Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:11, 09 Cze 2012    Temat postu:

Uczeni zapowiedzieli kataklizm. Mieszkańcy panikują.

We Włoszech narastają protesty przeciwko niepotrzebnemu - zdaniem części ekspertów i przedstawicieli władz lokalnych - podnoszeniu alarmu i ogłaszaniu oficjalnych ostrzeżeń o możliwości następnego silnego trzęsienia ziemi w regionie Emilia-Romania.

Zobacz więcej o ostrzeżeniach przed trzęsieniem ziemi

Ogromny niepokój miejscowej ludności, a nawet panikę na szeroką skalę wywołał komunikat komisji do spraw wielkich zagrożeń przy włoskiej Obronie Cywilnej, która w piątek ostrzegła przed niebezpieczeństwem kolejnego silnego wstrząsu, po dwóch poprzednich 20 i 29 maja w tym samym rejonie.

W reakcji na ten komunikat rząd Mario Montiego ogłosił natychmiast przystąpienie do działań prewencyjnych i zapewnił o swym pełnym zaangażowaniu na rzecz ludności Emilii-Romanii.

- Gabinet nie może oddalić groźby trzęsienia ziemi, ani, choć dysponuje narzędziami naukowymi, ich przewidzieć. Ale chcemy was zachęcić do tego, byście nie patrzyli na to z większym pesymizmem i zaniepokojeniem - oświadczył Monti zwracając się do mieszkańców regionu, spośród których 16 tysięcy straciło dach nad głową w rezultacie poprzednich wstrząsów.

Z danych, przekazanych rządowi przez Obronę Cywilną wynika, że można spodziewać się następnej dużej aktywności sejsmicznej w rejonie miasta Ferrara i miejscowości Finale Emilia, które ucierpiały w rezultacie kataklizmu w maju. Komisja ekspertów wyraziła przekonanie o konieczności "najwyższego zaangażowania" ze strony OC.

Najostrzej przeciwko tym ostrzeżeniom zaprotestował burmistrz Finale Emilia Fernando Ferioli, który powiedział: - Jestem naprawdę wściekły i rozważam możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na nieuzasadnionym wszczynaniu alarmu.

Podkreślił, że tego typu alarmistyczny ton niweczy podejmowane przez władze lokalne działania na rzecz uspokojenia mieszkańców i powrotu do normalnego życia. - Teraz istnieje ryzyko, że ludzie stąd uciekną - dodał burmistrz.

W sobotę w Emilii-Romanii zanotowano wstrząs o sile 3 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się właśnie w Finale Emilia.

Włoska agencja Ansa przytoczyła wypowiedź psychiatry Luigiego Janiriego z kliniki Gemelli w Rzymie, który przypomniał: - Podawanie ogólnikowych informacji na szeroką skalę sieje tylko strach i panikę.

To zaś w jego opinii może przerodzić się w chroniczny strach, podobny do tego, jaki ma miejsce w czasie wojny. - W tym przypadku dodaje się tylko strach do strachu - dodał.

Także w sobotę zanotowano wstrząs sejsmiczny o sile 4,5 w skali Richtera na granicy Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej, który zdaniem ekspertów nie miał związku z aktywnością sejsmiczną w Emilii-Romanii. Nie zanotowano strat.

>>>>

W Italii ogolne szalenstwo . Kleski ekonomiczne ,,naturalne'' i inne . Kraj jest ruina pod kazdym wzgledem . Ale to skutek grzechow . Ktoz zle broi ten sie boi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:07, 11 Cze 2012    Temat postu:

PKB Włoch w I kw. 2012 r. spadł o 0,8 proc. kdk, o 1,4 proc. rdr

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w I kw. 2012 r. o 0,8 proc. kdk, po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,7 proc. - po­in­for­mo­wał urząd sta­ty­stycz­ny Istat w koń­co­wym wy­li­cze­niu.

Wstęp­nie sza­co­wa­no spa­dek PKB na 0,8 proc. kdk.

W uję­ciu rdr PKB Włoch spadł w I kw. o 1,4 proc., po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,5 proc. - podał Istat.

Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB rdr na 1,3 proc.

>>>>

Italia idzie dokladnie ta sama droga co Grecja . Nie wiem na podstawie czego byly te okrzyki ze juz Wlochy ida w dobrym kierunku . Samo usuniecie blazna sprawy nie rozwiazalo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:22, 15 Cze 2012    Temat postu:

Nowy pakiet stymulacyjny dla gospodarki

Rząd wło­ski pod­jął w pią­tek ko­lej­ne środ­ki ma­ją­ce oży­wić wzrost go­spo­dar­czy; zde­cy­do­wał też o sprze­da­ży wy­bra­nych ak­ty­wów pu­blicz­nych za około 10 mld euro, by zmniej­szyć dług pań­stwa, na które rynki wy­wie­ra­ją ro­sną­cą pre­sję - po­in­for­mo­wał pre­mier Mario Monti.

Szef rządu po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy, że przy­ję­ty w pią­tek przez radę mi­ni­strów pa­kiet sty­mu­la­cyj­ny jest - bar­dzo so­lid­ny -.

Usta­wa po­zwa­la mię­dzy in­ny­mi na pod­ję­cie dzia­łań ma­ją­cych po­bu­dzić sek­tor bu­dow­la­ny oraz utwo­rze­nie fun­du­szu na rzecz wzro­stu, w któ­rym zgru­po­wa­ne zo­sta­ną - uru­cho­mio­ne już - środ­ki po­mo­co­we dla przed­się­biorstw. Prze­wi­dzia­na jest spe­cjal­na emi­sja ob­li­ga­cji, by sfi­nan­so­wać pro­jek­ty in­fra­struk­tu­ral­ne. Rząd po­szu­ka też oszczęd­no­ści, re­du­ku­jąc wła­sny per­so­nel i licz­bę pra­cow­ni­ków mi­ni­ster­stwa skar­bu.

We­dług AP pa­kiet po­mo­co­wy przy­ję­ty w pią­tek wart jest 80 mld euro.

Zwięk­szo­na zo­sta­nie ulga po­dat­ko­wa przy­słu­gu­ją­ca pod­czas bu­dow­la­nych prac re­no­wa­cyj­nych, która ma być im­pul­sem dla sek­to­ra bu­dow­la­ne­go. Bę­dzie też wpro­wa­dzo­na nowa po­dat­ko­wa za­chę­ta do za­trud­nia­nia osób mło­dych i - wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych -.

Pa­kiet prze­wi­du­je także two­rze­nie miejsc pracy dla mło­dych w - zie­lo­nej go­spo­dar­ce -.

Pre­mier za­po­wie­dział, że pod­ję­te zo­sta­ną pewne kroki ma­ją­ce na celu zby­wa­nie przez pań­stwo - dóbr sta­no­wią­cych dzie­dzic­two pu­blicz­ne - AFP zwra­ca uwagę, że Monti nie spre­cy­zo­wał, jakie sumy rząd ma za­miar uzy­skać z ta­kiej sprze­da­ży.

We­dług dzien­ni­ka "Il Sole 24 Ore" ga­bi­net Mon­tie­go wy­zna­czył sobie za cel zmniej­sze­nie długu Włoch po­przez sprze­da­nie ak­ty­wów pu­blicz­nych war­tych 30 mld euro do końca tego roku, a na­stęp­nie, w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat, sprze­daż ak­ty­wów za 200 mld euro.

Rząd wło­ski po­in­for­mo­wał też w pią­tek w ofi­cjal­nym ko­mu­ni­ka­cie, że za około 10 mld euro sprze­da­ne zo­sta­ną trzy spół­ki pu­blicz­ne: Fin­tec­na, Sace i Si­mest. Zo­sta­nie też utwo­rzo­ny fun­dusz, w któ­rym alo­ko­wa­ne będą - wszyst­kie bu­dyn­ki pu­blicz­ne -, które zo­sta­ną na­stęp­nie - wy­ce­nio­ne i sprze­da­ne - głosi ko­mu­ni­kat, który nie po­da­je jed­nak sza­cun­ko­wych da­nych na temat war­to­ści tych nie­ru­cho­mo­ści.

AFP pod­kre­śla, że te nowe plany sty­mu­la­cji go­spo­dar­ki i od­dłu­ża­nia pań­stwa ogła­sza­ne są w chwi­li, gdy Wło­chy znów tracą za­ufa­nie ryn­ków, ren­tow­ność długu pu­blicz­ne­go ro­śnie, a nie­któ­rzy ana­li­ty­cy oba­wia­ją się, że Ita­lia bę­dzie ko­lej­ną - po Hisz­pa­nii - ofia­rą efek­tu do­mi­na w stre­fie euro i ugnie się pod cię­ża­rem za­dłu­że­nia.

Dług pu­blicz­ny Włoch sięga 120 proc. PKB - przy­po­mi­na AP. W czwar­tek ren­tow­ność wło­skich pa­pie­rów dłuż­nych osią­gnę­ła naj­wyż­szy po­ziom od grud­nia.

>>>>

Juz wyprzedaja majatek panstwowy jak i ten sie skonczy to bedzie finito definito ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:25, 16 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: młodzi wychodzą na ulice protestować.

La Repubblica

Nie chcemy wyjeżdżać z kraju, bo mamy pomysły, jak go zmieniać- pod takim hasłem w sobotę w Rzymie odbędzie się kolejna już manifestacja młodych ludzi. Tych, wśród których bezrobocie sięga 36 proc.

Na rzymskim Piazza Farnese spotkają się ludzie, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji we Włoszech i frustrację spowodowaną niemożnością znalezienia pracy. Demonstrację zorganizowała organizacja " Il Nostro Tempo è Adesso" (To jest nasz czas).

Młodzi Włosi, którzy bezskutecznie, często miesiącami szukają pracy, nie mogąc znaleźć nawet ofert poniżej swoich kwalifikacji, mają dość. Zainspirowani powstałym w Hiszpanii Ruchem Oburzonych, który następnie znalazł zwolenników w całej Europie, Włosi, jak pisze na swoich internetowych stronach dziennik "La Repubblica", mówią w manifeście: " Nasz plac to ten generacji, która już nie ma siły, ale także całego kraju, ponieważ niepewność jest symbolem modelu rozwoju pełnego przemocy, w którym zapomina się o ludziach".

Sobotnie spotkanie będzie też manifestacją sprzeciwu przeciwko reformie rynku pracy, forsowanej przez minister Elsę Fornero.- Jeśli minister pracy podaje błędne dane, my chcemy opowiedzieć nasze historie- mówią organizatorzy.

>>>>

Ale dla waszego rzadu nie jest wazny was los ale interesy biurokracji w Brukseli ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:13, 16 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: wielka manifestacja związkowców

W Rzymie odbyła się wielotysięczna manifestacja zorganizowana przez trzy największe włoskie centrale związkowe pod hasłami obrony miejsc pracy, działań na rzecz wzrostu gospodarczego i reformy systemu podatkowego.

Według organizatorów w demonstracji, która przeszła od Piazza della Repubblica do Piazza del Popolo, udział wzięło 200 tysięcy osób. Policja nie podała swoich danych szacunkowych dotyczących liczby uczestników.

Trzy wielkie centrale związkowe Cgil, Cisl i Uil, do niedawna podzielone w wielu kwestiach, po raz kolejny od czasu powołania w listopadzie 2011 roku rządu Mario Montiego wspólnie zażądały zmiany polityki gospodarczej i korekty najważniejszych reform, przede wszystkim rynku pracy.

Strona związkowa uważa kroki na rzecz jego otwarcia, zwiększenia dostępu dla młodzieży, wzrostu konkurencji i ożywienia za niesprawiedliwe i odbywające się kosztem ludzi pracy.

Wyrażano obawy o przyszłość zawodową ludzi będących w wieku przedemerytalnym, którzy według związków mogą stracić pracę i znaleźć się w swoistej próżni między okresem aktywności a emeryturą.

Podczas wiecu przywódcy związkowi mówili, że dotychczasowe reformy rządu Montiego przyniosły "niesprawiedliwość i nierówności", a nie odpowiedzi na problemy świata pracy i rozwoju gospodarczego.

Przewodnicząca lewicowej centrali Cgil Susanna Camusso oświadczyła: "Apelujemy o zmianę polityki, bo bez niej nie ma perspektyw dla kraju".

- Słyszeliśmy w tych miesiącach zbyt wiele zapowiedzi. Od takich zapowiedzi można umrzeć, jeśli nie przystąpi się do działania - podkreśliła liderka związkowa.

Związkowcy ostrzegli przed kolejną falą strajków przeciwko – jak to określili - "niesprawiedliwości nie do zniesienia", która jest ich zdaniem skutkiem polityki dyscypliny finansowej i gospodarczej.

Manifestanci domagali się również "bardziej skutecznego i mniej kosztownego" systemu partyjnego i politycznego we Włoszech, by – jak mówiono - ograniczyć szastanie pieniędzmi i kumoterstwo oraz poprawić wydajność administracji publicznej.

Gdy w Wiecznym Mieście trwał wielki związkowy protest antyrządowy, w Mediolanie premier Monti ostrzegł, że Włochy ponownie borykają się z fazą kryzysu. - Odsunęliśmy się od skraju przepaści, ale jej krater powiększa się i jesteśmy znowu pogrążeni w kryzysie - mówił szef rządu. Słowa te, jak się podkreśla, zabrzmiały bardzo mocno po tym, gdy wcześniej zapewniał, że sytuacja w kraju poprawiła się w ostatnich miesiącach.

>>>>

Italai zatem na sciezce smierci ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:58, 19 Cze 2012    Temat postu:

Włochy walczą z falą upałów. Tak gorąco nie było od lat

Fala wy­jąt­ko­wych upa­łów nie opusz­cza Włoch. Już teraz w całym kraje tem­pe­ra­tu­ra wy­no­si ponad 30 stop­ni w cie­niu, na czwar­tek syn­op­ty­cy za­po­wia­da­ją dal­sze ocie­ple­nie. Jak przy­po­mi­na­ją me­te­oro­lo­dzy, tak go­rą­co było ostat­nio w 1982 roku.

To dobra wia­do­mość chyba tylko dla ki­bi­ców: na hisz­pań­skim Mun­dia­lu Włosi zdo­by­li wów­czas mi­strzow­ski tytuł. An­ty­cy­klon, któ­re­mu nada­no imię rzym­skie­go po­grom­cy Kar­ta­gi­ny Scy­pio­na Afry­kań­skie­go, wy­ci­ska z Wło­chów ostat­nie poty już od bli­sko ty­go­dnia.

Wszę­dzie tem­pe­ra­tu­ra jest wyż­sza o dzie­sięć stop­ni od śred­niej o tej porze roku. Włosi za­czy­na­ją po­wo­li mieć już tego dosyć, przede wszyst­kim ci, któ­rzy stra­ci­li dach nad głową w wy­ni­ku ma­jo­we­go trzę­sie­nia ziemi w Emi­lii Ro­ma­nii i miesz­ka­ją teraz w na­mio­tach, gdzie tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 40 stop­ni Cel­sju­sza.

>>>>

Teraz znowu upaly . Pokuta pokuta pokuta . Przestancie grzeszyc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:39, 22 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: senator prosto z parlamentu pojechał do więzienia

Pro­sto z par­la­men­tu w Rzy­mie do wię­zie­nia po­je­chał wło­ski se­na­tor Luigi Lusi, oskar­żo­ny o sprze­nie­wie­rze­nie i przy­własz­cze­nie sobie około 25 mi­lio­nów euro z kasy ugru­po­wa­nia, któ­re­go był skarb­ni­kiem. To naj­więk­szy skan­dal fi­nan­so­wy w po­li­ty­ce ostat­nich lat.

Se­na­tor, za­sia­da­ją­cy do nie­daw­na w ła­wach cen­tro­le­wi­cy, wy­rzu­co­ny w związ­ku z aferą z Par­tii De­mo­kra­tycz­nej, zgło­sił się w środę wie­czo­rem do rzym­skie­go za­kła­du kar­ne­go tuż po tym, gdy izba wyż­sza w gło­so­wa­niu opo­wie­dzia­ła się za jego aresz­to­wa­niem, o co wnio­sko­wa­ła pro­ku­ra­tu­ra. Pro­wa­dzi ona po­stę­po­wa­nie w spra­wie znik­nię­cia po­cho­dzą­cych z bu­dże­tu pań­stwa pie­nię­dzy z kont ma­łe­go cen­tro­we­go ugru­po­wa­nia Mar­ghe­ri­ta.

Przed kil­ko­ma mie­sią­ca­mi jego kie­row­nic­two od­kry­ło, że Lusi jako skarb­nik w la­tach 2008-2011 wy­pro­wa­dził z par­tyj­nej kasy ogrom­ne sumy. Po­cząt­ko­wo po­da­wa­no, że było to 13 mi­lio­nów euro. Obec­nie sza­cu­je się, że suma ta wy­no­si od 22 do 25 mi­lio­nów euro.

Po kilka mi­lio­nów euro po­li­tyk prze­zna­czył na zakup luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu i willi w Rzy­mie oraz w oko­li­cach. Za­in­we­sto­wał też pie­nią­dze w spół­kę han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Poza tym do­ko­nał kilku znacz­nych prze­le­wów, m.​in. na konto żony. Wszyst­kie te trans­ak­cje są obec­nie spraw­dza­ne, a człon­ko­wie jego ro­dzi­ny zo­sta­li ob­ję­ci śledz­twem.

Wy­ni­ki do­tych­cza­so­wych kon­tro­li wska­zu­ją na to, że były skarb­nik par­tyj­ne pie­nią­dze trak­to­wał jak swoje i wy­da­wał na naj­bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie, ści­śle pry­wat­ne cele. Po­dró­żo­wał Orient Expres­sem po Eu­ro­pie, 200 ty­się­cy euro wydał na week­en­dy w To­ron­to i w Nowym Jorku.

Lista jego wy­dat­ków wpro­wa­dzi­ła w kon­ster­na­cję nie tylko li­de­rów par­tii na czele z byłym bur­mi­strzem Rzymu Fran­ce­sco Ru­tel­lim, ale całą wło­ską klasę po­li­tycz­ną. Wy­bu­chła dys­ku­sja, jak mogło dojść do ta­kie­go braku kon­tro­li nad ogrom­ny­mi fi­nan­sa­mi par­tii.

Sam Luigi Lusi od­po­wia­da, że sze­fo­wie Mar­ghe­ri­ty wie­dzie­li o róż­nych jego trans­ak­cjach i za­pew­nia, że oni rów­nież czer­pa­li pie­nią­dze z kasy par­tii. Uważa , że zo­stał "ko­złem ofiar­nym". Za­ape­lo­wał też o spra­wie­dli­wy pro­ces.

W gło­so­wa­niu za aresz­to­wa­niem po­li­ty­ka opo­wie­dzia­ło się 155 se­na­to­rów, przede wszyst­kim z cen­tro­le­wi­cy. Prze­ciw­ko było 13. Nie wzię­li na­to­miast udzia­łu par­la­men­ta­rzy­ści par­tii by­łe­go pre­mie­ra Si­lvio Ber­lu­sco­nie­go, Lud Wol­no­ści.

Po ogło­sze­niu wy­ni­ku gło­so­wa­nia se­na­tor po­wie­dział: "Jadę tam, gdzie muszę" i udał się pro­sto do rzym­skie­go wię­zie­nia Re­bib­bia. Wcze­śniej wy­ra­ził ubo­le­wa­nie, że wsa­dza się do wię­zie­nia kogoś, kto - jak stwier­dził - "ni­ko­go nie zabił".

Pre­zen­tu­jąc w izbie wyż­szej wnio­sek pro­ku­ra­tu­ry o aresz­to­wa­nie Lu­sie­go se­na­tor Par­tii De­mo­kra­tycz­nej Marco Fol­li­ni w ob­ra­zo­wy spo­sób przed­sta­wił sprze­nie­wie­rzo­ną przez niego sumę pie­nię­dzy. "22 mi­lio­ny euro to rów­no­war­tość pen­sji za 1033 lata, 11 mie­się­cy i 7 dni pracy ro­bot­ni­ka Fiata w za­kła­dzie w Po­mi­glia­no d'Arco"- oświad­czył Fol­li­ni.

>>>>

W Italii tez moze sie zaostrzac i moga wsadzac jak leci bo ktos musi odpowiedziec za katastrofe ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:56, 22 Cze 2012    Temat postu:

Monti do Polaków: możecie mieć większy wpływ na przyszłość Europy

Pre­mier Włoch Mario Monti uważa, że Po­la­cy mogą mieć więk­szy wpływ na ukształ­to­wa­nie przy­szło­ści Eu­ro­py. Słowa Mon­tie­go zna­la­zły się w opu­bli­ko­wa­nym wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka "La Stam­pa" i kilku eu­ro­pej­skich gazet.

Mon­tie­go za­py­ta­no m.​in., jakie ko­rzy­ści mo­gła­by od­nieść Pol­ska, przy­stę­pu­jąc do stre­fy euro.

- Myślę, że Pol­ska po­win­na do niej wejść (stre­fy euro), kiedy uzna, że jest to wła­ści­wy mo­ment. To wiel­ki kraj, który zna­ko­mi­cie się pre­zen­tu­je, le­piej niż pra­wie wszyst­kie inne, który ma wolę więk­szej in­te­gra­cji i więk­sze­go wpły­wu - oświad­czył.

Monti zgo­dził się, że Po­la­cy uwa­ża­ni są za jed­nych z naj­lep­szych w Eu­ro­pie. - Uwa­żam, że je­ste­ście tacy, mo­że­cie mieć więk­szy wpływ na kształ­to­wa­nie przy­szło­ści in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej, jeśli bę­dzie­cie na rów­nych pra­wach za­sia­dać przy stole - po­wie­dział.

Wło­ski pre­mier dodał, zwra­ca­jąc się do Po­la­ków: - Po­pa­trz­cie na Wiel­ką Bry­ta­nię, moż­li­we jest to, że z eko­no­micz­ne­go punk­tu wi­dze­nia w krót­kiej per­spek­ty­wie wybór, by nie na­le­żeć do euro, dał pewne ko­rzy­ści, ale wpływ Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa na okre­śle­nie kie­run­ku po­li­ty­ki eu­ro­pej­skiej osła­bił się.

>>>>

Dziekujemy za ,,greckie'' korzysci dla Polski . Czekamy na upadek Montiego i calej UE . Wtedy nastanie era Polski .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:59, 01 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: opozycja krytykuje rząd przed finałem Euro 2012

Walka włoskich piłkarzy o tytuł mistrzów Europy nie zwalnia polityków z walki o prawa człowieka. Przypominają o tym premierowi Mario Montiemu, który będzie wieczorem na meczu finałowym w Kijowie, politycy związani z poprzednim rządem.

Były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Silvio Berlusconiego Stefano Pedica złożył oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że szefowie rządów Włoch i Hiszpanii zajmą na stadionie miejsce obok prezydenta Ukrainy. Polityk nazywa go "prawdziwym oprawcą Julii Tymoszenko".

Pedica przypomina, że Unia Europejska zaleciła mężom stanu krajów członkowskich, by unikali kontaktów z władzami Ukrainy. Premier Monti nie tylko nie posłuchał tej rady, ale będzie jeszcze zmuszony witać się z Aleksandrem Łukaszenką - ubolewa były członek rządu Berlusconiego. Podkreśla przy tym, że prawa człowieka istnieją bez względu na to, czy Włosi grają w finale Euro czy też nie.

Linie lotnicze Alitalia poinformowały, że zaraz po meczu w Kijowie "azzurri" odlecą do Krakowa, a dopiero stamtąd wrócą w poniedziałek do Rzymu, gdzie czekać będzie na nich prezydent Giorgio Napolitano.

>>>>

Nie robcie kabaretu . Brukselskie mety z lubosci obsciskuja sie z Putinem a przy nim Janukowycz jest niemal czysty ... I jakos wtedy zachod sie nie oburza . Wasz ulubiony plugawy zachod . Dobrze ze bankrutuja ... Czyli rzecz jasna wolelibysmy aby nie byli ohydni . Ale sa no to niech bankrutuja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:33, 03 Lip 2012    Temat postu:

Rekord bezrobocia wśród młodzieży

We Wło­szech padł re­kord bez­ro­bo­cia wśród mło­dzie­ży w wieku od 15 do 24 lat. We­dług da­nych In­sty­tu­tu Sta­ty­stycz­ne­go Istat wskaź­nik ten wy­no­si 36,2 pro­cent i nigdy nie był tak wy­so­ki.

Od po­cząt­ku roku od­se­tek ten wzrósł o ponad 7 punk­tów pro­cen­to­wych (z 28,9 proc.), a w ciągu jed­ne­go mie­sią­ca o 1 punkt.

Naj­więk­sza wło­ska le­wi­co­wa cen­tra­la związ­ko­wa Cgil oświad­czy­ła, że dane do­ty­czą­ce bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi, któ­rzy za­koń­czy­li naukę, świad­czą o „dra­ma­tycz­nym kry­zy­sie na­ro­do­wym”. Z kolei związ­kow­cy z cen­tra­li Uil stwier­dzi­li, że mło­dzież jest pierw­szą ofia­rą braku wzro­stu go­spo­dar­cze­go.

„To tra­gicz­na wia­do­mość” - oce­nił pre­zes Związ­ku Prze­my­słow­ców Con­fin­du­stria Gior­gio Squ­in­zi.

Mi­ni­ster pracy Elsa For­ne­ro stwier­dzi­ła zaś, że sy­tu­acja ta jest nie do przy­ję­cia.

Rząd Mario Mon­tie­go za­pew­nia, że uchwa­lo­na w tych dniach przez par­la­ment re­for­ma rynku pracy uczy­ni go bar­dziej dy­na­micz­nym i sprzy­jać bę­dzie two­rze­niu miejsc dla mło­dych ludzi.

Ogól­ny wskaź­nik bez­ro­bo­cia spadł ostat­nio nie­znacz­nie i wy­no­si obec­nie we Wło­szech 10,1 pro­cent.

>>>>

Kolejny rekord pobity . Italia umiera za euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:51, 05 Lip 2012    Temat postu:

Włosi oszczędzają na jedzeniu

Z po­wo­du kry­zy­su 36 pro­cent wło­skich ro­dzin zmniej­szy­ło wy­dat­ki na żyw­ność i za­do­wa­la się jej niż­szą ja­ko­ścią. In­for­mu­je o tym spe­cjal­ny ra­port tam­tej­sze­go głów­ne­go in­sty­tu­tu sta­ty­stycz­ne­go ISTAT, który prze­czy­tał nasz ko­re­spon­dent.

Sta­ty­stycz­na wło­ska ro­dzi­na wy­da­je każ­de­go mie­sią­ca bli­sko dwa i pół ty­sią­ca euro. 3300 euro w Lom­bar­dii i 1600 na Sy­cy­lii, co świad­czy o róż­ni­cy stopy ży­cio­wej po­mię­dzy pół­no­cą Włoch i po­łu­dniem. Na żyw­ność idzie każ­de­go mie­sią­ca jedna piąta tej sumy.

Jeśli cho­dzi o po­zo­sta­łe wy­dat­ki, to obej­mu­ją one przede wszyst­kim miesz­ka­nie i ko­mu­ni­ka­cję, które po­dro­ża­ły w ostat­nim cza­sie o bli­sko 30 pro­cent. Włosi oszczę­dza­ją na je­dze­niu, ale także ogra­ni­cza­ją się w za­ku­pach odzie­ży i obu­wia.

Coraz czę­ściej też za­ku­py robią w dys­kon­tach, choć zde­cy­do­wa­na więk­szość - 67 pro­cent - za­opa­tru­je się nadal w ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by w su­per­mar­ke­tach. Pie­czy­wo ku­pu­je się jesz­cze w pie­kar­ni, a owoce i wa­rzy­wa oraz ryby - na targu.

Zwią­zek rol­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych Col­di­ret­ti ogło­sił wła­śnie, ze jedna trze­cia wy­bie­ra­ją­cych się w tych dniach nad morze za­bie­ra ze sobą pro­wiant, bo nie stać jej na bary czy re­stau­ra­cje. W ubie­głym roku oszczę­dza­ją­cych w ten spo­sób było tylko 19 pro­cent.

>>>>

No prosze ! Jedzenie nie dla Europejczykow . No ale za to maja euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:53, 06 Lip 2012    Temat postu:

Kryzys wychodzi im na zdrowie

Kry­zys w istot­ny spo­sób zmie­nił menu Wło­chów - wy­ni­ka z ra­por­tu związ­ku rol­ni­ków. Kło­po­ty fi­nan­so­we i po­wszech­ne prze­ko­na­nie o po­trze­bie oszczę­dza­nia spra­wi­ły, że miesz­kań­cy Włoch jedzą coraz wię­cej ma­ka­ro­nu i do­mo­wej pizzy, a mniej mięsa.

Son­da­że, prze­pro­wa­dzo­ne przez zwią­zek rol­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych Col­di­ret­ti, wska­zu­ją, że w ciągu pierw­szych pię­ciu mie­się­cy tego roku o 3 pro­cent wzro­sło spo­ży­cie ma­ka­ro­nu, a o 6 pro­cent spa­dła kon­sump­cja mięsa, zwłasz­cza dro­gich bef­szty­ków. Zmniej­szy­ła się rów­nież sprze­daż ryb. Włosi ku­pu­ją na­to­miast wię­cej kur­cza­ków, przede wszyst­kim z po­wo­du ich ni­skiej ceny.

Aż 43 pro­cent Wło­chów ogra­ni­czy­ło za­ku­py w tra­dy­cyj­nych skle­pach i su­per­mar­ke­tach na rzecz dys­kon­tów. Jedna trze­cia an­kie­to­wa­nych de­kla­ru­je, że cho­dzi tam coraz czę­ściej.

Od­no­to­wa­no także inne przy­kła­dy zmian zwy­cza­jów ży­wie­nio­wych i to w aspek­tach, które wy­da­wa­ły się jed­nym z fun­da­men­tów wło­skiej tra­dy­cji. Coraz wię­cej miesz­kań­ców Ita­lii re­zy­gnu­je z po­wszech­ne­go zwy­cza­ju je­dze­nia śnia­da­nia w barze. W tym samym cza­sie w skle­pach wzro­sła sprze­daż kawy, mleka, her­bat­ni­ków, su­cha­rów i miodu, czyli ele­men­tów po­ran­ne­go po­sił­ku.

Re­wo­lu­cja do­ty­czy też utrwa­lo­nej tra­dy­cji je­dze­nia obia­dów w sto­łów­kach, ba­rach i re­stau­ra­cjach. W ostat­nich mie­sią­cach zre­zy­gno­wa­ło z tego 6 pro­cent re­spon­den­tów. Taki sam od­se­tek wło­skich ro­dzin nie cho­dzi już na ko­la­cje do lo­ka­li. Ten­den­cję tę po­twier­dza­ją także inne dane z ra­por­tu: wzrost sprze­da­ży oliwy i wina sto­ło­we­go o 6 pro­cent.

Rol­ni­czy zwią­zek za­uwa­żył, że więk­szość ro­dzin wpro­wa­dzi­ła pro­gram oszczęd­no­ścio­wy jed­no­cze­śnie z tym for­so­wa­nym przez rząd Mario Mon­tie­go. Ma to także dobre stro­ny, bo przy oka­zji nie­któ­rzy re­zy­gnu­ją ze złych na­wy­ków lub je ogra­ni­cza­ją. Spa­dła na przy­kład sprze­daż cu­kier­ków i sło­dy­czy na bazie cze­ko­la­dy, ape­ri­ti­fów, a także – o 10 pro­cent - wy­pie­ków i de­se­rów. W tym samym cza­sie zwięk­szył się popyt na mąkę, jajka, masło - o około 8 proc., co ozna­cza po­wrót do tra­dy­cji pie­cze­nia ciast oraz chle­ba w domu.

Od­no­to­wa­no, że po­ło­wa miesz­kań­ców Ita­lii zre­zy­gno­wa­ła z ku­po­wa­nia go­to­wych dań, a także wielu in­nych ar­ty­ku­łów i przy­go­to­wu­je je sama w domu; do­ty­czy to ma­ka­ro­nu, prze­two­rów, kon­fi­tur a nawet jo­gur­tu. Aż jedna trze­cia wło­skich ro­dzin robi pizzę w domu, a jedna piąta pie­cze chleb.

Co trze­cia wło­ska ro­dzi­na upra­wia sama wa­rzy­wa, choć­by na ta­ra­sie czy bal­ko­nie - pod­kre­śla się w ra­por­cie.

Z tego punk­tu wi­dze­nia, pod­su­mo­wu­ją jego au­to­rzy, kry­zys wy­cho­dzi Wło­chom na zdro­wie.

>>>>

Nie kryzys tylko UE ... Pozornie jak widac wnioskli psycholi sa sluszne . Dla spasionych zachodnich wieprzy euro wychodzi na zdrowie bo przestaja jesc i chudna . Tylko co bedzie jak osiagna normalna wage . A tu juz w ogole nie bedzie co jesc ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:21, 08 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: udany podatek od nieruchomości

Dziewięć i pół miliarda euro wpłynęło do włoskiego skarbu państwa z tytułu komunalnego podatku od nieruchomości. Tyle wyniosła pierwsza rata, jaką właściciele mieszkań i domów musieli wpłacić do 18 czerwca, o czym poinformowało ministerstwo finansów.

Do końca roku komunalny podatek od nieruchomości przynieść powinien ponad dwadzieścia miliardów euro. Wprowadzony w 1992 roku, złagodzony został w 2008, gdy rząd Silvio Berlusconiego zwolnił z niego tzw. pierwsze mieszkania oraz należące do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych nieruchomości związane z ich działalnością gospodarczą.

W obliczu kryzysu rząd Mario Montiego cofnął te przywileje. W tej chwili podatek ten obowiązuje blisko 24 miliony osób, które niemal w stu procentach wywiązały się z obowiązku wpłacenia w terminie pierwszej raty. Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości i wynosi średnio 0,4 procent w przypadku zabudowań miejskich i 0,2 procent zabudowań wiejskich.

Dzięki dobrym stosunkom z episkopatem i Stolicą Apostolską rządowi udało się objąć ponownie tym podatkiem także instytucje kościelne, których działalność nie ma związku z kultem, jak szkoły, szpitale i hotele.

>>>>

Jedyne co sie jeszcze udaje w euro to sciaganie podatkow ...
Przy czym nie wiem co to za sukces sciagac go ze szpitali . Bedzie gorszy poziom leczenia ze szkol gorsza edukacja z hoteli - beda drozsze noclegi bo tu chodzi o tanie hoteliki dl apielgrzymow a nie jakies Hiltony ...
Ale ,,sukcesy''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:47, 09 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: 12 milionów osób cierpi na bezsenność z powodu upałów

Aż 12 milionów Włochów, czyli jedna piąta populacji kraju, cierpi ostatnio na bezsenność z powodu 40-stopniowych upałów - poinformowano w kolejnym dniu fali gorąca, którą przyniósł nad Półwysep Apeniński trzeci już tego lata tzw. antycyklon.

Południe i centrum Włoch są pod wpływem frontu afrykańskiego powietrza, któremu nadano nazwę Minos. Najwyższe temperatury są na Sardynii, na Sycylii, w Kalabrii i Apulii; w wielu miejscach przekraczają 40 stopni. Tylko jeden stopień mniej jest w Rzymie. Synoptycy zapowiadają, że temperatury będą rosnąć do czwartku.

Coraz większym problemem jest bezsenność, której bezpośrednią przyczyną są wysokie temperatury utrzymujące się nawet w nocy.

Eksperci zwracają uwagę, że z bezsennością można walczyć przy pomocy odpowiedniej diety. Całą listę rad przygotowali specjaliści ze związku rolników indywidualnych Coldiretti. Zalecają oni jedzenie na kolację chleba, makaronu i ryżu, a także sałaty, gotowanych jajek, ryb i takich owoców, jak brzoskwinie i nektarynki oraz jogurtu. Relaksująco działają czosnek i cebula, pomóc może też wypicie szklanki zimnego mleka tuż przed snem.

Bezsenność mogą wzmóc natomiast pikantne dania z dużą ilością soli czy kostek rosołowych, a także na przykład wszelkie chrupki i konserwy.

>>>>

Ci to maja koszmar . Proponuje zaslaniac calkowicie okna caly dzien i noc... Przebywac w pomieszczeniach po przeciwnej stronie slonca ...Jesli juz chodzic to z parasolem . I duzo pic o ile to cos pomoze ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:16, 10 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: kredyty mieszkaniowe coraz mniej popularne

Po­waż­ny kry­zys pa­nu­je na rynku kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych we Wło­szech. W ciągu trzech pierw­szych mie­się­cy tego roku za­no­to­wa­no spa­dek licz­by za­war­tych umów kre­dy­to­wych na zakup domu lub miesz­ka­nia o 47 pro­cent w po­rów­na­niu z 2011 ro­kiem.
-Shut­ter­stock

Trzy wło­skie in­sty­tu­cje fi­nan­so­we ana­li­zu­ją­ce sy­tu­ację na rynku kre­dy­to­wym po­in­for­mo­wa­ły w do­rocz­nym ra­por­cie, że ne­ga­tyw­na ten­den­cja nie tylko utrzy­mu­je się, ale wręcz po­głę­bia.

Włosi coraz mniej chęt­nie biorą kre­dy­ty, przede wszyst­kim miesz­ka­nio­we, gdzie za­no­to­wa­no naj­więk­szy spa­dek. Obawy budzi głów­nie wzrost mie­sięcz­nych rat oraz ro­sną­ce zo­bo­wią­za­nia oby­wa­te­li w związ­ku z do­ty­ka­ją­cy­mi wszyst­kich kon­se­kwen­cja­mi pro­gra­mu oszczęd­no­ścio­we­go rządu Mario Mon­tie­go w ra­mach uzdra­wia­nia fi­nan­sów pu­blicz­nych.

Ga­bi­net wpro­wa­dził od tego roku mię­dzy in­ny­mi gmin­ny po­da­tek od nie­ru­cho­mo­ści, który muszą za­pła­cić wszy­scy wła­ści­cie­le domów i miesz­kań. Wy­no­si on śred­nio kil­ka­set euro rocz­nie, a jego wy­so­kość za­le­ży od tego, czy jest to je­dy­na nie­ru­cho­mość po­dat­ni­ka, czy też jedna z kilku.

Firmy de­we­lo­per­skie chcąc za­chę­cić do kupna apar­ta­men­tu lub domu ofe­ru­ją, że same za­pła­cą ten po­da­tek.

Za­no­to­wa­no także spa­dek za­in­te­re­so­wa­nia Wło­chów in­ny­mi kre­dy­ta­mi, na przy­kład na re­mon­ty i inne cele. Ich licz­ba spa­dła śred­nio o 24 pro­cent.

>>>>

Jak nie ma na jedzenie to jeszcze bardziej nie ma na mieszkanie . Nic nowego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:40, 13 Lip 2012    Temat postu:

Adrian Mech / Noble Securities
Włochy tracą wiarygodność

W pią­tek agen­cja ra­tin­go­wa Moody’s In­ve­stors Se­rvi­ce po­in­for­mo­wa­ła o re­duk­cji wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej Włoch z po­zio­mu A3 do Baa2, a więc miej­sce miała re­duk­cja o dwa po­zio­my.

Agen­cja Moody’s zde­cy­do­wa­ła się na taki krok ze wzglę­du na po­gar­sza­ją­cą się per­spek­ty­wę go­spo­dar­czą, rów­nież po­zo­sta­wia­jąc ją w oce­nie ne­ga­tyw­nej, co ozna­cza moż­li­wość dal­szej ob­niż­ki oceny wia­ry­god­no­ści kre­dy­to­wej. W tym miej­scu warto za­zna­czyć, że obec­ny ra­ting znaj­du­je się już tylko dwa po­zio­my po­wy­żej ra­tin­gu śmie­cio­we­go. Pe­sy­mi­stycz­ną per­spek­ty­wę eko­no­micz­ną od­zwier­cie­dla ren­tow­ność 10 – let­nich ob­li­ga­cji, która oscy­lu­je w oko­li­cach 6 proc. Co wię­cej, agen­cja uważa, że nie można wy­klu­czyć czar­ne­go sce­na­riu­sza za­kła­da­ją­ce­go od­cię­cie Włoch od ryn­ko­we­go fi­nan­so­wa­nia, co bez­wąt­pie­nia by­ło­by ka­ta­stro­fą dla całej stre­fy euro.

Dzi­siaj o go­dzi­nie 13.30 para EU­RUSD oscy­lu­je tuż po­ni­żej psy­cho­lo­gicz­nej war­to­ści 1.22 USD, po­dob­niej, jak na ko­niec wczo­raj­szej sesji. Dzi­siej­sze mak­si­mum wy­no­si 1.2217 USD i jego wy­bi­cie da­ło­by szan­sę na osią­gnię­cie wczo­raj­sze­go szczy­tu 1.2248 USD. Dy­na­mi­ka zmian na ko­niec ty­go­dnia jest zde­cy­do­wa­nie mniej­sza, co może być zwią­za­ne bra­kiem istot­nych pu­bli­ka­cji. Nie­mniej, mo­że­my do­strzec ko­sme­tycz­ne po­lep­sze­nie sen­ty­men­tu na parze wa­lu­to­wej EU­RUSD, co zwią­za­ne może być z wczo­raj­szą dobrą pu­bli­ka­cją da­nych ma­kro­eko­no­micz­nych z ame­ry­kań­skie­go rynku pracy. W czwar­tek od­no­to­wa­no ty­go­dnio­we wy­ni­ki wnio­sków o za­si­łek dla bez­ro­bot­nych (350tys.)

Na ko­niec ty­go­dnia po­zna­my jed­nak istot­ne dane dla pol­skie­go zło­te­go, mia­no­wi­cie o go­dzi­nie 14.00 zo­sta­nie opu­bli­ko­wa­ny wskaź­nik cen to­wa­rów i usług kon­sump­cyj­nych(in­fla­cja CPI) za czer­wiec. Pro­gno­za rocz­na kształ­tu­je się na po­zio­mie 4.1 proc. r/r oraz mie­sięcz­na 0.1 proc. m/m ( po­przed­nie wy­ni­ki wy­nio­sły od­po­wied­nio 3.6 proc. r/r i 0.2 proc. m/m). Z pew­no­ścią są to naj­waż­niej­sze dane dla Pol­ski w mi­ja­ją­cym ty­go­dniu. Przed po­łu­dniem pol­ski złoty traci na war­to­ści wzglę­dem wspól­nej wa­lu­ty i para EURPLN po­ru­sza się w oko­li­cy 4.2080 PLN, pod­czas gdy wczo­raj­szą sesję za­koń­czy­ła od­no­to­wu­jąc war­tość 4.2012 PLN. Jest to drugi dzień z rzędu, kiedy ro­dzi­ma wa­lu­ta od­da­je wy­pra­co­wa­ne w pierw­szej czę­ści ty­go­dnia zyski. Wy­bi­cie dzi­siej­sze­go eks­tre­mum gór­ne­go 4.2093 PLN otwo­rzy drogę w kie­run­ku wczo­raj­sze­go szczy­tu 4.2148 PLN.

Dzi­siaj warto jesz­cze zwró­cić uwagę na pu­bli­ka­cje z szer­sze­go rynku, a mia­no­wi­cie np. od­czyt in­dek­su Uni­wer­sy­te­tu Mi­chi­gan w USA, który ob­ra­zu­je na­stro­je go­spo­darstw do­mo­wych. Wskaź­nik ten spadł w czerw­cu z naj­wyż­sze­go po­zio­mu od końca re­ce­sji 2008 roku (79,2 pkt.), do naj­niż­sze­go po­zio­mu od pół roku (73,2 pkt.). Dru­gim istot­nym punk­tem ob­ser­wa­cyj­nym będą kwar­tal­ne wy­ni­ki JPMor­gan, który w II kwar­ta­le 2012 roku po­niósł nie­prze­wi­dy­wal­nie duże strat na rynku in­stru­men­tów po­chod­nych. Pier­wot­nie sza­co­wa­na wiel­kość to 2 mld USD, jed­nak we­dług nie­ofi­cjal­nych in­for­ma­cji, może ona być w rze­czy­wi­sto­ści nawet czte­ro­krot­nie wyż­sza.

>>>>

Bez wyjscia z euro Italai nie ma szans ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:29, 15 Lip 2012    Temat postu:

Groźne pożary na Sardynii

Groźne pożary wybuchły w niedzielę w wielu rejonach Sardynii, włoskiej wyspy na Morzu Śródziemnym. Najgorsza sytuacja jest na wschodzie w okolicach miejscowości San Teodoro i innych nadmorskich kurortów. Z hoteli i ośrodków turystycznych ewakuowano setki osób.

Sytuacja na wschodnim wybrzeżu wyspy, gdzie wypoczywają dziesiątki tysięcy ludzi, staje się coraz trudniejsza - podała włoska agencja ANSA. Dotychczas nie ma ofiar. Przyczyną pożarów są bardzo wysokie temperatury i susza.

Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja wiatr, który bardzo utrudnia pracę strażakom; ewakuowano około 500 turystów. Z powodu silnego wiatru Obrona Cywilna ogłosiła dla całej Sardynii najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Ogień pojawił się też w prowincji Nuoro, również na wschodzie Sardynii. Ogłoszono ewakuację domów i ośrodków turystycznych. Strażacy walczą z pożarami również na południu wyspy, niedaleko Cagliari. Zniszczeniu uległy tam dwa domy.

W zachodniej części Sardynii, w rejonie Oristano, ogień strawił tereny uprawne.

>>>>

Wszechstonna apokalipsa praktycznie na calym swiecie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:57, 16 Lip 2012    Temat postu:

Hiszpania: manifestacja w stolicy przeciwko oszczędnościom

Ponad tysiąc policjantów, strażaków i innych pracowników budżetówki protestowało w poniedziałek w Madrycie przeciwko oszczędnościom planowanym przez rząd. To jedna z mnożących się w Hiszpanii manifestacji - spontanicznych, jak i organizowanych przez związki.

Zwołaną poprzez sieci społecznościowe, głównie Twitter, manifestację w Madrycie zatrzymała w drodze pod parlament policja w pełnym rynsztunku.

W zeszłym tygodniu rząd premiera Mariano Rajoya zapowiedział m.in. zawieszenie wypłacanych przed Bożym Narodzeniem "trzynastek", co równa się spadkowi o 7 proc. rocznego wynagrodzenia, podniesienie VAT-u z obecnych 18 do 21 proc., a w grupie artykułów objętych obniżonym podatkiem - z 8 do 10 proc., obniżenie zasiłków dla bezrobotnych po sześciu miesiącach. Pensje pracowników służb publicznych zmniejszono o 5 proc. już w 2010 roku, a stopa bezrobocia sięga obecnie blisko 25 proc.

Rząd chce zaoszczędzić 65 mld euro, by spełnić wymogi Brukseli i Międzynarodowego Funduszu Walutowego poprzez zmniejszenie deficytu publicznego do 6,3 proc. w tym roku, 4,5 proc. w 2013 r. i 2,8 proc. w 2014 roku.

- To nie do zniesienia. Problemów hiszpańskiego państwa nie spowodowali pracownicy. To nie nasza wina. Żadnej w tym logiki. To wstyd i niesprawiedliwość - powiedział 28-letni pielęgniarz, który do Madrytu przyjechał z regionu Kastylia-La Mancha.

- Te posunięcia zrujnują Hiszpanię. Nie konsumujemy, już nie kupujemy. Musimy wyjść na ulice, nie możemy tak dalej siedzieć - dodaje 57-letni pracownik administracji regionalnej.

Już w niedzielę wieczorem tysiące manifestantów przemaszerowały przez centrum Madrytu.

Tak jak w zeszłym tygodniu, na znak protestu, pracownicy administracji w centrum stolicy mają codziennie do środy w czasie przerwy na kawę wychodzić na zewnątrz budynku.

Dwa główne hiszpańskie związki zawodowe, CCOO i UGT, zaapelowały o przeprowadzenie w czwartek kolejnej manifestacji przeciwko oszczędnościom.

Sekretarz generalny CCOO Ignacio Fernandez Toxo zapowiedział w poniedziałek, że kolejny strajk generalny będzie nieunikniony, jeśli rząd utrzyma wszystkie zaplanowane środki.

W środę podczas protestu górników w Madrycie co najmniej dwie osoby odniosły obrażenia w wyniku starć z policją podczas kilkutysięcznej demonstracji przeciwko zmniejszeniu o dwie trzecie pomocy rządowej dla przemysłu węglowego.

>>>>

Kolejna odslona w Hiszpanii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 13:09, 18 Lip 2012    Temat postu:

Sycylia na skraju bankructwa. "To może być włoska Grecja"

Premier Włoch Mario Monti postawił we wtorek ultimatum gubernatorowi Sycylii Raffaele Lombardo domagając się potwierdzenia, że poda się on do dymisji, jak obiecywał. Wyspa znalazła się na skraju bankructwa; w regionalnej kasie brakuje 5 miliardów euro.

Sycylia może się stać "włoską Grecją" - ostrzegają media informując o poważnych kłopotach finansowych regionu, który ma autonomiczny budżet. Zagrożona jest wypłata pensji pracowników sfery budżetowej i emerytur.

Przewodniczący regionalnych władz Raffaele Lombardo zapowiedział wcześniej, że ustąpi ze stanowiska 31 lipca br., czyli ponad rok przed końcem mandatu, z powodu czekających go spraw sądowych; postawiono mu m.in. zarzuty powiązań z mafią.


W związku z obecną sytuacją finansową na Sycylii, wymagającą interwencji rządu w Rzymie, Monti zażądał od Lombardo potwierdzenia, że nie zmieni planów i w obiecanym terminie poda się do dymisji. Media nazwały inicjatywę premiera "dyktatem" podkreślając, że zanim przystąpi on do opracowania planu uzdrowienia finansów Sycylii, chce mieć pewność, iż Lombardo nie będzie już kierował jej władzami. Włoska agencja Ansa pisze, że nie można wykluczyć, iż Monti powoła specjalny zarząd komisaryczny na Sycylii.

Sycylia słynie od lat z ogromnej rozrzutności władz regionu, zatrudniających kilkanaście tysięcy osób. Media często informują o absurdalnych wręcz pomysłach, takich jak propozycja uszycia liberii dla woźnych tamtejszego samorządu według projektu znanych stylistów Dolce&Gabbana.

W Palermo, jak informowała prasa, władze regionalne bez zastanowienia płaciły w środku lata pracownikowi za nadgodziny, wypracowane rzekomo podczas odśnieżania.

Utrzymanie władz lokalnych na wyspie kosztuje kilka razy więcej niż we wszystkich innych regionach Włoch.

>>>>

Sytuacja systematycznie sie pogarsza ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:35, 20 Lip 2012    Temat postu:

Dług rośnie, a podatki nawet 70-procentowe

We Włoszech z winy oszustów podatkowych efektywna stawka opodatkowania wynosi 55%, a w niektórych przypadkach nawet 70%. Dane te przedstawiono w Rzymie podczas konferencji na temat szarej strefy włoskiej gospodarki.

Obroty szarej strefy szacuje się 17,5% produktu krajowego brutto. Jak łatwo obliczyć, niepłacone przez nią podatki to suma 154 miliardów euro rocznie. Ktoś jednak musi je płacić, a czynią to uczciwi podatnicy, dlatego efektywna stawka opodatkowania wynosi we Włoszech 55%. To o 10% więcej niż stawka formalna.

Jak ujawnił Attilio Befera, szef agencji Equitalia, zajmującej się egzekwowaniem podatków od ociągających się z ich opłaceniem, są przedsiębiorcy, którzy mówią nawet o 70 procentach. Befera zapowiedział, że do 30 września agencja przedstawi projekt ewentualnych cięć podatkowych. Domagają się tego włoscy przedsiębiorcy, a przede wszystkim handlowcy.

Tematem rzymskiej konferencji było hasło "Mniej podatków, więcej wzrostu".

>>>>

Na pewno szara strefa jest wieksza . Widzimy jak patologie narastaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:41, 23 Lip 2012    Temat postu:

Władimir Putin zadowolony z dobrych stosunków z Włochami.

Władimir Putin, który spotkał się w Soczi, mieście zimowej olimpiady w 2014 roku, z premierem Włoch Mario Montim. Rosyjski prezydent podkreślił dobre i głębokie stosunki łączące obydwa kraje niezależnie od zmieniającej się sytuacji na świecie.

Rosyjski prezydent z zadowoleniem podkreślił, że wymiana handlowa między Rosją a Włochami wzrosła w 2011 roku o 25 procent, osiągając wielkość 37,9 mld euro.

Monti przypomniał na spotkaniu, że Włochy przywiązują ogromne, wręcz "strategiczne" znaczenie do stosunków z Rosją i zapowiedział, że będzie kontynuował politykę swego poprzednika Silvio Berlusconiego umacniania kontaktów z Federacją Rosyjską.

- Moim zamiarem jest kontynuacja tej drogi i dalszy rozwój współpracy gospodarczej, przemysłowej i kulturalnej z Moskwą - dodał.

Putin zapowiedział na konferencji prasowej z włoskim premierem, że Rosja nie podejmie żadnego działania komplikującego wysiłki na rzecz rozwiązania kryzysu w strefie euro i wspiera działania europejskich przywódców na rzecz stabilizacji sytuacji. - Rosja nie zmniejsza swoich aktywów w euro i nie ma takich planów - podkreślił.

Wcześniej włoski premier spotkał się w Moskwie z premierem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem.

Na marginesie spotkania Monti-Miedwiediew włoska kompania Rizzani Eccher zapowiedziała zainwestowanie niemal 1 miliarda euro w projekt rozwoju kurortów na Kaukazie Północnym.

Suma ta będzie zainwestowana "w budowę infrastruktury handlowej i hotelarskiej kompleksu turystycznego" - podała rosyjska firma "Ośrodki Turystyczne Północnego Kaukazu".

Rosja chce rozbudować ośrodki sportów zimowych Łagonaki (Republika Adygei), Archy (Republika Karaczajo-Czerkieska), Elbrus (Kabardyno-Bałkaria), Mamison (Osetia Północna) i Matłas (Dagestan), a także ośrodki turystyczne nad Morzem Kaspijskim w Dagestanie.

Włochy uczestniczą też w wielu projektach energetycznych z Rosją. Pod koniec kwietnia rosyjska spółka Rosnieft i włoski koncern energetyczny Eni zawarły porozumienie przewidujących wspólną eksplorację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na rosyjskim szelfie Morza Barentsa i Morza Czarnego. W poniedziałek obie grupy podpisały porozumienie o finansowaniu badań geologicznych w tych regionach.

Eni jest też zaangażowana w sprawę planowanego gazociągu South Stream, który od końca 2015 roku ma zaopatrywać w gaz południową Europę. Rura, o długości 3600 km po dnie Morza Czarnego z ominięciem Ukrainy ma dojść do Włoch.

Szczególnie dobre stosunki na linii Rzym-Moskwa były za rządów Berlusconiego, który afiszował się wręcz z przyjaźnią z ówczesnym premierem Putinem.

>>>>

Tak to wladza Italii troszczy sie o wolnosc w Rosji . Nie mylmy tej sparwy z Brlusconim . On jest blaznem ale to tylko szczegol . Realai sie nie zmienily ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:52, 27 Lip 2012    Temat postu:

Monti: jest nadzieja dopiero dla następnych pokoleń

Pre­mier Włoch Mario Monti wy­ra­ził opi­nię, że prze­sła­nie na­dziei może skie­ro­wać do­pie­ro do na­stęp­nych po­ko­leń. Szef rządu oce­nił, że obec­ne po­ko­le­nie mło­dzie­ży można uznać za "stra­co­ną ge­ne­ra­cję".

W wy­wia­dzie dla wy­da­wa­ne­go w pią­tek ma­ga­zy­nu dzien­ni­ka "Cor­rie­re della Sera" szef rządu eks­per­tów, po­wo­ła­ne­go do roz­wią­za­nia kry­zy­su za­dłu­żo­nych wło­skich fi­nan­sów pu­blicz­nych, przy­znał: "Nie­ste­ty przy­kra praw­da jest taka, że prze­sła­nie na­dziei w zna­cze­niu trans­for­ma­cji i po­pra­wy ca­łe­go sys­te­mu można skie­ro­wać do po­ko­leń mło­dych ludzi za kilka lat".

Zda­niem Mario Mon­tie­go, obec­ne po­ko­le­nie mło­dzie­ży można uznać w tym sen­sie za – jak to ujął - "nie­ste­ty, stra­co­ne". Tak od­niósł się mię­dzy in­ny­mi do pro­ble­mu re­kor­do­we­go bez­ro­bo­cia w po­ko­le­niu dwu­dzie­sto­lat­ków, wy­no­szą­ce­go 36 pro­cent.

Monti wy­tłu­ma­czył, że jego ga­bi­net nie chce łu­dzić "do­bry­mi sło­wa­mi".

"Ro­bi­my wszyst­ko co moż­li­we, by ogra­ni­czyć stra­ty, ale przede wszyst­kim an­ga­żu­je­my się po­waż­nie, by nie po­wtó­rzyć błę­dów z prze­szło­ści i nie two­rzyć na­stęp­nych stra­co­nych po­ko­leń" - oświad­czył.

Z kolei w wy­wia­dzie dla wło­skiej te­le­wi­zji in­for­ma­cyj­nej Tgco­m24 Monti pod­kre­ślił, że Wło­chy będą dalej udo­wad­niać, że "przy­swo­iły sobie sens dys­cy­pli­ny bu­dże­to­wej". "W tym roku i na­stęp­nym bę­dzie­my wśród naj­lep­szych" - dodał.

Pre­mier za­pew­nił, że jego rząd ma "zna­ko­mi­te” re­la­cje z kanc­lerz An­ge­lą Mer­kel. "Jed­no­cze­śnie pro­si­my o lep­sze za­rzą­dza­nie stre­fą euro, a jasne jest, że taka po­pra­wa za­le­ży od udzia­łu wszyst­kich rzą­dów" - za­zna­czył.

"Niem­cy - stwier­dził Monti - mają w tym szcze­gól­ną rolę do ode­gra­nia".

Pre­mier Włoch py­ta­ny o to, czy po­dzie­la obawy eks­per­tów i eko­no­mi­stów, że sier­pień bę­dzie wy­jąt­ko­wo burz­li­wy na ryn­kach fi­nan­so­wych z po­wo­du coraz bar­dziej nie­pew­nej sy­tu­acji w stre­fie euro, po­wie­dział, że nie spo­dzie­wa się żad­nych "nad­zwy­czaj­nych wy­da­rzeń".

Za­pew­nił rów­nież, że nie bę­dzie pro­sił Wło­chów o dal­sze wy­rze­cze­nia po pro­gra­mach oszczęd­no­ści i cięć w na­kła­dach na różne sek­to­ry, przy­ję­tych w mi­nio­nych mie­sią­cach.

Mario Monti oce­nił, że jego rząd ma jesz­cze bar­dzo dużo pracy do wy­ko­na­nia do wio­sny 2013, gdy zgod­nie z ka­len­da­rzem wy­bor­czym prace. "Rząd chce mieć pew­ność, że gdy za­koń­czy się jego misja, zo­sta­wi Wło­chy w mniej­szym kry­zy­sie i z mię­śnia­mi le­piej wy­tre­no­wa­ny­mi do wzro­stu" - po­wie­dział.

Pro­fe­sor Monti przy­po­mniał, że nigdy wcze­śniej nie miała miej­sca "tak wiel­ka kon­cen­tra­cja re­form w za­le­d­wie kilka mie­się­cy". W ten spo­sób pod­su­mo­wał dzia­ła­nia ma­ją­ce na celu wiel­ką re­for­mę rynku pracy, sys­te­mu eme­ry­tal­ne­go, li­be­ra­li­za­cji han­dlu i usług.

W jego opi­nii, jed­nym z zadań jest ogra­ni­cze­nie zja­wi­ska, które na­zwał "czę­sto nie­wła­ści­wą in­ge­ren­cją po­li­ty­ki w go­spo­dar­kę".

>>>>

Sie samo nie stracilo . To UE stracila pokolenie . To jest ekonomiczny Auschwitz ... Zreszta gadka o ,,nastepnych pokoleniach'' typowa jest dla komuny . My harujemy aby naszym dzieciom i wnukom bylo dobrze . Gadka kazdej bandyckiej wladzy ktora niszczy . Nic nowego...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:24, 29 Lip 2012    Temat postu:

W Mediolanie jest więcej psów niż dzieci.

W Mediolanie jest więcej psów niż dzieci - dane te wywołały we Włoszech dyskusję na temat tego najbardziej wyraźnego przejawu zmiany stylu życia w wielkim mieście oraz wpływu kryzysu. Przypomina się, że stolica Lombardii uchodzi za miasto osób samotnych.

Z przedstawionych przez władze miejskie statystyk wynika, że w tej włoskiej metropolii, kolebce mody, telewizji, show-biznesu i finansów, psów jest 120 tysięcy. Liczba dzieci w wieku do 6 lat wynosi zaś 83 tysiące.

Media zauważają, że liczby te odzwierciedlają przede wszystkim skalę kryzysu. Z powodu wysokiego bezrobocia wśród młodzieży, rosnących kosztów życia i konieczności wyrzeczeń finansowych w dobie recesji Włosi mają coraz mniej dzieci.

Dodatkowo bardzo wysokie ceny mieszkań w Mediolanie - zarówno zakupu, jak i wynajmu - sprawiają, że zaczyna tam brakować przestrzeni dla młodych par. Te, które tam mieszkają, często nie mają potomstwa, zaś rodziny z dziećmi przenoszą się na przedmieścia, również głównie z powodu cen nieruchomości, które są niższe na peryferiach.

W mieście pozostają zaś przede wszystkim ludzie starsi, a także "single" bardziej skoncentrowane na karierze niż życiu rodzinnym. Zarówno jedni, jak i drudzy często decydują się na zakup psa.

Przy okazji prasa odnotowuje, że mimo kryzysu w nadzwyczajny sposób rosną obroty całego przemysłu produkującego jedzenie i wszelkiego rodzaju akcesoria dla psów. W tym roku szacuje się je na 1,6 miliarda euro.

>>>>

Takze i Italai wymiera ! Strefa euro strefa smierci !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:22, 05 Sie 2012    Temat postu:

Monti ostrzega przed rozpadem strefy euro i UE

Jeśli euro stanie się czynnikiem podziałów w Europie, to zniszczone zostaną podstawy projektu europejskiego - ostrzegł premier Włoch Mario Monti w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika"Der Spiegel".

Monti przyznał, że niepokoją go odradzające się w czasie kryzysu resentymenty narodowe w krajach UE.

- Napięcia, które w ostatnich latach towarzyszą strefie euro, mają już cechy psychologicznego rozpadu Europy. Musimy ciężko pracować, by to powstrzymać. Jeśli porównamy Europę z katedrą, to euro byłoby jej dotychczas najbardziej perfekcyjną wieżą - powiedział Monti.

- Gdyby euro miało stać się czynnikiem europejskich podziałów, zniszczeniu ulegną podstawy projektu europejskiego. Dlatego pierwszorzędnym zadaniem przywódców państw jest to, by powiedzieć swoim rodakom prawdę o sytuacji w Europie i nie ulegać starym uprzedzeniom - dodał.

>>>>

Koszmar . I taki ktos jest premierem Italii . Nic go nie nauczyl pobyt u wladzy ...
Przypominam mu ze jest premierem ITALII ! I ten kraj powinien byc przedmiotem jego troski a nie ,,projekt europejski''...
To juz sa osobnicy euro-radzieccy nie maja swiadomosci narodowej . Sa jakimis zarzadcami z ramienia brukselskiego okupanta . Stad oczywiscie w tych krajach coraz gorzej bo zaden okupant nie troszczy sie o ludnosc grabionych terenow ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 14:00, 06 Sie 2012    Temat postu:

Niemieccy politycy oburzeni na premiera Włoch.

Niemieccy politycy skrytykowali premiera Włoch Mario Montiego, który w wywiadzie dla tygodnika "Der Spiegel" zasugerował, że w sprawach unijnych rządy powinny działać w sposób bardziej niezależny od parlamentów w swoich krajach.

Rzecznik niemieckiego rządu Georg Streiter powiedział w poniedziałek, że kanclerz Angela Merkel jest przeciwna osłabianiu roli parlamentów w sprawach UE. "W przekonaniu kanclerz federalnej my w Niemczech zawsze dobrze radziliśmy sobie z odpowiednią proporcją poparcia parlamentu i udziału parlamentu" w polityce europejskiej - powiedział Streiter na konferencji prasowej.

"A w ostatnim czasie dostaliśmy też pewne wskazówki od sądu konstytucyjnego, że udział parlamentu powinien być raczej większy niż mniejszy" - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się szef niemieckiej dyplomacji Guido Westerwelle. "Parlamentarna kontrola polityki europejskiej nie podlega żadnej dyskusji - oświadczył - Potrzebujemy wzmocnienia, a nie osłabienia demokratycznej legitymacji w Europie".

Jak podkreślił minister, sytuacja w zmagającej się z kryzysem UE jest zbyt poważna, by czynić z niej temat walki politycznej. "Ton debaty jest bardzo niebezpieczny" - ocenił Westerwelle, komentując powtarzane przez współrządzących Niemcami bawarskich chadeków z CSU żądania, by pogrążona w recesji Grecja wystąpiła ze strefy euro.

Najnowszą dyskusję w Niemczech sprowokował wywiad Montiego, opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika "Der Spiegel". Zdaniem włoskiego premiera parlamenty krajów członkowskich nie powinny zanadto ograniczać rządom pola manewru w walce z kryzysem w strefie euro. "Oczywiście każdy rząd musi kierować się decyzjami parlamentu. Ale każdy rząd ma też obowiązek wychowywać parlament (...) Gdyby rządy pozwalały parlamentom całkowicie związywać sobie ręce, nie zachowując dla siebie pola manewru, to rozpad Europy byłby bardziej prawdopodobny niż bliższa integracja" - ocenił Monti.

Słowa te oburzyły opozycyjnych niemieckich socjaldemokratów. "Narodowe parlamenty wzmacniają, a nie osłabiają akceptację dla euro i dla ratowania euro" - powiedział wiceprzewodniczący frakcji SPD Joachim Poss w wywiadzie dla gazety "Rheinische Post". Ocenił, że najwyraźniej we Włoszech, po latach rządów premiera Silvio Berlusconiego "zrozumienie parlamentaryzmu nieco ucierpiało".

Liberał Frank Schaeffler zauważył z kolei, że problemem UE nie jest zbyt wiele, ale zbyt mało demokracji i praworządności. "Monti chce rozwiązać swoje problemy kosztem niemieckiego podatnika i opakowuje to w lirykę europejską" - powiedział Schaeffler.

Bawarska chadecja CSU zarzuciła premierowi Włoch "zamach na demokrację". "Pan Monti potrzebuje widocznie jasnej odpowiedzi, że my, Niemcy nie jesteśmy gotowi na likwidację naszej demokracji, aby sfinansować włoskie długi" - powiedział sekretarz generalny CSU Alexander Dobrindt w rozmowie z portalem "Welt Online". "Nie możemy dopuścić do tego, by przez kryzys euro przewagę zyskali ci, którym przeszkadzają prawa parlamentu i demokratyczna kontrola" - dodał.

Montiego poparł natomiast eurodeputowanych rządzącej w Niemczech chadecji Elmar Brok. "Mario Monti ma całkowitą rację. Rządy potrzebują pola manewru w negocjacjach, jeśli chcą na nie wpływać" - powiedział Brok. Dodał, że jeśli rządy działałyby ściśle według wytycznych parlamentów, kompromisy w Radzie UE byłyby niemożliwe, a Unia stałaby się niezdolna do działania. "Jeśli jednak rządy przesadzą, tracą większość parlamentarną" - zastrzegł Brok, dodając, że pod kontrolą parlamentu muszą pozostać kwestie budżetowe.

>>>>

Monti chce montowac jakis euro-faszyzm . I tak juz parlamenty sa dekoracyjne a teraz juz mialyby nie miec NIC do powiedzenia . Widzimy ze walka z UE to walka o wolnosc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 18:01, 06 Sie 2012    Temat postu:

KE odpowiada Montiemu: trzeba szanować kompetencje parlamentów

W reakcji na apel premiera Włoch Mario Montiego o szybkie działania rządów w obronie euro, nawet kosztem parlamentów, KE zapewnia o poszanowaniu kompetencji parlamentów. Ani Rzym, ani Madryt wciąż nie zwróciły się o interwencję EFSF na rynku obligacji.

- Unia Europejska jest oparta na zasadach i jeśli chodzi o przyjęcie i wdrożenie decyzji dotyczących instrumentów finansowych, to kraje same zdecydowały, że są jasne procedury, które muszą być przestrzegane. Decyzje podejmowane przez rządy w strefie euro muszą być przyjęte w procedurach krajowych i w pewnych krajach to wymaga akceptacji przez parlamenty narodowe - powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Olivier Bailly w poniedziałek. - W pełni szanujemy kompetencje parlamentów narodowych w tym procesie - dodał.

To reakcja na wywiad premiera Włoch Mario Montiego, jaki ukazał się w najnowszym wydaniu niemieckiego tygodnika "Der Spiegel".

W wywiadzie tym Monti stwierdził, że niepokoją go odradzające się w czasie kryzysu resentymenty narodowe w krajach UE, a "napięcia, które w ostatnich latach towarzyszą strefie euro, mają już cechy psychologicznego rozpadu Europy".

Ostrzegł, że to może doprowadzić do rozpadu euro, zniszczy cały projekt europejski, jeśli rządy nie podejmą szybkich działań, nawet kosztem parlamentów narodowych. Jego zdaniem, parlamenty krajów członkowskich nie powinny zanadto ograniczać rządom pola manewru w walce z kryzysem. - Oczywiście każdy rząd musi kierować się decyzjami parlamentu. Ale każdy rząd ma też obowiązek wychowywać parlament (...) Gdyby rządy pozwalały parlamentom całkowicie związywać sobie ręce, nie zachowując dla siebie pola manewru, to rozpad Europy byłby bardziej prawdopodobny niż bliższa integracja - ocenił premier Włoch.

Te słowa zostały odebrane jako krytyka silnej pozycji niemieckiego Bundestagu, który ogranicza kanclerz Angeli Merkel możliwość podejmowania decyzji związanych z ratowaniem euro i zaangażowaniem finansowym Niemiec.

Rzecznik KE zapewnił też w poniedziałek, że żaden kraj, w tym Włochy czy Hiszpania, nie wystąpił o wsparcie finansowe z ratunkowego funduszu EFSF (Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej).

Rzecznik KE zdementował też informacje o nadzwyczajnym posiedzeniu eurogrupy, jakie miałoby się odbyć na wniosek premiera Hiszpanii 3 września. - Nic o tym nie wiemy. I także mogę to powiedzieć po rozmowach rano z gabinetem szefa eurogrupy (Jean-Claude'a) Junckera - powiedział Bailly. Potwierdził natomiast, że premier Hiszpanii Mariano Rajoy napisał list do przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya, by podkreślić wysiłki, jakie jego kraj podejmuje na rzecz konsolidacji finansów, uzdrowienia banków, przywrócenia wzrostu i walki z bezrobociem.

Rajoy ogłosił w piątek plan nowych oszczędności, które w sumie do końca roku 2014 mają wynieść 102 mld euro. Nie wykluczył też, że jego kraj - po przeanalizowaniu warunków interwencji - sięgnie po pomoc z europejskiego funduszu ratunkowego, tak by EFSF wykupił hiszpański dług. Hiszpania - zapewnił - nie będzie się przy tym sugerowała decyzją, jaką podejmą Włochy stojące również wobec problemu zadłużenia. Premier powiedział, że Hiszpania znajduje się w lepszej sytuacji finansowej niż Włochy. - Gdy nasze zadłużenie dochodzi do 80 proc. PKB, włoskie wynosi ponad 120 proc. - zaznaczył.

W czwartek szef Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi zapowiedział, że ewentualna interwencja EBC na rynku obligacji zagrożonych krajów, takich jak Włochy i Hiszpania, będzie ściśle powiązana z reformami i cięciami budżetowymi, jakie te kraje wprowadzają. Potencjalnie chodzi o wykup obligacji z rynku wtórnego, by zwiększony popyt ograniczył wzrost ich rentowności, która staje się nie do udźwignięcia dla rządów w Madrycie i Rzymie.

>>>>

Czujecie ta oblude ??? UE TROSZCZY SIE O SUWERENNOSC KRAJOW ! Przypomina to towarzysza Stalina ktory tez troszczyl sie wolnosc i suwerennosc . ,,Odrzucal'' projekty ,,zbyt ograniczajace wolnosc'' ludzi radzieckich ktore podsuwali mu lizusi ! Jak to nic nowego na swiecie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:31, 07 Sie 2012    Temat postu:

PKB Włoch w drugim kwartale spadł o 0,7 proc. w ujęciu kwartalnym

PKB Włoch spadł w dru­gim kwar­ta­le tego roku o 0,7 proc. w uję­ciu kwar­tal­nym, po spad­ku w pierw­szym kw. o 0,8 proc. - po­in­for­mo­wał we wto­rek urząd sta­ty­stycz­ny Istat we wstęp­nym wy­li­cze­niu.

Ana­li­ty­cy sza­co­wa­li spa­dek PKB na 0,8 proc. w uję­ciu kwar­tal­nym.

Wło­ski urząd sta­ty­stycz­ny dodał, że w uję­ciu rocz­nym PKB Włoch spadł w dru­gim kw. o 2,5 proc., po spad­ku w pierw­szym kw. o 1,4 proc.

Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB w uję­ciu rocz­nym na 2,5 % ...

>>>>

Italia nieuchronnie podaza sladem Grecji . Tak dziala euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:35, 11 Sie 2012    Temat postu:

Włochy redukują liczbę sądów w kraju, poza regionami znanymi z mafii

We Włoszech w ramach cięć wydatków publicznych zmniejszona zostanie liczba sądów, choć redukcje nie obejmą regionów znanych z aktywności mafii, takich jak Sycylia i Kalabria - ogłosił rząd w piątek. Z mapy kraju znikną m.in. 32 sądy i 667 biur sędziów pokoju.

Zgodnie z dekretem rządu 32 sądy zostaną połączone z innymi lub zlikwidowane, likwidacji ulegnie też około 667 biur sędziów pokoju i 220 delegatur, których utrzymanie stało się zbyt kosztowne.

Według agencji AFP likwidacja ta nie będą oznaczać zwolnień, bo około 10 tys. osób z personelu tych placówek zostanie skierowanych do innych sądów.

Minister sprawiedliwości Paola Severino zapewniła, że władze "nie zamierzają osłabiać czujności" wobec mafii. Jak ogłosił rząd w komunikacie, zależy mu na podtrzymaniu "silnej obecności wymiaru sprawiedliwości w regionach, które charakteryzuje znaczne natężenie przestępczości zorganizowanej"; są to zwłaszcza Sycylia i Kalabria.

Od dojścia do władzy we Włoszech w listopadzie zeszłego roku rząd premiera Mario Montiego walczy z nadmiernymi wydatkami, wprowadzając cięcia w administracji miast, regionów, a także w urzędach państwowych.

>>>>

No prosze ! Dzieki uE mafia w Italii roskfitnie ! Bracia euro-mafiozi pomagaja tym z Italii . Dwa bratnie gangi.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:22, 12 Sie 2012    Temat postu:

Bankructwo tanich linii we Włoszech


Włoskie tanie linie lotnicze Wind Jet wstrzymują połączenia. Sycylijski przewoźnik stracił koncesję na przewozy po fiasku negocjacji o przejęciu przez Alitalię.Na początku roku państwowy przewoźnik zapowiadał przejęcie Wind Jet. W tym miesiącu porzucił jednak te plany po tym jak włoski urząd antymonopolowy nakazał jej zmniejszyć siatkę połączeń krajowych w związku z fuzją.

Na samoloty sycylijskiego przewoźnika oczekują setki pasażerów. Jest wśród nich grupa 200 Izraelczyków, którzy przez całą noc koczowali na rzymskim lotnisku Fiumicino. Ich samolot miał lecieć do Tel Awiwu. Dziś odwołano też pięć połączeń krajowych.

W najbliższych tygodniach firma będzie musiała uporać się z problemem 300 tysięcy pasażerów, którzy zarezerwowali bilety na jej loty. Alitalia zapowiada, że pomoże im znaleźć inne połączenia, ale za dodatkową opłatą.

Linie Wind Jet powstały w 2003 roku, po rozwiązaniu przewoźnika Air Sicilia.

>>>>

Coraz lepiej ! Ale grunt ze sa w euro...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90851
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 13:53, 13 Sie 2012    Temat postu:

Fałszywi inwalidzi i bezprawnie pobierane zasiłki: 3400 przypadków od początku roku

Tylko od po­cząt­ku 2012 roku Gwar­dia Fi­nan­so­wa we Wło­szech wy­kry­ła ponad 3400 przy­pad­ków wy­łu­dza­nia pie­nię­dzy ze skar­bu pań­stwa. Oszu­stwa kosz­to­wa­ły Wło­chy ponad 60 mi­lio­nów euro.

Wło­ska po­li­cja skar­bo­wa zde­ma­sko­wa­ła 3400 osób, które nie­uczci­wie po­bie­ra­ły rentę in­wa­lidz­ką lub za­si­łek so­cjal­ny. 418 oby­wa­te­li wło­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą bez­praw­nie ko­rzy­sta­ło z za­sił­ków so­cjal­nych - in­for­mu­je "Cor­rie­re della Serra".

W pro­win­cji Bel­lu­no na pół­no­cy kraju 10 osób za­de­kla­ro­wa­ło niż­sze do­cho­dy niż w rze­czy­wi­sto­ści, aby otrzy­mać miesz­ka­nia so­cjal­ne, zniż­ki na książ­ki, czy też sty­pen­dia dla dzie­ci. Miesz­ka­niec Sa­ler­no w po­bli­żu Ne­apo­lu zo­stał aresz­to­wa­ny pod­czas od­bie­ra­nia eme­ry­tu­ry ko­bie­ty, która nie żyła od 2003 roku. W To­ska­nii po­li­cja przy­ła­pa­ła nie­wi­do­me­go, który spa­ce­ro­wał po mie­ście bez laski i bez psa prze­wod­ni­ka.

We Wło­szech wy­łu­dza­nie pie­nię­dzy ze skar­bu pań­stwa do plaga. W lutym media in­for­mo­wa­ły o rzy­mia­ni­nie, który przez 23 lata uda­wał nie­wi­do­me­go i po­bie­rał rentę. Od 1989 roku za­ła­twiał u le­ka­rzy za­świad­cze­nia o czę­ścio­wej i cał­ko­wi­tej śle­po­cie. Mu­siał zwró­cić pań­stwu 400 ty­się­cy euro.

We Wło­szech znane są przy­pad­ki, kiedy de­kla­ru­ją­cy cał­ko­wi­ty nie­do­wład nóg męż­czy­zna bie­rze udział w za­wo­dach atle­tycz­nych, czy też pro­wa­dzi sa­mo­chód.

Po­li­cja skar­bo­wa wsz­czę­ła po­stę­po­wa­nie rów­nież prze­ciw­ko wszyst­kim le­ka­rzom, któ­rzy wy­da­wa­li fał­szy­we za­świad­cze­nia. W 2010 roku spe­cjal­ny ra­port przy­go­to­wa­ny przez wło­ski ZUS wy­ka­zał, iż w pro­ce­der wy­da­wa­nia fał­szy­wych do­ku­men­tów za­mie­sza­ne są rze­sze urzęd­ni­ków, a nawet lo­kal­ni po­li­ty­cy. Wy­sta­wie­nie oświad­cze­nia le­kar­skie­go i uru­cho­mie­nie pro­ce­du­ry ubie­ga­nia się o rentę może kosz­to­wać 6 ty­się­cy euro - po­da­je "La Re­pub­bli­ca". Zda­niem ga­ze­ty urzę­dy to "fa­bry­ki in­wa­li­dów".

>>>>

Oczywiscie nie neguja koniecznosci sciganaia oszustow ale to Italii nie uratuje od katastrofy...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Następny
Strona 5 z 17

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy