Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 31, 32, 33  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:46, 26 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: media krytykują zamiar kupna 400 nowych samochodów służbowych

Za­miar za­ku­pu 400 no­wych sa­mo­cho­dów do celów służ­bo­wych, który ogło­sił wło­ski rząd, spo­tkał się z żywą kry­ty­ką me­diów, które przy­po­mi­na­ją, że ko­lum­na sa­mo­cho­do­wa ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej liczy już 60 000 po­jaz­dów.

Opo­zy­cyj­ne wobec rządu pre­mie­ra Mario Mon­tie­go dzien­ni­ki "Il Gior­na­le" i "Li­be­ro" za­rzu­ca­ją rzą­do­wi w dzi­siej­szych wy­da­niach elek­tro­nicz­nych, że gło­sząc ko­niecz­ność wy­rze­czeń w cza­sach kry­zy­su go­spo­dar­cze­go za­mie­rza po­więk­szyć licz­bę "sa­mo­cho­dów ofi­cjal­nych". De­pu­to­wa­ny par­tii Wło­chy War­to­ści An­to­nio Bor­ghe­si zwró­cił się w tej spra­wie z in­ter­pe­la­cją par­la­men­tar­ną do wi­ce­mi­ni­stra go­spo­dar­ki Vit­to­rio Gril­le­go. Przy­po­mniał, że de­kret rzą­do­wy z 2011 roku na­ka­zy­wał ogra­ni­cze­nie ko­rzy­sta­nia z sa­mo­cho­dów służ­bo­wych. We­dług da­nych wło­skiej ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, ko­rzy­sta ona obec­nie z 60 000 sa­mo­cho­dów, z czego 10 000 to luk­su­so­we sa­mo­cho­dy prze­zna­czo­ne dla mi­ni­strów, dy­rek­to­rów de­par­ta­men­tów i in­nych wy­so­kich urzęd­ni­ków.

>>>>

Oszczednosci narastaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:10, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: policja skarbowa odkryła 6 mld euro zatajonych dochodów

Zatajone dochody w łącznej wysokości ponad 6 miliardów euro odkryła we Włoszech w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku Gwardia Finansowa w ramach walki z oszustwami podatkowymi. W całym kraju wykryto 2 tysiące osób, które w całości zataiły dochody.

Włoska policja skarbowa poinformowała w piątek, że od stycznia przeprowadziła kontrole we wszystkich regionach. Walkę prowadzoną z plagą oszustw Gwardia Finansowa określiła jako „systematyczną i zdecydowaną”. Jest ona jednym z najważniejszych elementów programu rządu Mario Montiego. W ramach tych działań inspektorzy Gwardii przeprowadzili kontrole w tysiącach sklepów i zakładów usługowych oraz na targach. Inspekcje ujawniły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych. Kontrolom poddano setki posiadaczy drogich samochodów, domów i jachtów. Okazało się, że wielu z nich nie zadeklarowało żadnego dochodu.

>>>>

Oczywiscie jest to sluszne . Dosc bezprawia . Na ogolnym bezprawiu wyrasta mafia ... Ale to nie uratuje Italii . Wszak w latch 60tych mafai byla jeszcze chyba potworniejsza a kraj rosl w tempie 7- 9 % PKB rocznie ... Teraz 0,0 ... I to jest problem . Myslenie merkantylistyczne czyli grunt aby budzet byl pelny jest czeste u wladz utozsamiajacych dobrobyt panstwa z wielkoscia budzetu do wydania . Tymczasem w cywilizcaji łacińskiej panstwo jest silne gdy obwatele sa bogaci i to klasa srednia !!! A nie nieliczni ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:08, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kryzys szkodzi zdrowiu obywateli

Kry­zys fi­nan­so­wy ma coraz gor­szy wpływ na stan zdro­wia Wło­chów - ogło­szo­no w ra­por­cie. Kur­czy się ofer­ta pu­blicz­nej służ­by zdro­wia, zaś lu­dzie sami mniej dbają o sibie; spada spo­ży­cie wa­rzyw i owo­ców, wzra­sta kon­sump­cja leków an­ty­de­pre­syj­nych.

Media ana­li­zu­jąc do­rocz­ny ra­port, przed­sta­wio­ny w Rzy­mie przez Kra­jo­we Ob­ser­wa­to­rium Zdro­wia, zaj­mu­ją­ce się sta­nem zdro­wia Wło­chów pod­kre­śla­ją, że wy­ni­ka z niego jasno, że kry­zys ich wy­nisz­cza. Miesz­kań­cy Włoch żyją w ogrom­nym stre­sie, są w gor­szej for­mie fi­zycz­nej niż przed kil­ko­ma laty, a zmu­sze­ni przez sy­tu­ację fi­nan­so­wą do wy­rze­czeń oszczę­dza­ją w pierw­szej ko­lej­no­ści na za­po­bie­ga­niu cho­ro­bom, ogra­ni­cza­ją wy­dat­ki na sport i zdro­we od­ży­wia­nie. Wiele owo­ców i wa­rzyw staje się luk­su­sem, na który nie wszy­scy mogą sobie po­zwo­lić. Łącz­nie ich kon­sump­cja spa­dła o ponad 5 pro­cent.

To zaś, że ogól­ny stan zdro­wot­ny na­ro­du oce­nia się mimo to jako za­do­wa­la­ją­cy za­wdzię­cza się przede wszyst­kim tra­dy­cji lek­kiej diety śród­ziem­no­mor­skiej.

Je­że­li jed­nak - ostrze­żo­no - Włosi będą dalej re­zy­gno­wać z ko­lej­nych ele­men­tów tej diety na rzecz ta­nie­go czy wręcz "śmie­cio­we­go" je­dze­nia, wciąż przy­by­wać bę­dzie osób z nad­wa­gą. Obec­nie sza­cu­je się, że ma ją 46 pro­cent miesz­kań­ców Ita­lii. Wskaź­nik ten wzrósł nie­znacz­nie w ciągu ostat­nie­go roku, ale ry­zy­ko jego dal­sze­go zwięk­sze­nia w dal­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej oce­nia się jako wy­so­kie.

W ra­por­cie, spo­rzą­dzo­nym przez 175 eks­per­tów w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny, de­mo­gra­fii, eko­no­mii i sta­ty­sty­ki od­no­to­wa­no po­nad­to zja­wi­sko, które budzi naj­więk­sze za­nie­po­ko­je­nie: znacz­ny wzrost sprze­da­ży środ­ków an­ty­de­pre­syj­nych. Zda­niem spe­cja­li­stów, świad­czy to o tym, że Włosi szu­ka­ją szyb­kie­go le­kar­stwa na róż­ne­go ro­dza­ju pro­ble­my i za­bu­rze­nia, bę­dą­ce re­zul­ta­tem stanu fi­nan­so­wej nie­pew­no­ści i obaw o przy­szłość. W ciągu 10 lat licz­ba sprze­da­wa­nych le­karstw tego typu wzro­sła czte­ro­krot­nie, naj­wię­cej - w ostat­nim cza­sie. Do tego eks­per­ci do­da­ją ogra­ni­cze­nie do­stęp­no­ści wielu usług me­dycz­nych, co jest wy­ni­kiem cięć w na­kła­dach na pu­blicz­ną służ­bę zdro­wia. Z wielu lu­dzie sami re­zy­gnu­ją w związ­ku z wpro­wa­dze­niem obo­wiąz­ko­wych opłat w wy­so­ko­ści około 25 euro za wi­zy­tę le­kar­ską i wy­sta­wie­nie re­cep­ty w pu­blicz­nej służ­bie zdro­wia.

>>>>

To nie kryzys szkodzi to euro . Media majacza o kryzysie aby tylko nie mowic o prawdziwych przyczynach . Widzicie ,,wolnosc slowa''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:02, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Włochom groziło wyludnienie. Ratunkiem są imigranci

Wło­chom gro­zi­ło­by wy­lud­nie­nie, gdyby nie imi­gran­ci. Wy­ni­ka tak z pierw­szych ujaw­nio­nych wła­śnie re­zul­ta­tów spisu po­wszech­ne­go, jaki prze­pro­wa­dzo­no w tym kraju w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku.

Od po­przed­nie­go spisu, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2001 roku, li­czą­ca obec­nie 59 mi­lio­nów czte­ry­sta ty­się­cy lud­ność Włoch wzro­sła o nie­ca­łe dwa i pół mi­lio­na. W zni­ko­mym stop­niu przy­czy­ni­li się do tego sami Włosi: w ciągu dzie­się­ciu lat uro­dzi­ło się za­le­d­wie 34 ty­sią­ce osób tej na­ro­do­wo­ści. O przy­ro­ście za­de­cy­do­wa­li imi­gran­ci, któ­rych jest obec­nie 3.769.518, czyli trzy razy wię­cej niż dzie­sięć lat temu; sta­no­wią więc 6,34 pro­cent lud­no­ści.

Urząd sta­ty­stycz­ny roz­dał 25 mi­lio­nów kwe­stio­na­riu­szy, nie zwró­co­no tylko trzy­stu ty­się­cy. Po raz pierw­szy można je było wy­peł­nić w in­ter­ne­cie, z czego sko­rzy­sta­ło osiem mi­lio­nów ro­dzin. Cał­ko­wi­te re­zul­ta­ty spisu ogło­szo­ne zo­sta­ną do­pie­ro za dwa lata.

>>>>

Italia ginie ale to co w Italii jest nedza wglodujacej Aryce to szczyt bogactwa . Stad pardoks imigracji do padajacych krajow euro . Chrzescijanstwo dalo takie wyprzedzenie Europie ze szok .
Jesli Afryka miala PKB 1.000 $ a Europa 20.000 $ . 20 RAZY ! A pamietajme ze Europejczyk nie zje 20 razy tyle ale np 5 razy tyle . Czyli jak Afrykanczyk wyda 600 $ na jedzenie zostaje mu 400 $ na inne wydatki . Jak w Europie wydal 3.000 na jedzenie zostaje mu 17.000 $ na inne wydatki . 600 a 17.000 $ a zjadl 5 razy tyle !!! Dzis strefa euro ma ze 30.000 $ jak spadnie do 20.000 to i tak jeszcze bedzie atrakcyjne bo Afryka ma ze 2.000 ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:24, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kolejna spektakularna operacja Gwardii Finansowej

Ośrodki agroturystyczne w całych Włoszech znalazły się w sobotę na celowniku Gwardii Finansowej, która w długi weekend, gdy odpoczywają tam tysiące osób, przystąpiła do szczegółowych kontroli skarbowych.

Zmasowane inspekcje w chwili prawdziwego oblężenia gospodarstw przez tłumy turystów to kolejny element walki z plagą oszustw podatkowych, podjętej z inicjatywy rządu Mario Montiego. Od początku roku zwyczajem włoskiej policji skarbowej stało się przeprowadzanie kontroli w szczycie sezonu turystycznego i w dniach szczególnego natężenia działalności handlowej.

Rozpoczęta w sobotę wspólna operacja kilkuset funkcjonariuszy Gwardii Finansowej i Agencji Podatkowej w około stu ośrodkach agroturystycznych w całym kraju ma kryptonim “Długi weekend” i zgodnie z tą nazwą potrwa do 1 maja.

Sprawdzane są księgi handlowe, prawidłowość wystawiania rachunków fiskalnych oraz to, czy są one w ogóle wydawane, a także kontrakty pracowników. Okazuje się bowiem, że w gospodarstwach, zamienionych na małe hoteliki, wiele osób pracuje „na czarno”. Wcześniejsze kontrole, przeprowadzone na przykład w Sylwestra w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo czy na handlowych ulicach Mediolanu podczas wyprzedaży, potwierdziły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych i zatajania prawdziwej wysokości obrotów.

>>>>

Oczywiscie trzeba skonczyc z ,,tradycja'' nieplacenia podatkow . Ale to nie uratuje Itallii bo przyczyna jest euro . Ale walka jak najbardziej sluszna . na powszechnym oszustwie najwiecej traca uczciwi i placacy podtaki . Ich trzeba chronic a nie za uczciwosc jeszcze wiecej podatkow placa...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:46, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: restauracja, której powinni unikać politycy

Re­stau­ra­cja we wło­skim re­gio­nie Mar­che nie życzy sobie, aby przy­cho­dzi­li do niej po­li­ty­cy. We­dług wła­ści­cie­la lo­ka­lu po­no­szą oni od­po­wie­dzial­ność za obec­ne pro­ble­my fi­nan­so­we kraju i dla­te­go na­le­ży ich za to choć w ten sym­bo­licz­ny spo­sób uka­rać.

Choć nie wpro­wa­dzo­no żad­ne­go za­ka­zu wstę­pu, to rów­nie sta­now­czy wy­dźwięk ma "rada" wy­wie­szo­na w wi­try­nie za­jaz­du "La Brace" (Żar) w miej­sco­wo­ści Fer­mi­gna­no, by do środ­ka nie wcho­dzi­li "wszy­scy re­pre­zen­tan­ci par­tii po­li­tycz­nych każ­de­go szcze­bla i zaj­mu­ją­cy ja­kie­kol­wiek sta­no­wi­sko".

Z kart­ki tej wy­ni­ka jasno, że re­stau­ra­cja nie żywi go­rą­cych uczuć wobec klasy po­li­tycz­nej.

W dal­szej czę­ści ode­zwy do po­li­ty­ków, przy­to­czo­nej przez lo­kal­ną prasę, wy­ja­śnio­no: "Po­wo­dem tej de­cy­zji są roz­pacz­li­we pro­ble­my w tym prze­pięk­nym kraju, spo­wo­do­wa­ne wła­śnie przez was".

Wła­ści­ciel za­jaz­du Lo­ren­zo Ve­do­vi po­wie­dział agen­cji Ansa: "Nie wszy­scy po­li­ty­cy są sko­rum­po­wa­ni i winni pro­ble­mów, jakie prze­ży­wa nasz kraj, ale do­pó­ki nie po­ja­wi się jeden, który za­de­nun­cju­je swo­ich ko­le­gów po­no­szą­cych od­po­wie­dzial­ność za nie­do­zwo­lo­ne czyny, po­li­ty­cy pro­sze­ni są o to, by nie prze­kra­cza­li progu tego nie­ska­la­ne­go miej­sca".

- Oczy­wi­ście to pro­wo­ka­cja, ale także spo­sób zwró­ce­nia uwagi na to, że dzi­siaj przed­się­bior­cy zmu­sze­ni są do tego, by być akro­ba­ta­mi - dodał.

Ini­cja­ty­wa ta spo­tka­ła się z apro­ba­tą licz­nych klien­tów re­stau­ra­cji. Obu­rze­nie nią wy­ra­ził zaś lo­kal­ny po­li­tyk Luca Ro­dol­fo Pa­oli­ni z Ligi Pół­noc­nej, ugru­po­wa­nia skom­pro­mi­to­wa­ne­go skan­da­lem nad­użyć fi­nan­so­wych i sprze­nie­wie­rze­nia pie­nię­dzy z par­tyj­nej kasy, uzy­ska­nych z bu­dże­tu pań­stwa.

Pa­oli­ni po­tę­pił "agre­sję" wobec po­li­ty­ków, jaka ma jego zda­niem miej­sce ostat­nio we Wło­szech.

Wcze­śniej z inną sze­ro­ko dys­ku­to­wa­ną ini­cja­ty­wą wy­stą­pi­ło 30 piz­ze­rii i in­nych lo­ka­li w re­jo­nie Ne­apo­lu. Wpro­wa­dzi­ły one spe­cjal­ny "cen­nik" dla po­li­ty­ków; 100 euro za pizzę. W ten spo­sób re­stau­ra­to­rzy za­pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko astro­no­micz­nym za­rob­kom wło­skich par­la­men­ta­rzy­stów. Uzy­ska­ne do­dat­ko­we zyski po­sta­no­wi­li prze­ka­zać na cele do­bro­czyn­ne.

>>>>

Nie chca ele - mętu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:24, 01 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: święto pracy pod znakiem kryzysu i bezrobocia wśród młodzieży

W dniu święta pracy, obchodzonym we Włoszech pod znakiem kryzysu, prezydent Giorgio Napolitano zaapelował o działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, oraz wezwał rząd do realizacji reform strukturalnych. Napolitano złożył we wtorek w Rzymie wieniec przed pomnikiem ofiar wypadków w pracy.

Podczas uroczystości z okazji święta 1 Maja w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale szef państwa podkreślił w przemówieniu, że konieczne kroki na rzecz wzrostu gospodarczego nie przekreślają dyscypliny finansowej. - Poczyniony postęp pozwolił uniknąć katastrofalnego ryzyka- mówił Napolitano, odnosząc się do antykryzysowych działań rządu Mario Montiego.

Prezydent zwrócił uwagę również na to, że kryzys wymaga współpracy sił społecznych i politycznych. - Obecnie niemożliwy jest wyniszczający i paraliżujący konflikt między nimi, podziały w imię partykularnych interesów - dodał włoski prezydent. Ostrzegł, że "każda postawa obrony i nostalgii za przeszłością jest skazana na porażkę", ponieważ - Europa naraziłaby się w ten sposób na ryzyko zepchnięcia na margines historii - podkreślił.

Zdaniem Napolitano "nie ma alternatywy dla realizacji reform strukturalnych" oraz pełnego determinacji dążenia do równowagi w finansach państwa i likwidacji długu publicznego.

Prezydent wyznał, że jest poruszony falą samobójstw we Włoszech na tle kryzysu. Wyraził też przekonanie, że nie można obarczać banków i rynków finansowych całą winą za obecny kryzys finansowy w Europie.

Minister pracy Elsa Fornero, współautorka najważniejszych reform rządu Montiego, czyli reformy systemu emerytalnego i rynku pracy, powiedziała we wtorek, że tegoroczny 1 Maja "nie jest pięknym świętem", przede wszystkim z powodu bezrobocia.

W cieniu kryzysu i braku pracy w Rieti w środkowych Włoszech odbyły się główne obchody Święta Pracy z udziałem liderów trzech największych central związkowych, Cgil, Cisl i Uil. Zaapelowali oni z tej okazji o obniżenie podatków dla ludzi pracy i emerytów oraz o natychmiastowe rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży, którego wskaźnik wynosi 33 procent.

>>>>

W strefie euro jest to tragiczne swieto ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:51, 02 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: hazard trzecim "przemysłem" w kraju

Ha­zard jest trze­cim pod wzglę­dem ob­ro­tów "prze­my­słem" we Wło­szech - takie ob­ra­zo­we dane przed­sta­wi­ło ka­to­lic­kie sto­wa­rzy­sze­nie Wło­ski Ośro­dek So­li­dar­no­ści (Ceis). Sza­cu­je się, że na za­kła­dy i inne gry Włosi prze­zna­cza­ją rocz­nie rów­no­war­tość 3 pro­cent PKB.

W ogło­szo­nym ra­por­cie na temat ha­zar­du ośro­dek za­pre­zen­to­wał dane, we­dług któ­rych rocz­ne ob­ro­ty całej tej bran­ży we Wło­szech wy­no­szą 47,5 mi­liar­da euro. To zaś pla­su­je ją na trze­cim miej­scu, po kon­cer­nie ener­ge­tycz­nym Eni i fir­mie Fiat.

Re­kor­do­wo wzro­sła kwota, jaką śred­nio wy­da­je każdy miesz­ka­niec Ita­lii na wszel­kie gry ha­zar­do­we; w ciągu 4 lat zwięk­szy­ła się ona z 500 do 790 euro. Pod tym wzglę­dem Wło­chy są w świa­to­wej czo­łów­ce.

Ka­to­lic­ki ośro­dek przy­to­czył także son­daż, z któ­re­go wy­ni­ka, że ha­zard upra­wia 47 pro­cent bied­nych Wło­chów i 66 pro­cent bez­ro­bot­nych. Nie jest od niego wolna także mło­dzież, wśród któ­rej zja­wi­sko to sze­rzy się ostat­nio naj­bar­dziej. Pra­wie po­ło­wa mło­dych ludzi w wieku od 15 do 24 lat gra przede wszyst­kim na au­to­ma­tach.

Wło­skie media pod­kre­śla­ją, że ra­port ten po­twier­dza wcze­śniej­sze alar­mu­ją­ce sta­ty­sty­ki za­pre­zen­to­wa­ne przez mi­ni­stra zdro­wia Re­na­to Bal­duz­zie­go. Ogło­sił on, że wśród mło­dzie­ży jest pół mi­lio­na osób uza­leż­nio­nych od ha­zar­du.

Naj­wię­cej, bo aż trzy­krot­nie, wzro­sły w ze­szłym roku w po­rów­na­niu z po­przed­nim do­cho­dy ha­zar­du in­ter­ne­to­we­go. Użyt­kow­ni­cy sieci wy­da­li na za­kła­dy i gry, mię­dzy in­ny­mi w po­ke­ra, 1,5 mi­liar­da euro.

>>>>

A no wlasnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:37, 04 Maj 2012    Temat postu:

40 tys. sygnałów od obywateli o szastaniu publicznymi pieniędzmi

W ciągu jed­ne­go dnia rząd Włoch kie­ro­wa­ny przez Mario Mon­tie­go otrzy­mał od oby­wa­te­li 40 ty­się­cy sy­gna­łów o przy­pad­kach sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi. Ga­bi­net za­ape­lo­wał o takie in­for­ma­cje w ra­mach walki z plagą mar­no­traw­stwa środ­ków z bu­dże­tu.

Po jed­nym dniu dzia­ła­nia uru­cho­mio­nej przez rząd spe­cjal­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej, gdzie można prze­ka­zy­wać takie wia­do­mo­ści, pod­kre­śla się, że nikt nie spo­dzie­wał się tak ma­so­we­go od­ze­wu na apel Rady Mi­ni­strów.

Ob­li­czo­no, że śred­nio co 4 se­kun­dy nad­sy­ła­ny jest ko­lej­ny sy­gnał.

Rząd wy­ja­śnił wcze­śniej, że in­for­ma­cje te po­mo­gą eks­per­tom do­koń­czyć prace, ma­ją­ce na celu wska­za­nie wszyst­kich miejsc i przy­pad­ków nad­mier­ne­go wy­da­wa­nia pu­blicz­nych pie­nię­dzy, głów­nie w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.

Spe­cja­li­ści już ana­li­zu­ją na­de­sła­ne sy­gna­ły.

Ini­cja­ty­wa zwró­ce­nia się do oby­wa­te­li z proś­bą o pomoc w szu­ka­niu oszczęd­no­ści zo­sta­ła za­war­ta – i na­tych­miast wcie­lo­na w ży­cie- w rzą­do­wym pro­jek­cie usta­wy o re­wi­zji wy­dat­ków w całej ad­mi­ni­stra­cji, w tym w po­szcze­gól­nych mi­ni­ster­stwach. Prze­wi­du­je ona, że w ten spo­sób uzy­ska się do­dat­ko­wo 4,2 mi­liar­da euro. Jeśli na­to­miast – ostrzegł rząd - oszczęd­no­ści te nie znaj­dą się, od paź­dzier­ni­ka pod­nie­sio­ny zo­sta­nie po­da­tek VAT, z 21 do 23 pro­cent.

>>>>

No tak i zaplaca uczciwi . Szkoda tylko ze biora sie za to gdy juz nie ma kasy a nie dlatego ze nie wolno oszukiwac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:45, 04 Maj 2012    Temat postu:

Kupił 7 kanistrów tańszej benzyny w Austrii, grozi mu więzienie

Kara do trzech lat wię­zie­nia i grzyw­na w wy­so­ko­ści 8 ty­się­cy euro grozi miesz­kań­co­wi pół­noc­nych Włoch, który aby za­osz­czę­dzić 70 euro, kupił w Au­strii sie­dem ka­ni­strów tań­szej tam ben­zy­ny. Za­trzy­ma­ny zo­stał przez po­li­cję zaraz po wjeź­dzie do Włoch.

Lo­kal­ne wło­skie media po­da­ły, że męż­czy­zna miesz­ka­ją­cy w gór­skiej miej­sco­wo­ści Cor­ti­na d’Am­pez­zo kupił w Au­strii łącz­nie 232 litry ben­zy­ny, z któ­rych 180 prze­wo­ził w ka­ni­strach. Usta­wił je mię­dzy in­ny­mi na tyl­nych sie­dze­niach swo­je­go sa­mo­cho­du. Od­po­wie za uchy­la­nie się od pła­ce­nia ak­cy­zy, za co grozi kara wię­zie­nia i wy­so­ka grzyw­na.

>>>>

No prosze ! To ida ostro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:31, 04 Maj 2012    Temat postu:

Monti: Unia nie robi wiele dobrego na rzecz wzrostu

Premier Włoch Mario Monti skrytykował Unię Europejską za to, że nie dokłada starań na rzecz wzrostu gospodarczego. UE wciąż zajęta jest budowaniem samej siebie - powiedział szef włoskiego rządu podczas debaty z amerykańskim ekonomistą Josephem Stiglitzem.

- Unia nie robi zbyt wiele dobrego na rzecz wzrostu. Jej celem jest budowa samej siebie , co może niestety doprowadzić w krótkiej perspektywie do rezygnacji ze wzrostu - powiedział premier Włoch.

Zdaniem profesora Montiego, byłego dwukrotnego unijnego komisarza na działania na rzecz wzrostu nie wystarczy mało czasu i to bez względu na to - dodał - "jak znakomite będą rządy, które będą pracować po obecnym".

- Absurdem jest to, że kraje europejskie są karane nawet za lekkie przekroczenie równowagi budżetu, a potrzeba lat, żeby doprowadzić do ukarania tych, które naruszają normy jednolitego rynku - stwierdził szef włoskiego rządu podając przykłady łamania zasad dostępu firm zagranicznych lub nieuznawania prawa do swobodnego ruchu pracowników.

- To jest przeszkoda dla wzrostu, bo Europa ma niewielki oręż, a jednym z nich jest jednolity rynek - zauważył premier Włoch.

Wyraził także przekonanie, że Włochy "powinny być wdzięczne Niemcom" za forsowanie rygoru finansowego. - Bez zobowiązań, narzuconych przez UE Włochy byłyby dzisiaj krajem błądzącym w próżni. Wciąż możliwe jest to, że powrócimy do tego miejsca- ostrzegł zarazem Monti.

Jego zdaniem, wynik wyborów prezydenckich we Francji może być "czynnikiem o najwyższym znaczeniu". - Ale Włochy już zajęły doskonałą pozycję, by pomóc Niemcom i Francji znaleźć na nowo równowagę, jeśli będzie taka potrzeba - oświadczył Mario Monti.

>>>>

Ale odkryl Ameryke :O))) Nie robi wiele dobrego ? A CO ONI DOBREGO ROBIA ! Samo zlo !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:26, 04 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: marsz tzw. białych wdów w Bolonii

Ulicami Bolonii w północnych Włoszech przeszedł w piątek pochód tzw. białych wdów. Tak określa się kobiety, których mężowie - przedsiębiorcy i właściciele małych firm - popełnili samobójstwo z powodu kryzysu i kłopotów finansowych bądź braku pracy.

Przemarsz od miejscowego szpitala do siedziby agencji podatkowej zorganizowały córka przedsiębiorcy oraz wdowa po rzemieślniku z Bolonii, który podpalił się 28 marca pod tym urzędem, wzywającym go do zapłacenia zaległych należności.

- Desperacja w takich przypadkach jest totalna, mój mąż nie czuł żadnego wsparcia - powiedziała wdowa po 58-letnim rzemieślniku Giuseppe Campaniello, Tiziana Marrone.

100-osobowa manifestacja zgodnie z założeniami organizatorek była apolityczna, a jej uczestniczki niosły tylko białe flagi.

Białe wdowy zapowiedziały, że napiszą razem książkę, w której opowiedzą o dramatach swoich rodzin.

Podczas bolońskiego wiecu kobiety domagały się zmiany przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych i, jak podkreślały, "bardziej ludzkiego" podejścia ze strony instytucji.

- Nasi mężowie byli zrozpaczeni, nie byli szaleńcami - mówiły uczestniczki manifestacji.

Według niedawno ogłoszonych danych od początku roku we Włoszech samobójstwo z powodu kłopotów finansowych popełniło ponad 30 przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Szacuje się, że codziennie odbiera sobie życie jeden bezrobotny.

>>>>>

Koszmar . Ale zwrocmy uwage jak dziala propaganda . Nieustannie nawija o ,,ofiarach kryzysu'' jakiegos nieokreslonego . To nie kryzys to EUROREZULTAT . Przypomina sie upadek komuny tez pieprzyli o kryzysie . Mimo ze w podrecznikach ekonomii komunistycznej stalo jak byk . W komunizmie kryzysow nie ma . System radziecki zlikwidowal bowiem kryzysy . Ale dialektycznie towarzysze nagle zaczeli mowic o kryzysie bo jaka byl alternatywa ? Skoro w komunie krizisa niet to ta ruina skad ? Wiadc oni tacy glupi ze taki ustroj popsuli . Stad woleli belkotac o kryzysie niz o wlasnej winie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:04, 05 Maj 2012    Temat postu:

Udawała niewidomą i pracowała jako woźna w szkole

Koło Florencji włoska Gwardia Finansowa zatrzymała w piątek kobietę, która pobierała rentę udając niewidomą. Zgubiła ją chciwość, gdyż zatrudniła się też jako woźna w szkole. To kolejny sukces w walce z plagą fałszywych inwalidów we Włoszech.

Przez lata, podczas kolejnych wizyt medycznych, 51-letniej kobiecie udawało się przekonać wielu lekarzy, że nic nie widzi. Na tej podstawie otrzymywała rentę inwalidzką. W ostatnim czasie postanowiła jednak zwiększyć swoje dochody i jako osoba całkowicie widząca podjęła pracę woźnej w gimnazjum, starając się o umowę na czas nieokreślony.

I właśnie w tym momencie - jak wyjaśnili śledczy z policji skarbowej - wykryto dwa sprzeczne zaświadczenia lekarskie. Jednym z nich, wykazującym 100-procentowe inwalidztwo posługiwała się, by otrzymywać rentę, a na podstawie drugiego, zaświadczającego, że ma dobry wzrok, zabiegała o korzystną umowę w pracy. Została przyjęta na czas nieokreślony, a kilka miesięcy później poddała się badaniom, które miały potwierdzić jej inwalidztwo, aby nadal mogła pobierać rentę. Lekarz stwierdził, że nie ma żadnych szans na to, by odzyskała wzrok. Sprzecznymi orzeczeniami zajęła się najpierw ubezpieczalnia, a potem Gwardia Finansowa.

Ostatnio włoskie organa ścigania wykryły wiele przypadków fałszywych inwalidów, przede wszystkim udających osoby niewidome. Niektórzy pobierali rentę przez kilkadziesiąt lat, wyłudzając w ten sposób od państwa równowartość setek tysięcy euro.

>>>>

No tutaj akurat mamy oszustwo zwykle . Takich zawsze jest jakas ilosc . Ludzie sobie ,,radza'' a przeciez jest to kradziez ... Nawet na przezycie ale jednak . Nie mozna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:14, 09 Maj 2012    Temat postu:

Łapówki w naturze przez... brak zaufania do euro

Łapówki w naturze za zdanie egzaminu na prawo jazdy pobierały dwie szkoły jazdy oraz wydział motoryzacji we Florencji. Złośliwi twierdzą, że to jeszcze jeden dowód na brak zaufania Włochów do euro.

Całe skrzynki owoców i warzyw, sery oraz mięso w dużych ilościach w zamian za zdanie egzaminu na prawo jazdy, a także przedłużenie jego ważności czy badanie lekarskie.

Policja zwróciła uwagę na ten proceder, gdy odkryto, że w dwóch szkołach jazdy było trzy razy więcej kandydatów na kierowców niż w pozostałych. Podsłuch telefoniczny pozwolił ustalić, że środkiem płatniczym były tam także bony na paliwo oraz zaproszenia do restauracji. W zamian załatwiano również fikcyjne przeglądy pojazdów.

Aresztowano już jedenaście osób, a dziewięć odpowie z wolnej stopy. Jest wśród nich trzech lekarzy wojskowych. Wystawiali oni zaświadczenia o zdolności do prowadzenia pojazdu osobom, których nie widzieli na oczy.

>>>>

W Italii juz taki brak zaufania do euro ze lapowki trzeba dawac w naturze !!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 88592
Przeczytał: 167 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 12:59, 10 Maj 2012    Temat postu:

Rzym: Uczniowie chwalą mafię

Ponad jedna czwarta uczniów gimnazjów z Neapolu w wieku 12-14 lat uważa, że tamtejsza mafia, kamorra, przynosi bogactwo oraz aprobuje jej wychwalanie - wynika z sondażu, którego wyniki – podkreślają włoskie media - budzą zaniepokojenie socjologów i polityków. - Odpowiedzi uczniów są straszne - ocenił lokalny polityk z regionu Kampania Francesco Emilio Borrelli.

16 procent ankietowanych nastolatków wyraziło opinię, że mafia może zagwarantować bogactwo i władzę, a także rozwiązać problemy ekonomiczne i dać bezpieczeństwo oraz pracę.

10 procent gimnazjalistów z uznaniem wypowiedziało się natomiast o neapolitańskiej piosence "Il Capoclan", wychwalającej w jawny sposób kamorrę. 15 procent nastolatków uznaje mafię za "zjawisko pozytywne", a 8 procent z nich utożsamia postać bohatera z mafiosem.

Według komentatorów sondażu, przeprowadzonego z inicjatywy kilku środowisk i organizacji nawołujących do sprzeciwu wobec mafii, wnioski z niego powinny skłonić do poważnej refleksji i wywołać niepokój.

Borrelli powiedział: - Praktycznie wszyscy uczniowie szkół średnich znają kamorrę i to lepiej niż jakiekolwiek inne zjawisko społeczne, lokalne i krajowe.

- Odpowiedzi uczniów są straszne i powinny nakłonić rząd do refleksji nad tym, jak mafia jest postrzegana przez młode pokolenia neapolitańczyków - dodał.

W analizach ankiety zwrócono także uwagę na to, że nastolatki z Neapolu znają powszechnie nazwiska bossów zarówno neapolitańskiej, jak i sycylijskiej mafii, a także sędziów, polityków i działaczy społecznych zamordowanych na zlecenie kamorry i cosa nostra.

>>>>

Jak widzicie upadek Italii nie jest przypadkiem . To nie jest tak ze trafilo na niewinnych biedakow . Tak koszmarna wode z mozgu zrobilo ty, dzieciom srodowisko zwlaszcza rodzinne ... Truno aby w tej sytaucji mlodziez nie chciala ,,pracowac'' w mafii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 31, 32, 33  Następny
Strona 8 z 33

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy