Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna
Euro-Italia wybuchła rewolucja!Zdobyli giełdę!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 18:46, 26 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: media krytykują zamiar kupna 400 nowych samochodów służbowych

Za­miar za­ku­pu 400 no­wych sa­mo­cho­dów do celów służ­bo­wych, który ogło­sił wło­ski rząd, spo­tkał się z żywą kry­ty­ką me­diów, które przy­po­mi­na­ją, że ko­lum­na sa­mo­cho­do­wa ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej liczy już 60 000 po­jaz­dów.

Opo­zy­cyj­ne wobec rządu pre­mie­ra Mario Mon­tie­go dzien­ni­ki "Il Gior­na­le" i "Li­be­ro" za­rzu­ca­ją rzą­do­wi w dzi­siej­szych wy­da­niach elek­tro­nicz­nych, że gło­sząc ko­niecz­ność wy­rze­czeń w cza­sach kry­zy­su go­spo­dar­cze­go za­mie­rza po­więk­szyć licz­bę "sa­mo­cho­dów ofi­cjal­nych". De­pu­to­wa­ny par­tii Wło­chy War­to­ści An­to­nio Bor­ghe­si zwró­cił się w tej spra­wie z in­ter­pe­la­cją par­la­men­tar­ną do wi­ce­mi­ni­stra go­spo­dar­ki Vit­to­rio Gril­le­go. Przy­po­mniał, że de­kret rzą­do­wy z 2011 roku na­ka­zy­wał ogra­ni­cze­nie ko­rzy­sta­nia z sa­mo­cho­dów służ­bo­wych. We­dług da­nych wło­skiej ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, ko­rzy­sta ona obec­nie z 60 000 sa­mo­cho­dów, z czego 10 000 to luk­su­so­we sa­mo­cho­dy prze­zna­czo­ne dla mi­ni­strów, dy­rek­to­rów de­par­ta­men­tów i in­nych wy­so­kich urzęd­ni­ków.

>>>>

Oszczednosci narastaja ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 14:10, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: policja skarbowa odkryła 6 mld euro zatajonych dochodów

Zatajone dochody w łącznej wysokości ponad 6 miliardów euro odkryła we Włoszech w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku Gwardia Finansowa w ramach walki z oszustwami podatkowymi. W całym kraju wykryto 2 tysiące osób, które w całości zataiły dochody.

Włoska policja skarbowa poinformowała w piątek, że od stycznia przeprowadziła kontrole we wszystkich regionach. Walkę prowadzoną z plagą oszustw Gwardia Finansowa określiła jako „systematyczną i zdecydowaną”. Jest ona jednym z najważniejszych elementów programu rządu Mario Montiego. W ramach tych działań inspektorzy Gwardii przeprowadzili kontrole w tysiącach sklepów i zakładów usługowych oraz na targach. Inspekcje ujawniły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych. Kontrolom poddano setki posiadaczy drogich samochodów, domów i jachtów. Okazało się, że wielu z nich nie zadeklarowało żadnego dochodu.

>>>>

Oczywiscie jest to sluszne . Dosc bezprawia . Na ogolnym bezprawiu wyrasta mafia ... Ale to nie uratuje Italii . Wszak w latch 60tych mafai byla jeszcze chyba potworniejsza a kraj rosl w tempie 7- 9 % PKB rocznie ... Teraz 0,0 ... I to jest problem . Myslenie merkantylistyczne czyli grunt aby budzet byl pelny jest czeste u wladz utozsamiajacych dobrobyt panstwa z wielkoscia budzetu do wydania . Tymczasem w cywilizcaji łacińskiej panstwo jest silne gdy obwatele sa bogaci i to klasa srednia !!! A nie nieliczni ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 18:08, 27 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kryzys szkodzi zdrowiu obywateli

Kry­zys fi­nan­so­wy ma coraz gor­szy wpływ na stan zdro­wia Wło­chów - ogło­szo­no w ra­por­cie. Kur­czy się ofer­ta pu­blicz­nej służ­by zdro­wia, zaś lu­dzie sami mniej dbają o sibie; spada spo­ży­cie wa­rzyw i owo­ców, wzra­sta kon­sump­cja leków an­ty­de­pre­syj­nych.

Media ana­li­zu­jąc do­rocz­ny ra­port, przed­sta­wio­ny w Rzy­mie przez Kra­jo­we Ob­ser­wa­to­rium Zdro­wia, zaj­mu­ją­ce się sta­nem zdro­wia Wło­chów pod­kre­śla­ją, że wy­ni­ka z niego jasno, że kry­zys ich wy­nisz­cza. Miesz­kań­cy Włoch żyją w ogrom­nym stre­sie, są w gor­szej for­mie fi­zycz­nej niż przed kil­ko­ma laty, a zmu­sze­ni przez sy­tu­ację fi­nan­so­wą do wy­rze­czeń oszczę­dza­ją w pierw­szej ko­lej­no­ści na za­po­bie­ga­niu cho­ro­bom, ogra­ni­cza­ją wy­dat­ki na sport i zdro­we od­ży­wia­nie. Wiele owo­ców i wa­rzyw staje się luk­su­sem, na który nie wszy­scy mogą sobie po­zwo­lić. Łącz­nie ich kon­sump­cja spa­dła o ponad 5 pro­cent.

To zaś, że ogól­ny stan zdro­wot­ny na­ro­du oce­nia się mimo to jako za­do­wa­la­ją­cy za­wdzię­cza się przede wszyst­kim tra­dy­cji lek­kiej diety śród­ziem­no­mor­skiej.

Je­że­li jed­nak - ostrze­żo­no - Włosi będą dalej re­zy­gno­wać z ko­lej­nych ele­men­tów tej diety na rzecz ta­nie­go czy wręcz "śmie­cio­we­go" je­dze­nia, wciąż przy­by­wać bę­dzie osób z nad­wa­gą. Obec­nie sza­cu­je się, że ma ją 46 pro­cent miesz­kań­ców Ita­lii. Wskaź­nik ten wzrósł nie­znacz­nie w ciągu ostat­nie­go roku, ale ry­zy­ko jego dal­sze­go zwięk­sze­nia w dal­szej per­spek­ty­wie cza­so­wej oce­nia się jako wy­so­kie.

W ra­por­cie, spo­rzą­dzo­nym przez 175 eks­per­tów w dzie­dzi­nie me­dy­cy­ny, de­mo­gra­fii, eko­no­mii i sta­ty­sty­ki od­no­to­wa­no po­nad­to zja­wi­sko, które budzi naj­więk­sze za­nie­po­ko­je­nie: znacz­ny wzrost sprze­da­ży środ­ków an­ty­de­pre­syj­nych. Zda­niem spe­cja­li­stów, świad­czy to o tym, że Włosi szu­ka­ją szyb­kie­go le­kar­stwa na róż­ne­go ro­dza­ju pro­ble­my i za­bu­rze­nia, bę­dą­ce re­zul­ta­tem stanu fi­nan­so­wej nie­pew­no­ści i obaw o przy­szłość. W ciągu 10 lat licz­ba sprze­da­wa­nych le­karstw tego typu wzro­sła czte­ro­krot­nie, naj­wię­cej - w ostat­nim cza­sie. Do tego eks­per­ci do­da­ją ogra­ni­cze­nie do­stęp­no­ści wielu usług me­dycz­nych, co jest wy­ni­kiem cięć w na­kła­dach na pu­blicz­ną służ­bę zdro­wia. Z wielu lu­dzie sami re­zy­gnu­ją w związ­ku z wpro­wa­dze­niem obo­wiąz­ko­wych opłat w wy­so­ko­ści około 25 euro za wi­zy­tę le­kar­ską i wy­sta­wie­nie re­cep­ty w pu­blicz­nej służ­bie zdro­wia.

>>>>

To nie kryzys szkodzi to euro . Media majacza o kryzysie aby tylko nie mowic o prawdziwych przyczynach . Widzicie ,,wolnosc slowa''...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 13:02, 28 Kwi 2012    Temat postu:

Włochom groziło wyludnienie. Ratunkiem są imigranci

Wło­chom gro­zi­ło­by wy­lud­nie­nie, gdyby nie imi­gran­ci. Wy­ni­ka tak z pierw­szych ujaw­nio­nych wła­śnie re­zul­ta­tów spisu po­wszech­ne­go, jaki prze­pro­wa­dzo­no w tym kraju w paź­dzier­ni­ku ubie­głe­go roku.

Od po­przed­nie­go spisu, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2001 roku, li­czą­ca obec­nie 59 mi­lio­nów czte­ry­sta ty­się­cy lud­ność Włoch wzro­sła o nie­ca­łe dwa i pół mi­lio­na. W zni­ko­mym stop­niu przy­czy­ni­li się do tego sami Włosi: w ciągu dzie­się­ciu lat uro­dzi­ło się za­le­d­wie 34 ty­sią­ce osób tej na­ro­do­wo­ści. O przy­ro­ście za­de­cy­do­wa­li imi­gran­ci, któ­rych jest obec­nie 3.769.518, czyli trzy razy wię­cej niż dzie­sięć lat temu; sta­no­wią więc 6,34 pro­cent lud­no­ści.

Urząd sta­ty­stycz­ny roz­dał 25 mi­lio­nów kwe­stio­na­riu­szy, nie zwró­co­no tylko trzy­stu ty­się­cy. Po raz pierw­szy można je było wy­peł­nić w in­ter­ne­cie, z czego sko­rzy­sta­ło osiem mi­lio­nów ro­dzin. Cał­ko­wi­te re­zul­ta­ty spisu ogło­szo­ne zo­sta­ną do­pie­ro za dwa lata.

>>>>

Italia ginie ale to co w Italii jest nedza wglodujacej Aryce to szczyt bogactwa . Stad pardoks imigracji do padajacych krajow euro . Chrzescijanstwo dalo takie wyprzedzenie Europie ze szok .
Jesli Afryka miala PKB 1.000 $ a Europa 20.000 $ . 20 RAZY ! A pamietajme ze Europejczyk nie zje 20 razy tyle ale np 5 razy tyle . Czyli jak Afrykanczyk wyda 600 $ na jedzenie zostaje mu 400 $ na inne wydatki . Jak w Europie wydal 3.000 na jedzenie zostaje mu 17.000 $ na inne wydatki . 600 a 17.000 $ a zjadl 5 razy tyle !!! Dzis strefa euro ma ze 30.000 $ jak spadnie do 20.000 to i tak jeszcze bedzie atrakcyjne bo Afryka ma ze 2.000 ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:24, 29 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: kolejna spektakularna operacja Gwardii Finansowej

Ośrodki agroturystyczne w całych Włoszech znalazły się w sobotę na celowniku Gwardii Finansowej, która w długi weekend, gdy odpoczywają tam tysiące osób, przystąpiła do szczegółowych kontroli skarbowych.

Zmasowane inspekcje w chwili prawdziwego oblężenia gospodarstw przez tłumy turystów to kolejny element walki z plagą oszustw podatkowych, podjętej z inicjatywy rządu Mario Montiego. Od początku roku zwyczajem włoskiej policji skarbowej stało się przeprowadzanie kontroli w szczycie sezonu turystycznego i w dniach szczególnego natężenia działalności handlowej.

Rozpoczęta w sobotę wspólna operacja kilkuset funkcjonariuszy Gwardii Finansowej i Agencji Podatkowej w około stu ośrodkach agroturystycznych w całym kraju ma kryptonim “Długi weekend” i zgodnie z tą nazwą potrwa do 1 maja.

Sprawdzane są księgi handlowe, prawidłowość wystawiania rachunków fiskalnych oraz to, czy są one w ogóle wydawane, a także kontrakty pracowników. Okazuje się bowiem, że w gospodarstwach, zamienionych na małe hoteliki, wiele osób pracuje „na czarno”. Wcześniejsze kontrole, przeprowadzone na przykład w Sylwestra w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo czy na handlowych ulicach Mediolanu podczas wyprzedaży, potwierdziły powszechne zjawisko niewystawiania rachunków fiskalnych i zatajania prawdziwej wysokości obrotów.

>>>>

Oczywiscie trzeba skonczyc z ,,tradycja'' nieplacenia podatkow . Ale to nie uratuje Itallii bo przyczyna jest euro . Ale walka jak najbardziej sluszna . na powszechnym oszustwie najwiecej traca uczciwi i placacy podtaki . Ich trzeba chronic a nie za uczciwosc jeszcze wiecej podatkow placa...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 17:46, 30 Kwi 2012    Temat postu:

Włochy: restauracja, której powinni unikać politycy

Re­stau­ra­cja we wło­skim re­gio­nie Mar­che nie życzy sobie, aby przy­cho­dzi­li do niej po­li­ty­cy. We­dług wła­ści­cie­la lo­ka­lu po­no­szą oni od­po­wie­dzial­ność za obec­ne pro­ble­my fi­nan­so­we kraju i dla­te­go na­le­ży ich za to choć w ten sym­bo­licz­ny spo­sób uka­rać.

Choć nie wpro­wa­dzo­no żad­ne­go za­ka­zu wstę­pu, to rów­nie sta­now­czy wy­dźwięk ma "rada" wy­wie­szo­na w wi­try­nie za­jaz­du "La Brace" (Żar) w miej­sco­wo­ści Fer­mi­gna­no, by do środ­ka nie wcho­dzi­li "wszy­scy re­pre­zen­tan­ci par­tii po­li­tycz­nych każ­de­go szcze­bla i zaj­mu­ją­cy ja­kie­kol­wiek sta­no­wi­sko".

Z kart­ki tej wy­ni­ka jasno, że re­stau­ra­cja nie żywi go­rą­cych uczuć wobec klasy po­li­tycz­nej.

W dal­szej czę­ści ode­zwy do po­li­ty­ków, przy­to­czo­nej przez lo­kal­ną prasę, wy­ja­śnio­no: "Po­wo­dem tej de­cy­zji są roz­pacz­li­we pro­ble­my w tym prze­pięk­nym kraju, spo­wo­do­wa­ne wła­śnie przez was".

Wła­ści­ciel za­jaz­du Lo­ren­zo Ve­do­vi po­wie­dział agen­cji Ansa: "Nie wszy­scy po­li­ty­cy są sko­rum­po­wa­ni i winni pro­ble­mów, jakie prze­ży­wa nasz kraj, ale do­pó­ki nie po­ja­wi się jeden, który za­de­nun­cju­je swo­ich ko­le­gów po­no­szą­cych od­po­wie­dzial­ność za nie­do­zwo­lo­ne czyny, po­li­ty­cy pro­sze­ni są o to, by nie prze­kra­cza­li progu tego nie­ska­la­ne­go miej­sca".

- Oczy­wi­ście to pro­wo­ka­cja, ale także spo­sób zwró­ce­nia uwagi na to, że dzi­siaj przed­się­bior­cy zmu­sze­ni są do tego, by być akro­ba­ta­mi - dodał.

Ini­cja­ty­wa ta spo­tka­ła się z apro­ba­tą licz­nych klien­tów re­stau­ra­cji. Obu­rze­nie nią wy­ra­ził zaś lo­kal­ny po­li­tyk Luca Ro­dol­fo Pa­oli­ni z Ligi Pół­noc­nej, ugru­po­wa­nia skom­pro­mi­to­wa­ne­go skan­da­lem nad­użyć fi­nan­so­wych i sprze­nie­wie­rze­nia pie­nię­dzy z par­tyj­nej kasy, uzy­ska­nych z bu­dże­tu pań­stwa.

Pa­oli­ni po­tę­pił "agre­sję" wobec po­li­ty­ków, jaka ma jego zda­niem miej­sce ostat­nio we Wło­szech.

Wcze­śniej z inną sze­ro­ko dys­ku­to­wa­ną ini­cja­ty­wą wy­stą­pi­ło 30 piz­ze­rii i in­nych lo­ka­li w re­jo­nie Ne­apo­lu. Wpro­wa­dzi­ły one spe­cjal­ny "cen­nik" dla po­li­ty­ków; 100 euro za pizzę. W ten spo­sób re­stau­ra­to­rzy za­pro­te­sto­wa­li prze­ciw­ko astro­no­micz­nym za­rob­kom wło­skich par­la­men­ta­rzy­stów. Uzy­ska­ne do­dat­ko­we zyski po­sta­no­wi­li prze­ka­zać na cele do­bro­czyn­ne.

>>>>

Nie chca ele - mętu ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 21:24, 01 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: święto pracy pod znakiem kryzysu i bezrobocia wśród młodzieży

W dniu święta pracy, obchodzonym we Włoszech pod znakiem kryzysu, prezydent Giorgio Napolitano zaapelował o działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży, oraz wezwał rząd do realizacji reform strukturalnych. Napolitano złożył we wtorek w Rzymie wieniec przed pomnikiem ofiar wypadków w pracy.

Podczas uroczystości z okazji święta 1 Maja w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale szef państwa podkreślił w przemówieniu, że konieczne kroki na rzecz wzrostu gospodarczego nie przekreślają dyscypliny finansowej. - Poczyniony postęp pozwolił uniknąć katastrofalnego ryzyka- mówił Napolitano, odnosząc się do antykryzysowych działań rządu Mario Montiego.

Prezydent zwrócił uwagę również na to, że kryzys wymaga współpracy sił społecznych i politycznych. - Obecnie niemożliwy jest wyniszczający i paraliżujący konflikt między nimi, podziały w imię partykularnych interesów - dodał włoski prezydent. Ostrzegł, że "każda postawa obrony i nostalgii za przeszłością jest skazana na porażkę", ponieważ - Europa naraziłaby się w ten sposób na ryzyko zepchnięcia na margines historii - podkreślił.

Zdaniem Napolitano "nie ma alternatywy dla realizacji reform strukturalnych" oraz pełnego determinacji dążenia do równowagi w finansach państwa i likwidacji długu publicznego.

Prezydent wyznał, że jest poruszony falą samobójstw we Włoszech na tle kryzysu. Wyraził też przekonanie, że nie można obarczać banków i rynków finansowych całą winą za obecny kryzys finansowy w Europie.

Minister pracy Elsa Fornero, współautorka najważniejszych reform rządu Montiego, czyli reformy systemu emerytalnego i rynku pracy, powiedziała we wtorek, że tegoroczny 1 Maja "nie jest pięknym świętem", przede wszystkim z powodu bezrobocia.

W cieniu kryzysu i braku pracy w Rieti w środkowych Włoszech odbyły się główne obchody Święta Pracy z udziałem liderów trzech największych central związkowych, Cgil, Cisl i Uil. Zaapelowali oni z tej okazji o obniżenie podatków dla ludzi pracy i emerytów oraz o natychmiastowe rozwiązanie problemu bezrobocia wśród młodzieży, którego wskaźnik wynosi 33 procent.

>>>>

W strefie euro jest to tragiczne swieto ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 14:51, 02 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: hazard trzecim "przemysłem" w kraju

Ha­zard jest trze­cim pod wzglę­dem ob­ro­tów "prze­my­słem" we Wło­szech - takie ob­ra­zo­we dane przed­sta­wi­ło ka­to­lic­kie sto­wa­rzy­sze­nie Wło­ski Ośro­dek So­li­dar­no­ści (Ceis). Sza­cu­je się, że na za­kła­dy i inne gry Włosi prze­zna­cza­ją rocz­nie rów­no­war­tość 3 pro­cent PKB.

W ogło­szo­nym ra­por­cie na temat ha­zar­du ośro­dek za­pre­zen­to­wał dane, we­dług któ­rych rocz­ne ob­ro­ty całej tej bran­ży we Wło­szech wy­no­szą 47,5 mi­liar­da euro. To zaś pla­su­je ją na trze­cim miej­scu, po kon­cer­nie ener­ge­tycz­nym Eni i fir­mie Fiat.

Re­kor­do­wo wzro­sła kwota, jaką śred­nio wy­da­je każdy miesz­ka­niec Ita­lii na wszel­kie gry ha­zar­do­we; w ciągu 4 lat zwięk­szy­ła się ona z 500 do 790 euro. Pod tym wzglę­dem Wło­chy są w świa­to­wej czo­łów­ce.

Ka­to­lic­ki ośro­dek przy­to­czył także son­daż, z któ­re­go wy­ni­ka, że ha­zard upra­wia 47 pro­cent bied­nych Wło­chów i 66 pro­cent bez­ro­bot­nych. Nie jest od niego wolna także mło­dzież, wśród któ­rej zja­wi­sko to sze­rzy się ostat­nio naj­bar­dziej. Pra­wie po­ło­wa mło­dych ludzi w wieku od 15 do 24 lat gra przede wszyst­kim na au­to­ma­tach.

Wło­skie media pod­kre­śla­ją, że ra­port ten po­twier­dza wcze­śniej­sze alar­mu­ją­ce sta­ty­sty­ki za­pre­zen­to­wa­ne przez mi­ni­stra zdro­wia Re­na­to Bal­duz­zie­go. Ogło­sił on, że wśród mło­dzie­ży jest pół mi­lio­na osób uza­leż­nio­nych od ha­zar­du.

Naj­wię­cej, bo aż trzy­krot­nie, wzro­sły w ze­szłym roku w po­rów­na­niu z po­przed­nim do­cho­dy ha­zar­du in­ter­ne­to­we­go. Użyt­kow­ni­cy sieci wy­da­li na za­kła­dy i gry, mię­dzy in­ny­mi w po­ke­ra, 1,5 mi­liar­da euro.

>>>>

A no wlasnie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:37, 04 Maj 2012    Temat postu:

40 tys. sygnałów od obywateli o szastaniu publicznymi pieniędzmi

W ciągu jed­ne­go dnia rząd Włoch kie­ro­wa­ny przez Mario Mon­tie­go otrzy­mał od oby­wa­te­li 40 ty­się­cy sy­gna­łów o przy­pad­kach sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi. Ga­bi­net za­ape­lo­wał o takie in­for­ma­cje w ra­mach walki z plagą mar­no­traw­stwa środ­ków z bu­dże­tu.

Po jed­nym dniu dzia­ła­nia uru­cho­mio­nej przez rząd spe­cjal­nej stro­ny in­ter­ne­to­wej, gdzie można prze­ka­zy­wać takie wia­do­mo­ści, pod­kre­śla się, że nikt nie spo­dzie­wał się tak ma­so­we­go od­ze­wu na apel Rady Mi­ni­strów.

Ob­li­czo­no, że śred­nio co 4 se­kun­dy nad­sy­ła­ny jest ko­lej­ny sy­gnał.

Rząd wy­ja­śnił wcze­śniej, że in­for­ma­cje te po­mo­gą eks­per­tom do­koń­czyć prace, ma­ją­ce na celu wska­za­nie wszyst­kich miejsc i przy­pad­ków nad­mier­ne­go wy­da­wa­nia pu­blicz­nych pie­nię­dzy, głów­nie w ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej.

Spe­cja­li­ści już ana­li­zu­ją na­de­sła­ne sy­gna­ły.

Ini­cja­ty­wa zwró­ce­nia się do oby­wa­te­li z proś­bą o pomoc w szu­ka­niu oszczęd­no­ści zo­sta­ła za­war­ta – i na­tych­miast wcie­lo­na w ży­cie- w rzą­do­wym pro­jek­cie usta­wy o re­wi­zji wy­dat­ków w całej ad­mi­ni­stra­cji, w tym w po­szcze­gól­nych mi­ni­ster­stwach. Prze­wi­du­je ona, że w ten spo­sób uzy­ska się do­dat­ko­wo 4,2 mi­liar­da euro. Jeśli na­to­miast – ostrzegł rząd - oszczęd­no­ści te nie znaj­dą się, od paź­dzier­ni­ka pod­nie­sio­ny zo­sta­nie po­da­tek VAT, z 21 do 23 pro­cent.

>>>>

No tak i zaplaca uczciwi . Szkoda tylko ze biora sie za to gdy juz nie ma kasy a nie dlatego ze nie wolno oszukiwac ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 12:45, 04 Maj 2012    Temat postu:

Kupił 7 kanistrów tańszej benzyny w Austrii, grozi mu więzienie

Kara do trzech lat wię­zie­nia i grzyw­na w wy­so­ko­ści 8 ty­się­cy euro grozi miesz­kań­co­wi pół­noc­nych Włoch, który aby za­osz­czę­dzić 70 euro, kupił w Au­strii sie­dem ka­ni­strów tań­szej tam ben­zy­ny. Za­trzy­ma­ny zo­stał przez po­li­cję zaraz po wjeź­dzie do Włoch.

Lo­kal­ne wło­skie media po­da­ły, że męż­czy­zna miesz­ka­ją­cy w gór­skiej miej­sco­wo­ści Cor­ti­na d’Am­pez­zo kupił w Au­strii łącz­nie 232 litry ben­zy­ny, z któ­rych 180 prze­wo­ził w ka­ni­strach. Usta­wił je mię­dzy in­ny­mi na tyl­nych sie­dze­niach swo­je­go sa­mo­cho­du. Od­po­wie za uchy­la­nie się od pła­ce­nia ak­cy­zy, za co grozi kara wię­zie­nia i wy­so­ka grzyw­na.

>>>>

No prosze ! To ida ostro !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 13:31, 04 Maj 2012    Temat postu:

Monti: Unia nie robi wiele dobrego na rzecz wzrostu

Premier Włoch Mario Monti skrytykował Unię Europejską za to, że nie dokłada starań na rzecz wzrostu gospodarczego. UE wciąż zajęta jest budowaniem samej siebie - powiedział szef włoskiego rządu podczas debaty z amerykańskim ekonomistą Josephem Stiglitzem.

- Unia nie robi zbyt wiele dobrego na rzecz wzrostu. Jej celem jest budowa samej siebie , co może niestety doprowadzić w krótkiej perspektywie do rezygnacji ze wzrostu - powiedział premier Włoch.

Zdaniem profesora Montiego, byłego dwukrotnego unijnego komisarza na działania na rzecz wzrostu nie wystarczy mało czasu i to bez względu na to - dodał - "jak znakomite będą rządy, które będą pracować po obecnym".

- Absurdem jest to, że kraje europejskie są karane nawet za lekkie przekroczenie równowagi budżetu, a potrzeba lat, żeby doprowadzić do ukarania tych, które naruszają normy jednolitego rynku - stwierdził szef włoskiego rządu podając przykłady łamania zasad dostępu firm zagranicznych lub nieuznawania prawa do swobodnego ruchu pracowników.

- To jest przeszkoda dla wzrostu, bo Europa ma niewielki oręż, a jednym z nich jest jednolity rynek - zauważył premier Włoch.

Wyraził także przekonanie, że Włochy "powinny być wdzięczne Niemcom" za forsowanie rygoru finansowego. - Bez zobowiązań, narzuconych przez UE Włochy byłyby dzisiaj krajem błądzącym w próżni. Wciąż możliwe jest to, że powrócimy do tego miejsca- ostrzegł zarazem Monti.

Jego zdaniem, wynik wyborów prezydenckich we Francji może być "czynnikiem o najwyższym znaczeniu". - Ale Włochy już zajęły doskonałą pozycję, by pomóc Niemcom i Francji znaleźć na nowo równowagę, jeśli będzie taka potrzeba - oświadczył Mario Monti.

>>>>

Ale odkryl Ameryke :O))) Nie robi wiele dobrego ? A CO ONI DOBREGO ROBIA ! Samo zlo !Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 21:26, 04 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: marsz tzw. białych wdów w Bolonii

Ulicami Bolonii w północnych Włoszech przeszedł w piątek pochód tzw. białych wdów. Tak określa się kobiety, których mężowie - przedsiębiorcy i właściciele małych firm - popełnili samobójstwo z powodu kryzysu i kłopotów finansowych bądź braku pracy.

Przemarsz od miejscowego szpitala do siedziby agencji podatkowej zorganizowały córka przedsiębiorcy oraz wdowa po rzemieślniku z Bolonii, który podpalił się 28 marca pod tym urzędem, wzywającym go do zapłacenia zaległych należności.

- Desperacja w takich przypadkach jest totalna, mój mąż nie czuł żadnego wsparcia - powiedziała wdowa po 58-letnim rzemieślniku Giuseppe Campaniello, Tiziana Marrone.

100-osobowa manifestacja zgodnie z założeniami organizatorek była apolityczna, a jej uczestniczki niosły tylko białe flagi.

Białe wdowy zapowiedziały, że napiszą razem książkę, w której opowiedzą o dramatach swoich rodzin.

Podczas bolońskiego wiecu kobiety domagały się zmiany przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych i, jak podkreślały, "bardziej ludzkiego" podejścia ze strony instytucji.

- Nasi mężowie byli zrozpaczeni, nie byli szaleńcami - mówiły uczestniczki manifestacji.

Według niedawno ogłoszonych danych od początku roku we Włoszech samobójstwo z powodu kłopotów finansowych popełniło ponad 30 przedsiębiorców i właścicieli małych firm. Szacuje się, że codziennie odbiera sobie życie jeden bezrobotny.

>>>>>

Koszmar . Ale zwrocmy uwage jak dziala propaganda . Nieustannie nawija o ,,ofiarach kryzysu'' jakiegos nieokreslonego . To nie kryzys to EUROREZULTAT . Przypomina sie upadek komuny tez pieprzyli o kryzysie . Mimo ze w podrecznikach ekonomii komunistycznej stalo jak byk . W komunizmie kryzysow nie ma . System radziecki zlikwidowal bowiem kryzysy . Ale dialektycznie towarzysze nagle zaczeli mowic o kryzysie bo jaka byl alternatywa ? Skoro w komunie krizisa niet to ta ruina skad ? Wiadc oni tacy glupi ze taki ustroj popsuli . Stad woleli belkotac o kryzysie niz o wlasnej winie ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:04, 05 Maj 2012    Temat postu:

Udawała niewidomą i pracowała jako woźna w szkole

Koło Florencji włoska Gwardia Finansowa zatrzymała w piątek kobietę, która pobierała rentę udając niewidomą. Zgubiła ją chciwość, gdyż zatrudniła się też jako woźna w szkole. To kolejny sukces w walce z plagą fałszywych inwalidów we Włoszech.

Przez lata, podczas kolejnych wizyt medycznych, 51-letniej kobiecie udawało się przekonać wielu lekarzy, że nic nie widzi. Na tej podstawie otrzymywała rentę inwalidzką. W ostatnim czasie postanowiła jednak zwiększyć swoje dochody i jako osoba całkowicie widząca podjęła pracę woźnej w gimnazjum, starając się o umowę na czas nieokreślony.

I właśnie w tym momencie - jak wyjaśnili śledczy z policji skarbowej - wykryto dwa sprzeczne zaświadczenia lekarskie. Jednym z nich, wykazującym 100-procentowe inwalidztwo posługiwała się, by otrzymywać rentę, a na podstawie drugiego, zaświadczającego, że ma dobry wzrok, zabiegała o korzystną umowę w pracy. Została przyjęta na czas nieokreślony, a kilka miesięcy później poddała się badaniom, które miały potwierdzić jej inwalidztwo, aby nadal mogła pobierać rentę. Lekarz stwierdził, że nie ma żadnych szans na to, by odzyskała wzrok. Sprzecznymi orzeczeniami zajęła się najpierw ubezpieczalnia, a potem Gwardia Finansowa.

Ostatnio włoskie organa ścigania wykryły wiele przypadków fałszywych inwalidów, przede wszystkim udających osoby niewidome. Niektórzy pobierali rentę przez kilkadziesiąt lat, wyłudzając w ten sposób od państwa równowartość setek tysięcy euro.

>>>>

No tutaj akurat mamy oszustwo zwykle . Takich zawsze jest jakas ilosc . Ludzie sobie ,,radza'' a przeciez jest to kradziez ... Nawet na przezycie ale jednak . Nie mozna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:14, 09 Maj 2012    Temat postu:

Łapówki w naturze przez... brak zaufania do euro

Łapówki w naturze za zdanie egzaminu na prawo jazdy pobierały dwie szkoły jazdy oraz wydział motoryzacji we Florencji. Złośliwi twierdzą, że to jeszcze jeden dowód na brak zaufania Włochów do euro.

Całe skrzynki owoców i warzyw, sery oraz mięso w dużych ilościach w zamian za zdanie egzaminu na prawo jazdy, a także przedłużenie jego ważności czy badanie lekarskie.

Policja zwróciła uwagę na ten proceder, gdy odkryto, że w dwóch szkołach jazdy było trzy razy więcej kandydatów na kierowców niż w pozostałych. Podsłuch telefoniczny pozwolił ustalić, że środkiem płatniczym były tam także bony na paliwo oraz zaproszenia do restauracji. W zamian załatwiano również fikcyjne przeglądy pojazdów.

Aresztowano już jedenaście osób, a dziewięć odpowie z wolnej stopy. Jest wśród nich trzech lekarzy wojskowych. Wystawiali oni zaświadczenia o zdolności do prowadzenia pojazdu osobom, których nie widzieli na oczy.

>>>>

W Italii juz taki brak zaufania do euro ze lapowki trzeba dawac w naturze !!!!


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 12:59, 10 Maj 2012    Temat postu:

Rzym: Uczniowie chwalą mafię

Ponad jedna czwarta uczniów gimnazjów z Neapolu w wieku 12-14 lat uważa, że tamtejsza mafia, kamorra, przynosi bogactwo oraz aprobuje jej wychwalanie - wynika z sondażu, którego wyniki – podkreślają włoskie media - budzą zaniepokojenie socjologów i polityków. - Odpowiedzi uczniów są straszne - ocenił lokalny polityk z regionu Kampania Francesco Emilio Borrelli.

16 procent ankietowanych nastolatków wyraziło opinię, że mafia może zagwarantować bogactwo i władzę, a także rozwiązać problemy ekonomiczne i dać bezpieczeństwo oraz pracę.

10 procent gimnazjalistów z uznaniem wypowiedziało się natomiast o neapolitańskiej piosence "Il Capoclan", wychwalającej w jawny sposób kamorrę. 15 procent nastolatków uznaje mafię za "zjawisko pozytywne", a 8 procent z nich utożsamia postać bohatera z mafiosem.

Według komentatorów sondażu, przeprowadzonego z inicjatywy kilku środowisk i organizacji nawołujących do sprzeciwu wobec mafii, wnioski z niego powinny skłonić do poważnej refleksji i wywołać niepokój.

Borrelli powiedział: - Praktycznie wszyscy uczniowie szkół średnich znają kamorrę i to lepiej niż jakiekolwiek inne zjawisko społeczne, lokalne i krajowe.

- Odpowiedzi uczniów są straszne i powinny nakłonić rząd do refleksji nad tym, jak mafia jest postrzegana przez młode pokolenia neapolitańczyków - dodał.

W analizach ankiety zwrócono także uwagę na to, że nastolatki z Neapolu znają powszechnie nazwiska bossów zarówno neapolitańskiej, jak i sycylijskiej mafii, a także sędziów, polityków i działaczy społecznych zamordowanych na zlecenie kamorry i cosa nostra.

>>>>

Jak widzicie upadek Italii nie jest przypadkiem . To nie jest tak ze trafilo na niewinnych biedakow . Tak koszmarna wode z mozgu zrobilo ty, dzieciom srodowisko zwlaszcza rodzinne ... Truno aby w tej sytaucji mlodziez nie chciala ,,pracowac'' w mafii ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 13:30, 10 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: Monti - Media współwinne kryzysu przywództwa w Europie

Premier Włoch Mario Monti powiedział w środę, że w Europie panuje kryzys przywództwa i polityki, wynikający między innymi z tego, że politycy w wielu krajach unikają podejmowania niepopularnych decyzji. Tę ocenę przedstawił w przemówieniu z okazji Dnia Europy.

W wystąpieniu na Uniwersytecie Europejskim we Florencji szef włoskiego rządu oświadczył, że kryzys polityki to między innymi rezultat postawy mediów, które jego zdaniem "kształtują spojrzenie opinii publicznej w krótkiej perspektywie i prowadzą do tego, że politycy z wielu krajów są coraz mniej liderami, a coraz bardziej podążają za innymi”.

- W konsekwencji zaś politycy uciekają przed niepopularnymi decyzjami, które mogłyby przynieść korzyści w długiej perspektywie - dodał.

Profesor Monti po raz kolejny mówił o konieczności działań na rzecz wzrostu gospodarczego w krajach UE. Wyjaśnił zarazem, że jego rząd „nie ma żadnego zamiaru obalać zasad dyscypliny budżetowej”.

- Kanclerz Angela Merkel wie, że nie musi się obawiać tego, że włoskie propozycje będą sprzeczne z tą zasadą - zapewnił.

Monti wyraził przypuszczenie, że od niedzieli, czyli wyborów prezydenckich we Francji i parlamentarnych w Grecji, szefowa niemieckiego rządu „jest bardziej zainteresowana tym, by znaleźć drogę dla większego wzrostu w Europie”.

Włoski premier zauważył: - Kwestią chwili obecnej jest nie tylko wzrost, ale także to, jak pogodzić integrację z demokracją. - Ocenił, że nie należy krytykować instytucji unijnych, bo problemy są „natury krajowej”.

Media odnotowały, że Mario Monti, forsujący politykę jak największych oszczędności w administracji państwowej, pojechał z Rzymu do Florencji pociągiem.

>>>>

W koncu media sa winne ze Ue pada :O))) Monti zaczyna bredzic coraz bardziej . Medai maja chwalic gosci ktorzy podejmuja ,,trudne decyzje'' czyli likwiduja szkoly szpitale zwiekszaja bezrobocie i obnizaja pensje i emerytury . Idiotyczne jest twierdzenie ze w rzekomej ,,dluzej perspektywie'' przynosi to korzysci . W Polsce przynioslo zaglebia biedy bezrobocia i nonsensu typu obszary PGR i juz 20 lat to trwa I jeszcze PO-trwa ! HO HO ! Takie sa to korzysci . I jeszcze monti bredzi ze to nie wina UE tylko konkretnych krajow . Ta idea Lenina jest wspaniala tylko Polska do niej nie pasuje znamy to . Monti do psychiatry . Ale pobredzi pobredzi i zniknie jak po kolei wszyscy ci politykierzy . A UE upadnie ... Monti to znkomity przyklad nedzy przywodztwa krajow UE ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:46, 10 Maj 2012    Temat postu:

Sto tysięcy Włochów przysłało propozycje oszczędności

Już bli­sko sto ty­się­cy Wło­chów zgło­si­ło do rządu swoje pro­po­zy­cje ob­ni­że­nia kosz­tów ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej, na czym tak za­le­ży pre­mie­ro­wi Mario Mon­tie­mu. Je­że­li nie uzy­ska się co naj­mniej 4,2 mi­liar­dów euro - od paź­dzier­ni­ka po­nie­sio­ny zo­sta­nie po­da­tek VAT z 21 do 23 pro­cent. Naj­wy­raź­niej wzię­li to sobie do serca miesz­kań­cy Sar­dy­nii.

Pół mi­lio­na miesz­kań­ców wyspy wzię­ło w ubie­gły week­end udział w re­fe­ren­dum w spra­wie li­kwi­da­cji kilku pro­win­cji. Tych jed­no­stek ad­mi­ni­stra­cyj­nych, od­po­wia­da­ją­cych na­szym po­wia­tom, jest na Sar­dy­nii osiem.

98 pro­cent jej miesz­kań­ców go­to­wych jest na­tych­miast roz­stać się z po­ło­wą. Cho­dzi o czte­ry nowe pro­win­cje, usta­no­wio­ne w 2005 roku.

Jak po­ka­zu­je przy­kład daw­nej pro­win­cji Ca­glia­ri - sto­li­cy re­gio­nu - odłą­cze­nie się od niej pro­win­cji Car­bo­nii Igle­sias przy­czy­ni­ło się do wzro­stu kosz­tów. Okro­jo­na pro­win­cja już w na­stęp­nym roku kosz­to­wa­ła o 40 mi­lio­nów euro wię­cej, utrzy­ma­nie nowej zaś po­chło­nę­ło dal­szych 30 mi­lio­nów. To wszyst­ko przy nie­zmie­nio­nej licz­bie miesz­kań­ców.

Eks­per­ci twier­dzą, że gdyby zli­kwi­do­wać 110 wszyst­kich wło­skich pro­win­cji, można by za­osz­czę­dzić dwa mi­liar­dy euro rocz­nie. Ob­ser­wa­to­rzy pró­bu­ją zgad­nąć, kto pierw­szy weź­mie przy­kład z miesz­kań­ców Sar­dy­nii.

>>>>

No fajnie . Zobaczymy kiedy sie wkurza i powiedza dosc . Oczywiscie ja popieram likwidacje biurokracji . Ale Italia walczy o przetrwanie a wiec o wyjscie z upadku . Od oszczedzania to nie nastapi ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:20, 13 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: eskalacja ataków na siedziby agencji podatkowych

We Włoszech nasilają się ataki na siedziby agencji podatkowej i akty przemocy wobec pracowników urzędów skarbowych. Media informują, że podatki stają się kwestią porządku publicznego w kraju.

Celem ataków grup anarchistów i innych radykalnych środowisk są filie agencji podatkowej Equitalia w kolejnych włoskich miastach. W sobotę butelki zapalające wrzucono do biura agencji w Livorno w Toskanii, w wyniku czego doszło do zniszczeń przy głównym wejściu. W piątek w rezultacie gwałtownych protestów pod siedzibą tej samej agencji w Neapolu, zajmującej się ściąganiem zobowiązań podatkowych, rannych zostało 12 osób.

W Mediolanie doszło do napaści na inspektorów skarbowych.

Nigdy wcześniej nie zanotowano we Włoszech takiej serii incydentów , które - jak się zauważa - zbiegają się w czasie ze stanowczą walką wypowiedzianą przez rząd Mario Montiego masowemu zjawisku niepłacenia podatków i jednocześnie fali samobójstw popełnianych przez ludzi otrzymujących wezwania do zapłacenia należności podatkowych.

Komentatorzy podkreślają, że dotychczas protesty przeciwko skrupulatnym, masowym kontrolom fiskalnym w całym kraju, mającym wręcz charakter "nalotów", kierowano głównie ze środowisk politycznych; miały one również charakter indywidualny. Teraz jednak sytuacja radykalnie się zmieniła - zauważa agencja Ansa. Obok protestów społecznych, osiągających poziom desperacji aż do samobójstw włącznie, coraz wyraźniejsze jest zjawisko aktów przemocy i form walki terrorystycznej, o czym świadczą koktajle Mołotowa - dodaje włoska agencja prasowa.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stan alarmu na tle tego, co się dzieje, jest bardzo wysoki.

Wiceminister finansów Vittorio Grilli oświadczył: "To ogromny błąd atakować agencję Equitalia. To nie jest wróg, to jest instytucja państwa".

>>>>

Jak widzicie z planu ratowania kraju droga ostrych kontroli skarbowych nici . Bo ludzie przez dziesieciolecia przyzwyczajeni do nieplacenia nie chca palcic . I na surowosc odpowiadaja agresja . Moze nastapic anarchia ... Oczywiscie panstwo nie moze tolerowac oszustow . Ale jak panstwo bedzie TYLKO i wylacznie ostro scigac oszustow a waluta euro bedzie coraz bardziej niszczyc ekonomie to nastapi spoleczna eksplozja .
nie ma innego wyjscia niz powrot lira ... Lir albo smierc ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 21:13, 13 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: minister opieki społecznej: mężczyźni muszą pomagać w domu

Włoska minister pracy i opieki społecznej Elsa Fornero zaapelowała do swych rodaków - mężczyzn, aby pomagali kobietom w pracach domowych. Ze statystyk wynika, że na barkach Włoszek spoczywa ponad 70 procent tych obowiązków.

- Mężczyźni powinni wykonywać więcej prac w rodzinie - powiedziała profesor Fornero, autorka największych reform forsowanych przez rząd Mario Montiego, czyli rynku pracy i systemu emerytalnego. Podkreśliła, że „godzenie obowiązków domowych z zawodowymi to nie tylko kwestia kobiet, ale także mężczyzn”.

Jej zdaniem kobiety nie mogą sobie pozwolić na to, aby mieć leniwych partnerów, ponieważ ich czas wolny, którego mają więcej niż one, staje się niezbędny, by sprostać wszystkiemu.

Słowa minister wywołały ożywioną dyskusję, między innymi wśród socjologów, zwracających uwagę na to, że obecny kryzys wymaga również zmian w mentalności i organizacji życia rodzinnego.

Przypomina się wyniki badań Instytutu Społecznego Eurispes wskazujące, że 55 procent mężczyzn we Włoszech nigdy nie włącza pralki, a prawie 70 procent nigdy nie prasuje. 38 procent Włochów nie sprząta w domu, jedna trzecia nie ścieli łóżek.

Gotuje 8 procent Włochów, a jedna czwarta wynosi śmiecie. 50 procent zajmuje się różnego rodzaju naprawami.

Socjolog Enrico Finzi analizując te rezultaty zauważył, że winą za ten nierówny rozkład zajęć nie można obarczać wyłącznie mężczyzn. - Istnieje tysiącletnia tradycja sprzeciwu kobiet wobec powierzania zadań mężczyznom, którzy według nich wykonaliby je gorzej - dodał.

Zdaniem Finziego Włosi włączają się w prace domowe, ale niemal wyłącznie te przynoszące najwięcej rozrywki: zabawę z dziećmi czy uprawianie sportów z nimi.

O olbrzymich dysproporcjach świadczą także dane o tym, że we Włoszech około 7 procent mężczyzn bierze urlop opiekuńczy, podczas gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych - prawie 5 razy więcej.

>>>>

tak jest . A stopniowo powinni przejmowac obowiazki rodzenia . Oczywiscie mezczyzna nie moze pchca sie do kuchni bo kobiety czesto reaguja agresja . Po prostu zagrozone jest ich terytorium . Jest to poniekad naturalne . A z natura nikt nie wygral .


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Wto 16:57, 15 Maj 2012    Temat postu:

PKB Włoch w I kw. 2012 r. spadł mocniej niż się spodziewano

Pro­dukt Kra­jo­wy Brut­to Włoch spadł w I kw. 2012 r. o 0,8 proc. kdk, po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,7 proc. - po­in­for­mo­wał urząd sta­ty­stycz­ny Istat we wstęp­nym wy­li­cze­niu.

Ana­li­ty­cy sza­co­wa­li spa­dek PKB na 0,7 proc. kdk.

W uję­ciu rdr PKB Włoch spadł w I kw. o 1,3 proc., po spad­ku w IV kw. 2011 o 0,4 proc. - podał Istat.

Tu sza­co­wa­no spa­dek PKB rdr na 1,2 proc.

>>>>

A wiec Italia idzie dokladnie sciezka zaglady taka jak Grecja . Schladzanie ekonomii powoduje spadek PKB . To zmniejsza wplywy do budzetu i deficyt rosnie . Upadek coraz wiekszy . Narasta poparcie dla faszyzmu a komunizm i hitleryzm maja coraz wieksze szanse . Ale trzeab ratowac UE . Z euro nie wyjda .
Oddamy kraj hitlerowcom ale euro sie nie pozbedziemy !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Śro 17:28, 16 Maj 2012    Temat postu:

Włosi kupują magisterki w Albanii - szybko i bez problemu

Wielu Polaków marzy o studiowaniu we Włoszech. Czy to jednak ma sens, skoro nawet synowie włoskich polityków zdobywają dyplomy w Albanii. Syn Umberta Bossiego, zwany "Trotą" (Pstrągiem) został magistrem zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Kristal w Tiranie. Nie bywał na zajęciach i nie uczył się, na dodatek okazało się, że w Albanii był nielegalnym imigrantem bez matury. Na dodatek twierdzi, że nawet nie wiedział, że został magistrem.

- Jestem młodą Polką i moim marzeniem są studia we Włoszech, najchętniej w Rzymie lub Neapolu. Nie wiem jeszcze, jaki kierunek chcę wybrać... Interesuje mnie wiele rzeczy, ale przede wszystkim język arabski, więc musiałabym wybierać pomiędzy uniwersytetem "La Sapienza" lub "L'Orientale". Zastanawiam się tylko czy nie będzie zbyt trudno studiować w obcym języku. Mówię dobrze po włosku, ale zwykle rozmawiam ze znajomymi. Zdawanie egzaminów w obcym języku może być znacznie trudniejsze... - pisała pewna młoda Polka na forum polsko-włoskim.

Po co studiować, skoro można kupić dyplom?

Pomysł może trochę szalony - studiować arabski we Włoszech, ale rzymski "La Sapienza" czy neapolitański "L'Orientale" słyną z doskonałej orientalistyki. Jednak gorzej niż zdawać egzaminy w języku włoskim jest przeskoczyć włoską biurokrację, aby zapisać się na studia. Dokumenty, papierki, zaświadczenia, które trzeba zdobyć i potwierdzić w konsulacie, piętrzą się niczym góra. Do 2004 roku, zanim Polska weszła do Unii Europejskiej, polscy studenci mieli jeszcze więcej trudności z dostaniem się na Uniwersytet i jako "extracomunitari" (nie należący do Unii Europejskiej) musieli zaliczyć przynajmniej dwa egzaminy, aby przedłużyć dokumenty pobytowe.

>>>>

Ta tylko jaka ma wartosc albanski dyplom ???


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 16:51, 17 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: absurdy sycylijskiej biurokracji

Wła­dze re­gio­nu Sy­cy­lii, sły­ną­ce z re­kor­do­we­go prze­ro­stu biu­ro­kra­cji i armii urzęd­ni­ków, za­trud­ni­ły 30 „cho­dzia­rzy”, któ­rych za­da­niem jest prze­no­sze­nie do­ku­men­tów z po­ko­ju do po­ko­ju - po­da­ły media, pięt­nu­jąc nowy przy­kład sza­sta­nia pu­blicz­ny­mi pie­niędz­mi.

Ko­lej­ną ini­cja­ty­wę władz re­gio­nal­nych na wy­spie, za­trud­nia­ją­cych ponad 17 ty­się­cy osób, dzien­nik „La Stam­pa” na­zwał „sza­leń­stwem”.

Ga­ze­ta oce­nia, że po­mysł za­trud­nie­nia woź­nych, któ­rzy po­ru­sza­ją się wy­łącz­nie mię­dzy po­ko­ja­mi na jed­nym pię­trze im­po­nu­ją­cej sie­dzi­by władz re­gio­nu, Pa­laz­zo d’Or­le­ans, robi szcze­gól­ne wra­że­nie w dobie po­wszech­nych oszczęd­no­ści i cięć w wy­dat­kach na ad­mi­ni­stra­cję, a także - in­ter­ne­tu oraz do­ku­men­tów elek­tro­nicz­nych. Media za­sta­na­wia­ją się, co nosić będą „cho­dzia­rze” - jak ich na­zwa­no - skoro więk­szość ko­re­spon­den­cji prze­ka­zu­je się w sieci.

Przy oka­zji przy­po­mi­na­ne są inne ab­sur­dy sy­cy­lij­skiej biu­ro­kra­cji. W ze­szłym roku na jaw wy­szło, że za­trud­nio­no tam ro­bot­ni­ka do od­śnie­ża­nia śnie­gu, który nawet w lipcu i sierp­niu wy­ka­zy­wał licz­ne wy­pra­co­wa­ne nad­go­dzi­ny i był za nie wy­na­gra­dza­ny.

We wła­dzach re­gio­nal­nych dzia­ła rów­nież de­par­ta­ment do spraw mię­dzy­na­ro­do­wych re­la­cji dy­plo­ma­tycz­nych, w któ­rym pra­cu­je 8 osób, a 21 pra­cow­ni­ków in­ne­go wy­dzia­łu zaj­mu­je się „krze­wie­niem toż­sa­mo­ści sy­cy­lij­skiej”.

>>>>

No a co ? Jest Europa to biurokracja musi rosnac !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 17:18, 17 Maj 2012    Temat postu:

Monti potępił ataki na siedziby agencji podatkowej

Pre­mier Włoch Mario Monti za­pew­nił w czwar­tek kra­jo­wą agen­cję po­dat­ko­wą o peł­nym po­par­ciu jego rządu dla jej dzia­łań i po­tę­pił serię aktów prze­mo­cy i wan­da­li­zmu w jej fi­liach w kilku mia­stach. Monti od­wie­dził głów­ną sie­dzi­bę agen­cji w Rzy­mie.
Pre­mier Włoch Mario Monti, fot.​Reuters

- Za­le­ża­ło mi na tym spo­tka­niu, by prze­ka­zać słowa bez­wa­run­ko­we­go po­par­cia mo­je­go rządu oraz mo­je­go oso­bi­ście w ob­li­czu licz­nych aktów za­stra­sze­nia i agre­sji, które re­gu­lar­nie po­wta­rza­ją się w ostat­nim cza­sie i które na­le­ży po­tę­pić z wiel­ką sta­now­czo­ścią - oświad­czył wło­ski pre­mier.

Zwra­ca­jąc się do pra­cow­ni­ków agen­cji Equ­ita­lia, zaj­mu­ją­cej się ścią­ga­niem na­leż­no­ści po­dat­ko­wych, Mario Monti pod­kre­ślił: - W trud­nym kli­ma­cie, pa­nu­ją­cym w na­szym kraju z po­wo­du cięż­kie­go kry­zy­su eko­no­micz­ne­go zbyt łatwo sta­je­cie się obiek­tem in­stru­men­tal­nych po­le­mik i nie­kie­dy ofia­ra­mi aktów przemocy.​To jest nie do przy­ję­cia - stwier­dził szef rządu.

Przy­po­mniał, że walka z ma­so­wym zja­wi­skiem oszustw po­dat­ko­wych jest jed­nym z prio­ry­te­tów jego ga­bi­ne­tu i, jak stwier­dził, ma ogrom­ne zna­cze­nie dla mię­dzy­na­ro­do­wej wia­ry­god­no­ści Włoch.

Monti za­ape­lo­wał do wszyst­kich uczest­ni­ków życia pu­blicz­ne­go o roz­wa­gę w wy­ra­ża­niu opi­nii na temat agen­cji po­dat­ko­wej, gdyż jego zda­niem „słowa mogą być jak ka­mie­nie” i za­chę­cać do jej ata­ko­wa­nia, nie tylko w sfe­rze wer­bal­nej.

Pre­mier mówił też, że jego rząd chce zbu­do­wać „nowe re­la­cje mię­dzy oby­wa­te­lem a fi­sku­sem”, w któ­rych – jak dodał - jego in­sty­tu­cje są coraz bar­dziej sku­tecz­ne i jed­no­cze­śnie będą „coraz mniej­szym in­tru­zem”.

W ostat­nich dniach we Wło­szech wraz z na­si­le­niem kon­tro­li skar­bo­wych do­szło do nie­spo­ty­ka­nej wcze­śniej serii ata­ków na sie­dzi­by agen­cji po­dat­ko­wej, za któ­ry­mi, jak się przy­pusz­cza, stoją anar­chi­ści i przed­sta­wi­cie­le in­nych śro­do­wisk ra­dy­kal­nych.

W Li­vor­no wrzu­co­no do jej gma­chu bu­tel­ki za­pa­la­ją­ce, co spo­wo­do­wa­ło znacz­ne znisz­cze­nia w bu­dyn­ku. W Ne­apo­lu w gwał­tow­nej de­mon­stra­cji przed gma­chem Equ­ita­lia ran­nych zo­sta­ło 12 osób. Za­no­to­wa­no także inne in­cy­den­ty: na­pa­ści na in­spek­to­rów skar­bo­wych i kilka fał­szy­wych alar­mów bom­bo­wych.

>>>>

No tak . Potepiac to sobie mozna a kraj kona ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pią 17:41, 25 Maj 2012    Temat postu:

Komunikacja miejska w Rzymie drożeje, niezadowolenie rośnie

Ogromne niezadowolenie mieszkańców Rzymu wywołują znaczne podwyżki biletów komunikacji miejskiej i przejazdu taksówkami. Irytacja jest tak duża, że organizowane są nawet spontaniczne szkolenia, jak jeździć na gapę i nie dać się złapać kontrolerowi.

Od piątku cena jednorazowego biletu na przejazd metrem i autobusem wzrośnie o 50 proc. do 1,50 euro. Co prawda przedłużono też jego ważność - z 75 do 100 min - jednak w dobie kryzysu podwyżka jest tak dotkliwa, że zdaniem rzymian w żadnym razie nie stanowi to rekompensaty.

Rzymianie przypominają, że władze miejskie od lat apelują o korzystanie ze środków komunikacji, by odciążyć wiecznie zakorkowane ulice. Z obliczeń wynika ponadto, że w ostatnim czasie tysiące ludzi z powodu wciąż drożejącego paliwa zrezygnowało z jazdy samochodem i zaczęło dojeżdżać do pracy komunikacją miejską. Tymczasem okazuje się, że i ten transport będzie ich kosztował coraz więcej.


Prasa informuje o organizowanym w internecie buncie pasażerów z Wiecznego Miasta, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wszędzie przyczepiają oni ulotki i nalepki z instrukcjami, jak nie płacić za przejazd, przede wszystkim w metrze, gdzie są bramki kontrolne. Tworzone są kolejne strony, na przykład pod hasłem "Nie płacimy" czy "Jak jeździć na gapę". Można tam znaleźć różne pomysły i rady, jak uniknąć kupowania biletu oraz uzyskać informacje o miejscach i terminach spontanicznych "szkoleń", organizowanych w tym celu na stacjach metra.

Zawiązały się pierwsze obywatelskie komitety, nawołujące do niepłacenia za środki publicznego transportu, także z powodu coraz niższej jakości usług i stanu taboru.

Władze rzymskie argumentują, że podniesienie cen było konieczne. Jednak gromy spadają na magistrat na Kapitolu także za to, że jednocześnie wyraził zgodę na podniesienie opłat przejazdu taksówkami, w niektórych porach nawet o 20 proc. Zmianę tę wydział komunikacji określa jako "dostosowanie taryf", nie podwyżkę. Zwraca też uwagę, że prawo do zniżek będą miały kobiety samotnie podróżujące nocą taksówką, osoby jadące do szpitali i młodzież wychodząca z dyskotek w piątek i sobotę wieczorem. W tym ostatnim przypadku chodzi o zmniejszenie wysokiej liczby wypadków powodowanych przez młodych ludzi pod wpływem alkoholu.

>>>>

Jest euro to sa koszty . Normalka ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 21:16, 26 Maj 2012    Temat postu:

"Wirus nieszczęścia" paraliżuje Włochów

"Wirus nieszczęścia" wynikający z braku perspektyw w sytuacji panującego kryzysu dotyka Włochów - wynika z przeprowadzonych badań. Naukowcy podali, że złe samopoczucie dręczy 51 procent mieszkańców Italii.

Dane te przedstawiono na zorganizowanym w mieście Urbino Festiwalu Szczęścia, którego tematem jest stan emocjonalny Włochów. Badacze stwierdzili powszechne zjawisko przekonania o braku perspektyw na przyszłość, które ich zdaniem atakuje swoisty system obronny, jaki gwarantuje poczucie szczęścia.

Według włoskich naukowców obecny kryzys i recesja w kraju oraz wynikająca z nich nieufność sprawiły, że w ciągu roku odsetek ludzi nieszczęśliwych wzrósł z 28 do 51 procent.

Ponadto badania Instytutu Opinii Publicznej Ipsos wskazują, że 38 procent Włochów deklaruje, że jest "mało szczęśliwych" a 13 procent, że nie są w ogóle.

21 procent Włochów jest bardzo szczęśliwych a 22 procent - wystarczająco.

Stwierdzono też, że ci, którzy uważają się za szczęśliwych, dochodzą do tego wniosku myśląc niemal wyłącznie o sobie i swoim najbliższym otoczeniu, a nie o kraju.

Odnotowano także inne niepokojące socjologów zjawisko. W ciągu roku wskaźnik "przygnębionych" wzrósł we Włoszech z 14 do 38 procent.

Na podstawie badań stworzono też typowe rozumowanie przeciętnego Włocha. Jest ono następujące: "staram się wytrzymać i zachować mój poziom szczęścia, ale wokół siebie widzę, że szerzy się poczucie nieszczęścia".

Takie przeświadczenie dominuje zwłaszcza wśród młodzieży, dotkniętej bardzo wysokim bezrobociem. Drugą po niej grupą, zmagającą się z największymi trudnościami życiowymi w rezultacie kryzysu są ludzie w przedziale wiekowym 35-44 lat.

>>>>

Taa... Wirus nieszczescia o nazwie Bruksela . To teraz juz wiemy jak mowic na Bruksele ! Wirus nieszczescia !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:21, 27 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: gondolier, który żądał 400 euro za krótki rejs, został ukarany

W Wenecji po skrupulatnym wewnętrznym postępowaniu udało się ustalić tożsamość gondoliera, który od rosyjskich turystów zażądał 400 euro za krótki rejs gondolą. Cudzoziemcy zapłacili, a wracając do domu ogłosili, że więcej do Wenecji nie wrócą.

Włoskie media podały, że to sami gondolierzy zdołali odkryć, który z ich kolegów wywołał skandal, szeroko opisywany w prasie w wielu krajach, i rzucił cień na całą ich grupę zawodową.

To właśnie im najbardziej zależało na wyjaśnieniu incydentu z początku maja, także z obawy przed finansowymi skutkami złej opinii. Gdy wśród rosyjskich turystów, tłumnie odwiedzających Wenecję, rozeszła się wieść o nieuczciwym gondolierze, zainteresowanie rejsami po weneckich kanałach wyraźnie zmalało - tym bardziej, że całe to zdarzenie nagłośniła rosyjska przewodniczka w tym mieście.

Wcześniej za zajście przeprosił szef związku gondolierów Aldo Reato.

"Coś takiego nie powinno było się zdarzyć" - oświadczył i zapewnił, że jego stowarzyszenie jest gotowe wypłacić parze młodych turystów z Moskwy zadośćuczynienie za ten incydent i zafundować im bezpłatny rejs gondolą, gdyby powrócili do Wenecji.

"Chcemy uratować nasz wizerunek. Każdy, kto nosi nasz strój, ma precyzyjnie określone obowiązki, które wypełnia także w imieniu miasta" - powiedział Reato.

Gondolier-oszust, który wyłudził od Rosjan pięciokrotność ustalonej stawki za rejs gondolą (80 euro), przyznał się do czynu i oddał całą sumę.

Miejscowa prasa poinformowała, że w wyniku toczącego się przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego prawdopodobnie zostanie na tydzień zawieszony w obowiązkach.

>>>>

Jak widzicie wbrew mitom szerzonym przez sekte smolenska KGB nie steruje wszystkim nie wie o wszystkim i nie wykiwuje wszystkich . Rosja nie samym zlem a zachodni nie sa dobrymi ludzmi . Ilosc lotrow procentowo jest podobna ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 13:47, 27 Maj 2012    Temat postu:

Włochy: rząd Montiego obraduje bez papieru

Rząd Włoch kierowany przez Mario Montiego rozstaje się z papierem - podały włoskie media. Na posiedzeniach gabinetu na stole nie ma ani jednej kartki. Ministrowie mają do dyspozycji wyłącznie laptopy.

Pół roku po powołaniu rządu ekspertów, złożonego z profesorów uniwersyteckich i wysokiej klasy specjalistów, szef Urzędu Rady Ministrów Antonio Catricala zamieścił na jednym z portali społecznościowych zdjęcie sali obrad gabinetu w kancelarii w Palazzo Chigi. Na rządowym stole nie widać nawet jednej kartki ani notesu. Podsekretarz stanu podpisał fotografię następująco: “Udało mi się. Rada Ministrów została nareszcie zinformatyzowana! Mała rzecz, ale oszczędzamy papier”.

Na ekranie każdego laptopa widnieje logo włoskiej Rady Ministrów.

Nie wiadomo jeszcze, czy zasada prowadzenia obrad bez papierowych dokumentów obowiązywać będzie ministrów Montiego także podczas włosko-polskiego szczytu międzyrządowego we wtorek w Rzymie.

>>>>

No tak oszczedzacie papier ale wykorzystujecie prad ! A ile to CO2 z tego bedzie ! Zagrazacie ociepleniem . Bruksela znow bedzie niezadowolona ...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Nie 14:30, 27 Maj 2012    Temat postu:

Solidarnościowa sprzedaż parmezanu z terenów trzęsienia ziemi

Sprzedaż 12 milionów kilogramowych paczek parmezanu, wydobytego z fabryk i magazynów na terenach dotkniętych niedawnym trzęsieniem ziemi we włoskim regionie Emilia-Romania, zorganizował związek rolników indywidualnych. Akcja ta ma pomóc producentom sera.

Z inicjatywy związku Coldiretti w weekend w wielu regionach Włoch trwa sprzedaż cenionego włoskiego sera, by w ten sposób wesprzeć cały sektor jego produkcji i właścicieli zniszczonych zakładów, magazynów oraz rolnictwo na północy kraju. Po niedzielnym trzęsieniu ziemi, w którym zginęło 7 osób, straty przemysłu rolnego w Emilii-Romanii szacuje się na ćwierć miliarda euro.

Zniszczeniu uległo 13 magazynów, w których dojrzewa ser Parmigiano Reggiano, bo tak brzmi pełna nazwa tego kulinarnego symbolu regionu. Z półek spadło około 300 tysięcy form sera, ważących po 40 kilogramów, czyli 10 procent krajowej rocznej produkcji. Cześć towaru uległa całkowitemu zniszczeniu.

Te formy parmezanu, które udało się uratować po uprzednich skrupulatnych kontrolach jakości i są już po okresie leżakowania, zostały przewiezione do innych magazynów. Obecnie produkt ten, określany jako "ser z trzęsienia ziemi", trafia do solidarnościowej sprzedaży we Włoszech. Wielkie formy zostały podzielone na kilogramowe paczki.

Związek rolników zachęca Włochów, aby kupowali ten wyjątkowy parmezan, by wesprzeć w ten sposób producentów z rejonu kataklizmu.

>>>>

Tak . Ratunkiem dal Italii jest Solidarnosc zguba UE . Oczywiscie Solidarnie ale rozumnie . Bo sa oszusci i cwaniacy ktorzy pod pretekstem solidranosci chca wepchnac wlasne ohydne prodkty typu euro-integracja . To nie est solidranosc !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Sob 16:14, 02 Cze 2012    Temat postu:

Żerują na ludzkiej tragedii. Wybuchła panika

40 miliardów euro będzie kosztować zabezpieczenie obszaru Włoch przed skutkami trzęsień ziemi. Realizacja programu potrwa piętnaście lat - poinformował włoski minister ochrony środowiska Corrado Clini. W niedzielę będzie on towarzyszyć komisarzowi europejskiemu do spraw polityki regionalnej Johannesowi Hahnowi, który zapozna się ze zniszczeniami regionie Emilii Romanii, spowodowanymi przez dwa silne wstrząsy 20 i 29 maja .

Rząd włoski będzie się starać o zgodę UE na pomoc państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, które najbardziej ucierpiały z powodu wstrząsów sejsmicznych. Oblicza się, że zamknięto z tego powodu co najmniej pół tysiąca firm i zagrożonych jest kilkanaście tysięcy miejsc pracy.

Odwiedzając dziś te tereny były premier Romano Prodi wyraził nadzieję, że żaden z właścicieli nie zdecyduje się na przeniesienie działalności w inne strony, co zubożyłoby lokalną gospodarkę.

Tymczasem pojawili się już tam szabrownicy. Wywołując panikę nakłaniają oni mieszkańców do ucieczki, by spokojnie rabować ich dobytek. Do ich ścigania wyznaczono już kilka oddziałów karabinierów, które patrolować będą najbardziej zagrożone miejsca przez całą dobę.

>>>>

jak widzicie rzad Italii nie moze nawet pomagac zrujnowanym BEZ POZWOLENIA UE ! Teraz rozumiecie dlaczego to pada . Tak scentralizowany i skostnialy system nie moze dzialac . Pol miliarda ludzi nie moze czekac na to co powie klika z Brukseli i czy pozwoli im przezyc . To jest wlasnie Zwiazek Radziecki ...
A te trzesienia ziemi to zapowiedz kary za grzechy Italii . Euro to jedno ale sa jeszcze katstrofy ,,naturalne'' a w istocie nie naturalane ale bedace skutkim niemoralnego zycai . na zachod idzie zaglada !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
BRMTvonUngern
AdministratorDołączył: 31 Lip 2007
Posty: 90852
Przeczytał: 182 tematy

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Czw 21:36, 07 Cze 2012    Temat postu:

Włochy: gwardia Szwajcarska rusza na tereny zniszczone w trzęsieniu ziemi

Gwardia Szwajcarska rusza na pomoc ludności włoskiego regionu Emilia- Romania, która ucierpiała w dwóch niedawnych trzęsieniach ziemi. Dwudziestu gwardzistów od piątku pełnić będzie służbę w mieście Carpi.

Ta niecodzienna inicjatywa to rezultat więzów przyjaźni między papieską gwardią a dawnym pracownikiem watykańskiego sekretariatu stanu, obecnie biskupem Carpi Francesco Caviną.

Gwardziści będą pracować na terenie szpitala, wymagającego zabezpieczenia oraz przy budowie miasteczka namiotowego dla ludzi pozbawionych dachu nad głową. Zostawią oni w koszarach w Watykanie swe paradne mundury i włożą inne, bardziej nadające się do służby w terenie.

W minionych dniach w miejscowościach zniszczonych w dwóch trzęsieniach ziemi 20 i 29 maja przebywała pierwsza grupa Gwardii Szwajcarskiej, która przygotowując obecną misję wzięła także udział w akcji niesienia pomocy ludności Emilii-Romanii.

Bilans dwóch silnych wstrząsów to 26 ofiar śmiertelnych, kilkuset rannych i 16 tysięcy ludzi bez dachu nad głową.

>>>>

Tak ! Coz za piekny symbol ! Ratunek dla zniszczonej przez grzechy Italii z Watykanu ! Tak tylko Bóg moze uratowac Italie !


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Religia,Polityka,Gospodarka Strona Główna -> Aktualności dżunglowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5 ... 15, 16, 17  Następny
Strona 4 z 17

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
cbx v1.2 // Theme created by Sopel & Programy