Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:11, 09 Cze 2012    Temat postu:

Uczeni zapowiedzieli kataklizm. Mieszkańcy panikują.

We Włoszech narastają protesty przeciwko niepotrzebnemu - zdaniem części ekspertów i przedstawicieli władz lokalnych - podnoszeniu alarmu i ogłaszaniu oficjalnych ostrzeżeń o możliwości następnego silnego trzęsienia ziemi w regionie Emilia-Romania.

Zobacz więcej o ostrzeżeniach przed trzęsieniem ziemi

Ogromny niepokój miejscowej ludności, a nawet panikę na szeroką skalę wywołał komunikat komisji do spraw wielkich zagrożeń przy włoskiej Obronie Cywilnej, która w piątek ostrzegła przed niebezpieczeństwem kolejnego silnego wstrząsu, po dwóch poprzednich 20 i 29 maja w tym samym rejonie.

W reakcji na ten komunikat rząd Mario Montiego ogłosił natychmiast przystąpienie do działań prewencyjnych i zapewnił o swym pełnym zaangażowaniu na rzecz ludności Emilii-Romanii.

- Gabinet nie może oddalić groźby trzęsienia ziemi, ani, choć dysponuje narzędziami naukowymi, ich przewidzieć. Ale chcemy was zachęcić do tego, byście nie patrzyli na to z większym pesymizmem i zaniepokojeniem - oświadczył Monti zwracając się do mieszkańców regionu, spośród których 16 tysięcy straciło dach nad głową w rezultacie poprzednich wstrząsów.

Z danych, przekazanych rządowi przez Obronę Cywilną wynika, że można spodziewać się następnej dużej aktywności sejsmicznej w rejonie miasta Ferrara i miejscowości Finale Emilia, które ucierpiały w rezultacie kataklizmu w maju. Komisja ekspertów wyraziła przekonanie o konieczności "najwyższego zaangażowania" ze strony OC.

Najostrzej przeciwko tym ostrzeżeniom zaprotestował burmistrz Finale Emilia Fernando Ferioli, który powiedział: - Jestem naprawdę wściekły i rozważam możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa polegającego na nieuzasadnionym wszczynaniu alarmu.

Podkreślił, że tego typu alarmistyczny ton niweczy podejmowane przez władze lokalne działania na rzecz uspokojenia mieszkańców i powrotu do normalnego życia. - Teraz istnieje ryzyko, że ludzie stąd uciekną - dodał burmistrz.

W sobotę w Emilii-Romanii zanotowano wstrząs o sile 3 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się właśnie w Finale Emilia.

Włoska agencja Ansa przytoczyła wypowiedź psychiatry Luigiego Janiriego z kliniki Gemelli w Rzymie, który przypomniał: - Podawanie ogólnikowych informacji na szeroką skalę sieje tylko strach i panikę.

To zaś w jego opinii może przerodzić się w chroniczny strach, podobny do tego, jaki ma miejsce w czasie wojny. - W tym przypadku dodaje się tylko strach do strachu - dodał.

Także w sobotę zanotowano wstrząs sejsmiczny o sile 4,5 w skali Richtera na granicy Wenecji Euganejskiej i Friuli-Wenecji Julijskiej, który zdaniem ekspertów nie miał związku z aktywnością sejsmiczną w Emilii-Romanii. Nie zanotowano strat.

>>>>

W Italii ogolne szalenstwo . Kleski ekonomiczne ,,naturalne'' i inne . Kraj jest ruina pod kazdym wzgledem . Ale to skutek grzechow . Ktoz zle broi ten sie boi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 16:07, 11 Cze 2012    Temat postu:

PKB Włoch w I kw. 2012 r. spadł o 0,8 proc. kdk, o 1,4 proc. rdr

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w I kw. 2012 r. o 0,8 proc. kdk, po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,7 proc. - po­in­for­mo­wał urząd sta­ty­stycz­ny Istat w koń­co­wym wy­li­cze­niu.

Wstęp­nie sza­co­wa­no spa­dek PKB na 0,8 proc. kdk.

W uję­ciu rdr PKB Włoch spadł w I kw. o 1,4 proc., po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,5 proc. - podał Istat.

Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB rdr na 1,3 proc.

>>>>

Italia idzie dokladnie ta sama droga co Grecja . Nie wiem na podstawie czego byly te okrzyki ze juz Wlochy ida w dobrym kierunku . Samo usuniecie blazna sprawy nie rozwiazalo ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:22, 15 Cze 2012    Temat postu:

Nowy pakiet stymulacyjny dla gospodarki

Rząd wło­ski pod­jął w pią­tek ko­lej­ne środ­ki ma­ją­ce oży­wić wzrost go­spo­dar­czy; zde­cy­do­wał też o sprze­da­ży wy­bra­nych ak­ty­wów pu­blicz­nych za około 10 mld euro, by zmniej­szyć dług pań­stwa, na które rynki wy­wie­ra­ją ro­sną­cą pre­sję - po­in­for­mo­wał pre­mier Mario Monti.

Szef rządu po­in­for­mo­wał dzien­ni­ka­rzy, że przy­ję­ty w pią­tek przez radę mi­ni­strów pa­kiet sty­mu­la­cyj­ny jest - bar­dzo so­lid­ny -.

Usta­wa po­zwa­la mię­dzy in­ny­mi na pod­ję­cie dzia­łań ma­ją­cych po­bu­dzić sek­tor bu­dow­la­ny oraz utwo­rze­nie fun­du­szu na rzecz wzro­stu, w któ­rym zgru­po­wa­ne zo­sta­ną - uru­cho­mio­ne już - środ­ki po­mo­co­we dla przed­się­biorstw. Prze­wi­dzia­na jest spe­cjal­na emi­sja ob­li­ga­cji, by sfi­nan­so­wać pro­jek­ty in­fra­struk­tu­ral­ne. Rząd po­szu­ka też oszczęd­no­ści, re­du­ku­jąc wła­sny per­so­nel i licz­bę pra­cow­ni­ków mi­ni­ster­stwa skar­bu.

We­dług AP pa­kiet po­mo­co­wy przy­ję­ty w pią­tek wart jest 80 mld euro.

Zwięk­szo­na zo­sta­nie ulga po­dat­ko­wa przy­słu­gu­ją­ca pod­czas bu­dow­la­nych prac re­no­wa­cyj­nych, która ma być im­pul­sem dla sek­to­ra bu­dow­la­ne­go. Bę­dzie też wpro­wa­dzo­na nowa po­dat­ko­wa za­chę­ta do za­trud­nia­nia osób mło­dych i - wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych -.

Pa­kiet prze­wi­du­je także two­rze­nie miejsc pracy dla mło­dych w - zie­lo­nej go­spo­dar­ce -.

Pre­mier za­po­wie­dział, że pod­ję­te zo­sta­ną pewne kroki ma­ją­ce na celu zby­wa­nie przez pań­stwo - dóbr sta­no­wią­cych dzie­dzic­two pu­blicz­ne - AFP zwra­ca uwagę, że Monti nie spre­cy­zo­wał, jakie sumy rząd ma za­miar uzy­skać z ta­kiej sprze­da­ży.

We­dług dzien­ni­ka "Il Sole 24 Ore" ga­bi­net Mon­tie­go wy­zna­czył sobie za cel zmniej­sze­nie długu Włoch po­przez sprze­da­nie ak­ty­wów pu­blicz­nych war­tych 30 mld euro do końca tego roku, a na­stęp­nie, w ciągu naj­bliż­szych pię­ciu lat, sprze­daż ak­ty­wów za 200 mld euro.

Rząd wło­ski po­in­for­mo­wał też w pią­tek w ofi­cjal­nym ko­mu­ni­ka­cie, że za około 10 mld euro sprze­da­ne zo­sta­ną trzy spół­ki pu­blicz­ne: Fin­tec­na, Sace i Si­mest. Zo­sta­nie też utwo­rzo­ny fun­dusz, w któ­rym alo­ko­wa­ne będą - wszyst­kie bu­dyn­ki pu­blicz­ne -, które zo­sta­ną na­stęp­nie - wy­ce­nio­ne i sprze­da­ne - głosi ko­mu­ni­kat, który nie po­da­je jed­nak sza­cun­ko­wych da­nych na temat war­to­ści tych nie­ru­cho­mo­ści.

AFP pod­kre­śla, że te nowe plany sty­mu­la­cji go­spo­dar­ki i od­dłu­ża­nia pań­stwa ogła­sza­ne są w chwi­li, gdy Wło­chy znów tracą za­ufa­nie ryn­ków, ren­tow­ność długu pu­blicz­ne­go ro­śnie, a nie­któ­rzy ana­li­ty­cy oba­wia­ją się, że Ita­lia bę­dzie ko­lej­ną - po Hisz­pa­nii - ofia­rą efek­tu do­mi­na w stre­fie euro i ugnie się pod cię­ża­rem za­dłu­że­nia.

Dług pu­blicz­ny Włoch sięga 120 proc. PKB - przy­po­mi­na AP. W czwar­tek ren­tow­ność wło­skich pa­pie­rów dłuż­nych osią­gnę­ła naj­wyż­szy po­ziom od grud­nia.

>>>>

Juz wyprzedaja majatek panstwowy jak i ten sie skonczy to bedzie finito definito ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 15:25, 16 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: młodzi wychodzą na ulice protestować.

La Repubblica

Nie chcemy wyjeżdżać z kraju, bo mamy pomysły, jak go zmieniać- pod takim hasłem w sobotę w Rzymie odbędzie się kolejna już manifestacja młodych ludzi. Tych, wśród których bezrobocie sięga 36 proc.

Na rzymskim Piazza Farnese spotkają się ludzie, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec sytuacji we Włoszech i frustrację spowodowaną niemożnością znalezienia pracy. Demonstrację zorganizowała organizacja " Il Nostro Tempo è Adesso" (To jest nasz czas).

Młodzi Włosi, którzy bezskutecznie, często miesiącami szukają pracy, nie mogąc znaleźć nawet ofert poniżej swoich kwalifikacji, mają dość. Zainspirowani powstałym w Hiszpanii Ruchem Oburzonych, który następnie znalazł zwolenników w całej Europie, Włosi, jak pisze na swoich internetowych stronach dziennik "La Repubblica", mówią w manifeście: " Nasz plac to ten generacji, która już nie ma siły, ale także całego kraju, ponieważ niepewność jest symbolem modelu rozwoju pełnego przemocy, w którym zapomina się o ludziach".

Sobotnie spotkanie będzie też manifestacją sprzeciwu przeciwko reformie rynku pracy, forsowanej przez minister Elsę Fornero.- Jeśli minister pracy podaje błędne dane, my chcemy opowiedzieć nasze historie- mówią organizatorzy.

>>>>

Ale dla waszego rzadu nie jest wazny was los ale interesy biurokracji w Brukseli ...Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:13, 16 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: wielka manifestacja związkowców

W Rzymie odbyła się wielotysięczna manifestacja zorganizowana przez trzy największe włoskie centrale związkowe pod hasłami obrony miejsc pracy, działań na rzecz wzrostu gospodarczego i reformy systemu podatkowego.

Według organizatorów w demonstracji, która przeszła od Piazza della Repubblica do Piazza del Popolo, udział wzięło 200 tysięcy osób. Policja nie podała swoich danych szacunkowych dotyczących liczby uczestników.

Trzy wielkie centrale związkowe Cgil, Cisl i Uil, do niedawna podzielone w wielu kwestiach, po raz kolejny od czasu powołania w listopadzie 2011 roku rządu Mario Montiego wspólnie zażądały zmiany polityki gospodarczej i korekty najważniejszych reform, przede wszystkim rynku pracy.

Strona związkowa uważa kroki na rzecz jego otwarcia, zwiększenia dostępu dla młodzieży, wzrostu konkurencji i ożywienia za niesprawiedliwe i odbywające się kosztem ludzi pracy.

Wyrażano obawy o przyszłość zawodową ludzi będących w wieku przedemerytalnym, którzy według związków mogą stracić pracę i znaleźć się w swoistej próżni między okresem aktywności a emeryturą.

Podczas wiecu przywódcy związkowi mówili, że dotychczasowe reformy rządu Montiego przyniosły "niesprawiedliwość i nierówności", a nie odpowiedzi na problemy świata pracy i rozwoju gospodarczego.

Przewodnicząca lewicowej centrali Cgil Susanna Camusso oświadczyła: "Apelujemy o zmianę polityki, bo bez niej nie ma perspektyw dla kraju".

- Słyszeliśmy w tych miesiącach zbyt wiele zapowiedzi. Od takich zapowiedzi można umrzeć, jeśli nie przystąpi się do działania - podkreśliła liderka związkowa.

Związkowcy ostrzegli przed kolejną falą strajków przeciwko – jak to określili - "niesprawiedliwości nie do zniesienia", która jest ich zdaniem skutkiem polityki dyscypliny finansowej i gospodarczej.

Manifestanci domagali się również "bardziej skutecznego i mniej kosztownego" systemu partyjnego i politycznego we Włoszech, by – jak mówiono - ograniczyć szastanie pieniędzmi i kumoterstwo oraz poprawić wydajność administracji publicznej.

Gdy w Wiecznym Mieście trwał wielki związkowy protest antyrządowy, w Mediolanie premier Monti ostrzegł, że Włochy ponownie borykają się z fazą kryzysu. - Odsunęliśmy się od skraju przepaści, ale jej krater powiększa się i jesteśmy znowu pogrążeni w kryzysie - mówił szef rządu. Słowa te, jak się podkreśla, zabrzmiały bardzo mocno po tym, gdy wcześniej zapewniał, że sytuacja w kraju poprawiła się w ostatnich miesiącach.

>>>>

Italai zatem na sciezce smierci ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:58, 19 Cze 2012    Temat postu:

Włochy walczą z falą upałów. Tak gorąco nie było od lat

Fala wy­jąt­ko­wych upa­łów nie opusz­cza Włoch. Już teraz w całym kraje tem­pe­ra­tu­ra wy­no­si ponad 30 stop­ni w cie­niu, na czwar­tek syn­op­ty­cy za­po­wia­da­ją dal­sze ocie­ple­nie. Jak przy­po­mi­na­ją me­te­oro­lo­dzy, tak go­rą­co było ostat­nio w 1982 roku.

To dobra wia­do­mość chyba tylko dla ki­bi­ców: na hisz­pań­skim Mun­dia­lu Włosi zdo­by­li wów­czas mi­strzow­ski tytuł. An­ty­cy­klon, któ­re­mu nada­no imię rzym­skie­go po­grom­cy Kar­ta­gi­ny Scy­pio­na Afry­kań­skie­go, wy­ci­ska z Wło­chów ostat­nie poty już od bli­sko ty­go­dnia.

Wszę­dzie tem­pe­ra­tu­ra jest wyż­sza o dzie­sięć stop­ni od śred­niej o tej porze roku. Włosi za­czy­na­ją po­wo­li mieć już tego dosyć, przede wszyst­kim ci, któ­rzy stra­ci­li dach nad głową w wy­ni­ku ma­jo­we­go trzę­sie­nia ziemi w Emi­lii Ro­ma­nii i miesz­ka­ją teraz w na­mio­tach, gdzie tem­pe­ra­tu­ra prze­kra­cza 40 stop­ni Cel­sju­sza.

>>>>

Teraz znowu upaly . Pokuta pokuta pokuta . Przestancie grzeszyc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:39, 22 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: senator prosto z parlamentu pojechał do więzienia

Pro­sto z par­la­men­tu w Rzy­mie do wię­zie­nia po­je­chał wło­ski se­na­tor Luigi Lusi, oskar­żo­ny o sprze­nie­wie­rze­nie i przy­własz­cze­nie sobie około 25 mi­lio­nów euro z kasy ugru­po­wa­nia, któ­re­go był skarb­ni­kiem. To naj­więk­szy skan­dal fi­nan­so­wy w po­li­ty­ce ostat­nich lat.

Se­na­tor, za­sia­da­ją­cy do nie­daw­na w ła­wach cen­tro­le­wi­cy, wy­rzu­co­ny w związ­ku z aferą z Par­tii De­mo­kra­tycz­nej, zgło­sił się w środę wie­czo­rem do rzym­skie­go za­kła­du kar­ne­go tuż po tym, gdy izba wyż­sza w gło­so­wa­niu opo­wie­dzia­ła się za jego aresz­to­wa­niem, o co wnio­sko­wa­ła pro­ku­ra­tu­ra. Pro­wa­dzi ona po­stę­po­wa­nie w spra­wie znik­nię­cia po­cho­dzą­cych z bu­dże­tu pań­stwa pie­nię­dzy z kont ma­łe­go cen­tro­we­go ugru­po­wa­nia Mar­ghe­ri­ta.

Przed kil­ko­ma mie­sią­ca­mi jego kie­row­nic­two od­kry­ło, że Lusi jako skarb­nik w la­tach 2008-2011 wy­pro­wa­dził z par­tyj­nej kasy ogrom­ne sumy. Po­cząt­ko­wo po­da­wa­no, że było to 13 mi­lio­nów euro. Obec­nie sza­cu­je się, że suma ta wy­no­si od 22 do 25 mi­lio­nów euro.

Po kilka mi­lio­nów euro po­li­tyk prze­zna­czył na zakup luk­su­so­we­go apar­ta­men­tu i willi w Rzy­mie oraz w oko­li­cach. Za­in­we­sto­wał też pie­nią­dze w spół­kę han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Poza tym do­ko­nał kilku znacz­nych prze­le­wów, m.​in. na konto żony. Wszyst­kie te trans­ak­cje są obec­nie spraw­dza­ne, a człon­ko­wie jego ro­dzi­ny zo­sta­li ob­ję­ci śledz­twem.

Wy­ni­ki do­tych­cza­so­wych kon­tro­li wska­zu­ją na to, że były skarb­nik par­tyj­ne pie­nią­dze trak­to­wał jak swoje i wy­da­wał na naj­bar­dziej eks­tra­wa­ganc­kie, ści­śle pry­wat­ne cele. Po­dró­żo­wał Orient Expres­sem po Eu­ro­pie, 200 ty­się­cy euro wydał na week­en­dy w To­ron­to i w Nowym Jorku.

Lista jego wy­dat­ków wpro­wa­dzi­ła w kon­ster­na­cję nie tylko li­de­rów par­tii na czele z byłym bur­mi­strzem Rzymu Fran­ce­sco Ru­tel­lim, ale całą wło­ską klasę po­li­tycz­ną. Wy­bu­chła dys­ku­sja, jak mogło dojść do ta­kie­go braku kon­tro­li nad ogrom­ny­mi fi­nan­sa­mi par­tii.

Sam Luigi Lusi od­po­wia­da, że sze­fo­wie Mar­ghe­ri­ty wie­dzie­li o róż­nych jego trans­ak­cjach i za­pew­nia, że oni rów­nież czer­pa­li pie­nią­dze z kasy par­tii. Uważa , że zo­stał "ko­złem ofiar­nym". Za­ape­lo­wał też o spra­wie­dli­wy pro­ces.

W gło­so­wa­niu za aresz­to­wa­niem po­li­ty­ka opo­wie­dzia­ło się 155 se­na­to­rów, przede wszyst­kim z cen­tro­le­wi­cy. Prze­ciw­ko było 13. Nie wzię­li na­to­miast udzia­łu par­la­men­ta­rzy­ści par­tii by­łe­go pre­mie­ra Si­lvio Ber­lu­sco­nie­go, Lud Wol­no­ści.

Po ogło­sze­niu wy­ni­ku gło­so­wa­nia se­na­tor po­wie­dział: "Jadę tam, gdzie muszę" i udał się pro­sto do rzym­skie­go wię­zie­nia Re­bib­bia. Wcze­śniej wy­ra­ził ubo­le­wa­nie, że wsa­dza się do wię­zie­nia kogoś, kto - jak stwier­dził - "ni­ko­go nie zabił".

Pre­zen­tu­jąc w izbie wyż­szej wnio­sek pro­ku­ra­tu­ry o aresz­to­wa­nie Lu­sie­go se­na­tor Par­tii De­mo­kra­tycz­nej Marco Fol­li­ni w ob­ra­zo­wy spo­sób przed­sta­wił sprze­nie­wie­rzo­ną przez niego sumę pie­nię­dzy. "22 mi­lio­ny euro to rów­no­war­tość pen­sji za 1033 lata, 11 mie­się­cy i 7 dni pracy ro­bot­ni­ka Fiata w za­kła­dzie w Po­mi­glia­no d'Arco"- oświad­czył Fol­li­ni.

>>>>

W Italii tez moze sie zaostrzac i moga wsadzac jak leci bo ktos musi odpowiedziec za katastrofe ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:56, 22 Cze 2012    Temat postu:

Monti do Polaków: możecie mieć większy wpływ na przyszłość Europy

Pre­mier Włoch Mario Monti uważa, że Po­la­cy mogą mieć więk­szy wpływ na ukształ­to­wa­nie przy­szło­ści Eu­ro­py. Słowa Mon­tie­go zna­la­zły się w opu­bli­ko­wa­nym wy­wia­dzie dla dzien­ni­ka "La Stam­pa" i kilku eu­ro­pej­skich gazet.

Mon­tie­go za­py­ta­no m.​in., jakie ko­rzy­ści mo­gła­by od­nieść Pol­ska, przy­stę­pu­jąc do stre­fy euro.

- Myślę, że Pol­ska po­win­na do niej wejść (stre­fy euro), kiedy uzna, że jest to wła­ści­wy mo­ment. To wiel­ki kraj, który zna­ko­mi­cie się pre­zen­tu­je, le­piej niż pra­wie wszyst­kie inne, który ma wolę więk­szej in­te­gra­cji i więk­sze­go wpły­wu - oświad­czył.

Monti zgo­dził się, że Po­la­cy uwa­ża­ni są za jed­nych z naj­lep­szych w Eu­ro­pie. - Uwa­żam, że je­ste­ście tacy, mo­że­cie mieć więk­szy wpływ na kształ­to­wa­nie przy­szło­ści in­te­gra­cji eu­ro­pej­skiej, jeśli bę­dzie­cie na rów­nych pra­wach za­sia­dać przy stole - po­wie­dział.

Wło­ski pre­mier dodał, zwra­ca­jąc się do Po­la­ków: - Po­pa­trz­cie na Wiel­ką Bry­ta­nię, moż­li­we jest to, że z eko­no­micz­ne­go punk­tu wi­dze­nia w krót­kiej per­spek­ty­wie wybór, by nie na­le­żeć do euro, dał pewne ko­rzy­ści, ale wpływ Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa na okre­śle­nie kie­run­ku po­li­ty­ki eu­ro­pej­skiej osła­bił się.

>>>>

Dziekujemy za ,,greckie'' korzysci dla Polski . Czekamy na upadek Montiego i calej UE . Wtedy nastanie era Polski .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 20:59, 01 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: opozycja krytykuje rząd przed finałem Euro 2012

Walka włoskich piłkarzy o tytuł mistrzów Europy nie zwalnia polityków z walki o prawa człowieka. Przypominają o tym premierowi Mario Montiemu, który będzie wieczorem na meczu finałowym w Kijowie, politycy związani z poprzednim rządem.

Były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Silvio Berlusconiego Stefano Pedica złożył oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że szefowie rządów Włoch i Hiszpanii zajmą na stadionie miejsce obok prezydenta Ukrainy. Polityk nazywa go "prawdziwym oprawcą Julii Tymoszenko".

Pedica przypomina, że Unia Europejska zaleciła mężom stanu krajów członkowskich, by unikali kontaktów z władzami Ukrainy. Premier Monti nie tylko nie posłuchał tej rady, ale będzie jeszcze zmuszony witać się z Aleksandrem Łukaszenką - ubolewa były członek rządu Berlusconiego. Podkreśla przy tym, że prawa człowieka istnieją bez względu na to, czy Włosi grają w finale Euro czy też nie.

Linie lotnicze Alitalia poinformowały, że zaraz po meczu w Kijowie "azzurri" odlecą do Krakowa, a dopiero stamtąd wrócą w poniedziałek do Rzymu, gdzie czekać będzie na nich prezydent Giorgio Napolitano.

>>>>

Nie robcie kabaretu . Brukselskie mety z lubosci obsciskuja sie z Putinem a przy nim Janukowycz jest niemal czysty ... I jakos wtedy zachod sie nie oburza . Wasz ulubiony plugawy zachod . Dobrze ze bankrutuja ... Czyli rzecz jasna wolelibysmy aby nie byli ohydni . Ale sa no to niech bankrutuja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 17:33, 03 Lip 2012    Temat postu:

Rekord bezrobocia wśród młodzieży

We Wło­szech padł re­kord bez­ro­bo­cia wśród mło­dzie­ży w wieku od 15 do 24 lat. We­dług da­nych In­sty­tu­tu Sta­ty­stycz­ne­go Istat wskaź­nik ten wy­no­si 36,2 pro­cent i nigdy nie był tak wy­so­ki.

Od po­cząt­ku roku od­se­tek ten wzrósł o ponad 7 punk­tów pro­cen­to­wych (z 28,9 proc.), a w ciągu jed­ne­go mie­sią­ca o 1 punkt.

Naj­więk­sza wło­ska le­wi­co­wa cen­tra­la związ­ko­wa Cgil oświad­czy­ła, że dane do­ty­czą­ce bez­ro­bo­cia wśród mło­dych ludzi, któ­rzy za­koń­czy­li naukę, świad­czą o „dra­ma­tycz­nym kry­zy­sie na­ro­do­wym”. Z kolei związ­kow­cy z cen­tra­li Uil stwier­dzi­li, że mło­dzież jest pierw­szą ofia­rą braku wzro­stu go­spo­dar­cze­go.

„To tra­gicz­na wia­do­mość” - oce­nił pre­zes Związ­ku Prze­my­słow­ców Con­fin­du­stria Gior­gio Squ­in­zi.

Mi­ni­ster pracy Elsa For­ne­ro stwier­dzi­ła zaś, że sy­tu­acja ta jest nie do przy­ję­cia.

Rząd Mario Mon­tie­go za­pew­nia, że uchwa­lo­na w tych dniach przez par­la­ment re­for­ma rynku pracy uczy­ni go bar­dziej dy­na­micz­nym i sprzy­jać bę­dzie two­rze­niu miejsc dla mło­dych ludzi.

Ogól­ny wskaź­nik bez­ro­bo­cia spadł ostat­nio nie­znacz­nie i wy­no­si obec­nie we Wło­szech 10,1 pro­cent.

>>>>

Kolejny rekord pobity . Italia umiera za euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:51, 05 Lip 2012    Temat postu:

Włosi oszczędzają na jedzeniu

Z po­wo­du kry­zy­su 36 pro­cent wło­skich ro­dzin zmniej­szy­ło wy­dat­ki na żyw­ność i za­do­wa­la się jej niż­szą ja­ko­ścią. In­for­mu­je o tym spe­cjal­ny ra­port tam­tej­sze­go głów­ne­go in­sty­tu­tu sta­ty­stycz­ne­go ISTAT, który prze­czy­tał nasz ko­re­spon­dent.

Sta­ty­stycz­na wło­ska ro­dzi­na wy­da­je każ­de­go mie­sią­ca bli­sko dwa i pół ty­sią­ca euro. 3300 euro w Lom­bar­dii i 1600 na Sy­cy­lii, co świad­czy o róż­ni­cy stopy ży­cio­wej po­mię­dzy pół­no­cą Włoch i po­łu­dniem. Na żyw­ność idzie każ­de­go mie­sią­ca jedna piąta tej sumy.

Jeśli cho­dzi o po­zo­sta­łe wy­dat­ki, to obej­mu­ją one przede wszyst­kim miesz­ka­nie i ko­mu­ni­ka­cję, które po­dro­ża­ły w ostat­nim cza­sie o bli­sko 30 pro­cent. Włosi oszczę­dza­ją na je­dze­niu, ale także ogra­ni­cza­ją się w za­ku­pach odzie­ży i obu­wia.

Coraz czę­ściej też za­ku­py robią w dys­kon­tach, choć zde­cy­do­wa­na więk­szość - 67 pro­cent - za­opa­tru­je się nadal w ar­ty­ku­ły pierw­szej po­trze­by w su­per­mar­ke­tach. Pie­czy­wo ku­pu­je się jesz­cze w pie­kar­ni, a owoce i wa­rzy­wa oraz ryby - na targu.

Zwią­zek rol­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych Col­di­ret­ti ogło­sił wła­śnie, ze jedna trze­cia wy­bie­ra­ją­cych się w tych dniach nad morze za­bie­ra ze sobą pro­wiant, bo nie stać jej na bary czy re­stau­ra­cje. W ubie­głym roku oszczę­dza­ją­cych w ten spo­sób było tylko 19 pro­cent.

>>>>

No prosze ! Jedzenie nie dla Europejczykow . No ale za to maja euro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 16:53, 06 Lip 2012    Temat postu:

Kryzys wychodzi im na zdrowie

Kry­zys w istot­ny spo­sób zmie­nił menu Wło­chów - wy­ni­ka z ra­por­tu związ­ku rol­ni­ków. Kło­po­ty fi­nan­so­we i po­wszech­ne prze­ko­na­nie o po­trze­bie oszczę­dza­nia spra­wi­ły, że miesz­kań­cy Włoch jedzą coraz wię­cej ma­ka­ro­nu i do­mo­wej pizzy, a mniej mięsa.

Son­da­że, prze­pro­wa­dzo­ne przez zwią­zek rol­ni­ków in­dy­wi­du­al­nych Col­di­ret­ti, wska­zu­ją, że w ciągu pierw­szych pię­ciu mie­się­cy tego roku o 3 pro­cent wzro­sło spo­ży­cie ma­ka­ro­nu, a o 6 pro­cent spa­dła kon­sump­cja mięsa, zwłasz­cza dro­gich bef­szty­ków. Zmniej­szy­ła się rów­nież sprze­daż ryb. Włosi ku­pu­ją na­to­miast wię­cej kur­cza­ków, przede wszyst­kim z po­wo­du ich ni­skiej ceny.

Aż 43 pro­cent Wło­chów ogra­ni­czy­ło za­ku­py w tra­dy­cyj­nych skle­pach i su­per­mar­ke­tach na rzecz dys­kon­tów. Jedna trze­cia an­kie­to­wa­nych de­kla­ru­je, że cho­dzi tam coraz czę­ściej.

Od­no­to­wa­no także inne przy­kła­dy zmian zwy­cza­jów ży­wie­nio­wych i to w aspek­tach, które wy­da­wa­ły się jed­nym z fun­da­men­tów wło­skiej tra­dy­cji. Coraz wię­cej miesz­kań­ców Ita­lii re­zy­gnu­je z po­wszech­ne­go zwy­cza­ju je­dze­nia śnia­da­nia w barze. W tym samym cza­sie w skle­pach wzro­sła sprze­daż kawy, mleka, her­bat­ni­ków, su­cha­rów i miodu, czyli ele­men­tów po­ran­ne­go po­sił­ku.

Re­wo­lu­cja do­ty­czy też utrwa­lo­nej tra­dy­cji je­dze­nia obia­dów w sto­łów­kach, ba­rach i re­stau­ra­cjach. W ostat­nich mie­sią­cach zre­zy­gno­wa­ło z tego 6 pro­cent re­spon­den­tów. Taki sam od­se­tek wło­skich ro­dzin nie cho­dzi już na ko­la­cje do lo­ka­li. Ten­den­cję tę po­twier­dza­ją także inne dane z ra­por­tu: wzrost sprze­da­ży oliwy i wina sto­ło­we­go o 6 pro­cent.

Rol­ni­czy zwią­zek za­uwa­żył, że więk­szość ro­dzin wpro­wa­dzi­ła pro­gram oszczęd­no­ścio­wy jed­no­cze­śnie z tym for­so­wa­nym przez rząd Mario Mon­tie­go. Ma to także dobre stro­ny, bo przy oka­zji nie­któ­rzy re­zy­gnu­ją ze złych na­wy­ków lub je ogra­ni­cza­ją. Spa­dła na przy­kład sprze­daż cu­kier­ków i sło­dy­czy na bazie cze­ko­la­dy, ape­ri­ti­fów, a także – o 10 pro­cent - wy­pie­ków i de­se­rów. W tym samym cza­sie zwięk­szył się popyt na mąkę, jajka, masło - o około 8 proc., co ozna­cza po­wrót do tra­dy­cji pie­cze­nia ciast oraz chle­ba w domu.

Od­no­to­wa­no, że po­ło­wa miesz­kań­ców Ita­lii zre­zy­gno­wa­ła z ku­po­wa­nia go­to­wych dań, a także wielu in­nych ar­ty­ku­łów i przy­go­to­wu­je je sama w domu; do­ty­czy to ma­ka­ro­nu, prze­two­rów, kon­fi­tur a nawet jo­gur­tu. Aż jedna trze­cia wło­skich ro­dzin robi pizzę w domu, a jedna piąta pie­cze chleb.

Co trze­cia wło­ska ro­dzi­na upra­wia sama wa­rzy­wa, choć­by na ta­ra­sie czy bal­ko­nie - pod­kre­śla się w ra­por­cie.

Z tego punk­tu wi­dze­nia, pod­su­mo­wu­ją jego au­to­rzy, kry­zys wy­cho­dzi Wło­chom na zdro­wie.

>>>>

Nie kryzys tylko UE ... Pozornie jak widac wnioskli psycholi sa sluszne . Dla spasionych zachodnich wieprzy euro wychodzi na zdrowie bo przestaja jesc i chudna . Tylko co bedzie jak osiagna normalna wage . A tu juz w ogole nie bedzie co jesc ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:21, 08 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: udany podatek od nieruchomości

Dziewięć i pół miliarda euro wpłynęło do włoskiego skarbu państwa z tytułu komunalnego podatku od nieruchomości. Tyle wyniosła pierwsza rata, jaką właściciele mieszkań i domów musieli wpłacić do 18 czerwca, o czym poinformowało ministerstwo finansów.

Do końca roku komunalny podatek od nieruchomości przynieść powinien ponad dwadzieścia miliardów euro. Wprowadzony w 1992 roku, złagodzony został w 2008, gdy rząd Silvio Berlusconiego zwolnił z niego tzw. pierwsze mieszkania oraz należące do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych nieruchomości związane z ich działalnością gospodarczą.

W obliczu kryzysu rząd Mario Montiego cofnął te przywileje. W tej chwili podatek ten obowiązuje blisko 24 miliony osób, które niemal w stu procentach wywiązały się z obowiązku wpłacenia w terminie pierwszej raty. Wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości i wynosi średnio 0,4 procent w przypadku zabudowań miejskich i 0,2 procent zabudowań wiejskich.

Dzięki dobrym stosunkom z episkopatem i Stolicą Apostolską rządowi udało się objąć ponownie tym podatkiem także instytucje kościelne, których działalność nie ma związku z kultem, jak szkoły, szpitale i hotele.

>>>>

Jedyne co sie jeszcze udaje w euro to sciaganie podatkow ...
Przy czym nie wiem co to za sukces sciagac go ze szpitali . Bedzie gorszy poziom leczenia ze szkol gorsza edukacja z hoteli - beda drozsze noclegi bo tu chodzi o tanie hoteliki dl apielgrzymow a nie jakies Hiltony ...
Ale ,,sukcesy''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 20:47, 09 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: 12 milionów osób cierpi na bezsenność z powodu upałów

Aż 12 milionów Włochów, czyli jedna piąta populacji kraju, cierpi ostatnio na bezsenność z powodu 40-stopniowych upałów - poinformowano w kolejnym dniu fali gorąca, którą przyniósł nad Półwysep Apeniński trzeci już tego lata tzw. antycyklon.

Południe i centrum Włoch są pod wpływem frontu afrykańskiego powietrza, któremu nadano nazwę Minos. Najwyższe temperatury są na Sardynii, na Sycylii, w Kalabrii i Apulii; w wielu miejscach przekraczają 40 stopni. Tylko jeden stopień mniej jest w Rzymie. Synoptycy zapowiadają, że temperatury będą rosnąć do czwartku.

Coraz większym problemem jest bezsenność, której bezpośrednią przyczyną są wysokie temperatury utrzymujące się nawet w nocy.

Eksperci zwracają uwagę, że z bezsennością można walczyć przy pomocy odpowiedniej diety. Całą listę rad przygotowali specjaliści ze związku rolników indywidualnych Coldiretti. Zalecają oni jedzenie na kolację chleba, makaronu i ryżu, a także sałaty, gotowanych jajek, ryb i takich owoców, jak brzoskwinie i nektarynki oraz jogurtu. Relaksująco działają czosnek i cebula, pomóc może też wypicie szklanki zimnego mleka tuż przed snem.

Bezsenność mogą wzmóc natomiast pikantne dania z dużą ilością soli czy kostek rosołowych, a także na przykład wszelkie chrupki i konserwy.

>>>>

Ci to maja koszmar . Proponuje zaslaniac calkowicie okna caly dzien i noc... Przebywac w pomieszczeniach po przeciwnej stronie slonca ...Jesli juz chodzic to z parasolem . I duzo pic o ile to cos pomoze ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 18:16, 10 Lip 2012    Temat postu:

Włochy: kredyty mieszkaniowe coraz mniej popularne

Po­waż­ny kry­zys pa­nu­je na rynku kre­dy­tów miesz­ka­nio­wych we Wło­szech. W ciągu trzech pierw­szych mie­się­cy tego roku za­no­to­wa­no spa­dek licz­by za­war­tych umów kre­dy­to­wych na zakup domu lub miesz­ka­nia o 47 pro­cent w po­rów­na­niu z 2011 ro­kiem.
-Shut­ter­stock

Trzy wło­skie in­sty­tu­cje fi­nan­so­we ana­li­zu­ją­ce sy­tu­ację na rynku kre­dy­to­wym po­in­for­mo­wa­ły w do­rocz­nym ra­por­cie, że ne­ga­tyw­na ten­den­cja nie tylko utrzy­mu­je się, ale wręcz po­głę­bia.

Włosi coraz mniej chęt­nie biorą kre­dy­ty, przede wszyst­kim miesz­ka­nio­we, gdzie za­no­to­wa­no naj­więk­szy spa­dek. Obawy budzi głów­nie wzrost mie­sięcz­nych rat oraz ro­sną­ce zo­bo­wią­za­nia oby­wa­te­li w związ­ku z do­ty­ka­ją­cy­mi wszyst­kich kon­se­kwen­cja­mi pro­gra­mu oszczęd­no­ścio­we­go rządu Mario Mon­tie­go w ra­mach uzdra­wia­nia fi­nan­sów pu­blicz­nych.

Ga­bi­net wpro­wa­dził od tego roku mię­dzy in­ny­mi gmin­ny po­da­tek od nie­ru­cho­mo­ści, który muszą za­pła­cić wszy­scy wła­ści­cie­le domów i miesz­kań. Wy­no­si on śred­nio kil­ka­set euro rocz­nie, a jego wy­so­kość za­le­ży od tego, czy jest to je­dy­na nie­ru­cho­mość po­dat­ni­ka, czy też jedna z kilku.

Firmy de­we­lo­per­skie chcąc za­chę­cić do kupna apar­ta­men­tu lub domu ofe­ru­ją, że same za­pła­cą ten po­da­tek.

Za­no­to­wa­no także spa­dek za­in­te­re­so­wa­nia Wło­chów in­ny­mi kre­dy­ta­mi, na przy­kład na re­mon­ty i inne cele. Ich licz­ba spa­dła śred­nio o 24 pro­cent.

>>>>

Jak nie ma na jedzenie to jeszcze bardziej nie ma na mieszkanie . Nic nowego ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 10 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy