Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:50, 27 Wrz 2012    Temat postu:

Burza po wyroku więzienia dla dziennikarza za zniesławienie

Wło­scy po­li­ty­cy i dzien­ni­ka­rze są obu­rze­ni wy­ro­kiem Sądu Naj­wyż­sze­go. Utrzy­mał on karę 14 mie­się­cy wię­zie­nia dla re­dak­to­ra na­czel­ne­go dzien­ni­ka "Il Gior­na­le" za znie­sła­wie­nie sę­dzie­go.

Wy­ko­na­nie kary od razu za­wie­szo­no, po­nie­waż ska­za­ny nie jest re­cy­dy­wi­stą.

Re­dak­tor na­czel­ny ga­ze­ty, wy­da­wa­nej przez brata by­łe­go pre­mie­ra Si­lvio Ber­lu­sco­nie­go za­po­wie­dział, że poda się do dy­mi­sji.

Wyrok sądu, który tra­fił na czo­łów­ki wszyst­kich wło­skich me­diów wy­wo­łu­jąc ogól­no­kra­jo­wą dys­ku­sję do­ty­czy ar­ty­ku­łu, za­miesz­czo­ne­go w 2007 roku na ła­mach pra­wi­co­we­go dzien­ni­ka "Li­be­ro", kie­ro­wa­ne­go wów­czas przez Sal­lu­stie­go.

Na­pi­sał on pod pseu­do­ni­mem, że sę­dzia z Tu­ry­nu wydał wyrok zmu­sza­ją­cy 13-lat­kę do abor­cji. Tym­cza­sem, jak się oka­za­ło, to ona chcia­ła usu­nąć ciążę i mając zgodę matki zwró­ci­ła się z tą spra­wą do sądu dla nie­let­nich.

Po tym, jak Sąd Naj­wyż­szy utrzy­mał wyrok sądu niż­szej in­stan­cji i od­rzu­cił od­wo­ła­nie, zło­żo­ne przez dzien­ni­ka­rza, we Wło­szech wy­bu­chła burza wokół pa­ra­gra­fu ko­dek­su kar­ne­go, prze­wi­du­ją­ce­go karę wię­zie­nia za znie­sła­wie­nie.

Sal­lu­sti od­rzu­cił moż­li­wość za­mia­ny kary wię­zie­nia na pracę spo­łecz­ną.

- Od­ma­wiam pod­da­nia się re­edu­ka­cji, bo moim zda­niem od­da­nie się w ręce służb so­cjal­nych po­win­no do­ty­czyć han­dla­rzy nar­ko­ty­ków albo po­li­ty­ka, który krad­nie - stwier­dził szef "Il Gior­na­le".

Oznaj­mił rów­nież, że nie bę­dzie pro­sił pre­zy­den­ta Włoch Gior­gio Na­po­li­ta­no o uła­ska­wie­nie, gdyż - jak stwier­dził - "w ciągu całej swej ka­den­cji nie bro­nił on oby­wa­te­li w wy­star­cza­ją­cy spo­sób przed na­chal­no­ścią roz­po­li­ty­ko­wa­ne­go wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści". Tym samym Sal­lu­sti po­wtó­rzył za­rzu­ty, jakie są­dow­nic­twu sta­wia od lat były pre­mier Ber­lu­sco­ni.

Mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Paola Se­ve­ri­no nie sko­men­to­wa­ła wy­ro­ku, ale wy­ra­zi­ła prze­ko­na­nie o po­trze­bie jak naj­szyb­szej re­wi­zji prze­pi­sów o od­po­wie­dzial­no­ści kar­nej dzien­ni­ka­rzy i sze­fów gazet za znie­sła­wie­nie.

Naj­ostrzej za­pro­te­sto­wa­ła prze­ciw­ko orze­cze­niu Wło­ska Fe­de­ra­cja Prasy ape­lu­jąc do re­dak­cji gazet, by na znak sprze­ci­wu wy­da­ły ga­ze­ty z pierw­szy­mi cał­ko­wi­cie bia­ły­mi stro­na­mi. Wyrok dzien­ni­kar­ski zwią­zek na­zwał "obu­rza­ją­cym".

"Hańba" - taki wiel­ki na­głó­wek za­mie­ści­ło "Il Gior­na­le" na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej.

W dys­ku­sji na temat wy­ro­ku biorą udział przed­sta­wi­cie­le naj­więk­szych sił po­li­tycz­nych. Si­lvio Ber­lu­sco­ni, ma­gnat me­dial­ny i wła­ści­ciel wy­daw­nic­twa pra­so­we­go oświad­czył, że de­cy­zja Sądu Naj­wyż­sze­go jest "sprzecz­na z wszel­ką lo­gi­ką i zdro­wym roz­sąd­kiem".

- Co za okrop­ny kraj - uzna­ła de­pu­to­wa­na par­tii by­łe­go pre­mie­ra Da­nie­la San­tan­che. - Lu­dzie wyjdą na ulice, bo trze­ba wal­czyć o wol­ność - stwier­dzi­ła.

Se­na­tor Anna Fi­noc­chia­ro z cen­tro­le­wi­co­wej Par­tii De­mo­kra­tycz­nej za­strze­gła, że nie ceni pracy dzien­ni­kar­skiej Sal­lu­stie­go i jego ga­ze­ty, ale – jak do­da­ła - prze­pi­sy o znie­sła­wie­niu trze­ba zmie­nić. To wyrok, który "prze­szedł wszel­ką miarę" - oce­ni­ła.

So­li­dar­ność z dzien­ni­ka­rzem wy­ra­zi­li re­dak­to­rzy na­czel­ni naj­więk­szych wło­skich gazet.

Szef "Cor­rie­re della Sera" Fer­ruc­cio De Bor­to­li oświad­czył: "Uwa­żam za bul­wer­su­ją­ce to, że dzien­ni­karz może tra­fić do wię­zie­nia za opu­bli­ko­wa­nie ar­ty­ku­łu". - To dno są­dow­nic­twa - pod­kre­ślił.

- To de­cy­zja, która musi wy­wo­łać obu­rze­nie - uważa re­dak­tor na­czel­ny le­wi­co­wej "La Re­pub­bli­ca" Ezio Mauro.

Wło­ska agen­cja pra­so­wa Ansa po­da­ła, że w czwar­tek Ales­san­dro Sal­lu­sti ma przed sądem w Me­dio­la­nie na­stęp­ną spra­wę o znie­sła­wie­nie in­ne­go sę­dzie­go.

>>>>

Przede wszystkim dziecko zostalo ZAMORDOWANE a sedzia sie zgodzil . Nastolatka nie ma jeszcze rozumu ALE SEDZIA TAK !!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 22:32, 28 Wrz 2012    Temat postu:

Strajk pracowników sektora publicznego we Włoszech

Piątek upłynął we Włoszech pod znakiem strajku części pracowników sektora publicznego. Ogłosiły go dwie lewicowe centrale związkowe na znak protestu przeciwko rządowej polityce cięć. Strajku nie poparła trzecia wielka centrala. W Rzymie manifestowało 30 tysięcy osób.

Demonstracja i strajk, zorganizowane przez związki Cgil i Uil, odbyły się pod hasłem sprzeciwu wobec polityki oszczędności i redukcji cięć w nakładach z budżetu, prowadzonej przez gabinet Mario Montiego w celu naprawy finansów publicznych. Obie te centrale twierdzą, że program ten, znany pod angielską nazwą spending review (rewizja wydatków), prowadzi jedynie do zubożenia społeczeństwa i przynosi szkody światu pracy.

- Całe Włochy mają jeden cel: zmienić ten program - mówiła podczas wiecu w Wiecznym Mieście przywódczyni Cgil Susanna Camusso. - Nie zamierzamy się zatrzymać ani poddawać - zapewniła.

W rzymskiej manifestacji uczestniczyli przedstawiciele różnych grup zawodowych i działacze związkowi, a także reprezentanci sił zbrojnych, którzy domagali się obrony ich praw i zarobków oraz możliwości założenia związku zawodowego wojska na wzór podobnych organizacji w policji.

W całym kraju doszło do licznych utrudnień z powodu strajku, między innymi w komunikacji miejskiej.

W Rzymie zamknięte było Koloseum, Forum Romanum, Palatyn i inne zabytki. Odwołano niektóre rozprawy sądowe. Strajkowała część pracowników oświaty, ale szkoły były otwarte.

Przeciwna strajkowi była centrala Cisl, według której bezzasadne jest organizowanie protestu, gdy trwają negocjacje z rządem na temat polityki oszczędnościowej. Tę argumentację odrzuciła szefowa Cgil Susanna Camusso, zarzucając związkowcom z drugiej centrali, że "dają się nabrać na puste obietnice".

>>>>

Tragedia zaostrza sie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:06, 30 Wrz 2012    Temat postu:

Włochy: kara dla liceum za głośne zachowanie uczniów na przerwie

Licem w Wenecji otrzymało grzywnę w wysokości 1500 euro za to, że jego uczniowie za bardzo hałasują na przerwie. Skargę złożył mieszkaniec domu stojącego tuż koło szkoły - podała Ansa.

"Zapłaciliśmy i nie zaprotestowaliśmy" - powiedział dyrektor prestiżowego weneckiego liceum "Foscarini" Rocco Fiano, cytowany przez lokalny dziennik.

Wyjaśnił, że przyczyną tego sporu, zakończonego słoną karą, jest lokalizacja placówki, obok której mieści się także szkoła podstawowa. Teren szkoły sąsiaduje z domem mieszkalnym.

Irytację mieszkańca, który złożył doniesienie, wywołał hałas dochodzący ze szkolnego boiska. Uczniowie wychodzą na nie podczas przerwy.

Dyrektor zapewnił, że trwają starania o wprowadzenie zmian, które ograniczą hałas, a do tego czasu uczniowie będą usilnie proszeni o obniżenie głosu.

Oburzona i zdumiona ukaraniem szkoły przez specjalną agencję, zajmującą się ochroną środowiska w regionie Wenecja Euganejska, jest przewodnicząca władz prowincji Francesca Zaccariotto, która stwierdziła, że "społeczeństwo staje się coraz bardziej nietolerancyjne".

- Ludzie zapominają o tym, że tam, gdzie są szkoły, są także młodzi ludzie, a zabawa stanowi część ich naturalnej żywiołowości - dodała.

>>>>>

Totez i na zachodzie nie ma dzieci skoro im az tak przeszkadzaja ... Co nie znaczy ze nalezy dzieciom na wszystko pozwalac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:21, 30 Wrz 2012    Temat postu:

Pierwsza Dama Włoch w kolejce po bilet. Prasa zdumiona.

We Włoszech, gdzie ujawniane są skandale z szastaniem publicznymi pieniędzmi i korzystaniem z przywilejów przez lokalnych polityków, wyjątkową lekcję dała wszystkim według mediów żona prezydenta Giorgio Napolitano. Stała w kolejce po bilet na wystawę Vermeera.

Oblegana przez tłumy wystawa dzieł tego malarza oraz innych artystów holenderskich XVII wieku na terenie dawnych Stajni Kwirynalskich przy Pałacu Prezydenckim w Rzymie, otwarta w czwartek, uważana jest za najważniejszą w tym roku ekspozycję w kraju.

Niektóre z obrazów Jana Vermeera wystawiane są we Włoszech po raz pierwszy. Do kas ustawiają się długie kolejki chętnych.

W sobotni poranek stanęła tam po bilet również żona prezydenta, 77-letnia Clio Napolitano, która mieszkając w Kwirynale mogłaby zobaczyć ekspozycję w dowolnym czasie i za darmo. Włoska prasa opublikowała w niedzielę zdjęcia Pierwszej Damy w kolejce do kasy.

We Włoszech wiadomością staje się nawet normalny gest ustawienia się w kolejce po bilet na wystawę - podkreślają włoskie media.

Para prezydencka słynie właśnie z takich zwyczajnych gestów i niechęci do korzystania z przywilejów. Prezydentowa korzysta czasem z komunikacji miejskiej w centrum Wiecznego Miasta. Zimą w Neapolu sfotografowano 87-letniego Giorgio Napolitano i jego żonę stojących w kolejce do kasy kinowej.

>>>>

Owszem to dobry przyklad . Ale z drugiej strony balbym sie ludzi osobiscie uczciwych ktorzy ,,dla idei'' niszcza kraj . Nic osobiscie nie ukradl ale dla idei zniszczyl . Np. Polske zniszczyl bestialsko Balcerowicz ktory osobiscie nic nie ukradl ! Zadni tam zlodzieje !
Po prostu uczciwosc to norma WE WSZYSTKIM ale trzeba byc KOMPETENTNYM w swej dziedzinie . Oczywiscie nie dotyczy to zony .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:36, 01 Paź 2012    Temat postu:

Rząd Montiego oszczędza na administracji samorządowej

15 paź­dzier­ni­ka we Wło­szech ule­gnie li­kwi­da­cji ponad po­ło­wa 110 tam­tej­szych pro­win­cji. Włosi nie mogą się już tego do­cze­kać, po­nie­waż te jed­nost­ki ad­mi­ni­stra­cyj­ne, od­po­wia­da­ją­ce na­szym po­wia­tom, są fi­nan­so­wym wor­kiem bez dna.

W ra­mach rzą­do­we­go pro­gra­mu an­ty­kry­zy­so­we­go li­kwi­da­cji ule­gną 64 pro­win­cje. We­dług pierw­szych sza­cun­ków, skarb pań­stwa za­osz­czę­dzi na tym czte­ry i pół mi­liar­da euro.

3 853 po­li­ty­ków za­sia­da­ją­cych w sa­mo­rzą­dach lo­kal­nych kosz­tu­je 434 mi­lio­ny rocz­nie, każdy z nich za­ra­bia śred­nio 115 ty­się­cy. Do­cho­dzą do tego 2,3 mi­liar­da euro na płace dla 63 ty­się­cy pra­cow­ni­ków pro­win­cji.

Opi­nia pu­blicz­na do­wia­du­je się w tych dniach, że na tym nie ko­niec. Po­li­ty­cy bo­wiem ko­rzy­sta­ją z prawa do zwro­tu roz­ma­itych wy­dat­ków, po­no­szo­nych rze­ko­mo z ty­tu­łu spra­wo­wa­ne­go urzę­du, jak ta­ble­ty, słow­ni­ki czy po­dró­że, karty te­le­fo­nicz­ne i ży­cze­nia świą­tecz­ne.

Róż­nie przyj­mo­wa­ne są an­ty­kry­zy­so­we po­su­nię­cia rządu Mario Mon­tie­go, li­kwi­da­cja ponad po­ło­wy pro­win­cji ma jed­nak po­par­cie zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści.

>>>>

Niby pozytywne ale przeciez kraj sie zwija ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 15:48, 03 Paź 2012    Temat postu:

Przedsiębiorca prowadzi protest na kopule bazyliki św. Piotra

Drugi dzień trwa protest włoskiego przedsiębiorcy z Triestu na kopule bazyliki świętego Piotra przeciwko rządowi premiera Mario Montiego i Unii Europejskiej. Mężczyzna wszedł na kopułę w Watykanie we wtorek po południu i spędził tam noc.

Włoskie media ustaliły, że okupację prowadzi Marcello Di Finizio, właściciel popularnego lokalu w Trieście, który już wcześniej organizował spektakularne protesty w obronie swojego biznesu. W tym samym celu wszedł na kopułę w Watykanie także 30 lipca.

Tym razem wywiesił tam wielki transparent z napisem: "Pomocy! Dość Montiego, dość Europy, koniec z międzynarodowymi koncernami. Wszyscy nas wykańczacie". Widnieje tam także hasło: "Rozwój? To społeczna rzeź".

Rozpoczęte we wtorek wieczorem negocjacje watykańskiej żandarmerii z biznesmenem nie przyniosły rezultatu. Domaga się on interwencji ministra turystyki oraz papieża Benedykta XVI.

Jak poinformowano restaurator obawia się utraty lokalu, znajdującego się na terenie wystawionym na sprzedaż, co umożliwia unijna dyrektywa o liberalizacji rynku usług. Przeciwko niej wymierzony jest protest Włocha.

>>>>

Oczywiscie nie jest to bluznierstwo tylko najwyzszy punkt miasta . U nas bylby to Palac Kultury zapewne . Ma racje to Ue ich wykancza a Monti wiernie jej pomaga ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:17, 04 Paź 2012    Temat postu:

Agencja podatkowa sprzeniewierzyła 105 mln euro. Jak?

Oszustwo na sumę około 105 milionów euro wykryto w prywatnej włoskiej agencji zajmującej się pobieraniem podatków dla 460 gmin. Pieniądze zamiast do ich kas trafiły w dużej części do prywatnej kieszeni właściciela firmy Giuseppe Saggese, którego aresztowano.

Gwardia Finansowa objęła śledztwem także kilku wspólników mającej siedzibę w Rzymie agencji Tributi Italia - poinformowały włoskie media.

Śledczy ustalili, że Saggese stworzył skomplikowany oszukańczy mechanizm pobierania gminnego podatku od nieruchomości oraz kilku innych należności. Do kas miast i miasteczek wpływała jednak tylko niewielka część pobranych podatków. Większość z nich księgowano jako rzekome wydatki na konsultantów i koszty operacyjne.

Faktycznie jednak właściciel firmy, jak się okazało, dosłownie pławił się w luksusie, wydając przeznaczone dla lokalnych administracji pieniądze na prywatne samoloty, elegancki jacht, limuzyny. Codziennie pobierał z firmowego konta po 10 tys. euro w gotówce. Na razie Gwardia Finansowa ustaliła, że na swoje prywatne cele przeznaczył 20 mln euro. Trwają poszukiwania pozostałych pieniędzy, które nie dotarły do gminnych kas.

W rezultacie gigantycznego oszustwa poszkodowane zostały zarówno wielkie miasta, takie jak Bolonia, Foggia i Bergamo, jak i niewielkie gminy, które pozbawione środków znalazły się na skraju bankructwa. Prowadzący dochodzenie chcą ustalić, czy cały proceder nie odbywał się za przyzwoleniem pracowników wielu lokalnych administracji.

Oprócz zarzutów fałszerstwa i przywłaszczenia mienia publicznego podejrzanym postawiony ma też zostać zarzut umyślnego doprowadzenia do upadłości firmy. Ogłoszono ją w 2010 roku. Ofiarami oszustwa padło także ponad tysiąc zwolnionych pracowników agencji, którzy nie otrzymali zaległych pensji.

W zgodnej opinii komentatorów ten największy we Włoszech skandal skarbowy, ujawniony w czasie, gdy rząd Mario Montiego prowadzi stanowczą walkę z plagą oszustw, może tej walce bardzo zaszkodzić, ponieważ rzucił cień na cały system pobierania podatków.

>>>>

Oszustwo stare jak swiat znane juz z Biblii !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:19, 05 Paź 2012    Temat postu:

Włochy: premier Mario Monti oburzony serią skandali ujawnianych w kraju

Premier Włoch Mario Monti powiedział, że skandale finansowe i korupcyjne ujawniane ostatnio w kraju wyrządzają "straty nie do oszacowania". Według szefa rządu kolejne afery podważają zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji.

Po czwartkowym, wieczornym posiedzeniu Rady Ministrów, na którym przyjęto dekret o redukcji kosztów polityki na wszystkich szczeblach, Mario Monti odniósł się na konferencji prasowej do skandali, jakie wybuchają w poszczególnych regionach i prowincjach Włoch.

W ostatnim czasie doszło do licznych przypadków przywłaszczania publicznych pieniędzy oraz korupcji. Afery wybuchły w Lacjum, Lombardii i na Sycylii. Wymiar sprawiedliwości wszczął śledztwa, by sprawdzić również wydatki lokalnych polityków w Piemoncie i w Emilii-Romanii.

- Możemy wyobrazić sobie, jaki wpływ na wizerunek Włoch, mogą mieć przypadki oszustw podatkowych czy korupcji; co myśli sobie cudzoziemiec, kiedy widzi w telewizji, co się dzieje - zaznaczył włoski premier. - Dla Włoch są to straty nie do oszacowania - podkreślił.

Monti zapewnił, że jego rząd dokłada wszelkich starań, aby "wzrósł szacunek dla Włoch". - Skandale i przypadki korupcji podważają zaufanie obywateli do instytucji, podważają wiarygodność państwa oraz wysiłek, jaki podejmujemy, aby rola Włoch była w pełni uznawana na forum międzynarodowym - zaznaczył.

- Obywatele są oburzeni, ponieważ zostali poproszeni o wyrzeczenia (z powodu panującego kryzysu gospodarczego i finansowego), podczas gdy świat polityki wydaje się z nich zwolniony - dodał premier Włoch, który po raz pierwszy wypowiedział się tak ostro o codziennych doniesieniach, nieschodzących z czołówek włoskich mediów.

>>>>

Owszem ale to slabe skandale . Megaskandalem i megaafera jest tylko UE . Z mafia jakos Italia prosperowala z Beruksela nie ma mozliwosci...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:20, 05 Paź 2012    Temat postu:

Włochy: w sieci podsumują realizację obietnic polityków

We Włoszech powstała strona internetowa, na której można sprawdzić prawdomówność polityków i to, czy dotrzymali złożonych obietnic. Pomysłodawcy portalu zapewniają, że będzie on bardzo przydatnym narzędziem weryfikacji polityków przed majowymi wyborami.

Podczas gdy włoska Gwardia Finansowa i wymiar sprawiedliwości skrupulatnie kontrolują konta poszczególnych ugrupowań i sposób wydawania publicznych pieniędzy w związku z kolejnymi ujawnianymi skandalami nadużyć, każdy obywatel może sprawdzić polityka i dokładnie przyjrzeć się, co udało mu się zrealizować z wyborczych planów.

Na stronie internetowej, w której nazwie jest sformułowanie: "publiczne obietnice", codziennie gromadzone są wypowiedzi premiera Mario Montiego, ministrów z jego rządu, polityków wszystkich szczebli i innych osób publicznych, ich deklaracje, obietnice, zapowiedzi. Dotyczą one rozmaitych aspektów życia społecznego i gospodarczego, na przykład obniżenia podatków, walki z oszustwami skarbowymi, odkładanej od lat budowy mostu w Cieśninie Mesyńskiej, który miałby połączyć Sycylię z Kalabrią.

Działająca w Neapolu redakcja strony, która gromadzi i zamieszcza złożone obietnice, opatruje je potem jedną z trzech ocen: dotrzymana, niedotrzymana, spełniona połowicznie.

Do tej pory zebrano tam ponad tysiąc politycznych obietnic; większość z nich uznano za niespełnione.

Zapowiedziano, że strona ta zostanie w najbliższym czasie rozbudowana, by jak najbardziej pomóc obywatelom w podjęciu decyzji podczas najbliższych wyborów parlamentarnych i samorządowych.

>>>>

Tak z tym ze w tym ustroju oni nic nie moga . Niepodleglosc oddali Brukseli wiec mozecie ich podsumowywac na zdrowie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:18, 05 Paź 2012    Temat postu:

Wloski polityk poprzebijał opony w aucie niepełnosprawnego emeryta

Wło­ski po­li­tyk An­to­nio Piaz­za prze­bił opony w sa­mo­cho­dzie nie­peł­no­spraw­ne­go eme­ry­ta - pisze ser­wis independent.​co.​uk.

Piaz­za był człon­kiem Ko­mi­te­tu Wy­ko­naw­cze­go par­tii Lud Wol­no­ści w Lecco (Lom­bar­dia). Na jej czele stoi znany z wielu eks­ce­sów były pre­mier Si­lvio Ber­lu­sco­ni.

Piaz­za zwykł par­ko­wać swo­je­go Ja­gu­ara na miej­scu dla in­wa­li­dów. W sierp­niu jeden z nich się bar­dzo tym zde­ner­wo­wał i za­wia­do­mił po­li­cję.

Po­li­tyk do­stał man­dat. Hi­sto­ria miała jed­nak ciąg dal­szy. Gdy tylko po­li­cjant się od­da­lił, Piaz­za po­szedł po nóż a na­stęp­nie po­prze­bi­jał opony w sa­mo­cho­dzie nie­peł­no­spraw­ne­go eme­ry­ta.

Wszyst­ko za­re­je­stro­wa­ły ka­me­ry mo­ni­to­rin­gu. Dzien­ni­ka­rze, py­ta­ją­cy o zaj­ście, usły­sze­li tylko: "Nie­któ­rzy robią gor­sze rze­czy".

Jak po­da­je independent.​co.​uk, po­li­tyk już nie jest człon­kiem Ludu Wol­no­ści. Par­tia się go szyb­ko po­zby­ła.

>>>>

,,Polityk'' ... Juz rozum zuzyty szwankuje i oto efekt ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:19, 05 Paź 2012    Temat postu:

Włochy: manifestacje studentów i starcia z policją w kilku miastach

W Rzy­mie, Me­dio­la­nie, Tu­ry­nie i in­nych wło­skich mia­stach do­szło do za­mie­szek i starć ma­ni­fe­stu­ją­cych stu­den­tów i uczniów szkół śred­nich z po­li­cją. Mło­dzież uni­wer­sy­tec­ka pro­te­sto­wa­ła prze­ciw­ko rzą­do­wym cię­ciom w na­kła­dach na szkol­nic­two.

Wiece zor­ga­ni­zo­wa­ły stu­denc­kie i uczniow­skie sto­wa­rzy­sze­nia pod ha­sła­mi sprze­ci­wu wobec po­li­ty­ki oszczęd­no­ści, pro­wa­dzo­nej przez rząd Mario Mon­tie­go.

Naj­bar­dziej gwał­tow­ny prze­bieg miał kil­ku­set­oso­bo­wy pro­test w Tu­ry­nie, gdzie po­li­cja użyła pałek w od­po­wie­dzi na agre­syw­ne za­cho­wa­nia nie­któ­rych mło­dych ludzi, ob­rzu­ca­ją­cych funk­cjo­na­riu­szy kost­ką chod­ni­ko­wą, a wi­try­ny skle­pów - świe­ca­mi dym­ny­mi. Pię­ciu ma­ni­fe­stan­tów od­nio­sło nie­groź­ne ob­ra­że­nia, pięt­na­stu za­trzy­ma­no.

Do na­pięć do­szło w Me­dio­la­nie; tam uczest­ni­cy ma­ni­fe­sta­cji w cen­trum mia­sta rzu­ca­li jaj­ka­mi, ka­mie­nia­mi i świe­ca­mi dym­ny­mi, a na­stęp­nie pró­bo­wa­li prze­rwać po­li­cyj­ny kor­don. Zo­sta­li ode­pchnię­ci przez funk­cjo­na­riu­szy sił bez­pie­czeń­stwa.

W Rzy­mie wiec 5 ty­się­cy de­mon­stran­tów za­mie­nił się w próbę sił z po­li­cją, która od­par­ła próbę prze­rwa­nia jej kor­do­nu. Ma­ni­fe­stan­ci wzno­si­li okrzyk: - Ręce precz od szko­ły, bę­dzie­my jej bro­nić w walce. Przed Oł­ta­rzem Oj­czy­zny na Placu We­nec­kim stu­den­ci roz­ło­ży­li ogrom­ną ka­ry­ka­tu­rę pre­mie­ra Mon­tie­go, przed­sta­wio­ne­go jako wam­pi­ra.

Pod­czas de­mon­stra­cji w Ne­apo­lu jej uczest­ni­cy od­pa­la­li pe­tar­dy. W Pa­ler­mo ucznio­wie i stu­den­ci spa­li­li swoje karty wy­bor­cze na znak pro­te­stu prze­ciw­ko po­li­ty­kom, któ­rzy nie bro­nią oświa­ty.

>>>>

Wojna !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:48, 07 Paź 2012    Temat postu:

Skarbówka ściga nastolatków

12-letni Włoch otrzymał od agencji zajmującej się ściąganiem zaległych podatków wezwanie do zapłacenia ponad 1100 euro należności za samochód, jaki rzekomo kupił w 1997 roku, a więc na trzy lata przed swoimi narodzinami. Takich błędów skarbowych są tysiące.

Włoska prasa nagłośniła przypadek gimnazjalisty o imieniu Antonio z okolic Brindisi na południu kraju podkreślając, że to kolejny przykład masowego zjawiska, określanego powszechnie jako "szalone wezwania". Rozsyła je agencja Equitalia, której zadaniem jest ściąganie należności, m. in. skarbowych. Dochodzi w niej jednak do serii błędów, wynikających między innymi z nieskuteczności systemu komputerowego.

Po tym, gdy chłopiec otrzymał od tej agencji nakaz zapłacenia 1138 euro podatku, jego ojciec ustalił, że został on nałożony na samochód, którego nie miał nikt w rodzinie. Jednak Equitalia nie zamierzała ani przyznać się do błędu, ani wycofać żądania. Dlatego ojciec chłopca zapowiedział, że podejmie wszelkie kroki prawne by unieważnić nakaz.

Dopiero po tym jak sprawa została opisana w prasie, kierownictwo państwowej spółki ogłosiło, że rzekomy dług anulowało. Oddział Equitalia na południu Włoch przeprosił jednocześnie za całe nieporozumienie. Wyjaśnił, że przyczyną błędu było to, że dane chłopca pomylono z kimś innym o takim samym nazwisku.

Jednak media zauważają, że w przypadku agencji Equitalia nie jest to odosobniony incydent. Codziennie do jej oddziałów w całym kraju zgłaszają się tysiące ludzi, by zaprotestować przeciwko niesłusznie wydanym decyzjom.


Organizacje obrony praw konsumentów alarmują od wielu miesięcy, że zupełnie wymknęło się spod kontroli zjawisko rozsyłania "szalonych wezwań" kierowcom za rzekomo niezapłacone mandaty. Otrzymują oni nakazy zapłaty mandatów - wraz z astronomicznymi niekiedy odsetkami - jakich albo nigdy im nie wystawiono, albo takich, które kilka lat wcześniej zapłacili. Transakcje te nie zostały jednak zarejestrowane w systemie komputerowym.

Nakazom często towarzyszy administracyjny zakaz jazdy samochodem, mimo, że kierowca nie ma nic na sumieniu i dawno uiścił wszystkie opłaty. Anulowanie tej decyzji i dochodzenie swych praw bywa bardzo skomplikowane, dlatego organizacje konsumenckie oferują poszkodowanym pomoc prawną. Wszyscy jednak muszą ponieść koszty administracyjne anulowania wezwania, zazwyczaj kilkanaście euro.

W lipcu "szalone wezwania" dostało od agencji podatkowej 2300 lekarzy z Neapolu i okolic. Otrzymali oni polecenie zapłacenia zaległych składek członkowskich w Izbie Lekarskiej mimo, że wszyscy je regularnie płacili.

>>>>

To sie wzieli aby ratowac euro za dzieci ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:32, 07 Paź 2012    Temat postu:

Przyniósł na posterunek 50 tys. euro bo nie ufa bankom

50 tysięcy euro przyniósł na posterunek karabinierów koło Reggio Emilia, w północnych Włoszech, 90-letni mężczyzna. Poprosił funkcjonariuszy, aby przechowali oszczędności jego życia, gdyż – jak wyjaśnił- nie ufa bankom.

Na posterunek w miejscowości Cavriago,w Emilii-Romanii, staruszek przyszedł z torbą na zakupy, wypełnioną banknotami. Wręczając ją sierżantowi karabinierów powiedział: „Nie ufam bankom, czy możecie przechować moich 50 tysięcy euro?”.

Wytłumaczył, że do tej pory trzymał wszystkie pieniądze w domu, ale zaczął obawiać się złodziei. Jak mówił, ma 500 euro emerytury, ale jest bardzo oszczędny i dlatego zdołał zebrać taką kwotę.

Zdumieni karabinierzy przyznali mężczyźnie rację mówiąc, że słusznie boi się kradzieży. Przeprowadzili z nim też dłuższą rozmowę i wezwali jego córkę oraz dyrektora miejscowego banku.

Funkcjonariuszom udało się przekonać seniora by zdeponował pieniądze w banku, w którym - jak się okazało - ma już zresztą konto. Na zakończenie tej nietypowej wizyty emeryt poprosił szefa posterunku, by komisyjnie przeliczył pieniądze. Następnie przekazał całą sumę dyrektorowi banku.

>>>>

W sumie sluszne rozumowanie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:18, 13 Paź 2012    Temat postu:

Wielkie oszustwa spożywcze we Włoszech

Ponad cztery tysiące ton zepsutej żywności skonfiskowali w całych Włoszech karabinierzy. Zjawisko rzucania na rynek przetermonowanzch artykułów spożywczych nasiliło się w tym kraju w związku z kryzysem.

Statystyki mówią, że w ubiegłym półroczu Włosi ograniczyli znacznie wydatki na żywność, nie rezygnują natomiast z nowinek technologicznych, jak smartfony.

Producenci żywności obawiają się, że sytuację tę wykorzystają oszuści. I okazuje się, że nie są w błędzie. Szeroko zakrojona akcja specjalnych oddziałów karabinierów do walki z oszustwami na rynku spożywczym, przyniosła przerażające rezultaty.

W całym kraju przeprowadzono w ostatnich tygodniach trzysta kontroli: jedna czwarta wykazała poważne naruszenie przepisów. Zepsute oliwki, gnijące pomidory, przedatowany olej roślinny. Ponad cztery tysiące ton artykułów nieświeżych czy wręcz szkodliwych dla zdrowia, które gdyby nie kontrole, trafiłyby do sprzedaży po przystępnych cenach.

Zamknięto sześć magazynów, 70 osób zgłoszono prokuraturze, nałożono sankcje na łączną sumę 75 tysięcy euro.

>>>>

Korzysci z euro . No ale lud musi cos jesc a jak kasy nie ma to i popsute sie je ... UE jest jak widac mocno dietetyczna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:11, 14 Paź 2012    Temat postu:

Rzym przygotowuje się na "ekstremalne zjawiska" w pogodzie.

Rzym, podobnie jak całe centrum Włoch, przygotowuje się na zapowiedziane na poniedziałek "ekstremalne zjawiska" w pogodzie, czyli wyjątkowo gwałtowne burze i ulewy. Obrona Cywilna apeluje, by nie wychodzić z domu i zrezygnować z wszelkich podróży.

Zostańcie w domu - wzywają rzymian władze Wiecznego Miasta w związku z oczekiwanym nadejściem frontu niepogody o nazwie Kleopatra. Zapewniają przy tym, że nie chcą siać psychozy, ale wolą ostrzec mieszkańców przed skutkami burz i ulew, które mają nadejść w poniedziałkowe południe i trwać do wtorkowego poranka.

Rzymski magistrat mówi o tym, że trzeba brać pod uwagę "nadzwyczajne scenariusze". Jako najbardziej zagrożone miejsca Obrona Cywilna wymienia nadmorską dzielnicę Ostia i pobliskie miejscowości.

W miejscach, gdzie może dojść do lokalnych podstopień, przygotowano worki z piaskiem.

Władze przyznały, że rozważano także możliwość zamknięcia szkół, ale na razie wstrzymały się z tą decyzją.

Alarm pogodowy ogłoszono też dla pięciu innych regionów: Ligurii, Lombardii, Friuli-Wenecji Julijskiej, Toskanii i Kampanii.

>>>>

Kolejna nawalnica ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 14 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy