­tycz­ną i roz­li­czyć naj­więk­sze par­tie z sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi. Ugru­po­wa­nie to zmar­no­wa­ło swoją szan­sę - oce­nia­ją ga­ze­ty.

Za­ło­ży­ciel Ruchu Pię­ciu Gwiazd, który skła­da de­kla­ra­cje nie­mal wy­łącz­nie na swoim blogu, na­pi­sał tam, że w wy­bo­rach wy­gra­ły "Wło­chy A", czyli ci oby­wa­te­le, któ­rzy żyją z po­li­ty­ki i są za­in­te­re­so­wa­ni za­cho­wa­niem sta­tus quo. - Gło­so­wa­li w pierw­szej ko­lej­no­ści na sie­bie, a do­pie­ro potem na kraj - stwier­dził Beppe Gril­lo.

Jego zda­niem gło­so­wa­nie na naj­więk­sze par­tie wło­skiej sceny po­li­tycz­nej “ruj­nu­je kraj".

Słowa te nie prze­ko­na­ły za­rów­no czę­ści par­la­men­ta­rzy­stów ruchu, jak i jego sym­pa­ty­ków. Jedni i dru­dzy za­rzu­ca­ją Gril­lo, że po­peł­nił sze­reg błę­dów lek­ce­wa­żąc opi­nie swego elek­to­ra­tu. Ne­ga­tyw­nie oce­nia się też jego de­cy­zje o tym, by nie wcho­dzić w żadne ko­ali­cje, żą­da­nie przy­zna­nia ru­cho­wi sa­mo­dziel­nej misji utwo­rze­nia rządu, boj­ko­to­wa­nie wło­skich me­diów, któ­rym nie udzie­la wy­wia­dów. Nie po­mo­gły także by­łe­mu ko­mi­ko­wi ra­dy­kal­ne wy­po­wie­dzi po wy­bo­rze pre­zy­den­ta Gior­gio Na­po­li­ta­no na drugą ka­den­cję, co uznał za "za­mach stanu" i na­wo­ły­wa­nia do "mar­szu na Rzym", z któ­rych z po­wo­du fali kry­ty­ki póź­niej się wy­co­fał.

Jako fa­tal­ny błąd wy­mie­nia się po­sta­wę Gril­lo, który ma zwy­czaj ob­ra­żać i wy­zy­wać swych prze­ciw­ni­ków i kry­ty­ków. Za­rzu­co­no mu też nie­de­mo­kra­tycz­ne dzia­ła­nia i au­to­ry­ta­ryzm w kie­ro­wa­niu ugru­po­wa­niem.

Ko­men­ta­to­rzy sza­cu­ją, że Beppe Gril­lo opu­ści­ło w ciągu dwóch mie­się­cy od wy­bo­rów par­la­men­tar­nych 60 pro­cent jego elek­to­ra­tu, bo wy­pa­li­ły się sym­pa­tia i en­tu­zjazm.

Obec­ność wy­łącz­nie w in­ter­ne­cie to za mało, by pro­wa­dzić po­li­ty­kę, po­dob­nie jak nie wy­star­czy stra­te­gia rzu­ca­nia obelg i od­są­dza­nia wszyst­kich od czci i wiary - oce­nia się w ko­men­ta­rzach. Dzien­nik "La Re­pub­bli­ca" pisze zaś, że ru­cho­wi, bacz­nie ob­ser­wo­wa­ne­mu przez mię­dzy­na­ro­do­wą prasę jako praw­dzi­wy fe­no­men, grozi roz­pad. Bunt prze­ciw­ko Gril­lo na­ra­sta - do­da­je ga­ze­ta.

>>>>

Czyli Wlosi wola Monti Pajtnow Beni Hillow Trojke i programy ,,oszczednosciowe Brukseli " . PROSZE BARDZO ! BEDZIE EKSTERMINACJA WEDLE ZYCZENIA ! ZAPLACZA KRAWYMI LZAMI !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:02, 31 Maj 2013    Temat postu:

Stopa bezrobocia we Włoszech w IV 2013 to 12,0 proc., najwyżej od 36 lat


Stopa bezrobocia we Włoszech w kwietniu 2013 r. wzrosła do 12,0 proc. z 11,9 proc. w marcu, po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Istat we wstępnym wyliczeniu.

To najwyższy poziom tego wskaźnika od 36 lat.

Analitycy spodziewali się w kwietniu wzrostu stopy bezrobocia do 11,6 proc. z 11,5 proc. w marcu, przed korektą.

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat wyniosła w kwietniu 40,5 proc., najwyżej od 1966 r.

Stopa bezrobocia we Włoszech utrzymuje się powyżej 10 proc. już od 15 miesięcy.

OECD ocenia, że PKB Włoch skurczy się w 2013 r. o 1,8 proc.

...

A lud nadal glosuje na oszustow . Bedzie bolalo !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:52, 04 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: przeciętna rodzina wyrzuca rocznie żywność za 1700 euro

Pra­wie 1700 euro wy­rzu­ca rocz­nie do śmie­ci prze­cięt­na wło­ska ro­dzi­na wraz ze zmar­no­wa­nym, prze­ter­mi­no­wa­nym je­dze­niem - wy­ni­ka z son­da­żu, prze­pro­wa­dzo­ne­go przez dzia­ła­ją­cy przy uni­wer­sy­te­cie w Bo­lo­nii in­sty­tut mo­ni­to­rin­gu mar­no­traw­stwa żyw­no­ści.

Pla­ców­ka ta od kilku lat wal­czy z plagą mar­no­wa­nia je­dze­nia, która nie zmniej­szy­ła się mimo kry­zy­su we Wło­szech, do­ty­ka­ją­ce­go nie­mal wszyst­kie ro­dzi­ny. Wy­rzu­ca­nie żyw­no­ści, za­uwa­żo­no, nadal po­waż­nie ciąży na do­mo­wych bu­dże­tach.

Z prze­pro­wa­dzo­nych an­kiet wy­ni­ka, że do kosza tra­fia 30 pro­cent ku­pio­ne­go mięsa, 32 pro­cent pro­duk­tów mlecz­nych, 28 pro­cent chle­ba i ma­ka­ro­nu, 15 proc. ryb i 17 proc. wa­rzyw i owo­ców.

We­dług son­da­żu ponad trzy czwar­te Wło­chów ubo­le­wa z po­wo­du ma­so­we­go zja­wi­ska mar­no­wa­nia żyw­no­ści i chcia­ła­by, aby to się zmie­ni­ło. Uczest­ni­cy an­kie­ty opo­wie­dzie­li się także za wpro­wa­dze­niem ulg po­dat­ko­wych dla tych, któ­rzy za­po­bie­gać będą wy­rzu­ca­niu ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych od­da­jąc ich nad­wyż­ki po­trze­bu­ją­cym.

Z kolei dwie trze­cie miesz­kań­ców Ita­lii uważa, że w szko­łach na­le­ży uczyć "do­mo­we­go za­rzą­dza­nia" tak, aby już naj­młod­sze po­ko­le­nia po­tra­fi­ły prze­ciw­dzia­łać mar­no­traw­stwu w kuch­ni i przy stole.

>>>

Niedlugo beda szukac tego co wyrzucili po smietnikach niech tylko trojka ich odchudzi .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:26, 08 Cze 2013    Temat postu:

Prawie połowa Włochów nie wyjedzie latem na wakacje

Prawie połowa Włochów nie pojedzie latem tego roku na wakacje - wynika z przedstawionego w sobotę sondażu. To rezultat kryzysu i wysokich cen wypoczynku. Zwraca się uwagę, że może to pogłębić kłopoty włoskiego sektora turystycznego.

Nadzieje pokłada się w zagranicznych turystach przybywających do Italii.

Sondaż Instytutu SWG wskazuje, że blisko 58 procent Włochów, czyli około 26 milionów osób, pozostanie latem w domu. W analizach podkreśla się, że dane te robią szczególne wrażenie, gdy porówna się je ze statystyką sprzed poważnego kryzysu we Włoszech. W 2010 roku na wakacjach było 80 procent mieszkańców tego kraju.

Według przewidywań w rezultacie masowego zjawiska rezygnacji z wyjazdów włoska turystyka może stracić latem tego roku łącznie 5 miliardów euro.

....

Ale za to na glodniaka moga sie radowac ze maja euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:50, 10 Cze 2013    Temat postu:

PKB Włoch w I kw. 2013 r. spadł o 0,6 proc. kdk, o 2,4 proc. rdr

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w I kw. 2013 r. o 0,6 proc. kdk, po spad­ku w IV kw. 2012 r. o 0,9 proc. - po­in­for­mo­wał w ko­mu­ni­ka­cie urząd sta­ty­stycz­ny w koń­co­wych da­nych.

Wstęp­nie spo­dzie­wa­no się w I kw. spad­ku PKB kdk o 0,5 proc.

To już 7. z kolei kwar­tał, gdy wło­ski PKB spadł.

W uję­ciu rdr PKB spadł w I kw. 2013 o 2,4 proc., po spad­ku w IV kw. o 2,8 proc. - po­da­li sta­ty­sty­cy. Tu spo­dzie­wa­no się spad­ku o 2,3 proc. Rdr PKB spada od 6 kwar­ta­łów.

>>>>

Komletna kaatastrofa ! Italia finita !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:50, 14 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: parlament niezbyt aktywny

30 go­dzin po­sie­dzeń w ciągu trzech mie­się­cy i jedna uchwa­lo­na usta­wa - oto bi­lans prac wło­skiej Izby De­pu­to­wa­nych. Po lu­to­wych przed­ter­mi­no­wych wy­bo­rach par­la­ment coraz czę­ściej kry­ty­ko­wa­ny jest za brak ak­tyw­no­ści, a de­pu­to­wa­ni za lek­ce­wa­że­nie swych man­da­tów.

Sala obrad niż­szej izby par­la­men­tu XVII ka­den­cji świe­ci naj­czę­ściej pust­ka­mi i - wbrew uro­czy­stym za­po­wie­dziom - nie trwa­ją tam in­ten­syw­ne prace by do­pro­wa­dzić do szyb­kie­go uchwa­le­nia licz­nych za­po­wia­da­nych przez rząd En­ri­co Letty ustaw w ra­mach jego pro­gra­mu wiel­kich re­form i walki z kry­zy­sem.

Choć, jak za­uwa­ża­ją wło­skie media, pust­ki w par­la­men­tar­nych ła­wach to stały ele­ment ko­lej­nych ka­den­cji, ina­czej wy­glą­dał mi­nio­ny rok przed wy­bo­ra­mi gdy rząd eks­per­tów Mario Mon­tie­go zmu­sił de­pu­to­wa­nych i se­na­to­rów do wy­tę­żo­nej pracy kie­ru­jąc pod gło­so­wa­nia wciąż nowe pro­jek­ty ustaw.

Ko­men­ta­to­rzy za­sta­na­wia­ją się, czy obec­ne zwol­nie­nie tempa prac to re­zul­tat po­wro­tu po­li­ty­ków do rządu czy też może braku ja­snej wizji kie­run­ku zmian, za­po­wia­da­nych przez kru­chą ko­ali­cję cen­tro­le­wi­cy i cen­tro­pra­wi­cy.

W nie­mal pu­stej izbie w środę mi­ni­ster obro­ny Mario Mauro przed­sta­wił in­for­ma­cję na temat oko­licz­no­ści śmier­ci wło­skie­go żoł­nie­rza za­bi­te­go przez ta­li­bów w Afga­ni­sta­nie. Prasa nie kryła swego obu­rze­nia.

Bywa też, że na po­sie­dze­nia nie przy­cho­dzą lub spóź­nia­ją się przed­sta­wi­cie­le rządu.

W związ­ku z ro­sną­cą kry­ty­ką kie­ro­wa­ną pod ad­re­sem Izby De­pu­to­wa­nych media do­ko­na­ły pod­su­mo­wa­nia jej prac po­cząw­szy od mar­co­wej in­au­gu­ra­cji tej ka­den­cji. W ciągu trzech mie­się­cy izba pra­co­wa­ła przez 108 go­dzin, ale fak­tycz­ne ob­ra­dy trwa­ły łącz­nie tylko około 30 go­dzin. Więk­szość czasu po­chło­nę­ły kwe­stie pro­ce­du­ral­ne, głów­nie wy­bo­ry do wszyst­kich gre­miów Izby po­cząw­szy od wie­lo­go­dzin­ne­go ma­ra­to­nu gło­so­wań nad kan­dy­da­ta­mi na prze­wod­ni­czą­ce­go.

Przy­pusz­cza się, że sta­ty­sty­ka i do­ro­bek Izby nie po­pra­wi się wkrót­ce w istot­ny spo­sób, bo we­dług prze­wi­dy­wań wraz ze zbli­ża­niem się se­zo­nu wa­ka­cyj­ne­go "de­zer­cja" w sze­re­gach par­la­men­ta­rzy­stów bę­dzie coraz po­wszech­niej­sza.

Do nie­daw­na wło­scy de­pu­to­wa­ni i se­na­to­rzy ucho­dzi­li za naj­więk­szych kre­zu­sów wśród par­la­men­ta­rzy­stów eu­ro­pej­skich. Ich pen­sje wy­no­si­ły, wraz z die­ta­mi i in­ny­mi do­dat­ka­mi, około 12 ty­się­cy euro mie­sięcz­nie. Zo­sta­ły ob­ni­żo­ne przez rząd Mon­tie­go o około 10 pro­cent, ku du­że­mu nie­za­do­wo­le­niu za­in­te­re­so­wa­nych. W obu izbach par­la­men­tu po­przed­niej ka­den­cji pod­ję­to różne próby za­blo­ko­wa­nia dal­szych re­duk­cji upo­sa­żeń i zrów­na­nia ich z eu­ro­pej­ski­mi po­zio­mem. Jako je­dy­ni pen­sje ob­ni­ży­li sobie z wła­snej ini­cja­ty­wy prze­wod­ni­czą­cy Izby i Se­na­tu obec­nej ka­den­cji.

>>>>

W sumie jak produkuja duzo ustawek to starch sie bac . To moze i lepiej ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:16, 15 Cze 2013    Temat postu:

Były premier Monti powrócił na uniwersytet

Były premier Włoch Mario Monti powrócił w sobotę na stanowisko prezesa rady administracyjnej prestiżowej uczelni ekonomicznej w Mediolanie, uniwersytetu imienia Luigiego Bocconiego. Pełnienie tej funkcji zawiesił w 2011 roku, gdy stanął na czele rządu.

Z uczelnią tą związany jest od ponad 50 lat.

70-letni profesor Monti, mianowany przez prezydenta Włoch Giorgio Napolitano dożywotnim senatorem, wielokrotnie jeszcze jako premier wyrażał zamiar powrotu na Uniwersytet Bocconi, który ukończył na wydziale ekonomii i zarządzania. Po dalszych studiach oraz pracy na innych włoskich i zagranicznych uczelniach wrócił tam następnie na stanowisko rektora, którym był w latach 1989-1994.

Był też dyrektorem tamtejszego Instytutu Ekonomii. W 1994 roku mianowany został prezesem rady administracyjnej uniwersytetu, czyli jego prezydentem. Ustąpił z tej funkcji w listopadzie 2011 roku, gdy zaczął kierować rządem ekspertów powołanym w celu uzdrowienia zadłużonych finansów państwa. Premierem był do 28 kwietnia tego roku, gdy urząd szefa rządu objął Enrico Letta.

Funkcję prezydenta uczelni Mario Monti będzie pełnił do końca października 2014 roku. Będzie ją łączył z funkcją lidera swojej formacji politycznej Obywatelski Wybór, która w lutowych wyborach weszła do parlamentu.

...

Skonczyl w hanbie . I po co mu to bylo ? Ostrzegalem . Pycha jednak byla mocniejsza . Jest to kolejne memento . Nie pchajcie sie do koryta .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:47, 18 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: dziennikarz nie może zadawać prowokacyjnych pytań

Włoski Sąd Najwyższy orzekł, że dziennikarzom nie wolno zadawać pytań "zawierających aluzję bądź sugestię" i "prowokacyjnych". Takie stanowisko zajął w sprawie dotyczącej zarzutów zniesławienia sędziów przez dziennikarza i prawnika, który udzielił mu wywiadu.

Według sądu najwyższej instancji pytania zadawane podczas wywiadu nie mogą zawierać w sobie tendencyjnych "osobistych ocen", bo w przeciwnym razie można je uznać za przyczynę naruszenia dóbr osobistych drugiej osoby oraz jej honoru i reputacji.

Sąd utrzymał w poniedziałek wyrok poprzedniej instancji nakazujący dziennikarzowi prawicowego dziennika "Il Foglio" Andrei Marcenaro wypłatę odszkodowania w wysokości 25 tysięcy euro za straty moralne zespołowi sędziów śledczych, prowadzących dochodzenie w sprawie gigantycznej afery korupcyjnej we włoskiej klasie politycznej w latach 90., znanej pod nazwą Czyste Ręce. Sprawa dotyczy 1997 roku, gdy Marcenaro przeprowadził wywiad z prawnikiem konstytucjonalistą Romano Vaccarellą na temat tej afery. Również Vaccarella na mocy wyroku Sądu Najwyższego musi zapłacić 25 tysięcy euro zadośćuczynienia sędziom.

W wywiadzie tym, przedrukowanym następnie przez poczytny tygodnik "Panorama", rzymski prawnik wyraził na przykład opinię, że sędziowie manipulowali nagłośnionymi przez media procesami w sprawie Czystych Rąk.

Według sądu winny zniesławienia jest nie tylko ten, kto postawił takie zarzuty w publicznej wypowiedzi, ale także dziennikarz, zadający pytania "zawierające aluzje".

Sąd orzekł, że nie można żądać od dziennikarzy, by tylko przepisywali odpowiedzi innych ani żeby zachowywali się "powściągliwie czy w sposób sterylny", bo to - przypomniał - oznaczałoby narzucenie im "niedopuszczalnych ograniczeń". Jednak dziennikarze mogą zostać uznani za współodpowiedzialnych za treść wywiadu, jeśli ich postawa sprawia, że opublikowana rozmowa ma wymowę oszczerstwa - głosi dalej orzeczenie. Za takie na przykład uznano nieprawdziwe informacje, jakie dziennikarz zawarł w postawionym pytaniu.

...

Raczej sady chronia same siebie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:44, 22 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: plaga oszustw podatkowych i wyłudzeń

Kryzys nie przekonał Włochów do uczciwości wobec fiskusa i na niewiele zdały się podjęte przez poprzedni rząd Mario Montiego próby zmiany mentalności oraz przekonania do płacenia podatków i praworządności - wynika z najnowszego raportu Gwardii Finansowej.

Media podkreślają w sobotę, że dane za pięć pierwszych miesięcy tego roku potwierdzają, że Włochy są wciąż krajem, w którym dochodzi do oszustw finansowych i podatkowych na ogromną skalę.

Gwardia Finansowa każdego miesiąca odnajduje ponad miliard euro ukrytych przed fiskusem.

Zauważa się, że niewiele pomogły wzmożone kontrole działalności handlowej, zarządzone przez gabinet Montiego, które niejednokrotnie miały wręcz formę "nalotów" inspektorów policji skarbowej na centra miast i kurortów, pełnych turystów.

Prawdziwą plagą pozostaje proceder niewystawiania paragonów fiskalnych. W wyniku 166 tysięcy kontroli w sklepach, punktach usługowych i w lokalach gastronomicznych w całym kraju stwierdzono, że co trzeci z nich nie wydaje takich paragonów klientom, ukrywając prawdziwe przychody. W sprawozdaniu Gwardii Finansowej, ogłoszonym w związku z 239. rocznicą jej powołania, podkreślono, że tendencja ta nie zmieniła się od ubiegłego roku.

Ponadto z przedstawionych danych wynika, że od stycznia do maja w rezultacie ujawnionych oszustw i różnego rodzaju przypadków wyłudzenia pieniędzy publicznych skarb państwa stracił 957 milionów euro. Wykryto 154 fałszywych inwalidów, głównie osoby udające całkowitą ślepotę , które pobierały renty. Niektórzy z nich "wpadli" po latach wyłudzania świadczeń z włoskiego odpowiednika ZUS, który w związku z masowością tego zjawiska nakazał skrupulatne kontrole.

Inni wyłudzali dodatki przewidziane dla osób najuboższych.

W ciągu pięciu miesięcy policja skarbowa wpadła na trop 5,5 miliarda euro ukrytych przed fiskusem, na przykład za granicą. Wykryto też 3500 osób i działających we Włoszech podmiotów całkowicie nieznanych urzędom skarbowym.

Kolejnym nierozwiązanym od lat problemem jest praca na czarno. Od początku tego roku stwierdzono ponad 14 tysięcy takich przypadków. Zarzuty postawiono ponad 2 tysiącom pracodawców.

Elementem walki z oszustwami podatkowymi będzie radykalna zmiana wchodząca w życie w poniedziałek. Od tego dnia urzędy skarbowe będą miały prawo kontrolować rachunki bankowe obywateli i wszystkie ich operacje oraz wydatki. Możliwe będzie wszczęcie dochodzenia w przypadku każdej budzącej podejrzenia transakcji, na przykład zakupu drogiego samochodu przez podatnika deklarującego niskie dochody.

Decyzję o odtajnieniu kont przed urzędami skarbowymi podjął poprzedni rząd Mario Montiego w ramach naprawy finansów państwa.

...

Im wiekszy bedzie upadek tym wieksze nasilenie tych patologii .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:57, 22 Cze 2013    Temat postu:

Włochy: wielka manifestacja związkowa w obronie świata pracy

Skutecznej walki z bezrobociem i obrony świata pracy domagali się w Rzymie uczestnicy manifestacji, zwołanej przez trzy włoskie centrale związkowe, które zarzucają rządowi bezczynność. Według organizatorów demonstrowało około 100 tysięcy osób.

W manifestacji na ulicach Wiecznego Miasta i końcowym wiecu na Lateranie pod hasłem "Praca i demokracja" uczestniczyli przywódcy, działacze i sympatycy lewicowej centrali Cgil, chrześcijańskiej Cisl i dawnej socjalistycznej Uil.

Liderka największej włoskiej centrali Cgil Susanna Camusso oświadczyła, że nie do zniesienia są kolejne zapowiedzi walki z bezrobociem i tworzenia nowych miejsc pracy, które - jak podkreśliła - nie przekładają się na konkretne działania. Zarzut ten skierowała pod adresem powołanego w kwietniu rządu centrolewicy i centroprawicy z premierem Enrico Lettą na czele. Związkowcy wyrażali zgodnie oburzenie, że gabinet ten nie podjął do tej pory żadnych konkretnych kroków w ramach walki z alarmującą sytuacją na rynku pracy.

- Wyszliśmy dzisiaj na plac, ponieważ nasz kraj potrzebuje pilnych odpowiedzi, by wyjść z kryzysu - mówiła Camusso, idąc na czele rzymskiego pochodu. Do rządu apelowała o obniżenie zobowiązań podatkowych pracowników najemnych i emerytów, co jej zdaniem zwiększyłoby zarazem produkcję, jak i konsumpcję.

Przywódcy pozostałych central wyrażali przekonanie, że kryzys pogorszy się, jeśli w pilnym trybie nie zostaną rozwiązane problemy bezrobocia.

Lider centrali Uil Luigi Angeletti ostrzegł: "Jeśli kryzys świata pracy pogłębi się, to pochody bezrobotnych obalą rząd".

- Mamy dosyć pięknych słów na temat walki z kryzysem, bezrobociem wśród młodzieży - dodał Angeletti. Stwierdził, że Włochy zamieniają się powoli w "pracowniczą pustynię" i z tego powodu mogą cofnąć się w rozwoju o 50 lat.

- Kraj ginie, a klasa rządząca traci czas na gadanie - powiedział z kolei Raffaele Bonanni, lider centrali Cisl.

...

Trzeba wyjsc z euro . Inaczej nic nie pomoze .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:07, 11 Lip 2013    Temat postu:

Włochy: pismo katolickie do polityków: czemu nie bronicie papieża?

Najbardziej poczytne pismo katolickie we Włoszech "Famiglia Cristiana" wyraziło oburzenie tym, że katoliccy politycy w tym kraju nie stanęli w obronie papieża Franciszka, krytykowanego za słowa o konieczności niesienia pomocy imigrantom z Trzeciego Świata.

Milczenie katolickich polityków to hańba - podkreślił tygodnik. W ten sposób odniósł się do polemiki, jaką wywołały słowa prominentnego polityka centroprawicy Fabrizio Cicchitto, który komentując papieski apel o solidarność z uchodźcami przypływającymi z Afryki oświadczył: "Jedna rzecz to głoszenie kazań, inna to zajmowanie się przez państwo zjawiskiem imigracji". Jego stanowisko poparła część polityków centroprawicy; potępiła zaś lewica.

W politycznej dyskusji na temat słów papieża, który podczas poniedziałkowej wizyty na wyspie Lampedusa piętnował obojętność wobec dramatu tonących w morzu imigrantów, nieprzychylnie czy wręcz napastliwie o przybyszach z krajów Trzeciego Świata wypowiedzieli się przedstawiciele skrajnie prawicowej, ksenofobicznej Ligi Północnej. Jeden z nich dopuścił się jawnie rasistowskiej wypowiedzi.

Pismo "Famiglia Cristiana" zaprotestowało przeciwko tym - jak podkreśliło - "atakom prawicy" oraz wypowiedziom, które uznało za "pouczanie" papieża. Redaktor naczelny tygodnika ksiądz Antonio Sciortino wyraził oburzenie "skandalicznym" i "zawstydzającym" ,jego zdaniem, milczeniem katolickich polityków, działaczy ruchów kościelnych z centroprawicowego Ludu Wolności wobec krytyki pod adresem Franciszka.

"Bardziej niż dramat imigrantów liczy się dla nich wewnętrzna równowaga. Widocznie partyjna dyscyplina i przywiązanie do foteli władzy mają większą wartość niż Ewangelia i słowa prawdy oraz miłości do biednych"- napisał szef pisma. Zarzucił katolickim politykom, że bronią uwikłanego w procesy sądowe byłego premiera Silvio Berlusconiego, a nie stają w obronie papieża.

>>>>

Jak to dlaczego ?
Po pierwsze chodzi nam o stolki .
Po drugie przymiotnik katolicki uzywamy po to ABY MIEC DLA SIEBIE KORZYSCI A NIE ZEBY MIAL JE KOŚCIÓŁ .
Zapamietajcie RAZ NA ZAWSZE !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:29, 17 Lip 2013    Temat postu:

Włoska RAI nie pokaże konkursu Miss Italia

Wło­ska te­le­wi­zja pu­blicz­na RAI wy­co­fu­je się z trans­mi­sji kon­kur­su Miss Ita­lia. Spra­wa wy­wo­ła­ła we Wło­szech sze­ro­ką dys­ku­sję.

De­cy­zję pre­ze­sa RAI, Anny Marii Ta­ran­to­li, po­par­ła prze­wod­ni­czą­ca Izby De­pu­to­wa­nych Laura Bol­dri­ni. Jest ona za usta­wo­wym po­ło­że­niem kresu ste­reo­ty­pom ko­bie­ty.

Dla­te­go z uzna­niem wy­ra­zi­ła się o ze­rwa­niu współ­pra­cy te­le­wi­zji pu­blicz­nej z or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­kur­su Miss Ita­lia, pod­kre­śla­jąc, że tylko dwa pro­cent ko­biet po­ka­zu­ją­cych się we wło­skiej te­le­wi­zji wy­ra­ża opi­nie. Po­zo­sta­łe służą za atra­pę albo przy­nę­tę dla mę­skiej wi­dow­ni.

Dys­ku­sję sko­men­to­wał wa­ty­kań­ski dzien­nik "L'Osse­rva­to­re Ro­ma­no". Zda­niem ga­ze­ty na­le­ża­ło­by mówić o czym innym, bo kon­kurs pięk­no­ści to zu­peł­ny prze­ży­tek, za­słu­gu­ją­cy na jak naj­szyb­sze za­po­mnie­nie.

W prze­szło­ści o tytuł Miss Ita­lia ubie­ga­ły się takie póź­niej­sze gwiaz­dy wło­skie­go kina, jak Si­lva­na Man­ga­no, Gina Lol­lo­bri­gi­da czy So­phia Loren, a ju­ro­ra­mi byli m. in. Lu­chi­no Vi­scon­ti, Vit­to­rio De Sica i Mar­cel­lo Ma­stro­ian­ni.

>>>>

Zboczency . Pewnie zamiast tego bedzie konkurs mista gej zboka ...
Glupota i nonsens . I jeszcze feministyczny belkot na dodatek .
Komunizm jest ohydny to i piekno komuchom sie nie podoba .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:59, 22 Lip 2013    Temat postu:

Włochy: utrudnienia z powodu strajku w służbie zdrowia

Z powodu poniedziałkowego strajku we włoskiej służbie zdro­wia odwołano około pół milio­na wizyt lekarskich i 30 tysięcy zabiegów, badań i operacji. Akcję zorganizowano na znak protestu przeciwko cięciom w nakładach z budżetu i pogarsza­jącym się warunkom pracy.

Protest ogłosił związek zawodo­wy pracowników służby zdro­wia, do którego należy 115 ty­sięcy lekarzy i 20 tysięcy pra­cowników administracji. Organi­zatorzy strajku ogłosili, że wzię­ło w nim udział 70 procent per­sonelu. Był to znak sprzeciwu wobec braku nowych kontrak­tów, na które całe środowisko czeka od 4 lat, i polityce oszczędności w wydatkach i na­kładach na służbę zdrowia.

Od 4-godzinnego strajku zaczę­ła się każda zmiana w przy­chodniach, klinikach i szpita­lach. Strajkowali także wetery­narze, w związku z czym zablo­kowana została praca w wielu rzeźniach, gdzie prowadzą oni kontrole sanitarne.

Odbyła się również pikieta przed Ministerstwem Finan­sów.

“Jesteśmy na granicy wytrzyma­łości systemu" - powiedział Massimo Cozza, sekretarz ge­neralny związku zawodowego, należącego do lewicowej cen­trali Cgil. Zwrócił uwagę na coraz gorsze warunki pracy w służbie zdrowia i brak etatów dla 10 tysięcy młodych lekarzy, którzy - jak dodał - "zdążą się zestarzeć zanim otrzymają stałe zatrudnienie".

Zdaniem protestujących związ­kowców włoska publiczna służ­ba zdrowia padła ofiarą polity­ki oszczędności.

- Wystarczy zobaczyć, co dzieje się na ostrych dyżurach w pogo­towiu, by zrozumieć, do jakiego punktu doszliśmy - oświadczył szef związku zawodowego pra­cowników szpitali Costantino Troise odnosząc się do tłumów w tych placówkach i konieczno­ści wielogodzinnego oczekiwa­nia na pomoc.

....

Euro eksterminuje Italie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:38, 23 Lip 2013    Temat postu:

Włochy: Gwardia Finansowa przejęła 18 mln sztuk podróbek

Włoska Gwardia Finansowa poinformowała o przejęciu podczas trzech operacji w Rzymie i Padwie około 18 mln sztuk różnych podróbek, pochodzących głównie z Chin.

"Operacja w Padwie, podczas której przejęto 11 milionów podróbek, była największa w tym roku" - powiedział przedstawiciel miejscowej Gwardii Finansowej Luca Gelormino.

Trzech chińskich przedsiębiorców, którzy importowali te produkty z Chin, głównie akcesoria metalowe, sprzęt kuchenny, artykuły higieny osobistej, papiernicze i zabawki, przekazano w ręce wymiaru sprawiedliwości.

Podróbki były zaopatrzone w fałszywe dokumenty, wydane przez nieistniejące instytucje.

- Oznacza to przede wszystkim, że te wyroby mogą być niebezpieczne, jak na przykład urządzenia kuchenne i zabawki z plastyku, które były wyprodukowane z wysłanych do Chin odpadów pochodzących z Europy. W ten sposób mogą one być sprzedawane po bardzo niskiej cenie, stanowiąc konkurencję dla wyrobów uczciwych producentów - podkreślił Gelormino.

W Rzymie podczas dwóch osobnych operacji Gwardia Finansowa przejęła najpierw ponad 2,5 mln par butów, podróbek słynnej włoskiej marki Pompea, znajdujących się w ciężarówce pochodzącej w Litwy oraz w magazynie, gdzie dokonywano wyładunku.

Obuwie o wartości co najmniej 4 mln euro było wyprodukowane w Chinach i z fałszywymi dokumentami trafiło przez Wielką Brytanię do Włoch.

W trakcie drugiej operacji w Rzymie Gwardia Finansowa przejęła kolejne cztery miliony sztuk podróbek, głównie kosmetyków i artykułów szkolnych.

- Musieliśmy działać bardzo szybko, gdyż okazało się, że część kosmetyków zawierała szkodliwe składniki - dodał Teodoro Gallone, jeden z funkcjonariuszy odpowiedzialnych za operacje w stolicy Włoch.

Według włoskiego zrzeszenia ds. walki z podróbkami INDICAM) handel nimi stanowi 7-9 procent światowego handlu. Ponad 50 procent podróbek na włoskim rynku pochodzi z południowo-wschodniej Azji i jest to głównie odzież.

>>>

Szara strefa Italii kfitnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:34, 06 Sie 2013    Temat postu:

PKB Włoch w II kw. 2013 r. spadł o 0,2 proc. kdk

Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł w II kw. 2013 r. o 0,2 proc. kdk, po spadku w I kw. 2013 r. o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny we wstępnych danych.

Wstępnie spodziewano się w II kw. spadku PKB kdk o 0,4 proc.

W ujęciu rdr PKB spadł w II kw. 2013 r. o 2,0 proc., po spadku w I kw. o 2,4 proc. - podali statystycy. Tu spodziewano się spadku o 2,2 proc.

>>>>>

Ida na dno . Euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:39, 24 Sie 2013    Temat postu:

Włosi znów podejmują proste prace, które dotąd wykonywali imigranci

Z powodu kryzysu Włosi stopniowo znów podejmują prace, które tradycyjnie w ostatnich latach wykonywali niemal wyłącznie imigranci. Przede wszystkim notuje się powrót włoskich robotników do budownictwa, ale także do zbioru pomidorów w Apulii.

Powrót Włochów do pracy fizycznej na budowach i w rolnictwie, "zastrzeżonej" dla imigrantów, przede wszystkim z Trzeciego Świata, to uboczny efekt obecnego kryzysu - zauważają analitycy.

Z rozpowszechnionego przez włoskie media raportu na temat sytuacji na rynku pracy wynika, że w pierwszym półroczu 2013 r. spadło zatrudnienie cudzoziemców w małych i średnich firmach na stanowiskach robotników. Największy spadek liczby pracujących imigrantów - o 1,5 procent - zanotowano w budownictwie.

Wszędzie tam wzrósł natomiast wskaźnik przyjętych do pracy Włochów.

Podczas gdy jeszcze niedawno wielu Włochów odmawiało wykonywania pracy, którą uważali za społecznie degradującą, teraz niektórzy zmuszeni przez sytuację materialną zatrudniają się jako murarze, pomocnicy na budowach, sprzątacze i robotnicy rolni.

Najwyraźniejszym dowodem tych zmian są dane napływające z "trójkąta pomidorowego" w Apulii na południu kraju, w rejonie miast Foggia, San Severo i Cerignola. Okolica ta od kilku dekad cieszy się ponurą sławą jako miejsce wyzyskiwania i złego traktowania imigrantów, zatrudnianych przy zbiorze pomidorów. Pracują tam za minimalne wynagrodzenie i żyją w fatalnych warunkach robotnicy z Europy Wschodniej - Ukraińcy, Rumuni i Bułgarzy - oraz przybysze z Trzeciego Świata. To tam przed kilkoma laty przebywały również setki Polaków, zmuszanych czasem do niewolniczej pracy i maltretowanych przez rodaków - pośredników oraz oszustów.

Na pola w rejon Cerignoli nieoczekiwanie powrócili Włosi - mieszkańcy tamtych stron, którzy wraz z imigrantami zajmują się zbieraniem pomidorów. Jeszcze niedawno było to wręcz nie do pomyślenia.

Według danych centrali związkowej Cgil na polach w tej części Apulii pracuje około 800-900 Włochów, borykających się z trudnościami finansowymi. Za 10 godzin ciężkiej pracy w słońcu otrzymują 20 euro, co bardzo poprawia ich sytuację.

...

Jak spokornieli ! Bo kraj sie ekonomicznie cofa skutkiem UE .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 15:27, 26 Sie 2013    Temat postu:

Włochy: auto w kryzysie

Z po­wo­du kry­zy­su Włosi prze­sta­li dbać o swoje sa­mo­cho­dy. Może się to ne­ga­tyw­nie odbić na bez­pie­czeń­stwie na dro­gach - alar­mu­je spe­cja­li­stycz­ny in­sty­tut, który ogło­sił wła­śnie ba­da­nia na ten temat.

Po pię­ciu la­tach kry­zy­su nie tylko spadł popyt na nowe po­jaz­dy, ale Włosi wy­raź­nie zmniej­szy­li wy­dat­ki na na­pra­wy i kon­ser­wa­cję sta­rych. Po­stą­pi­ło tak już trzy­dzie­ści pro­cent au­to­mo­bi­li­stów, wy­cho­dząc naj­wy­raź­niej z za­ło­że­nia, że nie warto in­we­sto­wać w stary sa­mo­chód.

Tym samym - kon­sta­tu­ją au­to­rzy ra­por­tu - 11 mi­lio­nów nie do końca spraw­nych aut jeź­dzi po dro­gach kraju, sta­no­wiąc po­ten­cjal­ne za­gro­że­nie. Na szczę­ście jedna czwar­ta wła­ści­cie­li wła­śnie z tego po­wo­du ota­cza swoje czte­ry koła jesz­cze więk­szą tro­ską niż do tej pory. W związ­ku ze sta­łym wzro­stem cen pa­li­wa coraz wię­cej Wło­chów myśli o sa­mo­cho­dzie na gaz - nie­ko­niecz­nie nowym - bądź prze­ro­bie­niu na ten napęd po­sia­da­ne­go obec­nie.

W tej chwi­li po wło­skich dro­gach tylko dzie­więć pro­cent parku sa­mo­cho­do­we­go jeź­dzi na gaz. We Wło­szech jest 37 mi­lio­nów sa­mo­cho­dów oso­bo­wych - 61 po­jaz­dów na stu miesz­kań­ców, czyli o dzie­sięć wię­cej niż wy­no­si śred­nia w Unii Eu­ro­pej­skiej.

>>>

Unia niszczy wszystko ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:53, 30 Sie 2013    Temat postu:

Ponad trzy miliony Włochów nie ma pracy

Ponad trzy miliony Włochów nie ma pracy. Liczba bezrobotnych nie wzrasta, ale też nie maleje i od dłuższego czasu utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Średnia krajowa, jak przed miesiącem, wynosi dwanaście procent. Niższa jest w przypadku mężczyzn - wynosi jedenaście i pół procent, wyższa wśród kobiet, gdzie sięga trzynastu. Bez pracy jest aż 39,5 procent młodych Włochów, w wieku od 15 do 24 lat.

Jednocześnie, ale w nieznacznym jedynie stopniu, wzrasta zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia. Jak informuje włoski Główny Urząd Statystyczny, bezrobocie dotyka najczęściej zatrudnionych w budownictwie i tych, którzy nie mają stałej umowy o pracę. W nieco mniejszym stopniu sektora usług.

56% bezrobotnych szuka pracy od co najmniej roku.

>>>

I bedzie gorzej !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:12, 07 Wrz 2013    Temat postu:

Ciężko o pracę we Włoszech

Znalezienie pracy we Włoszech nie jest teraz łatwym zadaniem. Bezrobocie w tym kraju, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest obecnie rekordowo wysokie, a na portalach z anonsami oraz w witrynach sklepów i lokali gastronomicznych przeważają ogłoszenia osób poszukujących zajęcia. Cudzoziemiec, który nie zna włoskiego ma bardzo niewielkie szanse na znalezienie pracy.

Na popularnych portalach z ofertami pracy dominują zapytania o pracę, a jeśli pojawiają się oferty zatrudnienia, to są to głównie oferty dla opiekunek, pracowników sektora budowlanego, menadżerów i akwizytorów. W sezonie najwięcej ofert pracy czeka przy zbiorach owoców oraz w gastronomii i branży hotelarskiej. Na północy kraju można także znaleźć zatrudnienie w ośrodkach narciarskich.

Bez włoskiego ani rusz

W agencji pracy tymczasowej Randstad w Padwie poinformowano mnie, że aby znaleźć pracę we Włoszech, należy znać przynajmniej podstawy włoskiego (pracownicy agencji także mówili tylko po włosku). Najbardziej poszukiwani są obecnie inżynierowie i operatorzy maszyn, a także pracownicy służby zdrowia. Okres oczekiwania na rozpoczęcie pracy od momentu złożenia dokumentów w agencji to średnio miesiąc, w zależności od zapotrzebowania ze strony pracodawców. Płaca zależy od stanowiska i wynosi minimum 1000 euro/miesiąc.

Szukając ofert pracy zatrzymywałam się także przed oklejonymi ogłoszeniami witrynami sklepów i restauracji oraz tablicami z ogłoszeniami w Rawennie, Rimini i Padwie oraz małych miejscowościach nad włoskim Adriatykiem. Widziałam dziesiątki ogłoszeń typu "Polka znająca język włoski szuka pracy w charakterze opiekunki" czy "Albańczyk podejmie się sprzątania" i ... ani jednego ogłoszenia od pracodawcy.

Przydają się znajomości

Barbarę z Wrocławia poznałam przy pracy - sprzątała hostel w Rawennie, w którym się zatrzymałam. Przyjechała do Włoch kilka lat temu. Zarabia na życie sprzątając m.in. w hotelach i w prywatnych kąpieliskach w okolicach Rawenny. Sprząta zarówno "na czarno", jak legalnie. W tym pierwszym przypadku otrzymuje 10 euro na godzinę, pracując legalnie - o 2 euro mniej. Przyznaje, że pracy nie znalazłaby bez pośrednictwa włoskich znajomych i dodaje: - Agencje pośrednictwa mają niewiele ofert, lepiej pytać bezpośrednio w miejscach pracy, np. w hotelach, na campingach itp. Niezbędne są podstawy włoskiego. Najłatwiej o pracę, jeśli ma się znajomości, ponieważ oficjalnie publikowane oferty często są fikcyjne, a firma ma już kandydata do pracy.

Eva z Bolonii również uważa, że o pracę we Włoszech jest ciężko, jeśli nie ma się odpowiednich znajomych. Jest z wykształcenia fryzjerką, pracowała także jako opiekunka do dzieci. Obecnie jest bezrobotna. Zamierza zrobić kurs dla opiekunek osób starszych. Uważa, że najłatwiej znaleźć pracę w call center, przy opiece nad dziećmi oraz w gastronomii. Mama Evy, 50-letnia Cristina, jest masażystką, ale ostatnio ma niewiele zleceń. Uważa, że to z powodu kryzysu.

Kobiety mają gorzej

Marianna z Węgier studiuje farmację na Uniwersytecie Bolońskim. Dorabia tłumaczeniami z węgierskiego. Liczy, że po studiach znajdzie ciekawą i dobrze płatną pracę.

- W tej chwili we Włoszech jest rekordowo duże bezrobocie, kilka lat temu o pracę było łatwiej. Przed podjęciem studiów pracowałam przez kilka lat jako specjalistka ds. eksportu w firmie, ale zostałam zwolniona z powodu recesji.

Marianna jest zachwycona pięknem Włoch, ale uważa, że kobiety na tutejszym rynku pracy są dyskryminowane. - Trudno znaleźć tutaj pracę kobiecie ze względu na specyficzną mentalność. Kobiety są gorzej traktowane w pracy, uważa się, że mają gorsze kwalifikacje. Poza tym pracodawcy nie chcą legalnie zatrudniać młodych kobiet ze względu na ich możliwe macierzyństwo. Dlatego na wielu stanowiskach bardziej pożądani są mężczyźni.

Szansa dla poliglotów

Recepcjonistka w hotelu "Esedra" w Rimini nie podziela pesymistycznej opinii moich poprzednich rozmówczyń na temat włoskiego rynku pracy. - W Rimini szansę na znalezienie zatrudnienia mają między innymi osoby ze znajomością języków obcych, zwłaszcza rosyjskiego. Przyjeżdża do nas dużo cudzoziemców, zwłaszcza Rosjan, więc sklepy, hotele, stoiska z pamiątkami i punkty gastronomiczne szukają pracowników ze znajomością tego języka. Sama również ukończyłam studia językowe - angielski z rosyjskim i dzięki temu znalazłam bez problemu pracę.

Do recepcji campingu "Rive" w położonej nad Adriatykiem miejscowości Marina di Ravenna napływa wiele podań o pracę, także od cudzoziemców. -Warto składać je z dużym wyprzedzeniem, ponieważ te dotyczące pracy latem są rozpatrywane już zimą. Osoba, która złożyła aplikację w czerwcu, nie ma szansy na pracę w tym samym roku kalendarzowym. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby władające kilkoma językami - informuje recepcjonistka.

Aleksandra Marasz-Kwas

...

To jeszcze nic . Zobaczycie do jakiej tragedii doprowadzi UE .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:47, 11 Wrz 2013    Temat postu:

Katolicki tygodnik: powstrzymajmy obłęd w polityce

Powstrzymajmy obłęd we włoskiej polityce - wezwał w środę katolicki tygodnik „Famiglia Cristiana” i wyraził oburzenie tym, że przyszłość rządu Włoch i sukces reform zależy od tego, czy były premier Silvio Berlusconi zostanie pozbawiony mandatu senatora, czy też nie.

W najnowszym numerze pisma, które ma co tydzień średnio 3 miliony czytelników, jego redaktor naczelny ksiądz Antonio Sciortino poddał surowej krytyce toczącą się obecnie dyskusję polityczną we Włoszech wokół sprawy parlamentarnego mandatu byłego szefa rządu.

„Szczytem narodowego masochizmu” autor komentarza nazwał uzależnianie losów gabinetu i stabilizacji kraju od spraw Berlusconiego i grożenie upadkiem rządu.

Nad kwestią mandatu Berlusconiego debatuje od poniedziałku senacka komisja ds. wyborów w związku z tym, że został on skazany prawomocnym wyrokiem na 4 lata więzienia za oszustwa podatkowe w swojej telewizji. Zgodnie z przyjętą w zeszłym roku ustawą mandat parlamentarzysty wygasa, gdy otrzyma on karę powyżej 2 lat więzienia.

W senackiej komisji trwa coraz bardziej nerwowa próba sił między tworzącymi rząd centrolewicą, która chce głosować za odebraniem mandatu byłemu premierowi, a jego macierzystą centroprawicą, grożącą, że jeśli do tego dojdzie, upadnie koalicja, a zatem i gabinet Enrico Letty.

Szef „Famiglia Cristiana” w komentarzu, rozpowszechnionym przez wiele włoskich mediów, wyraził przekonanie, że doprowadzenie do upadku rządu po to, by działać na korzyść interesów jednego człowieka doprowadziłoby do kompletnego rozkładu w kraju, z poważnymi - jak dodał - konsekwencjami dla rodzin i biznesu.

- Ludzie mają dosyć czczych i szkodliwych dla kraju polemik. Od miesięcy nie mówi się, i to w obsesyjny sposób, o niczym innym, tylko o wygaśnięciu senatorskiego mandatu Berlusconiego po uprawomocnieniu się wyroku za oszustwa podatkowe. Tak, jakby to był jedyny problem Włoch, pogrążonych w kryzysie, który wciąż je ciężko nęka - podkreślił autor komentarza.

- Cały świat wstrzymał oddech z powodu groźby, że wojna w Syrii może błyskawicznie rozszerzyć się na Bliski Wschód i resztę globu - zauważył.

Ksiądz Sciortino zarzucił włoskiej klasie politycznej brak odpowiedzialności.

- Każda osoba o zdrowym rozsądku rozumie, że spychanie kraju w niestabilność polityczną to jest czyste szaleństwo, które prowadzi do chaosu - i to w momencie, gdy - jak przypomniał - rząd Enrico Letty zdołał uzyskać pewne rezultaty w walce z kryzysem.

Działania centroprawicy, która stara się uchronić byłego trzykrotnego premiera przed faktycznym wykluczeniem z życia politycznego, katolicki tygodnik nazwał „uporczywą terapią" w celu "ratowania szeregowca Silvio”.

- Kiedy powstawał rząd Letty, Berlusconi zadeklarował, że jego osobiste sprawy nie wpłyną na los gabinetu - stwierdził włoski ksiądz publicysta.

- Może źle zrozumieliśmy - brzmi konkluzja komentarza w „Famiglia Cristiana”.

....

Szambo u koryta jak widac wszedzie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 18:36, 14 Wrz 2013    Temat postu:

Włochy: masowe protesty w całym kraju przeciwko zamykaniu sądów

Adwokaci, lokalne władze i mieszkańcy miast i miasteczek we Włoszech protestują przeciwko wchodzącej właśnie w życie reformie systemu wymiaru sprawiedliwości. W jej rezultacie zlikwidowanych zostanie 900 sądów i ich oddziałów oraz prokuratur.

Zdaniem przeciwników reformy, zmiany jeszcze bardziej oddalą wymiar sprawiedliwości, zorganizowany dotąd według podziału na okręgi sądowe sprzed ponad 150 lat, od obywateli.

Reforma sądownictwa ma przynieść oszczędności szacowane na 80 milionów euro rocznie.

Krytyków reformy nie przekonuje argument reorganizacji zgodnej z duchem czasów ani oszczędności, a mieszkańcy oraz wspierający ich burmistrzowie wielu mniejszych ośrodków miejskich uważają, że w jej rezultacie wszyscy będą mieli znacznie utrudniony dostęp do sądu.

Z ich punktu widzenia reforma okręgów sądowych jest szkodliwa, ponieważ nie tylko więcej z powodu większej odległości kosztować ich będzie dojazd do sądu czy prokuratury, ale również - z powodu redukcji ich liczby - wydłuży się czas postępowań. Ten zaś jest i tak wyjątkowo długi. Włoskie sądownictwo z powodu nagromadzenia spraw przekraczającego jego możliwości, od lat bije rekordy powolności.

Ta reforma to farsa - twierdzą przedstawiciele adwokatury, którzy przyłączyli się do protestów lokalnych społeczności oraz władz regionów i gmin.

Związki zawodowe pracowników administracji publicznej, wchodzące w skład trzech wielkich central, ostrzegają, że zmiany na sądowej mapie Włoch grożą chaosem.

Największe niezadowolenie panuje na biedniejszym południu kraju, które zawsze uważa się za zaniedbywane i lekceważone przez władze w Rzymie. Manifestacje odbywają się między innymi w Neapolu, Salerno i na wyspie Ischia. Do protestów dołączają zarówno pracownicy likwidowanych sądów jak i tych zagrożonych przeciążeniem.

W Rossano w Kalabrii protestujący zablokowali dojazd do gmachu sądu, by nie dopuścić do jego przeprowadzki do pobliskiej miejscowości Castrovillari.

Mieszkańcy Sulmony w Abruzji zapowiedzieli, że dzień i noc będą pilnować swojego oddziału sądu i nie dopuszczą do jego zamknięcia.

W Pinerolo w Piemoncie 50 adwokatów zablokowało ruch na autostradzie.

Mimo nasilających się protestów lokalnych społeczności Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada, że reforma jest konieczna i musi zostać zrealizowana.

....

Ano ma sie to euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 16:00, 29 Wrz 2013    Temat postu:

Gigantyczne długi w kasie Rzymu

Rzym pogrążony jest w ogromnych długach - alarmuje burmistrz Wiecznego Miasta Ignazio Marino. "Analizy wykazały, że mamy 867 milionów euro zadłużenia"- poinformował apelując do rządu Włoch o natychmiastową pomoc. Nie wiadomo jednak, czy pomoc ta nadejdzie.

"Albo rząd dokona interwencji, albo grozi nam bankructwo"- przyznał wybrany w czerwcu burmistrz, polityk centrolewicowej Partii Demokratycznej.

Jego zdaniem sytuacja finansów Wiecznego Miasta jest dramatyczna.

"Jak mają jeździć autobusy i pociągi metra jeśli nie będzie na to nawet euro?"- zapytał Marino.

Przyznał też, że zazdrości burmistrzowi Sofii, który powiedział mu, że jego miasto otrzymało 1,5 miliarda euro z funduszy europejskich.

Zarząd miejski, który winą za obecny stan obarcza też poprzednie rządy centroprawicy, poszukuje dodatkowych środków i ma dwa miesiące na uporządkowanie finansów. Rozważa się możliwość podniesienia podatków, redukcji wydatków na sumę pół miliarda euro, zmniejszenie wartości kontraktów z dostawcami różnych usług, likwidację niepotrzebnych spółek, a także sprzedaż części nieruchomości należących do miasta.

O 15 razy zmniejszona zostanie suma jaką ma do swej dyspozycji gabinet burmistrza - z 7,3 miliona euro do 500 tysięcy euro.

Lokalni stołeczni politycy proponują też ogólnokrajową kampanię pod hasłem ratowania Rzymu.

Fatalna sytuacja w kasie miasta, którego zarząd liczy na pilną pomoc ze strony Rady Ministrów, zbiega się jednak w czasie z kryzysem rządowym. Doszło do niego w sobotę, gdy z gabinetu premiera Enrico Letty wyszli, w rezultacie poważnego sporu koalicyjnego, ministrowie z centroprawicy Silvio Berlusconiego.

...

Jest coraz gorzej ale skoro euro wazniejsze niz zycievniech maja.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 19:10, 14 Paź 2013    Temat postu:

Włochy: 1 cent długu wobec ZUS zamienił się w 155 tysięcy euro

Or­ga­ni­za­cja do­bro­czyn­na z Rzymu nio­są­ca pomoc nie­peł­no­spraw­nym winna była od­po­wied­ni­ko­wi wło­skie­go ZUS-u 1 centa. Z po­wo­du nie­wy­ja­śnio­ne­go błędu sto­wa­rzy­sze­nie otrzy­ma­ło we­zwa­nie do za­pła­ce­nia 155 ty­się­cy euro za­le­gło­ści, a jego konto za­ję­to - po­da­ły media.

To praw­do­po­dob­nie naj­więk­sza i naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­na po­mył­ka w ścią­ga­niu za­le­gło­ści. Jed­nak or­ga­ni­za­cja non-pro­fit, która nie­sie pomoc 300 nie­peł­no­spraw­nym ru­cho­wo i in­te­lek­tu­al­nie nie myśli o niej w ka­te­go­rii re­kor­du, jaki przy tej oka­zji po­bi­to, lecz o tym, że jej dal­sze funk­cjo­no­wa­nie z po­wo­du astro­no­micz­ne­go żą­da­nia i za­ję­cia jej konta jest za­gro­żo­ne.

Bez żad­nych wcze­śniej­szych ostrze­żeń or­ga­ni­za­cja Anf­fas z Ostii, nad­mor­skiej dziel­ni­cy Wiecz­ne­go Mia­sta, otrzy­ma­ła nagłe urzę­do­we we­zwa­nie do uisz­cze­nia długu wobec za­kła­du ubez­pie­czeń spo­łecz­nych, Inps, w wy­so­ko­ści 155 tys. euro. Na tyle osza­co­wa­no razem z od­set­ka­mi i karą jej zo­bo­wią­za­nia za 2009 rok. Na­tych­miast wsz­czę­ta zo­sta­ła też pro­ce­du­ra za­ję­cia ma­jąt­ku na po­czet tych za­le­gło­ści.

Tym samym or­ga­ni­za­cja dzia­ła­ją­ca od 20 lat nagle zo­sta­ła po­zba­wio­na pie­nię­dzy na bie­żą­ce po­trze­by, a także środ­ków zbie­ra­nych na re­mont skon­fi­sko­wa­ne­go mafii bu­dyn­ku, który otrzy­ma­ła od władz Rzymu w dowód uzna­nia dla jej dzia­łal­no­ści.

Choć błąd wy­da­je się oczy­wi­sty, wszyst­ko wska­zu­je na to, że sto­wa­rzy­sze­nie do­bro­czyn­ne bę­dzie mu­sia­ło ofi­cjal­nie do­cho­dzić swych praw po­ko­nu­jąc wszel­kie biu­ro­kra­tycz­ne etapy.

To ko­lej­ny przy­pa­dek tak zwa­nych “sza­lo­nych we­zwań do za­pła­ty”, roz­sy­ła­nych przez agen­cje ścią­ga­ją­ce za­le­gło­ści po­dat­ko­we i man­da­ty. Zja­wi­sko to ma we Wło­szech cha­rak­ter ma­so­wy i świad­czy, jak się pod­kre­śla, o ogrom­nym cha­osie, jaki pa­nu­je w tych fir­mach. Ty­sią­ce kie­row­ców otrzy­ma­ły w ostat­nim cza­sie we­zwa­nia do za­pła­ce­nia man­da­tów, które już dawno za­pła­ci­li.

>>>>

Psychole .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:11, 19 Paź 2013    Temat postu:

Miliardowe obroty organizacji przestępczych w rolnictwie

Na 14 miliardów euro oszacowano tegoroczne obroty organizacji przestępczych we Włoszech, działających w rolnictwie i produkcji żywności. Dane te przedstawił w sobotę związek rolników indywidualnych.

Obroty tzw. agromafii wzrosły według tych szacunków o 12 procent w ciągu dwóch lat. To dlatego, jak wyjaśniono podczas prezentacji raportu, że zorganizowana przestępczość zwiększa swe wpływy i aktywność w dobie trudności ekonomicznych. W czasie kryzysu, jak się podkreśla, ludzie znacznie chętniej kupują tanią żywność i mniej troszczą się o jej jakość.

Działalność grup przestępczych - jak ostrzegł rolniczy związek Coldiretti - w bardzo poważny sposób zagraża jakości oraz bezpieczeństwu żywności z powodu powszechnego procederu fałszowania oryginalnych produktów, na przykład serów, oraz ich produkowania z tańszych, niepewnych składników.

Podano przykład oliwy, którą niekiedy - wbrew informacji na etykiecie, iż produkowana jest z oliwek z krajów UE - wytwarza się z oliwek pochodzących spoza Unii, gdzie kontrole jakości nie są tak skrupulatne.

Związek rolników podkreślił ponadto, że plaga podrabiania żywności i jej produkowania z niskiej jakości składników zagraża również opinii, jaką cieszą się włoskie produkty. Dlatego według Coldiretti trzeba bronić dobrego imienia "made in Italy" i wartości włoskich artykułów żywnościowych.

W raporcie podano również, że około 5 tysięcy restauracji we Włoszech znajduje się w rękach grup przestępczości zorganizowanej. W większości przypadków kontrolowane przez mafie lokale zapisane są na nazwiska tzw. figurantów. Wiele takich lokali skonfiskowano w ostatnich latach w Rzymie.

....

Mafia pierze tez w rolnictwie .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:06, 26 Paź 2013    Temat postu:

Włochy: sześć milionów niepracujących

Do sześciu milionów wzrosła we Włoszech armia niepracujących. Połowę stanowią bezrobotni, drugą połowę - osoby, które nie szukają lub nie mogą znaleźć zajęcia.

Co dziesiąty Włoch znajduje się dziś poza rynkiem pracy. Poinformował o tym włoski Główny Urząd Statystyczny ISTAT w raporcie za drugi kwartał bieżącego roku. Do trzech milionów siedemdziesięciu tysięcy bezrobotnych należy dodać dwa miliony 990 tysięcy osób, które chciałyby pracować, ale nie szukają zajęcia albo też znajdują je, ale nie są w stanie natychmiast przystąpić do pracy. Razem jest ich sześć milionów.

Połowa oficjalnych bezrobotnych, czyli półtora miliona, to ludzie w wieku od 15 do 34 lat.

...

Euro glod blisko .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 19:05, 31 Paź 2013    Temat postu:

Rekordowe wskaźniki bezrobocia we Włoszech

Do 12,5 procent wzrósł wskaźnik bezrobocia we Włoszech. Jest on najwyższy od 1977 roku, czyli od chwili, gdy przyjęto obecną metodę jego obliczania. Rekordowo wzrósł również odsetek młodych ludzi bez pracy; wynosi on 40,4 procent.

Włoski Urząd Statystyczny Istat podał, że od sierpnia do września wskaźnik wzrósł o 0,1 punktu procentowego. W stosunku rocznym jest on większy o 1,6 punktu.

Łącznie bez pracy jest 3,2 miliona Włochów.

Bezrobocie wśród młodzieży w wieku od 15 do 24 lat wzrosło w ciągu miesiąca z 40,2 do 40,4 procent, również osiągając najwyższy pułap w historii. W porównaniu z wrześniem zeszłego roku jest on wyższy o 4,4 punktu procentowego.

Związki zawodowe i lewicowi politycy uznali przedstawione dane za "dramatyczne". Przywódca centrowej związkowej centrali Cisl Raffaele Bonanni powiedział, że dane te najlepiej świadczą o tym, że Włochy są w "pełnej recesji" i że potrzeba jest "terapia szokowa".

....

Taa trzeba jeszcze szokowo zwiekszyc bezrobocie . Byle bylo euro .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 18:47, 06 Lis 2013    Temat postu:

Restauracja splajtowała przez polityków

Rzym­scy po­li­ty­cy za­mie­ni­li atrak­cyj­ną re­stau­ra­cję w cen­trum mia­sta w swoją sto­łów­kę. Jedli tam bez­płat­ne obia­dy i ko­la­cje i lokal splaj­to­wał.

Miała być wi­zy­tów­ką re­gio­nu La­cjum, stała się oka­zja do nad­użyć. Zlo­ka­li­zo­wa­na w cen­trum Rzymu re­stau­ra­cja, w któ­rej ser­wo­wa­no re­gio­nal­ne spe­cjal­no­ści ga­stro­no­micz­ne, zo­sta­ła do­słow­nie prze­je­dzo­na przez lo­kal­nych po­li­ty­ków.

Mogli oni li­czyć tam na po­waż­ną zniż­kę, wo­le­li jed­nak wsta­wać od sto­li­ka bez pła­ce­nia w ogóle. W re­zul­ta­cie w ciągu kilku lat lokal za­miast zy­sków przy­niósł stra­ty w wy­so­ko­ści ponad pół­to­ra mi­lio­na euro.

Pro­wa­dzo­ny był wbrew wszel­kim re­gu­łom rynku. Za­trud­niał 20 osób, pod­czas gdy wy­star­czy­ła­by po­ło­wa, a w sierp­niu, gdy jest naj­więk­szy ruch tu­ry­stycz­ny, a więc i moż­li­wo­ści za­rob­ku, był za­mknię­ty, bo po­li­ty­cy ba­wi­li wtedy nad mo­rzem.

Od no­we­go roku re­stau­ra­cję przej­mie pry­wat­ny dzier­żaw­ca, który tylko wtedy wyj­dzie na swoje, gdy bę­dzie umiał opę­dzić się przed po­li­ty­ka­mi.


????

Jak to ? Nie bylo bramkarzy ?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 22:04, 09 Lis 2013    Temat postu:

Włoskie plaże na sprzedaż?

Pięć miliardów euro mógłby zainkasować włoski skarb państwa, gdyby wystawił na sprzedaż nadmorskie plaże. Propozycję taką zawiera jedna z trzech tysięcy poprawek, jakie zgłoszono do ustawy budżetowej na przyszły rok, która w przyszłym tygodniu będzie przedmiotem dyskusji w parlamencie.

Poprawkę zgłosił jeden z senatorów partii Lud wolności Silvio Berlusconiego. Obliczył on, że wydłużenie dzierżawy, a jeszcze lepiej sprzedaż plaż, przyniosłoby finansom państwa zastrzyk w wysokości czterech czy nawet pięciu miliardów euro. Pieniądze te można by przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe i emerytury.

"To chyba jakiś żart" - skomentował deputowany lewicy, były prezes stowarzyszenia ekologów Legambiente Ermete Realacci. Następnym etapem, zasugerował, powinno być wystawienie na sprzedaż Fontanny di Trevi. Pomysły takie wysuwano do tej pory wyłącznie na ekranie, w komediach filmowych z lat 50. i 60. ubiegłego wieku.

....

Tak . Italia na sprzedaz a Wlosi niech uchodza na Lampeduse . Chcieli euro majo .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 15, 16, 17  Następny
Strona 10 z 17

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy